Yüksek Binalarda Teknik flletme Yönetimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Binalarda Teknik flletme Yönetimi"

Transkript

1 Yüksek Bnalarda Teknk flletme Yönetm Okan Toker; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyes ÖZET Ça m z modern ve yüksek bnalar n n kompleks yap s yüklend ve sundu u fllevlern poztf katk lar n n yan s ra ele al nmas gereken cdd flletme problemlern de berabernde getrmektedr. Yap lar komplekslefltkçe, gerekl donan m ve flletme prosesler say s da gderek artmaktad r. Bu durum, yaflayan bu dev komplekslerde fllet-menn gderek daha da zorlaflmas na, verm-llk, sürekllk ve optmzasyon gözönünde bulunduruldu unda baflar lamayacak noktalara tafl nmas na yol açmaktad r. Bu sebeple flletme yönetm bafll bafl na ele al nmas gereken öneml br konsept olmufltur. Günümüz teknolojsnn bze sundu u her türlü yenlk ve sstem flüphesz fayda sa lamak çn tesse katk koymaktad r; e er do ru br fleklde kullan l rsa. flletme yöne-tmne katk sa layan bu sstemlern optmum verm al nacak fleklde kullan lmas se ayr br htsas konusudur. flte yaz m z n konusu olan Teknk flletme Yönetm de flletme yönetmnde büyük br dlm oluflturan, kullan c ya ve flletmecye büyük fayda sa layan en öneml sstemdr. Bu çal flmam zda teknk flletme yönetm, entegre sstemler, bna yönetm sstem özellkler, entegrasyon, letflm teknkler ve protokoller le örnek br uygulama olan Emrates kz Kuleler sstemler ele al nm fl ve detay blgler sunulmufltur. Techncal Management Methods for Mult-Storey Buldngs ABSTRACT Allthough modern and mult-storey buldngs of today wth ts complex structure offers postve functons, they have emerged some serous problems to be tackled. The more complex the buldngs become, the more equpment and operaton processes occur, whch leads to more dffcultes n management of lvng gant complexes and thus brngs out problems that cannot be handled when effcency, sustanblty and optmzaton are taken nto account. For that reason, management method has become an essental concept to be handled separately. Any and all nnovatons and systems offered by hresent technology provdes contrbuton to the buldngs for benefts, only f they are used properly. Use of such systems n optmum manner to provde contrbuton to management admnstraton s another subject requrng seperate specalzaton. The subject of ths study Techncal management method s the most mportant system formng the bggest porton n operaton management and provdng great benefts to the user and operatng unt. n ths study, we have descrbed techncal management admnstraton, ntagrated systems, buldng management system features, ntegraton, communcaton technques and protocols wth an example applcaton n Emrates Twn Towers system and provded detaled nformaton. 1. Grfl Yüksek bnalar, sahp olduklar kompleks yap lar sebeb le flleme yönetm aç s ndan çefltl zorluklar ve problemler de berabernde getrmektedr. Kompleks yap lar br çok breysel çal flan sstem çermekte, bu sstemlern baz lar n n ç kt lar br d ernn grdler olarak brbrn etkleyeblmektedr. Brbrn etkleyen proseslerde toplam performans zncr üzerndek her halkan n ayr ayr performans ndan etklenr. Ayn fleklde hata da prosesn performans n negatf etkler ve bazen durmaya kadar yol açablr. Bu sebeple prosesler çok y tan mlamak ve brbrler le lflklern y düzenlemek gerekr. Bu da ancak tümleflk br zleme ve kontrol yöntem le mümkündür. Günümüz teknolojsnn bze sundu u her türlü yenlk ve sstem flüphesz fayda sa lamak çn tesse katk koymaktad r; e er do ru br fleklde kullan l rsa. flletme yönetmne katk sa layan bu sstemlern optmum verm al nacak fleklde kullan lmas se ayr br htsas konusudur. flte yaz m z n konusu olan Teknk flletme Yönetm de flletme yönetmnde büyük br dlm oluflturan, kullan c ya ve flletmecye büyük fayda sa layan en öneml sstemdr. Çal flmam zda, 2. Bölümde Teknk flletme Yönetm, 3. Bölümde Teknk flletme Yönetm ve Entegre Sstemler, 4. Bölümde Bna Yönetm Sstem Özellkler, 5. Bölümde Entegrasyon, letflm Teknkler ve Protokoller, 6. Bölümde se örnek br uygulama olarak, çarp c br yüksek katl bna uygulamas olan Emrates kz Kuleler sstemler ele al nm fl ve detay blgler sunulmufltur. 2. Teknk flletme Yönetm Teknk flletme yönetm, vermll n art r lmas, gderlern mnmze edlmes, proseslern kontrol alt nda optmzasyonu, ekpman ve sstem çal flma ömürlernn art r lmas, sürekl, güvenlr ve konforlu çal flma ortam n n sa lanmas amaçlar na yönelk gelfltrlmekte olan ve son y llarda orta ve büyük ölçekl flletmelerde vazgeçlmez hale gelen br uygulama ve yönetm entegre sstemdr. Faclty Management tan m le dünyada yayg nca blnmekte ve uygulama say s gderek artmaktad r. Teknk flletme yönetmnde ana hedefler k saca flu bafll klar alt nda nceleneblr - Operasyon ve Bak m Çözümler, - Operasyon ve Bak m Program, - Mal De ernn Artt r lmas, - Karl l n Artt r lmas, - Üretkenl n Artt r lmas, - Krtk Aktvte Deste. Bu hedefler ve çer e afla da k saca de nlmfltr 2.1 Operasyon ve Bak m Çözümler Çekrdek hedeflere ve prosese odaklanmak ve günlük teknk flletme süreçlern düflünmeden bunu yapablmek, flüphesz br flletme çn çok önemldr. Entegre br Operasyon ve Bak m Program teknk flletme fllernn yönetmnde öneml katk sa lar. Farkl flletme görevler olan farkl kullan c lar n kendlernn sorumlu oldu u sstemlern yan s ra, brbrnden etklenen d er sstemlern verler ve ç kt lar ndan haberdar olmas ve bunun br operasyon ve bak m program dahlnde yap lmas, teknk flletme yönetmnde büyük avantaj sa lar. Bu sayede operasyon ve enerj bütçe planlamas yapmak mümkündür. 2.2 Operasyon ve Bak m Program Operasyon ve bak m program le operasyon malyetler düflürülür ve daha tahmn edleblr hale gelr. Çekrdek hedeflere odaklanmak mümkün olur. Ek olarak teknk flletme çn ç kaynaklar gelflr. ç kaynaklarda mevcut olmayan yen kaynaklara erflm sa lan r. Muhasebe avantajlar artar; çok yönlü operasyon ve bak m malyet ve gder raporlar elde etmek mümkün olur. 2.3 Mal De ernn Artt r lmas flleyen br yap da sadece bak m n yap lmas ve sürekll n sa lanmas de l, flletmeye de er kat lmas da önemldr. Teknk flletme Yönetm stratejs belrlenrken tüm teknk flletme olanaklar n n ömür analz yap lmal d r. Analz, olanaklarla lgl, htyaç, yap m, operasyon, bak m, afl nma, bozulma, de flm gb bafl ndan sonuna tüm aflamalar gözden geçrlerek yap lmal d r. flletmey uzun ömürlü yapmak ve de er katmak ana amaçlardan brdr. 2.4 Karl l n Artt r lmas Sabt bütçe le çal flan flletmelerde katk n n sa lanmas, elde var olan n dkkatl br fleklde de erlendrlmesyle olablr. Bütçe harcnde yap lablecekler, vermn artt r lmas, üretkenl n art r lmas, daha fazla servs ve daha fazla de er elde edlmesnden geçmektedr. flletmenn y tan nmas ve benchmarkng blgs le flletme olanaklar ndan en etkn fleklde yararlanmak mümkün olacakt r. Blgnn fnansal sstemlere erflm ve do ru kullan m le malyet ve detay çeren raporlar elde etmek, bunlar de erlendrerek verm

2 ve üretkenl kontrollü br fleklde art rmak mümkündür. 2.5 Üretkenl n Artt r lmas Çal flanlar ve ekpman çn y olan her fley, fl çn de ydr. y entegre br teknk flletme sstemnn, nsan, ekpman ve proses verm üzernde büyük poztf etks vard r. Kendn güvende hsseden, konforda hsseden ve çevresn kontrol edebld n hsseden çal flanlar fller üzerne daha y odaklanablrler. Kesntsz ve verml çal flan br endüstryel ekpman daha fazla üretkenlk demektr. Ortam flartlar n n ekpman n htyaç duydu u flartlara uygunlu unun sa lanmas çn kullan lan kontrol sstemler de üretkenl n artmas na katk sa lar. Kontrolün uygun bak m ve servs stratejlerne de katk s büyüktür. 2.6 Krtk Aktvte Deste Krtk aktvteye / proseslere sahp flletmelerde kesntye tahammül yoktur ve kabul edlemez. Üretkenlk ve karda büyük kay ba yol açar. Bu tp flletmelerde flletmenn yan nda prosesn y alg lanmas ve kesntsz operasyonun garant alt na al nmas gerekr. Temz oda, ver merkez ve laboratuvarlar gb öneml ve krtk aktvte olan uygulamalarda kesn stenlen de erlern tutturulmas çok önemldr. Br blg a nda kesntsz enerjnn garantlenmes, saat saatne kesn sonuçlar verecek kontrol teknklernn uygulanmas, sahada veya uzaktan an nda zleme ve kontrolün yap lablmes çok önemldr. Bu sayede hassas ve kesntsz çal flmas gereken sstemler stenlen fleklde çal fl r halde tutulablrler. 3. Teknk flletme Yönetm ve Entegre Sstemler Teknk flletme yönetmnde entegre sstemlern ve sstemlern verml ve güvenlr br yap oluflturulmas na katk s büyüktür. Afla da belrtlen sstemler ve servsler teknk flletme yönetmnde entegrasyon gerekll olan en önemllerdr - Bna Otomasyon Sstem Servsler, - Güvenlk Sstemler, - Yang n ve Can Güvenl, - Mekank Sstem Servsler, - Elektrk Sstem Servsler, - Enerj Yönetm Servsler, - Uzaktan Erflm ve Yönetm Sstemler. lgl sstemler ve servslerle entegrasyon afla dak bafll klar alt nda ncelenmfltr. 3.1 Bna Otomasyon Sstem Servsler Teknolojk gelflmelern sürekll, otomasyon sstemlernn de s n rlar n olabld nce genflletmektedr. Bu sstemler gelfltkçe daha yüksek performansl ve genfl blg yönetm gerektren sstemlern önerlmes le artarak daha kompleks hale gelen servs hzmetler gerekmektedr. Sstemlern hang üretc taraf ndan üretld düflünülmekszn optmum kapaste ve uygulanablrlk s n rlar çnde kullan lmas n n sa lanmas gerekmektedr. 3.2 Güvenlk Sstem Servsler Rsk ve sorumlulu un azalt lmas, kay plar n önlenmes çn gerekldr. Güvenlr br flletme güvenl krtk br çok sorunu çözeblr. Yne de rsk ve sorumluluklar, güvenlr ve teknolojk br güvenlk sstemyle mnmze edleblr. Geçfl kontrol sstemler, KDTV sstemler, çevre güvenlk sstemler, h rs z alarm sstemler gb entegre sstemler, daha güvenlr çözümlere olanak verr. 3.3 Yang n ve Can Güvenl Servsler Can ve en de erl mal varl klar n n korunumu çn gerekldr. Bast görünmesne ra men yang ndan korunum sstemler sofstke br yaz l m taban nda yönetlen kompleks komponent a lar na sahp sstemlerdr. Rutn ve önleyc bak m le bu sstemlern aktf ve fllevsel tutulmas gerekldr. Bu sayede en yüksek sevyede koruma sa lamak mümkündür. ler entegrasyon teknkleryle flletmenn yang n güvenl nn sa lanmas ve sürekl k l nmas çok önemldr Mekank Sstem Servsler Sstem ömrünün olabld nce uzun olmas n sa lamak çn gerekldr. En son gelflmelere paralel gelflen tahmn yürütücü ve önleyc uygulamalar n fl nda optmum sstem performans n yakalamak mümkündür. Bu sayede operasyon malyetler düflürüleblr. Sstem blglerne ulaflablme ve entegrasyonla, son teknolojk yöntemler kullanarak, sstem uzmanl n n da katk s yla beklenen sonuçlar elde etmek mümkündür. 3.4 Elektrk Sstem Servsler Güvenlrl art rmak ve ar za/kesnt süresn düflürmek çn gerekldr. Güç sstemlernde garantl kesntsz çal flman n sa lanmas, proses ve flde meydana geleblecek kesntlern önlenmes le üretm kay plar n n ve çokça malyetl elektrksel sstem durma süreçlernn mnmze edlmesne olanak verr; ver letflm kayb, elektrk yang nlar gb rskler de mnmze eder. Krtk güç sstem mühendslk ve bak m çal flmalar le güç kaltesnn analz ve sabt tutulmas, güç kaynaklar n n güvenlrl ve güç da t m sstemlernn uzun ömürlü olmas sa lanablr. 3.5 Enerj Yönetm Servsler Enerj tüketmn mnmze etmek ve malyetler düflürmek çn gerekldr. Enerj yönetm servsler bna sstem performans n n optmze edlmesnde öneml yer tutar. Ne kadar enerj kullan ld n n ve ne kadar malyete sebep oldu unun tespt le yola ç k larak entegre sstemlerle tespt sonuçlar na göre yönetmle optmzasyon sa lan r. 3.6 Uzaktan Erflm ve Yönetm Sstemler Bak fl ve zlemenn gelfltrlmes önemldr. Uzaktan erflm ve yönetmle, blg, teknoloj ve uzmanl a ulafl m sa lan r. Bu sayede fln krtk aktvteler ve flletmenn de erler üzernde kontrolün gelfltrlmes de sa lanablr. Web kullan ml ve erflleblr servslerle teknk flletme performans n etkleyecek olay bazl do ru kararlar uzaktan ve an nda almak mümkündür. 4. BYS Özellkler Bna Yönetm Sstemlernn sa lad s n rs z çözümlerle Teknk flletme Yönetmnde vermllk, konfor, güvenlk, korunum, kullan c ve sstemlern üretkenl nn kontrolü ve yönetm kolayl kla yap lablmektedr. Bu sstemler, ler teknolojye sahp, aç k, standart tabanl T platformunda gelfltrlmfl sstemlerdr. flletme olanaklar n n ve sahp oldu u sstemlern performans analzne, krtk olan hedef ölçüm de erlernn belrlenmes ve kontrolüne olanak veren yap ya sahp sstemlerdr. Merkez tasar m ve güçlü ver uygulamalar le herhang br fl kolunun blg altyap s na tamamen uyumlu, bna endüstrs standartlar n n kullan m le hemen hemen tüm d er üretclern sstemler le entegrasyonun sa lanmas na olanak veren yap dad r. Kurulu bulunan tüm esk sstemlern yen yap ya kolayl kla entegrasyonuna uygun altyap ya sahp olmas avantajd r. Vernn ve blgnn da t lmas ve efektf raporlamaya odaklanm fl, ham datan n kullan lablr, flleneblr veya karar verme an nda kullan lablecek de erl verlere dönüfltürülmesn sa layan, dönüfltürülmüfl vernn da t lmas le de km, nerede, ne zaman htyaç duyarsa verye ulaflma ve nceleme flans na sahp olablece olanaklar sunan sstemlerdr. Sstemn WEB tabanl kullan c arayüzü olmas, tüm sevyelerdek karar verclern verlere ulaflmas na ve tüm kompleks ve u raflt r c proseslern analz ve çözümünde karar verme ve yönetm aflamalar nda kolayl a olanak verecek özellktr. Bna yönetm sstemnn flletme blg altyap s na entegrasyonu le sstemlern performanslar n n tüm performans hedeflerne entegrasyonuna olanak sa layan br platform sunablen br sstem, Teknk flletme Yönetmne uygun br sstemdr. Sundu u olanaklar le br tesse / flletmeye tasar m aflamas ndan yap m aflamas na kadar her aflamada katk sa layan, modern, standartlara uygun yap s le tasar m n fllevsell n ve sürekll n sa layan, gelflmfl mühendslk, flletmeye alma ve servs araçlar ve alt yap s le kolay kurulum ve kullan m sa layan, Yap / nflaat proseslernde, performans teknolojlernde ve yaflam süreç servslernde kullan lan Blg Tabanl Entegrasyon yaklafl m n destekleyen br sstem teknk flletme yönetmnde kullan lablecek en elverfll sstemdr. BYS, belrtlen baz öneml özellkler le; optmal bafllatma, kltleme, totalzasyon, pulse metre entegrasyonu, grafk, N2, BACnet, LON veya 3. part system entegrasyonu, kullan c taraf ndan tan mlanablen klasörler, Ethernet, LAN, WAN, nternet, ortam nda da t lm fl, merkez olmayan zleme ve controller, drekt RS232 ba lant s, nternal modem, external USB modem, herhang br PC ye ba l yaz c dan rapor alma, telefon hatt üzernden çevrmel ba lant, LAN veya WAN üzernden haberleflen NAE ler, 10/100Mb Ethernet

3 ba lant s, chazdan chaza nokta noktaya ver paylafl m, takvm ve programlama, alarm yönetm, kullan c grafkler, kontrol mant ksal programlama, kullan c güvenlk flfreler, tarh ver, yang n sstem entegrasyonu, güvenlk Sstem entegrasyonu, 3. Part sstem üretclernn breysel sstemler le entegrasyon, BYS zleme obsyonlar, olay zleme, alarm zleme, rapor / sorgu obsyonlar, alarm raporlama, zlemeye kapat lm fl nokta raporlar, offlne konumu raporlar, operatör kumanda raporlar, hata raporlar, ekran yap s, chaz / obje smler, menü görüntüler, operasyon modlar, çerçeveler, konlar, statü göstergeler, kullan c yol göstercler, güvenlk yönetm, grafk gösterm, vertaban yaratma, trend zleme, enerj yönetm,... ve daha brçok komut ve özellkle, teknk flletme yönetmne etkn destek sa lar. 5. Entegrasyon, letflm Teknkler ve Protokoller Bna teknk flletme yönetmnde sstemler aras entegrasyon, zleme ve kontrolde bütünlük, verm, h z ve güvenlrlk aç s ndan çok önemldr. Bu amaca yönelk gelfltrlmfl çefltl sstemlern kulland klar farkl letflm teknkler ve protokoller vard r. Bunlardan en yayg n kullan lanlar, Actve X, ODBC, OPC, P, TCP/P, LonWorks, BACnet, EB, MODBUS, JBUS, MBUS,... gb letflm teknkler ve protokollerdr. Actve X, uygulama letflm sa layan etkn br metoddur. Vernn ötesnde çal flma alan entegrasyonuna gder. Open Data Base Connectvty (ODBC), farkl ver taban sstemlerne ulafl mda kullan lan standart formatt r. Breysel sstemler aras nda ver de flm aç s ndan popüler olmaktad r. OLE for Process Control (OPC), PC / workstaton sevyesnde brbryle çal flablme platformudur. Yüksek sevyede performansl ve unform letflm metodudur. Dünya üzernde yayg n OPC üyeler vard r. nternet Protocol (P, TCP/P), günümüzde br çok alanda kullan lan en yayg n letflm yöntemlernden brsdr. LonWorks, LON Bus, LON chazlar. 3. Part d er LonMark kontrolörler le kullan l rlar. Avantajlar, hat üstündek chazlar n otomatk bulunmas ve tan mlanmas, LON noktalar na uygulanablen tüm BYS özellkler, d er kontrolörlerne drekt ulafl m, tüm kontrolörlern breysel network de flkenler zleneblr. LonMark Chazlar ndak Standart Network De flken Tpler sstem objeler le kolayl kla eflleneblr. Bu sayede sstem tüm LonMark chazlar le entegre edleblmektedr. Tüm sstem objelernn özellkler, efllenen objelere uygulanablr. Jenerk entegrasyon objeler sayesnde kontrolörler aras nda de flken ver letflm kolayl kla sa lanablmektedr. BACnet uyumlu chazlar, TCP/P network üzernde entegre edleblr. 3. Part d er sstem chazlar ndak BACnet objeler, NAE objeler le kolayca eflleneblr. Tüm NAE objeler özellkler efllenen BACnet objeler özellklerne uygulanablr. Tüm yukar da bahs geçen bu letflm teknkler, Ş fekl 1. Emrates kz Kuleler V * S % 1ÿ BYS le Yang ndan Korunma Sstemler, Güvenlk Sstemler, Bak m Onar m Programlar, Muhasebe Programlar gb Teknk flletme Yönetmnde önemler breysel yerler olan sstemlern tek br platformda entegre olmas n sa lar. zleme ve kontrolün tek br sstem bünyesnde yap lablmes daha önce de belrtld gb, verm, h z, güvenlrl art r r, kay plar ve hatay azalt r. Bu sebeple tek br sstem bünyesnde tüm zleme ve kontrolün yap lablmes çok önemldr. 6. Uygulama Örne Emrates kz Kuleler Otel, fl ve Al flverfl Merkez (2000) Yukar da bahs geçen konular n detayl br fleklde uyguland çarp c br uygulama örne, Duba dek kz kulelerdr. Proje detaylar, uygulan lan sstemler, letflm ve entegrasyon blgler afla da ncelenmfltr Bna yap s kz kuleler ve brlefltrc 5 katl podyum bnas. Kompleks Kullan m Amac Otel, fl ve Al flverfl Merkez. Yükseklk 1. Kule 355m, 2. Kule 305m. Sstem Kapastes BYS adres + 20 adet 3. part sstemle entegrasyon. letflm 2 adet 10Gbps breysel kapasteye sahp ATM (Asynchronous Transfer Mode) swtch le Ggabt Ethernet Teknolojs kullan larak T a bazl, Otel flletme Sstem, TV, VOD (Vdeo-on Demand), Ecommerce, nthernet, BMS, CCTV ve Otel Yönetm sstem gb sstemlern entegrasyonu. Tüm sstem T network le entegre edlmfl afla da belrtlen sstemlerden oluflmaktad r - Bna Yönetm Sstem, - Otel Yönetm Sstem, - Telekomnkasyon Sstemler, - Vdeo-on-Demand. Canl TV ve r., Radyo Sstem, - Telefon Sstem, - nternet, - E-posta Servsler, - Blgsayar Oyunlar, - E-commerce Sstem, - Güvenlk Sstemler, - Yang n Alarm Sstem, - CCTV Sstem, - H rs z Alarm Sstem, - Teknk flletme Yönetm Sstem, - Kongre Odalar çn Presentasyon, Vdeo konferans, ses ve projeksyon sstemler, - Asansör Sstem, - Ayd nlatma Sstem, - Bna Servsler (15 Ad). fekl-2 de bu entegrasyon yap s görülmektedr. Tüm sstemler kullan c ya dost yap ya sahp br yaz l mla flletlmektedr. fekl - 3 te bu yap görülmektedr. Tüm system konsept tek br merkezde oluflturulablmfl, standardzasyon ve genflleyeblrlk sayesnde esnek br yap elde edlmfltr. Entegrasyon sayesnde breysel ve kend fllevler do rultusunda çal flan sstemler brleflk yap ya dönüflmeye bafllam flt r. Otomasyon sstemlernn tarh geçmflnde öneml br aflama olan bu geçfl, operasyon felsefesn breysel sstem anlay fl ndan fl / proses anlay fl na tafl m flt r. Bu sayede global br yönetm breysel kontrolün eksklern ortadan kald rablmfl ve gelecek sstemlern performans na büyük katk da bulunmufltur. fekl - 4 te bu geçfl smgelenmektedr. Kompleks yönetm sstem 3 ana grupta nceleneblr - Bna Yönetm sstem, - ATM-A, - nteraktf Msafr Çoklumedya Sstem, Bna Yönetm Sstem; adresten oluflmaktad r Farkl sstemn entegrasyonu le oluflmufltur adet F/C üntes, 1200 adet VAV üntes, LON-TALK protokolü le LON_WORKS kontrolörler le kontrol edlmektedr. - So utma gruplar, yang n alarm sstem ve asansörler, uyumlu gateway brmler le ana sstemle haberleflmektedr. - LON protokolü le ayd nlatma sstem zleme ve kontrolü yap lmaktad r. - Yat r mc ste üzerne Bak m ve flletme Yönetm Yaz l m BYS zleme ve kontrol yaz l m na entegre edlmfl ve tek merkezde tüm verler, zleme ve kontrol fllevler brlefltrlmfltr. - CCTV ve acl durum ayd nlatma sstemler tamamen ana kontrol sstemne entegre edlmfl ve güvenlk ve yang ndan korunma aç s ndan güvenlr br yap elde edlmfltr. - Otel yönetm sstem, enerj yönetm sstem ve pager sstem de tamamen merkez zleme ve kontrol sstemne entegre edlmfl ve bu sayede ak ll bna

4 TV kanallar vdeo sunucusu sunucular grubu =j " merkez program ±3sunucusu 3 ver bankas = a yönetm dahl televzyon sstem termnaller n dahl tan t m ATM - Yönetm A T3 T sesl mesaj sunucusu =131* telefon santral ayd nlatma kontrolü güç kayna telefon -o-a-aa-aa-a ffller ffller vdeo TV ve konferans montör telefon ve P* faks maknes nternet ç k fl duman kontrolü yang n alarm anahtar sstem uzaktan İ kumanda Odalar fekl 2. ATM network le entegrasyon yap s Ö bna yönetm sstem kumanda noktalar - yang n alarm - güvenlk M vdeo konferans elektronk nakt nternet Sstem Tanımlama Tüm Sstem pesfıkasyonı Sstem Arayüz Tanımlama Bulunablrlk ve Esneklk Tüm Sstem Konsept Genşletleblr Bakım ' Donanım \ İtandardzasyom Yazılım zâsybnü Şarın ve A. Protokol lerı tandardzasyom fekl 3. flletm yap s yap s na ulafl lm flt r. ATM A Yap s ; ATM A backbone yap s nda olup k ayr katmandan oluflmaktad r - Fzksel entegrasyon ATM A kablolamas, - Uygulama entegrasyonu Çefltl entegrasyon servsler. A yap s tüm mevcut ve gelecektek protokoller destekleyecek özellktedr. Ses, ver ve görüntü servslern desteklemektedr. Tamamen büyüyeblr br yap ya sahptr. Yen eklenecek sstemlern a a kolayl kla entegrasyonuna olanak verecek fleklde tasarlanm flt r. Otel, çefltl krtk uygulamalar n da var oldu u br yap ya sahp oldu u çn telekomnkasyon sstemnn güvenlr ve sa lam olmas gerekmektedr. Modüler, esnek ve büyüyeblr yap ya sahp olan a sstemnde fberoptk a yap s n n avantajlar ndan ve güvenlrl nden yararlan lm flt r. Sstem topolojs fekl - 4 te görülmektedr. Tüm katlar fberoptk backbone a lnk fleklnde ba lanm flt r. Hem fberoptk hem de aktf komponent baz nda tümüyle yedekl br sstem

5 ' geçmfl bugün gelecek fekl 4. Breysel kontrol sstemlernden global kontrol sstemlerne geçfl fekl 5. Sstem topolojs çn örnek «UM4T ;<s kmo 1 j otel blo u TC-34<W >»owr \ TC-U 46 PORT TCÿ«W)PQWT TD««"G»İ r&ÿ«rowfl rç.;»**go«n~) rc-rro MOW T sstem bazl fllem bazl ofs blo u TCa<BfOWT MP! tea4fl PGİrr UM» ı 11 fr m f }-.» Tccmpo»!] fatfl! U -... UM Tİ... ÿf' İMİ? JUİ. TC-sappırr re;' m POWT~].W-».?? - ı; o«ılpcftt TC- ÎS«8 PORT TC-U rı'ÿy ) Mtl f ' TC.«e 48 PORT ] UM X * r.~ l.ıp»fur~ UMU»C-»44»KX*7 1 ] uma l l 1. C01 N. rr.-nr4«wııı MW UMar UM 0» UM m UMM l pr - " oldu u çn sürekllk ve güvenlr br letflm garant alt ndad r. Fberoptk grfl swtch ler katlara proje kapaste gereklerne göre yerlefltrlmfltr. Sstemn modüler ve genflleyeblr yap s htyaç s n rlar zorland nda ek br dalga genfll uygulamas na müsattr. nteraktf Msafr Çoklumedya Sstem; Genellkle brnc s n f otellerde uygulanan bu sstem, ATM a sayesnde yüzlerce vdeo görüntüsünün, canl TV yay n n n geckmesz olarak tafl nmas n sa lamaktad r. Her odada bulunan bu sstem msafrlern uzaktan kumanda le brçok servse ulafl lablmesn sa lamaktad r. Bu servsler, VOD (Vdeo-on-Demand), nteraktf TV, uydu TV, h zl otel ntranet erflm, nternet web servsler, ntranet servsler, otel yönetm sstemne erflm, f r! ' ~~ 1 r; r ; m TÇ<B4f KW*T ft Tt-3f4S?0*T W-< ıs M 4M... ' ÿm.'4t> 8B3h»s Dİ* SEfîr nteraktf otel pazarlama servsler, E- commerce gb servslerdr. Ayn kullan c arayüzünden çefltl teknk sstemlere de ulafl lablmektedr. 7. Sonuç Yukar dak blglern ve örnek uygulama verlernn fl nda yüksek katl bnalarda teknk flletme yönetm konusunun önem ve do ru br performans elde edeblmek çn sstemlern entegrasyonunun art k vazgeçlmez br gerekllk oldu u aç kt r. Güvenlr, verml, konforlu, ekonomk ve sürekl br flletme çn Teknk flletme Yönetm cdd br fleklde yat r m aflamas nda ele al nmal ve tüm prosesler ncelenerek konsept bu yap üzerne gelfltrlmeldr. Kaynaklar n gderek tükenmekte oldu u, enerjnn ve eme n gderek daha da fazla de er kazand son y llarda elmzde olan dkkatl harcamak ve optmum çözümler üretmek, multdsplner yap da gelfltrlmes gereken proje çal flmalar nda, tüm mmarl k ve mühendslk kadrolar nda görev alan üyelere düflen öneml br görevdr. Bu sebeple Teknk flletme Yönetm konusunun bu dsplnler aras nda daha dkkatl ele al nmas n n ülkemze ve ekonommze getrece katk lar n yak n gelece mzde poztf etklern görece mze nan yoruz. Kaynaklar - Johnson Controls Emrates kz Kuleler Raporu. Yazar; Okan Toker, 1989 y l nda Orta Do u Teknk Ünverstes Makna Mühendsl Bölümü nde lsans çal flmas n tamamlad y l nda EMO Teknk Malzeme Tcaret ve Sanay Ltd. ft nde çal flma hayat na bafllad y l nda Orta Do u Teknk Ünverstes Makna Mühendsl Bölümü nde yüksek lsans çal flmas n tamamlad y l na kadar EMO Teknk Malzeme Tcaret ve Sanay Ltd. ft nde Otomasyon, Yang n ve Güvenlk ana konular nda çefltl kademelerde görev ald y l nda EMO Mühendslk nflaat Taahhüt Tcaret ve Sanay Ltd. ft.de göreve bafllad ve halen ayn flrkette Yönetm Grubu Üyes olarak görevn sürdürmektedr y l nda ALARA Proje Mühendslk nflaat Taahhüt Tcaret ve Sanay Ltd. ft n kurdu ve halen yaz l m, proje ve dan flmanl k konular nda bu flrkette de çal flmalar n sürdürmektedr.

Belirtilen kapasitede son kata aittir

Belirtilen kapasitede son kata aittir TE Sers Elektrkl Vnçler 00 kg le, ton aras kapastelerde Her türlü kald rma, çekme uygulamas çn, tona kadar standart modeller mevcuttur. Dayan kl l k ve büyük sar m kapastes le genfl br uygulama alan nda

Detaylı

Konsol mesnetleri. 2M-Pratik duvar pergel vinci. Max. Aç kl k. Tafl ma Kapasitesi. Siparifl Numaras. [mt] [kg]

Konsol mesnetleri. 2M-Pratik duvar pergel vinci. Max. Aç kl k. Tafl ma Kapasitesi. Siparifl Numaras. [mt] [kg] Vnç Tekn Pergel Vnçler Duvar Pergel Ekonomk Kald rma Yöntem Do ru yük da l m le sa lan r Tarama alan 180 genfll F Vnç Tekn Konsol mesnetler Maksmum ç kl k yüksekl MPratk, duvar pergel vnc: En yen DIN 18

Detaylı

flletmeye Almada Bir Araç: Bina Otomasyon Sistemi

flletmeye Almada Bir Araç: Bina Otomasyon Sistemi flletmeye Almada Br Araç: Bna Otmasyn Sstem Selçuk Ercan; Elektrnk ühends ÖZET Bnalardak mekank sstemlern ve kntrllernn gttkçe artan karmafl kl mühendslern flmdye kadar karfl laflt en büyük zrluklardan

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemleri. Combustion Management and Burner Control Systems. İ L, t

Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemleri. Combustion Management and Burner Control Systems. İ L, t $UJ g t > TÜRKİYE IN 02245 J makale artcle TTMD Dergs 5 (2007) 2024 Yakma Yönetm ve Brülör Kontrol stemler Combuston Management and Burner Control ystems erdar Hızıroğlu; Elk. Yük. Müh. TTMD Üyes ÖZET

Detaylı

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu İk-Kademel Basınçlı Santrfüj Soğutucu Model RTGC Serler CR413EA Katalogdak Model fades model kodumuzu belrtmektedr. Genel Özellkler 1) Yüksek verml, yarı-hermetk tp kompresör, yüksek performans ve uzun

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

BETA/MEGA. Spiral Gövdeli Santrifüj Pompa. MEGA : TS EN Class II BETA : TS EN ISO 9908 Class III. Kullan m Alanlar

BETA/MEGA. Spiral Gövdeli Santrifüj Pompa. MEGA : TS EN Class II BETA : TS EN ISO 9908 Class III. Kullan m Alanlar Tp Ktapç E/E-- BETA/MEGA Spral Gövdel Santrfüj Pompa MEGA : TS EN Class II BETA : TS EN ISO Class III Kullan m Alanlar Su te Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Denz suyu Az krl sular Ya lar flletme

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

r ö l y e f t a fl u s t a s

r ö l y e f t a fl u s t a s rölyef tafl ustas Süsleme, insan n varl yla bafllam fl, insanl n ve medeniyetlerin göstergesi olmufltur. nsanlar, bar nmak için inflaa ettikleri yap lar her zaman süslemifllerdir. Yap lar n geliflimi sadece

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

Binalarda Su ve Toprak Kaynakl Is Pompas Sistemlerinin Kullan m Avantajlar ve Türkiye deki Baz Uygulama Örnekleri

Binalarda Su ve Toprak Kaynakl Is Pompas Sistemlerinin Kullan m Avantajlar ve Türkiye deki Baz Uygulama Örnekleri Bnalarda Su ve Toprak Kaynakl s Popas Sstelernn Kullan Avantajlar ve Türkye dek Baz Uygulaa Örnekler Tunç Korun; Mak. Müh. TTMD Üyes :~' ÖZET Aerka Brleflk Devletlernde ve Avrupa Ülkelernde kullan konusunda

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ Sosyal Blmler Dergs Sayı: 21 2009 ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL Kırgızstan Türkye Manas Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

FABRİKA İSTANBUL AVRUPA YAKASI İST. LEVENT ADANA BURSA BODRUM

FABRİKA İSTANBUL AVRUPA YAKASI İST. LEVENT ADANA BURSA BODRUM İşle t Yü k m M s e as kt r a K YÜ LI İK Şantyeler Etknlkler Şebekeden Uzak Yerler NO HIZ E Teknk Servs Uygulama Alanları Tarım SEK KALİT EKO ş Kuru ma Özel Gen Çözüm Yelpazes Telekom HOLLANDA TANZANYA

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri 563 VANTİLATÖR TASARIMI Fuat Hakan DOLAY Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Bu çalışmada merkezkaç ve eksenel vantlatör tpler çn gelştrlmş olan matematksel modeln çözümünü sağlayan br blgsayar programı hazırlanmıştır.

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu GİRİŞİMCİLİK Bölüm 6. Üretm Sstemnn Tasarımı http://sceb.ktu.edu.tr Üretm/Hzmet Sstemlernn Tasarımı ve Kuruluşu 1. Organzasyon yapısı 2. Tess yer seçm 3. Kapaste planlaması 4. Malzeme gereksnm planlaması

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

VMX OFFICE. Türkçe Kullanma Kılavuzu. İlgili modeller : VMX OFFICE 502473

VMX OFFICE. Türkçe Kullanma Kılavuzu. İlgili modeller : VMX OFFICE 502473 VMX OFFICE Türkçe Kullanma Kılavuzu İlgl modeller : VMX OFFICE 502473 Özellkler Kulaklık Özellkler : VoceMax Çft mkrofon teknolojs Adaptve Intellgence : Ortam gürültüsünü otomatk olarak dengeler ve kullanıcının

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Sensörler Veri İletişimi. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler Veri İletişimi. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Veri İletişimi Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Veri İletişimi Veri iletişimi, sayısal olarak kodlanmış bir bilginin iki cihaz arasında aktarılmasıdır. Paralel ve Seri İletişim Bir veriyi iki nokta arasında

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Muğla-Milas/Bodrum Havaalanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası. 1. Ödül

Muğla-Milas/Bodrum Havaalanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası. 1. Ödül Muğla-Mlas/Bodrum Havaalanı Yen Dış Hatlar Termnal Bnası Jr: Mustafa A. Aslaner (başkan), Mustafa Atk, Mehmet Eğlmez, Orhan Şahnler, Fath Gorbon, Affan Yatman, Sat Kozacıoğlu. Ödüller: 1. Ödül: 2. Ödül:

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı