T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA TALİMATNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Talimatnamenin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, ilimizde verilecek Evde Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Talimatname, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren ve Sağlık Müdürlüğünce, bünyesinde ESH i Birimi kurmak suretiyle bu hizmetleri vermeye yetkili kılınacak yataklı tedavi kurumlarını, ağız ve diş sağlığı merkezi ve hastanelerini, toplum sağlığı merkezlerini ve buralarda çalışan personel ile aile hekimlerini, aile sağlığı merkezlerini ve aile sağlığı elemanlarını kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Talimatname, tarihli ve 8751 sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönergeye dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Talimatname de geçen tanımlardan; Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, Valilik: Antalya Valiliğini, Müdürlük: Antalya İl Sağlık Müdürlüğünü, Yönerge: Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönergeyi, Talimat: Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce yayınlanan Evde Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesine Dair Talimatı Evde Sağlık Hizmeti: Hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve tedavi ile takip hizmetlerinin sunulmasını, ADSM: Bakanlığa ait ağız ve diş sağlığı merkez ve hastanelerini, Sağlık Birimi: Evde sağlık hizmeti sunmak üzere faaliyet gösteren Devlet Hastaneleri bünyesinde faaliyet gösteren evde sağlık hizmeti birimini, Aile Hekimi: Antalya İlinde aile hekimi olarak çalışan aile hekimlerini, ASM: Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği aile sağlığı merkezini, Aile Sağlığı Elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan hemşire, ebe, sağlık memurunu (toplum sağlığı), TSM(Toplum Sağlığı Merkezi): Bölgesinde yaşayan kişilerin ve toplumun sağlık hizmetlerini organize eden, topluma koruyucu hekimlik hizmetlerini sunan, birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumların kendi arasında ve diğer kurumlar arasında eşgüdümünü sağlayan, idari hizmetler ile sağlık eğitimi ve denetim faaliyetlerini yürüten sağlık merkezini, 1

2 Mobil birim: Yataklı sağlık kurumu bulunmayan veya bünyesinde evde sağlık birimi kurulmamış sağlık kurumu bulunan yerleşim yerleri ile yataklı sağlık kurumunun bağlı bulunduğu belediyenin mücavir alanı dışında kalan yerleşim yerlerinde, evde sağlık hizmeti vermek üzere sağlık müdürlükleri tarafından oluşturulan gezici birimleri, Komisyon: Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, evde sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunumunu ve koordinasyonunu sağlamak üzere Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 6. Maddesine göre oluşturulan inceleme ve değerlendirme komisyonunu, Tedavi Planı: Hastanın tıbbi olarak tedavisini üstlenen hekim tarafından hazırlanan tedavi planını, Bakım Planı: Evde sağlık hizmeti biriminde çalışan hekim dışı sağlık personeli tarafından hazırlanan ve evde sağlık hizmeti hekimi tarafından onaylanan, hastaya verilecek tedavinin içeriği ve sıklığını detaylı anlatan yazılı planı ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Birimin Çalışması, Hizmetin Kapsamı, Başvurular, Başvuruların Değerlendirilmesi, Kabul ve Sevk Esasları Madde 5) Evde sağlık hizmeti, ADSM bünyesinde kurulan evde sağlık hizmeti birimleri ile Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Alanya Devlet Hastanesi, Manavgat Devlet Hastanesi, Serik Devlet Hastanesi, Korkuteli Devlet Hastanesi, Elmalı Devlet Hastanesi, Kumluca Devlet Hastanesi, Finike Devlet Hastanesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi, Akseki Devlet Hastanesi, Demre Devlet Hastanesi, Kaş Devlet Hastanesi ve diğer ilçelerde planlama doğrultusunda TSM ve devlet hastanelerinde kurulacak evde sağlık hizmeti birimleri ve mobil birimler tarafından aktif bir şekilde verilecektir. Madde 6) Toplum Sağlığı Merkezlerinde evde sağlık hizmeti veri tabanı oluşturulacak ve takip edilen veri tabanı her ay güncellenecek, ölüm bildirimi belgelenen hastalar mutlaka listeden çıkartılacaktır. Toplum Sağlığı Merkezleri ilçelerindeki Kayıtlı Engelli Sayısı, Yatalak Takipli Hasta Sayısı, Toplam Ziyaret Sayısı verilerini hazırlayacak ve her ay güncelleyeceklerdir. Madde 7) Müracaat: Evde Sağlık Hizmeti almak isteyen hastalar ve/veya hasta yakınları başvurularını aile hekimine, toplum sağlığı merkezine, evde sağlık hizmeti veren ilçe devlet hastaneleri evde sağlık hizmeti birimlerine ve koordinasyon merkezine Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu (Form-E1, EK-3) ile yapabilirler. İlk Değerlendirme: 1-Birime başvuran her hasta Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Bilgileri Formu (Ek-10) doldurularak mutlaka kayıt altına alınır. 2-Her birim hizmet gerekliliğini değerlendirerek görev tanımındaki hizmet sunumunu gerçekleştirir. 3-Kendi görev tanımı dışındaki haller için koordinasyon merkezi ile irtibata geçer. 4-Koordinasyon merkezi değerlendirmesi sonrası evde sağlık hizmetinin devam edip etmeyeceğini ve devam edecekse hangi birim tarafından verileceğini karara bağlayıp ilgili birime iletir. 5-Sağlık kurumlarında yatan ve taburcu aşamasında olan hastalar için ilgili klinikler tarafından birim ile gerekli koordinasyon sağlanır ve evde sağlık hizmeti alması uygun görülen hastalara verilecek hizmetin kapsamı, hizmetin hangi seviyede, ne kadar süreyle, ne şekilde ve hangi sıklıkta verilmesi gerektiği belirlenir. Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu (Form-E1, EK-3), müdavi tabip tarafından hazırlanan epikriz, evde sağlık hizmetinin kapsamı ve düzenlenen tedavi planı eklenerek hastane bünyesinde oluşturulmuş evde sağlık hizmetleri birimine teslim edilir. 2

3 6-Evde Sağlık Hizmeti almak isteyen hastalara veya kanuni yakınlarına Evde Sağlık Hizmeti İletişim ve Koordinasyon Merkezi Bilgilendirilmiş Onam Formu (Form-E3) doldurulur. Madde 8) Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabulü: 1- Evde Sağlık Hizmetleri Başvuru Formu (Form-E1, EK-3) ile birimlere yapılan veya telefon ile koordinasyon merkezine yapılan başvurular ilgisine göre, sağlık birim sorumlusu tabibe havale edilir. Başvurular kayıt altına alınarak, en kısa zamanda tabip, hemşire veya sosyal çalışmacı tarafından yerinde değerlendirilir. Felç, MS, ALS, ağır özürlülük, aşırı kilo, ileri derecede KOAH gibi solunum sistemi hastalıkları, palyatif bakım gerektiren terminal dönem Ca, yaşamını kendi başına idame ettiremeyecek derecede yaşlılık gibi sebeplerle yatağa bağımlı olan hastalar, evde sağlık hizmeti kapsamına alınırlar. Hastanın evde sağlık hizmeti kapsamına alınması durumunda Evde Sağlık Hizmetine Kabul Edilen Hasta Değerlendirme Formu (Form-E3) ve Sosyal Durum İnceleme Formu (Ek-9) doldurulur. Hastanın yerinde değerlendirilmesi esnasında varsa kurul raporu, heyet raporu, resmi sağlık kurumlarınca hazırlanmış epikriz raporları ve Evde Sağlık Hizmeti Hasta Tedavi Planı Formu (Form-E4), Evde Sağlık Hizmetine Kabul Edilen Hasta Değerlendirme Formu (Form-E3) ve Sosyal Durum İnceleme Formunun (Ek-9) ekine eklenir. İhtiyaç duyulan durumlarda birim sorumlusu hekim hastanın tedavisinin düzenlenmesi, süresinin belirtilmesi amacıyla Evde Sağlık Hizmeti Konsültasyon İstem Formunu (Form-E6) doldurarak ilgili uzman hekimce hastanın muayene edilmesine karar verebilir. Çeşitli nedenlerle (örn: rapor çıkarılması vs.) hastaların hastaneye götürülüp getirilmesi gerektiği durumlarda Evde Sağlık Hizmeti Hasta Nakil Formu (Form-E7) doldurularak Evde Sağlık Hizmeti birimlerine ait hasta nakil araçları kullanılır. Acil durumlara ise 112 Baştabipliğine bağlı ambulans ve ambulans ekipleri kullanılır. 2- Evde sağlık hizmetinin Aile Hekimi tarafından verilebileceği kararı verilmiş ise hasta ve/veya yakınının muvaffakatı alınarak doldurulan başvuru formu, hizmetin kapsamı ve hastanın durumunu belirtir bilgi ve belgeler sağlık hizmeti verilmesi amacıyla ilgili aile hekimine ve bilgi amacıyla TSM ne ve koordinasyon merkezine iletir. 3- Evde sağlık hizmetinin ikinci basamak düzeyinde verilmesine karar verilmiş ise tedavi sağlık birimince verilir hasta ve/veya yakınının muvaffakatını alarak doldurduğu başvuru formunu, hizmetin kapsamı ve hastanın durumunu belirtir bilgi ve belgeler koordinasyon merkezine iletilir. 4- Aile hekimi hizmetin devlet hastanesi bünyesinde kurulan sağlık birimi vasıtası ile verilmesini gerektirdiği kanaatinde ise başvuru formunu doldurarak koordinasyon merkezine gönderir. Başvuru, komisyon tarafından ekli bilgi ve belgeler doğrultusunda değerlendirilir ve gerekçeleri de belirtilerek hizmetin hangi seviyede verilmesi gerektiği Evde Sağlık Hizmetleri Komisyon Değerlendirme Formu (EK-12) doldurulup imzalanarak karara bağlanır. Komisyon kararı doğrultusunda başvuru gerekçeli kararı ile birlikte ya birim sorumlusu tabibe havale edilir ya da başvuruyu yapan aile hekimine gönderilir. Karar hizmetin birim tarafından verilmesi yönünde ise aile hekimine de ayrıca bilgi verilir. Birim veya aile hekimi gereğine göre Evde Sağlık Hizmeti Hasta Tahlil / Tetkik İstem Formu (Form-E5) ve Evde Sağlık Hizmeti Hasta Tedavi Planı Formu (Form-E4) doldurulur. Yıllık Çalışma Formunda (Ek-11) yer alan veriler Toplum Sağlığı Merkezleri ve hastaneler bünyesinde bulunan birimler tarafından aylık olarak izlenir ve yıl boyunca izlenen veriler her yıl sonunda bir kez İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyon merkezine gönderilir. Madde 9) Evde Sağlık Hizmetinin Sonlandırılması: Kişiye verilen evde sağlık hizmeti aşağıdaki hallerde sonlandırılır: 1- Evde sağlık hizmeti verilen hastanın uygulanan tedavi ile iyileşerek tedavi ihtiyacının ortadan kalkması, 2- Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanacak sağlık bakım ve tedavinin, belli bir aşamadan sonra sağlık personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi, 3

4 3- Hastanın kendisi veya kanuni temsilcilerinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi, 4- Hastanın vefat etmesi, 5- Hastanın ikamet adresi değişikliği, 6- Hastanın aile hekimi değişikliği, 7- Komisyon tarafından hastanın birinci yada ikinci basamak tarafından izlenmesi için devir edilmesine karar verilmesi, 8- Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde verilen hizmetin faydası sorumlu tabip tarafından sorgulanır ve hizmetin sonlandırılması talebi üzerine komisyon karara bağlar. Evde Sağlık Hizmetinin sonlandırıldığı durumlarda Evde Sağlık Hizmeti Hizmet Sonlandırma Formu (Form-E8) doldurulur. Madde 10) Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi, görevlendirilecek bir hekim sorumluluğunda İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar ile İlgili Şube Müdürlüğü bünyesinde Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonuna bağlı olarak çalışır. Madde 11) Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu kurulmuş olup komisyon her ayın ilk haftası ve acil durumlarda komisyon başkanının çağrısı ile toplanacaktır. Madde 12) Evde Sağlık Hizmetleri görev tanımları: Koordinasyon Merkezi: 1- Aile hekimleri, toplum sağlığı merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkez ve hastaneleri ve devlet hastanelerindeki evde sağlık hizmeti birimleri arasındaki koordinasyonun sağlanması. 2- Yapılan başvuruların kayda alınması, ESH kapsamına giren vatandaşların bağlı bulundukları aile hekimi, hastane, TSM ve ADSM ne bildirilmesi. 3- Evde sağlık hizmetlerinin sekretaryasını yürütülmesi. 4- Evde sağlık hizmetinde kullanılan malzemelerin temini ve TSM ler aracılığı ile de dağıtım ve organizasyonunun sağlanması, 5- Evde sağlık hizmetlerinde çalışan personelin eğitimini organize ettirilmesi, yaptırılması, 6- Evde sağlık hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan sorunların çözülmesi, 7- Kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanması (Belediyeler, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, STK lar vb.) 8- Hizmetin seviyesi, kapsamı, süresi ve benzeri konularda birim ile aile hekimliği arasında itilafa düşülmesi halinde komisyon marifetiyle karara bağlanması, Toplum Sağlığı Merkezleri: 1-Bölgesinde yaşayan hastaların sosyal destek ihtiyaçlarının giderilmesi için ilgili sosyal destek kurumlarına yönlendirilmesi. 2-Sosyal güvenlik desteğinin sağlanması. 3-Hasta ve hasta yakınlarının eğitiminin yapılması. 4-Evde sağlık hizmeti veri tabanında kayıtlı hastaların verilerinin güncellenmesi. 5-Aylık olarak Aile Hekimlerinden toplanan ESH Aylık Bilgi Formundaki verilerin tek formda birleştirilerek bir sonraki ayın 10 una kadar Koordinasyon Merkezine gönderilmesi, 6-Yıllık Çalışma Formunda (Ek-11) yer alan veriler Toplum Sağlığı Merkezleri ve hastaneler bünyesinde bulunan birimler tarafından aylık olarak izlenir. Yıl boyunca izlenen verilerin her yılsonunda bir kez İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyon Merkezine iletilmesi, 7-TSM de bu görevleri takip edecek Sosyal Hizmet Birimlerinin/Evde Sağlık Hizmeti Mobil Birimlerinin kurulması, 4

5 Devlet Hastaneleri Bünyesindeki Evde Sağlık Birimleri: Evde Sağlık Birimleri Ek-13 de belirtilen çalışma bölgelerinde aşağıda belirtilen kapsamda hizmet verir. 1- Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerinin doğrudan hastane başhekimliğine bağlı olarak çalışması, birimlerin ihtiyaçlarının hastane imkânları ile karşılanması, 2- Hasta veya yakınlarının, aile hekiminin veya toplum sağlığı merkezinin talebi ile hastane biriminin yapacağı yerinde değerlendirme ile hastanın tıbbi bakım, tedavi, takip ve rehabilitasyonunun sağlanması, 3- Evde sağlık hizmeti kapsamında yapılacak ziyaretlerin randevu sistemine dayalı olarak yapılması, 4- Hastanın heyet raporlarının çıkarılması, 5- Hastanın laboratuar tetkiklerinin ve diğer tıbbi tetkiklerinin yaptırılması. 6- Gerekirse uzman hekim konsültasyonun yaptırılması. 7- Diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı desteğinin sağlanması. 8- İhtiyacı olan hastaların ADSM Evde Sağlık Hizmeti Birimine yönlendirilmesi, 9- Post-op hastaların yönerge doğrultusunda evde tedavilerinin ve takiplerinin sağlanması, gereğinde koordinasyon merkezi ile irtibata geçilmesi ve bildirimlerinin yapılması, 10- Görev alanında 1. basamak evde sağlık hizmeti veren aile hekimlerinin uzman hekim konsültasyonunu, heyet raporu taleplerinin teminini sağlanması, 11- Hastane bulunmayan ilçelerde yada hastane uzman hekim kadrosu/tıbbi donanımı yeterli olmayan ilçelerde aile hekimi/ evde sağlık mobil ekibi/evde sağlık birimi tarafından hizmet verilen hastaların bulunduğu ilçede karşılanamayan konsültasyon/ tetkik/ rapor/tedavi/nakil vb. ihtiyaçlarının gerekli hallerde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Evde Sağlık Hizmetleri komisyonu kararıyla uygun görülen hastane evde sağlık birimince karşılanması, 12- Evde sağlık hizmeti kapsamında değerlendirilen hastanın çeşitli nedenlerle geçici süreliğine (misafir hasta) ikamet ettiği bölgenin dışında bulunması halinde geçici ikamet bölgesinde bulunan evde sağlık hizmet birimince hizmetin devamlılığı sağlanır. Mobil Birim: Görevleri: 1- Aile Hekimi veya Toplum Sağlığı Merkezi talebi veya koordinasyon merkezinin uygun görmesi ile hastanın tıbbi bakım, tedavi, takip ve rehabilitasyonlarının yapılması. 2- Hastanın heyet raporlarının çıkarılması. 3- Hastanın laboratuar tetkiklerinin ve diğer tıbbi tetkiklerinin yaptırılması. 4- Uzman Hekim konsültasyonunun yaptırılması. 5- Diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog desteğinin sağlanması. 6- Post-op hastaların evde tedavilerinin ve takiplerinin sağlanması, gereğinde koordinasyon merkezi ile irtibata geçilmesi ve bildirimlerinin yapılması, 7- İhtiyacı olan hastaların ADSM evde sağlık hizmeti birimine yönlendirilmesi, 8- Mobil birimler tarafından sunulan hizmet dokümanının Mobil Birimler ESH Aylık Bilgi Formu doldurularak bir sonraki ayın 10 una kadar Koordinasyon Merkezine gönderilmesi, Aile Hekimi: 1- Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, 2- Evde sağlık hizmeti kapsamında yapılacak ziyaretlerin randevu sistemine dayalı olarak yapılması, 3- Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaların sevk edilmesi, sevk edilen hastaların, geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerinin 5

6 değerlendirilmesi, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde sağlık hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması. 4- Komisyonun uygun göreceği yerleşimlerde ESH alma niteliğindeki hastalara aile hekimi düzeyinde yapılabilecek tedavi ve takiplerinin yapılması, 5- Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında verilecek evde sağlık hizmetlerine ilişkin çalışma ve iş planının hazırlanması, 6- Tespit ettiği ESH alma niteliğindeki vatandaşların TSM ve hastane birimlerine bildiriminin yapılması, 7- İhtiyacı olan hastaların ADSM evde sağlık hizmeti birimine yönlendirilmesi, 8- Her ay ESH Aylık Bilgi Formu doldurularak bir sonraki ayın 5 ine kadar bağlı bulunduğu sağlık Grup Başkanlığına gönderilmesi, 9- Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın; çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin değişmesi/aile hekimi değişikliği talebi olması halinde kayıtlı olunan aile hekimi tarafından hizmet sonlandırılır ve Toplum Sağlığı Merkezine gerekli bildirimler yapılır. Yeni kayıt olunan aile hekiminden evde sağlık hizmeti talebinde bulunulması halinde aile hekimince başvuru değerlendirilerek uygun bulunması halinde hizmet devamlılığı sağlanır. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bünyesindeki Evde Sağlık Birimi: 1- Klinik ortama taşınması mümkün ve gerekli olmayan hastalarda, ev ortamında yapılabilecek muayene, basit müdahale ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, 2- Hastanın genel durumu ve hastalık sınıflaması ev ortamında tedavi olmasına imkân tanımıyor ise diş tabibince değerlendirilerek mutlaka ilgili ADSM ne nakli sağlanması ve gerekli tedavisinin yapılması, 3- ESH verdiği hastaların bildirimini, aile hekimine, hastane birimine ve koordinasyon merkezine yapılması, 4- Ağız ve Diş sağlığı hizmeti verdiği hastalar için Evde Sağlık Hizmetleri (Ağız ve Diş Sağlığı) formunun (Ek-14) doldurulması, Madde 13) Mobil birimlerin ve Hastane Evde Sağlık Hizmet Birimlerinin kurulma, çalışma esasları müdürlükçe belirlenir. Madde 14) Evde Sağlık Hizmetleri, mesai saatleri dâhilinde randevu ile yürütülür. Madde 15) Sevk Esasları: Evde sağlık hizmeti için müracaat eden ve değerlendirilen hastaların mevcut durumları hariç, yeni oluşan acil halleri birimin görev alanına girmez. Bu durumda 112 İl Ambulans Servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil servislerine başvuruları esastır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler Madde 16) a) İlgili mevzuatlarda değişiklik yapılması durumunda değişiklik hükümleri uygulanır. b) İhtiyaç halinde, yayımlanan usul ve esaslar içinde talimatta değişiklikler yapılır. c) Yukarıdaki usul ve esaslarda belirtilmeyen durumlarda tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge maddeleri uygulanır. d) Evde Sağlık Hizmetlerinin Koordinasyonundan ve bu talimatname hükümlerine uygun olarak eksiksiz olarak yürütülmesi ve denetiminden Müdürlük, Grup Başkanlıkları/TSM ve Hastane Yönetimleri sorumludur. 6

7 Yürürlülük Madde 17) Bu talimat hükümleri Antalya Valiliği Makamın Onayı ile yürürlüğe girer. Yürütme Madde 18) Bu talimatnamenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükte olan tarih ve 7848 sayılı Evde Sağlık Hizmetleri Uygulama Talimatnamesi yürürlükten kalkar. Madde 19) Bu talimatnamenin hükümleri İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülür. O L U R /08/2011 Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi 7

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; evde sağlık hizmeti

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; evde sağlık hizmeti

Detaylı

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN EVDE SAĞLIK HİZM ETLERİNİN SUNULMASINA DAİR YÖNETM ELİK

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN EVDE SAĞLIK HİZM ETLERİNİN SUNULMASINA DAİR YÖNETM ELİK 27 Şubat 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29280 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN EVDE SAĞLIK HİZM ETLERİNİN SUNULMASINA DAİR YÖNETM ELİK BİR İN C İ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE

06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE 06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; ağır

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; evde sağlık hizmeti

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.15/251-07 22.01.2010*2818 DOSYA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.15/251-07 22.01.2010*2818 DOSYA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.15/251-07 22.01.2010*2818 Konu : Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması Ve İşleyişi Hakkında Yönerge

Detaylı

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Ekim 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27378 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ HASTA BAKIM HİZMETLERİ Ankara, 2014 Bu modül, meslekî ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER VE ÇOCUK ESĠRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLĠLERĠN BAKIMI, REHABĠLĠTASYONU VE AĠLE DANIġMANLIĞI HĠZMETLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK

SOSYAL HĠZMETLER VE ÇOCUK ESĠRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLĠLERĠN BAKIMI, REHABĠLĠTASYONU VE AĠLE DANIġMANLIĞI HĠZMETLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK SOSYAL HĠZMETLER VE ÇOCUK ESĠRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLĠLERĠN BAKIMI, REHABĠLĠTASYONU VE AĠLE DANIġMANLIĞI HĠZMETLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 03.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27691

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 25 Mayıs 02 Haziran 2010 Yayımlandığı Tarih 03 Haziran 2010 Sayı 449 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

TELE SAĞLIK SERVİSİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

TELE SAĞLIK SERVİSİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE (26.03.2015 tarihli ve 38110390/010.04/644 sayılı Bakanlık Makam Onayı) TELE SAĞLIK SERVİSİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

İSTANBUL İLİ AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMA GEÇİŞ DÖNEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL İLİ AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMA GEÇİŞ DÖNEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL İLİ AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMA GEÇİŞ DÖNEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, İstanbul ilinde Aile Hekimliği Pilot Uygulaması

Detaylı

Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı ile Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği. Tarih: 24.10.

Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı ile Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği. Tarih: 24.10. Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı ile Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği Tarih: 24.10.2002 Sayı: 24916 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Aralık 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 13 Aralık 2012 B.02.0.PPG.0.12-305-10364

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun

Detaylı

Dr.İsmail Sayar Denizli Aile Hekimleri Derneği, Yönetim Kurulu Başk.

Dr.İsmail Sayar Denizli Aile Hekimleri Derneği, Yönetim Kurulu Başk. YAŞLI HASTANIN EVDE BAKIMINDAKİ SORUNLAR Dr.İsmail Sayar Denizli Aile Hekimleri Derneği, Yönetim Kurulu Başk. Toplumun Kalitesi Ve Dayanıklılığı yaşlı vatandaşlara gösterilen özen ve saygı ile ölçülür

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Birinci

Detaylı

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2013, Sayısı: 28578. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2013, Sayısı: 28578. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2013, Sayısı: 28578 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Süreğen Hastalığı Olan Bireylerin Eğitimi Yönergesi (T A S L A K) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Millî Eğitim Bakanlığı Süreğen Hastalığı Olan Bireylerin Eğitimi Yönergesi (T A S L A K) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Millî Eğitim Bakanlığı Süreğen Hastalığı Olan Bireylerin Eğitimi Yönergesi (T A S L A K) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; zorunlu öğrenim çağındaki süreğen

Detaylı