1-51 8/D Kepez Tepesi Devlet ormanının iç poligon /D Kocaoğlu Devlet ormanının dış poligon. hattı*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1-51 8/D Kepez Tepesi Devlet ormanının iç poligon. 52-53 8/D Kocaoğlu Devlet ormanının dış poligon. hattı*"

Transkript

1 ili ilçesi OHaanın adı Antalya Manavgat : Karacalar serisi Devlet ormanı 1 - Karacalar serisi Büyük Grülendağı Devlet ormanı 2 «Karacalar serisi Yarbaşı Devlet ormanı* 3 - Karacalar serisi Kepez Tepesi Devlet ormanı* 4 - Karacalar serisi Kocaoğlu Devlet ormanı 5 - Karacalar serisi Durağı Devlet ormanı» 6 - Karacalar serisi Karabelen Devlet ormanı# 7 - Karacalar serisi Kayadibe Devlet ormanı* 8 - Karacalar serisi Mayabeljeni Devlet ormanı» 9 - Karacalar serisi Kal e önü. Devlet ormanı» 10 - Karacalar serisi Üludere Devlet ormanı* 11 Karacalar serisi îımarlıtepe Devlet ormanı* 12 - Karacalar serisi Dostuls itti* Defter No 8/A 8/B 8/0 8/D

2 ztmy -Sahi f 6. W İHR İ S T Sahife No s Defter No s i ç i n d e k i 1 e r : 1 8/A Ormanların adı,ili ve ilçesi 2 8/A Fihrist 3 8/A Harita ve fotoğraf numaraları/iç ve d; sınır,iç açıklık noktaları* 4 8/A Bakanlık emri ve ilânlara ait belgele: 5 8/A Komisyon Başkanlığınca yapılan ilân v< işe başlama tutanağı* 6~ 23. 8/A Karaoalar serisi Büyük Gülendağı Devlet ormanının dış poligon hattı» jh 24-* 43 8/A Karacalar serisi Büyük GKilendağı Devlet ormanının iç poligon hattı* /A Yarbaşı Devlet ormanının dış poligon hattı» /A Kepez Tepesi Devlet ormanının dış pol: gon hattı» /B Kepez Tepesi Devlet ormanının dış pol; gon hattı* 58 ** 99 8/B Kepez Tepesi Devlet ormanının iç poli«gon hattı* 1 «99 8/0 Kepez Tepesi Devlet ormanının iç poligon hattı* /D Kepez Tepesi Devlet ormanının iç poligon hattı* /D Kocaoğlu Devlet ormanının dış poligon hattı* % 54^56 8/D Sıa Dmrağı Devlet ormanımı dış poligon hattı* 57 ->58 8/D Kepez Tepesi Devlet ormanının iç poligon hattı* /D Karabelen Devlet ormanının dış poligoj hattı* 61 ~ 62 8/D Kayadibi Devlet ormanının dış poligon hattı* 93 ~ 64 8/D Mayabeleni Devlet ormanının dış poligon hattı* /D Kale önü Devlet ormanının dış poligon hattı» /D T '^ijıdere Devlet ormanının dış poligon 68 8/D y pı^^nla ilgili Belenobası köyünde tat* ve işin bitirilmiş olduğuna daiı 69 «70 8/D ^iö'^^aarlıtepe Dev.ormanının dış pol.hatl /D Dostular Dev # 0r. Dış poligon hattı» Ç

3 - Sahife 3- ORkAKLA İL2-ÎLİ IIARİIA-FOTOfeAP NUMARALARI VS DIŞ, ÎÇ V 3 ^Z^dİT ACI[CIllLARA AİT'SI^IİI H0KTAIAR1 1/ ölçekli paftaların i s i a ve nu -aar a lan Alanya 0 27 aj- I Alanya 0 27 a3- II Alanya 0 27 a3- IV Alanya 0227 a4- II Alanya 02 7 a4- III Alanya 0 27 a4- IV Alanya 0 27 di- II Alanya 0 27 di- I Ormanın adı BÜYÜK GÜI3H DA& K3VI.EÎ 0BISâ?ÎI YARBAYI DaVLiSL.' 0FJ1AZK K3P3Z T1PSSÎ DEVLET ORMANI 1/ ölçekli haritaları isim ve numaraları Alanya 0 27 a4 Alanya 0 27 a3 Alanya 0 27 dl Alanya 0 27 a2 Dış sınır noktaları Dış sınır noktaları; İç sınır noktaları Dış sınır noktaları; '87-78* Dış sınır noktaları; II-İÛ IOC , - îç sınır noktaları: ' r QöA 0:LU DJVLJT O.uİIU Dış poligon ; sj D-JRA3İ DOVİRT OR.IAITI dış poligon s 531- i 40 rara^ur dj/lrt orla^i Dı ^ poligon : ZAYADİRİ u'jvul 0.LARİ Dış poligon ; 54$- 550 liayadâlm DxR/LRT ÜRkA'I Dış poligon : RALJÖ.1Î DJV1JT 0R..AîtI Dış poligon ; TJLRRİÎRR D3 UT On.A.Tl Dış poligon ; Tl. ARLI TiPJ DRYLRT Ok.Lffi Dış poligon : DOSIULAR DEVL3I ORMAHI Dış poligon : %7

4 -Sahife 4- TAHDİT ÎLE ÎLÖÎIiÎ BAKAHLİK İMRÎ VE İLANLAR Bakanlık emri İlin yapılan resmi &azete ^ Orman Genel Müdürlüğü Şb*2-2322, ü* No; 785 sayılı ve 3*4*1968 tarihli yazı* 10-14/Nisan/1968 tarih sayılı resmi gazeteler* İlde yapılan ilânlar; Antalya f da münteşir 10-14/Nisan/ 19Ş8 tarih ve 2937** 2940 sayılı Hürses gazetesi ve aynı tarihte İl Belediyesince ilân tahtasına ve hoparlörle yapılan mutad vasıta ilânları İlçede yapılan ilânler # : Manavgat'ta münteşir 15-2l/Mayıa/1968 tarih 129~134 sayılı Manavgat 1 m sesi» gazeteleri ve aynı tarihte belediyece mutat vasıtalarl^yapılan ilân*

5 Sahife' 5. TAHDİDE BAŞLAMA TtiTANAGI ; " 23*8« sayılı orman kanununun 8/2 inci maddesi gereğince Manavgat ilkesi mülki hudutları dahilinde oulunan ve bu ilçeye bağlı Gebece, Tepeköy,Hacı obası,hacıisalı, SülekVKaracalar,Cevizler,Hocalı,Hacıali,Belenobası köyleri ile ilgili bulunan Karacalar serisi Devlet ormanlarının tahdidinin yapılacağım dair Antalya Orman Başmüdürlüğünce ormana ait genel hudut krokisi de ek İsnerek, Ahtalya 1 da münteşir 10~14/Nisan/l968 tarih sayılı Hürses ve Manavgat 1 ta münteşir 15~2l/Mayıs/l968 tarih sayılı Manavgat'ın se si gazeteleri ile 5 şer gün ara ile iki defa ve ayrıca il ve ilçe Belediye ilân salonunda ve diğer mutad vasıtalarla ilân edildiği* Ayrıca bu ormanla ilgili köylerde Komisyon Başkanlığınca da 683i sayılı orman kanununun 8/3 ncü maddesi gereğince mahallinde ilânların yapılmış bulunduğu ve ilânları müteakip kanuni bir aylık bekleme süresinin dolmuş olduğu ve tahdide başlanılmasında kanuni bir sakınca olmadığı dosyasında bulunan vesaikten ^nlaşı^dı* Tahdide başlama sahası olarak serinin bir orman blc kunu teşkil eden ve Gebece köyü ile ilgili bulunan (Büyük Gülendağı Devlet ormanının kuzey, batısında ve seri sınırı üzerinde bulunan ormanın kuzey batı smda ve seri sınırı üzerinde bulunan Karataş tepesinden başlanılmasına itti fakla karar verildi* 23*8*1971 Komisyon Başkanı Hukukçu üye Ormancı üye Ormancı üye Ali ^Miçük baş oğlu ibrahim Dile i oğlu Muammer Uygun ami Y* ölçer r Ziraatçı üye Niyazi Sönmez II Genel Mec Üyesi Nuri Güven. \

6 -Sahife 6- T U TAN A K : Bugün Komisyonumuz- alman karar gereğince Manavgat ilçesi ^aracalaı serisi Devlet ormanının tahdidine başlamak üzere tahdide başlama sahası olar tensip olunan Gebece köyüne geldi» Birgün evvel arazi üzerinde komisyonumuzc yapılan istikşaf ve ilgili pafta ve fotoğraflardaki tetkikat neticesinde Kaı çalan serisi Devlet ormanının seriyi kapsayan bir bütün orman olmadığı ve pa çalar halinde orman bloklarından müteşekkil olduğu anlaşıldığından ilk olars Gebece köyü^mülki sınırları içinde bulunan ve Karacalar serisinin bir orman blokunu teşkil eden mahalli maruf ismi ile (BÜYÜK GÜLIENDAĞ1 DEVLET ORMANI) olarak bilinen ormanın dış poligon hattının tahdidi için Gebece köyünün kuzey doğusunda bulunan ve Karacalar serisi ile Topçular serisi Devlet ormanla rının müşterek seri hattı üzerinde bulunan Karataş tepesine gidildi* Tahdit ve ilân dosyası tetkik edildi Karacalar serisi Devlet ormanının tahdidi ile ilgili olarak gerekli ilânların yapılmış olduğu kanuni bir aylık bekleme süresinin hitam bulduğu ve Komisyonumuzca.yazılan yazıya köy muhtarilgınca verilen cevabi yazıda Komisyonumuza iltihak etmek üzere köy rnüntehap üyesi ile jbilirkişinin seçilerek isimlerinin bildirildiği dosyasında bulunan vesaikten anlaşıldi* Tahdide başlanmasmda^^ır sakınca olmadığından, burada her iki seri hattının müşterek sınırı üzerinde bulunan Karataş tepesindeki Topçular se ri'sine ait olan 32 nolu dış poligon naktasmdan tahdide başlandı. Evvelce tahdidi yapılmış olan Topçular serisi îshakseydibeli Devlet ormanının dış poligon numarası olan 32 No*lu 0»T*S. noktasından kuzey doğu yönde her iki taraf Devlet ormanı olarak seri hattı ve Manavgat ilçesi ile Akseki ilçesinin mülki sınırı takip edildi* Seri hattının dere çukurundan g<= lip,akseki'ye giden yolu kestiği yerde sabit kayaya 1 No*lu 0*T*S. noktası yazıldı* Bu noktadan aynı yönde bu yolu ve seri hattını takiben Gebece köyür. den gelen ve Beloluk çeşmesine giden patika yol ile birleştiği yerde sabit kayaya 2,buradan doğu kuzey yönde seri sınırı her iki taraf Devlet ormanı olarak tahdide devamla, Beloluk mevkiindeki orman içi açıklığının kuzey doğı köşesinde sabit kayaya 3 ve doğu yönde iki taraf Devlet ormanı olarak seri hattı ve Manavgat ilçesi ile Akseki ilçesinin mülki sınırı takip edildi» 16C rakımlı gülendağının üzerinde bulunan nirengi naktasında sabit kayaya 4 Nolv lost^s* noktaları yazıldı* Bu noktadan güney yönde iki taraf Devlet ormanı olarak Karacalar ve Ahmetler serisi Devlet ormanlarının müşterek seri hattı takip olundu* Sıra kayalıkların güney eteğinde sabit kayaya 5,aynı yönde iki taraf Devlet ormanı olarak takip edilerek,koyunyatağı tepesinde sabit kayaya 6 f yine güney yönde iki taraf orman olarak seri sınırını takiben,seri sinirlinin batıya dönüş yaptığı yerde bulunan isimsiz tepeye 7 ve bu noktadan seri sınırı ve iki taraf orman olarak takip edildi* Ocak deresinin menbaaının güney doğusundaki isimsiz tepeyi müteakip Hileli tepenin güney doğusundaki se ri hattının geçtiği tepeye 8,No«lu 0*T*S* noktası yasıldıvbu noktadan yine iki taraf Devlet ormanı olarak seri sınırı takip edildi* Güney batı yönde gi dilerek Göktaş tepesinde sabit kayaya9,aynı yönde iki taraf orman olarak sari hattı takip oluadu# Ve Karaayş* tepesinde sabit kayaya 10 No*lu 0*T*S* noktası yazıldı* Bu noktadan güney bjmsl yönde iki taraf orman olarak devamla, Gebece köyü, Muharremç alı mahalleydi d "ait -ts^plu araziye gelindi* Burada Hüseyin Sarı 1 ya ait evin kuzeyinde/ve seri' hattı üzerinde sabit kayaya 11 No *lu 0*T*S» noktası yazıldı* ı. / *

7 -Sahife 7~* Vaktin geçmiş olması sebebi ile tahdit çalışmalarına bugün son verildi Başlangıç noktası olan ve Topçular serisinin dış poligpn noktasır. teşkil eden 32 No*lu 0*T<S.noktası ile Karacalar serisi Büyük Gülendağı Devlet ormanına ait 1-4 No*lu O.T*S* noktalarını bağlayan tahdit hattınım gidiş yönüne göre sağında kalan sahanın Karacalar serisi (Büyük Gülen dağı Devlet ormanı)olduğuna, solunda kalan sahanın ise, Akseki ilçesi mülki hudutları içindeki Devlet ormanı bulunduğuna, (4~11) nolu 0#T.S* noktalarını bağlayan hattın sağında kalan sahanın Karacalar serisi (Büyük Gülün dağı Devlet ormanı) olduğuna ve solunda kalan sahanında Manavgat İşletmesi Ahmetler serisi Devlet ormanı bulunduğuna ittifakla karar verildi* Çalışmala 1/10*000 ölçekli 1439 filim ve 245 resim nolu hava fotoğrafına tesbit edilerek tanzim olunan tutanak okunup imza edildi* 24*8*1972 Komisyon Başkanı Ali Küçükbaşoğlu Hukukçu üye İbrahim Dilcioğlu Ormancı üye Muammer Uygun Ormancı üye Sami y*ölç er Ziraatçı üye Niyazi Sönmez İl Genel Mec. Üyesi Nuri Güven (bulunmadı) Gebece Köyü Müntehap üyesi Bilirkişisi Süleyman Sarı Mehmet topaca

8 -Sahife 8- T U T A N A K 2 25*8*1972 Komisyonumuz'bugün Ali Küçükbaşoğlu f nun başkanlığında aşağıda isim v< imzaları bulunan komisyonun diğer üyeleri ile birlikte. Karacalar serisi (Büyük Gülendağı Devlet ornıanmınz) dış poligon hattının tesbit ve tahdidine davam etmek üzere bir gün evvel işin bırakılmış olduğu Gebece köyünü] luharremçalı mahallesinin Karaayşı.tepesi mevkiine gelindi* Hazır bulunan köy müntehap üyesi Süleyman Sarı ve bilirkişi Mehmet Topaca komusyona alınarak bu mevkide Hüseyin Sarı'ya ait evin kuzeyinde ve seri sınırıda bulunan 11 No.lu O.I.S. noktasından tahdide başlandı* 11 No.lu 0*T*S. noktasından kuzey.batı yönde seri sınırı terk ediler Süleyman Sarı tarlasının kuzey doğu sınırı takip edildi* Ramaşan Sarı varislerine ait meyve bahçesi ile birleştiği yerde sabit kayaya 12 No.lu 0* T«S# noktası yazıldı* Buradan kuzey yönde bu bahçenin doğu sınırını takiben Apdullah Yüksel varislerine ait meyva^^hçesi ile sınır teşkil ettiği yerde sabit kayaya 13 f buradan kuzey doğu^yönde bu bahçe ile Durmuş Yiğit bahçesinin güney doğu sınırları takip edildi* Ahmet Demir bahçesine intikalle yolun doğusunda bulunan Süleyman Coşkun tarlası ile birleştiği yer* de sabit kayaya 14 No.lu O.î.S* noktası yazıldı* ns^m^^dca Süleyman Coş- "kun tarlasının güney doğu ve kuzey batı yönde kuzey doğu sınırı takip edilerek kuzey batı köşesinde patika yol ile birleştiği yerde ve Mustafa Yiğj bahçesine sini, kil ettiği yerde sabit kayaya 15 No.lu Ö'.I.S. noktası yazıldı* Kuzey w.e Mustafa Yiğit ve Ali Avcı bahçesinin sınırını müteaki Ramazan Avcı bahçesi ile birleştiği yerde sabit kayaya 16, buradan bu bahçe ile Veli Yiğit varislerine ait bahçenin kuzey doğu yönde sınırları takj olundu* Yolun doğusundaki tarla parçası ile birleştiği yerde sabit kayaya 17 No*lu Q.Î*S* noktası yazıldı* Buradan yolun doğusundaki parçanın güney, doğu ve kuzey sınırı takip edildi* Yola ve Hasan Yılmaz bahçesine intikalle kuzey batı yönde sınırı takip edilerek, Apdulla^ ve Mustafa Yüksel 1 e ai bahçe ile birleştiği yerde sabit kayaya 18,kuzey^yönde ve bilahare kuzey fea-fe yönde bu bahçenin sınırı takip edilerek,hasan Güven varisleri tarlası ile birleştiği yerde sabit kayaya 19 ve aynı yönde bu bahçe ve tarlanın sınırı takip edilerek Karapınar çeşmesine gelindi* Burada sabit kayaya 20 No.lu,0*T*S. noktası yazıldı* Çeşme yanında bulunan 20 No.lu O.Î.S. noktasından fotoğrafta görüldüğü şekilde,hasan Güven varislerine ait bahçe ile Hüseyin Güven 1 e ait bahçenin genel olarak doğu sınırları takip edilerek Hüseyin Güven 1 e ait bahçenin güney köşesinde sabit kayaya 21 vfc buradan doğu sınırı takip edilerek kuzey köşesinde sabit kayaya 22 No.lu O.T.S* noktası yazıldı* Bu noktadan güney batı yönde bu bahçenin kuzey batı sınır takip edildi* Mevlüt Güven 1 e ait bahçeye intikalle bu bahçenin kuzey batı köşesinde ve Değirmen deresi kenarında sabit kayaya 23 No.lu 0.1*8* noktası yazıldıktan sonra,güney yönde batı sınırını takiben dere doğu yönde terk edilerek güney sınırını müteakip Hasan Güven varisleri tarlası ile birleştiği yerde sabit kayaya 24,Bu noktadan güney yönde batı sınırı takij edilerek Mustafa, Apdullah ve Kadir Yüksel*e ait bahçe ile sınır teşkil ettiği yerde sabit kayaya 25*aynı yönde bu bahçe ile Hasan Yılmaz bahçesinin batı sınırı takip edildi* batıya dönüş yaptığı yerde sabit kayaya 26 ve dere ile birleştiği y%rde sabit kayaya 27 No.lu D.T. S* noktası yazıldı* v.. ^, 1.

9 -Sahife 9- Bu noktadan önce güney doğu sonra bu bahçenin güney batı sınırı ve bilahara güney batı yönde Ayşe Dönmez ve müştereklerine ait bahçenin kuzey batı sın: rım takiben Mustafa Şafak bahçesi ile birleştiği yerde sabit kayaya 28 ve buradan önce güney doğu bilahare güney batı yönde bu bahçe ile Mustafa Avcı ya ait bahçenin fotoğrafta görüldüğü şekilde sınırları takip edildi*süleymai Coşkun tarlası ve bahçesi ile birleştiği yerde sabit kayaya 29ve güney doğu yönde güney batı sınırı takip, edilerak Ahmet Demir bahçesi ile birleştiği yerde sabit kayaya &30.No.lu 0»T*S* noktası yazıldı.bu noktadan batı yönde kuzey sınırını takiben dere kenarında Süleyman Sarı tarlasına intikalle kuzey batı köşesinde sabit kayaya 31 No.lu 0*1%S* noktası yazılarak güney bat3 yönde bu tarla ile Mustafa Sarı*ya ait tarlanın kuzey batı sınırları takip edildi* Mustafa Sarı tarlasının güney batı köşesinde sabit kayaya 32 ve burs dan fotoğrafta görüldüğü şekilde tarlanın güney sınırını takiben Ahmet Demir bahçesine gelindi-. Güney batı yönde bu bahçenin kuzey batı sınırı takip edilerek,ahmet Kaya bahçesine intikal edilerek batı sınırı üzerinde ve güney doğuya dönüş yaptığı yerde sabit kayaya 33 No.lu 0*T*S. noktası yazıidi*bu noktadan önce güney doğu bilahare güney yönde Mehmet Sarı'ya ait bahçenin sı nırı. takip edilerek, Ramazan Sarı varislerine ait bahçeye intikal edildi* Kuzey batı köşesinde sabit kayaya 34No*lu O.T.S* noktası yazıldı* Buradan ge nel olarak güney yönde batı sınırı takip edilerek dere kavlağında sabit kayaya 35 ve güney doğu yönde köy mezarlığının batısından devamla mezarlığın güney batısında seri sınırına intikal edilerek burada sabit kayaya 36 No.lu O.T.S. noktası yazıldı»buradan seri sınırı ve i&ustafa Yüksel- 1 ' - ait bağın kuzey batı sınırı takip edildi* Seri hattı üzerinde ve başın başı adı verilen tepe üzerine 37 No.lu O.T.S* noktası yazıldı* Buradan seri sınırı ve Hüseyin Ali Yiğit ev ve bahçesinin kuzey batı sınırını takiben Domuz yalağı mevkiind Kadir Güven ve %hnıet Şafak tarlasına intikalle Mehmet **afak tarlasının kuzey batı köşesinde ve seri hattı üzerinde sabit kayaya 38 No.lu 0.T»S* nokta sı yazıldı* -^u noktadan güney batı yönde seri sınırı terk edilerek Sultanlı mevkiinde Durmuş Yiğit ve müştereklerine ait tarlanın kuzey batı ve batı sınırı takip olundu* İletirin beleni mevkiinde sari sınırına tekrar intikalle sırt üzerinde sabit kayaya 39 No>lu 0*I#S* noktası yazıldı* Vaktin geçmiş olması sebebiyle bügünkü tahdit çalışmalarına son verildi* Başlangıç noktası olan (11-39)nolu 0»T.S»noktalarmı bağlayan tahdit hat 'tının gidiş yönüne göre sağında kalan sahanın (Büyük Gülün dağı Devlet orman olduğuna,solunda kalan sahanında Gebece köyü Muharrem çalı mahallesine ait toplu tarım arazisi bulunduğuna ve tahdit dışı bırakılmasına ittifakla karar vrildi* Çalışmalar 1/20*000 ölçekli 1439 filim ve 245 resim nolu hava fotoğrafına tesbit edilerek tanzim olunan tutanak okunup imzalandı* 25*8*1971 Komisyon Başk anı Ali Küçükba.şo âlu Hukukçu üye îbrahim Dilcioğlu Ormancı üye Muammer Uygun Ormancı üye Sarni Y* ölçer Ziraatçı üye Niyazi Sönmez İl Genel Mec* Üyesi Nuri Güven Gebece Köyü Müntehap üyesi ^Bilirkişisi Süleyman Sarı iva uhmet Topaca

10 -Sahife 10-! n H â K : 3 26,8*1971 Komisyonumuz bugün Ali Küçükbaşoğlu* nun başkanlığında aşağıda is: vs imzaları bulunan komisyonun diğer üyeleri ile birlikte, Karacalar seri s: Büyük" Gülendağı Devlet ormanının dış poligon hattının tahdidine devam etme] üzere birgün evvel işin bırakılmış olduğu Gebece köyü Muharrem çalı mahallesinin KeAirin mevkiine geldi* Hazır bulunan köy müntehap üyesi Süleyman sarı ve bilirkişi Mehmet Topaca komisyona alınarak bu mevkide Durmuş Sigit varislerine ait tarlanın güney doğu köşesinde ve seri hattı üzeiinde bulunan 39 No.lu O.Î.S. noktasından tahdide başlandı. Bu noktadan genel olarak güney doğu yönde seri sınırını iki taraf Devlet ormanı olarak takiben Oyuz tepesinin kuzey eteğinde bulunan Mustafa ve Apdullah Yüksel 1 e ait tarlaya gelindi. Bu tarlanın kuzey doğu köşesinde sabit kayaya 40 No.lu 0*3!* S. noktası yazıldı. Batı yönde seri sınır*ı terk Ala tarlanın kuzey sınırını takiben güneye dönülerek batı sınırıztakip edildi. Tarlanın güney batı köşesin de tekrar seri sınırına gelinerek burada sabit kayaya 41 No.lu 0*1.S, noktası yazıldı. Güney yönde her iki taraf orman olarak seri sınırı takip ile Uyuz tepesine gelindi* Tepenin en yüksek yerinde ve seri hattı üzerinde sabit kayaya 42, yine aynı yönde iki taraf orman olarak seri sınırı takip olunarak Uyuz tepesinin güney eteğinde ve Tımarlı yeri mevkiinde Karaalile; (Karalar) mahallesine ait toplu araziye gelindi. Burada Mahmut afak tarlam sına intikalle seri hattı ile birleştiği yerde ve kuzey mcunda sabit kayaya 43 No.lu'O.ToS. noktası yazıldı. Bu noktadan güney batı yönde seri sınırı terk edildi. Mahmut Şafak tarlası ile Abdurrahman Şafak tarlasının kuzey batı sınırlarını müteakip Abdurrahman Şafak 1 a ait harman yerinin doğusunda] dare intikalle fotoğrafta görüldüğü gibi önce kuzey bilahare doğu yönde Mehmet ^afak tarlasının güney sınırı takip edildi ve tarlanın kuzey doğu köşesinde sabit kayaya 44 No.lu 0*T.S. noktası yazıldı. Bu noktadan batı yönde tarlanın kuz ay sınırını müteakip Kaya dibi deresi ninin kenarında tarlt ile birleştiği yerde sabit kayaya 45, buradan kuzey yönde Kayadibi deresin: batı sınırı üzerinden gidildi* üîyuz tepesinin batısında bulunan ve Kayadib: tarlası diye anılan Süleyman Sarıca ait tarlanın doğu sınırı takip edildi Tarlanın güneyinde-sırt üzerinde bulunan ve orman sayılmayan çalılık ve ta; lık saha tahdit harici bırakılarak bu tarlanın kuzey doğu köşesinde sabit kayaya 46,güney batı yönde tarlanın kuzey batı.sınırını takiben Ali Avcı f y* ait tarlaya intikal edilerek kuzey doğu köşesinde sabit kayaya 47 No.lu-0, T.S. noktası yazıldı. İki tarla arasında kalan vs orman sayılmayan taşlık ve çalılık saha, tahdit dışı bırakıldı. Bu noktadan aynı yönde Ali Avcı tarlası ile Apdullah Yüksel 1 e ait tarlanın kuzey sınırları takip edildi, lazılı dibi mevkiinde Ali Avcı tarlası ile Süleyman Sarı tarlasının birleştiği yerde ve dere içinde sabit kayaya 48 No.lu O.T.S. noktası yazıldı. Buradan fotoğrafta görüldüğü gibi kuzey yönde gidildi* Süleyman Sara -tarlası ile İbrahim Acar tarlasının müşterek sınırından önce Igüney doğu bilahaj^-^uzey doğu ve sonra kuzey batı yönde İbrahim Acar tarlasının güney Jj^^^Yt'l^zey doğu sınırı takip edilen Süleyman s arı tarlası ile birleştiler dr eâb\t kayaya 49, Buradan aynı yönde ve bilahare güney batı yönde bu Ata-rlanift Sınırını takiben Mustafa Av< tarlasına intikal edildi. tra' 1 :/ ' -J

11 -Sahi f e 11. Kusay sınırı takiben Çakıl mevkiinde Ramazan Sarı varislerine ait tarla il birleştiği yerde sabit kayaya 50 No.lu O.T.S. noktası yazıldı. Batı yönde tarlanın kuzey sınırını takiben Küçük Kapuzun ağzında sabit kayaya 51,aynı yönde tarlanın kuzey sınırını müteakip Ulu dereye gelindi. Ve dere geçilen rek Sarı Hasan varislerine ait tarlanın kuzey doğu köşesinde sabik kayaya 52, kubey batı yönde bu tarlanın kuzey sınırı takip edilerek Hacı Boynuzu mevkiinde İbrahim Işık tarlası ile birleştiği yerde sabit kayaya53 No.lu 0»T.S. noktası yazıldı. Bu noktadan ayın yönde ibrahim Işık tarlasının ku zey sınırını takiben İbrahim Aslan tarlası ile birleştiği yerde sabit kayaya 54 ve bu tarlanın kuzey doğusınırıni takiben güney deresi ile birleştiği yerde sabit kayaya 55 ve buradan önce güney batı bilahare güney doğu yönde İbrahim Aslan tarlasının batı ve güney batı sınırı takip edildi. Mustafa Aslan tarlası ile Hasan Demir tarlasının Kargılı dere ile birleşti ği yerde sabit kayaya 56 No.lu O.î.S- noktası yazıldı* Vaktin dolmuş oldu ğundan bugünkü çalışmalara son verildi. Başlangıç noktası olan 39-56) nolu O.T.S. noktalarını bağlayan hattın gidiş yönüne göre sağında kalan sahanın ^aracalar serisi (Büyük Gülen dağı Devlet ormanı) olduğuna, solunda kalan (39-40) noktalarının Ahmet ler serisi De&et ormanı ve (40-41) noktalarının solunda kalan sahanın Muşta a ve Apdullah Yüksel tarlası, nolu noktaların solundaki sahals rın Ahmetler serisi Devlet ormanı ve (43-56) nolu noktaların solunda kalan sahaların Gebece köyü Karalar(Karaaliler) mahallesine ait toplu ziraat ara zileri olduğuna ve tahdit dışı bırakılmalarına ittifakla karar verildi* Çalışmalar 1/20*000 ölçekli 1439 filim ve 245 resim nolu hava fofotoğrafına tesbit edilerek tanzim olunan tutanak imzalandı* 26«8*1971 K o ini s y o n B a şkan ı Ali küçükbaşoğlu Hukukçu üye ibrahim Dilcioğlu Ormancı üye Muammer Uygun Ormancı üye Sami Y* Ölçer (imza*? Ziraatçı üye Niyazi Sönmez İl Genel lec. tlyesi Nuri Güven Gebece Köyü lünteiıap üyesi Bilirkişisi Süleyman Sarı Mehmet Topaca

12 -Nahife 12 T ü T A N A K : 4 27*6*197İ Komisyonumuz, bugün Ali Küçükbaşoğlu*nun başkanlığında aşağıdai isim ve imzaları bulunan komisyonun diğer üyeleri ile birlikte,karacalar seris: Büyük Gülendağı ormanının dış poligon hattının tesbit ve tahdidine devam etmek üzere Gebece köyüne geldi. Hazır bulunan köy müntehap üyesi Süleyma, Sarı ve bilirkişi Mehmet Topaca komisyona alınarak bir gün evvel işin bin kılmış olduğu Kargılı ders mevkiinde Mustafa Aslan tarlası ile Hasan Demi: tarlasının birleştiği yerde,bulunan 56 No.lu D.T.S. noktasının bulunduğu yere gidildi. Ve tahdide başlandı. 56 No.lu O.T.S. noktasından kuzey batı yönde Mustafa Coşkun tarlasının kuzey doğu sınırı takip edildi. Gücünün beleni mevkiinde Ahmet Yıldırım tarlasına intikalle güney.doğu köşesinde sabit kayaya 571 buradan önce kuzey bilahare batı yönde bu tarlanın-doğu ve kuzey sınırı takip edildi. Patika yol ile birleştiği yerde harman yerinin kuzeyinde sabit kayaya 58 No.lu O.T.S. noktası yazıldı. Bu noktamdan kuzey ve kuzey-batı yönde tarlanın fotoğrafta görüldüğü gibi doğu ve kuzey doğu sınırını müteakip,mehmet/ Ünal tarlası ile birleştiği yerde ve dere kenarında sabit kayaya 59 f kuzey) yönde dere geçilerek Kerim Yakasının dibi mevkiinde Hüseyin Ünal tarlasına gelindi. Bu tarlanın doğu ve kuzey sınırı takip olundu# Emine Yılmaz tarla sı ile birleştiği yerde sabit kayaya 60,kuzey~batı yönde Emine Yılmaz tar3 lasının kuz ey-doğu sınırı takip, edildi, kuzey doğu köşesinde ve Ağalar deresi ile birleştiği yerde sabit kayaya 61 No.lu O.T.S. noktası yazıldı* Bu noktadan kuzey batı yönde bu tarla'ile Şaban Dönmez,Abdullah Acar.tarle sının kuzey sınırını takiben kuzey batı köşesinde Karacalar serisi ile Topçular serisinin müşterek sınırına intikal edildi. Ve seri sınırı üzerir. de sabit kayaya ( yol kenarında) 62 No.lu O.T.S. noktasıyazıldı Kuzey yöjt de iki taraf Devlet ormanı olarak gidildi ve seri sınırı takip edildi.inbaşı mevkiinde Mustafa Coşkun 1 a ait tarla ve zeytinliği intikal edilerek tarlanın güney batı köşesinde yol kenarında ve seri hattı üzerinde sabit kayaya 63-No.lu 0*T.S', noktası yazıldı. Buradan doğuyonde seri sınırı terli edilerek önce tarlanın güneyini takiben kuzey ve bilahare güney doğu yönde genel olarak güney sınırı takip edildi * Dere içinde Hasan Sözen tarlası il birleştiği yerde sabit kayaya 64 ve buradan doğu yönde düz hatla gidilerek ibrahim Coşkun 1 a ait zeytinliğin güney doğu köşesinde ve Gebece yolunun dirsek yaptığı yerde sabit kayaya 5 * kuz ey yönde yolu ve zeytiniğin doğu sınırını takiben İbrahim Coşkun ve Mustafa Koç zeytinliğinin doğu sınırını müteakip Mehmet Çelik tarla ve zeytinliği ile birleştiği yerde sabit kayaya 66, Bu noktadan kuzey batı yönde Mehmet Çelik,Hasan öz varislerine ait tarla ve zeytinliğin kuzey doğu sınırı takip edildi. Mehmet Öz tarlası ile birleştiği yerdesabit kayaya 67 No.lu O.T.S. noktası yazıldı* Aynı yönde bu tarlanın kuzey doğu sınırı takip edilerek Ulu dem ağzında Ahmet Yıldırımtarlaaına gelinerek kuzeyinden devam edilerek tekrar Topçular seiisi ile Karacalar serisinin müşterek - seri sınırına vs burada bulunan Topçular serisinmn dış poligon numarası olan 40-No.lu 0.T.S.noktasına bağlandı. B u noktadan kuzey yönde iki taraf De/let ortanı olarak'seri sınırı takip olun du. Pisidüştüğü tepesinde bulunan ve yine Topçular serisi İshakseydibeli Devlet ormanına ait 39 No.lu 0.T.-no^şısına bağlantı yapılarak yine kuze yönde iki taraf -Devlet ormanı olarak müşterek seri. hattı takip olundu. Ve Kozağacı mevkiinde bulunan tâplu meyve bahçesine intikal edilerek burada seri sınırı üzerinde ve Hüseyin emip' &ait evin kuzey batısında Topçular serisi İshakseydibeli ormanın 38 No.lu dış poligon numarasına bağlandı. "v.j *

13 -Sahife if- Bu noktadan doğu yönde seri sınıra terk ile Hüseyin Işık*a ait bahçenin güney ve doğu sınırı takip edilerek Süleyman Sarı bağı ile birleştiği yer* de sabit kayaya 68 No.lu 0.5.S. noktasıyazıldı. Buradan önce doğu bilahare kuzey doğu.sonra batı ve kuzey ve yine batı yönde fotoğrafta görlildüğ gibi Süleyman u arı, İbrahim Işık, Mehmet AlIiç, Mustafa Kaya bahçelerinin sınırlarını müteakip Ramazan Sarı varislerine ait bahçe ile birleştiği yerde sabit kayaya 69 No.lu O.Î.S. noktası yazıldı. Bu noktadan kuzey ve bilahare batı yönde Ramazanları varislerine ait bahçenin doğu ve kuzey sınırı takip olundu. Tekrar seri sınırına intikal edilerek seri sınırı ve bahçenin kuzey sınırı üzerindeki Topçular serisine ait İshakseydibeli ormanının 34 ^o.lu dı$ poligon noktasına bağlandı. Bu noktadan iki taraf Devlet ormanı olara:; seri sının takip edildi, Alççlı yatak tepesine intikelle bu tepede bulunan ve Topçular serisi İshakseydibeli Devlet ormanının dış poligon numarası olan 33 No.lu 0.T.S. noktasından seri sınırı takip olundu. Her iki serinin müşterek hududundaki Karataş tepesindeki 32 No.lu OoT.S. noktasına gelindi, ^u noktayafeöj^bflatfdkkaracalar serisi (Büyük Gülendağı Devlet ormanınım)'dış poligon hattı bu şekilde tesbit edil? rek kapatıldı. Poligonun başlangıç numarası (32-l ~68~ «32) No.lu OoîoS. noktalarını bağlayan tahdit hattının gidiş yönüne göre sağında kalan sahanın Karacalar'serisi (Büyük Gülendağı Devlet ormanı) olduğuna karaçam, kızılçam, pırnal meşesi, bozuk koru eşçarından müteşekkil bulunduğuna ve hattın solunda kalan (32-1-4) noktaları arasının Akseki ilçesi mülki sınırı ve Devlet ormanı olup, (4-10) No.lu noktaların arasının Ahmetler serisi Devlet ormanı,(l -39) No.lu 0.T.S.noktaları arasımı Gebece köyü Muharrem Çalı mahallesinin toplu ziraat arazileri ve (39-40) nolu O.Î.S. noktaları arasının Ahmetler serisi Devlet ormanı,(40-41)no.lu noktaların arasının tarım arazisi ve (41-43) ^olu nokta arazının yine Ahmi ler serisi Devlet ormanı( 43-62) noktaları araşmanda Gebece koyu Karaaliler mahallesi ile Gebece köyü toplu ziraaat arazisi (62-63)noktaları aras: nın Topçular serisi Devlet ormanı ve / ) noktaları arasının Gebece köyü toplu tarım arasızı( 40~39~38) noktaları arasının Topçular serisi De-\ let ormanı( ) noktaları arasının ise Gebece köyü Kozağacı meyve bahçeleri ve ve (34-33y32) No.lu noktaların arasının da Topçular serisi İs hakseydibeli Devlet ormanı olduğuna karar verildi.vaktin geçmiş olması sebebi ile bugünkü tahdit çalışmalarına son verildi. Çalışmalar '1/20#.000 ölçekli 1439 flim, 245 resim nolu hava fotoğrafına tesbit edilerek hattın solunda kalan tarım arazilerinin tahdit dışı bırakılmasına karar verilere! tanzim olunan tutanak okunup imzalandı. 27* Komi syon Başkam Ali Küçükbaşoğlu /imza) Hukukçu üye İbrahim Dilcioğlu Ormancı üye Muammer uygun Ormancı üye Sami Y.ölç er Ziraatçı üye Niyazi Sönmez II Genel Llec. Nuri Güven Üyesi Gebece Köyü Müntehap üyesi bilirkişisi Süleyman Sarı Mehmet opaca

14 -Sahi f e TtfTANAK : * günü Karacalar serisi Büyük Gülen dağı Devlet ormanının dış poligon hattının tesbit ve tahdidini ikmal eden komisyonumuz bugün âl: Küçükbaşoğlu 1 nun başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan komisyonun diğer üyeleri ile birlikte bu ormanın içinde ve Gebece köyü mülki sınırlar: dahilinde bulunan ve iç poligon teşkil eden orman içi dağınık rnülkve toprak ların iç poligon olarak tahdidine başlamak üzere Gebece köyüne geldi.hazır bulunan köy müntehap üyesi Süleyman ^arı ve bilirkişi Mehmet Topaca komisyona alınarak tahdide başlamak üzere bu köyün Akak mevkiine gidildi. İÇ POLİGON : I Gebece köyü Azak mevkiinde bulunan toplu arazi ve meyve bahçeleri] gelindi. Burada bulunan bu toplu arazinin orman vasıf ve karelcteri taşımadığı kadim- bir tarım arazileri olup emekle meyve bahçeleri haline getirildiği anlaşıldığından iç poligon olarak tahdidine başlandı. Bayır mevkiinde ve toplu arazilerin kuzey doğu köşesinde Hasan, ıral varislerine ait bahçenin kuzey doğu köşesinde sabit kayaya yönetmelik hükümlerine göre 2001 Nolu O.T.S. noktası yazıldı. Bu noktadan güney yönde bu bahçe ile İbrahim Ünal vereseleri bahçesinin doğu sınırı takip edildi. Ramazan /"iral va ait bağa intikal âle bu bağın doğu sınırı üzerinde fotoğrafta görulüğü yerde sabit kayaya 2002,Buradan bu bağ ile Hüseyin ve Ramazan Şimşek tarlasının genel olarak doğu sınırları takip edildi. ^ustafa Acar 1 a bağa intikali* kuzey batı köşesinden 20 metre güney batıda sabit kayaya 2003 No.lu O.T.S. noktası yazıldı. B u noktadan güney doğu ^önde bu bahçe ile Hasan Güven 1 e ait bahçenin sınırı takip olundu. Hasan Yılmaz tarlasına intivalle güney batı yönde güney doğu sınırı takip edilerek güney batı köşesinde sabit kays ya 2004 No.lu O.T.S. noktası yazıldı. Buradan fotoğrafta görüldüğü gibi İbrahim Ünal f a ait bağın sınırı takip olundu. Güney batı köşesinde sabit kaya ya 2005 ve buradan önce güney batı bilahare kuzey batı yönde Hasan &ıral f a ait bağın güney batı sınırı takip edildi. Güney batı köşesinde sabit kayay8 *2006,kuzey yönde batı sınırı takip edilerek Hasan Demir 1 e ait evin güney doğusunda sabit kayaya 2007, bu noktadan kuzey batı yönde Hüseyin Acar 1 a ait bağ ile Hasan Dönmez f e ait bağın güney batı sınırlarını takiben Hasan Dönmez bağının güney batı köşesinde sabit kayaya 2908 No.lu O.T.S. noktası yazıldı. Buradan kuzey doğu yönde bu bağ ve Şaban Dönmez 1 vereselerine ait bağ ile birleştiği yerde sabit kayaya 2009 o.lu O.T.S. noktası yazıldı. Buradan doğu yönde bu bağın kuzey sınırı takip edildi, ^asan Sözen bahçesi ile birleştiğg yerde sabt kayaya 2010, buradan bu bahçe ile Süleyman Vural 1 ait bahçenin kuzey smi/i takip edildi. Ramazan Çelik, Ali Çelik bahç el erininde kuzeyi takip ile Ramazan Vural tarlasiyle birleştiği yerde sabit kayaya 2011 NojlIu S.T.S. noktası yazıldı. Bu noktadan kuzey batı yönde gidi*""* lerek Hasan ı^al varislerine ait bağın kuzey sınırım takiben kuzey doğu köşesinde bulunan başlangıç noktasına bağlanarak poligon kapatıldı.1 no.lu iç poligon olarak fotoğrafta görüldüğü gibi ^aysstt^grı tesbit edildi. Tahdit dışı bırakılmasına ittifakla karar verildi İÇ POLİGON :II / Gebece köyü Azak mevkiinde bm-unan ^Abdull^hlar bağı diye biline bağa gelindi. Uzun zamandan beri bağ bahçîe\yetjşt ir ilmek sureti ile tasarruf edildiği komisyonıa üyelerinin kanaatl^^^e'- fojj^lcişi beyanında n....

15 -Sahife 15- anlaşıldığından iç poligon olarak tahdidine başlandı, ^asan Savaş, İsmail Savaş, İbrahim Aslan'a ait olduğu bildirilen bu bağın kuzey batı köşesinde sabit kayaya 2012,kuz^ey köşesinde sabit kayaya 2013, kuzey doğu köşesinde sabit kayaya 2014, ve güney köşesinde sabit kayaya 2015 İN o.lu O.T.S. noktaları yazılarak fotoğrafta görüldüğü gibi sınırları tesbit edildi. II No.l^ iç poligon olarak tesbit ile tahdit dışı bırakılmasına ittifakla karar ve^ rildi Bundan sonra yine bu mevkide bulunan ^elınıet Savaş ve Ramazan Savaş f a ait olduğu bildirilen bağa gelindi 0 Bağlalıyaka mevkiindeki bu bağında uzun zaman ta sabbuf edildiği.bağ bahçe haline getirilmiş olduğu orman vasıf ve karekteri taşımadığı kanaatına varilini ^ olduğundan iç poligon olarak tahdidine başlandı. Kuzay batı kölesinde sabit kayaya 2016,kuzey köşesinde sabit kayaya 2017, kuzey doğu köşesinde sabit kayaya ve güney doğu köşesinde sabit kayaya 2019 No.lu O.T.S. noktaları yazılarak III No.lu iç poligon olarak tahdit ve tesbiti yapıldı. Tahdit dışı bırakılmasına itti fakla karar verildi. Vaktin geçmiş olması sebebiyle bugünkü tahdit çalışmalarına son verildi. Çalışmalar 1/ ölçekli 1439 filim, 245 resim nolu hava fotoğrafına tesbit edilerek tanzim olunan tutanak okunup imza edildi. 28* Komisyon Başkanı Hukukçu üye Ormancı üye Ali Küçükbaşoğlu * İbrahim Dilci oğlu Muammer ÖJrgun Ormancı üye Ziraatçı üye İl Genel M ec. Üyesi Sami Y. ölçer Niyazi ^önmez Nuri Güven Gebece Köyü Müntehap üyesi Bilirkişisi Süleyman Sarı Mehmet Topaca

16 I îî lâ H â K î 6 29*8*1971 ~8ahi s 16- Komisyonumuz bugün âli Küçükbaşoğlu f nun başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan komisyonun diğer üyeleri ile birlikte Karacalar serisi Bt yük Gülündağı Devlet ormanı içinde bulunan ve bu ormanla ilgili Gebece köyünün toplu tarım.arazisinin bir iç poligon olarak tesbit ve tahdidini ya] mak üzere Gebece köyüne geldi* Hazır bulunan köy müntehap üyesi Süleyman Sarı ve bilirkişi Mehmet topaca komisyona alınarak tahdide başlamak üzere bu köyün kuzey batısında Sokmak mevkiine gidildi» IÇ POLİGON: IV Gebece köyü Sokmak mevkiinde bulunan Ramazan Öz tarlasının kuzey be tı köşesinde sabit kayaya 2020nolu OTS yazıldı.bu noktadan düz hatla güne3 doğu yönde devam edildi.orman sayılmayan çalılık saha tahdit dışı oırakıls rak Sayaca mevkiinde bulunan Ramazan Vural tarlasına intikal edilerek tarlanın kuzey batı köşesinde vs dere içinde sabit kayaya 2021,aynı yönde devam edilerek kuzey batısında Azak ve Kozağacı bahçelarine giden yol kavşağında sabit kayaya 2022, Buradan doğu yönde düz hatla gidilerek Küçük Kepi mevkiinde Hasan İnce tarlasının kuzeyinde sabit kayaya 2023,güney doğu yöı de yine düz hatla devam edilerek Değirmen deresinin batı sırtı üzerinde ss bit kayaya 2024,ve buradan güney batı yönde sırtı takiben yine açılan orms grolu geçildi.palamut yakası mevkin de Sarı Hasan ve Havva oğlu varislerim ait tarlaya intikal edilerek bu tarlaların doğu sınırı takip edildi.hüseyj Acar' tarlasına gelinerek güney ve doğu sınırını takiben Ahmet Demir tarla* ile birleştiği ve patika yol kenarında sabit kayaya 2025,bu noktadan günej batı yönde iiıelım e t Sarı f ya ait tarlanın güney doğu sınırı takip edildi.deliktaş mevkiinde ve Gebece f den Karaaliler mahallesine doğru uzanan sırt üze imdeki kayalıklarda sabit kayaya 2026,kuzey batı yönde İbrahim Aslan, Ramazan Varol tarlasının güney batı sınırlarını takiben ^asan Altun tarlası ile birleştiği yerde sabit kayaya 2027 ^ollu 0.T.S.noktası yazıldıktan sonra kuzey jjggj* yönde düz hatla Hasan Altun, Mehmet S arı> Ramazan 9imştek? İbrahim Vural, Ramazan İşık tarlasının batı sınırları takip edildi.ve Gebe ce yolunun dirsek yaptığı yende sabit kayaya 2028 Nolu 0IS yazıldı* Bu noi tadan aynı yönde gidilerek ve orman sayılmayan makilik ve çalılık saha tai dit dışı bırakılmak suretiyle Ramazan Öz tarlasına gelindi.batı sınırı takip edildi. Kuzeyobat1 köşesinde başlangıç noktasına bağlanarak poligon kapatıldı. Başlangıç noktası olan No.lu Ö«T«S. noktalarını bağlayan tahdit hattının gidiş yönüne göre sağında kalan sahanın Gebece köyü toplu tarım arazisi olduğuna ve tahdit dışı bırakılmasına, solunda kalan sahanında Karacalar serisi Büyük Gülendağı Devlet ormanı olduğuna karar vs rildi. Gebece köyü toplu arazisi 4 No.lu iç poligon olarak sınırlara foto rafta görüldüğü gibi tesbit edildi. Çalışmalar 1/ Ölçekli 1439 flim, 245 resim nolu hava fotoğrafına tesbit edilerek tanzim olunan tutanak okunup imza edildi. Vakit geçmiş olduğundan tahdit çalışmalarına bugün için son varildi. 29* Komisyon ^aşkanı Ali Küçükbaşoğlu Hukukçu üye İbrahim Dilcioğlu Ormancı üye Muammer Uygun Ormancı üye Sami Y. ölçer Ziraatçı üye Niyazi Sönmez. İl Genel Ivlec, Üyesi Nuri Güvei / Gebece Köyü Müntehap üyesi Süleyman Sarı Bilirkişisi Mehmet Topaca

17 -Sahife 17- TU T A N AK : Komisyonumuz bugün Ali Küçükbaşoğlu 1 nun başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan komisyonun diğer üyeleri ile birlikte Karacalar serisj Büyük Gülen dağı Devlet ormanı içinde ve Gebece köyü mülki hudutları dahilinde bulunan iç poligon teşkil eden dağınık ve toplu mülk ve arazilerin iç poligon olarak tesbit ve tahdidine devam etmek üzere Gebece köyüne gele Hazır bulunan köy müntehap üyesi Süleyman Sarı ve bilirkişi Mehmet Topaca komisyona alınarak tahdide başlamak üzere Aşağıbel mevkiine gidildi. İÇ POLİGON : V Gebece köyü Aşağıbel mevkiinde bulunan ve Ramazan Çelik 1 e ait olduğu bildirilen tarlaya gelindi. Tarlanın uzun zamandan beri tarım arazisi olarak tasarruf edildiği orman vasıf va karekteri taşımadığı Komisyon üyelerinin kanaatleri ve bilirkişi beyanından anlaşıldı. Tarlanın güney batı köşesinde sabit kayaya 2029>kuzey doğu köşesinde sabit kayaya 2030 v< güney doğu köşesinde sabit kayaya 2031 No.lu O.T.S. noktaları yazılarak poligon kapatıldı. V No.lu iç poligon olarak sınırları fotoğrafta görüldüğü gibi tesbit edilerek tahdit dışı bırakılmasına karar verildi. İÇ POLİGON s VI Gebece köyü Yukarıbel mevkiinde bulunan ve toplu mahiyet arzeden tarlalara gelindi. Bu tarlalarında uzun zamandan beri tarım arazisi olaral tasarruf edildiği orman vasıf ve karekteri taşımadığı' komisyon üyelerinin kanaaatleri ve bilirkişi beyanından anlaşıldı. Toplu arazinin batısında Ahmet Kaya tarlasının batı sınırı üzerinde ve fotoğrafta görülen yerde sabit kayaya 2032 No.lu 0*T*S. noktacı yazıldı. Bu noktadan önce kuzey yönde tontarlanın batı,doğu yönde kuzey ve güney yönde doğu sınırları fotoğraj ta görüldüğü gibi takip edildi. Mustafa Açan ve Hüseyin Acar müştereklerine ait tarla ile birleştiği yerde sabit kayaya 2033* kuzey doğu yönde bu tarla ile Ramazan Sarı, İsmail Savaş tarlalarının kuzey sınırları takip edildi. Sarı Hasan varisleri tarlası ile birleşme noktasından 20 metre bal da sabit kayaya 2034/No.lu O.T.S. noktası yazıldı. Bu noktadan güney doğu yönde Sarı Hasan varislerini ait tarlanın genel olarak kuzey sınırı takip adilerek kuzey doğu köşesinde sabit kayaya 2035* ve tarlanın güney doğu ve güney sınırını müteakip,mustafa Acar ve Hüseyin Acar müşterekleri tarls sına intikalle güney sınırı üzeiinde sabit kayaya 2036No.lu O.T.S. noktası yazıldı» Buradan güney batı yönde düz hatla taşlık ve kayalık saha.geçildi Ahmet Kaya tarlasının güney doğu köşesinde sabit kayaya 2037 w olu 0#T.S. ^noktası yazıldı. B ura a.an kuzey batı ve bilahare kuzey doğu yönde Ahmet ^aya tarlasının sınırı takip edilerek batı sınırı üzerinde bulunan başlangıç noktasına bağlandı* VI No.lu iç poligon olarak fotoğrafta görüldüğü gibi sınırları tesbit edilerek tahdit dışı bir ala. İmalarına ittifakla karar verildi* İg POLİGON : VII Bundan sonra TefeklifaCL mevkiindeki Hüseyin Acar f a ait tarlaya gelindik Uzun, zamandan beri ta^m arazisi Alarak tasarruf edildiği orman vasıf ve karekteri taşımadığı Komisyon üyelerinin kanaatleri ve bilirkişi beyanından anlaşıldı. ^ * * V o/ *.

18 a, -Sahife 18- Tarlanın kuzey batı köşesinde sabit kayaya 2038, kuzey doğu köşesinde sabit kayaya 2039,güney doğu köşesinde sabit kayaya 204û?ffo^ yazıldı. VII No.lu iç poligon olarak fotoğrafta görüldüğü gibi sınırları tesbit edilerek tahdit dışı bırakılmalarına ittifakla karar verildi* Vaktin geçmiş olması sebibi ile tahdide son verildi. Çalışmalar. 1/ ölçekli 1439 flim, 245 resim nolu hava fotoğrafına tesbit edildi. Tanzim olunan tutanak okunup imzalandı Komisyon Başkanı Ali Küçükbaşoğlu (irnza^ Hukukçu üye İbrahim Dilcioğlu Ormancı üys Muammer Uygun (iöıza) Ormancı üye Ya.Sami ölçer Ziraatçı üye Niyazi Sönmez İl Genel Mec. üyesi Nuri Güven Gebece Köyü Müntehap Üyesi Bilirkişisi Süleyman Sarı Mehmet opaca /imza")

19 3 -Sahif e 1$-* T U T A N A K = Komisyonumuz bugün Ali Küçükbaş oğlunun başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan komisyonun diğer üyeleri ile birlikte Karacalar serisi Bt yük Gülen dağı Devlet ormanı içinde bulunan ve Gebece köyü mülki sınırları dahilinde bulunan iç poligon teşkil eden mülk ve arazilerin iç poligon ola rak tesbit ve tahdidine devam etmek üzerec Gebece köyüne geldi. Hazır bulı nan köy müntehap üyesi Süleyman Sarı ve bilirkişi Mehmet ^opaca komisyona alınarak Biladanlı mevkiine gidilerek tahdide başlandı. IQ POLİGON:VIII, Gebece köyü Biladanlı mevkiinde bulunan ve Bayaram üzer müştereki erir ait olduğu bildirilen ve bunun bitişiğinde bulunan Ahmet -Yıldırım 1 a ait ta laya ve bağa gelindi»tarlanın üzün zamandan beri tasarruf edildiği orman vasıf ve karekteri taşımadığı komisyon üyelerinin kanaatleri ve bilirkişi beyanından anlaşılmış olduğundan tarlanın güney batı köşesinde sabit kayay 2042,kuzey batı köşesinde s»kayaya 2043*kuzey sınırı üzerinde ormanın tarl içine girip yaptığı yerde sabit kayaya 2044,güney doğu köşesinde sabite kay ya 2045 Nolu OTS yazıldı.viii Nolu iç poligon olarak sınırları fotoğrafta görüldüğü gibi tesbit edilerek tahdit dışı bırakılmasına karar verildi. ÎQ POLİGON ; IX -Buradan yine Biladanlı mevkiinde bulunan ve Hasan Öz,Hasan Topaca f ya ait olduğu bildirilen tarlaya gelindi«tarlanın uzun zamandan beri tarım ar zisi olarak tasarruf edildiği orman vasıf ve karekteri taşımadığı komisyor üyelerinin kanaatleri ve bilirkişi beyanından anlaşıldı.tarlanın güney do köşesinde sabit kayaya 2046,güney batı köşesinde sabit kayaya 2047,kuzey batı köşesinde sabit kayaya 204Bve kuzey doğu köşesinde sabit kayaya 2049 nolu OTS noktaları yazılarak fotoğrafta görüldüğü gibi IX nolu iç poligon olarak sınırları tesbit edildip Tahdit dışı barikaimasına karar verildi.. IÇ POLİGON : X *,. Buradan Kozağacı mevkiinde bulunan ve fiahmet &aya f ya ait olan tarla ya gelindi. Tarlanın uzun zamandan beri tarım arazisi olarak tasarruf edil diği orman vasıf v karekteri taşımadığı komisyon üyelerinin kanaatleri ve bilirkişi beyanından anlaşıldı.tarlanın kuzey batı köşesinde sabit kayaya 2050,kuzey doğu. köşesinde sabit kayaya 2051ve güney köşesinde sabit kayaya 2052 No.lu O.T.S.noktaları yazılarak X nolu iç poligon olarak tesbit edilâ rek tahdit dışı bırakılmasına ittifakla karar verildi. Vaktin geçmiş olma sı sebebi ile tahdide son verildi.çalışmalarl/ig 000 ölçekli 1439 flm,245 resim nolu hava fotoğrafına tesbit edilerek tanzim olunan tutanak okunup imzalandı. 31* Komisyon Başkanı Hukukçu üye Ormancı üye Ormancı^üy e. Ali Küçükbaşoğlu İbrahim Dilci oğlu Muammer Uygun Sam Y. Ölçen

20 -Sahife 20- tutanak % S 1* Komisyonumuz bugün Ali Küçükbaş oğlumun başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan komisyonun diğer üyeleri ile birlikte Karacalar serisi Büyük Gülen dağı.devlet ormanı içinde ve Gebece köyü mülki hudutları dahilinde bulunan ve iç poligon teşkil eden mülk ve arazilerin iç poligon olarak tesbit ve tahdidine devam etmek üzere Gebece köyüne geldi* Hazır bulunan köy müntehap. üyesi Süleytman Sarı ve bilirkişi Mehmet opaca komis yona alınarak tahdide başlamak üzere Gözet mevkiine gidildi. İÇ POLİGON ; XI Gebece köyü Gözet mevkiinde bulunan vs Mehmet S 0 lak f a ait olduğu bildirilen tarlaya gelindi. Tarlanın orman vasıf ve karekteri taşımadığı uzun zamandan beri tarım arazisi olarak tasâıi uf edildiği, bu tarlaya biti şik bulunan diğer eşhasa ait tarlalarında aynı durumda bulundukları bilir kişi beyanı ve komisyon üyelerinin kanaatlerinden anlaşıldı. Birbirleri ile bitişik olan bu toplu arazilerin birlikte bir iç poligon olarak tahdidine başlandı* Burada Mehmet Solak tarlasının kuzey batı köşesinde sabit kayaya 2053 No.lu O.T.S. noktası yazıldı, bu noktadan önce doğu bilahare güney doğu yönde kuzey ve kuzey doğu sınırı takip edildi. Fotoğrafta görüldüğü gibi genel olarak doğu yönde kuzey sınırı takip edilerek tarlanın kuzey doğuya dönüş yaptığı yerde sabit kayaya 2054 No.lu Q«T.S. noktası yazıldı Buradan bu tarla ile Durmuş Yiğit tarlasının kuzey sınırı takip edildi. Hüseyin Yüksel varisleri tarlasına intikalle bu tarlanın kuzey sınırım müteakip Ketirin beleni mevkiinde Ramazan Avcı f ya ait tarla ile birleştiğ: yerde sabit kayaya 2055 ve buradan doğu yönde bu tarlanın ve evin kuzey sınırını müteakip güney yönde doğu sınırı takip olundu. Hovana arazilerin* giden patika yolu takiben orman sayılmayan çalılık yer içinde ve patika yolun dirsek yaptığı yerde sabit kayaya 2056 No.lu O.T.S. noktası yazıldı Bu noktadan kuzey batı yönde düz hatla orman sayılmayan çalılık saha tahd: dışı bırakılarak Palamutluk mevkiinde Abdurrahman Şafak tarlasına intikal edilerek güney doğu köşesinde sabit kayaya 2057 ve buradan batı yönde bu tarla ile Ramazan Avcı*ya ait tarlanın güney sınırını takiben gidildi. Ramazan Avcı tarlasının güney batı köşesinde sabit kayaya 205ÖNo.lu O.T.S noktası yazıldı. Kuzey batı yönde bu tarla ile î%stafa Şafak tarlasının güney batı sınırı düz hatla takip edilerek başlangıç noktasına bağlandı. Poligon kapatılarak XI No.lu iç poligon olarak fotoğrafta görüldüğü gibi sınırları tesbit edildi. Tahdit dışı bırakılmasına ittifakla karar verild: ÎÇ POLİGON : XII Buradan Başyâtak mevkiinde bulunan ve/a&hmet Avcı varislerine ait olduğu beyan edilen tarla ve zeytinliğe gelindi. Tarlanın uzun zamandan beri tarım arazisi olarak tasarruf edildiği,zeytinlik haline getirildiği ve orman vasıf ve karekteri taşımadığı Komisyon üyelerinin kanaatleri ve bilirkişi beyanından anlaşılmış olduğundan,fotoğrafta görüldüğü gibi bu tarlanın doğu köşesinde sabit kayaya j^g-59?guftey köşesinde sabit kayaya 2060,ve batı köşesinde sabit kayay^2061^kuz^y, köşesinde sabit kayaya 2062 No.Tu O.T.S. noktaları yazıldıaxii 4 olu iç.poligon olarak tahdidi k ^ i ' yapılarak tahdit dışı bırakılmasına "ittifakla' karar verildi.

21 -Sahife 21- Vaktin geçmiş olması sebebi ile tahdide son verildi» Çalışmalar 1/ ölçekli 1439 flim, 245 resim nolu hava fotoğrafına tesbit edile rek, tanzim olunan tutanak okunup imzalandı 1.9*1971 Komisyon Başkanı Hukukçu üye Ormancı üye Ali Küçükbaşoğlu İbrahim Dilci oğlu Muammer Uygun Ormancı üye Sami ölçer Ziraatçı üye Niyazi Sönmez İl Genel &ec. Üyesi Nuri Güven Gebece Köyü MüntBhap/--tfy6 : si. Süleyman Q arı (imzl) Bilirkişisi Mehmet Topaca

22 ö ahife 22- T U T A N A K î 10 2*9*1971 Komisyonumuz bugün Ali Küçükbaşoğlu 1 nun başkanlığında aşağıda isim ve imzaları.bulunan komisyonun, diğer üyeleri ile birlikte Karaealar serisi Büyük Gülen dağı Devlet ormanı içinde ve Gebece köyü mülki sınırlar dahilinde bulunan ve iç poligon teşkil eden mülk ve arazilerin iç poligon olarak tesbit ve tahdidine devam etmek üzere gebece köyüne geldi. Hazır bu lunan köy müntehap üyesi Süleyman Sarı ve bilirkişi Mehmet Topaca komisyon alınarak tahdide başlamak üzere Mutludere mevkiine gidildi ve tahdide başlandı* İC POLİGON : XIII *»«1 mı mı» m 1 y Gebece köyü Mutludere mevkiinde olan ve Hasan ^ılmaz'a ait bulu~ ııan tarlaya gelindi. Tarlanın uzun zamandan beri -tarım arazisi olarak tasarruf edildiği orman va-ıf ve karekteri taşımadığı komisyon üyelerinin kanaatleri ve bilirkişi beyanından anlaşıldığından, tarlanın kuzey batı kö şeşinde sabit kayaya 2063,kuzey doğu köşesinde sabit kayaya 2064 ve güney batı köşesinde sabit kayaya 2065 No.lu- O.T.S. noktaları yazılarak fotoğraf ta görüldüğü gibi XIII No.lu iç poligon olarak sınırları tesbit edildi ve Tahdit dışı bar akılma sın a ittifakla karar verildi. İÇ POLİGON s XIV Buradan yine aynı mevkide bulunan ve Ali Avcı f ya ait olduğa bil dirilen tarlaya gelindi, ^arlanın uzun zamandan beri tarım arazisi olarak tasarruf edildiği, s>rnıan vasıf ve karekteri taşımadığı komisyon üyelerinin kanaatleri ve bilirkişi beyanından anlaşıldığından,tarlanın kuzey batı köşesinde sabit kayaya 2066,kuzey doğu köşesinde sabit kayaya 2067 ve güney doğu köşesinoe sabit kayaya 2068 No.lu O.T.S. noktaları yazılarak fotoğraf ta görüldüğü gibi XIV No.lu iç poligon olarak sınırları tesbit edildi. Tali dit dışı bırakılmasına ittifakla karar verildi. İÇ POLİGON : XV. Yine Gebece köyü Kutlu dere mevkiinde bulunan vs Mehmet Avcı varislerine ait olduğu beyan edilen tarlaya gelindi. Tarlanın uzun zamandan bari tarım arazisi olarak tasarruf edildiği, orman vasıf ve karekteri taşımadığı komisyon üyelerinin kanaatleri ve bilirkişi beyanından anlaşılmış olduğundan, Tarlanın &üaey batı köşesinde sabit kayaya 2069,kuzey batı köşesinde sabit kayaya 2070,kuzey doğu köşesinde sabit kayaya 2071 ve güne doğu köşesinde sabit kayaya 2072 No.lu O.T.S. noktaları yazılarak XV lo.li; iç poligon olarak sınırları fotoğrafta görüldüğü gibi tesbit edildi. Ve tahdit dışı bırakılmasına ittifakla karar verildi. İÇ POLİGON : XVI Bundan sonra Değirmen deresi mevkiinde bulunan x<i ustafa Yüksel 1 e ait tarlaya gelindi. Tarlanın orman vasıf ve karekteri taşımadığı, uzun zamandan beri tarım arazisi olarak tasarruf edildiği Komisyon üyelerinin kanaatleri ve bilirkişi beyanından anlaşıldı. Tarlanın kuzey doğu köşesine sabit kayaya 2073,güney köşesinde sabit kaya^^^ş^va kuzey batı köşesinde sabit kayaya 2075 No.lu O.T.S. noktaları^j^^kr^^ XVI No.lu iş poligon olarak sınırları fotoğrafta görüldüğü^ibi;tâş^t x \edilerek tahdit dışı bırakılmasına t ittifakla karar verildi, - l > I

.. t Q t» D S K İ L M R

.. t Q t» D S K İ L M R .. t Q t» D S K İ L M R KONU -8 U.,...,.. ^ ' s Sayfa Ho: 1-. İlanlar - 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 4-45 a) İşe bağlama tutanağı. 4-7 b) Kadastro tutanakları 8-24 o) 2 nci Madde tutanakları 25-42

Detaylı

^ Q ^ U ^ g. Sayfş Np. t t. İlanlar. TUTANAKLAR a) İş. başiama tutanağx b) Kadastro tutanakları.) ijaâd. tutanalcları d) İşi bitlzvı. tutanağı.

^ Q ^ U ^ g. Sayfş Np. t t. İlanlar. TUTANAKLAR a) İş. başiama tutanağx b) Kadastro tutanakları.) ijaâd. tutanalcları d) İşi bitlzvı. tutanağı. i Q i ]f o B K t il B R ^ Q ^ U ^ g İlanlar Toknile bilgiler TUTANAKLAR a) İş. başiama tutanağx b) Kadastro tutanakları.) ijaâd. tutanalcları d) İşi bitlzvı. tutanağı e) Sonuçlandırma tutanağı Sayfş Np.

Detaylı

SAHİPE : 1. omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu. ^t?»5îîı gîbi Hf\

SAHİPE : 1. omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu. ^t?»5îîı gîbi Hf\ SAHİPE : 1 omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI İLİ İIÇESÎ Köîtî s AHTAIıYA î MERKEZ : BAŞKÖY (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu ^t?»5îîı gîbi Hf\ SAHİFİ : II t^îndekîler B A Y F A III-V...İlanlar VI

Detaylı

Komisyonumuzun 04.01.2006 tarih ve 69/2 sayılı toplantısında görüşülüp incelenerek;

Komisyonumuzun 04.01.2006 tarih ve 69/2 sayılı toplantısında görüşülüp incelenerek; Tarih : 14.12.2005 Sayı : 68/1 Belediye Meclisinin 05.12.2005 tarih ve 21/120 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik Đlimizin muhtelif mahallelerinde 12 adet trafonun imar planlarına işlenmesi

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651 31. 8. 1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tekliflerinin

Detaylı

i Ç i N D E K îil E R

i Ç i N D E K îil E R Sayfa: 1 i Ç i N D E K îil E R K.O H U S U 1- ilanlar 2- Teknik bilfriler Sayfa Ho : I.e..3 3- TUTANAKLAR ;; a) İşe başlama tutânağı b) Kadastro tutanakları...e... ; c) 2 nci Madde tutanakları d) İşi>'bitirme

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:28.04.2015 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmî Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 T.C Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 tdare ve yan işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur KANUN Tescil ed ilmi yen birleşmelerle bunlardan doğan çocuklar

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ ESERLERİ. Uzm. Yusuf İLGAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ ESERLERİ. Uzm. Yusuf İLGAR ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ ESERLERİ Uzm. Yusuf İLGAR 166 HER YÖNÜYLE ERKMEN 107. Merkez Camii I. ERKMEN CAMİ VE MESCİTLERİ Toplayan, cem ve telif eden, içine alan anlamlarına gelen cami

Detaylı

Coğrafya : Topografya : Dağlar :

Coğrafya : Topografya : Dağlar : Elazığ ili, Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümünde yer almaktadır. 9153 Km2 yi bulan yüzölçümü ile Türkiye topraklarının % 0 12 sini oluşturmaktadır. 40 0 21 ile 380 30 doğu boylamları,

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEH İRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:22.04.2015 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

Yüzey araştırma Vezirköprü ve Havza ilçesinde, Ekim 2013. Doç. Dr. Tönnes Bekker-Nielsen Doç. Dr. Kristina Winther-Jacobsen RAPOR

Yüzey araştırma Vezirköprü ve Havza ilçesinde, Ekim 2013. Doç. Dr. Tönnes Bekker-Nielsen Doç. Dr. Kristina Winther-Jacobsen RAPOR Yüzey araştırma Vezirköprü ve Havza ilçesinde, Ekim 2013 Doç. Dr. Tönnes Bekker-Nielsen Doç. Dr. Kristina Winther-Jacobsen RAPOR 1. Giriş 09 Eylül 2013 tarihli ve 94949537-161.02-174996 sayılı yazı ile

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ İLİ, HONAZ İLÇESİ HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI YANGIN EYLEM PLANI 2014 İÇİNDEKİLER A. HONAZ DAĞI MİLLİ PARK SAHASININ GENEL ÖZELLİKLERİ..1

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 2012 GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AYDEMİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ISPARTA, MERKEZ, ÇUKUR VE GÜNEYCE KÖYLERİNDE YER ALAN ÇUKURÇAY HES PROJESİNİN DEĞERLEME TARİHİ İTİBARİYLE VE MEVCUT PİYASA KOŞULLARI ALTINDA

Detaylı

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 26 TEMMUZ 1972 ÇARŞAMBA Sayı : 14257 J KANUNLAR YükşeK

Detaylı

Tapulama Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : 12. 7. 1966 - Sayı : 12346) Umumi' hükümler. konusu ve uygulama atam

Tapulama Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : 12. 7. 1966 - Sayı : 12346) Umumi' hükümler. konusu ve uygulama atam 107 Tapulama Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 12. 7. 1966 - Sayı : 12346) No. 768 Kabul tarihi 28. 6. 1966 BİRiNCÎ BÖLÜM Umumi' hükümler Kanunun konusu ve uygulama atam MADDE 1. Tapulamaya başlandığı

Detaylı

- 1 - BAŞLAMA TUTANAĞI TOTANAK «3: 18

- 1 - BAŞLAMA TUTANAĞI TOTANAK «3: 18 - 1 - Def: 41 İŞİ BAŞLAMA TUTANAĞI TOTANAK «3: 18 Taram Ormn ve Küyişleri ^kanlığının 13.2.1^7 tarih ve 6 sayılı Olurlan, Orman Sea^l IWdürll^üîöin 2.4^19^ tarib ve OSM.Kdm l.îf-3/

Detaylı

Aysel ÇELİKEL YABANCILAR HUKUKU. Yenilenmiş 21. Bası

Aysel ÇELİKEL YABANCILAR HUKUKU. Yenilenmiş 21. Bası I Aysel ÇELİKEL YABANCILAR HUKUKU Yenilenmiş 21. Bası Prof. Dr. Aysel Çelikel Prof. Dr. Günseli (Öztekin) Gelgel II Yayın No. : 3052 Hukuk Dizisi : 1502 8. Bası - Kasım 1998 - İSTANBUL 9. Bası - Kasım

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 31 MAYıS 1960 SALI KARARNAME. Dpvlct Reisi, Ba»ve)kil ve Millî Müdafaa Vekili Org.

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 31 MAYıS 1960 SALI KARARNAME. Dpvlct Reisi, Ba»ve)kil ve Millî Müdafaa Vekili Org. R T.C. esmî Gazete Kuruluş tarihi 7 Ekim 1336-1920 tdare vs yan işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğün» müracaat olunur 31 MAYıS 1960 SALI Sayı 10516 KARARNAME Karar Sayısı 1 30

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 1273)

TBMM (S. Sayısı: 1273) Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1273) Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 Milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki

Detaylı

A S SAYFA 10 1 İÇİNDEKİLER. 1-İlanlar 2. 2-îeknik bilgiler 3 3-TUTANAKLAR

A S SAYFA 10 1 İÇİNDEKİLER. 1-İlanlar 2. 2-îeknik bilgiler 3 3-TUTANAKLAR SAYFA 10 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa S o 1-İlanlar 2 2-îeknik bilgiler 3 3-TUTANAKLAR 3.1) îşe başlama tutanağı 4-5 3.2) Kadaetro tutanakları 6-178 3.3) 2. madde tutanakları 3.4) İşi bitirme tutanağı 179

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Mayıs 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29370 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7704 Hakkari

Detaylı

Ankara Şehri 1924 Haritası: Eski Bir Haritada Ankara yı Tanımak

Ankara Şehri 1924 Haritası: Eski Bir Haritada Ankara yı Tanımak Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Görüş Yazıları n Opinion Papers Ankara Şehri 1924 Haritası: Eski Bir Haritada Ankara yı Tanımak 1924 Map of Ankara City: Recognizing Ankara with

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ KÜÇÜKÇEKMECE MEYDANI ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ ARAŞTIRMALARI VE ÖN PROJE RAPORU

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ KÜÇÜKÇEKMECE MEYDANI ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ ARAŞTIRMALARI VE ÖN PROJE RAPORU KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ KÜÇÜKÇEKMECE MEYDANI ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ ARAŞTIRMALARI VE ÖN PROJE RAPORU KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kartaltepe Mah. Süvari Cad. No:16

Detaylı

DURAK KÖYÜ TARİHİ HALK KÜLTÜRÜ. Hasan AKÇAY

DURAK KÖYÜ TARİHİ HALK KÜLTÜRÜ. Hasan AKÇAY DURAK KÖYÜ TARİHİ Hasan AKÇAY Konya 2013 Yazar Hasan AKÇAY ISBN 978-605-125-717-4 Kapak - İç Düzen Mesut Özel Sedat Başer Dizgi İsmail Mustafa AKÇAY Basım Tarihi Ağustos 2013 Baskı ve Cilt ŞELALE OFSET

Detaylı

Ömür Harmanşah Yard. Doç. Dr., Öğretim Üyesi, Brown Üniversitesi (ABD), Joukowsky Arkeoloji ve Eskiçağ Dünyası Enstitüsü

Ömür Harmanşah Yard. Doç. Dr., Öğretim Üyesi, Brown Üniversitesi (ABD), Joukowsky Arkeoloji ve Eskiçağ Dünyası Enstitüsü YALBURT YAYLASI ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMA PROJESI (ILGIN, KONYA) 2012 SEZONU ARAZi ÇALIŞMALARI RAPORU Ömür Harmanşah Yard. Doç. Dr., Öğretim Üyesi, Brown Üniversitesi (ABD), Joukowsky Arkeoloji ve Eskiçağ

Detaylı