Ergenekon da bir dalga daha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ergenekon da bir dalga daha"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi Vakkasoðlu lneclâ Pekolcay labdülkadir Badýllý lnadir Lâtif Ýslâm lrahmi Erdem lhalit Ertuðrul... B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 ÞUBAT 2011 SALI/ 75 Kr Risale-i Nur, Kur ân ýn çaðdaþ yorumu Ahmet Kabaklý ile rö por taj 10 da ni as ya.com.tr Ergenekon da bir dalga daha O DATV DE A RA MA YA PIL DI, SA HÝ BÝ VE HÜR RÝ YET GAZETESÝ YA ZA RI SO NER YAL ÇIN LA ÜÇ ARKADAÞI GÖZALTINA ALINDI. SAVCI ÖZ ÝSTEDÝ, MAHKEME KARAR VERDÝ n Ö zel yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Ze ke ri ya Öz'ün ''Er ge ne kon'' so ruþ tur ma sý kap sa mýn da ki ta le bi ü ze ri ne, Ýs tan bul 9. A ðýr Ce za Mah ke me - si nin ka ra rý doð rul tu sun da, in ter net ya yý ný ya - pan O datv'nin mer ke zin de ve yö ne ti ci si So ner Yal çýn i le Ba rýþ Ter koð lu, Ay han Boz kurt, Ba rýþ Peh li van'ýn ev ve iþyer le rin de a ra ma ya pýl dý. AYGÜN VE EÐÝN E MÜSAADE EDÝLMEDÝ n Bu a ra da, Yal çýn, Ter koð lu, Boz kurt ve Peh li - van gö zal tý na a lýn dý lar. O datv'nin sa hi bi ve Hür - ri yet ga ze te si ya za rý So ner Yal çýn'ýn a ra ma ya pý - lan e vi ne ge len ga ze te ci ler Ha kan Ay gün ve O - ray E ðin i çe ri a lýn ma dý. Yal çýn'la gö rüþ mek is te - dik le ri ni söy le yen Ay gün ve E ðin'in e ve gir me le - ri ne po lis e kip le ri i zin ver me di. Ha be ri say fa 4 te Balyoz da yeni süreç n Balyoz sürecinin bugüne kadarki seyri gelgitli bir çizgi takip ettiði, tutuklama ve yakalama kararlarý iki kez tahliyelere dönüþtüðü için, olayýn tavsamaya yüz tuttuðu gibi bir intiba doðmuþtu. n Gelinen noktada, eskiden sonuç vermiþ ve epeyce iþ görmüþ olan klasik darbe yöntemleri de, 28 Þubat türü postmodern müdahale süreçleri de iþlevini kaybetmiþ durumda. Kâzým Güleçyüz ün yazýsý say fa 3 te Doðan, Silivri Kampüsündeki görev yerime koþarak gideceðim dedi. FO TOÐ RAF: A A Çetin Doðan da Silivri de AÐIR HASTA OLSAM DA HASTANEYE YATMAM n Bal yoz dar be pla ný dâ vâ sý kap sa mýn da hak kýn da ya ka la ma ka ra rý çý ka rý lan e mek li Or ge ne ral Çe tin Do - ðan tu tuk lan dý. Do ðan ad li ye ye ge li þin de, E ðer i ti ra zý - mýz ka bul ol maz sa du ruþ ma da sa vun ma yap ma ya ca - ðýz. A vu kat la rý mýz cüb be çý ka ra cak ve hal ký mu ha tap a la ca ðýz. Ma ni fes to ha zýr la ya ca ðým, id di a na me yi ben ha zýr la ya ca ðým. A ðýr has ta ol sam da bun dan son ra has ta ne ye yat mak yok di ye ko nuþ tu. Ha be ri 4 te GERÇEKER: A DAN Z YE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMALI Köklü reform olmadan sorun çözülmez A DAN Z YE REFORM ÞART n Yar gý da mut la ka kök lü re form la rýn ya pýl - ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Yar gý tay Baþ ka ný Ha san Ger çe ker, A dan Z ye ka dar, ilk de - re ce mah ke me le rin den i ti ba ren yar gý re for - mu ya pýl ma sý ge re ki yor. Yok sa Yar gý tay' da - ki dos ya sa yý sý ný a zalt mak la yar gý nýn so - run la rý ný bi tir mek müm kün de ðil de di. BULGARÝSTAN TATÝL ÝLÂN ETTÝ Mevlid Kandili resmî bayram n Bul ga ris tan hü kü me ti nin ka ra rýy la Pey - gam be ri miz Haz re t-i Mu ham med in (asm) do ðum gü nüne tekabül eden 14 Þu bat, ül - ke de ki Müs lü man lar i çin res mî bay ram ve ta til gü nü o la rak kut lan dý. Ha be ri 16 da BLAÝR ÝN BALDIZI LAUREN BOOTH: Keþke daha fazla Müslüman olsa Ha be ri say fa 16 da BÖLGE ADLÝYE MAHKEMELERÝ n Bir an ön ce böl ge ad li ye mah ke me le - ri nin de ku rul ma sý ge rek ti ði ne dik kat çe ken Ger çe ker, Yok sa bu dos ya a ký þý de vam et ti ði sü re ce bu gün 6 da i re ku - rar sý nýz, se ne ye yi ne 6 da i re da ha kur - ma zo run lu lu ðu do ðar di ye ko nuþ tu. Ha be ri say fa 5 te Okul zili yeniden çaldý nýlk ve or ta öð re tim o kul la rýn da ki yak la - þýk 16 mil yon öð ren ci i le 600 bi ne ya kýn öð ret men i çin ders zi li dün ye ni den çal dý e ði ti m-öð re tim yý lý 17 Ha zi ran Cu ma gü nü so na e re cek. Ha be ri 3 te Mevsim hastalýklarý arttý Ha be ri say fa 15 te GÖSTERÝCÝ KALMADI Asker Tahrir i boþalttý n Mý sýr ýn baþ ken ti Ka hi re de, gös te ri le - rin ya pýl dý ðý Tah rir Mey da nýnda gös te - ri ci kal ma dý ðý bil di ril di. Mý sýr as ker ve po li si, mey danda ka - lan son de mok ra si yan lý sý gös - te ri ci le ri de dün mey dan dan çý kar dý. Ha be ri say fa 7 de Göstericiler Tahrir Meydanýný terk etti. FO TOÐ RAF: A A Büyük yürüyüþ çaðrýsý n Mü ba rek in dev ril me siy le so nuç la nan pro tes to gös te ri le ri ni or ga ni ze e den ler, bu se fer de 18 Þu bat Cu ma gü nü dü zen le ne - cek za fer yü rü yü þü i çin çað rý yap týlar. Or ga ni za tör ler, tüm Mý sýr da dü zen le ne - cek yü rü yü þe mil yon la rýn ka týl ma sý ný bek - le dik le ri ni söy le di ler. Ha be ri say fa 7 de Yemen de eylemler sürüyor n Ye men de hü kü met kar þý tý gös te ri ler de vam e der ken, ka na yi ken ti Ta iz de hü kü met kar þý tý i le yan lý la rý a ra sýn da ça týþ ma çýk tý ðý ve po li sin du ru mu kon trol al tý na a la ma dý ðý bil di ril di. Baþ - kent Sa na da da Mý sýr da ki a yak lan - ma dan il ham a lan pro tes to cu lar, po lis is tih ba rat mer ke zi ne yü rü ye cek le ri u - ya rý sýn da bu lun du lar. Ha be ri say fa 7 de ISSN VÝZENÝN HUKUKÎ GEREKÇESÝ YOK Haberi sayfa 4'te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 lâhýka Ýnþâallah Araplar, Türklerle Kur ân ý âleme ilân edecekler Hasbiyallâhü ve ni'me l-vekîl (Allah bana kâf îdir. O ne güzel vekîldir) sözü her korkan kimse için bir emniyet kaynaðýdýr. Câmiü's-Saðîr, No: 1962/ Hadis-i Þerif Meâli Vefatýnýn 10. yýlýnda Mustafa Özsoy ordusu olan Türklerle hakikî bir Be di uz za man Sa id Nur si. Ýnþâallah, yine Araplar ye si býrakýp, Ýslâmiyetin kahraman tesânüd ve ittifak ile el ele verip Kur ân ýn bayraðýný dünyanýn her tarafýnda ilân edeceklerdir. Ý KÝN CÝ KE LÝ ME: Ki, müd det-i ha ya tým da tec rü be le rim le fik rim de te vel lüd e den þu dur: Ye is en deh þet li bir has ta lýk týr ki, â lem-i Ýs lâ mýn kal bi ne gir miþ. Ýþ te o ye is tir ki bi zi öl dür müþ gi bi, garp ta bir-i ki mil yon luk kü çük bir dev let, þark ta yir mi mil yon Müs lü man la rý ken di ne hiz met kâr ve va tan la rý ný müs tem le ke hük mü ne ge tir miþ. Hem o ye is tir ki, yük sek ah lâ ký mý zý öl dür müþ, men fa at-i u mu mi ye yi bý ra kýp men fa at-ý þah si ye ye na za rý mý zý has ret tir miþ. Hem o ye is tir ki, kuv ve-i mâ ne vi ye mi zi kýr mýþ. Az bir kuv vet le, i man dan ge len kuv ve-i mâ ne vi ye i le þark tan gar ba ka dar is ti lâ et ti ði hal de, o kuv ve-i mâ ne vi ye-i ha ri ka me yu si yet le ký rýl dý ðý i çin, zâ lim ec ne bî ler dört yüz se ne den be ri üç yüz mil yon Müs lü ma ný ken di le ri ne e sir et miþ. Hat tâ bu ye is le, baþ ka sý nýn lâ kayt lý ðý ný ve fü tu ru nu ken di tem bel li ði ne ö zür zan ne dip ne me lâ zým der, Her kes be nim gi bi ber bat týr di ye þe ha met-i i ma ni ye yi terk e dip hiz met-i Ýs lâ mi ye yi yap mý yor. Ma dem bu de re ce bu has ta lýk bi ze bu zul mü et miþ, bi zi öl dü rü yor. Biz de o kâ ti li miz den ký sa sý mý zý a lýp öl dü re ce ðiz. Lâ tak na tû min rah me til lah / Rah met-i Ý lâ hi ye den ü mi di ni zi kes me yi niz. (Zü mer Sû re si: 39:53) ký lý cýy la o ye i sin ba þý ný par ça la ya ca ðýz. Ta ma mý el de e di le me yen þe yin, ta ma mý terk e dil mez ha di si nin ha ki ka tiy le be li ni ký ra ca ðýz in þâ al lah. Ye is, üm met le rin, mil let le rin se re tan de ni len en deh þet li bir has ta lý ðý dýr. Ve ke ma lâ ta mâ ni ve Ku lum Be ni na sýl ta nýr sa, o nun la öy le mu â me le e de rim. (Bu ha rî, Tev hid: 15, 35) ha ki ka ti ne mu ha lif tir; kor kak, a þa ðý ve â ciz le rin þe ni dir, ba ha ne le ri dir. Þe ha met-i Ýs lâ mi ye nin þe ni de ðil dir. Hu su san A rap gi bi nev-i be þer de me dar-ý if ti har yük sek se ci ye ler le müm tâz bir kav min þe ni o la maz. Â lem-i Ýs lâm mil let le ri A ra býn me ta ne tin den ders al mýþ lar. Ýn þa al lah, yi ne A rap lar ye si bý ra kýp, Ýs lâ mi ye tin kah ra man or du su o lan Türk ler le ha ki kî bir te sâ nüd ve it ti fak i le el e le ve rip Kur ân ýn bay ra ðý ný dün ya nýn her ta ra fýn da i lân e de cek ler dir. Hutbe-i Þamiye, s. 49 LÜ GAT ÇE nev-i be þer: Ýn sa - noð lu. ye is: ü mit siz lik. me ta net: Ka rar lý lýk, da ya nýk lý lýk, sað lam lýk. te sâ nüd: Da ya nýþ ma, bir bi ri ni des tek le me. müs tem le ke: Sö - mür ge. se re tan: Kan ser. ýlhamdan satira OSMAN ZENGÝN man Al lah ým! Za ma nýn hýz la a kýp gi den sür a ti ne ye tiþ mek ne ka dar zor. Da ha dün de ni le cek ka dar ya kýn bir za man da be ra ber ol du ðu muz, can lý ve he ye can lý, Mus ta fa Öz soya ða bey ve fat e de li 10 se ne ol muþ. Es ki ha tý ra la rý ka rýþ tý rýr ken ve fat et ti ði ta ri hi gö rün ce þa þýr dým, za ma nýn bu ka dar ça buk geç ti ði ne. O nun la çok yön lü hu ku ku muz ol du ðun dan, ve fa týn dan son ra yaz dý ðým bir ta zi ye ya zý sýn dan son ra, tek ra ren o na rah met du â sýy la bir ha tý ra ve ha týr lat ma ya zý sý da ha yaz mak is ti yor dum. Ve fa týn dan bu ya na 10 se ne geç ti ði ni mü þa he de e din ce de, he men bu ya zý yý yaz dým, hiç de ðil se ve fa tý nýn 10 yý lý na te kâ bül e den 14 Þu bat ta ri hi ne denk gel sin di ye. Ri sâ le-i Nur lar la mü þer ref ol duk tan son ra, ar týk o dâ vâ nýn her hâl ve ha re ke ti ne kar þý i çi miz de bir mu hab bet ba ðý o luþ muþ tu. Ne re de bir Ri sâ le-i Nur ta le be si gör sek, he men ir ti ba ta ge çi yor, mu hab bet fe dâ i si ol ma nýn te za hü rü nü gös te ri yor, his se di yor duk se ne si yaz ay la rýy dý. 19 yaþ i çe ri sin de bir genç tik, üç se ne dir de Nur lar la hem hâl o lu yor duk. Ba ba mýn mem le ke ti o lan Er me nek e git mek ü ze re, ba bam ve rah met li va li dem le be ra ber An ka ra dan Kon ya ya gel dik. O ra da ba ba mýn ak ra ba la rýn da bir ge ce ka lýp, er te si gün de Er me nek e gi de cek tik. O to büs ten in dik ten son ra Kon ya nýn meþ hur tri por tör le ri (dol muþ þek li ne dö nüþ tü rül müþ mo to sik let) i le vi lâ yet mer ke zi ne gel miþ tik. Mev lâ na Haz ret le ri ni zi ya ret et tik ten son ra ba ba ma de dim ki: Ba ba, bu ra da bi zim Ye ni As ya ga ze te si bü ro su var mýþ, o nu bir bu la lým da a ða bey ler le ta ný þa lým. O za man Fa tih çar þý sýn day dý bü ro. Ü çü müz yu ka rý çýk týk, an nem dý þa rý da bek ler ken ba bam la ben i çe ri se lâm ve rip gir dik. Bü ro da bir kaç ki þi o tu ru yor du. Bi zi mu hab bet le ku cak la ma la rý, ba ba mý da þa þýrt mýþ tý. Da ha ilk de fa ta nýþ tý ðý mýz þa hýs lar, bi zi mu hab bet le ku cak la mýþ tý. San ki es ki bir dost, ak ra ba gi bi... An ka ra dan gel di ði mi zi ve Er me nek e gi de ce ði mi zi söy le ye rek, ken di le riy le ta nýþ mak i çin uð ra dý ðý mý zý söy le dik. O za man bü ro ya D. A li Çi çek a ða bey ba ký yor du. Ya nýn da ki gü ler yüz lü a ða be ye hi tap e de rek, Öz soy Aða bey, bak bun lar se nin hem þeh ri le rin miþ de di. O da gü le rek ba ba ma A ða bey Er me nek in ne re sin den si niz? de di. Ba bam da an lat ma ya baþ la yýn ca, ba ba an nem le Öz soy A ða be yin ay ný köy den ol duk la rý na, bi raz da ha sað dan-sol dan ko nu þun ca da, ba bam i le u zak tan ak ra ba çýk týk la rý na þa hid o lun ca, her i ki si nin de se vinç le bir bi ri i le ak ra ba mu hab bet le ri bi zi mem nun et miþ ti. Bir müd det son ra mü sa a de is te yip, ba ba mýn ak ra ba la rý na git mek is te di ði mi zi söy le yin ce, Öz soy A ða bey a tý la rak Ol maz a ða bey, biz de ak ra ba yýz bak. Dün ya da bý rak mam si zi, bi zim e ve gi de ce ðiz, o ra da mi sa fir o la cak sý nýz de di. Ba bam ve an nem çok ýs rar et tiy se de, Öz soy A ða be yin ýs ra rý ga lip ge le rek, Me ram bað la rý na gi den be le di ye o - to bü sü ne bi ne rek yo la ko yul duk. As lýn da bu iþ, be nim de çok ho þu ma git miþ ti. Nur cu bir a ða be yin e vi ne gi dip, mu hab bet et mek da ha i yi gel miþ ti ba na. Ve yol da dü þü nü yor dum ki ay ný dü þün ce de ol duk la rý ný an ne ve ba bam da, da ha son ra ba na i fa de et miþ ler di A man Al lah ým, bu ne iþ? Ýlk de fa gö rüþ tü ðü ve da ha i yi ce ta ný ma dý ðý in san la rý ken di öz ak ra ba sýy mýþ gi bi a lýp e vi ne gö tü rü yor... Bu na sýl bir kar deþ lik böy le? Öz soy A ða be yin, Me ram bað la rýn da, ye þil - Rahmetli Mustafa Özsoy Aðabeyle ile 1975'te evinin bahçesinde çekilmiþ olduðumuz bir hatýra resmi. lik ler a ra sýn da ki bah çe li gü zel e vi ne gir dik. Ha ný mý ve ço cuk la rý da bi zi ka pý da gü ler yüz le kar þý la dý lar yaþ la rýn da Dur sun (Ab dül ka dir), on dan üç-dört yaþ kü çük Ca fer ve da ha 4 yaþ la rýn da bir ço cuk o lan Mu ham med Muh tar ol mak ü ze re üç er kek ço cu ðu var dý. O ge ce soh bet e dip, sa bah kal ka rak Er me nek e doð ru yo la çýk týk. Rah met li Öz soy A ða bey le bi zim ilk ta nýþ ma mýz dan son ra, ar týk ge rek biz Kon ya ya gel di ði miz de, ge rek se o tek o la rak ve ya a i le si i le, An ka ra ya gel dik le rin de bir bi ri mi zin e vin de ka lýr, mu hab bet e der, hiz met le re, soh bet le re be ra ber gi der dik. Rah met li, çok en te re san bi riy di. Ýn san psi ko lo ji sin den çok i yi an lar, her ke se se vi ye si ne gö re mu â me le e der, mu ha tap o lur du. Da ha son ra ki bir zi ya re ti miz de, sa mi mi ye ti miz de i yi ce i ler le miþ ti. Bü yük oð lu Dur sun, i mamha tip o ku lu nun or ta bö lü mü nü bi tir miþ ti, fa kat ka bi li ye ti e lek tro nik ü ze ri ney di ve ba na, sa nat o ku lu na git mek is te di ði ni, a ma Öz soy A ða be yin ra zý ol ma dý ðý ný söy le miþ ti. Ben de mü na sip bir li san la bu nu Öz soy a ða be ye söy le miþ, o da bi zim ha tý rý mý zý kýr ma ya rak Dur sun un sa nat o ku lu na (en düs tri mes lek li se si) ka yýt ol ma sý ný sað la mýþ tý. Biz den 20 yaþ ka dar bü yük, ba ba mýz me sâ be sin de bir in san ol ma sý na rað men, ar ka daþ gi biy dik. Ve 30 se ne ka dar bu mu hab be tî hal ler hep de vam e dip git miþ ti. Ri sâ le-i Nur lar la mü þer ref ol duk tan son ra, Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le riy le bir kaç de fa gö rü þüp, soh bet e dip, o nun il ti fat la rý na mah zar o lan bah ti yar lar dan dý. Ýlk zi ya re tin de, Üs ta dýn o na söy le di ði þu söz çok mü him ve ma ni dar dýr: Kar de þim, be nim na za rým da i ki sý nýf çok e hem mi yet li dir: Bi ri si su bay, di ðe ri i se öð ret men dir. Ben ce bir öð ret men, yüz va iz ka dar bu mem le ke te fay da lý dýr. Su bay, Türk or du su nun en sað lam te me li ve un su ru dur. Bu i ki sý nýf mes le ðe çok e hem mi yet ve ri rim ben. Öm rü bo yun ca Üs ta dý na, dâ vâ sý na sa dýk kal mýþ, hiç in hi raf et me ye rek, sap ma ya rak yo lu na de vam et miþ tir. Çok çi le çek miþ, ha pis le re, sür gün le re mu ha tab ol muþ, aç kal mýþ, a çýk kal mýþ; a ma hiç bir þey o nu yo lun dan ve da vâ sýn dan a yýr ma mýþ týr, a yý ra ma mýþ týr. Ta biî bun da en bü yük des tek çi si de, muh te re me ha ný mý Se her ab la mýz ve ço cuk la rý ol muþ tur se ne sin de do ðan son ço cu ðu Fa tih de dâ hil bü tün ço cuk la rý ný Ri sâ le-i Nur un fe da i si þek lin de ye tiþ tir miþ tir. El ham dü lil lah ki, dört ço cu ðu da ba ba la rý nýn bay ra ðý ný dal ga lan dýr ma ya de vam et mek te dir. Öz soy, di nî si ya se te â let e den le re çok ký zar ve me sa fe li dav ra nýr dý. Bu zih ni ye tin ilk tem sil ci si nin, Kon ya dan se çil me si ne i çer ler, Kon ya lý la ra si tem e der di. Ken di si Köy Ens ti tü sü nde ye tiþ miþ bir öð ret men ken, Nur la rý ta ný dýk tan son ra, çe lik gi bi bir i ra de ve i man sa hi bi ol muþ, dâ vâ sýn dan hiç ta viz ver me miþ ti. Sür gün ve ha pis ler ne ti ce sin de, sev di ði öð ret men lik mes le ðin den ay rý bý ra kýl mýþ, müf tü lük mu ra ký bý ve 1980 Ýh ti lâ li ön ce si son AP hü kû me ti za ma nýn da da, Kon ya Halk E ði tim Mü dür lü ðü va zi fe le rin de bu lun muþ tu. Hat ta sür gün le rin den bi rin dey ken, 70 li yýl lar da ki E ce vit hü kû me ti nin Mil li E ði tim Ba ka ný ve o nun da öð ret men o ku lun dan ar ka da þý o lan Mus ta fa Üs tün dað ýn ma kam-mev kii tek lif le ri ni ka bul et me miþ, mu ha lif gö rüþ te ki mu ha ta bý na hay si ye tin den ve va ka rýn dan ta viz ver me miþ ti. En zor ve mu si bet li gün le rin de da hi yü zün de ki te bes süm ek sik ol maz dý. Ha ni, Ý çi kan að la sa da dý þý gü ler tâ bi ri var dýr ya, on da çok i yi mü þa he de e di lir di bu mâ nâ. Pla nör cü lük vs. gi bi ba zý spor la rý da se ver di. Ka bi li yet li bir a ða be yi miz ol du ðun dan, is ti þa re e de rek, be ra ber ce ka rar ver me miz ne ti ce sin de, Dur sun un çe kim le ri i le, Min ye li Ab dul lah ro ma ný nýn bir kýs mý ný fil me al mýþ tý. Bu ko nu da ilk nü ve o na a it tir. 17. Lem a da ki 12. No ta yý çok gü zel bir þe kil de tey be o ku muþ tur ve ba zen o nu din le yen ler ce, ru hu na fâ ti ha lar o kun ma sý na se beb ol mak ta dýr. (Ta biî biz de ay rý ca, na maz son ra sý ve bü tün di ðer du â la rý mýz da fa ti ha lar o ku mak ta yýz.) Ve fat et ti ði 14 Þu bat 2001 ta ri hin de çok ü zül müþ ve að la mýþ týk. Bi ze geç ha ber ve ril di ðin den ve ce na ze si ne ye ti þe me di ði miz den do la yý da i çi miz de bu, hep bir sý zý o la rak kal mýþ týr. Ce nâb-ý Hak tek rar rah met ey le sin Mus ta fa Öz soy a ða be yi me. Bu ve si ley le baþ ta Üs ta dý mýz ol mak ü ze re, a hi re te in ti kal e den bü tün nur ta le be le ri ne de rah met ler di le riz. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HA BER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Fa ruk ÇA KIR Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 12 R. Evvel 1432 Ru mî: 2 Þubat 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Okul zili çaldý YAKLAÞIK 16 MÝLYON ÖÐRENCÝ VE 600 BÝN ÖÐRETMEN ÝKÝ HAF- TALIK YARIYIL TATÝLÝNÝN ARDINDAN DÜN DERS BAÞI YAPTI. TÜR KÝ YE'DE ilk ve or ta öð re tim o kul la rýn - da ki yak la þýk 16 mil yon öð ren ci i le 600 bi - ne ya kýn öð ret men i çin ders zi li dün ye ni - den çal dý. Yak la þýk 16 mil yon öð ren ci i le 600 bi ne ya kýn öð ret men, 28 O cak Cu ma gü nü çýk týk la rý ya rý yýl ta ti li ni ta mam la ya - rak, dün ders ba þý yap tý. E ði tim de i ki haf ta - lýk ya rý yýl ta ti li nin ar dýn dan ders ba þý ya pan e ði tim ca mi a sý, i kin ci dö nem de da ha çok sý nav la ra a ðýr lýk ve re cek. Ýl köð re tim i kin ci ka de me öð ren ci le ri, Se vi ye Be lir le me Sý - nav la rý na (SBS) ka tý la cak. SBS, il köð re tim 7. sý nýf öð ren ci le ri i çin 5 Ha zi ran 2011 de, il köð re tim 8. sý nýf öð ren ci le ri i çin i se 4 Ha - zi ran 2011 de ya pý la cak. Ýl köð re tim 5., 6. ve 7. sý nýf öð ren ci le ri i le li se 9., 10. ve 11. sý nýf - lar da o ku yan öð ren ci le rin ka týl dý ðý Pa ra sýz Ya tý lý lýk ve Burs lu luk Sý na vý (PYBS) 30 Ni - san 2011 de dü zen le ne cek. Ýl köð re tim 8. sý nýf öð ren ci le ri ne yö ne lik PYBS i se 4 Ha - zi ran da ger çek leþ ti ri le cek. Li se son sý nýf öð ren ci le ri nin ka tý la ca ðý ü ni ver si te ye gi riþ sý nav la rý nýn ilk a þa ma sý Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý (YGS) 27 Mart 2011 Pa zar gü nü ya pý la cak. Ü ni ver si te ye gi riþ te i kin ci a þa ma o lan Li sans Yer leþ tir me Sý nav la - rý nýn (LYS) baþ vu ru la rý, 1827 Ni san 2011 de ya pý la cak. LYS, 18 ve 19 Ha - zi ran i le 25 ve 26 Ha zi ran 2011 de beþ ay rý o tu rum da dü zen le ne - cek e ði ti möð re tim yý lý 17 Ha zi ran Cu ma gü nü so na e re cek. E ÐÝ TÝM CÝ NÝN YÜ KÜ A ÐIR BURSA Ýl Mil li E ði tim Mü dü rü A til la Gül sar, kut sal bir gö rev yap týk la rý ný be - lir te rek, Kut sal bir mes lek ya pý yo ruz. Biz den bek len ti ler faz la ve so rum lu lu - ðu muz da bir hay li a ðýr. Ül ke miz de i yi ya da kö tü ya þa nan her þey de e ði tim ci - le rin pa yý ol du ðu nu dü þü nü yo rum di ye ko nuþ tu. A til la Gül sar, Ba þa rý da ya da ba þa rý sýz lýk da he pi mi zin pa yý ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Bur sa nýn ve ül ke mi zin da ha ba þa rý lý ol ma sý ve i le ri git me si i çin top lum o la rak ü ze ri mi ze dü þen gö rev - le ri iþ bir li ði i çe ri sin de yap ma lý yýz þek - lin de ko nuþ tu. O kul lar da i kin ci dö nem da ha çok pro je ü re til me si ni bek le dik le - ri ni an la tan A til la Gül sar, ay rý ca ve li, öð ren ci ve öð ret men iþ bir li ði nin ü ze rin - de dur du. An ka ra-bur sa/ a a-ci han TAH LÝL Balyoz da yeni süreç KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Bal yoz Dar be Pla ný a dýy la iþ ti har bu lan ha - zýr lýk la rýn gün de me gel me si nin ü ze rin den bir sene geç tik ten son ra, sö zü e di len fa a li - yet ler e isimleri karýþan e mek li ve mu vaz zaf ko - mu tan lar hak kýn da tu tuk la ma ka ra rý ve ril di. A ra la rýn da, kuv vet ve or du ko mu tan lý ðý yap - mýþ e mek li or ge ne ral ler le, 29 mu vaz zaf ge ne ral ve a mi ra lin de bu lun du ðu tu tuk suz sa nýk lar dan, ka ra rýn ve ril di ði son du ruþ ma da ha zýr bu lu nan - lar, hay li ge ri lim li bir bekleyiþin ardýndan der - dest e di lerek topluca ce za ev le ri ne gön de ril di ler. Ön ce ki du ruþ ma lar da ba zý la rý sa kýz çið ne yip mah ke me sa lo nun da vol ta at mak ve soh bet et mek gi bi lâ u ba li dav ra nýþ lar ser gi le dik le ri i çin mah ke me baþ ka ný ta ra fýn dan u ya rý lan sa nýk lar bu de fa da Bi zi an cak or ge ne ral dü ze yin de ki ler tu tuk la ya bi lir di ye ka zan kal dý rýp, hep bir a ðýz - Ýki kardeþ okula gidemedi dan har bi ye marþý söy le ye rek a yak lan dý lar. Des tek ve ren ya kýn la rý, or du e vin de biz zat Ge - nel kur may Baþ ka nýn ca ya týþ tý rýl dýk tan son ra sa - nýk lar ce za e vi yo lu nu tut tu lar. Ge ri lim ve is ya nýn böy le so nuç lan dý rýl ma sýn da oy na dý ðý rol, Org. Ko þa ner için ifade edilen Hu ku kun dý þý na çýk - maz sö zü nü en azýndan þimdilik doð ru la dý. Ve To lon a at fen ya yýn la nan ses ka yýt la rýn da ga liz i fa de ler le ses len di ri len Sav cý nýn ve po li sin had di ne mi düþ müþ ki biz le ri gö zal tý na al sýn lar? mey dan o ku ma sý bir de fa da ha boþ luk ta kal dý. Bal yoz sü re ci nin bu gü ne ka dar ki sey ri gel git li bir çiz gi ta kip et ti ði, tu tuk la ma ve ya ka la ma ka - rar la rý i ki kez tah li yelere dö nüþ tü ðü i çin, o la yýn tav sa ma ya yüz tut tu ðu gibi bir intiba doð muþ tu. Bir ta raf ta deh þet ve ri ci ve sar sý cý id di a lar söz ko nu su i ken, di ðer ta raf ta bun lar la ir ti bat lan dý - rý lan ki þi le rin dý þa rý da ol ma sý zi hin ler de kuþ ku - lar ve so ru i þa ret le ri be lir me si ne se bep ol muþ tu. An cak Göl cük te ki Do nan ma Ko mu tan lý ðýn da ya pý lan a ra ma da, dö þe me al týn dan çý ka rýl dýk la rý be lir ti len ye ni bel ge ve do kü man la rýn gün de me gel me si bu du ru mu de ðiþ tir di ve þok tu tuk la - ma ka rar la rý da bu ge liþ me nin ar dýn dan gel di. Ger çi ön ce sin de de, söz ko nu su ha zýr lýk la rýn o da ðý ný o luþ tu ran plan se mi ne ri i le il gi li a na - liz ler de, or du i çi pro se dür le re uy ma yan, hat tâ e - mir -ko mu ta zin ci ri ni tak ma yan ba þý na buy ruk ta výr lar ser gi len di ði nin i þa ret le ri gö rül müþ tü. Ni te kim Se dat Er gin in yap tý ðý ve Hür ri yet te ya yýn la dý ðý ça lýþ ma da bu nun de tay la rý mev cut. Bal yoz un bir nu ma ra sý o la rak gö zü ken dö - ne min 1. Or du Ko mu ta ný nýn, Ka ra Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðýn dan ge len ta li mat la rý da hi din le - me ye rek bil di ði ni o ku ma ya de vam et me si gi bi. Gü ya Yu na nis tan la harp ih ti ma li ü ze ri ne bi na e di len se nar yo lar da, o sý ra da fýr sat tan is ti fa de or du yu ar ka dan vu ra cak ir ti ca a yak lan ma sý gi - bi ak la zi yan bir var sa yý ma da yan dý rý lan plan - lar, Bal yoz ha di se si nin e sa sý ný o luþ tu ru yor gi bi. Sý ký yö ne tim i lâ ný, tu tuk la ma lar ve mil lî mu ta - ba kat hü kü me ti for mü lü, ay ný pla nýn a þa ma la rý. Ve Çe tin Do ðan ýn ko nuy la il gi li söz le ri, bun - la rý ga yet nor mal gö ren bir an la yý þý yan sý tý yor. 28 Þu bat ta ir ti ca ya kar þý BÇG yi ku rup yö - net mek le ö vü nen ve E MAS YA nýn da en ha ra - ret li sa vu nu cu la rýn dan bi ri o la rak ö ne çý kan Do - ðan, Bal yoz pla ný ný sa vu nur ken de Mil lî Gü ven - lik Si ya set Bel ge si nin ge re ði ni yap týk de miþ ti. A ma o nun ve or tak la rý nýn an la ya ma dý ðý þey, ar týk ül ke ve dün ya þart la rý nýn, bu an la yý þý ge - çer siz kýl dý ðý. Ge li nen nok ta da, es ki den so nuç ver miþ ve e pey ce iþ gör müþ o lan kla sik dar be yön tem le ri de, 28 Þu bat tü rü post mo dern mü - da ha le sü reç le ri de iþ le vi ni kay bet miþ du rum da. Do ðan ve o nun gi bi dü þü nen ler, bu nu an la ya - ma mýþ ol ma nýn ve es ki yön tem ler le yo la de vam et me hu su sun da ki i nat la rý nýn be de li ni ö dü yor lar. Bu nok ta da, dar be ha zýr lýk ve gi ri þim le ri ne kar þý hu ku kun iþ le me si son de re ce ö nem li. Di le - ye lim ki, dâ vâ sü re ci faz la u za ma dan, ku ru nun ya nýn da ya þý da ya ka cak hak sýz lýk la ra mey dan ver me den, de mok ra tik hu kuk dev le ti ne kas te - den le ri de hak et tik le ri ce za ya çarp tý rýp ib re t-i mü es si re teþ kil e de cek þe kil de so nu ca bað lan sýn. Ve böy le ter tip ler ar týk ta ri he ka rýþ sýn. NIÐDE DE, yarýyýl tatilinin ardýndan okula gitmeye hazýrlanan iki kardeþ, sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlenerek öldü. Alýnan bilgiye göre, Edikli beldesi Yeni Mahalle de, Perihan Türkcan kýzlarý Cansel (13) ve Keziban ý (10) okula gitmeleri için uyandýrmak istedi. Kýzlarýný yataklarýnda hareketsiz yatarken bulan Perihan Türkcan, eþi Hamdi Türkcan ý uyandýrdý. Babalarý tarafýndan Niðde Devlet Hastanesi acil servisine kaldýrýlan Cansel ve Keziban ýn sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlenerek öldükleri belirlendi. Edikli beldesindeki Þehit Ýhsan Yarýkulak Ýlköðretim Okulu 6. sýnýf öðrencisi olan Cansel ve 4. sýnýf öðrencisi Keziban ýn cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldýrýldý.baba Hamdi Türkcan ve anne Perihan Türkcan ile olayý haber alan yakýnlarý hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü belirtildi. Niðde/aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HA BER FARK Çünkü orada Kemalizm yok FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Mý sýr da ya þa nan lar, da ha doð ru su bun dan son ra ne ler ya þa na ca ðý dün ya nýn me rak et ti ði bir ko nu. Ül ke yi 30 yýl bas ký re ji mi al týn da i da re e den Hüs nü Mü ba rek, mey dan la rý dol du ran mil yon la rýn i ti ra zý na u zun sü re di ren di, a ma um du ðu ve bek le di ði des te ði dost la rý ndan da gö re me di ve ne ti ce de kol tu ðu bý rak mak zo run da kal dý. Ba zý la rý, bu de ði þik lik son ra sýn da Mý sýr da pek de bir þey le rin de ðiþ me ye ce ði ni i le ri sü rer ken; ba zý la rý da Mý sýr ýn bu gün den ya rý na de mok ra si ye ka vu þa ca ðý ný söy lü yor. Her i ki tes bi tin de ken di ne gö re hak lý yön le ri o la bi lir, a ma or ta da bir ger çek var: Mý sýr da ve böl ge de her þe yin es ki si gi bi ol ma ih ti ma li yok. Bir ba ký ma, Es ki hâl mu hal; ya ye ni hâl ve ya iz mih lâl du ru mu bu ra da da söz ko nu su. Mý sýr Tür ki ye yi ge çe bi lir di yen Ah met Taþ ge ti ren, bu nu þöy le i fa de et miþ: E vet, de mok ra si de Mý sýr Tür ki ye yi ge çe bi lir. Ta mam, he nüz her þey sý fýr da a ma sý fý rýn ar ka sýn da bütün bir dün ya var, halk var, hat ta as ker var. (Bu gün, 13 Þu bat 2011) Es ki do ðu blo ku ül ke le rin de ya þa nan de ði þim ve ge li þi mi gö rün ce ay ný þe yi Mý sýr i çin de dü þün mek müm kün. Bu ra da a yýr de di ci ö zel lik, hýz la de ði þen ve ge li þen ül ke ler de biz de ki gi bi bir Ke ma lizm an la yý þý nýn ol ma ma sý dýr. Öy le ol ma sa, u zun yýl lar SSCB nin (Rus ya) bo yun du ru ðu al týn da ka lan dü nün ko mü nist ül ke ler i ký sa sü re de AB ü ye si o la bi lir miy di? Ay ný ba þa rý yý Mý sýr ýn sað la ma sý müm kün. Çün kü o ra da da her i yi li ðe en gel o lan Ke ma lizm yok. Baþ ka bir ko nu da Mý sýr ýn Tür ki ye yi ör nek a lýp al ma ya ca ðý. El bet te her i yi li ðin ör nek a lýn ma sý tav si ye e di lir, a ma Mý sýr ya da baþ ka ül ke le rin Tür ki ye de ki tek par ti an la yý þý ný ör nek a la ca ðý dü þü nül me sin. Ni te kim, bu ko nu da gö rüþ be lir ten Mý sýr lý bir uz man, Tür ki ye nin la ik ol ma dý ðý na dik kat çek miþ. ABD nin ön de ge len dü þün ce ku ru luþ la rýn dan Car ne gi e En dow ment ýn Or ta do ðu Mer ke zi Di rek tö rü ve Mý sýr da ki A kil A dam lar Ko mi te si nin söz cü sü Amr Ham zawy, Mý sýr ýn bun dan son ra sý i çin þöy le de miþ: Bir ko nu da e min o la bi lir si niz: Mý sýr lý lar ül ke le ri nin de mok ra tik leþ me si i çin mü ca de le et me ye de vam e de cek. Dik ta tö rü da ha dün de vir dik ve bun dan son ra ne o la ca ðý ný bek le yip gör me miz ge re ki yor. Bir tak vim ve prog ram be lir len me si i çin þu an ha rýl ha rýl ça lý þý yo ruz. Bun dan son ra dev let bi rim le ri, si ya sî güç ler ve ba ðým sýz u lu sal fi gür le rin da hil o la ca ðý u zun mü za ke re sü reç le ri baþ la ya cak. (...) Ýs te di ði miz, ül ke de si vil, de mok ra tik bir re jim ku rul ma sý. Or du nun kýþ la ya ge ri dön me si ge rek ge çiþ dö ne min den son ra ve Mý sýr lý si ya si güç le re yet ki dev ri yap ma sý la zým. Baþ kan lýk sis te mi mi, par la men ter sis tem mi o la cak, na sýl bir a na ya sa, se çim sis te mi na sýl o la cak... Bun la rýn hep si ni tar tý þa rak þe kil len di re ce ðiz. Or ta da sý nýr la rý çi zil miþ bir ki tap yok. Her ha lu kâr da de mok ra tik ül ke ye ya ký þan bir yol bu la ca ðýz. (Ak þam, 14 Þu bat 2011) Ham zawy, Tür ki ye, Mý sýr i çin mo del o la bi lir mi? so ru su na da þu ce va bý ver miþ: Ha yýr, ha yýr. Tür ki ye bi ze mo del o la maz. (...) Si zin yap týk la rý nýz dan et ki len miþ ol sak da, öy le baþ ka bir ül ke den mo del a la ca ðý mý zý san mý yo rum. Tür ki ye nin ger çek an lam da la ik ol du ðu pro pa gan da sýy la bü yü yen ga ze te ci tek rar so ru yor: Mý sýr Tür ki ye gi bi la ik bir ül ke ol ma sý müm kün mü pe ki? So ru nun ce va bý da ha çar pý cý: Tür ki ye nin çok da la ik ol du ðun dan e min de ði lim a ma siz öy le di yor sa nýz öy le ol sun. Um du ðu ce va bý a la ma yan mu ha bir tek rar so ru yor: Tür ki ye yi la ik bir ül ke o la rak gör mü yor mu su nuz? Ham zawy ýs rar lý: Bu ko nu ya gi rip si zin le Türk si ya se ti ü ze ri ne tar týþ mak is te mi yo rum. Bu nu si ze bý ra ký yo rum. Ül ke mi zi kur mak is ti yo ruz ve Tür ki ye yi ko nuþ mak i çin vak tim yok. Mý sýr ýn, Ýs lâ mý dýþ la yan bir la ik lik an la yý þý na sý cak bak ma ya ca ðý an la þý lý yor. El bet te iþ le ri ko lay de ðil, a ma i yi ni yet le yo la çýk týk la rý ný tah min e di yor ve ne ti ce nin de ha yýr lý ol ma sý ný di li yo ruz. Þük ret sin ler ki, Mý sýr da bir Ke ma lizm yok... TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz emekli Ýl müftüsü Halil Elitok'un babasý Ömer Elitok'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Allah'tan (c.c) rahmet diler, kederli ailesine taziyetlerimizi sunarýz. Isparta Yeni Asya Okuyucularý Gül: Ýs lâm dün ya sýn da kök lü de ði þim ler ya þa ný yor CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Or ta do ðu da ve Ýs lâm dün ya sýn da çok ö nem li, kök lü de ði þim ler ya þan dý ðý ný be lir te rek, Bü tün bu gör dü ðü müz o lup bi ten ler den ar zu muz þu ki her ül ke nin güç lü, halk la rý nýn o nur lu ve da ha mut lu bir þe kil de çýk ma sý ve bu sü reç le rin ký sa sür me si de di. Gül ve Ý ran Cum hur baþ ka ný Mah mud Ah me di ne jad baþ ba þa ve he yet ler a ra sý gö rüþ me le rin ar dýn dan or tak ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Bir ga ze te ci nin, Or ta do ðu da ya þa nan ge liþ me le ri na sýl de ðer len dir di ði? so ru su ü ze ri ne Gül, ön ce zi ya re ti ne i liþ kin bil gi ve re rek, ar dýn dan so ru yu ce vap la dý. Ý ran Cum hur baþ ka ný Ah me di ne jad i le ger çek leþ tir dik le ri baþ ba þa ve he yet ler a ra sý gö rüþ me ler de hem i ki li hem de böl ge sel ko nu la rý e le al dýk la rý ný be lir ten Cum hur baþ ka ný Gül, bu çer çe ve de Ý ran ýn nük le er dos ya sýy la il gi li ko nu la rý da e le al dýk la rý ný söy le di. Cum hur baþ ka ný Gül, þun la rý kay det ti: Böl ge miz de ö zel lik le Or ta do ðu da, Ýs lâm dün ya sýn da çok ö nem li, kök lü de ði þim le re þa hit o lu yo ruz. Bun la rý da de ðer len dir dik. Be nim gö rü þüm þu dur ki bü tün bu o lup bi ten le rin as lýn da hiç bir þe kil de sür priz ol ma ma sý ge re kir. Bu gün kü i le ti þim ça ðýn da, bu gün her ke sin bir bi rin den ha be ri ol du ðu bir dö nem de halk la rýn ta lep le ri, is tek le ri çok ger çek çi dir. Ben 2003 yý lýn da Tah ran da, bu ra da bir Ýs lâm Kon fe ran sý top lan tý sýn da ko nuþ ma yap mýþ tým ve þu de ðer len dir me de bu lun muþ tum, hiç bir ay rým yap ma dan bü tün ül ke ler, hep be ra ber, he pi miz ev le ri mi zin i çi ni dü ze ne koy ma mýz ge re kir. Halk la rýn ar zu la rý ný dik ka te al mak ge re kir, bu doð rul tu da da ge rek si ya sî ge rek e ko no mik kök lü re form lar yap mak ge re kir. Do la yý sýy la ba zen yö ne tim le rin, li der le rin ya pa ma dý ðý ný halk zor lu yor. As lýn da böl ge de gör dü ðü müz þey ler bu dur. Li der le rin ön der lik ya pa ma dý ðý na, halk ön der lik ya pý yor. Bü tün bu gör dü ðü müz o lup bi ten ler den ar zu muz þu ki her ül ke nin güç lü, halk la rý nýn o nur lu ve da ha mut lu bir þe kil de çýk ma sý ve bu sü reç le rin ký sa sür me si. Tah ran / a a-ci han Ergenekon da bir dalga daha O DATV DE A RA MA YA PIL DI, SA HÝ BÝ VE HÜR RÝ YET GAZETESÝ YA ZA RI SO NER YAL - ÇIN LA ÜÇ ARKADAÞI GÖZALTINA ALINDI. ER GE NE KON so ruþ tur ma sý kap sa mýn da O datv ad lý in ter net si te si mer ke zin de ve ba zý yö ne ti ci le ri nin ev le rin de po lis e kip le rin ce a ra ma ya pýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, ö zel yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Ze ke ri ya Öz ün Er ge ne kon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da ki ta le bi ü ze ri ne, Ýs tan bul 9. A ðýr Ce za Mah ke me si nin ka ra rý doð rul tu sun da, in ter net ya yý ný ya pan O datv nin mer ke zin de ve yö ne ti ci si ve Hür ri yet Ga ze te si ya za rý So ner Yal çýn i le Ba rýþ Ter koð lu, Ay han Boz kurt, Ba rýþ Peh li van ýn ev ve iþ yer le rin de a ra ma ya pýl dý. Bu a ra da, mah ke me, Yal çýn, Ter koð lu, Boz kurt ve Peh li van ýn gö zal tý na a lýn ma sý na ka rar ver di. CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li Çe tin Soy sal i le ga ze te ci ler Ha kan Ay gün ve O ray E ðin Yal çýn ýn a ra ma ya pý lan Le vent te ki e vi ne gel di. An cak po lis e kip le ri, bu ki þi le rin e ve ENERJÝ ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Af þin de ki Çöl lo lar a çýk kö mür ü re tim sa ha sýn da mey da na ge len gö çü ðün si ya se te a let e dil me si ne çok ü zül dü ðü nü söy le di. Ba kan Yýl dýz, gö çü ðün mey da na gel di ði Çöl lo lar kö mür ü re tim sa ha sýn da in ce le me ler de bu lun du. Ýn ce le me le ri nin ar dýn dan de ðer len dir me ya pan Yýl dýz, ön ce lik le ri nin ka yýp 9 ki þi ye u laþ mak ol du ðu nu be lirt ti. Ön ce ki gün ba zý si ya si par ti tem sil ci le ri nin ve mil let ve kil le ri nin o lay ye ri ne gel di ði ni ve a çýk la ma lar da bu lun du ðu nu öð ren di ði ni kay de den Yýl dýz, þöy le ko nuþ tu: Dün (ön ce ki gün) o lay ye ri ne ge len ba zý si ya sî par ti tem sil ci le ri nin ve mil let ve kil le ri nin yap mýþ ol duk la rý a çýk la ma lar i le ko nu yu si ya se te a let et me ye ça lýþ týk la rý ný duy dum. Bu na çok ü zül düm. Bu ko nu si ya set üs tü bir me se le dir. Bu nun ü ze rin den si ya set yap mak yan lýþ týr. Bu ra da ya þa nan o lay bir top rak kay ma sý dýr. Bu ra da in san ih ma li var mý dýr, yok gir me le ri ne i zin ver me di. Soy sal, bu ra da yap tý ðý a çýk la ma da, Ge nel Baþ ka ný mýz Ký lýç da roð lu'nýn gö rev len di ril me si so nu cu bu ra da yým de di. Yal çýn'ýn tüm Tür ki ye ta ra fýn dan ta ný nan bir ga ze te ci ol du ðu nu kay de den Soy sal, ''Ye ni bir te le viz yon ka na lý ku rul ma a þa ma sýn day dý, bu ka na lýn Ge nel Ya yýn Yö net me ni So ner Yal çýn o la cak tý. Son de re ce en di þe li yiz. Ak lý mýz da bir çok so ru i þa re ti var. Bu sý kýn tý lý sü reç ler her ge çen gün gör dü ðü nüz ü ze re ar tý yor. Bu o lay lar bu gü ne a it bir þey de ðil u zun sü re dir de vam e di yor'' di ye ko nuþ tu. Soy sal, Yal çýn i le gö rüþ tü ðü nü ve sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu nu da i fa de e de rek, ''So ner Yal çýn'ýn bir çað rý sý var mý?'' so ru su ü ze ri ne de, ''Bir be del ö de ne cek se ö de riz. Yaz dýk la rý mýn ve yap týk la rý mýn hep si nin ar ka sýn da yým'' de di ði ni bil dir di. Ýs tan bul / a a-ci han Bakan Taner Yýldýz, Çöllolar kömür üretim sahasýnda incelemelerde bulundu. FO TOÐ RAF: AA Gö çük si ya se te a let e dil me sin mu dur bil mi yo ruz. Ýl gi li ku rum lar bü tün bu ko nu la rý a raþ tý rý yor, ha zýr la ya cak la rý ra por lar da bu me se le or ta ya çý ka cak. Var sa suç lu, ce za sý ný çe ke cek a ma þim di den bi ri le ri ni suç la mak yan lýþ týr. Bi lim a dam la rý tek nik in ce le me le ri ni de tay lý bir þe kil de sür dü rü yor. Ye ni can ka yýp la rý nýn ya þan ma ma sý i çin böl ge de ön lem le ri mi zi sür dü rü yo ruz. Kö mür o ca ðýn da ki ze min de bi ri ken su yun çe kil me si i çin þu an da 200 ku yu dan pom pa lar la su çe ki li yor. Ze mi ni ku ru ta bi lir sek ye ni top rak kay ma la rý nýn ö nü ne geç miþ o la ca ðýz. O za man da top rak al týn da ki kar deþ le ri mi zin çý ka rýl ma sý ko lay la þa cak. Ön ce lik le ri nin top rak al týn da ki va tan daþ la ra u laþ mak ol du ðu na ve baþ ka bir he def le ri ol ma dý ðý na dik ka ti çe ken Yýl dýz, Dün ge ce a i le ler le de gö rüþ tük, zor bir o lay dýr. A i le le re sa býr di li yo ruz. Þu nu her kes i yi bil sin ki so ru nun çö zü mü ko nu sun da bü tün im kân la rý ný se fer ber et miþ du rum da dýr de di. Af þin / a a EN A ÐIR HAS TA OL SAM DA HAS TA NE YOK KA MU O YUN DA yer a lan Çe tin Do ðan has ta ne ye ya tar yo rum la rý na de ði nen Do ðan, Yok de re ce a te þim ol - sa. En a ðýr bir has ta lýk i çin de ol sam bi - le has ta ne yok. Dâ vâ ya ö lün ce ye ka dar de vam e de ce ðim de di. Er ge ne kon ve Bal yoz Dar be Pla ný dâ vâ la rýn da has ta - ne de bu lu nan sa nýk la rýn du ru mu nun da ger çek ol du ðu nu id di a e den Do ðan, Du rum la rý ger çek. Bu na lüt fen i na nýn. Er gin Say gun Pa þa An ka ra da kalp kri - zi ge çir di, stent ta kýl dý di ye ko nuþ tu. Vi ze nin hu ku kî ge rek çe si yok ALMANYA'DA Sol Par ti mil let ve ki li ve par ti si nin u lus la ra ra sý i liþ ki ler söz cü sü Se vim Dað de len, Al man ya da Türk va tan daþ la rý na uy gu la nan vi ze nin hiç bir hu kuk sal ge rek çe si nin ol ma dý ðý ný be lirt ti.be lirt ti. Ham burg da 20 Þu bat ta ya pý la cak e ya let mec li si se çim le ri ön ce sin de par ti si nin kam pan ya sý na ka tý lan Dað de len, yap tý ðý a çýk la ma da, vi ze nin ko lay laþ tý rýl ma sý ko nu sun da Al man hü kü me ti nin bir a dým at ma dý ðý ný be lir te rek, 2008 yý lýn da fe de ral hü kü me te bu yön de ver di ði miz bir ö ner gey le di ðer par ti le ri sý kýþ týr mýþ týk. Ma a le sef vi ze ko nu sun da hiç bir a dým at ma dý lar. Si ya sî par ti ler da ha faz la Türk ün Al man ya ya ge le ce ði en di þe si ta þý yor. Uy gu la nan vi ze nin hiç bir hu kuk sal ge rek çe si yok. Ay rý ca vi ze sa de ce i þa dam la rý na ko lay laþ tý rýl ma ma lý, öð ren ci, mü zis yen ve tu rist o la rak gel mek is te yen Türk va tan daþ la rý na da yö ne lik ol ma lý de di. Tür ki ye nin vi ze de ko lay lýk sað lan ma sý ný sa de ce i þa dam la rý i çin is te me si ni de yan lýþ bul du ðu nu be lir ten Dað de len, Türk hü kü me ti nin vi ze so ru nu nu sa de ce i þa dam la rý na in dir ge me si ne Al man hü kü me ti de sý cak ba ký yor, an cak vi ze siz se ya hat hak ký nýn bütün Türk hal ký na ve ril me si ge re kir di ye ko nuþ tu. Ham burg / a a GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Selahattin Akyýl'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirmiþtir. Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Yeni Asya Çamdibi Okuyucularý Ahmedinejad dan nükleer destek teþekkürü Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad da Türkiye nin ülkesinin nükleer sorunu konusunda kendilerine büyük destek verdiðini söyledi. Ahmedinejad, Ýstanbul'da geçtiðimiz Ocak ayýnda düzenlenen Ýran'ýn nükleer sorunu ile ilgili uluslar arasý toplantýyý hatýrlattý. Mahmud Ahmedinejad," Türkiye, Ýstanbul'da düzenlenen 5+1 toplantýsýný çok iyi yönetti. Bu toplantýnýn diðer önemli bir yaný Ýstanbul, uluslararasý arasý önemli toplantýlara ev sahipliliði yapacaðýný gösterdi. Ýstanbul un üstelendiði rolü çok önemsiyoruz. Türkiye böylelikle köklü bir ülke olduðunu, iyi bir yönetim tarafýndan idare edildiðini ortaya koydu" diye konuþtu. Çe tin Do ðan TU TUK LAN DI Bal yoz Pla ný da va sý sa nýk la rýn dan Es ki 1. Or du Ko mu ta ný Or ge ne ral Çe tin Do ðan tu tuk lan dý. Bal yoz Pla ný dâvâ sý kap sa mýn da hak kýn da ya ka la ma em ri çý ka rý lan es ki 1. Or du Ko mu ta ný e mek li Or ge ne ral Çe tin Do ðan i le Nu ri A li Ka ra ba ba, Ha lil Yýl dýz, Gök han Mu rat Üs tün dað, Re fik Ha kan Tu fan ve Ü mit Öz can dün sa bah sa at le rin de Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si ne ge le rek tes lim ol du. Ad li ye ye ken di a ra cýy la ge len Do ðan, ba sýn men sup la rý na yap tý ðý a çýk la ma da, CMK 250. mad de siy le yet ki len di ril miþ ö zel yet ki li mah ke me nin 11 Þu bat ta ri hin de ver di ði ka rar u ya rýn ca ken di li ðin den Be þik taþ Ad li ye si ne gel di ði ni söy le di. Do ðan, Bi raz dan iþ lem le rim ta mam la na cak ve ben Si liv ri Kam pü sü nde ki gö rev ye ri me ko þa rak gi de ce ðim de di. Do ðan, Göl cük Do nan ma Ko mu tan lý ðý nda e le ge çi ri len 43 kla sör i le il gi li bir so ru ü ze ri ne i se TSK i çin de alt dü zey de a dam la rý var, uz man ça vuþ gi bi i þi bil me yen ler. Üst dü zey de ol sa bel ge ler ü ze rin de ha ta yap maz lar. Alt dü zey de ki bu a dam lar, bel ge le ri bu ra ya koy muþ lar de di. MA NÝ FES TO HA ZIR LA YA CA ÐIM Ka ra ra i ti raz e de cek le ri ni i fa de e den Do ðan, E ðer i ti ra zý mýz ka bul ol maz sa du ruþ ma da sa vun ma yap ma ya ca ðýz. A vu kat la rý mýz cüb be çý ka ra cak ve hal ký mu ha tap a la ca ðýz. Ma ni fes to ha zýr la ya ca ðým, id di a na me yi ben ha zýr la ya ca ðým. Sav cý ve ha kim le re kar þý bun dan son ra söz bit miþ tir. A ðýr has ta ol sam da bun dan son ra has ta ne ye yat mak yok. Dâ vâya de vam e de ce ðiz þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me si ne çý kan Çe tin Do ðan, Nu ri A li Ka ra ba ba, Ha lil Yýl dýz, Gök han Mu rat Üs tün dað, Re fik Ha kan Tu fan ve Ü mit Öz can ya ka la ma e mir le ri nin yüz le ri ne o kun ma sý nýn ar dýn dan tu tuk lan dý. Tutuklu sanýklar, Adli Tabiplikte saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra Metris Cezaevi'ne gönderildi. Tu tuk la ma ka rar la rý na i ti raz lar da sa bah sa at le rin den i ti ba ren baþ la dý. Al bay Ce mal Te mi zöz i le Al bay Cen giz Köy lü nün a vu ka tý Ha san Gür büz ad li ye ye ge le rek ka ra ra i ti raz et ti. Bu a ra da haf ta so nu hak la rýn da nö bet çi Ýs tan bul 9. A ðýr Ce za Mah ke me si nce yol tu tuk la ma sý iþ le mi ya pý lan 11 mu vaz zaf as ker, da va ya ba kan Ýs tan bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce tu tuk la ma iþ lem le ri nin ya pýl ma sý a ma cýy la Has dal As ke ri Ce za e vin den Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si ne ge ti ril di. Ýs tan bul / a a-ci han TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Hasan Ali Cesur 'un kayýnvalidesi Meral Özdür 'ün ve fa tý ný te es sür le öð ren dik. Mer hu meye Ce nâ b-ý Al lah'tan rah met ve mað fi ret di ler, ke der li a i le si ve ya kýn la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, ta zi yet le ri mi zi su na rýz. c

5 HABER 5 Ýs tan bul da te rör o pe ras yo nu: 44 gö zal tý n ÝS TAN BUL DA, son 2 yýl da, te rör ör gü tü i çe ri sin de fa a li yet gös te re rek, çe þit li o lay la ra ka rýþ týk la rý ge rek çe siy le 44 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Ýs tan bul Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðün den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, 16 Mart 2009 ta ri hin den i ti ba ren, te rör ör gü tü i çe ri sin de fa a li yet gös te re rek, i zin siz gös te ri, ka mu ve ö zel ki þi le re a it bi na ve iþ yer le ri ne i le a raç la ra mo lo tof kok tey li a týl ma sý, taþ lý sal dý rý ey lem le ri ne ka rýþ tý ðý ve bu ey lem le ri or ga ni ze et ti ði ö ne sü rü len ki þi le re yö ne lik ça lýþ ma baþ la týl dý. 20 ay rý o la ya i liþ kin 44 ki þi gö zal tý na a lý ndý. A çýk la ma da, a raç kun dak lan ma sý o lay la rý na i liþ kin su çüs tü ya ka la nan 9 ki þi den 5 i nin tu tuk la na rak ce za e vi ne ko nul du ðu, þüp he li le rin bir bö lü mü nün ad li ye ye sevk e dil dik le ri, di ðer le ri nin de iþ lem le ri nin sür dü ðü kay de dil di. Ýstanbul / aa To kat Be le di ye si nde o pe ras yon n TOKAT Be le di ye siy le il gi li so ruþ tur ma kap sa mýn da dü zen le nen o pe ras yon da 39 ki þi gö zal tý na a lýn dý. To kat Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Mus ta fa Kü çük, yap tý ðý a çýk la ma da, son dö nem de i mar ko nu sun da ar tan þi ka yet ler ü ze ri ne so ruþ tur ma a raþ týr ma baþ lat týk la rý ný söy le di. Kü çük, Bi zim ta li ma tý mýz la To kat Be le di ye si ne To kat Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le rin ce o pe ras yon dü zen len di. 39 ki þi gö zal tý na a lýn dý de di. Tokat / aa Ý zin siz gös te ri ye po lis mü da ha le et ti n HAKKARÝ DE, Hak ka ri de i zin siz gös te ri ya pan gru ba, po lis mü da ha le et ti. Te rör ör gü tü e le ba þý Ab dul lah Ö ca lan ýn Tür ki ye ye ge ti ril me si nin yýl dö nü mü nü ba ha ne e den grup, Cum hu ri yet Cad de si nde BDP il bi na sý ö nün de top la na rak, be le di ye bi na sý na ka dar yü rü mek is te di. Po lis, u ya rý ya rað men da ðýl ma yan ve mo lo tof kok teyl le sal dý ran gru ba, bi ber ga zý ve ba sýnç lý suy la mü da ha le de bu lun du. Grup, a ra so kak la ra da ðýl dý. Hak ka ri nin Yük se ko va il çe sin de Cen giz To pel Cad de si nde de ço ðu ço cuk lar dan o lu þan grup, yol da ba ri kat ku rup a teþ yak tý. Gü ven lik ön le mi a lan po li sin da ðýl ma la rý yö nün de u yar dý ðý grup, po li se taþ ve mo lo tof kok tey liy le kar þý lýk ver di. Po lis de gru ba bi ber ga zý ve ba sýnç lý suy la mü da ha le et ti. O lay la il gi li bir ki þi gö zal tý na a lýn dý. Hakkari / aa TÝKA Baþkaný: Þart sýz yar dým ya pan ül ke yiz n TÜRK Ýþ bir li ði ve Kal kýn ma Ý da re si (TÝ KA) Baþ ka ný Mu sa Ku lak lý ka ya, Dün ya da þart sýz yar dým ya pan ül ke ol ma id di a sýn da yýz de di. TÝ KA Baþ ka ný Mu sa Ku lak lý ka ya, Dip lo ma si Mu ha bir le ri Der ne ði ü ye le ri i le TÝ KA mer ke zin de bi ra ra ya gel di. Tür ki ye nin yar dým stra te ji si hak kýn da bil gi ve ren Ku lak lý ka ya, kal kýn ma sü re ci de vam e den Tür ki ye nin ken di si nin de yar dým a lan bir ül ke ol du ðu nu vur gu la dý. Ku lak lý ka ya, yük se len do nör ül ke o la rak Tür ki ye nin, ya þa dý ðý tec rü be le ri pay laþ ma ya ö nem ver di ði ni an lat tý. Dün ya ge ne lin de yar dým la rýn çe þit li þart la ra bað lan dý ðý ný vur gu la yan Ku lak lý ka ya, Dün ya da þart sýz yar dým ya pan ül ke ol ma id di a sýn da yýz. Kre di ve ri yor sa nýz þart ko þar sý nýz a ma i liþ ki le ri güç len dir me yi ar zu e di yor sa nýz, o ül ke nin i çiþ le ri ne ka rýþ ma dan tek nik alt ya pý yý o luþ tu ra cak pro je le ri or ga ni ze et me niz ge re ki yor de di. Ankara / aa Alman Bakan: Ýs lâm di ni der si dü zen li o ku tul sun n AL MAN YA Ý çiþ le ri Ba ka ný Tho mas de Ma i zi e re, Ýs lâm di ni der si nin, o kul lar da dü zen li ders o la rak o ku tul ma sý nýn bir an ön ce uy gu la ma ya ge çi ril me si i çin e ya let le re çað rý da bu lun du. Ý çiþ le ri Ba ka ný de Ma i zi e re, Nürn berg þeh rin de yap tý ðý a çýk la ma da, Bu yýl ve ya en geç ge le cek yýl bu ko nu da uy gun an laþ ma lar ya pýl ma sý ge re kir de di. Þim di ye ka dar ya pý lan de ne me le rin ve ya pi lot pro je le rin ye ter li ol ma dý ðý nýn gö rül dü ðü nü, bu ko nu da so mut o la rak ya sa la rý te mel a lan uy gu la ma la ra ih ti yaç du yul du ðu nu be lir ten Ma i zi e re, her e ya le tin pra ti ðe dö nük çö züm ler a ra ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. E ya let le rin o kul ders le ri ni ve müf re da tý ný be lir le di ði Al man ya da, ba zý e ya let ler de Ýs lam di ni der si mo del pro je çer çe ve sin de o ku tu lu yor ve ya Ýs la mi yet din bil gi si (Ýs lam kun de) ders le ri ve ri li yor. Berlin / aa Yargýtay Baþkaný Gerçeker, Yargýtay ve Danýþtay'da Daire Sayýsýnýn Artýrýlmasýna Ýliþkin Kanun'un Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan onaylanmasýný deðerlendirdi. FOTOÐRAF: AA Köklü reform þart YARGIDA MUTLAKA KÖKLÜ REFORMLARIN YAPILMASI GEREKTÝÐÝNÝ BELÝRTEN YARGITAY BAÞKANI GERÇEKER, YOKSA YARGITAY DAKÝ DOSYA SAYISINI AZALTMAKLA YARGININ SORUNLARINI BÝTÝRMEK MÜMKÜN DEÐÝL DEDÝ. YAR GITAY Baþ ka ný Ha san Ger çe ker, A dan Z ye ka dar, ilk de re ce mah ke me le rin den i ti ba ren yar gý re for mu ya pýl ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, Yok sa Yar gý tay da ki dos ya sa yý sý ný a zalt mak la yar gý nýn so run la rý ný bi tir mek müm kün de ðil de di. Ha san Ger çe ker, Yar gý tay a ge li þin de ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Yar gý tay ve Da nýþ tay da da i re ve ü ye sa yý sý nýn ar tý rýl ma sý na i liþ kin ka nu nun Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ta ra fýn dan o nay lan dý ðý nýn ha týr la týl ma sý ve Si zin u ya rý la rý nýz dik ka te a lýn ma dý, ne di ye cek si niz? di ye so rul ma sý ü ze ri ne Ger çe ker, Ha yýr lý ol sun. Ne di ye bi li rim ki. Bun dan son ra biz i þi mi ze ba ka ca ðýz de di. Cum hur baþ ka ný Gül ün Ya sa yý o nay la ma say dým 200 bin dos ya za man a þý mý na uð ra ya cak tý de di ði nin be lir til me si ü ze ri ne Ger çe ker, þun la rý söy le di: Ýn þal lah ön le nir. Yal nýz bu ted bir ler le, da i re ve ü ye sa yý sý nýn ar tý rýl ma sýy la bu i þin ön le ne me ye ce ði gö rü - þün dey dik a ma e li miz den ge len ça ba yý yi ne gös te re ce ðiz. El bet te dos ya la rýn za man a þý mý na uð ra ma sý, çok u zun sü re ler de çýk ma sý za ten a dil yar gý lan ma hak ký ný ih lal e den bir du rum a ma bu ted bir ge çen se fer de söy le di ðim gi bi ge çi ci bir ted bir dir. Mut la ka yar gý da kök lü re form lar ya pýl ma sý ge re ki yor. A dan Z ye ka dar, ilk de re ce mah ke me le rin den i ti ba ren yar gý re for mu ya pýl ma sý ge re ki yor. Yok sa Yar gý tay da ki dos ya sa yý sý ný az lat mak la yar gý nýn so run la rý ný bi tir mek müm kün de ðil. Ger çe ker, bir baþ ka so ru ya kar þý lýk, böl ge ad li ye mah ke me le ri nin bir an ön ce ha ya ta ge çi ril me si ge rek ti ði ni i fa de e de rek, Baþ ka ça re yok. Þu a þa ma da bir an ön ce böl ge ad li ye mah ke me le ri nin ku rul ma sý ge re ki yor. Yok sa bu dos ya a ký þý de vam et ti ði sü re ce bu gün 6 da i re ku rar sý nýz, se ne ye yi ne 6 da i re da ha kur ma zo run lu lu ðu do ðar. Bu nun ön len me si i çin mut la ka böl ge ad li ye mah ke me le ri nin ku rul ma sý ge re ki yor di ye ko nuþ tu. Ankara / aa Ankara Büyükþehir Belediyesince restorasyonu tamamlanan tarihi Hacý Bayram-ý Veli Camisi ve yýkýlarak yeniden inþa edilen ek binasý törenle ibadete açýldý. FOTOÐRAF: AA Ha cý Bay ram-ý Ve li Camii i ba te a çýl dý AN KA RA Bü yük þe hir Be le di ye sin ce res to ras yo nu ta mam la nan ta ri hi Ha cý Bay ram-ý Ve li Ca mii ve yý ký la rak ye ni den in þa e di len ek bi na sý tö ren le i ba de te a çýl dý. Ha cý Bay ram-ý Ve li Ca mi si nin av lu sun da dü zen le nen ve Kur an-ý Ke rim o kun ma sýy la baþ la yan tö ren de, Ko ca te pe Ca mi si Ý mam Ha ti bi Ýs ma il Co þar i le An ka ra Or man Ba kan lý ðý Ca mi si Ý ma mý Faz lý Ço ban öð len e za ný ný o ku du. Devlet Bakaný Faruk Çe lik, tö ren de yap tý ðý ko nuþ ma da, An ka ra nýn ma ne vi me ka ný de nil di ði za man Ha cý Bay ram-ý Ve li Ca mi - si nin ak la gel di ði ni söy le di. Çe lik, Biz ta ri hi miz le, kül tü rü müz le, me de ni ye ti miz le var o lan, e ser le riy le ko nu þan, ta ri he iz bý ra kan þan lý bir ec da dýn to run la rý yýz. Þan lý ec da dý mý zýn bu e ser le ri ni ko ru mak boy nu mu zun bor cu dur de di. Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay da Ha cý Bek taþ Ve li, Ha cý Bay ram-ý Ve li, Mev la na Ce la led din Ru mi, Yu nus Em re bi ze bu top rak la rý va tan yap tý lar, i sim le ri son su za ka dar i yi lik le ve gü zel lik le a ný la cak týr. On la rýn ha tý ra sý na han gi hiz met le ri yap sak az dýr di ye ko nuþ tu. Ankara / aa BÝR DEN: ÝÞ YÜ KÜ A ZAL MAZ DA NIÞ TAY Baþ ka ný Mus ta fa Bir den de ga ze te ci le rin so ru - la rý ü ze ri ne, Yar gý tay ve Da nýþ tay da Da i re Sa yý sý nýn Ar tý rýl - ma sý na Ý liþ kin Ka nun un Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ta ra - fýn dan o nay lan dý ðý ný, ar týk söy le ye cek bir þey ol ma dý ðý ný be lirt ti. Ka nun ha zýr la nýr ken ge rek çe nin da va la rýn za man a þý mý na uð ra ma sý o la rak gös te ril di ði ni i fa de e den Bir den, Da nýþ tay da za man a þý mý o la yý za ten yok. A çýl dýk tan son ra ta - mam lan ma yan da va mýz yok di - ye ko nuþ tu. Da nýþ tay ýn iþ yü kü - nün a zal týl ma sý a ma cýy la 8 Þu bat 2010 da bir ra por ha zýr la ya rak, A - da let Ba kan lý ðý ve Baþ ba kan lý ða i let tik le ri ni ha týr la tan Bir den, Ö - ne ri miz dik ka te a lýn say dý, bir yýl - dýr iþ yü kü müz za ten a za lýr dý bin dos ya nýn bi ze gel me si ön le nir di. Bu ka nun la Da nýþ - tay ýn iþ yü kü a zal maz de di. Bir den, tüm gö rüþ le ri ni, ö ne ri - le ri ni, u ya rý la rý ný Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül e i let tik le ri ni i fa de e de rek, Bun dan son ra bi zim ya pa ca ðý mýz ka nu nu uy gu la mak. Ka nu nun uy gu lan ma sý i le ko nu la rý gö rüþ mek ü ze re Baþ kan lar Ku ru lu nu top la ya ca ðýz di ye ko nuþ tu. ÝN SAN LAR Ý MAR E DÝL ME DEN ÞE HÝR LER Ý MAR E DÝL MEZ DÝYA NET Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez i se in - san la rýn ya ra dý lýþ ga ye si nin yer yü zü nü i mar et - mek ol du ðu nu be lir te rek, i mar et mek le in þa et - me nin bir bi rin den ay rý þey ler ol du ðu nu di le ge tir - di. Ýn san lar ve gö nül ler i mar e dil me den þe hir ler i - mar e dil mez di yen Gör mez, in san la rýn ih mal e dil - me si, ev ler den ev le re gö nül köp rü le ri ku rul ma ma - sý ha lin de, þe hir le rin i mar e di le me ye ce ði ni söy le di. Ca mi siz ve ma bet siz bir þe hir i mar et me nin müm kün ol ma dý ðý na i þa ret e den Gör mez, ca mi ve ma bet le rin þe hir le rin ru hu ol du ðu nu kay det ti.. Mýsýr ýn ve Türkiye nin hocalarý AKIL MÝSAFÝRÝ drbat ho o.com AHMET BATTAL Be di üz za man ýn 1910 se ne sin de Tif lis te bir Rus po li si i le u zun soh be ti ni ve po li sin par ça par ça ol muþ de di ði Ýs lâm dün ya sý hak kýn da ki muh te þem ön gö rü sü nü ve de ðer len dir me si ni bi li yor su nuz. Bu gün ler de ve ö nü müz de ki yüz yýl da bu ko nu yu fark lý yön le riy le ko nuþ ma ya de vam e de ce ðiz. Ben de niz de bu gün bu ko nuþ may la il gi li i ki so ru i le ak lý ný za mi sa fir o la ca ðým. Be di üz za man; po li se ve dün ya ya, Ýs lâm top lum la rý nýn ve dev let le ri nin bað la rýn sa de ce ge çi ci bir sü re i çin kop tu ðu nu an la týr ken da ðýl ma mýþ lar, tah si le git miþ ler de miþ ti. De va mý da þöy le: Ýþ te Hin dis tan, Ýs lâ mýn müs ta id bir ve le di dir; Ýn gi liz mek teb-i i da dî sin de ça lý þý yor. Mý sýr Ýs lâ mýn ze kî bir mah du mu dur; Ýn gi liz mek teb-i mül ki ye sin den ders a lý yor. Kaf kas ve Tür kis tan Ýs lâ mýn i ki ba ha dýr o ðul la rý dýr; Rus mek teb-i har bi ye sin de ta lim e di yor lar, i la a hir... Ya hu, þu a sil za de ev lat, þe ha det na me le ri ni al dýk tan son ra, her bi ri bir ký ta ba þý na ge çe cek, muh te þem a dil pe der le ri o lan Ýs lâ mi ye tin bay ra ðý ný a fak-ý ke ma lat ta te mev vüc et tir mek le, ka deri e ze lî nin na za rýnda fe le ðin i na dý na, nev-i be þer de ki hik met-i e ze li ye nin sýr rý ný i lân e de cek tir (Ta rih çe-i Hayat, s. 69) Bi rin ci so rum þu: Bu cüm le de Mý sýr ýn dip lo ma si ve si ya set der si ni al dý ðý bir mek tep o la rak gös te ri len Ýn gil te re bu gün sü re cin ne re sin de dir? Gö re bil di ði miz ka da rýy la bi rin ci ve bil has sa i kin ci dün ya sa va þýn dan i ti ba ren ABD dün ya dip lo ma si si nin mer ke zi ol muþ tur. Zi ra Ýs viç re mer kez li Ce mi yet-i Ak vam ýn ba þa rý sýz lý ðý nýn ar dýn dan Bir leþ miþ Mil let ler Teþ ki lâ tý ABD de ku rul muþ tur. ABD nin dýþ si ya set ho ca sý Ýn gil te re dir. Di ðer de yiþ le dip lo ma si der si ni Ýn gil te re den al mak ay ný za man da ABD ye de na sip ol muþ tur. Da ha il gin ci i se, Mý sýr ýn, Mü ba rek ten ve bi lu mum na mü ba rek ler den kur tul ma ya kat ký ya pan son der si ni kim den al dý ðý dýr. Bu nok ta da, i ki yýl ön ce baþ kan lýk gö re vi ne baþ la dýk tan son ra ki zi ya ret le rin den bi ri ni Mý sýr a ya pan O ba ma nýn o ra da ki ko nuþ ma sý nýn bir ye ri ni dik ka ti ni ze sun mak is te rim. De miþ ti ki: Ol ma sý ný is te di ði miz dün ya i çin, bir lik te ha re ket et me so rum lu lu ðu muz var. A þý rý lýk la rýn in san la rý teh dit et me di ði, A me ri kan as ker le ri nin e ve dön dü ðü, Ýs ra il li ve Fi lis tin li le rin ken di dev let le rin de gü ven de ol du ðu, nük le er e ner ji nin ba rýþ a maç lý kul la nýl dý ðý, hü kü met le rin va tan daþ la rý na hiz met et ti ði ve Allah ýn bü tün kul la rý nýn hak la rý na say gý gös te ril di ði bir dün ya is ti yo ruz. Bu nu an cak bir lik te ba þa ra bi li riz. Bu cüm le ler de ki hü kü met le rin va tan daþ la rý na hiz met et ti ði dün ya vur gu su bi zim i çin ar týk çok sý ra dan. A ma ya Mý sýr hal ký i çin? Ýn þa al lah on lar i çin de kut sal dev let ten hiz met kâr dev le te ge çiþ ka pý sý a çýl dý. Cin þi þe den çýk tý. Ge ri si, der sin ge re ði ni yap ma ya kal mýþ týr ar týk. Ý kin ci so rum þu: Be di üz za man ýn yu ka rý da ki bi rin ci cüm le si i lâ a hir.. i le bi ti yor. Ya ni sa yý lan üç Ýs lâm top lu mun dan baþ ka, di ðer ba zý lar da baþ ka yer ler de ders ler a lý yor o la bi lir. Pe ki bun lar han gi le ri? Bu gün han gi hal de ler? Da ha da ö nem li si, Tür ki ye ders al ma ya gi den ka bi li yet li ev lât lar dan bi ri mi yok sa ev lât la rý ný bek le yen ba ba o ca ðýn da ki a ða bey mi? Ka na a tim ce Tür ki ye nin ken di si o kul. Zi ra ri sa le gi bi bir e kol ü var. O yüz den o ku la ih ti ya cý yok. Ho ca sý i çer de. Ders ki ta bý da ha zýr. El bet te in san hak la rý a çý sýn dan Tür ki ye de ba tý dan ba zý ders ler al dý, a lý yor ve a la cak. A ma o ders le rin de a sýl kay na ðý, bil has sa a da let-i mah za yý i fa de e den hü küm le riy le va hiy. Ya ni bi zim i çin ho ca ba tý ya da do ðu de ðil, sa de ce vah yin ken di si. Ye ter ki vah ye hak kýy la mu ha tap ol ma yý sür dü re lim. Yi ne ka na a tim ce A rap lar da ba ba o ca ðý ný tüt tü ren i ki bü yük kar deþ ten bi ri. O hal de ön ce bu i ki kar deþ tam it ti had et me li ki tah si le gi den di ðer kar deþ le ri ni yu va ya da vet e de bil sin. AKP ye mo lo tof kok tey li at tý lar n MAL TE PE DE AKP Ýl çe Teþ ki lat bi na sý na kim li ði be lir siz ki þi ya da ki þi ler ce mo lo tof kok tey li a týl dý. A lý nan bil gi ye gö re, Al tay çeþ me Ma hal le si Bað dat Cad de si ü ze rin de bu lu nan AKP Ýl çe Teþ ki la tý bi na sý na ge len kim li ði be lir siz ki þi ve ki þi ler ce mo lo tof kok tey li a týl dý. Pen ce re ye i sa bet e den mo lo tof kok tey li her han gi bir ha sa ra yol aç ma dý. Ay rý ca, o lay ye ri ya ký nýn da ya sa dý þý bir ör gü te a it a fiþ de bu lun du. Þüp he li ya da þüp he li le rin ya ka lan ma sý i çin baþ la tý lan ça lýþ ma sü rü yor. Ýstanbul / aa

6 6 YURT HABER Su, ti ca rî bir mal de ðil dir DE RE LE RÝN KAR DEÞ LÝ ÐÝ PLAT FOR MU MEC LÝS TOP LAN TI SI SO NUÇ BÝL DÝ RÝ SÝN DE, HA YA TIN TE MEL KAY NA ÐI O LAN SU YUN TÝ CA RÎBÝR MAL OL MA DI ÐI NA DÝK KAT ÇE KÝL DÝ. DERELERÝN Kar deþ li ði Plat for mu so nuç bil di ri sin - de, Ha ya týn te mel kay na ðý o lan su yun, ti ca rî bir mal de ðil bütün can lý la rýn ha ya tý ný sür dü re bil mek i çin u laþ ma hak ký nýn ol du ðu ta biî bir var lýk, e ko - lo jik sis te min vaz ge çil mez bir par ça sý ol du ðu nu i fa de le ri ne yer ve ril di. De re le rin Kar deþ li ði Plat - for mun ca 5 Þu bat ta Ri ze, Art vin, Trab zon, Gü - müþ ha ne, Bay burt, Kars, Ar da han, Er zu rum, Bar - týn, Zon gul dak, Gi re sun, Or du, A mas ya, Sam sun, To kat ve Si nop i le ri de ki çev re ör güt le ri ta ra fýn - dan o luþ tu ru lan ve 105 tem sil ci nin ka týl dý ðý Plat - form Mec lis Top lan tý sý nýn so nuç bil di ri si a çýk - lan dý. Bil dir ge de, ya pý mý plan la nan ve ya pý mý de - vam e den hid ro e lek trik san tral ler (HES), i le tim hat la rý, taþ o cak la rý ve ma den a ra ma ça lýþ ma la rý gi bi çe þit li pro je ler se be biy le va di ler de kat li am ya þan dý ðý, ha yat a lan la rý nýn ge ri dö nü þüm süz þe - kil de tah rip e dil di ði ö ne sü rül dü. De re le rin bin ler ce yýl dýr tar la la rý su la dý ðý, ge çim ve iþ ol du ðu, va di ler de ha ya tý ye ni den ve ye ni le ye - rek var et ti ði, as la bo þa ak ma dýk la rý i fa de e di len bil - di ri de, De re le rin kar deþ li ði ne i na nan lar o la rak su - yu mu za sa hip çý ka rak top ra ðý mý za, ha ya tý mý za, dü - nü mü ze, bu gü nü mü ze ve de ya rý ný mý za sa hip çýk tý - ðý mý zý bi li yo ruz. Pa ra nýn gü cü ne kar þý de re le rin kar deþ li ði ne i na nan lar o la rak, su ya sa hip ol ma hýr - sý nýn bir a ra cý þek lin de or ta ya ko nan HES pro je le ri - ne kar þý çok yön lü mü ca de le ye ta viz siz ve ka rar lý - lýk la de vam e de ce ðiz gö rü þü ne yer ve ril di. De re le - rin Kar deþ li ði Plat for mu nun so rum lu luk ve bi linç le ha re ket e de ce ði be lir ti len bil dir ge de, Plat form o la - rak ül ke mi zin su kay nak la rý na ya pý lan bu plan lý sal - dý rý la rýn ö nün de du ra rak HES le re kar þý sür dür dü - ðü müz de mok ra tik ve hu kuk sal mü ca de le mi zi sür - dü re ce ðiz. Mü ca de le mi zi bü tün pro je ler dur du ru - lup ip tal e di lin ce ye, su la rý mý zýn ti ca ri leþ ti ril me si nin ö nü ne ge çin ce ye ka dar var gü cü müz le de vam et tir - me a zim ve ka rar lý lý ðýn da yýz i fa de le ri ne yer ve ril di. DE RE LE RÝ MÝZ BÝ ZÝM CAN SU YU MUZ DUR HES pro je le ri nin, ta biî ha yat a lan la rý na ge ri dö - nü þüm süz za rar lar ver - di ði nin bi lim sel ra por lar ve yar gý ka rar la rýy la or - ta ya ko nul du ðu sa vu nu - lan bil di ri de, bu pro je le - rin ye ni le ne bi lir e ner ji kay na ðý o la rak gö rü le - me ye ce ði, a sýl he de fi nin e ner ji ü re ti mi de ðil su ya ve top ra ða sa hip ol mak ol du ðu vur gu lan dý. Bil di - ri de, þun lar kay de dil di: Hayatýn te mel kay na ðý o lan su, ti ca rîbir mal de - ðil bütün can lý la rýn hayatýný sür dü re bil mek i çin u laþ ma ya hak ký nýn ol du - ðu do ðal bir var lýk, e ko lo - jik sis te min vaz ge çil mez bir par ça sý dýr. Bütün can - lý la rýn su dan ya rar lan ma hak ký var dýr. Su bu lun du - ðu or ta mýn as lî un su ru - dur. Hiç bir þe kil de ya ta ðý de ðiþ ti ri le mez, bu lun du - ðu a lan dan baþ ka bir a la - na ta þý na maz. Kul la ným hak ký hiç bir þe kil de dev - re di le mez. Do ðal ha yat la su i liþ ki sini dik ka te al ma - yan hiç bir ka rar, uy gu la - ma, ya sal dü zen le me ka - bul e di le mez. Ri ze/a a Çeþ me de 5 mil yon do lar lýk ya tý rým la in þa sý na baþ la nan 4 bin ki þi lik dev su par kýn dan sa de ce 3-15 yaþ a ra sý ço cuk lar fay da la na bi le cek. FO TOÐ RAF: A A Çocuklar için dev su parký ÝZMÝR ÝN Çeþ me il çe sin de 5 mil yon do - lar lýk ya tý rým la in þa sý na baþ la nan 4 bin ki þi lik dev su par kýn dan sa de ce 3-15 yaþ a ra sý ço cuk lar fay da la na bi le cek. Çeþ me de ki I lý ca O tel in Ge nel Mü dü rü Ya kup De mir, yap tý ðý a çýk la ma da, ço cuk - la ra yö ne lik bir su par ký in þa et mek i çin bir çok ül ke de in ce le me ler de bu lun duk la rý ný be lir te rek, Ka na da lý Em pex Wa ter fir ma sý i le an laþ ma ya var dýk la rý ný kay det ti. De mir, yal nýz ca 3-15 yaþ gru bu ço cuk la rýn fay da - Çýð en ge li 3 sa at lik ça lýþ ma so nu cu a þýl dý la na bi le ce ði 4 bin ki þi lik te si sin in þa a tý na baþ lan dý ðý ný, par kýn Ha zi ran a yý nýn ilk haf ta sýn da hiz me te a çýl ma sý nýn plan lan dý - ðý ný i fa de e de rek, þöy le ko nuþ tu: Çeþ - me de ter mal var, de niz var, gü neþ var a - ma bir tek þey ek sik ti. O da ço cuk lar i çin su par ký. Çeþ me de bu lu nan ve ya ta til i çin ge len ço cuk lu a i le le rin ma a le sef ço cuk la rý - ný eð len di re bi le cek le ri, yaz dö ne min de hoþ ça va kit ge çi re bi le cek le ri her han gi bir ak ti vi te yok tu. Biz bu ek sik li ði 7-8 yýl dýr FO TOÐ RAFLAR: A A fark e di yor duk. Ja pon ya dan A me ri ka ya ka dar ço cuk lar i çin Çeþ me de ne ya pa bi li - riz so ru su na ya nýt a ra dýk. Bre zil ya da ki te - mas la rý mýz da dün ya nýn en bü yük su par - ký nýn bu ra da ol du ðu nu gör dük. Bu par ký ya pan Ka na da pa tent li Em pex Wa ter fir - ma sý i le te ma sa ge çe rek an laþ ma sað la dýk. Ya kup De mir, Toys Park a dý ný a la cak o - lan te si sin 13 dö nüm lük bir a lan da, 5 bin met re ka re yi bu lan bir me kân da hiz met su na ca ðý ný söz le ri ne ek le di. Ýz mir/a a GÜMÜÞHANE NÝN Kür tün il çe sin de çýð sebebiyle yo lu ka pa nan köy de ki ha - mi le ka dýn, 3 sa at lik ça lýþ ma so nu cu has ta ne ye kal dý rýl dý. Kür tün il çe si ne bað lý E kin ci ler Kö yü Muh ta rý Ha cý A li Kýr, e þi Ley la Kýr ýn do ðum san cý la rý nýn baþ la ma sý ü ze ri ne 112 A cil Ser vi si a ra - ya rak yar dým is te di. Bu nun ü ze ri ne 1 dok tor ve 1 hem þi re den o lu þan sað lýk e ki bi, am bu lans la Kür tün il çe mer ke - zin den kö ye doð ru ha re ket et ti. Kö ye 1 ki lo met re ka la çýð se be biy le yo lun ka - Van da tipi altýnda kurtarma tatbikatý ULUSAL Me di kal Kur tar ma E ki bi (UM KE) ta ra fýn dan kar ka lýn lý ðý nýn 1 met re yi bul du ðu 3500 met re yük sek lik te ki Ar - tos Da ðý nda kar ya ðý þý ve ti pi al týn da ger çek le þen kur tar ma tat bi ka tý ger çe ði a rat ma dý. UM KE Van Böl ge Ko or di na - tör lü ðü tim le ri i le Si vil Sa vun - ma Ýl Mü dür lü ðü A ra ma Kur - tar ma Bir li ði (A KUB) e kip le ri - nin ka tý lý mýy la dü zen le nen çýð tat bi ka tý, Ge vaþ il çe sin de bu lu - nan 3500 met re yük sek lik te ki Ar tos Da ðý nda ya pýl dý. Yo ðun kar ya ðý þý ve ti pi nin et ki li ol du - ðu böl ge de ger çek leþ ti ri len tat bi kat, Van 112 A cil Ser vis Ko mu ta Mer ke zi ne ge len, Ar tos Da ðý nda ka yak ya pan 2 ki þi nin çýð al týn da kal dý ðý yö - nün de ki ih bar la baþ la dý. Ýh ba - rýn UM KE ve A KUB gö rev li - le ri ne bil di ril me si ü ze ri ne 2 per so nel ta þý yý cý, 2 si vil sa vun - ma a ra cý ve 112 A cil Sað lýk Hiz met le ri ne a it ö zel do na - ným lý pa let li am bu lans lar i le 50 ki lo met re u zak lýk ta ki çýð böl - ge si ne ha re ket e den 40 ki þi lik a ra ma kur tar ma e ki bi, kar ka - lýn lý ðý nýn 1 met re yi bul du ðu böl ge de çýð al týn da ka lan ki þi - le re u laþ mak i çin ça lýþ ma baþ - lat tý. Tatbikat i le il gi li bil gi ve - ren UM KE Van Böl ge Ko or - di na tö rü Ay þe gül Sav cý, UM - KE nin yurt i çi ve yurt dý þýn da - ki ta biî a fet le rin ya ný sý ra o la - ða nüs tü du rum lar da ve a cil mü da ha le ge rek ti ren bütün o - lay lar da her za man gö rev a la - bi le cek gö nül lü ler den o luþ tu - ðu nu söy le di. Van/a a pa lý ol du ðu nu fark e den sað lýk e ki bi nin a ra dý ðý Kür tün Ö zel Ý da re si yol ba kým ser vi si e kip le rin ce, yol aç ma ça lýþ ma sý baþ la týl dý. E ki bin 3 sa at lik ça lýþ ma sý so - nu cu yol a çý la rak, Ley la Kýr a u la þýl dý. E vin de sað lýk kon tro lün den ge çi ri len Kýr, am bu lans la Gü müþ ha ne Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Has ta ne ye kal - dý rýl dýk tan yak la þýk ya rým sa at son ra do ðu ma a lý nan Kýr ýn bir oð lu ol du. An ne ve be be ði nin sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu öð re nil di. Gü müþ ha ne/a a yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) PER DE TA SA RIM Tül Per de Di kim E vi M. Ze ki Ay dýn Çak mak çý lar Yo ku þu Çak mak çý lar Ýþ Ha ný No: 83/8 Tel: (0212) Gsm: (0555) E MÝ NÖ NÜ/ÝS TAN BUL E LE MAN nyayýnevimize Telefonla satýþ yapabilecek,diksiyonu düzgün bay bayan elemanlar alýnacaktýr. Tel:(0212) n GEB ZE'de BU LU NAN fir ma mý za do ðal gaz te si - sa tý, pro je ve ta ki bin de de ne yim li, a u to - cad bil gi si ye ter li, sü rü cü eh li ye ti o lan, Tek ni ker a lý - na cak týr. Be þi roð lu Mü hen dis lik GEB ZE/KO CA E LÝ (0262) (0532) n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) n Bað cý la rýst. Cep te le fo nu ta mir ser vi - si ne us ta a ra ný yor. An ka Ý le ti þim (0212) (0212) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den De niz li de Bü ro ya Mu â ye ne hâ ne ye uy - gun Ki ra lýk Da i re Meh met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler cad de - sin de 100m Yük sek ze - min Her þe yiy le Lüx Ye ni ya - pý lý Do ðal gaz lý Kom bi li (0533) nsa hi bin den De niz li de Ki ra lýk Da i re Meh - met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler - de 95m Kom bi li Do ðal - gaz lý (0533) n75 m2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do - ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey - ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n90 m2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE Denizlide Akkonak mahallesinde yeni bina 3+1 daire 3.kat 125m 2 Tel: n SA HÝ BÝN DEN AN KA RA De me tev ler de sa tý lýk da i re De met met ro sun da ön ce le ri mu a ye ne ha ne o lan iþ ye ri ne de uy gun 3+1 kom bi li 150 m 2 1. Cad. Hül ya Ap. 3/3'de (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat i - mar lý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA narnavutköy Boyalýkta 3.Köprü Yakýnýnda Yatýrýmlýk 500m 2 arsa nsaray'da Sahibinden satýlýk elektrik,su mevcut köyiçinde meraya cepheli hayvancýlýk için ideal 5300m 2 Tarla n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk n BUR SA YE NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) n AR NA VUT KÖY DUR - SUN KÖY'de m TL (va de li) (0532) n ÝZ NÝK Yü rük ler de 2,700 m 2 i mar lý 25,000 (0534) VA SI TA n2003 Model Peugot Partner temiz araba Tel: Denizli n Sa hi bin den Sa tý lýk A raç 2004 mo del Pa li o Van 1200 mo tor 8 valf km ilk e lim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) ÇE ÞÝT LÝ nba þak Trak tör Ba yi i Ce lal Mah. Sað lýk Sok. No: Mu sa Top no to gaz Sa tý mý A teþ o to Lpg'de þok kam pan ya mar - ma ra böl ge ba yi sin den T4 Blu e Ý tal yan 790 TL To ma set to Ý tal yan 990 TL Ý ki tel li mer kez:(212) Top ka pý Þu be:(212) (0532) ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr köy/ýs TAN BUL TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. (0324) MER SÝN NAK LÝ YAT n Dinçer Nakliyat Ga ran ti li, Ma ran goz lu (0212 ) (0216 ) (0532) n Akflaþ Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu ZAYÝ n Nüfus cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür. Kahraman Tuðrul n Adýma kayýtlý A arasý olan 4 adet fatura koçanýný taþýnýrken kaybettim. Hükümsüzdür. Seher Yüksel

7 Þi li a çýk la rýn da 6,6 lýk dep rem n ÞÝLÝ sa hi li a çýk la rýn da ön ce ki gün 6,6 bü yük lü ðün de bir dep rem mey da na gel di. ABD Je o lo jik A raþ týr ma Mer ke zi nden ya - pý lan a çýk la ma da, ye rin 25 ki lo met re al týn - da mey da na ge len dep re min mer kez üs - sü nün Þi li nin Tal ca þeh ri nin 97 ki lo met re ba tý sý ol du ðu be lir til di. Þi li de ki dev le te bað lý o la ða nüs tü hal ler a jan sý O ne mi, dep - rem de ha sar mey da na gel di ði ne i liþ kin bir bil gi nin ken di le ri ne u laþ ma dý ðý ný kay det ti. Þi li de yi ne ön ce ki gün da ha er ken sa at ler - de, Con cep ci on þeh ri nin 25 ki lo met re a - çýk la rýn dan 5,8 bü yük lü ðün de bir dep rem mey da na gel miþ ti. Santiago / aa Ha mas tan Ýs ra il ü rün le ri ne ya sak n GAZ ZE Þe ri di nde ki fi i li Ha mas ik ti da rý, Ýs ra il çý kýþ lý ba zý mal ve ü rün le rin it ha la tý na ya sak ge ti ri yor. Fi lis tin ye rel ha ber a jans la - rýn dan Ma an ýn ver di ði bil gi ye gö re, Ha - mas ýn E ko no mi Ba kan lý ðý, ya yýn la dý ðý bir a çýk la ma i le Gaz ze Þe ri di ne it ha lat ta ba zý sý nýr la ma lar uy gu la na ca ðý ný ve bu çer çe ve - de, Ýs ra il den ge ti ri len baþ ta kon fek si yon ol - mak ü ze re ba zý ü rün le re ya sak uy gu la na ca - ðý ný bil dir di. A çýk la ma ya gö re, es na fýn, bu ü rün ler i çin ba kan lýk tan i zin al ma sý ge re ki - yor. Gaz ze E ko no mi Ba kan lý ðý, ya sak la rýn i kin ci bir du yu ruy la uy gu la ma ya ko nu la ca - ðý ný kay det ti. Gaz ze de ki i þa dam la rý ve it ha - lat çý lar, Ýs ra il de i mal e di len ü rün le ri, it ha - la týn da ha ko lay ol ma sý ve ya kýn lý ðý se be bi i le ter cih e di yor lar. Tel Aviv / aa Fi lis tin ka bi ne si is ti fa et ti n BAÞ BA KAN Se lam Fey yad baþ kan lý - ðýn da ki Fi lis tin ka bi ne si is ti fa et ti. Se lam Fey yad hü kü me ti nin is ti fa sý, Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas ta ra fýn - dan ka bul e dil di. Bu nun la bir lik te Ab - bas, Fey yad ý ye ni den ka bi ne yi kur mak la gö rev len dir di. Fey yad ýn di ðer par ti ler le de gö rü þe rek, en geç i ki haf ta i çin de da - ha ge niþ kap sam lý bir hü kü met kur ma sý bek le ni yor. Fi lis tin in mev cut ka bi ne sin - de 19 ba kan bu lu nu yor du. Ab bas, ye ni hü kü me tin dev let baþ kan lý ðý se çi mi ve ge nel se çim ha zýr lýk la rý ü ze rin de yo ðun - laþ ma sý ný is te di. Ab bas ay rý ca, ye ni hü - kü me tin ba ðým sýz Fi lis tin dev le ti nin ku - ru la bil me si i çin Ey lül a yý na ka dar u lu sal ku rum la rýn ge liþ ti ril me si ça ba la rý ný ar - týr ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Mah mud Ab - bas, ye ni hü kü me tin ku rul ma sý ça lýþ ma - la rýn da di ðer par ti ler, ku rum lar ve si vil top lum ör güt le riy le is ti þa re ler de bu lu - nul ma sý ný da ta lep et ti. Tel Aviv / aa Yu na nis tan, do muz gri biy le bo ðu þu yor n YU NA NÝS TAN DA, yýl ba þýn dan i ti ba ren Do muz Gri bi (A/H1N1) vi rü sü se be biy le ha ya tý ný kay be den le rin sa yý sý nýn 52 ye u - laþ tý ðý bil di ril di. Yu nan med ya sý, ül ke has - ta ne le rin de 120 ki þi nin yo ðun ba kým ü ni - te le rin de ki te da vi le ri nin sür dü ðü nü, bun - lar dan ba zý la rý nýn du rum la rý nýn i se kri tik ol du ðu nu du yur du. Ö te yan dan, Yu na nis - tan Sað lýk Ba kan lý ðý nýn hal ka Te tik te o - lun a ma pa nik le me yin çað rý sýn da bu lun - du ðu kay de di len ha ber ler de, do muz gri bi va ka la rýn da Þu bat a yý so nu na ka dar týr - man ma bek len di ði be lir til di. Ha ber ler de, Sað lýk Ba kan lý ðý nýn as ke ri has ta ne ler i le ö zel kli nik le re ha zýr lýk lý ol ma la rý çað rý sýn - da bu lun du ðu, ço cuk lar i le i le ri yaþ ta ki le - rin i se a þý lan ma la rý nýn ö ne mi ne dik kat çe - kil di ði vur gu lan dý. Atina / aa U yuþ tu ru cu suç la rý i çin i dam ta le bi n A VUS TRAL YA DA bir ga ze te ta ra fýn - dan ya pý lan an ke te ka tý lan la rýn yüz de 72 si nin u yuþ tu ru cu ti ca re ti ya pan lar i çin i dam ce za sý is te di ði bil di ril di. An ket, i ki mil let ve ki li nin u yuþ tu ru cu suç la rý i çin i - dam ce za sý is te me si ü ze ri ne çý kan tar týþ - ma so nu cu ya pýl dý. A vus tral ya nýn Mel - bo ur ne He rald Sun ga ze te sin de ki bir an - ket te o ku yu cu la ra U yuþ tu ru cu ti ca re ti ya pan la ra i dam ce za sý ve ril me li mi? so - ru su yön len di ril di. An ke tin so nu cun da A vus tral ya lý la rýn yüz de 72 si nin u yuþ tu - ru cu ti ca re ti ya pan lar i çin i dam ce za sý is - te di ði or ta ya çýk tý. A vus tral ya nýn Vik tor - ya E ya let Par la men to su nda ik ti dar da ki ko a lis yon hü kü me tin den i ki mil let ve ki li - nin tek li fiy le, u yuþ tu ru cu ti ca re ti ya pan - lar i çin i dam ce za sý nýn ge ri ge ti ril me ö - ne ri si tar tý þýl dý. Li be ral Par ti Mil let ve ki li Ber ni e Finn nin ö ner di ði ve yi ne ay ný par ti den mil let ve ki li An rew Els bury nin des tek le di ði tek li fe gö re, u yuþ tu ru cu ti ca - re tiy le uð raþ tý ðý ka nýt la nan lar i çin i dam ce za sý nýn ye ni den uy gu lan ma ya ko nul - ma sý is te ni yor. A vus tral ya da i dam ce za - la rý 1973 se ne sin de fe de ral hü kü met ta - ra fýn dan ya sak lan mýþ tý. Melbourne / cihan ABD: MI SIR OR DU SUY LA Ý LÝÞ KÝ LE RÝ MÝZ HEP AY NI ABD Ge nel kur may Baþ ka ný O ra mi ral Mic ha el G. Mul len, Mý sýr or du suy la i liþ ki le ri nin de ðiþ me di ði ni söy le di. Ýs ra il Ge nel kur - may Baþ ka ný Tüm ge ne ral Ga bi Aþ ke na zi nin gö re vi nin so na er me - si ve ye ri ne a ta nan Tüm ge ne ral Be ni Gantz ýn gö re ve baþ la ma sý se be biy le dü zen le nen de vir-tes lim tö re ni ne ka tý lan ABD Ge nel - kur may Baþ ka ný Mul len, Mý sýr da ki son o lay la ra de ði nir ken, ül - ke si nin Mý sýr or du su yö ne ti mi i le i liþ ki le rin de her han gi bir de ði - þik lik ol ma dý ðý ný be lirt ti ve dost luk la rýn sür dü rül me si, böy le zor za man lar da çok ö nem li di ye ko nuþ tu. Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya - min Ne tan ya hu i le de gö rüþ tü ðü nü söy le yen Mul len, gö rüþ - me de son ge liþ me le ri e le al dýk la rý ný be lirt ti. Tel Aviv / aa DÜNYA Tahrir Meydanýnda gösterici kalmadý MI SIR AS KER VE PO LÝ SÝ, HÜSNÜ MÜ BA REK ÝN GÖREVÝ BIRAKMASININ ARDINDAN PROTESTO GÖSTERÝSÝ YAPANLARI MEYDANDAN ÇIKARDI. MI SIR IN baþ þeh ri Ka hi re de, Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in dev ril me siy le so nuç la nan gös te ri le rin ya - pýl dý ðý Tah rir Mey da ný ndan gös te ri ci kal ma dý ðý bil - di ril di. Mý sýr as ker ve po li si nin, Tah rir Mey da ný nda ka lan son de mok ra si yan lý sý gös te ri ci le ri de mey dan - dan çý kar dý ðý be lir til di. Tah rir Mey da ný, Mü ba rek in dev ril me siy le so nuç la nan ve 18 gün sü ren gös te ri le - rin mer ke zi ol muþ tu. CU MA GÜ NÜ Ý ÇÝN ZA FER YÜ RÜ YÜ ÞÜ MI SIR DA Dev let Baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in dev ril - me siy le so nuç la nan pro tes to gös te ri le ri ni or ga ni ze e - den ler bu se fer de bir za fer yü rü yü þü i çin çað rý yap - tý. Ha lit Ab dul ka dir U da, 18 Þu bat Cu ma gü nü tüm Mý sýr da dü zen le ne cek yü rü yü þe mil yon la rýn ka týl - ma sý ný bek le dik le ri ni söy le di. Kahire / aa A RAP BÝR LÝ ÐÝ BAÐ DAT TA A RAP Bir li ði nin her yýl ya pý lan dev let baþ kan la rý zir ve - si, bu yýl 29 Mart ta Bað dat ta dü zen le ne cek. Mer ke zi Ka hi re de bu lu nan A rap Bir li ði teþ ki la tý nez din de ki I rak Bü yü kel çi si Kays El Az za vi, zir ve nin 29 Mart ta Bað - dat ta ya pý la ca ðý ný bil dir di. Ka rar, teþ ki la týn da i mi tem - sil ci le ri top lan tý sýn da a lýn dý. I rak, Ka sým 1978 den be ri o la ðan bir A rap zir ve si ne ve Ma yýs 1990 dan be ri de o - la ða nüs tü bir zir ve ye ev sa hip li ði yap ma dý. Kahire / aa YE MEN DE hü kü met kar þý tý gös te ri ler sü rü yor. Gör gü þa hit le ri, baþ þe hir Sa - na nýn gü ne yin de ki sa na yi þeh ri Ta - iz de, hü kü met kar þý tý gös te ri ci ler le Ye men Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih yan lý la rý a ra sýn da ça týþ ma çýk tý ðý - ný be lirt ti. Þa hit ler, po li sin gös te ri ci le ri da ðýt mak i çin ha va ya a teþ aç tý ðý ný, an - cak du ru mu kon trol al tý na a la ma dý ðý - ný söy le di. Bu a ra da Sa na da, Mý sýr da - ki a yak lan ma dan e sin le nen pro tes to - cu lar, po lis is tih ba rat mer ke zi ne yü rü - ye cek le ri u ya rý sýn da bu lun du lar. Sa na Ü ni ver si te sin de ki gös te ri ci ler, Dev let Baþ ka ný Sa lih kar þý tý slo gan lar a tar ken, po li sin hü kü met kar þý tý 500 ka dar CHA VEZ: MÜ BA REK GÝ BÝ DE ÐÝ LÝM VE NE ZÜ E LA Dev let Baþ ka ný Hu go Cha vez, 12 yýl lýk ik ti da rý nýn Mý sýr da ki gi bi bir halk a yak lan ma sý teh li ke - siy le kar þý kar þý ya ol du ðu nu söy le yen le re tep ki gös ter di. Cha vez, Ve ne zü e la mu ha le fe tin den ze ki ba zý a na - list ler be nim hü kü me ti mi, Mý sýr ýn es ki Dev let Baþ ka - ný Hüs nü Mü ba rek in kiy le kar þý laþy rtýr ma ya ça lý þýn ca çok gü lü yo rum de di. Bun lar çýl dýr mýþ lar, ya ný lý yor - lar di ye ko nu þan Cha vez, Mý sýr ko nu sun da i se E vet, o ra da ger çek bir dik ta tör lük var dý ve hal kýn ya rý sýn dan faz la sý yok sul luk, a þý rý yok sul luk i çin de ya þý yor du. Te mel ne den bu i fa de le ri ni kul lan dý. Caracas / aa Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardýndan yönetimi elinde bulunduran Mýsýr ordusu, gösterilerin merkezi konumuna gelen Tahrir Meydaný'ný boþalttý. Cezayir de halk, Cumartesi protestolarýna hazýrlanýyor CE ZA YÝR DE mu ha lif grup lar hü kü met de ði þe ne ka dar her haf ta Cu mar te si gü nü baþ þe hir de gös te ri yap ma yý sür dü re cek le ri ni bil dir di. Si vil top lum ku ru luþ la rý, ba zý sen di ka cý lar ve a na mu ha le fet te ki RCD par ti si her Cu mar te si gü nü pro tes to gös te - ri si dü zen le mek ve bu a ra da da da ha çok ta raf tar top la ma ya ça lýþ mak yö nün de ka rar al dý. Ül ke de ön ce ki gün sis tem de ði þi mi i çin dü zen le nen gös te ri nin or ga ni - zas yo nun da yer a lan RCD nin söz cü le rin den Muh sin Be la bes, Re jim dev ri le ne ka - dar de vam e de ce ðiz. Her Cu mar te si bas ký yý sür dü re ce ðiz de di. Cezayir / aa Ye men de gös te ri ler sü rü yor Baþþehir Sana'da hükümet yanlýlarý ile muhalifler arasýnda çatýþma çýktý. pro tes to cuy la Sa lih yan lý sý 100 do la - yýn da ki þi a ra sýn da ba ri kat o luþ tur du - ðu bil di ril di. Sa na da ki pro tes to cu la rýn, son 4 gün de ki gös te ri ler de tu tuk la - nan la rýn ser best bý ra kýl ma sý ný is te di ði be lir til di. Ye men de hü kü met kar þý tý gös te ri ler son haf ta lar da art tý. Ül ke de gös te ri i çin top la nan la rýn sa yý sý za man za man on bin le ri bul du. Ger gin li ðin art ma ih ti ma li, 32 yýl dýr ik ti dar da o lan Dev let Baþ ka ný Sa lih i, 2013 te gö re vi ni bý rak ma sö zü gi bi ö nem li ta viz ler ver - me ye zor lu yor. Ö te yan dan, Sa lih in ül ke de ki o lay lar yü zün den ay so nun da yap ma yý plan la dý ðý Was hing ton zi ya - re ti ni er te le di ði bil di ril di. Sana / aa Besleme krizi nereye varacak? 7 GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN yý lýy dý. Kýb rýs çý kart ma sý nýn bi rin ci 1974a þa ma sý ta mam lan mýþ, za ma nýn dý - þiþ le ri ba ka ný Tu ran Gü neþ baþ kan lý ðýn da Ce - nev re de mü za ke re ler baþ la mýþ tý. Bir tür lü so - nuç lan ma yan mü za ke re ler de a sýl a maç, or du - nun i kin ci ha re kâ ta ha zýr lan ma sý ný sað la mak tý. Baþ ba kan E ce vit i le Gü neþ ha zýr lýk lar ta mam la - nýp ha re kat baþ la yýn ca mü za ke re le rin ke sil me si - ni sað la ya cak pa ro la o la rak Ay þe ta ti le çýk tý! yý kul lan ma ya ka rar ver miþ ler di. Ve i kin ci ha re kât ya pý la rak Ku zey Kýb rýs Türk Cum hu ri ye ti nin yur du nu o luþ tu ran top rak lar kur ta rýl dý. Þim di ay ný pa ro la bir kere da ha gün dem de. A ma ne ha zin dir ki bu defa, Kýb rýs lý la rýn bir kýs mý, ken di le ri ni Rum me za li min den kur ta ran Türk or du su nun a da dan çe kil me si ta lep le ri ni di le ge tir mek i çin kul la ný yor lar bu slo ga ný: Ay þe e vi ne dön! Kýb rýs ta ki e ko no mik ön lem ler pa ke ti nin uy - gu lan ma ya baþ lan ma sýn dan kay nak la nan tep ki - ler le a teþ le nen ve Baþ ba kan Er do ðan ýn bes le - me ta bi riy le zir ve ye týr ma nan ger gin lik te su lar ha len du rul ma dý. Rum la rýn bý yýk al týn dan gü le - rek, el le ri ni o vuþ tu ra rak iz le di ði bu so ru nun ne - re ye u za na ca ðý ný he nüz kes ti re mi yo ruz. Pe ki ner den çýk tý bu ger gin lik? E ko no mik ab lu ka al týn da tu tu lan Kýb rýs, Ha - re kât tan bu ya na Tür ki ye nin doð ru dan e ko no - mik des te ðiy le a yak ta du ru yor. An cak 265 bin nü fus lu a da nýn geç miþ dö nem hü kü met le ri, si - ya sî kay gý lar la hiç bir za man ted bir li dav ran ma, a da nýn e ko no mi si i çin ye ni kay nak lar bul ma ya da Tür ki ye nin sýr týn da ki e ko no mik yü kü a zalt - ma yö nün de hiç bir ça ba gös ter me di ler. Ak si ne ö zel lik le dö ne min de ka mu sek tö rü ne 6000 ye ni per so nel a lý na rak, 285 mil yon li ra lýk per so nel gi de ri 900 mil yon li ra nýn ü ze ri ne çý - ka rýl dý büt çe si nin yüz de 84 ü ma aþ ve ben ze ri har ca ma la ra git ti. Baþ ka bir yön den ba kýl dý ðýn da ma aþ ve ben ze ri ö de me le rin ye rel ge lir le re o ra ný yüz de 138 e u laþ tý. Ya ni Kýb rýs ýn el de et ti ði bütün ge lir per so ne li nin ma aþ la rý ný ö de me ye yet mi yor. Þim di ye ka dar Türk hü kü met le ri i le Kýb rýs hü - kü met le ri a ra sýn da e ko no mik yar dým pro to kol le ri im za lan dý. Kýb rýs hü kü met le ri nin bu pro to kol le ri uy gu la ma ma sý na, mü za ke re ler sü rer ken e ko no - mik ted bir ler al mak sý kýn tý ve rir ba ha ne si ne sý ðýn - ma sý na Tür ki ye hü kü met le ri göz yum du. An cak 2008 yý lý O cak a yýn da im za la nan e ko no - mik pa ket an laþ ma sý ný se çim son ra sý ik ti da ra ge - len UBP hü kü me ti mü za ke re yap ma dan im za la dý. Yi ne uy gu la ma ya cak la rý ný dü þü nü yor lar dý. Hal bu - ki bu kez AK Par ti Hü kü me ti cid dî i di. Zi ra dün ya bir e ko no mik kriz ya þa yýp, AB ül ke le ri nin bir ço ðu cid dî ke mer sýk ma prog ram la rý uy gu lar ken, Kýb - rýs ýn he sap sýz ca har ca ma sý na göz yu mu la maz dý. Prog ram tak vi me bað lan mýþ tý ve ak sa ma o lur sa doð ru dan ma aþ a ký þý na sek te vu ra cak tý. Ýþ te þim di ko pan ký ya me tin se be bi bu. Ka zan dýk la rýn dan faz la sý ný, hem de Tür ki - ye de ki me mur la ra gö re çok yük sek ma aþ lar la, per so ne le har ca yan Kýb rýs ta sen di ka lar a ya ða kalk tý. A tý lan slo gan lar çir kin leþ ti ve Kýb rýs da - va sý na i ha ne te ka dar var dý. Baþ ba kan Er do ðan ýn tep ki si ha ka re te va rýr dü zey de ol sa da, or ta da çö zül me si ge re ken ger - çek bir so run var. Bu ra da Kýb rýs hü kü me ti nin bütün çýp lak lý ðýy - la du ru mu hal ka i zah e dip, ik na et me si, Tür ki - ye nin de Yu nan ve Rum lo bi le ri ne güç ve re cek duy gu sal tep ki ler ye ri ne, da ha so ðuk kan lý ta výr koy ma sý ge re ki yor. Bu a ra da a sýl so run; Tür ki ye nin An ka ra Pro to - ko lü u ya rýn ca de niz ve ha va li man la rý ný Rum la ra aç ma sýy la ö nü müz de ki ay lar da ya þa na cak. Tür ki - ye, bu nu res men Kýb rýs Rum Ke si mi ni ta ný ma an - la mý na gel mek si zin, fi i len yap ma nýn for mü lü nü a rý yor. AB mü za ke re le ri nin sü re bil me si i çin de bu li man la rýn a çýl ma sý zo run lu gö rü nü yor. Öy ley se böy le si ne has sas bir a þa ma da, Kýb rýs lý soy daþ lar la i liþ ki le rin da ha ma kul ve a kýl cý bir dü ze ye ta þýn ma sý, ha ma si nu tuk lar ve Kýb rýs lý lar a çý sýn dan da Tür ki ye a ley hi ne çir kin te za hü rat - lar dan a rýn dý rýl ma sý ge re ki yor. Kim se nin duy gu sal dav ran ma ya hak ký yok. En çok da, Kýb rýs lý la rýn. Tay land da i ki sa vaþ je ti düþ tü n TAY LAND Ha va Kuv vet le ri ne a it i ki F-16 ti pi sa vaþ je ti nin, ABD i le ya pý lan or tak as ke ri tat bi kat sý ra sýn da düþ tü ðü be lir til di. Tay land Ha va Kuv vet le ri söz cü sü Mars hall Mont hon Satc hu korn, U çak la rýn na sýl ve ne den düþ tük le ri hak kýn da bir bil gi ye sa hip de ði liz. U - çak la rýn en kaz la rý nýn yer le ri ni çev re de ki köy lü ler bu la - rak bil dir di. A ma, i ki u ça ðýn pi lo tu da sað o la rak kur - tul ma yý ba þar dý de di. Kuala Lumpur / cihan

8 8 SÝ YAH BE YAZ AH MET DUR SUN ah met dur ma il.com MED YA PO LÝ TÝK Dün bi zim gü nü müz dü, ha zin bir mev lid ge - ce siy di. His li yü rek ler, vus la tý nýn aþ kýy la ýs - lan mýþ kir pik ler Gül ya na ðý na has ret gö - nül ler Dün sev gi li ler gü nüy dü. Sen bir baþ ka - sýn, fahr-i â lem sin sev gi lim; reh be rim sin, uf kum - sun, ha ki kat yo lum sun. Ýn san lý ðýn yýr tý cý lýk ta sýrt lan la rý bi le geç ti ði buh ran lý bir de vir de gel din. Ök süz dün, ma sum ve ga rip tin; lâ kin kâ i nat ki ta bý nýn â ye tü l-küb - ra sý ve di van-ý nü büv ve tin hâ te mi ve kü nuz-ý mah fi ye nin mif ta hý, sa a det düs tur la rý ný be yan e den in san lý ðýn meþ hur ha ti bi ydin. Ge ce le ri - miz gün dü ze, kýþ la rý mýz ba ha ra dön dü se nin le. Sev gi lim! Dün ya ne ye sa hip se se nin e se rin, bü - tün gü zel lik ler se nin ver gin. Yü rek le ri ya kan kor sen din. Ki mi Sa bah er ken Pa zar te si gü nü ye re gir dim/mus ta fa ya ma tem tu tup gir dim ben iþ te/ Alt mýþ üç te sün net de di i - þi tip bil dim/ Mus ta fa ya ma tem tu tup gir dim ben iþ te. der, a te þin le top ra ða gi rer; Ben Mu ham - med Muh târ ýn yo lu nun to zu yum di ye rek aþ kýn - la kav ru lur; ki mi Yu nus gi bi Câ ným kur ban ol - sun se nin yo lu na di ye rek fi gân e der, ki mi de A - ra yý a ra yý bul sam i zi ni/bir mü bâ rek se fer ol sa da git sem/ý zi nin to zu na sür sem yü zü mü/kâ be yol - la rýn da kum la ra bat sam/hak na sib ey le se gör sem yü zü nü di ye rek ya ka rýr, his li yü rek ler le söy le þir. Aþ ký nýn a te þi bir gön le düþ me ye gör sün; ya nar, kav ru lur yü rek ler. Sen ki dün ya de ni len gül bah - çe si nin gü lü sün, gül le rin kýs kan dý ðý gül sün. Bah - çý van lar gül bah çe le ri ni su la ya dur sun, se nin gül yü zü ne ben zer bir gü lü ye tiþ ti re bil miþ ler mi? Vus la týn bir öm re be del, hic ra nýn a zap týr. Sa na ka vuþ mak ü mi diy le ya nar yü re ðim. Se nin ka pý na u laþ mak i çin ya pý lýr yol cu luk lar, se nin bas tý ðýn yer ler de do laþ mak i çin bü tün hac lar. Ya Ne bi! Þu ha li me bak!/ Na sýl ki bað rý ya nar gün ký zýn ca sah ra nýn,/ Be nim de ru hu mu yak týk ça yak tý hic - ra nýn di ye rek da ve ti ne ko þa bil sem, Nâ bî gi bi Sa kýn terk-i e deb den kûy-ý mah bûb-ý Hu dâ dur bu/ Na zar gâh-ý Ý lâ hî dür ma kâm-ý Mus ta fâ dur bu di ye tit re sem, ka pý na bir kez ge le bil sem; Sen Ah med ü Mah mûd u Mu ham med sin e fen - dim/hak dan bi ze sul tân-ý mü ey yed sin e fen dim di ye bil sem, Lev la ke sýr rý na e re bil sem. Sev gi li, ey sev gi li, en sev gi li! Hür met de sa na mu hab bet de Ne fe sin le ye þer miþ, çi men ler ve çi çek ler. Her kes ve her þey hay kýr ma da: Sa kýn bý - rak ma bi zi! Çöl ler kýz gýn, kum yu tar he pi mi zi. Bir bak san bi ze, pe ri þa ni ye ti mi ze Müs lü ma - ným di yen on ca mil le tin zil le ti ne. Bi ri cik Sev gi - li ye has re tiz, bi ri cik sev gi li me muh taç Ýh ti yaç ve mah çu bi yet Ýs lâm ýn ter ü ta ze i man e sas la - rý ndan, ah lâ kî pren sip le rin den u zak laþ týk ça çö - zü len, çö zül dük çe da ðý lan, buh ran lar i çin de kýv - ra nan kos ko ca üm met Sa na ne çok ih ti ya cý mýz var. Bu yüz den dir Göç tü ker van kal dýk dað lar ba þýn da di ye sýz lan ma la rý mýz. Bu yüz den dir Has re tin a lev a lev i çi me bir an düþ tü/ De ðiþ ti ha yal köþ küm, gö züm de vi ran düþ tü/ Son suz luk çi çek ler le do nan dý yü re ðim de /Yað ma lan mýþ ru - hu ma ye ni bir dev ran düþ tü di ye fer ya dý mýz. Bu yüz den dir Keþ ke bir göl ge ka dar ya ký nýn da dur say dým/ O mü cel la çeh re ni iz le sey dim e be dî/ Sa na sý rýl sýk lam bir ba kýþ da ben ol say dým di ye yal va rý þý mýz. Bu yüz den dir Bir hü zün ül ke si ne gö mü lüp kal dý a dým/ Ka pa ný yor yü zü me a ra la - nan ka pý lar/ Sa na hic ret e den bir Ku reyþ de ben ol say dým di ye öz lem le ri miz. Bu yüz den dir Do kun du ðun kü çük bir na kýþ da ben ol say dým, Uð run da ko pa rý lan bir baþ da ben ol say dým, Ba - hi ra dan sü zü len bir yaþ da ben ol say dým, Ok þa dý - ðýn bir par ça ku maþ da ben ol say dým, Se nin i çin gö rü len bir düþ de ben ol say dým, Yer yü zün de se - ni bir gör müþ de ben ol say dým, Se nin vi sa lin le bir gül müþ de ben ol say dým, Da mar da mar se nin le, hep se nin le dol say dým, Bâ tý lý yýk mak i çin ku þan - dý ðýn ký lý cýn/kab za sýn da bir dir hem gü müþ de ben ol say dým di ye de að laþ ma la rý mýz. Ar týk Pek Ha zin Bir Mev lid Ge ce si son - ra sý e di le cek tek bir du âm, sev gi li me bir çað - rým kal dý: Yýl lar ge çi yor ki yâ Mu ham med, Ay lar bi ze hep Mu har rem ol du! Ak þam ne gü - neþ li bir ge cey di Ey vah, o da leyl-i mâ tem ol du! Â lem bu gün üç yüz el li mil yon, Maz lû - ma ya man bir â lem ol du Al lah i çin ey Ne - biyy-i ma sûm, Ýs lâm ý bý rak ma böy le bî kes, Ýs - lâm ý bý rak ma böy le maz lûm. (Â min) Sev gi liye BALYOZ Dar be Pla ný da va sýn da mah ke me 163 sa ný - ðýn tu tuk lan ma sý na ka rar ver di. Tu tuk lan ma sý is te nen ler a ra sýn da es ki kuv vet ko - mu tan la rý, çok sa yý da mu vaz zaf ve e mek li su bay lar bu lun mak ta. An la þý lan o ki da va dos ya sýn da ki ye ni bul gu lar tu tuk la ma ka ra rý ný mec bu rî ha le ge tir di. Me se le ye ne re den ba kar sa nýz ba kýn ta ri hî bir dö - nüm nok ta sýn da ol du ðu muz a þi kar. Hu kuk ta ri hi miz - de bir ilk; çün kü as ke rî dar be pla ný yap mak la suç la - nan ko mu tan la rý hiç bir si vil mah ke me yar gý la ya ma - mýþ tý. Þim di dar be pla ný na da ir or ta ya çý kan bil gi ve bel ge ler ne de niy le en üst dü zey ko mu tan lar hu ku ka he sap ve ri yor. Ta bii ki zan lý lar hak kýn da þim di den suç lu ya da ma sum de mek müm kün de ðil; an cak dar be nin hu ku ken bir suç ol du ðu nun tes cil len me si a - çý sýn dan Bal yoz Da va sý ha ya tî ö nem ta þý yor. De mok ra si miz a çý sýn dan da çok ö nem li bir say fa a - çýl dý. Bu ül ke de as ke rî dar be ler a de ta o to ma tik bir sis - te me bað lan mýþ gi biy di Dar be si, de mok ra si mi zi yer le bir et miþ, bir baþ ba kan ve i ki ba ka ný da ra ða cý na gön de re rek de mok ra tik i ra de yi sin dir miþ ti. Halk bu des pot lu ða bo yun eð me di ði ni an cak san dýk ta gös te re - bil di de ki muh tý ra ya ka dar cun ta lar dar be te - þeb bü sün den vaz geç me di. 71 Muh tý ra sý de mok ra si ye du yu lan i nan cý bir da ha sars tý ðý gi bi as ke rî ve sa ye ti i - yi ce güç len dir di. 80 Dar be si nin meþ ru laþ tý rýl ma sý i - çin þart la rýn ha zýr ha le ge ti ril me si ne hep be ra ber þa - hit ol duk. Bin ler ce in sa ný mý zý te rö re kur ban ver dik ve ka o tik or tam dan kur tu la bil mek uð ru na 12 Ey lül e ra zý ol duk. 28 Þu bat post mo dern dar be 90 lý yýl lar da ki ba lans a ya rý sa yýl dý ve Tür ki ye as ke rî dar be nin göl - ge sin de ya þa ma ya mah kum e dil di. 10 yýl lýk pe ri yot lar la as ke rî dar be le rin ka nýk san dý ðý bir ül ke de þim di as ke rî yet ki li ler dar be plan la mak tan do la yý a da let hu zu run da he sap ve ri yor. Sýrf bu man - za ra bi le de mok ra tik sis te min hu kuk za fe ri dir. Ta bii ki sa nýk lar i çin den suç suz bu lu nan lar, be ra at e den ler çý ka bi lir; an cak bin ler ce say fa lýk dar be do kü ma ný nýn hu kuk kar þý sýn da he sap ver me si çok ö nem li... Bal yoz pla ný ný su lan dýr mak i çin yo ðun bir ça ba sarf e di li yor du. On ca bel ge ye rað men san ki hiç bir þey yok muþ gi bi dav ra nan med ya grup la rý sa nýk ya kýn la rý - nýn tek yön lü pro pa gan da sý na bo ra zan lýk ya pý yor du ki mi za man. Göl cük bel ge le ri bi le ka ra pro pa gan da cý - la rý dur du ra ma dý. O bel ge le rin da ha ön ce ki ler le ay ný ol du ðu nu id di a et ti ler. San ki ne de ði þe cek se? Ta bii ki ay ný o la cak, ben zer o la cak, ta mam la yý cý o la cak, te yit e di ci o la cak... O bel ge le ri baþ ka la rý yer leþ tir miþ tir! bi le de di ler. Oy sa bah se di len yer Do nan ma nýn Göl - cük te ki te sis le riy di ve is tih ba ra týn kal biy di. Koz mik o da ya 9 çu val lýk dar be bel ge le ri ni yer leþ tir mek müm kün mü ki? Mak sat su lan dýr mak o lun ca, ka ra pro pa gan day la ka mu o yu nu ya nýlt mak he def le nin ce dev re ye ço cuk lar, da mat lar, yan daþ lar, yol daþ lar, can daþ lar vs. ka týl dý. Oy sa et ra fý vel ve le ye ver me ye ge rek yok tu. So nuç ta da va a da le tin e lin dey di ve yar - gý el de ki bel ge le rin cid di ye ti ne de ðer bi çe cek, o bel - ge ler eþ li ðin de ka rar ve re cek ti. Ni te kim öy le ol du. Mah ke me id di a ma ka mý nýn ye - ni bil gi ve bel ge le ri ni tek rar de ðer len dir di ve çok sa yý - da sa ný ðýn tu tuk lan ma sý na ka rar ver di. De mek ki or ta da fa sa fi so bir id di a yok tu. Ka nun a dam la rý o la - ya ya kýn lýk-ak ra ba lýk, hý sým lýk-ha sým lýk çer çe ve sin - den bak maz; ba ka maz. On lar ön le ri ne ge len dos ya - da ki so mut suç la ma la ra, o it ham la ra da ir so mut de - lil le re ba kar; bak mak zo run da dýr. Sab re dip bek le - mek la zým. Hâ kim ler el de ki de lil ler doð rul tu sun da tu tuk la ma ka ra rý ver di. Sa nýk lar ken di le ri ni sa vu na - cak. En so nun da a da let te cel li e de cek. En di þe ye ge - rek yok; de mok ra tik bir ül ke de hu kuk iþ li yor. Ve ta - rih bu gün le re yep ye ni bir say fa a çý yor. Di yor ki: Dar be sa de ce e tik ba kým dan bü yük bir a yýp de ðil; hu kuk a çý sýn dan da bü yük bir suç tur. Hu kuk her ke - si e þit bil me li; her kes de hu ku ka say gý duy ma lý. Ek rem Du man lý / Za man, BELGELERÝN sah te ol du ðu na da ir id di a lar mev cut. A ma Bal - yoz Dar be Pla ný nýn ka muf la jý o la rak kul la nýl dý ðý be lir ti len Harp O yu nu nda, o top lan tý ya iþ ti rak e den ba zý as ker le rin sarf et ti ði öy le cüm le ler var ki! Sa - de ce i ki ör nek ver mek is te rim: As ker ler, 1. Or du Ko mu ta ný Çe tin Do ðan a, sý ký yö ne tim i - lâ nýn dan son ra ne ya pa cak la - rý ný þöy le an la tý yor lar: 52. Zýrh lý Tü men Ko mu tan lý ðýn - ca Has dal Kýþ la sý nda, 2. Zýrh lý Tu gay Ko mu tan lý ðýn ca Mal - te pe Kýþ la sý nda, 1. Pi ya de Tu - gay Ko mu tan lý ðý nca Sa kar ya Kýþ la sý nda ce za ve tu tu ke vi a - çý la cak týr. Ýr ti ca i, yý ký cý ve bö lü cü fa a - li yet le re ka rýþ tý ðý tes pit e di len þa hýs lar gö zal tý na a lý na cak týr. Gö zal tý na a lý nan ve tu tuk la - nan lar, baþ lan gýç ta Üs kü dar böl ge sin de Bur han Fe lek te - sis le rin de, Üm ra ni ye de Ne taþ mi sa fir ha ne sin de, Ka dý köy de Fe ner bah çe Stad yu mu nda top la na cak ve bi la ha re sor gu - lan mak ü ze re Üm ra ni ye Ka - pa lý Ce za e vi ne gö tü rü le cek. Jan dar ma ve po li sin sor gu - la ma tim le ri va sý ta sýy la sor gu - la na cak týr. Her hal de Bal yoz un hâ kim ve sav cý la rý, Harp O yun la rý - nýn böy le oy na nýp oy nan ma - ya ca ðý ný, a raþ tý rýp so ruþ tu ra - cak týr. Tür ki ye, ya rý a çýk bir ce za e vi ne dö nüþ tü rü lü yor. Ýn san lar tu tuk la nýp, ön ce den yer le ri be lir le nen ha pis ha ne - le re gön de ri li yor. Bir de, Mil li Mu ta ba kat Hü kû me ti ku ru - lu yor. Bu ne bi çim Harp O - yu nu? Ken di va tan da þý nýz la mý sa va þý yor su nuz? *** Yal man bi zi sat tý Jan dar ma Ýs tih ba rat Da i re si Baþ ka ný Tuð ge ne ral Le vent Er söz ün din le me ye ta ký lan þu ko nuþ ma sý ne an la ma ge li yor? Ay taç Yal man, yý - lýn da ko mu tan la rýn hep si ni vak tiy le sa tan a dam dýr. 19 Mart 2003; bu ta rih çok kri - tik tir. Gi dip Hil mi Öz kök e ko mu tan la rýn hep si ni gam - maz la dý Þe ner Pa þa (E ruy gur) Hur þit Pa þa (To lon) Tun cer Ký lýnç Pa þa, Er dal Pa þa (Þe nel) Ke mal Ya vuz... Ay taç Yal man dar be ci le rin i - çin de bir Tru va a tý mýy dý? Naz lý I lý cak Sa bah, BALYOZ tu tuk la ma la rý ne de niy le TSK gün de min yi ne baþ mad de si. Bu kez kuv vet ko mu tan la rý (es ki), or ge ne ral ler tu - tuk la ný yor. Bir-i ki sap ta ma ya pa lým. TSK nýn sü rek li gün de min baþ mad de si ol du ðu bir ül ke nor mal bir ül ke de ðil dir. Tür ki ye hýz la nor mal leþ mek zo run da. Nor mal leþ mek i çin de baþ ka ko nu lar i le bir lik te TSK da ar týk çok da ha se rin kan lý bir bi çim de tar tý þýl ma lý ve sü rat le, ye ni den, en baþ tan ya pý lan dý rýl ma lý. Siz le re he pi mi zin bil di ði bir sü re ci bir man týk sil - si le si i çin de bir kez da ha su na ca ðým ve bu ra da ye ni - den ya pý lan ma ih ti ya cýn dan ne yi mu rad et ti ðim, u - ma rým, i yi an la þý la cak týr. 8 A ra lýk 2010 ta ri hin de Göl cük Do nan ma Ko mu - tan lý ðý Ýs tih ba rat Þu be Mü dür lü ðü ne, su bay la rýn da gö - ze ti min de, bir bas kýn dü zen len di. Ve bu bas kýn da Göl cük Do nan ma Ko mu tan lý ðý Ýs tih - ba rat Þu be Mü dü rü nün o da sý nýn ze mi nin al týn da Bal yoz da va sý na i liþ kin, dar be plan la rý ol du ðu id di a e di len çok sa yý da, çu val çu val ev rak e le ge çi ril di. Bu bel ge le rin ger çek bel ge ler mi, düz me ce bel ge ler mi ol du ðu na yar gý sü re ci ka rar ve re cek, bi zim bu ko nu da br þey söy le me ye þim di lik pek hak ký mýz ol ma sa ge rek. AN CAK, he pi mi zin bir man tý ðý var ve ba zen de bu man týk in sa ný se vim siz yer le re sü rek le ye bi li yor. Ý ki ih ti mal var; bu bel ge ler ya ger çek ya da düz me ce. Bi rin ci ih ti mal: Göl cük Do nan ma Ko mu tan lý ðý nda Ýs - tih ba rat Da i re si nin ze mi nin de e le ge çi ri len bel ge ler þa yet ger çek i se, e mir ko mu ta zin ci ri al týn da bir dar be plan lan - dý ðý a cý ger çe ði or ta ya çý ký yor ki bu du rum baþ lý ba þý na bir skan dal; se çil miþ bir TBMM ye, bir si ya sal ik ti da ra kar þý e mir ko mu ta zin ci ri çer çe ve sin de dar be plan la yan bir or du or du de ðil dir, si lah lý bir çe te dir, bu or du nun dar be ci su bay la rý da o tak dir de çe te ü ye le ri dir. Böy le bir ih ti ma lin ger çek ol ma ma sý i çin her ak lý ba - þýn da, hu ku ka say gý lý va tan da þýn du a et ti ði ne i nan mak is - ti yo rum. Ý kin ci ih ti mal: Göl cük Do nan ma Ko mu tan lý ðý nda Ýs - tih ba rat Da i re si nin ze mi nin de e le ge çi ri len bel ge ler sah - te dir ve bu ra ya TSK yý zor du rum da bý rak mak is te yen bi ri si ya da bi ri le ri ta ra fýn dan yer leþ ti ril miþ tir. An cak, bu sah te bel ge le rin kon du ðu yer Göl - cük te bir par kýn ke na rýn da ki bir çöp ku tu su de ðil, Ýs tih ba rat Da i re Baþ ka ný nýn o da sý nýn ze mi ni dir; bel ge ler sah te, Ýs tih ba rat Da i re si bu i þin i çin de de ðil i se kö tü ni yet li bi ri le ri Ýs tih ba rat Da i re si nin ha be ri ol mak sý zýn bu bel ge le ri Da i re Baþ ka ný nýn o da sý nýn ze mi ni ni ka za rak ya da kal dý ra rak yer leþ tir miþ ler dir. Du ru mu dü þü ne bi li yor mu su nuz, Do nan ma nýn is tih - ba rat la gö rev li bi ri min de bun lar o la bi li yor. E ðer o lay böy le i se, Bal yoz a vu kat la rý bu bel ge le rin düz me ce ol du ðu nu id di a e di yor lar, de mek ki Tür ki - ye nin u lu sal sa vun ma sý nýn gü ven lik du var la rý kev gi re dön müþ de mek tir. Bu iþ böy le i se, Ge nel kur may ýn en giz li böl ge le rin de Mos sad, KGB, CI A, vs el le ri ni, kol la rý ný sal la ya rak do la - þa bi le cek ler an la mý ný çý ka ra bi li riz. Ý ki u cu pis bir deð nek mil le tin e lin de dir, be nim man tý ðým bu nu söy lü yor. Ya zý mýn ba þýn da Or du muz ta bi ri ni kul la ný yo - rum; a ma ben, bu ta bir le, ken di a dý ma, dar be plan - la yan, ya da en giz li o da la rý na her ke sin e li ni ko lu nu sal la ya sal la ya sah te bel ge yer leþ ti re bil di ði bir ku - rum dan söz et mi yo rum. Koz mik o da ya bir ha ki min res mi gö rev le gir me - si ni e leþ ti ren ler ne den se Göl cük ke pa ze li ðin den hiç söz et mi yor lar. De niz Kuv vet le ri Ko mu ta ný ndan da, Göl cük Do nan - ma Ko mu ta ný ndan da ne den se çýt çýk mý yor. E ser Ka ra kaþ / Star, KANLA ir fan la kur duk biz bu cum hu ri ye ti... Har bi ye mar þý nýn bu di ze si, Ce hen nem ler ku dur - sa, öl mez ni gah da rý yýz di ye de - vam e der. Ni gah, ba kýþ de mek, ni gah dar göz cü, ba ký cý, ko ru - yu cu. (A lev A lat lý, ) Son Bal yoz du ruþ ma sýn da, a - ra la rýn da e mek li o ra mi ral Öz den Ör nek, or ge ne ral Ýb ra him Fýr tý na ve tuð ge ne ral Sü ha Tan ye ri nin de bu lun du ðu 133 sa nýk i çin tu - tuk la ma ka ra rý ve ril di... Ka ra rýn a çýk lan ma sýy la mah ke me sa lo - nun da ki sa nýk lar hep bir a ðýz dan Har bi ye Mar þý ný söy le di. Har bi ye mar þý, Ka ra Harp O - ku lu nun mar þý dýr. Ba zý la rý i çin va tan se ver li ðin, mil li yet çi li ðin mar þý dýr... An cak ya kýn ta ri hi mi - zin kri tik dö nem le rin de biz zat as ke rin, si vil or tam lar da bu mar - þý söy le me ne den le ri fark lý ol du. Bu gün bi ri çý kýp Har bi ye Mar þý na gön der me yap sa bu - nun dar be i ma sý ol du ðu nu her kes bi lir. Ne den mi? 12 Ey lül sa ba hý 12 Ey lül ün i lan e dil di ði o sa ba - hý ha týr la ya lým: 12 Ey lül 1980 Cu ma gü nü sa - at da Tür ki ye rad yo la rý (TRT) Ýs tik lal Mar þý nýn ça lýn - ma sýy la bir lik te ya yý na geç ti. Da - ha son ra a nons ya pýl ma dan Har - bi ye Mar þý ça lýn dý. Mar þýn bi ti - min de Ke nan Ev ren im za sýy la ya yýn la nan Mil li Gü ven lik Kon - se yi nin bir nu ma ra lý bil di ri si o - kun ma ya baþ lan dý. (T24, CNN Türk) Sa de ce 12 Ey lül de ðil. Har bi ye Mar þý, 27 Ma yýs dar be si ne gi den yol da da ek sik ol ma mýþ tý:...11 Ma yýs ta Ad nan Men de - res, E ge ge zi si ne çýk tý. 15 Ma - yýs ta Ýz mir de se çim ha zýr lýk la rý - nýn baþ la dý ðý ný i lan et ti... An cak, i ti nay la ko ta rý lan dar be yi ön le - me si ar týk çok zor du. Ni te kim 18 Ma yýs ta Har bi ye öð ren ci le ri Har bi ye Mar þý ný söy le ye rek Sýh - hi ye ye ka dar hal kýn al kýþ la rý a ra - sýn da yü rü dü. (Der si miz: De - mok rat Par ti Dö ne mi, Ay þe Hür) CHP nin kâ ðýt tan kap la ný Ma dem öy le... Bu gün, dar be gi ri þi mi suç la ma sý ný red de den as ker le rin, mah ke me sa lo nun - da Har bi ye Mar þý ný söy le me si - ni na sýl yo rum la ma lý a ca ba? Dar be ye kar þý yýz a ma þim di ye ka dar ya pý lan tüm dar be le re Har bi ye ru huy la bir se lam yol - lu yo ruz di ye mi? Yok sa CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Sü heyl Ba tum un Ka ðýt tan kap lan mýþ söz le riy le as ke ri dar be ye kýþ kýrt ma sý na kar - þý lýk, gu rur lu bir ce vap mý? Sa kýn, u lu sal kur tu luþ ha re ke ti çað rý sý ya pan CHP Baþ ka ný Ke mal Ký lýç - da roð lu gi bi hal ký is ya na teþ vik ar zu su ol ma sýn? CHP, Har bi ye Mar þý ný se çim kam pan ya sýn da kul la na cak bu gi diþ le... MARÞ LA YA TIP KAL KI YOR LAR Ýl ginç tir, Bal yoz du ruþ ma sýn - da hak kýn da tu tuk la ma ka ra rý çý ka rý lan es ki De niz Kuv vet le ri Ko mu ta ný Öz den Ör nek, 2007 de Nok ta der gi sin de ya - yýn la nan dar be gün lük le ri nde þöy le yaz mýþ: Ya pý mýz da dü zelt me miz ge - re ken çok ko nu var. En baþ ta A ta türk ü bir i dol ha li ne. (...) Bu top lu mu Ka ra Kuv vet le ri nin et ki sin den kur tar mak. Dev le tin her ke si min de ken di dü þün ce - le ri ha kim ol sun, her kes ken di - le ri gi bi dü þü nüp ha re ket et sin is ti yor lar. Har bi ye Mar þý i le ya - týp Har bi ye Mar þý i le kal ký yor - lar. (30 A ðus tos 2004) Meh veþ E vin Mil li yet, Bal yoz ders le ri Dar be nin hu ku ken bir suç ol du ðu - nun tes cil len me si a çý sýn dan Bal yoz Dâ vâ sý ha ya tî ö nem ta þý yor. Koz mik o da ya bir ha ki min res mî gö rev le gir me si ni e leþ ti ren - ler ne den se Göl cük ke pa ze li ðin - den hiç söz et mi yor lar. BELGELER SAHTE MÝ? Bu ne bi çim Harp O yu nu? Ken di va tan - da þý nýz la mý sa va þý - yor su nuz? Har bi ye Mar þý Or du muz ve bi raz cýk man týk Manny Francisco, Manila, The Phillippines

9 MA KA LE 9 Akrabalýk baðýný korumanýn önemi AÝLE ÇAY SAATÝ A li Bey: Kan ba ðý kar deþ le ri a ra sýn da ki i liþ ki - ler han gi öl çü ler i çin de ol ma lý dýr? Bir ta kým sý - kýn tý lar ve sür tüþ me ler den son ra, bir ta raf af e - dip, di ðer ta raf af et me yin ce ak ra ba lýk ve ya kýn - lýk i liþ ki le ri na sýl sü re cek? Bu du rum ço cuk la ra da yan sý yor. Ço cuk la rýn am ca la rý, ha la la rý, da yý - la rýy la ve ya tey ze le riy le an ne le ri ve ya ba ba la rý - nýn þah sî prob lem le ri yü zün den gö rüþ me me le ri ne de re ce doð ru dur? Rahm, Al lah ýn Rah mân ve Ra hîm i sim le ri nin kâ i nâ tý ku þa tan bir yük sek ve la tif ta sar ru fu dur.  i le i çi fert ler den, ya ni an ne, ba ba, ev lât ve kar deþ ler a ra sý tat tý ðý mýz sev gi ve say gý bað la rýn dan baþ la ya rak; am ca, da yý, tey ze, ha la i le de vam e den ve de re ce de re ce u zak la þa rak ge niþ le yen ak ra ba la rý mý za kar þý duy du ðu muz sý cak il gi, sý cak sev gi, yo ðun þef kat ve kar þý lýk sýz mer ha met Al lah ýn ka týn dan ge len bir rah met lüt fun dan baþ ka bir þey de ðil dir. Bu eþ siz lü tuf, bütün can lý la rýn ken di ne sil bað la rý i le a ra la rýn da en can lý, en yo ðun ve en sý cak bi çim de ya þa dýk la rý ya kýn lýk köp rü sü ne lez zet li bir ze min o luþ tu rur. Sev gi yi, say gý yý ve mer ha me ti lez ze te dö nüþ tü rür. Ýþ te bu ya kýn lýk köp rü sü nü yýk ma ma ya ve can lý tut ma ya sý la-i ra him den miþ tir ki, bu di ni mi zin ilk ve ö nem li e mir le ri a ra sýn da yer al mýþ týr. Ak ra ba lar a ra sý ba ðý güç lü tut mak ve on lar la bir lik ve be râ ber li ði boz ma mak Al lah ýn em ri ol du ðu na gö re, ar týk bü yük kü çük hiç bir sür tüþ me yi, hiç bir tar týþ ma yý, hiç bir ha tâ yý bü yüt mek si zin ye rin de ve â nýn da sön dür me li, yok say ma lý ve ya pýl ma mýþ ka bul et me li yiz. Ak ra ba la rý mýz dan ge len her ce fâ yý Al lah i çin sî ne mi ze çek me li yiz. Ak ra ba la rý mýz bi ze kar þý na sýl dav ra nýr sa dav ran sýn, biz on la ra i yi lik le ri mi zi as la ke sin ti ye uð rat ma ma lý yýz, on lar la i yi i liþ ki le ri mi zi tek yan lý da ol sa sür dür me li yiz. Çün kü sý la-i rah mi ö nem le gün de mi mi ze ge ti ren Kur ân dýr. Kur ân þöy le bu yu rur: Ey in san lar! Si zi bir tek ne fis ten ya ra tan ve on dan e þi ni ya ra týp i ki sin den bir çok er kek ler ve ka dýn lar ü re ten Rabb i niz den kor kun. Ken di a dý na bir bi ri niz den di lek te bu lun du ðu nuz Al lah tan ve ak ra ba lýk bað la rý ný ko par mak tan sa ký nýn. Þüp he siz Al lah si zin ü ze ri niz de gö ze ti ci dir. 1 Dih ye tü l-kel bî (ra), Pey gam ber E fen di miz in (asm) mek tu bu nu Rum Kra lý He rak li yus a ge tir di ðin de, he nüz î mân et me miþ o lan E bû Süf yan da o ra da bu lun mak tay dý. He rak li yus, E bû Süf yan a Pey gam ber E fen di miz (asm) hak kýn da bir çok so ru sor du. He rak li yus un so ru la rýn dan bi ri si, Si ze ne em re di yor? so ru suy du. E bû Süf yan bu so ru ya þöy le ce vap ver di: Bi ze na ma zý, ze kâ tý, sý la-i rah mi ve if fe ti em re di yor. Bu nun ü ze ri ne Ko ca He rak li yus de di ki: E ðer, se nin söy le dik le rin ger çek se, O pey gam ber dir! 2 Ak ra ba lýk ba ðý ný ko ru ma nýn ö ne mi hak kýn da Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yu ru yor ki: Bir kim se: Yâ Re sû lal lah! Be nim bir ta kým hý sým la rým var; ben on la ra u laþ ma ya ça lý þý yo rum, on la ra sev gi gös te ri yo rum, oy sa on lar be nim le o lan ak ra ba lýk bað la rý ný ke sip ko pa rý yor lar. Ben on la ra i yi lik ya pý yo rum, ih san da bu lu nu yo rum; on lar ba na kö tü lük ya pý yor lar. Ben on lar hak kýn da ha yýr dü þü nü yo rum; on lar ba na câ hil lik ya pý yor lar, be ni bil mez den ve gör mez den ge li yor lar de di. Bu nun ü ze ri ne Re sûl-i Kib ri yâ E fen di miz (asm) þöy le bu yur du: E ðer de di ðin gi biy se, sen on la ra i le ri de ken di le ri ni ya ka cak sý cak kül ye dir mek te sin. Sen bu hal ü ze re de vam et ti ðin sü re ce, on la ra kar þý Al lah ýn yar dý mý ný, rah me ti ni, be re ke ti ni, lüt fu nu ar kan da bu lur sun. 3 Re sûl-i Ek rem E fen di miz (asm) bu yur du ki: Ak ra ba la rý nýn i yi li ði ne be del on la ra i yi lik ya pan sý la yap mýþ de ðil dir; fa kat a sýl sý la-i ra him, ak ra ba la rý ve ya kýn la rý i le a ra la rý a çýl dý ðý za man on la ra Al lah i çin u la þan, on lar la ak ra ba lýk bað la rý ný ko par ma yan, de vam et ti ren ve on la ra i yi lik e den dir. 4 Kar deþ ler a ra sý ve ak ra ba lar a ra sý sür tüþ me le ri ha ya týn tat sýz da ol sa bir ger çe ði say ma lý yýz ve hiç bir za man hiç bir sür tüþ me yi da ha bü yük sý kýn tý la ra ne den gör me me li yiz. Müm kün se he men sön dür me ye gay ret et me li yiz. Af fe di ci ol ma lý yýz. Ben hak lý yým dâ vâ sý ný ke sin lik le terk et me li yiz. U nut ma ma lý yýz ki, sür tüþ me yi u za tan ve dar gýn lý ðý sür dü ren, hak lý da ol sa, Al lah ka týn da hak sýz dýr! Bil has sa ken di a ra mýz da ki çö ze me di ði miz prob lem le ri ço cuk la rý mý za as la ve as la yan sýt ma ma lý yýz! Ken di prob lem le ri mi ze ço cuk la rý mý zý da or tak gör mek ve on la rý ken di kýr gýn lý ðý mýz dolayýsýyla am ca, da yý, ha la ve tey ze gi bi (ya kýn ve ya u zak fark et mez) ak ra ba la rýn dan ko par mak tam mâ nâ sýy la vah þet tir. Bu vah þe te i zin ver me ga râ be tin den Al lah i çin, sa de ce Al lah i çin sýy rýl ma lý yýz. DU  Ey Rah man-ý Ra hîm! Bi ze ya kýn kýl dýk la rý ný u zak; u zak kýl dýk la rý ný ya kýn gös ter me! Ak ra ba la rý mýz la bi zi ka rib ey le, ba id ey le me! Bi ze rah me ti ne u za nan yol la rý aç! Ga za bý na u za nan kol la rý aç ma! Bi zi ga za býn la ter bi ye et me! Bi ze rah - me ti nin kad ri ni bil dir!  min! Dip not lar: 1- Ni sâ Sû re si, 4/1. 2- Bu hâ rî, 1/7. 3- Müs lim, Sý la, Tir mi zî, Sý la, 10. SÜLEYMAN KÖSMENE YERÝN KULAÐI A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.tr Gö nül le rin e fen di si Hz. Pey gam ber E fen di mi zin (asm), in san lýk â le mi ne ge tir dik le ri, kâ i nat ça pýn da in ký lâb lar dýr ve e be de ka dar u za na cak ha ki kat ler dir. Ý man, po zi tif yük sek bir güç kay na ðý dýr. Re sûli Ek rem (asm), i mân gü cü sa ha sýn da da dün ya ça pýn da ye gâ ne ör nek tir. Ver di ði i man der si ne psi ko-sos yal ve mad dî a çý dan ba kýl dý ðýn da, en yük sek se vi ye de gö rü lür za ten. Zi ra o, ye tim, yal nýz ba þý na bir zât i di. Ne sal ta na tý, ne as ke ri, ne ha zi ne si, ne ta ri hi, ne e ko no mik, ne kül tü rel alt ya pý sý, ne o ku ma-yaz ma sý var dý. Sa sâ ni, Ro ma ve BEDESTEN M. LATÝF SALÝHOÐLU Hay li ce u zun sü ren di re niþ ler den ve za man za man cid dî en di þe le re yol a çan ge liþ me ler den son ra, Mý sýr, ye ni bir yol ay rý mý na gel miþ bu lu nu yor. Ya þa nan la rýn bir ö ze ti þu dur: Þer def TARÝHTE BUGÜN Ta ri hin geç miþ de vir le - rin de e sir ol ma mýþ, sö - mür ge ci li ði hiç tat ma mýþ o lan Af ga nis tan hal ký, 1979 yý lý son la rýn da ko ca Rus or du su nun iþ ga li ne mâ zur kal dý. Ký zý lor du nun ha va dan ve ka ra dan a teþ li bir lik ler le ve en a ðýr si lâh lar la Af gan hal - ký na kan kus tu ra rak baþ lat - mýþ ol du ðu bu zâ li ma ne iþ - gal ha re ke ti, tam on yýl müd det le de vam et ti. Son iþ gal bir lik le ri nin Af ga nis tan'dan çe kil me tak vi mi o la rak, 15 Þu bat 1989 ta ri hi gös te ri li yor. O dö nem de dün ya nýn i - kin ci bü yük or du su ve sü - per gü cü o la rak gös te ri len Sov yet Rus ya'nýn Ký zý lor - du su, dün ya nýn bel ki de en fa kir hal kýn dan bi ri o lan Müs lü man Af gan lý mü ca - hit le re kar þý so nun da pes et ti ve o top rak lar dan çe - kil mek zo run da kal dý. Ký zý lor du Af ga nis - tan'dan çe kil di ðin de, he - men her ta raf ya ký lýp yý kýl - mýþ, yüz bin ler ce (bel ki bir mil yon dan faz la) Müs lü - ma nýn ka ný a ký týl mýþ, mil - yon lar ca si vil va tan daþ da ül ke si ni terk e dip baþ ka ta raf la ra göç mek du ru - mun da kal mýþ tý. Af gan mü ca hit le ri nin bu kah ra man ca di re ni þi, sü per dev let Sov yet Rus ya'sý nýn ve Ký zý lor du su nun da so nu - nu ha zýr la mýþ ol du. Bu kan lý ha di se den son ra, Sov yet Rus ya da ðýl ma sü - re ci ne gir di. Ko mü nist sis - tem ler çök me ye, de mir per - de yýr týl ma ya, u tanç du var - la rý yýk ma ya yüz tut tu. Af gan mü ca hit ler, ha ri cî sal dý rý ya kar þý, tak di re þâ - yân bir di re niþ ru hu ser gi - le di. Müþ te rek ha re ket le, az gýn düþ ma ný def et ti. Ýn - san sû re tin de ki en vah þi ca na va rýn diþ ve pen çe si ni kýr dý. O nu, pe ri þan hal de kaç ma ya mec bur et ti. Ne var ki, ay ný mü ca hit - ler, da hi lî me se le ler de ay ný ruh ve mâ nâ bir li ði ni sað la - ya ma dý. Ýþ gal ci le ri ber ta raf et tik ten son ra, bu kez dö - Kâ i nat ça pýn da psi ko-sos yal in ký lâb lar Pers me de ni yet le ri, A rap lar, ken di ka bi le si Ku reyþ, hat tâ en ya kýn ak ra ba la rýn dan am ca sý E bû Le heb da hi o na kar þý þid det le cep he al mýþ tý. Mek ke li müþ rik ler (a ris tok ra si) bü tün im kân la rý ný se fer ber e de rek her tür lü sin dir me me tod la rý ný de ne di. Ýþ ken ce le rin en deh þet li le ri ni, þid de tin en kat mer li si ni uy gu la dý lar. O nun i se i mâ nýn dan baþ ka hiç bir þe yi yok tu! Bu na rað men, Ýs lâ mi ye ti; fi kir, i lim, a dâ let/hak ve hür ri yet ler, ter bi ye ve e ði tim sis te mi o la rak dün ya nýn ba þý na ge çir miþ tir. Þu psi ko lo jik bir va ký â dýr: Ýn san lar da huy, ka rak ter 40 ya þý na ge lin di ðin de ar týk da mar la ra iþ ler ve me le ke hâ li ne ge lir. Ýs ter men fî, is ter müs bet ol sun, dav ra nýþ bi çim le ri ve a lýþ kan lýk lar ar týk vaz ge çil mez o la rak ka lý cý o lur. Yâ ni, ba ðý þýk lýk ka za nýr lar. Kan ve da mar la ra iþ le yen a lýþ kan lýk lar, ne si lâh zo ru, ne tek nik im kân lar, ne cer ra hî mü da ha le ler le kal dý rý la bi lir ler! Þim di, mi lâ dî 550 li yýl la rýn A rap ya rý ma da sý na sos yal bir se ya hat ya pa lým. Gö rü - ol du; sý ra, hay rýn gel me sin de... E vet, Mý sýr'da, sa býr lý ve tem kin li bir mü ca de le nin ar dýn dan, ni ce za man dýr sü re ge len dik ta cý an la yýþ, hal kýn hür i ra de sin den e sas lý bir to kat ye di. Bu an la yý þýn da yan mýþ ol du ðu iç ve dýþ pa yan da lar da sar sýl ma ya yüz tu tun ca, bek le nen â ký bet ka çý nýl maz ha le gel di. Yýl la rýn dik ta tö rü, o tuz se ne dir gasp et miþ ol du ðu ma ka mý terk e dip git mek zo run da kal dý. Ýs mi nin Mü ba rek ol ma sý, yap týk la rý - 15 ÞUBAT 1989 Ýþgalci kýzýllar, þehit kanýnda boðuldu nen vah þet tab lo la rý nýn ba zý ka re le ri þöy le: Be de vî, ka ba, ca hil, ha þin, sert, kav mi yet çi-ýrk çý, kan dö kü cü, kýz la rý ný di ri di ri gö me cek ka dar vah þî bir top lum. Al kol, fu huþ ve zi na gi bi ah lâk sýz lý ðýn en kat mer li si hü küm sü rü yor... Sa yý sýz ev li lik an la yý þý...  det le rin de mu ta as sýp... Put pe rest, fal cý lýk ve kâ hin lik te þey ta na taþ çý kar ta cak ka dar des sas... Ti câ rî mü na se bet le ri hi le baz lýk, zor ba lýk ü ze ri ne ku rul muþ. Kuv vet li o lan za yý fý ez di ði, ha ya týn yal nýz mad dî çý kar lar dan i bâ ret ol du ðu, sâ ir in san la rýn ve var lýk la rýn de ðe ri nin ol ma dý ðý, ya þa yý þýn mâ nâ sýz ol du ðu ve her tür lü sos yal has ta lýk la rýn ci rit at tý ðý çar pýk bir ça pul cu ya pý... Ýþ te, Hz. Mu ham med (asm), bu þart lar ve böy le bir top lu luk tan, yoð ru la ve a lý þa gel dik le ri bü tün bâ týl i nanç ve dü þün ce le ri ni de ðiþ tir me le ri ni, kö tü a lýþ kan lýk la rý ný bý rak ma la rý ný, terk et me le ri ni is ter. E lin de mad dî hiç bir güç yok tur. Sa de ce a kýl, kalb ve gö nül le re hi tap e der. Oy sa a lýþ kan lýk lar, ba ðým lý lýk lar a kýl, kalb ve fer man din le mez ler. Ve sos yo - Diktacý sistemlerin sonu 1979 son la rýn dan i ti ba ren on yýl müd det le Af ga nis tan'ý ka na bu la yan Ký zý lor du bir lik le ri nin iþ gal he ve si kur sak la rýn da kal dý. nüp bir bir le ri ne düþ tü ler. A - ra dan yir mi yýl dan faz la bir za man geç miþ ol ma sý na rað men, yi ne de bir le þip kay na þa bil miþ de ðil ler. On la rýn ih ti lâ fýn dan is ti - fa de e den ha ri cî ce re yan - lar, az bir kuv vet le bü yük te sir ic ra e de rek, o ra da ken di men fa at le ri doð rul - tu sun da ki po li ti ka la rý uy - gu la ma saf ha sý na koy muþ bu lun mak ta dýr lar. Dost ve kar deþ Af gan hal ký nýn düþ müþ ol du ðu bu pe ri þa ni yet ten kur tul - ma sý nýn ye gâ ne yo lu ve ça re si, an cak a ra la rýn da ki ih ti lâ fý kal dýr ma sý ve tam bir it ti fak la, it ti hat la, im ti - zaç la ha re ket et me siy le müm kün dür. nýn da mü ba rek çe þey ler ol du ðu nu gös ter mi yor du. Tam aksi ne, git gi de ce ber rut la þý yor du. Ken din den son ra ki yö ne ti ci le rin bi le, yi ne ken di nes lin den ol ma sý ný is ti yor du. Bu i se, Cum hu ri yet res mi ve is mi al týn da, tam dik ta cý, tam müs te bi da ne bir zih ni ye tin te zâ hü rü i di. Ze ki Mý sýr hal ký, þim di ye ka dar çok ih ti yat lý dav ran dý. Cid dî bir ha ta yap ma dý. Ya ni, daha fazla mâ sum ka ný dö kül me si ne mey dan ve ma hal bý rak ma dan, hür ri yet ve de mok ra si yo lun da i ler le me ye de vam et ti. Bu mü him ve mü ba rek yo lun ya rý sý kat e dil miþ gö rü nü yor. Ý ler me ye en gel teþ kil e den â za müþ þer, a zim li ve ih ti yat lý bir mü ca de le nin ar dýn dan, a na yol dan kal dý rýl mýþ bu lu nu yor. Þim di sý ra i kin ci mer ha le ye gel miþ du rum da. Hay rýn gel me si, ha yýr yo lu nun a çýl ma sý, hem ko lay de ðil, hem de ne ti ce nin ký sa sü re de ha sýl ol ma sý müm kün o la ma ya bi li yor. O nun i çin, ted ri cî git mek te bü yük fay da var. Mý sýr hal kýnýn, mut lak hay ra geç mek i çin, þim di lik "eh ve ni þer"ri ih ti yar et me si lâ zým. Ak si hal de, bir baþ ka â za müþ þer le kar þý kar þý ya ge le bi lir. * * * Mý sýr'da ki ge liþ me ler, her ha lü kâr da gös te ri yor ki, dik ta cý an la yýþ ve yön tem ler le bir hal ký i da re et mek ve ya bir ül ke nin te pe sin de ka zýk ça kar ca sý na dur mak, ar týk müm kün de ðil. Gü nü müz dik ta tör le rin den en diþ li, en güç lü, ha ri cî da ya nak la rý en ih ti þam lý gö rü nen Hüs nü Mü ba rek bi le, o tuz yýl dýr ya pý þýp dur du ðu ve ken di ne yer e din miþ ol du ðu o yük sek zir ve de tu tu na ma yýp a la þa ðý ol du ðu na gö re, ben zer du rum da o lan la rýn da tah tý sal lan tý da de mek tir. Do la yý sýy la, sý ra da ki dik ta cý re jim le rin yý kýl ma sý ve mü ste bit le rin a þa ðý ya yu var lan ma sý, mu kad der bir a ký bet o la rak gö rü nü yor. Ý yi si mi, to kat ye me den, re zil ol ma dan, iz zet ve þe ref le ri ni mu ha fa za e de rek in sin ler. Yok sa, "...biz za rû re dü þe cek ler dir; hem de müs te hak o lur lar." (Mü nâ za rât, s.33) Mý sýr'da ya þa nan lar dan a lý na cak da ha çok ders ler var. Sý ra sý gel dik çe, bun la ra da te mas et mek ar zu sun da yýz. En bü yük di le ði miz, hal kýn hür i ra de si nin, da ha faz la kan dö kül me den ve ye ni bir is tib da da mey dan/ma hal ve ril me den, ül ke yö ne ti mi ne hâ kim ký lýn ma sý dýr. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan lo jik bir tes pit tir ki, çok bü yük bir dâ hî ler top lu lu ðu, çok bü yük bir mas raf la, çok u zun bir za man da, çok ge niþ im kân lar la ve çok ra hat bir ze min de, top lum ve dev let gü cü nü de ar ka sý na a la rak, il kel bir top lu mun dem ve da mar la rý na ka dar iþ le miþ bir a lýþ kan lý ðý ný an cak ge çi ci o la rak kal dý ra bi lir. Hal bu ki o, hâ kim ve he kîm; 23 se ne gi bi ký sa bir za man da; her tür lü e zi yet, iþ ken ce ve im kân sýz lýk la ra, hat ta ö lüm teh dit ve te þeb büs le ri ne rað men; o vah þî top lu lu ðu; öy le si ne bir e ði tim ve ter bi ye den ge çir miþ ki, ne ka dar bâ týl ve yan lýþ i nanç la rý var sa, ne ka dar kö tü a lýþ kan lýk ve ba ðým lý lýk la rý mev cut i se on la rý de ðiþ tir miþ, sö küp at mýþ... Kan, can, mal düþ ma ný o lan in san la rý ba rýþ týr mýþ... Bü tün kö tü has let le ri ni kal dýr mýþ ve yer le ri ne de en ne zih, en me de nî, en gü zel, en mü kem mel i nanç, ah lâk ve a lýþ kan lýk la rý yer leþ tir miþ. El bet te bu, i man gü cü nün bir so nu cu dur. 1 Dip not: 1- Söz ler, s. 216 Ü ni ver si te ler de ba þör tü sü ser best, a ma... er ge ne kon ho o.com ZÜBEYÝR ERGENEKON Ü ni ver si te ler de ba þör tü sü ya sa ðý nýn ha fif le - me si biz le ri se vin dir di. Bu ko nu da en ka tý o lan ü ni ver si te ler de ba þör tü lü ba yan la rý gör me miz in sa ný ra hat la tý yor. An cak bu o la yý bi raz da ha iç â le mim de de ðer len di rin ce, se vin me ko nu sun da a ce le et me mem ge rek ti ði ne ka rar ver dim. Bu ko nu nun za fer me se le si hâ li ne ge ti ri lip, din dar in san la rýn se vinç gös te ri le ri yap ma sý nýn yan lýþ ol du ðu na ka na at ge tir dim. Ba þör tü sü ya sa ðý nýn de vam et ti ði gün ler de i çi mi zi sýz la tan o lay, ba þör tü lü þe kil de o ku la ge len le rin ba þý ný aç ma tö re ni ne ma ruz bý ra kýl ma sýy dý. San ki, her han gi bir has ta lýk ta þý yor muþ gi bi ba þör tü lü le re ya pý lan bu ay rým bi zi ü zer di. Bu cüz zam lý mu â me le si in sa ný ü zer di a ma hep ak lý ma ta ký lan so ru þu i di: Bu uy gu la ma ya ma ruz ka lan lar, a ca ba bu du ru mun, bu ay rý mýn far kýn da de ðil ler miy di? El bet te bel ki far kýn da i di ler ve bu na rað men ken di le rin ce bir ta kým se bep ler le bu nâ hoþ du ru ma kat lan mak zo run da his se di yor lar dý ken di le ri ni, kim bi lir... A ma ken di ken di me þu so ru la rý da sor ma dan e de mi yor dum o za man lar: Ba þör tü sü Al lah ýn em ri dir ve an cak o nun iz ni/em ri i le ser best ka la bi lir. Ýn san la rýn ka nun la rý na (ve ya ba þör tü sü ya sa ðý ný ka nun suz ya sak ka bul e der sek ka nun suz luk la rý na) gö re ba þý ný aç mak ve ka pat mak, in san la rýn e mir le ri ni ve uy gu la ma la rý ný Al lah ýn e mir le rin den da ha ön de tut mak an la mý na gel mez miy di a ca ba? Ya ni, ha di ni yet ler öy le ol ma sa bi le, en a zýn dan fi i lî du rum, bu nu i fa de et mi yor muy du? Ýþ te bu yüz den se vi ne me dim ben bu kýs mî ser best li ðe Ýþ te bu yüz den de rin dü þün ce le re dal dým... Kim se a lýn ma sýn lüf ten a ma he pi miz bi li yo ruz ki, ba þör tü sü ya sa ðý da bir im ti han dý Bel ki de he pi mi zin im ti ha ný... Bir e le mey di Tur nu sol kâ ðý dý i di  hir za ma nýn deh þet li fit ne le rin den bi ri nin mü ces sem hâ le gel miþ bir te cel li si i di Film þe ri di ni ge ri ye sa rýp ba ký yo rum da Ger çek ten ha ki kî i man e den ler gi bi dav ra na bil dik mi a ca ba? Al lah ýn e mir le ri ni her þey den üs tün tu ta bil dik mi? Yok sa dün ye vî in san lar gi bi, ço cuk la rý mý zý ders ha ne, ÖSS, ü ni ver si te üç ge ni ne gö re mi ye tiþ tir dik? Ba þör tü sü ya sa ðý çýk týk tan son ra ba zý din dar a i le le rin bu ko nu ya yak la þý mý ga yet ü zü cü dür ma a le sef. Ki mi a i le ler de bu du rum nor mal gö rül me ye baþ la dý Bir çok a i le de ü ni ver si te de na sýl o ku na ca ðý de ðil, ü ni ver si te ye na sýl gi ri le ce ði nin plan la rý ya pýl dý Oy sa Kâ i na týn Sa hi bi bir söz söy le di mi, bü tün söz ler ge ri plan da kal ma lý de ðil miy di? Ne ya zýk ki, el mas lar de ðil, cam par ça la rý ter cih e dil di! Ve bun la ra da çok gü zel ký lýf lar bu lun du... Pe ki ya iz zet-i Ýs lâ mi ye miz ne ol du? Ehl-i di nin bu ha zin hâl le riy le, o da ký rýl mýþ ol ma dý mý? Ya sak la rýn de vam et ti ði yýl lar da, Fur kan De mir kar de þi mi zin bu ko nu i le il gi li gü zel bir ya zý sý var dý: Ba þýn da ki nu ru bý ra kýp, ken di si i çe ri gir di Bu ya zý ya kýy met tar bir bü yü ðü mü zün baþ lýk ö ne ri si i se hâ lâ ak lým da ve u nu ta mý yo rum: Bu ba þör tü sü bu baþ la çý kar E vet, Bu ba þör tü sü bu baþ la çý kar di ye bil me li ve Ýz zet-i Ýs lâ mi ye de ký rýl ma ma lý i di. El bet bu nu di yen ler de ol du bel ki ve böy le lik le en a zýn dan on la rýn þah sýn da iz zet-i Ýs lâ mi ye de ko run muþ ol du. A ma sa yý la rý ne ka dar dý a ca ba? E vet, dün ye vî ka za ným la rý mýz kar þý sýn da, mu kad de sât la rý mý zýn çið nen me si ne i zin ve ril me me li i di Vâ e se fâ! Ýþ te bu yüz den, ü ni ver si te ye gi ren ba þör tü lü ba yan la rý gö rün ce bir yan dan se vi nir ken, bir yan dan da i çim bur kul mu yor de ðil... Be di üz za man Haz ret le ri nin gü zel bir sö zü var: Ben ta le be yim, her þe yi þe ri at mi zan la rý i le de ðer len di ri yo rum! Keþ ke bu mi zan dan ay rýl ma sa i dik Keþ ke dün ye vî ka za ným la rý e li mi zin ter si i le i te bil sey dik Ve Hz. Ö mer in (ra), Kâ i na týn E fen di si nin (asm) sýr týn da ki ha sýr ya ta ðýn iz le ri ni gö rüp, dün ye vî me lik le rin þa ta fa tý ný ta hay yül e de rek að la ma sý ü ze ri ne, Pey gam be ri miz den (asm) i þit ti ði o cüm le le ri hay ký ra bil sey dik: Bu dün ya si zin ol sun! A hi ret ye ter bi ze!

10 10 KÜLTÜR-SANAT Eski bir göç hikâyesi HUZUREVÝ MUZAFFER KARAHÝSAR Gök han Bey, ma kam o da sýn da bu lu nan ma sa nýn ü ze rin de ki ev rak la ra yor gun ve u san mýþ bir ta výr la göz gez dir di. Es ne ye rek dal gýn dal gýn et ra fý na ba kýn dý. Kar þý sýn da ki du var da bu lu nan ta ri hi tab lo ya göz le ri ta kýl dý. Dik ka ti ni tab lo ya has re de rek o ra da gör dü ðü sa vaþ man za ra sý ve kah ra man la rýn yi ðit lik le ri ne, cen gâ ver lik le ri ne ba ka rak mest ol du. Ken din den ge çer ce si ne ru hun da ür pe ren ef sa ne le rin he ye ca nýy la tit re di, be lin len di. O tit re me o he ye can ve o ce sa ret le ken di si ni; Uy gur Türk le ri nin ya þa dý ðý Se len ge Ir ma ðý nýn yan ta ra fýn da ki Ha lin Da ðý nýn sarp ya maç la rý na en gin o va la rý na al dý, gö tür dü. Per çem li saf kan bir A rap a týy la ok, yay, kal kan dan i ba ret sa vaþ tez yi na tý ný ku þan mýþ ba ba yi ðit bir ser dar o la rak Ti gin Han ýn ça dý rý nýn ö nün de on lar ca a za met ve ih ti þa mýy la du ru yor, a ra da bir az gýn ve hýr çýn a tý ný þa ha kal dý rý yor, kiþ ne ti yor, te pin di ri yor du Çev re de ki ser dar lar dan bir ta ne si Han buy ru ðu nu i lan e di yor du: Bu gün! Ti gin Han ýn þö le ni var Yi ðit le rin ser dar la rýn ya rýþ la rý, gü reþ le ri bu mey dan da ya pý la cak Bu çýð lýk lar Ha lin Da ðý nýn sarp ya maç la rýn da yan ký la na rak tek rar dal ga dal ga o ta ðýn et ra fý na ge li yor du. Þö le ne mu hi tin yi ðit le ri ya ðýz at lar la ka tý la cak tý. At ya rýþ la rý, gü reþ ler, bo ða gü reþ le ri, ok a týþ la rý, ci rit o yun la rý ya pý la cak mü kâ fat lar zi ya fet ler ve ri le cek ti Böy le he ye can lý bir hen gâm da Gök han, ser keþ a týn dan çe vik bir ha re ket le in di. Cid di, haþ met li ve va kar lý bir ta výr la Ti gin Han ýn ça dý rý na doð ru yü rü dü. O an da bü tün ya rýþ lar dur muþ, ses ler, ýs lýk lar çýð lýk lar ke sil miþ a ha li bu hey bet li yü rü yü þü sey re di yor du. Han ýn hu zu ru na var dý ve da me nin den öp tü. Uy gur ser dar la rý na la yýk bir tarz da se lam la dý. Ar ka sýn dan: Ti gin i çir dü düþ ma na zeh ri ze ban lar /Söy le mez ol du ke sil di li san lar di ye rek met hi ye ler söy le di. Bü tün a ha li, kah ra man lar, ser dar lar Han i le bir lik te Gök han ý al kýþ tu fa ný na boð du lar. Al kýþ lar ve çýð lýk lar la Kut lu Dað ye rin den oy na dý. Se len ge ýr ma ðý nýn ba lýk la rý se vinç ten gök le re sýç ra ya rak tek rar ýr ma ða düþ tü ler Kuþ lar, bö cek ler ö tüþ tü ler, at lar kiþ ne di. Gök han ça ðýn in sa ný, kut lu-mut lu ve da hi bir Uy gur ba ha dý rý o la rak nam ve þan bul du. Da ha çok ef sa ne ve þi ir ler, a ðýt lar söy le ye rek uy gun in sa nýn his le ri ne ve a na ne le ri ne ter cü man ol du. Da ha ne kah ra man lýk lar ve coþ kun þi ir ler le hal ký ga le ya na ge ti rip Çin li le re kar þý ga lip ey le yip ci han im pa ra tor lu ðu nu te sis et me ceh di i çe ri sin de i di. Vak ta ki sa ba hýn er ken sa at le rin de Ha lin Da ðý nýn, Kut lu Dað ýn, uç suz bu cak sýz yay la lýk la rýn, ka ya lýk la rýn, a ðaç lýk la rýn ta ra fýn dan ge len bir u ðul tu ge li yor du. Ses ler git tik çe yak la þý yor, yan ký la ný yor ve bü tün e hil ve vah þi hay van lar bað rý þý yor du. Ýn san lar da bir kor ku, bir kay gý ve en di þe git tik çe ar tý yor du. Ti gin Han, der hal Gök han ý hu zu ra ça ðýr týp bu ga rip ha di se nin sýr rý ný, se be bi ni ma na sý ný sor du. Gök han e ðil di, e tek öp tü üz gün, hic ran ve has ret do lu bir i fa dey le sö ze baþ la dý: U lu Ha ka ným, bu git tik çe yak la þan ses ler-se da lar, Uy gur Türk le ri nin bu cen net mi sa li, muh te þem bel de den göç et me le ri ne i þa ret ol sa ge rek!.. Þu ta ra fa ba kýn Se len ge ýr ma ðý, Ha lin Da ðý, Kut lu Dað bü tün mev cu duy la, mah lu kuy la git tik çe ar tan bir ni da i le Göç, Göç di ye çýð lýk lar a tý yor Ar týk bu dað lar da, yay la lar da sü rü ler ot lat ma mýz, de mir ler e rit me miz ya sak lan mýþ týr. O va la rýn dan mah sul, ýr mak la rýn dan ba lýk lar yen me ye ce ði ne i þa ret o la rak bu ses ler du yul mak ta dýr. Bu Bel de Uy gur la ra yâd el dir, ya ban cý dýr. Tak dir e der si niz ki bu göç, bu has ret, bu terk-i di yar bi zim ve mil le ti mi zin ka de ri dir Si zin ka ðan lý ðý nýz, yer ya rýl sa, gök çök se yi ne de vam e de cek tir di ye rek Han a arz-ý ma lu mat et ti. Ti gin Han do na kal mýþ tý. Ke der li ve dur gun na zar la rý ný dað la ra, o va la ra, yay la la ra çe vir di. A ðaç lar, kuþ lar her þey ken di si ne ya ban cýy dý, her þey baþ ka bi çim de gur be ti ha týr la tý yor du. Ba ha dýr la rý na ve a ha li si ne e mir ler ver di ve göç ha zýr lýk la rý nýn ya pýl ma sý ný söy le di Gök han ýn ma kam o da sý de ði þik bir ha di se ye sah ne o la cak tý. Ka pý ya vaþ ça a çýl dý. Hat ta ka pý nýn gý cýr tý sý bi le ken di si ne Göç der gi bi ge li yor du. Ür per di, et ra fý na ba kýn dý. Ken di ne gel di, to par lan dý. Kar þý du var da ki ta ri hi tab lo ken di si ni de rin bir ha yal deh li zi ne gö tür müþ tü. Ka pý dan gi ren ken di da i re sin de ça lý þan bir me mur du. E lin de bir kâ ðýt la ken di si ne gel di ði ni fark et ti. An cak te si rin den kur tu la ma dý ðý ha ya li ni pe kiþ tir mek i çin göz le ri sýk sýk ta ri hi tab lo ya ka çý yor du. Me mur ma sa ya yak laþ tý ve e lin de ki kâ ðý dý u zat tý. Gök han Bey, Ne dir o? di ye sor du. Me mur ki bar, na zik ve çe kin gen bir i fa dey le: Mü dür Bey, ta yi ni niz çýk mýþ. Bu yu run te bel lüð il mü ha be ri niz!.. Gök han Bey kâ ðý dý ka par ca sý na öf ke i le me mu run e lin den çek ti al dý. Ü ze rin de ki is mi o ku du: Gök han Kut lu Bu ken di is miy di. Þaþ kýn ve he ye can lý i di. A ya ða fýr la dý, göz le ri ni sý ký ca yum du. A yak la rý ný bir leþ ti rip ha fif e ðil di. Bem be yaz ol muþ ve bon cuk bon cuk ter le miþ yü zü nü bu ruþ tu ra rak, du dak la rý ný büz dü, yum ruk la rý ný sýk tý ve var kuv ve tiy le hay kýr dý: Kür þat Kür þat, Ti gin Han di ye rek ye re yý ðýl dý Dý þa rý da ilk ba ha rýn tat lý ve can lý gü zel lik le ri, çi çek le rin renk renk de sen le ri, ke le bek le rin, a rý la rýn, kuþ la rýn u çuþ ma la rý, ta bi a týn can lý lý ðý ru ha fe rah ve ne þe ve ri yor du Ce mal Re þit Rey Kon ser Sa lo nunda dü zen le nen, Ya zar Naz lý I lý cak ýn mo de ra tör lü ðün de ki an ma top lan tý sý na, Ha san Ce lal Gü zel, Sâ bir Rüs tem han lý, Prof. Dr. Bi rol E mil, Ya vuz Bü lent Bâ ki ler, ve A li Coþ kun ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Top lan tý nýn ar dýn dan Tür kü ler le Türk Dün ya sý ko nu lu kon ser su nul du. Kon ser de, E sat Ka bak lý, Ah met Ka bak lý nýn sev di ði þar ký la rý bað la ma eþ li ðin de ses len dir di. Ah met Ka bak lý u nu tul ma dý GAZETECÝ YAZAR AHMET KABAKLI VEFATININ 10. YILINDA RAHMETLE ANILDI. ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL GA ZE TE CÝ-ya zar Ah met Ka bak lý, ö lü mü nün 10. yý lýn da, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si (ÝBB) Kül tür ve Sos yal Ýþ ler Da i re Baþ kan lý ðýn ca Ce mal Re þit Rey (CRR) Kon ser Sa lo nu nda dü zen le nen top lan tý da a nýl dý. Ser dar Tun cer in su nu cu lu ðu nu üst len di ði an ma prog ra mýn da ko nu þan Türk E de bi ya tý Vak fý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ser vet Ka bak lý, Ah met Ka bak lý ho ca mýz bu mil le tin bir li ði ve dir li ði i çin ya þa dý. De mok ra si ye, in san hak la rý na ve Türk-Ýs lâm ta ri hi ne say gý ve kat ký i çin ya þa dý. Ken di si nin en bü yük i de a li bü yük Tür kis tan dý. E ser le riy le ve ye tiþ tir di ði öð ren ci le riy le hep en gü zel þe kil de ha týr lan mak is ter di di ye ko nuþ tu. Ya zar Naz lý I lý cak ýn mo de ra tör lü ðün de ki an ma top lan tý sý na, Ha san Ce lal Gü zel, Sâ bir Rüs tem han lý, Prof. Dr. Bi rol E mil, Ya vuz Bü lent Bâ ki ler, ve A li Coþ kun ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Ya zar Ha san Ce lal Gü zel, Ah met Ka bak lý yý þöy le an lat tý; Ka bak lý milliyetçiydi, a ma ýrk çý de ðil di. Bi ze mah sus bir mil li yet çi lik an la yý þý var dý. Mark sist kýs ka cýn da ki Tür ki ye ye ma ne vî de ðer ler le sa hip çýk tý. O kâ mil bir Müs lü man dý Es ki sa na yi ve ti ca ret ba kan la rýn dan A li Coþ kun i se ko nuþ ma sýn da Ah met Ka bak lý i le ya þa dý ðý ha tý ra lar dan bah set ti. Ka bak lý nýn gö nül lü öð ren ci si ol du ðu nu i fa de e den Coþ kun, Ho ca mýz güç lü i fa de si, ya zý lar, üs lu bu, yo rum la rý, þa ka la rý ve si tem le riy le gön lü mü ze taht kur du di ye rek Ka bak lý nýn ö zel lik le ri ni sý ra la dý. Prof. Dr. Bi rol E mil de ko nuþ ma sýn da Ah met Ka bak lý ya Þey hül mu har ri rîn ün va ný ve - ril me si nin se be bi ni þöy le a çýk la dý. Ka bak lý nýn ya zý la rýn da hiç bir ben lik id di a sý yok tur. O, i lim ir fan sa hi bi, hik met sa hi bi, in san-ý kâ mil ti pi nin bir ör ne ði i di. Mad dî ün van la ra, dün ye vî rüt be le re ih ti ya cý yok tu. Ma ne vî ga ye le ri var dý. Þey hül mu har ri rîn sa nýl dý ðý gi bi ya zar la rýn en yaþ lý sý de mek de ðil dir. Ýn san-ý kâ mil o lan mu har rir de mek tir. Üs tad ma na sýn da ve ril miþ bir la kap týr. Top lan tý nýn ar dýn dan Tür kü ler le Türk Dün ya sý ko nu lu kon ser su nul du. Kon ser de, E sat Ka bak lý, Ah met Ka bak lý nýn sev di ði þar ký la rý bað la ma eþ li ðin de ses len dir di. E de bi yat ký ra at ha ne si a çýl dý Ay rý ca, Ka bak lý nýn Ö lü mü nün 10. Yýl Dö nü mü An ma Prog ram la rý çer çe ve sin de, res to ras yo nu ta mam la nan Türk E de bi ya tý Vak fý ve E de bi yat Ký ra at ha ne si nin a çý lý þý ya pýl dý. Sa bah sa at le rin de dü zen le nen a çý lýþ tö re nin de Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ i le Ah met Ka bak lý nýn ya kýn la rý, dost la rý ve se ven le ri de yer al dý. A çý lýþ ta ko nu þan Er do ðan, Ah met Ka bak lý nýn is mi nin Türk çey le, mü ca de ley le, fi kir le her da im yan ya na a ný la ca ðý ný, o nun bu top rak la rýn kül tü rü ne ve fi kir ha ya tý mý za çok ö nem li kat ký la rý o lan bir ay dýn ol du ðu nu söy le di. Ka bak lý nýn ha zýr la dý ðý beþ cilt lik Türk E de bi ya tý An sik lo pe di si nin i mam ha tip yýl la rýn da ken di si nin yas týk al tý ki ta bý ol du ðu nu i fa de e den Er do ðan, Türk E de bi ya tý Vak fý, bu ta ri hî hiz met bi na sýn da ye ni e de bi yat çý lar, ye ni sa nat çý lar ye tiþ tir me ye çok da ha a zim li þe kil de de vam e de cek tir. E de bi yat Ký ra at ha ne si nin de, bir o ku ma sa lo nu ol ma nýn ö te sin de, e de bi ya tý mý za i liþ kin gü zel soh bet le re ze min teþ kil e de ce ði ni ü mit e di yo rum. de di. Þey hül mu har ri rîn Ah met Ka bak lý kim dir? HARPUT TA (E lâ zýð) 24 Ma yýs 1924 te dün ya ya gel di. Ýlk, or ta ve li se e ði ti mi ni E lâ zýð da ta mam la dýk tan son ra, Ýs tan bul Ü ni ver si te si E de bi yat Fa kül te si Türk Di li ve E de bi ya tý Bö lü - mü nden 1948 yý lýn da me zun ol du. Di yar ba kýr Li se si ve Ay dýn Li se si e de bi yat öð ret men lik le rin de bu lun - duk tan son ra, 1957 yý lýn da Mil li E ði - tim Ba kan lý ðý ta ra fýn dan Pa ris e sta - ja gön de ril di. Ýs tan bul Yük sek Öð - ret men O ku lu ve A ta türk E ði tim Ens ti tü sü nde ho ca lýk yap tý. Türk Mû sý kî si Dev let Kon ser va tu a rý nda da e de bi yat ders le ri ver di. Öð ret men lik yýl la rýn da An ka ra Hu - kuk Fa kül te si ni de bi tir di ve ký sa bir müd det a vu kat lýk mes le ði ni yü rüt tü. Ter cü man ga ze te si nin aç tý ðý (1956) bir ya rýþ ma ne ti ce sin de ba sýn dün ya - sý na gir di ve yak la þýk ya rým a sýr, Gün I þý ðýn da baþ lý ðý al týn da ki kö þe ya zý - la rýy la, kon fe rans la rý ve soh bet le riy le ge niþ ke sim le ri ay dýn lat tý, ne sil le rin Ka bak lý Ho ca sý ol du. Genç ye te nek le ri e de bi ya tý mý za ka zan dýr mak, kül tü rü mü zü ya þat - mak ve zen gin leþ tir mek ga ye siy le 1970 te E de bi yat Ce mi ye ti ni, 1972 de Türk E de bi ya tý der gi si ni ve bun dan al tý yýl son ra da (1978 de) Türk E de bi ya tý Vak fý ný kur du. E de bî ve fik rî e ser le riy le ve Türk in - sa ný nýn duy gu la rý na ter cü man o lan ya zý la rýy la her za man ha týr la na cak o - lan Ah met Ka bak lý Ho ca, 8 Þu bat 2001 ta ri hin de a ra mýz dan ay rýl dý. Ka bak lý, 14 bas ký ya pan Türk E de - bi ya tý ad lý 5 bü yük cilt lik e se ri ni; Mil le ti me, mil le ti min genç le ri ne ho - ca lýk bor cum di ye ta rif et miþ ti. Sel çuk lu, Os man lý ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev let le ri nin ku ru lu - þun da ki i man te mel le ri nin ay ný ol - du ðu nu tes pit et ti ði; mil le ti mi zin kül tü rü, din ve vic dan hür ri ye ti ü ze - ri ne kâ bus gi bi çö ken Ba tý em per - ya liz mi, des po tizm, is tis mar cý lýk, yo baz lýk ve hýr sýz lý ðý a çýk a çýk an lat - tý ðý Te mel le rin Du ruþ ma sý ad lý 27 bas ký ya pan ve bü yük yan ký lar u - yan dý ran 2 cilt lik e se ri ni yaz dýk tan son ra da Ce nâb-ý Hakk a ve ril miþ he sa bým dýr de miþ ti. Ahmet Kabaklý: Risâle-i Nur, Kur ân ýn çaðdaþ yorumu Be di üz za man Sa id Nur sî ve Ri sâ le-i Nur hak kýn da þah sî gö rü þü nüz ne dir? Be di üz za man Haz ret le ri, ben ce son de vir Tür ki ye si nin ve Ýs lâm â le mi nin ye tiþ tir di ði en seç kin ve bil ge din u lu la rýn dan bi ri dir. Ri sâ le-i Nur i se, Kur ân-ý Ke rî min ça ðý mý za uy gun en de ðer li bir yo ru mu, tef si ri ve i fa de si dir. Sa id Nur sî ve e ser le ri nin, Türk ce mi ye tin de ki ye ri siz ce ne dir? Bu so ru nun ce va bý ný yu ka rý da be lirt miþ ol dum. Bü yük genç lik kit le si ni ve yol dan çýk ma sý müm kün ka la ba lýk la rý, se sin de ki fe yiz le Ýs lâ ma ý sýn dý ran ve on la ra yü ce Ýs lâm ah lâ ký ný ya þa tan bir mür þid ve o nun e se ri kar þý sýn da yýz. Þüp he yok ki, Ri sâ le-i Nur ve ben ze ri e ser ler, i çe ri de ve dý þa rý da, Türk genç li ði nin mad de ye, kö tü lü ðe ve be hi mi ye te sap lan ma sý ný ön le yen gü zel Ý lâ hî i þa ret ler ol muþ tur ten gü nü mü ze, Ri sâle-i Nur la rýn ve o nu o ku yan la rýn de fa lar ca mah ke me ye ve ril me si, tev ki fi, fa kat a çý lan dâ vâ la rýn be ra at la ne ti ce len miþ ol ma sý kar þý sýn da ne - ler söy le ye bi lir si niz? De mek ki, yan lýþ o la rak a da le ti zor la ma o la yý i le ve Tür ki ye de a da le tin var lý ðý ný is pat e den de ðer li hâ kim ler le kar þý kar þý ya yýz. Ri sâ le-i Nur bu gü ne ka dar on dün ya di li ne çev ril di. Hak kýn da dün ya nýn çe þit li ül ke le rin de ma ka le ler ya zýl dý, ü ni ver si te ler de tez ler ha zýr lan dý. Bu hu sus ta ne di yor su nuz? Ri sâle-i Nur un cid dî i lim â lem le rin de bu öl çü ler de rað bet gör me si, bu e se rin söz gö tür mez de ðe ri ni, i þit me yen ku lak la ra bi le du yur mak ta ol sa ge rek tir. Kýrk-el li yýl o nun a ley hin de ya zý lar, re sim ler ve ka ri ka tür ler neþ re den ba sý nýn, bu gün Nur ri sâ le le ri nin rek lâm ve i lâ ný ný yap ma sý ný na sýl de ðer len di ri yor su nuz? Bu hu sus, ba zý ba sý nýn, hiç bir ah lâk ve de ðer hük mü ne ö nem ver mek si zin, sa de ce mad dî öl çü ler i çe ri sin de har can mak ta ve mil le ti mi zi de har ca ma ya ça lýþ mak ta ol du ðu nu gös ter mek te dir. (KÖP RÜ DER GÝ SÝ NÝN MART/1986 SA YI SIN DAN A LIN MIÞ TIR) B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Ce nâb-ý Hakk'ýn e ze lî il mi i le, kâ i nat ta ol muþ ve o la cak bü tün þey le rin var lýk ve yok lu ðu nu, geç miþ ve ge le ce ði ni bil - me si. - Al lah rý za sý na uy gun iþ. 2. Her hak sa hi - bi ne hak ký nýn tam ve ek sik siz ve ril me si, hak ka - ni yet, â dil lik.- A ra bî ay la rý nýn i kin ci si. 3. Ý man ve Ýs lâ mi yet ten ay rýl mak, az mak, doð ru yol dan ay rýl ma, az ma, ba tý la yö nel me. - Sý ðýr yü rüt me ni da sý. 4. A lým sa tým ak din de bir ta ra fýn ta ah - hü dü ne kar þý lýk o la rak di ðer ta ra fýn ver mek ve - ya yap mak la yü küm lü ol du ðu þey ler.- E ti ye - nen mü rek kep ba lý ðý. 5. O kul, kýþ la gi bi yer ler de has ta lar i çin ay rýl mýþ bö lüm.- Lok man ru hu. 6. Leh ve ya a leyh te ya pý lan gös te ri, leh ve ya a - leyh te ba ðýr ma, nü ma yiþ. 7. Sa mi mi dost luk ve kar deþ lik. 8. Ya zý ve ya söz le ve ri len, gön de ri len bil gi, me saj.- Sak lý, giz li o la rak din le nen söz. 9. Re ceb a yý nýn sim ge si.- Me me ço cu ðu.- se - len yu mun sim ge si. 10.Teð men ve yu ka rý sý üst dü zey su bay la rýn hiz me tin de bu lu nan er, hiz - met e ri, e mir ber.- Göz de gör me gü cü YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Kud ret sa hi bi o lan ve her þe ye gü cü ye ten Al lah.- Ya ban ot la rý nýn to hu mu. 2. Düþ man lýk, hu su met. - Mik ros kop ta ka lýn cam. 3. Ya lan do lan la giz li ce gö rü len kö tü iþ, giz li o yun. 4. E la zýð'ýn es ki a dý.- Do ðu A na do lu i le A zer bay can'da ça lý nan bir çal gý tü rü. 5. Ýn gi liz sub wo o fer ü re ti ci si fir ma.- H rýs ti yan lýk ta ba yan din gö rev li si. 6. Bir bi ri ni ta mam la yan ve ya ay ný tür den o lan nes ne ler den her bi ri.- Bir ha týr la ma ni da sý.- U tan ma duy gu su. 7. U zak lýk be lir tir bir ni da.- Es ki dil de kul la ný lan bir bað laç.- Bir ya pým e ki. 8. Kür kü de ðer li bir hay van, ka kým.- Ýs pan ya'da bir þe - hir. 9. Sa la ta yap mak i çin kul la ný lan seb ze ler. 10. Ýn gi liz ce de (F) se si nin söy - le niþ.- Bir ya zý yý bi çim, an - la tým ve nok ta la ma ö zel - lik le riy le o luþ tu ran ke li - me le rin bü tü nü. 11. Os - man lý türk çe sin de gün - düz.- Se len yu mun sim ge - si. 12. in giz ce de ha ta.- Ge nel lik le ül ke dý þý na ya - pý lan as ke rî ha re kât, sa va - þa git me, sa vaþ BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI ME TA N E T A B A R Ý E B A B Ý L U H A B Ý L Z E L Ý L Ý H A R A K E Ý L A N A T U T A N A K Y E S E V Ý S A K A B A E M E R Ý L O R A Ç E S T E M E R A Y E K Ý L E E K Ý T A V A N A K A L U A T A N E M Ý S A Y A S A F L E T A K A Z A M

11 EKONOMÝ 300 bin ki þi ye iþ imkâný n E KO NO MÝST Der gi si nin bu haf ta ki sa yý sýn da yer a - lan ha ber a raþ týr ma sýn da, bu yýl 56 þir ke tin 50 bin ki þi yi i þe a la ca ðý, Tür ki ye ge ne lin de i se bin ki þi nin is tih dam e di le ce ði bil di ril di. Bü yük þir ket le rin i þe a lým - lar da da ha et kin o la ca ðý vur gu la nan a raþ týr ma da, ö zel - lik le bu yýl top lu a lým la ra ye ni den baþ la yan bü yük öl - çek li þir ket le rin, yö ne ti ci a da yý (MT) ve sa týþ kad ro la rý i çin a lým la ra yo ðun laþ ma sý nýn bek len di ði kay de dil di. A raþ týr ma ya kat ký da bu lu nan 56 þir ke tin ya ra ta ca ðý is - tih da mýn bu yýl 50 bin ki þi ci va rýn da ol du ðu be lir ti lir - ken, uz man la rýn bu ra ka mýn bütün Tür ki ye ge ne lin de - ki þir ket ler de en az bin ki þi yi bu la ca ðý ný söy le - di ði i fa de e dil di. Ö zel lik le pe ra ken de, ban ka cý lýk, in þa at, te le ko mü ni kas yon, e ner ji, sað lýk (i laç ha riç) ve hýz lý tü - ke tim mal la rý sek tör le rin de a lým la rýn yo ðun ol ma sý nýn bek len di ði kay de di len a raþ týr ma da, en yo ðun a lý mýn pe ra ken de sek tö rün de o la ca ðý vur gu lan dý. Ýs tan bul/a a 209 mil yon YKr ve 355 mil yon YTL el de kal dý n PÝ YA SA DA, de ði þim sü re si 31 A ra lýk 2010 ta ri hin de so na e ren 208 mil yon 899 bin 126 li ra tu ta rýn da 1 mil - yar 87 mil yon 52 bin 136 a det YKr ma de ni pa ra bu lun - du ðu bil di ril di. Mer kez Ban ka sý ndan a lý nan bil gi le re gö re, 31 A ra lýk 2010 ta ri hi i ti ba riy le e mis yon hac mi tu - tar o la rak 48 mil yar 937 mil yon 559 bin 941 li ra ya u laþ - tý. E mis yon hac mi i çin de 355 mil yon 10 bin 623 li ra de ðe rin de 25 mil yon 327 bin 137 a det YTL bank not bu lun du ðu kay de dil di. YTL bank not la rýn pa yý nýn tu tar o la rak yüz de 0,73 e, a det o la rak da yüz de 2,38 e ge ri le - di ði be lir til di. Te da vül den kal dý rý lan YTL bank not la rýn 31 A ra lýk 2019 ta ri hi ne ka dar Tür ki ye Cum hu ri yet Mer kez Ban ka sý ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti Zi ra at Ban - ka sý þu be le rin de de ðiþ ti ril me ye de vam e di le ce ði ha týr la - týl dý. Bu a ra da, 31 A ra lýk 2010 ta ri hin de pi ya sa da 946 mil yon 768 bin 207 TL tu ta rýn da 3 mil yar 65 mil yon 581 bin 784 a det YKr ve Kr ma de ni pa ra bu lun du ðu vur gu lan dý. Bu nun 208 mil yon 899 bin 126 TL tu ta rýn - da 1 mil yar 87 mil yon 52 bin 136 a de di nin 31 A ra lýk 2010 ta ri hin den son ra ge çer siz o lan YKr ma de ni pa ra - lar dan o luþ tu ðu i fa de e dil di. A da na/a a Spor ku lüp le ri KO BÝ ler den de ðer li mi? n KÜ ÇÜK ve Or ta Bü yük lük te ki Ýþ let me ler Der ne ði (KO BÝ DER) Ge nel Baþ ka ný Nu ret tin Öz genç, ka mu a la cak la rý nýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý nýn ya ný sý ra bir çok a lan da dü zen le me ler i çe ren Tor ba Ka nun un her yö nüy le o lum lu ol ma sý na rað men, tak sit len dir me ko nu sun da a dil ol ma dý ðý ný sa vun du. Öz genç, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Ya sa ta sa rý ha lin dey ken KO BÝ DER o la rak spor ku lüp le ri ne ta ný nan hak la rýn KO BÝ le re de ta nýn ma sý ta le bin de bu lun duk la rý ný ha týr la ta rak, Ta sa rý ka nun laþ tý an cak tak sit len dir me de spor ku - lüp le ri ne ta ný nan ko lay lýk, e ko no mi nin o mur ga sý ve is tih da mýn de po su o la rak bi li nen KO BÝ le re ta nýn ma - mýþ týr de di. Öz genç þun la rý i fa de et ti: Çý ka rý lan ka - nun da ka mu a la cak la rý nýn i ki þer ay lýk dö nem ler ha - lin de en faz la 18 e þit tak sit te ö de ne bi le cek. Dü zen le - me den ya rar lan mak is te yen borç lu lar, ka nu nun ya - yým lan dý ðý ta ri hi iz le yen 2. a yýn so nu na ka dar il gi li i - da re le re baþ vu ra cak. Borç lu KO BÝ ler ö de me le ri ni 2 þer ay lýk dö nem ler ha lin de, a za mi 18 e þit tak sit te ö - de ye cek ken, il ö zel i da re le ri, be le di ye ler ve bun la ra bað lý ku ru luþ lar, borç la rý ný 2 þer ay lýk dö nem ler ha lin - de 36 e þit tak sit te; Genç lik ve Spor Ge nel Mü dür lü ðü, Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu ve spor ku lüp le ri i se 2 þer ay lýk dö nem ler ha lin de 42 e þit tak sit te ö de ye bil me im ka ný ta ný ný yor. Her za man is tih dam ve e ko no mi ye kat ký la rý yö nün de öv gü i le söz e di len KO BÝ le re tak - sit len dir me ko nu sun da spor ku lüp le ri ne ta ný nan va - de nin ya rý sýn dan bi le az sü re ta nýn ma sý ný an la mýþ de - ði liz. Bu ra da hak lý o la rak so ru yo ruz KO BÝ le re ve ri len de ðer bu mu dur? Ýs tan bul/a a Mer di ven al tý ü rün ler ih ra ca tý o lum suz et ki li yor n TARIM Kre di Ko o pe ra tif le ri Mer sin Böl ge Mü - dü rü Os man Nu ri O ku muþ, mer di ven al tý ü re tim o la rak ni te len di ri len, ser ti fi ka sýz to hum, güb re ve i - laç la rýn ü rü nün ka li te si ni dü þür dü ðü nü, bu nun da ih ra cat ta Tür ki ye nin be li ni bük tü ðü nü bil dir di. Ta rým sal ü re tim ya pan ba zý çift çi le rin ge nel lik le u - cuz gir di te min et me yo lu na git ti ði ni be lir ten O ku - muþ, þöy le de vam et ti: (Mer di ven al tý ü re tim) o la - rak ta bir e di len ser ti fi ka sýz to hum, güb re ve i lâç lar, ü rü nün ka li te si ni dü þü rü yor. Bu da ih ra cat ta Tür ki - ye nin be li ni bü kü yor. Çün kü, ka li te kay bý da o lan bu ü rün le re ya pý lan a na liz ler de, ka bul gör me yen o - ran lar da a týk mad de or ta ya çý ký yor. Dýþ pa zar da re - ka bet e de bil me miz i çin ka li te li to hum ve ka li te li i - laç kul lan ma mýz ge re ki yor. E ðer bu nu sað la ya maz - sak, Ýs pan ya nýn ve Yu na nis tan ýn ü rün le ri ter cih e - di lir, bi zim ü rü nü nüz de yim ye rin dey se dö kün tü mal lar a ra sý na gi der. Mer sin/a a 11 Ýþ ha ya týn da ye ni dö nem RESMÝ GAZETE'NÝN DÜNKÜ SAYISINDA YAYINLANAN 1535 MADDELÝK 6102 SAYILI TÜRK TÝCARET KANUNU, ÝÞ HAYATINDA YENÝ DÖNEMÝN KAPISINI AÇIYOR. KANUN, 1 TEMMUZ 2012 TARÝHÝNDE YÜRÜRLÜÐE GÝRECEK. YE NÝ Türk Ti ca ret Ka nu nu, Res mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya - yým lan dý mad de lik 6102 sa - yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nu, iþ ha ya - týn da ye ni dö ne min ka pý sý ný da aç - tý. Þe hir le ra ra sý yol cu luk lar da kö tü ko kan yi ye cek ye nil me me si ni, can - lý hay van ta þýn ma ma sý ný, kam yon ve dol muþ lar da tam pon ya zý la rýn kal dý rýl ma sý ný, yol cu la rýn ge mi ka - za la rýn da taz mi nat al ma sý ný ön gö - ren ya sa, gün lük ha ya ta da ye ni lik - ler ge ti re cek. Türk hu ku ku na so - rum lu luk si gor ta sý kav ra mý ge ti ren ka nun, yan lýþ te da vi uy gu la yan dok to run, yan lýþ sa vun ma ya pan a - vu ka týn, kö tü yö ne tim ser gi le yen þir ket yet ki li si nin so rum lu luk si - gor ta sý kap sa mýn da taz mi nat ö de - me si ni de ön gö rü yor. Ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu 1 Tem muz 2012 ta ri hin de yü rür lü ðe gi re cek. BÝLETÝN 3 KATI TAZMÝNAT Se fer her han gi bir se bep le ya pý la - ma mýþ sa, ha re ket te yol cu nun kat - la na ma ya ca ðý za man di li min de ge - cik me o lur sa; yol cu, söz leþ me den ca yýp ö de di ði üc re ti ve var sa za ra rý - ný is te ye bi le cek. Yol cu, ak si ne bir söz leþ me yok sa, ba ga jý i çin ay rý üc - ret ö de me ye cek. Fir ma la ra, hiz - met ten do ðan ku sur la rý i çin de so - rum lu luk yük le ni yor. Her han gi bir za rar is pat e dil me se bi le fir ma, bi let be de li nin 3 ka tý taz mi nat ö de ye cek. Ku ra la uy ma yan a raç sü rü cü le ri ne ve sa hip le ri ne TL a ra sýn - da i da ri pa ra ce za sý ve ri le cek. Fir - ma, yol cu la rýn ka za ya uð ra ma la rýn - dan do ða cak za ra rý taz min e de cek. Yol cu lar, ge mi ka za la rýn da taz mi - nat al ma hak ký na ka vu þa cak. So - rum lu luk, yol cu ba þý na her ka za i - çin 250 bin ö zel çek me hak kýy la (yak la þýk 1 mil yon TL i le) sý nýr lý o - la cak. Si gor ta yap týr ma yan 12 ki þi - den faz la yol cu ka pa si te li ge mi le rin li man dan çý ký þý na i zin ve ril me ye - cek. Bu du rum Tu rist ta þý yan tek - ne ler le Ýs tan bul Bo ða zý nda yol cu ta þý ma cý lý ðý ya pan lar da et ki le ne - cek. Ha yat si gor ta sý ko nu sun da, AB mev zu a tý na uy gun hü küm ler i - çe ren ya sa ya gö re, si gor ta ya tý ran - lar, si gor ta cý nýn cay ma hak ký ný kul - la na bi le ce ði ni bil dir me sin den i ti ba - ren 15 gün i çin de söz leþ me den vaz ge çe bi le cek. Grup si gor ta sý na o - la nak ta ný na cak. En az 10 ki þi den o lu þan grup le hi ne tek söz leþ mey le si gor ta ya pý la bi le cek. SORUMLULUK SÝGORTASI ÝLK DEFA HUKUKA GÝRDÝ Ye ni Ti ca ret Ka nu nu i le mes - lek le ri ge re ði bir ha ta ya pýp, taz - mi nat ta le biy le kar þý la þa ca ðý ný dü - þü nen ki þi le rin dü zen le ye ce ði söz - leþ me ler le il gi li o la rak, so rum lu - luk si gor ta la rý kav ra mý Türk hu - ku ku na ilk de fa gir di. Za rar gö ren, uð ra dý ðý za ra rý doð ru dan si gor ta - cý dan is te ye bi le cek. Si gor ta cý, si - gor ta lý nýn söz leþ me de ön gö rü len ve za rar da ha son ra doð sa bi le, so - rum lu lu ðu se be biy le za rar gö re ne taz mi nat ö de ye cek. Yan lýþ te da vi uy gu la yan dok tor, yan lýþ sa vun ma ya pan a vu kat, kö tü yö ne tim ser gi - le yen þir ket yet ki li si taz mi nat ta - lep le ri ni, so rum lu luk si gor ta sý kap sa mýn da kar þý la ya bi le cek. ÞÝRKETLER BÖLÜNEBÝLECEK Þir ket ler hu ku ki þek li ni de ðiþ ti - re bi le cek. Tür de ðiþ tir me de or - tak la rýn þir ket hak la rý ko ru na cak. Ko o pe ra tif ler ti ca ret þir ke ti sa yý - la cak. Ti ca ret þir ket le ri; ko lek tif, ko man dit, a no nim, li mi ted þir - ket ler i le ko o pe ra tif ler den o lu þa - cak. A no nim, ser ma ye si pay la ra bö lün müþ ko man dit, ko lek tif, ko - man dit þir ket ler ve ko o pe ra tif ler bir bir le riy le bir le þe bi le cek. Çok bü yü yen ve çe kir dek iþ let me ko - nu sun dan u zak la þan þir ket le rin a - na fa a li yet ko nu la rý na dön me le ri - ne im kan sað la yan bö lün me de Tür ki ye de mad dî hu kuk yö nün - den ilk de fa dü zen le ni yor. Bir þir - ket, tam ve ya kýs mi bö lü ne bi le - cek. Her fab ri ka yý ba ðým sýz þir ke - te dö nüþ tü re bi le cek. A no nim ve - ya bir baþ ka þir ket kur mak, þir ke - tin ser ma ye si ni ar týr mak a ma cýy - la ve ya va a diy le halk tan pa ra top - la na bil me si i çin Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu ndan (SPK) i zin a lý na cak. SPK dan i zin al ma dan pa ra top la - yan la ra 6 a ya ka dar ha pis ce za sý ve ri le cek. Tek ki þi a no nim þir ket ku ra bi le cek. An ka ra/a a TÜRKÝYE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, Süt fi yat la rý dü þü yor, yem fi yat la rý hýz la yük se li yor, a cil ted bir a lýn - ma lý de di. Yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye Ýs ta tis - tik Ku ru mu ve ri le ri ne gö re, Tür ki ye de ü re ti len sü tün yak la þýk yüz de 49 u nun sa na yi ye ak ta rýl - dý ðý ný ve man dý ra de ni len iþ let me ler de süt ve süt ü rün le ri nin iþ len di ði ni, ge ri ye ka lan kýs mýn yüz de 11 i nin man dý ra lar ha ri cin de doð ru dan iþ len me den, bü yük bir kýs mý da so kak sü tü o - la rak ta bir e di len þe kil de tü ke ti me su nul du ðu nu bil di ren Bay rak tar, sü tün yüz de 23 ü nün ha ne - de süt ü rün le ri ne iþ le ne rek tü ke til di ði ni, yüz de 6 sý nýn hay van bes le mek a ma cýy la kul la nýl dý ðý - ný, yüz de 9 u nun ha ne de iç mek i çin tü ke til di ði - ni, yüz de 2 si nin i se üc ret siz o la rak ve ril di ði ni kay det ti. Süt sa na yi ci le ri nin ge çen yýl ki gi bi süt fi yat la rý ný dü þür me ye baþ la dý ðý ný ve tek tek süt a lý mý ný bý rak tý ðý ný be lir ten Bay rak tar, fi yat dü - þüþ le ri ne gös te ri len ge rek çe le rin ü ret ci ler den kay nak lan ma ma sý na rað men en bü yük sý kýn tý yý ü re ti ci nin çek ti ði ni vur gu la dý. Bay rak tar, E ko - no mik bir hay van cý lýk i çin 1 lit re süt sat tý ðý nýz - da 1,5 lit re yem a la bil me niz ge re kir ken, bir çok yer de ü re ti ci le ri miz bir ki lo bi le yem a la ma - mak ta dýr, çift çi le ri mi zin a lým gü cü her ge çen gün düþ mek te dir de di. Bay rak tar ne ler ya pýl - ma sý ge rek ti ði ni de þöy le sý ra la dý: En ký sa za - man da ge liþ miþ ül ke ler de ol du ðu gi bi bir mü - da ha le ku ru mu ku rul ma lý. Hay van cý lýk mut la ka tat min kar öl çü ler de des tek len me li. Is lah ça lýþ - ma la rý na de vam e dil me li. Süt pi ya sa sýn da is tik - ra rý sað la yý cý ve ü re ti ci yi ko ru yu cu ted bir ler a - lýn ma lý. Sek tör ka yýt al tý na a lýn ma lý. Ö zel lik le süt iþ let me le rin de iþ let me dü ze yin de böl ge sel ü re tim plan la ma la rý ya pýl ma lý, bü yük le ri ku ra - lým der ken kü çük le rin yok ol ma sý ný en gel le yi ci ted bir ler a lýn ma lý. Süt to zu it ha la tý ön len me li. Da mýz lýk hay van it ha la tý na bel li bir plan ve prog ram çer çe ve sin de, ger çek çi ta lep ve ih ti - yaç lar be lir le ne rek i zin ve ril me li dir. SER BEST PÝ YA SA E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 69,65 ÖN CE KÝ GÜN 69,62 DÜN 474,00 ÖN CE KÝ GÜN 473,00 DO LAR DÜN 1,5950 ÖN CE KÝ GÜN 1,5970 DÜN 2,1460 ÖN CE KÝ GÜN 2,1690 p p p p 2010'DA 6 MÝLYON 745 BÝN TON SÜT TOPLANDI TÜR KÝYE Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), 2010 yý lý nýn süt ü rün le ri ü re tim is ta tis tik le ri ni a çýk la dý. TÜ ÝK ve ri le ri ne gö re, ge çen yýl en teg re süt iþ let me le ri ta ra fýn dan 6 mil yon 745 bin 11 ton süt top la nýr ken, 1 mil yon 90 bin 605 ton iç me sü tü, 473 bin 57 ton pey nir, 908 bin 269 ton yo ðurt, 397 bin 935 ton ay ran ü re til di. TÜ ÝK ve ri le ri ne gö re, ge çen A ra lýk a yýn da, 544 bin 4 ton i nek sü tü top lan dý. A ra lýk a yýn da top la nan i nek sü tü mik ta rý bir ön ce ki a ya gö re yüz de 8,1 art tý. A ra lýk a yýn da top la nan süt le rin 98 bin 118 to nu iç me sü tü o la rak iþ - le nir ken, ge çen A ra lýk a yýn da ger çek le þen top lam iç me sü tü ü re ti mi bir ön ce ki a ya gö re yüz de 6,8 art tý. Pey nir ü re ti mi i se ge çen A ra lýk a yýn da, bir ön ce ki a ya gö re yüz de 9,4 ar - ta rak, 37 bin 958 ton o la rak ger çek leþ ti. Yo ðurt ü re ti mi a ra lýk a yýn da bir ön ce ki a ya gö re yüz de 7,7 ar ta rak 75 bin 437 ton ol du yý lý A ra lýk a yýn da ger çek le þen ay ran ü re ti mi 32 bin 982 ton ol du. A ra lýk a yýn da ger çek le þen top lam ay ran ü re ti mi bir ön ce ki a ya gö re yüz de 2,6 a zal dý. TÜ ÝK ve ri le ri ne gö re, ge çen yýl en teg re süt iþ let me le ri ta ra fýn dan 6 mil yon 745 bin 11 ton süt top lan dý. Bu süt le rin, 1 mil yon 90 bin 605 to nu iç me sü tü, 473 bin 57 to nu pey nir, 908 bin 269 to nu yo ðurt, 397 bin 935 to nu da ay ran o la rak iþ len di. An ka ra/a a Süt ve yem fi yat la rý na a cil ted bir a lýn ma lý AHMET TERZÝ ANKARA Çin, i kin ci bü yük e ko no mi oldu ÇÝN, 2010 yý lýn da Ja pon ya yý ge ri - de bý ra ka rak, ABD nin ar dýn dan dün ya nýn i kin ci bü yük e ko no mi - si ol du. Ja pon ya e ko no mi si, Çin in yýl lýk yüz de 9.8 bü yü dü ðü dör dün cü çey rek te yüz de 1.1 da - ral dý. Böy le ce ül ke e ko no mi si beþ çey rek a ra nýn ar dýn dan da ral mýþ ol du. An cak uz man lar, bu nun ge çi ci bir du rum ol du ðu nu ve Ja - pon e ko no mi si nin bu yý lýn ilk çey re ðin de bü yü ye ce ði ni tah min e di yor. Bu ve ri le rin ar dýn dan Ja - pon e ko no mi si nin bü yük lü ðü 5.47 tril yon do lar, Çin e ko no mi - si nin bü yük lü ðü i se 5.88 tril yon do lar ol du. Ý ki ül ke a ra sýn da ki bü yük lük far ký 410 mil yar do la rý bul du. Ý ki ül ke nin top la mý da 14.6 tril yon do lar lýk bü yük lü ðe sa hip o lan ABD nin al týn da bu lu - nu yor. Çin, Ja pon ya yý ge çe rek dün ya nýn i kin ci bü yük e ko no mi - si ol sa da ki þi ba þý ge lir de Ja pon - ya nýn 10 da bi ri ko nu mun da. Dün ya Ban ka sý nýn ve ri le ri ne gö - re Çin de 100 mil yon dan faz la in - san ha len gün de 2 do la rýn al týn da ka za ný yor. Pe kin/a a KA NU NA gö re, fik ri mül ki yet hak ký i le fi nans sek - tö rün de fa a li yet gös te ren ki ra la ma, fi nan sal ki ra - la ma (fac to ring) gi bi þir ket ler baþ ta ol mak ü ze re çe þit li fi nans ku rum ve ku ru luþ la rý na i liþ kin mev - zu at tan do ðan dâ vâ lar, ti ca ri dâ vâ lar a ra sýn da yer a la cak. Ti ca ri iþ ler de fa iz o ra ný ser best çe be lir - le ne cek; ka nu ni, a na pa ra ve te mer rüt fa i zi hak - kýn da il gi li mev zu at hü küm le ri uy gu la na cak. Bi le - þik fa iz uy gu la ma sý na son ve ri le cek. Her þir ket in - ter net si te si kur mak zo run da o la cak. Ka nu na gö - re, þir ket le rin yö ne tim ku ru lu ve ge nel ku rul top - lan tý la rý, e lek tro nik or tam da ya pý la bi le cek. E vin ka pý sý na (ka pý dan) ge le rek ve ya yol dan çe vi re rek ya pý lan sa týþ lar, sal dýr gan sa týþ yön te mi o la rak de ðer len di ri le cek. Baþ ka la rý ný ve ya mal la rý ný ve fi yat la rý ný, ya nýl tý cý, in ci ti ci ve kö tü le yi ci be yan lar, kar þý laþ týr ma lý ve a þý rý rek lam lar, pa ye dip lo ma ve ya ö dül al ma dý ðý hal de bun la ra sa hip miþ gi bi ha re ket et me, re ka be ti bo zu cu sa týþ yön tem le ri, hak sýz re ka bet sa yý la cak. Ankara/aa HER ÞÝRKET ÝNTERNET SÝTESÝ KURMAK ZORUNDA OLACAK 1535 maddeden oluþan Yeni Türk Ticaret Kanunu, yürürlüðe gireceði 1 Temmuz 2012'den sonra iþ hayatýnda yeni bir dönemi baþlatacak. TZOB Baþkaný Bayraktar, ekonomik bir hayvancýlýk için 1 litre süt sattýðýnýzda 1,5 litre yem alabilmeniz gerekirken, bir çok yerde üreticilerin bir kilo bile yem alamadýðýna dikkat çekti. TEBRÝK Deðerli üyelerimizin, kýymetli gönül dostlarýmýzýn ve bütün Ýslâm âleminin Mevlid Kandilini tebrik eder, Cenâb-ý Hak'tan hayýrlara vesile olmasýný niyaz ederiz. Genel Merkez Ýletiþim: (0-216) Faks : (0-216) Gsm : (0-532)

12 Ý LAN 12 YE NÝ AS YA / 15 ÞU BAT 2011 SALI E SAS NO : 2009/503 E sas. KA RAR NO : 2010/194 Da va cý EL MAS TAÞ KÖP RÜ a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Bo þan ma da va sý nýn ya pý - lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; Da va nýn ka bu lü i le, Ýs tan bul i li, Fa tih il çe si, Si liv ri ka pý ma hal le si, cilt no: 4, ha ne no: 768, BSN: 4, TC no: de ka yýt lý, De ve li do ðum lu Ýs met ve Þe fi ka ký zý, da va cý El mas Taþ köp rü i le ay ný yer BSN No: 1, TC no: da ka yýt lý, De ve li do ðum lu, Þev ket ve Fir des oð lu da va lý Mus ta fa Taþ köp rü'nün 4721 sa yý lý TMK' nun 166/1 mad de si ge re ðin ce bo þan ma la rý na Ta raf la rýn müþ te rek ço cuk la rý De ve li do ðum lu, Yu nus Em re Taþ köp rü'nün ve lâyet hak ký nýn da va cý an ne El mas Taþ köp rü'ye ve ril me si ne, Ve lâ yet hak ký da va cý an ne ye ve ri len Yu nu su Em re Taþ köp rü i le ta raf la rýn ay ný yer de o tur ma la rý ha lin de her a yýn 1. ve 3. haf ta sý Pa zar gü nü, di ni bay ram la rýn 2. gü nü sa at ye ka dar, ve her yý lýn Tem muz ta rih le ri a ra sýn da, ay rý þe hir ler de o tur - ma la rý ha lin de her a yýn 1. haf ta sý Cu mar te si sa at dan Pa zar gü nü sa at 17.00, di ni bay ram la rýn 2. gü nü sa at dan ye ka dar ve her yýl Tem muz ta rih le ri a - ra sýn da da va lý ya ný na a lý na rak þah si mü na se bet ku rul ma sý na, Ve lâ yet hak ký da va cý an ne ye ve ri len Yu nus Em re Taþ köp rü i çin ay lýk 100 TL ted bir na - fa ka sý nýn da va ta ri hin den i ti ba ren da va lý dan a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, ka ra rýn ke - sin leþ me sin den son ra ay ný mik tar na fa ka nýn iþ ti rak na fa ka sý o la rak de va mý na i liþ kin ka - ra rýn da va lý Mus ta fa Taþ köp rü'ye i la nen teb li ði ne, i la nýn ya yým lan dý ðý ta ri hin den i ti ba - ren 7 gün son ra teb li ga týn ya pýl mýþ sa yý la ca ðý teb li ga týn ya pýl dý ðý ta rih ten i ti ba ren 15 gün i çe ri sin de tem yiz yo lu na baþ vu rul ma dý ðý tak tir de mah ke me miz ka ra rý nýn ke sin le þe - ce ði hu su su i lan o lu nur. 17/05/ B: Ý LAN DE VE LÝ AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ (A Ý LE MAH KE ME SÝ SI FA TIY LA)NDEN Muð la Ýl Ö zel Ý da re si Ge nel Sek re ter li ði nin ta rih li da va di lek çe si ge re ðin ce a þa ðý da par sel nu ma ra la rý, ma lik le ri ve ka mu laþ týr ma mik tar la rý be lir ti len U la il çe si Ka - ra bört len kö yü Nam nam mev ki in de ka yýt lý a þa ðý da par sel nu ma ra la rý ya zý lý ta þýn ma zýn ka mu laþ týr ma iþ lem le ri ne baþ lan mýþ týr. Ta þýn maz ma lik le ri i le da va cý Muð la Ýl Ö zel Ý da - re si Ge nel Sek re ter li ði a ra sýn da be del ü ze rin den an laþ ma sað la na ma dý ðýn dan, Muð la Ýl Ö zel Ý da re si Ge nel Sek re ter li ði nin U la As li ye Hu kuk Mah ke me sin de ka mu laþ týr ma be de - li nin tes pit ve tes cil da va sý a çýl mýþ o lup a þa ðý da dos ya nu ma ra larý ve ril miþ tir. Da va so - nu cun da tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li, da va lý lar a dý na T.C. Zi ra at Ban ka sý U la þu - be si ne ya tý rý la cak týr. Ka mu laþ tý rý lan ta þýn maz la ra i liþ kin id di a ve i ti ra zý o lan il gi li le rin, a - þa ðý da e sas nu ma ra lan be lir ti len da va dos ya la rý na mü ra ca at e de rek, i ti raz ve id di a la rý ný bil dir me le ri ge rek mek te dir sa yý lý ka mu laþ týr ma ka nu nu nun 10/4. mad de si ge re ðin ce il gi li le re i lan o lu nur. KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MAZ LA RIN VE A ÇI LAN DA VA LA RIN LÝS TE SÝ Par sel ta pu Ka mu laþ tý rý lan Kö yü Dos ya Mik ta rý (m 2 ) A lan (m 2 ) ,07 Ka ra bört len kö yü 2010/67 Nam nam mev ki i ,77 " " B: ULA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN.Sa yý : 2010/407 E sas 10/12/2010 Ko nu : Ga ip lik Ý la ný Da va cý SER VET TO PAL ta ra fýn dan mah ke me miz de a çý lan Ga ip li ðe Ka rar Ve ril me si da va sý ne de niy le; Bar týn i li, Mer kez Ýl çe si, Ka ba göz Kö yü, Cilt 60, Ha ne 30, BSN 28 'de nü fu sa ka yýt lý, Se la hat tin ve Ser vet oð lu, 22/11/1977 Bar týn D.lu, TC Kim lik No lu COÞ KUN TO PAL'ýn 20/02/1995 ta ri hin den bu ya na ka yýp ol du ðu, ken di sin den ha ber a lý na ma dý ðý, muh te me len öl müþ ol ma ih ti ma li nin bu lun du ðu, a dý ge çe nin ya þa dý ðý hak kýn da bil gi si o lan la rýn 6 ay i çin de mah ke me mi ze ha ber ver me le ri hu su su Ý LA NEN TEB LÝÐ o lu nur. B: ÝLAN T. C. BARTIN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN E SAS NO : 2008/86 Da va cý Ey yüp Er kal ta ra fýn dan da va lý lar Yu suf ça Be le di ye Baþ kan lý ðý ve Göl hi sar Mal Mü dür lü ðü a ley hi ne a çý lan Ta pu ip ta li Ve Tes cil da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Da va ko nu su Bur dur i li Göl hi sar il çe si Yu suf ça Bel de si Mah mut de de mev ki i do ðu su ka das tro ha ri ci ve so nra sýn da 2148 ve 2149 no lu par sel ler, ba tý sý ka das tro ha ri ci ve so - nra sýn da 2124 no lu par sel, gü ne yi ka das tro ha ri ci yer ve ku ze yi i se ka das tro ha ri ci ve so - nra sýn da 2125 no lu par sel ler le çev ri li 6566,57 met re ka re mik ta rýn da ki ta þýn maz ü ze rin de hak sa hi bi o lan la rýn i la nýn ya yýn ta ri hin den i ti ba ren 3 ay i çe ri sin de mah ke me mi ze mü ra - ca at et me si i la nen du yu ru lur. 04/01/ B: 2511 T. C. GÖLHÝSAR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E sas No: 2007/37 Si vas Ý li Ko yul hi sar Ýl çe si Yal nýz te pe kö yü köy i çi mev ki in de bu lu nan hu dut la rýn da, do - ðu sun da ma lik le ri Va hit Koç ve re se le ri Me nek þe, Fat ma, Ha san, Meh met, Mu rat, Cum - hur ve Eh lü ze Ka ra koç o lan 126 a da 1 par sel i le gü ne yin de ma li ki Ha mit Er ve re se le ri Fat ma Er, Türk men Er, Ha san Er, Hü se yin Er, A ri fe Er, Ay þe Er, o lan 127 a da 3 par sel, ba - tý sý ve ku ze yi yol i le çev ri li o lan yol boþ lu ðu o la rak tes pit dý þý bý ra ký lan 64,72 met re ka re - lik a lan da va cý Dur sun Ka ra koç ta ra fýn dan mül ki yet id di a sý i le ta pu ya tes ci li i çin mah ke - me mi zin 2007/37 E sas sa yý lý dos ya sýn da da va e dil miþ tir. Da va ko nu su yer de her han gi bir hak id di a e den le rin ga ze te i la ný ný iz le yen 3 ay i çin de mah ke me mi ze mü ra ca at e de rek i ti raz la rý ný i le ri sü re bi le cek le ri, bu ko nu da da va a ça bi le cek le ri hu su su i lan o lu nur. 10/12/2010 Du ruþ ma Gü nü: 18/03/2011 Du ruþ ma Sa at: 09:00 Yer: Ko yul hi sar Ad li ye si As li ye Hu kuk Du ruþ ma Sa lo nu B: 3823 T. C. KO YUL HÝ SAR AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN DOS YA NO: 2009/431 E SAS. Da va cý Za fer Söz ler ve ki li Av. Hay ri ye Söz ler Ar kan ta ra fýn dan da va lý lar Ýz zet Em re Ov la, Pý nar Ov la, Cu ma li Al a ley hi ne mah ke me mi ze a çý lan A la cak da va sýn da da va di lek - çe sin de ö zet le; da va cý nýn da va lý E ge O to Ga le ri Sa hi bi Cu ma li Al'dan 12/04/2009 ta ri - hin de 33 NFH 15 pla ka sa yý lý 2001 mo del fi at mar ka a ra cý ,00TL be de li ni 30/06/2009 ta ri hin de ö de mek ü ze re bo no i le sa týn al dý ðý ný, ve da va cý nýn da va lý ya ö de - me yap tý ðý ný, ve a ra cýn dev ri ni ta lep et ti ði ni, an cak Cu ma li Al'ýn dev ri yap ma dý ðý ný, 26/06/2009 ta ri hin de da va cý nýn ça lýþ mak ta ol du ðu po zan tý iþ ban ka sý þu be si ö nün de Po zan tý Ýc ra Müd. 2009/123 tal.sa yý lý dos ya la rý i le a ra cýn bað lan dý ðý ný, a ra cýn bað lan ma se be bi nin de ruh sat sa hi bi Pý nar Ov la'nýn Ýz zet Ov la'ya kar þý yap mýþ ol du ðu ha ciz yo lu i le ta kip den kay nak lan dý ðý ný, a ra cýn Tar sus 2. Ýc ra müd. 2009/2175 e sas sa yý lý dos ya sý i le bað la na rak ye die mi ne tes lim e dil di ði ni, Pý nar ov la'nýn a la cak tan fe ra gat et me si i le Ýz zet ov la'nýn a ra cý 29/06/2009 ta ri hin de ye di e min de po sun dan tes lim al dý ðý ný, ic ra dos ya sý a la cak lý sý ve borç lu su nun söz de ic ra ta ki bi ya pa rak ni te lik li do lan dý rý cý lýk yap týk la rý ný, bu ko nu da Tar sus A ðýr Ce za Mah ke me sin de da va lý lar a ley hi ne 2009/319 e sas sa yý lý dos ya i le da va a çýl dý ðý ný, mü vek ki li nin da va lý lar dan o lan ,00TL a la ca ðý ný 30/06/2009 ta - ri hin den i ti ba ren he sap la na cak ya sal fa iz i le bir lik te tah si li ni, 33 NFH 15 pla ka sa yý lý a raç ü ze ri ne ted bir ko nul ma sý ný ta lep ve da va et miþ o lup, ya pý lan yar gý la ma sý ra sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce; Tüm a ra ma la ra rað men ad re si tes pit e di le me yen ve bu gü ne ka dar a dý na da ve ti ye teb lið e di le me yen da va lý TC kim lik nu ma ra lý CU MA LÝ AL'a du ruþ ma gü nü o lan 21/04/2011 gü nü sa at 09:05'de mah ke me miz du ruþ ma sa lo nun da ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni bir ve kil le tem sil et tir me si, du ruþ ma ya gel me di ði ve ken di si ni da va da bir ve kil le tem sil et tir me di ði tak dir de yar gý la ma nýn yok luk lu ðun da ya pý la rak ka rar ve ri le ce - ði hu sus la rý HUMK. 213 VE 337. mad de le ri u ya rýn ca da va di lek çe si, du ruþ ma gü nü teb li ði ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 05/01/ B: 4130 T. C. TARSUS 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN 2010/2776 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 03/03/2011 saat arasýnda ÇAYIROVA / KOCAELÝ ANKARA ASFALTI ÜZERÝ No: 64 (ENKA TIR PARKI) adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'na istekli bulunmadýðý takdirde 08/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ý ný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 09/02/2011 YTL Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) , FC 5567 plaka sayýlý Iveco marka 2007 model, Stralýs AT440S45 Tip, Bordo renk, motor, WJMMIVTH þase numaralý ÇEKÝCÝ. B: T. C. GEBZE 1.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/2776 Tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýzymet le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 03/03/2011 sa at a ra sýn da ÇA YI RO VA / KO CA E LÝ AN KA RA AS FAL TI Ü ZE RÝ No: 64 (EN KA TIR PAR KI) ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 08/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2, ar - týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý - nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du - ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me - si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði - nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu - ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 09/02/2011 YTL A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) , GG 7994 pla ka lý, Schmitz Car go bull mar ka 2009 mo del Be yaz renk, WSM þa se nu ma ra lý YA RI RO MÖRK. B: T. C. GEBZE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/3114 T. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 09/03/2011 sa at 10:40-10:50 a ra sýn da I þýk lar O to park Kök lü çeþ me Mah. 578 Sok. No: 5 Geb ze Ko ca e li ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 14/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2.ar týr ma ya - pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is - te ye ne'gon de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy - le Mü dür lü ðü müz baþ vur ma la rý i lan o lu nur Li ra (YTL) A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) U U 281 Pla ka lý, Re na ult Mar ka, 2010 mo del, Kan go Eks pres ti pi, Be yaz renk li, muh te lif yer le rin de çi zik le ri o lan, a nah ta rý mev cut, ruh sa tý ol ma yan ka pa lý ka sa kam yo net. B: T. C. GEBZE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma Ýlaný) ESAS NO : 2005/234 Esas. DAVACI : Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ. VEKÝLÝ : Av. ÝSMAÝL ONUR-19 Mayýs Mah. Hürriyet Sok. No: 4 Samsun DAVALILAR : 1- NAHÝDE ADALI DÝKCÝ - Çýnar Mah. Esenler Cad. No: 23 Ýç Kapý No: 15 Baðcýlar/ ÝSTANBUL 2- KADÝR ADALI Karacalý Mahallesi Sarýhalil Köyü, Ünye/ ORDU 3- AYÞE ADALI Karacalý Mahallesi Sarýhalil Köyü, Ünye/ORDU Davacý tarafýndan aleyhinize açýlan Üst Hakký Kurulmasý davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 19/04/2011 günü saat: 10:00'da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: 4269 T. C. ÜNYE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO : 2008/599 E sas. KA RAR NO : 2010/922 Da va lý : ÞE RA FET TÝN TOP CU- Riz van ve Ký ya fet oð lu,yu nus 01/04/1951 d.lu, Er zu rum i li Ýs pir il çe si Yu nus kö yü C: 76 H: 22 BSN: 11 de nü fu sa ka yýt lý Bi li nen dos ya da ki ad re si: Ör nek te pe Mah. De re i çi Cad. Ka pý: 19 Be yoð lu/ ÝS TAN BUL ve Mus ta fa ça vuþ cad. Kar þý ya ka mah. No:3 1 iç ka pý no: 1 Ýs pir/er zu rum. Da va cý NUR GÜL TOP CU ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Bo þan ma (Ev li lik Bir li ði nin Te me - lin den Sar sýl ma sý Ne de ni Ý le Bo þan ma (Çe kiþ me li)) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me miz den ve ri len 30/11/2010 ta rih ve 2008/599 E sas ve 2010/922 Sa yý lý ka ra - rý i le (Ka bul) Tam Ka bul ka rar ve ril miþ tir. Mah ke me miz ce ve ri len 30/11/2010 ta rih li ka rar la Er zu rum i li, Ýs pir il çe si, Yu nus.mah/kö yü, 76 Cilt, 22 Ha ne'de nü fu sa ka yýt lý T.C.Kim lik no lu Ra sim ve Res mi gül ký zý 08/07/1956 do ðum lu, da va cý. NUR GÜL TOP ÇU i le ay ný yer nü fu su na Riz - van ve Ki ya fet oð lu 01/04/1951 do ðum lu T.C.Kim lik no su i le ka yýt lý da va lý. ÞE RA FET TÝN TOP ÇU 'nun bo þan ma la rý na ka rar ve ril miþ tir. Ka ra rýn ad re si meç hul o lan da va lý ÞE RA FET TÝN TOP ÇU' ya i lan dan i ti ba ren 15 son ra teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý ve teb lið den i ti ba ren 15 gün i çe ri sin de tem yiz e dil me di ði tak - dir de hük mün ke sin le þe ce ði ka rar teb li ði ni ih ti va e den teb li gat ye ri ne ge çer li ol mak ü - ze re i la nen teb lið o lu nur. 17/01/ B: 5983 T. C. BAKIRKÖY 10. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2008/883 Esas. Davacý Ýsmail Güneþ vekili Av. F.Demez tarafýndan davalýlar Süleyman Kýzý Emine vs. aleyhine mahkememize açýlan Ýzale-i þuyu davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasýnda verilen ara kararý gereðince; Malatya Merkez Aþaðýbaðlar Mahallesi 2582 ada 3 parsel sayýlý taþýnmaz maliklerinden olan Ýbrahim Özen mirasçýlarý SUZAN ÖZEN, ZEKÝYE SAYAR, NAZÝFE TULUK, MEHMET MURAT ÖZEN, HASAN BASRÝ ÖZEN ile Ýmmihan Dümdüz mirasçýlarý CELAL DÜMDÜZ, FATMA DÜMDÜZ, HÜSEYÝN DÜMDÜZ ve Ýsmet Özen mirasçýsý ABDULVA- HAP GAZÝ ÖZEN'in adresi tespit edilemediðinden, adý geçen davalýlarýn duruþma günü olan günü saat 09.00'da bizzat duruþmada hazýr bulunmalarý veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde yargýlamaya yokluklarýnda devam edilip karar verileceði hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. B: 9670 T. C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN/BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN E SAS NO : 2010/1216 E sas. Da va cý Fev zi A la ca ve ki li Av. S.Gök çe ta ra fýn dan da va lý lar A li Se vim li vs. a ley hi ne mah ke me mi ze a çý lan Ý za le i þu yu da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce; Ma lat ya Mer kez Çi le siz Ma hal le si 5393 a da 2 par sel sa yý lý ta þýn maz ma lik le rin den o - lan A LÝ SE VÝM LÝ'nin ad re si tes pit e di le me di ðin den, a dý ge çen da va lý nýn du ruþ ma gü nü o lan gü nü sa at 09.00'da biz zat du ruþ ma da ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni bir ve kil i le tem sil et tir me si, ak si hal de yar gý la ma nýn yok lu ðun da yü rü tü lüp ka rar ve ri le - ce ði hu su su da ve ti ye ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. B: 9671 T. C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN E SAS NO : 2011/170 (Es ki E sas: 2009/1053) DA VA LI : ÝB RA HÝM AK SOY Me med oð lu, Ak bað Kö yü Mer kez/ MAR DÝN Da va cý DE DAÞ ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Ka mu laþ týr ma (Ta þýn ma zýn Tes ci li Ýs tem li) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me miz ce da va di lek çe sin de; da va ya ko nu Mar din Mer kez Ak bað Kö yü 181 no lu par sel ü ze rin de 560,26 met re ka re ir ti fak hak ký a la ný o la rak 2942 sa yý lý ya sa nýn de ði þik 4650 sa yý lý ya sa nýn 10. mad de si ge re ðin ce a ce le el ko nu la rak be del tes pi ti ya pý lan ta þýn - ma zýn da va cý Te daþ'a i za fe ten DÝC LE E LEK TRÝK DA ÐI TIM A.Þ. A dý na tes ci li ne ka rar ve - ril me si hu su sun da a çý lan da va da, yu ka rý da is mi ya zý lý da va lý nýn ad re si ne du ruþ ma gü nü - nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, da va lý nýn köy den ay rýl dý ðý ve ye ni ad re si nin bil di ril - me di ði ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Mah ke me miz ce da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril di ðin den; Yu ka rý da i sim le ri ya zý lý da va lý nýn du ruþ ma gü nü: 15/03/2011 gü nü sa at: 10:00'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni bir ve kil le tem sil et tir me si, ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðun da de vam o lu na ca ðý hu su su, da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol - mak ü ze re Ý LA NEN TEB LÝÐ O LU NUR. B: 9674 T. C. MARDÝN 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN/BAÞKANLIÐINDAN Dos ya No: 2010/466 E sas. Da va cý K.H. ta ra fýn dan a çý lan Va si yet na me nin A çýl ma sý da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la - ma sý so nun da; Kah ra man ma raþ i li, Pa zar cýk il çe si, Bay ram ga zi kö yü, cilt no:12, ha ne no: 40'da nü fu - sa ka yýt lý Meh met ve Sul tan'dan ol ma 02/03/1940 do ðum lu Mu ris Ha san Ki raz'a a it Pa - zar cýk no ter li ðin de tan zim e di len 27/01/2005 ta rih yev mi ye no lu va si yet na me - nin a çý lýp o kun du ðu nun TES PÝ TÝ NE, da ir ka ra rýn i la nen teb li ði ne, i la nýn ya yýn ta ri hin den 7 gün son ra teb lið e dil miþ sa yý la ca ðýn dan, teb lið ta ri hin den i ti ba ren 8 gün i çe ri sin de tem yiz e dil me me si ha lin de hük mün ke sin le þe ce ði i la nen teb lið o lu nur. 28/01/ B: 9994 T. C. PAZARCIK SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN 1-) Da va cý Ün ye BE LE DÝ YE BAÞ KAN LI ÐI ta ra fýn dan a þa ðý da i li, il çe si, a da ve par sel nu - ma ra sý, vas fý, ma lik le ri ve ka mu laþ týr ma mik tar la rý be lir ti len ta þýn maz sa hip le ri a ley hi ne Ka mu laþ týr ma Ka nu nun 10. mad de si u ya rýn ca be de lin mah ke me ce tes pi ti ve tes ci li ni ta lep et miþ ler dir. 2-) Da va ko nu su ta þýn maz la ra i liþ kin bil gi ler ka mu laþ týr ma sý ya pý lan ký sým la rýn yü zöl - çüm le ri a þa ðý da be lir til miþ tir. 3-) Ka mu laþ týr ma ÜN YE BE LE DÝ YE BAÞ KAN LI ÐI ta ra fýn dan ya pýl mak ta dýr. 4-) Ýl gi li ki þi ler teb li gat ve ya i lan ta ri hin den Ka mu laþ týr ma Ka nu nun 14. mad de si u ya - rýn ca 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ lem le ri ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya Ad li Yar gý da mad di ya zým ha ta la rý na kar þý dü zel tim da va sý a ça bi lir ler. 5-) Ka mu laþ týr ma ya kar þý a çý la cak da va lar da hu su met Ün ye Be le di ye Baþ kan lý ðý'na yö nel ti le cek tir. 6-) Ka mu laþ tý rý na Ka nu nun 14. mad de sin de ön gö rü len sü re de Ka mu laþ týr ma iþ le mi - ne kar þý Ý da ri Yar gý da da va a çan la rýn da va aç týk la rý ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de Ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me - miz ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz mal ü ze rin de ka mu laþ týr - ma yý ya pan i da re ye mül ki yet hak ký nýn tes cil e di le ce ði, 7-) Mah ke me miz ce tes pit e di len Ka mu laþ týr ma be de li nin Va kýf bank Ün ye Þu be'si ne ya tý rý la ca ðý, 8-) Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ve ya teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çer sin de mah ke me mi zin a þa ðý da be lir ti len dos ya e sas nu ma ra sý na gö re ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek ti ði, 9-) Du ru þý na nýn 29/04/201 1 gü nü sa at 09.00'dýr. Bu i la nýn da va lý la ra ay ný za man da i - la nen teb li gat ni te li ðin de ol du ðu i la nen du yu ru lur. B: 4267 ÜNYE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ KAMULAÞTIRMA ÝLANI TEBRÝK Kardeþlerimiz Dr. Eyüp Kayai le Betül hanýmefendinin iz di vaç la rý ný teb rik e der, genç çift e i ki ci han sa a de ti ni di le riz. Batman Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Denetleme Kurulu Baþkanýmýz Sayýn Hasan Ali Cesur Bey'in kayýnvalidesi Meral Özdür Hanýmefendinin Hak'kýn rahmetine kavuþtuðunu teessürle öðrenmiþ bulunmaktayýz. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret, geride kalan aile ve yakýnlarýna Sabr-ý Cemil niyaz ederiz.

13 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý BÝLÝÞÝM-TEKNOLOJÝ 13 BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? Ýn ter net ha ya tý mý zýn bir par ça sý, pe ki bun la rý bi li yor muy du nuz? Tef sir.tv Si zin En Ha yýr lý nýz Ku rân-ý Ke ri mi Öð re nen ve Öð re te ni niz dir düs tu ruy la yo la çý kan tef sir.tv yi bu haf ta ta nýt mak is te dik. Si te de; Doç.Dr. Þa di E ren in Dost Tv de Rah ma nýn A yet le ri prog ra mýn da ki bütün vi de o lar bu ra da to par lan mýþ. Fa ti ha dan Nas a ka dar bütün sû re le ri 20 þer da ki ka lýk prog ram lar ha lin de yak la þýk 750 prog ram da an lat ma ya ça lý þýl mýþ. Tef sir.tv de sû re ler ve ko nu la rý na gö re vi de o lar di ye ö nem li i ki bö lüm var. Bun la rýn Sû re ler bö lü mün de sû re su re an la tý lan vi de o lar yer al mak ta dýr. Sûre le rin u zun lu - ðu na gö re a yet le re ay rýl mýþ ve an la týl mýþ týr. Ko nu la rý na gö re vi de o lar bö lü mün de i se o vi de o da an la tý lan ko nu a dý al týn da top la nan vi de o lar var dýr. Tef sir.tv si te si nde a na say fa da haf ta lýk ve gün lük vi de o lar var. Haf ta lýk vi de o lar bö lü mün de her haf ta 6 vi de o yer al mak ta dýr. Zi ya ret çi le rin is te di ði tak tir de bu haf ta lýk vi de o la rý ta kip e de rek yak la þýk 2 yýl da bütün vi de o la rý iz le ye bi lir. Gün lük vi de o lar bö lü mün de i se Ku rân-ý Ke rim de bu lu nan sû re sý ra la ma sý na gö re her gün 4 sû re ko nul mak ta dýr. Ýs te yen zi ya ret çi ler, yak la þýk 6 ay da bütün Ku rân-ý Ke rim i sý ra la ma sý na gö re din le miþ o la cak týr. Tef sir.tv nin bu gü ne gel me sin de e me ði ge çen her ke se te þek kür e der ken, ha yýr la ra ve si le ol ma sý ný Ce nâb-ý Hak tan ni yaz e de riz. AR TIK ne re dey se her kes ge niþ ban ta sa hip ve bel ki de te le viz yon sey ret mek ten da ha çok in ter ne te bað la ný yo ruz. Her ke sin bir Fa ce bo ok he sa bý var ve ba zý la rý mýz vi de o la rý ný Yo u Tu be da bütün dün ya i le pay la þý yor. Ký sa ca sý in ter net ar týk ha ya tý mý zýn ay rýl maz bir par ça sý. Pe ki in ter ne tin ge li þi mi hak kýn da ne ka dar þey bi li yo ruz? Ýs ter se niz ge lin bu ma ce ra nýn na sýl baþ la dý ðý na be ra ber ba ka lým. Ýþ te in ter net hak kýn da muh te me len hiç bil me di ði niz eð len ce li ger çek ler. Hep si ma ka le mi zin i ler le yen say fa la rýn da siz le ri bek li yor. 1. Ýn ter ne tin ar ka sýn da bu lu nan tek no lo ji 1960 lar da or ta ya çýk mýþ tý. Ak ta rý lan ilk me saj i se LOG met niy di. LO GIN yaz ma ya ça lý þan bir kul la ný cý, G har fi nin se bep ol du ðu a þý rý yük le me den do la yý a ðý çö kert miþ ti! 2. Ýn ter net, fo.cern.ch/hyper text/www/thep ro ject.html ad re sin de ki tek bir say fa o la rak ha ya ta göz le ri ni aç mýþ tý. Say fa da Worl dwi de Web pro je si hak kýn da bil gi ler ve bað lan tý lar i çe ren say fa yý na sýl o luþ tu ra bi le ce ði niz hak kýn da yö ner ge ler mev cut tu. 3. Ýlk yüz sim ge si, ge nel lik le Ke vin Mac ken zi e nin 1979 da or ta ya çý kar dý ðý - ) sim ge si o la rak dü þü nü lü yor an cak bu pek de yü ze ben ze mi yor du. 3 se ne son ra i se Scott Fahl man :-) sim ge si ni sun du ve bu kul la ný cý lar ta ra fýn dan ka bul gör dü. 4. Ja pon la rýn da yüz sim ge le ri ni kul lan dý ðý ný an cak on la rýn i fa de le ri nin yan dur mak ye ri ne dik ve doð ru bir bi çim de dur du ðu nu bi li yor muy du nuz? 5. Ýlk web ka me ra sý Cam brid ge Ü ni ver si te si bil gi sa yar la bo ra tu va rýn da ya pýl mýþ tý. A ma cý i se be lir li bir kah ve yap ma ma ki ne si ni iz le mek ve taþ ma sý ný en gel le mek ti. 6. MP3 stan dar dý 1991 de i cat e dil miþ ti an cak 1998 de mü zik pay laþ ma hiz me ti Naps ter ýn or ta ya çý ký þýy la in ter net te bü yük de ði þik li ðe yol aç mýþ tý. 7. Ýn ter net doð du ðun dan be ri dos ya pay la þý mýy la il gi li þir ket ler hep prob lem ler ya þa mýþ lar dý. McGill Ü ni ver si te si 1989 yý lýn da A me ri ka dan Ka na da ya o lan in ter net tra fi ði nin ya rý sý ný al dý ðý ný öð re nin ce FTP in deks le me si te si ni ka pat mýþ tý. 8. Bu gün da hi in ter net tra fi ði nin gön der me o ra ný nýn yüz de 50 si ni dos ya pay la þým prog ram la rý teþ kil e di yor. Bu nun la bir lik te da ha bü yük bir in dir me o ra ný ný Netf lix gi bi med ya a ký þý hiz met le ri kap sý yor. 9. Go og le, in ter ne tin bu gün 5 mil yon te ra bayt ve ri i çer di ði ni tah - min e di yor ve sa de ce yüz de 0.04 ü nü in desk le di ði ni söy lü yor. Bütün in ter ne ti 200 mil yon Blu-Ray dis ki ne sýð dýr ma nýz müm kün. 10. Bir ef sa ne ye gö re A ma zon.com un bir nu ma ra lý a lýþ ve riþ si te si ha li ne gel me si nin se be bi Go og le or ta ya çýk ma dan ön ce Ya ho o nun si te le ri di zi nin de harf sý ra sý na gö re diz me siy di! 11. Ýn ter net te ilk or ta ya çý kan ban ner (rek lam çu bu ðu) bu gün kü ler ka dar kö tüy dü. AT&T nin bu rek la mýn da Bu ra ya hiç týk la dý nýz mý? Týk la ya cak sý nýz ya zý yor du. 12. Gün de 247 mil yar e-pos ta me sa jý gön de ri li yor. Bun la rýn yüz de 81 i i se spam! 13. Ýlk spam e-pos ta 1978 de DEC ye ni bir bil gi sa yar ve iþ le tim sis te mi ya yýn la dý ðýn da gön de ril di. Ye ni lik çi (!) bir DEC pa zar la ma cý sý, AR PA NET in 600 kul la ný cý ve yö ne ti ci si ne top lu e-pos ta gön der me ye ka rar ver miþ ti. An cak bu nu yap ma ya ça lý þýr ken ka fa sý bi raz ka rýþ mýþ o la cak ki bütün ad res le ri Ko nu bö lü mü ne yaz mýþ tý, Ki me ve Bil gi (CC) a lan la rý ný hat ta me saj göv de si ni de dol du rup ta þýr mýþ tý! A lý cý la rýn öf ke si i se ay ný bu gün kü gi bi ol muþ tu. 14. Pe ki spam ke li me si ni kay na ðý ne re si? Bir ef sa ne ye gö re bu 1980 le rin Mul ti U ser Dun ge ons ad lý me tin ta ban lý ma ce ra o yun la rýn dan ge li yor. MUD top lu lu ðu nun ve o yun la rý nýn sý ký cý ol du ðu nu dü þü nen bir kul la ný cý, SPAM söz cü ðü nü bir kaç sa ni ye de bir tek rar la yan bir klav ye mak ro su prog ram la mýþ tý. 15. Her da ki ka, 20 sa at lik vi de o Yo u Tu be a yük le ni yor. Yo u - Tu be a yük le nen ilk vi de o 23 Ni san 2005 de yük len miþ ti ve hay va nat bah çe sin de yim a dý ný ta þý yor du in Þu bat a yýn da Or ta Do ðu da in ter net bað lan tý sý ný sað la yan 5 de niz kab lo su ke sil miþ ti. Ne il ginç tir ki ABD nin iþ gal et ti ði I rak ve Ýs ra il bun dan et ki len me miþ ti. 17. Si ber te rö rizm in en çok gö rün len þek li DDOS a dý ve ri len Da ðý týl mýþ Hiz met Dý þý Bý rak ma sal dý rý la rý. Bu sal dý rý lar da yüz ler ce ve hat ta bin ler ce bil gi sa yar, bir web si te si ne ve ya a ða bað lan ma yý de ni yor ve su nu cu nun kay nak la rý ný tü ke te rek çö ker ti yor. Kay nak : Chip BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... Hot ma il de ek he sap dev ri baþ la dý POST BOX ma sa üs tü nüz de ge len ve gi den bütün e-pos ta la rý ný zý ko lay ca kon trol e de bi le ce ði niz epos ta is tem ci le ri ne al ter na tif bir prog ram dýr. Post box sa ye sin de sa de ce ma sa üs tün den bir kaç týk la ma i le bütün ge len ve gi den ma il le ri ni zi kon trol e de bi le cek ya da RSS o ku ma ve ya blog ta ki bi gi bi iþ lem le ri ni zi ko lay ca ger çek leþ ti re bi le cek si niz. Kul la ný cý la rý na web en teg ras yo nu da sað la yan Post box si ze ge len bir e-pos ta yý ya da RSS bes le me lerþnþ di le di ði niz bir sos yal pay la þým si te sin de pay laþ ma ný za da im kân sað lý yor. Post box prog ra mý nýn di ðer bir ö zel li ði i se si ze ge rek li ha týr lat ma la rý ya pa bil me si i çin ya pý la cak lar lis te si o luþ tu ra bil me im kâ ný sun ma sý dýr. Böy le ce yap ma nýz ge re ken iþ le ri ta rih ve sa at ö zel lik le ri i le bir lik te u nut ma gi bi o lum suz du rum lar dan kur tu la bi lir si niz. Ye ni Sü rüm de Ya pý lan De ði þik lik ler: PROGRAM TANITIMI Post box (Ma il Kon trol Prog ra mý) *Per for mans ve Ýs tik rar ko nu sun da de ði þik lik ler ya pýl dý. *Post box Ad res Def te ri i çin e-pos ta ad re si ni zi ver me den ad res def te ri ne kart ek le ye bil me ö zel li ði ek len di. *Kü çük bir RSS so ru nu çö zül dü. *Om ni Fo cus ve Mac App Sto re sü rü mü i le u yum lu ha le ge ti ril di. *Sa bit gö rün tü le ri i le im za la rý bu lu nan me saj tas lak la rýn da yer a lan bir ha ta dü zel til di. Prog ra mý mýz Vis ta / Win dows7 / XP64 / Vis ta64 / Win dows7 64 Win dows XP iþ le tim sis tem le ri ü ze rin de kul la na bi lir. Post box sü rü mü i çin; sa url.com/?cre bað lan tý sýn dan in di re bi lir si niz. HOT MA ÝL kul la ný cý la rý, a na he sap la rý al týn da aç týk la rý sa nal epos ta ad res le ri sa ye sin de he sap la rý ný is ten me yen pos ta lar dan ko ru ya bi li yor. Dün ya nýn en çok ter cih e di len e-pos ta hiz me ti Win dows Li ve Hot ma il in ye ni ö zel li ði sa ye sin de kul la ný cý lar o luþ tu ra cak la rý sa nal e-pos ta he sap la rýy la ger çek e-pos ta ad re si ni ver me den Hot ma il he sa bý ü ze rin den e-pos ta a la bi li yor. Bir den çok sa nal e-pos ta he sa bý aç ma ya im kân ta ný yan bu ö zel lik i le Hot ma il kul la ný cý la rý ge len pos ta ku tu la rý nýn is ten me yen e-pos ta lar dan ko ru ya bi li yor. Böy le ce, fark lý a maç lar la kul la nýl mak i çin a çý lan bu ad res le re gön de ri len i le ti ler ay rý kla sör ler de tu tu la bi li yor. Kul la ný cý lar bu ö zel lik sa ye sin de bir yýl i çe ri sin de en faz la 5, top lam da i se 15 a det sa nal e-pos ta ad re si o luþ tu ra bi li yor. Ör ne ðin son za man lar da po pü ler o lan a lýþ ve riþ si te le rin de ki fýr sat la rý ta kip et mek is ti yor sa nýz Win dows Li ve Hot ma il in ye ni ö zel li ði sa ye sin de kam pan ya lar hak kýn da ki i le ti ler i çin fark lý bir e-pos ta he sa bý ya ra ta bi lir ve bu epos ta la rý is ter ge len ku tu su is ter se niz de bu ad res i çin o luþ tu ra ca ðý nýz pos ta ku tu sun dan ta kip e de bi lir si niz. Son ra sýn da bu ko nu ya i liþ kin i le ti al mak is te me di ði - niz de i se söz ko nu su sa nal e-pos - ta ad re si ni ka pa ta rak ge len kam - pan ya i çe rik li e-pos ta la rýn Hot - ma il he sa bý na gel me si ni en gel le - ye bi lir si niz. Win dows Li ve Hot ma il, kul la ný cý la rýn ha ya tý ný ko lay laþ týr mak a ma cýy la e-pos ta he sap la rý ný en pra tik þe kil de yö ne te bil me le ri i çin her ge çen gün ye ni ö zel lik ler le do na tý lý yor. Hot ma il kul la ný cý la rý sa nal e-pos ta ad res le ri o luþ tur ma ö zel li ði nin ya ný sý ra Ka sým a yýn dan bu ya na var o lan bütün e-pos ta ad res le ri ni Hot ma il he sa bý ü ze rin den kul l a n a b i l i y o r. Ay rý ca fark lý çev ri mi çi gö rev ler i çin Ar tý Hot ma il ad res le ri o luþ tur mak ve kul lan mak da müm kün. E-pos ta ad re si ne bir ar tý i þa re ti (+) ve ar dýn dan söz cük ek le ye rek o luþ tu ru lan bu ad res ler i le e-pos ta i le ti le ri ni be lir li kla sör le re gö re sý ra la mak, sil mek ve ta þý mak ko lay la þý yor. Bütün bu ö zel lik ler sa ye sin de kul la ný cý lar ge len pos ta ku tu la rý ný te miz ve dü zen li tu ta bi li yor. E-pos ta he sap la rý nýn en kul la nýþ lý þe kil de yö ne ti le bil me si i çin ye ni ö zel lik ler le ge liþ ti ri len Win dows Li ve Hot ma il, Tür ki ye de de 22 mil yon kul la ný cý i le en çok ter cih e di len e-pos ta hiz me ti o la rak dik ka ti çe ki yor. Tür ki ye u za ya a çý lý yor! UZAY a raþ týr ma la rý ko nu sun da a çý ðý ka pat mak i çin düð me ye ba sýl dý. Tür ki ye U zay Ku ru mu ku ru lu yor U zay ça lýþ ma la rý ko nu sun da a tý lým yap mak i çin düð me ye ba sýl dý. Tür ki ye u zay Ku ru mu ku ru lu yor. Ku rum Tür ki ye nin u zay da ki hak la rý ný ko ru ya cak. Mil li u zay po li ti ka la rý ný be lir le ye cek o lan ku rum, in san lý ve in san sýz u zay prog ram la rý i çin as tro not da ye tiþ ti re cek Tür ki ye U zay Ku ru mu yer li u zay a ra cý ta sar la ya cak, bun la rýn test le ri ni ya pa cak. Ya pý la cak bütün bu ça lýþ ma lar i çin ye ni a raþ týr ma la bo ra tuv ar la rý ku ru la cak. Ve yer li ü re tim a raç u za ya gön de ri le cek. U zay Ku ru mu u zay a raç la rý nýn fýr la tý la bil me si i çin fýr lat ma ram pa la rý ge liþ ti re cek, ku ra cak ve iþ le te cek. U zay a raç la rýn da kul la ný la cak her tür lü ya kýt ve kim ya sal mad de yi i mal e de cek. Ku rum, U lu sal Gü ven lik Ý çin de Kul la ný la cak. O la ða nüs tü hâl ler, sý ký yö ne tim, se fer ber lik ve sa vaþ ha lin de bütün u zay sis tem le ri nin u lu sal gü ven lik ih ti yaç la rý doð rul tu sun da kul la nýl ma sý ný sað la ya cak. Kod lu ve krip to lu ha ber leþ me yap ma ya yet ki li o la cak. Mil li u zay po li ti ka sý doð rul tu sun da plan la ma ya pa cak. Ha va cý lýk la ve u zay la il gi li her tür lü stan dar dý be lir le ye cek. Tür ki ye nin u zay a çý lý mý ö nü müz de ki yýl lar da so nuç ve re cek gi bi gö rün mek te.

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR U FUK, EN Ý YÝ ÝS TA TÝS TÝ ÐE SA HÝP GA LA TA SA RAY A Ma ni sas - por dan bü yük ü mit ler le trans fer e di len ve bu se zo nun ilk ya rý sýn da ta ký mýn bi rin ci ka le ci si ko nu mu na ge len U fuk Cey lan, ye di ði ha ta lý gol le re rað men kad ro da ki en i yi is ta tis ti ðe sa hip du rum da bu lu - nu yor. Bu se zon Spor To to Sü per Lig de 16, Zi ra at Tür ki ye Ku pa - sý nda 2 ve U E FA Av ru pa Li gi nde de 1 ma ça çý kan U fuk, sa ha da top lam 1682 da ki ka ka lýr ken, ka le - sin de 22 gol gör dü. O yun da kal dý - ðý her 76,45 da ki ka da 1 gol ye me or ta la ma sý bu lu nan U fuk, ka le yi dev ret ti ði Za pa ta ya ö nem li bir fark at mýþ ol du. AY KUT DA ZA PA TA YA FARK AT TI U ZUN sü re dir Ga la ta sa ray kad ro - sun da yer a lan ve bi rin ci ka le ci o - la bil me mü ca de le si ve ren Ay kut Er çe tin, se zo nun i kin ci ya rý sýn da 3. ka le ci li ðe ge ri ler ken, ilk ya rý da - ki per for man sýy la U fuk Cey lan gi bi o da Za pa ta ya fark at tý. Ýlk ya rý da sa rý-kýr mý zý lý for may la Spor To to Sü per Lig de 4, U E FA Av ru pa Li gi nde 3 ve Zi ra at Tür - ki ye Ku pa sý nda 2 kar þý laþ ma da ka le yi ko ru yan Ay kut, for ma giy - di ði 9 maç ta að la rýn da 10 gol gör dü. Sa rý-kýr mýz lý for may la bu se zon 747 da ki ka sa ha da ka lan Ay kut un ye di ði gol or ta la ma sý her 74,7 da ki ka da 1 ol du. Ma nu, der bi yi ka zan dý n ÝN GÝL TE RE Pre mi er Le a gu e de 27. haf ta nýn der bi ma çýn da li der Manc hes ter U ni ted, sa ha sýn da Manc hes ter City i 2-1 ye ne rek pu - a ný ný 57 ye yük selt ti. Manc hes ter City i se 49 pu an la ü çün cü sý ra da kal dý. Zir ve mü ca de le si ve ren ta - kým lar dan Ar se nal, ge çen haf ta Manc hes ter U ni ted a bu se zon lig de ki ilk ye nil gi si ni tat tý ran Wol - ver hamp ton Wan de rers ý a ðýr la dý. Lon dra e ki bi, Hol lan da lý Ro bin van Per si e nin 16 ve 56. da ki ka lar - da at tý ðý gol ler le ra ki bi ni 2-0 mað lup et ti ve 53 pu an la li de ri ta ki bi ni sür dür dü. Pre mi er Le a - gu e de ilk üç ta ký mý sý ra sýy la Tot - ten ham, Chel se a ve Li ver po ol ta - kip e di yor. Gol kral lý ðý ya rý þýn da M. U ni ted lý Di mi tar Ber ba tov 19 gol le ilk sý ra da yer a lý yor. Mi lan tam gaz n Ý TAL YA Bi rin ci Fut bol Li gi nin (se ri e A) 25. haf ta sý ný zir ve e kip le ri ka yýp sýz ge çer ken, Ju ven tus i le Ýn - ter a ra sýn da oy na nan haf ta nýn ma çý ný ka za nan Ju ven tus, lig de var ol du ðu nu gös ter di. Se ri e A nýn 25. haf ta sýn da li der Mi lan, e vin de a - ðýr la dý ðý Par ma yý 4-0 gi bi fark lý bir skor la ye ne rek, üç haf ta a ra dan son ra tek rar ga lip gel di. Li der son 8 haf ta da, 4 ga li bi yet 4 de be ra - ber lik al dý. Li de rin en ya kýn ta kip çi - si Na po li, Ro ma yý dep las man da 2-0 lýk skor la geç ti. Dep las man da li gin za yýf e kip le rin den Bres ci a yý 2-0 ye nen La zi o da lig de ge çen haf ta kay bet ti ði ü çün cü lük kol tu - ðu nu ge ri al dý. La zi o i le li der Mi lan a ra sýn da 7 pu an far ký bu lu nu yor. Gol kral lý ðý ya rý þýn da Na po li li Ca va - ni 20 gol le ilk sý ra da. Kadrosunda Portekizli oyuncular bulunan Beþiktaþ, Kiev ile oynayacak. Kartal a Portekizli hakem BE ÞÝK TAÞ i le Uk ray na nýn Di na mo Ki ev ta kým la rý a ra sýn da 17 Þu bat Per þem be gü nü oy na na cak U E FA Av ru pa Li gi 2. tur ilk kar þý laþ ma sý ný Por te kiz Fut bol Fe de ras yo nu ndan Ped ro Pro en ca O li ve i ra Al ves Gar ci a yö ne te cek. Fi ya pý Ý nö nü Sta dý nda oy na na cak ve sa at de baþ la ya cak kar þý laþ ma - Ziya Doðan býraktý KON YAS POR, tek nik di rek tör Zi ya Do ðan i le yol la rý ný a yýr dý. Ku lüp baþ ka ný Ba hat tin Ka ra pý nar, üst üs te a lý nan ba þa rý sýz so nuç la rýn ar dýn dan Zi ya Do ðan i le yol la rý a yýr ma ka ra rý al dýk la rý ný be lir te rek, Kar þý lýk lý o la rak an laþ týk ve Zi ya ho ca gö re vi bý rak tý de di. Sü per Lig in i kin ci ya rý sý na 11 ye ni da Gar ci a nýn yar dým cý lýk la rý ný Ve nan ci o Ma nu el Ra po so Ba tis ta To me ve Ri car do Jor ge Fer re i ra San tos ya pa cak. Ö te yan dan Di na mo Ki ev bu gün Ýs tan bul a ge le cek. Di na mo Ki ev ka fi le si nin, Ýs pan ya nýn Ma la ga þeh rin den Ýs tan bul a ge le ce ði ve sa at da Sa bi ha Gök çen Ha va li ma ný nda o la ca ðý bil di ril di. o yun cu yu kad ro su na ka ta rak baþ la yan ye þil-be yaz lý e kip, i kin ci dev re ye ken di sa ha sýn da ki Bur sas por ye nil gi siy le baþ la dý. Kon yas por, son 3 ma çýn da i se sý ra sýy la Es ki þe hirs por, Ga zi an teps por ve Bu cas por a mað lup ol du. Ye þil-be yaz lý lar, lig de son 6 haf ta da 5 ye nil gi, bir be ra ber lik al dý. Ufuk ve Aykut'un performanslarýndan memnun kalmayan yönetim, devre arasýnda Zapata ile anlaþmýþtý. Ancak Kolombiyalý da henüz bekleneni veremiyor. Cimbom, kaledeki sorunu çözemiyor DEVRE ARASINDA TAKIMA KATILAN ZAPATA, 3 RESMÝ MAÇTA KALESÝNDE 6 GOL GÖRMEKTEN KURTULAMAZKEN, OYUNDA KALDIÐI HER 54 DAKÝKADA 1 GOL YEMÝÞ OLDU. SER GÝ LE DÝ ÐÝ per for mans la bu se zon ta raf ta rý na bü yük ha yal ký rýk lý ðý ya þa tan ve ta ri hi nin en kö tü se zo nu nu ge çi ren Ga la ta sa ray ýn ka le sin de ki so run bir tür lü çö zü le mi yor. Se zo nun ilk ya rý sýn da sa rý-kýr mý zý lý ka le de gö rev a lan U fuk Cey lan ve Ay kut Er çe tin in per for mans la rý bü yük e leþ ti ri a lýr ken, i kin ci ya rý da kad ro ya da hil e di len Ko lom bi ya lý fi le bek çi si Ro bin son Za pa ta da ya þa nan sý kýn tý ya ça re o la ma dý. Ga la ta sa ray ka le sin de ilk ma çý na Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý nda ki Ga zi an teps por ma çýn da çý kan Za pa ta, bu mü sa ba ka da 3 gol yer ken, ar dýn dan Spor To to Sü per Lig de ki Es ki þe hirs por ma çýn da 2, son ya pý lan Ga zi an teps por ma çýn da 1 go le en gel o la ma ya rak 3 res mi maç ta 6 gol ye miþ ol du. Sa rý-kýr mý zý lý ka le de ki 3 res mi ma çýn da sa ha da 270 da ki ka ka lan Za pa ta nýn gol ye me or ta la ma sý her 54 da ki ka da 1 gol o la rak ger çek leþ ti. Bu or ta la may la Ko lom bi ya lý el di ven, U fuk Cey lan i le Ay kut Er çe tin in de ge ri sin de ka la rak, Ge len gi de ni a rat tý de dirt ti. TKBL DE LÝDER G. SARAY MP TÜR KÝYE Ka dýn lar Bas ket bol Li gi nde (TKBL) 17. haf ta ge ri de ka lýr - ken, Ga la ta sa ray Me di cal Park li der li ðe yük sel di. Sa rý-kýr mý zý lý lar, haf - ta ya ay ný pu an da gir di ði ra ki bi Fe ner bah çe yi sa ha sýn da ko nuk et ti. Kar þý laþ ma dan ga lip ay rýl ma yý ba þa ran Ga la ta sa ray Me di cal Park, 17. haf ta so nun da 33 pu an la li der lik kol tu ðu na o tur du. Sa rý-la ci - vert li ler i se 32 pu an la 2. sý ra da yer al dý. Tar sus Be le di ye si i se dep las - man da Cey han Be le di ye si ni lük skor la ge çe rek haf ta yý 28 pu - an ve a ve raj la 3. sý ra da ta mam la dý. TKBL nin 18. haf ta sýn da i se Pan - küp Kay se ri Þe ker-ýs tan bul Ü ni ver si te si, Tar sus Be le di ye si-ga la ta sa - ray Me di cal Park, BO TAÞ Spor-Mer sin Bü yük þe hir Be le di ye si, Sam sun Bas ket bol-cey han Be le di ye si, Fe ner bah çe-a lan ya Be le di ye si ve Be - þik taþ Co la Tur ka-bur ha ni ye Be le di ye si kar þý laþ ma la rý ya pý la cak. Re al, far ký 5 e in dir di n ÝS PAN YA Bi rin ci Fut bol Li - gi nin (La Li ga) 23. haf ta sýn da, Bar ce lo na dep las man da Spor - ting Gi jon i le 1-1 be ra be re kal ma - sý na rað men li der li ði ni sür dür dü. Lig de üst üs te 16 maç ka za na - rak re kor ký ran Bar ce lo na nýn ga - li bi yet se ri si bu be ra ber lik le so na er di. Li de rin ta kip çi si Re al Mad - rid i se zor lu Es pan yol dep las ma - nýn da 1-0 ga li bi yet le dön dü ve Bar ce lo na i le 7 pu an lýk far ký 5 e in dir di. Va len ci a, dep las man da At le ti co Mad rid i 2-1 ye ne rek 47 pu an la 3 ün cü lü ðe yük sel di. Ge - çen haf ta 3. sý ra da yer a lan Vil - lar re al. De por ti vo dep las ma nýn - da 1-0 ye ni le rek 4. sý ra ya düþ tü. La Li ga da gol kral lý ðý ya rý þýn da ilk i ki sý ra yý 24 gol lü Ro nal do ve Mes si pay la þý yor. Bo rus si a Dort mund yi ne ka za na ma dý n AL MAN YA Bi rin ci Fut bol Li - gi nde (Bun des li ga) 22. haf ta so - nun da Ka i sers la u tern i le dep las - man da 1-1 be ra be re ka lan Bo rus si - a Dort mund 52 pu an la li der li ði ni de vam et ti ri yor. Son i ki haf ta da ga li bi yet a la ma yan li der Bo rus si a Dort mund un, en ya kýn ra ki bi Ba - yer Le ver ku sen i le o lan pu an far ký 10 a düþ tü. Ba yer Le ver ku sen, dep las man da E in tracht Frank - furt u 3-0 ye ne rek li der le pu an far - ký ný 10 a in dir di. Ü çün cü sý ra da ki Ba yern Mü nih i se, sa ha sýn da Hof - fen he im i Ma ri o Go mez, Tho mas Mül ler ve Ar jen Rob ben (2) gol le ri i le 4-0 geç ti. Gol kral lý ðý ya rý þýn da Ba yern Mü nih te oy na yan Ma ri o Go mez 17 gol le ilk sý ra da yer a lý yor. Lil le a ra yý a çý yor n FRAN SA Bi rin ci Fut bol Li gi nde (Li gu e 1) haf ta ya li der gi ren Lil le, e - vin de oy na dý ðý maç ta To u lo u se u 2-0 yen di ve 5 pu an fark la li der li ði - ni ko ru du. Ol duk ça a ðýr bir sa ha da oy na nan maç ta Lil le, ga li bi ye te Ger vin ho nun 38, Tu li o De Me - lo nun da ki ka lar da at tý ðý gol - ler le u laþ tý. Haf ta ya 2. sý ra da gi ren Pa ris Sa int Ger ma in i se e vin de oy - na dý ðý maç ta Ra cing Lens i le gol - süz be ra be re kal dý ve 4. sý ra ya düþ tü. Lig i kin ci li ði ne i se Ni ce i 2-0 ye nen Sta de Ren nes yük sel di. Lil - le den Mo us sa Sow 16 gol le kral lýk ya rý þýn da ön de gi di yor. Ýlk yarýda 6'da 6 yapan yeþil-beyazlýlar, 4 maçta 4 puan kaybetti. Bur sa, ikin ci ya rýda dur du SPOR To to Sü per Lig e fýr tý na gi bi bir baþ lan gýç ya pýp 6 maç ta ha ne si ne 18 pu an yaz dýr ma yý bi len Bur sas por, i kin ci ya rý nýn ilk 4 ma çýn da i se bu per for man sýn dan u zak bir gö rün tü çiz di. Li gin i kin ci ya rý sý nýn ilk ma çýn da Kon yas por la deplasmanda 0-0 berabere kalan Bursaspor, 1 pu a na ra zý o lmuþtu. Ar dýn dan Hidayet maç boyunca 9 sayý, 3 asist ve 1 ribaund ile oynadý. NBA DE Am way Cen ter da Los An ge les La kers ý a ðýr la yan Or lan do Ma gic, Dwight Ho ward ýn yýl dýz laþ tý ðý maç tan ga lip ay rýl dý. Ho ward, 31 sa yýy la sa ha nýn en sko rer is mi o lur ken, 13 de ri ba und a la rak do ub le do ub - sa ha sýn da Ga la ta sa ray ve Si vass por u yenen ye þil-be yaz lý lar, Es ki þe hirs por dep las ma nýn dan 1-1 lik skor la an cak 1 pu an çý ka ra bil di. Bu so nuç la Trab zons por un 2 pu an ge ri si ne dü þen ye þil-be yaz lý ta kým, i kin ci ya rý da ki 4 maç ta kay bet ti ði 4 pu an la zir ve ya rý þýn da ö nem li bir a van ta jý kaybetmiþ ol du. Birlik ve sabýr mesajý TRAB ZONS POR Tek nik Di rek - ko nu su ol ma dý ðý ný be lirt ti. Lig tö rü Þe nol Gü neþ, ba þa rý nýn a - de he def le ri ni sür dür dük le ri ni, nah ta rý nýn bir lik te lik ol du ðu nu an cak ku pa dan e len me nin ü söy le di. Gü neþ, Trab zons por zün tü sü nü ya þa dýk la rý ný an la tan Der gi si nin bu ay ki Gü neþ, Po zi tif dü sa yý sýn da ya yým la - þün ce ye sa hi biz. nan ya zý sýn da, li gin Bu nu ça lý þa rak or u zun bir ma ra ton ta ya koy mak, ha yal ol du ðu nu ve ya rý - le ri mi ze bu þe kil de sý ný ye ni geç tik le ri - ka vuþ mak is ti yo ni kay det ti. Ýl ke li, ruz dedi. Ca mi a o ce sur, ke yif a lan ve la rak bir bir le ri ne ke yif ve ren bir fut - Þe nol Gü neþ yar dým e de rek bu bol oy na yýp, al dýk - gün le re gel dik le ri ni la rý so nuç lar la yu ka rý çýk ma he - kay de den Gü neþ, Ba þa rý nýn a def le ri ni ger çek leþ tir dik le ri ni nah ta rý bir lik te lik tir. Zor o la ný an la tan Gü neþ, bu he def le rin - ba þar mak i çin sa býr ge rek li dir den her han gi bir sap ma nýn söz i fa de le ri ni kul lan dý. Magic, Lakers ý devirdi le yap tý. Ta kým ar ka da þý Hi da yet Tür koð lu ma çý 9 sa yý 3 a sist 1 ri ba und i le ta mam la dý. Los An ge les La kers da i se Ko be Bryant ve An drew Bynum 17 þer sa yýy la ta kým la rý nýn en sko rer o yun cu la rý ol du lar. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ha zýr la yan: RE CEP BOZ DAÐ AÝLE - SAÐLIK 15 Aþure kanseri önlüyor BAHARAT HERBALÝSTÝ CAHÝT GÜRKAÞ, ASIRLARIN GELENEÐÝ OLAN AÞURE HEM KANSERE KARÞI HEM DE ÝÇERÝÐÝNDEKÝ MADDELER SAYESÝNDE BÝRÇOK HASTALIÐA KARÞI ÞÝFA OLMAKTADIR DEDÝ. DÝYARBAKIR Ak de mir Her ba list Ca hit Gür - kaþ, a þu re nin i çe ri si ne ko nan mad de le rin bir - çok has ta lý ða kar þý þi fa ol ma sý nýn ya nýn da kan se re de þi fa ol du ðu nu söy le di. Her ba list Gür kaþ, a sýr la rýn ge le ne ði o lan a þu re nin fay - da la rý ný an lat tý. A þu re di yip ge çil me me li, her der de de va bir ge le nek gý da sý dýr di yen Gür - kaþ, a þu re nin i çi ne ko nan mad de le ri ve fay da - la rý ný þöy le sý ra la dý: A þu re i çin de bu lu nan buð day, zi hin yor gun lu ðu ve si nir bo zuk luk - la rý ný gi de rir. Ba ðýr sak la rýn dü zen li ça lýþ ma sý - ný sað lar. Fa sul ye, in san vü cu du nun ih ti yaç duy du ðu a mi no a sit ler a çý sýn dan mü kem mel bir den ge o luþ tu rur. Bak te ri yo lo jik çök me i - çin i de al dir. No hut, Ý çe ri ðin de ki bol mik tar da fos for, po tas yum, mag nez yum, de mir gi bi ma den sel tuz lar A,B,C vi ta min ler a zot lu mad de ler, ni þas ta ve þe ker bu lu nur. Bu mad - de ler sa ye sin de an ne sü tü nü ar tý rýr, yüz de ki le ke le ri gi de rir. Ka dý ný gü zel leþ ti rir. Fos for sa - ye sin de ik ti dar sýz lý ðý ön ler. Da mar la rý ný a çar, ba ðýr sak la rý yu mu þa týr. Böb rek ve id rar yol la - rý ný te miz ler. Gö ðüs ve sýrt að rý la rý ýn ke ser. Ýn cir, i çe ri ðin de ki þe ker or ga nik a sit ler, sa bit yað ve A; B, C vi ta min le ri sa ye sin de kalp da - mar has ta lýk la rýn da ol duk ça et ki li dir. Ku lun - cu ve sin di rim or gan la rý san cý la rý ýn gi de rir. Ka yý sý, vü cu da e ner ji ve rir. Li ko pen ba ký mýn - dan zen gin ol du ðun dan pros tat ve me me kan se ri gi bi ba zý kan ser tür le ri nin ris ki ni a zal - týr. Vi rüs ký rý cý et ki si var dýr. Ba dem, be den ve zi hin yor gun lu ðu nu gi de rir. Ak ci ðer has ta lýk - la rý na ol duk ça et ki li dir. Cilt do ku la rý nýn ye ni - len me si ni sað lar. Ka ný te miz ler, mig ren ve si - nir sel ra hat sýz lýk la rýn da kul la ný lýr. Ku ru ü - züm, an ti ok si dan et ki si sa ye sin de kan se re kar þý ko ru yu cu dur. Yaþ lan ma yý ge cik ti rir. Hüc re ye ni le yi ci ö zel li ði bu lu nur. Fýn dýk, o - me ga 3 kay na ðý o la rak kalp ve da mar dos tu o lan bir be sin dir. Da mar sert li ði ni ön ler.tan - si yo nu dü þü rür, þe ker ha za lýk la rýn da kalp has ta lý ðý ris ki ni a zal týr. Ý çin de ki E vi ta mi ni sa - ye sin de yaþ lý lý ðý en gel le yi ci gý da dýr. Ke mik le ri güç len di rir. Nar, i çer di ði poly he nol, tan nin, ant hoc ya nin gi bi an ti ok si dan lar, za rar gör - müþ hüc re le rin ye ni len me si ne yar dým cý o la - rak kan sö ro jen hüc re ler le sa va þýr. Kan - ser ris ki ni a zalt ma ya yar dým cý o lur. Pros tat ve me me kan se ri ris ki ni dü - þü rür. Ni þas ta, cilt has ta lýk lýk la rýn - da ki ka þýn tý yý ke ser. Vü cut ta o lu - þan il ti hap la rý gi der me de et ki li dir. Hin dis tan ce vi zi, böb rek ta þý dü - þür me de et ki li dir. Ýd rar sök tü rü cü ve mi de yi kuv vet len di ri ci et ki si var dýr. Tar çýn, kan da ki þe ker mik - ta rý ný dü þü rür. Kal bi kuv vet len di - rir. Fýs týk, sod yum, kal si yum, mag - nez yum, de mir, fos for B1, B2, B8 ve E vi ta min le ri sa ye sin de kas la rýn ve ke mik - le rin güç len me si ni sað lar. Kalp kri zi ris ki - ni a zal týr. Kuþ ü zü mü, kan ser li hüc re le rin bü yü me si ni en gel le me de et ki li dir. Gam ma li - no le ik a sit ler den do la yý kan ba sýn cý ný den ge - le yi ci ö zel li ði bu lu nur. Pi rinç, i çe ri ðin de ki mi - na rel ler ve vi ta min ler sa ye sin de kan ser ris ki ni a zal tý cý et ki ye sa hip tir. Böb rek ta þý o lu þu mu - nu ön le yi ci et ki si bu lu nur. Cilt sað lý ðý ü ze rin - de o lum lu so nuç lar ve rir. (ha ber7.com) D vitamini gribi engelliyor Mev sim has ta lýk larý ar týþ gös ter di KIRÞEHÝR Dev let Has ta ne si Baþ he ki mi Opr. Dr. Ha cý Kay maz, Kýr þe hir de mev sim sel has ta lýk lar da ar týþ gös ter di ði ni söy le di. Kay maz, Kýþ mev si miy le bir lik te ha va nýn so ðu ma sý se be biy le ö zel lik le as tým, bron þit ve si nü zit tü rü has ta lýk lar da cid dî bir ar týþ var de di. Has ta ne nin gö ðüs ve ku lak-bu run-bo ðaz ser vis le rin - de yo ðun luk ya þan dý ðý na dik kat çe ken Opr. Dr. Ha cý Kay maz, so ðuk la rýn te tik le di ði tan si yon ve kalp has ta lýk la rý gi bi yaþ lý lar da gö rü len kro nik has ta lýk lar da da ar týþ ya þan dý ðý ný kay det ti. Yo ðun ba kým ü ni te si ne ya tak i la ve e de rek, has ta la rý te da vî et me ye ça lýþ týk la rý ný be lir ten Kay maz, þu bil gi le ri ver di: Yaþ lý ve kro - nik has ta lý ðý o lan lar ken di le ri ne çok dik kat et me li. Bu has ta la ra, so ðuk tan ko run ma la rý ný, i lâç la rý ný dü zen li al ma la rý ný ve bes len me le ri ne dik kat et me le ri ni ö - ne ri yo ruz. Ö zel lik le so ðuk ha va lar da kas, ek lem að rý la rý be lir gin bir ar týþ gös ter mek te. Ha va la rýn et ki siy le sý cak or tam dan so ðuk or ta ma geç me ya da so ðuk or tam dan sý cak or ta ma geç me de bel ve bo yun að rý la rýn da ar týþ o la bil mek te. Has ta la rý mýz, ter le ye cek ka dar sý ký gi yin me me li. Kýr þe hir/ci han VÜ CU DUN sað lýk lý ke mik ge li þi mi i çin kýþ gü ne þin den fay da la nýl ma sý ge re ki yor. Uz man lar, vü cu dun D vi ta mi ni ih ti ya cý i çin 7 den 70 e her - ke sin gün de en az da ki ka gü neþ len me si ni ö ner di. Bur sa da ki Do ruk Sað lýk Gru bu Ço cuk Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. Fa tih Gök, ö zel - lik le ço cuk la rýn sað lýk lý ke mik ge li þim le ri i çin D vi ta mi ni ne ih ti yaç duy duk la rý ný söy le di. Vü cu dun ye te ri mik tar da D vi ta mi ni al ma sý i çin gün de en az da ki ka gü neþ len me si nin ge rek li ol du ðu nu be lir ten Dr. Gök, Ço cuk la rýn sað lýk lý ke mik ge li þim le ri a çý sýn dan bes len me ka dar gü neþ le me nin de bü yük ya ra rý var dýr. Vü cu dun yýl lýk D vi ta mi - ni ih ti ya cý ný kar þý la mak i çin sa de ce yaz ay la rýn da gü neþ len mek yet - mez. Kýþ gü ne þin den de müm kün öl çü de fay da lan mak ge re kir de di. Ço cuk la rýn ol du ðu ka dar ye tiþ kin le rin de ye te ri mik tar da gün lük D vi - ta mi ni ih ti ya cý ný kar þý la ma sý ge rek ti ði ni bil di ren Da hi li ye Uz ma ný Dr. Ön der Ak ka ya i se, D vi ta mi ni nin so ðuk al gýn lý ðý ve gri be kar þý ba ðý - þýk lýk sis te mi ni güç len dir di ði ni kay det ti. Kan ser den ve kalp has ta lýk - la rýn dan ko run mak i çin de D vi ta mi ni ne ih ti yaç du yul du ðu nu vur gu - la yan Ak ka ya, ek sik li ði nin i se dep res yon, ak ne ve að rý gi bi ra hat sýz lýk - la ra ne den o la bi le ce ði ni de be lirt ti. Son yýl lar da in san lar da D vi ta mi ni ek sik li ði nin cid di o ran da art tý ðý na dik kat çe ken Ak ka ya, vü cu dun ye - te ri mik tar da D vi ta mi ni a la bil me si i çin gü neþ len me nin dý þýn da bes - len me ye de dik kat et mek ge rek ti ði ni söz le ri ne ek le di. Bur sa/ci han A cil ser vis ler de üc ret ö den me ye cek ACÝL sað lýk hiz met le ri ko nu sun da Baþ ba kan lýk ta - ra fýn dan ya yým la nan ge nel ge ge re ði, bun dan son ra has ta ne le rin a cil ser vis le rin de mu a ye ne o lan has - ta lar üc ret ö de me ye cek. Üc ret a lan lar hak kýn da iþ - lem ya pý la cak. Sað lýk Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ya yým la - nan ge nel ge ye gö re, ka mu ve ö zel sek tör ay rý mý ya pýl mak sý zýn bü tün has ta ne ler, sos yal gü ven ce si ol sun ve ya ol ma sýn, has ta ne le rin a cil ser vis le ri ne mü ra ca at e den has ta la rýn a cil týb bi ve cer ra hi mü - da ha le le ri ni a ci len ve ön þart sýz ya pa cak. Ba zý has - ta ne le rin a cil ser vis le rin de vez ne le rin bu lun du ðu ve bu vez ne ler va sý ta sýy la pa ra tah si la tý ya pýl dý ðý ný tes pit e den Sað lýk Ba kan lý ðý, has ta re fa kat çi le rin - den, re fa kat üc re ti a lýn dý ðý ve has ta la ra se net im - za la týl dý ðý nýn gö rül me si ü ze ri ne, söz ko nu su has - ta ne ler hak kýn da iþ lem baþ lat tý. Ba kan lý ðýn ge nel - ge sin de, A cil ser vis le re mü ra ca at e den, an cak her han gi bir se bep le ge çer li kim lik bel ge si, sað lýk kar ne si ve ya has ta sevk ev ra ký ib raz e de me yen has ta la rýn kim lik bil gi le ri nin ve ad re si nin be lir len - me si, has ta ve ya kýn la rý nýn bil gi len di ril me si i çin has ta bil gi len dir me for mu dol du ru la cak. Bu has ta - lar dan hiç bir su ret te se net ve ya ta ah hüt na me a lýn - ma ya cak, has ta ve ya has ta ya kýn la rý na se net ya da bu an la ma ge le bi le cek her han gi bir ev rak im za la - týl ma ya cak de nil di. Sað lýk Ba kan lý ðý nýn ge nel ge si doð rul tu sun da has ta ne a cil ser vis le rin de bu lu nan vez ne le rin kal dý rýl ma sý ve bu a lan la rýn ih ti yaç doð - rul tu sun da dü zen le ne rek has ta la rýn is ti fa de si ne tah sis e dil me si plan la ný yor. An ka ra/a a Ül ker den be bek le re ö zel de vam sü tü ÜL KER Ý çim He ro Baby De vam Süt le ri, ö zel ge - liþ ti ril miþ for mü lü i le 6-12 ay lýk be bek ler ve ay lýk kü çük ço cuk la ra sað lýk lý bir ge le cek su - nu yor. De vam Süt le ri; i nek sü tü nün fay da la - rý i le bi be ron ma ma - la rýn sun du ðu be sin - le ri bir a ra ya ge ti ri yor. De mir, kal si yum, çin - ko ve fos for i le sað lýk lý bü yü me ve ge liþ me yi des tek ler ken, O me ga 3 ve O me ga 6 i le be - yin hüc re le ri nin ge liþ - me si ne yar dým cý o lu - yor. Ý çin de bu lu nan de mir ve çin ko, be be - ðin gün lük ih ti ya cý - nýn yüz de 75 i ni kar þý lar - ken gün lük D vi ta mi ni ve C vi ta mi ni ih ti ya cý nýn ta ma mý ný kar þý lý yor. Ýs tan bul/ye ni As ya SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ka za kis tan çöl le þi yor KA ZA KÝS TAN top rak la rý nýn yüz de 70 lik bö lü mü nün çöl leþ me e ði li min de ol du ðu, bu nun i çin a cil ted bir a lýn ma sý ge rek ti ði bil di ril di. Ka za kis tan Ar sa O fi si Baþ ka ný U mir zak Uz be kov, ül ke nin 30 mil yon 500 bin hek tar lýk top ra ða sa hip ol du ðu nu, an cak bu nun sa de ce 1 mil yon 600 bin hek ta rý nýn e ki le bi lir hal de bu lun du ðu nu söy le di. Su ve rüz gâr e roz yo nu nun, top rak la rý el le rin den al dý ðý na dik ka ti çe ken Uz be kov, bu durum karþýsýnda a cilen ted bir ler a lýn ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Astana / aa Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y15 ÞUBAT 2011 SALI HABERLER Mevlid Kandili resmî bayram BULGARÝSTAN DA ÝLK DEFA MEVLÝD KANDÝLÝ MÜSLÜMANLAR ÝÇÝN RESMÝ BAYRAM VE TATÝL GÜNÜ OLARAK KUTLANDI. BUL GA RÝS TAN Hü kü me ti nin ka ra rýy la Pey gam be ri miz Haz re ti Mu ham med in (asm) do ðum gü nü o lan 14 Þu bat gü nü ül ke de ki Müs lü man lar i çin res mi bay ram ve ta til gü nü o la rak kut lan dý. Bu gü ne kadar sa de ce Ra ma zan ve Kur ban bay ra mý gün le ri ni ta til o la rak ka bul e den hü - kü met, 2011 yý lý me sai ve ta til gün de mi ni be lir ler ken ilk defa Mev lit Kan di li gü nü nü ül ke de nü fu su 2 mil yo na ya kýn Müs lü ma nýn ta til gü nü o la rak i lan et ti. Bul ga ris tan da ki baþ lý ca din le rin bay ram la rý ný be lir le mek ü ze re hü kü met yet ki li le ri, Yük sek A da let Mah ke me si ka ra rý i le ül ke nin Müs lü man lar Yük sek Di ni Þu ra sý Baþ ka ný o la rak i lan e di len es ki Baþ müf tü Ne dim Gen cev e da ný þa rak Bul ga ris tan Müs lü man la rýn di ni bay ram ve ta til gün le ri ni be lir le miþ ti. Gen cev in tek li fi ü ze ri ne a lý nan hü kü met ka ra rý kap sa mýn da Bul ga ris tan ýn ta ri hin de ilk defa Mev lit Kan di li ül ke de ki Müs lü man ce - ma a tin res mi bay ra mý o la rak i lân e dil di. Gen cev, Tek li fim hü kü met çe ka bul e dil me si ü ze ri ne is ter dev let me mu ru ol sun, is ter se ö zel sek tör de ça lýþ sýn tüm Müs lü man lar bu gün de ta til ya pa rak, di ni i nanç la rý nýn ge re ði ni ye ri ne ge ti re bi le cek ler. Bu uy gu la ma ge le cek te de de vam e de cek de di. Sofya / aa Elmas ve bor karýþýmý ürün, yakýttan da tasarruf saðlýyor. A raç lar dan son ra ge mi ler i çin de e ner ji i çe ce ði ü ret ti n GE LE CEK Na no fir ma sý, el mas ve bor ka rý þý mý e ner ji ü rü nü nü, An ka ra da E ta Ma de ni Yað fab ri ka la rýn da ü ret me ye baþ la dý. Fir ma ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, na no tek no lo ji sa ye sin de Tür ki ye de ilk de fa bor ve el mas to zu nu bir a ra ya ge ti ren Na no borx Ma ri ne ad lý ü rü nün, de niz a raç la rý na yak la þýk yüz de 30 per for mans ar tý þý ve yüz de 20 ye va ran ya kýt ta sar ru fu sað la dý ðý kay de dil di. A çýk la ma da, yat lar dan yük ta þý ma ge mi le ri ne ka dar her tür lü de niz ta þý týn da kul la ný la bi len ü rü nün, ö zel for mü lü sa ye sin de mo to run öm rü nü u zat tý ðý da be lir til di. Fir ma nýn Ha zi ran a yýn da ka ra ta þýt la rý i çin pi ya sa ya sür dü ðü Na no borx un, Tür ki ye ge ne lin de 1750 sa týþ nok ta sý ve 12 a na ba yi ye u laþ tý ðý, yurt dý þýn da da sa týl ma ya baþ lan dý ðý i fa de e dil di. Ýstanbul / Yeni Asya L. Booth: Keþ ke da ha faz la Müs lü man ol sa n ÝN GÝL TE RE es ki baþ ba ka ný Tony Bla ir in Müs lü man lý ðý se çen bal dý zý La u ren Bo oth, Ýn gil te re de ki Müs lü man la rýn sa yý sý nýn da ha faz la ol ma sý te men ni sin de bu lun du. Ýn gil te re es ki First Lady si Che ri e Bla ir in Müs lü man lý ðý se çen kar de þi La u ren Bo oth, Keþ ke Ýn gil te re de ki Müs lü man lar ýn sa yý sý da ha faz la ol sa. Bu, Ýn gil te re i çin da ha i yi o lur du de di. Ýs lâm ý seç me si nin ar dýn dan 1 yýl i çin de çok da ha i yi bir an ne ol du ðu nu ve da ha ça lýþ kan bir in san ha li ne gel di ði ni be lir ten Bo oth, bu ka ra rý ver di ði i çin çok doð ru bir se çim yap tý ðý ný dü þün dü ðü nü söy le di. Tah ta kep çey le kap lan ko va la dý n MA LEZ YA DA bir ka dýn, ko ca sý na sal dý ran kap la na e li ne ge çir di ði tah ta kep çey le vu ra rak hay va ný ka çýr dý. Bir po lis yet ki li si, Pe rak e ya le tin de mey da na ge len o lay da, Tam bun Ge di u nun, Ca hai ka bi le si nin ya þa dý ðý or man lýk a lan da e vi nin ya ký nýn da bir kap la nýn sal dý rý sý na uð ra dý ðý ný söy le di. Tam bun Ge di u nun çýð lýk la rý ný du yan, 55 ya þýn da ki e þi Han Be sa u nun mut fak ta e li ne ge çir di ði bü yük çe bir tah ta kep çey le kap la na sal dýr dý ðý ný be lir ten yet ki li, ba þý na art ar da dar be ler a lan kap la nýn hýz la kaç tý ðý ný kay det ti. Kap lan sal dý rý sýn da yüz ve ba cak la rýn dan ya ra la nan, has ta ne de te da vi al tý na a lý nan Tam bun, New Stra its Ti mes ad lý Ma lez ya ga ze te si ne yap tý ðý a çýk la ma da, E ðer e þim vak tin de ye tiþ me sey di kap lan be ni par ça la ya rak öl dü re cek ti di ye ko nuþ tu. Kuala Lumpur / aa Mut fak a týk la rý ný bi yo ga za çe vir di ler n SÜ LEY MAN De mi rel Ü ni ver si te si (SDÜ) Ye ni le ne bi lir E ner ji Kay nak la rý Mer ke zi (YE KA RUM) ta ra fýn dan ge liþ ti ri len re ak tör sa ye sin de ü ni ver si te nin ye mek ha ne a týk la rý bi yo ga za çev ri le rek el de e di len gaz a töl ye ça lýþ ma la rýn da kul la nýl ma ya baþ lan dý. SDÜ YE KA RUM Mü dü rü Yrd. Doç. Dr. Ýb ra him Üç gül, mer kez bün ye sin de her tür lü a tý ðý ter mal fil tre þart la rýn da bi yo ga za çe vi ren re ak tör ge liþ tir dik le ri ni ha týr la ta rak, re ak tö rü ak tif ha le ge tir dik le ri ni söy le di. Bi yo gaz i çin a týk ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Üç gül, ü ni ver si te nin ye mek ha ne sin de ki ye mek a týk la rý ný bi yo ga za çe vir mek i çin de de ne me ça lýþ ma la rý yap týk la rý ný ve o lum lu so nuç el de et tik le ri ni ak tar dý. Üç gül, ül ke ge ne lin de ye ni le ne bi lir e ner ji kay nak la rý ko nu sun da ö nem li teþ vik ler su nul du ðu nu bil di re rek, bu türlü ça lýþ ma la rýn yay gýn laþ tý rýl ma sý a ma cýy la Dev let Plan la ma Teþ ki la tý na (DPT) bað lý böl ge kal kýn ma a jans la rý nýn bir çok böl ge de des tek ver di ði ni ha týr lat tý. Isparta / aa De ni zi kir le ten le re a ðýr ce zalar ve ri ldi n U LAÞ TIR MA Ba kan lý ðý De niz ci lik Müs te þar lý ðý, 5 yýl da de niz ler de kir li li ðe se bep o lan ge mi le re top lam 1 mil yon 693 bin li ra ce za kes ti. Bu sa ye de Ku ru mun yet ki a la ný na gi ren a lan lar da mey da na ge len de ni zi kir let me ye yö ne lik fa a li yet ler yüz de 62 o ra nýn da a zal dý yýl la rý a ra sýn da De niz ci lik Müs te þar lý ðý nýn yet ki li ol du ðu a lan lar da 193 de niz kir li li ði mey da na gel di ði tes pit e dil di. Bu na sebep o lan ge mi le re top lam 1 mil yon 693 bin 257,34 li ra ce zai iþ lem uy gu lan dý. De ne tim ve kon trol le rin sýk lý ðý, uy gu la nan ce zai yap tý rým lar ve de niz ci lik sek tö rü nün bu ko nu da ki du yar lý lý ðý sa ye sin de kir li lik o lay la rýn da, 2007 yý lý na gö re ge çen yýl, yüz de 62 a zal ma gö rül dü. Ankara / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı