20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir"

Transkript

1 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algılarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinin Kişisel İlgilenim Moderatörlüğünde Ölçülmesi Measurement of Consumers Firm Innovation Ability Perception on Purchase Intention: The Moderator Effect of Personal Involvement Burçak Başak 1 - Aykut Yılmaz 2 Özet Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin firma inovasyon kabiliyeti algılarının kişisel ilgilenim moderatörlüğünde satın alma niyetine etkisinin ölçülmesidir. Literatür incelendiğinde, satın alma niyeti üzerinde etkisi olan farklı birçok faktörün olduğunu ortaya koyan çalışmalar görülmüştür. Bu çalışmalardan bir kısmını tüketici yenilikçiliği ve satın alma niyeti arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalar oluşturmaktadır. Tüketici yenilikçiliği çok kez çalışan bir boyut olmasına karşın tüketicilerin firma inovasyon kabiliyeti algılarını ölçen araştırma sayısı sınırlıdır. Ayrıca tüketicilerin firma inovasyon kabiliyetini algılamaları ile satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmaya rastlanmamıştır. Bunlara ilaveten iki boyut arasında kişisel ilgilenimin düzenleyici etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla çalışma literatüre katkı açısından önem taşımaktadır. Araştırma kolayda örnekleme ile belirlenmiş olan Sakarya Üniversitesi öğrencilerine anket yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Elde edilen geçerli anket sayısı 443 tür. Anket formu oluşturulurken dayanıklı tüketim malı olarak cep telefonu, hızlı tüketim malı olarak ise çikolata, örneklemin tüketim eğilimleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, tüketicilerin firma inovasyon kabiliyetini algılamalarının satın alma niyeti üzerinde anlamlı derecede etkisi olduğu, aynı şekilde bu ilişki üzerinde kişisel ilgilenimin düzenleyici etkisinin de anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Tüketicinin Firma İnovasyon Kabiliyetini Algılaması, Satın Alma Niyeti, Kişisel İlgilenim Abstract The purpose of this study is to measure the consumers firm innovation ability perception on purchase intention with the moderator effect of personal involvement. Result of literature review, it was seen that there are many studies indicate different factors that affect purchase intention. Some of these studies analyzed the relationship between consumer innovativeness and purchase intention. There are many studies in consumer innovativeness but studies about consumers firm innovation ability perception were limited. Moreover there are not any studies which demonstrate the correlation between consumers perception of firm innovation ability and purchase intention was encountered. In addition, the moderator effect of personal involvement between these two dimensions was tried to be measured. Therefore this study has importance for academic literature. The research was implemented to Sakarya University students who are determined by convenience sampling as survey. The number of valid survey is 443. In survey form, mobile phone as durable consumer goods and chocolate as fast moving consumer goods are determined according to the consumption tendencies of the sample. As a result of the analysis, it was confirmed that the consumers firm innovation ability perception has a significant influence on purchase intention, moreover on this relationship, the moderator effect of personal involvement was significant. Keywords: Perception of Consumers Firm Innovation Ability, Purchase Intention, Personal Involvement 1 Sakarya Üniversitesi, 2 Sakarya Üniversitesi, 721

2 Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algılarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinin Kişisel İlgilenim Moderatörlüğünde Ölçülmesi Giriş Günümüzde yeni teknolojiler ve bu teknolojilerin sağlamış olduğu iletişim olanakları pazarların yapısını değiştiren öncüllerdir. Modern çağın sonunun geldiği ve artık tüketicinin postmodern davranışlar göstermeye başladığı çok kişi tarafından bilinmektedir. Artık tüketiciler sürekli yenilik arayışında olan, yeni teknolojileri yakından takip edebilme imkanı bulunan, bu yenilikleri hemen elde etmek isteyen ve bunu da en uygun biçimde yapma eğiliminde olan bireylere dönüşmektedirler. İnternet teknolojileri sayesinde bilginin küreselleşmesi sonucunda tüketiciler istedikleri bilgiye anında ulaşma imkanı bulabilmektedirler. Bunun sonucu olarak tüketici satın alma kararı vermeden önce şimdiye dek hiç olmadığı kadar bilgi sahibi olmaktadırlar. Bu bilgilenme neticesinde tüketici üretici ya da perakendeci firmalardan sürekli bir yenilik bekleme eğilimi içerisine girmiştir. Artık firmalar için inovatif düşünmek bir ayrıcalık olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline gelmeye başlamıştır. Özellikle kişisel ilgilenimi yüksek tüketiciler firmaların inovasyon faaliyetlerini yakından takip ve talep etmektedirler. Bu durum ise firmaların üzerinde yenilikçi olma baskısı uyandırarak inovasyon kabiliyetlerini sürekli yüksek tutma devinimi oluşturmaktadır. Tüketici satın alma sürecinde satın alma niyeti karar aşamasını en çok etkileyen etmendir. Tüketici karar vermeden önce edinmiş olduğu bilgiler ve bu bilgilerin onda oluşturduğu algı neticesinde satın alma niyetini oluşturur ve bu niyet daha sonra satın alma kararına dönüşme ihtimali yüksektir. Araştırmanın Konusu Çalışmada öncelikli olarak tüketicinin firmanın inovasyon kabiliyeti algılaması, kişisel ilgilenim ve satın alma niyeti gibi kavramlar tanımlanmış ve daha sonra literatürden elde edilen bilgiler ışığında bu kavramlar ölçeklendirilerek birbirleri arasındaki ilişkiyi ölçmek için anket ve analizler yapılmıştır. Bu ilişki incelenirken tüketicinin kişisel ilgilenimi moderatör değişken olarak düşünülmüş ve bu ilişkiye etkisi incelenmiştir. Bu 3 değişken arasındaki ilişkilerin etkisi ve yönü çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada bu ilişkilerin incelenmesine yönelik ölçek soruları iki farklı ürün kategorisine göre oluşturulmuştur. Bu ürünlerde biri dayanıksız (hızlı) tüketim malı diğeri ise; dayanıklı tüketim malıdır. Bu iki farklı kategoriye ait ürünün seçilmesinin sebebi tüketicinin satın alma davranışının ürün çeşitlerine göre değişkenlik göstermesidir. Tüketici dayanıksız tüketim mallarını alırken genellikle otomatik satın alma davranışı göstermektedir. En kolay karar alma çeşididir. Satın alma yapan tüketicinin bilgiye hiç ihtiyaç duymadığı ya da çok az bilgiye ihtiyaç duyduğu durumdur. Tüketici, ihtiyacını kısa sürede karşılama arzusundadır. Dayanıklı tüketim malları satın alırken ise; tüketici sınırsız sorun çözme davranışı göstermektedir. Tüketicinin satın alma ihtiyacı acil olmadığı gibi, risk nedeniyle bilgiye duyulan ihtiyaç son derece yüksektir. Alıcı, bilgiye karşı çok duyarlıdır ve iyice araştırır ( T.C. M.E.B., 2012) Böylelikle, tüketicinin firma inovasyon algısı ve kişisel ilgilenimi açısından bu iki ürün kategorisi arasında davranış ve tutum farklılıkları olabileceği düşünülerek çikolata ve cep telefonu ürünleri seçilmiştir. Araştırmanın Önemi Bu araştırmayı diğer çalışmalardan farklı kılan yanı tüketici yenilikçiliği ve firma yenilikçiliği konularında birçok araştırma olmasına karşın tüketicilerin firma inovasyon kabiliyetini algılamaları üzerine sınırlı sayıda araştırma olmasıdır. Ayrıca tüketicilerin firma inovasyon kabiliyeti algılarının satın alma niyeti üzerine olan etkisini kişisel ilgilenim moderatörlüğünde inceleyen bir araştırma olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı firmaların inovasyon kabiliyetlerinin tüketiciler tarafından nasıl algılandığı ve bu algının satın alma niyeti üzerindeki etkisinin ölçülmesidir. Tüketicinin firma inovasyon kabiliyetini nasıl algıladığı ve bu algının kişisel ilgilenim moderatörlüğünde satın alma niyeti üzerine etkisi ile ilgili varılacak olan sonuçlar pazarda faaliyet göstermekte olan firmalar açısından yol gösterici olacaktır. Çünkü amaçlanan satın alma niyetinin dış etkenler tarafından değil firmanın faaliyetleri ile yönlendirilmesini sağlayacak önemli bilgiler elde edilmesidir. Bu araştırma sonuçlarının, işletmelerin yöneticilerine inovasyon faaliyetlerin tanıtılmasının ne derece önemli olduğu hakkında bilgi vereceği gibi bu alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yol göstereceği ayrıca, satın alma niyeti ve tüketicinin firma inovasyon kabiliyeti algısı arasındaki ilişkiyi ve tüketici ilgileniminin bu ilişkiye olan etkisinin açıklanması açısından da literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 722

3 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 Literatür Analizi Tüketicinin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı İnovasyonun tanımı konusunda uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların başında gelen OECD ile Eurostat ın birlikte yayınladığı Oslo Manual Kılavuzun da (2005) inovasyon; yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş ürünün (mal veya hizmet) veya sürecin, yeni pazarlama yönteminin veya yeni örgütsel yöntemin işletme içi uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde uygulanması şeklinde açıklanmıştır. Genel geçer bir ifade halini almış bu tanıma bakıldığında inovasyon kavramının; ürün veya süreç ile yeni pazarlama yöntemi veya örgütsel değişime bağlandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yaygın kanının aksine inovasyon, salt teknoloji veya buna dayalı ürünlerle, süreçlerle alakalı olarak görülemez (Yavuz, 2009). Üç tür inovasyon bulunmaktadır. Bunlar; teknolojik ürün inovasyonları, teknolojik süreç inovasyonları ve organizasyonel inovasyonlardır (Durgut ve diğerleri, 2003:27). İnovasyonu firma kültürü haline getiren ve sürdürülebilir inovatif faaliyetlerde bulunan firmaları inovasyon kabiliyetine sahip firmalar olarak nitelendirebiliriz. Tüketicinin firmanın inovasyon kabiliyeti algısı ise; kendisini inovatif olarak tanımlayan ya da inovasyon faaliyetlerinde bulunan bir firmayı tüketicinin inovatif olarak algılayıp algılamadığıdır. Firmaların inovatifliğinin önemli bir husus olmasının yanında bunu tüketicinin doğru bir şekilde algılamasını sağlamak da bir diğer önemli husustur (Schreier vd., 2012: 11). Durna (2003:125) yeniliği işletmelerin ürünlerini çeşitlendirmek dolayısı ile işletme alanlarını genişletmek ve bu sayede mevcut ürün hatlarını büyütmek ve korumak için kullanılan bir kavram olarak tanımlamıştır. Durna ya göre günümüzde gelinen nokta itibari ile yaşanan teknolojik gelişmeler ve artan rekabetinde etkisi ile yenilik yapmak işletmelerin hayatta kalması için bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü yenilikler, işletmelere yoğun rekabet ortamında kullanabilecekleri önemli yetenekler sunmaktadır (İraz, 2005:84). Ancak işletmeler tarafından yeniliklerin yapılması kadar önemli olan bir unsurda yeni ürün yada hizmetlerin tüketicilere benimsetilme sürecinin doğru kurgulanabilmesidir. Dolayısı ile de tüketicinin yeni ürün ve hizmetleri benimseme süreçlerinin ve bu süreçler üzerinde etkili olan unsurların doğru olarak belirlenebilmesi önem taşımaktadır. Kunz ve diğerleri (2011) a göre, firmanın algılanan inovatifliği öznel değerlendirmeyi ifade etmektedir. Algılanan firma inovatifliği öznel tüketici algılamasıdır ve tüketicinin bilgisine ve tecrübesine bağlıdır. Yani, tüketiciler, firmanın özelliklerini ve davranışlarını zaman içerisinde gözlemler ve bu gözlemlerini inovatifliği değerlendirirken kullanırlar. Aslında firmanın algılanan inovatiflik düzeyi, tüketicilerin risk algılamalarını azaltan önemli bir faktördür. Bu nedenle firmanın algılanan inovatiflik düzeyi, tüketicilerin yeni ürüne yönelik adaptasyon tutumlarını olumlu yönde etkileyecektir (Çifci, S. 2012:85). Böylelikle tüketicilerin satın alma niyetini etkilemesi bakımından tüketicinin firmanın inovasyon kabiliyeti algısının önemli olduğu düşünülmektedir. Satın Alma Niyeti Tutum ve davranış arasındaki ilişkide önemli rol oynayan ve herhangi bir davranışı isteyerek, önceden tasarlama anlamına gelen niyet, herhangi bir davranışı gerçekleştirmeye yönelik fiili irade nin önemli bir göstergesidir diyebiliriz. Satın alma niyeti, tüketicinin uyaranlara karşı belirleyici tepkisini ortaya çıkaran en kritik satın alma karar süreci aşamalarından biridir (Tek 1997, 215). Dodds ve diğ. (1991) satın alma niyetini tüketicinin bir ürünü alma olasılığı olarak açıklamıştır. Engel ve diğ. (2001) e göre satın alma niyeti gelecekteki davranışların öznelliğini kapsamaktadır. Satın alma niyeti tüketicinin herhangi bir ürünü satın alma kararını vermeden önce çeşitli etmenlerden etkilenerek ürün çeşitleri arasından birini almaya eğilim göstermek olarak tanımlanabilir. Satın alma niyeti aşamasında satın almaya eğilim gösterdiğimiz ürün kararını satın alma karar aşamasında değiştirebiliriz. Satın alma niyeti her ne kadar talep tahminleri yapmak için kullanılan bir araç olsa da satın alma karar aşamasına gelindiğinde herhangi bir dış etken neticesinde bu eğilim başka bir yöne doğru yönelebilir. Beklenmedik bir durum ortaya çıkabilir ve satın alma niyetimizi farklı yönde etkileyerek satın almaya niyetli olduğumuz üründen bizi caydırabilir. Fakat genellikle satın alma niyetine girilen ürünün satın alma karar aşamasında değişmediğine tanık olmaktayız. Bu yüz- 723

4 Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algılarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinin Kişisel İlgilenim Moderatörlüğünde Ölçülmesi den satın alma niyetini etkileyen etmenleri ve etki derecelerini belirlemek hem talep tahminlerini düzgün yapabilmek hem de tüketicileri firmaların kendi ürünlerine yönelik satın alma niyeti geliştirmeleri için yönlendirebilmesi açısından oldukça önemlidir. Kişisel İlgilenim İlgilenim; Petty ve Cacioppo (1981), Mittal ve Lee (1988), Celsi ve Olson (1988), Zaichkowsky e (1985) göre bir soruna, konuya, ürüne vb duyulan ilgi ya da verilen önem olarak değerlendirilmiştir. Literatürde ilgilenimin tanımı ile ilgili sağlanmış olan bir konsensus olmamasına karşın benimsenen farklı bakış açıları vardır (Çakır 2007). İlgilenim bir kişisel özelliktir ve tüketicinin bir şeye (ürün, marka, satın alma kararı, reklam mesajı) verdiği önemi, duyduğu ilgiyi, onunla kendi yaşantısı arasında kurduğu bağlantıyı ifade eder (Petty ve Cacioppo 1981, Zaichkowsky 1985, Mittal ve Lee 1988, Celsi ve Olson 1988, Higie ve Feick 1989). Ayrıca ilgilenim tüketicinin bilgi işleme derinliğini etkileyen bir değişkendir. Mesajın ayrıntılandırılma derecesini, girişilecek bilişsel çabanın yoğunluğunu tüketicinin ilgilenim seviyesi belirler (Muehling ve Laczniak 1988, Batra ve Ray 1983). Bu tanımlardan yola çıkarak tüketici ilgilenimini tüketicinin bir ürüne ya da hizmete duyduğu ilgi, uyarılma veya motivasyon durumu olarak tanımlamamız mümkündür. Bu durumun ne kadar süreceğini, ne zaman biteceğini, ne kadar yoğunlukta olacağını kişinin kendi yaşantısı ve bu yaşantı sonucu oluşturduğu algısı ile ürün arasında kurmuş olduğu ilişki belirlemektedir. Araştırmanın Modeli Araştırma modelinde tüketicinin firma inovasyon kabiliyeti algısı, kişisel ilgilenim ve satın alma niyeti olmak üzere 3 değişken bulunmaktadır. Kişisel ilgilenim değişkeni moderatör değişken olarak belirlenmiştir. Kişisel İlgilenim TüketicininFirma İnovasyon KabiliyetiAlgısı SatınAlmaNiyeti Şekil 1. Araştırma Modeli Araştırmanın Hipotezleri H1a: Cep telefonu tüketicisinin firma inovasyon kabiliyeti algısının satın alma niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır. H1b: Çikolata tüketicisinin firma inovasyon kabiliyeti algısının satın alma niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır. H2a: Cep telefonu tüketicisinin firma inovasyon kabiliyeti algısı ile satın alma niyeti arasında kişisel ilgilenimin düzenleyici etkisi vardır. H2b: Çikolata tüketicisinin firma inovasyon kabiliyeti algısı ile satın alma niyeti arasında kişisel ilgilenimin düzenleyici etkisi vardır. 724

5 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 Literatür taraması sonucu tüketici yenilikçiliğinin satın alma niyeti üzerinde doğrudan etkisi olduğu görülmüştür ( Xie, 2008: 240, Midgley ve Dowling, 1978: 230, Goldsmith 2001: 151). Bu nedenle tüketicinin firma inovasyon kabiliyeti algısının da satın alma niyeti üzerinde pozitif etkisi olacağı beklenmektedir. Araştırmanın Yöntemi Araştırmanın evreni Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden oluşmaktadır. Örnek kütle seçimi bu evrenden kolayda örnekleme yöntemiyle yapılmıştır. Dağıtılan 500 anketten 449 tanesine cevap alınmış 6 tanesi eksik doldurulması nedeniyle analizlerde kullanılamamıştır. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu, demografik faktörler ve araştırmanın modelini oluşturan değişkenlere ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Araştırma modelindeki değişkenlerin ölçeklerinin hangi çalışmalardan alındığı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Ölçeklerde yer alan ifadeler dayanıklı tüketim ve hızlı tüketim ürünlerini temsil eden cep telefonu ve çikolata ürünleri üzerinden sorulmuştur. Örneklemi oluşturan üniversite öğrencilerinin kişisel ilgilenimleri ve tüketim eğilimleri doğrultusunda dayanıklı tüketim ürünü olarak cep telefonu, hızlı tüketim ürünü olarak da çikolata belirlenmiştir. Tablo 1. Kaynaklarına Göre Ankette Faydalanılan Ölçekler Değişken Kaynak Yılı Tüketicinin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı Schreier, Martin; Fuchs, 2012 Ölçeği Christoph; Dahl, Darren W. Kişisel İlgilenim Zaichkowsky, J. L Satın Alma Niyeti Hadi Moradi and Azim Zarei 2011 Tablo 2. Demografik Profil Cinsiyet Frekans Yüzde Kadın ,3 Erkek ,7 Toplam Anketlerden elde edilen verilere SPSS programı ile güvenilirlik ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırmanın Bulguları Sakarya Üniversitesinin 2014 yılı öğrenci sayılarına bakıldığında %57 sinin erkek, %43 ünün kadın olduğu görülmektedir (http://www.sakarya.edu.tr/tr/471/ sayilarla_sau#). Çalışmanın örnekleminde ise ana kütle ile yakın oranlara ulaşıldığı söylenebilir. Güvenilirlik Analizi Sonuçları Ölçeklerin güvenilirlik analizleri yapılmış ve varılan sonuçlara göre ölçeklerin katılımcılar tarafından iyi anlaşıldığı kanaatine varılmıştır. Yani ölçeklerin güvenilirlikleri yüksektir (Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E., 2012). Tablo 4 te görüleceği üzere çikolata ürününde Tüketicinin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısının Satın Tablo 3. Güvenirlik Analizi Sonuçları Ölçekler Crombach s Alpha Telefon Çikolata Tüketicinin İnovasyon Algısı 0,923 0,919 Satın Alma Niyeti 0,836 0,

6 Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algılarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinin Kişisel İlgilenim Moderatörlüğünde Ölçülmesi Tablo 4. Çikolata Ürünü İçin Analiz Sonuçları 1,486ª,236,234,71496 Bağımsız Değişkenler: Çikolata İçin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı 2,509ª,259,255,70515 Bağımsız Değişkenler: Çikolata İçin Kişisel İlgilenim ve Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı 3,509ª,259,254,70555 Bağımsız Değişkenler: Çikolata İçin; Kişisel İlgilenim (moderatör değişken), ve Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı Alma Niyeti ne ait varyansı % 23,4 oranında açıkladığı görülmektedir. Modele Kişisel İlgilenim değişkenini eklediğimizde ise; varyansın % 25,4 oranında açıklandığını görüyoruz. Varyanslardaki değişimin çok küçük olması sebebiyle Kişisel İlgilenim değişkeninin Tüketicinin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı ile Satın Alma Niyeti arasındaki ilişkiyi düzenleyici etkisi çok az olduğu söylenebilir. Tablo 5. Çikolata Ürünü İçin Çok Değişkenli Regresyon Analiz Sonuçları 1 (Sabit) 1,999,190 10,528,000 İnkabçik,531,046,486 11,676,000 Bağımlı Değişken: Çikolata İçin Satın Alma Niyeti 2 (Sabit) 1,671,208 8,041,000 İnkabçik,470,048,430 9,794,000,223,061,160 3,654,000 kişiilgiçik Bağımlı Değişken: Çikolata İçin Satın Alma Niyeti 3 (Sabit) 1,602,229 6,979,000 İnkabçik,479,050,438 9,641,000,233,063,167 3,720,000 kişiilgiçik,022,031,032,710,478 moderçik Bağımlı Değişken: Çikolata İçin Satın Alma Niyeti 726

7 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 Tablo 6. Cep Telefonu Ürünü İçin Analiz Sonuçları 1,588ª,346,344,91707 Bağımsız Değişkenler: Cep Telefonu İçin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı 2,599ª,359,356,90912 Bağımsız Değişkenler: Cep Telefonu İçin Kişisel İlgilenim ve Firma İnovas. Kab. Algısı 3,599ª,359,354,90999 Bağımsız Değişkenler: Cep Telefonu İçin; Kişisel İlgilenim (moderatör değişken), ve Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı Cep Telefonu Ürünü İçin Analiz Sonuçları Tablo 6 da Adj. R 2 değerlerine baktığımızda cep telefonu ürününde Tüketicinin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısının Satın Alma Niyeti ne ait varyansı % 34,4 oranında açıkladığı görülmektedir. Modele Kişisel İlgilenim değişkenini eklediğimizde ise; varyansın %35,4 oranında açıklandığını görüyoruz. Çikolata ürününde olduğu gibi cep telefonunda da kişisel ilgilenimin düzenleyici etkisinin çok düşük olduğu söylenebilir. Tablo 7. Cep Telefonu Ürünü İçin Çok Değişkenli Regresyon Analiz Sonuçları 1 (Sabit),559,195 2,868,004 İnkabtel,753,049,588 15,268,000 Bağımlı Değişken: Cep Telefonu İçin Satın Alma Niyeti 2 (Sabit),159,236,674,501 İnkabtel,712,051,556 14,002,000,222,075,117 2,958,003 kişiilgitel Bağımlı Değişken: Cep Telefonu İçin Satın Alma Niyeti 3 (Sabit),184,244,754,451 İnkabtel,708,052,553 13,721,000,219,075,116 2,905,004 kişiilgitel Modertel -,017,041 -,016 -,402,688 Bağımlı Değişken: Cep Telefonu İçin Satın Alma Niyeti 727

8 Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algılarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinin Kişisel İlgilenim Moderatörlüğünde Ölçülmesi Ayrıca İnovasyon Kabiliyeti Algısı nın Satın Alma Niyeti üzerindeki etkisine baktığımızda p < 0,001 değeri modeldeki değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlı olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle değişkenler arasındaki ilişkiler raslantısal olarak oluşmamıştır. Fakat Kişisel İlgilenim değişkeni moderatör olarak modele eklendiğinde p > 0,001 olmakta ve değişkenler arasındaki ilişkiye olan etkisinin anlamlı olmadığı görülmektedir. Her iki ürün grubu için uygulanan regresyon analizlerinin göstermiş olduğu sonuçlara göre; Tüketicinin inovasyon kabiliyeti algısının satın alma niyetine anlamlı derecede etkisi olduğu ve tüketicinin inovasyon kabiliyeti algısının tüketicinin satın alma niyetine olan etkisinin üzerinde kişisel ilgilenimin anlamlı derecede düzenleyici etkisi olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkılarak kurulmuş olan tüm hipotezlerden H1a ve H2a hipotezleri doğrulanmış ve kabul edilmiş, H1b ve H2b hipotezleri ise yanlışlanarak reddedilmiştir. Sonuç ve Öneriler Dayanıklı tüketim ve dayanıksız (hızlı) tüketim ürünlerini temsilen seçilen iki farklı üründe elde edilen açıklama dereceleri arasındaki farklılık inovasyon kabiliyeti algısının dayanıklı tüketim ürünleri için satın alma niyeti üzerindeki etkisinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca dayanıklı tüketim ürünü olan cep telefonuna ait açıklanan varyansın ( % 34,4) dayanıksız tüketim ürünü olan çikolata ürününe ait varyanstan (% 23,4) yüksek olması sebebiyle modelin dayanıklı tüketim ürünlerine uygunluğunun daha fazla olduğu söylenebilir. Bunun sebebi tüketicilerin bu ürünlere nispeten daha yüksek fiyat ödemeleri ve uzun süre kullanacak olmalarıdır. Daha önce de bahsedildiği gibi tüketiciler dayanıklı tüketim ürünü satın alırken daha çok bilgiye ihtiyaç duyarlar. Akademik literatüre katkı açısından sonuçlar ele alındığında; Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı nın Satın Alma Niyeti üzerindeki pozitif etkisi olduğu ortaya görülmüş ve bu ilişki üzerinde Kişisel İlgilenim in anlamlı düzeyde bir düzenleyici etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde firmaların inovatif olarak algılanmasının satın alma niyeti üzerinde olumlu bir etkisi olması sebebiyle işletmelerin bu algıyı sağlayabilmek hususuna dikkat etmeleri gerektiği ve ayrıca; dayanıksız tüketim ürünlerine kıyasla dayanıklı tüketim ürünlerinde firmanın tüketici tarafından inovatif olarak algılanıp algılanmadığının satın alma niyeti açısından daha önemli olduğu, bu sebeple dayanıklı tüketim ürünü üreten işletmelerin bu konuya daha çok önem vermeleri gerektiği konusunda önerilerde bulunulabilir. Düzenleyici etkisinin olmadığı sonucuna varılan Kişisel İlgilenim değişkeninin bu süreci yönetmek açısından önemli bir katkısı olmaması sebebiyle firmaların her ilgilenim düzeyinden tüketiciyi aynı seviyede bilgilendirmesi gerektiği düşünülebilir. Araştırmamız sonucu elde ettiğimiz bilgiler somut ürünleri kapsamaktadır. Gelecek çalışmalarda hizmetler üzerine benzer bir çalışmanın yapılması akademik literatürün zenginleşmesine katkı sağlayacaktır. Kaynakça Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, s Batra, R. and Ray, L. M. (1983). Operationalizing Involvement As Depth and Quality of Cognitive Response, Advances in Consumer Research, 10, Bloch, P. H. (1982). Involvement Beyond the Purchase Process: Conceptual Issues and Empirical Investigation, Advances in Consumer Research, 9, Bülbül, H. ve Özoğlu, B. (2014). Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Riskin Satın Alma Davranışına Etkisi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 44, Temmuz-Aralık 2014 ss Celsi, R. L. ve Olson, J. C. (1988). The Role of Involvement in Attention and Comprehension Processes, Journal of Consumer Research, 15, Çakır, V. (2007). Tüketici İlgilenimini Ölçmek, Selçuk İletişim, 4, 4, 2007 : 164 Çifci, S. (2012). Tüketicilerin Yeni Ürünlere Yönelik Adaptasyon Tutumları Üzerinde Tüketicilerin ve Firmaların Yenilikçilik Düzeylerinin Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2012:85) 728

9 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 Dodds, W. B., Monroe, K. B. and Grewal, D. (1991). Effect of price, brand and store information on buyers product evaluations, Journal of Marketing Research, Vol. 27, pp Durgut, M., Cemil, A., Akyos, M., ve Göker, A. (2003). Ulusal İnovasyon Sistemi Kavramsal Çerçeve, Türkiye İncelemesi ve Ülke Örnekleri, İstanbul, TÜSİAD-T/2003/10/362, Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş., Durna, U. (2003). Yenilik Yönetimi, Ankara: Nobel Yayıncılık. Gardner, M. P., Mitchell, A. A. ve Russo, E. J. (1985). Low Involvement Strategies for Processing Advertisement, Journal of Advertising, 14(2), Goldsmıth, R. E. (2001). Using the Domain Specific Innovativeness Scale to Identify Innovative Internet Consumers, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 11(2), pp Hadi Moradi and Azim Zarei, The Impact on Purchase Intention and Brand Preferences-the Moderating Effects of Country of Orijin Image, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 5, No. 3, 2011, pp, , p İraz, R. (2005). Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve KOBİ ler, Konya:Çizgi Kitabevi. Köker, N., Maden, D.(2012). Hazcı ve Faydacı Tüketim Bağlamında Tüketicinin Ürün Temelli Yenilikçiliği Algılaması: Amprik Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi (2012: 97) Krugman, H. (1965). The Impact of Television Advertising: Learning Without Involvement, Public Opinion Quarterly, 29(Fall), Kunz, W., Schmıtt, B., ve Meyer, A. (2011). How Does Perceived Firm Innovativeness Affect The Consumer, Journal of Business Research, 64: Mıdgley, David. F. and Gahame. R. Dowlıng, (1978). Innovativeness: The Concept and Its Measurement, Journal of Consumer Research, 4, pp Mitchell, A. A. (1981). The Dimensions of Advertising Involvement, Advances in Consumer Research, 8, Mittall, B. ve Lee, M. S. (1988). Separating Brand- Choice Involvement from Product Involvement via Consumer Involvement Profiles, Advances in Consumer Research, 15, Muehling, D. D. ve Laczniak, R. N. (1988). Advertising s Immediate and Delayed Influence on Brand Attitudes: Considerations Across Message-Involvement Levels, Journal of Advertising, 17(4), OECD - Oslo Manual (2005). Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, Paris. Petty, R. E. ve Cacioppo, J. T. (1981). Issue Involvement as Mediator of the Effects on the Attitude of Advertising Content and Context, Advances in Consumer Research, 8, Rothschild, M. L. (1984). Perspectives on Involvement: Current Problems and Future Directions, Advances in Consumer Research, 11, Schreier, Martin; Fuchs, Christoph; Dahl, Darren W. The Innovation Effect of User Design: Exploring Consumers Innovation Perceptions of Firms Selling Products Designed by Users. Journal of Marketing. Sep 2012, Vol. 76 Issue 5, p p. T.C. M.E.B. Tüketici Davranışı Modelleri, Ankara, (2012:9). Tek, Ö. B. (1997). Pazarlama İlkeleri. İzmir: Ö.B. Tek, Yavuz, Ç. (2009). İşletmelerde İnovasyon-Performans İlişkisinin İncelenmesine Dönük Bir Çalişma. Journal of Entrepreneurship, (2005). Zaichkowsky, J. L. (1985). Masuring the Involvement Construct, Journal of Consumer Research, 12(December), Zaichkowsky, J. L. (1994). The Personal Involvement Inventory : Reduction, Revision, and Application to Advertising. Journal of Advertising, 23(4), Xie, Yu Henry (2008). Consumer Innovativeness and Consumer Acceptance of Brand Extensions, Journal of Product & Brand Management, 17(4), pp

10 Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algılarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinin Kişisel İlgilenim Moderatörlüğünde Ölçülmesi Ek: Kişisel İlgilenim, Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyetini Algılamaları ve Satın Alma Niyeti Ölçekleri KişiselİlgilenimEnvanteri önemli.../.../.../.../.../.../.../ önemsiz bıktıran.../.../.../.../.../.../.../ ilginç alakalı.../.../.../.../.../.../.../ alakasız heyecanverici.../.../.../.../.../.../.../ cansıkıcı anlamsız.../.../.../.../.../.../.../ çokanlamlı çekici.../.../.../.../.../.../.../ sevimsiz büyüleyici.../.../.../.../.../.../.../ sıradan değersiz.../.../.../.../.../.../.../ değerli ilgilendiren.../.../.../.../.../.../.../ ilgilendirmeyen ihtiyaçduyulmayan.../.../.../.../.../.../.../ ihtiyaçduyulan Zaichkowsky, J. L. (1994). The Personal Involvement Inventory : Reduction, Revision, and Application to Advertising. Journal of Advertising, 23(4), TüketicilerinFirmaİnovasyonKabiliyetiniAlgılamaları Şirketininovasyonkabiliyetininyüksekolduğunudüşünüyorum. Şirketininovasyonkabiliyetiaçısındangüçlüolduğunudüşünüyorum. Şirketininovasyonyeteneğininmükemmelolduğunudüşünüyorum. Şirketingerçekinovatifürünlergeliştirecekyeteneğesahipolduğunudüşünüyorum. Şirketinmevcutpozisyonubirçokorijinalyeniürünfikritüretmesineimkanverir. Şirketyaratıcılığıteşvikedenbüyükbirpotansiyelesahiptir. Şirketinoldukçailginçyeniürünlerortayaçıkarbileceğinidüşünüyorum. Schreier,Martin;Fuchs,Christoph;Dahl,DarrenW.(2012)TheInnovationEffectofUser Design:ExploringConsumers'InnovationPerceptionsofFirmsSellingProductsDesigned byusers.journalofmarketing.vol.76issue5,p p. SatınAlmaNiyeti Bumarkayıyakınçevremetavsiyeediyorumvetavsiyeetmeyisürdüreceğim. Tekrarbirceptelefonusatınalmamgerekirseyinebumarkayıtercihedeceğim. Bumarkanınürünlerinisatınalmayadevamedeceğim. HadiMoradiandAzimZarei,(2011)TheImpactonPurchaseIntentionandBrand PreferencestheModeratingEffectsofCountryofOrijinImage,AustralianJournalofBasic andappliedsciences,vol.5,no.3,pp, ,p

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Küreselleşme ve Küresel Marka Algısının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi 1 Effects of Globalozation and Global Brand Perception to Purchase

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki The Relationship Between Brand Personality and Brand Equity on Football Shoes Yavuz Yıldız 1,, Özge Güngörür 2,

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Özet Dr. Sevgi Özkan ve Prof. Dr Semih Bilgen Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Tel: (312) 210 3796 e-posta:

Detaylı

Doç. Dr. Eyyup Yaraş

Doç. Dr. Eyyup Yaraş Doç. Dr. Eyyup Yaraş ÖZGEÇMİŞ 1. Genel Yazışma Adresi: Tel: +90 242 310 6401 E-Posta: 2. Eğitim: Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kampus Antalya / TÜRKİYE eyaras@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA 1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA Araştırmacı kişi ya da kurumlar birinci el veri elde etye yönelik araştırma yapmaya karar verdiklerinde çoğu zaman araştırma yapacağı grubun tüm

Detaylı

İŞLETMELERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YENİLİKÇİLİK: KARABÜK TEKİ KOBİ'LERDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YENİLİKÇİLİK: KARABÜK TEKİ KOBİ'LERDE BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YENİLİKÇİLİK: KARABÜK TEKİ KOBİ'LERDE BİR ARAŞTIRMA Serhat TEKELİOĞLU Doktora Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi tekeliserhat@gmail.com Hakan BAŞER Doktora Öğrencisi,

Detaylı

Sosyal ve Teknolojik Yenilikçilik Eğilimlerinin Keşifsel Satın Alma Eğilimi Üzerine Etkisi: Kafkas Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama

Sosyal ve Teknolojik Yenilikçilik Eğilimlerinin Keşifsel Satın Alma Eğilimi Üzerine Etkisi: Kafkas Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama Sosyal ve Teknolojik Yenilikçilik Eğilimlerinin Keşifsel Satın Alma Eğilimi Üzerine Etkisi: Kafkas Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama Doç.Dr. Alpaslan YÜCE 1 Arş.Gör. Çağlar SAMSA 1 1 Kafkas Üniversitesi

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması. A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer

Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması. A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer Sosyal Ağ Servisleri, kişilerin fiziksel dünyada oluşturdukları

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Ürün Türü ve Seviyesinin Tüketicilerin Amaca Yönelik Pazarlama Markası Satın Alma İsteği Üzerindeki Rolü - Özet Bildiri - Bayram Zafer Erdoğan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı

Bilgi Araştırma Eğiliminin Tüketici İlgisi ile Müşteri Tatmini Arasındaki İlişkiye Etkisi

Bilgi Araştırma Eğiliminin Tüketici İlgisi ile Müşteri Tatmini Arasındaki İlişkiye Etkisi Bilgi Araştırma Eğiliminin Tüketici İlgisi ile Müşteri Tatmini Arasındaki İlişkiye Etkisi Sami Saner Çiftyıldız* Özet Müşteri tatmini günümüz pazarlama uygulamalarında öne çıkan en önemli konudur. Dolayısıyla,

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 TÜKETİCİLERİN YENİ ÜRÜNLERE YÖNELİK ADAPTASYON TUTUMLARI ÜZERİNDE TÜKETİCİLERİN VE FİRMALARIN YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN ETKİSİ Sertaç

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

TÜRKİYE DE İLERİ TEKNOLOJİYİ KİMLER GELİŞTİRİYOR?

TÜRKİYE DE İLERİ TEKNOLOJİYİ KİMLER GELİŞTİRİYOR? DEĞERLENDİRME NOTU Ocak2017 N201701 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Taşöz Düşündere 1 Politika Analisti İnovasyon Çalışmaları Programı Bölge Çalışmaları Programı TÜRKİYE DE İLERİ

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 445-449 FİNANSMAN SORUNLARINA

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

TÜKETİCİLERİN KÜRESEL MARKA ALGISI VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

TÜKETİCİLERİN KÜRESEL MARKA ALGISI VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TÜKETİCİLERİN KÜRESEL MARKA ALGISI VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Cevat SÖYLEMEZ, Arş. Gör., Dumlupınar Üniversitesi İİBF, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Kütahya, cevat.soylemez@dpu.edu.tr

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ 1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ Örneklem verileri kullanılan her çalışmada bir örneklem hatası çıkma riski her zaman söz konusudur. Dolayısıyla istatistikte bu örneklem hatasının meydana

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

TÜKETİCİLERİN ÜRÜNLERE OLAN İLGİLENİMİNİN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEMBOLİK NİTELİKTEKİ BİR ÜRÜN GRUBU İÇİN İSTANBUL İLİ PİLOT ÇALIŞMASI

TÜKETİCİLERİN ÜRÜNLERE OLAN İLGİLENİMİNİN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEMBOLİK NİTELİKTEKİ BİR ÜRÜN GRUBU İÇİN İSTANBUL İLİ PİLOT ÇALIŞMASI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 2010, ss. 79 100 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 6, Number 11, 2010, pp. 79-100 TÜKETİCİLERİN ÜRÜNLERE OLAN İLGİLENİMİNİN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

TÜKETİCİ İLGİLENİMİNİ ÖLÇMEK Vesile Çakır *

TÜKETİCİ İLGİLENİMİNİ ÖLÇMEK Vesile Çakır * TÜKETİCİ İLGİLENİMİNİ ÖLÇMEK Vesile Çakır * ÖZET Tüketici ilgilenimi, tüketicinin satın alma ve karar verme davranışının anlaşılması için yararlı ve önemli bir konsepttir. Reklam stratejisi üretiminde

Detaylı

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Doi Number : ISSN : QR InMaR Journal The Journal of International Management Research Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Murat YORULMAZ 1 DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR

BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dilek Sağlık Özçam 2. Doğum Tarihi: 06.04.1966 3. Ünvanı: Yrd.Doçent.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Gıda Müh. ODTÜ 1989 Y. Lisans (MBA) İşletme

Detaylı

Literatür (Alan yazın) taraması

Literatür (Alan yazın) taraması Literatür (Alan yazın) taraması Literatür taraması İlgilenilen konuya ilişkin bilgileri arayarak, araştırmaya kuramsal temel kazanmak ve benzer çalışmaların sonuçlarını görmek. 2 Literatür kaynakları:

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 1, s.315-327 315

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 1, s.315-327 315 Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 1, s.315-327 315 ASGARİ ÜCRETLİ TÜKETİCİLERİN FİYAT VE FİYAT-KALİTE ALGISI: CEP TELEFONU ÜRÜNLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZ Yusuf Volkan TOPUZ 1 İlhan

Detaylı

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SERVQUAL YÖNTEMİ VE BİR HİZMET İŞLETMESİNDE UYGULAMASI Doç. Dr. Zeynep FİLİZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi zfiliz@ogu.edu.tr Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

GİYİM ve GIDA ÜRÜNLERİ KATEGORİLERİNDE TÜKETİCİLERİN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GİYİM ve GIDA ÜRÜNLERİ KATEGORİLERİNDE TÜKETİCİLERİN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GİYİM ve GIDA ÜRÜNLERİ KATEGORİLERİNDE TÜKETİCİLERİN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET Yrd.Doç.Dr.Elif AKAGÜN ERGİN * Öğr.Gör.Dr.Handan ÖZDEMİR AKBAY * Küresel rekabetin giderek

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? Amaç ve Kapsam Richard Bach, Algı, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir der. Kişisel

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir Tel: (222) 321 35 50

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır. REKLAMCILIK BÖLÜMÜ Reklamcılık Bölümü nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Advertising Strategy / Reklam Stratejisi ve Advertising

Detaylı

Proje Önerisi Hazırlama Dokümanı

Proje Önerisi Hazırlama Dokümanı Proje Önerisi Hazırlama Dokümanı Son (online) Başvuru Tarihi: 29 Mart 2013 http://e-bideb.tubitak.gov.tr Hemen Kayıt Olun! Eğer hala TÜBİTAK Lise Öğrencileri Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması için

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİNİN MODA ÜRÜNLERİ BENİMSEME EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİNİN MODA ÜRÜNLERİ BENİMSEME EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİNİN MODA ÜRÜNLERİ BENİMSEME EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. Aysel ERCİŞ Arş. Gör. Bahar TÜRK Atatürk Üniversitesi İİBF/Erzurum ÖZET Gerek ekonomik sistemler gerekse toplum

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AKSARAY, KONYA VE KARAMANDA BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AKSARAY, KONYA VE KARAMANDA BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AKSARAY, KONYA VE KARAMANDA BİR ARAŞTIRMA Mehmet Halit YILDIRIM Aksaray Üniversitesi İİBF Yrd. Doç. Dr. yildirimmh@gmail.com Emel Eylül ERUL Aksaray

Detaylı

TÜKETİCİLERİN MOBİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİ BENİMSEMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN MOBİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİ BENİMSEMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.181-198. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Kişisel Değerler ve Çevre Bilincinin Çevreci Ürünlerin Tercih Edilmesindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Kişisel Değerler ve Çevre Bilincinin Çevreci Ürünlerin Tercih Edilmesindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma Kişisel Değerler ve Çevre Bilincinin Çevreci Ürünlerin Tercih Edilmesindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma Elif Çolakoğlu Bahar Türk Enes Emre Başar Onur Gül Özet: Son yıllarda tüm dünyada çevreye

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ

3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ 3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ 1) Girişimci Olma Yolunda Kadın Girişimcileri Anlamak: Kadınlar Ne İster? 2) 3) Düzce İlinde Kadın Girişimcilik

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

SOSYAL MEDYADA MOBİL ETİKETLEME FARKINDALIĞI: SOSYAL MEDYA TÜKETİCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

SOSYAL MEDYADA MOBİL ETİKETLEME FARKINDALIĞI: SOSYAL MEDYA TÜKETİCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı SOSYAL MEDYADA MOBİL ETİKETLEME FARKINDALIĞI: SOSYAL MEDYA TÜKETİCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Kübra Müge DALDAL Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s. 282-297 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 01.03.2017 01.04.2017 Yrd. Doç. Dr. Ercan

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ)

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ) BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ) C. Gazi UÇKUN 1, Seher UÇKUN 2, Burcu ÜZÜM 3 Özet Bireyler kendi beceri

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı