Sayzgtay. Haber Biilteni. 14 haleler I. 7 Kumlu Toplant~s~ I EUROSAI Biligim Semlneri I. Eylem Plan1 Baglarn~nda Yeni Olugturulan Gallsma Gruplar~

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayzgtay. Haber Biilteni. 14 haleler I. 7 Kumlu Toplant~s~ I EUROSAI Biligim Semlneri I. Eylem Plan1 Baglarn~nda Yeni Olugturulan Gallsma Gruplar~"

Transkript

1 Sayzgtay Eylem Plan1 Baglarn~nda Yeni Olugturulan Gallsma Gruplar~ "Strateji Bildirimi " ad11 dokiimanda ortaya konulan hedeflerin gerqeklegtirilmesi iqin iiretilen 2001 Ylll Eylem Planlmn uygulanmaslna yiinelik qal~gmalar devam ediyor. EUROSA Biligim Semlneri Bu baglamda yeni bir adlm olarak, Bwkanllkqa geqtigiiniz gilnlerde Uq qallgma p bu daha olqtuuldu. Yeni olugtumlan bu gruplann faaliyet konulanna, kimlerden olugtubna dair bilgileri qaglda sunuyoruz: Yeni Hizmet Binamlza iligkin 14 haleler Egiim Pmgnm~ Eylem Plan1 Ydnlendirme heme ve Eggiidiim Kumlu 2. Diinem Rapom Bir Televizvon Proaram~ - Mensuplanm~rln Yer ve Gdrev Degigikiikleri Yabanc~ Diller Egitim Merkezi Egitim Pmgram~ Denet~i Yardlmclsc Adaylar~na Verilen Brifing Hizmet i ~i Esitim Ydnlendirme 7 Kumlu Toplant~s~ Meslektaglanm~z~n Makaleleri 2001 Ylll Eylem Plmnm (1.4) biiliimiinde ongiiriilen "Yargrlama faaliyetlerinin hulandzrzlmasr ve daha etkin hale getirilmesi iqin hangi hukuki ve kurumsal diuenlemelerin yaprlmasr gereei konusunda bir arwrma yaprlmasr " iqin qallgmalarda bulunacak pp, 3. Daire Raportorii Mustafa Ay'ln bagkanllglnda Uzman Denetqi Hiilya Demirkaya, 7. Daire Raportdru Mehmet Tag, 8. Daire Raportorii Gulriz Metin ve Bagdenetqi A. Osman Guqlu'den olugturuldu. Diger qallgma gmbu, Eylem Planlnln (6.2) b6lumunde yer alan "Bajka yuksek denetim kurumlarrnrn performans olqum rejimleri konusunda bilgilenerek kendi perspektifimiz aqrsmdan performans olqiim rejimimizin olu,vturulmasr yoniinde on arajtlrma yaprlmasr" iqin qallgmalarda bulunacak. Bu grup, Aragtlrma ve Tasnif Gmbu Sefi Sacit Yoriiker'in bagkanllglnda Uzman Denetqi Levent Karabeyli, Uzman Denetqi Baran dzeren ile Uzman Denetqi Safiye Kaya'dan oluguyor. Son.qallgma gmbu, Eylem Planlnln (7.2) bolumunde belirtildigi gibi grup ve ekip gefleri ile denetqilerin ve her kademedeki y611etim mensubunun gorevleri, yetkileri ve sorumluluklarlnln aqlkqa belirlenrnesi ile birbirleri ve Bagkanl~kla olan iligkilerinin

2 Say~~tay Haber Btlteni yeniden diizenlenmesi Devlet Butge Uygulamaslnln baglamlnda "Cagda~ yonetim Denetimi" konulu seminer ilkeleri Eyliil2001 tarihleri yetki devri, hesap verme araslnda Vargova'da sorumlulu~, konwo0 gergeklegtirildi. Kurumumuz gorevler, sorumluluklar ve adlna Bqdenetgi Eda yetkiler ile ilgili bir On Veziroglu'nun yer aldlg~ hazzrllk qalz~masz yapzlmasz" seminere Tegkilat tiyesi 32 igin gijrevlendirildi. S6z Ulke Say~gtaymdan konusu gallgma grubunda, Performans Denetim Grubu temsilciler katlldl. $efi Fikret GUlen'in Seminerde 9 iilke bqkanl~gmnda, Uzman Saylwym sunumlan ile 19 Denetgi Cafer Tokmakl~, ake Saylgtaylmn bildirileri Bqdenetgi 1. Haklu Saym, degerlendirildi. 3 b6lh Bqdenetgi H. Omer Kose ile halinde gergeklegtirilen Denetqi Emre Akdag birlikte seminerde, b6lh bqlddm; gal~gacak. Veriyeulqma, EUROSA Bili~im Semineri Avrupa Yiiksek Denetim Kururnlar~ Tegkilat~ (EUROSA1)'nln 2002 ylllnda duzenlenecek olan Moskova Kongresine haz~rl~k niteliginde olmak uzere Fransa ve Polonya Saylgtaylarlnca ortaklaga haz~rlanan "~iligim Teknolojisi Araglannln Kullanllmas~ Suretiyle Veri analizi ve 6mekleme, Deneyimler, g6ziimler ve 6neriler geklinde tespit edildi. Seminerin belirtilen b6liimlerinde; yasal dilzenlemeler, insan kaynaklan ve egitim ile teknolojik yeterliliklere iligkin problemler ortaya konularak, Saylgtaylann bu problemler karg~smndaki tutumlar~ ve deneyimleri, biligim teknolojisi araglannl kullanmadaki farkl~ yiintemler ve daha etkin bir denetim igin biligim teknolojisi araglannln nasll geligtirilebilecegi hususlarlna aglkl~k getirilmeye gallglldl. ASOSA ve ECOSA Faaliyetlerinde Degigiklikler 11 Ey tarihinde, NewYork gehrinde yqanan saldln sonraslnda diinyaya egemen olan atmosfer, Saylgtaylarm uluslararas~ ve bolgesel birliklerinin gal~gmalanm da etkiledi. Yeni kogullar karg~slnda Saylgtayln da iiyesi bulundugu ASOSA ve ECOSA'nin 6nceden planlanmlg baz~ faaliyetlerinin ertelenmesi veya iptal edilmesi gindeme geldi: Daha 6nce 1 Ekim 2001 tarihinde Kuveyt'te yapllmasl kararlagtlrllan 30. ASOSA Yonetim Kurulu Toplanfzsz, Kurd iiyelerinin karanyla, iptal edildi. Kurul, sadece acil birkag konuyu g6riivrnek iizere 21 Ekim 2001 tarihinde Seul'de toplanacak. ECOSA'nin Egitim Prograrnlar~ gergevesinde 1-13 Ekim 2001 tarihleri aras~nda Lahor'da gergeklegtirilmesi planlanan ve bir kat~lacagl "Performans Denetimi Egitim Kursu' ileri bir tarihe ertelendi. Yeni tarih, kogullar normale dbndukten sonra belirlenecek.

3 a Savistav Yolsuzlukla Mucadele Konferans~ Bqbakanlik Teftig Kumlu Bqkanligi, Hazine Miistegarligi, Adalet Bakanligi, fqigleri Bakanllgi ve Maliye Bakanllgi Mali Suqlan Aragtlrma Kurulu Bagkanligi temsilcilerinden olugan "Yonlendirme Komitesi" Dunya Bankasinin destegi ile 21 Eyliil2001 tarihinde ODTij Kultiir ve Konferans Merkezinde "Turkiye'de Etkin Yonetim ve Yolsuzlukla Miicadelenin Geligtirilmesi" konulu bir Uluslararasl Konferans duzenledi. Konferansin a~ilig konugmalan qigleri Bakam Rugtu Kazim Yucelen, Devlet Bakani Faruk Bal, Meclis Bagkan Vekili Murat Sokinenoglu ve Dunya Bankasi Turkiye Temsilcis: Ajay Chipber tarafindan yaplldi. Yonlendirme Komitesi ve Bagbakanllk Tefti? Kurulu Bagkani Osman Nuri Oduncu sunug konugmasini "Tiirkiye'de Yolsuzlukla Mucadele Stratejisi" konusuna ayirdi. Yolsuzlukla miicadele stratejisini, Onleme; Kununlarda ve iglemlerde sistem dahilinde reform Egitim; Seffaflik ve kamuoyu denetiminin saglanmasi yaptinmlar Bigiminde UG ayagi ifade eden Oduncu, bu qerqevede ele alinmasl gereken hususlar hakklnda g6nglerini dile getirdi. Hazine Mustegari Faik bztrak'in bqkanl~gini yaptigi "Yolsuzlukla Miicadelede Uluslararasi Deneyimler "konulu ilk oturuma, konugmaci olarak, James Parks (Dunya Bankas~), Rainer Geiger (OECD), Roberto Lamponi (Av~pa Konseyi) ve Alan Lai (CAC) katildi. Panelistlerden Rainer Geiger'e gore, yolsuzlukla mucadelede; Tek model / yontem sbz konusu degildir. Tek kurumsal ~6ziim bulunn~amaktadir. Cegitli taraflar (devlet- ozel sektor-sivil toplum) igbirligi yapmalidir. Uzun donemli bir vizyon $arttir. Kamu kummlanna ve piyasalara guven mevcut olmalidlr. Panelin ikinci oturumunun konusu "TUrkiye'de Yolsuzluk Sorunu ile ilgili Olarak Yapilan Caligmalar" olarak tespit edildi. Prof. Dr. urnit Berkman'in bagkanllgmnda gerqeklevtirilen ohuumda, Dog. Dr. Guven Sak, Prof. Dr. Filcret Adman ve smail Arslan (Dthya Bankasi) konuyla ilgili arqtirmalanni aktardi. Panelin uqiincii ve son otununu sivil toplurn drgutlerinin gb~glerine aynldi ve Tiirkiye Ekonomik ve Sosyal Etiidler Va. (TESEV) Yonetim Kumlu Bagkani Can Paker ba~kanliginda yii~tuldu. Bu oturumda, Turkiye Odalar ve Borsalar Birligi Bagkani Rifat Hisarciklioglu, Toplumsal Saydamllk Hareketi Dernegi Bagkani Ercig Kurtulug ile Basln Konseyi Bqkani Oktay Ekgi konuya iligkin goruglerini dile getirdi. Kalabalik bir davetli toplulugunun katildigi konferans yogun bir ilgi ile izlendi.

4 Say~gtay 1-1:7 Yeni Hizmet Ayr~ca sistem sesli sunum Bina Giri~lerine Karl11 Binamlza ili~kin yapilmasma, to plant^ Ge& Kontrol ve g6riintulerinin monit6rlerden Giivenlik Sistemlerinin ihaleler ve projeksiyon cihazlanndan Kurulmasz si; Yalunda hizmete aplacak izlenmesine imkan tarihinde yap~lan yeni hizmet binamizda verecektir. ihale sonucunda, belirtilen igi eksik olan ban sistemlerin tamamlanabilmesi igin Yangrn Algrlama ve TL ihale thbar Sistemi Kurulmasr bedeli ile koza firmas1 qaligmalar &la devam listlenmigtir. igin siiresi 70 ediyor. Bu qerqevede yalun olarak tespit edilmig ve d6nemde aq~lan Ug ihale S6z konusu ig, ig halen siiresi i~inde sonuqlandmlarak pligmalara tarihinde yap~lan ihale tamamlanacak gekilde bwland~. S6z konusu ihaleler sonucunda, nemli 6lgUde haklunda lusa bilgiler TL ihale bedeli ile ALFA gerqeklqtirilmig veriyoruz: Sirketine verilmi$tir. bulunmaktad~r. Siiresi 60 is gbu olarak Bu ihale ile hizmet biiam~za, Genel Kurul ve Temyiz Kurulu Salonlarzna belirlenen ig, gu anda a) Kapal~ Devre TV Elekironik Sisrernlerin bitirilme warnasma gelmi$ Sistemi, Kurulmasr l$i; bulunmaktadir. b) Kart11 Geqig Kontrol ve tarihinde yapilan hale konusu geregi olarak Giivenlik Sistemi ihaleyi 154 Milyar Lira ihale yeni hizmet binamizda kurulmas~ ong6rlilmektedir. bedeli ile LAB~ENT kurulrnasl gereken "Analog Kapal~ Devre TV Sisteminde firmas1 kazanm1gt1r.35 giinde Adresli Yangn Alglama ve binanin dq cephesinin, girig tarnamlanmas~ Bng6rlilen fhbar Sistemi" tiim katlarda q~lug noktalannm, kat geqig igin 6nemli bir hsml yerine bulunan odalara, aqivlere ve hollerinin getirilmig bulunmaktadir. hassas b6lgelere duman gerektiren mekanlmn 24 duyarh dedektorler ile is1 ve saat siirekli izlenmesi ve ihale konusu igin geregi dumana duyarl~ multi kaydedilmesi igin renkli olarak, hem Genel Kurul dedekt6rlerin monte CCTV sistemi yer allyor. hem de Temyiz ve Daireler edilmesini gerektirmektedir. Ozellikle giipheli kigilerin ve Kurulu salonlmna kurulacak Bu dedekt6rler, herhangi bir araglann teghisinde kesin olan dijital sistem, ayrl tespit saglayan bu sistemde merkezlerden kumanda gekilde olugacak duman~n dahili ve harici tip renkli edilebilecek ve konferans ve veya is1 artqln~n hangi odada kameralar, izleme, kontrol ve oylarna proseditrleri ile ilgili veya boltimde oldugunu kay~t ekipmanlar~ bulunacak. her tiirlii program la may^ santrala ihbar edecektir. Bu Sistem, ayrlca Yang~n yapabilecektir. Sistemin sistem sayesinde, miidahale Alg~lama ve ihbar Sistemi ile geniglemeye apk, moduler edilmesi gereken boliim, net entegre olabilecek gekilde yapida ve simultane terctime olarak belirlenecegi igin gal~gtmlacak. sistemi ile entegre ekipler, o mahalle dogrudan edilebilecek nitelikte olmas~ ve hizla hareket planlanm~$t~r. edebilecekler. a

5 Gorevde Yukselme Yonetmeligi Geregince Uygulanan Egitim Program1 Saylgtay Yonetim Mensuplarinin Gorevde Yiikselme Yonetmeliginin 9. maddesinin (g) ve (h) fikralari geregince gorevde yiikselecek yonetim mensuplar~miza verilmesi gereken egitimin ikinci boliimii, Egitim Gmbunun koordinasyonunda tarihleri araslnda diizenleniyor. Kurumumuzda halen bo$ bulunan, 4 $ef kadrosu ile 26 veri haz~riama kontrol i$letmenligi kadrosu olmak iizere toplam 30 kadroya atanacak mensuplar~rn~zl tespit etmek i~in uygulanan egitim program1 48 saat siirecek. 8. Daire fjyesi M. Harun Erdogan tarafiildar; verilen ve 832 Say111 Say~gtay Kanunu ve lgili Yonetmelikleri konu alan egitim programlna 60 y6netim rnensuburnuz katll~yor. Egitim programlnln tamamlanmasindan soma yap~lacak sinavda, ba$anli olanlar arasindan, yukarda belirtilen kadrolara atama yapilacak. Sbz konusu egitim programlnin 30 saat siiren birinci boliimii, Bagbakanlik Personel Bqkanligi Eylem Plan1 Yonlendirme, heme ve Etjgudum Kurulu 2. Donem Raporu Eylem Plani Yonlendime, fzleme ve E~giidiim Kumlu, Planda kendisine verilen gorev geregi, Planin uygulanmasina iligkin olarak diizenleyecegi raporlann ikincisini hazlrlayarak Bqkanllga sundu. 2. Donem Raporuna g6re; 2001 ylllnin ilk sekiz aylik doneminde Planda yer alan faaliyetlerden 14 tanesi tamamlanml$ olup, 20 faaliyete ili~kin qall$malar devam etmektedir. 21 faaliyetin ise ele alinma firsat! bulunamam~gt~r. Say~~tay Bir Televizyon Program1 Meslektapmrz Uman Denetfi Musa 0zdemir "Yolsuzluga Karp Mt2cadele" konulu bir televi~yon programrna katrld~ TRT-2'de sunulan "Ekonomi Dosyasr " ad11 programin 17 Eyliil geceki yaylnlnin diger konuklan araslnda eski Milletvekillerinden Mahmut dztark ile Vatandqin Vergisini Koruma Demegi Bqkan~ Kemal Krlrqdaroglu bulunuyordu. Sunucu Nazmi Kal'm sorulanyla gekillenen programa aynca Tiirkiye'deki Milletvekillerini zleme Komitelerinden ikisinin bqkm da telefonla kat~ldilar. Ozdemir konu~masinda yolsuzluklarin en onemli nedenlerinin baginda iiretmeyen ekonominin ve kayit di$i ekonominin geldigine deginerek kamu sektijrii kadar &el sektorde de yolsuzluklar~n olduguna dikkat qekti. Meslekta$~mlz yolsuzlukla miicadelede parlamentonun etkinliginin saglanmasi baklmindan siyasilerin y~pratilmamas~ geregine de i~aret etti.

6 Say~~tay Mensuplarlmlz Aras~nda Yer ve Gorev Degiqikleri Kurumumuzda zaman zaman Bqkanlikqa yapilan g6rev yeri degigikligi uygulamalanna ve Eyliil aylannda da devam edildi. Yandaki tabloda, geqtigimiz aylarda gorevli oldugu birimi degipn mensuplanrmvn isimlerini, unvanlaruu, eski ve yeni g6rev yerlerini veriyoruz. Unvan Adr Soyad] Ayrddlgl Birim Gtlrevlendirildigi BirimlGlirev Uzman M. &den Turgay 2. Daire 7. Gmp Denetqi RaportOrlUgU Uzman Emel Ak~ncl 2. Daire 2. Daire Raportilril Denetqi 1 RaportarlUgU Rasdenetci Sevfullah Turhan 12. Daire Gmp Kaylt Grubu Denetqi Ya$ar Ate$ 22. Gmp 9. Gmp MUdUr SUleyman KaragSz Yaz~ 191. MUdUrlUgll Mali t$ler MUdUrlUgU.(Tabldot) MUdOr Sat~lrnl~ Aslaner Yazr $!. MtldUrlUgU Yan i$ MUdUrlUgU (Ayniyat) (Yemekhane) MUdW Abdurrahman Tan Yaz~ [$. MUdUrlUpll Yazl l$. MUdUrlUgU (Garaj) 1 (Ayniyat) MUdW Omer Ko$oglu Personel ve Egitim Yazl i$. MUdUrlUgU Mud~rlugu (Garaj) Yabanc~ Diller Eaitim Merkezi Egitim Programma Kat~llmlar Devlet Memurlan Yabanci Diller Egitim Merkezi egitim ylli program1 1 Ekim 2001 tarihinde bagladi. Merkezin ngilizce Program~nda Kurumumuz adina aynlan iki kontenjan nedeniyle seviye tespit sinavlnda bqanli olan Uzman Denet~i Bayram Barun ile Bqdenetqi Sadettin Altmntq'in egitim programina katllmasi uygun gbriildii. 9 ay siirecek olan program 28 Haziran 2002 tarihinde sona erecek. Grup Sefleri Toplantlsl Bqkan Vekili Necip Pekqevik'in bagkanlig~nda Genel Sekreter Ktim.mil DUN, Genel Sekreter Yardlmcilarl Bahattin Senemoglu, Kubilay Yildinm ve Mustafa Ciqek ile Grup Seflerinin, Bqraportorlerin ve Raportorlerin katlldigl toplanti, tarihinde gerqekle~tirildi. Toplantida aglrllkli olarak yeni binaya taginma ve yerle~me sorunlarina iligkin konular tarhgildl. Bunun yanl a slra, denetimin qagdagla$tir~lmasma yonelik faaliyetlerin seyri de degerlendirildi. Toplantinin hemen akabindt Sayln Bavkan Vekili Necip Pekqevik tarafindan geref salonunda katlllmcllara ogle yemegi verildi.

7 Sayytay Adaylar~na Verilen Brifing Halen Mesleki egitimleri devam eden denetqi yardlmclsl adaylarina Denetqi Hakan bzbaran tarafindan tarihinde "Yolsuzlukla Miicadele Saylgtaylmn Rolii ve Tiirk Mali Yonetiminde SiirdWlen Callgmalar" konulu bir briting verildi. Brifingin ilk b6liimiinii "yolsuzluk" kavrarnlna iligkin gene1 bilgilere ayiran bzbaran, ikinci boliimde, "Yolsuzlukla Miicadelede Say~gtaylmn Rolii" hakklnda aynntili bilgi verdi. Bu bbliimde, Saylgtaylarln yolsuzlukla dogmdan miicadele eden kummlar olmamakla birlikte, yolsuzluklarin onlenmesinde ve ortaya qikarllmaslnda onemli rol oynayabilecegini belirten bzbaran, Saylgtaylann; aqik yetki, baglmsizllk, yeterli kaynak ve personel ile deneyim ve bilgi paylaglml gibi unsurlarl tagimalarl halinde, bu miicadelede ba~arlll olacaklarlni vurguladl. Ozbaran, son bolumde, "Turkiye'de Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Miicadele" ile geligtirilen qoziim onerileri hakkinda bilgi verdi. insan Kaynaklar~ ve Hizmet i ~i Egitim Yonlendirme Kurulu Toplant~s~ Kurul, 26 Eyliil2001 tarihinde 7. toplantislni gerqeklegtirdi. Toplantda, Yilllk Eylem Planlnln (strateji 4.4) ve (strateji 7.6) btiliirnlerinde ifade edilen egitim faaliyetlerinin onceliklendirilmesi ve programlanabilmesine iligkin geligmeler ele allndl. Bu dogrultuda Egitim Gmbunca hazlrlanan ve bu Kuml ile Yilllk Eylem Plani Yonlendirme, izleme ve Eggiidiim Kurulu tarafindan uygulanmasi uygun gorillen "Egitim Talep Formu" degerlendirildi. Meslektaglar~mlz~n Makaleleri Geqtigimiz ay meslek mensuplarlm~zin makaleleri qe~itli yayln organlarlnda yer alrnaya devam etti. Bunlardan baz~larlnl duyuruyoruz. Maliye ve Sigorta Yorumlan Dergisinin Eyliil ayinda yayinlanan sayilmnda Emekli Uzman Denetqi Atilla nan'in "Kamulagtirma Yasasina Gore Kamula$tlrma Bedelini Tespitle Gorevli Bilirkigilerin Secimi" ile "Kamu Yarmna Demek Olma Kogullm ve Ayncaliklw",Savc~ Yardlmcisi Ahmet Ozdemir'in "flas Halinde Gecikme Zammi", Baqdenetqi Muhsin Altun'un "Uluslararasi Ticari Terimlerin (ncoterm) Yorumlanmasi ve KDV fstisnasl ile fligkileri" ile "Sozlegme Yapilmasi Zorunlu Olmayan Hallerde Bagltlanan S6zlegmelerin Devri Miimkiin miidiir?", Bagdenetqi Sadettin Doganyigit'in "Belediye Himayesindeki $ehir qi Yollarda Verilen Hasar ve Zararln Muhatabina bdettirilmesi" baglikll makaleleri yayimland~. Ayrica Bagdenetqi smail Kemaloglu'nun "Belediyelerin Tahsil Etmedigi Onemli Bir Kaynak: Spor Miisabakalarindan Eglence Vergisi Alrnmasi" baglikli makalesi Mali Yonetim ve Denetim Dergisinin Agustos ayinda yaylnlanan saylslnda yer aldi.

8 Say~~tay Haber BUlteni 5. Daire Oyesi Celal Oymak. Kurumumuzdan edebiyat qallgmalanna devam ~ ~ ~ l ~ ~ edivor..--.~ Ovmak. son olarak "9. Uluslararas~ Hazar Siir 3. Daire Raportorliiglinde Mensuplartmrzdan Ak$amlanU ad1 altlnda gorevli Veri Hazlrlama ve Mutlu Haberler Elazlg'da dmenlenen Kontrol isletmeni Sevim etkinlige kat~ld~. GUr Eskisehir 1. Hava Mensuplanmlzdan 19. Grupta giirevli Bqdenetqi Cok sayda katlllmclnln yer ha1 Baklm Merkez Miikremin Uzun'un aldlgl etkinlik Eyld Komutanllglna naklen tarihinde bir oglu, yine aynl tarihleri araslnda diizenlendi. atanmlg ve tarihi Grupta gbrevli Bqdenetqi Edebiyat ve ldiltthe iligkin itibariyle Kwumumuzdan Bahattin Zpk'm konular haklanda duzenlenen aynlmlstu. tarihinde bii ha, Hizmetli ~aneller ve verilen Mensubumuza yeni Hacr i)zer'in konserlerle zenginle$tiden garevinde bqanlar diliyom. tarihinde bir ha diinyaya programs, Celal Oymak gelmistir. $iileriyle katluda bulundu. Mensuplanmlzl kutlar, bebeklere sagl~k dolu uzun 6mikler dileriz. Mutluluklar Kurumumuza Veda Edenler Egitim Gmbunda giirevli Personel ald~g~mlz bu ay Denetqi Yard~rnas~ Aday~ istekleri iizerine emekli olan mensuplanmlz ~6yle: Cem Ozan Anayasa Mahkemesi Raportorii Uzman Denetqi A.Kadri Ediz tarihjnde, Kiitiiphane tarihinde, 18.Grupta gorevli Uzman Denetqi Necdet Miidiirliigiinde gorevli Kiitiiphaneci ilgun Ate? ise Bora tarihinde, 15.Grupta g6revli $ef Sohret Borazan tarihinde evlendi tarihinde emekliye'ayr~ldllar. Mensuplanmlzl kutlar, Meslek ve Yonetim Mensuplanmlza ya$amlann~n yeni ya$am boyu mutluluklar doneminde sagllk ve mutluluklar diliyoruz. dileriz.

inceleme sistemleri hakklnda kapsaml~ bir ara$tlrmayl Ku~mumuzu ziyaret etti.

inceleme sistemleri hakklnda kapsaml~ bir ara$tlrmayl Ku~mumuzu ziyaret etti. Bu Say~da Nisan 2001 YI: 5 say^: 53 Kore Say~qtayi Araqtrrma Ekibinin Kurumumuzu Ziyareti 17. INTOSAI Kongresine ev sahipligi yapacak olan Kore 1 Kore Heyetinin Ziyareti Say~$tay~. bir siiredir yabancl

Detaylı

.I1. Haber Bulteni. 8 Act Kayb~mtz. Yeni Binamlzda Yang~n

.I1. Haber Bulteni. 8 Act Kayb~mtz. Yeni Binamlzda Yang~n ~ - Haber Bulteni.I1 Yeni Binamtzds Yangln Risk Denetim Ekibi (Jn Caltgma Raporu Denet~i Yardtmc~s~ Adaylte~ S~nav~ ingiltere Say~gtay~ Egitim Kurs~ Yeni Egitim Grubu ve Yeni G6revlendirmeler Oracle Kursu

Detaylı

YEREL YONETIMLERIN DIS KREDI KULLANIMI

YEREL YONETIMLERIN DIS KREDI KULLANIMI YEREL YONETIMLERIN DIS KREDI KULLANIMI VE GERI ODEME SORUNU (*) DI$ KREDIYI SINIRLAMAK TEK COZUM MU? Hikmet ESEN Hazine Ba~kontroloru T.CSagbakanllk Hazine Miiste~arllgi Ulkemizde yerel yonetimlerin en

Detaylı

IMF VE DUNYA BANKASI TARAFINDAN TURKIYE'YE ONERILEN " SOSYAL GUVENLIK REFORM PLANI" UZERINDE KAMUOYUNDA YAPILAN TARTISMALAR

IMF VE DUNYA BANKASI TARAFINDAN TURKIYE'YE ONERILEN  SOSYAL GUVENLIK REFORM PLANI UZERINDE KAMUOYUNDA YAPILAN TARTISMALAR IMF VE DUNYA BANKASI TARAFINDAN TURKIYE'YE ONERILEN " SOSYAL GUVENLIK REFORM PLANI" UZERINDE KAMUOYUNDA YAPILAN TARTISMALAR Prof.Dr.Birsen ERSEL Turkiye'de sosyal giivenlik sisteminin yeniden yap~land~r~lmas~

Detaylı

UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI. Girig. "Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur".

UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI. Girig. Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur. UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI Atilla INAN Sayl~fay Uzman Denet~isi ve Kamu Yonetimi Uzmanl "Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur". Konfucyiis Girig Ister

Detaylı

KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERIN YATIRIM

KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERIN YATIRIM KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERIN YATIRIM VE IHRACATLARINA YONELIK DEVLET YARDIMI Mehmet YUCE Uludag ~ niv. I.I.B.F. Maliye Boliimii Arj.Gor. Dunya ekonomisinin be1 kemigini olugturan Kiiquk ve Orta Boy

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Veri Toplanması Analizi ve Sunumu. Yazılım Nasıl Yardımcı Olabilir? Çeviri

Veri Toplanması Analizi ve Sunumu. Yazılım Nasıl Yardımcı Olabilir? Çeviri Veri Toplanması Analizi ve Sunumu Yazılım Nasıl Yardımcı Olabilir? Çeviri Veri Toplanmasz, Analizi ve Sunumu Yazzlzm Naszl Yardzmcz Olabilir? Ceviri Cumhuriyetin 75'inci Ylldc3niimii Dizisi: 13 0zgiin

Detaylı

EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI)

EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI) EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI) Nevirz ATA KAN Sayrjtav Uzman Derletpsl 1 Ocak 1999'da 290 milyon niifusu, ortak para birimi,tek merkez bank as^, ortak para ve faiz politikas~yla yeni bir Avrilpa yaratllmas~

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 200 FAALİYET RAPORU 3.03.20 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLO, ŞEKİL ve GRAFİKLER... 4 BAŞKANIN MESAJI...... 6 BÖLÜM I GENEL BİLGİLER

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 25 Eylül 2013 Başlangıç Raporu Türkiye de Yolsuzlukla

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak!

Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak! Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak! Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bakan Sunuşu Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), genel olarak Uygunluk

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

ADANA GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI

ADANA GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI ADANA GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI ADANA GÜÇBĠRLĠĞĠ VAKFI 2008 2010 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU Vakıf Senedimizin 16. ve 17. maddeleri uyarınca 2010 yılı Mart ayı içinde Mütevelli Heyet toplantısı yapılacaktır. Yönetim

Detaylı

ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*)

ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*) Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 43, C. XV, Mart 1999 ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*) Prof. Dr. Rafet EVYAPAN (**) Turkiye Cumhuriyeti kurucusu Ataturk, Osmanli imparatorlugunun teokratik yonetim anlayigi

Detaylı

TEBLĠĞLER DERGĠSĠ. YAYIMLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞINCA AYDA BĠR ÇIKARILIR Ġlk ÇıkıĢ Tarihi: 09/01/1939 CĠLT: 73 ARALIK 2010 SAYI: 2639-EK

TEBLĠĞLER DERGĠSĠ. YAYIMLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞINCA AYDA BĠR ÇIKARILIR Ġlk ÇıkıĢ Tarihi: 09/01/1939 CĠLT: 73 ARALIK 2010 SAYI: 2639-EK EK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEBLĠĞLER DERGĠSĠ YAYIMLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞINCA AYDA BĠR ÇIKARILIR Ġlk ÇıkıĢ Tarihi: 09/01/1939 CĠLT: 73 ARALIK 2010 SAYI: 2639-EK TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI Karar

Detaylı

2008 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU

2008 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU Kamu İç Denetim Genel Raporu 2008 2008 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU Haziran 2009, Ankara 2008 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu 2 Kurul Başkanının Sunuşu 5018 sayılı Kanunun tüm hükümleriyle yürürlüğe

Detaylı

SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU

SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU 2012-2013 SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU 2012-2013 SUNUŞ Yönetim Kurulu olarak Derneğimizin üçüncü yönetim dönemini de başarılı bir şekilde tamamlamanın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ İstihdam ettiği kaliteli ve enerjik kadrosunun yanında artık yerleşmiş kurumsal yapısı ile Ajansımız,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 SUNUŞ Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2006 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı