20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir"

Transkript

1 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algılarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinin Kişisel İlgilenim Moderatörlüğünde Ölçülmesi Measurement of Consumers Firm Innovation Ability Perception on Purchase Intention: The Moderator Effect of Personal Involvement Burçak Başak 1 - Aykut Yılmaz 2 Özet Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin firma inovasyon kabiliyeti algılarının kişisel ilgilenim moderatörlüğünde satın alma niyetine etkisinin ölçülmesidir. Literatür incelendiğinde, satın alma niyeti üzerinde etkisi olan farklı birçok faktörün olduğunu ortaya koyan çalışmalar görülmüştür. Bu çalışmalardan bir kısmını tüketici yenilikçiliği ve satın alma niyeti arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalar oluşturmaktadır. Tüketici yenilikçiliği çok kez çalışan bir boyut olmasına karşın tüketicilerin firma inovasyon kabiliyeti algılarını ölçen araştırma sayısı sınırlıdır. Ayrıca tüketicilerin firma inovasyon kabiliyetini algılamaları ile satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmaya rastlanmamıştır. Bunlara ilaveten iki boyut arasında kişisel ilgilenimin düzenleyici etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla çalışma literatüre katkı açısından önem taşımaktadır. Araştırma kolayda örnekleme ile belirlenmiş olan Sakarya Üniversitesi öğrencilerine anket yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Elde edilen geçerli anket sayısı 443 tür. Anket formu oluşturulurken dayanıklı tüketim malı olarak cep telefonu, hızlı tüketim malı olarak ise çikolata, örneklemin tüketim eğilimleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, tüketicilerin firma inovasyon kabiliyetini algılamalarının satın alma niyeti üzerinde anlamlı derecede etkisi olduğu, aynı şekilde bu ilişki üzerinde kişisel ilgilenimin düzenleyici etkisinin de anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Tüketicinin Firma İnovasyon Kabiliyetini Algılaması, Satın Alma Niyeti, Kişisel İlgilenim Abstract The purpose of this study is to measure the consumers firm innovation ability perception on purchase intention with the moderator effect of personal involvement. Result of literature review, it was seen that there are many studies indicate different factors that affect purchase intention. Some of these studies analyzed the relationship between consumer innovativeness and purchase intention. There are many studies in consumer innovativeness but studies about consumers firm innovation ability perception were limited. Moreover there are not any studies which demonstrate the correlation between consumers perception of firm innovation ability and purchase intention was encountered. In addition, the moderator effect of personal involvement between these two dimensions was tried to be measured. Therefore this study has importance for academic literature. The research was implemented to Sakarya University students who are determined by convenience sampling as survey. The number of valid survey is 443. In survey form, mobile phone as durable consumer goods and chocolate as fast moving consumer goods are determined according to the consumption tendencies of the sample. As a result of the analysis, it was confirmed that the consumers firm innovation ability perception has a significant influence on purchase intention, moreover on this relationship, the moderator effect of personal involvement was significant. Keywords: Perception of Consumers Firm Innovation Ability, Purchase Intention, Personal Involvement 1 Sakarya Üniversitesi, 2 Sakarya Üniversitesi, 721

2 Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algılarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinin Kişisel İlgilenim Moderatörlüğünde Ölçülmesi Giriş Günümüzde yeni teknolojiler ve bu teknolojilerin sağlamış olduğu iletişim olanakları pazarların yapısını değiştiren öncüllerdir. Modern çağın sonunun geldiği ve artık tüketicinin postmodern davranışlar göstermeye başladığı çok kişi tarafından bilinmektedir. Artık tüketiciler sürekli yenilik arayışında olan, yeni teknolojileri yakından takip edebilme imkanı bulunan, bu yenilikleri hemen elde etmek isteyen ve bunu da en uygun biçimde yapma eğiliminde olan bireylere dönüşmektedirler. İnternet teknolojileri sayesinde bilginin küreselleşmesi sonucunda tüketiciler istedikleri bilgiye anında ulaşma imkanı bulabilmektedirler. Bunun sonucu olarak tüketici satın alma kararı vermeden önce şimdiye dek hiç olmadığı kadar bilgi sahibi olmaktadırlar. Bu bilgilenme neticesinde tüketici üretici ya da perakendeci firmalardan sürekli bir yenilik bekleme eğilimi içerisine girmiştir. Artık firmalar için inovatif düşünmek bir ayrıcalık olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline gelmeye başlamıştır. Özellikle kişisel ilgilenimi yüksek tüketiciler firmaların inovasyon faaliyetlerini yakından takip ve talep etmektedirler. Bu durum ise firmaların üzerinde yenilikçi olma baskısı uyandırarak inovasyon kabiliyetlerini sürekli yüksek tutma devinimi oluşturmaktadır. Tüketici satın alma sürecinde satın alma niyeti karar aşamasını en çok etkileyen etmendir. Tüketici karar vermeden önce edinmiş olduğu bilgiler ve bu bilgilerin onda oluşturduğu algı neticesinde satın alma niyetini oluşturur ve bu niyet daha sonra satın alma kararına dönüşme ihtimali yüksektir. Araştırmanın Konusu Çalışmada öncelikli olarak tüketicinin firmanın inovasyon kabiliyeti algılaması, kişisel ilgilenim ve satın alma niyeti gibi kavramlar tanımlanmış ve daha sonra literatürden elde edilen bilgiler ışığında bu kavramlar ölçeklendirilerek birbirleri arasındaki ilişkiyi ölçmek için anket ve analizler yapılmıştır. Bu ilişki incelenirken tüketicinin kişisel ilgilenimi moderatör değişken olarak düşünülmüş ve bu ilişkiye etkisi incelenmiştir. Bu 3 değişken arasındaki ilişkilerin etkisi ve yönü çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada bu ilişkilerin incelenmesine yönelik ölçek soruları iki farklı ürün kategorisine göre oluşturulmuştur. Bu ürünlerde biri dayanıksız (hızlı) tüketim malı diğeri ise; dayanıklı tüketim malıdır. Bu iki farklı kategoriye ait ürünün seçilmesinin sebebi tüketicinin satın alma davranışının ürün çeşitlerine göre değişkenlik göstermesidir. Tüketici dayanıksız tüketim mallarını alırken genellikle otomatik satın alma davranışı göstermektedir. En kolay karar alma çeşididir. Satın alma yapan tüketicinin bilgiye hiç ihtiyaç duymadığı ya da çok az bilgiye ihtiyaç duyduğu durumdur. Tüketici, ihtiyacını kısa sürede karşılama arzusundadır. Dayanıklı tüketim malları satın alırken ise; tüketici sınırsız sorun çözme davranışı göstermektedir. Tüketicinin satın alma ihtiyacı acil olmadığı gibi, risk nedeniyle bilgiye duyulan ihtiyaç son derece yüksektir. Alıcı, bilgiye karşı çok duyarlıdır ve iyice araştırır ( T.C. M.E.B., 2012) Böylelikle, tüketicinin firma inovasyon algısı ve kişisel ilgilenimi açısından bu iki ürün kategorisi arasında davranış ve tutum farklılıkları olabileceği düşünülerek çikolata ve cep telefonu ürünleri seçilmiştir. Araştırmanın Önemi Bu araştırmayı diğer çalışmalardan farklı kılan yanı tüketici yenilikçiliği ve firma yenilikçiliği konularında birçok araştırma olmasına karşın tüketicilerin firma inovasyon kabiliyetini algılamaları üzerine sınırlı sayıda araştırma olmasıdır. Ayrıca tüketicilerin firma inovasyon kabiliyeti algılarının satın alma niyeti üzerine olan etkisini kişisel ilgilenim moderatörlüğünde inceleyen bir araştırma olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı firmaların inovasyon kabiliyetlerinin tüketiciler tarafından nasıl algılandığı ve bu algının satın alma niyeti üzerindeki etkisinin ölçülmesidir. Tüketicinin firma inovasyon kabiliyetini nasıl algıladığı ve bu algının kişisel ilgilenim moderatörlüğünde satın alma niyeti üzerine etkisi ile ilgili varılacak olan sonuçlar pazarda faaliyet göstermekte olan firmalar açısından yol gösterici olacaktır. Çünkü amaçlanan satın alma niyetinin dış etkenler tarafından değil firmanın faaliyetleri ile yönlendirilmesini sağlayacak önemli bilgiler elde edilmesidir. Bu araştırma sonuçlarının, işletmelerin yöneticilerine inovasyon faaliyetlerin tanıtılmasının ne derece önemli olduğu hakkında bilgi vereceği gibi bu alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yol göstereceği ayrıca, satın alma niyeti ve tüketicinin firma inovasyon kabiliyeti algısı arasındaki ilişkiyi ve tüketici ilgileniminin bu ilişkiye olan etkisinin açıklanması açısından da literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 722

3 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 Literatür Analizi Tüketicinin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı İnovasyonun tanımı konusunda uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların başında gelen OECD ile Eurostat ın birlikte yayınladığı Oslo Manual Kılavuzun da (2005) inovasyon; yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş ürünün (mal veya hizmet) veya sürecin, yeni pazarlama yönteminin veya yeni örgütsel yöntemin işletme içi uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde uygulanması şeklinde açıklanmıştır. Genel geçer bir ifade halini almış bu tanıma bakıldığında inovasyon kavramının; ürün veya süreç ile yeni pazarlama yöntemi veya örgütsel değişime bağlandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yaygın kanının aksine inovasyon, salt teknoloji veya buna dayalı ürünlerle, süreçlerle alakalı olarak görülemez (Yavuz, 2009). Üç tür inovasyon bulunmaktadır. Bunlar; teknolojik ürün inovasyonları, teknolojik süreç inovasyonları ve organizasyonel inovasyonlardır (Durgut ve diğerleri, 2003:27). İnovasyonu firma kültürü haline getiren ve sürdürülebilir inovatif faaliyetlerde bulunan firmaları inovasyon kabiliyetine sahip firmalar olarak nitelendirebiliriz. Tüketicinin firmanın inovasyon kabiliyeti algısı ise; kendisini inovatif olarak tanımlayan ya da inovasyon faaliyetlerinde bulunan bir firmayı tüketicinin inovatif olarak algılayıp algılamadığıdır. Firmaların inovatifliğinin önemli bir husus olmasının yanında bunu tüketicinin doğru bir şekilde algılamasını sağlamak da bir diğer önemli husustur (Schreier vd., 2012: 11). Durna (2003:125) yeniliği işletmelerin ürünlerini çeşitlendirmek dolayısı ile işletme alanlarını genişletmek ve bu sayede mevcut ürün hatlarını büyütmek ve korumak için kullanılan bir kavram olarak tanımlamıştır. Durna ya göre günümüzde gelinen nokta itibari ile yaşanan teknolojik gelişmeler ve artan rekabetinde etkisi ile yenilik yapmak işletmelerin hayatta kalması için bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü yenilikler, işletmelere yoğun rekabet ortamında kullanabilecekleri önemli yetenekler sunmaktadır (İraz, 2005:84). Ancak işletmeler tarafından yeniliklerin yapılması kadar önemli olan bir unsurda yeni ürün yada hizmetlerin tüketicilere benimsetilme sürecinin doğru kurgulanabilmesidir. Dolayısı ile de tüketicinin yeni ürün ve hizmetleri benimseme süreçlerinin ve bu süreçler üzerinde etkili olan unsurların doğru olarak belirlenebilmesi önem taşımaktadır. Kunz ve diğerleri (2011) a göre, firmanın algılanan inovatifliği öznel değerlendirmeyi ifade etmektedir. Algılanan firma inovatifliği öznel tüketici algılamasıdır ve tüketicinin bilgisine ve tecrübesine bağlıdır. Yani, tüketiciler, firmanın özelliklerini ve davranışlarını zaman içerisinde gözlemler ve bu gözlemlerini inovatifliği değerlendirirken kullanırlar. Aslında firmanın algılanan inovatiflik düzeyi, tüketicilerin risk algılamalarını azaltan önemli bir faktördür. Bu nedenle firmanın algılanan inovatiflik düzeyi, tüketicilerin yeni ürüne yönelik adaptasyon tutumlarını olumlu yönde etkileyecektir (Çifci, S. 2012:85). Böylelikle tüketicilerin satın alma niyetini etkilemesi bakımından tüketicinin firmanın inovasyon kabiliyeti algısının önemli olduğu düşünülmektedir. Satın Alma Niyeti Tutum ve davranış arasındaki ilişkide önemli rol oynayan ve herhangi bir davranışı isteyerek, önceden tasarlama anlamına gelen niyet, herhangi bir davranışı gerçekleştirmeye yönelik fiili irade nin önemli bir göstergesidir diyebiliriz. Satın alma niyeti, tüketicinin uyaranlara karşı belirleyici tepkisini ortaya çıkaran en kritik satın alma karar süreci aşamalarından biridir (Tek 1997, 215). Dodds ve diğ. (1991) satın alma niyetini tüketicinin bir ürünü alma olasılığı olarak açıklamıştır. Engel ve diğ. (2001) e göre satın alma niyeti gelecekteki davranışların öznelliğini kapsamaktadır. Satın alma niyeti tüketicinin herhangi bir ürünü satın alma kararını vermeden önce çeşitli etmenlerden etkilenerek ürün çeşitleri arasından birini almaya eğilim göstermek olarak tanımlanabilir. Satın alma niyeti aşamasında satın almaya eğilim gösterdiğimiz ürün kararını satın alma karar aşamasında değiştirebiliriz. Satın alma niyeti her ne kadar talep tahminleri yapmak için kullanılan bir araç olsa da satın alma karar aşamasına gelindiğinde herhangi bir dış etken neticesinde bu eğilim başka bir yöne doğru yönelebilir. Beklenmedik bir durum ortaya çıkabilir ve satın alma niyetimizi farklı yönde etkileyerek satın almaya niyetli olduğumuz üründen bizi caydırabilir. Fakat genellikle satın alma niyetine girilen ürünün satın alma karar aşamasında değişmediğine tanık olmaktayız. Bu yüz- 723

4 Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algılarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinin Kişisel İlgilenim Moderatörlüğünde Ölçülmesi den satın alma niyetini etkileyen etmenleri ve etki derecelerini belirlemek hem talep tahminlerini düzgün yapabilmek hem de tüketicileri firmaların kendi ürünlerine yönelik satın alma niyeti geliştirmeleri için yönlendirebilmesi açısından oldukça önemlidir. Kişisel İlgilenim İlgilenim; Petty ve Cacioppo (1981), Mittal ve Lee (1988), Celsi ve Olson (1988), Zaichkowsky e (1985) göre bir soruna, konuya, ürüne vb duyulan ilgi ya da verilen önem olarak değerlendirilmiştir. Literatürde ilgilenimin tanımı ile ilgili sağlanmış olan bir konsensus olmamasına karşın benimsenen farklı bakış açıları vardır (Çakır 2007). İlgilenim bir kişisel özelliktir ve tüketicinin bir şeye (ürün, marka, satın alma kararı, reklam mesajı) verdiği önemi, duyduğu ilgiyi, onunla kendi yaşantısı arasında kurduğu bağlantıyı ifade eder (Petty ve Cacioppo 1981, Zaichkowsky 1985, Mittal ve Lee 1988, Celsi ve Olson 1988, Higie ve Feick 1989). Ayrıca ilgilenim tüketicinin bilgi işleme derinliğini etkileyen bir değişkendir. Mesajın ayrıntılandırılma derecesini, girişilecek bilişsel çabanın yoğunluğunu tüketicinin ilgilenim seviyesi belirler (Muehling ve Laczniak 1988, Batra ve Ray 1983). Bu tanımlardan yola çıkarak tüketici ilgilenimini tüketicinin bir ürüne ya da hizmete duyduğu ilgi, uyarılma veya motivasyon durumu olarak tanımlamamız mümkündür. Bu durumun ne kadar süreceğini, ne zaman biteceğini, ne kadar yoğunlukta olacağını kişinin kendi yaşantısı ve bu yaşantı sonucu oluşturduğu algısı ile ürün arasında kurmuş olduğu ilişki belirlemektedir. Araştırmanın Modeli Araştırma modelinde tüketicinin firma inovasyon kabiliyeti algısı, kişisel ilgilenim ve satın alma niyeti olmak üzere 3 değişken bulunmaktadır. Kişisel ilgilenim değişkeni moderatör değişken olarak belirlenmiştir. Kişisel İlgilenim TüketicininFirma İnovasyon KabiliyetiAlgısı SatınAlmaNiyeti Şekil 1. Araştırma Modeli Araştırmanın Hipotezleri H1a: Cep telefonu tüketicisinin firma inovasyon kabiliyeti algısının satın alma niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır. H1b: Çikolata tüketicisinin firma inovasyon kabiliyeti algısının satın alma niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır. H2a: Cep telefonu tüketicisinin firma inovasyon kabiliyeti algısı ile satın alma niyeti arasında kişisel ilgilenimin düzenleyici etkisi vardır. H2b: Çikolata tüketicisinin firma inovasyon kabiliyeti algısı ile satın alma niyeti arasında kişisel ilgilenimin düzenleyici etkisi vardır. 724

5 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 Literatür taraması sonucu tüketici yenilikçiliğinin satın alma niyeti üzerinde doğrudan etkisi olduğu görülmüştür ( Xie, 2008: 240, Midgley ve Dowling, 1978: 230, Goldsmith 2001: 151). Bu nedenle tüketicinin firma inovasyon kabiliyeti algısının da satın alma niyeti üzerinde pozitif etkisi olacağı beklenmektedir. Araştırmanın Yöntemi Araştırmanın evreni Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden oluşmaktadır. Örnek kütle seçimi bu evrenden kolayda örnekleme yöntemiyle yapılmıştır. Dağıtılan 500 anketten 449 tanesine cevap alınmış 6 tanesi eksik doldurulması nedeniyle analizlerde kullanılamamıştır. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu, demografik faktörler ve araştırmanın modelini oluşturan değişkenlere ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Araştırma modelindeki değişkenlerin ölçeklerinin hangi çalışmalardan alındığı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Ölçeklerde yer alan ifadeler dayanıklı tüketim ve hızlı tüketim ürünlerini temsil eden cep telefonu ve çikolata ürünleri üzerinden sorulmuştur. Örneklemi oluşturan üniversite öğrencilerinin kişisel ilgilenimleri ve tüketim eğilimleri doğrultusunda dayanıklı tüketim ürünü olarak cep telefonu, hızlı tüketim ürünü olarak da çikolata belirlenmiştir. Tablo 1. Kaynaklarına Göre Ankette Faydalanılan Ölçekler Değişken Kaynak Yılı Tüketicinin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı Schreier, Martin; Fuchs, 2012 Ölçeği Christoph; Dahl, Darren W. Kişisel İlgilenim Zaichkowsky, J. L Satın Alma Niyeti Hadi Moradi and Azim Zarei 2011 Tablo 2. Demografik Profil Cinsiyet Frekans Yüzde Kadın ,3 Erkek ,7 Toplam Anketlerden elde edilen verilere SPSS programı ile güvenilirlik ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırmanın Bulguları Sakarya Üniversitesinin 2014 yılı öğrenci sayılarına bakıldığında %57 sinin erkek, %43 ünün kadın olduğu görülmektedir (http://www.sakarya.edu.tr/tr/471/ sayilarla_sau#). Çalışmanın örnekleminde ise ana kütle ile yakın oranlara ulaşıldığı söylenebilir. Güvenilirlik Analizi Sonuçları Ölçeklerin güvenilirlik analizleri yapılmış ve varılan sonuçlara göre ölçeklerin katılımcılar tarafından iyi anlaşıldığı kanaatine varılmıştır. Yani ölçeklerin güvenilirlikleri yüksektir (Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E., 2012). Tablo 4 te görüleceği üzere çikolata ürününde Tüketicinin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısının Satın Tablo 3. Güvenirlik Analizi Sonuçları Ölçekler Crombach s Alpha Telefon Çikolata Tüketicinin İnovasyon Algısı 0,923 0,919 Satın Alma Niyeti 0,836 0,

6 Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algılarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinin Kişisel İlgilenim Moderatörlüğünde Ölçülmesi Tablo 4. Çikolata Ürünü İçin Analiz Sonuçları 1,486ª,236,234,71496 Bağımsız Değişkenler: Çikolata İçin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı 2,509ª,259,255,70515 Bağımsız Değişkenler: Çikolata İçin Kişisel İlgilenim ve Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı 3,509ª,259,254,70555 Bağımsız Değişkenler: Çikolata İçin; Kişisel İlgilenim (moderatör değişken), ve Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı Alma Niyeti ne ait varyansı % 23,4 oranında açıkladığı görülmektedir. Modele Kişisel İlgilenim değişkenini eklediğimizde ise; varyansın % 25,4 oranında açıklandığını görüyoruz. Varyanslardaki değişimin çok küçük olması sebebiyle Kişisel İlgilenim değişkeninin Tüketicinin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı ile Satın Alma Niyeti arasındaki ilişkiyi düzenleyici etkisi çok az olduğu söylenebilir. Tablo 5. Çikolata Ürünü İçin Çok Değişkenli Regresyon Analiz Sonuçları 1 (Sabit) 1,999,190 10,528,000 İnkabçik,531,046,486 11,676,000 Bağımlı Değişken: Çikolata İçin Satın Alma Niyeti 2 (Sabit) 1,671,208 8,041,000 İnkabçik,470,048,430 9,794,000,223,061,160 3,654,000 kişiilgiçik Bağımlı Değişken: Çikolata İçin Satın Alma Niyeti 3 (Sabit) 1,602,229 6,979,000 İnkabçik,479,050,438 9,641,000,233,063,167 3,720,000 kişiilgiçik,022,031,032,710,478 moderçik Bağımlı Değişken: Çikolata İçin Satın Alma Niyeti 726

7 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 Tablo 6. Cep Telefonu Ürünü İçin Analiz Sonuçları 1,588ª,346,344,91707 Bağımsız Değişkenler: Cep Telefonu İçin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı 2,599ª,359,356,90912 Bağımsız Değişkenler: Cep Telefonu İçin Kişisel İlgilenim ve Firma İnovas. Kab. Algısı 3,599ª,359,354,90999 Bağımsız Değişkenler: Cep Telefonu İçin; Kişisel İlgilenim (moderatör değişken), ve Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı Cep Telefonu Ürünü İçin Analiz Sonuçları Tablo 6 da Adj. R 2 değerlerine baktığımızda cep telefonu ürününde Tüketicinin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısının Satın Alma Niyeti ne ait varyansı % 34,4 oranında açıkladığı görülmektedir. Modele Kişisel İlgilenim değişkenini eklediğimizde ise; varyansın %35,4 oranında açıklandığını görüyoruz. Çikolata ürününde olduğu gibi cep telefonunda da kişisel ilgilenimin düzenleyici etkisinin çok düşük olduğu söylenebilir. Tablo 7. Cep Telefonu Ürünü İçin Çok Değişkenli Regresyon Analiz Sonuçları 1 (Sabit),559,195 2,868,004 İnkabtel,753,049,588 15,268,000 Bağımlı Değişken: Cep Telefonu İçin Satın Alma Niyeti 2 (Sabit),159,236,674,501 İnkabtel,712,051,556 14,002,000,222,075,117 2,958,003 kişiilgitel Bağımlı Değişken: Cep Telefonu İçin Satın Alma Niyeti 3 (Sabit),184,244,754,451 İnkabtel,708,052,553 13,721,000,219,075,116 2,905,004 kişiilgitel Modertel -,017,041 -,016 -,402,688 Bağımlı Değişken: Cep Telefonu İçin Satın Alma Niyeti 727

8 Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algılarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinin Kişisel İlgilenim Moderatörlüğünde Ölçülmesi Ayrıca İnovasyon Kabiliyeti Algısı nın Satın Alma Niyeti üzerindeki etkisine baktığımızda p < 0,001 değeri modeldeki değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlı olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle değişkenler arasındaki ilişkiler raslantısal olarak oluşmamıştır. Fakat Kişisel İlgilenim değişkeni moderatör olarak modele eklendiğinde p > 0,001 olmakta ve değişkenler arasındaki ilişkiye olan etkisinin anlamlı olmadığı görülmektedir. Her iki ürün grubu için uygulanan regresyon analizlerinin göstermiş olduğu sonuçlara göre; Tüketicinin inovasyon kabiliyeti algısının satın alma niyetine anlamlı derecede etkisi olduğu ve tüketicinin inovasyon kabiliyeti algısının tüketicinin satın alma niyetine olan etkisinin üzerinde kişisel ilgilenimin anlamlı derecede düzenleyici etkisi olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkılarak kurulmuş olan tüm hipotezlerden H1a ve H2a hipotezleri doğrulanmış ve kabul edilmiş, H1b ve H2b hipotezleri ise yanlışlanarak reddedilmiştir. Sonuç ve Öneriler Dayanıklı tüketim ve dayanıksız (hızlı) tüketim ürünlerini temsilen seçilen iki farklı üründe elde edilen açıklama dereceleri arasındaki farklılık inovasyon kabiliyeti algısının dayanıklı tüketim ürünleri için satın alma niyeti üzerindeki etkisinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca dayanıklı tüketim ürünü olan cep telefonuna ait açıklanan varyansın ( % 34,4) dayanıksız tüketim ürünü olan çikolata ürününe ait varyanstan (% 23,4) yüksek olması sebebiyle modelin dayanıklı tüketim ürünlerine uygunluğunun daha fazla olduğu söylenebilir. Bunun sebebi tüketicilerin bu ürünlere nispeten daha yüksek fiyat ödemeleri ve uzun süre kullanacak olmalarıdır. Daha önce de bahsedildiği gibi tüketiciler dayanıklı tüketim ürünü satın alırken daha çok bilgiye ihtiyaç duyarlar. Akademik literatüre katkı açısından sonuçlar ele alındığında; Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı nın Satın Alma Niyeti üzerindeki pozitif etkisi olduğu ortaya görülmüş ve bu ilişki üzerinde Kişisel İlgilenim in anlamlı düzeyde bir düzenleyici etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde firmaların inovatif olarak algılanmasının satın alma niyeti üzerinde olumlu bir etkisi olması sebebiyle işletmelerin bu algıyı sağlayabilmek hususuna dikkat etmeleri gerektiği ve ayrıca; dayanıksız tüketim ürünlerine kıyasla dayanıklı tüketim ürünlerinde firmanın tüketici tarafından inovatif olarak algılanıp algılanmadığının satın alma niyeti açısından daha önemli olduğu, bu sebeple dayanıklı tüketim ürünü üreten işletmelerin bu konuya daha çok önem vermeleri gerektiği konusunda önerilerde bulunulabilir. Düzenleyici etkisinin olmadığı sonucuna varılan Kişisel İlgilenim değişkeninin bu süreci yönetmek açısından önemli bir katkısı olmaması sebebiyle firmaların her ilgilenim düzeyinden tüketiciyi aynı seviyede bilgilendirmesi gerektiği düşünülebilir. Araştırmamız sonucu elde ettiğimiz bilgiler somut ürünleri kapsamaktadır. Gelecek çalışmalarda hizmetler üzerine benzer bir çalışmanın yapılması akademik literatürün zenginleşmesine katkı sağlayacaktır. Kaynakça Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, s Batra, R. and Ray, L. M. (1983). Operationalizing Involvement As Depth and Quality of Cognitive Response, Advances in Consumer Research, 10, Bloch, P. H. (1982). Involvement Beyond the Purchase Process: Conceptual Issues and Empirical Investigation, Advances in Consumer Research, 9, Bülbül, H. ve Özoğlu, B. (2014). Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Riskin Satın Alma Davranışına Etkisi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 44, Temmuz-Aralık 2014 ss Celsi, R. L. ve Olson, J. C. (1988). The Role of Involvement in Attention and Comprehension Processes, Journal of Consumer Research, 15, Çakır, V. (2007). Tüketici İlgilenimini Ölçmek, Selçuk İletişim, 4, 4, 2007 : 164 Çifci, S. (2012). Tüketicilerin Yeni Ürünlere Yönelik Adaptasyon Tutumları Üzerinde Tüketicilerin ve Firmaların Yenilikçilik Düzeylerinin Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2012:85) 728

9 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 Dodds, W. B., Monroe, K. B. and Grewal, D. (1991). Effect of price, brand and store information on buyers product evaluations, Journal of Marketing Research, Vol. 27, pp Durgut, M., Cemil, A., Akyos, M., ve Göker, A. (2003). Ulusal İnovasyon Sistemi Kavramsal Çerçeve, Türkiye İncelemesi ve Ülke Örnekleri, İstanbul, TÜSİAD-T/2003/10/362, Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş., Durna, U. (2003). Yenilik Yönetimi, Ankara: Nobel Yayıncılık. Gardner, M. P., Mitchell, A. A. ve Russo, E. J. (1985). Low Involvement Strategies for Processing Advertisement, Journal of Advertising, 14(2), Goldsmıth, R. E. (2001). Using the Domain Specific Innovativeness Scale to Identify Innovative Internet Consumers, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 11(2), pp Hadi Moradi and Azim Zarei, The Impact on Purchase Intention and Brand Preferences-the Moderating Effects of Country of Orijin Image, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 5, No. 3, 2011, pp, , p İraz, R. (2005). Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve KOBİ ler, Konya:Çizgi Kitabevi. Köker, N., Maden, D.(2012). Hazcı ve Faydacı Tüketim Bağlamında Tüketicinin Ürün Temelli Yenilikçiliği Algılaması: Amprik Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi (2012: 97) Krugman, H. (1965). The Impact of Television Advertising: Learning Without Involvement, Public Opinion Quarterly, 29(Fall), Kunz, W., Schmıtt, B., ve Meyer, A. (2011). How Does Perceived Firm Innovativeness Affect The Consumer, Journal of Business Research, 64: Mıdgley, David. F. and Gahame. R. Dowlıng, (1978). Innovativeness: The Concept and Its Measurement, Journal of Consumer Research, 4, pp Mitchell, A. A. (1981). The Dimensions of Advertising Involvement, Advances in Consumer Research, 8, Mittall, B. ve Lee, M. S. (1988). Separating Brand- Choice Involvement from Product Involvement via Consumer Involvement Profiles, Advances in Consumer Research, 15, Muehling, D. D. ve Laczniak, R. N. (1988). Advertising s Immediate and Delayed Influence on Brand Attitudes: Considerations Across Message-Involvement Levels, Journal of Advertising, 17(4), OECD - Oslo Manual (2005). Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, Paris. Petty, R. E. ve Cacioppo, J. T. (1981). Issue Involvement as Mediator of the Effects on the Attitude of Advertising Content and Context, Advances in Consumer Research, 8, Rothschild, M. L. (1984). Perspectives on Involvement: Current Problems and Future Directions, Advances in Consumer Research, 11, Schreier, Martin; Fuchs, Christoph; Dahl, Darren W. The Innovation Effect of User Design: Exploring Consumers Innovation Perceptions of Firms Selling Products Designed by Users. Journal of Marketing. Sep 2012, Vol. 76 Issue 5, p p. T.C. M.E.B. Tüketici Davranışı Modelleri, Ankara, (2012:9). Tek, Ö. B. (1997). Pazarlama İlkeleri. İzmir: Ö.B. Tek, Yavuz, Ç. (2009). İşletmelerde İnovasyon-Performans İlişkisinin İncelenmesine Dönük Bir Çalişma. Journal of Entrepreneurship, (2005). Zaichkowsky, J. L. (1985). Masuring the Involvement Construct, Journal of Consumer Research, 12(December), Zaichkowsky, J. L. (1994). The Personal Involvement Inventory : Reduction, Revision, and Application to Advertising. Journal of Advertising, 23(4), Xie, Yu Henry (2008). Consumer Innovativeness and Consumer Acceptance of Brand Extensions, Journal of Product & Brand Management, 17(4), pp

10 Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algılarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinin Kişisel İlgilenim Moderatörlüğünde Ölçülmesi Ek: Kişisel İlgilenim, Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyetini Algılamaları ve Satın Alma Niyeti Ölçekleri KişiselİlgilenimEnvanteri önemli.../.../.../.../.../.../.../ önemsiz bıktıran.../.../.../.../.../.../.../ ilginç alakalı.../.../.../.../.../.../.../ alakasız heyecanverici.../.../.../.../.../.../.../ cansıkıcı anlamsız.../.../.../.../.../.../.../ çokanlamlı çekici.../.../.../.../.../.../.../ sevimsiz büyüleyici.../.../.../.../.../.../.../ sıradan değersiz.../.../.../.../.../.../.../ değerli ilgilendiren.../.../.../.../.../.../.../ ilgilendirmeyen ihtiyaçduyulmayan.../.../.../.../.../.../.../ ihtiyaçduyulan Zaichkowsky, J. L. (1994). The Personal Involvement Inventory : Reduction, Revision, and Application to Advertising. Journal of Advertising, 23(4), TüketicilerinFirmaİnovasyonKabiliyetiniAlgılamaları Şirketininovasyonkabiliyetininyüksekolduğunudüşünüyorum. Şirketininovasyonkabiliyetiaçısındangüçlüolduğunudüşünüyorum. Şirketininovasyonyeteneğininmükemmelolduğunudüşünüyorum. Şirketingerçekinovatifürünlergeliştirecekyeteneğesahipolduğunudüşünüyorum. Şirketinmevcutpozisyonubirçokorijinalyeniürünfikritüretmesineimkanverir. Şirketyaratıcılığıteşvikedenbüyükbirpotansiyelesahiptir. Şirketinoldukçailginçyeniürünlerortayaçıkarbileceğinidüşünüyorum. Schreier,Martin;Fuchs,Christoph;Dahl,DarrenW.(2012)TheInnovationEffectofUser Design:ExploringConsumers'InnovationPerceptionsofFirmsSellingProductsDesigned byusers.journalofmarketing.vol.76issue5,p p. SatınAlmaNiyeti Bumarkayıyakınçevremetavsiyeediyorumvetavsiyeetmeyisürdüreceğim. Tekrarbirceptelefonusatınalmamgerekirseyinebumarkayıtercihedeceğim. Bumarkanınürünlerinisatınalmayadevamedeceğim. HadiMoradiandAzimZarei,(2011)TheImpactonPurchaseIntentionandBrand PreferencestheModeratingEffectsofCountryofOrijinImage,AustralianJournalofBasic andappliedsciences,vol.5,no.3,pp, ,p

TÜKETİCİLERİN MOBİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİ BENİMSEMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN MOBİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİ BENİMSEMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.181-198. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

Deniz MADEN Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, İzmir, TURKİYE deniz.maden@ege.edu.tr

Deniz MADEN Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, İzmir, TURKİYE deniz.maden@ege.edu.tr Hazcı ve Faydacı Tüketim Bağlamında Tüketicinin Ürün Temelli Yenilikçiliği Algılaması: Amprik Bir Araştırma Perceptions of the Consumer on Product Based Innovation in the Context of Hedonic and Utilitarian

Detaylı

CİNSİYET FARKLILIKLARI AÇISINDAN SMS (KISA MESAJ) REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLAR: ISPARTA İLİNDE BİR UYGULAMA

CİNSİYET FARKLILIKLARI AÇISINDAN SMS (KISA MESAJ) REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLAR: ISPARTA İLİNDE BİR UYGULAMA CİNSİYET FARKLILIKLARI AÇISINDAN SMS (KISA MESAJ) REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLAR: ISPARTA İLİNDE BİR UYGULAMA Yasemin KARACA * Pervin TEKİN ** ÖZET Bu araştırmada; Isparta ilindeki tüketicilerin

Detaylı

Arş. Grv. Selen Öztürk - Arş. Grv. Selim Şerbetci - Şevket Necmettin Gürcan

Arş. Grv. Selen Öztürk - Arş. Grv. Selim Şerbetci - Şevket Necmettin Gürcan Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Tüketim Değerlerinin Satın Alma Niyeti ve Bağlılık Üzerindeki Rolü: Fırsat Sitelerine Yönelik Bir Araştırma The

Detaylı

ONLİNE MÜŞTERİ DENEYİMİNİN GÜVENE ETKİSİ: ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPAN TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ONLİNE MÜŞTERİ DENEYİMİNİN GÜVENE ETKİSİ: ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPAN TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2481 Number: 29, p. 403-425, Autumn III 2014 ONLİNE MÜŞTERİ DENEYİMİNİN

Detaylı

Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Risk Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Risk Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2013, C:5, S:3, s. 131-139 Year:2013, Vol:5, No:3, s. 129-139 Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve

Detaylı

YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mehmet BAŞ *, mbas@gazi.edu.tr Şaylan ŞAHİN, saylan.sahin@gazi.edu.tr Bu

Detaylı

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 96-108, 2013. Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Copyright 2013 anatolia Bütün hakları

Detaylı

MARKA DEĞERİ ALGILAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

MARKA DEĞERİ ALGILAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ 163 DEĞERİ ALGILAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ Öğr. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu nayas@comu.edu.tr ÖZET Bu çalışmada marka değerinin algılanan

Detaylı

THE RELATIONSHIP IN BETWEEN CORPORATE INTERIOR IMAGE AND THE COMMITMENT OF SALES STAFF AT RETAILERS SECTOR

THE RELATIONSHIP IN BETWEEN CORPORATE INTERIOR IMAGE AND THE COMMITMENT OF SALES STAFF AT RETAILERS SECTOR Journal of Management, Marketing and Logistics (JMML), ISSN: 2148-6670 Year: 2014 Volume: 1 Issue: 2 THE RELATIONSHIP IN BETWEEN CORPORATE INTERIOR IMAGE AND THE COMMITMENT OF SALES STAFF AT RETAILERS

Detaylı

GSM OPERATÖRLERİ SEKTÖRÜNDE MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ; ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

GSM OPERATÖRLERİ SEKTÖRÜNDE MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ; ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA GSM OPERATÖRLERİ SEKTÖRÜNDE MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ; ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Gülay ÖZALTIN TÜRKER 1, Ali TÜRKER 2 ÖZET Tüketicilerin belli bir markayı düzenli

Detaylı

Fatih KOÇ 1 Nihat KAYA 2 Volkan ÖZBEK 3 M. Emin AKKILIÇ 4 ÖZET

Fatih KOÇ 1 Nihat KAYA 2 Volkan ÖZBEK 3 M. Emin AKKILIÇ 4 ÖZET ALGILANAN FİYAT İLE TÜKETİCİ GÜVENİ ARASINDA ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN ARACI ETKİSİ: BANKACILIK VE GSM SEKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ÖZET Fatih KOÇ 1 Nihat KAYA 2 Volkan ÖZBEK

Detaylı

Tüketici Temelli Marka Değerinin Yapısal Eşitlik Modelleme ile Ölçümü ve Dayanıklı Tüketim Malları Sektöründe Bir Araştırma

Tüketici Temelli Marka Değerinin Yapısal Eşitlik Modelleme ile Ölçümü ve Dayanıklı Tüketim Malları Sektöründe Bir Araştırma Business and Economics Research Journal Volume 1. Number 2. 2010 pp. 1-16 www.berjournal.com Đşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ss. 1-16 ISSN: 1309-2448 Tüketici Temelli Marka Değerinin Yapısal Eşitlik

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU TALEBİNDE İSRAFA YÖNELİK DAVRANIŞLARININ ANALİZİ -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama-

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU TALEBİNDE İSRAFA YÖNELİK DAVRANIŞLARININ ANALİZİ -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.1, s.29-44. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

PRESTİJLİ OTOMOBİL MARKALARINDA LÜKS ALGILAMASININ SATIN ALMA İSTEKLİLİĞİNE ETKİSİ: İSTANBUL VE SAKARYA ÖRNEĞİ

PRESTİJLİ OTOMOBİL MARKALARINDA LÜKS ALGILAMASININ SATIN ALMA İSTEKLİLİĞİNE ETKİSİ: İSTANBUL VE SAKARYA ÖRNEĞİ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Güz-2011 Cilt:10 Sayı:38 (229-244) www.esosder.org ISSN:1304-0278 Autumn-2011 Volume:10 Issue:38 PRESTİJLİ OTOMOBİL MARKALARINDA

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Pazarlama Anlayışındaki Değişimler Açısından Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakatiyle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Detaylı

Tüketici Temelli Marka Değerinin Marka Tercihlerine Etkisinde Ailenin Aracılık Rolü

Tüketici Temelli Marka Değerinin Marka Tercihlerine Etkisinde Ailenin Aracılık Rolü Y.2015, Cilt 5, Sayı 1, ss.29-46 Y.2015, Volume 5, Issue 1, pp.29-46 Tüketici Temelli Marka Değerinin Marka Tercihlerine Etkisinde Ailenin Aracılık Rolü Erkan YILDIZ Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

TÜKETİCİLERİN BEYAZ EŞYA SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE MARKA ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN BEYAZ EŞYA SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE MARKA ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 15, s. 63-84 TÜKETİCİLERİN BEYAZ EŞYA

Detaylı

Birsel SABUNCU Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksek Okulu Denizli/ TÜRKİYE bsabuncu@pau.edu.tr

Birsel SABUNCU Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksek Okulu Denizli/ TÜRKİYE bsabuncu@pau.edu.tr KOBİ lerde Yenilik ve Engellerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Denizli Örneği A Study on the Innovation in SMEs and the Identification of the Obstacles: The Case of Denizli Birsel SABUNCU Pamukkale

Detaylı

Endüstriyel Pazarlarda Kişisel ve Kişisel Olmayan Bilgi Kaynaklarının Marka Değeri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Endüstriyel Pazarlarda Kişisel ve Kişisel Olmayan Bilgi Kaynaklarının Marka Değeri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:2, s.27-44 Year:2012, Vol:4, No:2, s. 27-44 Endüstriyel Pazarlarda Kişisel ve Kişisel

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 1

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 1 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 1 TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ YAPTIKLARI MAĞAZAYI DEĞERLENDİRMELERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER İLE SADAKAT ARASINDAKİ İLİŞKİ: KAYSERİ İLİNDE YAPILAN

Detaylı

Marka Kişiliği Algısı ile Etnosentrik Eğilimler Arasındaki İlişki: LEVIS ve MAVİ JEANS Üzerine Bir Uygulama

Marka Kişiliği Algısı ile Etnosentrik Eğilimler Arasındaki İlişki: LEVIS ve MAVİ JEANS Üzerine Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 11 Sayı: 3 Temmuz 2011 ss. 361-377 Marka Kişiliği Algısı ile Etnosentrik Eğilimler Arasındaki İlişki: LEVIS ve MAVİ JEANS Üzerine Bir Uygulama Relationship

Detaylı

PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ

PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji

Detaylı

Fırsat Sitelerine Yönelik E-Sadakati Belirleyen Boyutların İncelenmesi

Fırsat Sitelerine Yönelik E-Sadakati Belirleyen Boyutların İncelenmesi Fırsat Sitelerine Yönelik E-Sadakati Belirleyen Boyutların İncelenmesi Selen ÖZTÜRK Arş. Gör. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü selenoz@istanbul.edu.tr Ayşen COŞKUN Arş. Gör. Nevşehir Üniversitesi İşletme

Detaylı

International Journal of Social Sciences and Education Research

International Journal of Social Sciences and Education Research International Journal of Social Sciences and Education Research Online, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijsser/, 1 (1), April, 2015 Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakatine Etkisi: Aegean Dream Hotel Örneği

Detaylı

Otel Yöneticilerinin Bireysel Yenilikçi Kapsamında Değerlendirilmesi: Van İli Örneği

Otel Yöneticilerinin Bireysel Yenilikçi Kapsamında Değerlendirilmesi: Van İli Örneği Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi Journal of Entrepreneurship and Innovation Management Otel Yöneticilerinin Bireysel Yenilikçi Kapsamında Değerlendirilmesi: Van İli Örneği Cem Işık *, Sağbetullah

Detaylı

Hazır Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışını Etkileyen Pazarlama Faktörlerinin İncelenmesi: Iğdır İlinde Bir Araştırma

Hazır Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışını Etkileyen Pazarlama Faktörlerinin İncelenmesi: Iğdır İlinde Bir Araştırma Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.223-236 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.223-236 Hazır Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışını Etkileyen Pazarlama Faktörlerinin İncelenmesi: Iğdır İlinde Bir Araştırma Faruk BAŞTÜRK

Detaylı

E-TİCARETTE GÜVEN UNSURUNUN MÜŞTERİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA OLAN ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

E-TİCARETTE GÜVEN UNSURUNUN MÜŞTERİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA OLAN ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2015/1, Number:21 ETİCARETTE GÜVEN UNSURUNUN

Detaylı

TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mehmet MARANGOZ

TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mehmet MARANGOZ D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:2, Yıl:2006, ss:107-128 TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Mehmet MARANGOZ ÖZET Tüketicilerin satın alma

Detaylı

Kitaplara İlişkin Biçimsel Özelliklerin Okuyucu Tutumları Üzerine Etkisi. Effect of Formal Factors about Books on Readers Attitudes

Kitaplara İlişkin Biçimsel Özelliklerin Okuyucu Tutumları Üzerine Etkisi. Effect of Formal Factors about Books on Readers Attitudes Kitaplara İlişkin Biçimsel Özelliklerin Okuyucu Tutumları Üzerine Etkisi Effect of Formal Factors about Books on Readers Attitudes Mehpare TOKAY ARGAN *, Metin ARGAN ** ve Mesut KURULGAN *** Öz Bu çalışmanın

Detaylı