A N A L A. Kemal ÖZER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A N A L A. Kemal ÖZER"

Transkript

1

2 A N A L A Kıyısına gelip de R bakıyorlar bir uçuruma başları dönmeden; soğumamış oysa açılan toprak, tabutun daha yeni örtülmüş kapağı, yeni değmiş körpe vücudlara kurşun, dökülen kan dinmemiş daha, duydukları acı, büründükleri yas, yaktıkları daha yeni. Ve nerdeyse doğacak olan güneşe benzer bir dirim ışığı yüzlerinde; yeniden doğurmaya hazır cömertçe "yeni oğullar için mayalanmış yürekleri Kemal ÖZER

3 Aralık 92'de 1 Merhaba 2 Hangi Şiddetin Sancağı / Selim Akdenizli 8 Çocuklar Umut Çocuklar Eylem, Çocuklar Özgür / Hayati Azim 14 Guernica - Şırnak / Utku Deniz 20 Gürkaynak Notları / Tavır 22 Yaşamn Sonsuz Derinliğinde Yaşayacaklar / Ertan Yağmur 26 Gün Bizim / Grup Ekin 29 Sanatsal Yarışmalar / Tavır - Röportaj 35 Modern Edebiyatın Baş langıç Kıpırtıları II / Çev iri 40 Nota / Grup Ekin 44 Haber-Yorum Ön kapak resmi : Bernhard HEISING Chile, 12. September Ön kapak dizeleri : Nihat Behram'ın şiirlerinden derlenmiştir. Arka kapak fotoğrafı: Mehmet ÖZER Arka iç kapak resmi: Jewgeni JEWTUSCHENKO T A V I R 1

4 Ariel Dorfman / ÖLÜM VE KIZ oynundan bir sahne HANGİ ŞİDDETİN SANCAĞI! Selim AKDENİZLİ 2 T A V I R izlerden birini öldür-sek ne kay bederiz?" "S Paulina soruyor tetikte... Parmakları tetikte. Yıllardır beklediği f ırsatı kaçırmak istemezce-sine iki eliyle sıkıca sarılmış silahın kabzasına. Halka paletle, postalla saldıran, ardında her köşebaşında bir inf az, onbinlerce kay ıp ve say ısız işkence dosyası bırakan bir cuntay la hesaplaşıy or. İşkencedeki "sanık"a sağlık kontrolü yapmakla başlay ıp işi defalarca tecavüz etmeye vardıran Doktor Mengele'siyle hesaplaşıy or. Direncinin karşılığı olarak gördüğü işkencenin, y aşadığı tecav üzlerin hesabını soruyor. İşkencenin bir kalıntısı olarak içinde bir y umru gibi kalan, y ıllarca söküp atamadığı korkularıy la hesaplaşıyor. Bireysel bir öfke de var sıkılı y umruğunda. Fakat 17 y ıl süren cunta dönemini ölümleri, kay ıpları tüm bunların üzerine sünger çekerek, insanlık suçlularını y argılamadan, cezalandırmadan kurulacak olan "demokrasi"y i daha doğrusu demokrasi aldatmacasını sorgularken, tarihsel, toplumsal bir hesaplaşmaya dönüşüy or oy un. Paulina, 15 y ıl hiç eksiltmeden taşıdığı "bir gün gelecek biz yargılay acağız" umuduyla beklemiş. Rastlantı, sonucu ev ine gelen Dr. Miranda'y ı sesinden tanıy ınca eline geçen f ırsatı tereddütsüz kullanıy or. Sıkı sıkı sarılıy or silahının kabzasına, kendisine v e ülkesine y aşatılan acıların hesabını soruy or işkenceci-

5 sinden. Paulina Salas, Şilili, Arjan-tin'li de olabilir, Filipinler, Yu-nanistan y a da belki Türkiye'li. Dr. Roberto Miranda. Önce idealist duygularla katılıyor işkenceye. Gözaltındaki "sa-nık"ın sağlık durumunu kont-rol ediyor. İşkenceye daha ne kadar day anabilirler diye. Önceleri bir sınırda tutmay a çalışıyor işkenceyi. Hatta day anamaz diye gözaltı ndakini korumaya çalışıyor. Fakat zamanla o insanlık dışı sistem Dr. Miranda'daki hayvani duy guları açığa çıkartıp geliştiriyor. Sonuçlarını merak etme-ye başlıy or. Bir doktor gözüy-le (!). Hangi tutuklu, kaçıncı günde kaç volt elektriğe nasıl bir tepki verecek diye merak ediy or örneğin. Kadınlar üzerindeki f iziksel ve psikolojik etkileri gözlemlemey e başlıy or. Zamanla bu bir tutkuya dönüşüyor. Yol yöntem göstermey e başlıy or. "Devam edin. Dev am edin!" İşkenceye katılan hiç kimse masum kalamaz... Kalamıyor. İşley en çark onu da bir dişli haline getiriyor. Paulina'ya def alarca tecavüz ediy or y ıl sonra kurbanının eline düştüğünde bu kez sorgulan-ma sırası ondadır. Bu kez onun elleri ay akları bağlıdır. Tıkaç onun ağzındadır. 15 y ıl önce sorguda konuşturama-dığı için acizlikle itham edi-y ordu: "Delirmiş! (Gerçekten Şili mi bu anlatılan ülke. Tür-kiye'de de sorguda direnenle-ri uyuşturucu müptelası diy e suçluy or işkenceci şef ler) Şimdi de onu y argılamay a kalktığı için delirmiş diyor. (Arjantin'de çocuklarını ara-y an analara diktatörlük Per-şembe'nin Delileri adını tak-mıştı.) Her yapı, tüm özellikle-rini, içinde barındırdığı tüm unsurlara kazandırıyor. Dr. Miranda'nın, onursuz, saldırgan f akat gerçekte özgüven-siz ve zavallı özellikleri kişisel özellikler değil. Cunta'nın Amerikan sermayesi pay an-dalı saldırganlığı, zorbalığı gerçekte özgüv ensiz y apısı şekillendirmiş onu. (Oy un bu temel özelliği atlamasa da yeterince vurgulamıyor.) Sonunda itiraf ediy or. Üste-lik y ıllarca gözaltındakilere uyguladığı işkence yöntemleri kendisine uy gulanmadan. Ancak, karşısında, baskının, zulmün yarattığı acının nasıl önüne geçilemez bir öfkeye dönüştüğünü görüyor. Tıpkı halk gibi. Suskunluk y erini hesap sormaya bırakıy or. 17 y ıl süren zorbalık kendisini de tüketmiş, y ıpratmış. Tıpkı cunta gibi. Sonu gelmek üze-re... Karşısındakinin kaybe-decek hiçbir şeyi y ok. Biriken acı, korkuyu da yenen bir öfkey e dönüşüyor. Arada tepki-yi yumuşatacak, yargılayanın gönlünü alacak, sancısız bir şekilde geçmişin üzerine sünger çekecek, uzlaştırmacı biri gerekiyor. Son çare olarak Paulina'nın eşi Gerardo Escobar'a sığınıy or. Roberto Miranda, Şili'li 'te Şili'nin kapısında iş-tahla el oğuşturan ITT sermay esi v ardı. Çünkü ülkede zengin bakır v e güherçile ya-takları Şili sahillerinde 6. f ilo vardı. Darbeci ordunun elin-de USA damgalı silahlar, ülkede amansız bir katliam. Roberto Miranda, böyle bir düzeni temsil ediy or. Arjantin'li de olabilir. Filipinler, Yunanistan ya da belki Türki-ye'li... Gerardo Escobar, avukat. Paulina ile sınırdan darbeci-ler taraf ından arananları ka-çırma çalışmaları sırasında tanışıy or. Nişanlanıy orlar. Kaypak, kararsız yapısı ne-deniy le her küçük burjuv a gibi baskılar karşısında geri adım atıy or. Paulina işkencede, ülkede cunta var. İlişkisi-ne ve duyarlılıklarına ihanet ediyor. Daha sonra bir orta-yol buluyor. Paulina ile evle-niyorlar. "Demokratikleşme" programında yer alan Cunta dönemindeki ölümleri, kay ıp-ları araştırmakla, suçluları bulmakla görev li bir komisyona seçiliy or. Komisyonun asıl misyonu, birikmiş tepkileri, öfkey i bastırmak. Suçlular, ordunun izin v erdiği sınırlar içinde araştırılıp bulunacak f akat kamuoyuna açıklanma- Pasifizm ve uzlaşmacılık bir tek yolla burjuva şiddeti enge lleyebilir. Zorbalığın karşısında direnilmiyorsa, zorbalık daha fazla ezmek ve sömürmek için daha fazla şiddet kullanmaya ihtiyaç duymaz. Çünkü önünde hiç bir engel yoktur. yacak. Yargı önüne çıkarılmay abilirler üstelik. Çünkü, Pinochet, hala silahlı kuvvet-lerin başındadır v e ordu ülke-nin tepesinde Demokles'in kı-lıcı gibi sallanmaktadır. Çünkü eski diktatörleri kızdırıp onların hükümeti devirmesine neden olmamak gerekmekte-dir. Çünkü sancısız bir biçim-de ulusal barış ve uzlaşmay ı sağlamak gerekmektedir. Çünkü Demokrasinin başına dert açılmamalıdır. Ama, so-kaklarda, fabrikalarda, okul-larda hesap sorulmasını bek- TAVIR 3

6 4 T A V I R ley en öfkeleri birikmiş bir halk v ardır. Her an taşkınlık yapabilirler v e onları y atıştıracak uzlaş-macı formüller bulmak gerek-mektedir. İşte bu araştırma komisy onu aranan f ormül, Gerardo Escobar da aranan kişidir. Escobar, Paulina'ya verdiği "Bir gün gelecek biz yargılayacağız" sözünü unut-muş, yeni hükümetin yargı or-ganlarından, mahkemelerin-den medet ummaya başla-mıştır. Paulina haykırır "kim y argılay acak? Çocuklarını aray an analara, gidin nerede kaybettiyseniz orada aray ın diy en y argıçlar mı?" Escobar sancıy la kıv ranmaktadır. Haklı da olsa Paulina'nın hesap sormasını engellemelidir. Ya büyü bozulur-sa, askerler kızıp geri gelirler-se? Böy le bir tehdit uslandırılma-sı gereken bir toplum için düşünülüyor. İşte Gerardo gibi-leri toplumsal rehabilitasyon için biçilmiş kaftandır. Bir uz-laştırıcı, bir aracıdır. Gerardo Escobar... Şili'li. Şiddete, sömürüy e day alı bir iktidarın kılık değiştirerek hal-ka day atılmasında, halkın he-sap sormasını, y argılamasını engellemede uzlaştırıcı bir misyon yükleniyor. Pasif izmi, zorbalığın çözümü olarak görmekle kalmay ıp bunu zorbalığın yeni politikalarıyla eklem-lenmiş bir biçimde devrimci muhalefete bir baskı aracı olarak da gündeme getiriyor. Demokrasicilik oyununda "havuç"u temsil ediyor. Arjantin'li olabilir. Filipinler, Yunanistan y a da belki Türkiye'li. Oy un, döktüğü kanların lekesini üzerinden sile-reky ıllarca halka çektirdiği acıların hesabını vermeden demokrasi görüntüsü verilmiş y eni sürece "y umuşak geçiş" yapmay a çalışan bir iktidarı, yaşadıklarının acısını y ıllarca içinde taşıyan f ırsat buldu-ğunda bireysel de olsa hesap sormaktan kaçınmay acak denli, öf ke dolu bir kadını v e bunların arasında uzlaşmacı olarak rol oy nayan "y eni" dü-zene bel bağlayan bir "aydın"ı toplumsal olgular olarak ele alıp sorguluy or. Paulina'nın tavrı bireysel ve özgütsüz bir biçimde de olsa hesap sormaktaki kararlılığı, insanlık düşmanı şiddetin karşısına çıkışı ayrıca dikkate değer. Fakat, asıl tartışma sonusu, bugün yeniden güncellik kazanan çeşitli biçim v e ay gıtlarla şiddete dayalı bir düzenin hangi y öntemlerle ortadan kaldırılacağıdır. Çeşitli biçim ve aygıtlarla diyoruz çünkü kapitalist sömürünün v arlığı bile başlı başına sömürülen sınıf ların üzerine yüklenen bir şiddeti içerir. Burjuvazi bugünkü demogojilerinin aksine iktidara gelir-ken de şiddete dayalı bir dev -rim yapmış v e ilerici olduğu dönemlerde bile düzenini sürdürebilmek için azgınca bir şiddete başv urmaktan kaçınmamıştır. Bunun için serbest rekabet döneminde, küçük y aşta çocukların kar hırsı ne-deniyle sağlıksız koşullarda ve çok düşük ücretlerle çalış-tırıldığını ya da ilk sendikal örgütlenmelerin nasıl kanlı şiddetle bastırıldığını hatırla-mak y eterli. Burjuv a sömürü, tarih boy unca şiddeti gündeminden hiç çıkarmamış, tam tersine emperyalizm v e siyasal geri-cilik döneminde bu yöntemleri zenginleştirerek iktidarının te-mel day anağı haline getirmiş-tir. Üstelik uluslararası bir ni-telik kazanarak şiddet ve te-rör "ihraç" etmey e başlamış-tır. Emperyalizm, askeri-silahlı bir şiddetin yanısıra eğitim sistemi, basın-yay ın ve uluslararası planda kurduğu yay - gın medy a ağı ile entellektüel şiddeti de temel hak v e özgürlüklerin bile kısıtlanmasın-da ustaca kullanabilmektedir. Geriy e, yalnızca üretim araçlarına sahip olanların özgürlü-ğü bırakılmaktadır. Burjuvazi, aynı özgürlüğü(!) emekçilere de sunmaktadır. "Dilediğin metaya sahip olabilirsin. Çünkü bizim varolabilmemiz için senin tüketmen gerekir". Ancak alım gücü sınırları içinde. Çünkü bundan ötesi sermay e sınıf ının mülki-yet ÖZGÜRLÜĞÜ'ne müda-hale olacaktır. Kapitalizm, özel mülkiyet özgürlüğü dışındaki tüm özgürlükleri sınırlamıştır. Bunu düzeninin sürmesi için ve şiddet araçları kullanarak y apar. Bu şiddet eşitsizliği ve sömürüyü sürdürmey e yarayan bir şiddet olduğundan insanlık dışı-dır ve iktidarın elinden gitme-sine neden olabilecek çelişki-ler yoğunlaştıkça şiddet de y oğunlaşır. Şili, Arjantin, Filipinler y a da Türkiye... Gerardo Escobar ti-pi uzlaşmacı v e pasifist ay-dınların anlayamadığı y a da anlamak istemediği de budur. Yeni sömürge ülkelerde ege-men sınıf ların çelişkisi ve krizi her zaman bir yoğunluk taşır. Bu yüzden de şiddeti sürekli-dir v e krizi derinleştikçe buna bağlı olarak ağırlaşır. Toplumsal muhalefetin yükseldiği dönemlerde tüm demokratik aygıtların ortadan kaldırılmasına (bir cuntaya) buna tepkiler geliştiğinde, yıprandığında ise tepkileri y umuşatacak "demokratikleşme" gösterilerine ihtiy aç vardır. Gerardo Escobar tipi, bu noktada faşizmin ihtiyaç duyduğu önemli bir araçtır. Halkı rehabilite edecek, zorbalıkla halk arasında barışı sağlaya-cak bir misyon yüklenir. Pasifistler, bu özelliklerini bir erdem gibi gösterirler. Öyle

7 ya şiddet gibi kötü duygular-dan arınmışlardır. Tüm emek-çiler sürüp giden bir şiddetin altında ezilseler de, o bu tür işlere bulaşıp ruhunu kirlet-memiştir. Böy lesi bir bencillik v e subjektif y argıy la devrimci şiddeti de zorbalıkla eş tutarak lanet-ler v e karşısında y er alır. Oysa kapitalizmin şiddeti çok açıktır ki toplumsal dina-miklerin önüne kan insanlı-ğın gelişimini durdurmayı he-defley en sömürüy e dayalı bir şiddettir. Ve sömürüy e dayalı bir düzen oldukça bu şiddet süreğendir. Yani kapitalizm, şiddeti kendi özünde barındı-rır. Proletaryanın-emekçi sınıfla-rın şiddeti kendi doğasından kay naklanan değil hak ara-may la birlikte zorunlu olarak gelişen v e şiddeti-savaşları düny a ölçeğinde ortadan kal-dıracak "tercih" edilmiş bir şiddettir. Tercih edilmiştir, çünkü emekçilerin en küçük hak talebinden, eşitlikçi ve özgür bir iktidar 'kurma mücadelesine kadar her yönelişi iktidar taraf ından şiddetle bastırılacaktır. Pasifizm v e uzlaşmacılık bir tek y olla burjuva şiddeti engelley ebilir. Zorbalığın karşısında direnilmiyorsa, zorbalık daha f azla ezmek v e sömür-mek için daha f azla şiddet kullanmaya ihtiyaç duymaz. Çünkü önünde hiç bir engel y oktur. Ancak bu bile özünde şiddete day alı bir ilişkidir. Çünkü zorbalığın saldığı kor-ku hükmedilenin üzerinde şiddeti temsil eden bir tehdit unsuru olarak durmaktadır. (Gerçekte toplumun doğasın-da zulmedene sonuna kadar boyun eğiş hiç bir zaman yoktur.) Bu mantık (-sız) zincirinin dışında pasif istin teorilerinde hiç bir meşruluk yoktur. "Ölüm v e Kız" da Gerardo Escobar işkence suçlusu Dr. T A V I R 5

8 Miranda ile hesap soran Paulina arasında arabuluculuk yapmaya, Paulina'y ı yatıştır-maya çalışmaktadır. Açık bir tehditi koz olarak kullanmak-tadır: "Kışkırtıp bu adamları geri gelmelerini mi istiy orsu-nuz?" Peki direnmezsek v e geri gelmezlerse? Emeğin, top-lumsal kimliğin ve benliğin sö-mürüsü tepkisizce sürüp gide-bilir ve muhalif unsurlar tepki-sizce ortadan kaldırılabilirler. İşte pasifistin evrensel mis-yonu burada belirginleşiyor. Toplumsal muhalefetin bastı-rılmasında kılık değiştiren burjuvazinin bir uzantısı v e onun şiddetinin gizlenmesin-de bir araçtır. Sonuç apaçık ortadadır: Bırakılsa sonsuza dek sürüp girecek bir zorbalı-ğın bay raktarlığı. Burada, ter-cih sorusunu Caudwell'den alarak soralım: "Hangi şiddet sancağının altında kabul ettirecektir kendisini? Burjuva ilişkilerinin şiddeti mi yoksa yalnızca onlara direnmekle kalmay ıp onlara son verecek olan şiddet mi? Burjuva toplumsal ilişkileri giderek üstüne kurulu oldukları sömürü ve mülksüzleştirmenin şiddetini daha fazla açığa vuruyorlar, giderek daha açıkça insanı baskı v e vahşetle bunaltıyor-lar. Eylemden kaçan pasifist kendini bu sancağın altına y azdırır, herşeyin olduğu gibi kalması ve kötüye gidişin sancağı, sahip olanların olmay an-lara uy guladıkları artan baskı v e şiddetin sancıları (...) Ya da kendini devrimci sancağın, geleceğin sancağının altına yazdırır." (!) Şiddete dayalı bir egemenliği tüm kurum v e kuruluşlarıyla nihai olarak ortadan kaldıracak sancağın... Bunu yaparken şiddete baş-vuruyor olması onu karşısına çıktığı düzenle ay nılaştırmaz v e kendisiy le ahlaki anlamda da olsa çeliştirmez. Çünkü bu şiddet grevler, mitingler, f abri-ka işgalleri, üniversite boykot-ları, gecekondu direnişleri ka-dar meşrudur. Halkın adaleti-ni, öf kesini, umudunu özünde barındırdığı için meşrudur. Hayatın içinde olmaktan ge-len bir cüretkarlığı v ardır. "Biz görüşlerimizi zorla gerçekleştirme cesaretine sahip miyiz? Onların doğruluğuna dair ne garantimiz v ar? Tek gerçek garanti eylemdir. Bizim inançlarımızı fiziksel madde üstün-de zorlay acak, toplumun alt yapısını ev lerde, yollarda, köprülerde v e gemilerde in-san yaşamını tehlikeye atmak pahasına kuracak cesareti-miz var, çünkü teorilerimiz ey-lemle çıkmıştır v e ey lemle de-nenirler. Bırakınız köprü y ıkıl-sın, gemi batsın, ev çöksün eğer hatalıysak. Biz doğanın nedenselliğini inceledik, eğer y anlışsak bırakın üstümüzde kanıtlansın."(2) Paulina gibi bireysel v e inti-kam duy gularına dayalı bir şiddet değil hay atın içinde sı-nanan doğrulara dayalı, ör-gütlü ve yeni bir y apı kurmayı hedefleyen bir mücadelenin ürünüdür. Yine de Paulina'nın sorusunu yenileyerek sorabili-riz: Ne kay bederiz? Daha dün y anıbaşımızda olan, bugün; işkencecile-rin,direncine tahammül ede-meyip kaybettiği insanlarımız olsa, Yusuf ların, Hüse-yin'lerin, Hüsamettin'lerin, Tuğrul'ların mezarlarını arıy or olsak, işkencede tecav üze uğray an Paulina Salas değil de Esma Polat olsa. Daha sonra onu da katlettikleri on-larca dev rimci gibi y argısız-sorgusuz kurşuna dizmiş olsa karanlığın bekçileri. Ve elle-rinde USA patentli M-16'larıy la aramızda dolaşıyor olsalar, yanaşıyor kapımıza olsalar, ekmeğimize bulaşıy or olsalar... Ve onların ef endile-ri, topraklarımıza konuşlandı-rılmış çekiç güçleriyle Ortado-ğu'da y eni terör düzeni kur-mak için Genel Kurma'ya ka-rarlar aldırıp, Kürt halkını katlettiriyor olsalar... "Demok-rasinin direği" parlementodaki milletin vekillerine figüranlık yapıp görüntüyü kurtarmak düşüyor olsa, bunun da adı demokrasi olsa... Çünkü Ortadoğu'da bereket-li petrol y atakları olsa, çünkü memleketimizde demir, kö-mür, liny it yatakları ve de bembeyaz pamuk tarlaları olsa. Herşeyden önemlisi "ucuz emek cenneti" olsak. Emek hakkını ararken hep zorbalıkla karşılaşıy or olsa. İşçiler grev e gittiğinde grevler ertelenebiliyor olsa, memurlar grev li-toplu sözleşmeli sendi-kal hak için y ürüdüğünde coplanıy or olsalar, öğrenci gençlik toplumsal bir sorumlu-lukla, YÖK'e, ücretli eğitim sömürüsüne, devlet terörüne HAYIR diyerek boykota gittiğinde "Panzerler üzerlerine kalkıy or" olsa... Şiddete ve zorbalığa day alı sömürü düzeni böy lece sürüp gidiyor olsa. Tüm bunlara dur demek için halk kendi adaletini dikse düzenin karşısına. Zulme direnmenin ötesinde, onu zorla y ıkmak için, biraz rahatımız-dan vazgeçmey i, bedeller ödemey i göze alsak, bunun karşılığında kazanılacak kos-koca bir ülke v e yeniden y a-ratılacak bir düny a olsa ne kaybederiz? Daha doğrusu kaybeder mi-yiz, yoksa kazanır mıy ız? Not: 1) Ölen Bir Kültür Üzerine incelemeler / C. Caudwell/ C. 1 syf.127 2) A.g.e. syf T A V I R

9 BİR YAPRAKTA KAN DAMLASI mor dağların ucunda kızıllıklar çökmüş bir akşamdı parmaklıklarla bölündü alnım gözlerim ufuklarda kaldı gökyüzünde bulutlar gökyüzünde ay gökyüzünü kanayan bir şevkat gibi kapladılar ayakları prangalı baktım yıldızlara gülüm sana orda gözlerimle sarıldım ve avluya bir uzunbava gibi çöktü akşam yağmurlardan topladım yüzünü de gökkuşağında kaldı içerim şimdi ölüm denmez canıma od basmaya yaşam için boynumu pey sürmeye ölüm denmez madem ki özgürlüğe şifrelidir yenilgim madem ki insandır arklarda hasat edilen gözyaşıyla da bölüşülür ekmek ölümle de bölüşülür gel kardeş adını sen koy bu akşamın gel kardeş birlikte sevelim dağlara diz vurmay ı biliyorum boynumda halkalanacak bu gece bu gece kara duvarları yırtarak susacagm namuslu bir yemin gibi vereceğim başımı bu gece gözlerimi kavuşmasz yumacağım alnımda veda serinliği rüzgarın bu gece ayın kardeş sessizliğine bakacağım sonra ülkemin kızlarına ve oğullarına kanla yazılmış bir sevda bırakacağım bu gece usul usul bitti gökyüzü usul usul küçüldü göğsümde acının yürek çatlatan büyüklüğü alın hayretinizi üzerimden korkunuzu ve ihanetinizi alın inançla yendim bu acıyı ben aç kızların aydınlık gülücüğünden öptüm yeryüzünü ve rüzgara yazıldım Asım GÖNEN Christo Neikov T T A V I R 7

10 ÇOCUKLAR UMUT, ÇOCUKLAR EYLEM, ÇOCUKLAR ÖZGÜR Hayati AZİM er y er kum v e mı-cır dökülmüş ça-murlu bir y olda y ürüyorum. Tedir-ginlik rüzgarları uçuşuyor biry erlerden. Bugüne değin gördüğüm gecekondulardan f arklı birşeyler arı-y or gözlerim. Küçük bir meydandan geçiy o-rum, öteberi sıralanmış ev ler v e bir de f ırın. K. Armutlu bu-rası mı diy orum. Az ilerisi, diy or arkadaşım. Yürüy orum y ol biraz daha çamurlu şim-di.evler biraz daha sey rek v e basık. Daha çok köy evlerini çağrıştırıy or.birden bir tablo-nun karşısında buluy orum kendimi. Çev resinde ağaçla-rın,ev lerin olduğu kocaman bir göl. Hemen sağımda ikin-ci boğaz köprüsünün ay akla-rı uzanıy or. Boğaza y akın bir y erde olduğumu bilmesem gördüğümün bir göl olduğu-nu düşünmeye devam edebi-lirim. Sol taraf ımda tepedeki panzerler, polis otobüsü uzaklaştırıy or beni boğazın mav iliğinden. Tedirginliğimin nedenini soruyorum kendime. Bugüne değin K.Armutlu, kim oturu-yor, nasıl bir y aşamları v ar, sorunları neler gibi bir y aklaşımla basında görülmedi pek. Seksensekizlerde ga-zetede gördüğüm bir f otoğ-raf gelip oturuy or gözlerimin önüne. Dozerler, yıkılan evler, bağırıp çağıran ağlayan kadın v e çocuk görüntüleri. İstanbul alışıktı bu görüntü-lere. Kamuoy unun pek alı-şık olmadığı Gülsuy u'nu, Bir May ıs Mahallesi'ni anımsatan görüntüler geldi bunun ardından. Beklenme-dik direnişlerin odağı oldu K.Armutlu. Birçok insan y a- ralandı. Bir de ölü. Polislerin dikkatini çekmeden y ürüme çabasındayız. Arkadaşımın fotoğraf maki-nası ceket altında. Yaz bo-yunca K.Armutlu'yu ziy arete gelen, genelde; öğrenci, av ukat, öğretmen v e parla-menterden oluşan insan hakları hey etlerinin hemen hemen tümü en az birkaç saat polislerin zorunlu misa-firi oldular. Ev lerin çoğu briketten v e basık. Fakat arsa sıkıntıs ı çekilmediğinden büy ükçe. Yer y er kulübe benzeri ev - ler de v ar. Az da olsa beto-narme yapılar da göze çarpı-yor. Polislerin olduğu tepenin uzağınday ız artık. Bir aile kö-mür taşıyor. Arkadaşım bir iki kare f otoğraf çekiyor uzak-tan. Onlara yaklaştığımızda kömür taşıyan kadın, kendile-rinin fotoğraf ını çektiğimizi düşünerek neden f otoğraf çektiğimizi soruy or. Sesinde bir karşı çıkış v ar. Konuşma-larından basına olumlu bak-madıkları belli. Bugüne değin ne söylerlerse söylesinler ga-zeteler kendi bildiklerini y azmış. Gazeteci olmadığımızı, f otoğraf sanatçısı olduğumu-zu söy lüyoruz. "Çekin, istedi-ğinizi de y azın, buradaki ger-çekleri değiştiremezsiniz" di-yor. TAYAD'lı bir ana camdan bakıp çaya çağırıy or bizi. Tepeden gözetlediklerini söy ley erek ev e tek tek girmemiz için uy arıy or. Önce arkadaşım giriy or ev e. Ben kapıy ı bulana kadar ev in çevresinde bir tur atıy orum. Ananın kızı cezaev inden y eni çıkmış. Eşi de y eni emekli olmuş. Maaşı bağlan-mamış daha. Ana'nın eşi ile 8 T A V I R

11 tanıştığımda bir eziklik duyu-yorum içimde. Kıskanıyorum belki de. Tüm devrimcilerin anasıyım diyen bir Ana'nın ailesi de olabileceğini düşün-memiştim hiç. Kömür alamamışlar daha. Ev buza kesil-miş. İyi giyinmiş olsam da so-ğuğun içime işlediğini du-yumsuy orum. insanlarsa sıcak mı sıcak. Gözünaydın diyorum Ana'ya. Kızı yanında olduğu için sevinçli ama bu sev inç y etmiy or ona. Ben tüm devrimcilerin anasıy ım diyor. Son dönemde verilen şehitler için üzgün. Makbu-le'nin cenaze törenine katılmış kısa bir süre önce. Çe-vikler saldırınca "Sizin ana-nız yok mu? Vurmayın" de-mişler çeviklere. Yok, yanıtı alınca."ah oğlum sizi keraneden mi getirdiler buraya" diye sormuş analardan biri. Kıp-kırmızı kesilmiş yok diyen. Gülüşüyoruz. Ana da gülü-yor. Cenazede insan dövülür mü? Biz de polislerin cena-zesine gidip onları dövelim diyor sonra. Gülmemiz kahkahaya dönüşüyor bu kez.bir kez de gözaltına alınmış.onu eşi anlatıyor.şube-y e gitmiş Ana'yı sormaya. "Alışık değiliz böyle şeye. Çekiniyorum da. Sarışın, gençten bir polis kapıda nö-bette. Ben yaklaşıp karıyı so-ruy orum. Demesin mi sen yatağındaki karıya söz geçi-remiyorsun da şubede karı mı arıyorsun diye. Ama nasıl ol-dum? Beynime kaynar ka-zanlar..." Kız çayları getiriyor. Bizi gördüğüne sevinçli. Biz Ar-mutlu'yu soruyoruz o, hala içerdeymiş gibi bir hisle "İs-tanbul'da ne var ne yok" diyor. "Pek birşey yok, Armut-lu'da geçenlerde kuşlama ya-pılmış" derken anlamadığımı sezinliyor bakışlarımdan. "Bildiri... havaya atıldığında sav rulup uçuy or y a, onun için kuşlama işte." Gün kararmak üzere. Bir başka eve geçiyoruz. Seve-cen, güleç yüzlü bir kadın Hatice. Yirmidokuz yaşında. Kocası simit fırınında çalışıyor. Evden yeni çıkmış. Az daha önce gelseydiniz onu da görürdünüz, diyor. Aç mı-sınız diye soruyor hemen. Aç değiliz, az önce birşeyler atıştırdık. Ev öyle bir yoksul-luk kokuyor ki insan aç olsa da açım diyemeyecek. İki çekyat var oturduğumuz odada. Birinin ortası göç-müş. İyice aşınmış bir halı var yerde. Kenarlarından betonun griliği sırıtıyor. Oturduğumuz odanın dışındaki yer-ler sıv asız v e kapıları yok. "Üç y ıl oldu daha toparlaya-madık evi" diyor. Yoksul ol-manın utancını seziyorum sözlerinden. Yoksul olmak onun kendi suçu değil oysa. Tokat'ın köylerindenmişler. Yazın ekinle biçimle uğraşır-larmış. Hep birlikmişler ka-yınlarıyla. Gelin, kaynana, el-ti tartışmaları yaşanırmış sık-lıkla. Biçtikleri buğday da yemelik kadarmış, satmaya kalmazmış. Bir kat yatakla ayrıl-mışlar babaevinden. Kapıcı olmuşlar Bahçelievler'de. Durumları iyiymiş o zaman-lar. Kocası ciğerlerinden rahatsızlanıp kaloriferi yaka-maz olunca kapıcılıktan ayrıl-mak zorunda kalmışlar. Bu kez bir fabrikada bekçi ol-muş. Bir odalı bir gecekondu kiralamışlar. Yağmur yağın-ca sular dolarmış içeri. O işten de atılınca fırında çalış-maya başlamış. K. Armut-lu'ya gelmişler sonra. İlkin kömür taşıyan ailenin fotoğraf çekmemize gösterdi-ği tepkiyi anlatıyorum Hati-ce'ye. Sözümü bitirmeden ağzımdan kapıyor ve "Yanlış yazıyorlar. Birçoğunu kovduk buradan. Sadece Özgür Gündem... onun muhabirleri-ni de tanıyoruz artık" diyor. Gülümsüyor o ara. "Mücade-le'y i benimsiyoruz, Gündem'e sempatiyle bakıyoruz" diye ekliyor. Armutlu insanı-nın yaşam öyküleri birbirine benziyor çoğunca. Genellikle toplumun en yoksul kesimin-den. Birkaç kondunun önün-de özel oto da var. Otolara T A V I R 9

12 şaşmamak olası değil. Konuşmaları otolu kondulara çekiyorum. Ha! O mu? Satın aldı, diy or Hatice. Oranın esas sahibi kovulmuş Armut-lu'dan. Kırkbeşmilyon saymış adam. Kaybedecek hiçbirşe-yi olmayan insanların gece-kondu yaparak orayı ölümü-ne olsa bile savunmasını kavrayabiliyorum ama tapu-su ve güvencesi olmayan bir yere kırkbeşmilyon vermeyi kavrayamıyorum. Basit bir kumara benziyor daha çok. İki katlı bir inşaat yapmış adam, aldığı evin bahçesine. Yıkılırsa kırkbeşmilyonu gi-decek. Yıkılmazsa boğazı kucaklayan iki katlı bir ev. Camcıymış adam. Yardım da etmiş konu komşuya! Oda karanlığa bürünüyor Hatice anlatırken. Bir ara elektrikler yanıp sönüyor öl-günce. Armutlu'nun elektrik şebekesi yok. Evden eve ak-tararak yapılmış elektrik sis-temi felç olmuş. Çoğu odun kömür alamadığından elekt-rikli ısıtıcılar kullanılıyor. Aşı-rı yüklenmeyi kaldıramıyor tesisatlar. Karanlıkta ders ça-lışma çabasındaki çocuklara bakıyorum. Hatice'nin büyük kızı Şengül orta ikiye gidiyor. Az önce geldi, bir etamin ku-maş parçasıyla. Elişi dersi için desen işliyor. İlkokul dör-de giden Özgür'le Dilek kü-çük bir sehbada yapıştırma resim yapıyorlar. Renkli ka-ğıtları karanlıkta nasıl kesip yapıştırıyorlar kimbilir? Hatice büyük kızı Şengül'e sen-de para var mı, diye soruyor." Beşbinlirası var kızın. Etamin alışverişinden artmış. Mum alınıyor o beşbin lirayla. Ço-cukların yaptkları çalışmala-ra bakıyorum. Gecekonduya benzeyen evlerin her iki ya-nına kavak ağaçları dikmiş-ler. K. Armutlu'da en çok di-kilen ağaç kavak. Biraz da erik ağacı... Çocuklardan biri sarı bir kağıttan güneş kesip yapıştırıyor resmin sol üst köşesine. Diğerine bakıyorum o da güneşi kesip yapış-tırmı karanlıkta. Hatice'nin dört çocuğu var, ikisi komşu-nunmuş. İsimlerini soruyo-rum teker teker. Anaları; Ayşe, Fatma... Çocuklarsa Öz-gür, Umut, Eylem... Eylem dört yaşında. K. Armutlu'da doğmuş. Annesin-den tabanca almasını istiyor-muş sürekli. Yolda yürürken aynı istemini tekrarlayınca polis de duymuş. Tabancası- 10 T A V I R

13 nı vermiş Eylem'e. Eylem tabancayı aldıktan sonra şapkasını da istemiş polisten. Ne ana ne polis anlayabilmiş şapkay ı neden istediğini. Şapkayı ne yapacağını sor-muş polis. "Seni vurucam" demiş Eylem. Şapkayla bütünleştirmiş saldırganlığı küçücük düny asında. Hatice kendilerine terörist denmesinden yakınıyor arada bir. Kendi anası bile terörist diyormuş ona. "Karakollara düşesin" diye de beddua okur dururmuş. Anasının du-aları, onyedi nisanın ardın-dan Armutlu'da gerçekleşen operasyonu protesto için ya-pılan açlık grevinde gerçek-leşmiş. Hatice "Ben terör de-ğil, dört çocuk anasıyım" diye açıklama yapmı basına. Daha sonra da gözaltına alın-mış. Götürülüşünü anlatıyor gülerek." Ben iki polisin arasındayım. Anamı gördüm o ara. Anam ellerini havaya kaldırıp kuş gibi çırpıyor. Bir taraftan böyle çırpınıyor, bir taraftan da "Oh olsun! Ben sana karışma demedim mi" diye söyleniyor. Oh olsun diye diye düşüp bayıldı." On gün sürmüş Hatice'nin gözaltı süresi. Çocuklara anası bakmış o günlerde. Hem bakmış hem de terörist diye söylenmiş. Çocuklar da sık sık anneanneye küsüp kendi ev lerine gelmişler. Şengül, yemek yapmayı bil-diğini,üç kardeşine bakabile-ceğini söylüyor. Fakat onlar anneanneye küsüp kendi evlerine geldikçe anneanne de toparlay ıp geri götürmüş onları. Şengül'ün gözaltısı yok. Mahalleye gelen yabancı hey etlere yardım için postaneye kadar götürmüş, polisler alıp otolarına bindirmişler o zaman. Biraz nasihat edip bırakmışlar. Şengül o anı anlatırken yanakları kızarıyor yine. "Çok korktum, hani kayıp oluy or ya insanlar". Fadime Ana'nın evine gitmek için dışarı çıkıyoruz. Boğazdan bir gem i geçiyor. Her taraf tam bir ışık seli. Kırmızı, sarı, mavi... Yeryüzünün tüm ışıklarının ortasında olduğumu düşünüyorum, K. Armutlu'nun karanlığında. Fadime Ana'nın evi diğerle-rine oranla daha özenli. Kapısı, çerçevesi üstünkörü değil. Beyaz yağlıboya ile boyanmış. Yerler marley. Ucuzundan da olsa koltuklar var salonda. Evinin öteki evler-den daha iyi olduğunu söylü-yorum. "Ben de dışını sıvatamadım. Dışı sıvalı evler daha sıcak" diyor. Fadime Ana köydeki tarlalarını satıp nesi varsa yatırmış bu eve. Çoğu yıkıma uğrama korkusuyla fazla masraf etmemiş evlerine. Fadime Ana daha çok çocukları okusun diye gelmiş İstanbul'a. Gelirken de "ben apartmanlarda oturamam, ayağım yere bassın ", diye tutturmuş. Bayrampaşa'da dört tarafı apartmanlarla çevrili bir gecekondu kiralamışlar. Başını kaldırdığında göky üzü görünüyormuş yine de. Üç oğlu var Fadime Ana'nın. Biri şehit düşmüş... Devrim şehidi. Ortanca olan da hapiste. Büyük oğlu Ankara'da okuyormuş. Bıraktırmış okulu. Şimdi eve o bakıyor. 'Başın sağolsun demek', kabuk tutmu yarayı kanırtmak gibi gelir bana. Gözlerinden süzülüverecek damlaları bekleyerek, başın sağolsun diyorum istemeden. Gözy aşı yok. Bir hüzün dalgası gelip geçiyor mavi gözlerinden. Oğlundan bir anı, bir fotoğraf arayan gözlerim duvarlarda geziniyor. Karakalem resim çalışırmış, şiir yazarmış oğlu. Bir arkadaşıyla birlikte günlük tuttukları bir defterleri varmış. Che'yi ve kendisini resimlemiş ölmeden önce. Şu an eve bakan oğlunu gözaltına almışlar Bayrampaşa'daki kondularında. Onu gözaltına alırken resimleri de suç delili diye götürmüşler. Bir daha geri alamamışlar resimleri. Oğlunun ölümünden sonra arkada da gözaltına alınınca onların birlikte kullandıkları şiir ve anı defterini de yırtmak zorunda kalmışlar. Seksendokuz 1 Mayıs'ında Mehmet Dalcı'yla beraberlermiş Şişhane'de. Fadime Ana'nın büy ük oğlu, "bir tek bu kaldı kardeşimden", diyor. Mehmet'le anısını şiirleştirmiş ölümünden önce: "Yürüyoruz Beyoğlu'nda Bir Mayıs meydanına Yumruklar havada Sloganlarımız dalgalanıyor Kulaktan kulağa Yürüyoruz Beyoğlu'nda İşgal altındaki meydanımı-za" Armutlu' ya ne zaman geldiklerini soruyorum. Gülümsüyor Fadime Ana. "Büyük oğlum gözaltına alındıktan sonra geldik. Burada bulamazlar belki bizi dedik ama buldular" diyor. Armutlu'yu sorduğumda şöyle bir düşünüyor. Son operasyondan sonra insanlar sinmiş biraz, kendi kabuklanma çekilmişler. Anayı üzüyor bu. "Devrimciler bir kazık çaktı Armutlu'ya, kimse söküp atamaz onu. Buranın insanı da ne devrimci olur, ne devrimcilikten vazgeçer, diyor. Oğlu biraz daha iyimser. "Bakma sen öyle göründüğüne çok devrimci çıkar buradan" diyor. Ana atılıyor hemen: "Sadece K. Armutlu'dan değil heryerden yetişir devrimci. T A V I R 1 1

14 "Onyedi nisandan sonra... Biz mahallece toplandık, ce-nazey e gideceğiz. Şimdi po-lislerin olduğu tepede. Dolan otobüs kalkıy or. Birkaç oto-büs kalktı. Ben daha binme-miştim. Sonra bir molotof patladı. Hemen sonra saldır-dılar. Ama bir göreceksin. Yerde ne bulduysak kaldırıp atıy oruz. Yüz metre kadar püskürttük polisi. Bu kez ateş açmaya başladılar. Önce ha-v ay a atıy orlardı, sonra bel- Siz burda mı büyüdünüz san-ki. Ama sizin dev rimci olaca-ğınız daha çocukken belliy di" Armutlu insanını kesin kalıplara den aşağı atmaya başladılar. Bir taraf tan kurşunları gözlü-y oruz, bir taraf tan da taş atıyoruz. Kurşunlar sıy ırıp geçi-yor. Yere koy up tanımlamak doğru bakamıy orum as-lında. Taş, değil elbet. Şurası da bir gerçek çamur ne geldiy -se... Dağılma ki K. Armutlu'ya gelene değin başladı kitlede. Bir siv il beni köy lüydü, işsizdi, v eya sosyal güv encesi, çalışma güvencesi gözüne kestir-di... Yukarıdan bir helikopter kameray a alıy or..." olmay an insanlardı çoğu. Muzaff er çabuk davranıp Suskundu-lar, eziktiler, ellerini y ıkamış y ağmur birikintisinde. bükülmüştü boyunları. Genelde elleri ça- Birlikteliğin gücünü kavradılar murlu olanları almışlar ama y ıkımlarda. Hak aramay ı, Muzaffer de kurtulamamış direnmey i öğrendiler. Sosyalist kültürü soludular az da olsa. gözaltından. Üç ay kadar kal-mış içerde, "İstinye... kara-kolu çok Fadime Ana yatıya kalmamızı kötü. Çok kötü dö-vüyorlar istiy or. Bir başkasına söz orda." diy or sık sık. Daha v ermemiş olmay ı, orada biraz otobüste başlamış so-pa. daha kalabilmeyi ne çok Dudaklarını sıkıca birleş-tirip isterdim. Muzaff er otuzüç yaşında, gözlerini biraz daha aça-rak "Kaç cop kırıldı üstümüz-de bir bilsen" belediy e işçisi. Seksen önce-si diy e soruy or. Dirensek bu kadar Gültepe'de oturuy ormuş. sopa y e-mezdik diye de ekliy or Bekarmış o zamanlar. Şimdi onun da Özgür adında bir kı-zı he-men. Karakolda suskun kalmış önce. Kızlar slogan atıyormuş. var. O günlerde faşistlerin Slogan atan kızlar-dan saldırısına uğramış. Önemli bir anı onun için. Dev rimcili-ğin ne birinin üstüne upuzun uzanmış bir polis görünce dayanamamış olduğunu tam bilmez-miş o atlamış polisin üstüne. Bunu zamanlar. En güzel düny aları anlatırken kü-fürler dökülüyor dev rimcilerin kura-cağına dilinden. "Cinsel tacizlerin de bir inanmış v e kendini devrimci diye iş-kence y öntemi olarak algılanması tanımlamış. Faşistlerin saldırısını gerekmez mi" diy e anlattık-tan sonra gözaltına soruy orum."biliy orum" diye alınışını anlatmaya başlıy or. yanıtlıyor kafasını sallayarak. Konuş-maları daha çok köy Operasy ona dönüyor y ine. "Kitle delikan-lısı ağzında. dağıldıktan sonra in-sanlar ev lere kaçıştı. Day ak ama ne day ak... Camdan ka-pıdan giriy orlar içeri. Gözleri hiçbirşey görmüy or, çoluk çocuk dinleyen y ok Çocukla-rı da komünisttir bunların di-y orlar." Muzaff erin karısı pek konuşmuyor. Ara sıra katılıy or söze. Operasyon anında K. Armutlu'da değilmiş. Otobüs-le Karacaahmet'e gitmiş. Mezarlığa giremeden de geri gelmişler. "Orada da saldır-dılar" diy or. Konuşmalara az katılıy or olmasının, kocası-nın çok konuşuy or olmasın-dan kay naklandığını düşünü-yorum. Yaşamı eşiyle birlikte omuzlamış, cin gibi bir kadın aslında. Temizliğe gidiy or-muş. Muzaff er'in tutuklu olduğu günlerde iş arkadaşları biraz y ardım toplay ıp gön-dermişler ama y ük daha çok onun omuzlarına binmiş. Sabah, sis çökmüş Armutlu'y la uyanıy oruz. Muzaff er işe, eşi temizliğe, Özgür oku-la gidiy or. Bir sessizlik var Armutlu'da. Tanımlaması zor. Insansızlaşmış bir köy sanki. Birkaç köpek koşuy or ordan oray a. Evin önündeki taşlara y aşlıca bir adam ge-lip oturuy or. Polis mi diy e ba-kıy oruz. K. Armutlu'dan biri olmalı. Sessizliği bozmaktan kaçınıy or sanki. Düşünüy or. Sessizliğe karışıy oruz biz de. Az sonra ayrılacağız Ar mutlu'dan. Armutlu'luyu, insanlarını, y eterince tanıy a- madığımı düşünüyorum. Orada daha çok kalmak, daha çok insanla konuşma iste-ğimi bastırmaya çalışarak yürüy orum çamurlu yollarda. Daha önce mahalle birimle-rinde görev almış biri geçiy or y anımızdan. Selam v eriy o-ruz. Kafasını öbür yana dön-dürüy or. Bir başkasıy la karşı-laşıy oruz az sonra. Ay aküstü laflarken iki kişi daha geliy or. Çay içmeye çağırıy orlar. Birkaç kişiy le daha konuşabilmenin sevinciyle giriyorum içeri. Gülsüm v e Nihat Armutlu'da tanışıp ev lenmişler. Pazarlamacılık y apıy orlar şimdi. Gülsüm'ün kulübe türü bir ev i v armış Armutlu'da. Daha çok oranın insanına y ardımcı olmak için gelmiş. Kulübekondu, örgüt ev i olarak bellenince boşaltmış ora- 12 T A V I R

15 yı. Oturdukları ev orada gör-düğüm Hemşehrilik ili-kileri, evlerin en iyilerinden biri. Yıkım birbirlerini kayırmalar veya olayının artık aşıl-dığına inanıyorlar. birbirlerine ça-mur Ahmet be-lediye işçisi. Mustafa atmalarla mücadele ediliyor lokanta-da çalışıyor. Onlar da bu görüşte. mahalleler-de. Mustafa'nın eşi cezaevindeymiş Sosyalist kültü-re göre daha. Son yapılan-maya çalışan operasyonda alınmış. Bunu çok mahalli birimle-rin, doğal bir olaymış gibi söylemesi kadının dö-vülmesini şaşırtıyor insanı. Çocuklar?... "Alıştı yasak-layan tavrına ve artık onlar da" diyor. Tarn onüç kez kadın erkek eşit-liği yı-kılmış evi. Ondördüncüsünü kavramlarfna sığınan bazı kendisi yıkıp betonarme yapıy ka-dınların gereksiz ormuş. çıkışları da hoş anlar Ahmet gecekondulaşmada olarak ha-tırlanıyor. Gülsüm bazı olum-suzluklara deneyimli. Bir Mays mahal-lesinin kurulmasında da var-mış. Fakat orada evi yok. Gönüllüymüş o karşın sosyalist kültü-rün Armutlu'da kalıcı olacağını zaman. Bir Mays mahallesiyle düşünüyor. Armut-lu'yu karşılaştırarak "Bir Mayıs'ta Sözü çev ik kuvvete daha sağlam bir örgüt-lenme getiriy o-rum yine. vardı, orada yiyeceği olmayan bir aile aç kalmazdı, burada kalabilir" "Onla-rın neden burada oldukları belli", diy or. diyor. Nihat Tokat'tan iki köyü Geçenlerde bir kavga boşaltıp gelenlerin Armutlu'ya olmuş birkaç kişinin alınma-sını hata olarak yorumlay ınca, arasın-da. Kav gay ı Gülsüm kocasına uyarıda çev iklere haber bulunarak bunları süreçle bir-likte vermişler fakat onlar "bu degerlendirmek gerekti-ğini bi-zim işimiz değil" söylüyor. Seksensekiz-lerde, demişler. Armutlu Ey lül'ün baskılarının yeni yeni insanının kapılarını kırılmaya başladığı günlerde birçok devrimcilere kapadığında insan Armut-lu'ya yerleşmekten po-lisin mahallede çekinmiş Gülsüm'ün düşüncesine gö-re. kalmasının gereğinin de ortadan kalka-cağını söylüy or. Tokat'tan gelenler için beş Gülsüm, Nihat, Ahmet ve konduluk kontenjan ayrılmış Mustafa yıkımların olmaya-cağı olmasına karşın geri dönüşü kanısında olsalar da her olasılığı düşünmeyen bu insanlar da kabul tartıp biçiyorlar birer birer. "Burayı edilmiş Armutlu'ya. Sosyalist tankla topla yı-kabilirler de" diyorlar. kültürün özümsen-mesi bir süreci gerektiri-yor... Köylüler hemşehrilik Fakat bunun Armutlu insanını bir araya toplayacağını ve geç-mişte ilişkilerini de taşımışlar Armutlu'ya. yaşanan direnişlerin yeniden Kendi aralarında hiç uyum yaşanması demek olacağını ileri sağlayamayan bu insanlar sürüyorlar. başkalarına karşı Tokat'lılık day anışmasıyla birlik oluv ermişler sürekli. Önemli bir olasılık da Armut-lu'nun parça parça yıkılma-sı.bir bebek ağlaması duyu-yorum. Gülsüm "Sinan uyan-dı" diy erek koşuyor. Grup Özgürlük Türküsü'nün ezgileri dolaşıyor düşlerimde. Ağlar aç bir çocuk çamurlu bir sokakta Şimdi Sinan uyanacak Sinan'ın gülücükleriyle ay-rılıyoruz oradan. Armutlu çı-kışında bir duvar. Kırmızı bo-y alarla iri iri yazılmış ve son-radan karalanmış bir duvar yazısı. Dikkatlice bakılırsa okunabiliyor yine de. POLİSLE İŞBİRLİĞİ YAPANLARDAN HESAP SORDUK,SORACAĞIZ. T A V I R 13

16 GUERNICA - ŞIRNAK insanlık tarihi sömürenlerin çıkmazlarının vermıştı. Olaya tanık olan bir kinica acımasızca bombalandiği telaşla- yaptığı katliamlarla doludur. Bun- Nisan ikindi üstü... Harikulaşi şöyle anlatmaktadır: "26 lar, sonlarını yaşadığımız şu yüzyılda şak ve bulutsuzdu. Guernide açık bir gün. Hava yumu- sürmekte. Bu katliamlardan, benzer özellik- doğru vardık. Yollar çok işca'nın varoşlarına saat 5 ' e lerinden dolayı ikisi; lekti. Çünkü alışveriş günüydü. Aniden sirenler ötmeye Guernica ve Şırnak'tır. Ortak yanları ise başladı. Bizi bir korkudur aldı. Halk köşeye bucağa ka- halklarının, ülkelerindeki etnik kökenleri ve bunlardan dolayı verdikleri müca- yer aramak için herşeyi olduçıştı. Kendilerine korunacak deledir. Guernica İspanya ğu gibi bıraktılar. Hatta bazıları dağlara doğru koştu. Kı- Bask ülkesinde, Şırnak Türkiye Kürdistan'ındadır. sa bir süre sonra Guernica İspanya iç savaşı yıllarında General Franco, Alman- göründü... Ve kentin merke- üzerinde yabancı bir uçak ya ve İtalya'nın desteğiyle zine üç bomba attı. Bunun İkinci Paylaşım Savaşı'nın üzerinden çok geçmeden yedi uçak gördüm. Bunları altı ön hazırlıklarını İspanya'da ve Bask Ülkesinde denemiştir. beş uçak daha geldi. Hepsi tane daha izliyordu ve sonra ABD'nin Ortadoğu halklarının sahibolduğu petrol böl- Bu arada tüm Guernica pa- de Junkers uçaklarıydılar. gesini denetimi altında tutmasına yardımc ı olan TC alçaktan uçuyorlardı. Olsa nik içindeydi... Uçaklar çok ise ileri karakol işlevi görüyor; katliamcı geleneğini sıdiler. Bu arada kadınlar, ço- olsa ikiyüz metre yüksekteynıyor Şırnak'ta. cuklar ve yaşlı adamlar isabet alıp sinekler gibi yerlere 1937 yılında bir bahar günü Guernica halkı gökyüzünün uçaklarla dolu olduğunu büyük kan birikintileri görü- dökülüyorlardı. Her yanda görmüştü. "Kutsal Meşe" adlı ağaçtan dolayı Bask'ın kut- duran bir yaşlı çiftçi gördüm. yorduk. Tarlada tek başına sal zehiri kabul edilen Guer- Bir makineli tüfek yağmuru öldürdü onu. Onsekiz uçak bir saatten çok Guernica üzerinde kaldılar ve bomba üzerine bomba yağdırdılar. Patlamaların ve yıkılan evlerin çıkard ığı sesler akıl almaz bir şeydi. Uçaklar caddeler üzerinde uçtular. Görülebilen her yere bomba yağdırdılar. Daha sonra kraterleri gördük, bunların onaltı metrelik çapları vardı. Uçaklar saat yediye doğru gittiler. Bu sefer çok daha fazla yüksekten uçan yeni bir uçak dalgası geldi. İkinci filo, kentimizin üstüne yangın bombaları attı. Bu bombardıman otuzbeş dakika sürdü. Ama tüm bölgeyi yanan bir fırına benzetmeye yetti. Yangın bombaları ile yapılan bu saldırının hangi amacı güttüğünü hemen anlamıştım. Bunlar yangın bombaları kullanarak tüm dünyayı, Basklıların kenti kendilerinin yakmış olduğuna inandırmak istiyorlardı... "(1) 1992 yılı Ağustos ayında aynı faşist oyun Şırnaklılara oynanıyordu. Bir Şırnaklı olayı şöyle yorumluyordu; "18 Ağustos akşamı sıralarında silah sesleri duymaya başladık. Daha sonra 14 T A V I R

17 havan topları ve mermiler patlamaya başladı. Bu arada bizim eve bir hazır bir yumruk olarak göz-ler önüne serildi. roketatar mer-misi isabet etti. Resmin ilk sergisi sırasın-da bir Sabah olun-ca şehri terk etmeye kadın yanında kızıyla gelip, karar verdik, terketmeye çalışırken Guernica'nın önünde durur. hala bombalar yağıyordu. Açılan ateş sonucu bir kadın öldü, yaşlılar ve çocuklar ya-ralandı. Bir mezraya geldik ve ölümüzü gömmeye çalıştık. Buradan geçerken bizi gören bir Yanındaki kızına şöy-le der; "İşte bu hepsinden korkun. Sırtımda bir örüm-ceğin gezindiğini duyar gibi oluyorum. Kuşkusuz burada ne yapılmak istendiğini anla-mıyorum. helikopter hemen bombaladı. Fakat gerçekten çok ilginç, Burada da bir kadın öldü ve bir bedenimin parça-landığını çocuk yara-landı. 20 Agustos günü hissediyorum." geri dönmeye çalıştık. Askerler Guernica resminin yaratı-mını, ev leri yakıyorlardı. Askerle-rin İspanyol Cumhuriyeti Hükümeti bombardımanı sonucu bütün tarafından görev-lendirilen, eşyalarımız yandı. Mahsullerimiz telef oldu. Bü-yükbaş hayvanlarımız öldü-rüldü. Daha sonra televizyoncular Picasso'nun yakın arkadaşı Doris Maar aşama aşama kaydetmiştir. Pablo Picasso 28 Nisan 1937'de çekim yapıp, tüm dünyayı, Guernica'nm bom-balandıgını şehri bizim yaktığı-mıza gazetelerden okumuştu. Kısa bir inandırmaya çal ışt ı- lar..." (2) süre önce de 1937 yılı Paris Guernica'da bu katliam re-simle Ulusla-rarası Sergisi'nde gösterilmek üzere İspanyol Cumhuriyeti anlatıldı. Faşizmin bu kara sayfalarından biri sa-natla, her Hükümeti ona bir resim zaman atılmaya ısmarlamıştı. Böylece Picasso, yapacağı resmin konu-sunu bulmu oldu. 1 Mayıs'da da resmin ilk ön çalışmalarına başladı. Hemen temel figür olan At, Boğa ve Kadın'ı çizdi. Bu bir anda oluşmuş bir şey değildi. 1934'de yaptığı Yaralı Boğa, At ve Kadın adlı sürrealist çalışmasından ana im-geleri aldı. 1937'de yaptığı Franco'nun Düşleri ve Ya-lanları serisinde ise Guernica'da kullanılan olguları ka-fasında pişirdi. Uzun süredir kafasında olan bu imgeleri Guernica olayının patlama-sıyla doruğa ulaştırdı. Dene-me yanılma yöntemiyle yoğurarak, resmi oluşturdu. Bu ilk çalışmada, sol üst köşede, üstünde kuş duru-yormu izlenimini veren bir boğa, ortada boynu gerilmiş bir at başı, sağ köşede ise elinde bir şey tutan bir kadın vardır. Ön çalışmada sınırları belirfeyen çizgilerde bulunmaktadır. Bunlarsa, sağ köşede evin duvarı konu-mundaki çizgi ve resmin ka-rışıklığını odaklayan bir yarı çember v ardır. Artık her yer Guernica Şırnak İstedikleri yeşermesin bir tek başak Sevdiğim; Sen dağında döğüşürken bugün Bebemize sarılıp öldüm. Yok, biliyorum ayrısı Hem kırın hem şehrin. T A V I R 15 -*&âm

18 Resmin ileride sürekli değişimine karşın boğa, at başı ve kadın hiç değişmemiş, re-sim bu imgelerin üzerine ge-liştirilmiştir. 2 Mayıs günü bir çalışma-da boğa sol üst köşede, boy-nu tamamen gerilmiş ve baş yukarıda, kadın köşesinde ve kolu uzayarak sof üstteki atın yanına geliyor. Işıkta ye-rini çatalımsı bir şekile bıra-kıyor. Kadının hemen altında karnı olmayan bir hayvan es-kizi v ar. Ancak aynı gün resim yine ilk çalışmaya dönüp gelişiyor. Kadın yine ışık tu-tuyor. Boğa ve at yerlerinde. Resimdeki yenilik ise atın altında; elinde bir mızrak tutan ve başından kanlar akmış bir erkeğin ölüsü... Ayaklarının altındaysa bir çocuk ölüsü olması. 9 May ıs günü Picasso son ön çalışmayı yapıyor. Bu ça-lışmada boğa ve kadının ko-numu ortalanıyor. Atla bir üç-gen oluşturuluyor. Çalışma-da Guernica pazar yerinin o günkü durumunu anlatan olaylar gelişiyor. En sağda yanan bir ev, onun yanında sıkılmış bir y umruk. Atla yumruk arasında gerilmiş bir insan. Atın solunda onunla bütünleşmiş bir tekerlek. En solda da parçalanmış insan-lar ve ev görülüy or. 11 Mayıs'ta resim tual aşamasına geliyor. Tualde ilk il-giyi çekenler; yumruğun or-taya alınması, kucağında ölmu bebeğini tutan annenin gökyüzüne haykırışı. Ve sağ taraftaki büyük karmaşa. Ortaya en belirgin yere alınan yumruk, ölmüş savaşçının sağ eli, sol eliyse kırılmış bir kılıç tutuyor. İkinci tual çalışması sıra-sında ise yumruğun görünü-mü değişmiş başak tutan bir el olmuş. Onun arkasında, güneş ilk defa resime girmiş-tir. Bu resimdeki ikinci ışıktır. Üçüncü aşama ise artık resmin oturdugu aşamadır. Üçüncü tual çalışmasında Picasso yumruğu, gerilmiş at boynuna çevirmiş, güneşi de göz gibi betimlemiştir. Savaşçı ise kılıcı sağ eline almış, sol elini uzatmıştır. Bundan sonra ufak tefek değişiklikler olmuş ve resim ortaya çıkmıştır. Resim ha-vasız ve mekansızdır. Elekt-rik ışığı gaz lambası ve yan-gın, resme hemen hemen hiç ışık vermez gibidir. (3) Resmin üst yarısında içerik için en önemli olan şeyi, özellikle büyük ve göze çar-pıcı resmetmiştir. Alt kısım-da ise, insani acının küçük bölümler olarak resmedildi-ğini görürüz. (4) Guernica çok karışıkmış izlenimi uyandırmakta ise de bakanlara hemen kendini ta-nıtmakta ve anlatımını sun-maktadır. Rengi gümüş cıva rengidir. Bu da Bask maden-lerinden gelmektedir. Belki de resmin karışık görünme-sini sağlayan bu renklerdir. Tablonun değerlendirmesi-ni yapan Peter Weiss boğa-nın halkı, atın ise faşizmi simgelediğini söyler. Picasso ise bir soruya verdiği ya-nıtta boğanın doğrudan faşizmi değil fakat karanlık ve tehdit eden bir gücü simgelediğini söy ler. Gözlerden kaçan bir nokta ise atın ağızının içindeki uçaktır. Picasso'nun yanıtı-na dayanarak, bunun halkın sesini kesmek için gönderil-miş bir uçak olduğunu söyle-y ebiliriz. Ayrıca iki Mayıs'taki aşamasında erkeğin elinde tuttuğu mızrak, resimde atın sırtından girmiş, karnından çıkmış olarak görülebilir. Guernica'ya bakanlar resimdek i karmaşadan dehşe-te düşmekte ama sebebi be-lirsiz bir umuda kapılmakta-dırlar. Korku teslim olmakta kendini yok etmektedir. Picasso, insanın bütün ya-rattığı değerleri resminde toplamakta, faşizme karşılı-ğın, en görkemli örneklerin-den birini vermektedir. Ki Guernica tartışmasız politik bir resimdir. Büyüklüğü de politik olduğu, y an tuttuğu kadar v e sanatla görkemli bir anlatımla yapılmasından gelmektedir. "Guernica'y ı diğer anma ve anıt resimlerinden f arklı kılan şey, bu resimden açı-ğa çıkan ve bugüne kadarki toplumsal eleştirel egilimli sanatçılar üzerinde görülen şaşırtıcı etkisidir. Böylece Guernica, uluslararası anti-faşist sanat dilinin yaratılma-sına bir katkı olmuştur. Bir resmin ancak sanatsal açı-dan etkili olabileceği v e onun siyasal ajitasyonun hizmetinde olması gibi bir paradoks Guernica'yı sanat tarihinin bir miti haline getir-miştir. Başka hiç bir yapıtta görülmez bu." diyor Wılfried Wiegand. Picasso'nun İspanya iç sa-v aşı ile kazandığı sosyalist duyarlılık, Guernica'ya yan-sımıştır. Onu örgütlülüğe gö-türen y olu açmıştır. Ancak hiç bir zaman için örgütle (FKP) çok sıkı ilişkileri olma-mış, daha sonra da kendi kendine yok olmuştur. O dö-nemden sonra y aptığı - Kore'de Soykırım- tablosu da aynı konuyu işlemesine karşın hiç etkili olmamıştır. Sanat kitlelere ulaşmada en etkin görevlerden birini üstlenmiştir. Bir insana an- 16 T A V I R

19 ' latmak istediğimiz duy gularımız, resimle, müzikle, dansla güçlendirildiğinde daha iy i sonuç alınmakta, anlatım daha etkili olmaktadır. Küba'y ı görmediğimiz halde, Nazım'ın "Sen mutluluğun resmini y apabilir misin Abidin" dizelerinde o günü y aşar gibi oluruz. Brecht'in Mezbahaların Jan Dark'ı-adlı oy ununda bozuk düzen-de karşı şiddetin kullanımı-nın zorunluluğunu çoğumuz, insanlara o kadar güzel anlatamaz. Sanatla anlatım bir silahtır. Bunu bir yana bırakmaksa büy ük bir eksikliktir. Guernica yüzy ılımızın resmidir y ılında Halepçe katliamını gösteren bir fotoğ-raf da y üzy ılın f otoğraf ı ola-rak değerlendirildi. Bunlar düny anın gözü önüne ger-çekleri serebiliy or ve insanla-ra artık birşey lerin y apılma-ması gerekliliğini hissettiri-yorsa, bugün Şırnak için de aynı şey gereklidir. Burada da sanatın etkisini, gücünü göstermesi gerekir. Resim, şiir, öykü, şarkı yapılmalıdır. Önümüzde onlarca örnek dururken bizler susamay ız. TC telev izy on kameralarına Şırnak'ı görüntüleme izni v erirken, "minareyi çalan, kılıf ını hazırlar" mantığını gütmüştür. Oysa izlediğimiz görün-tüler sadece bir belge olmasına, sanatsal bir yanı olmamasına karışır y üzy ılın görüntüleri olmay a aday dır. Eh ne de olsa aralarına girmek için çırpındığımız Av ru-palılar "Dağlar asla sak-lanmaz" demiştir. Her şey ortadadır. Ve nasıl Guernica bir resim, Halepçe bir f o- toğraf la anılıy orsa, türr sanatçılara, örgütlü y a da duy arlı olsun, "İşte Mey dan" diy oruz. Yeni Guernica'lara, yeni Şırnak'lara izin vermeye-lim. KAYNAKLAR 1) Picasso, Wilfried Wiegand, Alan Yayıncılık, sf ) Mücadele Gazetesi, Sayı. 9, 6.sf. 3) Modern Sanatın Öyküsü, Norbert Lynton, Remzi Kitabevi, sf ) Picasso, Wilfried Wiegand, Alan Yayıncılık, sf ) Picasso'nun doğruları ve Yanlışları, John Berger (Referans) Ünlü Fransız Sair Paul E L U A R D 1937 yılında Guernica tablosu için GUERNlCA'N l'n U T K U S U şiirini yazmıştır. GU E R N İ C A ' N I N UTKUSU Tarlalarla maden ocaklarının yoksul ev lerindeki insanlar Sıcaktaki güzel yüzler, soğuktaki güzel yüzler gecenin, karanlığın, darbenin reddi için, her şey için güzel yüzler, Uzaya atılınca, Ölümünüz örnek olacak onlara. Ölüm, dehşete düşmüş bir yürekle Ekmek, toprak, su, uyku v e masmav i gökyüzünün mutluluğu v e kapkara yoksulluk Yaşamımızla ödetilecek Ekmeğimizi elimizden alanlar, Bizi yargılayan çılgınlar Meteliği bölüşürüz de Gereksinim duyma yız sadakanıza Saygımız v ar Ölülerimizi selamlayacak kadar Onlar bizim dünyanın insanları değildir Kadınların, çocukların hep aynı hazinesi İlk yazın yeşil yapraklarından, saf ana sütünden v e pırıl pırıl gözlerindeki sürekliliğin Kadınların, çocukların hep aynı hazinesi Gözlerde İnsanlar onu sav unuyor, elinden geldiğince Kadınların, çocukların gülü hep a ynı kızıl gül: Gözlerinde yansı yan kanın Korkuyla yüreklilik, yaşamla ölüm gibi İnsanlar için bir türkü gibi söylenen, İnsanlar için gizlenen bu hazine Gerçek insanlar gelin Umutsuzluğu söndürüp umut ateşlerini yakmak için Beraber açalım bir tomurcuk gibi geleceğin kapısını Paryalar, ölüm, toprak v e o iğrenç çirkinlik Düşmanlarımızın rengi gibi hep a ynı Gecemiz gibi karanlık Ama kuşku yok utku bizim artık. Çeviri: Aydın KARAHASAN Bu şiir 1937 yılı ParisUluslararası Sergisinde Guernica tablosunun yanında sergilenmiştir. T A V I R 1 7

DEVRİMCİ SANATIN KAYNAĞI İNSAN SEVGİSİDİR

DEVRİMCİ SANATIN KAYNAĞI İNSAN SEVGİSİDİR MERHABA Bültenimizin ikinci sayısı savaş tehlikesinin kapımıza dayandığı koşullarda çıkıyor. Hepimizin bildiği gibi Irak'ın Kuveyt'i işgalini bahane eden ABD emperyalizmi, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmeye

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

tutulmaz acıların hesabı bir yılandır k ahpelik pusularda susmak korkak harcıdır ölmek yiğit işidir k avgalarda

tutulmaz acıların hesabı bir yılandır k ahpelik pusularda susmak korkak harcıdır ölmek yiğit işidir k avgalarda tutulmaz acıların hesabı bir yılandır k ahpelik pusularda susmak korkak harcıdır ölmek yiğit işidir k avgalarda (Mehmet Ercan) Haziran '95'te 1 Merhaba 2 Aslaa Geri Dönmeyeceğimiz Bir Yolda Yürüy oruz/

Detaylı

Sayı 34 /11 Haziran 1999 KURTULUŞ 2

Sayı 34 /11 Haziran 1999 KURTULUŞ 2 Sayı 34 /11 Haziran 1999 KURTULUŞ 2 Gazetemizin 4 Haziran 1999 tarihli 33'üncü sayısı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından sansürlendi. 33'üncü sayımız da sansürlenen yazarlarımız; Kürdistan'da

Detaylı

oğullarını, kızlarını sorduklarında kapı- özel savaşa ve kontrgerillaya ayırdık. "Kirli savaş" sürüyor. Kirli savaşın kur-

oğullarını, kızlarını sorduklarında kapı- özel savaşa ve kontrgerillaya ayırdık. Kirli savaş sürüyor. Kirli savaşın kur- MÜCADELE 2 14 Kasım 1992 MERHABA Şimdiye kadar alışılagelmiş gibi ga- ki çıkarayım" zetemizin 19. sayısı da toplatıldı. Top- derken sistelatma kararına gerekçe olarak Devrimci min son vuru- Sol'un eylemlerini

Detaylı

Bu kader değil! Besleme İt Sürülerinin Katlettiği Erdal Yıldırım'a Binler Sahip Çıktı

Bu kader değil! Besleme İt Sürülerinin Katlettiği Erdal Yıldırım'a Binler Sahip Çıktı Bu kader değil! Senirkent, İkitelli.,. Bu kez de Rize'nin Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Hemşin ve Pazar'da sel felaketi... Bu ilçelerinde 31 Ağustos günü yağan şiddetli yağmurun yol açtığı sel sonucu 7 kişi

Detaylı

Mücadele gazetesinin yayını bir ay durduruldu Mücadele gazetesinin 114. sayısı yine

Mücadele gazetesinin yayını bir ay durduruldu Mücadele gazetesinin 114. sayısı yine 22 Ekim 1994 Mücadele gazetesinin yayını bir ay durduruldu Mücadele gazetesinin 114. sayısı yine yıldırım hızıyla toplatılırken, Ağustos habiri ve diğer 11 kişi, 9 gün gözaltında na alındılar. Halkın Gücü

Detaylı

DEV-GENÇ LİLER YENİ DÖNEMDE NE YAPMALI?

DEV-GENÇ LİLER YENİ DÖNEMDE NE YAPMALI? LİSELİ DEV-GENÇ TEN Merhaba Sevgili Dostlar, Yoldaşlar! Dördüncü sayımızla sizlerle birlikteyiz. Verimli geçirdiğimiz bir yaz döneminden aldığımız enerjiyle, okulların açılmasını sabırsızlıkla bekliyorduk.

Detaylı

Aylık Sanat Dergisi. Merhaba,

Aylık Sanat Dergisi. Merhaba, Merhaba, Aylık Sanat Dergisi Sahibi: İdil Kültür Sanat Yay. Org. Rek. Film. Tic. Ltd. Şti. adına İRŞAD AYDIN Yazıişleri Müdürü: YASİN ALİ TÜRKERİ Yazışma Adresi: İDİL KÜLTÜR MERKEZİ DEREBOYUC.NO:110/55

Detaylı

MEMURLARIN MEŞRU DİRENİŞİNİ DESTEKLEYELİM ZULME KARŞI HEP BİRLİKTE DİRENELİM

MEMURLARIN MEŞRU DİRENİŞİNİ DESTEKLEYELİM ZULME KARŞI HEP BİRLİKTE DİRENELİM KURTULUŞ 2 7 Mart 1998 MEMURLARIN MEŞRU DİRENİŞİNİ DESTEKLEYELİM ZULME KARŞI HEP BİRLİKTE DİRENELİM İşçiler, öğrenciler, gecekondu halkı, köylüler, bütün halkımız; Memurlar bugün haklı taleplerini ifade

Detaylı

CEPHE. CeHePe değil. Kılıçdaroğlu ndan hayır gelmez!

CEPHE. CeHePe değil. Kılıçdaroğlu ndan hayır gelmez! Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Kılıçdaroğlu ndan hayır gelmez! CeHePe değil 8 yıllık AKP iktidarı, 8 yıllık Baykal muhalefeti Bir darbe ya da askeri müdahale dışında hiç

Detaylı

HALK EKMEĞE BERKİN ADALETE DOYUNCAYA KADAR SUSMAYACAĞIZ

HALK EKMEĞE BERKİN ADALETE DOYUNCAYA KADAR SUSMAYACAĞIZ CMYK Kalkın kadınlar ve unutmayın ki bizim size ihtiyacımız var. Çünkü biz inanıyoruz ki dünyanın yarısı siz iseniz devrim kavgasının yarısı da siz olmalısınız Ernesto Che Guevera 15 Günlük Gazete SAYI:9

Detaylı

Bir dahaki sayımızda buluşmak dileğiyle..

Bir dahaki sayımızda buluşmak dileğiyle.. Merhaba Sahibi Tavır Yayınları adına Bahar Kurt Genel Yayın Yönetmeni Gamze Keşkek Sorumlu Yazıişleri Müdürü Yeliz Yılmaz Yayın Danışmanı Veysel Şahin Yazışma Adresi İstanbul Mahmut Şevket Paşa Mah. Mektep

Detaylı

Gerçek dergisine bir öneri: "Dağlara gel" (...) Gerçek dergisinin 24 Aralık 1994 tarihli sayısında kamu emekçilerinin 20 Aralık eylemleri ile il-

Gerçek dergisine bir öneri: Dağlara gel (...) Gerçek dergisinin 24 Aralık 1994 tarihli sayısında kamu emekçilerinin 20 Aralık eylemleri ile il- 2 21 OCAK 1995 Merhaba, Geçtiğimiz hafta halk düşmanları, düşmanlığa devam ettiler yine... Sana düşman, bana düşman, halka düşman... Demokratik kurumlardan sosyalist basına, yüksek öğrenim gençliğinin

Detaylı

haberler haberler YGS aldatmacasına hayır! DEVRİMCİ GENÇLER MAHİR E YÜRÜDÜ DERSİMİZ SAVAŞSA ÇALIŞMIYORUZ ÖZGÜRLÜKÇÜYÜZ AMA SALAK DEĞİLİZ

haberler haberler YGS aldatmacasına hayır! DEVRİMCİ GENÇLER MAHİR E YÜRÜDÜ DERSİMİZ SAVAŞSA ÇALIŞMIYORUZ ÖZGÜRLÜKÇÜYÜZ AMA SALAK DEĞİLİZ 2 Merhaba Uzun bir sürenin ardından, biraz gecikmeyle de olsa yine beraberiz. Önceki sayılarımızda dillendirdiğimiz ve hiç vazgeçemediğimiz bir sözümüz var: Bizler hayatın uslanmaz acemileriyiz. Bu sözümüzden

Detaylı

Genel Direniş Tam Bir Zaferle Sonuçlandı

Genel Direniş Tam Bir Zaferle Sonuçlandı Merhaba, Onursuz ve ahlaksızdılar... Yüreklerindeki korkunun ifadesiydi işkencecileri bu kadar pervasızlaştıran. Bu yüzden yine saldırdılar çalışanlarımıza, okurlarımıza. Adana temsilcimiz Bülent Ecevit

Detaylı

SAYI: 39 17 Temmuz 1997 100.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASI GAZETE

SAYI: 39 17 Temmuz 1997 100.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASI GAZETE HALK İÇİN SAYI: 39 17 Temmuz 1997 100.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASI GAZETE 1996 Mayıs -Temmuz Cezaevleri IfllIlPİlll n HALK İÇİN KURTULUŞ 2 19 Temmuz 1997 İDİL'İN SORUSU.. "SORU SORMAK MI DAHA KOLA

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 154 *Temmuz 2010 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 ÖZGÜRLÜK İÇİN 3. GENÇ KADIN BULUŞMASI DOSYASI SAYFA 34-56

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 154 *Temmuz 2010 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 ÖZGÜRLÜK İÇİN 3. GENÇ KADIN BULUŞMASI DOSYASI SAYFA 34-56 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 154 *Temmuz 2010 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 ÖZGÜRLÜK İÇİN DİRENİŞİ YÜKSELTELİM 3. GENÇ KADIN BULUŞMASI DOSYASI SAYFA 34-56 Dersim 10. Doğa ve Kültür Festivali nde

Detaylı

BAŞ EĞMEMEYİ ONLARDAN ÖĞRENDİK

BAŞ EĞMEMEYİ ONLARDAN ÖĞRENDİK MÜCADELE DİRENİŞ GELENEĞİ BAŞ EĞMEMEYİ ONLARDAN ÖĞRENDİK "... Beni baskınlar götürür gerillanın şahdamarı halkıma korkunç ve soylu bir tutkudur dayatma Deniz GEZMİŞ Yusuf ASLAN Hüseyin İNAN İbrahim KAYPAKKAYA

Detaylı

MÜCADELENİN SESİ SUSMAYACAK!

MÜCADELENİN SESİ SUSMAYACAK! 2 26 Kasım 1994 Mücadele, İşçi Hareketi, Yoksul Halkın Gücü gazeteleri ve Devrimci Gençlik dergisine polis baskını SUSMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ! 24 Kasım günü dergimizin ve Mücadele, İşçi Hareketi ve Yoksul

Detaylı

Emeğin Sanatı. EMEĞĐN SANATINDAN 14. MERHABA Sf:2 YAŞAM VE SANATTA 15 GÜNÜN ĐZDÜŞÜMÜ SEÇĐM-GEÇĐM-DEVRĐ DAĐM / ERDOĞAN TEZGĐDEN

Emeğin Sanatı. EMEĞĐN SANATINDAN 14. MERHABA Sf:2 YAŞAM VE SANATTA 15 GÜNÜN ĐZDÜŞÜMÜ SEÇĐM-GEÇĐM-DEVRĐ DAĐM / ERDOĞAN TEZGĐDEN EMEĞĐN SANATINDAN 14. MERHABA Sf:2 BU SAYININ SAVSÖZÜ Sf:3 YAŞAM VE SANATTA 15 GÜNÜN ĐZDÜŞÜMÜ Sf:4-12 SEÇĐM-GEÇĐM-DEVRĐ DAĐM / ERDOĞAN TEZGĐDEN Sf:13-14 NURHAK / BABÜR PINAR Sf:15 SĐYAH /ĐRFAN SARĐ Sf:16

Detaylı

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org İçindekiler - Haziran dan Hazirana...1 - Asıl Sorumlu: Vahşi Kapitalizmin Aşırı Kâr Hırsıdır - Yusuf Erdem.3 - Somada Katliam - Burcu Ovacık...6 - Evladımı da...katleden Vahşi Kapitalizmdir. -Sinan Taştan...8

Detaylı

Yeni bir toplumun tarihinin ilk

Yeni bir toplumun tarihinin ilk Yeni bir toplumun tarihinin ilk» 8-9» 3 21. yüzyıla ayaklanmalarla girildi 21.yüzyıla ayaklanmalar ile girilmesine rağmen henüz işçi sınıfı iktidarı kurulamamıştır. Bir kez daha işçi sınıfının önder olmadığı

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 24 Nisan 1915 te Büyük Bir Suç İşlediler... olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 14 NİSAN 2015 Yıl: 1 Sayı: 10 On Beş Günlük Gazete Fiyatı: 1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD 1 MAYIS, 1 MAYIS, İLK DİLEĞİMİZ,

Detaylı

Ferhat Gerçek in Kayıp Tişörtü Nerede?

Ferhat Gerçek in Kayıp Tişörtü Nerede? Ferhat Gerçek in Kayıp Tişörtü Nerede? İnfazlar nasıl örtbas edilir?.. Katil polisler nasıl korunur?.. Adaletin değil, katliamcıların hizmetindeki yargı nasıl çalışır? Cevaplar Ferhat Gerçek Davasındadır!

Detaylı

türlü içlerine sindiremiyorlar. Malatya'da gazetemiz okurlarımız tarafından insanlara tek tek anlatılınca polis ne

türlü içlerine sindiremiyorlar. Malatya'da gazetemiz okurlarımız tarafından insanlara tek tek anlatılınca polis ne MÜCADELE 2 3 Ekim 1992 MÜCADELE Yüzlerce katiliyle devrimcileri kurşuna dizen, Türkiye halklarına karşı açık sonrasında şehitlerimizin başına üşüşerek zamlarla, halkın cebindeki son kuruşa detine bizi

Detaylı

İ ç i n d e k i l e r

İ ç i n d e k i l e r İ ç i n d e k i l e r 4 Açlığın sorumlusu emperyalistler ve işbirlikçi tekellerdir! 840 Milyon İnsanı Aç Yatıran Emperyalistlere ve İşbirlikçilerine Karşı Savaşıyoruz! 7 İş Cinayetlerinde çocuklarımızı

Detaylı

Basıldığı yer: Azadi matbaası

Basıldığı yer: Azadi matbaası Basıldığı yer: Azadi matbaası Basım tarihi: Mayıs 2004 İçindekiler Giriş Bu işte kadınlar da var Hedefimiz, silahsız bir dünya Bunları yaşayan yüzlerce kadın var Dağlar, bir gerilla için bambaşkadır Özgür

Detaylı

Mücadele halkı kucaklıyor

Mücadele halkı kucaklıyor MÜCADELE 2 29 Ağustos 19 Mücadele halkı kucaklıyor -Yazıyor! Katliamı izleyen bakanları yazıfor! -Tarihi kanlarıyla yazanları Mücadele'de okuyun! -Basındaki satılık kalemler kimler? Gazetemiz Mücadele'de!

Detaylı

tavır gündelik yaşamda kapitalizm sömürücü ve egemen bir kültür: yağma ve talan bizim edebiyatımız

tavır gündelik yaşamda kapitalizm sömürücü ve egemen bir kültür: yağma ve talan bizim edebiyatımız k ü l t ü r s a n a t y a ş a m ı n d a tavır ı s s n 1 3 0 3-9 1 1 3 2 0 1 1 / 1 2 s a y ı 1 1 5 2. 2 5 T L ( K D V l i ) gündelik yaşamda kapitalizm sömürücü ve egemen bir kültür: yağma ve talan bizim

Detaylı