K E Ş A N B E L E Dİ Y E S İ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K E Ş A N B E L E Dİ Y E S İ 2009 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 K E Ş A N B E L E Dİ Y E S İ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER : A. Misyon ve Vizyon : Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar : 1-Görev ve sorumluluklar a)imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomik ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b)devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımı yapılabilir, korunması mümkün olmayan aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarında üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül verilebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclis kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 2-Yetkileri a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

2 e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. C. İdareye İlişkin Bilgiler : 1. Fiziksel Yapı : 1.1.Ana hizmet binası. Bu binada Başkanlık, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Su İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Belkoop. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü bulunmaktadır. Belediyemiz ana hizmetleri bu binadan sevk ve idare edilmektedir. 1.2.İtfaiye ve Atölyeler Binası. Bu hizmet binasında da, İtfaiye Amirliği, Atölyeler ve tamirhaneler bulunmaktadır. Belediyemiz elindeki mevcut araçların tamir ve bakımları burada yapılmaktadır. 1.3.Fen İşleri Hizmet Binası. Bu hizmet binasında, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü bulunmaktadır.

3 1.4.Kadıköy Su Arıtma Tesisleri hizmet binası. Şehrimizin su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kadıköy barajında kurulu bulunmaktadır. Buradan alınan su,tesislerimizde arıtıldıktan sonra şehrimize sağlıklı bir şekilde verilmektedir. 1.5.Aşağı Zaferiye mahallesinde iki adet su terfi istasyonu ile Kumdere köyünde de bir adet su terfi istasyonu ve binaları bulunmaktadır. 2. Örgüt Yapısı : Belediyemiz İçişleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluştur yılı nüfusumuz ve 1126 hektar Keşan, 126 hektar Erikli, 117 hektar Yayla-Danişment imar alanına hizmet sunmaktadır Sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemizin 25 meclis üyesi, 5 encümen üyesi, Belediye Başkanı, 4 Başkan Yardımcısı ve ana hizmet birimlerinden oluşmaktadır. 2.1.Organizasyon Şeması : 3.Bilgi ve Teknoloji Kaynakları. Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluşturan Oracle veri tabanını tutan 1 adet Linux sunucu, Belediye otomasyon programının üzerinde çalıştığı 1 adet Windows 2003 sunucu, eski datalarının bulunduğu 1 adet Unix sunucu üzerine kurulu Metafour otomasyon sistemi, e-belediye hizmetleri için 1 adet Web Server sunucu bulunmaktadır. Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım adetleri aşağıdaki gibidir.

4 Kat & Bölüm Bilg.Adet Yazıcı Adet Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 2 Fen İşleri Müdürlüğü 6 3 Başkanlık 1 1 Başkan Yardımcısı 1 1 Yazı İşleri Müdürlüğü 5 3 Mali Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 9 8 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 2 Zabıta Müdürlüğü 4 2 Veteriner İşleri Müdürlüğü 3 4 Su İşleri Müdürlüğü 10 3 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2 2 Belkoop. Dön. Serm. 4 2 Bilgi İşlem 5 2 Toplam: Ayrıca; 1 Adet güç kaynağı ve ana sistemin ve bilgisayarların elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için hizmet veren güç kaynakları sistemde mevcut olup, düzenli aralıklarla bakımının yapılması sağlanmaktadır. Belediyenin internet üzerinden tanıtımını ve halkla iletişimini sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra, belediyenin yapısı, işleyişi, borç sorgulama, bilgi edinme ve e-devlet uygulamaları hakkında bilgi veren adı altında Web sitesi bulunmaktadır. Ayrıca internet üzerinden kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, tüzükler, genelgeler ile her türlü bilgilerin faydalanıldığı ve her gün güncelleştirilen Dialog programı aboneliğimiz bulunmaktadır. 4.İnsan Kaynakları yılı içinde 4 adet işçi personel ile 2 adet memur personel emekliye ayrıldı, 1 adet memur naklen geldi, 10 adet memur açıktan atandı, kadro karşılığı 4 adet memur atandı, 1 adet sözleşmeli personel ve 1 adet özürlü personel alınmıştır.

5 PERSONEL DURUMU 157 MEMUR İŞÇİ KADRO KARŞILIĞI VEKİL MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL TOPLAM PERSONEL 239 MEMUR PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU 36 İlk Okul Mezunu MEMUR PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU Orta Okul Mezunu Lise Mezunu Yüksek Okul Mezunu Fakülte Mezunu

6 İŞÇİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU 76 İlk Okul Mezunu Orta Okul Mezunu 43 Lise Mezunu Yüksek Okul Mezunu Fakülte Mezunu İŞÇİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU Yüksek Lisans MEMUR PERSONELİN CİNSİYET DURUMU 51 9 BAYAN ERKEK MEMUR PERSONELİN CİNSİYET DURUMU

7 İŞÇİ PERSONELİN CİNSİYET DURUMU 147 BAYAN ERKEK 10 İŞÇİ PERSONELİN CİNSİYET DURUMU 5.Sunulan Hizmetler Keşan Belediye Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu belediyenin yaptığı çalışmaları kamuoyuna ve vatandaşlara duyurmak için günlük olarak basın bültenler hazırlayıp, yerel ve ulusal basına olmak üzere toplam 200 basın kuruluşuna Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu nca 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında toplam 500 adet basın bülteni hazırlanmıştır. İlçemizin tanıtımına yönelik olarak Keşan Tarihi adlı kitap ile bir broşür ve Türkçe ve İngilizce seslendirmeli tanıtım dvd si hazırlanmış olup, bunlar ilçemize gelen konuklar ile ilçe dışında katılan etkinliklerde konuklara dağıtılmıştır. Keşan Belediyesi ne ait adlı internet sitesindeki haberler Müdürlüğümüze bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu nca günlük olarak güncellenmekte ve kamuoyuna ve vatandaşların belediyenin çalışmaları ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır yılında toplam 960 vatandaşımızın yardım başvuruları kabul edilmiş ve kendilerine 71 bin 330 TL maddi yardım yapılmıştır yılında toplam 475 vatandaşımızın hasta sevk işlemleri gerçekleştirilerek kendilerine TL. yol ücreti ödenmiştir yılında askere giden 150 gence TL yol yardım ücreti ödenmiştir yılında yardıma muhtaç 1300 aileye 400 ton kömür yardımı yapılmıştır yılında yardıma muhtaç 819 aileye gıda yardımı yapılmış olup ayrıca Ramazan ayında açılan Aşevi nin 10 günlük erzak ihtiyacı belediyemiz tarafından karşılanmıştır.

8 2009 yılında yardıma muhtaç 15 aileye soba yardımı yapılmıştır. 200 öğrenciye kişi başı 500 TL olmak üzere olmak üzere toplam TL yardım yapılmıştır. Keşan 7.Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali 27 Temmuz- 02 Ağustos 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, festival etkinlikleri içersinde yerel gruplar ve festivale katılan yabancı gruplar Keşan, Erikli ve Yayla Sahilleri nde gösteriler düzenlemişlerdir. Festival etkinlikleri kapsamında Futbol Turnuvası, Plaj Voleybolu Turnuvası, Uluslararası Keşan Satranç Turnuvası, Şiir Yarışması, Fotoğraf Yarışması, Stand-Up Yarışması, Gazeteciler ve Yazarlar İmza Günü, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Çocuk gösterileri ve oyunları ile konserler düzenlenmiştir. Çeşitli özel günlerde belediyemizce Kurtuluş Koşusu, Gençlik Koşusu, Satranç Turnuvası gibi sportif etkinlikler düzenlenmiştir yılında da Nisan 2009 tarihleri arasında Bulgaristan ın Dimitrovgrad Şehri nden 42 Bulgar çocuk gelmiş olup, bu çocuklar Keşanlı çocukların evlerinde misafir olarak kalmışlardır. İlçemizde 23 Nisan tarihinde doğmuş çocuklarımız için KİPA ile işbirliği yapılarak 23 Nisan 2009 tarihinde KİPA da doğum günü partisi düzenlenmiş olup, hediyeler dağıtılmıştır. Belediyemiz tarafından her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle düzenlenen ve yabancı ülke çocuklarının Keşan a gelerek Keşanlı çocukların evlerinde misafir oldukları Çocuk Şenliği düzenlenmiştir.

9 Bu şenliğe katılacak ülke çocuklarının belirlenmesi konusunda CIOOF (Dünya Folklor Festivalleri Birliği) ile görüşmelerde bulunulmuştur. Bu etkinlikle çocuklara kardeşlik ve barış duyguları aşılanmakta ve ülkeler arasındaki dostlukların ve barışın sağlanmasına katkı verilmektedir. Her yıl Haziran ayında öğrenciler için düzenlenen Tatile Merhaba Şenliği bu yıl da 11 Haziran 2009 Cuma günü akşamı Mehmet Gemici Cennet Bahçesi nde gerçekleştirilmiştir.

10 Keşan Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu Edirne İl Temsilciliği işbirliği ile Eylül 2009 tarihleri arasında Saros Körfezi nde Saros Windsurf Şampiyonası erkekler ve bayanlar dallarında düzenlenmiş olup, şampiyonaya 25 sporcu katılmıştır. 5 Haziran 2009 Cuma günü akşamı Kültür Merkezi nde Osman Coşkun ve Ekin Öztürk tarafından Şiir ve Türkü Gecesi düzenlenmiştir.

11 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 18 Mayıs Pazartesi- 19 Mayıs Salı günleri Keşan daki yerel grupların katılımıyla Cumhuriyet Meydanı nda bir Gençlik Konseri düzenlenmiştir. Keşan Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu 27 Şubat 2009 ve 25 Nisan 2009 günü müzikseverlere Kültür Merkezi nde konser vermiştir. 31 Ocak 2009 Cumartesi günü akşamı FOX Tv de yayınlanan İşte Türkiye Programı nda Keşan ı tanıtan bir program yayınlandı. 19 Şubat 2009 Perşembe günü akşamı TGRT Haber TV de Sektörün Duayenleri adlı programda Keşan Belediyesi nin çalışmaları ve Keşan ı tanıtan bir program yayınlandı. 23 Nisan 2009 Perşembe ve 30 Nisan 2009 Perşembe günü TGRT Haber TV de Sektörün Duayenler adlı programda Keşan Belediyesi nin çalışmaları ve Keşan ı tanıtan program yayınlandı. 9 Eylül 2009 Çarşamba günü akşamı TGRT Haber TV de Sektörün Duayenleri adlı Programda 7.Uluslararası Keşan Kültür ve Turizm Festivali etkinliklerini anlatan bir program yayınlandı. Keşan Belediyesi THM Korosu Tek Rumeli TV de canlı yayınına katıldı. 8 Aralık Salı günü akşamı Tek Rumeli TV de Keşan ın Kurtuluş Bayramı ve Kurtuluş Balosu görüntüleri yayınlandı. Belediyemizin girişimiyle Kasım 2009 tarihlerinde ilçemize gelen Turkuaz Sirk Topluluğu gösterilerini sundu.

12 Keşan Belediyesi olarak Şubat 2009 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü Fuar Merkezi TÜYAP ta gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslar arası Turizm Fuarı (EMİTT) na katıldı. Burada kiralanan standla Keşan ın yanı sıra Enez ve İpsala nın da tanıtımı gerçekleştirildi yılında gerçekleştirilen Kan Bağışı Kampanyalarında toplam 319 Keşanlı vatandaşımız kan bağışında bulundu.

13 Belediyemiz ve İlçe Halk Kütüphanesi tarafından başlatılan Yağlı Boya Resim Kursu na katılan kursiyerlerin eserlerinin sergilendiği Yağlı Boya Resim Sergisi açılışı 8 Haziran 2009 Pazartesi günü yapıldı. Ayrıca 2009 yılında Keşan Belediyesi ve İlçe Halk Kütüphanesi işbirliği ile gerçekleştirilen ve 41 Kursiyerin katıldığı Yağlı Boya Resim Kursu 11 Kasım 2009 Çarşamba günü açıldı. Belediyemiz tarafından başlatılan El Beceri Kursları na katılan kursiyerlerin eserlerinin sergilendiği El Beceri Kursları Sergisi 11 Haziran 2009 Perşembe günü yapıldı. Belediyemizce Kılıçköy Korusu nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dallık Şenlikleri bu yıl da 17 Mayıs 2009 Pazar günü gerçekleştirilmiştir. Belediye Başkanlığımızca 19 Kasım 2009 akşamı Keşan ın Kurtuluş Bayramı nedeniyle Köşk Düğün Salonunda Sanatçı Zekai Tunca ile Keşan lı sanatçılar Ayşe Engin Arslanca ve Serkan Çağrı nın katılımıyla bir Kurtuluş Balosu düzenlenmiştir yılı içerisinde 217 adet Meclis Kararı, 1877 adet Encümen Kararı alınmıştır yılı içerisinde 392 çiftin nikah akdi gerçekleştirilmiştir yılı içerisinde giden evrak defterine 1817 adet, gelen evrak defterine 3670 adet evrak, dilekçe kayıt defterine 197 adet evrak kayıt edilmiştir yılında ilçe hudutlarımız içerisinde çeşitli nedenlere bağlı (elektrik, soba, sigara vb) olarak 12 adet konut, 1 adet işyeri, 5 adet motorlu taşıt 1 adet fidanlık 2 adet baraka 3 adet buğday tarlası 1 adet samanlık yangını olmak üzere 25 adet yangın olayı meydana gelmiştir.

14 İlçemizdeki yağmurlardan dolayı evlerinin ve işyerlerinin bodrumları su dolan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 30 adet bodrumun suyunu motopomplarımız ile tahliye edilmiştir. 45 adet işyeri işletmecisinin müracaatı ile işyerlerinin yangın güvenliği yönünden incelemesi yapılarak uygunluk raporları tanzim edilmiştir. Mücavir alanımız içindeki tüm kamu kuruluşlarından ve vatandaşlardan gelen talep ile ilçemizdeki okul, konut, işyerinin ve kamu binalarının bacalarının kontrol ve temizliği yapılarak güvenli olarak yakılacak duruma getirilmiştir. Şehir içi ve şehir dışına götürülmek üzere hasta ve cenaze nakli için başvuran vatandaşlarımıza ambulans veya cenaze aracı tahsis edilmiştir. İlçemiz sınırları ve mücavir alanlarında açılan Gayri sıhhi, sıhhi müessese ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 488 adet işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmiştir. Kurallara uymayan işyerlerine ve şahıslara 100 adet Zabıt Varakası tanzim edilip encümen tarafından 2130 TL para cezası ve kapama cezaları verilmiştir sayılı kabahatler kanununu istinaden 11 kişiye 830 TL para ceza kesilmiştir. Ölçü ve Tartı Aletlerine ilişkin beyannameler alınarak 73 kişinin terazilerinin kontrolü yapılmıştır. İlçemizde askere giden gençlerimizin geride kalan ailelerine yardım amacıyla 50 kişiye asker aile yardımı alması için evrak düzenlenerek yardım almaları sağlanmıştır. Gıda üreten ve satan işyerleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı Çevre Sağlık Teknisyenleri ile müşterek kontrol ve denetimleri belli aralıklarla yapılmıştır.

15 Kömür kontrol noktası, ilçemize giren kömürlerin kontrollerini sürdürmektedir. 8 Haziran 2009 tarihinden itibaren Keşan Atatürk Spor Kompleksi Belediyemiz bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır yılında 342 sahipsiz sokak hayvanı köpek, 3 adet kedi kısırlaştırılmış tedavileri yapılmış aşılanmış ve kulak küpeleri takılarak bulundukları ortama bırakılmıştır. 62 adet köpek sahiplendirilmiştir. Barınakta 40 kadar köpek sahiplendirilmek üzere bakılmaktadır. İlçemiz ve mücavir alanlarımızda sivrisinek, karasinek ve larva ile mücadele aralıksız olarak yapılmıştır. Evi yanan ve yıkılma tehlikesi arz eden şahıslara encümen kararlarına istinaden inşaat malzemesi alınarak gerekli onarımları yaptırılmıştır. İlçemizde çevre düzenlemesine ihtiyaç duyan okullara malzeme ve işçilik yardımı yapılmıştır Yılı Başında YTL bedelle sözleşmeye bağlanan Keşan 1. Etap Kanalizasyon ihalesi işinin kesin kabulü İller Bankası ile birlikte yapılmıştır Yılı Başında YTL bedelle sözleşmeye bağlanan Keşan 2. Etap Kanalizasyon ihalesi işinin kesin kabul işlemleri İller Bankası ile birlikte yapılmıştır. Yağmur Suyu Şebeke projeleri iller Bankası tarafından onaylanmış, ihale aşamasına gelinmiştir.

16 2008 Yılı sonunda YTL bedelle Keşan 3.Etap Kanalizasyon inşaatı %100 seviyesinde tamamlanmış ve kesin kabulü İller Bankası ile birlikte yapılmıştır. Şehrin muhtelif yerlerinde kaldırım tamirleri yapılmıştır.

17 Mücavir alanımız olan Yayla sahilinde projesi hazırlanmış 14 Km.lik içme-kullanma suyu ve kanalizasyon şebeke inşaatı işlerinin kesin kabulü İller Bankası ile birlikte yapılmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü için yeni bir bina yapılmakta olup, inşaat %95 seviyelerindedir. Mücavir alanımız olan Yayla sahilinde, 1000 m3 ve 100 m3 lük su depoları yapılarak şebeke ile bağlantıları tamamlanmıştır.

18 Şehrin muhtelif cadde ve sokaklarına m2 sıcak asfalt ve m2 sathi kaplama yapılmıştır. Sebze ve Toptancı Hali inşaatı için toplam 6000 m2 lik alan asfaltlanmıştır. Aralık 2007 ayı itibariyle YTL bedelle Sebze ve Toptancı Hali ihalesi inşaatının %100 lük kısmı tamamlanarak geçici kabulü yapılmış ve işletmeye açılmıştır.

19 Keşan Belediyesi Atatürk Spor Kompleksinde 55x96 ebadında suni çim saha yapımı işi tamamlanmıştır. Yeşil alanların sulanması maksadıyla Aşağı Zaferiye Mahallesi bisiklet yoluna yaklaşık 150 m3 lik su deposu yapılmıştır.

20 Cumhuriyet Mahallesi, Yukarı Zaferiye Mahallesi ve İspat Cami Mahallesi Muhtarlıkları için yeni hizmet binaları hazırlanmıştır. Belediyemize ait umumi wc ler modern hale getirilmiştir. Toplam m2 parke taş alınmış ve şehrin muhtelif yerlerinde işçilikleri yaptırılmıştır.

21 Belediyemize ait düğün salonu dış cephesi yeniden sıvanmıştır. Şehrin muhtelif yerlerinde tretuar yapılmış ve mevcut tretuarların tamiratı yaptırılmıştır. Kent merkezinin girişinde bulunan Destek Kıtaları Kavşağı peyzaj düzenlemeleri yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ahmet Yasevi Caddesinde bulunan yeşil alana park yapım çalışmalarına bağlı olarak çevre duvarı yapılmıştır. Düzenleme yapılan kavşaklara otomatik sulama tesisatı uygulaması yapılmıştır. Asri Mezarlık, Enez Yolu Mezarlığı ve İstasyon Mahallesi Mezarlığına çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Cumhuriyet Mahallesi Bademlik mevkiine adına uygun bir şekilde tekrar bademlik olarak kullanılması amacıyla 1000 Adet badem fidanı dikimi gerçekleştirilmiş ve bademlik mevkiinin çevresi tel örgüyle koruma altına alınmıştır. Cumhuriyet Mahallesi 19 Kasım Caddesine 150 Adet Çınar fidanı dikilmiştir.

22 Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesine 300 Adet Tijli Ligustrum fidanı dikilmiştir. Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesine 500 Adet Top Akasya fidanı dikilmiştir. Efes Yolu Projesi kapsamında, çevre yolu kenarlarında kalan Gelibolu Caddesi ve Bolayır Caddesine 150 Adet Kırmızı Yapraklı Akasya, 640 Adet Top Akasya fidanı Dikilmiştir. Şehrin Muhtelif yeşil alanlarına ve çeşitli caddelere çeşitli türlerde 4900 adet ağaç fidanı dikilmiştir.

23 İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesine 200 Adet Çınar ve 420 Adet Süs Eriği fidanı dikilmiştir. Efes Yolu Projesi kapsamında 2008 yılında çekilen ana sulama hattına ek olarak, 3000m ek sulama sistemi yapılmıştır. Asri Mezarlık paftaları yenilendi ve parselasyon çalışmaları sayısal ortama aktarılmıştır. Asri Mezarlık, Enez Yolu Mezarlığı, İstasyon mahallesi mezarlığı giriş ve çıkış kapıları yapılmıştır. Asri Mezarlıkta dini bayramlarda halka mezarlık servisi fidanı ve gül dağıtımı yapılmıştır. Keşan stadının çim sahasının periyodik bakımı düzenli olarak yapılmıştır.

24 Büyük Cami Mahallesi Kıvanç Sokak ve Yukarı Zaferiye Mahallesi Çetin Emeç caddesindeki yeşil alanlara 2 Adet Çocuk Oyun grubu kurulmuştur. İlçemizde bulunan Özkaya camiinin 300m2 ve Çamlıkent Camiinin de yaklaşık 600m2 lik kilitli parke taş döşenmesi ve peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Vatandaşların istek ve şikayetleri doğrultusunda telefon ve dilekçe ile yaptıkları yaklaşık 200 adet ağaç budama ve kesim başvuruları istekleri doğrultusunda öngörülen şekilde yerine getirilmiştir. Yaklaşık 2 milyon adet çiçek üretimi tohumdan, soğandan ve çelikten yetiştirilmiştir. Çelikle adet adet Gül fidanı, değişik türlerde 800 adet süs bitkisi üretimi yapılmıştır Adet Lale soğanı muhtelif yeşil alanlara ekilmiştir. Mücavir alanlarımızdan olan Erikli sahiline jimnastik seti alınmış ve faaliyete geçirilmiştir. Mücavir alanlarımızdan Erikli sahiline Turizm İnformation binasının çevre düzenlemesi, her türlü sert zemin uygulaması ve peyzaj projesi yapılmıştır. Mücavir alanlarımızdan Yayla sahiline 2 Adet ahşap büfe alınmıştır. Belkoop. Toplu Konut Döner Sermaye İşletmesinin 688 Konuttan 544 Konutun ferdileşme işlemleri tamamlanmış, tapuları hak sahiplerine verilmiş olduğundan, kalan 2.Etap 2.Kısım 144 Konutun Kesin Kabulü yapılmış ferdileşme işlemleri tamamlanmıştır.

25 Belediyemiz 2006 yılı içinde Toplu Konut Bölgesinde konut yapmak için talep örgütlenmesine başlamış olup, yoğun talep üzerine konut yapmaya karar vermiştir. Yapılacak olan konutlar ATAKENT Toplu Konutları olarak 532 adet olup, proje ihalesi ve inşaatın yapım ihalesi de 2006 yılı içinde yapılmıştır. Atakent Konutları üyelerinden konut maliyetlerinin %20 si 2006 yılı içinde,%20 side 2007 yılı içersinde tahsil edilmiştir. Geri kalan %60 lık kısmı için 2008 yılında kredi kullanmış olup, 2009 yılı içinde inşaatlar devam etmektedir. Belediyemiz 2008 yılı içinde Toplu Konut Bölgesinde konut yapmak için talep örgütlenmesine başlamış olup, yoğun talep üzerine konut yapmaya karar verilmiştir. Yapılacak olan konutlar ATAKENT 2 Toplu Konutları olarak 168 adet olup, proje ihalesi ve inşaatın yapım ihalesi de 2009 yılı içinde yapılmıştır. Atakent 2 Konutları üyelerinden konut maliyetlerinin %30 u 2009 yılı içinde tahsil edilmiştir yılında şehrimizin ihtiyacı olan içme suyu, Kadıköy barajı ve Kumdere yeraltı kuyularından karşılanmaktadır. Kumdere mevkiinde 2 adet kuyu yenileme çalışması yapılarak kuyular aktif hale getirilmiş, 1 adet yeni kuyu açılmış ve Kumdere de toplam 9 adet kuyu olmuştur. Şehrimize verilen suyun ana kaynağı olan Kadıköy barajında bulunan Rasim Ergene İçme suyu tesislerindeki kum havuzlarının yenileme çalışmaları da 2009 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Yayla sahilinde döşenen yeni su şebekesi ile birlikte 3 yeni kuyu açılmıştır yılı Eylül ayında aşırı yağışlardan dolayı Kadıköy barajını basan sel felaketinde tesislerimiz ciddi bir şekilde zarar görmüş, faaliyet dışı kalmıştır ve kesintisiz çalışılarak 5 gün de tesislerimiz faaliyete geçirilmiştir Yılında açılan abone toplamı :836 Ad Yılında sayacı değiştirilen abone toplamı : Yılında borçtan dolayı suyu kesilen abone toplamı : Yılında şehre verilen su miktarı : m3 Belediyemiz sınırları içinde ve mücavir alanlarımızda bulunan tüm cadde ve sokakların temizliği aralıksız olarak yapılmaktadır. İlçemizde günlük yaklaşık 180 ton çöpün toplanma ve nakil işi yapılmıştır. Toplanan atıklar, ilçemize 2.km uzaklıktaki çöp toplama merkezine dökülmektedir. İlçemizde bulunan 1744 adet konteyner, belirli periyotlarla yıkanarak dezenfekte edilmiştir. Bozuk olan 250 adet konteyner tamir edilmiştir. Müdürlüğümüzün tespiti ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 1670 adet çöp bidonu, 2 adet 770 lik plastik çöp konteyneri, 10 adet 120 lik plastik çöp konteyneri, 459 adet çöp konteynerinin dağıtımı yapılmıştır.. İlçemizde bulunan özel ve resmi hastaneler, sağlık ocakları, polikliniklerin tıbbi atıkları haftada 1 (bir) sefer özel araçlarla toplanmaktadır.

26 Tıbbi Atıklar, Temizlik İşleri Müdürlüğü nün belirlediği günlerde Tıbbi Atık Aracı ile toplanmaktadır. Toplanan Tıbbi Atıklar, Keşan vahşi çöp depolama sahasından ayrı bir yerde etrafı tel örgü ile çevrilerek ve Tıbbi Atık Sahası tabelası ile belirtilen yere kireçlendikten sonra gömülmek suretiyle bertaraf edilmektedir. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından temin edilen 65 adet atık pil bidonu ve 150 adet pil kutusu muhtarlıklara, okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına, marketlere, fotoğrafçılara, gazetelere, iş merkezlerine dağıtılmıştır. Bu çalışma sonucu 533 kg atık pilin geri dönüşü sağlanmıştır. Atık kağıtların toplanması amacıyla yaklaşık 150 adet atık kağıt kutusunun okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına, marketlere, iş merkezlerine, eczanelere atık kağıt üreten işyerlerine dağıtımı yapılmıştır. Bu çalışma sonucu, 2009 yılında toplam Kg atık kağıt toplanmıştır. İlçemiz ve Mücavir Alanlarımızda inşaat (yeni yapı), çatı tamiri ve bahçe duvarı olmak üzere toplam 440 adet Yapı Ruhsatı verilmiştir Yine İlçemiz ve Mücavir Alanlarımızda bulunan yapılara 1124 adet yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir. 267 adet İmar Durumu verilmiştir. İlçemizde ve Mücavir Alanlarımızda toplam 8 adet Plan Tadilatı yapılmıştır. Özel Servis Araçlarını (S plakalı araçlar) sayısında 40 ile dondurularak tahdit uygulamasına devam edilmektedir yılında 13 adet S plaka devri yapılmıştır. İlçemizde toplam 74 adet T plakalı araç çalışmaktadır yılında 2 adet T Plaka devri yapılmıştır. Şehir içi toplu taşım hizmeti Belediyemizin kontrol ve denetiminde özel halk otobüsleri tarafından verilmektedir. 6 adet hatta toplam 93 adet (M) plakalı minibüs çalışmaktadır. İlçemize çevre ilçe ve köylerden yolcu ve öğrenci taşıyan 70 adet ticari araca birimimiz tarafından Yol Güzergâh Belgesi verilmiştir. Belediyemiz otobüsleri gerektiğinde cenazelere, İlçemizdeki spor kulüplerine ve diğer kuruluşların sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerine, tarihi ve turistik ilçe gezilerine ücretsiz olarak tahsis edilmektedir.

27 6.Yönetim ve iç Kontrol sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereği meclisçe oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 55.maddesi gereği belediyelerde iç ve Dış denetim 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Hükümlerine göre yapılır. Mali işler dışında diğer işlemlerinin hukuka uygunluğu ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı, Mali işler açısından Sayıştay tarafından denetlenir. II AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri a) Stratejik plan hazırlamak b) TSE ISO 9001:2000 Kalite Yönetim belgesini almak c) Belediye personelinin kendilerini yetiştirmek amacıyla eğitim ve seminerlere göndermek. ç) Kapalı Pazaryeri yapmak d) Belediyemiz gelirlerinin ve alacaklarının tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, muhasebe kayıtlarının düzenli tutulması, yıllık bütçelerin hazırlanması, kesin hesapların çıkartılması, mali tabloların düzenlenmesi, bu hizmetleri yaparken ve yürütürken teknolojinin tüm imkanlarından yaralanarak sunulan hizmetin kalitesini arttırmak. e) İlçemizde başıboş gezen hayvanların ıslah edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması f) Şehir Merkezi ve mücavir alanlarımızdaki yol ve altyapı bakımından sorunsuz bir şehir oluşturmak, belediyemizin bütün bayındırlık ve inşaat işlerini sorunsuzca yerine getirmektir. g) Sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak proje üretmek ve faaliyete geçirmek ğ) Şehre temiz, kaliteli, kesintisiz ve düzenli bir şekilde su verebilmeyi sürdürmek şehrin hızla çoğalan nüfusu karşısında artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla Kumdere mevkiinde bulunan 9 adet kuyunun tamamının verimliliğini arttırmak ve rantabıl şekilde çalışmasını sağlamak için arama ve sondaj çalışmalarını aralıksız sürdürmektir. h) Şehir merkezi ve mücavir alanlarımız olan Erikli; Yayla ve Danişment Sahillerinde düzenli yapılaşmayı sağlamak ve kaçak yapılaşmayı önlemek, ı) Uluslar arası ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak ve ekonomik faydaların sağlanması için sınır ötesi işbirliği projelerinin hazırlanması. i) Açık ve kapalı otopark yaparak park sorununun çözülmesini sağlamak

28 j) İlçemizdeki trafik ile ilgili master planı hazırlanarak, Keşan ımızın geleceğe dönük trafik ile ilgili planları hayata geçirmek. k)toplu taşıma ile ilgili yeni bir düzenleme getirerek kent insanımızın şehir içinde ulaşımını düzenli ve güvenli hale getirtmek. l) Şehir içindeki yolların trafik işaret levhaları ve yol çizgi çalışması ile trafiği akışkan hale getirip rahatlatmak. m) Şehir Merkezi ve mücavir alanlarımız olan Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinde en fonksiyonel, estetik çevre düzenlemelerini yapmak, kent insanlarının en rahat ve rekreasyonel şekilde yaşayabilecekleri ortamlar oluşturularak, toplumda maksimum yeşil alan ve çevre bilincinin uyanmasını sağlamak, Park Bahçe ve Mezarlık Hizmetlerini sorunsuz şekilde yerine getirmek, kişi başına düşen 8,50 m2 lik yeşil alan miktarını kişi başına 10 m2 ye çıkartmak Amaç ve hedeflerimiz arasındadır. C) Temel Politika ve Öncelikler a) Yaşam kalitesi yüksek, kentteki insanların huzur ve barış içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık katılımcı birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir KEŞAN yaratmak. b) Belediyecilik hizmetlerinin en üst seviyeye ulaşıldığı, insan odaklı projeler uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek. c) Güler yüzlü, bilgi donanımlı personelimiz ile halkla daha iyi iletişim kurabilmek ç) Varlık sebebimiz olan KEŞAN halkının daha güzel, modern, çağdaş, gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet üretmektir. d) Yapılan tüm çalışmaların halka anlatılabilmesi ve yapılan hizmetler hakkında belediye ile halk arasında güçlü bir iletişim mekanizması oluşturmak. e) Kentin tarihsel dokusuna sahip çıkmak. f) Kentimiz insanlarının kültürel düzeyini yükseltmek için etkinlikler düzenlemek. g) Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak, her zaman hesap verilebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan, halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek. h) Kent yaşamının gerekliliği olan sosyal yapılar yapmak veya yapılmasını teşvik etmek. ı) Kaliteli yönetim anlayışını sürekli geliştirilerek sürdürülebilir hale getirtmek i) Düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı olmayı ve yapılaşmayı gerçekleştirmek.

29 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Yıllara göre GELİR durumu aşağıda belirtilmiştir YILI Bütçe : ,00 Toplam Tahakkuk : ,89 Tahsilat : ,32 Devir : ,57 Tahsilat Oranı : % 87, YILI Bütçe : ,00 Toplam Tahakkuk : ,74 Tahsilat : ,48 Devir : ,26 Tahsilat Oranı : % 90, YILI Bütçe : ,00 Toplam Tahakkuk : ,75 Tahsilat : ,61 Devir : ,68 Tahsilat Oranı : % 79

30 Yıllara göre GİDER durumu aşağıya çıkarılmıştır YILI 2008 YILI Bütçe : ,00 YTL Ek ödenek : ,00 YTL 2006 yılından devreden ödenek : 0,00 YTL Yılı gideri : ,85 YTL İptal olan ödenek : ,29 YTL Sonraki yıla devreden ödenek : ,86 YTL Gerçekleşme oranı : % 89,82 Bütçe : ,00 YTL 2007 yılından devreden ödenek : ,86 YTL Yılı gideri : ,83 YTL İptal olan ödenek : ,03 YTL Gerçekleşme oranı : % 95, YILI Bütçe : ,00 TL 2008 yılından devreden ödenek : 0,00 TL Yılı gideri : ,32 TL İptal olan ödenek : ,77 TL Sonraki yıla devreden ödenek : ,91 TL Gerçekleşme oranı : % 83 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar a) Bilanço (Ektedir) b) Faaliyet Sonuçları Tablosu (Ektedir) c) Nakit Akım Tablosu (Ektedir) d) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu (Ektedir) e) Giderlerin Ekonomik Sınırlandırma Tablosu (Ektedir) f) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu (Ektedir) 3-Mali Denetim ve Sonuçları Belediyemizde mali denetim 5393 Sayılı Kanunun 25.maddesi gereğince Denetim Komisyonunca, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay tarafından yapılmaktadır.

31 B- Performans Bilgileri Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir. IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler a) Bilgisayar ağının genişletilmesi b) Hizmet içi eğitim alan nitelikli personel olması c) İşyerlerinin denetimlerinin yapılması d) Belediyemizin Erikli, Yayla ve danişment mücavir alanlarının olması e) İlçemizin Coğrafi konum olarak uygun bir yerde bulunması f) Festival düzenlenmesi B- Zayıflıklar a) Personelin az olması b) Ücret dengesizliği c) Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin fazla olması d) Belediye gelirleri kanununa göre gelirlerin yetersiz oluşu

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. - 1 - I-GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir. B- Yetki ve Sorumluluklar 1- Görevleri a) Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

İPSALA BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

İPSALA BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU - 1 - İPSALA BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İpsala Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri İpsalalı hemşerilerimizin güvenini alarak birlikte görev aldığımız günden itibaren sizlerle beraber çalışmanın

Detaylı

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri;

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri; SAYFA-1 EVRENSEKİZ Değerli Meclis Üyeleri; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesine istinaden Belediyemiz çalışmalarına ait mesai raporlarının Başkanlıkça hazırlanmış ve huzurlarınıza getirilmiş bulunan

Detaylı

İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU - 1 - İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İpsala Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri İpsalalı hemşerilerimizin güvenini alarak birlikte görev aldığımız günden itibaren sizlerle beraber çalışmanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacınız yok! Yalnız bir şeye ihtiyacınız var, çalışkan olmak. Musafa Kemal ATATÜRK İsa YILDIRIM AKSU BELEDİYE BAŞKANI Sevgili halkımız, Değerli

Detaylı

I - GENEL BİLGİLER. A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7..

I - GENEL BİLGİLER. A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7.. I - GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7.. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Kanunlarla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 i T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tel : 0288 512 12 36 Fax : 0288 512 41 20 ii ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ BABAESKĠ NĠN TARĠHĠ I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.....1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI i 2013 FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ii ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ BABAESKĠ NĠN TARĠHĠ I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.....1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.1 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.

Detaylı

T.C. 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI www.akyurt.bel.tr (0312) 844 1 844 1 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çalışmadan, öğrenmeden,

Detaylı

YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meclis Başkanı Katip Katip Mehmet POSTALLI Ayten ÖZKAN Mehmet AYDIN Meclis Başkan Vekili Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. maddesine dayanılarak Mali

Detaylı

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Sizin teveccühünüz ve desteklerinizle

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon-Vizyon... 1 B-Yetki Görev ve Sorumluluk... 1 C-İdareye İlişkin Bilgiler... 3 1.Fiziksel Yapı... 3 2.Örgüt Yapısı... 4 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları... 5 4.İnsan

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

AKSU BELEDİYESİ 2011 YILI FALİYET RAPORU

AKSU BELEDİYESİ 2011 YILI FALİYET RAPORU AKSU BELEDİYESİ 2011 YILI FALİYET RAPORU 2011 Yılı faaliyet raporundaki tüm bilgi ve veriler 31.12.2011 tarihi durumunu göstermektedir. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok! Yalnız bir şeye ihtiyacınız var, çalışkan

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 2 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

ODUNPAZARI 2014 PERFORMANS PROGRAMI

ODUNPAZARI 2014 PERFORMANS PROGRAMI ODUNPAZARI 204 PERFORMANS PROGRAMI * 05/09/203 tarih 8/225 sayılı kararıyla Odunpazarı Belediyesi Meclisi nde kabul edilmiştir. 0 S a y f a SUNUŞ SUNUŞ Günümüzün stratejik yönetim anlayışında kendimiz,

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... 3. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3. ORGANİZASYON YAPISI... 6 3. İNSAN KAYNAKLARI... 8 4. FİZİKSEL YAPI... 5. BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2013 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2013 1 ÇUKUROVA BELEDİYESİ 1 ÇUKUROVA BELEDİYESİ 2 İÇİNDEKİLER : ÇUKUROVA BELEDİYESİ I. SUNUŞ 4 II. GENEL BİLGİLER 5-20 a. MİSYON VE VİZYON 5 b. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6-8 c. TEŞKİLAT YAPISI 9 d. FİZİKİ

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ĠZMĠR KARABAĞLAR BELEDĠYESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Hemşehrilerim! Göreve başladığımız günden itibaren üç buçuk yılı aşkın bir

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

BAŞKANIN SUNUŞU. Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim;

BAŞKANIN SUNUŞU. Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim; BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim; İlçemize hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Amacımız İlçemize vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmaktır. Bu güne kadar

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2 KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 3 4 Yayın Kurulu Mustafa UZUNLAR M.Fatih ERTAŞ «etin CANLI Mehmet DEMİRKOL Harun ERYILMAZ Mehmet DEMİR Yapım Kahramanmaraş

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.

Detaylı