GÖCEK KOYLARI DA ÝHALEYE ÇIKARILDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖCEK KOYLARI DA ÝHALEYE ÇIKARILDI"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3446 KOOPERATÝF F2 PEÞÝNDE S.S. 23 nolu Ortaca Otobüs ve Minibüs Kooperatifi olaðan genel kurul toplantýsýný yaptý. S.S. 23 nolu Ortaca Otobüs ve Minibüs Kooperatifi olaðan genel kurul toplantýsýný yaptý. Genel kurulda gündem maddelerinde yer alan gelirgider tablosu ve faaliyet raporlarý görüþülerek oybirliðiyle kabul edildi. Genel kurul sonrasý açýklama yapan S.S. 23 nolu Otobüs ve Minibüs Kooperatifi Baþkaný Ali Çeler, kooperatif olarak en iyi hizmeti sunmak için üyelerle birlikte çalýþtýklarýný söyledi. Kooperatif adýna yapacaklarý çalýþmalar için üyelerden destek aldýklarýný ifade eden Çeler, Þehirlerarasý taþýmacýlýk faaliyetinde bulunmak için F2 yetki belgesi alma çalýþmalarýmýzýn son aþamasýna geldik ve bu konuda üyelerimizin de olurunu aldýk. Yetki belgemizi de aldýktan sonra þehirlerarasý taþýmacýlýkta da müþterilerimize hizmet edeceðiz dedi. SIR CÝNAYET 10 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ Dalaman ve Göcek Koylarý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan C tipi mesire yeri ilan edilerek ihaleye çýkarýlýyor. GÖCEK KOYLARI DA ÝHALEYE ÇIKARILDI Köyceðiz de 10 yýldan bu yana kayýp olan Abdullah Eke'yi öldürdükleri iddiasýyla gözaltýna alýnan 5 kiþiden 4 ü tutuklandý. Köyceðiz de 10 yýldan bu yana kayýp olan Abdullah Eke'yi öldürdükleri iddiasýyla gözaltýna alýnan 5 kiþiden 4 ü tutuklandý. Evden hayvan almak için ayrýldý Denizli nin Çal ilçesinde hayvan alým satým iþiyle uðraþan 34 yaþýndaki Abdullah Eke, 2006 yýlýnýn Mart ayýnda evden Muðla nýn ilçelerinde hayvan alýp satmak üzere ayrýldý. Eke den uzun süre haber alamayan yakýnlarý kayýp baþvurusunda bulundu. Yapýlan araþtýrmalarda Eke nin son olarak Köyceðiz ilçesinde bazý kiþilerle görüþtüðü belirlendi ancak önemli bir bulguya rastlanamadý. Faili Meçhul dosyasý yeniden açýldý Muðla Jandarma Komutanlýðý ve Köyceðiz Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri Abdullah Eke ye ait faili meçhul dosyasýný yaklaþýk 1 yýl önce yeniden açtý. Ekipler, yapýlan teknik ve fiziki takip sonucunda Eke'nin son olarak Köyceðiz ilçesinde görüþtüðünü belirlediði H.C. ve B.K. yý Denizli'de, Z.K. yý da Antalya'da sahte kimlikle dolaþýrken, ardýndan da verilen ifadeler doðrultusunda Dalaman da D.A. ve E.K. gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan zanlýlarýn Eke'nin kaybolduðu dönemde de ifadelerine baþvurulduðu öðrenildi. Cesedi yakarak yok etmeye çalýþtýlar Ekiplerin 1 yýldan bu yana sürdürdüðü titiz çalýþma sonucunda önemli bulgular elde edildi. Abdullah Eke nin Denizli nin Çal ilçesinden Köyceðiz e çeþitli aralýklarla hayvan alým satýmý için geldiði ve son olarak da Z.K. ile görüþtüðü tespit edildi. Gözaltýndaki sorgulamalarýnda çeliþkili ifadeler veren H.C., Z.K. ve D.A., B.K., sonunda Abdullah Eke yi aralarýnda çýkan DEVAMI 5.SAYFADA Dalaman ve Göcek Koylarý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan C tipi mesire yeri ilan edilerek ihaleye çýkarýlýyor. Orman Genel Müdürlüðü Dalaman Orman Ýþletme Þefliði nin ihalesi, Göcek Koylarý diye bilinen Göbün, Akbük, Taþkaya ve Küçük Sarsala koylarýnda toplam 5.5 hektarlýk ormanlýk alaný kapsýyor. Ýhaleyle, koylar 29 yýllýðýna kiralanacak. Kiraya çýkarýlan koylardan Akbük için 110 bin lira, Taþyaka (Bedri Rahmi) için 90 bin lira, Göbün için 120 bin lira ve Küçük Sarsala için 80 bin lira deðer biçildi. Tarih, Doða ve Deniz iç içe Genellikle mavi yolculuk yapan ve günübirlik teknelerle ulaþýlarak gezilebilen Kapýdað yarýmadasýndaki Sarsala, Büngüþ, Sýralýbük, Kurþunlu, Kleopatra hamamý ve Taþyaka (Bedri Rahmi) koylarý ve gizli kalmýþ irili ufaklý koylarý yaz boyunca da mavi yolculuk yapan yerli ve yabancý teknelere ev sahipliði yapýyor. Bölge yürüyüþ tutkunlarýnýn vazgeçilmez parkurlarý arasýnda da yerini alýyor. Ýmza kampanyasý baþlatýldý Muðla da kýyýlarýn özelleþtirilmesinin gündeme gelmesiyle change.org da bir imza kampanyasý baþlatýldý. Kampanyada, Bu güzel doðayla iç içe ve hiçbir yapý yapýlmadan kullanýlan bu yerlerin holdinglere satýlmasýný istemiyoruz. Holdinglere gitmesi halinde doðanýn bozulup yerini beton yapýlar alacaðýný biliyoruz. Ýhaleler ile 29 yýl boyunca kiralanmasý; halkýmýzýn, yerlimizin, ÝHALELERÝN ÝPTALÝ ÝÇÝN EYLEMLER BAÞLADI Orman Genel Müdürlüðü Dalaman Orman Ýþletme Þefliði nin Dalaman ilçesindeki Göbün, Akbük, Taþkaya (Bedri Rahmi) ve Küçük Sarsala koylarýnýn 'C tipi mesire yeri' olarak ihale edilmesini vatandaþlar protesto etti. HABERÝ 4.SAYFADA orada doðan insanlarýn bu güzelliklerden faydalanamamasý anlamýna geliyor. Doðal güzelliklerin, yeþil bitki örtüsünün bozulmamasýný, orada bulunan kýr lokantalarýnýn yýkýlmamasýný yerli halkýn kazandýðý ekmek parasýný kaybetmesini istemiyoruz deniliyor. Bölge halký geliþmesini saðladý Hürriyet yazarý Mehmet Y. Yýlmaz, koylarda lokanta iþleten Yörük ailelerinin de özelleþtirmeyle maðdur olacaðýna dikkat çekti. Yýlmaz, Yörük ailelerinin senelerdir koylara çok emek harcadýðýný belirterek bunlarý þöyle sýraladý: Bu koylarýn her birini 30 yýla yakýn süredir yörede yaþayan Yörük aileleri ortak olarak iþletiyorlardý. Koylar Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan kiralanýyor, her yýl mart ayýnda sözleþme, enflasyon oranýnda zamlanarak yenileniyordu. Bu aileler, bu güvence ile yýllardýr su, elektrik, yol olmayan bu koylara kazançlarýnýn önemli bir bölümüyle yatýrým yaptýlar. 7 8 kilometre mesafeden su getirdiler, güneþ enerjisi ile elektrik üretmeye baþladýlar. Koylarýn her yýl kara ve deniz temizliðini yaptýlar. Denizcilerin çöpünü sandallarýyla belediyeye teslim edip, Wi-Fi baðlantýsý sunacak kadar yat turizminin geliþimine katkýda bulundular. Kar hýrsýyla onlar gibi iþletemezsiniz Yörük ailelerinin ihaleyi kazanmalarýna imkan olmadýðýný belirten Yýlmaz, Belli ki bu koylara göz diken birileri var ve iþlerini Ankara dan halletmiþler. Ama þunu söyleyeyim: Kâr hýrsýyla o köylüleri yerlerinden etseniz bile onlar gibi iþletemezsiniz. Ailecek çalýþýyorlar, azla yetinmeyi biliyorlar diye yazdý. Bölgenin C tipi mesire yeri ilan edilerek içki yasaðýnýn da geleceðine dikkat çeken Yýlmaz, Bir yandan yüksek kiralar ve iþletme giderleri ile pahalýlaþacak koylar ve diðer yandan içki yasaðýnýn bir tek sonucu olur: Yat turizmi, o koylardan Yunan adalarýna kayar, yatçýlar enayi deðildir. Býrakýn da koylar, orada yaþayan köylülerce iþletilsin, adamlarýn üç kuruþuna da göz dikmeyin artýk! Erdoðan meclis gündemine taþýdý MHP Muðla Milletvekili Mehmet Erdoðan Dalaman da koylarýn ve DEVAMI 3.SAYFADA

2 2 27 MART 2015 CUMA DALYAN DA TURÝZM SEYEHAT ACENTALARI TEK ÇATI ALTINDA Dalyan da faaliyet gösteren turizm seyahat acentalarý Dalyan Turizm Seyahat Acentalarý Birliði (DATSAB) adý altýnda birlik kurdu. DATSAB Ortaca Belediyesini ziyareti Kaliteli hizmet ve istikrarlý fiyat politikasýyla, Dalyan ý daha üst seviyelere çýkartmayý planlýyoruz diye konuþtu. DATSAB da yer alan acenta temsilcileri yaptýklarý ilk toplantýnýn ardýndan Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik ve Dalyan Jandarma Karakol Komutanlýðý ný ziyaret etti. Mehmet Çobanoðlu Dalyan da faaliyet gösteren turizm seyahat acentalarý Dalyan Turizm Seyahat Acentalarý Birliði (DATSAB) adý altýnda birlik kurdu. DATSAB ýn dönem sözcüsü olarak, DATSAB Ortaca Kaymakamlýðý ziyareti TURSAB Batý Akdeniz Yönetim Kurulu Üyesi ve Dalyan Bölge Temsilcisi Mehmet Çobanoðlu seçildi. Mehmet Çobanoðlu, Dalyan'da var olan turizm altyapýsýný geliþtirerek, verilen servislerde kalite ve fiyat politikasý oluþturmak, haksýz rekabeti önlemek için kaçak tur faaliyetlerinin önüne geçmek, kiþi ve kurumlarla iþbirliði yaparak, bölgenin yurtiçi ve yurtdýþý pazarlarda tanýtýlmasýnda aktif rol almayý amaçlayarak tek Rutin iþler vatandaþý memnun etmez bir çatý altýnda toplanabilmek için birliði kurduklarýný söyledi. Hedef Dalyan ýn çýtasýný yükseltmek Turizm açýsýndan dünyada ilkler arasýnda yer alan Dalyan da 20 turizm seyahat acentasýnýn olduðunu iþaret eden Çobanoðlu, Bizler Dalyan ýn çýtasýný üst seviyelere taþýmak istiyoruz, bunun için bir araya geldik. Ýlk etapta, acentalar arasýndaki fiyat istikrarýný oluþturma, kaçak tur çýkýþlarýný ve hanutçuluk yüzünden gelen þikayetleri göz önünde bulundurarak, önlemek için denetimlerin arttýrýlmasý kararýný aldýk. Birliðin çalýþma alanlarý ile ilgili bilgilendirme yaptýklarýný ifade eden Çobanoðlu, kuruluþumuza iliþkin destek almýþ olmamýz bizleri sevindirmiþtir dedi. DATSAB Bileþenleri Advance Travel, Akhan Tours, Aya Nicola Tourism, Brillant Tours, Byblis Tourism, Çandýr Tekne Koop., Dalyan Tekne Koop., Ekincik Tekne Koop., Ýztuzu Travel, Kardak Tourism, Kaunos Tours, Kbit Travel, Oruç Travel, Özalp Tourism, Sardes Travel, Sayýlan Tourism, Styx Travels, Tamarisk Tourism, Tengri Tourism ve Yeþil Dalyan Tourism Öðrenci Yurdunda Nevruz Kutlamasý Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: 3446 Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Muðla Valisi Amir Çiçek, Köyceðiz de kamu, kurum ve kuruluþ temsilcileri, mahalle muhtarlarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile Köyceðiz Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu toplantý salonunda istiþare toplantýsý yaptý. Vali Amir Çiçek, Muðla da göreve baþladýðým günden beri rutin iþler yapýldýðýný gördüm. Rutin iþler idareyi dinamik tutmaz ve vatandaþý memnun etmez dedi. Toplantý öncesinde Halk Eðitim Merkezi nin düzenlediði seramik kursunu ziyaret eden Vali Çiçek, kursiyerlere baþarýlar diledi. Köyceðiz Kaymakamý Gürkan Demirkale, ilçe protokolü tarafýndan karþýlanan Vali Çiçek e Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Kurmay Albay Halil Çelik, Vali Yardýmcýlarý Fethi Özdemir ve Fatih Ürkmezer, il müdürleri eþlik etti. Her ilçede bu þekilde istiþare toplantýsý yapacaðýný söyleyen Vali Çiçek, Yerel yönetim, merkezi idare, sivil toplum kuruluþlarýný bir araya getirerek sorunlara ortak çözüm bulmaya çalýþýyoruz. Muðla da göreve baþladýðým günden beri rutin iþler yapýldýðýný gördüm. Rutin iþler idareyi dinamik tutmaz ve vatandaþý memnun etmez. O nedenle ekonomik, sosyal ve kültürel aklýnýza gelecek her türlü konuda daha iyi ne yapacaðýmýza dair çalýþma baþlatalým diye konuþtu. Ortak akýl ve somut projelerle Muðla yý bir bütün olarak daha iyi konuma getirmek için çaba sarf edilmesinde herkesin üstüne görev düþtüðünü belirten Vali Çiçek, birlik ve beraberlik çaðrýsý yaptý. Köyceðiz in ekonomik, sosyal ve kültürel yönden daha iyi hale getirilmesi için neler yapýlmalý, vatandaþlar daha fazla nasýl mutlu edilir bununla ilgili muhtarlar ve diðer katýlýmcýlardan görüþ alacaðýný belirten Vali Çiçek, Yaþlý, genç, çocuk, okumuþ, okumamýþ, köyde veya þehirde yaþayan herkes bir bütün olarak deðerlendirilmeli, iþ hepimizin iþi. Görev almýþ kurumlarýn bir yerinde sancý varsa herkes bunu hissetmeli. Karþýlýklý iletiþimi saðlayamadýðýmýzda baþarýlý çalýþma yapamayýz. Biz vatandaþ için varýz. Önce diyaloglarýn kurulmasý lazým, insaný seviyorsak hizmet edeceðiz ifadelerini kullandý. Vali Çiçek in konuþmasýnýn ardýndan mahalle muhtarlarý sorunlarýný dile getirdi. Mahallerin sorunlarýný dinleyen Vali Çiçek, ilgili kurumlarla görüþerek sorunlarýn çözümü konusunda takipçi olacaðýný belirtti. Vali Çiçek, Beyobasý Mahallesi nde Mehmet Çoban, Yenimahalle de Esma Karaca ve Toparlar Mahallesi nde Abdullah Türkkan ý evinde ziyaret etti. Ömer Kundakçý T.C. Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yurtkur Ortaca öðrenci yurdunda kalan Ortaca Meslek Yüksek Okulu öðrencileri nevruzu kutladý. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yurtkur Ortaca öðrenci yurdunda kalan Ortaca Meslek Yüksek Okulu öðrencileri nevruzu kutladý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan, öðrenciler halk oyunlarý oynadýlar ve türküler eþliðinde eðlendiler. Etkinlikte katýlýmcýlara çið köfte ve ayran ikram edildi. Müdürü Bengül Yazar, Ortaca Yurt Müdürlüðü olarak her yýl öðrencilerle birlikte Nevruz eðlencesi düzenlediklerini söyledi, katýlýmcýlara teþekkür etti. Ortaca Yurt Müdürlüðü binasý yerleþkesinde düzenlenen nevruz kutlamasýna Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Garnizon Komutaný J. Yzb. Haluk Türkoðlu, Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, Emniyet Müdürü Ýsmail Ayhan, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Önder Yýldýrým, Yurt Müdürü Bengül Yazar ile öðrenciler katýldý. Haber: Cihat Cura

3 3 GÖCEK KOYLARI DA ÝHALEYE ÇIKARILIYOR (1.SAYFADAN DEVAM) Dalyan ve Köyceðiz kuþ cenneti oldu mesire alanlarýnýn özelleþtirilmesini TBMM gündemine taþýdý Baþbakan Davutoðlu nun cevaplamasý istemiyle TBMM Baþkanlýðýna sunduðu soru önergesi ile konuyu gündeme taþýyan Erdoðan, ihalelerin kamu yararý gözetilmeden yapýldýðýnýn altýný çizdi. Erdoðan ýn soru önergesinde þu ifadelere yer verdi: Büyükþehir Belediye Kanunun Sonucu tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilip, tarihli resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren 6360 Sayýlý Kanun ile birlikte Büyükþehir Belediye Kanununda köklü deðiþikliklere gidilmiþtir. Muðla ilimiz de bu kanun kapsamýnda Büyükþehir statüsü kazanmýþ illerden birisidir. Bu deðiþiklikler ile birlikte, daha önce Özel Ýdare aracýlýðýyla kiraya verilen, Dalaman ilçe sýnýrlarý içerisinde kalan Akbük C Tipi Mesire Yeri, Taþyaka C Tipi Mesire Yeri, Göbün C Tipi Mesire Yeri, Küçük Sarsala C Tipi Mesire Yeri ve Hamam Koyu Orman Genel Müdürlüðüne devredilmiþtir. Söz konusu koylarýn 29 yýllýðýna kiraya verilmesi hususunda Orman Genel Müdürlüðü nün yaptýðý hazýrlýklarýn kamuoyuna yansýmasýyla yerli halkta büyük bir huzursuzluk baþ göstermiþtir. Bölgedeki esnafýn ve vatandaþlarýn bu koylardan ve mesire alanlarýndan faydalanmasýný engelleyecek ve sosyal ve ekonomik maðduriyetlere sebep olacak olan bu kiralama sürecine bir an önce son verilmesi gerekmektedir. Anayasa ve Kýyý Kanununa Aykýrý Bir Durum Söz Konusu Diðer yandan bu durum Anayasamýzýn 43 ncü maddesinde yer alan Kýyýlar, Devletin hüküm ve tasarrufu altýndadýr. Deniz, göl ve akarsu kýyýlarýyla, deniz ve göllerin kýyýlarýný çevreleyen sahil þeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararý gözetilir. ifadesinin de açýkça gösterdiði üzere kamu yararý gözetilmeden gerçekleþtirilen bu özelleþtirmelerin anayasaya aykýrýlýðý durumu da söz konusudur. Ayrýca 3621 numaralý Kýyý Kanununda yer alan: Kýyýda ve sahil þeridinde planlama ve uygulama yapýlabilmesi için kýyý kenar çizgisinin tespiti zorunludur. Kýyý kenar çizgisinin tespit edilmediði bölgelerde talep vukuunda, talep tarihini takip eden üç ay içinde kýyý kenar çizgisinin tespiti zorunludur. Sahil þeritlerinde yapýlacak yapýlar kýyý kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaþabilir. ifadeleri de göz önünde bulundurulmak zorundadýr. Erdoðan, Baþbakan Davutoðlu nun cevaplamasý istemiyle þu sorularý yöneltti: Akbük C Tipi Mesire Yeri, Taþyaka C Tipi Mesire Yeri, Göbün C Tipi Mesire Yeri, Küçük Sarsala C Tipi Mesire Yeri ve Hamam Koyu nun Anayasamýza aykýrý bir þekilde ihale yoluyla kiralanmasý sürecinin durdurulmasý söz konusu mudur? Söz konusu koylarýn, Orman Genel Müdürlüðü eliyle, büyük þirketler tarafýndan kiralanmasý halinde sosyal ve ekonomik maðduriyetler yaþayacak olan yöre halkýnýn haklý itirazlarýný yetkililerin görmezden gelmesinin nedeni nedir? Akbük C Tipi Mesire Yeri, Taþyaka C Tipi Mesire Yeri, Göbün C Tipi Mesire Yeri, Küçük Sarsala C Tipi Mesire Yeri ve Hamam Koyu hangi büyük þirketlere neyin karþýlýðýnda kiraya verilecektir? Ülkemizin incisi bu güzel koylar özel iþletmelere kiraya verildiðinde vatandaþlarýmýz buralardan nasýl istifade edecektir? Kamu yararý nasýl saðlanacaktýr? Ege Bölgesi'nde 20 ayrý sulak alanda yapýlan sayým çalýþmalarý sonucu 70 farklý türden 199 bin 975 adet kuþ tespit edildi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü'ne baðlý Orman ve Su Ýþleri 4'üncü Bölge Müdürlüðü, 2015 yýlý Kýþ Ortasý Su Kuþu Sayýmlarýný (KOSK), Bölge Müdürlüðü personeli ile sivil toplum kuruluþlarý üyeleri ve çok sayýda gönüllü kuþ gözlemcisinin katýlýmýyla 2 ayda tamamladý. Sayýmlar, 24 Ocak 2015 tarihinde Aydýn Bafa Gölü, Büyük Menderes Deltasý ve Azap Gölü'nde, 25 Ocak 2015 tarihinde Muðla Köyceðiz Gölü, Dalyan, Milas Metruk Tuzlasý ve Milas Güllük Deltasý'nda, 27 Ocak 2015 tarihinde Manisa Marmara Gölü ve Demirköprü Baraj Gölü'nde ve 25 Ege Bölgesi'nde 20 ayrý sulak alanda yapýlan sayým çalýþmalarý sonucu 70 farklý türden 199 bin 975 adet kuþ tespit edildi. Ocak - 13 Þubat 2015 tarihleri arasýnda ise Ýzmir Gediz Deltasý, Ýzmir Körfezi, Bakýrçay Deltasý, Çaltýlýdere, Güzelhisar Deltasý, Yeniþakran, Bozgöl, Tahtalý Barajý, Belevi Gölü, Küçük Menderes Deltasý, Kutlu Aktaþ Barajý ve Alaçatý'da olmak üzere toplam 20 adet sulak alanda gerçekleþtirildi. Bölge Müdürlüðü Avcýlýk ve Yaban Hayatý Þube Müdür Vekili Hasan Paþalý ve Kuþ Uzmaný Biyolog Ömer Döndüren'in koordinasyonundaki ekiplerce Bölge Müdürlüðü sorumluluk alanýndaki 20 farklý sulak alanda yapýlan sayým çalýþmalarý sonucu 70 farklý türden 199 bin 975 adet kuþ tespit edildi. 59 bin 63 adet ile sakarmeke (Fulicaatra) en çok sayýlan kuþ türü olup bunu 34 bin 721 adetle flamingo (Phoenicopterusroseus), 14 bin 801 adetle karabaþ martý (Larusridibundus), 11 bin 524 adetle gümüþ martý (Larusmichahellis), 10 bin 328 adetle bahri (Podicepscristatus), 8 bin 934 adetle fiyu (Anaspenelope) ve 8 bin 729 adetle karabatak (Phalacrocoraxcarbo) izledi. Kuþ sayýsýnýn en fazla görüldüðü alanlar 64 bin 579 adet ile Ýzmir Gediz Deltasý, 59 bin 197 adet ile Manisa Marmara Gölü, 26 bin 801 adet ile Aydýn Bafa Gölü, 22 bin 497 adet ile Aydýn Büyük Menderes Deltasý ve 6 bin 277 adet ile Ýzmir Körfezi oldu. Kuþ türü çeþitliliðinin en fazla görüldüðü alanlar 59 tür ile Ýzmir DALAMAN DA YAÞLILAR HAFTASI Kaymakam Þimþek: Yaþlýlýk, saygý ve itibar görmenin arzu edildiði hassas bir dönemdir Kaymakam Þimþek: Yaþlýlýk, saygý ve itibar görmenin arzu edildiði hassas bir dönemdir Dalaman Kaymakamý Yýlmaz Þimþek ve eþi Dr. Çiðdem Olgun Þimþek Yaþlýlar Haftasý dolayýsý ile ilçede yaþayan yaþlý vatandaþlarý evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Þimþek, ziyaret sýrasýnda dilek ve taleplerini dinledi, sohbet etti. Ziyarete SYD Vakýf Müdürü Ayhan Aydýn, SYD Vakfý çalýþanlarý ve mahalle muhtarlarý da katýldý. Dalaman Kaymakamý Yýlmaz Þimþek, yaþlýlar haftasý dolayýsý ile yayýmladýðý mesajýnda; Yaþlýlýðýn, geçmiþin muhasebesinin yapýldýðý, tecrübe ve birikimlerin yeni kuþaklara aktarýldýðý, anýlarla yaþanýlan bereketli bir dönem olduðunu ifade etti. Yaþlýlýk döneminin, saygý ve itibar görmenin arzu edildiði hassas bir dönem olduðuna vurgu yapan Þimþek, Dün ile bugün arasýnda köprü kuran, kültürümüzü ve deðerlerimizi yarýnlara taþýmamýzý saðlayan yaþlýlarýmýz, toplumun hafýzasýný ve bilgi birikimini yansýtmalarý yönüyle, cemiyet hayatýmýzýn en kýymetli hazineleridir. Toplum dayanýþmasýnýn ve birlikte yaþama gerçeðinin en önemli göstergelerinden birisi, yaþlýlarýn karþýlaþabileceði sorunlarýn en aza indirilmesidir. Yaþlýlarýmýza bugün gösterilecek saygý ve sevgi bizlerin gelecek adýna olan kaygýlarýný azaltacak, hangi yaþta olursa olsun, toplumun tüm fertlerinin yaþama güvenle bakmalarýný saðlayacaktýr. Yýllarýn vermiþ olduðu fiziksel ve ruhsal yorgunluðun sükûnetle telafi edildiði yaþlýlýk dönemi, saygý ve itibar görmenin arzu edildiði hassas bir dönemdir dedi. Yaþlýlarý hayata küstürmeden, toplumla bütünleþmesini saðlamanýn görev olduðunu dile getiren Þimþek, Ömrünün büyük bir kýsmýný topluma ve ülkeye hizmetle geçen yaþlýlarýmýzýn toplumla bütünleþmesini saðlamak, hayata küsmeden yaþama tutunmalarýna katkýda bulunmak bizim en ulvi görevlerimiz arasýnda yer almaktadýr. Bu duygularla; tüm büyüklerimizin yaþlýlar gününü kutluyor, minnet ve þükran duygularýmla yaþama sevinçlerinin hiç kaybolmadýðý saðlýklý ve mutlu günler temenni ediyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Gediz Deltasý, 40 tür ile Aydýn Büyük Menderes Deltasý 38 tür ile Manisa Marmara Gölü, 28 tür ile Milas Metruk Tuzlasý ve 23 tür ile Demirköprü Baraj Gölü olarak tespit edildi. Orman ve Su Ýþleri 4'üncü Bölge Müdürü Rahmi Bayrak ise, Sulak alanlar baþta olmak üzere tüm yaban hayvaný yaþam alanlarýnda üreme dönemlerinde kuþlarýnýn rahatsýz edilmemesi ve yasa dýþý av yapýlmamasýnýn büyük önem taþýdýðýný, tabiata herkesin sahip çýkmasý gerektiðini ve bu bilinçle hareket edilmesinin çok önemli olduðunu belirtti. Dalaman da TARSÝM bilgilendirme toplantýsý Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ve Dalaman Ziraat Odasý Baþkanlýðý ile ortaklaþa üreticileri Tarým sigortalarý konusunda bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ergün Akdeniz, çiftçinin emeðinin heba olmamasý için sigorta yaptýrmanýn önemine deðindi. Akdeniz, Doðal afetler ve çeþitli riskler sebebiyle her geçen gün daha riskli hale gelen hayvansal ve bitkisel üretim alanýnda faaliyet gösteren üreticilerimiz Tarsim ile güvence altýna alýnmak-tadýr. Üreticilerimizin kazancýnýn heba olmamasýný istiyoruz ve Sigorta ile risklere karþý geleceðini güvence altýna alabiliriz dedi. TARSÝM Antalya Bölge Müdürü Mustafa Deðer, Devlet Destekli Tarým Sigortalarý Sistemi nin iþleyiþi hakkýnda bilgi verdi, katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtladý. Üreticiler konu hakkýnda Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlükleri ve Ziraat Odasý Baþkanlýklarýndan detaylý bilgiler alabilecekler. -Tuncay Karaçelik

4 4 KESTÝÐÝ ODUNLARIN ALTINDA KALDI Ortaca da ormandan kaçak olarak kestiði aðaçlarý yüklediði motosikletin devrilmesi sonucu altýnda kalan kiþi hayatýný kaybetti. Olay, Çaylý Mahallesi baraj yolu mevkisinde ormanlýk alanda meydana geldi. Gece daðdan odun kesmek için ayrýlan Veli Demir (50) sabah saatlerine kadar eve dönmedi. Demir in eve dönmemesi üzerine meraklanan eþi ve kýzý ormanlýk alanda Demir'i aramaya baþladý. Yakýnlarý Demir'i, ormanlýk alanda sepetinde odun yüklü motosikletiyle kaza yapmýþ halde buldu. Yakýnlarýnýn haber vermesi üzerine olay yerine gelen saðlýk ekipleri Demir'in hayatýný kaybettiðini tespit etti. Demir'in cesedi Savcýnýn incelemesinin ardýndan, Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. DALYAN DA ARI ÝLACINI KEK DÝYE YEDÝLER Dalyan'da arýlar için hazýrlanan ilacý "kek" diye yiyen iki kiþi zehirlendi. Dalyan'da arýlar için hazýrlanan ilacý "kek" diye yiyen iki kiþi zehirlendi. Dalyan Mahallesi'nde yaþayan Nuriye Demirbilek (69) ile oðlu Ramazan Demirbilek (48), evlerinin önünde masanýn üzerindeki arý ilaçlarýnýn "kek" olduðunu düþünerek yedi. Keke benzeyen arý ilacýný yiyen anne oðul bir süre sonra rahatsýzlandý. Eþi eve oðlunun arýlar için aldýðý ilaçtan yediðini öðrenen Mahmut Demirbilek durumu saðlýk ekiplerine bildirdi. Ambulansla Ortaca Devlet Hastanesine kaldýrýlan iki kiþinin burada yapýlan müdahalenin ardýndan Aydýn'a sevk edildiði öðrenildi. Nuriye Demirbilek'in ise hayati tehlikesinin bulunduðu bildirildi. -ÖMER KUNDAKÇI MÝNÝK SERGEN DEN SEVÝNDÝRÝCÝ HABER Ortaca nýn Eskiköy mahallesinde okulun bahçesinde servis minibüsünün çarptýðý Eskiköy Ýlköðretim Okulu 2. sýnýf öðrencisi 8 yaþýndaki Serken Eskol dan iyi haber. Ortaca nýn Eskiköy mahallesinde okulun bahçesinde servis minibüsünün çarptýðý Eskiköy Ýlköðretim Okulu 2. sýnýf öðrencisi 8 yaþýndaki Serken Eskol dan iyi haber. Sergen Eskol un Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Anne, Gülhan Eskol, Sergen in hastanede yatarken çekilen fotoðrafýný sosyal paylaþým sitesinden sevenleriyle paylaþtý. Gülhan Eskol, mesajýnda doktorlar, Sergen in her geçen gün saðlýðýnýn iyiye gittiðini söylüyorlar. Hatasý olanlarýn cezalandýrýlmasýný istiyoruz dedi. Sergen Eskol, Muharrem Acar idaresindeki 48 S 4593 plakalý servis minibüsünün çarpmasý sonucu yaralanmýþtý. Gözaltýna alýnan servis þoförü Acar, ifadesinin ardýndan savcýlýk tarafýndan serbest býrakýlmýþtý. -ÖMER KUNDAKÇI MUÐLA'DA 'DIÞ TÝCARET' SEMÝNERÝ DÜZENLENDÝ Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý MUTSO iþbirliðiyle, Ege Ýhracatçýlar Birliði uzmanlarý tarafýndan "Dýþ Ticaret" konulu bilgilendirme semineri düzenledi. Gökcan, görevini Gürbüz e devretti Türkiye Beyaz Ay Derneði Muðla Þubesi Olaðan Kongresini yaptý. Þube Baþkanlýðýna Gazeteci Kenan Gürbüz seçildi. Türkiye Beyaz Ay Derneði Muðla Þubesi Olaðan Kongresini yaptý. Þube Baþkanlýðýna Gazeteci Kenan Gürbüz seçildi. Kongrede, Milletvekili Aday Adayý olan Yelda Erol Gökcan, görevini gazeteci meslektaþý Kenan Gürbüz e devretti. Yelda Erol Gökcan, Türkiye Beyaz Ay Derneði Muðla Þubesi nin Kurucu Baþkaný olmaktan mutluluk duyduðunu, güzel bir süreç yaþadýklarýný söyledi. Derneðin yapacaðý tüm çalýþmalara destek olmaya devam edeceðini ifade eden Gökcan, Dernek baþkaný Kenan Gürbüz ve yeni yönetim kurulu üyelerine baþarýlar diledi. Yapýlan kongrede görevi Gökcan dan devralan Kenan Gürbüz ise Milletvekili Aday Adayý olan Gökcan a hayýrlý olsun dileðinde bulunarak, Sayýn baþkanýmýzýn yönetiminde basýn sözcüsü olarak görev yaptým. Görev yaptýðýmýz süre boyunca birlikte çalýþmaktan mutluluk duydum dedi. Gürbüz, görevi teslim aldýðý Gökcan a derneðe katkýlarý nedeniyle teþekkür plaketi takdim etti. Türkiye Beyaz Ay Derneði Muðla Þube Yönetim Kurulu nun önümüzdeki günlerde yapacaðý toplantýda, 2015 yýlý faaliyetlerini deðerlendireceði öðrenildi. Yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri Olaðan Kongrede Türkiye Beyaz Ay Derneði Muðla Þubesi Yönetim Kuruluna, Kenan Gürbüz, Eriþ Baþaran Akça, Suzan Harmandar, Pýnar Boyacý, Yaðmur Rojda Ýþçi, Günnur Koçar ve Zeliha Akkuzu seçildi. Derneðin Denetleme Kurulu ise Saliha Ceyhan, Mihrican Tekin ve Meryem Sarýyerli den oluþtu. Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý MUTSO iþbirliðiyle, Ege Ýhracatçýlar Birliði uzmanlarý tarafýndan "Dýþ Ticaret" konulu bilgilendirme semineri düzenledi. Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý hizmet binasýndaki seminere Ekonomi Bakanlýðý Ýhracat Genel Müdürlüðü'nden Daire Baþkaný Ahmet Þevket Yurt, Ýhracatý Geliþtirme Uzmaný Hatice Þafak Bozkýr ve Dýþ Ticaret Uzman Yardýmcýsý Dilan Can konuþmacý olarak katýldý. Daire Baþkaný Ahmet Þevket Yurt, Ýhracat Genel Müdürlüðü'nün çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek, "Diðer kurumlardan biraz daha farklý bir yönümüz de gerek yurtiçinde gerekse yurtdýþýnda çok yaygýn bir teþkilat aðýmýz var. Hiç ihracat yapmamýþ bir firmayý alýp uluslararasý pazarlarla tanýþtýrmaya imkan verdirecek veritabanýna sahibiz. Bakanlýðýmýzýn web sayfasýnda þu anda 150 ülke kapsamlý, 49'u ise profil olmak üzere kapsamlý rapor þeklinde, her bir ülkeyle alakalý detaylý bilgi bulunmaktadýr. Vergilerinden gümrük oranlarýna, o ülkede nasýl iþ yapýlacaðýndan belgelendirme prosedürlerine kadar çok detaylý ve sürekli güncellenen bilgiler bulunuyor. Yine her bir ülkeyle alakalý, ülke uzmaný arkadaþlarýmýz var. Bunlar ister e-posta, ister telefon, ister yüz yüze size her konuda yardýmcý olmaya çalýþýyorlar." dedi. Seminerde daha sonra, Ýhracatý Geliþtirme Uzmaný Hatice Þafak Bozkýr, "Ýhracatta Saðlanan Devlet Yardýmlarý" baþlýðý altýnda Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araþtýrmasý ve Pazara Giriþ Desteði, Pazara Giriþ Belgelerinin Desteklenmesi, Türk Ürünlerinin Yurtdýþýnda Markalaþmasý, Türk Malý Ýmajýnýn Yerleþtirilmesi, TURQUALITY'nin Desteklenmesi ile Yurtdýþý Birim Marka ve Tasarým Destekleri, Yurtdýþýnda Gerçekleþtirilen Fuar Katýlýmlarýnýn Desteklenmesi hakkýnda bilgi verildi. Dýþ Ticaret Uzman Yardýmcýsý Dilan Can, Pazara Giriþ Engelleri ve Çözüm Yollarý'ný anlattý. Ýhracatý Geliþtirme Uzmaný Hatice Þafak Bozkýr ÝHALELERÝN ÝPTALÝ ÝÇÝN EYLEMLER BAÞLADI Orman Genel Müdürlüðü Dalaman Orman Ýþletme Þefliði nin Dalaman ilçesindeki Göbün, Akbük, Taþkaya (Bedri Rahmi) ve Küçük Sarsala koylarýnýn 'C tipi mesire yeri' olarak ihale edilmesini vatandaþlar protesto etti. Cumhuriyet meydanýnda toplanan vatandaþlar "betona hayýr", "ekmeðimizle oynamayýn", "koylar halkýndýr halkýn kalacak" yazýlý dövizler taþýdý. Tarihi eserler zarar görecek Grup adýna açýklama yapan Süreyya Berberoðlu, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn Göbün, Akbük, Taþkaya (Bedri Rahmi) ve Küçük Sarsala koylarýný 29 yýllýðýna ihaleye çýkardýðýný söyledi. Yapýlacak olan ihalenin birçok soru ve sorunu beraberinde getireceðini iddia eden Berberoðlu, "Turizm sezonu ancak 4-5 ay süren elektriði suyu ve yolu olmayan ulaþýmýn sadece deniz yoluyla yapýldýðý ve c tipi mesire yeri iþletmek ne kadar kazançlýdýr? Ýhale açýlýþ rakamlarý göz önüne alýndýðýnda turizm sezonu boyunca kaba bir hesapla her bir koy için günlük bin lira kira ödenecektir. Bu maliyeti kim yüklenecektir? Nasýl karþýlanacaktýr?" diye konuþtu. Berberoðlu, buralarýn özelleþmesiyle birçok zeytin aðacýnýn kesileceðini, belki de Likya Medeniyetine ait tarihi eserlerin zarar göreceðini iddia etti. Ýhaleye 70 den fazla iþtirakçi var Ýhalede iskelelerden bahsedilmemesinin, yeni kiracýlarýn koylarý betonlaþmaya veya þahsi kullanýma açabileceðini düþündürdüðünü ifade eden Berberoðlu þunlarý kaydetti: "Geçimini bu koylarýn iþletmesiyle kazanan 50'den fazla ailenin geleceði ise bir baþka muamma. Ýhale dosyasýnýn ilan edildiði gün 70'ten fazla dosya alýndý. Bu dosyalarýn arasýnda Ýstanbul, Anakara Ýzmir baþta olmak üzere Türkiye'nin çeþitli illerinden çok büyük þirketler ve holdingler bulunduðunu öðrendik. Bu durum sadece Türklerin deðil dünya denizcilerinin dostluðunu kazanmýþ koy iþletmecilerinin artýk bölgede yerlerinin olmadýðýný düþündürüyor. Dünyanýn sayýlý yatçýlýk merkezlerinden biri olan Dalaman, Göcek koylarýnýn mola noktalarýndan, kýr lokantalarýna dönüþmesi þüphesiz ülke turizmini baltalayacaktýr. Bu da uluslararasý yatçýlýðýn ülkemiz yerine Yunan adalarýna kaymasý demektir. Konunun tekrar incelenmesi için gereðinin yapýlamasýný kamuoyuna arz ederiz." Sýrada Kille ve diðer koylar var Koylardan yaklaþýk 100 vatandaþýn ekmek yediðini, bu ihalenin önüne geçilmesi gerektiðini belirten Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz ise þunlarý söyledi. "Bugüne kadar Ýl Özel Ýdare bünyesindeyken buralar vatandaþýmýza veriliyordu. Ne oldu da orman tarafýndan iþletilen alan mesire alanýna dönüþtürülüyor? Oysa mesire yeri üzerinde iþletme olmayan alanlarda yapýlmalýdýr. Bu bir baþlangýçtýr. Arkasýndan Kille ve diðer koylar da gelecektir. Bu ihalenin iptal edilmesini istiyoruz."

5 5 ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ DALYAN DA TOPLANTI Üretimde ve pazarlamada çiftçi sorunlarý ve çözüm önerileri toplantýsý Üretimde ve pazarlamada çiftçi sorunlarý ve çözüm önerileri toplantýsý Ortaca Kent Konseyi Tarým Çalýþma Grubu tarafýndan 28 Mart 2015 Cumartesi günü saat 14:00 de Yeþil Dalyan fýrýný yanýndaki Ortaca Kent Konseyi toplantý salonunda düzenlenecek. Toplantýda, Dalyan, Tepearasý, Gökbel, Okçular, Eskiköy mahallelerindeki üreticilerle Üretimde ve pazarlamada çiftçilerin karþýlaþtýklarý sorunlar ve çözüm önerileri konuþulacak. -Tuncay Karaçelik 51. KÜTÜPHANE HAFTASI Bu yýl 51 ncisi kutlanacak olan Kütüphane Haftasý nda Ortaca da çeþitli etkinlikler düzenlenecek. Ortaca Atatürk Ortaokulu salonunda 31 Mart 2015 Salý günü, þiir dinletisi, yerel yazarlar kitap sergisi, Kütüphaneden çok yararlanan okuyucular, kompozisyon, masal ve afiþ yarýþmasýnda dereceye giren öðrenciler ödüllendirilecek. Etkinliðin ikini günü olan 1 Nisan 2015 günü, saatleri arasýnda Ortaca Atatürk anýtý önünde Sessiz okuma etkinliði düzenlenecek. Bir Delinin Hatýra Defteri Genco Erkal 03 Nisan 2015-Muðla Gazi M.Kemal Atatürk Kültür Merkezi 04 Nisan 2015-Bodrum Nurol Kültür Merkezi Ülkemizde oynanan ilk tek kiþilik oyun olan Bir Delinin Hatýra Defteri'ni Genco Erkal 50 yýl sonra yeniden yorumluyor. Nikolay Gogol'un en sevilen öykülerinden olan bir Delinin Hatýra Defteri 1965 yýlýnda sahneye uyarlanmýþ ve ülkemizde ilk tek kiþilik oyun olarak Genco Erkal tarafýndan Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanmýþtý. Yýllar boyunca sanatçý ayný eseri üç kez, üç deðiþik yorumla sahneledi. Þimdiki yapým oyunun 50. yýl kutlamasý olarak gündeme geliyor. Gogol'un toplumsal kara mizah baþyapýtý bir kez daha güldürürken içimizi acýtacak. Yazan: Nikolay Gogol Türkçesi: Coþkun Tunçtan Uyarlayan-Yöneten-Oynayan: Genco Erkal Müzik: Mete Sakpýnar Sahne tasarýmý: Duygu Saðýroðlu Giysi: Özlem Kaya Fotoðraf: Vedat Açýkalýn Biletler:biletix Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7 Haziran Milletvekili genel seçimleri öncesi Muðla'nýn 13 ilçesinde eðilim yoklamasý gerçekleþtirdi. CHP DE EÐÝLÝM YOKLAMASI Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7 Haziran Milletvekili genel seçimleri öncesi Muðla'nýn 13 ilçesinde eðilim yoklamasý gerçekleþtirdi. 5 bin 865 üyenin oy kullandýðý eðilim yoklamasýnda partililer 6 adaydan 5 inin isimlerini belirledi. CHP nin 7 bin 232 kayýtlý delegesini bulunuyor. Gece geç saatlerde tamamlanan oy sayýmlarýnýn ardýndan Milas'tan Av. Akýn Üstündað, 2 bin 195 oy ile ilk sýrada yer aldý. Listenin ikinci sýrasý kontenjan aday için ayrýlýrken, üçüncü sýraya mevcut Milletvekili Nurettin Demir 2 bin 166 oy, dördüncü sýrada Bin 805 oy ile Burak Erbay, beþinci sýrada Bin 779 oy ile Emrah Doðu ve altýncý sýrada da Bin 708 oy ile Süleyman Girgin sýralamada kendine yer buldu. 28 aday adayýn aldýðý oylar CHP'nin Muðla'da gerçekleþtirdiði eðilim yoklamasýnda 28 aday adayý ilk beþ içinde yer almak için mücadele etti. Gerçekleþtirilen eðilim yoklamasýnda, 1-Akýn Üstündað 2 bin 195 oy, 2- Nurettin Demir 2 bin 166 oy, 3- Burak Erbay Bin 805 oy, 4- Emrah Doðu Bin 779 oy, 5- Süleyman Girgin Bin 708 oy, 6- Yamaç Kaya Bin 610 oy, 7- DALAMAN DA FÝDANLAR TOPRAKLA BULUÞTU Orman Haftasý etkinlikleri çeþitli etkinliklerle sürüyor. Etkinlikler kapsamanda özellikle öðrencilere çevre ve doða sevgisini aþýlamak için fidan dikim etkinlikleri gerçekleþtiriliyor. Dalaman Orman Ýþletme Müdürlüðünün organizasyonuyla Ortaca Özel Özalp Koleji Ýlköðretim öðrencileri 2013 yýlý Aðustos ayýnda yangýnda zarar gören Dalaman Bozeðri mevkisinde fidan diktiler. Hüseyin anýl Bin 501 oy, 8-Kerim Cangýr Bin 101 oy, 9- Kazým Turan Bin 025 oy, 10- Zühra Dönmez 939 oy, 11- Mustafa Öztürk 823 oy, 12- Mustafa Zeybekoðlu 777 oy, 13-Necati Ocak 745 oy, 14- Suat Esin 716 oy, 15- Fahrettin Üstün 688 oy, 16-Müjgan Gürðan 684 oy, 17- Aydýn Tilkici 679 oy, 18- A. Levent Anýl 639 oy, 19-Ömür Yolcu 613 oy, 20-Ali Irgat 601 oy, 21-Erkan Yakar 599 oy, 22- Okan Özsu 554 oy, 23-Cahit Yaka 475 oy, 24-Tolga Çandar 341 oy, 25-S. Samuray Çelik Ünal 320 oy, 26-Hasan Balý 317 oy, 27-M. Togay Kömür 298 oy, 28-Ali Akalp 110 oy. ÇALMADAN 1 HAFTA DURABÝLDÝ Ortaca da motosiklet hýrsýzlýðý suçundan tutuklanarak 25 Aralýk 2014 tarihinde cezaevine gönderilen ve 1 hafta önce tahliye olduðu öðrenilen Batuhan E. yine motosiklet hýrsýzlýðýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ortaca Karaburun mahallesinde Ali Deveciye ait 48 RY 864 plakalý motosikletin çalýndýðý ihbarýný alan Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Büro Amirliði Ekipleri yaptýklarý araþtýrmada olayla ilgili olarak Batuhan E. yi gözaltýna aldý. E. nin ifadesi doðrultusunda da çalýntý olduðu tespit edilen motosiklet ele geçirildi. Emniyetteki iþlemlerin ardýndan saðlýk kontrolünden geçirilen Batuhan E. çýkarýldýðý mahkeme tarafýndan tutuklanarak Fethiye Eþen Cezaevine gönderildi. HDP NEWROZ U PINAR AYDINLAR LA KUTLADI Muðla HDP il baþkanlýðý Newroz dolayýsýyla Muðla merkezde kutlama etkinliði düzenledi. 19 Mart Perþembe günü sanatçý Pýnar Aydýnlar ýn da katýdýðý etkinliðe Muðla ve ilçelerinden çok sayýda yurttaþ katýldý. AÇIK ORTAOKUL SINAVI YAPILDI Açýk Ortaokul Sýnavý 220 Mart 2015 Pazar günü, Ortaca da 4 merkezde yapýldý. Açýk Ortaokul Sýnavý 220 Mart 2015 Pazar günü, Ortaca da 4 merkezde yapýldý. Milli Eðitim Bakanlýðý, Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü tarafýndan her dönem 2 kez yapýlan sýnava Ortaca da yaklaþýk 800 öðrenci katýldý. SINAVA EVÝNDE GÝRDÝ Köyceðiz in Akköprü mahallesinde oturan 5. sýnýf öðrencisi Mevlüt Bayer evinde sýnava girdi. Fethiye Rehberlik Araþtýrma Merkezi RAM, engeli dolayýsýyla Mevlüt Bayer in evinde sýnava girebileceði kararýný aldý. BELEDÝYEDEN ANADOLU LÝSESÝNE KÝTAP DESTEÐÝ Dalaman Beldiyesi, Dalaman Anadolu Lisesi - ne 100 adet roman hediye etti. Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, Dalaman Belediyesi olarak her zaman okullara destek olmaya çalýþýyoruz. Bundan sonrada destek olmaya devam edeceðiz. Geleceðimizin teminatý olan gençlerimize hediye ettiðimiz bu romanlar inþallah raflarda durmaz ve sürekli gençlerimiz tarafýndan okunur. Ancak okuma seviyemizi yükselterek daha iyi bir Türkiye Cumhuriyeti hedefimize ulaþabiliriz dedi. Dalaman Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Demirkol ve öðrenciler Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz a göstermiþ olduðu ilgiden ve hediye ettiði kitaplardan dolayý teþekkür ettiler. SIR CÝNAYET 10 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ (1.sayfadan devam) alacak-verecek tartýþmasý sonucu Köyceðiz de öldürdüklerini, cesedini de Otmanlar mahallesinde ormanlýk alanda yaktýklarýný itiraf ettiler. E.K. ise suçlamalarý kabul etmedi. "Planlayarak canavarca hisle öldürme" suçlamasýyla Köyceðiz adliyesine sevk edilen H.C., Z.K., D.A., ile B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K. ise tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. -ÖMER KUNDAKÇI

6 6 ORTACA U-14 DEPLASMANDA GALÝP Ortaca Bld.spor : 9 Saburhane : 0 Muðla U-14 liginde mücadele eden Ortaca Belediyespor U-14 takýmý Ula da oynanan karþýlaþmada Saburhane Gençlikspor U-14 ü 9-0 yendi. Geçtiðimiz hafta Ortaca Ahmet Ateþ stadýnda oynanan karþýlaþmada ise Ortaca Belediyespor U-14 ile Muðlaspor U-14, 1-1 berabere kalmýþtý. BODRUM 3.LÝGDE Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ligin bitimine 3 maç kala þampiyonluðunu ilan ederek 3. Lig'e çýktý. Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ligin bitimine 3 maç kala þampiyonluðunu ilan ederek 3. Lig'e çýktý. Þampiyonluk sevincini sahada taraftarlar ve oyuncularla birlikte yaþayan Baþkan Kocadon, mücadele sonunda kazanýlan bu baþarýyý Bodrum halkýna armaðan etti. Bodrum Þehir Stadý'nda Antalya Konyaaltý Belediyespor ile karþýlaþan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, rakibini 3-0 yenerek þampiyon oldu. Ligin bitimine 3 maç kala þampiyon olarak 3. Lig e çýkan Bodrumspor un taraftarlarý ve oyuncularý, maçýn bitiþ düdüðü ile birlikte kutlamalara baþladý. Ligin baþýndan bu yana Bodrumspor'un bütün maçlarýný takip eden Bodrum Belediye Baþkaný Mehmet Kocadon da büyük bir sevinç yaþadý. Bodrumspor Kontaaltýspor karþýlaþmasýný Bodrum Kaymakamý Dr. Mehmet Gödekmerdan, Bodrum Belediye Baþkaný Mehmet Kocadon, Garnizon Komutaný Albay Atilla Göksel Oral, Cumhuriyet Baþsavcýsý Hayati Keskin, Ýlçe Emniyet Müdürü Can Candaþ, Ýlçe Jandarma Komutaný Yarbay Hakan Demirörs, Bodrum Ticaret Odasý Baþkaný Mahmut Serdar Kocadon, Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Erdoðan Baþeymez, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Baþkaný Rýza Karakaya, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri ve Erman Toroðlu baþta olmak üzere yaklaþýk 10 bin Bodrumlu izledi. Maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan sahadaki kutlamaya katýlan Baþkan Mehmet Kocadon, taraftarlar ve oyuncularla birlikte marþlar söyledi. Oyuncularý tek tek tebrik eden Baþkan, yöneticilere ve taraftarlara teþekkür etti. Bu, bugünün baþarýsý deðil; 2009 dan beri verdiðimiz mücadelenin baþarýsýdýr Bu þampiyonluðun, birlik beraberliðin getirdiði bir baþarý olduðunu ifade eden Baþkan Kocadon, Bugün Bodrumspor, haftalar kala þampiyonluðunu; bugün, burada, Bodrum da ilan etti ve Bodrum halkýna da müthiþ bir mutluluk ve sevinç yaþatýyor, hepimize yaþatýyor. Ama önce þunu söyleyeyim; bu, bugünün baþarýsý deðil, 2009 dan beri yaptýðýmýz bir mücadelenin baþarýsýdýr bu; inanmanýn baþarýsýdýr, birlik beraberliðin baþarýsýdýr; hocalarýmla, oyuncularýmla, yönetimle, baþkanýmla birlik olmanýn baþarýsýdýr. Bu, bütün arkadaþlara da örnek olsun çünkü birlik beraberliðin baþarý getirdiðinin de en güzel örneðidir bu. Bu güzel baþarýyý, bu güzel þampiyonluðu Bodrum halkýna armaðan ediyoruz. dedi. SATRANÇ TA ORTACA BELEDÝYESPOR LÝDER Sýra Kulüp Adý Oyun Puan Masa Averaj Sayýsý Puaný 1 ORTACA BELEDÝYESPOR YENÝ MÝLAS SPOR MUÐL SPOR MÝLAS BELEDÝYESPOR MUÐLA GENÇLÝK VE SPOR ORTACA DA GÜREÞ GRUP MÜSABAKALARI Türkiye Okul Sporlarý Federasyonunun 2015 yýlý faaliyet programýnda yer alan Yaþ Serbest ve Grekoromen Okullararasý Güreþ Grup Müsabakalarý Ortaca da yapýldý. Türkiye Okul Sporlarý Federasyonunun 2015 yýlý faaliyet programýnda yer alan Yaþ Serbest ve Grekoromen Okullararasý Güreþ Grup Müsabakalarý Ortaca da yapýldý. Ortaca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Murat Sözgen, okul sporlarý faaliyetleri içinde yer alan güreþlerin bu yýl Ortaca'da yapýlmasýnýn kendilerinin mutlu ettiðini söyledi. Müsabakalarda Afyonkarahisar, Antalya, Aydýn, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, Ýzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muðla ve Uþak'tan 250 sporcunun mücadele ettiðini belirtti. Açýlýþ törenine Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Türkiye Güreþ Federasyonu temsilcisi Nusret Atik, davetliler ve sporcular katýldý. Çekiþmeli geçen müsabakalarýn sonunda dereceye giren sporculara madalyalarý düzenlenen törenle verildi Yaþ Serbest ve Grekoromen stilde dereceye giren sporcularýn yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý'na katýlmaya hak kazandýðý bildirildi. Grekoremen dereceye giren isimler: -32 kilo: 1. Fuat Çelebi (Afyonkarahisar), 2. Enes Bayram Barýþ (Isparta), 3. Necati Öcel (Manisa), 3. Adem Uçgun (Bursa) -35 kilo: 1. Ferhat Kanon (Manisa), 2. Mustafa Bostan (Ýzmir), 3. Mert Yýldýrým (Uþak), 3. Serkan Akbulut (Muðla) -38 kilo: 1. Seyitcan Beytekin sezonu Muðla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü ve Türkiye Satranç Federasyonu faaliyet programýnda yer alan Kulüpler Satranç Turnuvasý 3. Lig müsabakalarýnýn ilk maçlarý Mart tarihlerinde Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Mavi Çatý'da yapýldý sezonu Muðla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü ve Türkiye Satranç Federasyonu faaliyet programýnda yer alan Kulüpler Satranç Turnuvasý 3. Lig müsabakalarýnýn ilk maçlarý Mart tarihlerinde Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Mavi Çatý'da yapýldý. 4 karþýlaþma sonunda bir maç eksiði ile Ortaca Belediyespor 1., Yeni Milasspor 2., Muðlaspor 3. sýrada yer aldý. Ligde, Muðlaspor, Muðla Gençlik Spor Kulübü, Milas Belediyespor, Ortaca Belediyespor, Yeni Milas Spor kulüpleri yer alýyor. Antrenörlüðünü Hasan Güneþ'in yaptýðý Ortaca Belediyespor kulübü satranç takýmýnda, Ufuk Suzan, Ahmet Yamaç, Zeki Koç, Abdullah Doðukan Dere, Naci Özbek, Emre Güneþ, Okan Ýnci, Evren Atayman, Yunus Mermer, Bengi Hafýzoðlu, Ada Çelik, Semiha Gülçin Geyik oynuyor. Ortaca Belediyespor kulübü satranç antrenörü Hasan Güneþ, Ortaca Belediyespor un ligde iddialý olduðunu, 31 Mayýs' ta lig ikincisi Yeni Milasspor'u yenme parolasýyla müsabakaya çýkacaðýný söyledi. (Manisa), 2. Himmet Sandýklý (Uþak), 3. Muammer Akman (Antalya), 3. Mehmet Can Çevik (Ýzmir) -42 kilo: 1. Alihan Bayraktar (Konya), 2. Aziz Akgüneþ (Afyonkarahisar), 3. Hakan Arýk (Ýzmir), 3.Þükrü Sina Akdað (Uþak) -47 kilo: 1. Ýsmail Küçüksolak (Antalya), 2. Gökhan Kundak (Muðla), 3. Ramazan Kahraman (Uþak), 3. Fatih Osmanoðlu (Bursa) -53 kilo: 1. Ramazan Gül (Muðla), 2. Ahmet Ceran (Konya), 3. Ali Güçlü (Antalya), 3. Burak Ayrancý (Ýzmir) -59 kilo: 1. Ýbrahim Tok (Ýzmir), 2. Efe Emik (Muðla), 3. Halil Erçin (Antalya), 3. Emirhan Aygün (Ýzmir) -66 kilo: 1. Mustafa Korkmaz (Ýzmir), 2. Lütfi Furkan Þimþek (Antalya), 3. Emin Özdemir (Aydýn), 3. Ahmet Ýrfan Tanrýverdi (Konya) -73 kilo: 1. Zeki Batuhan Yýlmaz (Isparta), 2. Deniz Erçin (Antalya), 3. Faruk Baki Olgaç (Konya), 3. Ýhsan Kavak (Afyonkarahisar) -85 kilo: 1. Ali Efe (Antalya), 2. Ýbrahim Çelik (Isparta), 3. Mehmet Akif Tanrýkulu (Konya), 3. Yusuf Boran Kabakçý (Muðla) Serbest stilde dereceye giren isimler: -32 kilo: 1. Hüseyin Dur (Antalya), 2. Orhan Kutlucan (Bursa), 3. Ýbrahim Þuayp Ulutaþ (Denizli), 3. Ahmet Þahan (Afyonkarahisar) Beraberlik veya maðlubiyet halinde dahi lig birinciliðinin garanti olduðunu kaydeden Güneþ, þimdiden 2.Lig için baþarýlar diliyoruz. Desteklerinden dolayý, Belediye baþkanýmýz Hasan Karaçelik'e, kulüp baþkanýmýz Metin Yýldýrým ve yönetime, sporcularýmýza ve camiamýza teþekkür ediyoruz dedi. Hedeflerinin 1. Lige yükselmek olduðuna iþaret eden Güneþ, Son karþýlaþmalar 31 Mayýs Pazar günü tamamlanacak. Müsabakalar sonucunda 1. olan kulüp Türkiye Kulüpler Satranç Þampiyonasý 2.Lig yükselme müsabakalarýna gitme hakkýna sahip olacak. Konya'da Temmuz 2015 tarihlerinde yapýlacak olan müsabakalar sonucunda ilk 6 dereceyi elde eden kulüpler 1. Lige yükselecek, ilk 15 kulüp arasýnda kalan kulüpler 2. Ligde kalacak. Bizim hedefimiz 1. Lige yükselmek. Oyuncularýmýzda bu yetenek var diye konuþtu. Muðla Kulüpler Satranç Karþýlaþmalarý 4 tur sonunda sýralama ve puan durumu: -Tuncay Karaçelik -35 kilo: 1. Yurdahan Þimþek (Antalya), 2. Muzaffer Ýskender (Bursa), 3. Emirhan Doðan (Bursa), 3. Nuri Uysal (Denizli) -38 kilo:1. Hasan Tanrýkulu (Antalya), 2. Yusuf Yeþilýþýk (Bursa), 3. Halil Iþýk (Aydýn), 3. Özgür Sayan (Ýzmir) -42 kilo: 1. Mazlum Akyol (Bursa), 2. Ceyguh Yaman (Muðla), 3. Burak Aslan (Bursa), 3. Ertan Beyazit (Manisa) -47 kilo: 1. Ahmet Toktaþ (Bursa), 2. Ömer Yasin Gökkaya (Antalya), 3. Ali Çalýþcý (Isparta), 3. Ali Yýldýz (Ýzmir) -53 kilo: 1. Ýbrahim Akyiðit (Antalya), 2. Turan Alp Yýldýz (Bursa), 3. Bayram Ali Ýnci (Ýzmir), 3. Cem Þimþek (Isparta) -59 kilo: 1. Muhammet Çavuþ (Bursa), 2. Adem Ayseli (Antalya), 3. Beytullah Günyel (Denizli), 3. Yusuf Kaya (Bursa) -66 kilo: 1. Sedat Ertuðrul Yoksul (Manisa), 2. Þahabettin Taçyýldýz (Ýzmir), 3. Yaþar Aaksoy (Denizli), 3. Kubilay Karakulak (Antalya) -73 kilo: 1. Yýlmaz Bakan (Denizli), 2. Zeki Çýnar (Bursa), 3. Emre Akkoyun (Manisa), 3. Anýl Caner Üstündað (Antalya) -85 kilo: Atilla Dumanlar (Ýzmir), 2. Süleyman Kýzýlhan (Denizli), 3. Yasin Devran (Antalya), 3. Yasin Erarslan (Bursa) -SONER AYDIN

7 7 ÇUKURDA MAHSUR KALAN AT KURTARILDI Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý Fethiye Grup Amirliði ekipleri, çukurda mahsur kalan atý kurtardý. Fethiye Ýlçesi Babataþý Mahallesinde 2 metre derinliðindeki çukurda çamura saplanarak mahsur kalan atý fark eden vatandaþlar, Büyükþehir Belediyesi Fethiye Ýtfaiye Grup Amirliðini arayarak haber verdi. Kýsa süre içerisinde olay yerine ulaþan itfaiye ekipleri kepçe yardýmý ile çukurda mahsur kalan atý çýkararak sahibine teslim etti. Ýnternetten Kent Kart Baþvurusu Dönemi Muðla Büyükþehir Belediyesi otobüsleri ve Belediye Denetimli Özel Halk otobüslerinde kullanýlan Muðla Kent Kart sistemine Yüksek Öðretim Kurulu ile yapýlan Protokol neticesine üniversite öðrencileri Kent Kart Baþvurularýný internet ortamýndan yapabilecek. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, ulaþýmda zaman tasarrufu saðlayan teknolojiyi ve teknolojinin getirdiði yenilikleri takip ettiklerini belirtti. Kolukýsa; YÖK ile bir protokol yaptýk ve üniversite öðrencilerimiz artýk kiþiselleþtirilmiþ öðrenci kartý baþvurularýný internet ortamýnda adresinde bulunan Kent Kart Baþvuru sekmesinden yaklaþýk 3 dakikada yapabilecekler. Vatandaþlarýmýzýn belediye hizmetlerine en kolay biçimde ulaþabilmeleri için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ayrýca ihale aþamasýnda olan filo takip sistemi ile birlikte tüm toplu ulaþým ve servis araçlarýnýn elektronik ortamda takip edilmesi için çalýþýyor ve Büyükþehir Belediyesi otobüslerini kamera sistemi ile izliyoruz. dedi. PLAJ HENTBOLU HAZÝRAN DA 18. Türkiye Üniversiteler Köyceðiz Yaþar Sevim Plaj Hentbol Turnuvasý Haziran 2015 tarihleri arasýnda Köyceðiz Belediyesine ait Delta plajýnda yapýlacak. 18. Türkiye Üniversiteler Köyceðiz Yaþar Sevim Plaj Hentbol Turnuvasý Haziran 2015 tarihleri arasýnda Köyceðiz Belediyesine ait Delta plajýnda yapýlacak. Köyceðiz in klasikleri arasýnda Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan, Türkiye Üniversiteler Köyceðiz Yaþar Sevim Plaj Hentbol Turnuvasý nýn artýk klasikler arasýnda yeraldýðýný söyledi. Türkiye Üniversiteler Köyceðiz Yaþar Sevim Plaj Hentbol Turnuvasý nýn Köyceðiz Belediyesinin ev sahipliðinde organize edildiðini kaydeden Ceylan, 1998 yýlýnda baþlayan ve Köyceðiz de 18 yýldýr ulusal ve uluslararasý katýlýmla devam ederek bir klasik haline gelmiþtir. Tüm üniversite ve spor camiasýnýn kanýksadýðý Üniversiteler Plaj Hentbolu Þampiyonasý ný, bu yýl da gerçekleþtirmek ve devam ettirmek adýna bir eðitimci olarak 200 KÝÞÝLÝK ÝÞE, 192 BAÞVURU onur duyuyorum. Katkýda bulanan ve emeði geçen öncelikle þampiyonamýza, adýný verdiðimiz merhum hocamýz Sayýn Yaþar Sevim i rahmetle anýyor ve dönem belediye baþkanlarýmýza, tüm hentbolcularýmýza, üniversitelerimize ve sponsorlarýmýza teþekkür Mavi Denizlere Adanmýþ Bir Ömür ediyorum dedi. Sporseverleri Köyceðiz e bekliyoruz Turnuvanýn dolu dolu dört gün geçeceðini ifade eden Ceylan, Bu organizasyonun gerçek spor erdemliliði anlayýþý içinde yaklaþýlmasý adýna tüm sporcularýmýza baþarýlar diliyor tüm kiþi, kurum ve kuruluþlara teþekkür ediyorum. Paylaþma, kaynaþma ve eðlenceyi spor çatýsý altýnda birleþtiren þampiyonamýza tüm hentbol severleri, eþsiz doðal güzellikler sunan Akdeniz ve Ege bölgesinin birleþtiði, yeþil ile mavinin buluþtuðu Köyceðiz e bekliyoruz diye konuþtu. -Tuncay Karaçelik Orman Bölge Müdürlüðü ve ÝÞKUR iþbirliðinde Toplum Yararýna Çalýþma (TYP) projesi kapsamýnda Dalaman da 200 kiþinin iþe alýnacaðý duyuruldu. Aðaçlandýrma konusunda 2 ay süre ile çalýþtýrýlmak üzere yapýlan personel alým duyurusuna 192 kiþi baþvuruda bulundu. 60 gün çalýþacaklar TYÇP çerçevesinde istihdam edilen iþçiler 01 Nisan 2015 tarihinde iþbaþý yapacaklar ve 31 Mayýs 2015 tarihine kadar 60 gün süre ile Dalaman Orman Ýþletme Müdürlüðünün belirleyeceði Ýþletme Þefliklerinde Silvikültür ve Aðaçlandýrma iþlerinin yürütülmesinde çalýþtýrýlacaklar. ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ 3. KÖYCEÐÝZ YAÐLI PEHLÝVAN GÜREÞLERÝ Köyceðiz belediyesi kültür etkinlikleri kapsamýnda; organize ettiði 3. Köyceðiz Yaðlý Pehlivan Güreþleri, 6 Mayýs 2015 Çarþamba günü Toparlar mahallesi Kazancý mevkisinde yapýlacak. Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan, Ata sporumuz yaðlý güreþi yaþatmak için düzenlenen ve geleneksel hale gelen güreþlerimizi izlemek üzere tüm bölge halkýný Köyceðiz de görmek istiyoruz dedi. -ZAYÝ DZ0 No.lu AHESTE teknesine ait telsizin ruhsatý zayidir. Hükümsüzdür. Yaþar Þahin TC SON SÜNGERCÝ Son Süngerci Aksona Mehmet lakaplý Mehmet Baþ, Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ü ziyaret etti. Bodrum da yaþayan ve 10 yaþýndan beri süngercilik mesleðini yapan ve bu mesleðin son temsilcisi olan Mehmet Baþ, Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ü ziyaret ederek süngercileri anlatan kitabý Son Süngerci, Derin Maviye Adanmýþ Bir Ömür kitabýný hediye etti. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün Son Süngerci Aksona Mehmet in ziyaretinde, süngerciliðin bir dönem iyi gelir getiren bir meslek olduðunu, daha sonra süngercilere getirilen kýsýtlamalar ve süngercilerin teknelerini tur tekneleri haline getirmeleriyle zaten zor bir meslek süngerciliðin unutulan bir meslek olduðunu söyledi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün; Mavi denizlerde, süngercilik mesleðine ömrünü vermiþ ve yaþadýklarýný sayfalara dökerek kitaplaþtýrmýþ Aksona Mehmet e ziyaretleri için ve 50 yýllýk bir birikimin, emeðin karþýlýðý olan Son Süngerci, Derin Maviye Adanmýþ Bir Ömür kitabý için teþekkür ediyorum. Bu kitap denizler ve süngercilik anlamýnda tarihe düþülmüþ bir nottur. Bodrum deyince ilk akla gelen Halikarnas Balýkçýsý ndan sonra, Son Süngerci Aksona Mehmet te bu topraklarýn yetiþtirdiði önemli deðerlerdendir. dedi.

8 8 Muðla Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý, yazýlý Basýn Açýklamasý yaptý. Açýklamada; Göcek-Dalaman Koylarý nýn ihaleye çýkarýlmasý sürecininde yapýlanlarýn hukuk ve kamuoyu vijdanýyla baðdaþmadýðý belirtilmekte. Belediye olarak bugüne kadar tüm hukuki giriþimlerde bulunduk, bulunmaya devam devam edeceðiz denilen açýklama þöyle: GÖCEK ve DALAMAN KOYLARININ ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐI TARAFINDAN ÝHALE YOLUYLA KÝRAYA VERÝLMESÝ 26 MART 2015 TARÝHÝNDE BAZI BASIN KURULUÞLARINDA YER ALAN GÖCEK KOYLARININ ÝHALE EDÝLMESÝ KONULU ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMAYI ÝÇEREN HABERLE ÝLGÝLÝ OLARAK; AÇIKLAMADA GÖCEK KOYLARINDA BULUNAN TAÞYAKA, KÜÇÜK SARSALA, AKBÜK VE GÖBÜN KOYLARININ 2014 YILI MAYIS AYINDA ÖZEL ÝDARE TARAFINDAN DALAMAN ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ NE DEVREDÝLDÝÐÝ BÝLDÝRÝLMÝÞTÝR. ANCAK, 31 MART 2014 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE MUÐLA ÝLÝ BÜYÜKÞEHÝR STATÜSÜ KAZANMIÞ VE O TARÝH ÝTÝBARÝYLE MUÐLA ÝL ÖZEL ÝDARESÝNÝN TÜZEL KÝÞÝLÝÐÝ SONA ERMÝÞTÝR YILI MAYIS AYINDA ÝL ÖZEL ÝDARESÝ TARAFINDAN BÖYLE BÝR DEVRÝN YAPILMASI HUKUKEN MÜMKÜN DEÐÝLDÝR. DALAMAN ÝLÇESÝ, KAPIKARGIN MAHALLESÝNDE BULUNAN AKBÜK, TAÞYAKA, GÖBÜN VE KÜÇÜK SARSALA KOYLARI MUÐLA ÝLÝ BÜYÜKÞEHÝR STATÜSÜ KAZANMADAN ÖNCE MUÐLA ÝL ÖZEL ÝDARESÝNE TAHSÝSLÝ OLUP, MUÐLA VALÝLÝÐÝ DEVÝR, TASFÝYE VE PAYLAÞTIRMA KOMÝSYONU'NUN 20 MART 2014 TARÝHLÝ KARARIYLA ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐINA DEVREDÝLMÝÞTÝR. ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐI TARAFINDAN, ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESÝ ÝÇERÝSÝNDE, 1.DERECE DOÐAL SÝT ALANI OLAN VE DAHA ÖNCE YAT MOLA NOKTASI OLARAK KULLANILAN BU KOYLAR 9 NÝSAN 2014 TARÝHÝNDE C TÝPÝ MESÝRE YERÝ OLARAK TESCÝL EDÝLMÝÞTÝR. ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐI NIN BU ALANLARI 9 NÝSAN 2014 TARÝHÝNDE YAT MOLA NOKTASI STATÜSÜNDEN ÇIKARARAK MESÝRE YERÝ OLARAK TESCÝL ETMÝÞ OLMASI, KENDÝLERÝNE 2014 YILI MAYIS AYINDA DEVREDÝLDÝÐÝ ÝFADESÝYLE ÇELÝÞMEKTE VE YAPILAN ÝÞLEMLERÝN HUKUKA UYGUNLUÐU HAKKINDA DA KUÞKU UYANDIRMAKTADIR. 18/04/2014 TARÝHLÝ VE SAYILI RESMÝ GAZETE DE YAYIMLANAN ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18'ÝNCÝ MADDELERÝNÝN UYGULAMA YÖNETMELÝÐÝNÝN GEÇÝCÝ 4. MADDESÝ GEREÐÝNCE BU ALANLAR MUÐLA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝNÝN SORUMLULUÐUNDA BULUNMASINA KARÞIN, 18 NÝSAN 2014 TARÝHÝNDE BU YÖNETMELÝK YÜRÜRLÜKTE OLMASINA RAÐMEN SON DEFA TOPLANAN MUÐLA VALÝLÝÐÝ DEVÝR, TASFÝYE VE PAYLAÞTIRMA KOMÝSYON KARARINDA DA MUÐLA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝNE DEVRÝ KONUSUNDA HERHANGÝ BÝR KARAR ALINMAMIÞTIR. AYRICA, ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐI'NIN BU ALANLAR ÜZERÝNDE YAPTIÐI TESCÝL ÝÞLEMÝNÝ ÝPTAL EDEREK MUÐLA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝNE KAPANAN ÝL ÖZEL ÝDARESÝNE TANINAN AYNI HAKLAR ÝLE DEVRÝNÝ YAPMASI GEREKÝRKEN, BU ALANLARI ÝHALE YOLUYLA KÝRALAMAK ÝSTEMESÝ HEM HUKUKA AYKIRILIK TEÞKÝL ETMEKTE HEM DE KAMU VÝCDANINI DERÝNDEN YARALAMAKTADIR. ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI, ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐI TARAFINDAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESÝ ÝÇERÝSÝNDE BULUNAN VE 1. DERECE DOÐAL SÝT ALANI OLAN EÞSÝZ DOÐAL ZENGÝNLÝKLERE SAHÝP, BÖLGE TURÝZMÝNE ÖNEMLÝ KATKILARI OLAN BU ALANLARIN NASIL KORUNMAK ÝSTENDÝÐÝ, BU ALANLARA NE KADAR ÖZEL DAVRANILDIÐI ÝLÝMÝZÝN BÜYÜKÞEHÝR STATÜSÜ KAZANMASINDAN SONRA YAPILAN ÝHALE ÝÞLEMLERÝ ÝLE NET OLARAK ANLAÞILMAKTADIR. MUÐLA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ OLARAK, YETKÝ VE SORUMLULUÐU KAMU ADINA ÝLGÝLÝ MEVZUATLA BÝZE VERÝLMÝÞ OLAN, GÜZELLÝKLERÝ ÝLE KORUNMASI GEREKEN TÜM KOYLARIMIZ VE ORMANLARIMIZ ÜZERÝNDE YAPILMAK ÝSTENEN BU ÝÞLEMLER ÝÇÝN BUGÜNE DEK TÜM HUKUKÝ GÝRÝÞÝMLERDE BULUNULMUÞ VE BULUNULMAYA DEVAM EDÝLECEKTÝR. MUÐLA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐI

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği Bodrum Harvard Özel Eğitim Hizmetlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren sporcular;

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1

Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1 Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1 Bal ligi 7. Gurupta mücadele eden B.B Bodrumspor Sarayköy spor karşısında zorlu geçen maç sonunda 2-1 galip geldi. Bu galibiyet ile Bodrumspor şampiyonluk yolunda iddiasın

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi 2.Kademe (Ege Bölgesi)Yarışmaları Denizli

Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi 2.Kademe (Ege Bölgesi)Yarışmaları Denizli Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm İl Temsilciliği Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi 2.Kademe (Ege Bölgesi)Yarışmaları Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : Yarışma Tarihi-Saati :

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir?

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir? Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi TÝGEM DE NARENCÝYE ÝHALESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3465 Yem Bitkileri Destekleme müracaatlarý devam ediyor Ýnterdonato Limon 80 kuruþ, Clemantine Mandarin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Manisa Büyükşehir Belediye Spor:

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Manisa Büyükşehir Belediye Spor: BODRUMSPOR BÜYÜKŞEHİR 2 2 MANİSA Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Manisa Büyükşehir Belediye Spor: STAT: Bodrum İlçe HAKEMLER:Halil Sayın (xx), Cemal Alpay (xx), Mustafa Gül(xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR:

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3447 SGK DAN SÜRE UZATIMI Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý elektrik kesintisi ile ilgili tahsilatta yaþanan aksaklýklarý gidermek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası

Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası Bodrum Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Ulusal egemenlik ve Çocuk Tenis Turnuvası, çok renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya 60 çocuk katıldı. Bodrum Golf

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Başkan Atabay, Bayramda huzurevlerini ziyaret etti

Başkan Atabay, Bayramda huzurevlerini ziyaret etti Kurban Bayramında Didim Protokolü bayramlaştı sayfa 3 Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz Yıl : 1 Sayı : 47 10/Eylül/2016 DIDIM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU

BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU 2017 yılı Ocak ayından beri Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Haluk Baş, Emniyet Genel Müdürlüğü nün 2017 Normal Şark Atama Tayinleri kapsamında

Detaylı

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3456 SAÐLIKÇILAR ÝSYAN ETTÝ Ortaca da MHP nin Seçim afiþlerinin toplatýlmasýna tepki MHP Muðla Milletvekili ve adayý Mehmet

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

BODRUM MAHALLELER ARASI FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ

BODRUM MAHALLELER ARASI FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ BODRUM MAHALLELER ARASI FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ Bodrum Kaymakamlığı tarafından geleneksel hale getirilen mahalleler arası futbol turnuvasında şampiyon Yalıkavak Mahallesi takımı oldu. Bodrum İlçe Stadı

Detaylı

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum Golf Tenis A.Ş. tarafından Bodrum Golf ve Tenis Kulübü nde yapılan ve Bodrum da bir ilk olan kapalı kort, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından

Detaylı

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3469 BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Ortaca Belediyespor un ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig'de 2015-2016 Sezonu Statüsü ve

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Engelliye, ambulans engeli nde mutlu son

Engelliye, ambulans engeli nde mutlu son Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 19 ARALIK 2014 YIL: 22 SAYI: 3432 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. O ARTIK KRALÝÇE Ortacalý Türkan Daðdelen en baþarýlý kadýn aktivist seçilince bir çok internet sitesinde

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

ORTACA BAROSU NDAN DÝYARBAKIR KINAMASI

ORTACA BAROSU NDAN DÝYARBAKIR KINAMASI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ DALYAN DA 5.KIÞ ÞENLÝÐÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3482 Dalyan da bu yýl 5.'si yapýlan 'Kýþ Þenliði' düzenlendi. Þenlikten elde edilen gelir Dalyan Naciye

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

BAL LÝGÝ NDE ORTACA BELEDÝYESPOR YOL VE SU VATANDAÞI BIKTIRDI DALYAN DA ÇALIÞTAY. Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi...

BAL LÝGÝ NDE ORTACA BELEDÝYESPOR YOL VE SU VATANDAÞI BIKTIRDI DALYAN DA ÇALIÞTAY. Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3449 Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi... Kalp krizi geçiren Dalaman Belediye baþkaný Muhammet Þaþmaz Muðla Özel Yücelen

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN 2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.02.2017-30.03.2017) Oda Meclisimizin 30 Mart 2017 tarih ve 49 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim

Detaylı

ÝZTUZU DESTEÐÝ BELEDÝYEDEN ÜNÝVERSÝTEYE ÖÐRENCÝLERE KÝMYASAL ÖNLEM. Neden haber yaptýnýz baskýsý DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI

ÝZTUZU DESTEÐÝ BELEDÝYEDEN ÜNÝVERSÝTEYE ÖÐRENCÝLERE KÝMYASAL ÖNLEM. Neden haber yaptýnýz baskýsý DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3450 DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 2015 Yýlý Faaliyet Planýnda yer alan

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı