Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ğ İ Ü Ü İĞ Ğİ İ İ Ü Ü Ü Ü ğ ğ öğ ğ ö Ö ğ ç ğ ş ğ ğ ç ç ğ ğ ö ğ ş ğ ğ ç ö ş ö ş ş ğ İ ş ğ ğ ç Ö ö ö ş ş ğ ğ ğ ğ ö ş ö ş ğ ğ ğ ğ

2 Ü ğ ç Ş ç

3 Ü ğ ş ş ç ş ş ö ö ş ç ş ş ğ ş ş ğ ğ İ ş ğ ç ğ ç ç ö öğ Ü ğ ç ş ğ ö ç ç ş ö ş ç ş ğ ş ğ ç ç ş ö ş ç ç ş ş ğ ç ş ğ ç ç çö ğ ş ç ş ş ç ş ğ ş ğ ğ ş ş ş ş ğ ş ş ş ş ş ğ ö ş ş ğ ğ ç çö ğ ö ş İ İ ş ş ğ ö ş ş ş ş ş ş

4 ğ ş ş ş ğ ş ş ş ğ ş ş ç ş ş ğ ç ş ş ş ğ ş çö ğ İ ş ş ç ş ç ş Ç ş ş ş ş ç ş ç ş ğ ş Ş ö ş ç ö ş ğ ş ş ş ö ş ğ ö ö ğ ş ğ ş Ş ş ğ ö ş ç ö ş ğ ş ç ğ ş ş ş ş ş ş ç ş ç ş ş ğ Ö ğ Ş Ş ş Ü ğ ö ş ş ş ş ş ş ö İ ş ç Ö ş ç ş ğ Ö ş ç ç ç öğ ö ş ğ ş ğ ö ş ş ö ş ö ş ğ ö ş ş ğ ş ğ ö ş ğ ş

5 Ü ğ ş ş ğ ö ğ ç ş ğ ş ö ğ ö ş ç şş ç ö ç ş ğ ş İ ş ş ğ ö ğ ş ş ş ğ ş ş ö ğ ğ ş ö ş ş ş ş ş ö ç ş şş ş ş ş ş ş ğ ş ö ç ş ö ş ş ö ş ğ ş ğ ğ ö ğ ş ğ ö ğ ğ İ ş ğ ş Ş ş ş ö ş ç ğ İ ç ğ ş ş ş ğ ğ ğ ş ş ş ş ş ş ğ ç ş ş ğ ç ş

6 Ü ğ Ü ö ç ş ş ç ğ ç ş ğ ç ğ öğ ğ ş ğ ö ş ğ ö ç ö ö ğ ş ç ö ö ş ş ç ş ç ç ş ş ö ş ş ş ö ç ö ö ş ş ğ ç ş ö ş ş ş ç ş ğ Ö ö ş ş ç ş ş ş ş ç ö ş ş ö ş ş ç ş ö Ü ö ö ş ö

7 Ü ğ İ Ö ö ş ö ö ş Ü ö

8 Ü ğ Ö ö İ ğ ş ş ö ş ş ö ş ş

9 ğ İ ş ğ ö ğ ğ ö ş ş ş ş ş ş ö ş ö Ç ş şö ö ö Ş ö ğ ö ğ Ç Ç ç

10 Ü ğ ğ ç ş ş ğ ş ş ş ğ ö ö ç ö ş ğ ğ ğ ç ö ş ğ ş ş ş ğ ş ş ş çö ş ç ş ğ ö ğ İ ş ş ğ ğ ş ş ğ ö ş ğ ş ç ş çö ş ğ ğ ö ş ğ ş ç ş çö ğ ğ ş ğ ş ğ ç ş ç ö ç ö ş ğ ş ş ç ğ ş ö ç şş

11 ğ ğ ç Ç ç ş ş ş ö ş ğ ş ç ö ö ğ ö ç ö Ö ç ğ ş ş Ç İ ö ç ç ğ ğ ş ş ş ç ğ ş ğ ş ş ş ş ş ğ ş ğ ş ş ş ş ç ğ şş ğ şş ğ ş ğ ğ ç ö ş ş Ş ğ ş ş ö ö ö ğ ş ş Ç ç ş ş ş ş ğ ş ş ö ş ğ Öç İ ö ğ ş ğ ö ğ ğ ö ş ş ğ ö ş ğ ş ş ş ş

12 Ü ğ İ İ ğ ğ Ü ğ ç ş Ç ğ ğ ğ ç ş ş ğ ç ş ğ ğ ş ğ ö ğ ğ ş ç ğ ş ğ ç ş ğ ş ö ğ ğ ö ğ ş ç ş ş ş ç ç ğ ş ş ş ç ğ ş ş ş ş ç ç ş ğ ğ ş ş ö öğ ş ş ş ş ğ ş ğ ğ ş ş ğ ç ç ç ö ğ ç ç ğ ö ğ ğ ç ç ş ğ ş ç ö Ö ğ ğ ö ğ ğ ç ş ç ö ğ ğ ğ ş ğ ş ö ç ş ç ö ö ğ ö ç ş ğ ş ö ğ ş ç ş ç ğ ğ ç ç ğ ğ ş ö ç ö ş öğ ç ğ

13 ğ İ ş ö ğ ğ ğ ö ç ş ğ ğ ö ş ğ ğ ç ğ ş ç ş ş ş ç ç ğ ş ğ ç ö ğ ö ş ğ ş ö ö ş ş ö ğ ş ç ç Ö ğ ğ ğ ö ö ö ğ ğ ş ç ş ç ğ ş ç ç ç ğ ö ç ö ö ğ ş ö ş ğ ğ ş ç ö ğ ş ö ş ş ğ ö ğ ğ ğ ö ş ğ ğ ö ğ ç ğ ö ö çö çö ş ç ş ş ş ş ş ç ğ ğ ğ ğ öğ öğ ö Ç ğ ş ş ç ş ş ğ ö ç ğ ö ş ğ ş ğ ö Ç ğ öğ ö ö Ü Öğ ğ ğ ğ Ç ğ ç ç ğ Öğ ğ ö Ç ğ Öğ

14 Ü ğ ö ş ş ç ğ ç ğ ğ ş ş ş ş ğ ç İğ ö ç ş ğ ç ş ö ç ğ ç ği ğ ş ç ğ ğ ö ş ğ ç ğ ş Ç ğ ş ğ ç ğ ş ğ ç ğ ş ş ğ ş Ö ğ ğ ö ş ğ ö ş ş ğ ğ ö ö ş ş ğ ğ öğ ş Ö ğ ğ ğ ğ ş ğ ö ğ ğ ö ğ ş ç ğ ş ö ğ Ö ğ ç

15 Ü ğ Ü Öğ ğ ö ğ ö ç ş ç ş Ü Öğ ğ ğ Ç ğ ç ö Ç ğ ç ğ ç şş ş ğ ö öğ ğ ş ç ş ğ ç ğ İç ö ş ç ş ç ğ ş Ç ğ ş ğ ç ğ ş ğ ş ç ş ş ö ş ş ç ğ ğ ğ ğ öğ ç ş ğ ğ ğ ö Ç ğ ş öğ ö

16 ğ İĞİ öğ ğ ş ğ ö ç ç ğ öğ ğ ç ö ğ ğ ö ç ğ ç ö ö ö ğ ğ ö ç İ Ç İĞ Ğ İĞ Ğ ş ş Ü İĞ ö Ç ğ ş öğ ç ş ç ş ç Ö ş ö ğ ğ Ö ğ ö ğ ğ ş

17 Ü ğ ğ ö ç ö ö ç ğ ş ö ğ ş ğ ö ğ ğ ö ğ ş ş ğ ş ğ ş ğ ö ş ş ç ç çö ş ğ ş ş ç ç ş ş ç çö ğ ş ğ ç ö ö ğ ş ğ ç ö Ö şş ş ğ ğ ğ ğ ç ş ö Ğ ğ ç Ü İ İ ğ ğ Ç ş ö ş Ş ö ğ İ ö ş

18 ğ Ç ş Ü Ü ş İ İ ç ö ğ Ü ş Ş ğ ç ğ Ş Ş ğ ş ğ ö Ü ş İ Ü ğ Ğ İ İ Ğ Ö Ş Ş ç ğ ğ İ İ Ğ ğ İ ş ş ş Ü Ü Ü ğ ö ğ ş Ş ö ş ç İ Ü ş Ğ öğ ğ ö Ç ğ öğ Ü ş ç ğ ş ş Ç İ ğ ğ Ç ğ İ ş ğ İ

19 ği İ İ İ Ü öğ ğ ö ç İ İ İ İ İ öğ İ İ İ Ü ö ö İ

ö ğ ç ğ ğ ğ ö ğ ö ö ğ ç ö ö ç ğ ğ ğ ğ ç ö ö Ü Ş Ç ö ö ö Ş ö ç ğ ğ Ş Ç ğ Ç ç Ş ö ö ö ö ö ç ğ ö ç ö Ş çö ç Ş ğ ğ ğ Ş Ç ğ ö ö ğ ö ö ç ç Ç ğ ğ ğ ö ğ Ö Ş ğ ğ Ş ğ ö ç ğ ö ç ğ ç ç ğ Ş ç ö ö ğ ç ç ğ ç ç ğ ç ç

Detaylı

ş Ğ» ş Ğ ş Ü ğ Ö ğ ğ ğ ç ğ ş ğ ç ç ğ ğ ş ç ğ ş ğ ç ğ ş Ö Ö ç ö ş ç ş ö ş ğ ğ ğ ş ö ç ş ç ğ ğ ğ ç ş ç ö ş ş ç ğ Ö ğ ç ş ş ç ş ö ç ş ç ş ş ö ğ ş ş ö ö ş ö ş ç ş ğ ç ş ç ş ğ ç ç ö ş ö ö ş ö ğ ç ç ö ş ğ ö

Detaylı

İ İ İ İ İç ğ ş ğ ş ğ İ Ğ ğ ğ ğ ç ş Ğ ş İ ş Çğ ğ ğ İ İş ğ İ İ ÖÜ ç ç ş Ü Ü ğ ç ş Ü ş ğ ş ğ ç ş öğ ğ öğ ğ ş ş ğ öğ ğ ş ç ş Öğ ç Öğ ğ Öğ ö ö ğ ğ ş İ ç Ç İ İİİ ğ Ü Ü İ İ İ İİ Ü Ü öğ ş öğ ş öğ ş ş ğ ç ç Ü İ

Detaylı

ş ç ö ç ç ş ş ö ş ş ç ö ö ş ç ç ş ö ö ö ş ş ş ş ş ş ş ö ö ç ç ç ş ş ö ş ö ö ş ö ö ö ş ö ş Ö Ü Ç ö ö Ğ ş ş ö Ö ö ç Ğ ş ş ö Ö ş ş şş ö ş ç ç ö ö ç ş ç ç ç Ö ç ç Ö ç ç ş ş Ö ç ö ş Ö ş ç ç ö ş ö ö ş ö ç ç

Detaylı

ö ğ ğ ğ ö ö ö ö ç ö çö ç ö ö ö ğ ç ö ç ğ ğ ö ğ ö ç ğ ö ğ ç ğ ğ ç ğ Ö ğ ğ ç ç ö ç ğ ö ğ ç ö ğ ç ç ö ö ğ ç ğ ğ ö ğ ç ğ ğ ö ç ö ç ö ö ğ ö ç Ş Ü ğ Ü ö Ö Ş ğ Ş Ü ö ğ ö ğ ö ö Ü ö «Ç ğ ö ğ ç ğ ğ ğ çö ç ğ ö ğ

Detaylı

Ü ğ ğ Ü Ü İ Ü ğ ğ İ ğ ğ İ ğ İ İ İ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ğ Ü Ü ğ ğ ğ İ ğ ği ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ç ğ İ ğ ğ İ İ ğ ğ ğ İ ğ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ ğ ğ İ ğ ğ Ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ İ ğ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ği ğ ğ ğ ğ

Detaylı

Ğ Ğ ç Ö ğ ğ ç ç ç ç Ö ğ ğ ç ç ğ ğ ö ğ ğ Ö ö ö ö ö ö Ö ö ç ç Ğ Ğ ç Ğ Ö ğ Ö ğ ğ ğ ğ ö ç ğ ğ ğ ö ç ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ç ö ğ ğ ğ ğ Ğ Ğ Ğ ç Ö ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ç Ö ç ç ç ğç Ö ğ ğ ğ ç ç Ğ Ğ ç Ğ ç Ö ğ ö ö Ö

Detaylı

ü İ ı ü İ ı İ üı İ ı ı ığı ı ı ı İ ü ü ü ı Ç İş İ ı ı ş ş ç ı ı Ü ı ı Ü ş ğı ç İ İ ö ü ü ı ı Ü ığı ı Ü ğı ı ş ü ü ü ğ ı ü ü ü ç ı ı ı ı Ü Ü ı ü ü ü ı çı ü öğ ç ü ü öğ ğ ıı ü ş ı ı ğ öğ ı ı ı öğ ş ığı ı

Detaylı

İ İ İ ç çi İ İ İ ç İ İ ç Ş İ Ç Ş İ ç Ş ç İ İ İ ç İ Ç ç İ İ İ İ İ İĞİ İ İ İ İ Ş Ş Ş Ş ç Ş Ş Ş İ İ İ Ğ İ İ İ İ Ş Ç Ş Ç Ş İ İ İ ç Ç Ş Ç Ş ç İ Ç Ş İ ç ç Ö Ç ç Ü İ ç Ç İ İ ç ç İ İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

İ ş Ğ İ ş ü ü üü İş ü ü üü ş İ ş Ğ İ ş ş ş ş ş ş ş ü ş ş İ ş ü ü İ ü Ç ş ş ş İ ş ü Ş Ş ş ş ö ş ü ö ş ş ş ş ö ü ö ş ş ş ş ü ö ü ö ş ü ö ü ş ö ş ü ü ş ö İ ü ş ü ş Ş ş ö ş ş ö ü ö ö ö ş İ Ç İ İŞİ ş ö ş ş

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet T ULULRR DNTĠ F f K Th: 11.05.2011 y: 2011/21 Ku: İ R K Ü L R k Büyük f N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 Fx : +90 212 286 10 51 www..c R O R Dv Hkk K Uygu İşk 2009/1 y Tğ Dğşkk p F D

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. 1 L K S Ö Z Y a k l a ı ı k b i r s e n e ö n c e u z u n v e ö z v e r i l i b i r ç a l ı ı m a n ı n s o n u c u n d a W o r d P r e s s R e h b e r i S ü r ü m 2.0 s a y e s i n d e s i z l e r l e

Detaylı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı T ULULRR DENETĠ K Th: 09.01.2012 y: 2012/7 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 16 Nu Ö Tük Vg kü y Ö: 16 Nu Ö Tük Vg kü 2012/

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.07.2012 y: 2012/83 Ku: İ R K Ü L E R 83 Nu G Vg kü y R O R Ö: By kk v ğ şh g y yp ö ü k vg py k v ş şk g y ğ G Vg kü (GVK-83/2012-5/By Ekk -3) 2012/83 u kü y k. Ek Büyük

Detaylı

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi hp://w.c/z hp://www.fcb.c/z07 Göz göz z ç TÜBİTAK U Göz çş z b z p c, z çğ z Aş R M ABE Çş g TÜBİTAK A S Bp b U Göz E çş z b, ş c çğ. Göz Dç. D H Eğ, çş g z pçc TÜBİTAK cğ, z b şğ Hb 3 ö. LH ÖZE H FİDAN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER VE DÖVİZ KURLARINDA BEKLENTİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2013 KASIM

EKONOMİK GELİŞMELER VE DÖVİZ KURLARINDA BEKLENTİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2013 KASIM EKONOMİK GELİŞMELER VE DÖVİZ KURLARINDA BEKLENTİLER 2013 GELİŞMELER VE DEĞERLENDİRMELER 1. DÖVİZ KURLARINI ETKİLEYEN DIŞSAL GELİŞMELER 2. EURO DOLAR PARİTESİNDE GELİŞMELER 3. TÜRK LİRASI SEPET KURDA GELİŞMELER

Detaylı

8. YILINDA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GERİATRİK BİLİMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

8. YILINDA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GERİATRİK BİLİMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ s f ü ş Y s ı ş y ş 8 YILINDA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GERİATRİK BİLİMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Düy Sğı Öüü fı Us sı Yşı Yıı 1999 yıı ş çışı şı 2000 yıı fy ç H Üvss GEBAM fı çş YAYINLAR A Asy Yö

Detaylı

Bir gecelik konaklama fiyatları. ВВ bazında fiyatlar /geceleme ve kahvaltı/

Bir gecelik konaklama fiyatları. ВВ bazında fiyatlar /geceleme ve kahvaltı/ Bir gecelik konaklama fiyatları fiyatlar /geceleme ve kahvaltı/ akşam /geceleme kahvaltı, öğle /fiyatlar bir kişi için/ 35 lv. 39 lv. 45 lv. 51 lv. Çift kişilik odada tek kişi 60 lv. 64 lv. 70 lv. 76 lv.

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 29.06.2012 y: 2012/75 Ku: İ R K Ü L E R R O R By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku y Ö:. By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku (Ku N:6327 ) 75 Nu kü

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

arası çek P ünyanın Ger anal D S coin Bit

arası çek P ünyanın Ger anal D S coin Bit ı P k Böç Eg ı ç G ı. v çıkç. ğ ü ğ ı ı m zııkı ıım ı m k h ş mı v z m m ı z. c m v k üp p um p, u ş ç, fk km ş m, ı u k ümüş ı u üş ç f üz h h p Bc, u ü zm ş k h k m ğ p m h u ü. S h m ş u ğ m k h uğ

Detaylı