MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME"

Transkript

1 1667 MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME ÖZET GĠRĠġ Yard. Doç. Dr. Feyza SÖNMEZÖZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Piyano, çok seslilik özelliği taşıyan bir çalgı olması nedeniyle bir müzik öğretmeni için tüm ders içi ve ders dışı etkinliklerde kolaylıkla söz konusu amaçların uygulanabileceği bir ortam sunmaktadır. Bu nedenlerle müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardaki lisans eğitiminde yer alan piyano derslerinin içeriğinin, müzik öğretmenliği mesleği için öngörülen donanım ve nitelikte bir yapıda uygulanması ve hedeflenen teknik davranışların kazanıma dönüştürülmesi gereği doğmaktadır. Bu açılardan müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardaki piyano öğretiminin, bu dersi veren öğretim elemanlarının da görüşleri ışığında uygulamadaki görünümünün genel bir değerlendirilmesinin yapılması önemlidir. Bu araştırmada müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardaki piyano öğretiminin, bu dersi veren öğretim elemanlarının da görüşleri ışığında uygulamadaki görünümünün genel bir değerlendirilmesinin yapılması ve ortaya çıkan problemlere ilişkin çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmaktadır. Müzik öğretmeni yetiştirme programlarında; temel müzik bilgileri ve becerileri kazandırma, öğrencilerin seslerini eğitme, öğrencileri müzik tür, çeşit ve biçimleri hakkında bilgilendirme, öğrencilerde müzik dinleme zevki ve alışkanlığı ile müziksel beğeni kazandırma ve geliştirme, öğrencilerle yapılan eğitsel kol çalışmalarında çeşitli solo, koro ve çalgı gruplarına yönelik parçaların eşliklerini yapabilme, ilgili ve istekli öğrencilere piyano ve benzeri klavyeli çalgıların öğretimi yapılarak müziksel bir çevre kurarak iletişim gücünü arttırma amacıyla gereken donanımın kazandırılması yaklaşımından yola çıkılarak piyanonun bir müzik öğretmeni için temel çalgı olması görüşü günümüzde büyük bir önem taşımaktadır. Müzik öğretmeninin, ders içinde ve ders dışındaki tüm etkinliklerde öğrencide müziksel beğeni ve müzik yapma becerisini geliştirebilmesi, donanımlı ve nitelikli bir eğitim yoluyla mümkün olacaktır. Piyano, çok seslilik özelliği taşıyan bir çalgı olması nedeniyle bir müzik öğretmeni için tüm ders içi ve ders dışı etkinliklerde kolaylıkla söz konusu amaçların uygulanabileceği bir ortam sunmaktadır. Bu nedenlerle müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardaki lisans eğitiminde yer alan piyano derslerinin içeriğinin, müzik öğretmenliği mesleği için öngörülen donanım ve nitelikte bir yapıda uygulanması ve hedeflenen teknik davranışların kazanıma dönüştürülmesi gereği doğmaktadır. Bu açılardan müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardaki piyano öğretiminin, bu dersi veren öğretim elemanlarının da görüşleri ışığında uygulamadaki görünümünün genel bir değerlendirilmesinin yapılması önemlidir. Eğitim Fakülteleri Müzik Anabilim Dallarında lisans eğitimi boyunca piyano dersleri, ilk yedi yarıyılı piyano, sekizinci yarıyılı piyano ve öğretimi olmak üzere 4 yıl sürmektedir. Bu süre içerisinde piyano derslerinde kullanılan metot ve eserlerin kullanılış amaçları büyük önem taşımaktadır. Piyano derslerinde; yeni yarıyılda çalışılmak üzere, yeni ödevler çoğunlukla o yarıyıldaki kazanılması gereken seviyeler gözetilerek belirlenmektedir. Ancak piyano çalarken karşılaşılabilecek problemler göz ardı edilerek, bazı teknik ve yorum ayrıntılarına yeterince önem verilmediği gözlenmektedir. Bu problemler elde edilen teknik kazanımlarla çözümü mümkün olabilen problemler olmakla birlikte, bazı teknik ayrıntılar da söz konusu problemlere göre çalışılmak üzere piyano öğretim metotları arasında yer almıştır. Kamacıoğlu ve Ünal, piyano çalarken karşılaşılabilecek problemleri şöyle sıralamışlardır: 1. Vücut duruşu ile ilgili problemler

2 El duruşu ile ilgili problemler 3. Parmak duruşu ile ilgili problemler 4. Bilek duruşu ile ilgili problemler 5. Kol duruşu ile ilgili problemler 6. Omuz duruşu ile ilgili problemler 7. Nota okuma ile ilgili problemler 8. Notaların klavyedeki yerleri ile ilgili problemler 9. Nota vuruşları ile ilgili hatalar (Ritim problemleri) 10. Nota takibi ile ilgili problemler 11. Dikey okuma ile ilgili problemler 12. Tempo problemleri 13. Parmak numaraları ile ilgili problemler ve 5. Parmakların kullanımı ile ilgili problemler 15. Sağ ve sol elin bağımsız çalabilmesi ile ilgili problemler 16. Bağlarla ile ilgili problemler 17. Staccato çalarken karşılaşılan problemler 18. Nüans ile ilgili problemler 19. Çift ses basarken karşılaşırken problemler 20. Akor basarken karşılaşılan problemler 21. Ses değiştirici işaretleri ile ilgili problemler 22. Gam çalarken karşılaşılan problemler 23. Arpej çalarken karşılaşılan problemler lık pasajlarla ile ilgili problemler 25. Triole çalarken karşılaşılan problemler 26. Müzikal ifade ile ilgili problemler 27. Polifonik eser çalışırken karşılaşılan problemler 28. Cümle fikrinin ifade edilmesi ile ilgili problemler 29. Melodinin belirtilmesi ile ilgili problemler 30. Apajetürlerin doğru belirtilmesi ile ilgili problemler 31. Armoninin duyurulması ile ilgili problemler 32. Sol elin eşlik etmesi gereken pasajlarla ilgili problemler 33. Kadans kalıplarının duyurulması ile ilgili problemler 34. Parçaların dönem özelliklerinin belirtilmesi ile ilgili problemler 35. Artiküle çalma ile ilgili problemler 36. Ezber ile ilgili problemler 37. Süslemeler ile ilgili problemler 38. Pedal kullanırken karşılaşılan problemler (Kamacıoğlu&Ünal. S: 277)

3 1669 Piyano öğretmenleri genellikle öğrencilerine yeni eser ya da etüt gibi ödevler verirken, başlangıç aşamasında olduğunun tersine belli bir teknik kazanımı hedeflemeksizin, seviyelere göre birbiri ardına çalınabilecek eserler önermektedirler. Oysa ki; her eserin ya da kısa parçanın, etüdün ve alıştırmanın hangi seviyelerde olursa olsun, belli bir teknik sıra takip ettiği, o teknik elde edilmeden üzerine yeni teknik kazanımlarda bulunulamayacağı bilinmelidir. Ancak; özellikle başlangıç aşamasında öğrenilen ve Müzik Öğretmenliği Lisans Programı ndaki piyano dersi tanımlarında da belirtilmiş olan legatostaccato-portato-pedal-gam ve arpej- gibi temel tekniklerin 4 yıl sürecek lisans eğitimi boyunca geliştirilerek tekrar eden ve sürdürülebilen kazanımlar olduğu ve yeni çalışılacak eserlerin de bu temel tekniklerin gelişmiş çeşitlerini içerdiği unutulmamalıdır. Dolayısıyla; Eğitim Fakülteleri Müzik Anabilim Dallarındaki piyano eğitimcileri, çalışılmak üzere ödev verdikleri eserlerin kapsadığı teknik öğeleri gözeterek öğrenciye repertuar kazandırmayı hedeflemelilerdir. AraĢtırmanın Amacı Türkiye de Eğitim Fakülteleri Müzik Anabilim Dallarındaki piyano eğitimcilerinin piyano derslerinde kullandıkları metot, albüm gibi çalışmaların hangilerinin hangi amaç ve hedefler doğrultusunda kullanıldığına cevap aramak bu araştırmanın amacıdır. YÖNTEM Bu araştırmada tarihsel ve betimsel yöntem kullanılarak piyano eğitiminde okutulan kaynaklar incelenmiş, piyano eğitiminde kullanılabilir olan ders kitabı, makale gibi çeşitli yayınlardan oluşan kayıt ve belgeler toplanarak müzik anabilim dalları lisans eğitiminde kullanılan mevcut piyano repertuarında yer alan çeşitli dönemlere ait bestecilerin yer aldığı çeşitli nota ve ders kitaplarının inceleme ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmaya daha önceki pek çok yüksek lisans, doktora ve benzeri çalışmada yer alan Türk bestecilerinin eserleri dahil edilmemiştir. Diğer taraftan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile araştırmaya gönüllü olarak katılan öğretim elemanlarının görüşme sorularına verdikleri cevaplar ışığında veriler oluşturulmuştur. Daha sonra bu verilerin içerikleri analiz edilmiştir. BULGULAR ve YORUMLAR Araştırma için GÜGEF MEABD dan 3 öğretim üyesi, MÜ MEABD dan 2 öğretim üyesi, NÜ MEABD dan 2 öğretim üyesi, HÜ MEABD dan 1 öğretim üyesi, KTU MEABD dan 1 öğretim üyesi, SÜ MEABD dan 1 öğretim üyesi olmak üzere toplam 10 öğretim üyesi (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10) ile görüşmeler yapılmıştır. Öğretim üyelerinin 3 ü profesör, 1 i doçent, 6 sı ise yardımcı doçenttir. Yapılan görüşmelerde öğretim üyelerinin piyano derslerinde hangi metot ve albüm gibi çalışmaları tercih ettikleri, hangi müzik dönemi üzerine çalışma yaptırdıkları, hangi etüt ve eserleri çaldırdıklarına ilişkin sorular sorulmuştur. TABLO 1. Soru 1: Legato, staccato, portato, pedal, gam ve arpej gibi temel tekniklerin kazanılabilmesi için hangi alıştırma, egzersiz ve metotlar kullanılabilir? Soru 2: Polifonik çalışmalar yapılabilmesi için Barok Dönem e ait eserlerden hangileri kullanılabilir? Soru 3: Farklı dönemlerdeki eserleri biçimsel açıdan analiz ederek seslendirebilmek için Klasik, Romantik ve Çağdaş Dönemler den hangi eser ve metotlar kullanılabilir? Tablo 1 de görüldüğü gibi 10 öğretim üyesine sorulan sorular yer almaktadır. Bu sorulara verilen yanıtlara göre yapılan inceleme aşağıda sunulmuştur.

4 1670 TABLO 2. Soru 1: Legato, staccato, portato, pedal, gam ve arpej gibi temel tekniklerin kazanılabilmesi için kullanılan egzersiz ve metotlar hangileridir? Besteci adı Eser Adı Charles Louis Hanon The Virtioso Pianist Josef Pischna Technical Studies 60 Progressive Exercises Ferdinand Beyer op.101 Oscar Beringer Pianoforte Tutor Op.599 Op.849 Op.636 Op.299 Stephen Heller Op.45 Muzio Clementi op. 44 (Gradus ad Parnassum) Johann Babtist Cramer 60 Etuden Moritz Moszkowski op.72 Op.72 Tablo 2 de öğretim elemanları tarafından 1. soruya verilen yanıtlar görülmektedir. Özellikle; Beyer op.101 metodu, Beringer - Pianoforte Tutor, Czerny nin op. 599, op.849, op.636, op.299 metotları etüt çalıştırma üzerine tasarlanmış albümler olduğundan, yukarıdaki soruda bahsedilen legato, staccato, portato, pedal, gam ve arpej gibi temel tekniklerin kazanılabilmesinde önemli derecede belirleyici olmasından dolayı dikkat çekicidir. Hanon ve Pischna nın egzersiz kitapları özellikle sözkonusu bu teknikleri daha da hızlandırma amaçlı olduğundan, başka bir deyişle bu teknikleri kullanmayla birlikte hız kazanma amaçlı çalışmalara da yer verdiği için sıklıkla öğretim elemanları tarafından tercih edilmektedir. Heller, Clementi, Cramer ve Moszkowski nin etüt kitapları ise gerek hız kazanma, gerekse pedal ve vibratolu çalış tekniklerini de içermesinden dolayı özellikle üst sınıflarda çalınabilecek nitelikte metotlar olarak yukarıdaki tabloda yer almışlardır. TABLO 3. Soru 2: Polifonik çalıģmalar yapılabilmesi için Barok Dönem e ait eserler hangileridir? Besteci adı George F. Handel George F. Handel Domenico Scarlatti Eser Adı Der Erste Bach BWV Kleine Preludien und Fugen BWV English Suiten BWV French Suiten Inventionen II & III Klavierstucke Suiten Tablo 3 de öğretim elemanları tarafından 2. Soruya verilen yanıtlar görülmektedir. Özellikle; Barok Dönem eser çalıştırılırken Johann Sebastian Bach ın örnek verilmesi ve çok tercih edilen bir besteci olması dikkat çekicidir. J. S. Bach, piyano başlangıç düzeyine yönelik özellikle küçük yaştaki küçük elli öğrenciler için çok sayıda eseri bulunduğundan müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardaki piyano repertuarında çokça tercih edilen bir bestecidir. Eserleri öncelikle yukarıda da bahsedilen legato ve portato çalış tekniklerini içermesi ve gerek parmaklar gerekse duyuş açısından çok sesliliği çalıştırması bakımından önemlidir. Diğer taraftan söz konusu bu tekniklere bağlı olarak piyanoda özellikle barok dönemde kullanılan çeşitli süsleme (mordan, tril, grupetto v.b.) notalarını da çalıştırması bakımından J. S. Bach ın eserleri önerilmektedir. Ayrıca aşamalı olarak artan, büyüyen teknik

5 1671 kazanımları da sağladığından dolayı J. S. Bach ın eserleri öncelikli tercih nedenidir. Ġleri sınıflarda çalınabilecek süitleri ve invetionları polifonik çalma tekniğine katkıları dolayısıyla önemlidir. Handel ve Scarlatti nin eserleri ise Barok Dönem içerisinde kullanılan ve polifonik çalışmaları kuvvetlendirmenin yanı sıra özellikle Scarlatti nin eserlerindeki hız kazandırma amaçlı çalışmalar bakımından bu besteciler de öğretim elemanları tarafından tercih edilmişler ve yukarıdaki tabloda yer almışlardır. TABLO 4. Soru 3: Farklı dönemlerdeki eserleri biçimsel açıdan analiz ederek seslendirebilmek için Klasik, Romantik ve ÇağdaĢ Dönemler den önerilen eser ve metotlar hangileridir? Besteci adı Eser Adı Muzio Clementi op. 36 Sonatinler Anton Diabelli op.168 Sonatinler Fiedrich Kuhlau op.20 ve op. 55 Sonatinler Joseph Haydn Wolgang Amadeus Mozart Ludwig van Beethoven Franz Schubert op.90 Impromptus Robert Schumann op.68 Felix Mendelshonn B. Gondollied Masurkas Waltzes Nocturnos Preludes Piyotr Ilyç Tchaikovsky op.39 Children s Album Edward Grieg Liric Pieces Bela Bartok For Children, Book 1 Bela Bartok Microcosmos Vol. I, II, III, IV. Tablo 4 de öğretim elemanları tarafından 3. Soruya verilen yanıtlar görülmektedir. Özellikle; Clementi, Diabelli ve Kuhlau sonatinler öğrencilerde hızlı çalma, deyim ve cümle ifadelerinin çalışılması, cümle, süsleme ve stil bilgisinin kazanılması, nüans, yorum ve pedal çalışmalarını sağlaması, basit sonat formunun kavranması bakımından başlangıç düzey ve ilk yıllarda çalışılabilecek eserler arasında yer almaktadır. Bu bakımdan öğretim elemanlarınca da sıklıkla tercih edilen eserler arasındadırlar. Haydn, Mozart ve Beethoven in sonatları (Betthoven in özellikle op.2 no.1 Fa Minor, op.49 no.1 Sol Minor, op.49 no.2 Sol Major sonatları) öğrencilerde sonat formunda çalışmalar yapabilmek için gerekli ve bu yüzden tercih edilenler arasındadır. Bartok un özellikle microcosmos albumu deşifreyi ve iki elin koordinasyonunu kuvvetlendirdiği için her sınıfta her yarıyılda çalışılması gereken metotlar olarak önerilmişlerdir. Schumann, Mendelshonn, Schubert, Chopin ve Tchaikovsky nin eserleri yoruma yönelik, nüans, pedal ve stil açısından önemli seviye eserler olarak kabul edildiğinden her yarıyılda çalışılması gereği vurgulanmıştır. Özellikle ileri sınıflarda öğrenciler için piyano eğitiminde seçkin eser niteliğinde yer almakta olan bu eserler, piyano başlangıç düzeyinden bu yana öğrenilen tüm teknik konuları kapsamaktadır. Ancak daha ileri, gelişmiş bir parmak-bilek-kol tekniği, pedal, nüans ve yorum özellikleri içermektedir. Daha önce de bahsedildiği gibi legato, staccato, portato, pedal, gam ve arpej gibi temel tekniklerin kazanılmasından sonra aynı teknikleri içeren ancak aşamalı olarak gelişen bu kazanımlar yukarıdaki tabloda verilen eserlerin de içeriğinde yer almaktadır. Dolayısıyla; piyano öğretim elemanlarınca tercih edilen, derslerde çalıştırılan ve çalıştırılması önemli bulunan eserler arasında yer almaktadırlar.

6 1672 SONUÇ ve ÖNERĠLER Eğitim Fakülteleri Müzik Anabilim Dalları lisans eğitimi piyano derslerinde kullanılan repertuar incelenmiş, elde edilen bulgulara göre piyano eğitimine yönelik metot, albüm gibi çalışmaların belli teknik özellikler gözetilerek kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Ancak çoğu zaman eserlerin tercih edilme nedenlerinden bazıları olarak; belli başlı teknik kazanımlar olmasının dışında yarılı bitirmek, o yarıyılı geçip hızlı bir şekilde diğer sınıflara atlamak gibi amaçlar olduğu da bir gerçektir. Bazı eserlerde hangi teknik kazanımın yer aldığı gözetilmeksizin, aynı yarıyılda aynı teknik konuyu içeren pek çok parça çalarak konu zenginliği ve teknik donanım açısından eksik ve yetersiz derslerin yapıldığı durumlar da söz konusu olmaktadır. Bu sebeplerle müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardaki piyano repertuarının teknik açıdan konulara bölünerek basamaklandırılması ve teknik adımlar dizisi çıkarılarak bu adımlara göre çalınacak parçaların hangi teknikleri içerdiğinin saptanması gereklidir. Kısaca; eğitim fakülteleri müzik anabilim dallarında lisans süresince yapılacak olan piyano eğitiminde yer alan teknik adımlar listesinin sıralanması ve derslerde okutulan eserlerin bu listeye göre dağılımının yapılarak bu teknik adımlara ilişkin gösterdiği paralelliğin saptanması gereklidir. Böylelikle; piyano öğretmenlerinin öğrencilerine, hangi eserlerde hangi teknik hedeflerin kullanıldığı belirlenmiş daha bilinçli bir repertuar kazandırmaları ve müzik öğretmeni adaylarının mevcut piyano eğitimi repertuarına ilişkin bilgilerinin de daha donanımlı olması mümkün olacaktır. KAYNAKLAR ERCAN, N. (2008). Piyano Eğitiminde Ġlke ve Yöntemler. Birinci Basım. Ankara: Sözkesen Matbaası. KAMACIOĞLU, F & ÜNAL, O. (2009). Piyano öğretmenlerinin KarĢılaĢtıkları Sorunlar ve Probleme Dayalı Öğrenme Modeli ile Çözüm Önerileri. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun: Türkiye PAMĠR, L. (1982). ÇağdaĢ Piyano Eğitimi. Ġstanbul:Beyaz Köşk Yayınları YÖK, (2006). Müzik Öğretmenliği Lisans Programı. Yüksek Öğretim Kurulu, Ankara: Türkiye

DOI:10.7816/sed-02-01-04

DOI:10.7816/sed-02-01-04 DOI:10.7816/sed-02-01-04 MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARI LİSANS PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILAN ESERLERİN PİYANO ÇALMA DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AÇISINDAN YARIYILLARA GÖRE DAĞILIMI 1 Feyza SÖNMEZÖZ

Detaylı

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ *

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ * Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PİYANO ESERLERİNDEN EGZERSİZ YAZMA

Detaylı

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI HALK TÜRKÜLERİNİN SİSTEMATİK OLARAK PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILMASI DOKTORA TEZİ BARIŞ TOPTAŞ

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) 2006 PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

92 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.org

92 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.org 92 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSLERİNDE TÜRK BESTECİLERİNİN ESERLERİNİN KULLANILMA DURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Deniz Beste

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI (Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Gökay Yıldız Accepted: January 2013 Mehmet Akif Ersoy University, Burdur-Turkey. ISSN : 1308-7290 gokay@mehmetakif.edu.tr 2013 www.newwsa.

Gökay Yıldız Accepted: January 2013 Mehmet Akif Ersoy University, Burdur-Turkey. ISSN : 1308-7290 gokay@mehmetakif.edu.tr 2013 www.newwsa. ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy NWSA-FINE ARTS Elmas Gün Received: September 2012 Gökay Yıldız Accepted: January 2013 Mehmet Akif Ersoy University, Burdur-Turkey NWSA ID : 2013.8.1.D0121

Detaylı

ORTA DÜZEY PİYANO EĞİTİMİ İÇİN REPERTUVAR SEÇME İLKELERİ

ORTA DÜZEY PİYANO EĞİTİMİ İÇİN REPERTUVAR SEÇME İLKELERİ Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 645-652 Özet ORTA DÜZEY PİYANO EĞİTİMİ İÇİN REPERTUVAR SEÇME İLKELERİ Şehnaz ERTEM Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü,

Detaylı

Czerny Op. 299 30 Numaralı Etüde Yönelik Teknik ve Biçimsel Analiz A Technical and Figural Analysis Directed for Czerny Op. 299 Number 30 Etude

Czerny Op. 299 30 Numaralı Etüde Yönelik Teknik ve Biçimsel Analiz A Technical and Figural Analysis Directed for Czerny Op. 299 Number 30 Etude Czerny Op. 299 30 Numaralı Etüde Yönelik Teknik ve Biçimsel Analiz A Technical and Figural Analysis Directed for Czerny Op. 299 Number 30 Etude M. Kayhan KURTULDU * Özet Bu çalışmada piyano eğitimi sürecinde

Detaylı

Piyano Öğretiminde Deşifre Becerisinin Kazandırılması *

Piyano Öğretiminde Deşifre Becerisinin Kazandırılması * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2011, 12(1), 39-49. Piyano Öğretiminde Deşifre Becerisinin Kazandırılması * Burcu ÖZER, Nalân YİĞİT ** Piyano Öğretiminde Deşifre Becerisinin

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE SES EĞİTİMİ ALAN DERSLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ YETERLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE SES EĞİTİMİ ALAN DERSLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ YETERLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE SES EĞİTİMİ ALAN DERSLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ YETERLİKLERİ

Detaylı

3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO PERFORMANSI ÖZYETERLİK ALGILARI İLE PİYANO ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRENCİLERİN PİYANO PERFORMANSI HAKKINDAKİ

3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO PERFORMANSI ÖZYETERLİK ALGILARI İLE PİYANO ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRENCİLERİN PİYANO PERFORMANSI HAKKINDAKİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO

Detaylı

J.S. BACH IN EĞİTİM YAPITLARINDAN OLAN ENVANSİYONLAR VE PRELÜD-FÜGLERİN İNCELENMESİ. İzzet YÜCETOKER *

J.S. BACH IN EĞİTİM YAPITLARINDAN OLAN ENVANSİYONLAR VE PRELÜD-FÜGLERİN İNCELENMESİ. İzzet YÜCETOKER * J.S. BACH IN EĞİTİM YAPITLARINDAN OLAN ENVANSİYONLAR VE PRELÜD-FÜGLERİN İNCELENMESİ İzzet YÜCETOKER * ÖZ Johann Sebastian Bach, barok dönemde yaşamış en ünlü organistlerden biridir. Yaşamı boyunca büyük

Detaylı

ÖZET. Deniz Beste ÇEVİK ** Elif GÜVEN ***

ÖZET. Deniz Beste ÇEVİK ** Elif GÜVEN *** İLKÖĞRETİM MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ŞARKILARINA PİYANODA EŞLİK YAPABİLME KONUSUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA * A Study on the Views for Accompaniment of Primary School Teachers to School Songs

Detaylı

GENEL BİLGİLER. :Müzik Öğretmenliği. :Prof.Dr.A.Esra Aslan, Prof.Filiz Kamacıoğlu. Tez Türü ve Tarihi :Doktora Eylül 2005

GENEL BİLGİLER. :Müzik Öğretmenliği. :Prof.Dr.A.Esra Aslan, Prof.Filiz Kamacıoğlu. Tez Türü ve Tarihi :Doktora Eylül 2005 GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı Anabilim Dalı Programı Tez Danışmanı :Sena Gürşen Otacıoğlu :Güzel Sanatlar Eğitimi :Müzik Öğretmenliği :Prof.Dr.A.Esra Aslan, Prof.Filiz Kamacıoğlu Tez Türü ve Tarihi :Doktora

Detaylı

Denizli Özay Gönlüm Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Denizli Özay Gönlüm Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı (0) 4963 Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü Hazırlık Sınıfı Flüt Eğitiminin Hedefler, Hedef Davranışlar, İçerik Yönünden İncelenmesi, Hazırlık

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ HEDEF VE DAVRANIŞLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ HEDEF VE DAVRANIŞLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ HEDEF VE DAVRANIŞLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş Gaziosmanpaşa Üniversitesi sumuzdas@yahoo.com Özet Bu çalışma,

Detaylı

KONSERVATUVAR ŞARKICILIK LİSANS PROGRAMLARINDA SOLFEJ EĞİTİMİNDE İZLENEN KAYNAK VE YÖNTEMLERİN ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

KONSERVATUVAR ŞARKICILIK LİSANS PROGRAMLARINDA SOLFEJ EĞİTİMİNDE İZLENEN KAYNAK VE YÖNTEMLERİN ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONSERVATUVAR ŞARKICILIK LİSANS PROGRAMLARINDA SOLFEJ EĞİTİMİNDE İZLENEN KAYNAK

Detaylı

Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Armoni ve Piyano Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkiler

Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Armoni ve Piyano Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkiler 722 Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Armoni ve Piyano Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkiler Yrd. Doç. Dr. D. Beste CEVIK, Balıkesir Üniversitesi Necatibey

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE UYGULANAN BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ (KEMAN) DERS PROGRAMLARININ YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK EĞİTİMCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE UYGULANAN BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ (KEMAN) DERS PROGRAMLARININ YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK EĞİTİMCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE UYGULANAN BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ (KEMAN) DERS PROGRAMLARININ YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK EĞİTİMCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Mustafa Uslu Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE VERİLEN KEMAN EĞİTİMİNDE ÇİFT SES ÇALMA DURUMLARININ

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programı Hakkındaki Görüşleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programı Hakkındaki Görüşleri 164 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programı Hakkındaki Görüşleri Çavuş ŞAHİN * Osman Yılmaz KARTAL ** Özet Araştırmanın amacı Sınıf Öğretmeni adaylarının YÖK ün Sınıf Öğretmeni

Detaylı

PİYANO EĞİTİMİ TARİHİ Buğra Gültek

PİYANO EĞİTİMİ TARİHİ Buğra Gültek PİYANO EĞİTİMİ TARİHİ Buğra Gültek Piyano Öncesi Dönemin Pedagojik Yaklaşımlarına Genel Bakış Piyano öncesi klavyeli çalgıların ilk dönemlerinde, bu çalgılara özel olarak yazılmış eserlere rastlanmamaktadır.

Detaylı

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BĠREYSELÇALGI EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK REPERTUAR KAZANIM DURUMLARININ ĠNCELENMESĠ. Özet

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BĠREYSELÇALGI EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK REPERTUAR KAZANIM DURUMLARININ ĠNCELENMESĠ. Özet KURTASLAN, Hazan, Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Eğitimine Yönelik Repertuar Kazanım Durumlarının İncelenmesi MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BĠREYSELÇALGI EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK REPERTUAR KAZANIM DURUMLARININ

Detaylı

Güler Demirova * ÖZET

Güler Demirova * ÖZET Güler DEMİROVA Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler PİYANO EĞİTİMİNDE GAM TEKNİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Güler Demirova * ÖZET Gamlar piyano eğitiminde teknik çalışmanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Detaylı

TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALLARINDA KORO EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALLARINDA KORO EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ UYGULAMALARI Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 29, Sayfa 29-47, 2010 TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALLARINDA KORO EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ UYGULAMALARI Nalan Yiğit 1, Oğuz Karakaya 2 1 Doç. Dr. S.Ü.

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Bülent İnal Çankaya Üniversitesi Ankara inal@cankaya.edu.tr Dr. Erdem Aksoy Çankaya Üniversitesi Ankara erdem@cankaya.edu.tr

Detaylı

SUZUKİ PİYANO OKULU METODU

SUZUKİ PİYANO OKULU METODU Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 6 Sayı: 10 Güz 2005 s. 71-86 SUZUKİ PİYANO OKULU METODU Dr. Belir Tecimer Kasap * ÖZET Japon keman sanatçısı ve dünyaca ünlü öğretmen Dr. Shinichi Suzuki çok küçük yaştaki

Detaylı