Okul Müdürü Ekip lideri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "---------------- Okul Müdürü Ekip lideri"

Transkript

1 ĠL/ĠLÇE : OKUL/KURUM ADI : ADRES : ĠLETĠġĠM KURULACAK KĠġĠNĠN; ADI : SOYADI : TEL : E-POSTA : GSM : EKĠBĠN ADI : EKĠP ÜYELERĠNĠN ADI, SOYADI VE ÜNVANI ADI VE SOYADI GÖREVĠ EKĠPTEKĠ GÖREVĠ Okul Müdürü Ekip lideri Müdür BaĢyardımcısı Ekip Lideri Yardımcısı BiliĢim Formatörü Ekip Üyesi Sınıf Öğretmeni Ekip Üyesi Sınıf Öğretmeni Ekip Üyesi Ġngilizce Öğretmeni Ekip Üyesi 5. YAPILAN ÇALIġMANIN ADI: Okul karar süreçlerinin uygulanabilirliğini artırmak. Ġnternet tabanlı bir model geliģtirmek ve bunun öğrenci ve öğretmen motivasyon düzeyini artırarak okulda kalite kültürünü geliģtirmek. 6. SEÇĠLEN PROBLEMĠN (ĠYĠLEġTĠRME KONUSUNUN) OKUL/KURUM ĠÇĠN ÖNEM DERECESĠ: Okulumuz, öğretim yılında 4 anasınıfı ve 42 ilköğretim sınıfında öğrenci sayısı 1638 e ulaģmıģtır. AçılıĢından bu yana öğrencilerimiz, tüm paydaģlarımızın özverili çalıģmaları sonucunda sosyal, kültürel ve sportif alanlarda önemli baģarılar elde etmiģlerdir. Mezun öğrencilerimiz ilimizin ve ülkemizin önemli ortaöğretim kurumlarında okuma Ģansı bulmuģlardır. VĠZYONUMUZ; Hem üst öğrenime, hep Türkiye ye kaliteli bireyler yetiģtiren öğrenme odaklı bir okul olmak. MĠSYONUMUZ Atatürk Ġlke ve Ġnkılâpları ıģığında; Milli ve evrensel değerlere saygılı, geçmiģ ile çağı arasında bağ kurabilen; toplumsal sorunlara duyarlı,uzlaģmacı, problem çözücü;karar verme süreçlerinde bilimsel bilgiyi kullanabilen,değiģim ve geliģime açık, empatik düģünebilen ;yüksek moral değerlere sahip, iletiģim becerisi yüksek, kendinegüvenen, demokratik anlayıģ ve katılımcılığı esas alan, kendini sorgulayabilen, giriģimci ve ekip çalıģmasına yatkın; estetik kaygısı geliģmiģ ve çevreye duyarlı, bireyler yetiģtirmek. Eğitim misyonumuzu ve vizyonumuzu aynı kararlılıkla devam ettirmekteyiz. 1

2 Okul, toplumların eğitim ve öğrenme tabanlı hizmet taleplerinin karģılandığı yer olarak tanımlanabilir. Bir baģka deyiģle eğitim tabanlı bir örgütlenmedir. Her örgüt gibi yaģanabilirliğini ve sürekliliğini sağlayabilmek için kendine özgü bir kurum kültürü geliģtirir. Tarihsel sürecinde örgütler, her aģamada verimlilik elde edebilmek, misyon ve vizyonlarını gerçekleģtirebilmek için insan kaynağı unsuruna yönelik bakıģ açıları yaratmıģlardır. Günümüz dünyasındaki her türlü bilimsel ve teknolojik geliģmeler örgütteki insan kaynağına hem verimlilik hem de çalıģanların iģ doyumu perspektifinden bakmayı zorunlu kılmaktadır. Verimlilik ve iģ doyumu üzerine örgütlenen kurumlarda, önemli bir süreçte çalıģanların karar süreçlerine katılmalarını sağlamaktır. Bu yolla çalıģanların iģi benimsemeleri ve aidiyet duygusu kazanmaları hedeflenmektedir. Okul örgütlerinde, öğretmenlerin karar süreçlerine aktif olarak katılabilecekleri en etkili süreç, öğretmenler kurulu toplantılarıdır. Öğretmenler kurulu toplantılarında geniģ bir katılımın olması, karar süreçlerinde aktif olunması hem kurum içi demokrasiyi geliģtirir, hem de geliģerek iç çatıģmalarının azalmasına katkı sağlanır. Bu yolla öğretmenler, verimlilik düzeylerini, iģ doyumlarını artırarak yeterliliklerini okul amaçları ile özdeģleģtirerek üretkenliklerini artırırlar.uygulamalarda, beklentilerin aksine olumsuzlukların daha yoğunlukta olduğu gözlemlenmiģtir. Öğretmenler, alınan kararlara asgaride taraf olmakta, bu nedenle öğretmenler kurulu toplantılarından istenilen verimin alınamadığı görülmektedir. Gözlemler ve karģılıklı yaģanan diyaloglardan çıkan sonuçta öğretmen algılarının olumsuz olduğu görülmüģtür. Bunun çok çeģitli nedenleri sayılabilir. Öğretmen genellikle bu tür toplantıları bir angarya olarak kabul eder, çözüm üretilebilen odak noktaları olarak da görmez. Sonuçta öğretmenler kurulu onlar için bürokrasinin tipik bir örneğidir. Tablo. 1 Öğretmen Kurullarında Öğretmenlerin Karar Süreçlerine Katılım Oranları Toplantı sayısı Toplantıya katılan Öğretmen ortalaması Söz alan öğretmen ortalaması Söz almayan öğretmen ortalaması Toplantılar boyunca hiç söz almayan öğretmen sayısı Karar süreçlerine katılım yüzdesi %14, Yazılı kaynaklarda da yapılan incelemelerde bu düģünceyi destekleyen sonuçlara ulaģmak mümkündür. Okulumuzun son üç yılda gerçekleģtirdiği öğretmenler kurulu toplantılarına ait tutanaklarda yapılan incelemede kurullarda;(ek.1) 2

3 TOPLANTI ETKİNLİKLERİ FREKANS Çok az sayıda öğretmenin söz aldığı ve görüģ belirttiği, 9 Genellikle toplantılarda aynı öğretmenlerin konuģtuğu, aykırı bir görüģün yer almadığı, 9 Son üç yıllık süreçte kurullarda hiç söz almayan öğretmenlerin bulunduğu, 52 Genellikle söz alan öğretmenlerin, aynı gündem maddesi ile ilgili olarak benzer görüģler ifade ettiği, söylenenleri dikte etmenin ötesine 60 geçmediği, yaratıcı fikirlerin oluģmadığı, Genellikle okul yöneticisinin görüģlerinin kabul gördüğü, 20 Dilek ve temenniler bölümünde genellikle hiç kimsenin söz almadığı, okul yöneticisin iyi dilekleriyle son bulduğu, 2 Gündem maddelerinin yoğunluğundan ötürü toplantı süresinin oldukça uzun olduğu 35 GözlenmiĢtir(EK.2). Öğretmenlerle yapılan görüģmeler ve gözlemler sonucunda öğretmenler kuruluna yönelik olumsuz algıların; Gündem maddelerinin sürekli aynı olmasının büyük bir bıkkınlık getirdiği, Yöneticilerin yetersizliğinin kurul toplantılarını iģkence toplantıları haline dönüģtürdüğü, Kurula karģı bir güvensizliğin, kararların uygulanmasında endiģenin var olduğu, hiçbir Ģeyin değiģmeyeceği inancının yaygın olduğu, Toplantıların çok uzun bir süre almasının konuģmak isteseler de bir an önce bitirilmesi için konuģulmadığı, Gündem dıģına çıkılarak konulardan uzaklaģıldığı, bazı öğretmenlerin bundan mutlu olduğu, Toplantı yerinin ve oturma düzeninin zaman zaman rahatsızlık verici düzeylere ulaģtığı, Katılanların düģüncelerine zaman zaman olumsuz tepkilerin verildiği, Toplantıların genellikle ders dıģında, öğretmene ait saatlerde yapıldığı, Zaman zaman toplantı yöneticisinin(okul müdürü) belirtilen saatte toplantıyı baģlatmadığı, bunun kendilerine yönelik bir saygısızlık olduğu, Çoğu zaman görüģlerin tutanaklara konuģulduğu gibi aktarılmadığı, biçiminde oluģtuğu görülmektedir. Okulumuz öğretmenlerinin karara katılma süreçlerine ait düģüncelerinin bir kısmının okulumuzda da yaģanabileceği savından hareketle yola çıkılmıģ, okul yöneticisi olarak okulu Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği nde ifadesini bulan Ġlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalıģanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Ġlkesini hayata geçirmek, arkadaģlarının yeterliliklerinden en üst düzeyde yararlanabilmek için bir yeni karar süreçlerini aktif hale getirecek modelin oluģturulması hedeflenmiģtir. Konuyu gündemimize almamızda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Ġlköğretim Kurumları Standartları da etkili olmuģtur. Eğitim Yönetimi standart alanının 1.2 numaralı standardında Okul, personelin mesleki geliģimlerini destekleyecek, paydaģların katılımını sağlayacak, özel bilgilerin gizliliğini koruyacak ve çocukların akademik baģarısını sağlayacak Ģekilde yönetilir. Ģeklindeki ifade ve aynı standardın numaralı alt standardında Öğretmenlerin okul yönetim sürecine etkin katılımı sağlanır. Ģeklindeki standart yol gösterici olmuģtur(ek.3). 3

4 Okul stratejik planının hazırlanma sürecinde yapılan swot analizinde ÇalıĢanların değiģime direnci, Öğretmenler arasında yeterli iģbirliğinin olmaması, Okulda örgüt kültür ve ilkelerinin henüz oluģmaması temel ilkelerin okulumuzun zayıf yönleri olarak belirlenmesi konunun stratejik plan çerçevesine alınmasında etkili olmuģtur(ek.4). Tablo. 2 Karar Süreçlerine Yönelik Stratejik Plan Hedefleri STRATEJĠK AMAÇ 13 ÇalıĢanların Motivasyonunu ve Bağlılık Düzeylerini Artırıcı ÇalıĢmalar Yapmak Kurumu misyon ve vizyonuna taģıyabilmek üzere, paydaģlar arasında önemli bir yeri bulunan çalıģanlardan yüksek olumlulukta bir verim elde edebilmek için etken iletiģim, takdir etme, kararlara STRATEJĠ 13 katılım,sorumluluk verme,kiģiliğe saygı,demokratik ortam,eğitim imkanları,iģin ilginçleģtirilmesi,örgütün amaç ve ilkelerinin belirginliği,birimler arası uyum,yapılmaya değer iģ olduğuna inandırma yönünde motivasyonu artırıcı çalıģmalar yapılacaktır. STRATEJĠK HEDEF 13 Plan döneminde % 65 olan motivasyon ve bağlılığı plan dönemi sonunda %90 destekleyen bir kurum kültürü oluģturmak. FAALĠYET Kurum içi iletiģim engellerini belirleyen anketler uygulamak Sonuçlara uygun eylem planları oluģturmak. Bu çalıģma, okulumuz açısından hedeflenen sağlıklı ve arzulanan bir kurum kültürünün yerleģtirilebilmesi için de önem taģımaktadır. Çünkü bu sürecin sağlıklı bir zemine oturtulması diğer bütün süreçleri de olumlu etkileyecektir. 9. PROBLEMĠN (ĠYĠLEġTĠRME KONUSUNUN) TANIMI VE ANALĠZĠ: Okullarda baģarılı bir kurum kültürü yaratmak, bunlara bağlı olarak vizyon ve misyon oluģturmak, tüm çalıģanların vizyon ve misyonu sahiplenmesini sağlamak, motivasyon ve paralelinde performansı artırmak için çalıģanların karar süreçlerine daha çok katıldıkları ve aidiyet duygusunu artıran bir yapı oluģturmaları gerekmektedir. 9.1 PROBLEMĠN TANIMI Okulumuzda görev yapan öğretmenler karar süreçlerine-bireysel ve yönetimsel nedenlere bağlı - aktif olarak katılmadıklarından okulumuzda demokratik yönetim tabanlı bir kurum kültürü oluģturulamamıģtır. 9.2 MEVCUT DURUM ANALĠZĠ: Okulumuzda da kurul çalıģmaları, çoğunlukta her okulda görülen biçimiyle yürütülmektedir. Okul müdürü olarak on beģ gün önceden resmi yazı ile toplantı tarihi ve gündemi tüm öğretmenlere duyurulur, gerekli hazırlıkların yapılarak gelinmesi istenir. Bütün bu ön bilgilendirmeye rağmen öğretmenlerin toplantılara öngörülerinden hareketle istekli olarak gelmedikleri, hazırlık yapmadıkları, gündem maddeleri ile ilgili olarak çok fazla söz almadıkları, fikir beyan etmedikleri, zaman zaman da erken çıkmak için söz alan arkadaģlarını susmaları konusunda uyardıkları, genellikle aynı kiģilerin konuģtuğu, bazı öğretmenlerce konu dıģına çıkılmaya çalıģıldığı gözlenmiģtir. 4

5 Okulumuzda son üç yılda gerçekleģtirilen öğretmenler kurulu çalıģmaları incelendiğinde ortaya aģağıdaki gibi tablo çıkmaktadır. Tablo 4. Öğretmenlerin Karar Süreçlerine Katılımı ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TARİHLERİ KATILAN ÖĞRETMEN SAYISI SÖZ ALAN ÖĞRETMEN SAYISI HİÇ SÖZ ALMAYAN ÖĞRETMEN SAYISI KARARA KATILMA YÜZDESİ (%) ORTALAMA KARARA KATILMA YÜZDESİ 14 HİÇ SÖZ ALMAYAN ÖĞRETMEN SAYISI 26 Okulumuzun ve 2010 yıllarında gerçekleģtirdiği öğretmenler kurulu tutanakları incelendiğinde beklentiler paralelinde sonuçların çıktığı söylenebilir. Ayrıca bu süreçte 26 öğretmenin üç yıllık süreçte hiç söz almadığı, fikir beyan etmediği görülmektedir(bkz. Tablo 4. Ek.5). Tarafı olunmayan kararların uygulama aģamasında da sorun yaģanmaktadır. Öğretmen, aslında farklı düģündüğü konularda, kurul kararı ile kiģisel düģüncesi arasında sıkıģıp kalmaktadır. Bu da pozisyonu gereği öğretmeni zor durumlarla karģı karģıya getirmektedir Sağlıklı bir okul kültürü yaratmanın temel amacı okul vizyonunu gerçekleģtirmeyi kolaylaģtırmaktır. Okul vizyonu, öğrencilerimizi bir üst kuruma gittiğinde yeterlilikleri bakımından, toplum açısından da iyi bir vatandaģ olma bilinciyle donanımlı olmasını hedeflemektedir. Bu hedefi istenilen bir düzeyde gerçekleģtirmek ancak kurum paydaģlarının genel bir memnuniyeti ile mümkündür(bkz. Grafik 1). Karar süreçlerine katılım düzeyini artırdığımız öğretmenlerimizde moral -motivasyon artacak, aidiyet duygusu geliģerek hedefimiz olan öğrencilerimizin öğrenme süreçlerine olumlu katkı sağlayacaktır. Grafik1. Çalışan Memnuniyet AnketiGrafik 2. Öğrenci Memnuniyet Anketi ÇALIŞAN MEMNUNİYET 85ANKETİ Öğrenci Memnuniyet Anketi Genel Mem nuniy et Kariye r Fırsat Eşitliğ i Kararl ara katılı m Yönt. Değer Okul Mem Algıla ortam nuniy rı ı et HEDEF YIL(2010) Genel Mem nuniy et Kararl ara Katılı m Öğren me Yönte mleri Sınıf Orta mı Oluml u Davra nış Ödül HEDEF YIL(2010) Kendisinin okulun bir parçası olduğunu hisseden öğretmen, eğitim ve öğretim süreçlerinin her basamağında öğrencilerini merkeze alacaktır. Onların istenilen düzeyde yetiģmelerine daha çok katkı sağlayacaktır. 5

6 Okulda yaratılmaya çalıģılan olumlu bir kurum kültüründeki temel hedef öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha reel ortamlarda gerçekleģtirmelerine imkân sağlamaktır. Bu sonuçta öğrencide kalıcı memnuniyet algısı doğuracaktır(bkz. Grafik 2).Bu da kurum kültürünü yukarıya taģıyacaktır.öğretmene yönelik yapılan her çalıģma temelde öğrencinin mutlak yararına yönelik olacaktır. Okulumuz ölçeğinde öğretmenler kurulu toplantıları ve kararlara katılım süreçleri ile ilgili sorunlar BALIK KILÇIĞI yöntemi ile değerlendirilmiģ olup aģağıda tabloda belirtilen genellemelere ulaģılmıģtır(bkz. Tablo 5). Tablo5. Balık Kılcığı Diyagramı Benzer sorunlara öğretmenler kurulu dıģında gerçekleģtirilen diğer toplantılarda da rastlamak mümkündür. ĠyileĢtirme ekibimiz, öğretmenlerin katılacakları her kararda sorumluluklarının artacağı ve kendilerine ek bir yükün geleceği inancında olduklarını değerlendirmektedir. Sorunun alt problemlerini ve nedenlerini öğrenmek üzere NEDEN NEDEN AĞAÇ DĠYAGRAMI uygulanmıģ ve aģağıdaki sonuçlara ulaģılmıģtır. 10. PROBLEM ÇÖZME (ĠYĠLEġTĠRME) SÜRECĠNĠN KISA ÖZETĠ: Problem Çözüm Seçeneklerinin Belirlenmesi: Problemin meydana geliģ nedeni ve bunu etkileyen nedenler yukarıdaki Balık Kılçığı diyagramında gösterilmiģtir. Problemi meydana getiren nedenler incelenerek nasıl ve nereden baģlayacağımızı belirlemek amacıyla beyin fırtınası yapılmıģtır. Problemin çözümünde hangi yöntemlerin uygulanacağına karar verebilmek için nasıl-nasıl ağaç diyagramı ve sorunları önem derecesine göre sıralayabilmek için Önceliklendirme Matrisi tekniğinin kullanılmasına karar verilmiģtir(bkz. Tablo 6). 6

7 YÖNETİCİ ÖĞRETMEN MEKÂN ZAMAN PROBLEMĠN TEMEL KAYNAKLARI KODU Zorluk Derecesi Süre Maliyet Etki Derecesi Toplam Etki Derecesi Öncelik Sırası Tablo.6.Önceliklendirme Matrisi NEDENLERĠN ÖNCELĠKLENDĠRĠLMESĠ ALT NEDENLER A Zamanı Verimli Kullanmamak B Zaman Öldürücü Söz Almalar C Ders Saatlerinin Kullanılması D E Toplantıların Uzun Zaman Alması Toplantı Yerlerinin Fiziksel Olumsuzlukları F Oturma Düzeni H İsteksizlik ve Bıkkınlık I Kurula Duyulan Güvensizlik J Olumsuz Tepkilerden Çekinme K Görüşlerin Dikkate Alınmayacağı İnancı K Olumsuz Tepkilerden Çekinme L Yoğun Gündem Belirleme M Ayrıntılara Takılma PUANI ZORLUK DERECESĠ ZOR NORMAL KOLAY SÜRE UZUN(Bir yıldan fazla) Normal(0-6 Ay) Kısa(0-3 Ay) MALĠYET Fazla Normal Az Problemi meydana getiren neden ve alt nedenler ÖnceliklendirmeMatrisi ndedeğerlendirilerekproblemin çözümünde uygulanabilecek yöntemler analiz edilmiģtir. Yapılan etkinlik analizi sonucunda problemlerin öncelik sırası belirlenmiģ ve aģağıdaki önceliği verilen problemlerin çözümü konusunda karara varılmıģtır. Problem Önem Önem Problem Derecesi Derecesi Ġsteksizlik ve Bıkkınlık 1 Olumsuz Tepkilerden Çekinme 8 Kurula Duyulan Güvensizlik 2 Toplantıların Uzun Zaman Alması 9 Yoğun Gündem Belirleme 3 Zamanı Verimli Kullanmamak 10 Zaman Öldürücü Söz Almalar 4 Ders Saatlerinin Kullanılması 11 Toplantı Yerlerinin Fiziksel Olumsuzlukları 5 Olumsuz Tepkilerden Çekinme 12 Oturma Düzeni 6 Ayrıntılara Takılma 13 GörüĢlerin Dikkate Alınmayacağı Ġnancı 7 Analizi yapılan bu durum stratejik planlamada hedeflenen sağlıklı bir okul kültürü yaratma misyonuna aykırıdır. ĠyileĢtirme ekibimiz, her paydaģın düģünceleriyle okul vizyonunun ve

8 Karar Süreçlerine Katılım Düzeyini Arttır misyonunun gerçekleģtirilmesine katkı vermesi gerektiğine inanmaktadır.(stratejik planın ilgili ekleri buraya konulacak)problemin çözümüne yönelik olarak nasıl nasıl ağaç diyagramı oluģturulup çözüm yolları irdelenmiģtir(bkz. Tablo 7). Tablo 7. Nasıl-Nasıl Ağaç Diyagramı Sorun Yaratan Nedenleri Belirlemek İçin Çalışma Yap Zaman Yönetimi Yetersizlik Algısını Ortadan Kaldır Fiziki Ortamları Düzenle Zaman Yönetimi Bilinci Yaratacak Bilgilendirme Toplantıları Gerçekleştir. Ön Hazırlık Süreçleri Oluştur İnternet Ortamından Yararmanabilecek Çözümler Üret Fizikse Ortamlara Yönelik Aydınlatma, Isı ve Ses Düzenine Yöneli Önlemler Al Oturma Düzenini Değiştir Olumsuz Tepkilerden Çekinmeye ait Yetersizlikleri ortadan Kaldır Yönetici Yaklaşımını Sorgula ve Düzelt Değişim ve Gelişime Öncülük Et Gündem Maddelerini Okul Toplumu ile Oluşturacak Arayışları Yap İnternet Kullanım Becerisini Geliştir Öğretmenlerdeki Karar Süreçlerine Katılım Engellerini Kaldır Aidiyet Duygusunu Geliştir Motivasyonu Artır Bilgilendirme Yap 8

9 NO Yıl ÇalıĢmanın Stratejisi, Planlanması ve Sürecin Uygulanması: Problemin çözümü için uygulamayı tercih ettiğimiz yöntemleri gerçekleģtirmek için faaliyet planı ve zaman çizelgesi hazırlandı. Ayrıca çalıģma sürecinde karģılaģılabilecek muhtemel riskler ve alınacak tedbirlere planda yer verilmiģtir(tablo 9). FAALİYET KONUSU boyunca yapılabilecek faaliyetlerin belirlenmesi Zaman yönetimi bilgilendirme çalıģmaları Okulun ortamında fiziki düzenlemeler yapılması FAALİYETİN HEDEFİ Yapılacak etkinliklerin amaca yönelik olması ve doğabilecek risklerin önlenmesi ÇalıĢmanın amacı ve hedefleri hakkında bilgilendirmek. Zaman yönetimi konusunda öğretmenlerin bilgi,beceri ve uygulama düzeyini artırmak. Okulun toplantı alanını uygun hale getirmek HEDEFLERİN ALT FAALİYETLERİ 1)Ekip toplantısı yapmak 2)ÇalıĢma planı hazırlamak 3)Ġzlemedeğerlendirme yapma, muhtemel riskleri belirleme toplantısı 1)Hizmet içi eğitimler 1)Isınma sistemini bakım ve onarımının yapılması 2)IĢık ve ses düzeninin kontrol edilmesi 3)Bakım ve onarım ihtiyaçlarının gözden geçirilmesi 4)Oturma düzeninin uygun hale getirilmesi Tablo.9. Faaliyet Planı YARATICI LĠDERLĠK EKĠBĠ FAALĠYET PLANI FAALİYET SORUMLULARI Ġsimler yazılıdır Ġsimler yazılıdır Ġsimler yazılıdır ÇALIŞMANI N BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ TARİHİ Nisan 2011 MALİYET TL MUHTEMEL RİSKLER VE ALINACAK TEDBİRLER Problemin tespiti ve çözümünde uygulanacak yöntemlerin amaca yönelik olabilmesi için; Çözüm: Beyin fırtınası,, balık kılçığı, önceliklendirme, nasıl-nasıl vb. teknikler kullanılacak. Tüm öğretmenlerin katılımının sağlanamaması ÇÖZÜM: Okulumuz ikili öğretim yapıldığından çalıģma ve uygulamalar sabahçı grup ve öğleci grup olarak düzenlenecek Kaynak temini okul aile birliği üzerinden yapılacak.yeterli kaynak elde edilememesi halinde; ÇÖZÜM: Yardımsever vatandaģlar ve sivil toplum örgütleri harekete geçirilecek.yeterli olmaması halinde okul insan kaynağı kullanılacak. ÇALIŞMANIN PERFORMANS GÖSTERGELERİ ÇalıĢma planı. 1) Ocak 2011 tarihinde ,00 ile saatleri arasında 6 seminer çalıģması. 2)Katılan öğretmen sayısı:63 1)Uygun ısınma sistemi 2)Uygun ıģık ve ses sistemi 3)PaydaĢların önerdiği uygun renk ile boyama 4)Oturma düzeni 9

10 4 Yöneticilerin eğitimi faaliyetleri Yöneticilerin toplantı yönetimi konusunda bilgi,beceri ve uygulama düzeyini yükseltmek 1)Hizmet içi eğitimler Ġsimler yazılıdır Her hafta paylaģım toplantıları ĠĢ yoğunluğu Çözüm: Toplantı gün ve saatlerinin uygun zamana alınması 1)Toplantı sayısı 2)PaylaĢılan eğitim sayısı 5 6 Öğretmen motivasyon faaliyetleri Site tasarımı ve kullanımı çalıģmaları Öğretmenlerin motivasyonlarını artırarak öğrenci baģarısını yükseltmek Okulumuzda olumlu ve ölçülebilir bir kurum kültürü oluģturarak öğretmen motivasyonunu artırmak ve bu yolla öğrencilerin okulun vizyon ve misyonuna uygun yetiģtirilmelerini sağlamak. 1)Grup toplantıları, 2)Grup yemekleri düzenlemek 3)Ödüllendirmek 1)Uygun model bulma toplantıları 2)Öğretmenlerin model hakkında bilgilendirilmesi 3)Blok un tasarlanması 4)Blokla ilgili yasal sürecin tamamlanması 5)Öğretmenlere Ģifre verilmesi 6)Öğretmenlere yönelik blok kullanma eğitimi verilmesi 7)Uygulama sürecinin baģlatılması 8)Geri dönütlerin alınması ve değerlendirmelerin yapılması 9)Değerlendirme sonucunda geri dönütlerin okul toplumuyla paylaģılması Ġsimler yazılıdır Ġsimler yazılıdır Aralık 2010 Haziran ) ) ) ) ) ) ) )Mayıs )Haziran TL TL. Katılım düzeyinin az olması Çözüm: Okul yöneticisinin ve ekip üyelerinin ortaklaģa çalıģarak iletiģim ve ikna.becerisini kullanması Etkili modelin bulunamaması,modelin çalınabilme ihtimali Çözüm: Uzman görüģü,milli Eğitim Müdürlüğü ve KTÜ. Bilgisayar Teknolojileri bölümünden teknik destek alınması, resmi domain satın alınması 1)Grup toplantı sayısı 2)Grup yemeği sayısı 3)Ödül alan sayısı 1)Model 2)Bilgilendirme sayısı 3)ġifre verilen öğretmen sayısı 4)Verilen eğitim sayısı 5Blokta belirtilen görüģ sayısı 6)Geri dönüt rapor sayısı 10

11 NO FAALĠYET KONUSU Yıl boyunca yapılabilecek faaliyetlerin belirlenmesi Zaman yönetimi bilgilendirme çalıģmaları Okulun fiziki ortamında düzenlemeler yapılması Yöneticilerin eğitimi faaliyetleri Öğretmen motivasyon faaliyetleri FAALĠYETĠN HEDEFĠ Yapılacak etkinliklerin amaca yönelik olması ve doğabilecek risklerin önlenmesi ÇalıĢmanın amacı ve hedefleri hakkında bilgilendirmek. Zaman yönetimi konusunda öğretmenlerin bilgi,beceri ve uygulama düzeyini artırmak. Okulun toplantı alanını uygun hale getirmek Yöneticilerin toplantı yönetimi konusunda bilgi,beceri ve uygulama düzeyini yükseltmek Öğretmenlerin motivasyonlarını artırarak öğrenci baģarısını yükseltmek FAALĠYETLERDEN ELDE EDĠLEN SONUÇLAR tarihleri arasında; a)beyin fırtınası yöntemi ile problemdeki sorunlar tespit edildi. b)balık kılçığı yöntemi ile sorunun kaynağı üzerinde tespitler yapıldı.(bkz. Tablo c)önceliklendirme matrisi yoluyla önceliklerimizin tespiti yapıldı. d)neden Nasıl diyagramı ile çözüm yolları üretildi. e)faaliyetlerin yapımına yönelik çalıģma takvimi hazırlandı.(bkz. Tablo 9) Ocak 2011 tarihlerinde okulumuzda görev yapan 63 öğretmene ,00 ile saatleri arasında iki grup halinde 18 er saatlik 6 seminer çalıģması yapıldı (Ek.6). Öğretmenler kurulu toplantılarının yapıldığı alana yönelik; 1) Isınma sistemi gözden geçirilerek okulumuzda var olan ve 10 yıldır kullanılamayan havalandırma sisteminin bakım ve onarımı yapılarak devreye sokuldu. 2)IĢık sistemi kontrol edilerek eksiklikleri tamamlandı. Ses ve görüntü sistemini merkezi bir noktadan kontrol edebilecek bir mekanizma oluģturuldu(ek: 7) 3)Toplantı salonu uygun bir renkte boyandı. 4)Oturma düzenine yönelik mevcut durum geliģtirildi.(ek:8) Yöneticilerle her hafta Pazartesi günü yapılan değerlendirme toplantılarında8 hafta boyunca okul müdürü Muhsin ÇAVUġOĞLU tarafından Toplantı Yönetimi ve Zaman Yönetimi konusunda bilgilendirme yapmıģtır. (Ek: 9-10) Öğretmenin motivasyonunu yükseltici faaliyetler kapsamında; 1)Formal ve informal toplantılarda problem, okul müdürü ve ekip üyeleri tarafından canlı tutularak öğretmenlerin çözüme katkı sağlaması imkânı sağlanmıģtı(ek.11). 2)Öğretmenlerin motivasyon ve paylaģımını artırıcı 2 yemek düzenlendi(ek:12). 3)Öğretmenlerin çalıģmalarında farkındalıklarını öne çıkarmaya yönelik bir ödül yönergesi hazırlandı(ek:13). Yönerge doğrultusunda çalıģmalar değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilip bu kapsamda okulumuz öğretmeni ödüllendirilmeye değer bulundu. Ġlgili öğretmenin adı resmi yazı ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirildi. Ayrıca öğretmen 24 Kasım 2011 tarihinde yapılan toplantıda bir plaket ile ödüllendirildi.(ek: 14) 11

12 6 Site tasarımı ve kullanımı çalıģmaları Okulumuzda olumlu ve ölçülebilir bir kurum kültürü oluģturarak öğretmen motivasyonunu artırmak ve bu yolla öğrencilerin okulun vizyon ve misyonuna uygun yetiģtirilmelerini sağlamak. 1)Tüm öğretmenlerin moral değerleri ve aidiyet duygusu yüksek bir biçimde sürece aktif olarak katıldığı, zaman yönetiminin en verimli biçimde kullanıldığı, fiziksel ortamın rahat olduğu bir modelin oluģturulması benimsenmiģtir tarihleri arasında modelin hayata geçirilmesini sağlayacak süreçler için bir çalıģma planı hazırlanmıģtır(ek: 15). Toplantıların istenilen nitelikte gerçekleģtirilebilmesine yönelik yöntemler üzerinde arayıģa geçilmiģ, internet imkânlarından yararlanmanın modelin ana unsurlarından biri olması uygun bulunmuģtur. Konu, iyileģtirme ekibi üyelerimiz arasında BEYĠN FIRTINASI yöntemiyle tartıģılmıģ, internet üzerinde bir blok oluģturma fikrinin en etkili yöntem olabileceği sonucuna varılmıģtır. BiliĢim Formatör öğretmeni de böyle bir modelin internet üzerinde oluģturulabileceğini ve olumlu sonuçlar sağlayacağını ifade etti. ĠyileĢtirme ekibimiz bunun üzerine konunun müdürümüz ve ekip üyeleri tarafından öğretmenlerle tartıģılmasının ve çıkacak sonuca göre bir planlama yapılmasının doğru olacağı kanaatine varmıģtır. 2) Seçilen model, çalıģma takvimi doğrultusunda tarihleri arasında okul müdürü ve ekip üyeleri tarafından formal ve informal her ortamda öğretmenlerle paylaģılmıģ, olumlu dönütler alınmıģtır. 3) Formatör öğretmen, ekip üyelerimizin olumlu kararı üzerine tarihleri arasında internet üzerinde bir blog oluģturma çalıģması yaparak, sadece öğretmenlerin girip düģüncelerini aktarabilecekleri adlı bir bloğu internet üzerinden hayata geçirmiģtir(ek.16). Daha sonraki süreçte konu öğretmenler kurullarında çeģitli bilgilendirmelerle öğretmenlere tanıtılmıģtır. 4)Bloğun internet üzerinde yayın hayatına baģlayabilmesi için internet üzerinden sözleģme yapılarak sistem ihtiyaçları için resmi domain satın alınmıģtır(ek.17). Domain satın alınmasındaki temel amaç, oluģturulan bloğun telif haklarının Ġlköğretim Okuluna yönelik olmasını sağlamaktır. 5) tarihleri arasında her öğretmene, düģüncelerini aktarabileceği blog üzerinde bir Ģifre oluģturulup verilmiģtir(ek. 18). 6) tarihleri arasında Blog ile ilgili kullanım süreçlerine ait bilgi verme ve uygulama yapma eğitimi BiliĢim Formatörü tarafından biliģim laboratuarında öğretmen ve yöneticilere gruplar halinde verilmiģtir. 7)Öğretmenler,27 Nisan 2011 tarihinde okul müdürünün çağrısı üzerine blog u kullanmaya baģlamıģlardır. Öğretmenler, okul müdürü tarafından tartıģılması blog üzerinde uygun bulunan konuları toplantı tarihinden 15 gün önce blogda yayınlanan bölümde bulmakta ve düģüncelerini daha uygun ortamlarda dile getirebilmektedir(ek:19). Bunun yanında öğretmenler, muhtelif uygulamalarla ilgili olarak da düģüncelerini paylaģmaktadır(ek: 20). 8)Okul müdürü, önerileri değerlendirip sonuçlarını periyodik olarak toplantıya taģımaktadır. 12

13 11. ELDE EDĠLEN SONUÇLAR a. Öğrenciye ve ÇalıĢana Sağladığı Fayda Açısından Sonuçlar; Genel Memnuniyet Tablo Çalışan Memnuniyet Anket Sonucu Çalışan Memnuniyet Anketi Kariyer Fırsat Eşitliği Kararlara katılım Yönt. Memnuniyet Değer Algıları Okul ortamı HEDEF YIL(2011) Genel Memnuniyet Tablo Öğrenci Memnuniyet Anket Sonucu Kararlara Katılım Öğrenci Memnuniyet Anketi Öğrenme Yöntemleri Sınıf Ortamı Olumlu Davranış Ödül HEDEF YIL(2011) Genel Memnuniyet Tablo 13. Çalışan Memnuniyet Anket Karşılaştırmalı Sonucu Çalışan Memnuniyet Anketi Kariyer Fırsat Eşitliği Kararlara katılım Yönt. Memnuniyet Değer Algıları Okul ortamı HEDEF(2010) HEDEF( YIL(2010) YIL(2011)

14 Tablo 14. Öğrenci Memnuniyet Anket Karşılaştırmalı Sonucu Genel Memnuniyet Kararlara Katılım Öğrenci Memnuniyet Anketi Öğrenme Yöntemleri Sınıf Ortamı Olumlu Davranış Ödül HEDEF(2010) HEDEF(2011) YIL(2010) YIL(2011) b. Okul Toplumuna ve Diğer PaydaĢlara Sağladığı Yararlar Açısından Sonuçlar: Okul ikliminde karar süreçlerinin daha aktif hale getirilmesine yönelik olarak düģünülen sonuç okulumuzda tüm öğretmenlerce kabul görmüģtür. Öğretmenler mevcut durumdan memnuniyetlerini her ortamda ifade etmekte, ayrıca uygulamayı okulumuzun emsal okullarına göre ayrıcalığı olarak değerlendirmektedir. Karar süreçlerine katılmada internet ortamının kullanılmasına baģlandığı tarihten bu güne kadar yapılan öğretmenler kurullarında yüzde 14 lük katılım oranının yüzde 57 çıktığı görülür. Tablo. 15 Öğretmen Kurullarında Öğretmenlerin Karar Süreçlerine Katılım Oranları(Yeni Durum) KATILAN SÖZ ALAN HĠÇ SÖZ KARARA ÖĞRETMEN ÖĞRETMEN ALMAYAN KATILMA SAYISI SAYISI ÖĞRETMEN YÜZDESĠ ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TARĠHLERĠ SAYISI (%) ORTALAMA KARARA KATILMA YÜZDESĠ 57 Sürecin daha da yaygınlaģması neticesinde arzulanan hedefin yakalanabileceği düģünülmektedir. HĠÇ SÖZ ALMAYAN ÖĞRETMEN SAYISI Oluşturulan bu yeni anlayışla; Tüm öğretmenler karar süreçlerine katılmaktadırlar. Zaman yönetimi açısından olumlu bir süreç yaratılmıģtır. Kurul toplantılarının verimliliği artmıģ, sonuçlara odaklanmaya baģlanmıģtır. GörüĢlerinin değer taģıdığını gören öğretmenlerde okul yönetimine yönelik güven duygusu geliģmiģtir. Öğretmenlerde aidiyet duygusu artarak kurum kültürü oluģturmada mesafe kaydedilmiģtir. Yeni uygulama ile ilgili olarak öğretmenlerden bazıları düģüncelerini; : Eğitim öğretim faaliyetlerine katkı sağlayacağı mutlaktır. Emeği geçen herkese teģekkür ederim. 6 14

15 dileğiyle : Çok iyi bir fikir olduğunu düģünüyorum. PaylaĢımların daha fazla olması : Sitemiz hayırlı olsun.bu sistemin verimli olması dileğiyle : Eğitim adına olumlu olacağını düģünüyorum. Emeği geçenlere teģekkürler Tablo. 16 Öğretmen Kurullarında Öğretmenlerin Karar Süreçlerine Katılım Oranları Karşılaştırılması Toplantılar Toplantıya Karar Söz alan Söz almayan boyunca hiç Toplantı katılan süreçlerine öğretmen öğretmen söz almayan sayısı Öğretmen katılım ortalaması ortalaması öğretmen ortalaması yüzdesi sayısı Model öncesi Model uygulaması Modelin etkililik ve uygulanabilirlik düzeyi, öğretmenlerin bu yeni durumdan duydukları memnuniyet düzeyini sorgulamak üzere yapılan çalıģma sonucunda elde edilen veriler de yapılan iyileģtirme çalıģmasının kurum kültürü yaratmada etkili bir araç olacağını göstermektedir. Tablo.17 Uygulanan modelin, okul karar süreçlerine etkili katılımına ait karşılaştırma: Uygulanan modeli, okul karar süreçlerine etkili katılımda nasıl buldunuz? Öğretmen/Yö netici Sayısı Olumlu Yetersiz Olumsuz ĠyileĢtirme çalıģması Haziran 2011 tarihinde ġehir un en kalabalık okulu Mehmet Akif Ersoy Ġlköğretim Okulu tarafından ilgi çekici bulunmuģ ve çalıģma okulumuzdan istenmiģtir. Mehmet Akif Ersoy Ġ.O. çalıģmayı okuluna uyarlayarak Ģu anda hayata geçirmiģtir. Bunun Yanında Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü çalıģma ve sonuçları hakkında rapor istemiģ, baģvuru raporumuz yazım aģamasında gerekli yazıģmalar yapılmakta idi. SONUÇ OLARAK; Vizyonu ve misyonu ile kurumsal bir kültür oluģturmayı hedefleyen okulumuz çalıģanları için modelin olumlu sonuçlarının bundan sonraki çalıģmalara da güç vereceği, aidiyet duygusunu artıracağı ve BĠZ olmayı baģarmada cesaret vereceğine inanmaktayız. 15

Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu

Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu YILDIRIM TURGAY CİNER İLK ve ORTAOKULU ADRES: BAĞLARALTI MAHALLESĠ YILDIRIM /BURSA TELEFON : (224) 341 94 44 BELGEGEÇER : (224) 342 21 11 E-MAĠL : 719519@meb.k12.tr WEB

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019)

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) AMASYA- 2013 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR DĠZĠNĠ.. iii SUNUġ... iv 1. STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI KOCAELİ- 2009 1 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî Eğitim işleridir. Millî Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJĠK PLANI

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJĠK PLANI ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJĠK PLANI ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU Strateji GeliĢtirme-1 ġube Müdürü

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI 2011 2016

ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI 2011 2016 1 ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI 2011 2016 Haziran 2011 2 ODTÜ Stratejik Planı 2011 2016 28 Haziran 2011 tarihli Senato Üniversite Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda kabul edilmiģtir. Orta

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI KILAVUZ KİTABI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI KILAVUZ KİTABI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI KILAVUZ KİTABI Yöneticiler, Öğretmenler, Maarif MüfettiĢleri ve Uzmanlar Ġçin Kavramsal Temeller ve Uygulama Mart 2015 1 Koordinasyon (Merkez Kurum

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI RAPORU 2009

ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI RAPORU 2009 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali yönetim ve kontrol sistemi bütünüyle değiģtirilmiģ ve Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıģtır. Kamu mali yönetim

Detaylı

T.C. YOZGAT ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Stratejik Planı (2015-2019)

T.C. YOZGAT ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Stratejik Planı (2015-2019) T.C. YOZGAT ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Stratejik Planı (2015-2019) Sayfa 1 / 135 Sayfa 2 / 135 Uygarlık öyle bir kuvvetli ateģtir ki, Ona kayıtsız olanları yakar, mahveder. Ġçinde bulunduğumuz uygarlık ailesinde

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ġirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne (Ġlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU ANKARA - 2002 1 ÖNSÖZ Bakanlığımız merkez teşkilatında Toplam

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

1. Ġnsan en önemli değerdir. 2. Yönetimin moral desteği. 3. Uzun vadede sonuç beklenmesi.

1. Ġnsan en önemli değerdir. 2. Yönetimin moral desteği. 3. Uzun vadede sonuç beklenmesi. Kalite Çemberleri,aynı sahada çalıģan, benzer iģler yapan, düzenli aralıklarla toplanan, kendi iģleri ile ilgili sorunları saptayan, inceleyen ve çözen ĠyileĢtirme Takımlarıdır. Takımlar için ideal üye

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İÇİNDEKİLER Sunuş... 4 1.Giriş... 5 2.Yönetici Özeti...

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

GÖLCÜK BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

GÖLCÜK BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELĠ Tel: +90 262-412 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

2009 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 EYLÜL 31 ARALIK 2009)

2009 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 EYLÜL 31 ARALIK 2009) 2009 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 EYLÜL 31 ARALIK 2009) 31/08/2009 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELĠKLER 5 2. 2009 YILI ĠÇĠN ÖNCELĠK ALANLARI VE YAPILACAK FAALĠYETLER

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2015 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM SAYFA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRETMEN ADAYLARI ĠÇĠN MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM KURUMLARINDA YAPILACAK: OKUL DENEYĠMĠ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI TOPLUMA

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2013-2017) GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Web:

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop ANADOLU LĠSESĠ

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP)

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Yanyol Sok. No:19, No:5/3, 34692, Üsküdar, İstanbul Tel/Faks: (+90 216) 481 3023 www.edam.com.tr

Detaylı

Türkiye deki Mesleki Eğitim ve Öğretim. Strateji Belgesi: 2010-2013

Türkiye deki Mesleki Eğitim ve Öğretim. Strateji Belgesi: 2010-2013 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye deki Mesleki Eğitim ve Öğretim Strateji Belgesi: 2010-2013 Haziran 2010 Ankara ÖNSÖZ 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2011 Rize Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 I-GENEL BĠLGĠLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki,

Detaylı