CAZ MÜZ VE TÜRLER ÜZERNE BR ÇALIMA *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CAZ MÜZ VE TÜRLER ÜZERNE BR ÇALIMA *"

Transkript

1 CAZ MÜZ VE TÜRLER ÜZERNE BR ÇALIMA * Özet / Abstract M. Devrim BABACAN ** Caz müzii, sahip olduu çok farkl müzik öeleriyle 70 sene gibi ksa saylabilecek sürede fazlaca geliim göstermi ve günümüze kadar gelmitir. Armonisi, ritmik yaps ve doaçlamaya dayanan melodi tarz ile ayr bir öneme sahip olan caz, gelien armoni ve çal anlayyla farkl tnlar arayan müzisyenlere zemin oluturmutur. Klâsik müziin kural d hareket tanmayan armoni yapsnn aksine, caz özgür bir müziktir denebilir. On birli ve on üçlü arkorlaryla caz armonisi çounlukla tonal yap dnda da hareket edebilen bir anlaya sahiptir. Ayrca keskin bir ritim duygusu ve her türünde gösterdii farkl ritim anlayyla karmak bir ritmik yapya sahiptir. Caz ve çal farkllklarna sahip türlerini iyi bilmek, çalnan eserin karakteristik özelliini belli etmek açsndan önemlidir. Anahtar Kelimeler: Müzik, Caz, Caz n Türleri, Swing, Caz Armonisi A STUDY ABOUT JAZZ MUSIC AND JAZZ STYLES Jazz music, with its many different musical elements has shown much improvement and come up today in very short time such as 70 years. It has very important characteristics such as its harmony, rhythmic structer, swing, bebop, melodic understanding and improvisation. Over time, developing an understanding of jazz harmony and its playing skills has offered new area for musicians who looking for new timbres. In contrast to the structure of normative harmony of classical music, Jazz is free music to play. Especially, it has very rich harmonic line with 11th and 13rd chords and has complex rhythmic structure with a sharp sense of rhythm and special groove understanding. It s important that player has to know jazz and jazz styles to play it with its characteristics. Key Words: Music, Jazz, Jazz Styles, Swing, Jazz Harmony Giri! Oldukça uzun ve köklü bir geçmie sahip olan caz müziinin douu ve ilk geliimine dair çeitli tahminlerden biri de, Afrika dan köle olarak getirilmi halkn, Amerika'da New Orleans ve Mississippi deltas etrafnda civarna yerletirilmesi ve çaltrlan kölelerin bu yörelerde kendi arklarn söyleyerek cazn ilk notalarn yaymaya balamlardr. Afrika siyah insanlarnn kendilerine has kark ritim anlay, melodik hat olarak hemen hiçbir ey vermeyen ve bugünkü marimba çalgsna benzer aaçtan yaplm müzik aletleri bulunmaktayd (Sermet, 1990). Müziklerinde genel olarak Diatonik tonlar kullanmlardr. Alerleyen zaman içinde ise Pentatonik denilen be seslik bir dizi ve daha önemlisi blue note olarak bilinen pesletirilmi 3 lü ve 7 li sesleri de bu diziye yerletirmilerdir. Carklar daha çok çar-cevap (Antifonal ark) formundadr. Doaçlama ve melodik varyasyonlara skça rastlanr. (Yankolu, 2007) Afrika dan zorla göç ettirilen siyah halk, misyonerlerin basks altnda gittikleri kiliseleri, maruz kaldklar zulüm karsnda bir tür kurtulu olarak görmüler ve burada * Bu çalma yazarn yüksek lisans tezinden yararlanlarak oluturulmutur. ** Ör. Gör., Selçuk Üniversitesi Eitim Fakültesi Müzik Eitimi ABD.

2 SBArD Mart 2011, Say 17, sh kendi danslarn, arklarn ve armonilerini ifade edebilmilerdir. Öte yandan, mar çalan bandolar da müzisyenlik yapm, giydikleri gösterili ve parltl elbiselerle etrafndakileri etkilemilerdir. Bu bandolar ne zaman çalsa, etrafnda birçok kii de onlara ayak uydurarak dolam ve bu sokak elencesi bir gelenek haline gelmitir. Amerika nn iç sava zamanna denk gelen yllarda, bandodan yok pahasna elden çkarlan çok saydaki trompet, trombon ve klârnet gibi çalglar zenciler tarafndan deerlendirilmi, bu sayede bugün bu çalglar caz müzii ile en çok anlan çalglar olarak günümüze gelmitir. Saksafon ve piyano gibi çalglar ise caza sonradan girmitir (Sermet, 1990). Armonisi, ritmik yaps ve doaçlamaya dayanan melodi tarz ile ayr bir öneme sahip olan caz, 1980 li yllardan itibaren daha farkl bir kimlik kazanm, tamamen klâsik tonalite dna çkarak farkl tnlar arayan müzisyenlere zemin oluturmutur. Klâsik müziin kural d hareket tanmayan armoni yapsnn aksine, caz özgür bir müziktir denebilir. Caz çalabilmek için doal yetenek yannda, gerekli tüm ön çalmalar yapmak, müzii oluturan tüm öelere ve çalgya hâkimiyeti salamak arttr. Hemen bütün caz piyanistlerinin klâsik müzik eitimleri bulunmaktadr. Ayi bir caz icras için müzisyenin, hangi çalgda olursa olsun gerek dizi gerekse parmak tekniklerini iyi bir biçimde uyguluyor olmas gerekmektedir. Bilindii gibi dünyada pek çok sayda klâsik müzik eitimi veren okullar ve kurumlar bulunmaktadr. Bu müziin oturmu yaps belli bir disiplin çerçevesinde öretilmekte ve yeni virtüözler, yorumcular yetitirilmektedir. Ülkemizde caz müzii eitimi ile ilgili aratrmalar artmaktadr. Caz müziinin yapsnn ve türlerinin incelendii bu çalma ile ilgili literatüre katk salamak amaçlanmaktadr. Caz Müzi#inin Yap&s& Müzik tarihi içerisinde yer alm büyük sanatçlar ayn zamanda çok iyi birer doaçlama ustalardr. Caz müzii kendine has ve tamamyla farkl bir tarzda olmasa da temelde tüm müzik sanatn oluturanlarla ayn öelerle sahiptir. Cazn ilk yllarndan bugüne bestelenmi tüm eserleri ortak tabanda birbirine balayan, anlalabilir ve çalnabilir klan ortak balar vardr. Melodik Yap& Her caz müzisyeni, iyi bir doaçlama için armoni kurallar yan sra cazda önemli yer tekil eden dizileri, mod lar ve özellikle baz özel dizileri iyi bilmelidir; caz müziinin, Avrupa müziinden etkilenmeden önce sahip olduu diziler, günümüzde bile cazda önemli yer tutmaktadr. Majör ve Minör Pentatonik diziler, beer adet sesten olumaktadr. Bir Majör diyatonik dizinin I, II, III, V ve VI. derecelerini aldnzda, ortaya çkan dizi Majör Pentatonik dizidir. Minör Pentatonik te ise, dizinin III. ve VII. dereceleri yarm ses pesletirilmitir. Blues dizisi, III ve VII. dereceleri pesletirilmi, IV. Derecesi artrlm özellie sahiptir. Caz müziinde sklkla kullanlan Tam Ton dizisi, adndan da anlalaca gibi tam aralklara sahip perdelerden olumaktadr. Alk dereceden itibaren tam aralklarla (pese veya tize) devam edildiinde 6 adm sonra yine balangç sesine varlr. Tam- Ton Yarm-Ton dizisi, pe pee tam ve yarm perdelerle olumu bir dizidir. Bunun 122

3 M. Devrim BABACAN tam tersi olarak Yarm-Ton Tam-Ton dizisi de yarm ve tam perdelerin ard ardna sraland bir dizidir. Dier bir dizi de V. derecesi artrlm, III. derecesinin hem pes hem de natürel olarak kullanld, Augmented dizisidir. Caz müziinin melodik yapsnda önemli ve sklkla yer verilen diziler ve modlar, akor ve geçi sesleri yan sra alt ve üst ileme sesleri, yürüyüleri ve süslemeleri içine alan çeitli yaklamlar kullanlmaktadr. Özellikle blue notalar, blues türü bir tny caz ezgisine katmtr. (ekil 1. Blue Notalar Avrupa'dan esinlenilen süsleme hareketleri, cazn çalnnda önemli bir yer tekil etmektedir. Aada görüldüü gibi, asl notaya yarm ses pesten gelen çarpma notas basit bir süsleme ya da belli melodi hatt üzerinde melodik çeitleme eklinde düünülebilir: (ekil 2. Süsleme 1950'lerde cazda melodileme, Bebop tarznn etkisi ile o dönemin etkin müzisyenlerinin çallar sayesinde iyice karmak bir hâl kazanmtr. Akorlar, akor sesleri ve blue notalar, Avrupa müzik geleneinin geçi sesleri, tizden ve pesten kromatik yaklamlar cazn bugünkü durumunun temelini atmtr. (ekil 3. Powell Strictly Confidential Armonik Yap& 123

4 SBArD Mart 2011, Say 17, sh Caz armonisi, caz dier müzik türlerinden ayran önemli bir özelliidir. Gerek duyum gerekse yazm açsndan geleneksel armoniye göre oldukça farkl bir yapya sahiptir. Caz akorlar yazlrken klasik müzikteki gibi derecelere bal fonksiyon ifreleri yerine, açk olarak akorun ismi yazlmaktadr. Do majör akoru: C, Fa diyez minör yedili akoru: F#m7 veya Mi minör 7 li eksik 5 li akoru: Em7(b5) eklinde örnekler verilebilir. Müzisyenin, akoru en hzl ekilde okuyup tanmas için bir takm kelimelerle desteklenmitir. Cazda do majör 6 l akoru C6 eklinde yazlr. Klasik tarzda ise 6 ifadesi o akorun birinci çevrimini göstermektedir. Gerek iitsel gerekse ifreleme açsndan farkll hemen sezilen caz armonisi, arlkl olarak dominant yedili akoru tnsna dayanmtr. V-I ilerleyii, dominant akorunun tnsndan ve tritonun armonik açdan iki türlü de çözülebilmesi nedeniyle genellikle üst partilerin basitçe yarm perde pesletirilmesiyle gerçekletirilir: (ekil 4. Triton Çözümü Blue notalar gibi dizi d sesler, Debussy, Stravinsky veya Prokofiev gibi çada dönem bestecilerinin oluturduu modern Avrupa armonilerinin etkisi, altere edilmemi veya artk ve eksik biçimleriyle dokuzlu, onbirli, onüçlü ve dörtlü armonileri ve neredeyse salkm-ses niteliinde dier youn akorlar kapsayan bir caz akorlar daarc olumutur. (ekil 5. Dörtlü Akorlar Aadaki örnekte, caza özgü zengin akorlarda dominant akorlarnn çözümünde kromatik anlay ve paralel ilerleyi görümektedir: (ekil 6. Dominant-Tonik Çözülmeleri 124

5 M. Devrim BABACAN Cazda akorlar çou zaman beklenmedik ekilde kullanlabilmekte ve modern cazda çounlukla köksüz olarak çalnmaktadr. Bu tip kullanmlar, caz armonisinde en önemli yeri olan küçük ikili aralkl notalarla elde edilen tnnn kullanmn salamaktadr. (ekil 7. Isacoff Justice Her zaman ard ardna gelen akor sesleri, (altereli veya alteresiz), klâsik Avrupa armonisinin parti yazm kurallarnda da olduu gibi, yakn hareket veya büyük atlama yapmama gibi kurallara uymak zorundadr. Klâsik armonideki gibi akorlar birbirilerine düzgün ve tutarl bir biçimde balanmaldrlar. (ekil 8. Akor Hareketleri Ritmik Yap& Caz denilince cazn ritmik yaps içinde akla gelen en önemli öe senkoptur. Senkop, ritimde olmas gereken yerdeki aksan bulunduu yerden kaldrmak veya beklenilmeyen bir yere aksan koymaktr. Aksanlar her zaman downbeat denilen ölçünün birinci vuruunda beklenir. Zayf vurulara aksan verilerek de senkop oluturulabilir. 4/4 lük bir ölçü yapsndaki ikinci ve dördüncü vurular zayf zaman içerisindedirler. Bu vurulara beklenmedik aksanlar yüklemek yoluyla da senkop yaplabilir. Ayrca ana vurular arasnda mevcut olan daha ksa süreli vurulara da aksan konularak daha sürprizli ritmik oyunlar gerçekletirilebilir. Aadaki gibi basit bir figür farkl ekillerde senkoplanabilir. Örnein; (ekil 9. Senkop 125

6 SBArD Mart 2011, Say 17, sh Senkoptan ayr olarak, çalnan bir caz eserinin ritmik iskeletini ifade eden swing ya da stride-bass gibi öeler de vardr. Aada örnek olarak, cazn stillerinden biri olan Boogie-Woogie ye özgü sol el bas yürüyüü görülmektedir: (ekil 10. Sol El Boogie-Woogie Yürüyüü Caz melodisinin icrasnda kullanlan nota deerleri de Avrupa müziinden bir hayli farkllk göstermektedir. Çounlukla, arka arkaya gelen sekizlik notalar, üçleme ya da noktal sekizlikmi gibi çalnmaktadr. Modern cazda da, sekizlik notalar, noktal sekizlik ve onaltlk deerlerden oluan kümeler üçleme olarak çalnr: (ekil 11. Örnek Melodi - Yazl Yazl yukardaki gibi çaln aadaki örneklerden herhangi biri gibi olabilir: (ekil 12. Örnek Melodi - Çaln Ritim tarz açsndan swing, cazda çok önemli bir yer tutmaktadr. Adndan da anlalabilecei gibi, icra edene ve dinleyene ritmik olarak sallanma, yerinde duramama, dans etme dürtüsünü veren bir ritim yapsdr. Caz Müzi#inin Türleri Caz müzii form bakmndan ele alndnda çeitli kalplarla karlalr. Bunlardan belli bal olanlar u ekilde özetlenebilir. Blues, 4/4 lük ve 12 ölçülük bir kalptr. I-IV-I-V-I kadans yapsna sahiptir. Blues da genellikle dert, ikayet, at ve yakar vardr ama esprili bir dille anlatlr. Birinci cümle her zaman iki kez tekrarlanr ve ardndan tamamlayc cümle gelir. Aki ölçülük sözden sonra gelen iki ölçünün çalglarn doldurmasna break denir. Blues u Blues yapan, ona rengini veren en önemli karakteristik özellik ise çalnd diatonik dizinin blue nota olarak bilinen üçüncü ve yedinci derecelerinin pesletirilmesidir. Ragtime, yirminci yüzyl balarnda ortaya çkan bir tarzdr. Alk olarak akla Scott Joplin ve eserleri gelir. Genellikle 16 ölçüdür ve A-B-A-C-D formundadr. Bir klasik 126

7 M. Devrim BABACAN eser gibi kâda notalanm bir müziktir. Sadece piyano için bestelenir ve sol el stride bass (um-pah) adyla anlan, ölçünün birinci ve üçüncü vuruunda tek bas nota, ikinci ve dördüncü vuruunda akor stiliyle elik eder. Ragtime, yapsndan dolay klasik müzik bestecilerinin dikkatimi çekmitir. Stravinsky'nin PianoRag Music, Hindcmith'in Shimmy and Ragtime ve Milhoud'un Three Rag Caprices bunlara güzel birer örnektir. Boogie-Woogie hzl tempoda, sol elde ostinato bas hatt kullanlan 12 (bazen de 8) ölçülük bir yapdr. Çounlukla Do Majör tonalitesi kullanlr. Melodik yap veya doaçlama açsndan çok fazla çeitlilie sahip olmadndan monoton bir yapya sahiptir. New Orleans tarz caz adn, ilk defa duyulduu yer olan New Orleans ehrinden almtr. Grupça yaplan doaçlamaya dayanr ve basit çok sesli bir müziktir. Ragtime gibi çok temaldr, 4/4 lüktür ve 8 veya 16 ölçüden oluabilmektedir. Grupta, kornet, trompet, klarnet, trombon, banço veya gitar, kontrbas veya tuba, büyük davul ve piyano gibi çalglar bulunabilmektedir. Siyah müzisyenlerin icra ettii ve yayd Dixieland tarz, Chicago daki beyaz müzisyenlerin etkisiyle tarihe Dixieland adyla geçmitir. Aslnda bu iki tarz ayndr. Dixieland, daha hzl tempolarda, canl ve neeli çalnr. Bepop tarznn geliimi 1940 l yllara dayanr. Hzl temposu, armonik hattaki yeni akorlarn farkl kullanm ve altere akorlarn disonans yaps sebebiyle ilk balarda farkllk uyandrm ve sevilmemitir. Bebop, düzenleme anlayndaki farkll, akor ve dizilerin kullanm, ölçü içindeki vurgular gibi konularda yenilikler getirmi ve günümüzün Fusion Caz türünün temellerini atmtr. Fusion caz, 1960 larn sonu ve 70 lerin banda, müzik aletlerindeki geliimin ve elektrikli çalglarn yaygnlamasyla, rock müziinin de etkisiyle olumu, birleik bir müziktir. Gitar ve davul çalmndaki farkllklar ve anlay olarak gelien caz müziinin bir karm olarak görülebilir. Cazn armonik, melodik ve ritmik anlaynn geldii karmak hâl, rock müzii ve bu müzikte kullanlagelen elektrikli çalglarla birleince ortaya oldukça farkl bir tür çkmtr. Caz müziinin en önemli öelerinden biri de doaçlamadr. Doaçlama, istenilen veya belirlenen ölçüler dâhilinde, hazrlksz olarak icrada bulunmak, tona ve armoniye uyumlu müzik cümleleri çalabilmektir. Bunu yapabilecek bir müzisyenin, ayn zamanda iyi bestecilik becerisinin olmas, çalgsna ve müzik bilgilerine son derece hâkim olmas beklenir. Sonuç ve Öneriler Afrika asll Amerikal siyah insanlarn zorluklar içerisinde yaadklar hayatlarn anlatmay amaçlayan caz müzii, daha sonralar bambaka bir müzik tarz haline gelmitir. Geliim süreci içinde farkl evrelerden geçen bu müziin de pek çok çeidi olumutur. Çal farkllklar gösteren bu türleri iyi bilmek, çalnan eserin karakteristik özelliini belli etmek açsndan önemlidir. Çok farkl müzik öeleriyle caz, melodisindeki doaçlamaya dayanan serbestliiyle, armonisindeki atonallie varan geniliiyle ve ritminin karmaklyla dier müzik türlerinden kendini ayrmaktadr. Caz armonisi çounlukla tonal yap dnda hareket eden bir anlaya sahiptir. Ayrca keskin bir ritim duygusu ile her türünde gösterdii farkl ritim anlayyla karmak bir yapdadr. 127

8 SBArD Mart 2011, Say 17, sh Caz müzii, kurallar ve çalm tarzyla her zaman modern bir çizgi yakalamtr. Orkestra kelimesi sadece klasik müziin yayl topluluunu deil, üflemelileri, kontrbas ve davulu içeren hatta ilerleyen yllarda elektrikli çalglar da içine alan büyük topluluklar ifade eder olmutur. Toplu müzik yapmaya balayan müzisyenler, daha plânl ve daha iyi müzik bilgisine ihtiyaç duymulardr. Alerleyen zaman içerisinde caz çalabilmek her açdan iyi bir performansa sahip olmay gerektirmitir. Bu yüzden iyi bir cazc çok iyi bir müzik birikimine sahip olmaldr. Bu da sistemli bir eitimle mümkündür. Caz eitimi konusunda çok ansl olmayan müzisyenler, kendi çabalaryla bir seviyeye gelmek durumunda kalmlardr. Kaynakça Akyava, A. E. Piyano, Jazz Blues Emprovize Müzik Dergisi. Say: 10, 80, A Passion For Jazz. Styles of Jazz Music. jazz_styles.html (02 Eylül 2010), (2001). Fordham, J. CAZ, (Çev. S. Davran), Akbank Kültür ve Sanat Yaynlar, Astanbul, Isacoff, S. What Is Jazz?, Teaching Piano, Cilt II, (Edt. D. Agay), Yorktown Music Pres, New York, Paçac, G. Cumhuriyetin Sesleri, Tarih Vakf Yurt Yaynlar, Astanbul, Rcc, M. Jazz History Time Line, (17 Kasm 2010). Say, A. Müzik Öretimi, Müzik Ansiklopedisi Yaynlar, Ankara, Sermet, C. Cazn Açinden, Pan Yaynclk, Astanbul, Wikipedia. (12 Aralk 2010). Jazz. (14 Aralk 2010). Wildman, J. The World of Jazz Improvisation, (Eylül 2001). Yavuzolu, N. Caz Müziinde Akor Dizileri, Pan Yaynclk, Astanbul,

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM A. Kadir Çüçen nsan haklar düüncesinin geliimini açklarken belli bir bak açsndan hareket edeceim. Benim konuya bak açm, yani insan haklar kavramnn tarihsel geliimini ortaya

Detaylı

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci

Detaylı

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER ÖZET Dr. dris Özkul * Dr. Yaar Sar ** Türkiye nin tarmsal

Detaylı

E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI

E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ YABANCI DL OLARAK TÜRKÇE ÖRETM ANABLM DALI YÜKSEK LSANS TEZ E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI Betül SÜLÜOLU

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARAYOLU TAŞITLARI SÜSPANSİYON SİSTEMİNDE AKTİF TİTREŞİM KONTROLÜ Abdullah ÇAKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Temmuz-2013 KONYA

Detaylı

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ *

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ * Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PİYANO ESERLERİNDEN EGZERSİZ YAZMA

Detaylı

Fen Eitimi Ve Yaratclk

Fen Eitimi Ve Yaratclk Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 77-83 (2006) Fen Eitimi Ve Yaratclk Hilal Aktam*, Ömer Ergin** ÖZET Son yllarda Fen eitiminde yaratcla verilen önem giderek artmaya balamtr. Alan

Detaylı

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 40-51 (2006) Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Necla ahin Frat* ÖZET Bilinebilir olann sadece

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ Ankara Nisan 2001 ÇNDEKLER Sayfa No 1. GR... 1 2. AB DE DPLOMALARIN VE YETERLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII...

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR Yrd. Doç. Dr. Cevahir UZKURT * Ar. Gör. Müjdat ÖZMEN ** ÖZET Bilgisayar ve internet teknolojisindeki geliim her alanda olduu gibi iletmeler için

Detaylı

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI HALK TÜRKÜLERİNİN SİSTEMATİK OLARAK PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILMASI DOKTORA TEZİ BARIŞ TOPTAŞ

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ZHNSEL ENGELL ÇOCUKLARDA MÜZK TERAP

Detaylı

Veri madencilii nde yapsal olmayan verinin analizi: Metin ve web madencilii

Veri madencilii nde yapsal olmayan verinin analizi: Metin ve web madencilii www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 48-58 statistikçiler Dergisi Veri madencilii nde yapsal olmayan verinin analizi: Metin ve web madencilii M. Özgür Dolgun SPSS, Çankaya Mah. Mahmut

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

Candan Erçetin in Seslendirdii arklarn Gestalt Terapi Açsndan Deerlendirilmesi

Candan Erçetin in Seslendirdii arklarn Gestalt Terapi Açsndan Deerlendirilmesi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 01-10 (2006) Candan Erçetin in Seslendirdii arklarn Gestalt Terapi Açsndan Deerlendirilmesi The Evaluaton Of Candan Erçetin s Songs By The Pont

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL UN 1950-1990 DÖNEMNDEK KENTSEL GELMNN TÜRK SNEMASINDAK TEMSL

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL UN 1950-1990 DÖNEMNDEK KENTSEL GELMNN TÜRK SNEMASINDAK TEMSL STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL UN 1950-1990 DÖNEMNDEK KENTSEL GELMNN TÜRK SNEMASINDAK TEMSL YÜKSEK LSANS TEZ ehir Planc's' Zeynep ÖZDAMAR 519031016 Tezin Enstitüye Verildi3i Tarih

Detaylı

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU KÖK HÜCRE TEKNOLOJS Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E'itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö'retmenli'i alevdastan2007@hotmail.com, gurkangnl@hotmail.com, lamiaildo'an@hotmail.com,

Detaylı

NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006

NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006 1 NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006 lkçalardan günümüze çocuklar, oyunda boy ölçümekten ve kendilerini akranlaryla kyaslayacak durumlar yaratmaktan holanrlar. Atletizm, içerdii

Detaylı

PARA POLTKASI STRATEJLER VE ENFLASYON HEDEFLEMES

PARA POLTKASI STRATEJLER VE ENFLASYON HEDEFLEMES PARA POLTKASI STRATEJLER VE ENFLASYON HEDEFLEMES Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y!ld!z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü (gyay@yildiz.edu.tr) (27 Mart 2004 de FMC Dama Talar

Detaylı

ÜN VERS TEN N EHR N SOSYO-EKONOM K KALKINMASINA ETK S (ATATÜRK ÜN VERS TES ÖRNE

ÜN VERS TEN N EHR N SOSYO-EKONOM K KALKINMASINA ETK S (ATATÜRK ÜN VERS TES ÖRNE 1 ÜNVERSTENN EHRN SOSYO-EKONOMK KALKINMASINA ETKS (ATATÜRK ÜNVERSTES ÖRNE) ükrü ADA Ali Sinan BLGL ÖZET Bu çalmada nitel aratrma yöntemi kullanlm, ayn zamanda nicel verilerle de aratrmann sonuçlar desteklenmitir.

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı