MEHMET ÂKİF ERSOY UN BESTELENMİŞ ESERLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEHMET ÂKİF ERSOY UN BESTELENMİŞ ESERLERİ"

Transkript

1 MEHMET ÂKİF ERSOY UN BESTELENMİŞ ESERLERİ Büyük vatan şairi, fikir ve mücadele adamı, ahlâk âbidesi Mehmet Âkif Ersoy un milletine armağanı, Safahat adlı anıt eseri; ölmez hatırası ise Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı dır. Pek çok şâiri gibi, Mehmet Âkif in manzumeleri zaman zaman ünlü bestekârlarımız tarafından bestelenmiş manzumelerini konu edineceğiz. Bu besteleri şu şekilde sıralayabiliriz: İstiklal Marşı Türk İstiklal Savaşının devam ettiği günlerde Ankara da Tâceddin Dergâhı nda Mehmet Âkif tarafından yazılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nin 12 Mart 1921 tarihli toplantısında millî marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı nın bestelenmesi için Maârif Vekâleti (Millî Eğitim Bakanlığı) tarafından bir yarışma açılmasına karar verildi. Tanınan süre sonunda Maârif Vekâleti ne elli beş adet marş bestesi ulaştı (Mayıs 1922). Marş bestekârları arasında Türk müziğinin tanınmış isimleri bulunmaktaydı. Bu isimlerden bazıları şunlardır: Ali Rifat Çağatay, Ahmet Yektâ Mardan, Rauf Yektâ Bey, Mehmet Zâti Arca, Kâzım Uz, İsmail Zühtü, Mustafa Sunar, Sadettin Kaynak, Giriften Âsım Bey, Hüseyin Sadettin Arel, Muallim İsmail Hakkı Bey, Abdülkadir Töre, Lem i Atlı, Mehmet Suphi Ezgi, Osman Zeki Üngör. İstiklal Savaşının devam eden günlerinde, ağırlaşan savaş şartları göz önüne alındığında bu bestelerin değerlendirilmesi mümkün değildi. Bu süre içerisinde yurdun çeşitli bölgelerinde, İstiklal Marşı nın değişik besteleri okunmaya başlamıştı. Edirne ve civarında Ahmet Yektâ Mardan, İzmir ve Eskişehir civarında İsmail Zühtü, Balıkesir ve yöresinde Hasan Basri Çantay, İstanbul un Rumeli yakasında Mehmet Zâtı Arca, Anadolu yakasında Ali Rifat Çağatay, Ankara ve civarında ise Osman Zeki Üngör ün besteleri okunmaktaydı. Bu çok başlılık görüntüsü ortaya koyan durum ise hoşnutsuzluk yaratmaktaydı. İstiklal Savaşının zaferle sonuçlanması nın ardından, İstiklal Marşı bestelerinin değerlendirilerek bir sonuca gidilmesi gündeme geldi. İstanbul da Mûsiki Encümeni Reisi Ziya Paşa nın başkanlığında kurulan bir komisyona havale edilen eserler üzerinde yapılan çalışmalar 12 Temmuz 1923 tarihinde tamamlandı ve Ali Rifat Çağatay ın bestesi İstiklal Marşı olarak kabul edildi yılına kadar bu beste Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı olarak çalınıp söylendi. Aynı yıl Maârif Vekâleti tarafından resmî kuruluşlara gönderilen bir genelge ile Riyâset-i Cumhur Musiki Heyeti şefi Osman Zeki Üngör ün İstiklal Marşı bestesinin resmî marş olarak kabul edildiği bildirildi. O tarih ten günümüze kadar aynı beste, Türkiye Cumhuriyeti Millî Marşı olarak çalınıp söylenmektedir. Osman Zeki Üngör ün bestesi dışında, eseri günümüze ulaşan İstiklâl Marşı bestekârları şunlardır: 1. Ali Rifat Çağatay, 2. Ahmet Yektâ Madran (2 adet), 3. Muallim İsmail Hakkı Bey,

2 4. Mustafa Sunar, 5. Mehmet Zâti Arca, 6. Kazım Uz, 7. İsmail Zühtü, 8. Abdülkâdir Töre1 Bülbül Safahat ın Yedinci Kitabı Gölgeler de yer alan: Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım; Nihayet, bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım beytiyle başlayan bu şiir, İstiklal Savaşında Bursa nın Yunan ordusu tarafından işgal edildiği günlerde yazılarak yayımlanmış (7 Mayıs 1921) ve Mehmet Âkif manzumenin altına şu notu ilave etmiştir: Bu manzume yazılırken Yunan istilâsı altındaki topraklarımız, hususiyle Bursa ya dair elîm haberler geliyordu; tedkikine de imkân yoktu. Bu acı haber Ankara da duyulduğu gün Mehmet Âkif in de Burdur mebusu (milletvekili) olarak hazır bulunduğu Meclis te kürsüye çıkan mebuslar konuşmalarını, başkanlık kürsüsüne çekilen siyah bir örtü altında yapmışlar ve bu örtü Bursa nın kurtuluşuna kadar orada kalmıştır. Mâhur makamıyla başlayıp dört makam üzerinden bestelenen bu eser, ilk defa 29 Ekim 1921 tarihinde işgal altında bulanan İstanbul da Şehzadebaşı semtindeki Millet Tiyatrosu nda, bestekârı Ali Rifat Çağatay ın şefliğinde ve yine onun başkanı bulunduğu Kadıköy Şark Musikisi Korosu tarafından çalınıp okunmuştur. Eserin bu ilk okunuşunda, konser salonunun karşısındaki Rum kilisesinin üstünde Yunan bayraklarının dalgalanmakta olduğu ve orada bulunanların bu tablo karşısında konseri ağlayarak izledikleri söylenir. Çanakkale Mersiyesi Safahat ın Altıncı Kitabı Âsım ın bir kısmını teşkil eden: Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi

3 mısrâlarıyla başlayan ve Çanakkale Şehitleri adıyla tanınan şiirin bir parçası olan: Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd i Bedr in arslanları ancak bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni târihe desem, sığmazsın. Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb Seni ancak ebediyetler eder istîâb. mısrâlarından meydana gelen kıt aları, ünlü bestekâr ve ses sanatçısı Sadettin Kaynak tarafından 1933 yılında, dinî mûsikimizin mersiye formunda segâh makamında bestelenmiştir. Ordunun Duâsı Mehmet Âkif in Safahat ına almadığı şiirleri arasında yer alan bu manzume, Millî Mücâdelenin henüz başladığı, Anadolu da yeni oluşmaya başlayan Kuvâ-yı Milliye birliklerinin düşmanla mücadele ettikleri günlerde 19 Haziran 1920 tarihinde yazılmıştır. Yılmam ölümden, yaradan, askerim; Orduma gâzî dedi Peygamberim. Bir dileğim var. Ölürüm isterim: Yurduma tek düşman ayak basmasın. Âmin! desin hep birden yiğitler, Allâhu ekber gökten şehitler.

4 Âmîn! Âmîn! Allâhu ekber! mısrâlarıyla başlayan bu uzunca eser yine Ali Rifat Çağatay tarafından nihavent makamında ve marş formunda bestelenerek Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Reisi (Genelkurmay Başkanı) Fevzi Çakmak (Mareşal) tarafından ordunun bütün birimlerine gönderilmiş ve bir millî marş olarak herkesin dilinde dolaşmaya başlamıştır. Safahat ın Yedinci Kitabı Gölgeler içerisinde yer alan Gece adlı şiirin bazı mısrâlarının bestesidir: Ezelden âşinânım ben, ezelden hem-zebânımsın; Berâber ahde bağlandık, ne olsan yâr-ı cânımsın; Ne olsam zerrenim, kalbimde hâlâ çarpar esrârın; Gel ey cânân, gel ey can, kalmasın ferdâya dîdârın. Bu dörtlük ûdî bestekârımız Şerif içli tarafından şarkı formunda ve hüseynî makamında bestelenmiş olup şarkı repertuarımızın sevilen eserleri arasındadır.2 Bu dörtlük Gölgeler adlı şiirin Sebîlürreşad Dergisi nde bu yayımlanan ilk neşrinde bulunmaktadır. Daha sonraki Safahat neşirlerinde bu dörtlüğünde de içinde yer aldığı son on dört mısrâ tamamen farklıdır. Nerdesin Yedinci Kitap Gölgeler deki Nerdesin başlıklı kıt adır: Lâmekânlarda mısın, nerdesin, ey gâib ilâh? Dönerim enfüsü, âfâkı ezelden beridir. Serpilip kubbene donmuş, o ışık damlaları, Seni, yer yer arayan yaşlarımız izleridir. Mısır da bulunduğu sırada Hilvan da 19 Kasım 1932 de kaleme alınan manzume, bestekâr Ali Nihat Karamemişoğlu tarafından nihavent şarkı olarak bestelenmiştir.

5 Bir Arîza Yedinci Kitap ta Ey bâd-ı sabâ, uğrayacaksın ya şimâle? mısrâıyla başlayan, Hilvan da 1 Ağustos 1929 tarihinde kaleme alınan kırkdört mısrâlık bu şiirin on beş mısrâsı bestelenmiştir. Kendisinden yardım gördüğü Prens Abbas Halîm Paşa ya mektup tarzında yazılan eser yine Ali Nihat Karamemişoğlu tarafından bestelenmiştir. Köse İmam Safahat ın Birinci Kitabı nda yer alan bu uzun manzume Ali Rifat Çağatay tarafından operet formunda bestelenmiştir. Cenk Marşı Safahat ın dışındaki şiirlerinden olan ve: Yurdunu Allah a bırak, çık yola: Cenge deyip çek ki vatan kurtula beytiyle başlayan manzume, Balkan Savaşı nın başlaması üzerinde 17 Ekim 1912 tarihinde neşredilmiştir. Eser, Mustafa Cahit Atasoy tarafından rast makamında bestelenmiştir. Safahat ın Beşinci Kitabı Hâtırâlar da yer alan: Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır; Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundadır. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı Yezdân ın Ne irfânın kalır tesiri kat iyyen, ne vicdânın mısrâları bestekâr Rüştü Eriş tarafından neveser makamında bestelenmiştir.

6 Safahat a almadığı şiirlerinden olan ve Şark ın Yegâne Dâhî-i San atine başlığı altında, büyük sanatkâr Şerif Muhiddin Targan a ithâfen kaleme alınmış: Yanık bağrında, yıllardır, kanar mızrâbının yâdı mısrâıyla başlayan manzume, İstanbul Devlet Klâsik Müziği Korosu ud sanatçılarından Osman Nuri Özpekel tarafından hicazkâr makamında bestelenmiştir. İlâhi Safahat ın Yedinci Kitabı Gölgeler deki Yeis Yok şiirinin son beyiti olan: Allah a dayan, sa ye sarıl, hikmete râm ol Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yıl. mısrâlarına, Ali Ulvi Kurucu nun: Allâh a dayan, gâyene tevf_kini versin, Kur ân a sarılmazsan eğer ye se düşersin. beyiti de ilâve edilerek Ali Kemal Belviranlı tarafından rast makamında bestelenmiştir. Mehmet Âkif in Safahat ta bulunmayan, Baytar Mektebi nde öğrenci iken kaleme aldığı O Gözler başlığı altında: Sevk-i a mâk-ı hayâlât etmede her an beni mısrâıyla başlayan manzumesi, bestekâr Câhit Öney tarafından hüseynî makamında bestelenmiştir.

7 Bir mûsiki toplantısında, ünlü kemânî Sadi Işılay ın yaptığı keman taksiminden çok etkilenen Mehmet Âkif hemen orada: Bütün eşya Hüdâ yı zikreden bir sırr-ı hikmettir mısrâıyla başlayan bir kıt ayı yazarak Sadi Işılay a vermiş ve bu şiir daha sonra Rüştü Eriç tarafından sûzinâk şarkı olarak bestelenmiştir. 1 Osman Zeki Üngör ile ilk yedi bestekârların besteleri için bkz. Muhiddin Nalbandoğlu, İstiklal Marşımızın Tarihi, İstanbul 1964, s.10-28; Abdülkâdir Töre nin marş notası için bkz. Tarih ve Toplum Dergisi, İstanbul, 1990, sy.74,s Yukarıda isimleri sıralanan İstiklal Marşı bestekârlarından ilk dördünün İstiklal Marşı besteleri, Bülbül, Çanakkale Mersiyesi, Ordunun Duâsı ve hüseynî şarkı, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. tarafından Bestelenen Şiirleriyle Mehmet Âkif adıyla Kaset / CD olarak yayımlanmıştır. KAYNAKÇA Muhiddin Nalbandoğlu, İstiklal Marşımızın Tarihi, İstanbul, 1964, s.10-28, Etem Üngör, Türk Marşları, Ankara, 1966, s Yaşar Çağbayır; İstiklal Marşımızın Tahlili, Ankara, 1988, s Zeki Sarıhan, Vatan Türküsü İstiklal Marşı Tarihi ve Anlamı, Ankara. Muhiddin Nalbandoğlu, Mehmet Âkif in Bestelemiş Eserleri ; Musiki Mecmuası, İstanbul, 1964, sy.202, s Mehmet Önder, İstiklal Marşı Belgeleri, Türk Edebiyatı Dergisi (Mehmet Âkif Anıt Sayısı), İstanbul, 1986, sy.158, s Cahit Öney, Mehmet Âkif de Müsiki, Musikimizde Mehmet Âkif, Musiki Mecmuası, İstanbul, 1996, sy.455, s Nuri Özcan, İstiklal Marşı (Musiki), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.23, s Nuri Özcan Nota Arşivi.

MEHMET ÂKİF ERSOY HAYATI VE ESERLERİ

MEHMET ÂKİF ERSOY HAYATI VE ESERLERİ MEHMET ÂKİF ERSOY HAYATI VE ESERLERİ HAYATI Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılının Aralık ayında, İstanbul un Fatih ilçesinin Sarıgüzel semtinde doğmuş ve 27 Aralık 1936 Pazar günü, saat 19.45 te Beyoğlu ndaki

Detaylı

Yıldız Erkekler Masa Tenisi takımımız BODY WOLDS Sergisinde

Yıldız Erkekler Masa Tenisi takımımız BODY WOLDS Sergisinde AVNĠ BAġMAN ĠLKÖĞRETĠM OKULU AYLIK OKUL GAZETESĠ NĠSAN 2011 SAYI :3 Yıldız Erkek Voleybol takımımız Ģampiyon 6-A ve 6-B Sınıfları Arasında Münazara Yıldız Kızlar Masa Tenisi takımımız Ġstanbul birincisi

Detaylı

Türkiye. Sağlık Bülteni. Mart 2015 100. YILINDA ÇANAKKALE ZAFERI TIP BAYRAMI VE ÇANAKKALE ZAFERİ ÖNCE İNSAN ÖNCE SAĞLIK

Türkiye. Sağlık Bülteni. Mart 2015 100. YILINDA ÇANAKKALE ZAFERI TIP BAYRAMI VE ÇANAKKALE ZAFERİ ÖNCE İNSAN ÖNCE SAĞLIK Türkiye Sağlık Bülteni Mart 2015 100. YILINDA ÇANAKKALE ZAFERI TIP BAYRAMI VE ÇANAKKALE ZAFERİ ÇANAKKALE SAVAŞLARI ÇANAKKALE ZAFERİNİN ETKİLERİ ÖNCE İNSAN ÖNCE SAĞLIK Vurulup tertemiz alnından, uzanmış

Detaylı

ALTINDAĞ. 12 MART İSTİKLAL MARŞI NIN KABULÜ ve MEHMET AKİF ERSOY ÖZEL SAYISI

ALTINDAĞ. 12 MART İSTİKLAL MARŞI NIN KABULÜ ve MEHMET AKİF ERSOY ÖZEL SAYISI ALTINDAĞ 12 MART İSTİKLAL MARŞI NIN KABULÜ ve MEHMET AKİF ERSOY ÖZEL SAYISI Liseler Arası "İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy" Konulu Afiş Yarışması 1. Zeynep 1 İREM Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu

Detaylı

ENİS BEHİÇ KORYÜREK İN ESERLERİNDE MACARLAR VE MACARİSTAN *

ENİS BEHİÇ KORYÜREK İN ESERLERİNDE MACARLAR VE MACARİSTAN * ENİS BEHİÇ KORYÜREK İN ESERLERİNDE MACARLAR VE MACARİSTAN * Ömer ÇAKIR ** Sizlersiniz, ey kavm-i Macar bizlere ihvân: Ecdâdımızın müştereken menşei Turan Hüseyinzâde Ali Turan Atıf/ : Çakır, Ömer, (2014).

Detaylı

Mehmed Akif in Osmanlı daki sicil kaydı

Mehmed Akif in Osmanlı daki sicil kaydı KOD ADI: İRTİCA 906 MEHMED AKİF Mehmed Akif in Osmanlı daki sicil kaydı Yazılarında ve şiirlerinde Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid e sert eleştiriler yönelten Mehmed Akif hakkında Osmanlı Devlet kayıtlarında

Detaylı

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Başlarken Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Bu yıl Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi nin 100. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden

Detaylı

ATATÜRK ÜN ZONGULDAK GEZİSİ YÜCEL NAMAL

ATATÜRK ÜN ZONGULDAK GEZİSİ YÜCEL NAMAL ATATÜRK ÜN ZONGULDAK GEZİSİ YÜCEL NAMAL T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1 ATATÜRK ÜN ZONGULDAK GEZİSİ YÜCEL NAMAL Baskı Hazar Reklam Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic.Ltd.Şti. Kazım

Detaylı

*HAYATI, *YAZI HAYATI, *KÜLTÜR ÇEVRESİ, *KİŞİLİĞİ

*HAYATI, *YAZI HAYATI, *KÜLTÜR ÇEVRESİ, *KİŞİLİĞİ 1 ALİ CANİP *HAYATI, *YAZI HAYATI, *KÜLTÜR ÇEVRESİ, *KİŞİLİĞİ Prof. Dr. Rıza FİLİZOK I) HAYATI 1-Çocukluk Yılları Ali Canip, 1887 (1303) yılının haziran ayının -tahminen 28'indesalı günü İstanbul'un Üsküdar

Detaylı

İlk kez yayınlanan belgelerle... Vatanında Cüda İstiklal Şairi. Kod Adı: İrtİca-906. Mehmed Akif Ersoy. Muharrem COŞKUN

İlk kez yayınlanan belgelerle... Vatanında Cüda İstiklal Şairi. Kod Adı: İrtİca-906. Mehmed Akif Ersoy. Muharrem COŞKUN İlk kez yayınlanan belgelerle... Vatanında Cüda İstiklal Şairi Kod Adı: İrtİca-906 Mehmed Akif Ersoy Muharrem COŞKUN İlk kez yayınlanan belgelerle... Vatanında Cüda İstiklal Şairi Kod Adı: İrtİca-906 Mehmed

Detaylı

B İ R H İ L Â L U Ğ R U N A

B İ R H İ L Â L U Ğ R U N A B İ R H İ L Â L U Ğ R U N A ÇANAKKALE ZAFERİ NİN 100.YILI ANMA PROGRAMLARI ÇANAKKALE BİR HİLAL UĞRUNA PROGRAMI - Program hakkında afiş ve görsellerin ilde bilboard vs. gerekli yerlerde asılması, - Program

Detaylı

Osmanlı Devleti nde İlk Resmî Konservatuvar Olan Dârülelhanda Derleme ve Yayım Faaliyetleri

Osmanlı Devleti nde İlk Resmî Konservatuvar Olan Dârülelhanda Derleme ve Yayım Faaliyetleri TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 479 Osmanlı Devleti nde İlk Resmî Konservatuvar Olan Dârülelhanda Derleme ve Yayım Faaliyetleri The Compilation and The Publication Activities in Darulelhan (The First Official

Detaylı

Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547

Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547 Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 507 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547 Nihad Sâmi Banarl fieyma GÜNGÖR * NİHAD SÂMİ Banarlı Cumhuriyet devrinin

Detaylı

SAYI 15 / 2012 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET

SAYI 15 / 2012 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET SAYI 15 / 2012 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET Genel Yayın Yönetmeni Sabri DERELİ Yayın Danışma Kurulu Prof. Dr. Halil

Detaylı

Osmanlıda Alfabe Tartışmaları Ve Latin Alfabesinin Kabulü Sürecinde Mustafa Kemal in Çıktığı Yurt Gezileri: Tekirdağ Örneği

Osmanlıda Alfabe Tartışmaları Ve Latin Alfabesinin Kabulü Sürecinde Mustafa Kemal in Çıktığı Yurt Gezileri: Tekirdağ Örneği Osmanlıda Alfabe Tartışmaları Ve Latin Alfabesinin Kabulü Sürecinde Mustafa Kemal in Çıktığı Yurt Gezileri: Tekirdağ Örneği Discussions on Alphabet in the Ottoman and Nationwide Tours That Mustafa Kemal

Detaylı

YALÇIN KÜÇÜK ÜN MEHMET ÂKĐF ERSOY A DAĐR ĐFTĐRALARI ÜZERĐNE PROF. DR. NURULLAH ÇETĐN LE BĐR MÜLAKAT

YALÇIN KÜÇÜK ÜN MEHMET ÂKĐF ERSOY A DAĐR ĐFTĐRALARI ÜZERĐNE PROF. DR. NURULLAH ÇETĐN LE BĐR MÜLAKAT YALÇIN KÜÇÜK ÜN MEHMET ÂKĐF ERSOY A DAĐR ĐFTĐRALARI ÜZERĐNE PROF. DR. NURULLAH ÇETĐN LE BĐR MÜLAKAT Yalçın Küçük, yakın zamanda Çöküş (Mızrak Yayınları, Đstanbul 2010) adlı bir kitap yayınladı. Bu kitabında

Detaylı

TASAVVUFÎ ŞİİRİN GÜCÜ Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Samih Rifat, Hasan Ali Yücel Tekke Şâiri midir?

TASAVVUFÎ ŞİİRİN GÜCÜ Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Samih Rifat, Hasan Ali Yücel Tekke Şâiri midir? T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ Sayı: 9, Cilt: 9, 2000 TASAVVUFÎ ŞİİRİN GÜCÜ Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Samih Rifat, Hasan Ali Yücel Tekke Şâiri midir? Mustafa KARA * İnsanoğlunun hayatı

Detaylı

Beyoğlu için huzur vakti

Beyoğlu için huzur vakti Bilge kentin yeni sesi SAYI: 18 HAZİRAN 2013 2013 RAMAZAN BEYOĞLU BELEDİYESİ NİN AYLIK ÜCRETSİZ YAYINIDIR www.beyoglu.bel.tr 444 0 160 Belediyemizin Ramazan ayında gerçekleştireceği programlar belli oldu.

Detaylı

OĞLU EMİN AKİF ERSOY UN ANLATIMLARIYLA MEHMET AKİF ERSOY UN MİLLÎ MÜCADELEYE KATILMASI VE BAZI HUSUSİYETLERİ

OĞLU EMİN AKİF ERSOY UN ANLATIMLARIYLA MEHMET AKİF ERSOY UN MİLLÎ MÜCADELEYE KATILMASI VE BAZI HUSUSİYETLERİ OĞLU EMİN AKİF ERSOY UN ANLATIMLARIYLA MEHMET AKİF ERSOY UN MİLLÎ MÜCADELEYE KATILMASI VE BAZI HUSUSİYETLERİ Osman AKANDERE* Giriş İstiklâl Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy un tek oğlu olan Emin Akif Ersoy,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ATATÜRKÜN HAYATI. Sayfa :1 / 10

ATATÜRKÜN HAYATI. Sayfa :1 / 10 ATATÜRKÜN HAYATI Mustafa, 1881 senesinde Yunanistan ın Selanik kentinde (o zamanlar Osmanlı topraklarında idi) doğdu. Babasının ismi Ali Rıza Efendi, annesinin ise Zübeyde Hanımefendi. Osmanlı İmparatorluğu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ BİLİM DALI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ BİLİM DALI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ BİLİM DALI 167 NOLU ÇANAKKALE EYTAM SANDIĞINA MAHSUS TEMİNATLI İDANE DEFTERİ NİN TRANSKRİPSİYONU

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞI ve BULDANLI ŞEHİTLER

ÇANAKKALE SAVAŞI ve BULDANLI ŞEHİTLER ÇANAKKALE SAVAŞI ve BULDANLI ŞEHİTLER Yard. Doç. Dr. Veysi AKIN Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, vakin@pamukkale.edu.tr ÖZET 20. yüzyıl tarihi göz önüne alındığında Çanakkale

Detaylı

OSMANLI DEVLETİNDE MÜZİK EĞİTİMİ VEREN ÖNEMLİ KURUMLAR 1

OSMANLI DEVLETİNDE MÜZİK EĞİTİMİ VEREN ÖNEMLİ KURUMLAR 1 RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ Uluslararası Müzikoloji Dergisi www.rastmd.com OSMANLI DEVLETİNDE MÜZİK EĞİTİMİ VEREN ÖNEMLİ KURUMLAR 1 Hikmet Toker 2 Erhan Özden 3 ÖZET Tarih sahnesinde yaklaşık altı asır boyunca

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK HABER BÜLTENİ Sayı 195-196 Mart-Nisan 2014. Başımız Sağolsun

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK HABER BÜLTENİ Sayı 195-196 Mart-Nisan 2014. Başımız Sağolsun TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK HABER BÜLTENİ Sayı 195-196 Mart-Nisan 2014 Başımız Sağolsun TBMM Genel Kurulu, Soma da meydana gelen maden faciası nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. TBMM

Detaylı

Cumhuriyet Ankarası nın Devraldığı Edebî Miras: Cumhuriyet Dönemi ne Kadar Ankara daki Edebiyat Hayatı ve Edebiyat Mahfilleri*

Cumhuriyet Ankarası nın Devraldığı Edebî Miras: Cumhuriyet Dönemi ne Kadar Ankara daki Edebiyat Hayatı ve Edebiyat Mahfilleri* Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Cumhuriyet Ankarası nın Devraldığı Edebî Miras: Cumhuriyet Dönemi ne Kadar Ankara daki Edebiyat Hayatı ve Edebiyat Mahfilleri* The Literary Legacy

Detaylı

POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK

POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK 573 POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK ÖZDEMİR, Sinem TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Osmanlı nın son dönemi ile Cumhuriyet in ilk yıllarında başlayan batılılaşma ve modernleşme

Detaylı

ENİS BEHİÇ KORYÜREK İN ŞİİRLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

ENİS BEHİÇ KORYÜREK İN ŞİİRLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME ENİS BEHİÇ KORYÜREK İN ŞİİRLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME Dr. Kâzım ÇANDIR 1 Özet: Enis Behiç Koryürek, 27 Şubat 1893 tarihinde İstanbul da dünyaya gelir. Çocukluğu Makedonya da geçen şair, 1909 da İstanbul

Detaylı

İçindekiler BİRLİK DERGİSİ

İçindekiler BİRLİK DERGİSİ BİRLİK DERGİSİ Sayı: 203 Ocak - Şubat - Mart 2014 Yayın Sahibi TESUD Genel Merkezi Adına İmtiyaz Sahibi, Başyazar ve Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan KARAKUŞ (Em. Korgeneral) Tel: (0312) 418 20 54 / 119 Sorumlu

Detaylı

ARİF NİHAT ASYA NIN KASTAMONU SULTANİSİ NDEKİ ÖĞRENCİLİK YILLARI VE BU DÖNEMDE YAYINLANMIŞ ŞİİRLERİ

ARİF NİHAT ASYA NIN KASTAMONU SULTANİSİ NDEKİ ÖĞRENCİLİK YILLARI VE BU DÖNEMDE YAYINLANMIŞ ŞİİRLERİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 237-248 ARİF NİHAT ASYA NIN KASTAMONU SULTANİSİ NDEKİ ÖĞRENCİLİK YILLARI VE BU DÖNEMDE YAYINLANMIŞ ŞİİRLERİ Mustafa ESKI Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı