GÖCEK KOYLARI DA ÝHALEYE ÇIKARILDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖCEK KOYLARI DA ÝHALEYE ÇIKARILDI"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3446 KOOPERATÝF F2 PEÞÝNDE S.S. 23 nolu Ortaca Otobüs ve Minibüs Kooperatifi olaðan genel kurul toplantýsýný yaptý. S.S. 23 nolu Ortaca Otobüs ve Minibüs Kooperatifi olaðan genel kurul toplantýsýný yaptý. Genel kurulda gündem maddelerinde yer alan gelirgider tablosu ve faaliyet raporlarý görüþülerek oybirliðiyle kabul edildi. Genel kurul sonrasý açýklama yapan S.S. 23 nolu Otobüs ve Minibüs Kooperatifi Baþkaný Ali Çeler, kooperatif olarak en iyi hizmeti sunmak için üyelerle birlikte çalýþtýklarýný söyledi. Kooperatif adýna yapacaklarý çalýþmalar için üyelerden destek aldýklarýný ifade eden Çeler, Þehirlerarasý taþýmacýlýk faaliyetinde bulunmak için F2 yetki belgesi alma çalýþmalarýmýzýn son aþamasýna geldik ve bu konuda üyelerimizin de olurunu aldýk. Yetki belgemizi de aldýktan sonra þehirlerarasý taþýmacýlýkta da müþterilerimize hizmet edeceðiz dedi. SIR CÝNAYET 10 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ Dalaman ve Göcek Koylarý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan C tipi mesire yeri ilan edilerek ihaleye çýkarýlýyor. GÖCEK KOYLARI DA ÝHALEYE ÇIKARILDI Köyceðiz de 10 yýldan bu yana kayýp olan Abdullah Eke'yi öldürdükleri iddiasýyla gözaltýna alýnan 5 kiþiden 4 ü tutuklandý. Köyceðiz de 10 yýldan bu yana kayýp olan Abdullah Eke'yi öldürdükleri iddiasýyla gözaltýna alýnan 5 kiþiden 4 ü tutuklandý. Evden hayvan almak için ayrýldý Denizli nin Çal ilçesinde hayvan alým satým iþiyle uðraþan 34 yaþýndaki Abdullah Eke, 2006 yýlýnýn Mart ayýnda evden Muðla nýn ilçelerinde hayvan alýp satmak üzere ayrýldý. Eke den uzun süre haber alamayan yakýnlarý kayýp baþvurusunda bulundu. Yapýlan araþtýrmalarda Eke nin son olarak Köyceðiz ilçesinde bazý kiþilerle görüþtüðü belirlendi ancak önemli bir bulguya rastlanamadý. Faili Meçhul dosyasý yeniden açýldý Muðla Jandarma Komutanlýðý ve Köyceðiz Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri Abdullah Eke ye ait faili meçhul dosyasýný yaklaþýk 1 yýl önce yeniden açtý. Ekipler, yapýlan teknik ve fiziki takip sonucunda Eke'nin son olarak Köyceðiz ilçesinde görüþtüðünü belirlediði H.C. ve B.K. yý Denizli'de, Z.K. yý da Antalya'da sahte kimlikle dolaþýrken, ardýndan da verilen ifadeler doðrultusunda Dalaman da D.A. ve E.K. gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan zanlýlarýn Eke'nin kaybolduðu dönemde de ifadelerine baþvurulduðu öðrenildi. Cesedi yakarak yok etmeye çalýþtýlar Ekiplerin 1 yýldan bu yana sürdürdüðü titiz çalýþma sonucunda önemli bulgular elde edildi. Abdullah Eke nin Denizli nin Çal ilçesinden Köyceðiz e çeþitli aralýklarla hayvan alým satýmý için geldiði ve son olarak da Z.K. ile görüþtüðü tespit edildi. Gözaltýndaki sorgulamalarýnda çeliþkili ifadeler veren H.C., Z.K. ve D.A., B.K., sonunda Abdullah Eke yi aralarýnda çýkan DEVAMI 5.SAYFADA Dalaman ve Göcek Koylarý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan C tipi mesire yeri ilan edilerek ihaleye çýkarýlýyor. Orman Genel Müdürlüðü Dalaman Orman Ýþletme Þefliði nin ihalesi, Göcek Koylarý diye bilinen Göbün, Akbük, Taþkaya ve Küçük Sarsala koylarýnda toplam 5.5 hektarlýk ormanlýk alaný kapsýyor. Ýhaleyle, koylar 29 yýllýðýna kiralanacak. Kiraya çýkarýlan koylardan Akbük için 110 bin lira, Taþyaka (Bedri Rahmi) için 90 bin lira, Göbün için 120 bin lira ve Küçük Sarsala için 80 bin lira deðer biçildi. Tarih, Doða ve Deniz iç içe Genellikle mavi yolculuk yapan ve günübirlik teknelerle ulaþýlarak gezilebilen Kapýdað yarýmadasýndaki Sarsala, Büngüþ, Sýralýbük, Kurþunlu, Kleopatra hamamý ve Taþyaka (Bedri Rahmi) koylarý ve gizli kalmýþ irili ufaklý koylarý yaz boyunca da mavi yolculuk yapan yerli ve yabancý teknelere ev sahipliði yapýyor. Bölge yürüyüþ tutkunlarýnýn vazgeçilmez parkurlarý arasýnda da yerini alýyor. Ýmza kampanyasý baþlatýldý Muðla da kýyýlarýn özelleþtirilmesinin gündeme gelmesiyle change.org da bir imza kampanyasý baþlatýldý. Kampanyada, Bu güzel doðayla iç içe ve hiçbir yapý yapýlmadan kullanýlan bu yerlerin holdinglere satýlmasýný istemiyoruz. Holdinglere gitmesi halinde doðanýn bozulup yerini beton yapýlar alacaðýný biliyoruz. Ýhaleler ile 29 yýl boyunca kiralanmasý; halkýmýzýn, yerlimizin, ÝHALELERÝN ÝPTALÝ ÝÇÝN EYLEMLER BAÞLADI Orman Genel Müdürlüðü Dalaman Orman Ýþletme Þefliði nin Dalaman ilçesindeki Göbün, Akbük, Taþkaya (Bedri Rahmi) ve Küçük Sarsala koylarýnýn 'C tipi mesire yeri' olarak ihale edilmesini vatandaþlar protesto etti. HABERÝ 4.SAYFADA orada doðan insanlarýn bu güzelliklerden faydalanamamasý anlamýna geliyor. Doðal güzelliklerin, yeþil bitki örtüsünün bozulmamasýný, orada bulunan kýr lokantalarýnýn yýkýlmamasýný yerli halkýn kazandýðý ekmek parasýný kaybetmesini istemiyoruz deniliyor. Bölge halký geliþmesini saðladý Hürriyet yazarý Mehmet Y. Yýlmaz, koylarda lokanta iþleten Yörük ailelerinin de özelleþtirmeyle maðdur olacaðýna dikkat çekti. Yýlmaz, Yörük ailelerinin senelerdir koylara çok emek harcadýðýný belirterek bunlarý þöyle sýraladý: Bu koylarýn her birini 30 yýla yakýn süredir yörede yaþayan Yörük aileleri ortak olarak iþletiyorlardý. Koylar Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan kiralanýyor, her yýl mart ayýnda sözleþme, enflasyon oranýnda zamlanarak yenileniyordu. Bu aileler, bu güvence ile yýllardýr su, elektrik, yol olmayan bu koylara kazançlarýnýn önemli bir bölümüyle yatýrým yaptýlar. 7 8 kilometre mesafeden su getirdiler, güneþ enerjisi ile elektrik üretmeye baþladýlar. Koylarýn her yýl kara ve deniz temizliðini yaptýlar. Denizcilerin çöpünü sandallarýyla belediyeye teslim edip, Wi-Fi baðlantýsý sunacak kadar yat turizminin geliþimine katkýda bulundular. Kar hýrsýyla onlar gibi iþletemezsiniz Yörük ailelerinin ihaleyi kazanmalarýna imkan olmadýðýný belirten Yýlmaz, Belli ki bu koylara göz diken birileri var ve iþlerini Ankara dan halletmiþler. Ama þunu söyleyeyim: Kâr hýrsýyla o köylüleri yerlerinden etseniz bile onlar gibi iþletemezsiniz. Ailecek çalýþýyorlar, azla yetinmeyi biliyorlar diye yazdý. Bölgenin C tipi mesire yeri ilan edilerek içki yasaðýnýn da geleceðine dikkat çeken Yýlmaz, Bir yandan yüksek kiralar ve iþletme giderleri ile pahalýlaþacak koylar ve diðer yandan içki yasaðýnýn bir tek sonucu olur: Yat turizmi, o koylardan Yunan adalarýna kayar, yatçýlar enayi deðildir. Býrakýn da koylar, orada yaþayan köylülerce iþletilsin, adamlarýn üç kuruþuna da göz dikmeyin artýk! Erdoðan meclis gündemine taþýdý MHP Muðla Milletvekili Mehmet Erdoðan Dalaman da koylarýn ve DEVAMI 3.SAYFADA

2 2 27 MART 2015 CUMA DALYAN DA TURÝZM SEYEHAT ACENTALARI TEK ÇATI ALTINDA Dalyan da faaliyet gösteren turizm seyahat acentalarý Dalyan Turizm Seyahat Acentalarý Birliði (DATSAB) adý altýnda birlik kurdu. DATSAB Ortaca Belediyesini ziyareti Kaliteli hizmet ve istikrarlý fiyat politikasýyla, Dalyan ý daha üst seviyelere çýkartmayý planlýyoruz diye konuþtu. DATSAB da yer alan acenta temsilcileri yaptýklarý ilk toplantýnýn ardýndan Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik ve Dalyan Jandarma Karakol Komutanlýðý ný ziyaret etti. Mehmet Çobanoðlu Dalyan da faaliyet gösteren turizm seyahat acentalarý Dalyan Turizm Seyahat Acentalarý Birliði (DATSAB) adý altýnda birlik kurdu. DATSAB ýn dönem sözcüsü olarak, DATSAB Ortaca Kaymakamlýðý ziyareti TURSAB Batý Akdeniz Yönetim Kurulu Üyesi ve Dalyan Bölge Temsilcisi Mehmet Çobanoðlu seçildi. Mehmet Çobanoðlu, Dalyan'da var olan turizm altyapýsýný geliþtirerek, verilen servislerde kalite ve fiyat politikasý oluþturmak, haksýz rekabeti önlemek için kaçak tur faaliyetlerinin önüne geçmek, kiþi ve kurumlarla iþbirliði yaparak, bölgenin yurtiçi ve yurtdýþý pazarlarda tanýtýlmasýnda aktif rol almayý amaçlayarak tek Rutin iþler vatandaþý memnun etmez bir çatý altýnda toplanabilmek için birliði kurduklarýný söyledi. Hedef Dalyan ýn çýtasýný yükseltmek Turizm açýsýndan dünyada ilkler arasýnda yer alan Dalyan da 20 turizm seyahat acentasýnýn olduðunu iþaret eden Çobanoðlu, Bizler Dalyan ýn çýtasýný üst seviyelere taþýmak istiyoruz, bunun için bir araya geldik. Ýlk etapta, acentalar arasýndaki fiyat istikrarýný oluþturma, kaçak tur çýkýþlarýný ve hanutçuluk yüzünden gelen þikayetleri göz önünde bulundurarak, önlemek için denetimlerin arttýrýlmasý kararýný aldýk. Birliðin çalýþma alanlarý ile ilgili bilgilendirme yaptýklarýný ifade eden Çobanoðlu, kuruluþumuza iliþkin destek almýþ olmamýz bizleri sevindirmiþtir dedi. DATSAB Bileþenleri Advance Travel, Akhan Tours, Aya Nicola Tourism, Brillant Tours, Byblis Tourism, Çandýr Tekne Koop., Dalyan Tekne Koop., Ekincik Tekne Koop., Ýztuzu Travel, Kardak Tourism, Kaunos Tours, Kbit Travel, Oruç Travel, Özalp Tourism, Sardes Travel, Sayýlan Tourism, Styx Travels, Tamarisk Tourism, Tengri Tourism ve Yeþil Dalyan Tourism Öðrenci Yurdunda Nevruz Kutlamasý Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: 3446 Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Muðla Valisi Amir Çiçek, Köyceðiz de kamu, kurum ve kuruluþ temsilcileri, mahalle muhtarlarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile Köyceðiz Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu toplantý salonunda istiþare toplantýsý yaptý. Vali Amir Çiçek, Muðla da göreve baþladýðým günden beri rutin iþler yapýldýðýný gördüm. Rutin iþler idareyi dinamik tutmaz ve vatandaþý memnun etmez dedi. Toplantý öncesinde Halk Eðitim Merkezi nin düzenlediði seramik kursunu ziyaret eden Vali Çiçek, kursiyerlere baþarýlar diledi. Köyceðiz Kaymakamý Gürkan Demirkale, ilçe protokolü tarafýndan karþýlanan Vali Çiçek e Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Kurmay Albay Halil Çelik, Vali Yardýmcýlarý Fethi Özdemir ve Fatih Ürkmezer, il müdürleri eþlik etti. Her ilçede bu þekilde istiþare toplantýsý yapacaðýný söyleyen Vali Çiçek, Yerel yönetim, merkezi idare, sivil toplum kuruluþlarýný bir araya getirerek sorunlara ortak çözüm bulmaya çalýþýyoruz. Muðla da göreve baþladýðým günden beri rutin iþler yapýldýðýný gördüm. Rutin iþler idareyi dinamik tutmaz ve vatandaþý memnun etmez. O nedenle ekonomik, sosyal ve kültürel aklýnýza gelecek her türlü konuda daha iyi ne yapacaðýmýza dair çalýþma baþlatalým diye konuþtu. Ortak akýl ve somut projelerle Muðla yý bir bütün olarak daha iyi konuma getirmek için çaba sarf edilmesinde herkesin üstüne görev düþtüðünü belirten Vali Çiçek, birlik ve beraberlik çaðrýsý yaptý. Köyceðiz in ekonomik, sosyal ve kültürel yönden daha iyi hale getirilmesi için neler yapýlmalý, vatandaþlar daha fazla nasýl mutlu edilir bununla ilgili muhtarlar ve diðer katýlýmcýlardan görüþ alacaðýný belirten Vali Çiçek, Yaþlý, genç, çocuk, okumuþ, okumamýþ, köyde veya þehirde yaþayan herkes bir bütün olarak deðerlendirilmeli, iþ hepimizin iþi. Görev almýþ kurumlarýn bir yerinde sancý varsa herkes bunu hissetmeli. Karþýlýklý iletiþimi saðlayamadýðýmýzda baþarýlý çalýþma yapamayýz. Biz vatandaþ için varýz. Önce diyaloglarýn kurulmasý lazým, insaný seviyorsak hizmet edeceðiz ifadelerini kullandý. Vali Çiçek in konuþmasýnýn ardýndan mahalle muhtarlarý sorunlarýný dile getirdi. Mahallerin sorunlarýný dinleyen Vali Çiçek, ilgili kurumlarla görüþerek sorunlarýn çözümü konusunda takipçi olacaðýný belirtti. Vali Çiçek, Beyobasý Mahallesi nde Mehmet Çoban, Yenimahalle de Esma Karaca ve Toparlar Mahallesi nde Abdullah Türkkan ý evinde ziyaret etti. Ömer Kundakçý T.C. Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yurtkur Ortaca öðrenci yurdunda kalan Ortaca Meslek Yüksek Okulu öðrencileri nevruzu kutladý. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yurtkur Ortaca öðrenci yurdunda kalan Ortaca Meslek Yüksek Okulu öðrencileri nevruzu kutladý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan, öðrenciler halk oyunlarý oynadýlar ve türküler eþliðinde eðlendiler. Etkinlikte katýlýmcýlara çið köfte ve ayran ikram edildi. Müdürü Bengül Yazar, Ortaca Yurt Müdürlüðü olarak her yýl öðrencilerle birlikte Nevruz eðlencesi düzenlediklerini söyledi, katýlýmcýlara teþekkür etti. Ortaca Yurt Müdürlüðü binasý yerleþkesinde düzenlenen nevruz kutlamasýna Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Garnizon Komutaný J. Yzb. Haluk Türkoðlu, Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, Emniyet Müdürü Ýsmail Ayhan, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Önder Yýldýrým, Yurt Müdürü Bengül Yazar ile öðrenciler katýldý. Haber: Cihat Cura

3 3 GÖCEK KOYLARI DA ÝHALEYE ÇIKARILIYOR (1.SAYFADAN DEVAM) Dalyan ve Köyceðiz kuþ cenneti oldu mesire alanlarýnýn özelleþtirilmesini TBMM gündemine taþýdý Baþbakan Davutoðlu nun cevaplamasý istemiyle TBMM Baþkanlýðýna sunduðu soru önergesi ile konuyu gündeme taþýyan Erdoðan, ihalelerin kamu yararý gözetilmeden yapýldýðýnýn altýný çizdi. Erdoðan ýn soru önergesinde þu ifadelere yer verdi: Büyükþehir Belediye Kanunun Sonucu tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilip, tarihli resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren 6360 Sayýlý Kanun ile birlikte Büyükþehir Belediye Kanununda köklü deðiþikliklere gidilmiþtir. Muðla ilimiz de bu kanun kapsamýnda Büyükþehir statüsü kazanmýþ illerden birisidir. Bu deðiþiklikler ile birlikte, daha önce Özel Ýdare aracýlýðýyla kiraya verilen, Dalaman ilçe sýnýrlarý içerisinde kalan Akbük C Tipi Mesire Yeri, Taþyaka C Tipi Mesire Yeri, Göbün C Tipi Mesire Yeri, Küçük Sarsala C Tipi Mesire Yeri ve Hamam Koyu Orman Genel Müdürlüðüne devredilmiþtir. Söz konusu koylarýn 29 yýllýðýna kiraya verilmesi hususunda Orman Genel Müdürlüðü nün yaptýðý hazýrlýklarýn kamuoyuna yansýmasýyla yerli halkta büyük bir huzursuzluk baþ göstermiþtir. Bölgedeki esnafýn ve vatandaþlarýn bu koylardan ve mesire alanlarýndan faydalanmasýný engelleyecek ve sosyal ve ekonomik maðduriyetlere sebep olacak olan bu kiralama sürecine bir an önce son verilmesi gerekmektedir. Anayasa ve Kýyý Kanununa Aykýrý Bir Durum Söz Konusu Diðer yandan bu durum Anayasamýzýn 43 ncü maddesinde yer alan Kýyýlar, Devletin hüküm ve tasarrufu altýndadýr. Deniz, göl ve akarsu kýyýlarýyla, deniz ve göllerin kýyýlarýný çevreleyen sahil þeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararý gözetilir. ifadesinin de açýkça gösterdiði üzere kamu yararý gözetilmeden gerçekleþtirilen bu özelleþtirmelerin anayasaya aykýrýlýðý durumu da söz konusudur. Ayrýca 3621 numaralý Kýyý Kanununda yer alan: Kýyýda ve sahil þeridinde planlama ve uygulama yapýlabilmesi için kýyý kenar çizgisinin tespiti zorunludur. Kýyý kenar çizgisinin tespit edilmediði bölgelerde talep vukuunda, talep tarihini takip eden üç ay içinde kýyý kenar çizgisinin tespiti zorunludur. Sahil þeritlerinde yapýlacak yapýlar kýyý kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaþabilir. ifadeleri de göz önünde bulundurulmak zorundadýr. Erdoðan, Baþbakan Davutoðlu nun cevaplamasý istemiyle þu sorularý yöneltti: Akbük C Tipi Mesire Yeri, Taþyaka C Tipi Mesire Yeri, Göbün C Tipi Mesire Yeri, Küçük Sarsala C Tipi Mesire Yeri ve Hamam Koyu nun Anayasamýza aykýrý bir þekilde ihale yoluyla kiralanmasý sürecinin durdurulmasý söz konusu mudur? Söz konusu koylarýn, Orman Genel Müdürlüðü eliyle, büyük þirketler tarafýndan kiralanmasý halinde sosyal ve ekonomik maðduriyetler yaþayacak olan yöre halkýnýn haklý itirazlarýný yetkililerin görmezden gelmesinin nedeni nedir? Akbük C Tipi Mesire Yeri, Taþyaka C Tipi Mesire Yeri, Göbün C Tipi Mesire Yeri, Küçük Sarsala C Tipi Mesire Yeri ve Hamam Koyu hangi büyük þirketlere neyin karþýlýðýnda kiraya verilecektir? Ülkemizin incisi bu güzel koylar özel iþletmelere kiraya verildiðinde vatandaþlarýmýz buralardan nasýl istifade edecektir? Kamu yararý nasýl saðlanacaktýr? Ege Bölgesi'nde 20 ayrý sulak alanda yapýlan sayým çalýþmalarý sonucu 70 farklý türden 199 bin 975 adet kuþ tespit edildi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü'ne baðlý Orman ve Su Ýþleri 4'üncü Bölge Müdürlüðü, 2015 yýlý Kýþ Ortasý Su Kuþu Sayýmlarýný (KOSK), Bölge Müdürlüðü personeli ile sivil toplum kuruluþlarý üyeleri ve çok sayýda gönüllü kuþ gözlemcisinin katýlýmýyla 2 ayda tamamladý. Sayýmlar, 24 Ocak 2015 tarihinde Aydýn Bafa Gölü, Büyük Menderes Deltasý ve Azap Gölü'nde, 25 Ocak 2015 tarihinde Muðla Köyceðiz Gölü, Dalyan, Milas Metruk Tuzlasý ve Milas Güllük Deltasý'nda, 27 Ocak 2015 tarihinde Manisa Marmara Gölü ve Demirköprü Baraj Gölü'nde ve 25 Ege Bölgesi'nde 20 ayrý sulak alanda yapýlan sayým çalýþmalarý sonucu 70 farklý türden 199 bin 975 adet kuþ tespit edildi. Ocak - 13 Þubat 2015 tarihleri arasýnda ise Ýzmir Gediz Deltasý, Ýzmir Körfezi, Bakýrçay Deltasý, Çaltýlýdere, Güzelhisar Deltasý, Yeniþakran, Bozgöl, Tahtalý Barajý, Belevi Gölü, Küçük Menderes Deltasý, Kutlu Aktaþ Barajý ve Alaçatý'da olmak üzere toplam 20 adet sulak alanda gerçekleþtirildi. Bölge Müdürlüðü Avcýlýk ve Yaban Hayatý Þube Müdür Vekili Hasan Paþalý ve Kuþ Uzmaný Biyolog Ömer Döndüren'in koordinasyonundaki ekiplerce Bölge Müdürlüðü sorumluluk alanýndaki 20 farklý sulak alanda yapýlan sayým çalýþmalarý sonucu 70 farklý türden 199 bin 975 adet kuþ tespit edildi. 59 bin 63 adet ile sakarmeke (Fulicaatra) en çok sayýlan kuþ türü olup bunu 34 bin 721 adetle flamingo (Phoenicopterusroseus), 14 bin 801 adetle karabaþ martý (Larusridibundus), 11 bin 524 adetle gümüþ martý (Larusmichahellis), 10 bin 328 adetle bahri (Podicepscristatus), 8 bin 934 adetle fiyu (Anaspenelope) ve 8 bin 729 adetle karabatak (Phalacrocoraxcarbo) izledi. Kuþ sayýsýnýn en fazla görüldüðü alanlar 64 bin 579 adet ile Ýzmir Gediz Deltasý, 59 bin 197 adet ile Manisa Marmara Gölü, 26 bin 801 adet ile Aydýn Bafa Gölü, 22 bin 497 adet ile Aydýn Büyük Menderes Deltasý ve 6 bin 277 adet ile Ýzmir Körfezi oldu. Kuþ türü çeþitliliðinin en fazla görüldüðü alanlar 59 tür ile Ýzmir DALAMAN DA YAÞLILAR HAFTASI Kaymakam Þimþek: Yaþlýlýk, saygý ve itibar görmenin arzu edildiði hassas bir dönemdir Kaymakam Þimþek: Yaþlýlýk, saygý ve itibar görmenin arzu edildiði hassas bir dönemdir Dalaman Kaymakamý Yýlmaz Þimþek ve eþi Dr. Çiðdem Olgun Þimþek Yaþlýlar Haftasý dolayýsý ile ilçede yaþayan yaþlý vatandaþlarý evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Þimþek, ziyaret sýrasýnda dilek ve taleplerini dinledi, sohbet etti. Ziyarete SYD Vakýf Müdürü Ayhan Aydýn, SYD Vakfý çalýþanlarý ve mahalle muhtarlarý da katýldý. Dalaman Kaymakamý Yýlmaz Þimþek, yaþlýlar haftasý dolayýsý ile yayýmladýðý mesajýnda; Yaþlýlýðýn, geçmiþin muhasebesinin yapýldýðý, tecrübe ve birikimlerin yeni kuþaklara aktarýldýðý, anýlarla yaþanýlan bereketli bir dönem olduðunu ifade etti. Yaþlýlýk döneminin, saygý ve itibar görmenin arzu edildiði hassas bir dönem olduðuna vurgu yapan Þimþek, Dün ile bugün arasýnda köprü kuran, kültürümüzü ve deðerlerimizi yarýnlara taþýmamýzý saðlayan yaþlýlarýmýz, toplumun hafýzasýný ve bilgi birikimini yansýtmalarý yönüyle, cemiyet hayatýmýzýn en kýymetli hazineleridir. Toplum dayanýþmasýnýn ve birlikte yaþama gerçeðinin en önemli göstergelerinden birisi, yaþlýlarýn karþýlaþabileceði sorunlarýn en aza indirilmesidir. Yaþlýlarýmýza bugün gösterilecek saygý ve sevgi bizlerin gelecek adýna olan kaygýlarýný azaltacak, hangi yaþta olursa olsun, toplumun tüm fertlerinin yaþama güvenle bakmalarýný saðlayacaktýr. Yýllarýn vermiþ olduðu fiziksel ve ruhsal yorgunluðun sükûnetle telafi edildiði yaþlýlýk dönemi, saygý ve itibar görmenin arzu edildiði hassas bir dönemdir dedi. Yaþlýlarý hayata küstürmeden, toplumla bütünleþmesini saðlamanýn görev olduðunu dile getiren Þimþek, Ömrünün büyük bir kýsmýný topluma ve ülkeye hizmetle geçen yaþlýlarýmýzýn toplumla bütünleþmesini saðlamak, hayata küsmeden yaþama tutunmalarýna katkýda bulunmak bizim en ulvi görevlerimiz arasýnda yer almaktadýr. Bu duygularla; tüm büyüklerimizin yaþlýlar gününü kutluyor, minnet ve þükran duygularýmla yaþama sevinçlerinin hiç kaybolmadýðý saðlýklý ve mutlu günler temenni ediyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Gediz Deltasý, 40 tür ile Aydýn Büyük Menderes Deltasý 38 tür ile Manisa Marmara Gölü, 28 tür ile Milas Metruk Tuzlasý ve 23 tür ile Demirköprü Baraj Gölü olarak tespit edildi. Orman ve Su Ýþleri 4'üncü Bölge Müdürü Rahmi Bayrak ise, Sulak alanlar baþta olmak üzere tüm yaban hayvaný yaþam alanlarýnda üreme dönemlerinde kuþlarýnýn rahatsýz edilmemesi ve yasa dýþý av yapýlmamasýnýn büyük önem taþýdýðýný, tabiata herkesin sahip çýkmasý gerektiðini ve bu bilinçle hareket edilmesinin çok önemli olduðunu belirtti. Dalaman da TARSÝM bilgilendirme toplantýsý Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ve Dalaman Ziraat Odasý Baþkanlýðý ile ortaklaþa üreticileri Tarým sigortalarý konusunda bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ergün Akdeniz, çiftçinin emeðinin heba olmamasý için sigorta yaptýrmanýn önemine deðindi. Akdeniz, Doðal afetler ve çeþitli riskler sebebiyle her geçen gün daha riskli hale gelen hayvansal ve bitkisel üretim alanýnda faaliyet gösteren üreticilerimiz Tarsim ile güvence altýna alýnmak-tadýr. Üreticilerimizin kazancýnýn heba olmamasýný istiyoruz ve Sigorta ile risklere karþý geleceðini güvence altýna alabiliriz dedi. TARSÝM Antalya Bölge Müdürü Mustafa Deðer, Devlet Destekli Tarým Sigortalarý Sistemi nin iþleyiþi hakkýnda bilgi verdi, katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtladý. Üreticiler konu hakkýnda Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlükleri ve Ziraat Odasý Baþkanlýklarýndan detaylý bilgiler alabilecekler. -Tuncay Karaçelik

4 4 KESTÝÐÝ ODUNLARIN ALTINDA KALDI Ortaca da ormandan kaçak olarak kestiði aðaçlarý yüklediði motosikletin devrilmesi sonucu altýnda kalan kiþi hayatýný kaybetti. Olay, Çaylý Mahallesi baraj yolu mevkisinde ormanlýk alanda meydana geldi. Gece daðdan odun kesmek için ayrýlan Veli Demir (50) sabah saatlerine kadar eve dönmedi. Demir in eve dönmemesi üzerine meraklanan eþi ve kýzý ormanlýk alanda Demir'i aramaya baþladý. Yakýnlarý Demir'i, ormanlýk alanda sepetinde odun yüklü motosikletiyle kaza yapmýþ halde buldu. Yakýnlarýnýn haber vermesi üzerine olay yerine gelen saðlýk ekipleri Demir'in hayatýný kaybettiðini tespit etti. Demir'in cesedi Savcýnýn incelemesinin ardýndan, Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. DALYAN DA ARI ÝLACINI KEK DÝYE YEDÝLER Dalyan'da arýlar için hazýrlanan ilacý "kek" diye yiyen iki kiþi zehirlendi. Dalyan'da arýlar için hazýrlanan ilacý "kek" diye yiyen iki kiþi zehirlendi. Dalyan Mahallesi'nde yaþayan Nuriye Demirbilek (69) ile oðlu Ramazan Demirbilek (48), evlerinin önünde masanýn üzerindeki arý ilaçlarýnýn "kek" olduðunu düþünerek yedi. Keke benzeyen arý ilacýný yiyen anne oðul bir süre sonra rahatsýzlandý. Eþi eve oðlunun arýlar için aldýðý ilaçtan yediðini öðrenen Mahmut Demirbilek durumu saðlýk ekiplerine bildirdi. Ambulansla Ortaca Devlet Hastanesine kaldýrýlan iki kiþinin burada yapýlan müdahalenin ardýndan Aydýn'a sevk edildiði öðrenildi. Nuriye Demirbilek'in ise hayati tehlikesinin bulunduðu bildirildi. -ÖMER KUNDAKÇI MÝNÝK SERGEN DEN SEVÝNDÝRÝCÝ HABER Ortaca nýn Eskiköy mahallesinde okulun bahçesinde servis minibüsünün çarptýðý Eskiköy Ýlköðretim Okulu 2. sýnýf öðrencisi 8 yaþýndaki Serken Eskol dan iyi haber. Ortaca nýn Eskiköy mahallesinde okulun bahçesinde servis minibüsünün çarptýðý Eskiköy Ýlköðretim Okulu 2. sýnýf öðrencisi 8 yaþýndaki Serken Eskol dan iyi haber. Sergen Eskol un Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Anne, Gülhan Eskol, Sergen in hastanede yatarken çekilen fotoðrafýný sosyal paylaþým sitesinden sevenleriyle paylaþtý. Gülhan Eskol, mesajýnda doktorlar, Sergen in her geçen gün saðlýðýnýn iyiye gittiðini söylüyorlar. Hatasý olanlarýn cezalandýrýlmasýný istiyoruz dedi. Sergen Eskol, Muharrem Acar idaresindeki 48 S 4593 plakalý servis minibüsünün çarpmasý sonucu yaralanmýþtý. Gözaltýna alýnan servis þoförü Acar, ifadesinin ardýndan savcýlýk tarafýndan serbest býrakýlmýþtý. -ÖMER KUNDAKÇI MUÐLA'DA 'DIÞ TÝCARET' SEMÝNERÝ DÜZENLENDÝ Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý MUTSO iþbirliðiyle, Ege Ýhracatçýlar Birliði uzmanlarý tarafýndan "Dýþ Ticaret" konulu bilgilendirme semineri düzenledi. Gökcan, görevini Gürbüz e devretti Türkiye Beyaz Ay Derneði Muðla Þubesi Olaðan Kongresini yaptý. Þube Baþkanlýðýna Gazeteci Kenan Gürbüz seçildi. Türkiye Beyaz Ay Derneði Muðla Þubesi Olaðan Kongresini yaptý. Þube Baþkanlýðýna Gazeteci Kenan Gürbüz seçildi. Kongrede, Milletvekili Aday Adayý olan Yelda Erol Gökcan, görevini gazeteci meslektaþý Kenan Gürbüz e devretti. Yelda Erol Gökcan, Türkiye Beyaz Ay Derneði Muðla Þubesi nin Kurucu Baþkaný olmaktan mutluluk duyduðunu, güzel bir süreç yaþadýklarýný söyledi. Derneðin yapacaðý tüm çalýþmalara destek olmaya devam edeceðini ifade eden Gökcan, Dernek baþkaný Kenan Gürbüz ve yeni yönetim kurulu üyelerine baþarýlar diledi. Yapýlan kongrede görevi Gökcan dan devralan Kenan Gürbüz ise Milletvekili Aday Adayý olan Gökcan a hayýrlý olsun dileðinde bulunarak, Sayýn baþkanýmýzýn yönetiminde basýn sözcüsü olarak görev yaptým. Görev yaptýðýmýz süre boyunca birlikte çalýþmaktan mutluluk duydum dedi. Gürbüz, görevi teslim aldýðý Gökcan a derneðe katkýlarý nedeniyle teþekkür plaketi takdim etti. Türkiye Beyaz Ay Derneði Muðla Þube Yönetim Kurulu nun önümüzdeki günlerde yapacaðý toplantýda, 2015 yýlý faaliyetlerini deðerlendireceði öðrenildi. Yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri Olaðan Kongrede Türkiye Beyaz Ay Derneði Muðla Þubesi Yönetim Kuruluna, Kenan Gürbüz, Eriþ Baþaran Akça, Suzan Harmandar, Pýnar Boyacý, Yaðmur Rojda Ýþçi, Günnur Koçar ve Zeliha Akkuzu seçildi. Derneðin Denetleme Kurulu ise Saliha Ceyhan, Mihrican Tekin ve Meryem Sarýyerli den oluþtu. Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý MUTSO iþbirliðiyle, Ege Ýhracatçýlar Birliði uzmanlarý tarafýndan "Dýþ Ticaret" konulu bilgilendirme semineri düzenledi. Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý hizmet binasýndaki seminere Ekonomi Bakanlýðý Ýhracat Genel Müdürlüðü'nden Daire Baþkaný Ahmet Þevket Yurt, Ýhracatý Geliþtirme Uzmaný Hatice Þafak Bozkýr ve Dýþ Ticaret Uzman Yardýmcýsý Dilan Can konuþmacý olarak katýldý. Daire Baþkaný Ahmet Þevket Yurt, Ýhracat Genel Müdürlüðü'nün çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek, "Diðer kurumlardan biraz daha farklý bir yönümüz de gerek yurtiçinde gerekse yurtdýþýnda çok yaygýn bir teþkilat aðýmýz var. Hiç ihracat yapmamýþ bir firmayý alýp uluslararasý pazarlarla tanýþtýrmaya imkan verdirecek veritabanýna sahibiz. Bakanlýðýmýzýn web sayfasýnda þu anda 150 ülke kapsamlý, 49'u ise profil olmak üzere kapsamlý rapor þeklinde, her bir ülkeyle alakalý detaylý bilgi bulunmaktadýr. Vergilerinden gümrük oranlarýna, o ülkede nasýl iþ yapýlacaðýndan belgelendirme prosedürlerine kadar çok detaylý ve sürekli güncellenen bilgiler bulunuyor. Yine her bir ülkeyle alakalý, ülke uzmaný arkadaþlarýmýz var. Bunlar ister e-posta, ister telefon, ister yüz yüze size her konuda yardýmcý olmaya çalýþýyorlar." dedi. Seminerde daha sonra, Ýhracatý Geliþtirme Uzmaný Hatice Þafak Bozkýr, "Ýhracatta Saðlanan Devlet Yardýmlarý" baþlýðý altýnda Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araþtýrmasý ve Pazara Giriþ Desteði, Pazara Giriþ Belgelerinin Desteklenmesi, Türk Ürünlerinin Yurtdýþýnda Markalaþmasý, Türk Malý Ýmajýnýn Yerleþtirilmesi, TURQUALITY'nin Desteklenmesi ile Yurtdýþý Birim Marka ve Tasarým Destekleri, Yurtdýþýnda Gerçekleþtirilen Fuar Katýlýmlarýnýn Desteklenmesi hakkýnda bilgi verildi. Dýþ Ticaret Uzman Yardýmcýsý Dilan Can, Pazara Giriþ Engelleri ve Çözüm Yollarý'ný anlattý. Ýhracatý Geliþtirme Uzmaný Hatice Þafak Bozkýr ÝHALELERÝN ÝPTALÝ ÝÇÝN EYLEMLER BAÞLADI Orman Genel Müdürlüðü Dalaman Orman Ýþletme Þefliði nin Dalaman ilçesindeki Göbün, Akbük, Taþkaya (Bedri Rahmi) ve Küçük Sarsala koylarýnýn 'C tipi mesire yeri' olarak ihale edilmesini vatandaþlar protesto etti. Cumhuriyet meydanýnda toplanan vatandaþlar "betona hayýr", "ekmeðimizle oynamayýn", "koylar halkýndýr halkýn kalacak" yazýlý dövizler taþýdý. Tarihi eserler zarar görecek Grup adýna açýklama yapan Süreyya Berberoðlu, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn Göbün, Akbük, Taþkaya (Bedri Rahmi) ve Küçük Sarsala koylarýný 29 yýllýðýna ihaleye çýkardýðýný söyledi. Yapýlacak olan ihalenin birçok soru ve sorunu beraberinde getireceðini iddia eden Berberoðlu, "Turizm sezonu ancak 4-5 ay süren elektriði suyu ve yolu olmayan ulaþýmýn sadece deniz yoluyla yapýldýðý ve c tipi mesire yeri iþletmek ne kadar kazançlýdýr? Ýhale açýlýþ rakamlarý göz önüne alýndýðýnda turizm sezonu boyunca kaba bir hesapla her bir koy için günlük bin lira kira ödenecektir. Bu maliyeti kim yüklenecektir? Nasýl karþýlanacaktýr?" diye konuþtu. Berberoðlu, buralarýn özelleþmesiyle birçok zeytin aðacýnýn kesileceðini, belki de Likya Medeniyetine ait tarihi eserlerin zarar göreceðini iddia etti. Ýhaleye 70 den fazla iþtirakçi var Ýhalede iskelelerden bahsedilmemesinin, yeni kiracýlarýn koylarý betonlaþmaya veya þahsi kullanýma açabileceðini düþündürdüðünü ifade eden Berberoðlu þunlarý kaydetti: "Geçimini bu koylarýn iþletmesiyle kazanan 50'den fazla ailenin geleceði ise bir baþka muamma. Ýhale dosyasýnýn ilan edildiði gün 70'ten fazla dosya alýndý. Bu dosyalarýn arasýnda Ýstanbul, Anakara Ýzmir baþta olmak üzere Türkiye'nin çeþitli illerinden çok büyük þirketler ve holdingler bulunduðunu öðrendik. Bu durum sadece Türklerin deðil dünya denizcilerinin dostluðunu kazanmýþ koy iþletmecilerinin artýk bölgede yerlerinin olmadýðýný düþündürüyor. Dünyanýn sayýlý yatçýlýk merkezlerinden biri olan Dalaman, Göcek koylarýnýn mola noktalarýndan, kýr lokantalarýna dönüþmesi þüphesiz ülke turizmini baltalayacaktýr. Bu da uluslararasý yatçýlýðýn ülkemiz yerine Yunan adalarýna kaymasý demektir. Konunun tekrar incelenmesi için gereðinin yapýlamasýný kamuoyuna arz ederiz." Sýrada Kille ve diðer koylar var Koylardan yaklaþýk 100 vatandaþýn ekmek yediðini, bu ihalenin önüne geçilmesi gerektiðini belirten Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz ise þunlarý söyledi. "Bugüne kadar Ýl Özel Ýdare bünyesindeyken buralar vatandaþýmýza veriliyordu. Ne oldu da orman tarafýndan iþletilen alan mesire alanýna dönüþtürülüyor? Oysa mesire yeri üzerinde iþletme olmayan alanlarda yapýlmalýdýr. Bu bir baþlangýçtýr. Arkasýndan Kille ve diðer koylar da gelecektir. Bu ihalenin iptal edilmesini istiyoruz."

5 5 ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ DALYAN DA TOPLANTI Üretimde ve pazarlamada çiftçi sorunlarý ve çözüm önerileri toplantýsý Üretimde ve pazarlamada çiftçi sorunlarý ve çözüm önerileri toplantýsý Ortaca Kent Konseyi Tarým Çalýþma Grubu tarafýndan 28 Mart 2015 Cumartesi günü saat 14:00 de Yeþil Dalyan fýrýný yanýndaki Ortaca Kent Konseyi toplantý salonunda düzenlenecek. Toplantýda, Dalyan, Tepearasý, Gökbel, Okçular, Eskiköy mahallelerindeki üreticilerle Üretimde ve pazarlamada çiftçilerin karþýlaþtýklarý sorunlar ve çözüm önerileri konuþulacak. -Tuncay Karaçelik 51. KÜTÜPHANE HAFTASI Bu yýl 51 ncisi kutlanacak olan Kütüphane Haftasý nda Ortaca da çeþitli etkinlikler düzenlenecek. Ortaca Atatürk Ortaokulu salonunda 31 Mart 2015 Salý günü, þiir dinletisi, yerel yazarlar kitap sergisi, Kütüphaneden çok yararlanan okuyucular, kompozisyon, masal ve afiþ yarýþmasýnda dereceye giren öðrenciler ödüllendirilecek. Etkinliðin ikini günü olan 1 Nisan 2015 günü, saatleri arasýnda Ortaca Atatürk anýtý önünde Sessiz okuma etkinliði düzenlenecek. Bir Delinin Hatýra Defteri Genco Erkal 03 Nisan 2015-Muðla Gazi M.Kemal Atatürk Kültür Merkezi 04 Nisan 2015-Bodrum Nurol Kültür Merkezi Ülkemizde oynanan ilk tek kiþilik oyun olan Bir Delinin Hatýra Defteri'ni Genco Erkal 50 yýl sonra yeniden yorumluyor. Nikolay Gogol'un en sevilen öykülerinden olan bir Delinin Hatýra Defteri 1965 yýlýnda sahneye uyarlanmýþ ve ülkemizde ilk tek kiþilik oyun olarak Genco Erkal tarafýndan Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanmýþtý. Yýllar boyunca sanatçý ayný eseri üç kez, üç deðiþik yorumla sahneledi. Þimdiki yapým oyunun 50. yýl kutlamasý olarak gündeme geliyor. Gogol'un toplumsal kara mizah baþyapýtý bir kez daha güldürürken içimizi acýtacak. Yazan: Nikolay Gogol Türkçesi: Coþkun Tunçtan Uyarlayan-Yöneten-Oynayan: Genco Erkal Müzik: Mete Sakpýnar Sahne tasarýmý: Duygu Saðýroðlu Giysi: Özlem Kaya Fotoðraf: Vedat Açýkalýn Biletler:biletix Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7 Haziran Milletvekili genel seçimleri öncesi Muðla'nýn 13 ilçesinde eðilim yoklamasý gerçekleþtirdi. CHP DE EÐÝLÝM YOKLAMASI Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7 Haziran Milletvekili genel seçimleri öncesi Muðla'nýn 13 ilçesinde eðilim yoklamasý gerçekleþtirdi. 5 bin 865 üyenin oy kullandýðý eðilim yoklamasýnda partililer 6 adaydan 5 inin isimlerini belirledi. CHP nin 7 bin 232 kayýtlý delegesini bulunuyor. Gece geç saatlerde tamamlanan oy sayýmlarýnýn ardýndan Milas'tan Av. Akýn Üstündað, 2 bin 195 oy ile ilk sýrada yer aldý. Listenin ikinci sýrasý kontenjan aday için ayrýlýrken, üçüncü sýraya mevcut Milletvekili Nurettin Demir 2 bin 166 oy, dördüncü sýrada Bin 805 oy ile Burak Erbay, beþinci sýrada Bin 779 oy ile Emrah Doðu ve altýncý sýrada da Bin 708 oy ile Süleyman Girgin sýralamada kendine yer buldu. 28 aday adayýn aldýðý oylar CHP'nin Muðla'da gerçekleþtirdiði eðilim yoklamasýnda 28 aday adayý ilk beþ içinde yer almak için mücadele etti. Gerçekleþtirilen eðilim yoklamasýnda, 1-Akýn Üstündað 2 bin 195 oy, 2- Nurettin Demir 2 bin 166 oy, 3- Burak Erbay Bin 805 oy, 4- Emrah Doðu Bin 779 oy, 5- Süleyman Girgin Bin 708 oy, 6- Yamaç Kaya Bin 610 oy, 7- DALAMAN DA FÝDANLAR TOPRAKLA BULUÞTU Orman Haftasý etkinlikleri çeþitli etkinliklerle sürüyor. Etkinlikler kapsamanda özellikle öðrencilere çevre ve doða sevgisini aþýlamak için fidan dikim etkinlikleri gerçekleþtiriliyor. Dalaman Orman Ýþletme Müdürlüðünün organizasyonuyla Ortaca Özel Özalp Koleji Ýlköðretim öðrencileri 2013 yýlý Aðustos ayýnda yangýnda zarar gören Dalaman Bozeðri mevkisinde fidan diktiler. Hüseyin anýl Bin 501 oy, 8-Kerim Cangýr Bin 101 oy, 9- Kazým Turan Bin 025 oy, 10- Zühra Dönmez 939 oy, 11- Mustafa Öztürk 823 oy, 12- Mustafa Zeybekoðlu 777 oy, 13-Necati Ocak 745 oy, 14- Suat Esin 716 oy, 15- Fahrettin Üstün 688 oy, 16-Müjgan Gürðan 684 oy, 17- Aydýn Tilkici 679 oy, 18- A. Levent Anýl 639 oy, 19-Ömür Yolcu 613 oy, 20-Ali Irgat 601 oy, 21-Erkan Yakar 599 oy, 22- Okan Özsu 554 oy, 23-Cahit Yaka 475 oy, 24-Tolga Çandar 341 oy, 25-S. Samuray Çelik Ünal 320 oy, 26-Hasan Balý 317 oy, 27-M. Togay Kömür 298 oy, 28-Ali Akalp 110 oy. ÇALMADAN 1 HAFTA DURABÝLDÝ Ortaca da motosiklet hýrsýzlýðý suçundan tutuklanarak 25 Aralýk 2014 tarihinde cezaevine gönderilen ve 1 hafta önce tahliye olduðu öðrenilen Batuhan E. yine motosiklet hýrsýzlýðýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ortaca Karaburun mahallesinde Ali Deveciye ait 48 RY 864 plakalý motosikletin çalýndýðý ihbarýný alan Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Büro Amirliði Ekipleri yaptýklarý araþtýrmada olayla ilgili olarak Batuhan E. yi gözaltýna aldý. E. nin ifadesi doðrultusunda da çalýntý olduðu tespit edilen motosiklet ele geçirildi. Emniyetteki iþlemlerin ardýndan saðlýk kontrolünden geçirilen Batuhan E. çýkarýldýðý mahkeme tarafýndan tutuklanarak Fethiye Eþen Cezaevine gönderildi. HDP NEWROZ U PINAR AYDINLAR LA KUTLADI Muðla HDP il baþkanlýðý Newroz dolayýsýyla Muðla merkezde kutlama etkinliði düzenledi. 19 Mart Perþembe günü sanatçý Pýnar Aydýnlar ýn da katýdýðý etkinliðe Muðla ve ilçelerinden çok sayýda yurttaþ katýldý. AÇIK ORTAOKUL SINAVI YAPILDI Açýk Ortaokul Sýnavý 220 Mart 2015 Pazar günü, Ortaca da 4 merkezde yapýldý. Açýk Ortaokul Sýnavý 220 Mart 2015 Pazar günü, Ortaca da 4 merkezde yapýldý. Milli Eðitim Bakanlýðý, Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü tarafýndan her dönem 2 kez yapýlan sýnava Ortaca da yaklaþýk 800 öðrenci katýldý. SINAVA EVÝNDE GÝRDÝ Köyceðiz in Akköprü mahallesinde oturan 5. sýnýf öðrencisi Mevlüt Bayer evinde sýnava girdi. Fethiye Rehberlik Araþtýrma Merkezi RAM, engeli dolayýsýyla Mevlüt Bayer in evinde sýnava girebileceði kararýný aldý. BELEDÝYEDEN ANADOLU LÝSESÝNE KÝTAP DESTEÐÝ Dalaman Beldiyesi, Dalaman Anadolu Lisesi - ne 100 adet roman hediye etti. Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, Dalaman Belediyesi olarak her zaman okullara destek olmaya çalýþýyoruz. Bundan sonrada destek olmaya devam edeceðiz. Geleceðimizin teminatý olan gençlerimize hediye ettiðimiz bu romanlar inþallah raflarda durmaz ve sürekli gençlerimiz tarafýndan okunur. Ancak okuma seviyemizi yükselterek daha iyi bir Türkiye Cumhuriyeti hedefimize ulaþabiliriz dedi. Dalaman Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Demirkol ve öðrenciler Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz a göstermiþ olduðu ilgiden ve hediye ettiði kitaplardan dolayý teþekkür ettiler. SIR CÝNAYET 10 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ (1.sayfadan devam) alacak-verecek tartýþmasý sonucu Köyceðiz de öldürdüklerini, cesedini de Otmanlar mahallesinde ormanlýk alanda yaktýklarýný itiraf ettiler. E.K. ise suçlamalarý kabul etmedi. "Planlayarak canavarca hisle öldürme" suçlamasýyla Köyceðiz adliyesine sevk edilen H.C., Z.K., D.A., ile B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K. ise tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. -ÖMER KUNDAKÇI

6 6 ORTACA U-14 DEPLASMANDA GALÝP Ortaca Bld.spor : 9 Saburhane : 0 Muðla U-14 liginde mücadele eden Ortaca Belediyespor U-14 takýmý Ula da oynanan karþýlaþmada Saburhane Gençlikspor U-14 ü 9-0 yendi. Geçtiðimiz hafta Ortaca Ahmet Ateþ stadýnda oynanan karþýlaþmada ise Ortaca Belediyespor U-14 ile Muðlaspor U-14, 1-1 berabere kalmýþtý. BODRUM 3.LÝGDE Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ligin bitimine 3 maç kala þampiyonluðunu ilan ederek 3. Lig'e çýktý. Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ligin bitimine 3 maç kala þampiyonluðunu ilan ederek 3. Lig'e çýktý. Þampiyonluk sevincini sahada taraftarlar ve oyuncularla birlikte yaþayan Baþkan Kocadon, mücadele sonunda kazanýlan bu baþarýyý Bodrum halkýna armaðan etti. Bodrum Þehir Stadý'nda Antalya Konyaaltý Belediyespor ile karþýlaþan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, rakibini 3-0 yenerek þampiyon oldu. Ligin bitimine 3 maç kala þampiyon olarak 3. Lig e çýkan Bodrumspor un taraftarlarý ve oyuncularý, maçýn bitiþ düdüðü ile birlikte kutlamalara baþladý. Ligin baþýndan bu yana Bodrumspor'un bütün maçlarýný takip eden Bodrum Belediye Baþkaný Mehmet Kocadon da büyük bir sevinç yaþadý. Bodrumspor Kontaaltýspor karþýlaþmasýný Bodrum Kaymakamý Dr. Mehmet Gödekmerdan, Bodrum Belediye Baþkaný Mehmet Kocadon, Garnizon Komutaný Albay Atilla Göksel Oral, Cumhuriyet Baþsavcýsý Hayati Keskin, Ýlçe Emniyet Müdürü Can Candaþ, Ýlçe Jandarma Komutaný Yarbay Hakan Demirörs, Bodrum Ticaret Odasý Baþkaný Mahmut Serdar Kocadon, Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Erdoðan Baþeymez, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Baþkaný Rýza Karakaya, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri ve Erman Toroðlu baþta olmak üzere yaklaþýk 10 bin Bodrumlu izledi. Maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan sahadaki kutlamaya katýlan Baþkan Mehmet Kocadon, taraftarlar ve oyuncularla birlikte marþlar söyledi. Oyuncularý tek tek tebrik eden Baþkan, yöneticilere ve taraftarlara teþekkür etti. Bu, bugünün baþarýsý deðil; 2009 dan beri verdiðimiz mücadelenin baþarýsýdýr Bu þampiyonluðun, birlik beraberliðin getirdiði bir baþarý olduðunu ifade eden Baþkan Kocadon, Bugün Bodrumspor, haftalar kala þampiyonluðunu; bugün, burada, Bodrum da ilan etti ve Bodrum halkýna da müthiþ bir mutluluk ve sevinç yaþatýyor, hepimize yaþatýyor. Ama önce þunu söyleyeyim; bu, bugünün baþarýsý deðil, 2009 dan beri yaptýðýmýz bir mücadelenin baþarýsýdýr bu; inanmanýn baþarýsýdýr, birlik beraberliðin baþarýsýdýr; hocalarýmla, oyuncularýmla, yönetimle, baþkanýmla birlik olmanýn baþarýsýdýr. Bu, bütün arkadaþlara da örnek olsun çünkü birlik beraberliðin baþarý getirdiðinin de en güzel örneðidir bu. Bu güzel baþarýyý, bu güzel þampiyonluðu Bodrum halkýna armaðan ediyoruz. dedi. SATRANÇ TA ORTACA BELEDÝYESPOR LÝDER Sýra Kulüp Adý Oyun Puan Masa Averaj Sayýsý Puaný 1 ORTACA BELEDÝYESPOR YENÝ MÝLAS SPOR MUÐL SPOR MÝLAS BELEDÝYESPOR MUÐLA GENÇLÝK VE SPOR ORTACA DA GÜREÞ GRUP MÜSABAKALARI Türkiye Okul Sporlarý Federasyonunun 2015 yýlý faaliyet programýnda yer alan Yaþ Serbest ve Grekoromen Okullararasý Güreþ Grup Müsabakalarý Ortaca da yapýldý. Türkiye Okul Sporlarý Federasyonunun 2015 yýlý faaliyet programýnda yer alan Yaþ Serbest ve Grekoromen Okullararasý Güreþ Grup Müsabakalarý Ortaca da yapýldý. Ortaca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Murat Sözgen, okul sporlarý faaliyetleri içinde yer alan güreþlerin bu yýl Ortaca'da yapýlmasýnýn kendilerinin mutlu ettiðini söyledi. Müsabakalarda Afyonkarahisar, Antalya, Aydýn, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, Ýzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muðla ve Uþak'tan 250 sporcunun mücadele ettiðini belirtti. Açýlýþ törenine Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Türkiye Güreþ Federasyonu temsilcisi Nusret Atik, davetliler ve sporcular katýldý. Çekiþmeli geçen müsabakalarýn sonunda dereceye giren sporculara madalyalarý düzenlenen törenle verildi Yaþ Serbest ve Grekoromen stilde dereceye giren sporcularýn yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý'na katýlmaya hak kazandýðý bildirildi. Grekoremen dereceye giren isimler: -32 kilo: 1. Fuat Çelebi (Afyonkarahisar), 2. Enes Bayram Barýþ (Isparta), 3. Necati Öcel (Manisa), 3. Adem Uçgun (Bursa) -35 kilo: 1. Ferhat Kanon (Manisa), 2. Mustafa Bostan (Ýzmir), 3. Mert Yýldýrým (Uþak), 3. Serkan Akbulut (Muðla) -38 kilo: 1. Seyitcan Beytekin sezonu Muðla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü ve Türkiye Satranç Federasyonu faaliyet programýnda yer alan Kulüpler Satranç Turnuvasý 3. Lig müsabakalarýnýn ilk maçlarý Mart tarihlerinde Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Mavi Çatý'da yapýldý sezonu Muðla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü ve Türkiye Satranç Federasyonu faaliyet programýnda yer alan Kulüpler Satranç Turnuvasý 3. Lig müsabakalarýnýn ilk maçlarý Mart tarihlerinde Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Mavi Çatý'da yapýldý. 4 karþýlaþma sonunda bir maç eksiði ile Ortaca Belediyespor 1., Yeni Milasspor 2., Muðlaspor 3. sýrada yer aldý. Ligde, Muðlaspor, Muðla Gençlik Spor Kulübü, Milas Belediyespor, Ortaca Belediyespor, Yeni Milas Spor kulüpleri yer alýyor. Antrenörlüðünü Hasan Güneþ'in yaptýðý Ortaca Belediyespor kulübü satranç takýmýnda, Ufuk Suzan, Ahmet Yamaç, Zeki Koç, Abdullah Doðukan Dere, Naci Özbek, Emre Güneþ, Okan Ýnci, Evren Atayman, Yunus Mermer, Bengi Hafýzoðlu, Ada Çelik, Semiha Gülçin Geyik oynuyor. Ortaca Belediyespor kulübü satranç antrenörü Hasan Güneþ, Ortaca Belediyespor un ligde iddialý olduðunu, 31 Mayýs' ta lig ikincisi Yeni Milasspor'u yenme parolasýyla müsabakaya çýkacaðýný söyledi. (Manisa), 2. Himmet Sandýklý (Uþak), 3. Muammer Akman (Antalya), 3. Mehmet Can Çevik (Ýzmir) -42 kilo: 1. Alihan Bayraktar (Konya), 2. Aziz Akgüneþ (Afyonkarahisar), 3. Hakan Arýk (Ýzmir), 3.Þükrü Sina Akdað (Uþak) -47 kilo: 1. Ýsmail Küçüksolak (Antalya), 2. Gökhan Kundak (Muðla), 3. Ramazan Kahraman (Uþak), 3. Fatih Osmanoðlu (Bursa) -53 kilo: 1. Ramazan Gül (Muðla), 2. Ahmet Ceran (Konya), 3. Ali Güçlü (Antalya), 3. Burak Ayrancý (Ýzmir) -59 kilo: 1. Ýbrahim Tok (Ýzmir), 2. Efe Emik (Muðla), 3. Halil Erçin (Antalya), 3. Emirhan Aygün (Ýzmir) -66 kilo: 1. Mustafa Korkmaz (Ýzmir), 2. Lütfi Furkan Þimþek (Antalya), 3. Emin Özdemir (Aydýn), 3. Ahmet Ýrfan Tanrýverdi (Konya) -73 kilo: 1. Zeki Batuhan Yýlmaz (Isparta), 2. Deniz Erçin (Antalya), 3. Faruk Baki Olgaç (Konya), 3. Ýhsan Kavak (Afyonkarahisar) -85 kilo: 1. Ali Efe (Antalya), 2. Ýbrahim Çelik (Isparta), 3. Mehmet Akif Tanrýkulu (Konya), 3. Yusuf Boran Kabakçý (Muðla) Serbest stilde dereceye giren isimler: -32 kilo: 1. Hüseyin Dur (Antalya), 2. Orhan Kutlucan (Bursa), 3. Ýbrahim Þuayp Ulutaþ (Denizli), 3. Ahmet Þahan (Afyonkarahisar) Beraberlik veya maðlubiyet halinde dahi lig birinciliðinin garanti olduðunu kaydeden Güneþ, þimdiden 2.Lig için baþarýlar diliyoruz. Desteklerinden dolayý, Belediye baþkanýmýz Hasan Karaçelik'e, kulüp baþkanýmýz Metin Yýldýrým ve yönetime, sporcularýmýza ve camiamýza teþekkür ediyoruz dedi. Hedeflerinin 1. Lige yükselmek olduðuna iþaret eden Güneþ, Son karþýlaþmalar 31 Mayýs Pazar günü tamamlanacak. Müsabakalar sonucunda 1. olan kulüp Türkiye Kulüpler Satranç Þampiyonasý 2.Lig yükselme müsabakalarýna gitme hakkýna sahip olacak. Konya'da Temmuz 2015 tarihlerinde yapýlacak olan müsabakalar sonucunda ilk 6 dereceyi elde eden kulüpler 1. Lige yükselecek, ilk 15 kulüp arasýnda kalan kulüpler 2. Ligde kalacak. Bizim hedefimiz 1. Lige yükselmek. Oyuncularýmýzda bu yetenek var diye konuþtu. Muðla Kulüpler Satranç Karþýlaþmalarý 4 tur sonunda sýralama ve puan durumu: -Tuncay Karaçelik -35 kilo: 1. Yurdahan Þimþek (Antalya), 2. Muzaffer Ýskender (Bursa), 3. Emirhan Doðan (Bursa), 3. Nuri Uysal (Denizli) -38 kilo:1. Hasan Tanrýkulu (Antalya), 2. Yusuf Yeþilýþýk (Bursa), 3. Halil Iþýk (Aydýn), 3. Özgür Sayan (Ýzmir) -42 kilo: 1. Mazlum Akyol (Bursa), 2. Ceyguh Yaman (Muðla), 3. Burak Aslan (Bursa), 3. Ertan Beyazit (Manisa) -47 kilo: 1. Ahmet Toktaþ (Bursa), 2. Ömer Yasin Gökkaya (Antalya), 3. Ali Çalýþcý (Isparta), 3. Ali Yýldýz (Ýzmir) -53 kilo: 1. Ýbrahim Akyiðit (Antalya), 2. Turan Alp Yýldýz (Bursa), 3. Bayram Ali Ýnci (Ýzmir), 3. Cem Þimþek (Isparta) -59 kilo: 1. Muhammet Çavuþ (Bursa), 2. Adem Ayseli (Antalya), 3. Beytullah Günyel (Denizli), 3. Yusuf Kaya (Bursa) -66 kilo: 1. Sedat Ertuðrul Yoksul (Manisa), 2. Þahabettin Taçyýldýz (Ýzmir), 3. Yaþar Aaksoy (Denizli), 3. Kubilay Karakulak (Antalya) -73 kilo: 1. Yýlmaz Bakan (Denizli), 2. Zeki Çýnar (Bursa), 3. Emre Akkoyun (Manisa), 3. Anýl Caner Üstündað (Antalya) -85 kilo: Atilla Dumanlar (Ýzmir), 2. Süleyman Kýzýlhan (Denizli), 3. Yasin Devran (Antalya), 3. Yasin Erarslan (Bursa) -SONER AYDIN

7 7 ÇUKURDA MAHSUR KALAN AT KURTARILDI Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý Fethiye Grup Amirliði ekipleri, çukurda mahsur kalan atý kurtardý. Fethiye Ýlçesi Babataþý Mahallesinde 2 metre derinliðindeki çukurda çamura saplanarak mahsur kalan atý fark eden vatandaþlar, Büyükþehir Belediyesi Fethiye Ýtfaiye Grup Amirliðini arayarak haber verdi. Kýsa süre içerisinde olay yerine ulaþan itfaiye ekipleri kepçe yardýmý ile çukurda mahsur kalan atý çýkararak sahibine teslim etti. Ýnternetten Kent Kart Baþvurusu Dönemi Muðla Büyükþehir Belediyesi otobüsleri ve Belediye Denetimli Özel Halk otobüslerinde kullanýlan Muðla Kent Kart sistemine Yüksek Öðretim Kurulu ile yapýlan Protokol neticesine üniversite öðrencileri Kent Kart Baþvurularýný internet ortamýndan yapabilecek. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, ulaþýmda zaman tasarrufu saðlayan teknolojiyi ve teknolojinin getirdiði yenilikleri takip ettiklerini belirtti. Kolukýsa; YÖK ile bir protokol yaptýk ve üniversite öðrencilerimiz artýk kiþiselleþtirilmiþ öðrenci kartý baþvurularýný internet ortamýnda adresinde bulunan Kent Kart Baþvuru sekmesinden yaklaþýk 3 dakikada yapabilecekler. Vatandaþlarýmýzýn belediye hizmetlerine en kolay biçimde ulaþabilmeleri için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ayrýca ihale aþamasýnda olan filo takip sistemi ile birlikte tüm toplu ulaþým ve servis araçlarýnýn elektronik ortamda takip edilmesi için çalýþýyor ve Büyükþehir Belediyesi otobüslerini kamera sistemi ile izliyoruz. dedi. PLAJ HENTBOLU HAZÝRAN DA 18. Türkiye Üniversiteler Köyceðiz Yaþar Sevim Plaj Hentbol Turnuvasý Haziran 2015 tarihleri arasýnda Köyceðiz Belediyesine ait Delta plajýnda yapýlacak. 18. Türkiye Üniversiteler Köyceðiz Yaþar Sevim Plaj Hentbol Turnuvasý Haziran 2015 tarihleri arasýnda Köyceðiz Belediyesine ait Delta plajýnda yapýlacak. Köyceðiz in klasikleri arasýnda Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan, Türkiye Üniversiteler Köyceðiz Yaþar Sevim Plaj Hentbol Turnuvasý nýn artýk klasikler arasýnda yeraldýðýný söyledi. Türkiye Üniversiteler Köyceðiz Yaþar Sevim Plaj Hentbol Turnuvasý nýn Köyceðiz Belediyesinin ev sahipliðinde organize edildiðini kaydeden Ceylan, 1998 yýlýnda baþlayan ve Köyceðiz de 18 yýldýr ulusal ve uluslararasý katýlýmla devam ederek bir klasik haline gelmiþtir. Tüm üniversite ve spor camiasýnýn kanýksadýðý Üniversiteler Plaj Hentbolu Þampiyonasý ný, bu yýl da gerçekleþtirmek ve devam ettirmek adýna bir eðitimci olarak 200 KÝÞÝLÝK ÝÞE, 192 BAÞVURU onur duyuyorum. Katkýda bulanan ve emeði geçen öncelikle þampiyonamýza, adýný verdiðimiz merhum hocamýz Sayýn Yaþar Sevim i rahmetle anýyor ve dönem belediye baþkanlarýmýza, tüm hentbolcularýmýza, üniversitelerimize ve sponsorlarýmýza teþekkür Mavi Denizlere Adanmýþ Bir Ömür ediyorum dedi. Sporseverleri Köyceðiz e bekliyoruz Turnuvanýn dolu dolu dört gün geçeceðini ifade eden Ceylan, Bu organizasyonun gerçek spor erdemliliði anlayýþý içinde yaklaþýlmasý adýna tüm sporcularýmýza baþarýlar diliyor tüm kiþi, kurum ve kuruluþlara teþekkür ediyorum. Paylaþma, kaynaþma ve eðlenceyi spor çatýsý altýnda birleþtiren þampiyonamýza tüm hentbol severleri, eþsiz doðal güzellikler sunan Akdeniz ve Ege bölgesinin birleþtiði, yeþil ile mavinin buluþtuðu Köyceðiz e bekliyoruz diye konuþtu. -Tuncay Karaçelik Orman Bölge Müdürlüðü ve ÝÞKUR iþbirliðinde Toplum Yararýna Çalýþma (TYP) projesi kapsamýnda Dalaman da 200 kiþinin iþe alýnacaðý duyuruldu. Aðaçlandýrma konusunda 2 ay süre ile çalýþtýrýlmak üzere yapýlan personel alým duyurusuna 192 kiþi baþvuruda bulundu. 60 gün çalýþacaklar TYÇP çerçevesinde istihdam edilen iþçiler 01 Nisan 2015 tarihinde iþbaþý yapacaklar ve 31 Mayýs 2015 tarihine kadar 60 gün süre ile Dalaman Orman Ýþletme Müdürlüðünün belirleyeceði Ýþletme Þefliklerinde Silvikültür ve Aðaçlandýrma iþlerinin yürütülmesinde çalýþtýrýlacaklar. ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ 3. KÖYCEÐÝZ YAÐLI PEHLÝVAN GÜREÞLERÝ Köyceðiz belediyesi kültür etkinlikleri kapsamýnda; organize ettiði 3. Köyceðiz Yaðlý Pehlivan Güreþleri, 6 Mayýs 2015 Çarþamba günü Toparlar mahallesi Kazancý mevkisinde yapýlacak. Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan, Ata sporumuz yaðlý güreþi yaþatmak için düzenlenen ve geleneksel hale gelen güreþlerimizi izlemek üzere tüm bölge halkýný Köyceðiz de görmek istiyoruz dedi. -ZAYÝ DZ0 No.lu AHESTE teknesine ait telsizin ruhsatý zayidir. Hükümsüzdür. Yaþar Þahin TC SON SÜNGERCÝ Son Süngerci Aksona Mehmet lakaplý Mehmet Baþ, Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ü ziyaret etti. Bodrum da yaþayan ve 10 yaþýndan beri süngercilik mesleðini yapan ve bu mesleðin son temsilcisi olan Mehmet Baþ, Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ü ziyaret ederek süngercileri anlatan kitabý Son Süngerci, Derin Maviye Adanmýþ Bir Ömür kitabýný hediye etti. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün Son Süngerci Aksona Mehmet in ziyaretinde, süngerciliðin bir dönem iyi gelir getiren bir meslek olduðunu, daha sonra süngercilere getirilen kýsýtlamalar ve süngercilerin teknelerini tur tekneleri haline getirmeleriyle zaten zor bir meslek süngerciliðin unutulan bir meslek olduðunu söyledi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün; Mavi denizlerde, süngercilik mesleðine ömrünü vermiþ ve yaþadýklarýný sayfalara dökerek kitaplaþtýrmýþ Aksona Mehmet e ziyaretleri için ve 50 yýllýk bir birikimin, emeðin karþýlýðý olan Son Süngerci, Derin Maviye Adanmýþ Bir Ömür kitabý için teþekkür ediyorum. Bu kitap denizler ve süngercilik anlamýnda tarihe düþülmüþ bir nottur. Bodrum deyince ilk akla gelen Halikarnas Balýkçýsý ndan sonra, Son Süngerci Aksona Mehmet te bu topraklarýn yetiþtirdiði önemli deðerlerdendir. dedi.

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3447 SGK DAN SÜRE UZATIMI Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý elektrik kesintisi ile ilgili tahsilatta yaþanan aksaklýklarý gidermek

Detaylı

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3445 UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR HABERÝ 6.SAYFADA GELÝYOR. 2 AYLIK

Detaylı

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 02 OCAK 2015 YIL: 22 SAYI: 3434 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. HAFTANIN MAÇLARI KÖYCEÐÝZ BLD SPOR U-19 ORTACA BLD SPOR U-19 03 Ocak 2015 Cumartesi saat: 14:00 Köyceðiz Mehmet

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

TAÞ OCAÐI NDAN VAZGEÇÝLDÝ MÝ?

TAÞ OCAÐI NDAN VAZGEÇÝLDÝ MÝ? Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi DÜNYA KADIN YÜRÜYÜÞÜ MUÐLA YA GELÝYOR EN BÜYÜK KADIN EYLEMÝ 14 MART TA Dünya Kadýn Yürüyüþü eyleminin Muðla ayaðýnda 14 Mart Cumartesi günü Doðanýn Gaspý ve Metalaþtýrýlmasý

Detaylı

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3469 BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Ortaca Belediyespor un ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig'de 2015-2016 Sezonu Statüsü ve

Detaylı

DALYAN DA EYLEM. Dalyan da turizmi olumsuz yönde etkileyen hanutçuluða karþý eylem yapýldý.

DALYAN DA EYLEM. Dalyan da turizmi olumsuz yönde etkileyen hanutçuluða karþý eylem yapýldý. Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3468 Köyceðiz de trafik kazasý: 1 ölü, 4 yaralý Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 4 kiþi yaralandý. Edinilen

Detaylı

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 20.ORTACA FESTÝVALÝ BAÞLIYOR (16-24 Mayýs) Bu yýl 20.kez yapýlacak olan Ortaca Tarým, Çevre ve Turizm Festival halk konserlerinde 17 Mayýs akþamý Murat Baþaran, 19

Detaylı

KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) Ortaca da Motosiklet kazasý 2 AÐIR YARALI

KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) Ortaca da Motosiklet kazasý 2 AÐIR YARALI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) KENT YAZILARI Nejat Altýnsoy MUÐLA YA 112 ACÝL ÇAÐRI MERKEZÝ

Detaylı

Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde 3 kategoride yapýldý. 4.SAYFADA CHP 92.

Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde 3 kategoride yapýldý. 4.SAYFADA CHP 92. Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3470 AYDIN DA KURTULUÞ SATRANÇ TURNUVASI Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde

Detaylı

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3443 Ortaca da Giriþimcilik Eðitimi Nisan ayýnda yapýlacak Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) mali desteði ile kendi iþini

Detaylı

27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA

27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi MDSYB 20 YAÞINDA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3464 31TEMMUZ 2015 CUMA 27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda

Detaylı

DALYAN TURÝZMÝNÝN SONUNU GETÝRÝR

DALYAN TURÝZMÝNÝN SONUNU GETÝRÝR Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3442 27 ÞUBAT 2015 CUMA SEÇMEN KÜTÜÐÜ LÝSTELERÝ ASKIYA ÇIKIYOR Adres deðiþikliði yapan kiþilerin askýya çýkan seçmen kütüðü

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

BÖYLE ÝHALE GÖRÜLMEMÝÞTÝR

BÖYLE ÝHALE GÖRÜLMEMÝÞTÝR Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 05 ARALIK 2014 YIL: 22 SAYI: 3430 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Yataðan ve Milas ta enerji ve maden iþçileri özelleþtirmeye karþý süresiz eyleme baþladý. Genel Müdürlüðün

Detaylı

ORTACA, ÖZGECAN ÝÇÝN AYAKTAYDI

ORTACA, ÖZGECAN ÝÇÝN AYAKTAYDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3441 Mali Destek Programý Bilgilendirme toplantýsý Ortaca da Güney Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA) 24 Þubat 2015 Cumartesi günü bilgilendirme

Detaylı

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3462 Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn

Detaylı

AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket.

AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket. AK Parti de hedef % 65 AK Parti Çorum milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen programa katýldý. AK Parti Çorum

Detaylı

"Türkiye'yi önce 2023

Türkiye'yi önce 2023 Mustafa Toprak Ýzmir Valisi oldu KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Cumhurbaþkaný Gül Valiler Kararnamesi'ni dün akþam onayladý. 6 Vali Merkeze alýndý, 12 valinin yeri deðiþti. Diyarbakýr Valisi Mustafa

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma Vali Kara dan BÝK e iade-i ziyaret Hedefimiz Çorum u daha ileri taþýmak Vali Ahmet Kara dün Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þubesi ne iade-i ziyarette bulundu. Gazetecilik mesleðinin toplumun haber alma

Detaylı

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz MUTSUZ SON Çorum Belediyespor. lig için dün Eskiþehir de Ýstanbulspor a - maðlup olarak umutlarýný önümüzdeki sezona býraktý. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk yarýnýn son dakikalýk bölümünde rakibi önünde etkili

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı