İSTANBUL TİCARE T ODAS I YINLARI TICARÎ ÖNEM. HtJSNÜTABÎAT MATBAAS İ S T A N B U L 196 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARE T ODAS I YINLARI TICARÎ ÖNEM. HtJSNÜTABÎAT MATBAAS İ S T A N B U L 196 8"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARE T ODAS I YA YINLARI A M B A L A J ve TICARÎ ÖNEM I HtJSNÜTABÎAT MATBAAS I İ S T A N B U L 196 8

3

4 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ 4 I KISIM; KONUNUN GENEL TANIMI 5 A Tanım ı v e Fonksiyonlar ı 5 B Önem i v e Gelişmes i 5 C Çeşitler i 6 a) Kâğıt ve karton 7 h) Hafif madenî ambalaj (teneke) 1 0 c) Ağır madenî kaplar 1 1 d) Tahta 1 1 e) Jüt 1 2 /; Carn 1 2 g) Plâstik 1 3 D Bi r İşletmeni n Ambalajlam a Organizasyon u Nasıl Olabilir? 1 3 E Ambala j Tipini n Seçim i 1 3 F Ambalajı n Hukuk î Himaj/es i 1 6 G İhra ç Mallar ı Ambalaj ı 1 7 II. KISIM : DIŞ ÜLKELERDE AMBALAJLAMA TATBİKATI 21 A Ambala j Sanayiind e Senteti k Reçineleri n Kullanılmas ı 2 1 B Alüminyu m v e Konserv e Ambalaj ı 2 2 C Şeffa f Ambala j 2 3 D Meşruba t v e İçk i Ambalaj ı 2 3 E Dondurulmu ş Maddeleri n Ambalajlanmas ı 2 4

5 m. KISIM : İHRAÇ MALLARIMIZIN AMBALAJ DURUMU VE STANDARDİZASYONU 25 A Standar d îhra ç Mallar ı 2 5 a) Tütün 2 5 h) Pamuk 2 6 c) Fmdıl^ 2 6 d) Sofralık üzüm 2 7 e) Ham deri 2 8 /; Pikle deri 2 8 g) Yumurta 2 8 h) Kuru fasulye, nohut ve mercimek 2 8 i) Elma 2 8 j) Turunçgiller k) Çekirdeksiz kuru üzüm 2 9 l) Zeytinyağı 3 0 B Diğe r İhra ç Mallarımı z 3 0 ay Balık 3 0 h) Madenler 3 1 c) Şeker 3 1 d) Hambez 3 1 e) Sünger 3 1 /; Sair Maddeler 3 1 IV. KISIM : AMBALAJ SANAYİİ VE MALZEMELERİNİN İTHÂL DURUMLARI 32 A Ambala j Sanayi i 3 2 a) Kâğıt 3 2 h) Tahta 3 4 c) Cam 3 4 d) Plâstik 3 5 e) Çuval 3 5 /; Teneke 3 6 B Ambala j Malzemelerini n İthâ l Durum u Kat' î ithalâ t Geçic i kabu l yol u il e yapıla n ithalâ t 3 9 V. KISIM : SONUÇ 41 A Ambala j Standardizasyon u il e İlgil i Sorunla r ve Dı ş Alıcıları n Tercihler i 4 1

6 B Ambala j Sanayi i il e İlgil i Tedbi r v e Temennile r 4 3 a) Kâğıt ve karton 4 3 b) Tahta 4 4 c) Teyıeke 4 4 d) Cam 4 5 e) Plâstik. 4 6 C ithalâ t il e İlgil i Sorumla r 4 6 IV. EKLER 47 I İstanbul'dak i Mukavv a Kut u îmalcilerini n İsi m v e Adresler i 4 7 II İstanbul'dak i Ağa ç kut u v e Sandı k İmalâtçılarm m İsi m v e Adresleri 5 3 m Ca m Ka p İmâ l Ede n Başlıc a Tesislerimi z 5 7 IV İstanbul'd a Plâsti k Ambala j imalcilerini n İsi m v e Adresler i V İstanbul'dak i Tenek e v e Maden î Kutucuların İsi m v e Adresler i 6 0

7 ÖNSÖZ AmbctMj, ticaretin en önemli fonksiyonlarından birisi olan pazarlama ile ilgili bir konudur. Malların muhafazasında, naklinde ve özellikle perakende satışında ambalajın oynadığı rol büyüktür. Bu sebeple ambalaj ve ticarî önemi hakkında bilgi derleyerek, üyelerimizin dikkatine sunmayı faydalı gördük. Özellikle sanayi mamulleri ihracına önem verilmesi, I. ve II. Kalkınma Plânlarında da yer aldığı için bu alanda yardımcı olacak bilgilerin derlenmesini Odamız yararlı sayarak bu küçük eser hazırlanmıştır- Ambalaj şekilleri, kullariilan malzeme, ilgili mevzuat hükümleri gibi dış memleketlerde ve Türkiye'deki uygulamalar hakkında durumu tesbit etmek bu etüdün gayesi olmuştur. Ayrıca etüdümüzün sonunda ambalaj işiyle iştigal edenlerin bir listesi yer almıştır. Ticarî hayatı ilgilendiren ambalaj hakkında, ufak bir eser ile konuya bir katkıda bulunmuş olduğumuz kanisiyle, okuyucularımıza saygıyla takdim olunur. İSTANBUL TİCARET ODASÎ

8 I KISIM KONUNUN GENEL TANIMI A Tanımı ve Fonksiyonları: Ambalaj; malların iyi şekilde muhafaza edilmeleri ve taşmabilmeleri için konuldukları kap ve zarflardır. Ambalaj m fonksiyonları şunlardır: 1 - Malın kalitesini muhafaza etmek ve stok tutmak: imalât ile tüketim arasmda bir zaman fasılası bulunmaktadır, bu süre içersinde özellikle yiyecek maddelerinin dış tesirlerden korunmasında ambalajın rolü büyüktür. 2 Malın naklini mümkün kılm-ak ve kolaylaştırmak. 3 Satışı teşvik etmek: îç ve dış piyasalarda, ambalaj bir satışı teşvik unsuru olarak mütalâa ediliyor. Malın satışında, kalite üstünlüğü kadar takdim tarzı da önemli bir rol oynar- Amerika Birleşik Devletlerindeki «Supermarket» lerde alım satım kararlarının % SO'inin iç tepki ile verildiği söylenmektedir. Ambalaj, dekorasyonu ile, şekli ile, cazip renkleri ile ihtiva ettiği malların reklâmını yapmakta ve ayrıca orijinal etiketi ile de malların menşei hakkında garanti teşkil etmektedir. Ambalajın yukarıdaki fonksiyonları yanında ekonomik olması şartı da aranır. B Önemi ve Gelişmesi: İnsan oğlunun ilk kullandığı ambalaj vazo oldu. Tekniğin ilerlemesine rağmen vazonun mağara devrindeki karakterini muhafaza ettiğini görüyoruz. Diğer taraftan tabiatın bizzat kendisinde de ambalajı görmek mümkündür. Meyvelerin ve zahirelerin kabukları bu konuda güzel bir örnektir. Bir zamanlar mallar dökme olarak piyasaya arzediliyordu. Sonradan satış usulleri derin şekil değiştirmelere uğradı. Un, şeker, tuz, yağ vesaire gibi önemli yiyecek maddeleri, çuval veya varillerle perakendecilere teslim ediliyordu. Onlar da bu maddeleri basit külah, şişe ile civardaki müşterilerine sunmaktaydılar.

9 otomobilin geniş kullanılış sahası bulması, yol şebekesinin gelişmesi, köylerden şehirlere kütlevî göçler, büyük mağazalarm ortaya çıkması, dağıtım usullerini ve ambalajı geliştiren faktörlerin bazılarıdır. Rekabet karşısında malları satabilm^ek için kalite kadar ambalaja da önem vermek bir zaruret halini aldı. Ayrıca batı ülkelerinde sağlığı koruma fikrinin yayılması, yiyecek maddelerinin ambalajlı olarak piyasaya arzedilmesi îieticesini doğurdu. Günümüzde bu memleketlerde et, ekmek gibi günlük tüketim maddeleri dâhi jelatin kâğıdına sarılmış olarak satılm.aktadır. Ambalaj standardizasyonu, kalitesinin islâhı, yeni renk ve desenlerin denenmesi satışı büyük ölçüde etkilemiştir. Ambalaj sayesinde malların imal tarzı ve kalitesi hakkında alıcıya bilgi vermek mümkün oldu. Bugün gelişmiş memleketlerde ambalajın önemini belirtmek bakımından şu rakamları vermek mümkündür: Fransa'da döneminde kullanılan ambalaj miktarı % 130 artmıştır. 4 yıllık bir sürede boş ambalaj satışı (gıda maddelerini korumak için) on kat oldu. Gelişmiş memleketlerde gıda maddeleri alanında «dökme» olarak satış bir istisna haline geldi. Fransa'da bisküi ve pasta satışlarında ambalajsız takdim % 20.dir Halbuki bu oranın savaş öncesinde % olduğu behrtilmektedir- A. B. D.'de yılda 9 milyar ton kadar konserve, 3 milyar şişe ve gene 9 milyar kutu bira tüketilmektedir. Toplam olarak Amerikalı sanayicilerin ambalajın ve ürünlerin korunması için harcadıkları para 25 milyon doları geçer. Bunun oranları şöyledir: % 40 gıda maddeleri için % 10 içkiler için 9r 7,8 imalât ve güzellik müstahzarları için % 2 şekerlemeler için 7r 1 tütün ve sigara için İtalya'da yıllık ambalaj maddesi tüketimi 1,4 milyar tona yakındır. Bu rakam Belçika'da tondur. Bugün bilhassa tüketim pazarlarında sürüm, için şart olan ambalajlama faktörünün önemini gelişme yolunda olan bir çok memleket anlamış bulunmaktadır. İç ticarette kullanılan ambalaj bazı hallerde ihracata müessir olabilmektedir. Bu bakımdan bazı memleketler ambalajlama konusundaki çalışmalarını iç piyasa durumunu geliştirmeğe yöneltmişlerdir. C Çeşitleri: Malların fizikî durumları, tabiî vasıfları ile istimal veya istihlâk tarzları çok değişik olduğundan gerekli şekilde muhafaza ve nakilleri için çeşitli kap ve ambalajların kullanılması zarureti ortaya çıkmıştır. Bu çeşitlilik ambalaj malzemesinde, imal tarzında ve ölçülerinde kendini gösterir.

10 1964 d e Fransa'd a ambala j malzemelerini n tüketimini n gelişmesini göstere n grafi k (1 ) lo CO (M CD CO o" csı 00 00^ o CD to 05 O 2 CO O S ü EH Ha Ambalaj ekonomik bakımdan iki şekilde mütalâa edilebilir; a) Bir defada kullanılan yahut atılan ambalaj (unreturnable - emballage perdu) b) İade edilen ve tekrar kullanılan ambalaj (Returnable) (*) Ticarî muamelelerin istihsalden istihlâke kadar uzayan zincirinde, mallar şu şekilde ambalaj lanabilmektedir; a) Malın müstahsilden, toptancı, imalatçı veya ihracatçıya naklini sağlayan «ilk ambalaj», b) Malın iç piyasaya sürümünde kullanılan ambalaj, c) İhracat ambalajı. Kulanılan malzemeler itibariyle ambalaj çeşitleri: a) Kâğıt ve karton: Bütün sanayi memleketlerinde, ambalaj yapımında en önemli yeri işgal etmektedir. kâğıt ve karton (1) Kaynak : 1 1 Novembr e M.O.C.I. No : 39 3 S (*) İhracatt a ambalajı n iades i bahiskonus u değildir.

11 Fı^ansa (2) Amerika (3) Almanya (3) CO 00 t- 00 B o >fc>jlj i o.1-1 C/3 -e o B s Q CÖ ;3 (2) M.O,C. L No : Novembr e S (3) M.O.C.I. No : Novembr e S

12 Mukavva, standartlaştırma ve kalitesinin islâhı, oluklu mukavvanın tahtaya hafif bir üstünlüğünün olması, tarım ürünleri ihracatının artması ile geri alınmayan ambalajın gelişmesi yüzünden, taze meyva ve sebze sahasında, birçok ülkelerde ön plânda gelmekte ve gelişmektedir. 1964'te Norveç'te kraft kâğıdı ve kartonu üretimi ton, diğer kâğıt ve karton üretimi ise tondur. Fransa'da ve Belçika'da üretim aşağıdaki tablolardaki gibidir. TABLO: I FRANSA'DA KÂĞI T V E KARTO N ÜRETİ M MİKTARLAR I (4 ) (Ton olarak ) Ondüle kâğı t v e karto n : Ö Çeşitli kraf t Büyük bo y çant a için kraf t : Diğerleri : Toplam 'da toplam ambalaj mıktan tondur. (1965 e göre % a göre ise % 53 bir artış görülüyor.) TABLO: II FRANSA'DA KÂĞI T TORB A ÜRETİM İ (4 ) (Ton olarak ) Küçük bo y torb a : Büyük bo y torb a : (4) Annuair e d e Statistiqu e Industriell e 1966, S

13 TABLO: III Ambalaj kâğıdı, sama n karton, karto n föt r : Gri karto n : Diğer kartonla r : TABLO : IV NORVEÇ TE KÂĞIT ÜRETİM İ (6 ) (Bin to n olarak ) Ambalaj içi n kraf t kâğıd ı Karton Hemen hemen her ülkede ambalajlamada kullanılan malzemenin değer olarak yarısmı kâğıt ve karton teşkil etmektedir. Atılan ambalaj çeşidi için ideal bir malzeme olan kâğıt ve kartondan, kutular, büyük ve küçük boy torbalar yapılmaktadır. Fransa'da büyük boy torba üretimi çok makineleşmiştir. Dakikada 150 ünite torba imal eden fabrikalar mevcuttur. Bu torbalar genel olarak 2-6 yaprak kâğıt ihtiva ederler. Arada kalan kâğıtların kalaylı yahut katranlanmış olması dayanıklılığı arttırır. Memleketimizde kraft kâğıdından yapılmış torbalar çimento ve gübre sanayiinde kulanılmaktadır. Fransa'da bunun yanında hayvanı gıdalar, kimyevî maddeler, un, şeker vesaire açin de bu torbalar tercih edilmektedir. Orta ve küçük boy torbalar daha ziyade büyük mağaazlarm bir reklâm unsuru olarak mütalâa edilmekte ve tüketim gün geçtikçe yaygın bir hale gelmektedir. (Fransa'da nüfus başına tüketim 1950 de 4 Kg., 1962 de 6,5 Kg-, 1965 de 8 Kg. m üstünde). b) Hafif madenî ambalaj (teneke) : Ambalaj fabrikalarında kullanılan malzeme arasında önem bakımından kâğıttan sonra ikinci sırayı işgal eder. Yüksek kaliteli bir atılan ambalaj türüdür. Tenekenin şu vasıfları olmalıdır: Alçak maliyet, kolayca (5) Annuair e Statistiqu e d e l a Belgiqu e Tom e 86, 1966, s <6) Information s economiques, Nr. 14, 12. IV. 67, s. 21 5

14 şekiuenebilme, dayanıklılık, zehirli olmama, lehimlenebilme, hafiflik ve temizlik. Belli başlı küçük ve orta boy ambalajlar şunlardır: Konserve kutuları, boya kutuları, bidonlar, menteşeli, üstten kapaklı çeşitli boyda teneke kutular. Türkiye'de bu sanayiin ihtiyacı olan teneke levhaların büyük kısmı ithal yolu ile sağlanmaktadn-. Bir çok memleketlerde bu kutular, bira ve meyva suları hattâ diğer alkollü içkiler alanında geniş ölçüde kullanılmaktadır. c Ağır madenî kaplar: Uzak mesafelere yapılan nakliyatta bazı mallar için elverişlidir denberi Fransa'da bilinmesine rağmen harpten sonra geniş ölçüde kullanılmaya başlandı yılında yaklaşık olarak adet madenî kap Avrupa'da ve Kuzey Afrika'da kullanılmıştır. d Tahta: Ambalaj malzemelerinin en eskisi olan tahta, hâlâ önemli bir yer işgal etmektedir. Tahtadan çeşitli tipte ambalajlar yapılmaktadır; kafesli veya düz sandıklar, kontrplâk kutular, hafif ufak kutular, diğer ambalaj malzemeleri ile birlikte yapılan değişik kutular vesaire. Diğer ambalaj çeşitlerinin ve yeni tevzi usullerinin rekabeti karşısında olan tahta amhalâj, şüphesiz gelecek senelerde büyük ölçüde şekil değiştirme ve yenilik yapma zorunluğunda kalacaktır. Memleketimizde yaş meyva ve sebze sahasında geniş oranda tahta sandıklar klülanılmaktadır. Fransa'da muhtelif yıllarda imal edilen tahta sandık, kasa ve fıçı miktarları ton olarak şöyledir: (7) TABLO:V Seneler Sandı k Kas a Fıç ı C (7) Annuair e Statistiqu e d e la Franc e 1965, s. 33 6

15 TABLO: III Ambalaj kâğıdı, sama n karton, karto n föt r : Gri karto n : Diğer kartonla r : i I TABLO : IV NORVEÇ'TE KÂĞI T ÜRETİM İ (6 ) (Bin to n olarak ) Ambalaj içi n kraf t kâğıd ı Karton Hemen hemen her ülkede ambalajlamada kullanılan malzemenin değer olarak yarısını kâğıt ve karton teşkil etmektedir. Atılan ambalaj çeşidi için ideal bir malzeme olan kâğıt ve kartondan, kutular, büyük ve küçük boy torbalar yapılmaktadır. Fransa'da büyük boy torba üretimi çok makineleşmiştir. Dakikada 150 ünite torba imal eden fabrikalar mevcuttur. Bu torbalar genel olarak 2-6 yaprak kâğıt ihtiva ederler. Arada kalan kâğıtların kalaylı yahut katranlanmış olması dayanıl^lılığı arttırır. Memleketimizde kraft kâğıdından yapılmış torbalar çimento ve gübre sanayiinde kulanılmaktadır. Fransa'da bunun yanmda hayvanı gıdalar, kimyevi maddeler, un, şeker vesaire için de bu torbalar tercih edilmektedir. Orta ve küçük boy torbalar daha ziyade büyük mağaazların bir reklâm unsuru olarak mütalâa edilmekte ve tüketim gün geçtikçe yaygın bir hale gelmektedir. (Fransa'da nüfus başına tüketim 1950 de 4 Kg., 1962 de 6,5 Kg-, 1965 de 8 Kg. m üstünde). b) Hafif madenî ambalaj (teneke) : Ambalaj fabrikalarında kullanılan malzeme arasında önem bakımından kâğıttan sonra ikinci sırayı işgal eder. Yüksek kaliteli bir atılan ambalaj türüdür. Tenekenin şu vasıfları olmalıdır: Alçak maliyet, kolayca (5) Annuair e Statistiqu e d e l a Belgiqu e Tom e 86, 1966, s <6) Information s economiques. Nr. 14, 12. IV. 67, s. 21 5

16 şekillenebilme, dayanıklılık, zehirli olmama, lehimlenebilme, hafiflik ve temizlik. Belli başlı küçük ve orta boy ambalajlar şunlardır: Konserve kutuları, boya kutuları, bidonlar, menteşeli, üstten kapaklı çeşitli boyda teneke kutular. Türkiye'de bu sanayiin ihtiyacı olan teneke levhaların büyük kısmı ithal yolu ile sağlanmaktadu:. Bir çok memleketlerde bu kutular, bira ve meyva suları hattâ diğer alkollü içkiler alanında geniş ölçüde kullanılmaktadır. c Ağır madenî kaplar: Uzak mesafelere yapılan nakliyatta bazı mallar için elverişlidir denberi Fransa'da bilinmesine rağmen harpten sonra geniş ölçüde kullanılmaya başlandı yılında yaklaşık olarak adet madenî kap Avrupa'da ve Kuzey Afrika'da kullanılmıştır. d Tahta: Ambalaj malzemelerinin en eskisi olan tahta, hâlâ önemli bir yer işgal etmektedir. Tahtadan çeşitli tipte ambalajlar yapılmaktadır; kafesli veya düz sandıklar, kontrplâk kutular, hafif ufak kutular, diğer ambalaj malzemeleri ile birlikte yapılan değişik kutular vesaire. Diğer ambalaj çeşitlerinin ve yeni tevzi usullerinin rekabeti karşısında olan tahta ambalaj, şüphesiz gelecek senelerde büyük ölçüde şekil değiştirme ve yenilik yapma zorunluğunda kalacaktır. Memleketimizde yaş meyva ve sebze sahasında geniş oranda tahta sandıklar klülanılmaktadır. Fransa'da muhtelif yıllarda imal edilen tahta sandık, kasa ve fıçı miktarları ton olarak şöyledir: (7) TABLO: V Seneler Sandık Kasa Fıçı C (7) Annuair e Statistiqu e d e l a Franc e 1965, s. 33 G

17 TABLO:VI e Jüt: Bu sahada alışılmış şekillere bağlı kalınmıştır. Bir ambalaj malzemesi olarak jütün şu özellikleri olmalıdır: Sağlamlık, yumuşaklık ve yüksek olmıyan fiat. Fransa'da her sene 120 milyon adet çuval imal ediliyor. Bazı sahalarda çuvallar kâğıt torbalarla rekabet halindedir. Dökme nakliyatın gelişmesi çuval sanayiini tehdit etmektedir. f Cam: Cam kaplar içinde mamul görülebileceğinden müstehlik, mamulün cinsi, rengi, kesafeti vs. hususlar hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Ayrıca birçok maddelerin bu kaplar içinde uzun zaman bozulmadan muhafaza edilebileceği de söylenebilir. Cam kaplar bugün alkollü içki, gıda, meşrubat, ecza, itriyat gibi çeşitli sanayi kollarında ambalaj malzemesi olarak önemli rol oynamaktadır. Fransa'da devresinde tamamen fabrikasyon şişe ve damacana üretimi devresi sonunda yaklaşık olarak iki misline yükselmiştir. (Tablo VII). TABLO. VII FRANSA DA ÜRETİ M MİKTARLAR I (8 ) (Bin to n olarak ) Şişe v e damacan a 395, 4 566, 9 600, 3 662, 2 785, 4 (8) Annuair e Statistiqu e d e l a Franc e Resum e Ret., 1966, s. 25 9

18 g Plâstik: Devamlı olarak şekil ve çeşit değiştirme sayesinde, üretim miktarı ve pazar sahası genişlemektedir. Plâstiğin ambalaj olarak kullanıldığı başlıca sahalar şunlardır: İlâç sanayii Parfümeri Yiyecek maddeleri Kimyasal maddeler Sunî ham maddelerin çeşitliliğine rağmen polietilen, plâstik ambala - jın temel maddesi olarak kalmı ş bulunmaktadır. (% 80). Fransa'da tüketim ayda 300 ilâ 350 ton arasında değişmektedir. D Bir İşletmenin Ambalajlama Organizasyonu Nasıl Olabilir? Bir iş başarılı bir şekilde nihayetlendirilmek isteniyorsa, organizasyon ve selâhiyet devri yoluna gidilmelidir. Selâhiyet devri için muhtelif yollar vardır: a Ambalajlama Komitesi: İşletmedeki çeşitli bölümlerden (departman) seçilen 3 ilâ 5 kişiden teşekkül eder. b Mesuliyet yalnız bir departman'a devredilebilir (Satış veya istihsal departmanı gibi.) c Daha küçük işletmelerde bi r kişi bütün vazifeyi alabilir. d İşletme dışından, mukaveleu bir ambala j uzmanı da görevlendirilebilir. Yukarıdaki maddelerden birinin seçiminde her tipin yapılan iş üzerindeki nisbî tesiri ve yükleyeceği maliyet gözönünde bulundurulmalıdır. Ambalajlama Organizasyonunun görevleri: a Ambalajlama safhaları için gerekli bilgileri toplamak, b Bu bilgilerin işletme içinde değerlendirilmesi, c Yapılacak işin tipi ve büyüklüğü hakkmda tavsiyeler, d Ambalajlama ameliyesinin kontrolü ve nezaret. E Ambalaj Tipinin Seçimi: Bu konuda yapılacak araştırma 3 kısımda toplanabilir: İstihsal, dağıtım ve tüketim. Ambalaj şeklinin tayininden önce bu üç safhanın bir bütün olarak mütalâa edilmesi gerekir. a Üretim : Mahsûl veya mamulün fizikî şekli nedir? (sıvı, katı, tane, macun, gaz vs.) Mahsûl veya mamulün özellikleri nelerdir? (tehlikeli, kırılır, ağır, hususi şekilli olup olmadığı vs.) Fabrikada, yolda, depoda ve kullanım esnasında mahsûl veya mamulün nelerden korunması gerektiği (ışıktan, bakteriden, nemden, pas-

19 lanmadai], böceklerden, sıcaktan, soğuktan, küflenmekten, sızıntıdan etkilenme vs.) Ambalajın mamulün hususiyetlerine kazandıracağı şeyler (şekil, kalite, renk) Yerine getirilmesi kanunî, ahdî icaplar (özel şekilde markalama, özel maddeler kullanılması, özel nakil aracı kullanılması vs.) Halihazır ve gelecekteki ambalajlama imkânları nelerdir? (Malzemelerin temini imkânları, ekonomik düşünceler.) Ambalajlama faaliyeti standardize edilebilir mi? b Dağıtım: Hangi çeşit nakil aracı kullanılacaktır? (deniz, kara, demiryolu taşıma vasıtaları, frigofirik soğutmalı, izotermik, vinçli, kancalı, sırtta.-.) Toptan satışlarda alıcı hangi şaıtlarla mal teslimini kabul ediyor? Mal nerede ve nasıl satılacaktır? Alıcmm temayülleri nelerdir? (Tezgâhta, self-servis veya otomatlarda, dış piyasalarda, iç piyasalarda, toptancılara veya doğrudan perakendecilere, açık hava pazarlarında,ev ev dolaşılarak...) c Tüketim (Kullanım): Mamulü kimler satın alacak? (Ev kadınları, iş adamları, sporcular, memurlar, işçiler vs.) Mamul nerede ve nasıl kullanılacak? (Mutfakta, dairede, oyunda, fabrikada, bir defada veya yavaş yavaş...) Bütün bu araştırmalardan sonra uygun bir tip seçilecektir. Burada maliyet unsuru d a göz önünde bulundurulmalıdır- Ambalajın renk, desen, boyut gibi çeşitli özelliklerinin tayini için kamu oyuna başvurma düşüncesi ile hareket edilirse «deneme» ve «anket» usullerine baş vurulması gerekecektir. Kabiliyetli uzmanlar tarafından hazırlanan anketler vasıtası ile piyasa araştırmaları ilk defa Almanya'da yapılmış ve Amerika'da geliştiı^llerek çok başarılı sonuçlar alınmıştır. Burada ambala j seçiminde kulanılan ekonomik, basit ve pratik bir usulden bahsetmek yerinde olacaktır. Aşağıdaki tablo bu konuda bir fikir vermektedir. (Tablo VHI). Tablonun birinci sütunu iyi bir ambalajın esaslı vasıflarını ve bununla ilgili soruları ihtiva eder. «İdeal Durum» hanesi üç ayrı sütuna bölünmüştür. Birinci sütun «Şahsî Puan»lan gösterir. Burada her vasıf 5 puan olarak değerlendirilmiştir. İkinci sütun «Ehemmiyet Katsayıları»nı göstermektedir. Misâl olarak, rekabet piyasasından, kat sayı 2 olarak tesbit edilmiştir. Ferdî puanlarla, ehemmiyet katsayıları çarpılarak üçüncü sütundaki «Maksimum, Rakam»lar elde edilmiştir. Fiilî Durum hanesi de aynı şekilde üç sütuna bölünmüştür. Elde edilecek puanlar ideal duruma ne kadar yaklaşırsa başarı şansı okadar artmış demektir.

20 TABLO: VIII AMBALAJ ANALİZ İ (9 ) İyi bi r ambalajı n vasıflar ı İdeal Duru m Fiilî Duru m Pratik Şeki l Teknik bakımda n ambala j iy i ta - sarlanmış mıdır? Dı ş boyutlar ı mütenasip midir? Açılması, boşal - tılması, taşınması, perakendecile tarafından sto k edilmes i v e alıcı - r -M Sİ S il ıı S >i uç ö s ^ 11 s ^ lar tarafında n saklanmas ı kola y mıdır? Sağlamlık Ambalaj nakil, sto k v e kullanm a esnasında içindekiler i yete r derece - de koruyabiliyo r mu? (Rutubete, ışığa, tozlar a v e pisliğ e karşi ) Ambalajın Mallar a İntibakı. Ambalaj içindek i malları n mahiye - tini bi r bakışt a bell i ediyo r mu? Ambalaj ren k v e şeki l bakımında n tam olara k mallar a uyabiliyo r mu? Ambalajın Görünüş ü Ambalaj zevk e hitap edebiliyo r mu? Çekici, ho ş v e güze l mi, zari f mi? Orijinallik Ambalaj dikka t çekiyo r mu? v e ha - fızada kolayc a ye r edebihyo r mu? Rekabette açıkç a sivrili p kendin i gösterebiliyor mu? Yön i v e orijina l midir? Kendini Kabu l Ettirm e Kabiliyet i Ambalaj emniye t telki n ediyo r mu? îyi bi r kalit e tesir i yaratabiliyo r mu? Ambalajın Hafız a il e İlgili Vasıflar ı Ambalaj hafızad a v e bilhass a şuu r altında ye r edebiliyo r mu? B u hu - susta üzerindek i yazıları n karakte - ri, kullanıla n sembol, renk, şeki l ne derecey e kada r yardımc ı olabi - liyor? Benzerlik Aynı soyda n diğe r mallar ı hatırla - tıyor mu? s s ^ < ^ s a ^ -S ö S g NOT: İstenildiği kada r vası f v e bun - larla ilgil i sor u ilâv e edilebilir. 55 (9) Publicit Ğ e t art s grafique s 1947, s

21 Şunu hemen behrtmek lâzımdır ki, bu metod bir ambalajın başarı şansını kesin olarak tayin etmeye muktedir değildir. Fakat, objektif olarak bir yargıda bulunabilmek, tasarlamanın ne dereceye kadar gerçekleştiğini tayin etmek ve daha az hata yapmak bakımından faydasının büyük olduğu inkâr edilemez. Bu tabloyu, çeşitli malların ve müstehliklerin vasıflarını hesaba katarak, değiştirmek veya genişletmek mümkündür. F Amibalâjm Hukukî Himayesi: İmalâtçı veya tacir yarattığı ambalajı kendine mal etmek ister. Kanun koyucu, belirli bir ölçüde onları üçüncü kişilere karşı iki halde korumuştur. Bilindiği gibi marka, kanunlarda hususî bir himayeye mazhar olmuştur- Öte yandan, haksız rekabete ilişkin kaideler tarafından ambalajın karakteristik elemanları (özellikle etiket) üçüncü şahısların taklit tehlikesine karşı korunmuş bulunmaktadır. İsviçre'de federal bir kanun endüstriyel desen ve modelleri himaye eder. Marka bazı figürleri ihtiva edebilir. Sahibinin sesini dinleyen bir köpek resmi gibi. Gene marka, «Sahibinin Sesi» ibaresi gibi bazı ayırdedici kelimeleri de ihtiva edebilir. Markanın, konumuzla ilgili olarak, üç önemli fonksiyonu herkesçe bilinir birincisi muhtelif işletmelerin benzer mallarını birbirinden ayırdedici fonksiyonu; ikincisi imalatçılarla, tüketiciler arasmda bir bağ yaratan tanıtma fonksiyonu ve nihayet malın menşei ve kalitesi hakkında garanti sağlama fonksiyonu. Rengin, markanın esaslı elemanları mefhumu içinde yer almadığı ve ayırdedici bir karakter arzetmediği bir an için akla uygun gelirse de, İsviçre Federal Yargı Bürosu, bir çok hallerde halkın hafızasında yer etmiş olan bazı renkleri tanımıştır. Öyle ki, birçok renklerden meydana gelmiş orijinal bir kompozisyon, markanın korunmaya hak kazanan bir elemanı olarak mütalâa edilmiştir. Hattâ bir tek rengin bile mallara çekici ve a- yırdedici bir karakter verebileceği kabul edilmiştir. Memleketimizde 76 yıllık bir uygulaması olan «Fabrikalar mamûlâtı ile eşyayı ticariyeye mahsus alâmeti farikalara dair Nizamname» 1965 senesinde 551 sayılı «Markalar Kanunu»nun kabul edilmıesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Adı geçen 551 sayılı kanun markayı şu şekilde tanımlamaktadır: «Sanayide, küçük sanatlarda, tarımda, imal, ihzar, istihsal olunan veya ticarette satışa çıkarılan her nevi emtiayı başkalarmmkinden ayırt etmek için bu emtia ve ambalajı üzerine konulan, emtia üzerine konulmadığı takdirde, ambalajlarına konan ve bu maksada elverişli bulunan işaretler marka sayılır.»

22 Kanunumuzda, şekil, muhteva ve markanın esas unsuru itibariyle marka olarak tescil edilemiyecek işaretler belirtilmiştir. Sırf muayyen bir renkten, münferit bir harften, rakam veya rakamlardan ibaret olan işaretler bu meyanda sayılabilir. Ancak özel bir şekil verilen veya herhangi bir remiz, tezyinat çizgi yahut resimle veya renkle şeklen beraber olan münferit harf ve rakamların ve renklerin marka olarak tescili mümkün görülmektedir. Ayrıca, Kanunun D bendinde tescili izne tâbi olan işaretler tada t edilmiş bulunmaktadır. Hak sahiplerinden gayri kişiler tarafından markaların veya benzerlerinin kullanılması tescilli markalardan faydalanma hakkına tecavüz sayılmıştır. Buna göre, başkasına ait tescilli bir markanın biçim, mânâ veya bunlardan birisi itibariyle eşini veya ebat yahut renk itibariyle veyahut dikkatle bakmadıkça farkına varılmayacak kadar cüz'i surette değiştirilmiş şeklini kullanan kimse bu markayı aynen kullanmış sayılır. Kanunda ''benzeri" ifadesile, toplu olarak bırakılan intiba itibariyle ilk bakışta kolayca ayırdedilmeyecek şekilde benzeyen ve iltibasa sebebiyet veren markalar kastedilmiştir. Markalar Kanununun menşe ve m^ahreç işaretlerine ait hükümleri ihtiva etmemesi bir boşluk olarak nitelendirilmektedir. Bilindiği üzere alâmeti farika nizamnamesi bu konuya yer vermişti- G İhraç Mallan Ambalajı:, İhraç malları daha rıhtım, üzerinde beklerken birçok tehlikelere maruzdur. Şişe, sandık ve çeşitli paketlerin iç nakliyat sırasında hasara uğradıkları, çok kere bir kamyon kasasından indirilirken yere düşürüldükleri sık görülen olaylardandır. Daha sonra onlar sürüklenerek üst üste yığılırlar. Ambalajın bu gibi hallere karşı dayanıklı olması gerekmektedir. Aksi takdirde malların rutubete, tozlara ve diğer dış tehlikelere maruz kalacakları şüphesizdir. Sandıkları gemiye yüklemek için sapan, borda kancası ve ağ gibi vasıtalara baş vurmak gerekecektir. Yol bojrunca, üstlerindeki ağırlık tesiri ve sallanmasıyla sandıkların sürüklenip bağlarının gevşemesi, parçalanması, yazı ve adreslerin silinmesi gibi arzu edilmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Gemi ambarlarında bulunan sandıklar birbirlerine sürtünerek bir ısı meydana getirirler. İç ve dış sıcaklık farkı havada bulunan su buharını etkiler ve ambarın duvarlarında, borularında ve yerde su damlacıklarının birikmesine yol açar ki, bu da malların ıslanması sonucunu doğurur.

23 28 C'de 2850 hacmindeki ortalama büyüklükte bir ambar içinde 70 kg. kadar su biriktiği (ve rutubetin % 100 arttığı) tesbit edilmiştir. Boşaltma limanında da mallar yeni tehlikelere göğüs germek zorundadırlar. Yük boşaltıcı hamalların genellikle okuma yazma bilmeyen kişiler oldukları göz önünde bulundurulursa, sandıklar üzerine yazılan (Dikkat kırılacak eşya! gibi) önemli (Tablo IX) ibarelere pek güvenmemek gerekecektir. Gerçekten kasalar çok kere sert bir şekilde itilip kakılırlar. İyi korunmuş bir antrepo bulmak da ayrı bir meseledir. Bazı limanlarda gemiler yüklerini mavnalara boşaltırlar. Deniz dalgalı ise sandıklar birbirine çarpıp kırılırlar ve mallar deniz suyunun tesirine maruz kalırlar. Bütün bu sayılan tehlikelere karşı, başlangıçta bazı tedbirler gerekecektir ; almak İlkin, oluklu karton kutularm içlerindeki ufak paketlerin birbirlerine çarpmasını önlemek için aralarında boşluk kalmayacak şekilde istif edilmeleri ve bu sandıklarm ilk defa uzun kapaklarının kapanması tavsiye edilir. Bu suretle hem üstüste yığılmaktan doğan basınç eşit olarak bölünecek ve hem de paketler sandığm mukavemetine iştirak etmiş olacaklardır. Oluklu karton kutuların kapakları sıkıca kapatılıp yapıştırılmalı veya rutubete, ısıya, sürtünmeye dayanıklı bir yapışkan bantla takviye edilmelidir. İhraç mallarının ambalajlamasında, «bileştirme prensibi» göz önünde bulundurulmalıdır. Gerçekten, tehlikelere karşı büyük hacimdeki yükler küçüklere nazaran daha az hassastır. Bu grup avantajından faydalanmak için, yükler bir palet üzerine istif edilip, çelik çemberler veya sağlam iplerle bağlanarak sevk edilirler. Genellikle tahta paletler terdh edilmektedir. Gümrük memurları ve nakliyeciler kolilerin üzerindeki kayıtları tetkik ederler. Bu yazıların suya ve diğer tesirlere dayanıklı olan ve kolay okunabilen yağlıboya ile yazılmış olmalarına dikkat edilmelidir. Adres ve gerekli diğer kayıtlar hiç değilse kolinin iki tarafına yazılmalı ve harflerin boyu en az 4,5-5 cm. olmalıdır. Alıcı adresini göze çarpan bir şekilde yazmak sureti ile kolilerin kolayca bulunmasını, çabucak gümrükten çıkarılmasını ve alıcısma teslim edilmesini sağlamış oluruz. Dayanıksız ve kırılabilen malların bu özelliklerini belirtmek için kullanılan beynelmilel işaretler mevcuttur. Fakat ekseriya bunlar gereği kadar açık ve göz alıcı değildir. İsviçre, Kolombiya gibi bazı memleketlerin Gümrük Kanunları brüt ağırlık üzerinden hesap yapmayı gerektirmektedir. Bilindiği gibi brüt ağırlık malların iç ve dış ambalajlarını da kapsar. Öte yandan, özellikle Okyanus üzerindeki nakliyat ağırlık ve hacim bakımından çok yoğundur. Bu bakımlardan ambala j mümkün olduğu kadar hafif olmalıdır.

24 Ö (D.C3 «O IPI ö a < u ^ g i 2 i5 5 S o 03 < D O a > ^ O ÜST FIILI î C3 "o g 8 CÖ CÖ o CO o o î CÖ o ^ C Ö (D 8-g CÖ S 2^ 0» N bj3 Ö CÖ (D O O O ft o Ü bû s < p s 'bi D a ö s 4:^ o 'm > (D Ö 0 ) CÖ, Q o ; W ^ W CÖ C O Ö Ö ^ 0) ^ CÖ o o 4 ^ C Ö.r H O r Q d )?- i C Ö ' ( D '«^ (15 s o o C35 O) Ö O CÖ o o MX) i (İH ^ CO ^ Ö U O 0) ft s a I I -S I 2 ^ 2 ^ 2 13 CÖ CÖ o.22 S CÖ CO CÖ CÖ CP ( D CÖ er o o Ol H CÖ S ts3 CÖ ^ 5 CO )bi} CÖ CÖ CÖ CÖ r- - 1 o

25 Ambalajlamada gerekli masraftan kaçmmamalıdır. Bozulmuş bir mal şüphesiz ihracatçı firmanın kötü tanınmasına yol açar. Ayrıca yetersiz bir ambalaj ihtiva ettiği malların bozulmasına, fire vermesine sebep olacaktır. Bu gibi zararları deniz taşıma sigorta sözleşmelerinin garanti edecekleri biraz şüphelidir. îhraç edilen malların özelliklerine göre ambalaj seçmek gereklidir: Oluklu karton kutular, birçok memleketlerde, denizaşırı nakliyatta geniş ölçüde kullanılmaya başlanmıştır. Fakat dayanıklılığı az karton kutuların kullanılması doğru değildir. Bu bakımdan ihracatta üç katlı olan karton kutular kullanılır. Bunların tahta sandıklardan üstün tarafı daha elâstik olmaları ve çarpma ile kırılmamalarıdır. Karton kutuların kenarlarına tahta çerçeve ilâvesi ile daha dayanıklı bir hale getirilebilirler. Maalesef karton kutularla yapılan nakliyatta çok fire meydana geleceği kanaati yaygındır. Kontraplâk sandıklar delinmeye ve malların çalınma tehlikesine karşı bir üstünlük sağlarlar. Ayrıca üstüste yığılmaya elverişlidirler. Tahta yerine kontrplâk kullanmakla ağırlık ve hacim bakımından istenilen tasarruf sağlanmış olur. Yekpare oldukları için rutubeti veya suyu içeriye geçirmezler. Tahta sandıklar kafesli veya aralıksız olabilirler. Ağırlık ve hacim bakımından büyük üniteler için tercih edilirler. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi malların ihracatçıları, bunları naylon bir kılıf içinde olarak kafesli sandıklarla sevketmektedirler. Malın kıymetli ve hassas olduğunu dışarıdan görmek mümkün olduğundan, indirip bindirirken veya yerleştirirken daha itinalı davranılmaktadır. Çok yapraklı kâğıt torbalar daha fazla çimento, gübre gibi toz halindeki maddelerin iç nakliyatında kullanılmaktadır. Münferit olarak kâğıt torbalarla yapılan ihracatta bazı güçlüklerle karşılaşılmıştır. Jüt torbalara alışmış olan ecnebi hamallar, gayri ihtiyarî olarak, kâğıt torbaları kulaklarından tutup kaldırmaya çalıştılar ve böylece içindekilerin dökülmesine sebep oldular. Bu durumu önlemek için, torbaların bir palet üzerine muntazam bir şekilde istif edilip sıkıca bağlanması yoluna gidilmiştir. Balyalama bir bakıma kolay ve pratik bir usûldür Fakat malların çalınma, kancalanarak yırtılma ve ıslanma tehlikelerine maruz kaldığı gözönünde bulundurulursa bazı tedbirler almak gerekecektir. Bu bakımdan, su geçirmez bir kılıf kullanılması ve küçük balyaların köşelerine tutmak için kulaklar yapılması tavsiye edilir. Fakat 50 Kg.'dan daha ağır olan balyaları kanca ve benzeri gibi araçlar yardımı ile kaldırmak zorunludur. Balyaların dağılmasına mani olmak için en az 4 kolan kullanılmalıdır.

26 Rutubet denizaşırı nakliyatın en can sıkıcı özelliğidir. Fakat, malları rutubetten korumanın bir çok usulleri vardır: Oksitlenmeye mâni olan özel kimyevi maddeler metallerin yüzeyine tatbik edilebilirler. Bazan da mum gibi koruyucu bir madde ile malların sıvandıkları vakidir. Bazı yalıtkan maddeler rutubete karşı en tesirli bir vasıta olarak karşımıza çıkıyor. Ziftlenmiş yahut alüminyum yapraklarla astarlanmış kraft veya benzeri diğer kâğıtlar ambalajlamada kullanılmaktadır. Muntazam yüzeyli bazı eşyaları yapışkan bir selofan bantla sarmak suretiyle iyi neticeler alınmaktadır. Kurutucu veya rutubet emici maddeler, sıkı kapanmış kaplar içerisinde kulanıldıklarmda çok etkin olurlar. Havanın rutubetini absorbe eden bu maddeler tabiatıyla metal eşyalar için kullanılmazlar. I Korozyonu önleyici uçucu maddelerin meydana getirdiği buhar, eşyanın üstünde veya ambalajın iç yüzeyinde yoğunlaşarak mikroskopik bir tabaka meydana getiirrler. Gene, renksiz, kokusuz ve tatsız olan bu maddeler ancak sıkı kapanmış bir kap içerisinde kullanılabilirler. II. KISIM DIŞ ÜLKELERDE AMBALAJLAMA TATBİKATI A Ambalaj sanayiinde sentetik reçinelerin kullanılması: Endüstri memleketlerinde sentetik maddelerin kullanılışı çok çeşitli olmuştur. Bu maddeler bazı yönlerden üstünlük arzederler: Kolayca şekillenebilirler, renkleri parlaktır ve asla solmaz. Tabiatiyle tadı ve kokusu yoktur. Diğer taraftan hafif olması en büyük özelliklerinden birini teşkil etmektedir. Sentetik maddelerle yapılan imalât tek bir ameliye ile gerçekleşmekte olup, ayrıca elle tamamlayıcı bir işlem gerektirmez. Çeşitli renk ve desenler elde etmek mümkündür. Buna ilâveten diğer ambalaj malzemeleri ile beraber kullanılarak onların kalitelerini yükseltirler. Bu reçinelerin ambalajlama sahasında kullanılması maliyeti oldukça kuvvetli bir şekilde düşürmüştür. Sentetik reçinelerden rutubet ve küflenmeye karşı dayanıklı yapıştırıcılar elde edilmektedir ki, bu, kontrplâk ve tahta sandık gibi büyük boyutlu ambalajlarda geniş avantajlar sağlar. Gene bu maddelerden yapılmış olan vernikler ayrı bir kategori teşkil ederler. Bu reçinelerin konserve sanayiinde geniş ölçüde kullanıldığını müşahede ediyoruz. Sanayide geniş ölçüde kullanılan en önemli plâstiklerden biri «Polietilen» dir. Bu maddeden esnek şişeler, çeşitli yiyecek ambalajları yapıl-

27 maktadır. Pölietilen kaplar ayrıca hidrofluorik asit eriyiği gibi bazı korozif sıvıların muhafazası için de imâl edilmektedir. Bilhassa esnek ve dayanıklı oluşundan dolayı bu maddeden kırılmaz şişe yapılmaktadır. Fakat, kokuların pek çoğunu geçirdiğinden, makyaj levazımatınm ambalajlanması için kullanılması uygun değildir. Selüloz esaslı plâstiklerden biri olan selüloz asetat, ince levhalar halinde, ambalajlamada büyük ölçüde kullanılmaktadır. Batı ülkelerinde, son zamanlarda, tahta yerine plâstikten şişe kasaları kullanılmaktadır. Teminat masrafının ortadan kalkması, hafif, dayanıklı ve deforme olmaması sebebi île tercih edilmektedir. Diğer taraftan, polypropylene iplikten çuval imalâtı son yıllarda geliştirilmiş olup, talebi süratle artmakta ve jütün yerini almaktadır (Tablo X). TABLO: X 1966 YILIND A MUHTELİ F MEMLEKETLERD E PLÂSTİK ÇUVA L ÜRETİM İ Memleketler Üreti m Miktar ı A. B. D Ade t Sovyet Rusy a İngiltere İtalya B. Almany a B Alüminyum ve Konserve Ambalajı: Bugün kalay yaprakların yerini alüminyum yapraklar almış bulunmaktadır. Beyaz demirin mekanik bir dayanıklılığı ve elverişli bir esnekliği vardır. Kalay paslanmaya mâni olduğu gibi ona çekici bir görünüş sağlar. Aside ve sülfür bileşiklerine karşı nötrdür. Alüminyum mekanik bakımından daha az dayanıklı ve daha az elâstik olmasına mukabil, bazı üstünlükleri inkâr edilemez: Herşeyden önce çok hafiftir, ikinci olarak (oksitlenmeye) paslanmaya karşı dayanıklıdır. İçine konan maddelere zarar vermediği gibi kolaylıkla aşınmaz. Yiyecek maddelerini hoş olmayan bir değişikliğe uğratmaz. Bugün kozmetik sanayiinde kullanılan tüplerin imalâtında kalayın yerini alüminyum almıştır. Artık ilâç sanayiinde de cam veya tenekeden yapılmış ambalajlar pek görülmüyor., Çeşitli otarşik cereyanlar neticesinde, daha İkinci Dünya Harbinden önce, yiyecek konserveleri sahasında büyük gelişmeler oldu ve geniş çapta alüminyum kullanıldı. Bilhassa yoğurt ve süt ambalajları için, demir-

28 den yapılan kaplar yerine alüminyum alaşımlı kaplar kullanılmaya başlandı. Bu gelişme, beyaz demir kıtlığı dolayisiyle bilhassa İsviçre'de kendini gösterilmiştir. Bazı yiyecek maddeleri hülâsası ve sütlerin ambalajlanmasında alüminyum, tüpler kullanılıyor. Alüminyum yapraklarla kaplanarak mekanik ve kimyevî dayanıklılığı artırılmış karton kutular, kurutulmuş gıda maddeleri ve reçellerin muhafazasında geniş ölçüde kullanılmaktadır. 1966'da Belçika'da 4321 ton alüminyum, ambalajlamada kullanılmıştır. (6 sene içinde beş misli artış görülmektedir.) C Şeffaf Ambalaj: Bilindiği gibi selüloz çam tomruğundan elde edilmektedir. Kimyevî ameliyelerle viskos haline gelerek atmosferik bir basınç altında iki nikel dudak arasından geçer, sülfürik asit ve sülfat de sud karışımından meydana gelmiş bir sıvı içindeki sıcak banyodan sonra ince bir zar haline getirilmek üzere büyük bir silindir altmdan geçerek bir bobin üzerine sarılır. Fakat nadir olarak top halinde alıcılara teslim edilmektedir. Alıcılar muayyen boyutta yaprak halinde veya torba haline getirilmiş olarak sıatm almak istemektedirler. Selüloz yaprakları çeşitli renklerde imâl etmek mümkündür. Bu ambalaj malzemesi içeriye hava ve rutubet geçirmediği gibi, malları tozlara, zararlı gazlara, dumana, çeşitli bakterilere karşı korur. Diğer bir özelliği de kir ve leke tutmamasıdır. Selüloz yapraklara istenilen şekil verilebilir, sağlamdır ve kolayca yırtılmaz. Selüloz yapraklar besin maddelerinin ve çiçeklerin tazeliğini ve güzel kokularını muhafaza ederler. Metal ve camdan, kıyas edilemeyecek kadar hafif olduğu gerçektir. Şunu da ilâve etmek gerekir ki, nylon torbaların ortaya çıkması, selüloz yapraklara büyük bir darbe indirmiştir. Kimyevî maddeler, kadın çorapları, bazı güzellik müstahzarları, sabunlar ve ilâçlar şeffaf ambalajlarının içinde daha çekici görünmektedir. Erkek ve kadın çamaşırları, gömlekleri bu nevi ambalaj içinde satılırlar. Şeffaf ambalajın daha çok sürekli olarak istihlâk edilen mallar (dayanıksız mallar) sahasında kulanıldığı dikkati çekiyor. Bu çeşit ambalajların kulanışlı olmalarının bir sebebi de, ambalajı açmadan, bir bakışta içindekinin kontrol edilme imkânıdır. D Meşrubat ve İçki Ambalajı: Her türlü alkollü ve alkolsüz içkilerin ambalajı olarak ilk defa akla gelen şişe oluyor. Uzun bir süredir çok çeşitli şekillerde şişelere rastla,- maktayız. Özel olarak ve kendine mahsus stilde şişe kullanmak muhakkak maliyetin yükselmesine sebep cimaz. Şüphesiz sürümün artması maliyet-

29 leri belirli bir şekilde düşürecektir. (Fakat kullanılan şişenin fiyatı içindekinden fazla olmaması tavsiye edilir.) Şarapçılık gibi bazı kesimlerde eski şekle bağlı kalmak daha uygun görülmektedir. Diğer ispirtolu içkiler ve özellikle likörlerde ananeye bağlılık daha zayıftır. Alkolsüz içkiler de ise durum oldukça değişiktir. Bu sahada bilhassa Amerika'da çok çeşitli yenilikler yapılmıştır. E Dondurulmuş Maddelerin Ambalajlanması: Dondurulmuş maddeler ambalajının.teknik özellikleri: 1 Yiyecek maddeleri ve özellikle meyvelerin kâfi derecede soğur yabilmeleri için ambalajın soğuğa karşı iletken olması gereklidir. 2 Zahrelerin kurumamaları için de ambalaj rutubeti muhafaza etmek zorundadır. Ayrıca ışığı içeri geçirmemesi tercih edilir. 3 Ambalaj malzemelerinin, kokusuz ve su sızdırmaz maddelerden seçilmesi icabeder. 4 Tatlı meyveler sıcak hava ile temas ettiklerinde bir su salmakta olduğundan sıkı kapalı ambalajlar tercih edilmelidir. Yukarıdaki özellikler gözönünde bulundurularak, aralarında ziftli yahut alüminyum yapraklı kaplı kâğıt bulunan karton kutular kullanılmaktadır. Ambalajın şekli ve büyüklüğü, imalât ve satış verimine tesir eder: Dondurulmuş maddelerin nakli ve muhafazası (stokajı) son derece pahalıya mâl olmaktadır. Satışın yüksekliği, fazla miktardaki kutu veya paketleri dar bir yere depolamaya, perakendecileri mecbur etmektedir. Dikdörtgen şelkindeki bir ambalaj, mefvcut sahanın en faydalı ve verimli şekilde kulanılmasını temin eder. Diğer taraftan, yiyeceklerin kolaylıkla donabilmelerini sağlamak maksadiyle, ambalajın mümkün olduğu kadar düz ve yassı olması gerekmektedir. Böylece, soğuk, süratle maddenin merkezine ulaşır ve homojen bir tarzda dağılarak kalitenin muhafaza edilmesini gerçekleştirir. Şeklin diğer bir tesiri de mallarn kalitesini yükseltmesidir. Ambalajın estetik güzelliği ile sağlığı koruma fikrine uygun ve temiz olarak hazırlanması dondurulmuş maddeleri sempatik yapar ve bir rekabet havası meydana getirmiş olur. Renklerin insanlar üzerindeki tesiri çeşitli olmaktadır. Paketler üzerindeki yazı ve etiketler maviye kaçan yeşil renkte olursa, daima soğuğu hatırlatacaktır. Koyu sarı etiket ise sıcak bir hava yaratır. Mevsimlere göre bu durum nazara alınmalıdır. Beyaz bir fon temizliği ve sağlığı koruma kavramını akla getirdiği gibi, üzerindeki renkli desenleri daha çok belli eder. Renklerin çeşitli şekillerde düzenlenmesi malların hafızada kolayca kalmasma yardım edeceği bir gerçektir. Ayrıca etiket üzerinde malların yapılış tarzı ve tarihinin belirtilmesi alıcıların tercihinde önemli rol oynayan bir husustur.

30 III. KISIM İHRAÇ MALLAIIIMIZIN AMBALAJ DURUMU VE STANDARDİZASYONU Standard mal denilince özellikle, ambalajda bir örnek olan ve her vakit eşdeğer ifade eden malları anlıyoruz. Ambalaj standardizasyonunun, prezantasyon ve satışı kolaylaştırma faydası yanında, depo istiflemelerinde, taşıma araçlarında az yer tutması ve düşük tarifelerin uygulanması bakımından da önemi büyüktür. Türk Standartları Enstitüsü tarafından, turunçgiller, sofralık üzüm, şeftali vesaire gibi bazı önemli ihraç mallarımızın standardları tesbit edimiş bulunmaktadır. Çalışmalar devam etmekte olup, «El Dokusu Türk Halıları Standardı» da hazırlanmıştır. Yakında Gül Yağı standardı da ilân edilecektir. İhraç edilmek üzere ihracatçı tarafından hazırlanan malların bazıları dökme olarak yurt dışma çıkarılmaktadır. Küspe, hububat ve bazı yağlı tohumlar misal olarak gösterilebilir. İncir, üzüm gibi mallar için büyük, küçük özel ambalajlar düzenlenmektedir. Tütün ve pamuk gibi mallar balyalarda, iç fındık çuvallı olarak dışarıya sevkedilmektedir. A) Standard ihraç malları: a Tütün: İhracat yolu ile temin edilen dövizin % 2 0 ilâ 30 'unu teşkil eden bu ürünün standardizasyonunu Türk Standardları Enstitüsü ele alh^ıştır. Gümrük ve Tekel Bakanlığının tarihli tebliğine göre, yaprak tütün ihracatımızın 3 /4'e yakın kısmını teşkil eden Ege tütünleri kiloluk (boyut 40x70 ) büyük Tonga, diğer tütünlerimiz genel olarak (boyut 30x6 0 cm.) kiloluk küçük Tonga, Taşova, Trabzon, Artvin, Düzce ve Hendek tütünleri, kısmen (boyut 40x80 ) kiloluk İskenderiye tarzı. Bursa - İzmit tütünleri ise kısmen kiloluk Rumeli tarzı denklenir. Bu üç grup denkleme tarzının (Rumeli, İskenderiye, Tonga tarzı) birbirinden başlıca ayırıcı niteliği tütünlerin yığıldıkları sandık şekillerinin farklılığından ileri gelmektedir. Aynı grup içindeki çeşitli denkleme tarzının farklılığı ise sandıklara yığılma şeklinin değişik oluşundandır.

31 Ambalaj malzemesi olarak jütten mamu l (düz ve çizgili) kanaviçe, ip, kmnap kullanılır. Kanaviçe ihtiyacı ithal yolu ile sağlanır. Bu mik - tarın m. olduğu ifade edilmektedir. İthâl olunan kanaviçeler genel olarak 1 0 sm. eninde ve Gr. ağırlığmdadır. DenMemede kesilerek ve kenarları dikilmek suretiyle kuuanlıırlar. b Pamuk: Pamukların kontrolüne dair Tüzük gereğince Türkiye'de üretilen pamuklar, preslenmiş balyalar halinde ihraç edilirler. Preslenmiş pamuk balyalarının kanaviçe ile sarılmış ve demir çemberlerle çemberlenmiş olması mecburîdir. Bu tüzükte ambalaj standardları tespit edilmemiştir. Balyaların boyutlarını, ağırlıklarını ve preslenme şekli ile çember adedini tesbit için Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Kullanılan kanaviçelerin temiz ve sağlam olması gereklidir. (7, 5-8 onsluk kanaviçeler kullanılmaktadır). İç piyasada kanaviçeden başka malzeme de kullanılabilir. Balya ağırlıkları Kg. ağırlığında değiştiği dikkate alınırsa ortalama olarak 21 0 Kg. geldiği kabul edilebilir. Çember miktarları genellikle 6 olmakla beraber 5 ve 7 olanlar da önemli bir yer tutar. c Fındık : Türk Standardları Enstitüsünce bir tasarı hazırlanmış ve henüz yürürlüğe girmemiştir. Fındık ihracının murakabesine dair nizamnameye göre, fındıklar çuval içinde ihraç olur ve çuvalların yeni veya muhtevi oldukları ağırlığa tahammül edecek sağlamlıkta yırtıksız ve aralıksız olması ve deliği varsa bunun dikiş ile yamanması şarttır. Nizamnamenin 16. maddesinde çuvalların iç fındıklarda gayri safi 90,8 0 kilo, özürlü, kırık ve vurgunlarda 5 0 kilo, kabuklu fındıklarda ise 50, 65, 75, 9 0 kilo olacağı belirtilmiştir. DENKLEME TARZIN A GÖR E AMBALAJD A KULLANILA N SARGILIKLARIN EBAD I ŞÖYLEDİR : (11 ) TABLO : XI Küçük tong a Taban parçası Yan parçası Denk başın a Büyük Tong a Taban parçası Yan parçası Denk başına

32 iskenderiye tarz ı Alt parç a Üst parç a Denk başın a Rumeli tarz ı Taban parças ı Yan parças ı Denk başın a TABLO : XU ÇUVAL GRAMAJLAR I (12 ) Kabuklu fındıklarda : Asgarî (Gr. ) Azamî (Gr. ) 50 v e 6 5 kilolukla r içi n v e 8 0 kilolukla r içi n İç fındıklarda : SOkiloluklar içi n kilolukla r içi n kilolukla r içi n d Sofralık üzüm: Standard ambalaj tahta kasadır- Kasaların alt tahtaları arasında 5-10 mm. aralık bırakılır. Parça sayısı 3 'ten fazla olduğu takdirde her aralık 8 mm. yi, taban kâğıdı kullanıldığı takdirde 6 mm. yi geçemez. İhracatta kulanılan tahta kasaların altlarına delikli ambala j kâğıdı tercihan ondülell kâğıt sarılabilir. Yanlara gösterişi temin maksadile renkli, ince ve dantelâ şeklinde kesilmiş kâğıtlar konur. Sandıkların üzerleri hava almasını engellemiyecek şekilde kapatılabilir. İhracatta yeni kasa kullanılır. Bunun dışında ithalâtçının arzusuna göre daha küçük veya daha büyük boy ve ağırlıkta, insan sağlığına zarar vermiyecek şekilde çeşitli malzeme ile yapılmış ambalajlar kullanılabilir. Bu ambalajların uluslararası kabul edilmiş 80x120 veya 100x20 0 santimetre olan palet yüzeylerinde % lo'dan fazla boşluk bırakmıyacak şekilde yerleştirmeye elverişli boyutlarda olmaları tavsiye edilir. Tatbikatta 14x25x3 3 santimetre eb'admda karton kutuların da kullanıldığı görülüyor. TABLO: XIII AMBALAJ KASALARINI N Tİ P V E BOYUTLARI : (mm. olarak ) (boyutla r dışta n dışa ) Tip Uzunlu k Genişli k Derinli k Aya k uzunluğ u <11) v e (12 ) T. Odala r Birliği, Ambala j Tekni k Komites i Raporu, 196 3

33 e Ham deri: Küçük ve büyük baş hayvan ham derilerinin her cins ve kalitesinin ağır, orta ve hafif olanları hazırlanış usul ve renkleri göz önünde bulundurularak ayrı ayrı olmak üzere ambalajlanacağı Türk Standardları Enstitüsünce kabul edilmiştir. Sadece süt danası derileri çuval veya kanaviçe içinde olarak balyalanacaktır. İç piyasadaki satışlarda balya ağırlığı Kg. arasında değişir, îhraç edilecek derilerin balya ağırlıkları tafsilâtlı olarak tespit edilmiştir. f Pikle deri: ' Düzine halinde paketlenerek veya paketler teker teker veya toplu halde su geçir mey ecek özellikte torbalara yerleştirilmek sur etile fıçılara konur. Bir fıçı doldurmayacak kadar az olan deriler için sandık, torba ve benzeri ambalajlar da kullanılabilir. Fıçıların boyutları şöyledir : Boy Üst kapak çapı En geniş karın çerçevesi cm cm cm. (Bu ölçüde + 3 cm. kadar tolerans kabul edilir.) g Yumurta : Yumurta ihracatının yürütülmesine dair nizamnamenin 15 maddesine göre birinci nevi yumurtalar küçük sandık veya paket sandık ile, diğer cins yumurtalar büyük sandıklarla ihraç edilir. Konserve A, B yumurtaları ile sanayie mahsus yumurtaların bütün memleketlere küçük sandıklar, standard ve natürel yumurtaların paket sandıklar ile de ihraç kabul edilmiştir. Sandık imâlinde kullanılan tahtaların kuru kokusuz reçinesiz ve yekpare olması şarttır. Ticaret Bal^anlığı kalınlık ve genişlikleri tespit edebilir. Yumurtalar sandıklara kuru kokusuz yataklar veya mukavva hücreler içinde yerleştirilir. h Kuru fasulye, nohut ve mercimek: Alıcının isteğine göre 1-5 Kg. lık paketlerde veya ve 100 Kg. İlk torba ve çuvallar içine konulur ve ağızları eksiz sicimlerle ve yanlarından kulaklar yapmak suretile dikilir. i Elma : Türk Standardları Enstitüsü'nce ambalaj standardları tesbit edilmiştir.

AMBALAJ SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

AMBALAJ SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AMBALAJ SANAYİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AMBALAJ SANAYİ Türk ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür ve yılda ortalama

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

M İ S Y O N U M U Z (GÖREVİMİZ) Teknolojik Gelişmeleri Takip Ederek Türkiye de Kağıt, Matbaa Ambalaj ve Defter Sektöründe Lider Olmak.

M İ S Y O N U M U Z (GÖREVİMİZ) Teknolojik Gelişmeleri Takip Ederek Türkiye de Kağıt, Matbaa Ambalaj ve Defter Sektöründe Lider Olmak. KALİTE POLİTİKASI Müşteri Memnuniyetini İlke Edinerek Ürünlerimizin Kalitesiyle İlk Tercih Edilen Olmak. Kalite Yönetim Sistemimizi Tüm Çalışanlarımızın Katılımı ile Sürekli İyileştirmek. İnsana ve Çevreye

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ FİLDİŞİ SAHİLİ ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi : Haziran 2005 Etüd No: 272 Y.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Fildişi Sahili Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

ideaambalaj Köşe Koruyucular İhtiyaca göre istenilen tüm ebatlarda hazırlanabilen karton köşe koruyucular.

ideaambalaj Köşe Koruyucular İhtiyaca göre istenilen tüm ebatlarda hazırlanabilen karton köşe koruyucular. Köşe Koruyucular İhtiyaca göre istenilen tüm ebatlarda hazırlanabilen karton köşe koruyucular. L Köşe Koruyucular U Köşe Koruyucular Yuvarlak Sarım Köşe Koruyucular Kilitli Köşe Koruyucular Ara Kartonlar

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

Palet Ambalajında Yeni Çözüm. Palletizing SLIP-STOP

Palet Ambalajında Yeni Çözüm. Palletizing SLIP-STOP Palet Ambalajında Yeni Çözüm Palletizing SLIP-STOP Şirket Profili KMG, palet ambalajında kullanılan bantlama makinesi veya streç sarma makinesine alternatif olarak icat edilen Slip-Stop sistemi üreticisi

Detaylı

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına

Detaylı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI 3. Bölüm 1 BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI Kalıp Malzemeleri Bir kalıp sistemini meydana getiren kısımlar kaplama ve kalıp iskelesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ URUGUAY ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 524 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Uruguay Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Demokrasi Coğrafi

Detaylı

SOĞUK DEPO PANELLERİ:

SOĞUK DEPO PANELLERİ: SOĞUK DEPO PANELLERİ: KİLİTLİ VE KİLİTSİZ SOĞUK DEPO PANELİ UYGULAMALARIMIZ: İTS GRUP olarak ; Endüstriyel yapının tasarımında ilk önce yapının kullanım amacına göre soğuk depo mimari projeyi hazırlıyoruz.

Detaylı

STANDART KALİTE PASLANMAZ ÇELİKLERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ

STANDART KALİTE PASLANMAZ ÇELİKLERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ STANDART KALİTE PASLANMAZ ÇELİKLERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ KALİTE ODA SICAKLIĞINDA 800 C'ye kadarki yüksek sıcaklık oksidasyonuna dayanıklılığı iyidir. Oksitleyici ortamda kloride karșı hassastır. Düșük

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 1734 Olur Tarihi 14.02.1975 Olur No 24 YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Kanuni Dayanak : MADDE 1 - Bu Yönetmelik; 1734 sayılı Yem Kanununun 20 nci maddesi uyarınca hazırlanan ye Bakanlar Kurulu

Detaylı

KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU

KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU 2016 EYLÜL EKİM - SEKTÖREL KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU Melisa KORKMAZ Uygarlık tarihinin en önemli buluşlarından biri olan ve yaygın olarak kullanılan kağıt, M.S. 105 yılında Çinliler tarafından bulunmuştur.

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

EKSTRA KORUMA! İndeks

EKSTRA KORUMA! İndeks İndeks BALONDÜLA ile EKSTRA KORUMA! Balondüla Nedir 4 Kullanım Alanları 6 Balondüla nın Avantajları 8 Balondüla Ürünleri 10 Uygulama Örnekleri 12 Yapı Malzemeleri Yedek Parça Mobilya 2 3 Balondüla Nedir?

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KULLANILMIŞ ALÜMİNYUM MALZEMELERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ALÜMİNYUM HAKKINDA BİLGİ * Alüminyumun yeryüzündeki en önemli hammadde bileşiği boksit madenidir.

Detaylı

Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 582. 635. 641. 642. 658. 665. 692. 699 ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır.

Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 582. 635. 641. 642. 658. 665. 692. 699 ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır. AMBALAJ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The

Detaylı

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 15.02.2002 24672 1. Değişiklik 15.10.2003 25260 Madde 5 3b

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI Bir soğutma tesisinin yapılandırılmasında ilk iş tesisin soğutma gereksiniminin hesaplanmasıdır. Bu nedenle, soğuk kayıplarının ya da ısı kazançlarının iyi belirlenmesi

Detaylı

Bol ve Kullanışlı Bir Madde: Alüminyum Nurel KILIÇ

Bol ve Kullanışlı Bir Madde: Alüminyum Nurel KILIÇ Bol ve Kullanışlı Bir Madde: Alüminyum Nurel KILIÇ Alüminyum, yer kabuğunda en çok bulunan üçüncü elementtir. Bugün dünyada; 730.000.000 ton/yıl ile ilk sırada yer alan demir-çelikten sonra 22.000.000

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çizelgelerin ele alınışı. Uygulamalı Örnekler. Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler

İÇİNDEKİLER. Çizelgelerin ele alınışı. Uygulamalı Örnekler. Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler ELEKTROD SARFİYAT ÇİZELGELERİ İÇİNDEKİLER Kısım A Genel bilgiler Kısım B Çizelgelerin ele alınışı Kısım C Uygulamalı Örnekler Kısım D Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler

Detaylı

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT?

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT? HAKKIMIZDA Firmamız uzun yıllardır DAMLA LAMİNASYON adı altında tekstil sektöründe hizmet vermektedir. Yüksek kalitede hizmet vermeyi ilke edinen firmamız yapmış olduğu AR-GE araştırmaları sonucu izolasyon

Detaylı

ÜRETİM DALI 2004 2005 2006 2007 2008 KÂĞIT AMBALAJ 61.000 60.000 60.000 60.000 60.000

ÜRETİM DALI 2004 2005 2006 2007 2008 KÂĞIT AMBALAJ 61.000 60.000 60.000 60.000 60.000 AM BALAJ SANAYİ Türkiye ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür ve yılda ortalama % 10 oranında büyümektedir. Hızlı kentleşme, nüfus artışı, yaşam standartlarının yükselmesi, kadınların iş hayatına

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak metal kablo kanalları aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ EKONOMİK DURUM : Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV Pakistan, 176,3 milyon nüfusu ve % 2,1 nüfus artış hızı ile dünyanın nüfus açısından ilk

Detaylı

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Torbanın yüzeyi düz.parlak görünümlü olmalı.pütürlü olmamalıdır.. 2. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir. 3.. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı,kaynak

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

M VE KORUNMA ÖNLEMLER

M VE KORUNMA ÖNLEMLER 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tan: BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

Sirküler Rapor /141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.06.2014/141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

Selefon. kazanır. Kısaca ürünlerin üzerine uygulanan çok ince plastik. Termal selefon ve tutkallı selefon olmak üzere iki tiptir.

Selefon. kazanır. Kısaca ürünlerin üzerine uygulanan çok ince plastik. Termal selefon ve tutkallı selefon olmak üzere iki tiptir. Selefon Baskı koruma yöntemlerinde amaç baskıyı tüketiciye en sağlam ve en güzel görünümde sunmak, baskıyı daha uzun ömürlü kılmaktır. Baskının sağlamlığı güvenilirliği tüketici memnuniyetini arttırır.

Detaylı

ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ RİGİPROFİL TM. 1. Üretici Bilgileri

ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ RİGİPROFİL TM. 1. Üretici Bilgileri Rev. No :02 Sayfa :1/7 1. Üretici Bilgileri Üretici : Hadley Rollform Çelik Profil Üretimi A.Ş. Üretim Yeri : Deri O.S.B., Gergef Sk. Ç4-2, No: 7 Tuzla/İstanbul Genel Müdürlük : İlkbahar Mahallesi 606.

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ Yıllara Göre Tarım Ürünleri Dış Ticareti (milyon $) 20.000 18.000

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI 1. ÇİZGİ ve NOKTA... 3 a-çizgilerle Yapılan Tasarım Çalışmaları... 3 b- Nokta ile Yapılan Tasarım Çalışmaları... 5 c-çizgi ve Noktalarla Oluşturulan Özgün Tasarımlar...

Detaylı

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ Meyve ve Sebzeler, hasatlarından sonra da yaşamlarını sürdürürler, solunumları devam eder. Bunun sonucunda niteliklerini kaybederek bozulurlar. Bu bozulmayı

Detaylı

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG Ekim 2013 AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG İÇİNDEKİLER 1. Alüminyum Kompozit Panel 2 2. Kompozit Panelin Avantajları 2 3. Akpa Kompozit Panel Üretim Ölçüleri 3 4. Tolerans

Detaylı

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh.

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh. TKİ. OAL. İşletmesinde Toz Problemi TKİ Maden Müh. 1) Giriş Henüz, Türkiye'de kömür ve metal ocaklarında teneffüs edilebilir toz kontrolü yapılmamaktadır. Bu alandaki çalışmaların önemi gün geçtikçe daha

Detaylı

AYAKKABILAR , ,83

AYAKKABILAR , ,83 ÜRÜN GRUBU OCAK ŞUBAT ÇİÇEK SOĞANLARI 20.919,09 5.685,96 ÇİMENTO 78.286.378,01 93.626.700,77 ÇAMFISTIĞI 2.328.299,08 1.905.147,23 ÇAY 244.988,09 277.629,80 ÇEŞİTLİ EŞYA 71.607,08 63.352,78 ÇEKİRDEKSİZ

Detaylı

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI ISTANBUL TICARET ODASI EKONOMIK VE SOSYAL ARASTIRMALAR SUBESI I R A N ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi: 08 Agustos 200 ETÜD NO :616 S.O. I- GENEL BILGILER Resmi Adi : Iran Islam Cumhuriyeti Yönetim Sekli :

Detaylı

DEMIRCAN İplik Kovaları & Tekstil Arabaları nda Uluslararası Kalite

DEMIRCAN İplik Kovaları & Tekstil Arabaları nda Uluslararası Kalite İplik Kovaları ile ilgili her türlü ihtiyacın en büyük çözüm kaynağı Open-End Kovası Çekme Kovası Tarak Kovası Delikli Kova Tow Kovası İplik Kovası Aksesuarları Yay Kapak Tekerlek Çap: 350 mm.-1200 mm.

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2010/02 FINDIK BÜLTENİ 08.03.2010 1- FINDIK ALIMLARI: A) 2009 dönemi rekolte tahmini ile 2008 yılı üretimi kıyaslandığında, ülkemiz üretiminin % 44, dünya

Detaylı

1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya. 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama

1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya. 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama PVC PANEL KİREMİT 2 3 4 1 6 5 1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama ÜRÜN BİLGİSİ ASA ile kaplanan DURAMİT PVC Panel Kiremitleri ko-ekstrüzyon teknolojisiyle

Detaylı

VAKUM PAKETLEME VE DiLiMLEME MAKiNALARI

VAKUM PAKETLEME VE DiLiMLEME MAKiNALARI VAKUM PAKETLEME VE DiLiMLEME MAKiNALARI 2 2006 yılında Lipovak Makine İmalat ve Ticareti olarak Melih GÜREŞ tarafından Adapazarı nda kurulmuştur sektörümüzde, güvenirliği ile tanınan seçkin bir yere sahiptir.

Detaylı

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU M.Hayri ERTEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖZET. Flotasyondan elde edilen kolemanit konsantrelerinin kurutma veya kalsinasyon gibi

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOKSİKOLOJİK SINIFLANDIRILMASINA AİT YÖNERGE

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOKSİKOLOJİK SINIFLANDIRILMASINA AİT YÖNERGE Yetki Kanunu: 6968 Yayımlandığı R.Gazete ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOKSİKOLOJİK SINIFLANDIRILMASINA AİT YÖNERGE Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Madde: 1-6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 40

Detaylı

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat YALITIM Yapı ve yapının içindekileri (eşya, insan, hayvan v.b) dış ortamın olumsuz etkilerinden (su, rutubet, ses, ısı ve yangın) korumak için alınan önlemlere yalıtım denir. Yalıtım Çeşitleri Şunlardır:

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI

OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI OMSK BÖLGESİ Sibirya Federal Bölgesine Dahildir Batı Sibirya Ovası'nın güneyinde bulunmaktadır. Güneyinde - Kazakistan Cumhuriyeti, batı ve kuzeyde Tyumen bölgesi ve doğuda

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 1 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ( sıcaklık ) ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bir yangının başlayabilmesi için gerekenler : 1- OKSİJEN ( HAVA ) 2- SICAKLIK

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak kablo merdivenleri ve aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV

TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV 1. TÜRKİYE DE PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ TÜKETİMİNDE KULLANILAN PLASTİK HAMMADDELER Türkiye de 2012 2016 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 2 milyon

Detaylı

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur.

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur. KALIPLAMA Modeller ve maçalar vasıtasıyla, çeşitli ortamlarda (kum, metal) kalıp adı verilen ve içerisine döküm yapılan boşlukların oluşturulmasına kalıplama denir. KALIP KUMLARI Kalıp yapımında kullanılan

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

Soft Bowl un mutfaktaki yardımcılarınızdan biri olmaya aday yepyeni ürünü Silikon Fırça!

Soft Bowl un mutfaktaki yardımcılarınızdan biri olmaya aday yepyeni ürünü Silikon Fırça! SOFTBOWL MUTFAK GEREÇLERİ Silikon Fırça Soft Bowl un mutfaktaki yardımcılarınızdan biri olmaya aday yepyeni ürünü Silikon Fırça! %100 sıvı silikon kullanılarak üretilen fırçanızın kılları şeklini uzun

Detaylı

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2017 RAPORU

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2017 RAPORU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2017 RAPORU I. DÜNYA MOBİLYA TİCARETİ 2015 yılında dünya mobilya ihracatı bir önceki yıla göre %3,8 oranında düşerek 171 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015

Detaylı

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR HOŞ GELDİNİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI SALGIN HASTALIKLAR, ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKENMESİ, TURİZM VE TİCARETİN AZALMASI, TARIM ÜRÜNLERİNİN AZALMASI, ÜRÜNLERİN PAHALANMASI,

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72) TİCARETİ 2015 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %20,8 oranında azalarak 326, milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Sanayide Atýk Yönetimi Semineri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Türkiye de Ambalaj Sektörünün geliþmesi misyonu ile hareket eden ASD - Ambalaj

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

YILLAR

YILLAR İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ LÜBNAN ÜLKE RAPORU GÜNCELLEME TARİHİ 29/04/2004 Ülke no : 604 / Y.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lübnan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

2006 yılında 79 milyarı ihracat olmak üzere toplam 203.4 milyar dolar dış ticaret hacmi hedefleniyor.

2006 yılında 79 milyarı ihracat olmak üzere toplam 203.4 milyar dolar dış ticaret hacmi hedefleniyor. İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye'nin Dış Ticaret Ürün Kompozisyonu 2005 Ahmet KARAYİĞİT 1. GİRİŞ Dünya Ticaret Örgütünün yayınladığı Dünya Ticaret Raporu 2005 e göre Türkiye, toplam dünya ihracatı içinde

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Plastik ambalaj mamülleri üretimi, Dünyada bu sektörde söz sahibi

Detaylı

LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI...

LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 1. LOJİSTİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1.1. Lojistik Kavramı ve Tanımı... 1 1.2. Lojistiğin Gelişimini Hızlandıran Etkenler... 7 2. LOJİSTİĞİN

Detaylı

ZIEGRA buz makineleri: Buz konusunda sizin uzmanınız

ZIEGRA buz makineleri: Buz konusunda sizin uzmanınız ZIEGRA buz makineleri: Buz konusunda sizin uzmanınız 50 yıllık tecrübe, sadece endüstriyel buz makineleri ve buz makineleriyle ilgili teknoloji ile uğraşan ZIEGRA'yı dünya çapında önde gelen bir imalatçı

Detaylı

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Ek-1 AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek

Detaylı

Plastik Esaslı Ambalaj Özellikleri

Plastik Esaslı Ambalaj Özellikleri Sayfa No 1 / 5 1. Baskı Niteliği ve İçeriği Tüm ambalaj baskılarındaki resimler, yazılar, şekiller düzgün ve net olacak, baskı silikliği ve/veya kayıklığı, boya bulaşması ve/veya çıkması, ekstra çizgiler

Detaylı

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 YENİSİ--EK-24 TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak TONER VE KARTUŞ /KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE Ait

Detaylı

İhracat miktarı (milyon $) Türkiye nin sektördeki ihracatında Yalova payı. Sektörün il ihracatında payı

İhracat miktarı (milyon $) Türkiye nin sektördeki ihracatında Yalova payı. Sektörün il ihracatında payı 77 YALOVA77 BÖLÜM 1: İhracatta Genel Durum Temel göstergeler Harita 1: Türkiye de Yalova İhracat değeri Türkiye deki (%) 8 23 44 0.03 0.03 0.04 Dünya daki başlıca ihracat pazarları Harita 2: Yalova nın

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling)

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİKLERİN GERİ KAZANIMI * Plastikler atık olarak doğaya atıldıklarında, bozunma sıcaklıklarının yüksek olması, ultroviyole

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Organik tarım, dünyada yaklaşık 130 ülkede yapılmakta ve organik tarım üretim alanı giderek artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre dünyada 37 milyon hektar alanda organik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı