Okul Müdürü Ekip lideri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "---------------- Okul Müdürü Ekip lideri"

Transkript

1 ĠL/ĠLÇE : OKUL/KURUM ADI : ADRES : ĠLETĠġĠM KURULACAK KĠġĠNĠN; ADI : SOYADI : TEL : E-POSTA : GSM : EKĠBĠN ADI : EKĠP ÜYELERĠNĠN ADI, SOYADI VE ÜNVANI ADI VE SOYADI GÖREVĠ EKĠPTEKĠ GÖREVĠ Okul Müdürü Ekip lideri Müdür BaĢyardımcısı Ekip Lideri Yardımcısı BiliĢim Formatörü Ekip Üyesi Sınıf Öğretmeni Ekip Üyesi Sınıf Öğretmeni Ekip Üyesi Ġngilizce Öğretmeni Ekip Üyesi 5. YAPILAN ÇALIġMANIN ADI: Okul karar süreçlerinin uygulanabilirliğini artırmak. Ġnternet tabanlı bir model geliģtirmek ve bunun öğrenci ve öğretmen motivasyon düzeyini artırarak okulda kalite kültürünü geliģtirmek. 6. SEÇĠLEN PROBLEMĠN (ĠYĠLEġTĠRME KONUSUNUN) OKUL/KURUM ĠÇĠN ÖNEM DERECESĠ: Okulumuz, öğretim yılında 4 anasınıfı ve 42 ilköğretim sınıfında öğrenci sayısı 1638 e ulaģmıģtır. AçılıĢından bu yana öğrencilerimiz, tüm paydaģlarımızın özverili çalıģmaları sonucunda sosyal, kültürel ve sportif alanlarda önemli baģarılar elde etmiģlerdir. Mezun öğrencilerimiz ilimizin ve ülkemizin önemli ortaöğretim kurumlarında okuma Ģansı bulmuģlardır. VĠZYONUMUZ; Hem üst öğrenime, hep Türkiye ye kaliteli bireyler yetiģtiren öğrenme odaklı bir okul olmak. MĠSYONUMUZ Atatürk Ġlke ve Ġnkılâpları ıģığında; Milli ve evrensel değerlere saygılı, geçmiģ ile çağı arasında bağ kurabilen; toplumsal sorunlara duyarlı,uzlaģmacı, problem çözücü;karar verme süreçlerinde bilimsel bilgiyi kullanabilen,değiģim ve geliģime açık, empatik düģünebilen ;yüksek moral değerlere sahip, iletiģim becerisi yüksek, kendinegüvenen, demokratik anlayıģ ve katılımcılığı esas alan, kendini sorgulayabilen, giriģimci ve ekip çalıģmasına yatkın; estetik kaygısı geliģmiģ ve çevreye duyarlı, bireyler yetiģtirmek. Eğitim misyonumuzu ve vizyonumuzu aynı kararlılıkla devam ettirmekteyiz. 1

2 Okul, toplumların eğitim ve öğrenme tabanlı hizmet taleplerinin karģılandığı yer olarak tanımlanabilir. Bir baģka deyiģle eğitim tabanlı bir örgütlenmedir. Her örgüt gibi yaģanabilirliğini ve sürekliliğini sağlayabilmek için kendine özgü bir kurum kültürü geliģtirir. Tarihsel sürecinde örgütler, her aģamada verimlilik elde edebilmek, misyon ve vizyonlarını gerçekleģtirebilmek için insan kaynağı unsuruna yönelik bakıģ açıları yaratmıģlardır. Günümüz dünyasındaki her türlü bilimsel ve teknolojik geliģmeler örgütteki insan kaynağına hem verimlilik hem de çalıģanların iģ doyumu perspektifinden bakmayı zorunlu kılmaktadır. Verimlilik ve iģ doyumu üzerine örgütlenen kurumlarda, önemli bir süreçte çalıģanların karar süreçlerine katılmalarını sağlamaktır. Bu yolla çalıģanların iģi benimsemeleri ve aidiyet duygusu kazanmaları hedeflenmektedir. Okul örgütlerinde, öğretmenlerin karar süreçlerine aktif olarak katılabilecekleri en etkili süreç, öğretmenler kurulu toplantılarıdır. Öğretmenler kurulu toplantılarında geniģ bir katılımın olması, karar süreçlerinde aktif olunması hem kurum içi demokrasiyi geliģtirir, hem de geliģerek iç çatıģmalarının azalmasına katkı sağlanır. Bu yolla öğretmenler, verimlilik düzeylerini, iģ doyumlarını artırarak yeterliliklerini okul amaçları ile özdeģleģtirerek üretkenliklerini artırırlar.uygulamalarda, beklentilerin aksine olumsuzlukların daha yoğunlukta olduğu gözlemlenmiģtir. Öğretmenler, alınan kararlara asgaride taraf olmakta, bu nedenle öğretmenler kurulu toplantılarından istenilen verimin alınamadığı görülmektedir. Gözlemler ve karģılıklı yaģanan diyaloglardan çıkan sonuçta öğretmen algılarının olumsuz olduğu görülmüģtür. Bunun çok çeģitli nedenleri sayılabilir. Öğretmen genellikle bu tür toplantıları bir angarya olarak kabul eder, çözüm üretilebilen odak noktaları olarak da görmez. Sonuçta öğretmenler kurulu onlar için bürokrasinin tipik bir örneğidir. Tablo. 1 Öğretmen Kurullarında Öğretmenlerin Karar Süreçlerine Katılım Oranları Toplantı sayısı Toplantıya katılan Öğretmen ortalaması Söz alan öğretmen ortalaması Söz almayan öğretmen ortalaması Toplantılar boyunca hiç söz almayan öğretmen sayısı Karar süreçlerine katılım yüzdesi %14, Yazılı kaynaklarda da yapılan incelemelerde bu düģünceyi destekleyen sonuçlara ulaģmak mümkündür. Okulumuzun son üç yılda gerçekleģtirdiği öğretmenler kurulu toplantılarına ait tutanaklarda yapılan incelemede kurullarda;(ek.1) 2

3 TOPLANTI ETKİNLİKLERİ FREKANS Çok az sayıda öğretmenin söz aldığı ve görüģ belirttiği, 9 Genellikle toplantılarda aynı öğretmenlerin konuģtuğu, aykırı bir görüģün yer almadığı, 9 Son üç yıllık süreçte kurullarda hiç söz almayan öğretmenlerin bulunduğu, 52 Genellikle söz alan öğretmenlerin, aynı gündem maddesi ile ilgili olarak benzer görüģler ifade ettiği, söylenenleri dikte etmenin ötesine 60 geçmediği, yaratıcı fikirlerin oluģmadığı, Genellikle okul yöneticisinin görüģlerinin kabul gördüğü, 20 Dilek ve temenniler bölümünde genellikle hiç kimsenin söz almadığı, okul yöneticisin iyi dilekleriyle son bulduğu, 2 Gündem maddelerinin yoğunluğundan ötürü toplantı süresinin oldukça uzun olduğu 35 GözlenmiĢtir(EK.2). Öğretmenlerle yapılan görüģmeler ve gözlemler sonucunda öğretmenler kuruluna yönelik olumsuz algıların; Gündem maddelerinin sürekli aynı olmasının büyük bir bıkkınlık getirdiği, Yöneticilerin yetersizliğinin kurul toplantılarını iģkence toplantıları haline dönüģtürdüğü, Kurula karģı bir güvensizliğin, kararların uygulanmasında endiģenin var olduğu, hiçbir Ģeyin değiģmeyeceği inancının yaygın olduğu, Toplantıların çok uzun bir süre almasının konuģmak isteseler de bir an önce bitirilmesi için konuģulmadığı, Gündem dıģına çıkılarak konulardan uzaklaģıldığı, bazı öğretmenlerin bundan mutlu olduğu, Toplantı yerinin ve oturma düzeninin zaman zaman rahatsızlık verici düzeylere ulaģtığı, Katılanların düģüncelerine zaman zaman olumsuz tepkilerin verildiği, Toplantıların genellikle ders dıģında, öğretmene ait saatlerde yapıldığı, Zaman zaman toplantı yöneticisinin(okul müdürü) belirtilen saatte toplantıyı baģlatmadığı, bunun kendilerine yönelik bir saygısızlık olduğu, Çoğu zaman görüģlerin tutanaklara konuģulduğu gibi aktarılmadığı, biçiminde oluģtuğu görülmektedir. Okulumuz öğretmenlerinin karara katılma süreçlerine ait düģüncelerinin bir kısmının okulumuzda da yaģanabileceği savından hareketle yola çıkılmıģ, okul yöneticisi olarak okulu Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği nde ifadesini bulan Ġlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalıģanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Ġlkesini hayata geçirmek, arkadaģlarının yeterliliklerinden en üst düzeyde yararlanabilmek için bir yeni karar süreçlerini aktif hale getirecek modelin oluģturulması hedeflenmiģtir. Konuyu gündemimize almamızda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Ġlköğretim Kurumları Standartları da etkili olmuģtur. Eğitim Yönetimi standart alanının 1.2 numaralı standardında Okul, personelin mesleki geliģimlerini destekleyecek, paydaģların katılımını sağlayacak, özel bilgilerin gizliliğini koruyacak ve çocukların akademik baģarısını sağlayacak Ģekilde yönetilir. Ģeklindeki ifade ve aynı standardın numaralı alt standardında Öğretmenlerin okul yönetim sürecine etkin katılımı sağlanır. Ģeklindeki standart yol gösterici olmuģtur(ek.3). 3

4 Okul stratejik planının hazırlanma sürecinde yapılan swot analizinde ÇalıĢanların değiģime direnci, Öğretmenler arasında yeterli iģbirliğinin olmaması, Okulda örgüt kültür ve ilkelerinin henüz oluģmaması temel ilkelerin okulumuzun zayıf yönleri olarak belirlenmesi konunun stratejik plan çerçevesine alınmasında etkili olmuģtur(ek.4). Tablo. 2 Karar Süreçlerine Yönelik Stratejik Plan Hedefleri STRATEJĠK AMAÇ 13 ÇalıĢanların Motivasyonunu ve Bağlılık Düzeylerini Artırıcı ÇalıĢmalar Yapmak Kurumu misyon ve vizyonuna taģıyabilmek üzere, paydaģlar arasında önemli bir yeri bulunan çalıģanlardan yüksek olumlulukta bir verim elde edebilmek için etken iletiģim, takdir etme, kararlara STRATEJĠ 13 katılım,sorumluluk verme,kiģiliğe saygı,demokratik ortam,eğitim imkanları,iģin ilginçleģtirilmesi,örgütün amaç ve ilkelerinin belirginliği,birimler arası uyum,yapılmaya değer iģ olduğuna inandırma yönünde motivasyonu artırıcı çalıģmalar yapılacaktır. STRATEJĠK HEDEF 13 Plan döneminde % 65 olan motivasyon ve bağlılığı plan dönemi sonunda %90 destekleyen bir kurum kültürü oluģturmak. FAALĠYET Kurum içi iletiģim engellerini belirleyen anketler uygulamak Sonuçlara uygun eylem planları oluģturmak. Bu çalıģma, okulumuz açısından hedeflenen sağlıklı ve arzulanan bir kurum kültürünün yerleģtirilebilmesi için de önem taģımaktadır. Çünkü bu sürecin sağlıklı bir zemine oturtulması diğer bütün süreçleri de olumlu etkileyecektir. 9. PROBLEMĠN (ĠYĠLEġTĠRME KONUSUNUN) TANIMI VE ANALĠZĠ: Okullarda baģarılı bir kurum kültürü yaratmak, bunlara bağlı olarak vizyon ve misyon oluģturmak, tüm çalıģanların vizyon ve misyonu sahiplenmesini sağlamak, motivasyon ve paralelinde performansı artırmak için çalıģanların karar süreçlerine daha çok katıldıkları ve aidiyet duygusunu artıran bir yapı oluģturmaları gerekmektedir. 9.1 PROBLEMĠN TANIMI Okulumuzda görev yapan öğretmenler karar süreçlerine-bireysel ve yönetimsel nedenlere bağlı - aktif olarak katılmadıklarından okulumuzda demokratik yönetim tabanlı bir kurum kültürü oluģturulamamıģtır. 9.2 MEVCUT DURUM ANALĠZĠ: Okulumuzda da kurul çalıģmaları, çoğunlukta her okulda görülen biçimiyle yürütülmektedir. Okul müdürü olarak on beģ gün önceden resmi yazı ile toplantı tarihi ve gündemi tüm öğretmenlere duyurulur, gerekli hazırlıkların yapılarak gelinmesi istenir. Bütün bu ön bilgilendirmeye rağmen öğretmenlerin toplantılara öngörülerinden hareketle istekli olarak gelmedikleri, hazırlık yapmadıkları, gündem maddeleri ile ilgili olarak çok fazla söz almadıkları, fikir beyan etmedikleri, zaman zaman da erken çıkmak için söz alan arkadaģlarını susmaları konusunda uyardıkları, genellikle aynı kiģilerin konuģtuğu, bazı öğretmenlerce konu dıģına çıkılmaya çalıģıldığı gözlenmiģtir. 4

5 Okulumuzda son üç yılda gerçekleģtirilen öğretmenler kurulu çalıģmaları incelendiğinde ortaya aģağıdaki gibi tablo çıkmaktadır. Tablo 4. Öğretmenlerin Karar Süreçlerine Katılımı ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TARİHLERİ KATILAN ÖĞRETMEN SAYISI SÖZ ALAN ÖĞRETMEN SAYISI HİÇ SÖZ ALMAYAN ÖĞRETMEN SAYISI KARARA KATILMA YÜZDESİ (%) ORTALAMA KARARA KATILMA YÜZDESİ 14 HİÇ SÖZ ALMAYAN ÖĞRETMEN SAYISI 26 Okulumuzun ve 2010 yıllarında gerçekleģtirdiği öğretmenler kurulu tutanakları incelendiğinde beklentiler paralelinde sonuçların çıktığı söylenebilir. Ayrıca bu süreçte 26 öğretmenin üç yıllık süreçte hiç söz almadığı, fikir beyan etmediği görülmektedir(bkz. Tablo 4. Ek.5). Tarafı olunmayan kararların uygulama aģamasında da sorun yaģanmaktadır. Öğretmen, aslında farklı düģündüğü konularda, kurul kararı ile kiģisel düģüncesi arasında sıkıģıp kalmaktadır. Bu da pozisyonu gereği öğretmeni zor durumlarla karģı karģıya getirmektedir Sağlıklı bir okul kültürü yaratmanın temel amacı okul vizyonunu gerçekleģtirmeyi kolaylaģtırmaktır. Okul vizyonu, öğrencilerimizi bir üst kuruma gittiğinde yeterlilikleri bakımından, toplum açısından da iyi bir vatandaģ olma bilinciyle donanımlı olmasını hedeflemektedir. Bu hedefi istenilen bir düzeyde gerçekleģtirmek ancak kurum paydaģlarının genel bir memnuniyeti ile mümkündür(bkz. Grafik 1). Karar süreçlerine katılım düzeyini artırdığımız öğretmenlerimizde moral -motivasyon artacak, aidiyet duygusu geliģerek hedefimiz olan öğrencilerimizin öğrenme süreçlerine olumlu katkı sağlayacaktır. Grafik1. Çalışan Memnuniyet AnketiGrafik 2. Öğrenci Memnuniyet Anketi ÇALIŞAN MEMNUNİYET 85ANKETİ Öğrenci Memnuniyet Anketi Genel Mem nuniy et Kariye r Fırsat Eşitliğ i Kararl ara katılı m Yönt. Değer Okul Mem Algıla ortam nuniy rı ı et HEDEF YIL(2010) Genel Mem nuniy et Kararl ara Katılı m Öğren me Yönte mleri Sınıf Orta mı Oluml u Davra nış Ödül HEDEF YIL(2010) Kendisinin okulun bir parçası olduğunu hisseden öğretmen, eğitim ve öğretim süreçlerinin her basamağında öğrencilerini merkeze alacaktır. Onların istenilen düzeyde yetiģmelerine daha çok katkı sağlayacaktır. 5

6 Okulda yaratılmaya çalıģılan olumlu bir kurum kültüründeki temel hedef öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha reel ortamlarda gerçekleģtirmelerine imkân sağlamaktır. Bu sonuçta öğrencide kalıcı memnuniyet algısı doğuracaktır(bkz. Grafik 2).Bu da kurum kültürünü yukarıya taģıyacaktır.öğretmene yönelik yapılan her çalıģma temelde öğrencinin mutlak yararına yönelik olacaktır. Okulumuz ölçeğinde öğretmenler kurulu toplantıları ve kararlara katılım süreçleri ile ilgili sorunlar BALIK KILÇIĞI yöntemi ile değerlendirilmiģ olup aģağıda tabloda belirtilen genellemelere ulaģılmıģtır(bkz. Tablo 5). Tablo5. Balık Kılcığı Diyagramı Benzer sorunlara öğretmenler kurulu dıģında gerçekleģtirilen diğer toplantılarda da rastlamak mümkündür. ĠyileĢtirme ekibimiz, öğretmenlerin katılacakları her kararda sorumluluklarının artacağı ve kendilerine ek bir yükün geleceği inancında olduklarını değerlendirmektedir. Sorunun alt problemlerini ve nedenlerini öğrenmek üzere NEDEN NEDEN AĞAÇ DĠYAGRAMI uygulanmıģ ve aģağıdaki sonuçlara ulaģılmıģtır. 10. PROBLEM ÇÖZME (ĠYĠLEġTĠRME) SÜRECĠNĠN KISA ÖZETĠ: Problem Çözüm Seçeneklerinin Belirlenmesi: Problemin meydana geliģ nedeni ve bunu etkileyen nedenler yukarıdaki Balık Kılçığı diyagramında gösterilmiģtir. Problemi meydana getiren nedenler incelenerek nasıl ve nereden baģlayacağımızı belirlemek amacıyla beyin fırtınası yapılmıģtır. Problemin çözümünde hangi yöntemlerin uygulanacağına karar verebilmek için nasıl-nasıl ağaç diyagramı ve sorunları önem derecesine göre sıralayabilmek için Önceliklendirme Matrisi tekniğinin kullanılmasına karar verilmiģtir(bkz. Tablo 6). 6

7 YÖNETİCİ ÖĞRETMEN MEKÂN ZAMAN PROBLEMĠN TEMEL KAYNAKLARI KODU Zorluk Derecesi Süre Maliyet Etki Derecesi Toplam Etki Derecesi Öncelik Sırası Tablo.6.Önceliklendirme Matrisi NEDENLERĠN ÖNCELĠKLENDĠRĠLMESĠ ALT NEDENLER A Zamanı Verimli Kullanmamak B Zaman Öldürücü Söz Almalar C Ders Saatlerinin Kullanılması D E Toplantıların Uzun Zaman Alması Toplantı Yerlerinin Fiziksel Olumsuzlukları F Oturma Düzeni H İsteksizlik ve Bıkkınlık I Kurula Duyulan Güvensizlik J Olumsuz Tepkilerden Çekinme K Görüşlerin Dikkate Alınmayacağı İnancı K Olumsuz Tepkilerden Çekinme L Yoğun Gündem Belirleme M Ayrıntılara Takılma PUANI ZORLUK DERECESĠ ZOR NORMAL KOLAY SÜRE UZUN(Bir yıldan fazla) Normal(0-6 Ay) Kısa(0-3 Ay) MALĠYET Fazla Normal Az Problemi meydana getiren neden ve alt nedenler ÖnceliklendirmeMatrisi ndedeğerlendirilerekproblemin çözümünde uygulanabilecek yöntemler analiz edilmiģtir. Yapılan etkinlik analizi sonucunda problemlerin öncelik sırası belirlenmiģ ve aģağıdaki önceliği verilen problemlerin çözümü konusunda karara varılmıģtır. Problem Önem Önem Problem Derecesi Derecesi Ġsteksizlik ve Bıkkınlık 1 Olumsuz Tepkilerden Çekinme 8 Kurula Duyulan Güvensizlik 2 Toplantıların Uzun Zaman Alması 9 Yoğun Gündem Belirleme 3 Zamanı Verimli Kullanmamak 10 Zaman Öldürücü Söz Almalar 4 Ders Saatlerinin Kullanılması 11 Toplantı Yerlerinin Fiziksel Olumsuzlukları 5 Olumsuz Tepkilerden Çekinme 12 Oturma Düzeni 6 Ayrıntılara Takılma 13 GörüĢlerin Dikkate Alınmayacağı Ġnancı 7 Analizi yapılan bu durum stratejik planlamada hedeflenen sağlıklı bir okul kültürü yaratma misyonuna aykırıdır. ĠyileĢtirme ekibimiz, her paydaģın düģünceleriyle okul vizyonunun ve

8 Karar Süreçlerine Katılım Düzeyini Arttır misyonunun gerçekleģtirilmesine katkı vermesi gerektiğine inanmaktadır.(stratejik planın ilgili ekleri buraya konulacak)problemin çözümüne yönelik olarak nasıl nasıl ağaç diyagramı oluģturulup çözüm yolları irdelenmiģtir(bkz. Tablo 7). Tablo 7. Nasıl-Nasıl Ağaç Diyagramı Sorun Yaratan Nedenleri Belirlemek İçin Çalışma Yap Zaman Yönetimi Yetersizlik Algısını Ortadan Kaldır Fiziki Ortamları Düzenle Zaman Yönetimi Bilinci Yaratacak Bilgilendirme Toplantıları Gerçekleştir. Ön Hazırlık Süreçleri Oluştur İnternet Ortamından Yararmanabilecek Çözümler Üret Fizikse Ortamlara Yönelik Aydınlatma, Isı ve Ses Düzenine Yöneli Önlemler Al Oturma Düzenini Değiştir Olumsuz Tepkilerden Çekinmeye ait Yetersizlikleri ortadan Kaldır Yönetici Yaklaşımını Sorgula ve Düzelt Değişim ve Gelişime Öncülük Et Gündem Maddelerini Okul Toplumu ile Oluşturacak Arayışları Yap İnternet Kullanım Becerisini Geliştir Öğretmenlerdeki Karar Süreçlerine Katılım Engellerini Kaldır Aidiyet Duygusunu Geliştir Motivasyonu Artır Bilgilendirme Yap 8

9 NO Yıl ÇalıĢmanın Stratejisi, Planlanması ve Sürecin Uygulanması: Problemin çözümü için uygulamayı tercih ettiğimiz yöntemleri gerçekleģtirmek için faaliyet planı ve zaman çizelgesi hazırlandı. Ayrıca çalıģma sürecinde karģılaģılabilecek muhtemel riskler ve alınacak tedbirlere planda yer verilmiģtir(tablo 9). FAALİYET KONUSU boyunca yapılabilecek faaliyetlerin belirlenmesi Zaman yönetimi bilgilendirme çalıģmaları Okulun ortamında fiziki düzenlemeler yapılması FAALİYETİN HEDEFİ Yapılacak etkinliklerin amaca yönelik olması ve doğabilecek risklerin önlenmesi ÇalıĢmanın amacı ve hedefleri hakkında bilgilendirmek. Zaman yönetimi konusunda öğretmenlerin bilgi,beceri ve uygulama düzeyini artırmak. Okulun toplantı alanını uygun hale getirmek HEDEFLERİN ALT FAALİYETLERİ 1)Ekip toplantısı yapmak 2)ÇalıĢma planı hazırlamak 3)Ġzlemedeğerlendirme yapma, muhtemel riskleri belirleme toplantısı 1)Hizmet içi eğitimler 1)Isınma sistemini bakım ve onarımının yapılması 2)IĢık ve ses düzeninin kontrol edilmesi 3)Bakım ve onarım ihtiyaçlarının gözden geçirilmesi 4)Oturma düzeninin uygun hale getirilmesi Tablo.9. Faaliyet Planı YARATICI LĠDERLĠK EKĠBĠ FAALĠYET PLANI FAALİYET SORUMLULARI Ġsimler yazılıdır Ġsimler yazılıdır Ġsimler yazılıdır ÇALIŞMANI N BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ TARİHİ Nisan 2011 MALİYET TL MUHTEMEL RİSKLER VE ALINACAK TEDBİRLER Problemin tespiti ve çözümünde uygulanacak yöntemlerin amaca yönelik olabilmesi için; Çözüm: Beyin fırtınası,, balık kılçığı, önceliklendirme, nasıl-nasıl vb. teknikler kullanılacak. Tüm öğretmenlerin katılımının sağlanamaması ÇÖZÜM: Okulumuz ikili öğretim yapıldığından çalıģma ve uygulamalar sabahçı grup ve öğleci grup olarak düzenlenecek Kaynak temini okul aile birliği üzerinden yapılacak.yeterli kaynak elde edilememesi halinde; ÇÖZÜM: Yardımsever vatandaģlar ve sivil toplum örgütleri harekete geçirilecek.yeterli olmaması halinde okul insan kaynağı kullanılacak. ÇALIŞMANIN PERFORMANS GÖSTERGELERİ ÇalıĢma planı. 1) Ocak 2011 tarihinde ,00 ile saatleri arasında 6 seminer çalıģması. 2)Katılan öğretmen sayısı:63 1)Uygun ısınma sistemi 2)Uygun ıģık ve ses sistemi 3)PaydaĢların önerdiği uygun renk ile boyama 4)Oturma düzeni 9

10 4 Yöneticilerin eğitimi faaliyetleri Yöneticilerin toplantı yönetimi konusunda bilgi,beceri ve uygulama düzeyini yükseltmek 1)Hizmet içi eğitimler Ġsimler yazılıdır Her hafta paylaģım toplantıları ĠĢ yoğunluğu Çözüm: Toplantı gün ve saatlerinin uygun zamana alınması 1)Toplantı sayısı 2)PaylaĢılan eğitim sayısı 5 6 Öğretmen motivasyon faaliyetleri Site tasarımı ve kullanımı çalıģmaları Öğretmenlerin motivasyonlarını artırarak öğrenci baģarısını yükseltmek Okulumuzda olumlu ve ölçülebilir bir kurum kültürü oluģturarak öğretmen motivasyonunu artırmak ve bu yolla öğrencilerin okulun vizyon ve misyonuna uygun yetiģtirilmelerini sağlamak. 1)Grup toplantıları, 2)Grup yemekleri düzenlemek 3)Ödüllendirmek 1)Uygun model bulma toplantıları 2)Öğretmenlerin model hakkında bilgilendirilmesi 3)Blok un tasarlanması 4)Blokla ilgili yasal sürecin tamamlanması 5)Öğretmenlere Ģifre verilmesi 6)Öğretmenlere yönelik blok kullanma eğitimi verilmesi 7)Uygulama sürecinin baģlatılması 8)Geri dönütlerin alınması ve değerlendirmelerin yapılması 9)Değerlendirme sonucunda geri dönütlerin okul toplumuyla paylaģılması Ġsimler yazılıdır Ġsimler yazılıdır Aralık 2010 Haziran ) ) ) ) ) ) ) )Mayıs )Haziran TL TL. Katılım düzeyinin az olması Çözüm: Okul yöneticisinin ve ekip üyelerinin ortaklaģa çalıģarak iletiģim ve ikna.becerisini kullanması Etkili modelin bulunamaması,modelin çalınabilme ihtimali Çözüm: Uzman görüģü,milli Eğitim Müdürlüğü ve KTÜ. Bilgisayar Teknolojileri bölümünden teknik destek alınması, resmi domain satın alınması 1)Grup toplantı sayısı 2)Grup yemeği sayısı 3)Ödül alan sayısı 1)Model 2)Bilgilendirme sayısı 3)ġifre verilen öğretmen sayısı 4)Verilen eğitim sayısı 5Blokta belirtilen görüģ sayısı 6)Geri dönüt rapor sayısı 10

11 NO FAALĠYET KONUSU Yıl boyunca yapılabilecek faaliyetlerin belirlenmesi Zaman yönetimi bilgilendirme çalıģmaları Okulun fiziki ortamında düzenlemeler yapılması Yöneticilerin eğitimi faaliyetleri Öğretmen motivasyon faaliyetleri FAALĠYETĠN HEDEFĠ Yapılacak etkinliklerin amaca yönelik olması ve doğabilecek risklerin önlenmesi ÇalıĢmanın amacı ve hedefleri hakkında bilgilendirmek. Zaman yönetimi konusunda öğretmenlerin bilgi,beceri ve uygulama düzeyini artırmak. Okulun toplantı alanını uygun hale getirmek Yöneticilerin toplantı yönetimi konusunda bilgi,beceri ve uygulama düzeyini yükseltmek Öğretmenlerin motivasyonlarını artırarak öğrenci baģarısını yükseltmek FAALĠYETLERDEN ELDE EDĠLEN SONUÇLAR tarihleri arasında; a)beyin fırtınası yöntemi ile problemdeki sorunlar tespit edildi. b)balık kılçığı yöntemi ile sorunun kaynağı üzerinde tespitler yapıldı.(bkz. Tablo c)önceliklendirme matrisi yoluyla önceliklerimizin tespiti yapıldı. d)neden Nasıl diyagramı ile çözüm yolları üretildi. e)faaliyetlerin yapımına yönelik çalıģma takvimi hazırlandı.(bkz. Tablo 9) Ocak 2011 tarihlerinde okulumuzda görev yapan 63 öğretmene ,00 ile saatleri arasında iki grup halinde 18 er saatlik 6 seminer çalıģması yapıldı (Ek.6). Öğretmenler kurulu toplantılarının yapıldığı alana yönelik; 1) Isınma sistemi gözden geçirilerek okulumuzda var olan ve 10 yıldır kullanılamayan havalandırma sisteminin bakım ve onarımı yapılarak devreye sokuldu. 2)IĢık sistemi kontrol edilerek eksiklikleri tamamlandı. Ses ve görüntü sistemini merkezi bir noktadan kontrol edebilecek bir mekanizma oluģturuldu(ek: 7) 3)Toplantı salonu uygun bir renkte boyandı. 4)Oturma düzenine yönelik mevcut durum geliģtirildi.(ek:8) Yöneticilerle her hafta Pazartesi günü yapılan değerlendirme toplantılarında8 hafta boyunca okul müdürü Muhsin ÇAVUġOĞLU tarafından Toplantı Yönetimi ve Zaman Yönetimi konusunda bilgilendirme yapmıģtır. (Ek: 9-10) Öğretmenin motivasyonunu yükseltici faaliyetler kapsamında; 1)Formal ve informal toplantılarda problem, okul müdürü ve ekip üyeleri tarafından canlı tutularak öğretmenlerin çözüme katkı sağlaması imkânı sağlanmıģtı(ek.11). 2)Öğretmenlerin motivasyon ve paylaģımını artırıcı 2 yemek düzenlendi(ek:12). 3)Öğretmenlerin çalıģmalarında farkındalıklarını öne çıkarmaya yönelik bir ödül yönergesi hazırlandı(ek:13). Yönerge doğrultusunda çalıģmalar değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilip bu kapsamda okulumuz öğretmeni ödüllendirilmeye değer bulundu. Ġlgili öğretmenin adı resmi yazı ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirildi. Ayrıca öğretmen 24 Kasım 2011 tarihinde yapılan toplantıda bir plaket ile ödüllendirildi.(ek: 14) 11

12 6 Site tasarımı ve kullanımı çalıģmaları Okulumuzda olumlu ve ölçülebilir bir kurum kültürü oluģturarak öğretmen motivasyonunu artırmak ve bu yolla öğrencilerin okulun vizyon ve misyonuna uygun yetiģtirilmelerini sağlamak. 1)Tüm öğretmenlerin moral değerleri ve aidiyet duygusu yüksek bir biçimde sürece aktif olarak katıldığı, zaman yönetiminin en verimli biçimde kullanıldığı, fiziksel ortamın rahat olduğu bir modelin oluģturulması benimsenmiģtir tarihleri arasında modelin hayata geçirilmesini sağlayacak süreçler için bir çalıģma planı hazırlanmıģtır(ek: 15). Toplantıların istenilen nitelikte gerçekleģtirilebilmesine yönelik yöntemler üzerinde arayıģa geçilmiģ, internet imkânlarından yararlanmanın modelin ana unsurlarından biri olması uygun bulunmuģtur. Konu, iyileģtirme ekibi üyelerimiz arasında BEYĠN FIRTINASI yöntemiyle tartıģılmıģ, internet üzerinde bir blok oluģturma fikrinin en etkili yöntem olabileceği sonucuna varılmıģtır. BiliĢim Formatör öğretmeni de böyle bir modelin internet üzerinde oluģturulabileceğini ve olumlu sonuçlar sağlayacağını ifade etti. ĠyileĢtirme ekibimiz bunun üzerine konunun müdürümüz ve ekip üyeleri tarafından öğretmenlerle tartıģılmasının ve çıkacak sonuca göre bir planlama yapılmasının doğru olacağı kanaatine varmıģtır. 2) Seçilen model, çalıģma takvimi doğrultusunda tarihleri arasında okul müdürü ve ekip üyeleri tarafından formal ve informal her ortamda öğretmenlerle paylaģılmıģ, olumlu dönütler alınmıģtır. 3) Formatör öğretmen, ekip üyelerimizin olumlu kararı üzerine tarihleri arasında internet üzerinde bir blog oluģturma çalıģması yaparak, sadece öğretmenlerin girip düģüncelerini aktarabilecekleri adlı bir bloğu internet üzerinden hayata geçirmiģtir(ek.16). Daha sonraki süreçte konu öğretmenler kurullarında çeģitli bilgilendirmelerle öğretmenlere tanıtılmıģtır. 4)Bloğun internet üzerinde yayın hayatına baģlayabilmesi için internet üzerinden sözleģme yapılarak sistem ihtiyaçları için resmi domain satın alınmıģtır(ek.17). Domain satın alınmasındaki temel amaç, oluģturulan bloğun telif haklarının Ġlköğretim Okuluna yönelik olmasını sağlamaktır. 5) tarihleri arasında her öğretmene, düģüncelerini aktarabileceği blog üzerinde bir Ģifre oluģturulup verilmiģtir(ek. 18). 6) tarihleri arasında Blog ile ilgili kullanım süreçlerine ait bilgi verme ve uygulama yapma eğitimi BiliĢim Formatörü tarafından biliģim laboratuarında öğretmen ve yöneticilere gruplar halinde verilmiģtir. 7)Öğretmenler,27 Nisan 2011 tarihinde okul müdürünün çağrısı üzerine blog u kullanmaya baģlamıģlardır. Öğretmenler, okul müdürü tarafından tartıģılması blog üzerinde uygun bulunan konuları toplantı tarihinden 15 gün önce blogda yayınlanan bölümde bulmakta ve düģüncelerini daha uygun ortamlarda dile getirebilmektedir(ek:19). Bunun yanında öğretmenler, muhtelif uygulamalarla ilgili olarak da düģüncelerini paylaģmaktadır(ek: 20). 8)Okul müdürü, önerileri değerlendirip sonuçlarını periyodik olarak toplantıya taģımaktadır. 12

13 11. ELDE EDĠLEN SONUÇLAR a. Öğrenciye ve ÇalıĢana Sağladığı Fayda Açısından Sonuçlar; Genel Memnuniyet Tablo Çalışan Memnuniyet Anket Sonucu Çalışan Memnuniyet Anketi Kariyer Fırsat Eşitliği Kararlara katılım Yönt. Memnuniyet Değer Algıları Okul ortamı HEDEF YIL(2011) Genel Memnuniyet Tablo Öğrenci Memnuniyet Anket Sonucu Kararlara Katılım Öğrenci Memnuniyet Anketi Öğrenme Yöntemleri Sınıf Ortamı Olumlu Davranış Ödül HEDEF YIL(2011) Genel Memnuniyet Tablo 13. Çalışan Memnuniyet Anket Karşılaştırmalı Sonucu Çalışan Memnuniyet Anketi Kariyer Fırsat Eşitliği Kararlara katılım Yönt. Memnuniyet Değer Algıları Okul ortamı HEDEF(2010) HEDEF( YIL(2010) YIL(2011)

14 Tablo 14. Öğrenci Memnuniyet Anket Karşılaştırmalı Sonucu Genel Memnuniyet Kararlara Katılım Öğrenci Memnuniyet Anketi Öğrenme Yöntemleri Sınıf Ortamı Olumlu Davranış Ödül HEDEF(2010) HEDEF(2011) YIL(2010) YIL(2011) b. Okul Toplumuna ve Diğer PaydaĢlara Sağladığı Yararlar Açısından Sonuçlar: Okul ikliminde karar süreçlerinin daha aktif hale getirilmesine yönelik olarak düģünülen sonuç okulumuzda tüm öğretmenlerce kabul görmüģtür. Öğretmenler mevcut durumdan memnuniyetlerini her ortamda ifade etmekte, ayrıca uygulamayı okulumuzun emsal okullarına göre ayrıcalığı olarak değerlendirmektedir. Karar süreçlerine katılmada internet ortamının kullanılmasına baģlandığı tarihten bu güne kadar yapılan öğretmenler kurullarında yüzde 14 lük katılım oranının yüzde 57 çıktığı görülür. Tablo. 15 Öğretmen Kurullarında Öğretmenlerin Karar Süreçlerine Katılım Oranları(Yeni Durum) KATILAN SÖZ ALAN HĠÇ SÖZ KARARA ÖĞRETMEN ÖĞRETMEN ALMAYAN KATILMA SAYISI SAYISI ÖĞRETMEN YÜZDESĠ ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TARĠHLERĠ SAYISI (%) ORTALAMA KARARA KATILMA YÜZDESĠ 57 Sürecin daha da yaygınlaģması neticesinde arzulanan hedefin yakalanabileceği düģünülmektedir. HĠÇ SÖZ ALMAYAN ÖĞRETMEN SAYISI Oluşturulan bu yeni anlayışla; Tüm öğretmenler karar süreçlerine katılmaktadırlar. Zaman yönetimi açısından olumlu bir süreç yaratılmıģtır. Kurul toplantılarının verimliliği artmıģ, sonuçlara odaklanmaya baģlanmıģtır. GörüĢlerinin değer taģıdığını gören öğretmenlerde okul yönetimine yönelik güven duygusu geliģmiģtir. Öğretmenlerde aidiyet duygusu artarak kurum kültürü oluģturmada mesafe kaydedilmiģtir. Yeni uygulama ile ilgili olarak öğretmenlerden bazıları düģüncelerini; : Eğitim öğretim faaliyetlerine katkı sağlayacağı mutlaktır. Emeği geçen herkese teģekkür ederim. 6 14

15 dileğiyle : Çok iyi bir fikir olduğunu düģünüyorum. PaylaĢımların daha fazla olması : Sitemiz hayırlı olsun.bu sistemin verimli olması dileğiyle : Eğitim adına olumlu olacağını düģünüyorum. Emeği geçenlere teģekkürler Tablo. 16 Öğretmen Kurullarında Öğretmenlerin Karar Süreçlerine Katılım Oranları Karşılaştırılması Toplantılar Toplantıya Karar Söz alan Söz almayan boyunca hiç Toplantı katılan süreçlerine öğretmen öğretmen söz almayan sayısı Öğretmen katılım ortalaması ortalaması öğretmen ortalaması yüzdesi sayısı Model öncesi Model uygulaması Modelin etkililik ve uygulanabilirlik düzeyi, öğretmenlerin bu yeni durumdan duydukları memnuniyet düzeyini sorgulamak üzere yapılan çalıģma sonucunda elde edilen veriler de yapılan iyileģtirme çalıģmasının kurum kültürü yaratmada etkili bir araç olacağını göstermektedir. Tablo.17 Uygulanan modelin, okul karar süreçlerine etkili katılımına ait karşılaştırma: Uygulanan modeli, okul karar süreçlerine etkili katılımda nasıl buldunuz? Öğretmen/Yö netici Sayısı Olumlu Yetersiz Olumsuz ĠyileĢtirme çalıģması Haziran 2011 tarihinde ġehir un en kalabalık okulu Mehmet Akif Ersoy Ġlköğretim Okulu tarafından ilgi çekici bulunmuģ ve çalıģma okulumuzdan istenmiģtir. Mehmet Akif Ersoy Ġ.O. çalıģmayı okuluna uyarlayarak Ģu anda hayata geçirmiģtir. Bunun Yanında Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü çalıģma ve sonuçları hakkında rapor istemiģ, baģvuru raporumuz yazım aģamasında gerekli yazıģmalar yapılmakta idi. SONUÇ OLARAK; Vizyonu ve misyonu ile kurumsal bir kültür oluģturmayı hedefleyen okulumuz çalıģanları için modelin olumlu sonuçlarının bundan sonraki çalıģmalara da güç vereceği, aidiyet duygusunu artıracağı ve BĠZ olmayı baģarmada cesaret vereceğine inanmaktayız. 15

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Süreç Yönetimi Okulumuzda süreç yönetimi,tky Ödül El Kitabına uygun olarak yönetsel ve iģlevsel süreçler olmak üzere iki baģlıkta değerlendirilir. Öncelikle okul liderlerimiz

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Burak ÖZTÜRK, Dursun DEMĠR, Hüseyin Akın UĞURLU, Mesut KILIÇ, Murat ġġmġek, Mustafa Özgür TÖNGEL, Muzaffer Ammar SAKALI,

Detaylı

ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU - 2013 ĠÇĠNDEKĠLER :

ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU - 2013 ĠÇĠNDEKĠLER : BALMED Ġ Z M Ġ R K O L E J Ġ V E B O R N O V A A N A D O L U L Ġ S E S Ġ M E Z U N L A R D E R N E Ğ Ġ ANKET ÇALIġMA VE SONUÇ RAPORU - 2013 YAYIMLANMA TARİHİ : 08.05.2013 1 ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu GENEL BİLGİ 2002-2003 TKY Çalışması 2005 EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi 2009-2010 SWOT Analizi Kalite

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ġemsettġn GÜNEġ ĠMAM HATĠP ORTAOKULU DERS VE DENEME SINAVI BAġARISININ YÜKSELTĠLMESĠ OKUL EYLEM PLANI SORUMLULAR

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ġemsettġn GÜNEġ ĠMAM HATĠP ORTAOKULU DERS VE DENEME SINAVI BAġARISININ YÜKSELTĠLMESĠ OKUL EYLEM PLANI SORUMLULAR 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ġemsettġn GÜNEġ ĠMAM HATĠP ORTAOKULU DERS VE DENEME SINAVI BAġARISININ YÜKSELTĠLMESĠ OKUL EYLEM PLANI SIRA NO 1. 2. 3. 4. FAALĠYET *Okul Destekleme ve Yetiştirme kurslarının

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

TOBB OSMANĠYE FEN LĠSESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL GELĠġĠM PLANI

TOBB OSMANĠYE FEN LĠSESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL GELĠġĠM PLANI TOBB OSMANĠYE FEN LĠSESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL GELĠġĠM PLANI HAZIRLAYAN OGYE Öğretmenleri 2015 1 MĠSYONUMUZ Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğrenime

Detaylı

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir Bilgi Misyon ve Vizyonunuz şirketinizin Stratejik Planlama piramidinin en üstünde yer alır. Misyon

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli)

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Genel Bilgiler - KalDer Yapı ve çalışma tarzı Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

(EYLEM PLANI REHBERİ)

(EYLEM PLANI REHBERİ) NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU (EYLEM PLANI REHBERİ) TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DOSTALĠ ĠLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJĠK PLANI. (2013 YILINDA REVĠZE EDĠLMĠġTĠR)

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DOSTALĠ ĠLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJĠK PLANI. (2013 YILINDA REVĠZE EDĠLMĠġTĠR) T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DOSTALĠ ĠLKOKULU 2010-2014 YILLARI ARASI STRATEJĠK PLANI (2013 YILINDA REVĠZE EDĠLMĠġTĠR) 1 HAYATTA EN HAKĠKĠ MÜRġĠT ĠLĠMDĠR Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

KÜÇÜKġAPÇI ĠLKÖĞRETĠM OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI STRATEJİK OKUL GELİŞİM PLANI

KÜÇÜKġAPÇI ĠLKÖĞRETĠM OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI STRATEJİK OKUL GELİŞİM PLANI KÜÇÜKġAPÇI ĠLKÖĞRETĠM OKULU 2010-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI STRATEJİK OKUL GELİŞİM PLANI OKUL KĠMLĠK BĠLGĠSĠ Ġli: BALIKESiR Ġlçesi: HAVRAN Okul Adı: KÜÇÜKġAPÇI ĠLKOKULU-ORTAOKULU OKULA ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĠM YILI ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

2011-2012 ÖĞRETĠM YILI ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU T.C. MALTEPE KAYMAKAMLIĞI HANDAN-HAYRETTĠN YELKĠKANAT TEKNĠK ve ENDÜSTRĠMESLEK LĠSESĠ - ÖĞRETĠM YILI ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU Erdem YAVUZ Sinan YILDIRIM ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... i KISALTMALAR... ii EKLER...

Detaylı

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ VEZĠRKÖPRÜ-2016 PROJENĠN ADI:SEVDAMIZ OKUMAK PROJENĠN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, ortaokuldaki öğrencilere kitap okuma alıģkanlığı kazandırmak; öğrencilerin

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak işlemler KONU: İÇ KONTROL SİSTEMİ Eylem 1.1.1: Tüm birimlerde birim yöneticileri ve yardımcıları tarafından Kamu İç

TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak işlemler KONU: İÇ KONTROL SİSTEMİ Eylem 1.1.1: Tüm birimlerde birim yöneticileri ve yardımcıları tarafından Kamu İç NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU. TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

*ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU

*ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU *ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU *EKO-OKUL PROGRAMI NEDİR? *Eko-Okullar Projesi okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir.

Detaylı

MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU 1

MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU 1 Celal Bayar Üniversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2013 Cilt :11 Sayı :1 MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU 1 Yrd. Doç. Dr. Vedat BAL Celal

Detaylı

ÇANAKKALE ÖZLEM KAYALI ĠLKÖĞRETĠM OKULU

ÇANAKKALE ÖZLEM KAYALI ĠLKÖĞRETĠM OKULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI PUSULA EKİBİ ÇALIŞMA RAPORU ÇANAKKALE - 2006 Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra, akıl ve ilmin kılavuzluğunu kabul edenler benim manevi

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

"YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ "YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak için, Millî Eğitim

Detaylı

Ġstanbul daki ĠnĢaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi

Ġstanbul daki ĠnĢaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi . İnşaat Yönetimi Kongresi, -- Kasım, Bursa daki ĠnĢaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi Özet Gülgün Mıstıkoğlu Motivasyon özde insanların baģarılı olmalarına,

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

1. Ġnsan en önemli değerdir. 2. Yönetimin moral desteği. 3. Uzun vadede sonuç beklenmesi.

1. Ġnsan en önemli değerdir. 2. Yönetimin moral desteği. 3. Uzun vadede sonuç beklenmesi. Kalite Çemberleri,aynı sahada çalıģan, benzer iģler yapan, düzenli aralıklarla toplanan, kendi iģleri ile ilgili sorunları saptayan, inceleyen ve çözen ĠyileĢtirme Takımlarıdır. Takımlar için ideal üye

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ SİRKÜLER (G-2014) YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ Sayın Üyemiz, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla Yöneticiler için Liderlik eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için

Detaylı

BRĠFĠNG DOSYASI

BRĠFĠNG DOSYASI BRĠFĠNG DOSYASI 2015-2016 2 0 1 5-2 0 1 6 2 0 1 5-2 0 1 6 MİSYONUMUZ Biz Yazıtepe İlkokulu olarak; kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, zamanın önemini bilen, geçmişine sahip çıkarak geleceğe daha emin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE AÇIKÖĞRETİM UYGULAMALARI 12-13 Temmuz 2011 Erzurum SONUÇ RAPORU Hazırlayanlar

Detaylı

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Tarihçe 1982 Kemipol A.ġ. %100 Türk sermayeli bir Ģirket olarak Otomotiv ve Sanayi Boyaları alanında faaliyet göstermek üzere Ġzmir de kuruldu. Genel Sanayi

Detaylı

Vizyonumuz; Misyonumuz; Firma Politikamız;

Vizyonumuz; Misyonumuz; Firma Politikamız; www.demirel-insaat.com FİRMAMIZ HAKKINDA Firmamız 2013 yılında kurulmuş olup, Resmi ve özel sektöre ait alt yapı ve üst yapı inşaat işleri, sulama hatları, içme suyu ishale hatları DEMİREL İNŞAAT' ın başarı

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK Problem durumu Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı