(C10-C16) Alkylbenzenesulfonic acid, calcium salt (cas ) MSDS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(C10-C16) Alkylbenzenesulfonic acid, calcium salt (cas 68584-23-6) MSDS"

Transkript

1 Click for suppliers of this product (C10-C16) Alkylbenzenesulfonic acid, calcium salt (cas ) MSDS Yay?n Tarihi: Sayfa 1/9 1. Madde / M??stahzar ve?irket /?? Sahibinin Tan?t?m? : Kullan?m amac? :?nsektisit??r??n kodu (UVP): Bayer Environmental Science??r??n Kodu: AE F EC23 A1??r??n kodu (EXP) CP492 Spesifikasyon: 21293??retici Firma: Bayer Environmental Science 16, rue Jean-Marie Leclair Lyon?? FRANSA Tel: +33(0) Fax: +33(0) ?irket Merkezi : Bayer T??rk Kimya San. Ltd.?ti.?akmak Mah. Balkan Cad. No: ??mraniye -?STANBUL Tel : (0216) Fax : (0216) Zehirlenme Durumlar?nda: UZEM 114'?? aray?n?z. 2. Aktif Maddeler: Kimyasal Yap?s? Em??lsiyon Konsantre (EC) S-/Permethrin/PBO 1.5:108:110 g/l i?erir. Yay?n Tarihi: Sayfa 2/9 Bile?enler Kimyasal ad? CAS No Semboller R No Konsantrasyon (%) S Xn,N R20/22 0, Permethrin Xn, N R22 11, Piperonyl Butoxide N 11,20 Nonylphenol ethoxylate Xi,N R36/38 >1,00 - <5,00 Nonylphenol ethoxylate Xi,N R22,R41 >1,00 - <5,00 Alkylbenzene sulphonic Xi R38,R41 >1,00 - <5,00 Acid, kalsiyum tuzu

2 Iso-butanol Xi R10, R37/38, >1,00 - <5, R41, R67 Kokusuz Kerosine Xn R65,66 >50,00 3. Tehlikelerin Tan?m?: Yutuldu?unda ci?erlere zarar verebilir. Tekrarlanan uygulamalar deride kuruluk ve?atlaklara yol a?abilir. 4.?lkyard?m?nerileri: Inhalasyon (A??r? derecede soluma) Hastay? a??k havaya??kararak, rahat?a nefes almas?n? ve dinlenmesini sa?lay?n?z. E?er semptomlar devam ederse bir sa?l?k merkezine ba?vurunuz. Yay?n Tarihi: Sayfa 3/9 Deri Temas??la? bula?m?? giysileri hemen??kar?n?z. Etkilenen alan? sabun ve bol su ile y?kay?n?z. Derinin temas?ndan sonra: E vitamini i?eren krem kullan?n?z. E?er semptomlar devam ederse bir sa?l?k merkezine ba?vurunuz. G?z Temas? G?z??n ila?la temas etmesi halinde, g?z?? bol su ile y?kay?n?z ve medikal yard?m almak??zere bir sa?l?k merkezine ba?vurunuz. Yutulmas? Halinde Hastay? kusturmaya?al??may?n?z. A?z? su ile?alkalayarak y?kay?n?z. Bir s??re dinelndiriniz ve medikal yard?m almak??zere bir sa?l?k merkezine ba?vurunuz. 5. Yang?n?nlemleri: Yang?n S?nd??r??c?? Cihazlar? S?nd??rmek i?in su spreyi, alkole dayan?kl? k?p??k, kuru toz, karbondioksit kullan?n?z. Uygun Olmayan Cihazlar Y??ksek bas?n?l? su jeti Yang?n S?ras?nda Ortaya??kabilecek Yang?n esnas?nda tehlikeli gazlar ortaya??kabilir. Tehlikeler Yang?n S?nd??rme Y?ntemleri Yang?n veya patlama halinde ortaya??kan gaz? i?inize?ekmeyiniz. Yang?nla m??cadele esnas?nda mutlaka g??venli solumay? sa?layan aparatlar? tak?n?z. Di?er Bilgiler M??mk??nse, alev ile temas etmi? ambalajlar? d??ar?ya??kar?n?z. A??lmam?? ambalajlar? serin tutabilmek i?in??zerlerine su s?k?n?z. M??mk??n oldu?u durumlarda, su ile birlikte kum ve toprak da kullan?n?z. Yay?n Tarihi: Sayfa 4/9 6. Kazalara Kar???nlemler: Ki?isel?nlemler??zerine ila? s??ram?? maddeler ve kontamine olmu? y??zeyler ile temas etmeyiniz.?nsektisit ile?al???rkan, yemek yemeyiniz, i?meyiniz.?evresel?nlemler Evcil hayvanlardan ve insanlardan uzak tutunuz. Su kanallar?na, kaynaklara kar??mamas?na dikkat ediniz

3 Temizleme Metodu Emici bir madde ile alan? kaplay?n?z (kum, toprak veya uygun emici bir madde) Bula?an yerleri, e?yalar? ve y??zeyleri dikkatlice ve?evre kanunlar?na uygun bi?imde temizleyiniz. 7. Kullanma ve Depolama: Kullanma A??lmam?? ambalajlar ile u?ra??rken spesifik?nlemler gerekmez, herhangi bir uygun kullanma klavuzunu takip edebilirsiniz.?nsektisit ile u?ra?t?ktan sonra, yemeden, i?meden ve sigara kullanmadan?nce ellerinizi su ve sabun ile y?kay?n?z.?la? yanabilir?zelliktedir. Alevle temas edebilece?i ya da tutu?abilece?i ortamlardan uzak tutunuz. Sigara i?meyiniz. Depolama Kuru ve serin yerlerde a??lmam?? ambalajlarda saklay?n?z. Hayvan yem kaynaklar?ndan, tohumlardan ve g??breden uzakta saklay?n?z. Sadece yetkili ki?ilerin girebilece?i bir ortamda saklay?n?z. Direkt g??n?????ndan ve so?uktan??r??n?? sak?n?n?z. 0-30??C aras?nda saklay?n?z. 8. Ki?isel Koruma: Solunum Fitre aparatlar?, Filtre A Elleri Koruma PVC eldivenler, kimyasal ge?irmez eldivenler G?zleri Koruma Kimyasal ge?irmeyen g?zl??k mutlaka tak?lmal?d?r. Deri ve V??cut Koruma Koruyucu giysi ve PVC?izme giyiniz. Yay?n Tarihi: Sayfa 5/9 Hijyen?nlemleri Kullan?m s?ras?nda bir?ey yemeyiniz, i?meyiniz, sigara i?meyiniz.?la? bula?an k?yafeti hemen??kar?n?z.?la?la uygulamadan sonra elleri ve y??z?? temizleyiniz. Yeterli derecede havaland?r?lm?? odada?al???n?z. 9. Fiziksel ve Kimyasal?zellikler: Fiziksel Durumu S?v? Renk A??k sar?, berrak Yanma Noktas? 56??C Tutu?ma Is?s? 230??C??st?nfilak Limiti 13,00 %(V) Alt?nfilak Limiti 0,60 %(V) Buhar Bas?nc? 0,67 hpa Yo?unluk 20??C??de 0,87 g/cm3 B?lme Katsay?s? 25??C??de d?????k pow: 5,0 (S-) B?lme Katsay?s? 25??C??de d?????k pow: 5,95 (Permethrin) B?lme Katsay?s? 25??C??de d?????k pow: 4,75

4 (PBO) Hacim Yo?unlu?u 0,63-0,73 kg/m3 Yay?n Tarihi: Sayfa 6/9 Viskozite, Kinematik 40??C??de 4,71 mm2/s Y??zey Gerilimi 40??C??de 26,5 mn/m Di?er Bilgiler??r??n yan?c?d?r. 10. Stabilitesi ve Reaktivitesi: Ka??n?lmas? Gereken Durumlar Y??ksek s?cakl?klar ve direkt g??ne?????? Sak?n?lmas? Gereken Maddeler Yoktur. Tehlikeli Reaksiyonlar Normal kullanma ko?ullar?nda yoktur. 11. Toksikolojik Bilgiler: Akut Oral Toksisitesi LD50 (s??an) mg/kg Akut Deri Toksisitesi LD50 (s??an) >5.000 mg/kg Deri?rritasyonu tav?anlarda irrite etkisi yoktur. G?z?rritasyonu tav?anlarda irrite etkisi yoktur. 12. Ekolojik Bilgiler: Bal?klara Toksisitesi LC50 (G?kku?a?? trout) 0,015 mg/l Maruz kalma s??resi: 96 h?? S- Bal?klara Toksisitesi LC50 (Fathead minnow) 0,053 mg/l Maruz kalma s??resi: 96 h?? S- Bal?klara Toksisitesi LC50 (Bluegill sunfish) 0,0332 mg/l Maruz kalma s??resi: 96 h?? S- Yay?n Tarihi: Sayfa 7/9 Bal?klara Toksisitesi LC50 (Poecilia reticulata) 0,0076 mg/l Maruz kalma s??resi: 96 h?? Permethrin Bal?klara Toksisitesi LC50 (Bluegill sunfish) 5,37 mg/l Maruz kalma s??resi: 96 h?? PBO Bal?klara Toksisitesi LC50 (G?kku?a?? trout) 6,12 mg/l Maruz kalma s??resi: 96 h?? PBO Bal?klara Toksisitesi LC50 (sheepshead minnow) 3,94 mg/l Maruz kalma s??resi: 96 h?? PBO Sucul Organizmalara EC50 (Su piresi) 0,016 mg/l Toksisitesi Maruz kalma s??resi: 96 h-s- Sucul Organizmalara EC50 (Su piresi) 0,51 mg/l Toksisitesi Maruz kalma s??resi: 48 h-pbo Yosunlara Toksisitesi EC50 (Su yosunu) >3,9 mg/l

5 Maruz kalma s??resi: 72 h?? S- Yosunlara Toksisitesi EC50 (Su yosunu) >0,497 mg/l Maruz kalma s??resi: 72 h - Permethrin Di?er Canl?lara Toksisitesi LD50 (Bobwhite quail) >2.030 mg/kg?? S- Di?er Canl?lara Toksisitesi LD50 (Japon b?ld?rc?n?) > mg/kg - Permethrin Di?er Canl?lara Toksisitesi LD50 (Japon b?ld?rc?n?) >2.250 mg/kg - PBO 13.?mha Edilmesi:??r??n??n?mha Edilmesi?mha kanunlar??er?evesinde, dan??man uzmanlar?n onay? ile at?k depolama alanlar?na ya da fabrikalar?na g?nderilerek imha edilebilir. regulasyon yetkililerinden tavsiye alabilirsiniz. Kullan?lmayan??r??nlerin Tar?msal kimyasal??r??n at??? Tehlikeli madde i?ermektedir. Yay?n Tarihi: Sayfa 8/9 14. Nakliye Bilgileri: ADR/RID/ ADN UN-No 1993 Etiket 3 Paketleme Grubu III Tehlike No 30??r??n??n S?n?fland?rmas? UN 1993 likit, Permethrin sol??syon?zel Ko?ul 640E IMDG UN-No 1993 Etiket 3 Paketleme Grubu III Sucul Zehirleme Sucul Zehirleme??r??n??n S?n?fland?rmas? UN 1993 likit, Permethrin sol??syon IATA UN-No 1993 Etiket 3 Paketleme Grubu III??r??n??n S?n?fland?rmas? UN 1993 likit, Permethrin sol??syon 15. Kanuni Bilgiler: S?n?fland?rmalar ve etiketlemeler 1999/45/EC say?l? Avrupa Birli?i zehirli??r??nler y?netmeli?inine uygun olarak yap?lm??t?r. Tehlikeli maddeler?u?ekilde listelenmelidir: o S- o Permethrin o Piperonyl Butoxide o Kokusuz Kerosine Yay?n Tarihi: Sayfa 9/9 Di?er Bilgiler: WHO S?n?fland?rmas?: III (D?????k derecede zararl?) 2. b?l??mce belirtilen R ibarelerinin anlam??udur: R10 Yan?c?d?r

6 R20/22 Yutuldu?unda ya da a??r? solundu?unda zehirlidir R22 Yutuldu?unda zehirlidir R36/38 G?zleri ve deriyi tahri? edebilir R38 Deriyi tahri? edebilir R37/38 G?zlere ve deriye zarar verebilir R65 Yutuldu?unda ci?erlere zarar verebilir R66 Tekrarlanan uygulamalar deride kuruluk ve?atlak yaratabilir. R67?lac?n buhar? ba?d?nmesine neden olabilir. Feragat Yukar?daki bilgiler yaln?zca??r??n??n depolanmas? veya nakliyesi s?ras?nda genel sa?l?k ve emniyet k?lavuzlu?u sa?lama amac?n? ta??makta olup ilgili teknik kullan?m literat??r??ne bak?lmas? ve gereken izin ve ruhsatlar?n al?nmas?n? gerektiren kullan?m?ekilleri i?in??r??n veya maddenin kullan?lmas? a??s?ndan ge?erli de?ildir. Ilgili yer veya?al??ma prosed??rleri, sistemleri veya politikas?nda belirtilen veya bir risk de?erlendirmesinden elde edilen ko?ullar veya tavsiyeler, herhangi bir farkl?l?k durumunda bu emniyet verileri f?y??nde belirtilen ko?ullar ve tavsiyelere g?re?nceli?e sahip olacakt?r. Bu belgede yer alan bilgiler yay?n tarihi itibar?yla ge?erli olup gerektik?e g??ncellenecektir. Bu belgede yer alan bilgilere dikkat edilmemesinden veya uygulanmamas?ndan do?acak kay?plar veya yaralanmalar i?in hi?bir sorumluluk??stlenilmemektedir.

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59 Yayın Tarihi: 11.08.2006 Sayfa 1/6 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı : Kullanım amacı : İnsektisit Ürün Kodu (UVP): 05718819 Üretici Firma: Bayer Environmental Science 16, rue Jean-Marie

Detaylı

: APRIN XL 350 ES MALZEME GÜVENLK BLG FORMU. Versiyon 6 Revizyon Tarihi: 08.08.2005 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI APRIN XL 350 ES. Ürün ismi : A9642C

: APRIN XL 350 ES MALZEME GÜVENLK BLG FORMU. Versiyon 6 Revizyon Tarihi: 08.08.2005 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI APRIN XL 350 ES. Ürün ismi : A9642C 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI Ürün ismi Dizayn Kodu : : A9642C Kullanım alanı : Fungisit, Tohum ilacı ZARARLI irket : Syngenta Crop Protection AG Postfach CH-4002 Basel sviçre Telefon : +41 61 323 11 11 Faks

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010 DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW Ürün Kodu (UVP) 79366817 Kullanım amacı Böcek ilacı Adres

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : 1.2 Ġnsektisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Kullanım Alanı : İnsektisit Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil durum

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 02.09.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Şirket/tedarikçi bilgileri Şirket: Merck Schuchardt OHG * 85662 Hohenbrunn * Almanya * Tel.

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ticari ismi : Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar Kullanımı : Poliüretan

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : EXELANS MACRO Kendi kendini yıkayan su bazlı dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı :

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

ALPET PROTECTOR HD 10

ALPET PROTECTOR HD 10 1. ÜRÜN VE FİRMA BİLGİLERİ Ürün Adı Alpet Protector HD 10 Ürünün Kullanım Alanı Firma Tanıtımı Genel Müdürlük Harmanlama ve Dolum Tesisi Acil Durum Telefonu Ağır şartlar altında çalışan dizel ve benzinli

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 01.09.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 01.09.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 01.09.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Madde/preparat kullanımı: Sentez kimyasalı Şirket/tedarikçi bilgileri Şirket: Merck Schuchardt

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 10/12/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIS D4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIS D4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA DIS D4 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30 Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Viskozite Sınıfı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: SAE 30 02105\30\1 Motor yağı. Bu yağ, bir uzman tavsiyesi olmadan motor yağı olarak

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı 5-56 Oluşturma tarihi 28.06.13 Version 2.0 Ref.No. BDS000240_28_20130628 BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı 5-56 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili

Detaylı

KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI

KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI 1.FİRMANIN VE MALZEMENİN TANITIM BİLGİLERİ 1.1. ÜRÜNÜN TANIMI ÜRÜNÜN ADI : SÜLFÜRİK ASİT % 97-98 MOLEKÜLER FORMÜLÜ : H2SO4 1.2 FİRMA TANITIM BİLGİLERİ

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70 Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yapıştırıcılar,

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling

Detaylı

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün Güvenli k Bilgi Formu 8/3/2002 versiyon 0.0 1.ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ticari adı : MICROSET SUPER Ticari kodu : 17430 Firma : SYNTHRON 6, rue

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: EASYCLEAN LAUNDRY TABLETS Ürün Parça Numarası: 778869 (1 Cartonbox w/30 tablets) 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı