Yüksek Binalarda Teknik flletme Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Binalarda Teknik flletme Yönetimi"

Transkript

1 Yüksek Bnalarda Teknk flletme Yönetm Okan Toker; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyes ÖZET Ça m z modern ve yüksek bnalar n n kompleks yap s yüklend ve sundu u fllevlern poztf katk lar n n yan s ra ele al nmas gereken cdd flletme problemlern de berabernde getrmektedr. Yap lar komplekslefltkçe, gerekl donan m ve flletme prosesler say s da gderek artmaktad r. Bu durum, yaflayan bu dev komplekslerde fllet-menn gderek daha da zorlaflmas na, verm-llk, sürekllk ve optmzasyon gözönünde bulunduruldu unda baflar lamayacak noktalara tafl nmas na yol açmaktad r. Bu sebeple flletme yönetm bafll bafl na ele al nmas gereken öneml br konsept olmufltur. Günümüz teknolojsnn bze sundu u her türlü yenlk ve sstem flüphesz fayda sa lamak çn tesse katk koymaktad r; e er do ru br fleklde kullan l rsa. flletme yöne-tmne katk sa layan bu sstemlern optmum verm al nacak fleklde kullan lmas se ayr br htsas konusudur. flte yaz m z n konusu olan Teknk flletme Yönetm de flletme yönetmnde büyük br dlm oluflturan, kullan c ya ve flletmecye büyük fayda sa layan en öneml sstemdr. Bu çal flmam zda teknk flletme yönetm, entegre sstemler, bna yönetm sstem özellkler, entegrasyon, letflm teknkler ve protokoller le örnek br uygulama olan Emrates kz Kuleler sstemler ele al nm fl ve detay blgler sunulmufltur. Techncal Management Methods for Mult-Storey Buldngs ABSTRACT Allthough modern and mult-storey buldngs of today wth ts complex structure offers postve functons, they have emerged some serous problems to be tackled. The more complex the buldngs become, the more equpment and operaton processes occur, whch leads to more dffcultes n management of lvng gant complexes and thus brngs out problems that cannot be handled when effcency, sustanblty and optmzaton are taken nto account. For that reason, management method has become an essental concept to be handled separately. Any and all nnovatons and systems offered by hresent technology provdes contrbuton to the buldngs for benefts, only f they are used properly. Use of such systems n optmum manner to provde contrbuton to management admnstraton s another subject requrng seperate specalzaton. The subject of ths study Techncal management method s the most mportant system formng the bggest porton n operaton management and provdng great benefts to the user and operatng unt. n ths study, we have descrbed techncal management admnstraton, ntagrated systems, buldng management system features, ntegraton, communcaton technques and protocols wth an example applcaton n Emrates Twn Towers system and provded detaled nformaton. 1. Grfl Yüksek bnalar, sahp olduklar kompleks yap lar sebeb le flleme yönetm aç s ndan çefltl zorluklar ve problemler de berabernde getrmektedr. Kompleks yap lar br çok breysel çal flan sstem çermekte, bu sstemlern baz lar n n ç kt lar br d ernn grdler olarak brbrn etkleyeblmektedr. Brbrn etkleyen proseslerde toplam performans zncr üzerndek her halkan n ayr ayr performans ndan etklenr. Ayn fleklde hata da prosesn performans n negatf etkler ve bazen durmaya kadar yol açablr. Bu sebeple prosesler çok y tan mlamak ve brbrler le lflklern y düzenlemek gerekr. Bu da ancak tümleflk br zleme ve kontrol yöntem le mümkündür. Günümüz teknolojsnn bze sundu u her türlü yenlk ve sstem flüphesz fayda sa lamak çn tesse katk koymaktad r; e er do ru br fleklde kullan l rsa. flletme yönetmne katk sa layan bu sstemlern optmum verm al nacak fleklde kullan lmas se ayr br htsas konusudur. flte yaz m z n konusu olan Teknk flletme Yönetm de flletme yönetmnde büyük br dlm oluflturan, kullan c ya ve flletmecye büyük fayda sa layan en öneml sstemdr. Çal flmam zda, 2. Bölümde Teknk flletme Yönetm, 3. Bölümde Teknk flletme Yönetm ve Entegre Sstemler, 4. Bölümde Bna Yönetm Sstem Özellkler, 5. Bölümde Entegrasyon, letflm Teknkler ve Protokoller, 6. Bölümde se örnek br uygulama olarak, çarp c br yüksek katl bna uygulamas olan Emrates kz Kuleler sstemler ele al nm fl ve detay blgler sunulmufltur. 2. Teknk flletme Yönetm Teknk flletme yönetm, vermll n art r lmas, gderlern mnmze edlmes, proseslern kontrol alt nda optmzasyonu, ekpman ve sstem çal flma ömürlernn art r lmas, sürekl, güvenlr ve konforlu çal flma ortam n n sa lanmas amaçlar na yönelk gelfltrlmekte olan ve son y llarda orta ve büyük ölçekl flletmelerde vazgeçlmez hale gelen br uygulama ve yönetm entegre sstemdr. Faclty Management tan m le dünyada yayg nca blnmekte ve uygulama say s gderek artmaktad r. Teknk flletme yönetmnde ana hedefler k saca flu bafll klar alt nda nceleneblr - Operasyon ve Bak m Çözümler, - Operasyon ve Bak m Program, - Mal De ernn Artt r lmas, - Karl l n Artt r lmas, - Üretkenl n Artt r lmas, - Krtk Aktvte Deste. Bu hedefler ve çer e afla da k saca de nlmfltr 2.1 Operasyon ve Bak m Çözümler Çekrdek hedeflere ve prosese odaklanmak ve günlük teknk flletme süreçlern düflünmeden bunu yapablmek, flüphesz br flletme çn çok önemldr. Entegre br Operasyon ve Bak m Program teknk flletme fllernn yönetmnde öneml katk sa lar. Farkl flletme görevler olan farkl kullan c lar n kendlernn sorumlu oldu u sstemlern yan s ra, brbrnden etklenen d er sstemlern verler ve ç kt lar ndan haberdar olmas ve bunun br operasyon ve bak m program dahlnde yap lmas, teknk flletme yönetmnde büyük avantaj sa lar. Bu sayede operasyon ve enerj bütçe planlamas yapmak mümkündür. 2.2 Operasyon ve Bak m Program Operasyon ve bak m program le operasyon malyetler düflürülür ve daha tahmn edleblr hale gelr. Çekrdek hedeflere odaklanmak mümkün olur. Ek olarak teknk flletme çn ç kaynaklar gelflr. ç kaynaklarda mevcut olmayan yen kaynaklara erflm sa lan r. Muhasebe avantajlar artar; çok yönlü operasyon ve bak m malyet ve gder raporlar elde etmek mümkün olur. 2.3 Mal De ernn Artt r lmas flleyen br yap da sadece bak m n yap lmas ve sürekll n sa lanmas de l, flletmeye de er kat lmas da önemldr. Teknk flletme Yönetm stratejs belrlenrken tüm teknk flletme olanaklar n n ömür analz yap lmal d r. Analz, olanaklarla lgl, htyaç, yap m, operasyon, bak m, afl nma, bozulma, de flm gb bafl ndan sonuna tüm aflamalar gözden geçrlerek yap lmal d r. flletmey uzun ömürlü yapmak ve de er katmak ana amaçlardan brdr. 2.4 Karl l n Artt r lmas Sabt bütçe le çal flan flletmelerde katk n n sa lanmas, elde var olan n dkkatl br fleklde de erlendrlmesyle olablr. Bütçe harcnde yap lablecekler, vermn artt r lmas, üretkenl n art r lmas, daha fazla servs ve daha fazla de er elde edlmesnden geçmektedr. flletmenn y tan nmas ve benchmarkng blgs le flletme olanaklar ndan en etkn fleklde yararlanmak mümkün olacakt r. Blgnn fnansal sstemlere erflm ve do ru kullan m le malyet ve detay çeren raporlar elde etmek, bunlar de erlendrerek verm

2 ve üretkenl kontrollü br fleklde art rmak mümkündür. 2.5 Üretkenl n Artt r lmas Çal flanlar ve ekpman çn y olan her fley, fl çn de ydr. y entegre br teknk flletme sstemnn, nsan, ekpman ve proses verm üzernde büyük poztf etks vard r. Kendn güvende hsseden, konforda hsseden ve çevresn kontrol edebld n hsseden çal flanlar fller üzerne daha y odaklanablrler. Kesntsz ve verml çal flan br endüstryel ekpman daha fazla üretkenlk demektr. Ortam flartlar n n ekpman n htyaç duydu u flartlara uygunlu unun sa lanmas çn kullan lan kontrol sstemler de üretkenl n artmas na katk sa lar. Kontrolün uygun bak m ve servs stratejlerne de katk s büyüktür. 2.6 Krtk Aktvte Deste Krtk aktvteye / proseslere sahp flletmelerde kesntye tahammül yoktur ve kabul edlemez. Üretkenlk ve karda büyük kay ba yol açar. Bu tp flletmelerde flletmenn yan nda prosesn y alg lanmas ve kesntsz operasyonun garant alt na al nmas gerekr. Temz oda, ver merkez ve laboratuvarlar gb öneml ve krtk aktvte olan uygulamalarda kesn stenlen de erlern tutturulmas çok önemldr. Br blg a nda kesntsz enerjnn garantlenmes, saat saatne kesn sonuçlar verecek kontrol teknklernn uygulanmas, sahada veya uzaktan an nda zleme ve kontrolün yap lablmes çok önemldr. Bu sayede hassas ve kesntsz çal flmas gereken sstemler stenlen fleklde çal fl r halde tutulablrler. 3. Teknk flletme Yönetm ve Entegre Sstemler Teknk flletme yönetmnde entegre sstemlern ve sstemlern verml ve güvenlr br yap oluflturulmas na katk s büyüktür. Afla da belrtlen sstemler ve servsler teknk flletme yönetmnde entegrasyon gerekll olan en önemllerdr - Bna Otomasyon Sstem Servsler, - Güvenlk Sstemler, - Yang n ve Can Güvenl, - Mekank Sstem Servsler, - Elektrk Sstem Servsler, - Enerj Yönetm Servsler, - Uzaktan Erflm ve Yönetm Sstemler. lgl sstemler ve servslerle entegrasyon afla dak bafll klar alt nda ncelenmfltr. 3.1 Bna Otomasyon Sstem Servsler Teknolojk gelflmelern sürekll, otomasyon sstemlernn de s n rlar n olabld nce genflletmektedr. Bu sstemler gelfltkçe daha yüksek performansl ve genfl blg yönetm gerektren sstemlern önerlmes le artarak daha kompleks hale gelen servs hzmetler gerekmektedr. Sstemlern hang üretc taraf ndan üretld düflünülmekszn optmum kapaste ve uygulanablrlk s n rlar çnde kullan lmas n n sa lanmas gerekmektedr. 3.2 Güvenlk Sstem Servsler Rsk ve sorumlulu un azalt lmas, kay plar n önlenmes çn gerekldr. Güvenlr br flletme güvenl krtk br çok sorunu çözeblr. Yne de rsk ve sorumluluklar, güvenlr ve teknolojk br güvenlk sstemyle mnmze edleblr. Geçfl kontrol sstemler, KDTV sstemler, çevre güvenlk sstemler, h rs z alarm sstemler gb entegre sstemler, daha güvenlr çözümlere olanak verr. 3.3 Yang n ve Can Güvenl Servsler Can ve en de erl mal varl klar n n korunumu çn gerekldr. Bast görünmesne ra men yang ndan korunum sstemler sofstke br yaz l m taban nda yönetlen kompleks komponent a lar na sahp sstemlerdr. Rutn ve önleyc bak m le bu sstemlern aktf ve fllevsel tutulmas gerekldr. Bu sayede en yüksek sevyede koruma sa lamak mümkündür. ler entegrasyon teknkleryle flletmenn yang n güvenl nn sa lanmas ve sürekl k l nmas çok önemldr Mekank Sstem Servsler Sstem ömrünün olabld nce uzun olmas n sa lamak çn gerekldr. En son gelflmelere paralel gelflen tahmn yürütücü ve önleyc uygulamalar n fl nda optmum sstem performans n yakalamak mümkündür. Bu sayede operasyon malyetler düflürüleblr. Sstem blglerne ulaflablme ve entegrasyonla, son teknolojk yöntemler kullanarak, sstem uzmanl n n da katk s yla beklenen sonuçlar elde etmek mümkündür. 3.4 Elektrk Sstem Servsler Güvenlrl art rmak ve ar za/kesnt süresn düflürmek çn gerekldr. Güç sstemlernde garantl kesntsz çal flman n sa lanmas, proses ve flde meydana geleblecek kesntlern önlenmes le üretm kay plar n n ve çokça malyetl elektrksel sstem durma süreçlernn mnmze edlmesne olanak verr; ver letflm kayb, elektrk yang nlar gb rskler de mnmze eder. Krtk güç sstem mühendslk ve bak m çal flmalar le güç kaltesnn analz ve sabt tutulmas, güç kaynaklar n n güvenlrl ve güç da t m sstemlernn uzun ömürlü olmas sa lanablr. 3.5 Enerj Yönetm Servsler Enerj tüketmn mnmze etmek ve malyetler düflürmek çn gerekldr. Enerj yönetm servsler bna sstem performans n n optmze edlmesnde öneml yer tutar. Ne kadar enerj kullan ld n n ve ne kadar malyete sebep oldu unun tespt le yola ç k larak entegre sstemlerle tespt sonuçlar na göre yönetmle optmzasyon sa lan r. 3.6 Uzaktan Erflm ve Yönetm Sstemler Bak fl ve zlemenn gelfltrlmes önemldr. Uzaktan erflm ve yönetmle, blg, teknoloj ve uzmanl a ulafl m sa lan r. Bu sayede fln krtk aktvteler ve flletmenn de erler üzernde kontrolün gelfltrlmes de sa lanablr. Web kullan ml ve erflleblr servslerle teknk flletme performans n etkleyecek olay bazl do ru kararlar uzaktan ve an nda almak mümkündür. 4. BYS Özellkler Bna Yönetm Sstemlernn sa lad s n rs z çözümlerle Teknk flletme Yönetmnde vermllk, konfor, güvenlk, korunum, kullan c ve sstemlern üretkenl nn kontrolü ve yönetm kolayl kla yap lablmektedr. Bu sstemler, ler teknolojye sahp, aç k, standart tabanl T platformunda gelfltrlmfl sstemlerdr. flletme olanaklar n n ve sahp oldu u sstemlern performans analzne, krtk olan hedef ölçüm de erlernn belrlenmes ve kontrolüne olanak veren yap ya sahp sstemlerdr. Merkez tasar m ve güçlü ver uygulamalar le herhang br fl kolunun blg altyap s na tamamen uyumlu, bna endüstrs standartlar n n kullan m le hemen hemen tüm d er üretclern sstemler le entegrasyonun sa lanmas na olanak veren yap dad r. Kurulu bulunan tüm esk sstemlern yen yap ya kolayl kla entegrasyonuna uygun altyap ya sahp olmas avantajd r. Vernn ve blgnn da t lmas ve efektf raporlamaya odaklanm fl, ham datan n kullan lablr, flleneblr veya karar verme an nda kullan lablecek de erl verlere dönüfltürülmesn sa layan, dönüfltürülmüfl vernn da t lmas le de km, nerede, ne zaman htyaç duyarsa verye ulaflma ve nceleme flans na sahp olablece olanaklar sunan sstemlerdr. Sstemn WEB tabanl kullan c arayüzü olmas, tüm sevyelerdek karar verclern verlere ulaflmas na ve tüm kompleks ve u raflt r c proseslern analz ve çözümünde karar verme ve yönetm aflamalar nda kolayl a olanak verecek özellktr. Bna yönetm sstemnn flletme blg altyap s na entegrasyonu le sstemlern performanslar n n tüm performans hedeflerne entegrasyonuna olanak sa layan br platform sunablen br sstem, Teknk flletme Yönetmne uygun br sstemdr. Sundu u olanaklar le br tesse / flletmeye tasar m aflamas ndan yap m aflamas na kadar her aflamada katk sa layan, modern, standartlara uygun yap s le tasar m n fllevsell n ve sürekll n sa layan, gelflmfl mühendslk, flletmeye alma ve servs araçlar ve alt yap s le kolay kurulum ve kullan m sa layan, Yap / nflaat proseslernde, performans teknolojlernde ve yaflam süreç servslernde kullan lan Blg Tabanl Entegrasyon yaklafl m n destekleyen br sstem teknk flletme yönetmnde kullan lablecek en elverfll sstemdr. BYS, belrtlen baz öneml özellkler le; optmal bafllatma, kltleme, totalzasyon, pulse metre entegrasyonu, grafk, N2, BACnet, LON veya 3. part system entegrasyonu, kullan c taraf ndan tan mlanablen klasörler, Ethernet, LAN, WAN, nternet, ortam nda da t lm fl, merkez olmayan zleme ve controller, drekt RS232 ba lant s, nternal modem, external USB modem, herhang br PC ye ba l yaz c dan rapor alma, telefon hatt üzernden çevrmel ba lant, LAN veya WAN üzernden haberleflen NAE ler, 10/100Mb Ethernet

3 ba lant s, chazdan chaza nokta noktaya ver paylafl m, takvm ve programlama, alarm yönetm, kullan c grafkler, kontrol mant ksal programlama, kullan c güvenlk flfreler, tarh ver, yang n sstem entegrasyonu, güvenlk Sstem entegrasyonu, 3. Part sstem üretclernn breysel sstemler le entegrasyon, BYS zleme obsyonlar, olay zleme, alarm zleme, rapor / sorgu obsyonlar, alarm raporlama, zlemeye kapat lm fl nokta raporlar, offlne konumu raporlar, operatör kumanda raporlar, hata raporlar, ekran yap s, chaz / obje smler, menü görüntüler, operasyon modlar, çerçeveler, konlar, statü göstergeler, kullan c yol göstercler, güvenlk yönetm, grafk gösterm, vertaban yaratma, trend zleme, enerj yönetm,... ve daha brçok komut ve özellkle, teknk flletme yönetmne etkn destek sa lar. 5. Entegrasyon, letflm Teknkler ve Protokoller Bna teknk flletme yönetmnde sstemler aras entegrasyon, zleme ve kontrolde bütünlük, verm, h z ve güvenlrlk aç s ndan çok önemldr. Bu amaca yönelk gelfltrlmfl çefltl sstemlern kulland klar farkl letflm teknkler ve protokoller vard r. Bunlardan en yayg n kullan lanlar, Actve X, ODBC, OPC, P, TCP/P, LonWorks, BACnet, EB, MODBUS, JBUS, MBUS,... gb letflm teknkler ve protokollerdr. Actve X, uygulama letflm sa layan etkn br metoddur. Vernn ötesnde çal flma alan entegrasyonuna gder. Open Data Base Connectvty (ODBC), farkl ver taban sstemlerne ulafl mda kullan lan standart formatt r. Breysel sstemler aras nda ver de flm aç s ndan popüler olmaktad r. OLE for Process Control (OPC), PC / workstaton sevyesnde brbryle çal flablme platformudur. Yüksek sevyede performansl ve unform letflm metodudur. Dünya üzernde yayg n OPC üyeler vard r. nternet Protocol (P, TCP/P), günümüzde br çok alanda kullan lan en yayg n letflm yöntemlernden brsdr. LonWorks, LON Bus, LON chazlar. 3. Part d er LonMark kontrolörler le kullan l rlar. Avantajlar, hat üstündek chazlar n otomatk bulunmas ve tan mlanmas, LON noktalar na uygulanablen tüm BYS özellkler, d er kontrolörlerne drekt ulafl m, tüm kontrolörlern breysel network de flkenler zleneblr. LonMark Chazlar ndak Standart Network De flken Tpler sstem objeler le kolayl kla eflleneblr. Bu sayede sstem tüm LonMark chazlar le entegre edleblmektedr. Tüm sstem objelernn özellkler, efllenen objelere uygulanablr. Jenerk entegrasyon objeler sayesnde kontrolörler aras nda de flken ver letflm kolayl kla sa lanablmektedr. BACnet uyumlu chazlar, TCP/P network üzernde entegre edleblr. 3. Part d er sstem chazlar ndak BACnet objeler, NAE objeler le kolayca eflleneblr. Tüm NAE objeler özellkler efllenen BACnet objeler özellklerne uygulanablr. Tüm yukar da bahs geçen bu letflm teknkler, Ş fekl 1. Emrates kz Kuleler V * S % 1ÿ BYS le Yang ndan Korunma Sstemler, Güvenlk Sstemler, Bak m Onar m Programlar, Muhasebe Programlar gb Teknk flletme Yönetmnde önemler breysel yerler olan sstemlern tek br platformda entegre olmas n sa lar. zleme ve kontrolün tek br sstem bünyesnde yap lablmes daha önce de belrtld gb, verm, h z, güvenlrl art r r, kay plar ve hatay azalt r. Bu sebeple tek br sstem bünyesnde tüm zleme ve kontrolün yap lablmes çok önemldr. 6. Uygulama Örne Emrates kz Kuleler Otel, fl ve Al flverfl Merkez (2000) Yukar da bahs geçen konular n detayl br fleklde uyguland çarp c br uygulama örne, Duba dek kz kulelerdr. Proje detaylar, uygulan lan sstemler, letflm ve entegrasyon blgler afla da ncelenmfltr Bna yap s kz kuleler ve brlefltrc 5 katl podyum bnas. Kompleks Kullan m Amac Otel, fl ve Al flverfl Merkez. Yükseklk 1. Kule 355m, 2. Kule 305m. Sstem Kapastes BYS adres + 20 adet 3. part sstemle entegrasyon. letflm 2 adet 10Gbps breysel kapasteye sahp ATM (Asynchronous Transfer Mode) swtch le Ggabt Ethernet Teknolojs kullan larak T a bazl, Otel flletme Sstem, TV, VOD (Vdeo-on Demand), Ecommerce, nthernet, BMS, CCTV ve Otel Yönetm sstem gb sstemlern entegrasyonu. Tüm sstem T network le entegre edlmfl afla da belrtlen sstemlerden oluflmaktad r - Bna Yönetm Sstem, - Otel Yönetm Sstem, - Telekomnkasyon Sstemler, - Vdeo-on-Demand. Canl TV ve r., Radyo Sstem, - Telefon Sstem, - nternet, - E-posta Servsler, - Blgsayar Oyunlar, - E-commerce Sstem, - Güvenlk Sstemler, - Yang n Alarm Sstem, - CCTV Sstem, - H rs z Alarm Sstem, - Teknk flletme Yönetm Sstem, - Kongre Odalar çn Presentasyon, Vdeo konferans, ses ve projeksyon sstemler, - Asansör Sstem, - Ayd nlatma Sstem, - Bna Servsler (15 Ad). fekl-2 de bu entegrasyon yap s görülmektedr. Tüm sstemler kullan c ya dost yap ya sahp br yaz l mla flletlmektedr. fekl - 3 te bu yap görülmektedr. Tüm system konsept tek br merkezde oluflturulablmfl, standardzasyon ve genflleyeblrlk sayesnde esnek br yap elde edlmfltr. Entegrasyon sayesnde breysel ve kend fllevler do rultusunda çal flan sstemler brleflk yap ya dönüflmeye bafllam flt r. Otomasyon sstemlernn tarh geçmflnde öneml br aflama olan bu geçfl, operasyon felsefesn breysel sstem anlay fl ndan fl / proses anlay fl na tafl m flt r. Bu sayede global br yönetm breysel kontrolün eksklern ortadan kald rablmfl ve gelecek sstemlern performans na büyük katk da bulunmufltur. fekl - 4 te bu geçfl smgelenmektedr. Kompleks yönetm sstem 3 ana grupta nceleneblr - Bna Yönetm sstem, - ATM-A, - nteraktf Msafr Çoklumedya Sstem, Bna Yönetm Sstem; adresten oluflmaktad r Farkl sstemn entegrasyonu le oluflmufltur adet F/C üntes, 1200 adet VAV üntes, LON-TALK protokolü le LON_WORKS kontrolörler le kontrol edlmektedr. - So utma gruplar, yang n alarm sstem ve asansörler, uyumlu gateway brmler le ana sstemle haberleflmektedr. - LON protokolü le ayd nlatma sstem zleme ve kontrolü yap lmaktad r. - Yat r mc ste üzerne Bak m ve flletme Yönetm Yaz l m BYS zleme ve kontrol yaz l m na entegre edlmfl ve tek merkezde tüm verler, zleme ve kontrol fllevler brlefltrlmfltr. - CCTV ve acl durum ayd nlatma sstemler tamamen ana kontrol sstemne entegre edlmfl ve güvenlk ve yang ndan korunma aç s ndan güvenlr br yap elde edlmfltr. - Otel yönetm sstem, enerj yönetm sstem ve pager sstem de tamamen merkez zleme ve kontrol sstemne entegre edlmfl ve bu sayede ak ll bna

4 TV kanallar vdeo sunucusu sunucular grubu =j " merkez program ±3sunucusu 3 ver bankas = a yönetm dahl televzyon sstem termnaller n dahl tan t m ATM - Yönetm A T3 T sesl mesaj sunucusu =131* telefon santral ayd nlatma kontrolü güç kayna telefon -o-a-aa-aa-a ffller ffller vdeo TV ve konferans montör telefon ve P* faks maknes nternet ç k fl duman kontrolü yang n alarm anahtar sstem uzaktan İ kumanda Odalar fekl 2. ATM network le entegrasyon yap s Ö bna yönetm sstem kumanda noktalar - yang n alarm - güvenlk M vdeo konferans elektronk nakt nternet Sstem Tanımlama Tüm Sstem pesfıkasyonı Sstem Arayüz Tanımlama Bulunablrlk ve Esneklk Tüm Sstem Konsept Genşletleblr Bakım ' Donanım \ İtandardzasyom Yazılım zâsybnü Şarın ve A. Protokol lerı tandardzasyom fekl 3. flletm yap s yap s na ulafl lm flt r. ATM A Yap s ; ATM A backbone yap s nda olup k ayr katmandan oluflmaktad r - Fzksel entegrasyon ATM A kablolamas, - Uygulama entegrasyonu Çefltl entegrasyon servsler. A yap s tüm mevcut ve gelecektek protokoller destekleyecek özellktedr. Ses, ver ve görüntü servslern desteklemektedr. Tamamen büyüyeblr br yap ya sahptr. Yen eklenecek sstemlern a a kolayl kla entegrasyonuna olanak verecek fleklde tasarlanm flt r. Otel, çefltl krtk uygulamalar n da var oldu u br yap ya sahp oldu u çn telekomnkasyon sstemnn güvenlr ve sa lam olmas gerekmektedr. Modüler, esnek ve büyüyeblr yap ya sahp olan a sstemnde fberoptk a yap s n n avantajlar ndan ve güvenlrl nden yararlan lm flt r. Sstem topolojs fekl - 4 te görülmektedr. Tüm katlar fberoptk backbone a lnk fleklnde ba lanm flt r. Hem fberoptk hem de aktf komponent baz nda tümüyle yedekl br sstem

5 ' geçmfl bugün gelecek fekl 4. Breysel kontrol sstemlernden global kontrol sstemlerne geçfl fekl 5. Sstem topolojs çn örnek «UM4T ;<s kmo 1 j otel blo u TC-34<W >»owr \ TC-U 46 PORT TCÿ«W)PQWT TD««"G»İ r&ÿ«rowfl rç.;»**go«n~) rc-rro MOW T sstem bazl fllem bazl ofs blo u TCa<BfOWT MP! tea4fl PGİrr UM» ı 11 fr m f }-.» Tccmpo»!] fatfl! U -... UM Tİ... ÿf' İMİ? JUİ. TC-sappırr re;' m POWT~].W-».?? - ı; o«ılpcftt TC- ÎS«8 PORT TC-U rı'ÿy ) Mtl f ' TC.«e 48 PORT ] UM X * r.~ l.ıp»fur~ UMU»C-»44»KX*7 1 ] uma l l 1. C01 N. rr.-nr4«wııı MW UMar UM 0» UM m UMM l pr - " oldu u çn sürekllk ve güvenlr br letflm garant alt ndad r. Fberoptk grfl swtch ler katlara proje kapaste gereklerne göre yerlefltrlmfltr. Sstemn modüler ve genflleyeblr yap s htyaç s n rlar zorland nda ek br dalga genfll uygulamas na müsattr. nteraktf Msafr Çoklumedya Sstem; Genellkle brnc s n f otellerde uygulanan bu sstem, ATM a sayesnde yüzlerce vdeo görüntüsünün, canl TV yay n n n geckmesz olarak tafl nmas n sa lamaktad r. Her odada bulunan bu sstem msafrlern uzaktan kumanda le brçok servse ulafl lablmesn sa lamaktad r. Bu servsler, VOD (Vdeo-on-Demand), nteraktf TV, uydu TV, h zl otel ntranet erflm, nternet web servsler, ntranet servsler, otel yönetm sstemne erflm, f r! ' ~~ 1 r; r ; m TÇ<B4f KW*T ft Tt-3f4S?0*T W-< ıs M 4M... ' ÿm.'4t> 8B3h»s Dİ* SEfîr nteraktf otel pazarlama servsler, E- commerce gb servslerdr. Ayn kullan c arayüzünden çefltl teknk sstemlere de ulafl lablmektedr. 7. Sonuç Yukar dak blglern ve örnek uygulama verlernn fl nda yüksek katl bnalarda teknk flletme yönetm konusunun önem ve do ru br performans elde edeblmek çn sstemlern entegrasyonunun art k vazgeçlmez br gerekllk oldu u aç kt r. Güvenlr, verml, konforlu, ekonomk ve sürekl br flletme çn Teknk flletme Yönetm cdd br fleklde yat r m aflamas nda ele al nmal ve tüm prosesler ncelenerek konsept bu yap üzerne gelfltrlmeldr. Kaynaklar n gderek tükenmekte oldu u, enerjnn ve eme n gderek daha da fazla de er kazand son y llarda elmzde olan dkkatl harcamak ve optmum çözümler üretmek, multdsplner yap da gelfltrlmes gereken proje çal flmalar nda, tüm mmarl k ve mühendslk kadrolar nda görev alan üyelere düflen öneml br görevdr. Bu sebeple Teknk flletme Yönetm konusunun bu dsplnler aras nda daha dkkatl ele al nmas n n ülkemze ve ekonommze getrece katk lar n yak n gelece mzde poztf etklern görece mze nan yoruz. Kaynaklar - Johnson Controls Emrates kz Kuleler Raporu. Yazar; Okan Toker, 1989 y l nda Orta Do u Teknk Ünverstes Makna Mühendsl Bölümü nde lsans çal flmas n tamamlad y l nda EMO Teknk Malzeme Tcaret ve Sanay Ltd. ft nde çal flma hayat na bafllad y l nda Orta Do u Teknk Ünverstes Makna Mühendsl Bölümü nde yüksek lsans çal flmas n tamamlad y l na kadar EMO Teknk Malzeme Tcaret ve Sanay Ltd. ft nde Otomasyon, Yang n ve Güvenlk ana konular nda çefltl kademelerde görev ald y l nda EMO Mühendslk nflaat Taahhüt Tcaret ve Sanay Ltd. ft.de göreve bafllad ve halen ayn flrkette Yönetm Grubu Üyes olarak görevn sürdürmektedr y l nda ALARA Proje Mühendslk nflaat Taahhüt Tcaret ve Sanay Ltd. ft n kurdu ve halen yaz l m, proje ve dan flmanl k konular nda bu flrkette de çal flmalar n sürdürmektedr.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S. Psikrometri. Derleyen; E. Aybars Özer, Mak. Müh; TTMD Üyesi

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S. Psikrometri. Derleyen; E. Aybars Özer, Mak. Müh; TTMD Üyesi TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S Temel Blgler, Tasar m ve Uygulama Ek Pskrometr TTMD Ad na Sahb Bekr Erdnç Boz Yaz fller Müdürü Abdullah Blgn Pskrometr Derleyen; E. Aybars Özer, Mak. Müh; TTMD Üyes

Detaylı

Akülü ve Daimi Kald rma M knat slar 188 Manyetik Matkaplar 189 Elektro Magnetler 190-191

Akülü ve Daimi Kald rma M knat slar 188 Manyetik Matkaplar 189 Elektro Magnetler 190-191 ndeks M Katalog çersndek Sayfalar Polyester Sapanlar Hakk nda enel lgler 5 Polyester are Sapanlar 7 Polyester Çok Kollu are Sapan sk lar Polyester Sapanlar çn Metal Joker sk Kancalar Polyester are Sapan

Detaylı

04-C-PREVIEW-TU 10/12/03 18:06 Pagina 1. Araç-içi Eπlence K lavuzu-2004

04-C-PREVIEW-TU 10/12/03 18:06 Pagina 1. Araç-içi Eπlence K lavuzu-2004 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :06 Pagna 1 Araç-ç Eπlence K lavuzu-004 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :06 Pagna HEYECAN VER C BULUΩLAR Poneer araç-ç eπlence chazlar n n canl ses le araç sürme tamamen farkl br perspektf

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

B R AFET YARDIM MERKEZ N N SEZG SEL ALGOR TMALAR YARDIMIYLA KONUMLANDIRILMASI

B R AFET YARDIM MERKEZ N N SEZG SEL ALGOR TMALAR YARDIMIYLA KONUMLANDIRILMASI B R AFET YARDIM MERKEZ N N SEZG SEL ALGOR TMALAR YARDIMIYLA KONUMLANDIRILMASI Numan ÇELEB stanbul Ünverstes ÖZET Dünyada her y l deprem, sel ve tusunam gb çok say da afet meydana gelmektedr. Son y llarda

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet

Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet Elk. Müh. Aynur Mete TTMD Üyesi ÖZET: Bilindi i gibi; günümüzde binalar n büyük bir bölümünde bina sahibi ve yöneticileri için tüm elektromekanik sistemlerin

Detaylı

Yer Kaynakl Is Pompas Sistemlerinde Maliyet Azalt c Tasar m Stratejileri ve Teknikleri SICAKLIK DALGALANMASI C 10 20 I. 20 10 T m

Yer Kaynakl Is Pompas Sistemlerinde Maliyet Azalt c Tasar m Stratejileri ve Teknikleri SICAKLIK DALGALANMASI C 10 20 I. 20 10 T m Yer Kaynakl s Pompas Ssemlernde Malye zal c Tasar m Sraejler ve Teknkler Eren Kalafa; Mak. Yük. Müh., TTMD Üyes Mükremn maca; Mak. Müh. ÖZET Bu çal flma, Dünya da kullan m gderek yayg nlaflan YKP (Yer

Detaylı

Santrifüj Pompalarda Kavitasyon - Tan mlar, Kriterler ve Önemleri

Santrifüj Pompalarda Kavitasyon - Tan mlar, Kriterler ve Önemleri Santrfüj Pmalarda Kavtasyn - Tan mlar, Krterler ve Önemler Snan Özgür; Mak. Yük. Müh. ÖZET Kavtasyn, malarda çal flma ömrünün azalmas, kaaste düflümü, vbrasyn ve ses gb baz srunlar yaratan stenmeyen br

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KALP RĠTĠM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN TEDAVĠ SÜREÇLERĠNĠ DESTEKLEMEK AMAÇLI MAKĠNE ÖĞRENMESĠNE DAYALI BĠR SĠSTEMĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Fath AYDIN Yüksek Lsans

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER Yazarlar Doç.Dr. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 2, 3, 4, 10, 11) Doç.Dr. Bar fl BARAZ (Ünite 5, 6, 7, 8, 9, 12) Editör

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Sinem ASLAN. Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunu Tarihi : 08.08.2007 BORNOVA - ZM R

Sinem ASLAN. Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunu Tarihi : 08.08.2007 BORNOVA - ZM R EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) VES KALIK FOTO RAFLARIN SINIFLANDIRILMASI Ç N ÖZELL K ÖLÇÜTLER ÜZER NE KIYASLAMALI B R ÇALI MA Snem ASLAN Uluslararası Blgsayar Anablm Dalı Blm

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu VIP X1600 Ağ Vdeo Sunucusu tr Kurulum ve İşletm Kılavuzu VIP X1600 Içndekler tr 3 Içndekler 1 Grş 7 1.1 Bu Kılavuz Hakkında 7 1.2 Bu Kılavuzun Kuralları 7 1.3 Kullanım Amacı 7 1.4 AB Yönergeler 8 1.5

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

El Kald raçlar 260... 261... 262... 265... Sayfa. Sayfa. Sayfa. Sayfa. Zincirli Mekanik Ceraskallar. Zincirli Çektirmeler

El Kald raçlar 260... 261... 262... 265... Sayfa. Sayfa. Sayfa. Sayfa. Zincirli Mekanik Ceraskallar. Zincirli Çektirmeler l Mekank Ceraskallar Sayfa 0... l Çektrmeler Sayfa... faryo Kombnel Mekank Ceraskallar Sayfa... Ray Arabalar ve Kancalar Sayfa... Tavz Vermeden Emnyet Ask Sapanlar Manuel Irgatlar Ask Sapanlar Sayfa...

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

Ad Yok, fllevi Çok Bir Hizmet Anlay fl : Yönetim Bilgi Sistemi

Ad Yok, fllevi Çok Bir Hizmet Anlay fl : Yönetim Bilgi Sistemi 94 Ad Yok, fllevi Çok Bir Hizmet Anlay fl : Yönetim Bilgi Sistemi Mustafa SA SAN* - Sinan ÖZTÜRK** Günümüzde, bilgi teknolojilerinin, bilgi sistemleri ile birlik - te kullan larak yönetimin etkin kararlar

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Dlek PELTL Temmuz 2007 DENZL PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans

Detaylı

Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri. fl Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri. fl Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri fl Çözümleri www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Türkiye Türkiye'de d fl kaynak kullan m n n gelifliminde Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri'nin

Detaylı

Sprinkler Sistemlerinde Hidrolik Hesap Yöntemi

Sprinkler Sistemlerinde Hidrolik Hesap Yöntemi Sprinkler Sistemlerinde Hidrolik Hesap Yöntemi Okan Toker; Mak. Müh TTMD Üyesi ÖZET Sprinkler sistemlerinde gerekli debi ve basınçta suyun sa lanabilmesi, sistemin ifllevselli i açısından önemli bir konudur.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı