Karı-Koca Münasebetleri Cinsel İlişkiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karı-Koca Münasebetleri Cinsel İlişkiler"

Transkript

1 Soru: Bir erkek, hamli önlemek için azil yapsa ve buna da kadının rızası olsa veya ana karnındaki çocuğu canlanmadan önce düşürse bunda bir mahzur var mı? Cevap: Azil, cinsi münasebette meninin dışarıya bırakılması suretiyle çocuk olmasını önlemeye denir. Bu meselenin ilk defa ortaya çıkışı Beni Mustalık harbi sırasında olmuştur. İslâm askerleri esir aldıkları cariyelerden fidye (cesaretten kurtuluş bedeli) almak arzu ediyorlardı. Hamile kalırsa satılamayacakları için azlin hükmünü Resulullah (sav)'dan sordular. Fahr-i Kâinat Efendimiz (sav) buyurdular ki: "Bunu yapmanızda üzerinize bir vebal yoktur. Zira Allah'ın (cc) Kıyamet Gününe kadar yaratmayı yazdığı (takdir buyurduğu) her nefs muhakkak vücut bulacaktır" (Muvatta Şerhi Zükerani c. 3/277) Hadis-i Şerife dikkat edilirse, "Yapmanızda üzerinize bir vebal yoktur" denilmiştir. Bu cevaz cariyeler için ve bir zaruret karşılığında verilmiştir. Sebebin hususiyeti nassın umumiyetine mani teşkil etmese de, hür zevcelerde azl'in cevazı, kucakta küçük çocuğun bulunması ve süt anne tutmaya kocanın maddi durumunun müsait olmaması sebebiyle ve kadının da rıza göstermesi şartı ile verilmiş bulunmaktadır. Böyle bir mazeret bulunmadıkça azilde kerahet vardır. Ebu Said (ra)'in rivayet ettiği bir Hadis-i Şerifte buyurulmuştur ki: "Biriniz bunu (azli) ne için yapıyor! Zira yaratılmış hiçbir şey yoktur ki onun yaratanı Allah'tır" (Tuhfet'ül-ahvezi c. 4. s. 291) Ashabın alimleri ve diğer ilim erbabından birçokları azilde kerahet olduğunu ifade etmektedirler. (Tuhfet'ül-ahvezi c. 4, s. 291) Şu hale göre, zaruret olduğu ve kadının müsaadesi de bulunduğu zaman mubah görülmüştür. Dinimizce makbul sayılan bir zaruret mevcut olmadıkça kerahet olduğu ifade edilmiştir. Çocuk düşürmeye gelince, anne rahminde teşekkül etmiş bir yavruyu düşürmek veya kürtaj yaptırmak asl olarak yasaktır. Zamanımızda bu gibi teşebbüsler, ya çocuğun ayak bağı olacağı veya kadının vücut yapısının güzelliğini bozacağı veyahut fakirlik korkusu sebebiyle yapılmaktadır. Önce şunu ifade edelim ki, çocuk ayak bağı değil, gönül bağıdır. Anne ve babayı birbirine bağlayan "Habl'ül-medved"tir. Sokak ve zevk kadınlarında, güzellik kalıpta aranmakta ise de asıl güzellik kalpte ve ruhta teşekkül eden manevi hasletlerdir. Fakirlik mevzuuna gelince: Cenab-ı Hakk'ın Rezzak-ı Alem oluşuna itimadı olan kimseler, açlık korkusu ile böyle bir fenalığa teşebbüs edemezler. Bir Ayet-i Kerimede şöyle buyurulmaktadır: "Çocuklarınızı fakirlik korkusu ile öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Hakikat, onları öldürmek büyük bir suçtur" (Sure-i Nisa: 31) Çocuk daha dünyaya gelmeden önce annesinin göğsünde süt yaratan Mevlâmız, onu bir damla su iken unutmayan Rabbimiz, teşekkül etmiş bir insan olarak dünyaya gelmesinden sonra aç bırakır mı? Sırf vücut güzelliğini muhafaza için bu cinayeti irtikap eden kimsenin canavardan ne farkı kalır. Çocuk düşürmek, dinen kabul edilebilecek bir zarurete dayanmadıkça, cinayet sayılmaktadır. Bu sebeple, bu suçu işleyene tazir cezası vardır. Ancak, mevcut bulunan hakiki bir özür sebebiyle, henüz uzuvları teşekkül etmemiş ve bir kan pıhtısı halinde bulunan bir cenin, annesinin hayatını tehlikeye düşürecek sıhhi bir sebepten dolayı tıbbi bir müdahale neticesinde aldırılabilir. Bu şartlar bulunmadıkça böyle bir hareket cinayet irtikap etmek olur. (Hukuku İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, c. 3. s. 156) Gene bunun gibi, bir kadın, kucağındaki çocuğun emme müddeti içinde tekrar hamile kalacak olsa ve kocasının süt anne tutmaya mali gücü bulunmasa ve bu yüzden kucağındaki çocuğun hayatı tehlikeye düşecek olsa, henüz vücut uzuvları teşekkül etmeyen ve kan pıhtısı halindeki 1 / 5

2 hamli düşürmek caizdir. Zira yüklenmiş bulunduğu şey, henüz insan olarak teşekkül etmemiş ve sadece donmuş bir kan parçası halinde bulunmaktadır. Kucaktaki çocuk ise, hayat bulmuş tam bir insandır. Onun hayatını kurtarmak için kan pıhtısı halindeki hamli düşürmekte mahzur görülmemiştir. Böyle bir zaruret bulunmakla beraber, gebelik müddetinin yüzyirmi günü aşmamış olması da şarttır. Bundan sonra çocuğu düşürmek asla caiz değildir. Böyle bir teşebbüs, hayattaki bir çocuğu öldürmek gibidir. Zira bir hayatı kurtarmak için ikinci bir canlıyı feda etmek caiz değildir. Anne karnında ters, yan vaziyette ve ölü bulunan bir çocuğun, annesinin hayatı için tehlike arzetmesi karşısında, tıbbi müdahale ile alınması caiz görülmüştür. Böyle bir durumda çocuk canlı bulunuyorsa, ters veya müstaraz vaziyette bulunan o yavruyu kürtaj ile değil, annesinin karnından sezaryen adı verilen ameliyat ile alınması hususunda cevaz verilmiştir. (Hülasat'ül-Ecvibe c. 2, s. 163) Gebelik tahakkuk ettikten sonra, henüz canlanacak kadar bir müddet, yani yüz yirmi gün geçmemiş olsa bile, sebepsiz yere onu düşürmek caiz değildir. Bu husus, fıkıh kitaplarımızda açıkça ifade edilmiştir. Canlandıktan sonra artık bu teşebbüs caiz değildir Soru: Sakal bırakmak isteyen bir kimse, karısını ikna edemiyor. Bu halde bıraksa ailesiyle arasında huzursuzluk meydana gelecek. "Karım razı olmasa da ben sakal bırakırım" diyerek ailesiyle huzursuz olması caiz midir? Cevap: Sakal bırakmak, kadının müsaadesine dayanmamaktadır. Şayet böyle bir şey olsaydı, yüzde kaç Müslüman sakal bırakabilirdi? Bir erkek, karısına, yüzünün derisini değil, kalbinin içerisini sevdirmelidir. Buna muvaffak olabilirse, kadın ne sakala karışır ne de dini bir hususa engel olmaya kalkışır. Eğer o kadın Müslüman ise, hangi hakla Peygamberin Sünnetine engel olmaktadır? Soru: Çocuk olmasını önlemek için, kadınların, rahimlerine alet koydurtmakta dinen bir günah var mıdır? Cevap: Çocuk olmasını önlemek için bu süfli o nisbette alçaltıcı tedbirden başka ve edebe daha uygun bir yol (meninin dışarıya bırakılması) ihtiyar edilebilir. Kadını doktorun önüne yatırıp -velev ki doktor da kadın olsun- en mahrem yerlerini göstermeye ve el sürdürtmeye rıza göstermek caiz değildir. Kadını bir zevk aleti derecesine indirmek, ondaki ince duyguları aşındırır ve ruhunu rencide eder Soru: Çocuk henüz teşekkül etmeden önce aldırtmakta bir mahzur var mı? Cevap: Ana rahmindeki cenin canlandıktan sonra onu düşürmek ve aldırtmak asla caiz değildir. İsterse kadının hayatını kurtarmak için bir durum mevzu-i bahs olsun. Zira bir hayatı kurtarmak için başka bir hayata kıymak caiz değildir. Çocuk canlanmadan önce uzuvlar henüz teşekkül etmemiş ve bir kan pıhtısı halinde iken aldırtmaya gelince, dinen kabul edilen hakiki bir özür sebebiyle olursa caiz görülmekte ise de bir zaruret olmadıkça buna müsaade yoktur. (Hukuk-i İslâmi-yye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, c. 3, s. 156) Soru: Bir adam eşi ile cinsi münasebette bulunurken besmele çekebilir mi? Cevap: Evet. (Keşfu'l-Gumme, c. 2, s. 77) Soru: Bir kimse, arefeyi bayrama bağlayan gece ailesi ile cinsi münasebette bulunabilir mi? Bunda bir günah var mı? Cevap: Bunda bir günah yoktur. Fakat o geceyi ibadetle geçirmek evlâdır Soru: Cinsel mukarenette bulunan bir kimse, cenabet halde iken tekrar ailesi ile cinsi yakınlıkta bulunabilir mi? Cevap: Evet bulunabilir. Ancak, avret mahallini yıkaması ve abdest alması müstehabtır. (Büyük İslâm İlmihali, Taharet bahsi, madde: 196/13) 2 / 5

3 Soru: Helâline yaklaşmasında daimi sancı olduğundan dolayı, ailesinin isteği ile "olur" fetvasını da aldıktan sonra, ailesine livata yapan şahsa şer'an ne lâzım gelir, açıklar mısınız? Cevap: Livata, hiçbir zaman ve hiçbir suretle caiz olamaz. Kesinlikle haramdır. Böyle bir fetvayı hangi sapık ve hangi echel vermiş? Bir adamın karısı hasta ise tedavi ettirmelidir. Tedavisi mümkün olmazsa ve iyileşmesi tıbben kabil değilse, yeni bir evlilik yoluna gidilmeli ve fakat asla böyle çirkin bir yol tutulmamalıdır. Livatanın şer'i cezası tazir yoluyla olup, bu da hakimin takdirine bırakılmış bulunmaktadır Soru: Kadın, hangi hallerde kocasına karşı gelebilir? Cevap: Erkek, hanımından dinimizin yasak kıldığı bir şeyi, meselâ başını açmasını, kendisiyle birlikte içki içmesini, erkek arkadaşlarıyla el sıkışmasını ve buna benzer şeyleri isterse kadın ona karşı koyabilir Soru: Müslüman bir erkek, hamile olan zevcesi ile doğuma kaç gün kalasıya kadar cima yapabilir? Kaç gün kalınca da bu mukarenete son vermek gerekir? Cevap: Dini hükümlerde böyle bir müddet tesbit edilmiş değildir. Dikkat edilecek husus, kadının sağlık durumudur. Bu cihetten bir engel bulunmadığı zaman başkaca bir mânâ yoktur Soru: Kadın, kocasıyla cinsi münasebetten sonra gusül abdesti almadan çocuğunu emzirebilir mi? Cevap: Göğüsünü yıkadıktan sonra çocuğuna süt verebilir. Ancak en kısa zamanda gusül abdestini almalıdır Soru: Suni ilkah usulü ile çocuğu olmayan bir kadına ilkah yapılması doğru mudur? Cevap: Bu ilkahta kullanılan sperm, başka bir erkeğe ait ise bu teknik yolla zinadır ve doğacak çocuk zina ürünüdür. Kadının kocasına ait ise, bu da caiz görülemez. Zira tedavi ve ameliyat yolu ile çocuk olmasını önleyen engeli ortadan kaldırma çarelerini araştırmak gerekirken, kadını bir erkeğin önüne yatırıp, bir inek ve bir kısrak gibi, onu hayvanlar seviyesine indirmek, bir çocuk kazanalım derken bir kadının ruhunu, iffet ve utanma duygularını örseletmek doğru görülmez Soru: Hayız veya lohusa halinde bulunan bir kadına kocası cinsi mukarenette bulunacak olsa dini hükmü nedir? Cevap: Eğer hayzın ilk günlerinde iken böyle bir yaklaşma vuku bulmuş ise bir sarı lira tasadduk etmesi gerekir. Hayzın son günlerinde vaki olmuş ise yarım altın tasadduk etmesi gerekir. Diğer bir izah tarzına göre, kan siyah renkte ise (koyu ise) bir altın, sarı ise yarım altın lira sadaka vermesi gerekir Soru: Türkiye'de aile planlaması denilen bir şey var. Yani bir babanın 3 çocuğu var. Dördüncüsünün olmasını istemiyor. İstemeyişinin sebebi, geçim sıkıntısı. Planlama ile bunun (çocuk olmasının) önüne geçilebilir mi? Cevap: Sağlık yönünden böyle bir tedbiri gerektiren sebep yoksa buna tevessül etmek caiz değildir. Çocuğu besleyememe endişesi buna sebep olamaz. Çocuk doğmadan önce onun emeceği sütü halk eden Cenab-ı Hak, doğduktan sonra da onun rızkını verecektir. İslâm'da Kadın ve Aile kitabımızdan bu bahsi okumanızı tavsiye ederim Soru: Bir erkek, hata ve kaza ile, karısının göğsünden süt emse, bundan sonra o aile süt kardeşi olur mu? Cevap: Süt emmenin azami müddeti iki yıldır. Bu müddet çıktıktan sonra emmek ile süt anne ve süt evlâtlığı tahakkuk etmez. Bu itibarla, bir erkek, herhangi bir sebeple olursa olsun, karısının sütünü emmiş olsa onunla arasında süt anne ve süt evlâtlığı tahakkuk etmez ve 3 / 5

4 zevciyet hayatını devam ettirmelerine bir engel teşkil etmez Soru: Erkek, yıkanmakta bulunan ailesine su dökebilir mi? Bunda bir mahzur var mı? Cevap: Yardım maksadı ile dökebilir. Bunda herhangi bir mahzur yoktur Soru: Kurbana gün kala ailesiyle cinsi mukarenette bir mahzur var mı? Cevap: Hayır. Akla gelen mahzur, hacca giden ve ihramlı bulunan kimse içindir Soru: Bir kadın, normal hayız veya nifas gününü bitirmiş. Temizlenmeden kocası ile buluşabilir mi? Cevap: Hayzın azami müddeti on, nifasın azami müddeti kırk gündür. Hayzın ve nifasın kesilmesi bu müddetleri doldurmak suretiyle olmuş ise cinsi mukarenet derhal helâl olur. Fakat bu müddetlerden önce kesilmesi halinde, kadın yıkanmış olmalı veya üzerinden bir namaz vakti geçmelidir. Aksi halde cinsi mukarenet helâl olmaz. (Büyük İslâm İlmihali, Taharetle ilgili bölüm, madde 128) Soru: Ben evli bir kadınım. Babamdan kalma bir miktar malım var. Kocam bu malıma bakarak evin ihtiyaçlarını ihmal ediyor. Sebep olarak da benim zengin olmamı ileri sürüyor. Bu hususta ne dersiniz? Cevap: Evli bir kadının nafakası, kocasına aittir. Kadın zengin olsa ve kocası fakir bulunsa da hüküm aynıdır. Kadının nafakasını temin vazifesinde kocanın zengin olma şartı yoktur. Erkek, fakir olsa bile nafakayı temin etmeli; buna imkân bulamadığı zaman borç alarak temin edip bu dini vecibeyi yerine getirmelidir Soru: Kur'an kursunda okuyan bir oğlum var. Kocam oğlunun nafakasını temin etmiyor. Oğlumun kurs masraflarını, kitap ve diğer ihtiyaçlarını ben karşılamaya çalışıyorum. Bu hususta kendisi ile münakaşa yaptığımız oluyor. Kocam şöyle söylüyor: "Oğlum artık büyüdü. Onun nafakasını temin kendisinin görevidir. Hem sen zenginsin, onun masraflarını da sen karşıla." Bu hususta haklılık hangimizin tarafında ise bilmek istiyorum. Açıklar mısınız? Cevap: Kocanız bu iddiasında da yanılmaktadır. Tahsil gören erkek çocuklar büyük yaşta olsalar bile, nafakaları babalarına aittir. Annenin zengin olması, babanın üzerindeki bu mükellefiyeti kaldırmaz. Bu onun vazifesi olmaktadır Soru: Bir kadının kocası, karısının kardeşi ile küs bulunduğu gibi, ailesinin de konuşmamasını istiyor. Acaba kadın, kocasının sözünü tutacak mı? Yoksa dinlemeyip kardeşi ile konuşacak mı? Cevap: Erkek, dinimize aykırı bir istekte bulunup da kardeşi kardeşle konuşmaktan alıkoyamaz. Ancak, karısına, "Kardeşinin evine yılda bir defadan fazla gitme" diyebilir. Fakat, "Onun evine hiç gitmeyeceksin ve onunla asla görüşmeyeceksin" diyemez Soru: Bir kadın ile koca, bazı sebeplerden dolayı ayrıldılar. Bunların çocukları annenin mi olacak yoksa babanın mı? Cevap: Çocuğun nafakası babaya aittir. Kimin yanında kalacağı kaza merciince tesbit edilir Soru: Benim ruhum zevcemi sevmiyor. Ne yapmam lâzım? Cevap: Hanımın inancında küfre varan bir itikat bozukluğu ve namusuna leke düşürecek bir ahlâksızlığı yoksa geçim yollarını araştırınız. Her kadının kendine göre zaafları ve kusurları bulunabilir. Zevcenizin sevmediğiniz yönleri varsa, hoşnut olacağınız taraflarının bulunacağı da muhakkaktır Behce Fetvalarından: "Kadın, dini meselelere dair müşkilini kocasına sorduğunda bilmese ve bilenden de öğrenip karısına haber vermese, kadın, kendisini bir alime 4 / 5

5 gidip sorarak müşkilini çözer. (Buna dini) müsaade vardır." (H.Ec. 2/1647) 5 / 5

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ ŞEMS-İ TEBRİZİ CAMİİ KARATAY/KONYA Tel: 0 332 350 05 08 www.karataymuftulugu.gov.tr karataymuf@diyanet.gov.tr Kendileri ile huzur bulasınız

Detaylı

MÜMİN HANIMLARIN DİKKATİNE... 2 İslamdan Önce Kadının Konumu... 2 İslam da Kadının Durumu... 2 Kadının Haysiyetini Ve Haklarını Elinden Almak İsteyen

MÜMİN HANIMLARIN DİKKATİNE... 2 İslamdan Önce Kadının Konumu... 2 İslam da Kadının Durumu... 2 Kadının Haysiyetini Ve Haklarını Elinden Almak İsteyen MÜMİN HANIMLARIN DİKKATİNE... 2 İslamdan Önce Kadının Konumu... 2 İslam da Kadının Durumu... 2 Kadının Haysiyetini Ve Haklarını Elinden Almak İsteyen Günümüzdeki İslam Düşmanları Ve Onların Maşaları:...

Detaylı

EVLİLİĞİN DİNİMİZDEKİ YERİ

EVLİLİĞİN DİNİMİZDEKİ YERİ EVLİLİĞİN DİNİMİZDEKİ YERİ (Basılmadı) Temeli sağlam olmalı İnsan, yaratılmışların en üstünü, en şereflisidir. Dünya ve dünyanın içindekiler, canlı cansız herşey insan için yaratılmıştır. İnsan neslinin

Detaylı

Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir?

Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir? 1 İçindekiler Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir?... 3 Anne karnındaki ikizlerden birinin, sakat kalma ve diğer çocuğun da sağlığını tehlikeye atma ihtimali olduğunda, kürtaj yapılabilir

Detaylı

Farklı imsakiyeler 1 OCAK 1998

Farklı imsakiyeler 1 OCAK 1998 Farklı imsakiyeler 1 OCAK 1998 Yeni takvimlerde, imsak vakti 10-15 dakika geciktirilmektedir. Böyle olunca, oruç tehlikeye sokulmaktadır. Namaz ve oruçların ifsat olmasına sebep olmamalıdır. Ramazan münasebetiyle

Detaylı

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılır?... 3 3) İmsak ne demektir? Ne zaman başlar? Sabah

Detaylı

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet İşleri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ayetlerde geçen Allah yolundan alıkoymak ibaresi, tefsirlerde nasıl açıklanmıştır?

Ayetlerde geçen Allah yolundan alıkoymak ibaresi, tefsirlerde nasıl açıklanmıştır? 1 İçindekiler Ayetlerde geçen Allah yolundan alıkoymak ibaresi, tefsirlerde nasıl açıklanmıştır?... 3 Borcundan dolayı bir caminin elektriğinin kesilip ezanın susmasından kim sorumludur?... 4 Çocuk emziren

Detaylı

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 1) Kurbanın hükmü nedir?... 3 2) Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 3 3) Kurban keserken Allah ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar

Detaylı

AİLE HAYATIMIZ AİLE VE ÖNEMİ

AİLE HAYATIMIZ AİLE VE ÖNEMİ AİLE HAYATIMIZ AİLE VE ÖNEMİ Aile. Meseb ve evlilik bağı ile bir araya gelmiş ve bir çatı altında bulunan insanlar topluluğudur. Toplumun temeli olan aile, mukaddes bir müessesedir. Bir milletin geleceği,

Detaylı

İSLÂM'A GÖRE SİHİR, CİN ÇARPMASI

İSLÂM'A GÖRE SİHİR, CİN ÇARPMASI İSLÂM'A GÖRE SİHİR, CİN ÇARPMASI TEŞHİS VE TEDAVİ USULLERİ Arif COŞKUN selam.org selam@selam.org 10.2.2014 بسم اهلل الرمحن الرحيم Ruhî bir hastalığa müptela olan, cin çarpan, sihir yapılan, saa tutulan

Detaylı

Asım Uysal - Evlilik Ve Cinsel Hayat www.cepsitesi.net

Asım Uysal - Evlilik Ve Cinsel Hayat www.cepsitesi.net Asım Uysal - Evlilik Ve Cinsel Hayat www.cepsitesi.net İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 HZ. PEYGAMBERİN CİNSEL ÖĞRETİMİ... 11 Kadınlar da Cinsel Konularda Bilmediklerini Hz. Peygambere Sorarlardı.. Cinselliği Korumak

Detaylı

KURBAN İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

KURBAN İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR KURBAN İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR NOT: Din İşleri Yüksek Kurulu fetvalarından derlenmiştir HAZIRLAYAN: Güzelbahçe Müftülüğü 1 Kurbanın hükmü nedir? Sözlükte yaklaşmak, Allah a yakınlaşmaya vesile olan

Detaylı

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

Tasavvuf ve tarikat 2315 - Soru: Rabıtayı bırakan kimse, sonra yapmak isterse bu hususta hangi şartlar gerekir?

Tasavvuf ve tarikat 2315 - Soru: Rabıtayı bırakan kimse, sonra yapmak isterse bu hususta hangi şartlar gerekir? 2309 - Soru: Dindar geçinen birçok kimseler, "Biz falan tarikatın bağlılarıyız. Müntesip bulunduğumuz zat, şöyle büyüktür, böyle büyüktür, başkaca büyük mürşit tanımıyoruz. Siz hakikate bağlı değilsiniz,

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL

T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim (Hadis-i Şerif) AFYONKARAHİSAR-2012 İçindekiler Önsöz... 3

Detaylı

İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi

İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi KURBAN REHBERİ İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi KURBAN REHBERİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Kitapçıkta yer alan soru ve cevaplar Diyanet

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Evlilik ve Aile Bilgileri

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Evlilik ve Aile Bilgileri DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Evlilik ve Aile Bilgileri Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun?

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun? NAMAZ HOCASI ب س م ا ه لل الهر ح ن الهرح يم RESİMLİ NAMAZ HOCASI 02/05/2014 YAZICI, Seyfettin; Müslüman Gençlere Din Bilgisi, Diyanet Halk Kitapları - 127 ARIKAN, Hasan; Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat,

Detaylı

1. Kavram Olarak Kişilik

1. Kavram Olarak Kişilik 1. Kavram Olarak Kişilik Kişilik, kişi kavramına nazaran daha üst bir kavram olarak kabul edilmektedir. Kişi denilince, hak ve borç edinilebilen varlıklar anlaşılırken, kişilik denildiğinde, kişi kavramını

Detaylı

1 ORUÇ İBADETİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER (Bu Metin Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca Hazırlanmıştır) I. ORUÇ İBADETİNİN HİKMET VE FAYDALARI Allah ın emir ve yasakları elbetteki kulların iyiliği içindir.

Detaylı

(Bu Metin Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca Hazırlanmıştır)

(Bu Metin Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca Hazırlanmıştır) I. ORUÇ İBADETİNİN HİKMET VE FAYDALARI (Bu Metin Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca Hazırlanmıştır) Allah ın emir ve yasakları elbetteki kulların iyiliği içindir. İslâm bilginleri, bütün hükümlerin

Detaylı

ÖN NASİHAT. HANİ REÇETEN Şu kısacık ömür için hastalandığında

ÖN NASİHAT. HANİ REÇETEN Şu kısacık ömür için hastalandığında 1 ÖN NASİHAT. HANİ REÇETEN Şu kısacık ömür için hastalandığında kapı kapı dolaşıp en iyi doktoru ve en iyi reçeteyi arıyorsun da, niçin ebedi hayat süreceğin ahiretin için en iyi bilgiyi belgeyi ve reçeteyi

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

Evlilik Rehberi (Dinibilgiler.org dan alınmıştır) (Sevgi insanı sağır ve kör eder) İlk Gece:

Evlilik Rehberi (Dinibilgiler.org dan alınmıştır)   (Sevgi insanı sağır ve kör eder) İlk Gece: Evlilik Rehberi (Dinibilgiler.org dan alınmıştır) Evlilik bilgileri her gence lazım olacak bilgilerdir. Bu bilgiler, müslümanların yazdığı yazılardan değil de piyasadaki dinsizlerin yazdığı kitaplardan

Detaylı

fetva.diyanet.gov.tr dinisleriyk dinisleriyk

fetva.diyanet.gov.tr dinisleriyk dinisleriyk KURBAN HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR... 4 KURBANIN MAHİYETİ ve HÜKMÜ... 4 1. Kurbanın hükmü nedir?... 4 2. Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 5 3. Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?... 6 4. Kurban

Detaylı

İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar. Prof. Dr. Hayrettin Karaman

İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar. Prof. Dr. Hayrettin Karaman İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar Prof. Dr. Hayrettin Karaman İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi Hayrettin Karaman 3 İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar

Detaylı

Büyük İSLÂM İLMİHALİ

Büyük İSLÂM İLMİHALİ Büyük İSLÂM İLMİHALİ بسم اهلل الرمحن الرحيم İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU AÇISINDAN ÇOCUĞUN BAKIMI VE YETİŞTİRİLMESİNDE KADININ HAK VE SORUMLULUKLARI Gülsüm ENGİN YÜKSEK LİSANS

Detaylı