K E Ş A N B E L E Dİ Y E S İ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K E Ş A N B E L E Dİ Y E S İ 2009 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 K E Ş A N B E L E Dİ Y E S İ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER : A. Misyon ve Vizyon : Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar : 1-Görev ve sorumluluklar a)imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomik ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b)devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımı yapılabilir, korunması mümkün olmayan aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarında üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül verilebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclis kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 2-Yetkileri a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

2 e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. C. İdareye İlişkin Bilgiler : 1. Fiziksel Yapı : 1.1.Ana hizmet binası. Bu binada Başkanlık, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Su İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Belkoop. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü bulunmaktadır. Belediyemiz ana hizmetleri bu binadan sevk ve idare edilmektedir. 1.2.İtfaiye ve Atölyeler Binası. Bu hizmet binasında da, İtfaiye Amirliği, Atölyeler ve tamirhaneler bulunmaktadır. Belediyemiz elindeki mevcut araçların tamir ve bakımları burada yapılmaktadır. 1.3.Fen İşleri Hizmet Binası. Bu hizmet binasında, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü bulunmaktadır.

3 1.4.Kadıköy Su Arıtma Tesisleri hizmet binası. Şehrimizin su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kadıköy barajında kurulu bulunmaktadır. Buradan alınan su,tesislerimizde arıtıldıktan sonra şehrimize sağlıklı bir şekilde verilmektedir. 1.5.Aşağı Zaferiye mahallesinde iki adet su terfi istasyonu ile Kumdere köyünde de bir adet su terfi istasyonu ve binaları bulunmaktadır. 2. Örgüt Yapısı : Belediyemiz İçişleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluştur yılı nüfusumuz ve 1126 hektar Keşan, 126 hektar Erikli, 117 hektar Yayla-Danişment imar alanına hizmet sunmaktadır Sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemizin 25 meclis üyesi, 5 encümen üyesi, Belediye Başkanı, 4 Başkan Yardımcısı ve ana hizmet birimlerinden oluşmaktadır. 2.1.Organizasyon Şeması : 3.Bilgi ve Teknoloji Kaynakları. Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluşturan Oracle veri tabanını tutan 1 adet Linux sunucu, Belediye otomasyon programının üzerinde çalıştığı 1 adet Windows 2003 sunucu, eski datalarının bulunduğu 1 adet Unix sunucu üzerine kurulu Metafour otomasyon sistemi, e-belediye hizmetleri için 1 adet Web Server sunucu bulunmaktadır. Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım adetleri aşağıdaki gibidir.

4 Kat & Bölüm Bilg.Adet Yazıcı Adet Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 2 Fen İşleri Müdürlüğü 6 3 Başkanlık 1 1 Başkan Yardımcısı 1 1 Yazı İşleri Müdürlüğü 5 3 Mali Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 9 8 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 2 Zabıta Müdürlüğü 4 2 Veteriner İşleri Müdürlüğü 3 4 Su İşleri Müdürlüğü 10 3 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2 2 Belkoop. Dön. Serm. 4 2 Bilgi İşlem 5 2 Toplam: Ayrıca; 1 Adet güç kaynağı ve ana sistemin ve bilgisayarların elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için hizmet veren güç kaynakları sistemde mevcut olup, düzenli aralıklarla bakımının yapılması sağlanmaktadır. Belediyenin internet üzerinden tanıtımını ve halkla iletişimini sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra, belediyenin yapısı, işleyişi, borç sorgulama, bilgi edinme ve e-devlet uygulamaları hakkında bilgi veren adı altında Web sitesi bulunmaktadır. Ayrıca internet üzerinden kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, tüzükler, genelgeler ile her türlü bilgilerin faydalanıldığı ve her gün güncelleştirilen Dialog programı aboneliğimiz bulunmaktadır. 4.İnsan Kaynakları yılı içinde 4 adet işçi personel ile 2 adet memur personel emekliye ayrıldı, 1 adet memur naklen geldi, 10 adet memur açıktan atandı, kadro karşılığı 4 adet memur atandı, 1 adet sözleşmeli personel ve 1 adet özürlü personel alınmıştır.

5 PERSONEL DURUMU 157 MEMUR İŞÇİ KADRO KARŞILIĞI VEKİL MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL TOPLAM PERSONEL 239 MEMUR PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU 36 İlk Okul Mezunu MEMUR PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU Orta Okul Mezunu Lise Mezunu Yüksek Okul Mezunu Fakülte Mezunu

6 İŞÇİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU 76 İlk Okul Mezunu Orta Okul Mezunu 43 Lise Mezunu Yüksek Okul Mezunu Fakülte Mezunu İŞÇİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU Yüksek Lisans MEMUR PERSONELİN CİNSİYET DURUMU 51 9 BAYAN ERKEK MEMUR PERSONELİN CİNSİYET DURUMU

7 İŞÇİ PERSONELİN CİNSİYET DURUMU 147 BAYAN ERKEK 10 İŞÇİ PERSONELİN CİNSİYET DURUMU 5.Sunulan Hizmetler Keşan Belediye Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu belediyenin yaptığı çalışmaları kamuoyuna ve vatandaşlara duyurmak için günlük olarak basın bültenler hazırlayıp, yerel ve ulusal basına olmak üzere toplam 200 basın kuruluşuna Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu nca 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında toplam 500 adet basın bülteni hazırlanmıştır. İlçemizin tanıtımına yönelik olarak Keşan Tarihi adlı kitap ile bir broşür ve Türkçe ve İngilizce seslendirmeli tanıtım dvd si hazırlanmış olup, bunlar ilçemize gelen konuklar ile ilçe dışında katılan etkinliklerde konuklara dağıtılmıştır. Keşan Belediyesi ne ait adlı internet sitesindeki haberler Müdürlüğümüze bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu nca günlük olarak güncellenmekte ve kamuoyuna ve vatandaşların belediyenin çalışmaları ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır yılında toplam 960 vatandaşımızın yardım başvuruları kabul edilmiş ve kendilerine 71 bin 330 TL maddi yardım yapılmıştır yılında toplam 475 vatandaşımızın hasta sevk işlemleri gerçekleştirilerek kendilerine TL. yol ücreti ödenmiştir yılında askere giden 150 gence TL yol yardım ücreti ödenmiştir yılında yardıma muhtaç 1300 aileye 400 ton kömür yardımı yapılmıştır yılında yardıma muhtaç 819 aileye gıda yardımı yapılmış olup ayrıca Ramazan ayında açılan Aşevi nin 10 günlük erzak ihtiyacı belediyemiz tarafından karşılanmıştır.

8 2009 yılında yardıma muhtaç 15 aileye soba yardımı yapılmıştır. 200 öğrenciye kişi başı 500 TL olmak üzere olmak üzere toplam TL yardım yapılmıştır. Keşan 7.Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali 27 Temmuz- 02 Ağustos 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, festival etkinlikleri içersinde yerel gruplar ve festivale katılan yabancı gruplar Keşan, Erikli ve Yayla Sahilleri nde gösteriler düzenlemişlerdir. Festival etkinlikleri kapsamında Futbol Turnuvası, Plaj Voleybolu Turnuvası, Uluslararası Keşan Satranç Turnuvası, Şiir Yarışması, Fotoğraf Yarışması, Stand-Up Yarışması, Gazeteciler ve Yazarlar İmza Günü, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Çocuk gösterileri ve oyunları ile konserler düzenlenmiştir. Çeşitli özel günlerde belediyemizce Kurtuluş Koşusu, Gençlik Koşusu, Satranç Turnuvası gibi sportif etkinlikler düzenlenmiştir yılında da Nisan 2009 tarihleri arasında Bulgaristan ın Dimitrovgrad Şehri nden 42 Bulgar çocuk gelmiş olup, bu çocuklar Keşanlı çocukların evlerinde misafir olarak kalmışlardır. İlçemizde 23 Nisan tarihinde doğmuş çocuklarımız için KİPA ile işbirliği yapılarak 23 Nisan 2009 tarihinde KİPA da doğum günü partisi düzenlenmiş olup, hediyeler dağıtılmıştır. Belediyemiz tarafından her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle düzenlenen ve yabancı ülke çocuklarının Keşan a gelerek Keşanlı çocukların evlerinde misafir oldukları Çocuk Şenliği düzenlenmiştir.

9 Bu şenliğe katılacak ülke çocuklarının belirlenmesi konusunda CIOOF (Dünya Folklor Festivalleri Birliği) ile görüşmelerde bulunulmuştur. Bu etkinlikle çocuklara kardeşlik ve barış duyguları aşılanmakta ve ülkeler arasındaki dostlukların ve barışın sağlanmasına katkı verilmektedir. Her yıl Haziran ayında öğrenciler için düzenlenen Tatile Merhaba Şenliği bu yıl da 11 Haziran 2009 Cuma günü akşamı Mehmet Gemici Cennet Bahçesi nde gerçekleştirilmiştir.

10 Keşan Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu Edirne İl Temsilciliği işbirliği ile Eylül 2009 tarihleri arasında Saros Körfezi nde Saros Windsurf Şampiyonası erkekler ve bayanlar dallarında düzenlenmiş olup, şampiyonaya 25 sporcu katılmıştır. 5 Haziran 2009 Cuma günü akşamı Kültür Merkezi nde Osman Coşkun ve Ekin Öztürk tarafından Şiir ve Türkü Gecesi düzenlenmiştir.

11 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 18 Mayıs Pazartesi- 19 Mayıs Salı günleri Keşan daki yerel grupların katılımıyla Cumhuriyet Meydanı nda bir Gençlik Konseri düzenlenmiştir. Keşan Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu 27 Şubat 2009 ve 25 Nisan 2009 günü müzikseverlere Kültür Merkezi nde konser vermiştir. 31 Ocak 2009 Cumartesi günü akşamı FOX Tv de yayınlanan İşte Türkiye Programı nda Keşan ı tanıtan bir program yayınlandı. 19 Şubat 2009 Perşembe günü akşamı TGRT Haber TV de Sektörün Duayenleri adlı programda Keşan Belediyesi nin çalışmaları ve Keşan ı tanıtan bir program yayınlandı. 23 Nisan 2009 Perşembe ve 30 Nisan 2009 Perşembe günü TGRT Haber TV de Sektörün Duayenler adlı programda Keşan Belediyesi nin çalışmaları ve Keşan ı tanıtan program yayınlandı. 9 Eylül 2009 Çarşamba günü akşamı TGRT Haber TV de Sektörün Duayenleri adlı Programda 7.Uluslararası Keşan Kültür ve Turizm Festivali etkinliklerini anlatan bir program yayınlandı. Keşan Belediyesi THM Korosu Tek Rumeli TV de canlı yayınına katıldı. 8 Aralık Salı günü akşamı Tek Rumeli TV de Keşan ın Kurtuluş Bayramı ve Kurtuluş Balosu görüntüleri yayınlandı. Belediyemizin girişimiyle Kasım 2009 tarihlerinde ilçemize gelen Turkuaz Sirk Topluluğu gösterilerini sundu.

12 Keşan Belediyesi olarak Şubat 2009 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü Fuar Merkezi TÜYAP ta gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslar arası Turizm Fuarı (EMİTT) na katıldı. Burada kiralanan standla Keşan ın yanı sıra Enez ve İpsala nın da tanıtımı gerçekleştirildi yılında gerçekleştirilen Kan Bağışı Kampanyalarında toplam 319 Keşanlı vatandaşımız kan bağışında bulundu.

13 Belediyemiz ve İlçe Halk Kütüphanesi tarafından başlatılan Yağlı Boya Resim Kursu na katılan kursiyerlerin eserlerinin sergilendiği Yağlı Boya Resim Sergisi açılışı 8 Haziran 2009 Pazartesi günü yapıldı. Ayrıca 2009 yılında Keşan Belediyesi ve İlçe Halk Kütüphanesi işbirliği ile gerçekleştirilen ve 41 Kursiyerin katıldığı Yağlı Boya Resim Kursu 11 Kasım 2009 Çarşamba günü açıldı. Belediyemiz tarafından başlatılan El Beceri Kursları na katılan kursiyerlerin eserlerinin sergilendiği El Beceri Kursları Sergisi 11 Haziran 2009 Perşembe günü yapıldı. Belediyemizce Kılıçköy Korusu nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dallık Şenlikleri bu yıl da 17 Mayıs 2009 Pazar günü gerçekleştirilmiştir. Belediye Başkanlığımızca 19 Kasım 2009 akşamı Keşan ın Kurtuluş Bayramı nedeniyle Köşk Düğün Salonunda Sanatçı Zekai Tunca ile Keşan lı sanatçılar Ayşe Engin Arslanca ve Serkan Çağrı nın katılımıyla bir Kurtuluş Balosu düzenlenmiştir yılı içerisinde 217 adet Meclis Kararı, 1877 adet Encümen Kararı alınmıştır yılı içerisinde 392 çiftin nikah akdi gerçekleştirilmiştir yılı içerisinde giden evrak defterine 1817 adet, gelen evrak defterine 3670 adet evrak, dilekçe kayıt defterine 197 adet evrak kayıt edilmiştir yılında ilçe hudutlarımız içerisinde çeşitli nedenlere bağlı (elektrik, soba, sigara vb) olarak 12 adet konut, 1 adet işyeri, 5 adet motorlu taşıt 1 adet fidanlık 2 adet baraka 3 adet buğday tarlası 1 adet samanlık yangını olmak üzere 25 adet yangın olayı meydana gelmiştir.

14 İlçemizdeki yağmurlardan dolayı evlerinin ve işyerlerinin bodrumları su dolan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 30 adet bodrumun suyunu motopomplarımız ile tahliye edilmiştir. 45 adet işyeri işletmecisinin müracaatı ile işyerlerinin yangın güvenliği yönünden incelemesi yapılarak uygunluk raporları tanzim edilmiştir. Mücavir alanımız içindeki tüm kamu kuruluşlarından ve vatandaşlardan gelen talep ile ilçemizdeki okul, konut, işyerinin ve kamu binalarının bacalarının kontrol ve temizliği yapılarak güvenli olarak yakılacak duruma getirilmiştir. Şehir içi ve şehir dışına götürülmek üzere hasta ve cenaze nakli için başvuran vatandaşlarımıza ambulans veya cenaze aracı tahsis edilmiştir. İlçemiz sınırları ve mücavir alanlarında açılan Gayri sıhhi, sıhhi müessese ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 488 adet işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmiştir. Kurallara uymayan işyerlerine ve şahıslara 100 adet Zabıt Varakası tanzim edilip encümen tarafından 2130 TL para cezası ve kapama cezaları verilmiştir sayılı kabahatler kanununu istinaden 11 kişiye 830 TL para ceza kesilmiştir. Ölçü ve Tartı Aletlerine ilişkin beyannameler alınarak 73 kişinin terazilerinin kontrolü yapılmıştır. İlçemizde askere giden gençlerimizin geride kalan ailelerine yardım amacıyla 50 kişiye asker aile yardımı alması için evrak düzenlenerek yardım almaları sağlanmıştır. Gıda üreten ve satan işyerleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı Çevre Sağlık Teknisyenleri ile müşterek kontrol ve denetimleri belli aralıklarla yapılmıştır.

15 Kömür kontrol noktası, ilçemize giren kömürlerin kontrollerini sürdürmektedir. 8 Haziran 2009 tarihinden itibaren Keşan Atatürk Spor Kompleksi Belediyemiz bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır yılında 342 sahipsiz sokak hayvanı köpek, 3 adet kedi kısırlaştırılmış tedavileri yapılmış aşılanmış ve kulak küpeleri takılarak bulundukları ortama bırakılmıştır. 62 adet köpek sahiplendirilmiştir. Barınakta 40 kadar köpek sahiplendirilmek üzere bakılmaktadır. İlçemiz ve mücavir alanlarımızda sivrisinek, karasinek ve larva ile mücadele aralıksız olarak yapılmıştır. Evi yanan ve yıkılma tehlikesi arz eden şahıslara encümen kararlarına istinaden inşaat malzemesi alınarak gerekli onarımları yaptırılmıştır. İlçemizde çevre düzenlemesine ihtiyaç duyan okullara malzeme ve işçilik yardımı yapılmıştır Yılı Başında YTL bedelle sözleşmeye bağlanan Keşan 1. Etap Kanalizasyon ihalesi işinin kesin kabulü İller Bankası ile birlikte yapılmıştır Yılı Başında YTL bedelle sözleşmeye bağlanan Keşan 2. Etap Kanalizasyon ihalesi işinin kesin kabul işlemleri İller Bankası ile birlikte yapılmıştır. Yağmur Suyu Şebeke projeleri iller Bankası tarafından onaylanmış, ihale aşamasına gelinmiştir.

16 2008 Yılı sonunda YTL bedelle Keşan 3.Etap Kanalizasyon inşaatı %100 seviyesinde tamamlanmış ve kesin kabulü İller Bankası ile birlikte yapılmıştır. Şehrin muhtelif yerlerinde kaldırım tamirleri yapılmıştır.

17 Mücavir alanımız olan Yayla sahilinde projesi hazırlanmış 14 Km.lik içme-kullanma suyu ve kanalizasyon şebeke inşaatı işlerinin kesin kabulü İller Bankası ile birlikte yapılmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü için yeni bir bina yapılmakta olup, inşaat %95 seviyelerindedir. Mücavir alanımız olan Yayla sahilinde, 1000 m3 ve 100 m3 lük su depoları yapılarak şebeke ile bağlantıları tamamlanmıştır.

18 Şehrin muhtelif cadde ve sokaklarına m2 sıcak asfalt ve m2 sathi kaplama yapılmıştır. Sebze ve Toptancı Hali inşaatı için toplam 6000 m2 lik alan asfaltlanmıştır. Aralık 2007 ayı itibariyle YTL bedelle Sebze ve Toptancı Hali ihalesi inşaatının %100 lük kısmı tamamlanarak geçici kabulü yapılmış ve işletmeye açılmıştır.

19 Keşan Belediyesi Atatürk Spor Kompleksinde 55x96 ebadında suni çim saha yapımı işi tamamlanmıştır. Yeşil alanların sulanması maksadıyla Aşağı Zaferiye Mahallesi bisiklet yoluna yaklaşık 150 m3 lik su deposu yapılmıştır.

20 Cumhuriyet Mahallesi, Yukarı Zaferiye Mahallesi ve İspat Cami Mahallesi Muhtarlıkları için yeni hizmet binaları hazırlanmıştır. Belediyemize ait umumi wc ler modern hale getirilmiştir. Toplam m2 parke taş alınmış ve şehrin muhtelif yerlerinde işçilikleri yaptırılmıştır.

21 Belediyemize ait düğün salonu dış cephesi yeniden sıvanmıştır. Şehrin muhtelif yerlerinde tretuar yapılmış ve mevcut tretuarların tamiratı yaptırılmıştır. Kent merkezinin girişinde bulunan Destek Kıtaları Kavşağı peyzaj düzenlemeleri yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ahmet Yasevi Caddesinde bulunan yeşil alana park yapım çalışmalarına bağlı olarak çevre duvarı yapılmıştır. Düzenleme yapılan kavşaklara otomatik sulama tesisatı uygulaması yapılmıştır. Asri Mezarlık, Enez Yolu Mezarlığı ve İstasyon Mahallesi Mezarlığına çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Cumhuriyet Mahallesi Bademlik mevkiine adına uygun bir şekilde tekrar bademlik olarak kullanılması amacıyla 1000 Adet badem fidanı dikimi gerçekleştirilmiş ve bademlik mevkiinin çevresi tel örgüyle koruma altına alınmıştır. Cumhuriyet Mahallesi 19 Kasım Caddesine 150 Adet Çınar fidanı dikilmiştir.

22 Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesine 300 Adet Tijli Ligustrum fidanı dikilmiştir. Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesine 500 Adet Top Akasya fidanı dikilmiştir. Efes Yolu Projesi kapsamında, çevre yolu kenarlarında kalan Gelibolu Caddesi ve Bolayır Caddesine 150 Adet Kırmızı Yapraklı Akasya, 640 Adet Top Akasya fidanı Dikilmiştir. Şehrin Muhtelif yeşil alanlarına ve çeşitli caddelere çeşitli türlerde 4900 adet ağaç fidanı dikilmiştir.

23 İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesine 200 Adet Çınar ve 420 Adet Süs Eriği fidanı dikilmiştir. Efes Yolu Projesi kapsamında 2008 yılında çekilen ana sulama hattına ek olarak, 3000m ek sulama sistemi yapılmıştır. Asri Mezarlık paftaları yenilendi ve parselasyon çalışmaları sayısal ortama aktarılmıştır. Asri Mezarlık, Enez Yolu Mezarlığı, İstasyon mahallesi mezarlığı giriş ve çıkış kapıları yapılmıştır. Asri Mezarlıkta dini bayramlarda halka mezarlık servisi fidanı ve gül dağıtımı yapılmıştır. Keşan stadının çim sahasının periyodik bakımı düzenli olarak yapılmıştır.

24 Büyük Cami Mahallesi Kıvanç Sokak ve Yukarı Zaferiye Mahallesi Çetin Emeç caddesindeki yeşil alanlara 2 Adet Çocuk Oyun grubu kurulmuştur. İlçemizde bulunan Özkaya camiinin 300m2 ve Çamlıkent Camiinin de yaklaşık 600m2 lik kilitli parke taş döşenmesi ve peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Vatandaşların istek ve şikayetleri doğrultusunda telefon ve dilekçe ile yaptıkları yaklaşık 200 adet ağaç budama ve kesim başvuruları istekleri doğrultusunda öngörülen şekilde yerine getirilmiştir. Yaklaşık 2 milyon adet çiçek üretimi tohumdan, soğandan ve çelikten yetiştirilmiştir. Çelikle adet adet Gül fidanı, değişik türlerde 800 adet süs bitkisi üretimi yapılmıştır Adet Lale soğanı muhtelif yeşil alanlara ekilmiştir. Mücavir alanlarımızdan olan Erikli sahiline jimnastik seti alınmış ve faaliyete geçirilmiştir. Mücavir alanlarımızdan Erikli sahiline Turizm İnformation binasının çevre düzenlemesi, her türlü sert zemin uygulaması ve peyzaj projesi yapılmıştır. Mücavir alanlarımızdan Yayla sahiline 2 Adet ahşap büfe alınmıştır. Belkoop. Toplu Konut Döner Sermaye İşletmesinin 688 Konuttan 544 Konutun ferdileşme işlemleri tamamlanmış, tapuları hak sahiplerine verilmiş olduğundan, kalan 2.Etap 2.Kısım 144 Konutun Kesin Kabulü yapılmış ferdileşme işlemleri tamamlanmıştır.

25 Belediyemiz 2006 yılı içinde Toplu Konut Bölgesinde konut yapmak için talep örgütlenmesine başlamış olup, yoğun talep üzerine konut yapmaya karar vermiştir. Yapılacak olan konutlar ATAKENT Toplu Konutları olarak 532 adet olup, proje ihalesi ve inşaatın yapım ihalesi de 2006 yılı içinde yapılmıştır. Atakent Konutları üyelerinden konut maliyetlerinin %20 si 2006 yılı içinde,%20 side 2007 yılı içersinde tahsil edilmiştir. Geri kalan %60 lık kısmı için 2008 yılında kredi kullanmış olup, 2009 yılı içinde inşaatlar devam etmektedir. Belediyemiz 2008 yılı içinde Toplu Konut Bölgesinde konut yapmak için talep örgütlenmesine başlamış olup, yoğun talep üzerine konut yapmaya karar verilmiştir. Yapılacak olan konutlar ATAKENT 2 Toplu Konutları olarak 168 adet olup, proje ihalesi ve inşaatın yapım ihalesi de 2009 yılı içinde yapılmıştır. Atakent 2 Konutları üyelerinden konut maliyetlerinin %30 u 2009 yılı içinde tahsil edilmiştir yılında şehrimizin ihtiyacı olan içme suyu, Kadıköy barajı ve Kumdere yeraltı kuyularından karşılanmaktadır. Kumdere mevkiinde 2 adet kuyu yenileme çalışması yapılarak kuyular aktif hale getirilmiş, 1 adet yeni kuyu açılmış ve Kumdere de toplam 9 adet kuyu olmuştur. Şehrimize verilen suyun ana kaynağı olan Kadıköy barajında bulunan Rasim Ergene İçme suyu tesislerindeki kum havuzlarının yenileme çalışmaları da 2009 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Yayla sahilinde döşenen yeni su şebekesi ile birlikte 3 yeni kuyu açılmıştır yılı Eylül ayında aşırı yağışlardan dolayı Kadıköy barajını basan sel felaketinde tesislerimiz ciddi bir şekilde zarar görmüş, faaliyet dışı kalmıştır ve kesintisiz çalışılarak 5 gün de tesislerimiz faaliyete geçirilmiştir Yılında açılan abone toplamı :836 Ad Yılında sayacı değiştirilen abone toplamı : Yılında borçtan dolayı suyu kesilen abone toplamı : Yılında şehre verilen su miktarı : m3 Belediyemiz sınırları içinde ve mücavir alanlarımızda bulunan tüm cadde ve sokakların temizliği aralıksız olarak yapılmaktadır. İlçemizde günlük yaklaşık 180 ton çöpün toplanma ve nakil işi yapılmıştır. Toplanan atıklar, ilçemize 2.km uzaklıktaki çöp toplama merkezine dökülmektedir. İlçemizde bulunan 1744 adet konteyner, belirli periyotlarla yıkanarak dezenfekte edilmiştir. Bozuk olan 250 adet konteyner tamir edilmiştir. Müdürlüğümüzün tespiti ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 1670 adet çöp bidonu, 2 adet 770 lik plastik çöp konteyneri, 10 adet 120 lik plastik çöp konteyneri, 459 adet çöp konteynerinin dağıtımı yapılmıştır.. İlçemizde bulunan özel ve resmi hastaneler, sağlık ocakları, polikliniklerin tıbbi atıkları haftada 1 (bir) sefer özel araçlarla toplanmaktadır.

26 Tıbbi Atıklar, Temizlik İşleri Müdürlüğü nün belirlediği günlerde Tıbbi Atık Aracı ile toplanmaktadır. Toplanan Tıbbi Atıklar, Keşan vahşi çöp depolama sahasından ayrı bir yerde etrafı tel örgü ile çevrilerek ve Tıbbi Atık Sahası tabelası ile belirtilen yere kireçlendikten sonra gömülmek suretiyle bertaraf edilmektedir. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından temin edilen 65 adet atık pil bidonu ve 150 adet pil kutusu muhtarlıklara, okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına, marketlere, fotoğrafçılara, gazetelere, iş merkezlerine dağıtılmıştır. Bu çalışma sonucu 533 kg atık pilin geri dönüşü sağlanmıştır. Atık kağıtların toplanması amacıyla yaklaşık 150 adet atık kağıt kutusunun okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına, marketlere, iş merkezlerine, eczanelere atık kağıt üreten işyerlerine dağıtımı yapılmıştır. Bu çalışma sonucu, 2009 yılında toplam Kg atık kağıt toplanmıştır. İlçemiz ve Mücavir Alanlarımızda inşaat (yeni yapı), çatı tamiri ve bahçe duvarı olmak üzere toplam 440 adet Yapı Ruhsatı verilmiştir Yine İlçemiz ve Mücavir Alanlarımızda bulunan yapılara 1124 adet yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir. 267 adet İmar Durumu verilmiştir. İlçemizde ve Mücavir Alanlarımızda toplam 8 adet Plan Tadilatı yapılmıştır. Özel Servis Araçlarını (S plakalı araçlar) sayısında 40 ile dondurularak tahdit uygulamasına devam edilmektedir yılında 13 adet S plaka devri yapılmıştır. İlçemizde toplam 74 adet T plakalı araç çalışmaktadır yılında 2 adet T Plaka devri yapılmıştır. Şehir içi toplu taşım hizmeti Belediyemizin kontrol ve denetiminde özel halk otobüsleri tarafından verilmektedir. 6 adet hatta toplam 93 adet (M) plakalı minibüs çalışmaktadır. İlçemize çevre ilçe ve köylerden yolcu ve öğrenci taşıyan 70 adet ticari araca birimimiz tarafından Yol Güzergâh Belgesi verilmiştir. Belediyemiz otobüsleri gerektiğinde cenazelere, İlçemizdeki spor kulüplerine ve diğer kuruluşların sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerine, tarihi ve turistik ilçe gezilerine ücretsiz olarak tahsis edilmektedir.

27 6.Yönetim ve iç Kontrol sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereği meclisçe oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 55.maddesi gereği belediyelerde iç ve Dış denetim 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Hükümlerine göre yapılır. Mali işler dışında diğer işlemlerinin hukuka uygunluğu ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı, Mali işler açısından Sayıştay tarafından denetlenir. II AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri a) Stratejik plan hazırlamak b) TSE ISO 9001:2000 Kalite Yönetim belgesini almak c) Belediye personelinin kendilerini yetiştirmek amacıyla eğitim ve seminerlere göndermek. ç) Kapalı Pazaryeri yapmak d) Belediyemiz gelirlerinin ve alacaklarının tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, muhasebe kayıtlarının düzenli tutulması, yıllık bütçelerin hazırlanması, kesin hesapların çıkartılması, mali tabloların düzenlenmesi, bu hizmetleri yaparken ve yürütürken teknolojinin tüm imkanlarından yaralanarak sunulan hizmetin kalitesini arttırmak. e) İlçemizde başıboş gezen hayvanların ıslah edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması f) Şehir Merkezi ve mücavir alanlarımızdaki yol ve altyapı bakımından sorunsuz bir şehir oluşturmak, belediyemizin bütün bayındırlık ve inşaat işlerini sorunsuzca yerine getirmektir. g) Sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak proje üretmek ve faaliyete geçirmek ğ) Şehre temiz, kaliteli, kesintisiz ve düzenli bir şekilde su verebilmeyi sürdürmek şehrin hızla çoğalan nüfusu karşısında artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla Kumdere mevkiinde bulunan 9 adet kuyunun tamamının verimliliğini arttırmak ve rantabıl şekilde çalışmasını sağlamak için arama ve sondaj çalışmalarını aralıksız sürdürmektir. h) Şehir merkezi ve mücavir alanlarımız olan Erikli; Yayla ve Danişment Sahillerinde düzenli yapılaşmayı sağlamak ve kaçak yapılaşmayı önlemek, ı) Uluslar arası ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak ve ekonomik faydaların sağlanması için sınır ötesi işbirliği projelerinin hazırlanması. i) Açık ve kapalı otopark yaparak park sorununun çözülmesini sağlamak

28 j) İlçemizdeki trafik ile ilgili master planı hazırlanarak, Keşan ımızın geleceğe dönük trafik ile ilgili planları hayata geçirmek. k)toplu taşıma ile ilgili yeni bir düzenleme getirerek kent insanımızın şehir içinde ulaşımını düzenli ve güvenli hale getirtmek. l) Şehir içindeki yolların trafik işaret levhaları ve yol çizgi çalışması ile trafiği akışkan hale getirip rahatlatmak. m) Şehir Merkezi ve mücavir alanlarımız olan Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinde en fonksiyonel, estetik çevre düzenlemelerini yapmak, kent insanlarının en rahat ve rekreasyonel şekilde yaşayabilecekleri ortamlar oluşturularak, toplumda maksimum yeşil alan ve çevre bilincinin uyanmasını sağlamak, Park Bahçe ve Mezarlık Hizmetlerini sorunsuz şekilde yerine getirmek, kişi başına düşen 8,50 m2 lik yeşil alan miktarını kişi başına 10 m2 ye çıkartmak Amaç ve hedeflerimiz arasındadır. C) Temel Politika ve Öncelikler a) Yaşam kalitesi yüksek, kentteki insanların huzur ve barış içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık katılımcı birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir KEŞAN yaratmak. b) Belediyecilik hizmetlerinin en üst seviyeye ulaşıldığı, insan odaklı projeler uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek. c) Güler yüzlü, bilgi donanımlı personelimiz ile halkla daha iyi iletişim kurabilmek ç) Varlık sebebimiz olan KEŞAN halkının daha güzel, modern, çağdaş, gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet üretmektir. d) Yapılan tüm çalışmaların halka anlatılabilmesi ve yapılan hizmetler hakkında belediye ile halk arasında güçlü bir iletişim mekanizması oluşturmak. e) Kentin tarihsel dokusuna sahip çıkmak. f) Kentimiz insanlarının kültürel düzeyini yükseltmek için etkinlikler düzenlemek. g) Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak, her zaman hesap verilebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan, halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek. h) Kent yaşamının gerekliliği olan sosyal yapılar yapmak veya yapılmasını teşvik etmek. ı) Kaliteli yönetim anlayışını sürekli geliştirilerek sürdürülebilir hale getirtmek i) Düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı olmayı ve yapılaşmayı gerçekleştirmek.

29 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Yıllara göre GELİR durumu aşağıda belirtilmiştir YILI Bütçe : ,00 Toplam Tahakkuk : ,89 Tahsilat : ,32 Devir : ,57 Tahsilat Oranı : % 87, YILI Bütçe : ,00 Toplam Tahakkuk : ,74 Tahsilat : ,48 Devir : ,26 Tahsilat Oranı : % 90, YILI Bütçe : ,00 Toplam Tahakkuk : ,75 Tahsilat : ,61 Devir : ,68 Tahsilat Oranı : % 79

30 Yıllara göre GİDER durumu aşağıya çıkarılmıştır YILI 2008 YILI Bütçe : ,00 YTL Ek ödenek : ,00 YTL 2006 yılından devreden ödenek : 0,00 YTL Yılı gideri : ,85 YTL İptal olan ödenek : ,29 YTL Sonraki yıla devreden ödenek : ,86 YTL Gerçekleşme oranı : % 89,82 Bütçe : ,00 YTL 2007 yılından devreden ödenek : ,86 YTL Yılı gideri : ,83 YTL İptal olan ödenek : ,03 YTL Gerçekleşme oranı : % 95, YILI Bütçe : ,00 TL 2008 yılından devreden ödenek : 0,00 TL Yılı gideri : ,32 TL İptal olan ödenek : ,77 TL Sonraki yıla devreden ödenek : ,91 TL Gerçekleşme oranı : % 83 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar a) Bilanço (Ektedir) b) Faaliyet Sonuçları Tablosu (Ektedir) c) Nakit Akım Tablosu (Ektedir) d) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu (Ektedir) e) Giderlerin Ekonomik Sınırlandırma Tablosu (Ektedir) f) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu (Ektedir) 3-Mali Denetim ve Sonuçları Belediyemizde mali denetim 5393 Sayılı Kanunun 25.maddesi gereğince Denetim Komisyonunca, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay tarafından yapılmaktadır.

31 B- Performans Bilgileri Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir. IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler a) Bilgisayar ağının genişletilmesi b) Hizmet içi eğitim alan nitelikli personel olması c) İşyerlerinin denetimlerinin yapılması d) Belediyemizin Erikli, Yayla ve danişment mücavir alanlarının olması e) İlçemizin Coğrafi konum olarak uygun bir yerde bulunması f) Festival düzenlenmesi B- Zayıflıklar a) Personelin az olması b) Ücret dengesizliği c) Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin fazla olması d) Belediye gelirleri kanununa göre gelirlerin yetersiz oluşu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

2008 YILI HİZMETLERİMİZ

2008 YILI HİZMETLERİMİZ 2008 YILI HİZMETLERİMİZ İlçemizde bulunan Amatör Spor Kulüplerinden Keşan Gençlik ve Spor Kulübü, Yeni Mescit Spor Kulübü, İlçemiz Rumeli Gençlik ve Spor Kulübü, Anafartalar Spor Kulübü, Keşan ve Köylerinde

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : -Belediye Zabıta Müdürlüğü Kadrosu; 1 Zabıta Müdür Vekili, 8 Zabıta Memuru, 1 Daimi İşçi (Zabıta Memuru) 7 Personel Destek hizmeti, 3 Daire Memuru

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye hizmetlerimiz, günün 24 saati kesintisiz olarak etkin bir şekilde yürütülerek halkın canını-

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

1.GENEL BİLGİLER T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

1.GENEL BİLGİLER T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON MİSYON Misyonumuz, tüm çalışanları ile birlikte çevreci, katılımcı, insan odaklı,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

Gıda İle İlgili Olanlar Dâhil Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri Ruhsatlandırmak Ve Denetleme

Gıda İle İlgili Olanlar Dâhil Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri Ruhsatlandırmak Ve Denetleme Faaliyet ve Proje Bilgileri Gıda İle İlgili Olanlar Dâhil Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri Ruhsatlandırmak Ve Denetleme 1. 10.08.2005 tarih ve 25902(değişik:25.07.2010-27652) sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

Zabıta personelimizin Belediyemiz ve diğer Kamu Kurumlarının düzenlediği seminer ve bilgilendirme toplantılarına katılımı sağlanmıştır.

Zabıta personelimizin Belediyemiz ve diğer Kamu Kurumlarının düzenlediği seminer ve bilgilendirme toplantılarına katılımı sağlanmıştır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Talas Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği ve Talas Belediyesi Zabıta Ceza Talimatnamesi hazırlanarak Belediye Meclisince onaylandıktan sonra kitapçık haline getirtilerek Zabıta memuru personelimize

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

T.C MALATYA İLİ PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C MALATYA İLİ PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİ ; T.C MALATYA İLİ PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 5393 Sayılı Yasanın 56. Maddesi Belediye Başkanı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesinin

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Halkımızın bu onurlu görevi şahsıma tevdi ettiği ilk günden itibaren model ve modern

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2014 A MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüz ün Görevi : İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin İşyeri Açılış Ruhsatlarını düzenlemek,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 TARİHÇE: Bakırca Mahallemiz 18. Yy.dan günümüze değin iskan gören ve tipik Trakya Köy özelliklerini BAKIRÇA MAHALLESİ bünyesinde

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonu 16/09/2015 tarihinde saat 14:00 de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Meclis Karar Tarihi:08.04.2014 Karar sayısı :19 2013YILI FAALİYET RAPORU AİT OLDUĞU YIL : 2013 VİZYONUMUZ :

Meclis Karar Tarihi:08.04.2014 Karar sayısı :19 2013YILI FAALİYET RAPORU AİT OLDUĞU YIL : 2013 VİZYONUMUZ : 1 2013YILI FAALİYET RAPORU Meclis Karar Tarihi:08.04.2014 Karar sayısı :19 KURULUŞUN ADI : Arhavi Belediyesi AİT OLDUĞU YIL : 2013 VİZYONUMUZ : Doğu Karadenizin şirin ilçesi Arhavi nin; doğası,kültürü

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiser Yardımcısı 10 Zabıta Memuru 1 adet 2004 model Ford marka minibüs aracımızla hizmet vermekteyiz.

1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiser Yardımcısı 10 Zabıta Memuru 1 adet 2004 model Ford marka minibüs aracımızla hizmet vermekteyiz. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL: 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiser Yardımcısı 10 Zabıta Memuru 1 adet 2004 model Ford marka minibüs aracımızla hizmet vermekteyiz. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNCE 2009 YILINDA

Detaylı

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Recep KARAMEHMETOĞLU Çevre Mühendisi

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :348 Karar Tarihi :08/10/2015 KONUSU: 1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi d)muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın 2016

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

NEVŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ NEVŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1 AMAÇ : Temiz bir çevrede insanların sağlıklı,mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama haklarından hareketle sokak ve caddeler,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 2016 ARALIK AYI 1.BİLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 115: Gündemin birinci maddesi; Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; İNCESU BELEDİYESİ

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı 1987 Yapacağımız ve hayata geçireceğimiz projeler, sizlerin mutluluğu, refah içinde yaşaması; daha da önemlisi güzel Beldemize bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları 8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları Bölgemiz çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2008 yılı içerisinde toplam 7.500 ağaç, 50.000 adet çalı grubu bitki dikilmiştir. 8.1. Bitkisel

Detaylı

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin temizlik ve ilaçlama işlerini yapmak, köpek barınağının bakımı ve düzenlenmesini gerçekleştirmek; belediyenin ulaşım

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR MÜDÜR?? YARDIMCISI AMİRİ KOMSERİ MEMURU A MERKEZ BÜRO AMİRLİĞİ B EVRAK EKİP AMİRLİĞİ C TRAFİK-MOTORİZE D DENETİM E PAZAR SEYYAR EKİP AMİRLİKLERİ

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı