Ergenekon da bir dalga daha

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ergenekon da bir dalga daha"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi Vakkasoðlu lneclâ Pekolcay labdülkadir Badýllý lnadir Lâtif Ýslâm lrahmi Erdem lhalit Ertuðrul... B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 ÞUBAT 2011 SALI/ 75 Kr Risale-i Nur, Kur ân ýn çaðdaþ yorumu Ahmet Kabaklý ile rö por taj 10 da ni as ya.com.tr Ergenekon da bir dalga daha O DATV DE A RA MA YA PIL DI, SA HÝ BÝ VE HÜR RÝ YET GAZETESÝ YA ZA RI SO NER YAL ÇIN LA ÜÇ ARKADAÞI GÖZALTINA ALINDI. SAVCI ÖZ ÝSTEDÝ, MAHKEME KARAR VERDÝ n Ö zel yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Ze ke ri ya Öz'ün ''Er ge ne kon'' so ruþ tur ma sý kap sa mýn da ki ta le bi ü ze ri ne, Ýs tan bul 9. A ðýr Ce za Mah ke me - si nin ka ra rý doð rul tu sun da, in ter net ya yý ný ya - pan O datv'nin mer ke zin de ve yö ne ti ci si So ner Yal çýn i le Ba rýþ Ter koð lu, Ay han Boz kurt, Ba rýþ Peh li van'ýn ev ve iþyer le rin de a ra ma ya pýl dý. AYGÜN VE EÐÝN E MÜSAADE EDÝLMEDÝ n Bu a ra da, Yal çýn, Ter koð lu, Boz kurt ve Peh li - van gö zal tý na a lýn dý lar. O datv'nin sa hi bi ve Hür - ri yet ga ze te si ya za rý So ner Yal çýn'ýn a ra ma ya pý - lan e vi ne ge len ga ze te ci ler Ha kan Ay gün ve O - ray E ðin i çe ri a lýn ma dý. Yal çýn'la gö rüþ mek is te - dik le ri ni söy le yen Ay gün ve E ðin'in e ve gir me le - ri ne po lis e kip le ri i zin ver me di. Ha be ri say fa 4 te Balyoz da yeni süreç n Balyoz sürecinin bugüne kadarki seyri gelgitli bir çizgi takip ettiði, tutuklama ve yakalama kararlarý iki kez tahliyelere dönüþtüðü için, olayýn tavsamaya yüz tuttuðu gibi bir intiba doðmuþtu. n Gelinen noktada, eskiden sonuç vermiþ ve epeyce iþ görmüþ olan klasik darbe yöntemleri de, 28 Þubat türü postmodern müdahale süreçleri de iþlevini kaybetmiþ durumda. Kâzým Güleçyüz ün yazýsý say fa 3 te Doðan, Silivri Kampüsündeki görev yerime koþarak gideceðim dedi. FO TOÐ RAF: A A Çetin Doðan da Silivri de AÐIR HASTA OLSAM DA HASTANEYE YATMAM n Bal yoz dar be pla ný dâ vâ sý kap sa mýn da hak kýn da ya ka la ma ka ra rý çý ka rý lan e mek li Or ge ne ral Çe tin Do - ðan tu tuk lan dý. Do ðan ad li ye ye ge li þin de, E ðer i ti ra zý - mýz ka bul ol maz sa du ruþ ma da sa vun ma yap ma ya ca - ðýz. A vu kat la rý mýz cüb be çý ka ra cak ve hal ký mu ha tap a la ca ðýz. Ma ni fes to ha zýr la ya ca ðým, id di a na me yi ben ha zýr la ya ca ðým. A ðýr has ta ol sam da bun dan son ra has ta ne ye yat mak yok di ye ko nuþ tu. Ha be ri 4 te GERÇEKER: A DAN Z YE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMALI Köklü reform olmadan sorun çözülmez A DAN Z YE REFORM ÞART n Yar gý da mut la ka kök lü re form la rýn ya pýl - ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Yar gý tay Baþ ka ný Ha san Ger çe ker, A dan Z ye ka dar, ilk de - re ce mah ke me le rin den i ti ba ren yar gý re for - mu ya pýl ma sý ge re ki yor. Yok sa Yar gý tay' da - ki dos ya sa yý sý ný a zalt mak la yar gý nýn so - run la rý ný bi tir mek müm kün de ðil de di. BULGARÝSTAN TATÝL ÝLÂN ETTÝ Mevlid Kandili resmî bayram n Bul ga ris tan hü kü me ti nin ka ra rýy la Pey - gam be ri miz Haz re t-i Mu ham med in (asm) do ðum gü nüne tekabül eden 14 Þu bat, ül - ke de ki Müs lü man lar i çin res mî bay ram ve ta til gü nü o la rak kut lan dý. Ha be ri 16 da BLAÝR ÝN BALDIZI LAUREN BOOTH: Keþke daha fazla Müslüman olsa Ha be ri say fa 16 da BÖLGE ADLÝYE MAHKEMELERÝ n Bir an ön ce böl ge ad li ye mah ke me le - ri nin de ku rul ma sý ge rek ti ði ne dik kat çe ken Ger çe ker, Yok sa bu dos ya a ký þý de vam et ti ði sü re ce bu gün 6 da i re ku - rar sý nýz, se ne ye yi ne 6 da i re da ha kur - ma zo run lu lu ðu do ðar di ye ko nuþ tu. Ha be ri say fa 5 te Okul zili yeniden çaldý nýlk ve or ta öð re tim o kul la rýn da ki yak la - þýk 16 mil yon öð ren ci i le 600 bi ne ya kýn öð ret men i çin ders zi li dün ye ni den çal dý e ði ti m-öð re tim yý lý 17 Ha zi ran Cu ma gü nü so na e re cek. Ha be ri 3 te Mevsim hastalýklarý arttý Ha be ri say fa 15 te GÖSTERÝCÝ KALMADI Asker Tahrir i boþalttý n Mý sýr ýn baþ ken ti Ka hi re de, gös te ri le - rin ya pýl dý ðý Tah rir Mey da nýnda gös te - ri ci kal ma dý ðý bil di ril di. Mý sýr as ker ve po li si, mey danda ka - lan son de mok ra si yan lý sý gös - te ri ci le ri de dün mey dan dan çý kar dý. Ha be ri say fa 7 de Göstericiler Tahrir Meydanýný terk etti. FO TOÐ RAF: A A Büyük yürüyüþ çaðrýsý n Mü ba rek in dev ril me siy le so nuç la nan pro tes to gös te ri le ri ni or ga ni ze e den ler, bu se fer de 18 Þu bat Cu ma gü nü dü zen le ne - cek za fer yü rü yü þü i çin çað rý yap týlar. Or ga ni za tör ler, tüm Mý sýr da dü zen le ne - cek yü rü yü þe mil yon la rýn ka týl ma sý ný bek - le dik le ri ni söy le di ler. Ha be ri say fa 7 de Yemen de eylemler sürüyor n Ye men de hü kü met kar þý tý gös te ri ler de vam e der ken, ka na yi ken ti Ta iz de hü kü met kar þý tý i le yan lý la rý a ra sýn da ça týþ ma çýk tý ðý ve po li sin du ru mu kon trol al tý na a la ma dý ðý bil di ril di. Baþ - kent Sa na da da Mý sýr da ki a yak lan - ma dan il ham a lan pro tes to cu lar, po lis is tih ba rat mer ke zi ne yü rü ye cek le ri u - ya rý sýn da bu lun du lar. Ha be ri say fa 7 de ISSN VÝZENÝN HUKUKÎ GEREKÇESÝ YOK Haberi sayfa 4'te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 lâhýka Ýnþâallah Araplar, Türklerle Kur ân ý âleme ilân edecekler Hasbiyallâhü ve ni'me l-vekîl (Allah bana kâf îdir. O ne güzel vekîldir) sözü her korkan kimse için bir emniyet kaynaðýdýr. Câmiü's-Saðîr, No: 1962/ Hadis-i Þerif Meâli Vefatýnýn 10. yýlýnda Mustafa Özsoy ordusu olan Türklerle hakikî bir Be di uz za man Sa id Nur si. Ýnþâallah, yine Araplar ye si býrakýp, Ýslâmiyetin kahraman tesânüd ve ittifak ile el ele verip Kur ân ýn bayraðýný dünyanýn her tarafýnda ilân edeceklerdir. Ý KÝN CÝ KE LÝ ME: Ki, müd det-i ha ya tým da tec rü be le rim le fik rim de te vel lüd e den þu dur: Ye is en deh þet li bir has ta lýk týr ki, â lem-i Ýs lâ mýn kal bi ne gir miþ. Ýþ te o ye is tir ki bi zi öl dür müþ gi bi, garp ta bir-i ki mil yon luk kü çük bir dev let, þark ta yir mi mil yon Müs lü man la rý ken di ne hiz met kâr ve va tan la rý ný müs tem le ke hük mü ne ge tir miþ. Hem o ye is tir ki, yük sek ah lâ ký mý zý öl dür müþ, men fa at-i u mu mi ye yi bý ra kýp men fa at-ý þah si ye ye na za rý mý zý has ret tir miþ. Hem o ye is tir ki, kuv ve-i mâ ne vi ye mi zi kýr mýþ. Az bir kuv vet le, i man dan ge len kuv ve-i mâ ne vi ye i le þark tan gar ba ka dar is ti lâ et ti ði hal de, o kuv ve-i mâ ne vi ye-i ha ri ka me yu si yet le ký rýl dý ðý i çin, zâ lim ec ne bî ler dört yüz se ne den be ri üç yüz mil yon Müs lü ma ný ken di le ri ne e sir et miþ. Hat tâ bu ye is le, baþ ka sý nýn lâ kayt lý ðý ný ve fü tu ru nu ken di tem bel li ði ne ö zür zan ne dip ne me lâ zým der, Her kes be nim gi bi ber bat týr di ye þe ha met-i i ma ni ye yi terk e dip hiz met-i Ýs lâ mi ye yi yap mý yor. Ma dem bu de re ce bu has ta lýk bi ze bu zul mü et miþ, bi zi öl dü rü yor. Biz de o kâ ti li miz den ký sa sý mý zý a lýp öl dü re ce ðiz. Lâ tak na tû min rah me til lah / Rah met-i Ý lâ hi ye den ü mi di ni zi kes me yi niz. (Zü mer Sû re si: 39:53) ký lý cýy la o ye i sin ba þý ný par ça la ya ca ðýz. Ta ma mý el de e di le me yen þe yin, ta ma mý terk e dil mez ha di si nin ha ki ka tiy le be li ni ký ra ca ðýz in þâ al lah. Ye is, üm met le rin, mil let le rin se re tan de ni len en deh þet li bir has ta lý ðý dýr. Ve ke ma lâ ta mâ ni ve Ku lum Be ni na sýl ta nýr sa, o nun la öy le mu â me le e de rim. (Bu ha rî, Tev hid: 15, 35) ha ki ka ti ne mu ha lif tir; kor kak, a þa ðý ve â ciz le rin þe ni dir, ba ha ne le ri dir. Þe ha met-i Ýs lâ mi ye nin þe ni de ðil dir. Hu su san A rap gi bi nev-i be þer de me dar-ý if ti har yük sek se ci ye ler le müm tâz bir kav min þe ni o la maz. Â lem-i Ýs lâm mil let le ri A ra býn me ta ne tin den ders al mýþ lar. Ýn þa al lah, yi ne A rap lar ye si bý ra kýp, Ýs lâ mi ye tin kah ra man or du su o lan Türk ler le ha ki kî bir te sâ nüd ve it ti fak i le el e le ve rip Kur ân ýn bay ra ðý ný dün ya nýn her ta ra fýn da i lân e de cek ler dir. Hutbe-i Þamiye, s. 49 LÜ GAT ÇE nev-i be þer: Ýn sa - noð lu. ye is: ü mit siz lik. me ta net: Ka rar lý lýk, da ya nýk lý lýk, sað lam lýk. te sâ nüd: Da ya nýþ ma, bir bi ri ni des tek le me. müs tem le ke: Sö - mür ge. se re tan: Kan ser. ýlhamdan satira OSMAN ZENGÝN man Al lah ým! Za ma nýn hýz la a kýp gi den sür a ti ne ye tiþ mek ne ka dar zor. Da ha dün de ni le cek ka dar ya kýn bir za man da be ra ber ol du ðu muz, can lý ve he ye can lý, Mus ta fa Öz soya ða bey ve fat e de li 10 se ne ol muþ. Es ki ha tý ra la rý ka rýþ tý rýr ken ve fat et ti ði ta ri hi gö rün ce þa þýr dým, za ma nýn bu ka dar ça buk geç ti ði ne. O nun la çok yön lü hu ku ku muz ol du ðun dan, ve fa týn dan son ra yaz dý ðým bir ta zi ye ya zý sýn dan son ra, tek ra ren o na rah met du â sýy la bir ha tý ra ve ha týr lat ma ya zý sý da ha yaz mak is ti yor dum. Ve fa týn dan bu ya na 10 se ne geç ti ði ni mü þa he de e din ce de, he men bu ya zý yý yaz dým, hiç de ðil se ve fa tý nýn 10 yý lý na te kâ bül e den 14 Þu bat ta ri hi ne denk gel sin di ye. Ri sâ le-i Nur lar la mü þer ref ol duk tan son ra, ar týk o dâ vâ nýn her hâl ve ha re ke ti ne kar þý i çi miz de bir mu hab bet ba ðý o luþ muþ tu. Ne re de bir Ri sâ le-i Nur ta le be si gör sek, he men ir ti ba ta ge çi yor, mu hab bet fe dâ i si ol ma nýn te za hü rü nü gös te ri yor, his se di yor duk se ne si yaz ay la rýy dý. 19 yaþ i çe ri sin de bir genç tik, üç se ne dir de Nur lar la hem hâl o lu yor duk. Ba ba mýn mem le ke ti o lan Er me nek e git mek ü ze re, ba bam ve rah met li va li dem le be ra ber An ka ra dan Kon ya ya gel dik. O ra da ba ba mýn ak ra ba la rýn da bir ge ce ka lýp, er te si gün de Er me nek e gi de cek tik. O to büs ten in dik ten son ra Kon ya nýn meþ hur tri por tör le ri (dol muþ þek li ne dö nüþ tü rül müþ mo to sik let) i le vi lâ yet mer ke zi ne gel miþ tik. Mev lâ na Haz ret le ri ni zi ya ret et tik ten son ra ba ba ma de dim ki: Ba ba, bu ra da bi zim Ye ni As ya ga ze te si bü ro su var mýþ, o nu bir bu la lým da a ða bey ler le ta ný þa lým. O za man Fa tih çar þý sýn day dý bü ro. Ü çü müz yu ka rý çýk týk, an nem dý þa rý da bek ler ken ba bam la ben i çe ri se lâm ve rip gir dik. Bü ro da bir kaç ki þi o tu ru yor du. Bi zi mu hab bet le ku cak la ma la rý, ba ba mý da þa þýrt mýþ tý. Da ha ilk de fa ta nýþ tý ðý mýz þa hýs lar, bi zi mu hab bet le ku cak la mýþ tý. San ki es ki bir dost, ak ra ba gi bi... An ka ra dan gel di ði mi zi ve Er me nek e gi de ce ði mi zi söy le ye rek, ken di le riy le ta nýþ mak i çin uð ra dý ðý mý zý söy le dik. O za man bü ro ya D. A li Çi çek a ða bey ba ký yor du. Ya nýn da ki gü ler yüz lü a ða be ye hi tap e de rek, Öz soy Aða bey, bak bun lar se nin hem þeh ri le rin miþ de di. O da gü le rek ba ba ma A ða bey Er me nek in ne re sin den si niz? de di. Ba bam da an lat ma ya baþ la yýn ca, ba ba an nem le Öz soy A ða be yin ay ný köy den ol duk la rý na, bi raz da ha sað dan-sol dan ko nu þun ca da, ba bam i le u zak tan ak ra ba çýk týk la rý na þa hid o lun ca, her i ki si nin de se vinç le bir bi ri i le ak ra ba mu hab bet le ri bi zi mem nun et miþ ti. Bir müd det son ra mü sa a de is te yip, ba ba mýn ak ra ba la rý na git mek is te di ði mi zi söy le yin ce, Öz soy A ða bey a tý la rak Ol maz a ða bey, biz de ak ra ba yýz bak. Dün ya da bý rak mam si zi, bi zim e ve gi de ce ðiz, o ra da mi sa fir o la cak sý nýz de di. Ba bam ve an nem çok ýs rar et tiy se de, Öz soy A ða be yin ýs ra rý ga lip ge le rek, Me ram bað la rý na gi den be le di ye o - to bü sü ne bi ne rek yo la ko yul duk. As lýn da bu iþ, be nim de çok ho þu ma git miþ ti. Nur cu bir a ða be yin e vi ne gi dip, mu hab bet et mek da ha i yi gel miþ ti ba na. Ve yol da dü þü nü yor dum ki ay ný dü þün ce de ol duk la rý ný an ne ve ba bam da, da ha son ra ba na i fa de et miþ ler di A man Al lah ým, bu ne iþ? Ýlk de fa gö rüþ tü ðü ve da ha i yi ce ta ný ma dý ðý in san la rý ken di öz ak ra ba sýy mýþ gi bi a lýp e vi ne gö tü rü yor... Bu na sýl bir kar deþ lik böy le? Öz soy A ða be yin, Me ram bað la rýn da, ye þil - Rahmetli Mustafa Özsoy Aðabeyle ile 1975'te evinin bahçesinde çekilmiþ olduðumuz bir hatýra resmi. lik ler a ra sýn da ki bah çe li gü zel e vi ne gir dik. Ha ný mý ve ço cuk la rý da bi zi ka pý da gü ler yüz le kar þý la dý lar yaþ la rýn da Dur sun (Ab dül ka dir), on dan üç-dört yaþ kü çük Ca fer ve da ha 4 yaþ la rýn da bir ço cuk o lan Mu ham med Muh tar ol mak ü ze re üç er kek ço cu ðu var dý. O ge ce soh bet e dip, sa bah kal ka rak Er me nek e doð ru yo la çýk týk. Rah met li Öz soy A ða bey le bi zim ilk ta nýþ ma mýz dan son ra, ar týk ge rek biz Kon ya ya gel di ði miz de, ge rek se o tek o la rak ve ya a i le si i le, An ka ra ya gel dik le rin de bir bi ri mi zin e vin de ka lýr, mu hab bet e der, hiz met le re, soh bet le re be ra ber gi der dik. Rah met li, çok en te re san bi riy di. Ýn san psi ko lo ji sin den çok i yi an lar, her ke se se vi ye si ne gö re mu â me le e der, mu ha tap o lur du. Da ha son ra ki bir zi ya re ti miz de, sa mi mi ye ti miz de i yi ce i ler le miþ ti. Bü yük oð lu Dur sun, i mamha tip o ku lu nun or ta bö lü mü nü bi tir miþ ti, fa kat ka bi li ye ti e lek tro nik ü ze ri ney di ve ba na, sa nat o ku lu na git mek is te di ði ni, a ma Öz soy A ða be yin ra zý ol ma dý ðý ný söy le miþ ti. Ben de mü na sip bir li san la bu nu Öz soy a ða be ye söy le miþ, o da bi zim ha tý rý mý zý kýr ma ya rak Dur sun un sa nat o ku lu na (en düs tri mes lek li se si) ka yýt ol ma sý ný sað la mýþ tý. Biz den 20 yaþ ka dar bü yük, ba ba mýz me sâ be sin de bir in san ol ma sý na rað men, ar ka daþ gi biy dik. Ve 30 se ne ka dar bu mu hab be tî hal ler hep de vam e dip git miþ ti. Ri sâ le-i Nur lar la mü þer ref ol duk tan son ra, Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le riy le bir kaç de fa gö rü þüp, soh bet e dip, o nun il ti fat la rý na mah zar o lan bah ti yar lar dan dý. Ýlk zi ya re tin de, Üs ta dýn o na söy le di ði þu söz çok mü him ve ma ni dar dýr: Kar de þim, be nim na za rým da i ki sý nýf çok e hem mi yet li dir: Bi ri si su bay, di ðe ri i se öð ret men dir. Ben ce bir öð ret men, yüz va iz ka dar bu mem le ke te fay da lý dýr. Su bay, Türk or du su nun en sað lam te me li ve un su ru dur. Bu i ki sý nýf mes le ðe çok e hem mi yet ve ri rim ben. Öm rü bo yun ca Üs ta dý na, dâ vâ sý na sa dýk kal mýþ, hiç in hi raf et me ye rek, sap ma ya rak yo lu na de vam et miþ tir. Çok çi le çek miþ, ha pis le re, sür gün le re mu ha tab ol muþ, aç kal mýþ, a çýk kal mýþ; a ma hiç bir þey o nu yo lun dan ve da vâ sýn dan a yýr ma mýþ týr, a yý ra ma mýþ týr. Ta biî bun da en bü yük des tek çi si de, muh te re me ha ný mý Se her ab la mýz ve ço cuk la rý ol muþ tur se ne sin de do ðan son ço cu ðu Fa tih de dâ hil bü tün ço cuk la rý ný Ri sâ le-i Nur un fe da i si þek lin de ye tiþ tir miþ tir. El ham dü lil lah ki, dört ço cu ðu da ba ba la rý nýn bay ra ðý ný dal ga lan dýr ma ya de vam et mek te dir. Öz soy, di nî si ya se te â let e den le re çok ký zar ve me sa fe li dav ra nýr dý. Bu zih ni ye tin ilk tem sil ci si nin, Kon ya dan se çil me si ne i çer ler, Kon ya lý la ra si tem e der di. Ken di si Köy Ens ti tü sü nde ye tiþ miþ bir öð ret men ken, Nur la rý ta ný dýk tan son ra, çe lik gi bi bir i ra de ve i man sa hi bi ol muþ, dâ vâ sýn dan hiç ta viz ver me miþ ti. Sür gün ve ha pis ler ne ti ce sin de, sev di ði öð ret men lik mes le ðin den ay rý bý ra kýl mýþ, müf tü lük mu ra ký bý ve 1980 Ýh ti lâ li ön ce si son AP hü kû me ti za ma nýn da da, Kon ya Halk E ði tim Mü dür lü ðü va zi fe le rin de bu lun muþ tu. Hat ta sür gün le rin den bi rin dey ken, 70 li yýl lar da ki E ce vit hü kû me ti nin Mil li E ði tim Ba ka ný ve o nun da öð ret men o ku lun dan ar ka da þý o lan Mus ta fa Üs tün dað ýn ma kam-mev kii tek lif le ri ni ka bul et me miþ, mu ha lif gö rüþ te ki mu ha ta bý na hay si ye tin den ve va ka rýn dan ta viz ver me miþ ti. En zor ve mu si bet li gün le rin de da hi yü zün de ki te bes süm ek sik ol maz dý. Ha ni, Ý çi kan að la sa da dý þý gü ler tâ bi ri var dýr ya, on da çok i yi mü þa he de e di lir di bu mâ nâ. Pla nör cü lük vs. gi bi ba zý spor la rý da se ver di. Ka bi li yet li bir a ða be yi miz ol du ðun dan, is ti þa re e de rek, be ra ber ce ka rar ver me miz ne ti ce sin de, Dur sun un çe kim le ri i le, Min ye li Ab dul lah ro ma ný nýn bir kýs mý ný fil me al mýþ tý. Bu ko nu da ilk nü ve o na a it tir. 17. Lem a da ki 12. No ta yý çok gü zel bir þe kil de tey be o ku muþ tur ve ba zen o nu din le yen ler ce, ru hu na fâ ti ha lar o kun ma sý na se beb ol mak ta dýr. (Ta biî biz de ay rý ca, na maz son ra sý ve bü tün di ðer du â la rý mýz da fa ti ha lar o ku mak ta yýz.) Ve fat et ti ði 14 Þu bat 2001 ta ri hin de çok ü zül müþ ve að la mýþ týk. Bi ze geç ha ber ve ril di ðin den ve ce na ze si ne ye ti þe me di ði miz den do la yý da i çi miz de bu, hep bir sý zý o la rak kal mýþ týr. Ce nâb-ý Hak tek rar rah met ey le sin Mus ta fa Öz soy a ða be yi me. Bu ve si ley le baþ ta Üs ta dý mýz ol mak ü ze re, a hi re te in ti kal e den bü tün nur ta le be le ri ne de rah met ler di le riz. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HA BER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Fa ruk ÇA KIR Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 12 R. Evvel 1432 Ru mî: 2 Þubat 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Okul zili çaldý YAKLAÞIK 16 MÝLYON ÖÐRENCÝ VE 600 BÝN ÖÐRETMEN ÝKÝ HAF- TALIK YARIYIL TATÝLÝNÝN ARDINDAN DÜN DERS BAÞI YAPTI. TÜR KÝ YE'DE ilk ve or ta öð re tim o kul la rýn - da ki yak la þýk 16 mil yon öð ren ci i le 600 bi - ne ya kýn öð ret men i çin ders zi li dün ye ni - den çal dý. Yak la þýk 16 mil yon öð ren ci i le 600 bi ne ya kýn öð ret men, 28 O cak Cu ma gü nü çýk týk la rý ya rý yýl ta ti li ni ta mam la ya - rak, dün ders ba þý yap tý. E ði tim de i ki haf ta - lýk ya rý yýl ta ti li nin ar dýn dan ders ba þý ya pan e ði tim ca mi a sý, i kin ci dö nem de da ha çok sý nav la ra a ðýr lýk ve re cek. Ýl köð re tim i kin ci ka de me öð ren ci le ri, Se vi ye Be lir le me Sý - nav la rý na (SBS) ka tý la cak. SBS, il köð re tim 7. sý nýf öð ren ci le ri i çin 5 Ha zi ran 2011 de, il köð re tim 8. sý nýf öð ren ci le ri i çin i se 4 Ha - zi ran 2011 de ya pý la cak. Ýl köð re tim 5., 6. ve 7. sý nýf öð ren ci le ri i le li se 9., 10. ve 11. sý nýf - lar da o ku yan öð ren ci le rin ka týl dý ðý Pa ra sýz Ya tý lý lýk ve Burs lu luk Sý na vý (PYBS) 30 Ni - san 2011 de dü zen le ne cek. Ýl köð re tim 8. sý nýf öð ren ci le ri ne yö ne lik PYBS i se 4 Ha - zi ran da ger çek leþ ti ri le cek. Li se son sý nýf öð ren ci le ri nin ka tý la ca ðý ü ni ver si te ye gi riþ sý nav la rý nýn ilk a þa ma sý Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý (YGS) 27 Mart 2011 Pa zar gü nü ya pý la cak. Ü ni ver si te ye gi riþ te i kin ci a þa ma o lan Li sans Yer leþ tir me Sý nav la - rý nýn (LYS) baþ vu ru la rý, 1827 Ni san 2011 de ya pý la cak. LYS, 18 ve 19 Ha - zi ran i le 25 ve 26 Ha zi ran 2011 de beþ ay rý o tu rum da dü zen le ne - cek e ði ti möð re tim yý lý 17 Ha zi ran Cu ma gü nü so na e re cek. E ÐÝ TÝM CÝ NÝN YÜ KÜ A ÐIR BURSA Ýl Mil li E ði tim Mü dü rü A til la Gül sar, kut sal bir gö rev yap týk la rý ný be - lir te rek, Kut sal bir mes lek ya pý yo ruz. Biz den bek len ti ler faz la ve so rum lu lu - ðu muz da bir hay li a ðýr. Ül ke miz de i yi ya da kö tü ya þa nan her þey de e ði tim ci - le rin pa yý ol du ðu nu dü þü nü yo rum di ye ko nuþ tu. A til la Gül sar, Ba þa rý da ya da ba þa rý sýz lýk da he pi mi zin pa yý ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Bur sa nýn ve ül ke mi zin da ha ba þa rý lý ol ma sý ve i le ri git me si i çin top lum o la rak ü ze ri mi ze dü þen gö rev - le ri iþ bir li ði i çe ri sin de yap ma lý yýz þek - lin de ko nuþ tu. O kul lar da i kin ci dö nem da ha çok pro je ü re til me si ni bek le dik le - ri ni an la tan A til la Gül sar, ay rý ca ve li, öð ren ci ve öð ret men iþ bir li ði nin ü ze rin - de dur du. An ka ra-bur sa/ a a-ci han TAH LÝL Balyoz da yeni süreç KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Bal yoz Dar be Pla ný a dýy la iþ ti har bu lan ha - zýr lýk la rýn gün de me gel me si nin ü ze rin den bir sene geç tik ten son ra, sö zü e di len fa a li - yet ler e isimleri karýþan e mek li ve mu vaz zaf ko - mu tan lar hak kýn da tu tuk la ma ka ra rý ve ril di. A ra la rýn da, kuv vet ve or du ko mu tan lý ðý yap - mýþ e mek li or ge ne ral ler le, 29 mu vaz zaf ge ne ral ve a mi ra lin de bu lun du ðu tu tuk suz sa nýk lar dan, ka ra rýn ve ril di ði son du ruþ ma da ha zýr bu lu nan - lar, hay li ge ri lim li bir bekleyiþin ardýndan der - dest e di lerek topluca ce za ev le ri ne gön de ril di ler. Ön ce ki du ruþ ma lar da ba zý la rý sa kýz çið ne yip mah ke me sa lo nun da vol ta at mak ve soh bet et mek gi bi lâ u ba li dav ra nýþ lar ser gi le dik le ri i çin mah ke me baþ ka ný ta ra fýn dan u ya rý lan sa nýk lar bu de fa da Bi zi an cak or ge ne ral dü ze yin de ki ler tu tuk la ya bi lir di ye ka zan kal dý rýp, hep bir a ðýz - Ýki kardeþ okula gidemedi dan har bi ye marþý söy le ye rek a yak lan dý lar. Des tek ve ren ya kýn la rý, or du e vin de biz zat Ge - nel kur may Baþ ka nýn ca ya týþ tý rýl dýk tan son ra sa - nýk lar ce za e vi yo lu nu tut tu lar. Ge ri lim ve is ya nýn böy le so nuç lan dý rýl ma sýn da oy na dý ðý rol, Org. Ko þa ner için ifade edilen Hu ku kun dý þý na çýk - maz sö zü nü en azýndan þimdilik doð ru la dý. Ve To lon a at fen ya yýn la nan ses ka yýt la rýn da ga liz i fa de ler le ses len di ri len Sav cý nýn ve po li sin had di ne mi düþ müþ ki biz le ri gö zal tý na al sýn lar? mey dan o ku ma sý bir de fa da ha boþ luk ta kal dý. Bal yoz sü re ci nin bu gü ne ka dar ki sey ri gel git li bir çiz gi ta kip et ti ði, tu tuk la ma ve ya ka la ma ka - rar la rý i ki kez tah li yelere dö nüþ tü ðü i çin, o la yýn tav sa ma ya yüz tut tu ðu gibi bir intiba doð muþ tu. Bir ta raf ta deh þet ve ri ci ve sar sý cý id di a lar söz ko nu su i ken, di ðer ta raf ta bun lar la ir ti bat lan dý - rý lan ki þi le rin dý þa rý da ol ma sý zi hin ler de kuþ ku - lar ve so ru i þa ret le ri be lir me si ne se bep ol muþ tu. An cak Göl cük te ki Do nan ma Ko mu tan lý ðýn da ya pý lan a ra ma da, dö þe me al týn dan çý ka rýl dýk la rý be lir ti len ye ni bel ge ve do kü man la rýn gün de me gel me si bu du ru mu de ðiþ tir di ve þok tu tuk la - ma ka rar la rý da bu ge liþ me nin ar dýn dan gel di. Ger çi ön ce sin de de, söz ko nu su ha zýr lýk la rýn o da ðý ný o luþ tu ran plan se mi ne ri i le il gi li a na - liz ler de, or du i çi pro se dür le re uy ma yan, hat tâ e - mir -ko mu ta zin ci ri ni tak ma yan ba þý na buy ruk ta výr lar ser gi len di ði nin i þa ret le ri gö rül müþ tü. Ni te kim Se dat Er gin in yap tý ðý ve Hür ri yet te ya yýn la dý ðý ça lýþ ma da bu nun de tay la rý mev cut. Bal yoz un bir nu ma ra sý o la rak gö zü ken dö - ne min 1. Or du Ko mu ta ný nýn, Ka ra Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðýn dan ge len ta li mat la rý da hi din le - me ye rek bil di ði ni o ku ma ya de vam et me si gi bi. Gü ya Yu na nis tan la harp ih ti ma li ü ze ri ne bi na e di len se nar yo lar da, o sý ra da fýr sat tan is ti fa de or du yu ar ka dan vu ra cak ir ti ca a yak lan ma sý gi - bi ak la zi yan bir var sa yý ma da yan dý rý lan plan - lar, Bal yoz ha di se si nin e sa sý ný o luþ tu ru yor gi bi. Sý ký yö ne tim i lâ ný, tu tuk la ma lar ve mil lî mu ta - ba kat hü kü me ti for mü lü, ay ný pla nýn a þa ma la rý. Ve Çe tin Do ðan ýn ko nuy la il gi li söz le ri, bun - la rý ga yet nor mal gö ren bir an la yý þý yan sý tý yor. 28 Þu bat ta ir ti ca ya kar þý BÇG yi ku rup yö - net mek le ö vü nen ve E MAS YA nýn da en ha ra - ret li sa vu nu cu la rýn dan bi ri o la rak ö ne çý kan Do - ðan, Bal yoz pla ný ný sa vu nur ken de Mil lî Gü ven - lik Si ya set Bel ge si nin ge re ði ni yap týk de miþ ti. A ma o nun ve or tak la rý nýn an la ya ma dý ðý þey, ar týk ül ke ve dün ya þart la rý nýn, bu an la yý þý ge - çer siz kýl dý ðý. Ge li nen nok ta da, es ki den so nuç ver miþ ve e pey ce iþ gör müþ o lan kla sik dar be yön tem le ri de, 28 Þu bat tü rü post mo dern mü - da ha le sü reç le ri de iþ le vi ni kay bet miþ du rum da. Do ðan ve o nun gi bi dü þü nen ler, bu nu an la ya - ma mýþ ol ma nýn ve es ki yön tem ler le yo la de vam et me hu su sun da ki i nat la rý nýn be de li ni ö dü yor lar. Bu nok ta da, dar be ha zýr lýk ve gi ri þim le ri ne kar þý hu ku kun iþ le me si son de re ce ö nem li. Di le - ye lim ki, dâ vâ sü re ci faz la u za ma dan, ku ru nun ya nýn da ya þý da ya ka cak hak sýz lýk la ra mey dan ver me den, de mok ra tik hu kuk dev le ti ne kas te - den le ri de hak et tik le ri ce za ya çarp tý rýp ib re t-i mü es si re teþ kil e de cek þe kil de so nu ca bað lan sýn. Ve böy le ter tip ler ar týk ta ri he ka rýþ sýn. NIÐDE DE, yarýyýl tatilinin ardýndan okula gitmeye hazýrlanan iki kardeþ, sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlenerek öldü. Alýnan bilgiye göre, Edikli beldesi Yeni Mahalle de, Perihan Türkcan kýzlarý Cansel (13) ve Keziban ý (10) okula gitmeleri için uyandýrmak istedi. Kýzlarýný yataklarýnda hareketsiz yatarken bulan Perihan Türkcan, eþi Hamdi Türkcan ý uyandýrdý. Babalarý tarafýndan Niðde Devlet Hastanesi acil servisine kaldýrýlan Cansel ve Keziban ýn sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlenerek öldükleri belirlendi. Edikli beldesindeki Þehit Ýhsan Yarýkulak Ýlköðretim Okulu 6. sýnýf öðrencisi olan Cansel ve 4. sýnýf öðrencisi Keziban ýn cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldýrýldý.baba Hamdi Türkcan ve anne Perihan Türkcan ile olayý haber alan yakýnlarý hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü belirtildi. Niðde/aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HA BER FARK Çünkü orada Kemalizm yok FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Mý sýr da ya þa nan lar, da ha doð ru su bun dan son ra ne ler ya þa na ca ðý dün ya nýn me rak et ti ði bir ko nu. Ül ke yi 30 yýl bas ký re ji mi al týn da i da re e den Hüs nü Mü ba rek, mey dan la rý dol du ran mil yon la rýn i ti ra zý na u zun sü re di ren di, a ma um du ðu ve bek le di ði des te ði dost la rý ndan da gö re me di ve ne ti ce de kol tu ðu bý rak mak zo run da kal dý. Ba zý la rý, bu de ði þik lik son ra sýn da Mý sýr da pek de bir þey le rin de ðiþ me ye ce ði ni i le ri sü rer ken; ba zý la rý da Mý sýr ýn bu gün den ya rý na de mok ra si ye ka vu þa ca ðý ný söy lü yor. Her i ki tes bi tin de ken di ne gö re hak lý yön le ri o la bi lir, a ma or ta da bir ger çek var: Mý sýr da ve böl ge de her þe yin es ki si gi bi ol ma ih ti ma li yok. Bir ba ký ma, Es ki hâl mu hal; ya ye ni hâl ve ya iz mih lâl du ru mu bu ra da da söz ko nu su. Mý sýr Tür ki ye yi ge çe bi lir di yen Ah met Taþ ge ti ren, bu nu þöy le i fa de et miþ: E vet, de mok ra si de Mý sýr Tür ki ye yi ge çe bi lir. Ta mam, he nüz her þey sý fýr da a ma sý fý rýn ar ka sýn da bütün bir dün ya var, halk var, hat ta as ker var. (Bu gün, 13 Þu bat 2011) Es ki do ðu blo ku ül ke le rin de ya þa nan de ði þim ve ge li þi mi gö rün ce ay ný þe yi Mý sýr i çin de dü þün mek müm kün. Bu ra da a yýr de di ci ö zel lik, hýz la de ði þen ve ge li þen ül ke ler de biz de ki gi bi bir Ke ma lizm an la yý þý nýn ol ma ma sý dýr. Öy le ol ma sa, u zun yýl lar SSCB nin (Rus ya) bo yun du ru ðu al týn da ka lan dü nün ko mü nist ül ke ler i ký sa sü re de AB ü ye si o la bi lir miy di? Ay ný ba þa rý yý Mý sýr ýn sað la ma sý müm kün. Çün kü o ra da da her i yi li ðe en gel o lan Ke ma lizm yok. Baþ ka bir ko nu da Mý sýr ýn Tür ki ye yi ör nek a lýp al ma ya ca ðý. El bet te her i yi li ðin ör nek a lýn ma sý tav si ye e di lir, a ma Mý sýr ya da baþ ka ül ke le rin Tür ki ye de ki tek par ti an la yý þý ný ör nek a la ca ðý dü þü nül me sin. Ni te kim, bu ko nu da gö rüþ be lir ten Mý sýr lý bir uz man, Tür ki ye nin la ik ol ma dý ðý na dik kat çek miþ. ABD nin ön de ge len dü þün ce ku ru luþ la rýn dan Car ne gi e En dow ment ýn Or ta do ðu Mer ke zi Di rek tö rü ve Mý sýr da ki A kil A dam lar Ko mi te si nin söz cü sü Amr Ham zawy, Mý sýr ýn bun dan son ra sý i çin þöy le de miþ: Bir ko nu da e min o la bi lir si niz: Mý sýr lý lar ül ke le ri nin de mok ra tik leþ me si i çin mü ca de le et me ye de vam e de cek. Dik ta tö rü da ha dün de vir dik ve bun dan son ra ne o la ca ðý ný bek le yip gör me miz ge re ki yor. Bir tak vim ve prog ram be lir len me si i çin þu an ha rýl ha rýl ça lý þý yo ruz. Bun dan son ra dev let bi rim le ri, si ya sî güç ler ve ba ðým sýz u lu sal fi gür le rin da hil o la ca ðý u zun mü za ke re sü reç le ri baþ la ya cak. (...) Ýs te di ði miz, ül ke de si vil, de mok ra tik bir re jim ku rul ma sý. Or du nun kýþ la ya ge ri dön me si ge rek ge çiþ dö ne min den son ra ve Mý sýr lý si ya si güç le re yet ki dev ri yap ma sý la zým. Baþ kan lýk sis te mi mi, par la men ter sis tem mi o la cak, na sýl bir a na ya sa, se çim sis te mi na sýl o la cak... Bun la rýn hep si ni tar tý þa rak þe kil len di re ce ðiz. Or ta da sý nýr la rý çi zil miþ bir ki tap yok. Her ha lu kâr da de mok ra tik ül ke ye ya ký þan bir yol bu la ca ðýz. (Ak þam, 14 Þu bat 2011) Ham zawy, Tür ki ye, Mý sýr i çin mo del o la bi lir mi? so ru su na da þu ce va bý ver miþ: Ha yýr, ha yýr. Tür ki ye bi ze mo del o la maz. (...) Si zin yap týk la rý nýz dan et ki len miþ ol sak da, öy le baþ ka bir ül ke den mo del a la ca ðý mý zý san mý yo rum. Tür ki ye nin ger çek an lam da la ik ol du ðu pro pa gan da sýy la bü yü yen ga ze te ci tek rar so ru yor: Mý sýr Tür ki ye gi bi la ik bir ül ke ol ma sý müm kün mü pe ki? So ru nun ce va bý da ha çar pý cý: Tür ki ye nin çok da la ik ol du ðun dan e min de ði lim a ma siz öy le di yor sa nýz öy le ol sun. Um du ðu ce va bý a la ma yan mu ha bir tek rar so ru yor: Tür ki ye yi la ik bir ül ke o la rak gör mü yor mu su nuz? Ham zawy ýs rar lý: Bu ko nu ya gi rip si zin le Türk si ya se ti ü ze ri ne tar týþ mak is te mi yo rum. Bu nu si ze bý ra ký yo rum. Ül ke mi zi kur mak is ti yo ruz ve Tür ki ye yi ko nuþ mak i çin vak tim yok. Mý sýr ýn, Ýs lâ mý dýþ la yan bir la ik lik an la yý þý na sý cak bak ma ya ca ðý an la þý lý yor. El bet te iþ le ri ko lay de ðil, a ma i yi ni yet le yo la çýk týk la rý ný tah min e di yor ve ne ti ce nin de ha yýr lý ol ma sý ný di li yo ruz. Þük ret sin ler ki, Mý sýr da bir Ke ma lizm yok... TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz emekli Ýl müftüsü Halil Elitok'un babasý Ömer Elitok'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Allah'tan (c.c) rahmet diler, kederli ailesine taziyetlerimizi sunarýz. Isparta Yeni Asya Okuyucularý Gül: Ýs lâm dün ya sýn da kök lü de ði þim ler ya þa ný yor CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Or ta do ðu da ve Ýs lâm dün ya sýn da çok ö nem li, kök lü de ði þim ler ya þan dý ðý ný be lir te rek, Bü tün bu gör dü ðü müz o lup bi ten ler den ar zu muz þu ki her ül ke nin güç lü, halk la rý nýn o nur lu ve da ha mut lu bir þe kil de çýk ma sý ve bu sü reç le rin ký sa sür me si de di. Gül ve Ý ran Cum hur baþ ka ný Mah mud Ah me di ne jad baþ ba þa ve he yet ler a ra sý gö rüþ me le rin ar dýn dan or tak ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Bir ga ze te ci nin, Or ta do ðu da ya þa nan ge liþ me le ri na sýl de ðer len dir di ði? so ru su ü ze ri ne Gül, ön ce zi ya re ti ne i liþ kin bil gi ve re rek, ar dýn dan so ru yu ce vap la dý. Ý ran Cum hur baþ ka ný Ah me di ne jad i le ger çek leþ tir dik le ri baþ ba þa ve he yet ler a ra sý gö rüþ me ler de hem i ki li hem de böl ge sel ko nu la rý e le al dýk la rý ný be lir ten Cum hur baþ ka ný Gül, bu çer çe ve de Ý ran ýn nük le er dos ya sýy la il gi li ko nu la rý da e le al dýk la rý ný söy le di. Cum hur baþ ka ný Gül, þun la rý kay det ti: Böl ge miz de ö zel lik le Or ta do ðu da, Ýs lâm dün ya sýn da çok ö nem li, kök lü de ði þim le re þa hit o lu yo ruz. Bun la rý da de ðer len dir dik. Be nim gö rü þüm þu dur ki bü tün bu o lup bi ten le rin as lýn da hiç bir þe kil de sür priz ol ma ma sý ge re kir. Bu gün kü i le ti þim ça ðýn da, bu gün her ke sin bir bi rin den ha be ri ol du ðu bir dö nem de halk la rýn ta lep le ri, is tek le ri çok ger çek çi dir. Ben 2003 yý lýn da Tah ran da, bu ra da bir Ýs lâm Kon fe ran sý top lan tý sýn da ko nuþ ma yap mýþ tým ve þu de ðer len dir me de bu lun muþ tum, hiç bir ay rým yap ma dan bü tün ül ke ler, hep be ra ber, he pi miz ev le ri mi zin i çi ni dü ze ne koy ma mýz ge re kir. Halk la rýn ar zu la rý ný dik ka te al mak ge re kir, bu doð rul tu da da ge rek si ya sî ge rek e ko no mik kök lü re form lar yap mak ge re kir. Do la yý sýy la ba zen yö ne tim le rin, li der le rin ya pa ma dý ðý ný halk zor lu yor. As lýn da böl ge de gör dü ðü müz þey ler bu dur. Li der le rin ön der lik ya pa ma dý ðý na, halk ön der lik ya pý yor. Bü tün bu gör dü ðü müz o lup bi ten ler den ar zu muz þu ki her ül ke nin güç lü, halk la rý nýn o nur lu ve da ha mut lu bir þe kil de çýk ma sý ve bu sü reç le rin ký sa sür me si. Tah ran / a a-ci han Ergenekon da bir dalga daha O DATV DE A RA MA YA PIL DI, SA HÝ BÝ VE HÜR RÝ YET GAZETESÝ YA ZA RI SO NER YAL - ÇIN LA ÜÇ ARKADAÞI GÖZALTINA ALINDI. ER GE NE KON so ruþ tur ma sý kap sa mýn da O datv ad lý in ter net si te si mer ke zin de ve ba zý yö ne ti ci le ri nin ev le rin de po lis e kip le rin ce a ra ma ya pýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, ö zel yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Ze ke ri ya Öz ün Er ge ne kon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da ki ta le bi ü ze ri ne, Ýs tan bul 9. A ðýr Ce za Mah ke me si nin ka ra rý doð rul tu sun da, in ter net ya yý ný ya pan O datv nin mer ke zin de ve yö ne ti ci si ve Hür ri yet Ga ze te si ya za rý So ner Yal çýn i le Ba rýþ Ter koð lu, Ay han Boz kurt, Ba rýþ Peh li van ýn ev ve iþ yer le rin de a ra ma ya pýl dý. Bu a ra da, mah ke me, Yal çýn, Ter koð lu, Boz kurt ve Peh li van ýn gö zal tý na a lýn ma sý na ka rar ver di. CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li Çe tin Soy sal i le ga ze te ci ler Ha kan Ay gün ve O ray E ðin Yal çýn ýn a ra ma ya pý lan Le vent te ki e vi ne gel di. An cak po lis e kip le ri, bu ki þi le rin e ve ENERJÝ ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Af þin de ki Çöl lo lar a çýk kö mür ü re tim sa ha sýn da mey da na ge len gö çü ðün si ya se te a let e dil me si ne çok ü zül dü ðü nü söy le di. Ba kan Yýl dýz, gö çü ðün mey da na gel di ði Çöl lo lar kö mür ü re tim sa ha sýn da in ce le me ler de bu lun du. Ýn ce le me le ri nin ar dýn dan de ðer len dir me ya pan Yýl dýz, ön ce lik le ri nin ka yýp 9 ki þi ye u laþ mak ol du ðu nu be lirt ti. Ön ce ki gün ba zý si ya si par ti tem sil ci le ri nin ve mil let ve kil le ri nin o lay ye ri ne gel di ði ni ve a çýk la ma lar da bu lun du ðu nu öð ren di ði ni kay de den Yýl dýz, þöy le ko nuþ tu: Dün (ön ce ki gün) o lay ye ri ne ge len ba zý si ya sî par ti tem sil ci le ri nin ve mil let ve kil le ri nin yap mýþ ol duk la rý a çýk la ma lar i le ko nu yu si ya se te a let et me ye ça lýþ týk la rý ný duy dum. Bu na çok ü zül düm. Bu ko nu si ya set üs tü bir me se le dir. Bu nun ü ze rin den si ya set yap mak yan lýþ týr. Bu ra da ya þa nan o lay bir top rak kay ma sý dýr. Bu ra da in san ih ma li var mý dýr, yok gir me le ri ne i zin ver me di. Soy sal, bu ra da yap tý ðý a çýk la ma da, Ge nel Baþ ka ný mýz Ký lýç da roð lu'nýn gö rev len di ril me si so nu cu bu ra da yým de di. Yal çýn'ýn tüm Tür ki ye ta ra fýn dan ta ný nan bir ga ze te ci ol du ðu nu kay de den Soy sal, ''Ye ni bir te le viz yon ka na lý ku rul ma a þa ma sýn day dý, bu ka na lýn Ge nel Ya yýn Yö net me ni So ner Yal çýn o la cak tý. Son de re ce en di þe li yiz. Ak lý mýz da bir çok so ru i þa re ti var. Bu sý kýn tý lý sü reç ler her ge çen gün gör dü ðü nüz ü ze re ar tý yor. Bu o lay lar bu gü ne a it bir þey de ðil u zun sü re dir de vam e di yor'' di ye ko nuþ tu. Soy sal, Yal çýn i le gö rüþ tü ðü nü ve sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu nu da i fa de e de rek, ''So ner Yal çýn'ýn bir çað rý sý var mý?'' so ru su ü ze ri ne de, ''Bir be del ö de ne cek se ö de riz. Yaz dýk la rý mýn ve yap týk la rý mýn hep si nin ar ka sýn da yým'' de di ði ni bil dir di. Ýs tan bul / a a-ci han Bakan Taner Yýldýz, Çöllolar kömür üretim sahasýnda incelemelerde bulundu. FO TOÐ RAF: AA Gö çük si ya se te a let e dil me sin mu dur bil mi yo ruz. Ýl gi li ku rum lar bü tün bu ko nu la rý a raþ tý rý yor, ha zýr la ya cak la rý ra por lar da bu me se le or ta ya çý ka cak. Var sa suç lu, ce za sý ný çe ke cek a ma þim di den bi ri le ri ni suç la mak yan lýþ týr. Bi lim a dam la rý tek nik in ce le me le ri ni de tay lý bir þe kil de sür dü rü yor. Ye ni can ka yýp la rý nýn ya þan ma ma sý i çin böl ge de ön lem le ri mi zi sür dü rü yo ruz. Kö mür o ca ðýn da ki ze min de bi ri ken su yun çe kil me si i çin þu an da 200 ku yu dan pom pa lar la su çe ki li yor. Ze mi ni ku ru ta bi lir sek ye ni top rak kay ma la rý nýn ö nü ne geç miþ o la ca ðýz. O za man da top rak al týn da ki kar deþ le ri mi zin çý ka rýl ma sý ko lay la þa cak. Ön ce lik le ri nin top rak al týn da ki va tan daþ la ra u laþ mak ol du ðu na ve baþ ka bir he def le ri ol ma dý ðý na dik ka ti çe ken Yýl dýz, Dün ge ce a i le ler le de gö rüþ tük, zor bir o lay dýr. A i le le re sa býr di li yo ruz. Þu nu her kes i yi bil sin ki so ru nun çö zü mü ko nu sun da bü tün im kân la rý ný se fer ber et miþ du rum da dýr de di. Af þin / a a EN A ÐIR HAS TA OL SAM DA HAS TA NE YOK KA MU O YUN DA yer a lan Çe tin Do ðan has ta ne ye ya tar yo rum la rý na de ði nen Do ðan, Yok de re ce a te þim ol - sa. En a ðýr bir has ta lýk i çin de ol sam bi - le has ta ne yok. Dâ vâ ya ö lün ce ye ka dar de vam e de ce ðim de di. Er ge ne kon ve Bal yoz Dar be Pla ný dâ vâ la rýn da has ta - ne de bu lu nan sa nýk la rýn du ru mu nun da ger çek ol du ðu nu id di a e den Do ðan, Du rum la rý ger çek. Bu na lüt fen i na nýn. Er gin Say gun Pa þa An ka ra da kalp kri - zi ge çir di, stent ta kýl dý di ye ko nuþ tu. Vi ze nin hu ku kî ge rek çe si yok ALMANYA'DA Sol Par ti mil let ve ki li ve par ti si nin u lus la ra ra sý i liþ ki ler söz cü sü Se vim Dað de len, Al man ya da Türk va tan daþ la rý na uy gu la nan vi ze nin hiç bir hu kuk sal ge rek çe si nin ol ma dý ðý ný be lirt ti.be lirt ti. Ham burg da 20 Þu bat ta ya pý la cak e ya let mec li si se çim le ri ön ce sin de par ti si nin kam pan ya sý na ka tý lan Dað de len, yap tý ðý a çýk la ma da, vi ze nin ko lay laþ tý rýl ma sý ko nu sun da Al man hü kü me ti nin bir a dým at ma dý ðý ný be lir te rek, 2008 yý lýn da fe de ral hü kü me te bu yön de ver di ði miz bir ö ner gey le di ðer par ti le ri sý kýþ týr mýþ týk. Ma a le sef vi ze ko nu sun da hiç bir a dým at ma dý lar. Si ya sî par ti ler da ha faz la Türk ün Al man ya ya ge le ce ði en di þe si ta þý yor. Uy gu la nan vi ze nin hiç bir hu kuk sal ge rek çe si yok. Ay rý ca vi ze sa de ce i þa dam la rý na ko lay laþ tý rýl ma ma lý, öð ren ci, mü zis yen ve tu rist o la rak gel mek is te yen Türk va tan daþ la rý na da yö ne lik ol ma lý de di. Tür ki ye nin vi ze de ko lay lýk sað lan ma sý ný sa de ce i þa dam la rý i çin is te me si ni de yan lýþ bul du ðu nu be lir ten Dað de len, Türk hü kü me ti nin vi ze so ru nu nu sa de ce i þa dam la rý na in dir ge me si ne Al man hü kü me ti de sý cak ba ký yor, an cak vi ze siz se ya hat hak ký nýn bütün Türk hal ký na ve ril me si ge re kir di ye ko nuþ tu. Ham burg / a a GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Selahattin Akyýl'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirmiþtir. Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Yeni Asya Çamdibi Okuyucularý Ahmedinejad dan nükleer destek teþekkürü Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad da Türkiye nin ülkesinin nükleer sorunu konusunda kendilerine büyük destek verdiðini söyledi. Ahmedinejad, Ýstanbul'da geçtiðimiz Ocak ayýnda düzenlenen Ýran'ýn nükleer sorunu ile ilgili uluslar arasý toplantýyý hatýrlattý. Mahmud Ahmedinejad," Türkiye, Ýstanbul'da düzenlenen 5+1 toplantýsýný çok iyi yönetti. Bu toplantýnýn diðer önemli bir yaný Ýstanbul, uluslararasý arasý önemli toplantýlara ev sahipliliði yapacaðýný gösterdi. Ýstanbul un üstelendiði rolü çok önemsiyoruz. Türkiye böylelikle köklü bir ülke olduðunu, iyi bir yönetim tarafýndan idare edildiðini ortaya koydu" diye konuþtu. Çe tin Do ðan TU TUK LAN DI Bal yoz Pla ný da va sý sa nýk la rýn dan Es ki 1. Or du Ko mu ta ný Or ge ne ral Çe tin Do ðan tu tuk lan dý. Bal yoz Pla ný dâvâ sý kap sa mýn da hak kýn da ya ka la ma em ri çý ka rý lan es ki 1. Or du Ko mu ta ný e mek li Or ge ne ral Çe tin Do ðan i le Nu ri A li Ka ra ba ba, Ha lil Yýl dýz, Gök han Mu rat Üs tün dað, Re fik Ha kan Tu fan ve Ü mit Öz can dün sa bah sa at le rin de Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si ne ge le rek tes lim ol du. Ad li ye ye ken di a ra cýy la ge len Do ðan, ba sýn men sup la rý na yap tý ðý a çýk la ma da, CMK 250. mad de siy le yet ki len di ril miþ ö zel yet ki li mah ke me nin 11 Þu bat ta ri hin de ver di ði ka rar u ya rýn ca ken di li ðin den Be þik taþ Ad li ye si ne gel di ði ni söy le di. Do ðan, Bi raz dan iþ lem le rim ta mam la na cak ve ben Si liv ri Kam pü sü nde ki gö rev ye ri me ko þa rak gi de ce ðim de di. Do ðan, Göl cük Do nan ma Ko mu tan lý ðý nda e le ge çi ri len 43 kla sör i le il gi li bir so ru ü ze ri ne i se TSK i çin de alt dü zey de a dam la rý var, uz man ça vuþ gi bi i þi bil me yen ler. Üst dü zey de ol sa bel ge ler ü ze rin de ha ta yap maz lar. Alt dü zey de ki bu a dam lar, bel ge le ri bu ra ya koy muþ lar de di. MA NÝ FES TO HA ZIR LA YA CA ÐIM Ka ra ra i ti raz e de cek le ri ni i fa de e den Do ðan, E ðer i ti ra zý mýz ka bul ol maz sa du ruþ ma da sa vun ma yap ma ya ca ðýz. A vu kat la rý mýz cüb be çý ka ra cak ve hal ký mu ha tap a la ca ðýz. Ma ni fes to ha zýr la ya ca ðým, id di a na me yi ben ha zýr la ya ca ðým. Sav cý ve ha kim le re kar þý bun dan son ra söz bit miþ tir. A ðýr has ta ol sam da bun dan son ra has ta ne ye yat mak yok. Dâ vâya de vam e de ce ðiz þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me si ne çý kan Çe tin Do ðan, Nu ri A li Ka ra ba ba, Ha lil Yýl dýz, Gök han Mu rat Üs tün dað, Re fik Ha kan Tu fan ve Ü mit Öz can ya ka la ma e mir le ri nin yüz le ri ne o kun ma sý nýn ar dýn dan tu tuk lan dý. Tutuklu sanýklar, Adli Tabiplikte saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra Metris Cezaevi'ne gönderildi. Tu tuk la ma ka rar la rý na i ti raz lar da sa bah sa at le rin den i ti ba ren baþ la dý. Al bay Ce mal Te mi zöz i le Al bay Cen giz Köy lü nün a vu ka tý Ha san Gür büz ad li ye ye ge le rek ka ra ra i ti raz et ti. Bu a ra da haf ta so nu hak la rýn da nö bet çi Ýs tan bul 9. A ðýr Ce za Mah ke me si nce yol tu tuk la ma sý iþ le mi ya pý lan 11 mu vaz zaf as ker, da va ya ba kan Ýs tan bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce tu tuk la ma iþ lem le ri nin ya pýl ma sý a ma cýy la Has dal As ke ri Ce za e vin den Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si ne ge ti ril di. Ýs tan bul / a a-ci han TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Hasan Ali Cesur 'un kayýnvalidesi Meral Özdür 'ün ve fa tý ný te es sür le öð ren dik. Mer hu meye Ce nâ b-ý Al lah'tan rah met ve mað fi ret di ler, ke der li a i le si ve ya kýn la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, ta zi yet le ri mi zi su na rýz. c

5 HABER 5 Ýs tan bul da te rör o pe ras yo nu: 44 gö zal tý n ÝS TAN BUL DA, son 2 yýl da, te rör ör gü tü i çe ri sin de fa a li yet gös te re rek, çe þit li o lay la ra ka rýþ týk la rý ge rek çe siy le 44 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Ýs tan bul Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðün den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, 16 Mart 2009 ta ri hin den i ti ba ren, te rör ör gü tü i çe ri sin de fa a li yet gös te re rek, i zin siz gös te ri, ka mu ve ö zel ki þi le re a it bi na ve iþ yer le ri ne i le a raç la ra mo lo tof kok tey li a týl ma sý, taþ lý sal dý rý ey lem le ri ne ka rýþ tý ðý ve bu ey lem le ri or ga ni ze et ti ði ö ne sü rü len ki þi le re yö ne lik ça lýþ ma baþ la týl dý. 20 ay rý o la ya i liþ kin 44 ki þi gö zal tý na a lý ndý. A çýk la ma da, a raç kun dak lan ma sý o lay la rý na i liþ kin su çüs tü ya ka la nan 9 ki þi den 5 i nin tu tuk la na rak ce za e vi ne ko nul du ðu, þüp he li le rin bir bö lü mü nün ad li ye ye sevk e dil dik le ri, di ðer le ri nin de iþ lem le ri nin sür dü ðü kay de dil di. Ýstanbul / aa To kat Be le di ye si nde o pe ras yon n TOKAT Be le di ye siy le il gi li so ruþ tur ma kap sa mýn da dü zen le nen o pe ras yon da 39 ki þi gö zal tý na a lýn dý. To kat Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Mus ta fa Kü çük, yap tý ðý a çýk la ma da, son dö nem de i mar ko nu sun da ar tan þi ka yet ler ü ze ri ne so ruþ tur ma a raþ týr ma baþ lat týk la rý ný söy le di. Kü çük, Bi zim ta li ma tý mýz la To kat Be le di ye si ne To kat Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le rin ce o pe ras yon dü zen len di. 39 ki þi gö zal tý na a lýn dý de di. Tokat / aa Ý zin siz gös te ri ye po lis mü da ha le et ti n HAKKARÝ DE, Hak ka ri de i zin siz gös te ri ya pan gru ba, po lis mü da ha le et ti. Te rör ör gü tü e le ba þý Ab dul lah Ö ca lan ýn Tür ki ye ye ge ti ril me si nin yýl dö nü mü nü ba ha ne e den grup, Cum hu ri yet Cad de si nde BDP il bi na sý ö nün de top la na rak, be le di ye bi na sý na ka dar yü rü mek is te di. Po lis, u ya rý ya rað men da ðýl ma yan ve mo lo tof kok teyl le sal dý ran gru ba, bi ber ga zý ve ba sýnç lý suy la mü da ha le de bu lun du. Grup, a ra so kak la ra da ðýl dý. Hak ka ri nin Yük se ko va il çe sin de Cen giz To pel Cad de si nde de ço ðu ço cuk lar dan o lu þan grup, yol da ba ri kat ku rup a teþ yak tý. Gü ven lik ön le mi a lan po li sin da ðýl ma la rý yö nün de u yar dý ðý grup, po li se taþ ve mo lo tof kok tey liy le kar þý lýk ver di. Po lis de gru ba bi ber ga zý ve ba sýnç lý suy la mü da ha le et ti. O lay la il gi li bir ki þi gö zal tý na a lýn dý. Hakkari / aa TÝKA Baþkaný: Þart sýz yar dým ya pan ül ke yiz n TÜRK Ýþ bir li ði ve Kal kýn ma Ý da re si (TÝ KA) Baþ ka ný Mu sa Ku lak lý ka ya, Dün ya da þart sýz yar dým ya pan ül ke ol ma id di a sýn da yýz de di. TÝ KA Baþ ka ný Mu sa Ku lak lý ka ya, Dip lo ma si Mu ha bir le ri Der ne ði ü ye le ri i le TÝ KA mer ke zin de bi ra ra ya gel di. Tür ki ye nin yar dým stra te ji si hak kýn da bil gi ve ren Ku lak lý ka ya, kal kýn ma sü re ci de vam e den Tür ki ye nin ken di si nin de yar dým a lan bir ül ke ol du ðu nu vur gu la dý. Ku lak lý ka ya, yük se len do nör ül ke o la rak Tür ki ye nin, ya þa dý ðý tec rü be le ri pay laþ ma ya ö nem ver di ði ni an lat tý. Dün ya ge ne lin de yar dým la rýn çe þit li þart la ra bað lan dý ðý ný vur gu la yan Ku lak lý ka ya, Dün ya da þart sýz yar dým ya pan ül ke ol ma id di a sýn da yýz. Kre di ve ri yor sa nýz þart ko þar sý nýz a ma i liþ ki le ri güç len dir me yi ar zu e di yor sa nýz, o ül ke nin i çiþ le ri ne ka rýþ ma dan tek nik alt ya pý yý o luþ tu ra cak pro je le ri or ga ni ze et me niz ge re ki yor de di. Ankara / aa Alman Bakan: Ýs lâm di ni der si dü zen li o ku tul sun n AL MAN YA Ý çiþ le ri Ba ka ný Tho mas de Ma i zi e re, Ýs lâm di ni der si nin, o kul lar da dü zen li ders o la rak o ku tul ma sý nýn bir an ön ce uy gu la ma ya ge çi ril me si i çin e ya let le re çað rý da bu lun du. Ý çiþ le ri Ba ka ný de Ma i zi e re, Nürn berg þeh rin de yap tý ðý a çýk la ma da, Bu yýl ve ya en geç ge le cek yýl bu ko nu da uy gun an laþ ma lar ya pýl ma sý ge re kir de di. Þim di ye ka dar ya pý lan de ne me le rin ve ya pi lot pro je le rin ye ter li ol ma dý ðý nýn gö rül dü ðü nü, bu ko nu da so mut o la rak ya sa la rý te mel a lan uy gu la ma la ra ih ti yaç du yul du ðu nu be lir ten Ma i zi e re, her e ya le tin pra ti ðe dö nük çö züm ler a ra ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. E ya let le rin o kul ders le ri ni ve müf re da tý ný be lir le di ði Al man ya da, ba zý e ya let ler de Ýs lam di ni der si mo del pro je çer çe ve sin de o ku tu lu yor ve ya Ýs la mi yet din bil gi si (Ýs lam kun de) ders le ri ve ri li yor. Berlin / aa Yargýtay Baþkaný Gerçeker, Yargýtay ve Danýþtay'da Daire Sayýsýnýn Artýrýlmasýna Ýliþkin Kanun'un Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan onaylanmasýný deðerlendirdi. FOTOÐRAF: AA Köklü reform þart YARGIDA MUTLAKA KÖKLÜ REFORMLARIN YAPILMASI GEREKTÝÐÝNÝ BELÝRTEN YARGITAY BAÞKANI GERÇEKER, YOKSA YARGITAY DAKÝ DOSYA SAYISINI AZALTMAKLA YARGININ SORUNLARINI BÝTÝRMEK MÜMKÜN DEÐÝL DEDÝ. YAR GITAY Baþ ka ný Ha san Ger çe ker, A dan Z ye ka dar, ilk de re ce mah ke me le rin den i ti ba ren yar gý re for mu ya pýl ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, Yok sa Yar gý tay da ki dos ya sa yý sý ný a zalt mak la yar gý nýn so run la rý ný bi tir mek müm kün de ðil de di. Ha san Ger çe ker, Yar gý tay a ge li þin de ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Yar gý tay ve Da nýþ tay da da i re ve ü ye sa yý sý nýn ar tý rýl ma sý na i liþ kin ka nu nun Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ta ra fýn dan o nay lan dý ðý nýn ha týr la týl ma sý ve Si zin u ya rý la rý nýz dik ka te a lýn ma dý, ne di ye cek si niz? di ye so rul ma sý ü ze ri ne Ger çe ker, Ha yýr lý ol sun. Ne di ye bi li rim ki. Bun dan son ra biz i þi mi ze ba ka ca ðýz de di. Cum hur baþ ka ný Gül ün Ya sa yý o nay la ma say dým 200 bin dos ya za man a þý mý na uð ra ya cak tý de di ði nin be lir til me si ü ze ri ne Ger çe ker, þun la rý söy le di: Ýn þal lah ön le nir. Yal nýz bu ted bir ler le, da i re ve ü ye sa yý sý nýn ar tý rýl ma sýy la bu i þin ön le ne me ye ce ði gö rü - þün dey dik a ma e li miz den ge len ça ba yý yi ne gös te re ce ðiz. El bet te dos ya la rýn za man a þý mý na uð ra ma sý, çok u zun sü re ler de çýk ma sý za ten a dil yar gý lan ma hak ký ný ih lal e den bir du rum a ma bu ted bir ge çen se fer de söy le di ðim gi bi ge çi ci bir ted bir dir. Mut la ka yar gý da kök lü re form lar ya pýl ma sý ge re ki yor. A dan Z ye ka dar, ilk de re ce mah ke me le rin den i ti ba ren yar gý re for mu ya pýl ma sý ge re ki yor. Yok sa Yar gý tay da ki dos ya sa yý sý ný az lat mak la yar gý nýn so run la rý ný bi tir mek müm kün de ðil. Ger çe ker, bir baþ ka so ru ya kar þý lýk, böl ge ad li ye mah ke me le ri nin bir an ön ce ha ya ta ge çi ril me si ge rek ti ði ni i fa de e de rek, Baþ ka ça re yok. Þu a þa ma da bir an ön ce böl ge ad li ye mah ke me le ri nin ku rul ma sý ge re ki yor. Yok sa bu dos ya a ký þý de vam et ti ði sü re ce bu gün 6 da i re ku rar sý nýz, se ne ye yi ne 6 da i re da ha kur ma zo run lu lu ðu do ðar. Bu nun ön len me si i çin mut la ka böl ge ad li ye mah ke me le ri nin ku rul ma sý ge re ki yor di ye ko nuþ tu. Ankara / aa Ankara Büyükþehir Belediyesince restorasyonu tamamlanan tarihi Hacý Bayram-ý Veli Camisi ve yýkýlarak yeniden inþa edilen ek binasý törenle ibadete açýldý. FOTOÐRAF: AA Ha cý Bay ram-ý Ve li Camii i ba te a çýl dý AN KA RA Bü yük þe hir Be le di ye sin ce res to ras yo nu ta mam la nan ta ri hi Ha cý Bay ram-ý Ve li Ca mii ve yý ký la rak ye ni den in þa e di len ek bi na sý tö ren le i ba de te a çýl dý. Ha cý Bay ram-ý Ve li Ca mi si nin av lu sun da dü zen le nen ve Kur an-ý Ke rim o kun ma sýy la baþ la yan tö ren de, Ko ca te pe Ca mi si Ý mam Ha ti bi Ýs ma il Co þar i le An ka ra Or man Ba kan lý ðý Ca mi si Ý ma mý Faz lý Ço ban öð len e za ný ný o ku du. Devlet Bakaný Faruk Çe lik, tö ren de yap tý ðý ko nuþ ma da, An ka ra nýn ma ne vi me ka ný de nil di ði za man Ha cý Bay ram-ý Ve li Ca mi - si nin ak la gel di ði ni söy le di. Çe lik, Biz ta ri hi miz le, kül tü rü müz le, me de ni ye ti miz le var o lan, e ser le riy le ko nu þan, ta ri he iz bý ra kan þan lý bir ec da dýn to run la rý yýz. Þan lý ec da dý mý zýn bu e ser le ri ni ko ru mak boy nu mu zun bor cu dur de di. Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay da Ha cý Bek taþ Ve li, Ha cý Bay ram-ý Ve li, Mev la na Ce la led din Ru mi, Yu nus Em re bi ze bu top rak la rý va tan yap tý lar, i sim le ri son su za ka dar i yi lik le ve gü zel lik le a ný la cak týr. On la rýn ha tý ra sý na han gi hiz met le ri yap sak az dýr di ye ko nuþ tu. Ankara / aa BÝR DEN: ÝÞ YÜ KÜ A ZAL MAZ DA NIÞ TAY Baþ ka ný Mus ta fa Bir den de ga ze te ci le rin so ru - la rý ü ze ri ne, Yar gý tay ve Da nýþ tay da Da i re Sa yý sý nýn Ar tý rýl - ma sý na Ý liþ kin Ka nun un Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ta ra - fýn dan o nay lan dý ðý ný, ar týk söy le ye cek bir þey ol ma dý ðý ný be lirt ti. Ka nun ha zýr la nýr ken ge rek çe nin da va la rýn za man a þý mý na uð ra ma sý o la rak gös te ril di ði ni i fa de e den Bir den, Da nýþ tay da za man a þý mý o la yý za ten yok. A çýl dýk tan son ra ta - mam lan ma yan da va mýz yok di - ye ko nuþ tu. Da nýþ tay ýn iþ yü kü - nün a zal týl ma sý a ma cýy la 8 Þu bat 2010 da bir ra por ha zýr la ya rak, A - da let Ba kan lý ðý ve Baþ ba kan lý ða i let tik le ri ni ha týr la tan Bir den, Ö - ne ri miz dik ka te a lýn say dý, bir yýl - dýr iþ yü kü müz za ten a za lýr dý bin dos ya nýn bi ze gel me si ön le nir di. Bu ka nun la Da nýþ - tay ýn iþ yü kü a zal maz de di. Bir den, tüm gö rüþ le ri ni, ö ne ri - le ri ni, u ya rý la rý ný Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül e i let tik le ri ni i fa de e de rek, Bun dan son ra bi zim ya pa ca ðý mýz ka nu nu uy gu la mak. Ka nu nun uy gu lan ma sý i le ko nu la rý gö rüþ mek ü ze re Baþ kan lar Ku ru lu nu top la ya ca ðýz di ye ko nuþ tu. ÝN SAN LAR Ý MAR E DÝL ME DEN ÞE HÝR LER Ý MAR E DÝL MEZ DÝYA NET Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez i se in - san la rýn ya ra dý lýþ ga ye si nin yer yü zü nü i mar et - mek ol du ðu nu be lir te rek, i mar et mek le in þa et - me nin bir bi rin den ay rý þey ler ol du ðu nu di le ge tir - di. Ýn san lar ve gö nül ler i mar e dil me den þe hir ler i - mar e dil mez di yen Gör mez, in san la rýn ih mal e dil - me si, ev ler den ev le re gö nül köp rü le ri ku rul ma ma - sý ha lin de, þe hir le rin i mar e di le me ye ce ði ni söy le di. Ca mi siz ve ma bet siz bir þe hir i mar et me nin müm kün ol ma dý ðý na i þa ret e den Gör mez, ca mi ve ma bet le rin þe hir le rin ru hu ol du ðu nu kay det ti.. Mýsýr ýn ve Türkiye nin hocalarý AKIL MÝSAFÝRÝ drbat ho o.com AHMET BATTAL Be di üz za man ýn 1910 se ne sin de Tif lis te bir Rus po li si i le u zun soh be ti ni ve po li sin par ça par ça ol muþ de di ði Ýs lâm dün ya sý hak kýn da ki muh te þem ön gö rü sü nü ve de ðer len dir me si ni bi li yor su nuz. Bu gün ler de ve ö nü müz de ki yüz yýl da bu ko nu yu fark lý yön le riy le ko nuþ ma ya de vam e de ce ðiz. Ben de niz de bu gün bu ko nuþ may la il gi li i ki so ru i le ak lý ný za mi sa fir o la ca ðým. Be di üz za man; po li se ve dün ya ya, Ýs lâm top lum la rý nýn ve dev let le ri nin bað la rýn sa de ce ge çi ci bir sü re i çin kop tu ðu nu an la týr ken da ðýl ma mýþ lar, tah si le git miþ ler de miþ ti. De va mý da þöy le: Ýþ te Hin dis tan, Ýs lâ mýn müs ta id bir ve le di dir; Ýn gi liz mek teb-i i da dî sin de ça lý þý yor. Mý sýr Ýs lâ mýn ze kî bir mah du mu dur; Ýn gi liz mek teb-i mül ki ye sin den ders a lý yor. Kaf kas ve Tür kis tan Ýs lâ mýn i ki ba ha dýr o ðul la rý dýr; Rus mek teb-i har bi ye sin de ta lim e di yor lar, i la a hir... Ya hu, þu a sil za de ev lat, þe ha det na me le ri ni al dýk tan son ra, her bi ri bir ký ta ba þý na ge çe cek, muh te þem a dil pe der le ri o lan Ýs lâ mi ye tin bay ra ðý ný a fak-ý ke ma lat ta te mev vüc et tir mek le, ka deri e ze lî nin na za rýnda fe le ðin i na dý na, nev-i be þer de ki hik met-i e ze li ye nin sýr rý ný i lân e de cek tir (Ta rih çe-i Hayat, s. 69) Bi rin ci so rum þu: Bu cüm le de Mý sýr ýn dip lo ma si ve si ya set der si ni al dý ðý bir mek tep o la rak gös te ri len Ýn gil te re bu gün sü re cin ne re sin de dir? Gö re bil di ði miz ka da rýy la bi rin ci ve bil has sa i kin ci dün ya sa va þýn dan i ti ba ren ABD dün ya dip lo ma si si nin mer ke zi ol muþ tur. Zi ra Ýs viç re mer kez li Ce mi yet-i Ak vam ýn ba þa rý sýz lý ðý nýn ar dýn dan Bir leþ miþ Mil let ler Teþ ki lâ tý ABD de ku rul muþ tur. ABD nin dýþ si ya set ho ca sý Ýn gil te re dir. Di ðer de yiþ le dip lo ma si der si ni Ýn gil te re den al mak ay ný za man da ABD ye de na sip ol muþ tur. Da ha il gin ci i se, Mý sýr ýn, Mü ba rek ten ve bi lu mum na mü ba rek ler den kur tul ma ya kat ký ya pan son der si ni kim den al dý ðý dýr. Bu nok ta da, i ki yýl ön ce baþ kan lýk gö re vi ne baþ la dýk tan son ra ki zi ya ret le rin den bi ri ni Mý sýr a ya pan O ba ma nýn o ra da ki ko nuþ ma sý nýn bir ye ri ni dik ka ti ni ze sun mak is te rim. De miþ ti ki: Ol ma sý ný is te di ði miz dün ya i çin, bir lik te ha re ket et me so rum lu lu ðu muz var. A þý rý lýk la rýn in san la rý teh dit et me di ði, A me ri kan as ker le ri nin e ve dön dü ðü, Ýs ra il li ve Fi lis tin li le rin ken di dev let le rin de gü ven de ol du ðu, nük le er e ner ji nin ba rýþ a maç lý kul la nýl dý ðý, hü kü met le rin va tan daþ la rý na hiz met et ti ði ve Allah ýn bü tün kul la rý nýn hak la rý na say gý gös te ril di ði bir dün ya is ti yo ruz. Bu nu an cak bir lik te ba þa ra bi li riz. Bu cüm le ler de ki hü kü met le rin va tan daþ la rý na hiz met et ti ði dün ya vur gu su bi zim i çin ar týk çok sý ra dan. A ma ya Mý sýr hal ký i çin? Ýn þa al lah on lar i çin de kut sal dev let ten hiz met kâr dev le te ge çiþ ka pý sý a çýl dý. Cin þi þe den çýk tý. Ge ri si, der sin ge re ði ni yap ma ya kal mýþ týr ar týk. Ý kin ci so rum þu: Be di üz za man ýn yu ka rý da ki bi rin ci cüm le si i lâ a hir.. i le bi ti yor. Ya ni sa yý lan üç Ýs lâm top lu mun dan baþ ka, di ðer ba zý lar da baþ ka yer ler de ders ler a lý yor o la bi lir. Pe ki bun lar han gi le ri? Bu gün han gi hal de ler? Da ha da ö nem li si, Tür ki ye ders al ma ya gi den ka bi li yet li ev lât lar dan bi ri mi yok sa ev lât la rý ný bek le yen ba ba o ca ðýn da ki a ða bey mi? Ka na a tim ce Tür ki ye nin ken di si o kul. Zi ra ri sa le gi bi bir e kol ü var. O yüz den o ku la ih ti ya cý yok. Ho ca sý i çer de. Ders ki ta bý da ha zýr. El bet te in san hak la rý a çý sýn dan Tür ki ye de ba tý dan ba zý ders ler al dý, a lý yor ve a la cak. A ma o ders le rin de a sýl kay na ðý, bil has sa a da let-i mah za yý i fa de e den hü küm le riy le va hiy. Ya ni bi zim i çin ho ca ba tý ya da do ðu de ðil, sa de ce vah yin ken di si. Ye ter ki vah ye hak kýy la mu ha tap ol ma yý sür dü re lim. Yi ne ka na a tim ce A rap lar da ba ba o ca ðý ný tüt tü ren i ki bü yük kar deþ ten bi ri. O hal de ön ce bu i ki kar deþ tam it ti had et me li ki tah si le gi den di ðer kar deþ le ri ni yu va ya da vet e de bil sin. AKP ye mo lo tof kok tey li at tý lar n MAL TE PE DE AKP Ýl çe Teþ ki lat bi na sý na kim li ði be lir siz ki þi ya da ki þi ler ce mo lo tof kok tey li a týl dý. A lý nan bil gi ye gö re, Al tay çeþ me Ma hal le si Bað dat Cad de si ü ze rin de bu lu nan AKP Ýl çe Teþ ki la tý bi na sý na ge len kim li ði be lir siz ki þi ve ki þi ler ce mo lo tof kok tey li a týl dý. Pen ce re ye i sa bet e den mo lo tof kok tey li her han gi bir ha sa ra yol aç ma dý. Ay rý ca, o lay ye ri ya ký nýn da ya sa dý þý bir ör gü te a it a fiþ de bu lun du. Þüp he li ya da þüp he li le rin ya ka lan ma sý i çin baþ la tý lan ça lýþ ma sü rü yor. Ýstanbul / aa

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk SiyahMaviKýrmýzýSarý Haliç Kongre Merkezinde buluþalým u RÝ SA LE-Ý NUR ENS TÝ TÜ SÜNÜN DÜ ZEN LE DÝ ÐÝ SA ÝD NUR SÎ YE GÖ RE ÝS - LÂM TOP LUM LA RI NIN GE LE CE ÐÝ VE DÜN YA BA RI ÞI PA NE LÝ BU GÜN SA

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gençlerin gözünden Üstad Said Nursî nha be ri say fa 13 te San tos: Mer ha ba Ok ya nus u11 nfatma NUR ZENGÝN BAÞOÐLU VEFAT ETTÝ u Tür ki ye Sað lýk Ýþ çi le ri Sen di ka sý nýn es ki Ge nel Baþ ka ný

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR SRÝ LANKALI GAZETECÝ ASIM ALAVÝ: VEFATININ 20. YILINDA PAZAR GÜNÜ OKUNACAK ÝSLÂM ÂLEMÝ BEDÝÜZZAMAN IN METODUNA MUHTAÇ BEKÝR BERK Ý RAHMETLE ANIYORUZ KASTAMONU DA BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ nhaberý SAYFA 4 TE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı