CAZ MÜZ VE TÜRLER ÜZERNE BR ÇALIMA *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CAZ MÜZ VE TÜRLER ÜZERNE BR ÇALIMA *"

Transkript

1 CAZ MÜZ VE TÜRLER ÜZERNE BR ÇALIMA * Özet / Abstract M. Devrim BABACAN ** Caz müzii, sahip olduu çok farkl müzik öeleriyle 70 sene gibi ksa saylabilecek sürede fazlaca geliim göstermi ve günümüze kadar gelmitir. Armonisi, ritmik yaps ve doaçlamaya dayanan melodi tarz ile ayr bir öneme sahip olan caz, gelien armoni ve çal anlayyla farkl tnlar arayan müzisyenlere zemin oluturmutur. Klâsik müziin kural d hareket tanmayan armoni yapsnn aksine, caz özgür bir müziktir denebilir. On birli ve on üçlü arkorlaryla caz armonisi çounlukla tonal yap dnda da hareket edebilen bir anlaya sahiptir. Ayrca keskin bir ritim duygusu ve her türünde gösterdii farkl ritim anlayyla karmak bir ritmik yapya sahiptir. Caz ve çal farkllklarna sahip türlerini iyi bilmek, çalnan eserin karakteristik özelliini belli etmek açsndan önemlidir. Anahtar Kelimeler: Müzik, Caz, Caz n Türleri, Swing, Caz Armonisi A STUDY ABOUT JAZZ MUSIC AND JAZZ STYLES Jazz music, with its many different musical elements has shown much improvement and come up today in very short time such as 70 years. It has very important characteristics such as its harmony, rhythmic structer, swing, bebop, melodic understanding and improvisation. Over time, developing an understanding of jazz harmony and its playing skills has offered new area for musicians who looking for new timbres. In contrast to the structure of normative harmony of classical music, Jazz is free music to play. Especially, it has very rich harmonic line with 11th and 13rd chords and has complex rhythmic structure with a sharp sense of rhythm and special groove understanding. It s important that player has to know jazz and jazz styles to play it with its characteristics. Key Words: Music, Jazz, Jazz Styles, Swing, Jazz Harmony Giri! Oldukça uzun ve köklü bir geçmie sahip olan caz müziinin douu ve ilk geliimine dair çeitli tahminlerden biri de, Afrika dan köle olarak getirilmi halkn, Amerika'da New Orleans ve Mississippi deltas etrafnda civarna yerletirilmesi ve çaltrlan kölelerin bu yörelerde kendi arklarn söyleyerek cazn ilk notalarn yaymaya balamlardr. Afrika siyah insanlarnn kendilerine has kark ritim anlay, melodik hat olarak hemen hiçbir ey vermeyen ve bugünkü marimba çalgsna benzer aaçtan yaplm müzik aletleri bulunmaktayd (Sermet, 1990). Müziklerinde genel olarak Diatonik tonlar kullanmlardr. Alerleyen zaman içinde ise Pentatonik denilen be seslik bir dizi ve daha önemlisi blue note olarak bilinen pesletirilmi 3 lü ve 7 li sesleri de bu diziye yerletirmilerdir. Carklar daha çok çar-cevap (Antifonal ark) formundadr. Doaçlama ve melodik varyasyonlara skça rastlanr. (Yankolu, 2007) Afrika dan zorla göç ettirilen siyah halk, misyonerlerin basks altnda gittikleri kiliseleri, maruz kaldklar zulüm karsnda bir tür kurtulu olarak görmüler ve burada * Bu çalma yazarn yüksek lisans tezinden yararlanlarak oluturulmutur. ** Ör. Gör., Selçuk Üniversitesi Eitim Fakültesi Müzik Eitimi ABD.

2 SBArD Mart 2011, Say 17, sh kendi danslarn, arklarn ve armonilerini ifade edebilmilerdir. Öte yandan, mar çalan bandolar da müzisyenlik yapm, giydikleri gösterili ve parltl elbiselerle etrafndakileri etkilemilerdir. Bu bandolar ne zaman çalsa, etrafnda birçok kii de onlara ayak uydurarak dolam ve bu sokak elencesi bir gelenek haline gelmitir. Amerika nn iç sava zamanna denk gelen yllarda, bandodan yok pahasna elden çkarlan çok saydaki trompet, trombon ve klârnet gibi çalglar zenciler tarafndan deerlendirilmi, bu sayede bugün bu çalglar caz müzii ile en çok anlan çalglar olarak günümüze gelmitir. Saksafon ve piyano gibi çalglar ise caza sonradan girmitir (Sermet, 1990). Armonisi, ritmik yaps ve doaçlamaya dayanan melodi tarz ile ayr bir öneme sahip olan caz, 1980 li yllardan itibaren daha farkl bir kimlik kazanm, tamamen klâsik tonalite dna çkarak farkl tnlar arayan müzisyenlere zemin oluturmutur. Klâsik müziin kural d hareket tanmayan armoni yapsnn aksine, caz özgür bir müziktir denebilir. Caz çalabilmek için doal yetenek yannda, gerekli tüm ön çalmalar yapmak, müzii oluturan tüm öelere ve çalgya hâkimiyeti salamak arttr. Hemen bütün caz piyanistlerinin klâsik müzik eitimleri bulunmaktadr. Ayi bir caz icras için müzisyenin, hangi çalgda olursa olsun gerek dizi gerekse parmak tekniklerini iyi bir biçimde uyguluyor olmas gerekmektedir. Bilindii gibi dünyada pek çok sayda klâsik müzik eitimi veren okullar ve kurumlar bulunmaktadr. Bu müziin oturmu yaps belli bir disiplin çerçevesinde öretilmekte ve yeni virtüözler, yorumcular yetitirilmektedir. Ülkemizde caz müzii eitimi ile ilgili aratrmalar artmaktadr. Caz müziinin yapsnn ve türlerinin incelendii bu çalma ile ilgili literatüre katk salamak amaçlanmaktadr. Caz Müzi#inin Yap&s& Müzik tarihi içerisinde yer alm büyük sanatçlar ayn zamanda çok iyi birer doaçlama ustalardr. Caz müzii kendine has ve tamamyla farkl bir tarzda olmasa da temelde tüm müzik sanatn oluturanlarla ayn öelerle sahiptir. Cazn ilk yllarndan bugüne bestelenmi tüm eserleri ortak tabanda birbirine balayan, anlalabilir ve çalnabilir klan ortak balar vardr. Melodik Yap& Her caz müzisyeni, iyi bir doaçlama için armoni kurallar yan sra cazda önemli yer tekil eden dizileri, mod lar ve özellikle baz özel dizileri iyi bilmelidir; caz müziinin, Avrupa müziinden etkilenmeden önce sahip olduu diziler, günümüzde bile cazda önemli yer tutmaktadr. Majör ve Minör Pentatonik diziler, beer adet sesten olumaktadr. Bir Majör diyatonik dizinin I, II, III, V ve VI. derecelerini aldnzda, ortaya çkan dizi Majör Pentatonik dizidir. Minör Pentatonik te ise, dizinin III. ve VII. dereceleri yarm ses pesletirilmitir. Blues dizisi, III ve VII. dereceleri pesletirilmi, IV. Derecesi artrlm özellie sahiptir. Caz müziinde sklkla kullanlan Tam Ton dizisi, adndan da anlalaca gibi tam aralklara sahip perdelerden olumaktadr. Alk dereceden itibaren tam aralklarla (pese veya tize) devam edildiinde 6 adm sonra yine balangç sesine varlr. Tam- Ton Yarm-Ton dizisi, pe pee tam ve yarm perdelerle olumu bir dizidir. Bunun 122

3 M. Devrim BABACAN tam tersi olarak Yarm-Ton Tam-Ton dizisi de yarm ve tam perdelerin ard ardna sraland bir dizidir. Dier bir dizi de V. derecesi artrlm, III. derecesinin hem pes hem de natürel olarak kullanld, Augmented dizisidir. Caz müziinin melodik yapsnda önemli ve sklkla yer verilen diziler ve modlar, akor ve geçi sesleri yan sra alt ve üst ileme sesleri, yürüyüleri ve süslemeleri içine alan çeitli yaklamlar kullanlmaktadr. Özellikle blue notalar, blues türü bir tny caz ezgisine katmtr. (ekil 1. Blue Notalar Avrupa'dan esinlenilen süsleme hareketleri, cazn çalnnda önemli bir yer tekil etmektedir. Aada görüldüü gibi, asl notaya yarm ses pesten gelen çarpma notas basit bir süsleme ya da belli melodi hatt üzerinde melodik çeitleme eklinde düünülebilir: (ekil 2. Süsleme 1950'lerde cazda melodileme, Bebop tarznn etkisi ile o dönemin etkin müzisyenlerinin çallar sayesinde iyice karmak bir hâl kazanmtr. Akorlar, akor sesleri ve blue notalar, Avrupa müzik geleneinin geçi sesleri, tizden ve pesten kromatik yaklamlar cazn bugünkü durumunun temelini atmtr. (ekil 3. Powell Strictly Confidential Armonik Yap& 123

4 SBArD Mart 2011, Say 17, sh Caz armonisi, caz dier müzik türlerinden ayran önemli bir özelliidir. Gerek duyum gerekse yazm açsndan geleneksel armoniye göre oldukça farkl bir yapya sahiptir. Caz akorlar yazlrken klasik müzikteki gibi derecelere bal fonksiyon ifreleri yerine, açk olarak akorun ismi yazlmaktadr. Do majör akoru: C, Fa diyez minör yedili akoru: F#m7 veya Mi minör 7 li eksik 5 li akoru: Em7(b5) eklinde örnekler verilebilir. Müzisyenin, akoru en hzl ekilde okuyup tanmas için bir takm kelimelerle desteklenmitir. Cazda do majör 6 l akoru C6 eklinde yazlr. Klasik tarzda ise 6 ifadesi o akorun birinci çevrimini göstermektedir. Gerek iitsel gerekse ifreleme açsndan farkll hemen sezilen caz armonisi, arlkl olarak dominant yedili akoru tnsna dayanmtr. V-I ilerleyii, dominant akorunun tnsndan ve tritonun armonik açdan iki türlü de çözülebilmesi nedeniyle genellikle üst partilerin basitçe yarm perde pesletirilmesiyle gerçekletirilir: (ekil 4. Triton Çözümü Blue notalar gibi dizi d sesler, Debussy, Stravinsky veya Prokofiev gibi çada dönem bestecilerinin oluturduu modern Avrupa armonilerinin etkisi, altere edilmemi veya artk ve eksik biçimleriyle dokuzlu, onbirli, onüçlü ve dörtlü armonileri ve neredeyse salkm-ses niteliinde dier youn akorlar kapsayan bir caz akorlar daarc olumutur. (ekil 5. Dörtlü Akorlar Aadaki örnekte, caza özgü zengin akorlarda dominant akorlarnn çözümünde kromatik anlay ve paralel ilerleyi görümektedir: (ekil 6. Dominant-Tonik Çözülmeleri 124

5 M. Devrim BABACAN Cazda akorlar çou zaman beklenmedik ekilde kullanlabilmekte ve modern cazda çounlukla köksüz olarak çalnmaktadr. Bu tip kullanmlar, caz armonisinde en önemli yeri olan küçük ikili aralkl notalarla elde edilen tnnn kullanmn salamaktadr. (ekil 7. Isacoff Justice Her zaman ard ardna gelen akor sesleri, (altereli veya alteresiz), klâsik Avrupa armonisinin parti yazm kurallarnda da olduu gibi, yakn hareket veya büyük atlama yapmama gibi kurallara uymak zorundadr. Klâsik armonideki gibi akorlar birbirilerine düzgün ve tutarl bir biçimde balanmaldrlar. (ekil 8. Akor Hareketleri Ritmik Yap& Caz denilince cazn ritmik yaps içinde akla gelen en önemli öe senkoptur. Senkop, ritimde olmas gereken yerdeki aksan bulunduu yerden kaldrmak veya beklenilmeyen bir yere aksan koymaktr. Aksanlar her zaman downbeat denilen ölçünün birinci vuruunda beklenir. Zayf vurulara aksan verilerek de senkop oluturulabilir. 4/4 lük bir ölçü yapsndaki ikinci ve dördüncü vurular zayf zaman içerisindedirler. Bu vurulara beklenmedik aksanlar yüklemek yoluyla da senkop yaplabilir. Ayrca ana vurular arasnda mevcut olan daha ksa süreli vurulara da aksan konularak daha sürprizli ritmik oyunlar gerçekletirilebilir. Aadaki gibi basit bir figür farkl ekillerde senkoplanabilir. Örnein; (ekil 9. Senkop 125

6 SBArD Mart 2011, Say 17, sh Senkoptan ayr olarak, çalnan bir caz eserinin ritmik iskeletini ifade eden swing ya da stride-bass gibi öeler de vardr. Aada örnek olarak, cazn stillerinden biri olan Boogie-Woogie ye özgü sol el bas yürüyüü görülmektedir: (ekil 10. Sol El Boogie-Woogie Yürüyüü Caz melodisinin icrasnda kullanlan nota deerleri de Avrupa müziinden bir hayli farkllk göstermektedir. Çounlukla, arka arkaya gelen sekizlik notalar, üçleme ya da noktal sekizlikmi gibi çalnmaktadr. Modern cazda da, sekizlik notalar, noktal sekizlik ve onaltlk deerlerden oluan kümeler üçleme olarak çalnr: (ekil 11. Örnek Melodi - Yazl Yazl yukardaki gibi çaln aadaki örneklerden herhangi biri gibi olabilir: (ekil 12. Örnek Melodi - Çaln Ritim tarz açsndan swing, cazda çok önemli bir yer tutmaktadr. Adndan da anlalabilecei gibi, icra edene ve dinleyene ritmik olarak sallanma, yerinde duramama, dans etme dürtüsünü veren bir ritim yapsdr. Caz Müzi#inin Türleri Caz müzii form bakmndan ele alndnda çeitli kalplarla karlalr. Bunlardan belli bal olanlar u ekilde özetlenebilir. Blues, 4/4 lük ve 12 ölçülük bir kalptr. I-IV-I-V-I kadans yapsna sahiptir. Blues da genellikle dert, ikayet, at ve yakar vardr ama esprili bir dille anlatlr. Birinci cümle her zaman iki kez tekrarlanr ve ardndan tamamlayc cümle gelir. Aki ölçülük sözden sonra gelen iki ölçünün çalglarn doldurmasna break denir. Blues u Blues yapan, ona rengini veren en önemli karakteristik özellik ise çalnd diatonik dizinin blue nota olarak bilinen üçüncü ve yedinci derecelerinin pesletirilmesidir. Ragtime, yirminci yüzyl balarnda ortaya çkan bir tarzdr. Alk olarak akla Scott Joplin ve eserleri gelir. Genellikle 16 ölçüdür ve A-B-A-C-D formundadr. Bir klasik 126

7 M. Devrim BABACAN eser gibi kâda notalanm bir müziktir. Sadece piyano için bestelenir ve sol el stride bass (um-pah) adyla anlan, ölçünün birinci ve üçüncü vuruunda tek bas nota, ikinci ve dördüncü vuruunda akor stiliyle elik eder. Ragtime, yapsndan dolay klasik müzik bestecilerinin dikkatimi çekmitir. Stravinsky'nin PianoRag Music, Hindcmith'in Shimmy and Ragtime ve Milhoud'un Three Rag Caprices bunlara güzel birer örnektir. Boogie-Woogie hzl tempoda, sol elde ostinato bas hatt kullanlan 12 (bazen de 8) ölçülük bir yapdr. Çounlukla Do Majör tonalitesi kullanlr. Melodik yap veya doaçlama açsndan çok fazla çeitlilie sahip olmadndan monoton bir yapya sahiptir. New Orleans tarz caz adn, ilk defa duyulduu yer olan New Orleans ehrinden almtr. Grupça yaplan doaçlamaya dayanr ve basit çok sesli bir müziktir. Ragtime gibi çok temaldr, 4/4 lüktür ve 8 veya 16 ölçüden oluabilmektedir. Grupta, kornet, trompet, klarnet, trombon, banço veya gitar, kontrbas veya tuba, büyük davul ve piyano gibi çalglar bulunabilmektedir. Siyah müzisyenlerin icra ettii ve yayd Dixieland tarz, Chicago daki beyaz müzisyenlerin etkisiyle tarihe Dixieland adyla geçmitir. Aslnda bu iki tarz ayndr. Dixieland, daha hzl tempolarda, canl ve neeli çalnr. Bepop tarznn geliimi 1940 l yllara dayanr. Hzl temposu, armonik hattaki yeni akorlarn farkl kullanm ve altere akorlarn disonans yaps sebebiyle ilk balarda farkllk uyandrm ve sevilmemitir. Bebop, düzenleme anlayndaki farkll, akor ve dizilerin kullanm, ölçü içindeki vurgular gibi konularda yenilikler getirmi ve günümüzün Fusion Caz türünün temellerini atmtr. Fusion caz, 1960 larn sonu ve 70 lerin banda, müzik aletlerindeki geliimin ve elektrikli çalglarn yaygnlamasyla, rock müziinin de etkisiyle olumu, birleik bir müziktir. Gitar ve davul çalmndaki farkllklar ve anlay olarak gelien caz müziinin bir karm olarak görülebilir. Cazn armonik, melodik ve ritmik anlaynn geldii karmak hâl, rock müzii ve bu müzikte kullanlagelen elektrikli çalglarla birleince ortaya oldukça farkl bir tür çkmtr. Caz müziinin en önemli öelerinden biri de doaçlamadr. Doaçlama, istenilen veya belirlenen ölçüler dâhilinde, hazrlksz olarak icrada bulunmak, tona ve armoniye uyumlu müzik cümleleri çalabilmektir. Bunu yapabilecek bir müzisyenin, ayn zamanda iyi bestecilik becerisinin olmas, çalgsna ve müzik bilgilerine son derece hâkim olmas beklenir. Sonuç ve Öneriler Afrika asll Amerikal siyah insanlarn zorluklar içerisinde yaadklar hayatlarn anlatmay amaçlayan caz müzii, daha sonralar bambaka bir müzik tarz haline gelmitir. Geliim süreci içinde farkl evrelerden geçen bu müziin de pek çok çeidi olumutur. Çal farkllklar gösteren bu türleri iyi bilmek, çalnan eserin karakteristik özelliini belli etmek açsndan önemlidir. Çok farkl müzik öeleriyle caz, melodisindeki doaçlamaya dayanan serbestliiyle, armonisindeki atonallie varan geniliiyle ve ritminin karmaklyla dier müzik türlerinden kendini ayrmaktadr. Caz armonisi çounlukla tonal yap dnda hareket eden bir anlaya sahiptir. Ayrca keskin bir ritim duygusu ile her türünde gösterdii farkl ritim anlayyla karmak bir yapdadr. 127

8 SBArD Mart 2011, Say 17, sh Caz müzii, kurallar ve çalm tarzyla her zaman modern bir çizgi yakalamtr. Orkestra kelimesi sadece klasik müziin yayl topluluunu deil, üflemelileri, kontrbas ve davulu içeren hatta ilerleyen yllarda elektrikli çalglar da içine alan büyük topluluklar ifade eder olmutur. Toplu müzik yapmaya balayan müzisyenler, daha plânl ve daha iyi müzik bilgisine ihtiyaç duymulardr. Alerleyen zaman içerisinde caz çalabilmek her açdan iyi bir performansa sahip olmay gerektirmitir. Bu yüzden iyi bir cazc çok iyi bir müzik birikimine sahip olmaldr. Bu da sistemli bir eitimle mümkündür. Caz eitimi konusunda çok ansl olmayan müzisyenler, kendi çabalaryla bir seviyeye gelmek durumunda kalmlardr. Kaynakça Akyava, A. E. Piyano, Jazz Blues Emprovize Müzik Dergisi. Say: 10, 80, A Passion For Jazz. Styles of Jazz Music. jazz_styles.html (02 Eylül 2010), (2001). Fordham, J. CAZ, (Çev. S. Davran), Akbank Kültür ve Sanat Yaynlar, Astanbul, Isacoff, S. What Is Jazz?, Teaching Piano, Cilt II, (Edt. D. Agay), Yorktown Music Pres, New York, Paçac, G. Cumhuriyetin Sesleri, Tarih Vakf Yurt Yaynlar, Astanbul, Rcc, M. Jazz History Time Line, (17 Kasm 2010). Say, A. Müzik Öretimi, Müzik Ansiklopedisi Yaynlar, Ankara, Sermet, C. Cazn Açinden, Pan Yaynclk, Astanbul, Wikipedia. (12 Aralk 2010). Jazz. (14 Aralk 2010). Wildman, J. The World of Jazz Improvisation, (Eylül 2001). Yavuzolu, N. Caz Müziinde Akor Dizileri, Pan Yaynclk, Astanbul,

CAZ MÜZİĞİNDE DOĞAÇLAMA EĞİTİMİNE YÖNELİK METOTLARININ İNCELENMESİ RESEARCH OF IMPROVISATION METHOD BOOKS FOR JAZZ MUSIC

CAZ MÜZİĞİNDE DOĞAÇLAMA EĞİTİMİNE YÖNELİK METOTLARININ İNCELENMESİ RESEARCH OF IMPROVISATION METHOD BOOKS FOR JAZZ MUSIC CAZ MÜZİĞİNDE DOĞAÇLAMA EĞİTİMİNE YÖNELİK METOTLARININ İNCELENMESİ Öğr.Gör.Dr. M. Devrim Babacan N.E.Ü. A.K.E.F. G.S.E.B. Müzik Öğretmenliği A.B.D. B3-426 Meram KONYA devrimbabacan@gmail.com Özet Bu araştırmada

Detaylı

CAZ TEORİSİ KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ COMPARATIVE ANALYSIS OF THE JAZZ THEORY BOOKS

CAZ TEORİSİ KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ COMPARATIVE ANALYSIS OF THE JAZZ THEORY BOOKS CAZ TEORİSİ KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ Öğr.Gör.Dr. M.Devrim Babacan N.E.Ü. A.K.E.F. G.S.E.B Müzik Öğretmenliği A.D. devrimbabacan@gmail.com Özet Bu araştırma, caz müziğinde kullanılan teori

Detaylı

TME Hafta Ders Notları

TME Hafta Ders Notları TME 110 6. Hafta Ders Notları Akorlar Şimdiye kadar müziğin yatay yapılarıyla (melodi, gam) ilgilendik. Bu bölümde müziğin dikey yapısını, yani armoniyi inceleyeceğiz. Bir eseri icra ederken, kimi zaman

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ 1 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ İlkokul 1 1 ses, 2 ses, 2/4 lük iki ölçü ezgi ve ritim (sekizlik, onaltılık, terazi) (ikinci

Detaylı

MÜZİK TEORİSİ VE ARMONİ

MÜZİK TEORİSİ VE ARMONİ ADIM ADIM UYGULAMALI MÜZİK TEORİSİ VE ARMONİ Başlangıçtan İleri Düzeye Doç. Dr. Serhat YENER Varol ÇİÇEK Editör: Yrd. Doç. Dr. Köksal Apaydınlı Yazarlar: Doç. Dr. Serhat Yener Müzik Öğretmeni Varol Çiçek

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ MÜZİK GÜNÜMÜZ TÜRKİYE SİNDE CAZ Ünüşan KULOĞLU ARALIK - 2009 ANKARA 14.1. Bir Kültür Olarak Caz Anahtar Kelimeler: Caz, Blues, Doğaçlama Caz

Detaylı

12. Yürüyüşler 1. İng. sequence; Alm. Sequenz; Fr. marche. Türkçede sekvens ve marş isimleri ile de ifade edilir.

12. Yürüyüşler 1. İng. sequence; Alm. Sequenz; Fr. marche. Türkçede sekvens ve marş isimleri ile de ifade edilir. 12. Yürüyüşler 1 Tonal müziğin en önemli araçlarından biri olan yürüyüş 2, melodik ya da armonik bir modelin farklı bir perde üzerinde tekrar edilmesine verilen isimdir. Tekrar edilen bu model kısa bir

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi. Teori Kompozisyon Ana Sanat Dalı TOPLU OKUMA İÇİN İŞLEVSEL ARMONİ PRATİĞİ

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi. Teori Kompozisyon Ana Sanat Dalı TOPLU OKUMA İÇİN İŞLEVSEL ARMONİ PRATİĞİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori Kompozisyon Ana Sanat Dalı TOPLU OKUMA İÇİN İŞLEVSEL ARMONİ PRATİĞİ ve ANARMONİK MODÜLASYONLU ARMONİK ANALİZ ÖRNEKLERİ Öğ. Gör. Gökçe ALTAY

Detaylı

Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri

Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri Prof. Server Acim Bas Gitar Öğrencileri İçin Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri Çeşitli Örnekler ve Açıklamaları İçeren Ders Notları 03 yılında, Server AİM tarafından LaTeX ve GNU/LilyPond

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

13. Dominant 7 li akoru

13. Dominant 7 li akoru 13. Dominant 7 li akoru 7 li akorlar 5 li akorların iki tane 3 lü aralığın üst üste konulması ile elde edildiğini biliyoruz. Bu yolla elde edebileceğimiz dört çeşit akor vardı. 1 Eğer bu akorları, akorun

Detaylı

16. Dominant fonksiyonu taşımayan 7 li akorlar 1 (Suni 7 liler)

16. Dominant fonksiyonu taşımayan 7 li akorlar 1 (Suni 7 liler) 16. Dominant fonksiyonu taşımayan 7 li akorlar 1 (Suni 7 liler) Tıpkı 5 li akorlar gibi, majör ve minör dizinin her derecesi üzerine diyatonik olarak, yani dizinin sesleri dışında herhangi bir arıza kullanılmaksızın

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2.SINIF IV. YARIYIL MZ202A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma IV (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 3.SINIF V. YARIYIL MZ301A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma V (2-0-2) Akts Kredisi:

Detaylı

MURAT DEVRİM BABACAN, ZEHRA SEÇKİN GÖKBUDAK,

MURAT DEVRİM BABACAN, ZEHRA SEÇKİN GÖKBUDAK, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PİYANO II Ders No : 0310330076 Teorik : 1 Pratik : 0 Kredi : 1 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

11. Modülasyon Tonalite ve modalite. 2. Modülasyon ve ton değişimi

11. Modülasyon Tonalite ve modalite. 2. Modülasyon ve ton değişimi 11. Modülasyon 1 Modülasyon konusuna başlamadan önce sıklıkla kullanılan birkaç kavrama açıklık getirmemiz yararlı olacaktır. 1. Tonalite ve modalite Kapsamı ve derinliği başlı başına bir çalışmanın konusu

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

MUAMMER SUN UN YURT RENKLERİ 1. ALBÜMDE YER ALAN PİYANO ESERLERİNİN ARMONİK ANALİZİ

MUAMMER SUN UN YURT RENKLERİ 1. ALBÜMDE YER ALAN PİYANO ESERLERİNİN ARMONİK ANALİZİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012 MUAMMER SUN UN YURT RENKLERİ 1. ALBÜMDE YER ALAN PİYANO ESERLERİNİN ARMONİK

Detaylı

Müziğin Alfabesi Notalardır. =

Müziğin Alfabesi Notalardır. = TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Müziğin Alfabesi Notalardır. = Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ

ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ TURKISH FOLKLORIC MUSIC IN ADNAN SAYGUN'S VIOLIN AND PIANO SUITES ТУРЕЦКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКА В СЮИТЕ ДЛЯ СКРИПКИ И ПИАНИНО АДНАНА САЙГУНА Samir GÜLAHMEDOV

Detaylı

TONAL ARMONİDE AKORLARIN İŞLEVLERİ

TONAL ARMONİDE AKORLARIN İŞLEVLERİ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org Güz-2010 Cilt:9 Sayı:34 (178-195) ISSN:1304-0278 Autumn-2010 Volume:9 Issue:34 TONAL ARMONİDE AKORLARIN

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

CAZDA AKOR YÜRÜYÜŞLERİ TARİHİ

CAZDA AKOR YÜRÜYÜŞLERİ TARİHİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalı CAZDA AKOR YÜRÜYÜŞLERİ TARİHİ Murat KÜÇÜKARSLAN Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2013 CAZDA AKOR YÜRÜYÜŞLERİ TARİHİ Murat KÜÇÜKARSLAN

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI

TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI Müziğin alfabesi notalardır: Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi. Teori Kompozisyon Ana Sanat Dalı TONAL ARMONİDE İŞLEVSEL PEDAL TONU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi. Teori Kompozisyon Ana Sanat Dalı TONAL ARMONİDE İŞLEVSEL PEDAL TONU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori Kompozisyon Ana Sanat Dalı TONAL ARMONİDE İŞLEVSEL PEDAL TONU Öğ. Gör. Gökçe ALTAY 2 03.10.2011 İlgilinin dikkatine, Bilkent Üniversitesi,

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

Turan SAĞER 1 Ozan EROY 2 TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN MODERN ARMONİYLE ÇOK SESLENDİRİLEREK PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILMASI

Turan SAĞER 1 Ozan EROY 2 TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN MODERN ARMONİYLE ÇOK SESLENDİRİLEREK PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILMASI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7, Aralık 2014, s. 409-420 Turan SAĞER 1 Ozan EROY 2 TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN MODERN ARMONİYLE ÇOK SESLENDİRİLEREK PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILMASI

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI MÜZİK AMAÇ Piyano, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ve şan ana sanat dallarından oluşan Müzik Programı orkestra enstrümanlarının hemen hemen bütün dallarında eğitim öğretim vermektedir. Batı

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 4.SINIF VII. YARIYIL MZ401A - Piyano VII* (1-0-1) Paralel üçlü, altılı, onlu diziler

Detaylı

MUZIKTE YENI GELISMELER

MUZIKTE YENI GELISMELER DERYA YENER MASTER METHOD MUZIKTE YENI GELISMELER GITAR, BASGITAR, PIANO, KEYBOARD, EAR TRAINING, VE BUTUN NEFESLI VE YAYLI CALGILARDA TUM STILLERDE JAZZ,POP,ROCK,BLUES,LATIN,FOLK LATIN JAZZ,MODERN JAZZ,PROGRESSIVE

Detaylı

9. İkinci Çevrim Beşli Akorlar ( 6 4 lı Akorlar)

9. İkinci Çevrim Beşli Akorlar ( 6 4 lı Akorlar) 9. İkinci Çevrim Beşli Akorlar ( 6 4 lı Akorlar) Beşli akorların ikinci çevriminde, akorun kök sesi yerine 5 lisi basta yer alır: İkinci çevrim beşli akorların şifresi 6 4 tür; bu nedenle bu akorlar dört

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

M. Devrim Babacan Accepted: January ISSN : Konya-Turkey

M. Devrim Babacan Accepted: January ISSN : Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number:D0045 FINE ARTS Received: October 2010 M. Devrim Babacan Accepted: January 2011 Z. Seçkin Gökbudak Series

Detaylı

müziği bestekârlarındandır? sesliliğin adıdır?

müziği bestekârlarındandır? sesliliğin adıdır? A A 1 Doğal minör moddaki bir dizinin 7. Derecesi üzerine kurulacak bir uygu (akor) hangi nitelikte olur? 33954 A ) Majör B ) Minör C ) Artık D ) Eksik E ) Dominant 4 Geleneksel Türk Sanat Müziği'nde fasıl

Detaylı

Ezgisel Kurallar. Olağanüstü güzellikteki ritmik dengesiyle aşağıdaki Palestrina melodisi 2 buna tipik bir örnektir:

Ezgisel Kurallar. Olağanüstü güzellikteki ritmik dengesiyle aşağıdaki Palestrina melodisi 2 buna tipik bir örnektir: 8. Beşinci Tür 1 Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar, türler öğretisinin Rönesans müziğine en yakın ve bu nedenle de en önemli aşaması olan beşinci tür için hazırlık niteliği taşımaktadır. Burada artık

Detaylı

TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN MODERN ARMONİYLE ÇOK SESLENDİRİLMESİ HARMONIZING THE TURKISH MAQAM MUSIC SCALES USING MODERN HARMONY

TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN MODERN ARMONİYLE ÇOK SESLENDİRİLMESİ HARMONIZING THE TURKISH MAQAM MUSIC SCALES USING MODERN HARMONY İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ İnönü University Journal of Art and Design ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884 Cilt/Vol. 4 Sayı/No.9 (2014):81-91 TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN MODERN ARMONİYLE

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PİYANO VE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310330317 Teorik : 1 Pratik : 0 Kredi : 1 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI AY 0-05 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI : Piyano Çalma Teknikleri ÜNİTE :.Basamak. Konumda Temel Davranışlar EYLÜL 5-9 EYLÜL -6 EYLÜL. Oturuş ve Duruş Kuralları. Parmak

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri İşitme, Şarkı Söyleme Müzikal Üretkenlik İşitme, Şarkı Söyleme, Müzikal Üretkenlik Çalgı Çalma

Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri İşitme, Şarkı Söyleme Müzikal Üretkenlik İşitme, Şarkı Söyleme, Müzikal Üretkenlik Çalgı Çalma Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri 1. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirme öncesinde; a) Müzik yetenek alanında günde 4 oturum şeklinde alınacak öğrenciler her oturumda 10 kişilik

Detaylı

2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI VE GİRİŞ SINAVI KRİTERLERİ www.tmdk.edu.tr 2 İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI Sevgili Aday Öğrencilerimiz;

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi BÖÜM 5 DC-DC DÖNÜTÜRÜCÜER A. Deneyin Amac DC-DC erilim azaltan dönütürücü (buck converter) ve DC-DC erilim artran dönütürücü (boost converter) devrelerinin davranlar incelemek. Bu deneyde erilim azaltan

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

ÇEVRİMİÇİ İŞİTME EĞİTİMİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMALI İNCELEMESİ A COMPARATIVE STUDY ON ONLINE EAR TRAINING APPLETS

ÇEVRİMİÇİ İŞİTME EĞİTİMİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMALI İNCELEMESİ A COMPARATIVE STUDY ON ONLINE EAR TRAINING APPLETS ÇEVRİMİÇİ İŞİTME EĞİTİMİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMALI İNCELEMESİ Yrd. Doç. Dr. M. Devrim Babacan N.E.Ü. A.K.E.F. G.S.E.B. Müzik Eğitimi A.D. Meram- Konya devrimbabacan@gmail.com Özet İşitme eğitimi

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

PROFESYONEL MÜZİSYEN EĞİTİMİ BAĞLAMINDA EĞİTİMCİLER İÇİN DOĞAÇLAMAYA YÖNELİK UYGULAMA VE ÖNERİLER *

PROFESYONEL MÜZİSYEN EĞİTİMİ BAĞLAMINDA EĞİTİMCİLER İÇİN DOĞAÇLAMAYA YÖNELİK UYGULAMA VE ÖNERİLER * Özkeleş, S. (2016). Profesyonel müzisyen eğitimi bağlamında eğitimciler için doğaçlamaya yönelik uygulama ve öneriler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(İpekyolu Özel Sayısı),

Detaylı

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ *

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ * Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PİYANO ESERLERİNDEN EGZERSİZ YAZMA

Detaylı

KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI

KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI Cavanşir GULIYEV KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI ARMONILEŞTIRME ÖZELLIKLERI Prof.Dr. Cavanşir GULIYEV - KKTC Yakın Doğu Üniversitesinin Sahne Sanatları Fakültesinin öğretim üyesi. Türkünün armonileştirmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE CAZ VE CAZ MÜZİĞİ ÜZERİNE YAPILMIŞ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ THE STUDIES ON JAZZ MUSIC AND JAZZ IN TURKEY

TÜRKİYE DE CAZ VE CAZ MÜZİĞİ ÜZERİNE YAPILMIŞ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ THE STUDIES ON JAZZ MUSIC AND JAZZ IN TURKEY TÜRKİYE DE CAZ VE CAZ MÜZİĞİ ÜZERİNE YAPILMIŞ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. M. Devrim Babacan Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Meram Yeni Yol, Konya devrimbabacan@yahoo.com

Detaylı

MÜZKSEL TMENN TEMEL PRENSPLER. Fatih Yayla *

MÜZKSEL TMENN TEMEL PRENSPLER. Fatih Yayla * MÜZKSEL TMENN TEMEL PRENSPLER Fatih Yayla * ÖZET Bu makalede, müziksel yetenein temel öesi olan müziksel iitme becerisi incelenmitir. Konunun etkili olarak açıklanabilmesi için iitmeyi oluturan fiziksel

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI VE GİRİŞ SINAVI KRİTERLERİ www.tmdk.edu.tr 2 İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI Sevgili Aday Öğrencilerimiz;

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ TÜRKYE DEK ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSELER MÜZK BÖLÜMLER ÖRENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ MÜZKSEL TME-ALGILAMA BOYUTUNUN DEERLENDLMES

Detaylı

RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Tasarım I (4-4-6) Sanat eserini düzenleyen elemanlar (çizgi, doku, form, şekil, mekan) ve ilkeler (ritim, hareket, denge, vurgu, kontrast,

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA 10

MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA 10 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ MÜZİK ALANI MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA 10 YAZARLAR KOM İSYON DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5685 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

CUMHURYET SONRASI MÜZK POLTKAMIZ VE BATIYA YÖNELM

CUMHURYET SONRASI MÜZK POLTKAMIZ VE BATIYA YÖNELM CUMHURYET SONRASI MÜZK POLTKAMIZ VE BATIYA YÖNELM Özet / Abstract Emin Erdem KAYA Bu aratrmada Cumhuriyetimizin ilk zamanlarndan itibaren Ulu Önder Atatürk ve dönemin ileri gelen yöneticilerinin, tpk dier

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

3. Modlar ve Mod Duyumunu Sağlayacak Akor Kalıplarının Kuruluşları (Chord Progressions)

3. Modlar ve Mod Duyumunu Sağlayacak Akor Kalıplarının Kuruluşları (Chord Progressions) 3. Modlar ve Mod Duyumunu Sağlayacak Akor Kalıplarının Kuruluşları (Chord Progressions) Mod ve mod duyumu sağlayacak akor kalıplarının (chord progression) nasıl oluşturulduğu her zaman merak konusu olmuştur.

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Journal of Education

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Journal of Education EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ ALAN DERSLERİNE GÖRE POPÜLER MÜZİK ÖRNEKLERİNİ SESLENDİRME / YORUMLAYABİLME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ali Gürsan SARAÇ Güzel Sanatlar

Detaylı

CAzıN ULUSLARARASI KÜLTÜRE KATKıSı VE TÜRKİYE'DE CAZ

CAzıN ULUSLARARASI KÜLTÜRE KATKıSı VE TÜRKİYE'DE CAZ Kurgu Dergisi S:14, 49-55,1996 CAzıN ULUSLARARASI KÜLTÜRE KATKıSı VE TÜRKİYE'DE CAZ Arş.GÖr., Abdülkadir CANDEMİR '" İnsanın kendi kendine veya basit araçlarla çıkarabildiği her türlü sese, müziğin ilk

Detaylı

K TELL CURA (KOZAAÇ CURASI) Çetin KORUK

K TELL CURA (KOZAAÇ CURASI) Çetin KORUK K TELL CURA (KOZAAÇ CURASI) Çetin KORUK ÖZET Teke bölgesinde kitelli ismi ile anılan kitelli Kozaaç Curası yapısal ve çalımsal özellikleri bakımından Üçtelli Curadan farklılıklar göstermektedir. Bu çalımada

Detaylı

www.muzikegitimcileri.net

www.muzikegitimcileri.net Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ KONTRBAS ENDE ÇADA TÜRK MÜZ ESERLERN YER VE DEERLENDLMES ÖZET H. Özgür AKKOR Yrd. Doç. Dr. Uur TÜRKMEN Afyon Kocatepe Ü.Devlet Konservatuvar

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER ANADOLU FLYGT yangn önleme ve yangndan korunma amaçl hidrofor ve pompa gruplar, güvenilir, etkin, tesisata balanmaya hazr hale getirilmi, kompakt ünitelerdir.

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi 9 Müzik Sınıfı Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi 9 Müzik Sınıfı Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI: Piyano çalma teknikleri. Basamak. Konumda Temel Davranışlar DİĞER DEĞERLEN EYLÜL 3. -Doğru oturuş biçimini fark eder. * Doğru

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 37 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 37 ISSN: GÜZEL SANATLAR LİSELERİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME Doç. Dr. Damla Bulut Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB, Müzik Eğitimi ABD dbulut@ohu.edu.tr Yasemin Gülsoy

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ARPEJ VE II. POZİSYON Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI Doç. Adnan Koç *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF II. YARIYIL MZ102A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma II (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

Turkish Jazz Week #5 Edition 2016 Official Concert Program

Turkish Jazz Week #5 Edition 2016 Official Concert Program - 12 Nisan 2016: Mercan Dede, Kırmızı Salon, Priştine - 14 Nisan 2016: Aydin Esen Trio, Kırmızı Salon, Priştine - 13 Nisan 2016: Eren Coşkuner Quarted, "Prenk Jakova" Music School, Yakova - 15 Nisan 2016:

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Mikrokosmos: Çocukların Dünyası

Mikrokosmos: Çocukların Dünyası Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Mikrokosmos: Çocukların Dünyası Belir Tecimer Kasap Müzik Eğitimcisi Özet. Bu çalışma ile ünlü Macar bestecisi, virtüoz piyanist

Detaylı

ç Ü Ü Ş ç ğ Ş Ü Ü Ş Ş Ç ç Ç ğ ç Ş ö Ü Ğ ç ç ğ ç Ü ö ç ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ç ç ğ ç ç ğ ö ğ ğ Ş ğ ö ö ğ ğ ç ç ö ğ ö ö Ç ö ö ö ğ ö ç ö ç ğ ğ ö ö ğ Ş Ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ö ç ö ç ğ ğ ğ ö ö ç ö ö ğ ğ ç ç ö ö ğ

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 5. HAFTA

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 5. HAFTA TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 5. HAFTA GAMLAR Tam Ses Aralık (ing. whole tone interval) / Yarım Aralık: İki nota arasındaki mesafeye "aralık" denir. Klasik batı müziğindeki eşit tamperaman sistemde, bir tam ses

Detaylı

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ 1. Giri 2006 LKÖRETM MÜZK DERS ÖRETM PROGRAMI VE YEN YAKLAIMLAR Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 21. yüzyla

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI GİRİŞ SINAVI KRİTERLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI GİRİŞ SINAVI KRİTERLERİ 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI VE GİRİŞ SINAVI KRİTERLERİ Sevgili Aday Öğrencilerimiz; İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Atatürk ün ulusal musikimiz için ortaya koyduğu

Detaylı