GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE"

Transkript

1 nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: SÐLIK BKI RECEP KDÐ: 12 Eylülcüler kürtajý da oldubittiye getirdiler u Sað lýk Ba ka ný Re cep k dað, kür taj tar týþ ma la rý için, Tar týþ ma la rý sað lýk lý gö tür mek lâzým. Tür ki ye de kür taj ko nu su bir 12 Ey lül dar be ya sa sýy la ol du bit ti ye ge ti ril miþ tir. Biz ya þam hak kýn dan ya na yýz i fa de le ri ni kul lan dý. nha be ri say fa 8 de PROF. DR. FRUK BUYRU: ormal doðum tercih edilmeli u s tan bul Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Ka dýn Has ta lýk la rý ve Do ðum na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Fa ruk Buy ru, Týb bî bir ge rek çe yok sa her za man nor mal do ðu mu ter cih et mek ge re kir. Biz bu nun al tý ný çi ze rek söy lü yo ruz dedi. n8 de S Y I BH TI I MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 HZR 2012 CUM 75 Kr ULUDERE MECLSTE dosyasý U LU DE RE SO RUÞ TUR M SI I YÜ RÜ TE D YR B KIR SV - CI LI ÐI, DOS Y D K B ZI BEL GE LE R MEC L SE GÖ DER D. MT VE GEELKURMY BELGELER DE SVCILIKT u Ö zel Yet ki li Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, U lu de re de 34 ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan o la yýn ar dýn dan baþ lat tý ðý so ruþ tur may la il gi li dos ya da bu lu nan ba zý bel ge ve bil gi le ri TBMM n san Hak la rý ný n ce le me Ko mis yo nu na gön der di. So ruþ tur ma kap sa mýn da, a ra la rýn da MT ve Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn da yer al dý ðý bir çok ku rum dan is te nen bel ge le rin sav cý lý ða u laþ tý ðý bil di ril di. HERO GÖRÜTÜLERYLE LGL SELS RPORU usav cý lý ðýn son o la rak, o lay dan son ra böl ge de in ce le me ler de bu lu nan TBMM n san Hak la rý ný n ce le me Ko mis yo nu ve çiþ le ri Ba kan lý ðý mü fet tiþ le rin ce ha zýr la nan ra por la rýn ya ný sý ra, SEL S'ýn in san sýz ha va a ra cý He ron un gö rün tü le riy le il gi li ha zýr la nan ra po ru da dos ya ya koy du ðu ve soruþturma dosyasýndaki klasör sayýsýnýn gelen belge ve bilgilerle 8'e ulaþtýðý belirtildi. nha be ri say fa 8 de FO TOÐ RF: ni as ya.com.tr BM GEEL SEKRETER B K-MU: Su ri ye, es ki Yu gos lav ya gi bi usu ri ye'de ki ge liþ me le ri 20 yýl ön ce es ki Yu gos lav ya'da ya þa nan la ra ben ze ten BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Göz lem ci le ri miz, u lus la ra ra sý top lu mun gö zü ku la ðý dýr. Þid det o lay la rý ný kay det mek ve bun la rý i lân et mek i çin o ra da yýz. Bu sa ye de suç lu lar so rum lu tu tu la bi lir þeklinde konuþtu. nha be ri say fa 7 de R CUMHURBÞKI HMEDEJD: Sorumlular cezalandýrýlsýn u ran Cum hur baþ ka ný Mah mud h me di ne jad, Fran ce 24 te le viz yo nu na yap tý ðý a çýk la ma da, Su ri ye de ge çen haf ta 100 den faz la ki þi nin ö lü mü ne yol a çan kat li a mýn so rum lu la rý nýn ce za lan dý rýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. n7 de srail ceset teslim ediyor n7 de ÖCELKLE ELE LIMLI Boyner: Kamu reformu þart u TÜ S D Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ü mit Boy ner, Tür ki ye nin B ye en teg ras yo nu nu ve de mok ra tik leþ me sü re ci ni de rin leþ tir mek a çý sýn dan ka mu re for mu nun ön ce lik le e le a lýn ma sý ge re ken bir ko nu ol du ðu nu bil dir di. n9 da Dýþ ticaret açýðý azalýyor n10 da Ha liç Ter sa ne sin de bað lý bu lu nan Ma vi Mar ma ra ge mi sin de dü - zen le nen prog ram da HH Baþ ka ný Bü lent Yýl dý rým ko nuþ tu. HLÇ TERSESDE TÖRE Mavi Marmara þehitleri dualarla uma vi Mar ma ra ge mi si ne s ra il as ker le ri nin dü zen le di ði bas kýn da þe hit dü þen 9 ki þi, sal dý rý nýn i kin ci yýl dö nü mün de Ha liç Ter sa ne sinde ki Ma vi Mar ma ra ge mi si nin üst gü ver te sin de dü zen le nen prog ram da dua lar la a nýl dý. nha be ri say fa 9 da 6 SI BDP L, 2 S BÐIMSIZ 8 vekile KCK fezlekesi ISS u Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, 6 sý BDP li, 2 si ba ðým sýz 8 mil let ve ki li hak kýn da te rör ör gü tü KCK ü ye si ol mak suç la ma sýy la do ku nul maz lýk la rý nýn kal dý rýl ma sý i çin fez le ke ha zýr la dý. n9 da BR SORK DURUÞMD HZIR BULUDURULCK Eruygur a polis celbi uer ge ne kon dâ vâ sýn da mah ke me, tu tuk suz sa nýk Þe ner E ruy gur un du ruþ ma la ra ka týl ma sýn da sa kýn ca ol ma dý ðý na da ir dlî Týp ra po runu ye ter li bu la rak, a vu ka tý nýn ye ni ra por ta le bi ni red det ti ve E ruy gur'un bir son ra ki du ruþ ma da ha zýr e dil me si i çin ge rek li ma kam la ra ta li mat ya zýl ma sý na ka rar ver di. nsay fa 9 da Þe ner E ruy gur Görmez: Birden fazla hacca gitmek büyük haksýzlýk nhber SYF 3 TE Serin ve yaðýþlý havalar, yerini güneþe býrakýyor nhber SYF 3 TE 350 yýllýk problemi Hint asýllý 16 yaþýndaki öðrenci çözdü nhber SYF 16 D

2 2 1 HZR 2012 CUM Y L H K Bu Hizb-i  zam ve bu Vird-i Ek ber, Ri sâ le-i ur men sup la rý na ba zý ey yâm-ý mü ba re ke de o kun ma sý i çin bir za man si ze de gön der mek hak ký nýz var... Bu þu hur-u mü ba re ke de ki pek çok be re ket le re ve ur la ra ve se vap la ra me dar dýr... ziz, sýd dýk kar deþ le rim, iz bü l-kur â nü l-mu az zam ýn hem H fev ka lâ de e hem mi ye ti, hem fay da la rý, hem o ku ma sýn da hiç bir ves ve se nin gel me me si, hem bü tün Kur ân ýn en se vap lý â yet le ri ni ih ti vâ sý, hem Ri sâ le-i u ri ye nin bü tün e sas la rý ný ve ha ki kat le ri ni cem et me si, hem her ke se, hu su san her va kit bü tün Kur ân ý o ku ma ya fýr sat bu la ma yan ve Ha fýz ol ma yan la ra ta mam Kur ân ýn bir nü mu ne-i kud sî si, hem ta mam Kur ân ýn te va fuk lu ta býn da bir mi sâli mu sað ða rý ve müj de ci si, hem mad dî ve lâf zî ve ma ne vî par lak bir i câz gös ter me si gi bi pek çok ha si yet le ri var ve bu þu hur-u mü ba re ke de ki pek Üç ay lar da Hizb-i Kur ân ve Hizb-i û ri ye yi o ku mak çok be re ket le re ve ur la ra ve se vap la ra me dar dýr ve o nun tab ý na ve neþ ri ne ça lýþ mýþ la ra çok bü yük ha yýr lar ka zan dý rýr. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 34, (ye ni tan zim, s. 76) *** Ben, na maz tes bi ha tý nýn â hi rin de o tuz üç de fa ke li me-i tev hi di zik re der ken, bir den kal bi me gel di ki: Ha dis-i þe rif te, Ba zan bir sa at te fek kür, bir se ne i ba det hük mü ne ge çer. Ri sâ le-i ur da o sa at var; ça lýþ, o sa a ti bul, ih tar e dil di.  de ta ih ti yar sýz bir sû ret te, Kur ân ýn â ye tü l-küb râ sý nýn i ki tef si ri o lan i ki  yet-i Küb râ ri sâ le le rin den mü lâh has te fek kü rî bir te kel lüm, tam bir sa at de vam et ti. Bak tým, si ze gön der di ðim  ye tü l-küb râ ri sâ le si nin Bi rin ci Ma ka mýn hü lâ sa sýn dan mün te hap gü zel bir sýr rý ný hü lâ say la, Yir mi Do ku zun cu Lem a-i ra bi ye den müs tah reç nur lu, tat lý fýk ra lar dan te rek küp e di yor. Ben, ke mâl-i lez zet le, her gün te fek kür le o ku ma ya baþ la dým. Bir kaç gün son ra ha tý rý ma gel di ki: Ma dem Ri sâ le-i ur bu za ma nýn bir mür þi di dir, ta le be le ri ne bir vird-i ek ber o la bi lir di ye ka le me al dým. Ve bü tün ri sâ le le rin hu su sî men ba la rý, ma den le ri o lan bin den zi ya de â yât-ý Kur â ni ye yi, ken di Kur â ným da, ev vel ce i þa ret ler ko yup bir Hizb-i  zam-ý Kur â nî yap mak ni yet et miþ tim. Þim di bu Hizb-i  zam ve bu Vird-i Ek ber, Ri sâ le-i ur men sup la rý na ba zý ey yâm-ý mü ba re ke de o kun ma sý i çin bir za man si ze de gön der mek hak ký nýz var. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 29, (ye ni tan zim, s. 56) *** Bu Ra ma zan-ý Þe rif te, Kur ân ý zevk ve þevk i le o ku mak çok ih ti ya cým var dý. Hal bu ki e lem li has ta - lýk, mad dî ve mâ ne vî sý kýn tý lar, yor gun luk la ve meþ ga le le rin te si riy le te lâþ et tim. Bir den Hüs rev in þi rin ka le miy le ya zý lan mu ci zât lý cüz ler ve Ha fýz li ve Ta hi rî ye pek çok se vap ka zan dý ran par lak ve ke râ met li Hiz bü l-ek ber-i Kur â ni ye yi bir bi ri ar ka sýn dan o ku ma ya baþ lar ken öy le bir zevk ve þevk ver di ki, bü tün o yor gun luk la rý hi çe in dir di. Hiç bir ves ve se ye mey dan ver me ye rek pek par lak bir sû ret te ders-i Kur â ni ye yi on lar dan din ler ken bü tün ruh u ca ným la ar zu et tim ve kast ve az met tim ki, müm kün ol du ðu de re ce de ay ný Hiz bü l-ek ber-i Kur â ni ye gi bi fo toð raf la mu ci zât lý Kur ân ý mý zý tab e de ce ðiz, in þa al lah... E mir dað Lâ hi ka sý, s. 217, (ye ni tan zim, s. 428) LÛ GT ÇE: ih ti vâ: çer me. cem: Top la ma. nü mu ne-i kud sî: Kud sî bir ör nek. mi sâl-i mu sað ðar: Kü - çül tül müþ bir ör nek. i câz: Mu' ci ze lik. ha si yet: Ö zel lik. þu hur-u mü ba re ke: Mü - ba rek ay lar, üç ay lar. me dar: Se bep, ve si le. â hir: Son. mü lâh has: Ký sal týl mýþ, ö zet len miþ. te kel lüm: Ko nuþ ma. müs tah reç: Çý ka rýl mýþ. te rek küp: O luþ ma, bir - den faz la þe yin bir leþ me - sin den o luþ ma. Hizb-i  zam-ý Kur â nî: Ri sâ le-i ur da ge çen Kur ân â yet le ri nin top lan - dý ðý e se rin a dý. Hizb-i  zam: Ri sâ le-i ur da ge çen Kur ân â yet - le ri nin top lan dý ðý e se rin a dý. Vird-i Ek ber: 1- Bü yük du â. 2- Be di üz za man Haz ret le ri nin Ri sâ le-i ur da ki i man ha ki kat le - rin den çý ka rýp ö zet le di ði rap ça du â met ni. ey yâm-ý mü ba re ke: Mü - ba rek gün ler. Hiz bü l-ek ber-i Kur â ni - ye: Ri sâ le-i ur da ge çen Kur ân â yet le ri nin top lan - dý ðý e se rin a dý.  Y E T H D S Ken di siy le Müs lü man kar de þi ta ra fýn dan is ti þa re e di len kim se, o na bil di ði fay da lý þe yi söy le ye rekyol gös ter sin. De ki: Ben si ze l lah ýn ha zi ne le ribe nim ya ným da dýr de mi yo rum. Si ze Ben gay bý bi li rim de de mi yo rum. Si ze Ben me le ðim de de mi yo rum. Ben an cak ba na vah ye di le ne u ya rým. En âm Sûresi: 50 /  ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, o: 1456 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ri sa le-i ur un ha ným ta le be le ri HS KOÇ ma il.com On lar, þu deh þet li as rýn or ta sýn da, Mu ham me dî gül ler ye tiþ ti ren ler. On lar, tah ri ba týn hýz la ya yýl dý ðý, â hir za ma nýn yan gý nýn da bir mil le tin var lý ðý o - lan a i le yi, sa pa sað lam tu tan lar. On lar ki Ri sa le-i ur dan al dýk la rý þef kat ders le riy le, na do lu nun gö be ðin de âb-ý ha yat çeþ me si a ça rak, ka dýn lýk o nu ru nu ve gu ru ru nu ya þa tan lar. Ri sa le-i ur hiz me tin de fe da kâr lý ðýn sý nýr la rý ný a þýp, bü yük bir sa y ve gay ret le in - san lý ðýn i ma ný ný mu ha fa za yo lun da ça lý þan Ri sa le-i ur un ha ným ta le be le ri bü yük bir teb ri ke lâ yýk lar. Se fa hat a te þin den ko run ma nýn zor ol du ðu böy le bir za man da, tüm â lem-i s lâm ve bütün dün ya ka dýn la rý na da hi da ya nak nok ta sý o lup, hiz met-i i ma ni ye de çý ðýr lar a ça rak; Bir Müs lü man ka dý ný na sýl o lur muþ? Ya da na sýl ol ma lýy mýþ? so ru su na li san-ý hal le riy le ce vap ve rip, dün ya ya i lân e den Ri sa le-i ur un ha ným ta le be le ri dir. Hem a i le le ri ni, hem bütün Müs lü man a i le le ri ni, as rýn bü tün çir kin li ði ne kar þý ko ru ma gö re vi yap mak ta dýr lar. Ri sa le-i ur u a ra yan ve þef kat ci he tiy le fýt ra ten Ri sa le-i ur a muh taç o lan ka dýn lar, Ri sa le-i ur un da i re sin de Zeh ra lar, Ha cer ler, Lüt fi ye ler o lu yor lar. Hiz meti i ma ni ye i çin sýr týn da o dun ta þý yan, sa bah la ra ka dar Ri sa le-i ur u ya zan be yi ne lam ba tu tan u run Ta le be le ri, bu gün de ay ný fe da kâr lý ðý da ha faz la sýy la gös te ri yor lar. En bü yük ziy ne ti, Ri sa le-i ur un mü cev he rat dük kâ ný na müþ te ri ol mak bi li yor lar. ki de fa u run hiz me ti i çin bu ra ya ka dar ge len kýy met li hem þi re miz Zeh ra nýn Med re se tü z- Zeh ra nýn kâ ðýt mas ra fý na i ki yüz li ra ver me si, ha ným lar kýs mýn da da Hüs rev ler, Fey zi ler, h med ler bu lun du ðu nu gös te ri yor. (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 387) u run ha ným ta le be le ri bütün dün ya ya þöy le ses le ni yor lar: Ey bu va tan da se fa hat ve ah lâk sýz lýk a te þi ni sön dü re rek, Müs lü man ka dý nýn e li ne, e be dî hu zur ve sa a de tin tek kay na ðý Ri sa le-i ur la rý tes lim e den Müþ fik Üs ta dý mýz! Se nin sü r'at le i ler le yi þi ne kar þý, ka rýn ca yü rü yüþ le ta kip te ol sak da, nur lu yo lun dan ay rýl ma ya ca ðýz. Bu ya zý mü na se be tiy le f yon ka ra hi sar ce ma a ti miz, ü ni ver si te li ur Ta le be le ri na mý na, biz le re her Pa zar yö re sel bö rek le ri, kat mer le ri, ders ha ne de ki kah val tý mý za gön de ren, Eb rar ve h met kar deþ le ri mi zi ur da i re sin de ye tiþ ti ren az mi ye Türk kan ab la mý za çok te þek kür e di yor ve ken di si ne de du â e di yo ruz. u run ha ným ta le be le ri ne ma þa al lah, ba re kâl lah di yo ruz

3 Y HBER 1 HZR 2012 CUM 3 Ye ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü b dul lah E R ÇIK BÞ Ya zý þ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER s tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKME Spor E di tö rü E rol DO YUR Ha ber Mü dü rü Recep BOZDÐ n ka ra Tem sil ci si Meh met K R Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOB Görsel Yönetmen: brahim ÖZDBK bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li s tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur þ ha ný, o: 1/2, s tan bul. Tel: (0212) K R TEM SL C L Ð: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. o: 29/24, Ba kan lýk lar/ K R Tel: (312) , , Fax: L M Y TEM SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: , Fax: KKTC TEM SL C L Ð: v ni E fen di Sok., o: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni sya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISS MZ V KT LE R Hic rî: 11 Recep 1433 Ru mî: 19 Mayýs 1428 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý l ler s tan bul z mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý Diyanet þleri Baþkaný Görmez: Birden fazla hacca gitmek büyük haksýzlýk DYET þ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, ba zý ki þi le rin de ði þik ül ke ler ü ze rin den ya da fark lý yön tem ler le, bir den faz la kez hac ca git ti ði ni an cak bu nun doð ru ol ma dý ðý ný söy le di. 4 ün cü Se ma vi ve Ev ren sel Din ler Kon gre si ne ka týl mak ü ze re Ka za kis - tan ýn baþ þehri s ta na ya ge len Di ya net þ le ri Baþ ka ný Gör mez, bu ra da Türk ga ze te ci le rin gün de me i liþ kin so ru la rý ný ce vap lan dýr dý. Geç ti ði miz gün ler de ya pý lan Hac ku r'a sý ar dýn dan ya þa nan tar týþ ma la ra da de ði nen Gör mez, Hac ca gi de cek le rin be lir len me sin de ku r'a çe ki mi ne baþ vu rul ma sý nýn en a dil yön tem ol du ðu nu, 1970 li yýl lar dan bu ya na Di ya net þ le ri Baþ kan lý ðý a - ra cý lý ðý i le hiç kim se nin bir den faz la Hac ca git me si - ne i zin ve ril me di ði ni an lat tý. Gör mez, Bin ler ce in - san yýl lar ca hac ca gi de bil mek i çin sý ra bek ler ken, bu nun i çin i çi ya nýp göz ya þý dö ker ken ba zý kim se - le rin, Tür ki ye nin ko ta sý na da za rar ve re rek 2,3,4 ke re hac ca git me si hak sýz lýk týr. Hak ka uy gun de ðil - dir di ye ko nuþ tu. Ka za kis tan da ki te mas la rý sý ra - sýn da, Ka za kis tan Din þ le ri jan sý Baþ ka ný La ma Þe rif i le de gö rüþ me fýr sa tý bul du ðu nu an la tan Gör mez, gö rüþ me sý ra sýn da 2 bin 500 ka zak din gö rev li si nin, Di ya net þ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan mes le kî e ði ti me ta bi tu tul ma sý ko nu sun da an laþ - ma ya var dýk la rý ný söy le di. Gör mez, Ka za kis tan Din þ le ri Baþ ka ný La ma Þe rif in, din a dam la rý ný eh li sün net a ka i di ne gö re ye tiþ tir mek is te dik le ri ni, bu sebep le baþ ka s lâm ül ke le rin de e ði tim gö ren i la hi - yat öð ren ci le ri nin Tür ki ye de ki i la hi yat fa kül te le - rin de e ði tim gör me le ri ko nu sun da des tek is te di ði - ni an la tan Gör mez, Bu ko nu yu da Tür ki ye de YÖK le gö rü þe ce ðim de di. Gör mez, son gün le rin tar týþ ma so nu su se zar yen le do ðum, kür taj ve nü fus ar tý þý i le il gi li o la rak Din þ le ri Yük sek Ku ru lu nun gö rev len di ril di ði ni ya kýn da bu ko nu lar la il gi li ge niþ kap sam lý a çýk la ma ya pý la rak hal kýn ay dýn la tý la ca ðý - ný i fa de et ti. Ka za kis tan ýn fark lý di nî grup lar a ra - sýn da ki di ya log ça lýþ ma sý ný da ö nem se di ði ni an la tan Gör mez, Din ler a ra sý di ya log ol maz, din a dam la rý a ra sýn da di ya log o lur. Ya ni i ki fark lý din den din a - da mý o tu rup ör ne ðin çev re i le il gi li, sa vaþ lar la il gi li bir ko nu yu gö rü þe bi lir, bu di ya log dur. n cak din - ler a ra sý di ya log ol maz. Din ler bir bi ri ne dö nüþ tü - rül mez, din a dam la rý dün ya i le il gi li ya þa nan so - run lar la il gi li so run la rý ný tar tý þýr de di. s ta na / a a HBERLER Ba þa rý lý öð ren ci nin ge le ce ðiy le oy na ný yor nstbul Ti ca ret O da sý ( TO) Yö ne tim Ku ru - lu Baþ ka ný Mu rat Yal çýn taþ, ü ni ver si te yer leþ tir me pu an yön te mi nin de ðiþ ti ril me si i le bin ler ce ba þa - rý lý öð ren ci nin ge le ce ðiy le oy nan dý ðý ný be lir te rek, Ka rar a ci len göz den ge çi ril me li de di. Yal çýn taþ, ü ni ver si te ye yer leþ tir me de o kul ba þa rý sý ný or ta dan kal dý ran YÖK Ge nel Ku rul ka ra rý nýn, e ði ti me a ðýr bir dar be vu ra ca ðý ný kay det ti Öð ren ci Seç - me ve Yer leþ tir me Ký la vu zu nda yer al dý ðý ü ze re, ye ni sis tem de o kul ba þa rý sý ný dik ka te a lan ðýr lýk lý Or ta öð re tim Ba þa rý Pu a ný ye ri ne, öð ren ci nin dip - lo ma no tu nun, ya ni Or ta öð re tim Ba þa rý Pu a ný nýn dik ka te a lý na ca ðý ný ha týr la tan Yal çýn taþ, dü zen le - me i le bü yük ya tý rým lar la e ði ti min ka li te si ni art tý - ran ö zel o kul la rýn, ay rý ca çok ba þa rý lý dev let o kul - la rý nýn yýl lar dan be ri har ca dýk la rý e mek le ri nin bo - þa gi de ce ði ni ve bin ler ce öð ren ci nin ge le ce ðiy le oy na na ca ðý ný i fa de et ti. Mu rat Yal çýn taþ, þun la rý kay det ti: lý nan ka ra rýn üç ta ne sa kýn ca sý var. Bi rin ci si, 1,8 mil yon öð ren ci yi il gi len di ren bir ka - ra rýn ü ni ver si te gi riþ im ti ha ný na bu ka dar az bir sü re kal mýþ ken a lýn ma sý doð ru de ðil dir. Öð ren ci - le rin psi ko lo ji si bo zu la cak. kin ci si, bun dan son - ra bü tün o kul la rýn e ði ti mi gev þe ye cek. Bun dan son ra bü tün o kul lar, öð ren ci le ri mað dur ol ma sýn di ye bol ke se den not ver me ye baþ la ya cak lar. Bu da e ði ti min ka li te si ni dü þü re cek. Yal çýn taþ, YÖK Ge nel Ku ru lu ka ra rý nýn a ci len göz den ge çi - ril me si nin þart ol du ðu nu be lir te rek, Bin ler ce ço - cu ða trav ma ya þat ma ya kim se nin hak ký yok de - ðer len dir me sin de bu lun du. s tan bul / a a Se rin gi den ha va lar, ý sýn ma ya baþ la ya cak ngülerdr et ki li o lan lo kal ya ðýþ lar dolayýsýyla se rin gi den ha va lar, yaz mev si mi nin ilk gü nün den i ti ba ren ý sýn ma ya baþ la ya cak. Me te o ro lo ji Ge nel Mü dür lü ðü nden al dý ðý bil gi ye gö re, Ma yýs a yý nýn bü yük bö lü mü nü mev sim nor mal le ri nin ü ze rin de ya ðýþ lý ge çi ren Gü ney Mar ma ra da bu gün den i ti - ba ren a çýk ve gü neþ li ha va et ki li o la cak. Yaz mev - si mi nin ilk gü nü o lan 1 Ha zi ran dan i ti ba ren ha - va lar ý sýn ma ya baþ la ya cak ve haf ta ba þý na ka dar böl ge de 6 de re ce ye va ran sý cak lýk ar týþ la rý ya þa na - cak. Gü ney Mar ma ra da haf ta ba þýn dan i ti ba ren 30 de re ce nin ü ze rin de sý cak lýk lar gö rü le cek. Bur - sa da de re ce a ra sýn da de ði þen ha va sý cak lýk - la rý, 4 Ha zi ran Pa zar te si gü nü i se mev sim nor mal - le ri o lan 28,4 de re ce nin ü ze ri ne çý ka rak, 31 de re - ce ye u la þa cak. Ba lý ke sir de sý cak lýk lar 4 Ha zi ran a ka dar 26 de re ce den 32 de re ce ye, Ça nak ka le de 24 ten 28 de re ce ye, Ya lo va da i se 23 ten 29 de re - ce ye ka dar çý ka cak. Bur sa / aa z mir de, sa ða nak yað mur sele sebep ol du nzmr DE kuv vet li ve gök gü rül tü lü sa ða nak ya - ðýþ ha ya tý o lum suz et ki le di. Þeh rin ö zel lik le yük - sek ve iç ke sim le rin de ge ce sa at le rin de et ki li o lan sa ða nak, sa ba ha ka dar de vam et ti. Ya ðýþ ve kuv - vet li rüz gâr dolayýsýyla o lu þan a ni sel, su bas ký ný ve taþ kýn gi bi o lum suz luk lar, u la þým da ak sa ma la ra sebep ol du. Ya ra la ma lý ve mad dî ha sar lý tra fik ka - za la rý mey da na ge lir ken, ba zý a raç lar da yol da kal dý. Ev le ri ni su ba san ve mah sur ka lan va tan - daþ lar, ken di im kân la rýy la ya da it fa i ye ve be le di - ye e kip le ri nin ça lýþ ma la rýy la kur ta rýl dý. Bu a ra da, Bor no va-kar þý ya ka Çev re yo lu, Os man ga zi vi ya - dü ðün de mey da na ge len he ye lan dolayýsýyla ta - ma men ka pan dý. Gö rev li le rin ça ba la rýy la yo lu kap la yan ça mur, taþ ve top rak ký sa sü re de kal dý rý - la rak, yol ye ni den tra fi ðe a çýl dý. z mir / a a YEDEK KUPO

4 4 Y KÜLTÜR ST 1 HZR 2012 CUM SOL D S Ð 1. Pey gam be ri miz'in (asm) so yun dan ge len le re hiz met e den le re ve ri len i sim. 2. Uc u ca ek le mek. - Köy ih ti yar he ye ti ü ye si. - Bir ya pým e ki. 3. Gü zel ko ku lu ka vun tü rü. - Yu mu þa tý cý krem. 4. t mek fi i li ni n fa i li. - Bü - yük da vul ço ma ðý. 5. E þit a ra lýk lý ya pý lan u yum lu ha re ket. - Tut mak tan di lek. 6. Ge niþ lik. - k ram da ilk he ce. - Man da yav ru su. 7. Va li nin en bü yük mül ki a mir ol du ðu i da rî bi rim. 8. Fý rýn at mos fer le rin de çok kul la ný lan, ko ku suz, din gin bir ga zýn e le men ti. - sap. 9. Ka yýk ve mo to run al týn da ki siv ri par ça, ký lýç. - Gö rüþ u zak lý ðý ný çok a zalt ma yan bir tür ha fif sis. - Ders ha ne, mec lis vb. yer ler de kul la ný lan ve o tu rup ya zý ya za cak bi çim de ya pý lan mo bil ya. 10. Kuþ ve ba lýk tut mak i çin tu za ða bý ra ký lan, ol ta ya ta ký lan yi ye cek ve ya yi ye cek gö rün tü sün de ki nes ne. - Ba kýr ta þý. YU K RI D Þ ÐI Y 1. Pers Kra lý Hüs rev'in a dý. 2. kin ci b dül ha mid'in sür gün ha ya tý ya þa dý ðý köþk. - Tak vim de o tuz gün lük sü re. 3. Ca mi ler de o ku nan iç e zan. - So ðan lý bir süs bit - ki si. 4. man la il gi si, bað lan tý sý o lan. - Ye ter siz, ki fa yet et me yen. 5. Saz da en ka lýn ses li tel. - Ya ký ný gö re me me has ta lý ðý. 6. Fars - ça da su. - Sak la dý ðý sýr rý a çýk lama yan. 7. Bir nota. - Bir su çu ba - ðýþ la ma. - Saatin kýsaltmasý. 8. Baþ lan gý cý bel li ol ma yan za man, ön ce siz lik. 9. Gü rül tü, pa týr tý. - U lu lazm bir pey gam ber. 10. Gö rün tü nün o dak nok ta sý na düþ me me sin den do ðan du rum. 11. Ka za kis tan'da bir þe hir. - Cüs se li, o la ða nüs tü bü yük. 12. Za ma ný bi lin me yen ta rih. - Bir þi i rin i çin de i ki ve ya da ha çok kez tek rar la nan bö lüm DÜKÜ BULMCI CEVBI H R E D K K Þ M M O R O E M L E E L H E M D R R R L K H M L E C Y Y E L S K S T K E T P M M E Z E H Z T B U L M C Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Can lý ve ha yat tar He pi miz ken di miz i çin ö zel bir gay re tin i çin - de yiz. Bu hal, ö zel o la rak ken di mi zi dü þün - mek ve ça lýþ mak ha li, fýt rî dir. Ya ra tý lýþ tan bi - ze Ya ra tý cý mý zýn bir bü yük ar ma ða ný dýr. Kim is te mez ki en i yi o la yým! Kim is te mez ki en mü kem mel bir ha ya tý ya þa ya bil me yi ya ka la ya yým! Kim is te mez ki gü zel huy la rý, gü zel â det le ri ser gi le ye - yim! Lâ kin ve e ðer þey tan, ne fis ve im ti han ol ma sa!.. yi, kö tü, mü kem mel lik ve nok san lýk bir de re ce is ter Mer te be, de re ce i se im ti han is ter. m ti - han da kim se kay bet me ye oy na ma ya ca ðý na gö re her kes ka zan mak is ter El bet te ki im ti ha na ta bi in sa noð lu in san lar bu nu is ter Bu hal i se gay ret is ter, ça lýþ ma is ter, Ya ra tý cý nýn e mir le ri ne i ta at ve u bu di ye ti ya ka la ya bil mek i se ih lâs is ter. Ve a sýl bi zim i çin bay ram gü nü o la cak; Rab bi mi zin bi zi ba ðýþ la dý ðý gü ne ka vu þa bil mek tir. Fýt ra tý mýz, ya - ra tý lý þý mýz i se bu nun gay re ti ni is ter. s lâ mý ya þa ya bil mek; bir dav ra nýþ mü kem mel li ði i çin de, en yük se ðe, en mü kem me le ka vu þa bil mek, u la þa bil mek tir. Bu ka vu þa bil me, u la þa bil me nin ilk ve son ba sa mak la rý i se i man dýr. man lý, iz an lý, nur lu bir ha yat týr Bu nur lu, i man lý ha ya tý ge rek le ri üz re ha ya týn i çin de ya þa ya bil mek tir. man da, nur lu bir ha yat ta ka za ným ve ya þa ma i çin gay ret is ter Ha ni dert len mek, ken di ne ö zel bir gay ret i çi ne gi - re bil mek var ya, bi ze lâ zým o lan dav ra nýþ; i man ve s - lâ mî bir ha ya tý ya ka la ya bil mek i çin dert len mek, bu yü ce he de fe ki lit len mek ol ma lý dýr He def, ki lit le ni le - cek hu su sî nok ta i se i man, i man ha ki kat le ri. man ha - ki kat le ri ni el de e de bil mek. man ha ki kat le ri ne ih ti ya - cý mýz ol du ðu nu bil mek þ ten, diþ ten ve en çok ö - nem se di ði miz her þey den çok bu i ma nî he def le re u - la þa bil mek gay re tin de o la bil mek Bu gay re ti ha ya tý ya þa ya bil me yi ken di mi ze i nan dýr mak. Bu i nanç la i - ma nýn en gin de ni zi ne a çý la bil mek Gay ret, he def ve i man lý, nur lu bir ha ya týn e ri þi lir li ði ni gös ter mek Gös te riþ ten, þe kil den, ya pay he def ler den ve ha - riç su ret ler den, si ret ler den sýy rýl mak Ö ze dön - mek. Ger çek bir i man lý ha ya týn yo lu na gir mek la bil di ðin ce, o la bil di ðin ce de rin lik le ri ne i ne bil - mek Ya þa mak Ya þat mak Ya þa tan ve ya þa - yan lar la bir ve be ra ber ol mak Be ra ber li ði ve ya - þa yý þý de vam et ti re bil mek Hu su sî, ö zel, nef si, gay ret iþ ba þa düþ me den, i - man lý ha ya týn stan dart la rýn dan kop ma dan, ko pa rýl - ma dan ol ma lý dýr, ya pý la bil me li dir Yok sa a hý va hý her kes söy ler ve mü kem mel ha yýf la nýr Ya ra tý lýþ - tan, fýt rî o la rak ve ri len ken di mi zi dü þün mek fi kir ve gay ret le ri, bu ra da bu saf ha da dev re ye gi re bil me li dir. man lý i nanç lý ol mak ve bu nu in ce den in ce ye ha ya - týn ip lik le ri i le dan tel gi bi iþ le ye bil mek Ken di mi zi, ken di ba þý mý za, ken di ken di mi ze dü þün me ye kal kar sak en u fak bir rüz gâ rýn bi le ö - nün de du ra ma yýz Dur ma mýz müm kün o la - maz ma i man lý, i nanç lý bir ha ya týn, ce ma a ti bir ça dý rýn i çin de yer a lýr sak Þahs-ý ma ne vî de - nen ça dý rý nýn al týn da ga ye le ri mi zi, he def le ri mi zi, i man lý ha ya týn ge rek le ri ni bir ve bir leþ ti re rek bir a ra ya ge ti re bi lir sek de ðil rüz gâr lar, fýr tý na lar, bo - ra lar, ka sýr ga la ra bi le kar þý ko ya rýz Ha ya tý mý zý i man lý bir da i re nin i çin de can lý ve ha - yat tar ký la bi li riz Te men ni, duâ ve a mel... h san-ý lâ hi ye ye maz ha - ri yet in þa al lah... Kur ân O ku ma Reh be ri (E lif bâ) Ma lû mu nuz, haf ta ya bu gün i ti ba rýy la ilk ve or ta öð re tim o kul la rý mýz da e ði - tim-öð re tim dö ne mi so na e ri yor. Öð - ren ci ler yo ru cu bir se zo nun ar dýn dan ta til yap - ma fýr sa tý bu la cak lar. O kul bi na la rý i se ba kým ve ta mi ra ta gi re cek El bet te ta til a ta let (tem bel lik, iþ le mez lik) de - mek de ðil dir. s lýn da ta til, nor mal za man lar da va - kit bu lu na ma yan ve bu se bep le te hir e di len ba zý de ði þik uð raþ lar i çin ay ný za man da bir fýr sat týr. Do - la yý sýy la ders ve ib ret al ma a maç lý ge zip gör mek gi bi bir ký sým e ði ti ci uð raþ lar da bi rer öð ren me va sý ta la rý dýr. Bir ký sým öð ren ci ler i se, yaz ta til le ri ni baþ ta Kur ân kur su ol mak ü ze re de ði þik kül tü rel ve sos yal ak ti vi te ler le ge çi re cek ler, kim bi lir! þ te, ga ze te miz Ye ni s ya da, bu gün ler de, ö - zel lik le il köð re tim ça ðýn da ki öð ren ci le re yö ne lik bir he di ye kam pan ya sý ný baþ lat mak ü ze re. O kul - la rýn son gü nün de, ya ni 8 Ha zi ran 2012 Cu ma gü nü baþ la ya cak do kuz gün lük ku pon ya yý mýy la, ga ze te miz o ku yu cu la rý na Kur ân O ku ma Reh be - ri (E lif bâ) e din me fýr sa tý su nu la cak. Ge rek Kur ân ýn ken di si, ge rek se o nu yü zün den o ku ma, o ku ma yý öð ren me ve öð ret me nin fa zi let - le ri hak kýn da on lar ca â yet, ha dis ve ve ci ze ol du ðu, siz sev gi li o ku yu cu la rý mý zýn ma lûm la rý dýr. Fa kat biz hiç ol maz sa bu ra da bi rer ör nek ver mek is te riz: * yet: Kur ân o kun du ðu za man o nu din le yin ve su sun ki rah me te e ri þe si niz. ( raf Sû re si: 204.) *Ha dis: Kur ân o ku yu nuz; çün kü Kur ân, ký ya - met gü nün de, ken di si ni o ku yan la ra þe fa at çi o la - rak ge le cek tir. (Müs lim, Mü sâ fi rîn 252; h med bn-i Han bel, Müs ned, V, 249, 251.) *Ve ci ze: Kur ân hem zi kir dir, hem fi kir dir, hem hik met tir, hem i lim dir, hem ha ki kat tir, hem þe ri at týr, hem sa dýr la ra þi fa, mü min le re hü da ve rah met tir. (Be di üz za man Sa id ur sî, Mes ne vî-i u ri ye, s. 205.) He men be lirt mek ge re kir se, Kur ân-ý Ke rim i yü zün den o ku mak, Müs lü man ýn üs tü ne bir va zi - fe dir, bir mü kel le fi yet tir. Za ten bir Müs lü man ýn bun dan u zak ya da mah rum kal ma sý dü þü nü le - mez. Þa yet böy le ek si ði o lan la rý mýz var sa, en ký sa za man da bu a çýk la rý mý zý te lâ fi et me mi zin ken di le hi mi ze ol du ðu þüp he siz dir. 16 x 23,5 cm e bat lý ve 32 say fa lý Kur ân O ku ma Reh be ri (E lif bâ) ki ta bý, ya yý ne vi miz bün ye sin de ha zýr lan dý. r ka da þý mýz Ma lik tom ta ra fýn dan ya yý na ha zýr la nan e ser, Ye ni s ya eþ ri yat raþ - týr ma Mer ke zi im za sýy la ba sýl dý. Ga ze te miz den ge len ta lep doð rul tu sun da ha zýr - la nan bu e se ri, ku pon kar þý lý ðý e di ne bi le ce ði niz gi bi, i kin ci bir þýk ta ter cih e di le bi lir si niz ki bu da mad dî gü cü nü zün el ver di ði öl çü de Kur ân Reh be ri a la rak bu ha yýr lý hiz me te kat ký da bu lun mak... Tak dir e der si niz ki, Kur ân o ku ma yý öð ret mek, öð re ne ne mad dî ve ma ne vî an lam da yar dým cý ol - mak çok fa zi let li a mel ler den dir. Ma hal le ca mi ni ze he di ye et mek; köy ler de ki ak ra ba-eþ-dost la rý ný za - ca mi le ri ne ve ril mek ü ze re- gön der mek; fah rî o la - rak Kur ân öð re ten ki þi le re he di ye et mek vb. yol - la rýy la bu ha yýr lý i þi ya pa bi lir si niz. Kur ân O ku ma Reh be ri ni da ðýt mak bu kut sî Üç y lar da rah me te u laþ mak i çin bir fýr sat Ye ni s ya eþ ri yat Pa zar la ma ve Da ðý tým Ser - vi si miz, top lu ta lep le ri ni zi kar þý la mak ve si zin a dý - ný za be lirt ti ði niz ad re se u laþ týr mak i çin iþ ba þýn - da no lu pos ta çe ki he sa bý na pa ra ya tý rýp, gön der mek is te di ði niz ad re si 0(212) nu ma ra lý te le fo na bil dir me niz ye ter li o la cak týr. Þim di de mü sa a de niz le, ki ta býn Tak dim ya zý - sýn dan ö nem li bir bö lü mü ak ta ra lým: Bu ki ta bý, Kur ân ý mý zý, o nun ge tir di ði e sas la rý, di ni mi zi öð ren me nin ilk ba sa ma ðý o lan, Kur ân-ý Ke rim i yü zün den o ku ma yý öð ren mek is te yen le re yar dým cý ol mak i çin ha zýr la dýk. / Kur ân-ý Ke rim rap ça ol du ðun dan, o nu doð ru o la rak o ku ya bil - mek i çin rap al fa be si ve gra me ri ne a it ba zý bil gi - le ri öð ren mek ge rek ti ði ni de u nut ma mak lâ zým. Da ha da ö nem li si, Kur ân o ku may la il gi li, sa de ce o na mah sus tec vid ka i de le ri ni de öð ren mek ge - rek tir. Bu Kur ân O ku ma Reh be ri nde i se biz, Kur ân ýn nor mal o la rak o ku na bil me si ni a maç la - dýk. Bun dan ma sa dý mýz, bir yaz ta ti li bo yun ca Kur ân öð ren me gay re ti i çin de o lan öð ren ci le rin, ay ný za man da faz la bir za man ve gay re te ih ti yaç duy ma dan, na maz ký la bi le cek se vi ye de Kur ân â - yet le rin den ez ber le me le ri ni te min et mek tir. Bu haf ta ki ya zý mý za son ve rir ken, ga ze te mi zin ye ni he di ye kam pan ya sý ný fýr sat bi le rek kör pe di - mað la ra en doð ru Kur ân o ku ma reh be ri ni he - di ye et me ni zi can u gö nül den di li yo ruz SI VE KÂTI OKUMK Ç TYTRO o yun cu su Yu suf Du ru, ba zý te le - viz yon di zi le rin de Os man lý pa di þah la rý ný ka dýn düþ kü nü ve zevk li se fa i çin de ya þa yan bir dev let a da mý gi bi gös te ril me si nin yan lýþ ol du ðu nu be lirt ti. Se mer kant Vak fý Ma nav - gat Tem sil ci li ði nin Meh met  kif Er soy Ka pa lý Spor Sa lo nu nda dü zen le di ði s tan - bul un fet hi nin 559 yýl dö nü mü fa a li yet le ri - ne ka tý lan ti yat ro cu Du ru, dün ya yý 6 a sýr yö net miþ Os man lý pa di þah la rý na ha ka ret e - de rek ti yat ro ve si ne ma ya pý la ma ya ca ðý ný ar týk bi ri le ri nin an la ma la rý ge rek ti ði ni söy - le di. Os man Ga zi yi Þeyh E de ba li siz, Yýl dý - rým Be ya zit i E mir Sul tan sýz, kin ci Mu rat ý Ha cý Bay ram-ý Ve li siz, Fa tih Sul tan Meh - med i k þem sed din siz, Ya vuz Sul tan Se - lim i Muf tî yu s se ka leyn ibn-i Ke mâl siz ve Ka nu nî Sul tan Sü ley man ý E bus su ud E fen - di siz dü þü nü le me ye ce ði ni be lir ten Du ru, Er tuð rul Ga zi nin oð lu Os man Ga zi ye son va si ye ti nin Oð lum be ni in cit sen bi le so yu - mu zun ý þý ðý ve yol gös te ri ci si o lan Þeyh E - de ba li yi in cit me sö zü ol du ðu nu i fa de et ti. Dün ya onlara hay ran biz ise kötülüyoruz T YT RO O YU CU SU YU SUF DU RU, DÜ Y OS M LI P D ÞH L RI - HY R KE, BZ DE SE K DI DÜÞ KÜ Ü G B T I TI LI YOR DE D. H YT L RI DÜ Y Y ZM VER MEK Ç T ÜS TÜ DE GEÇ T DURU, Dün ya Os man lý pa di þah la rý - na hay ran, biz de i se ka dýn düþ kü nü gi bi ta ný tý lý yor. Ha yat la rý dün ya ya ni - zam ver mek i çin at üs tün den in me - yen Os man Ga zi nin ço cuk la rý ný ka dýn düþ kü nü ve zev ki â lem pe þin de gös - ter mek ger çek ten ta ri he çok bü yük say gý sýz lýk. Ma car, s viç re ve vus tur - ya lý ta rih çi ler Ka nu nî Sul tan Sü ley - man da öv gü i le bah se der ken di zi de ci han pa di þa hý na Sü ley man di ye hi - tap et ti ri li yor. ç lýk tan öl me sin di ye kuþ lar i çin va kýf ku ran bir me de ni ye - tin ço cuk la rý na bun dan da ha bü yük bir ha ka ret o la maz. Muh te þem Sü - ley man a muh te þem, ör nek dev let a - da mý ve Pey gam ber E fen di miz Hz. Mu ham med (asm) kut lu sö zü ne maz har ol muþ Fa tih Sul tan Meh - med e fet hin ru hu na ya ký þýr film ler ya pýl ma lý de di. n tal ya / ci han Tiyatro o yun cu su Yu suf Du ru, dün ya yý 6 a sýr yö net - miþ Os man lý pa di þah la rý na ha ka ret e de rek ti yat ro ve si ne ma ya pý la ma ya ca ðý ný ar týk bi ri le ri nin an la - ma la rý ge rek ti ði ni söy le di. FOTOÐRF: CH Þi ir dost la rý bir a ra ya ge li yor KÜÇÜKÇEKMECE Be le di ye si, h met Ha þim den ö - dünç al dý ðý is miy le i kin ci kez dü zen le ye ce ði Göl Sa - at le ri Þi ir k þa mý prog ra mý i le e de bi yat dün ya sýn dan ö nem li i sim le ri bir kez da ha bir a ra ya ge ti re cek. Bu - gün Tür ki ye Ya zar lar Bir li ði s tan bul Þu be si nde baþ - la ya cak fa a li yet, ya rýn Kü çük çek me ce Ba lýk çý da - sý nda þa ir le ri ve þi ir dost la rý ný bu luþ tu ra cak. ki gün sü re cek fa a li yet; ün lü þa ir Ba hat tin Ka ra koç a O nur Ö dü lü ve ril me siy le baþ la ya cak ve ya rýn Hüs nü r - kan ýn kon se riy le son bu la cak. Mo de ra tör lü ðü nü Ke - rem lý þýk ýn ya pa ca ðý fa a li ye tin Ba lýk çý da sý nda ki a - ya ðý na e de bi yat ve sa nat dün ya sý nýn ün lü i sim le ri þi ir - le riy le renk ka ta cak. Kül tür Sa nat Ser vi si Der sim Film Fes ti va li nde insan haklarý vardý TU CE L Be le di ye si nce dü zen le nen 2. U lus la ra ra sý n san Hak la rý Der sim Film Fes ti va li so na er di.tun - ce li Be le di ye Baþ ka ný E di be Þa hin, 5 gün sü ren fes ti - va lin gü zel geç ti ði ni söy le di. Fes ti val kap sa mýn da 60 a ya kýn yer li ve ya ban cý film, bel ge sel ve ký sa fil min su - nul du ðu nu i fa de e den Þa hin, prog ram çer çe ve sin de ay rý ca pa nel ler, se mi ner ler ve ço cuk la ra yö ne lik film a töl ye le ri dü zen len di ði ni be lirt ti. Si ne ma sý ol ma yan bir þehre dü zen le dik le ri film fes ti va lin de, bü yük il giy - le kar þý laþ týk la rý ný vur gu la yan Þa hin, Fes ti va li mi zi yak la þýk 6 bin ki þi iz le di de di. Tun ce li / a a 3.Ca hit Kü le bi Mem le ke tim ko nu lu þi ir ya rýþ ma sý so nuç lan dý KSR Be le di ye si ve To kat Þa ir ler ve Ya - zar lar Der ne ði nce dü zen le nen 3. Ca hit Kü le bi Mem le ke tim ko nu lu þi ir ya rýþ ma sý so nuç lan dý. ik sar Be le di ye Baþ ka ný Du ran Ya di gar, ju ri ü ye le riy le dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, ya rýþ ma ya ka tý lan 50 e ser a ra - sýn dan de re ce ye gi ren þi ir le ri be lir le dik le ri ni be lirt ti. Ya di gar, ya rýþ ma da De niz li den Kal de ra ru muz lu Sal tuk Buð ra Bý çak ýn Gü li za rým Tür ki yem ad lý þi i riy le bi rin ci, n ka ra dan Ba hes ni ru muz lu Ra ma zan Tek ni kel in Gö çe be Yol lar da i sim li þi i riy le i kin ci, Van dan duk ru muz lu dem De - niz in i se Ka ra Sev da ad lý þi i riy le ü çün cü ol du ðu nu söy le di. To kat / a a Tokat ýn meþhur yemekleri kitapta toplanacak TOKT Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðü, yö - re nin ye mek kül tü rü nün or ta ya ko nul ma sý a ma cýy la ki tap ça lýþ ma sý baþ lat tý. Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðü Þu be Mü dü rü Se la hat - tin dý gü zel, Kýz Tek nik ve Mes lek Li se si Yi - ye cek çe cek Hiz met le ri Bö lü mü öð ret men - le ri Mü rüv vet Mut lu ve Ha bi be Ça kýr ýn des te ðiy le To kat ýn yö re sel ye mek le ri ni ko nu a lan bir ki tap çý kar mak i çin ça lýþ ma baþ lat - týk la rý ný söy le di. Ki tap ta yer a la cak fo toð raf - la rýn çe ki mi i çin Kýz Tek nik ve Mes lek Li se si Yi ye cek çe cek Hiz met le ri Bö lü mü nde ye - mek le rin ha zýr lan dý ðý ný i fa de e den dý gü zel, yö re de ki ye mek kül tü rü nü or ta ya çý kar mak is te dik le ri ni be lir tti. To kat / a a Diyarbakýr 3. Kitap Fuarý ný 98 bin kiþi ziyaret etti TÜM Fu ar cý lýk Ya pým Þ (TÜ YP) ve Tür - ki ye Ya yýn cý lar Bir li ði iþ bir li ðiy le dü zen le nen Di yar ba kýr 3. Ki tap Fu a rý ný 98 bin ki þi zi ya - ret et ti. Tüm Fu ar cý lýk Ya pým Þ Tem sil ci si Göz de Baþ tý mar yap tý ðý a çýk la ma da, ge çen haf ta 135 ya yý ne vi nin ka tý lý mýy la a çý lý þý ya - pý lan ki tap fu a rý na, Di yar ba kýr ýn ya ný sý ra Do ðu ve Gü ney do ðu na do lu böl ge le rin - de ki yer le þim bi rim le rin den de va tan daþ - la rýn yo ðun il gi gös ter di ði ni söy le di. Ge niþ ko nu yel pa ze si i çin de kon fe rans, söy le þi, pa nel ve þi ir din le ti si gi bi 44 kül tür fa a li ye - ti nin ger çek leþ ti ril di ði fu ar da, ay rý ca 300 ya za r im za gü nün de o kur la rýy la bu luþ ma im kâ ný bul du. Di yar ba kýr / a a Sý ra Dý þý Ob je ler bu ser gi de YPI Kre di Kül tür Sa nat Ya yýn cý lýk&ya pý Kre di Pri - va te Ban king ve Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi (CKM) Sa nat Ga le ri si iþ bir li ðiy le dü zen le nen Sý ra Dý þý Ob je ler ser gi si a çýl dý. CKM Sa nat Ga le ri - si nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, ser gi, ta ri he i liþ kin ob je, fo toð raf ve bel ge le ri sak la yan a i le ler ve ko lek si - yo ner ler le iþ bir li ði ya pý la rak der len di. Ser gi de yer a lan e ser le rin en dik kat çe ki ci o lan la rý a ra sýn da, Os man lý pa - di þa hý nýn has sa a la yýn da bu lu nan bir as ke rin ü ni for ma sý, a la yýn ih ti þam lý ge çit tö ren le rin de ki fo toð raf la rý, as ke rin si per de sa vaþ sý ra sýn da giz li ha ber leþ me de kul lan dý ðý i þa - ret lam ba sý ve pu su la sý bu lu nu yor. Os man lý dö ne min de, e - ko no mi nin kö tü ol du ðu sa vaþ yýl la rýn da köp rü mü ru ri ye - si o la rak ad lan dý rý lan, ver gi a lýn dý ðý ný gös te ren s tan bul Þeh re ma ne ti ya zý lý pa ra la rýn yer al dý ðý ser gi de, yý kan ma nýn zor ol du ðu dö nem le re mah sus sý ra dý þý bir ob je o lan pi re ka - pa ný gi bi ob je ler de ser gi le ni yor. s tan bul / a a Sýra Dýþý Objeler sergisi, tarihe iliþkin obje, fotoðraf ve belgeleri saklayan aileler ve koleksiyonerlerle iþbirliði yapýlarak derlendi. FOTOÐRF:

5 Y fer sa dog ni as ya.com.tr Ev li lik ya zý la rý na de vam e de lim: Gü nü müz þart la rý öy le bir bi çi me so kul du ki a de ta mo da nýn kö le li ði al týn da bir ya rýþ týr al mýþ ba þý ný gi di yor. Mo da dýr di ye rek en i þe ya ra maz, ma tah eþ ya lar yük sek meb lâð lar ö de ne rek e vin baþ kö þe le ri ni süs lü yor. Gün geç me den ye ni si asýl bir çeyiz? çý ký yor ve es ki o la rak ad de di len çö pü boy lu yor. Çe yiz di zer ken mo da nýn e si ri ol ma mak ö nem li bir nok ta. Eþ ya se çi min de dik kat li ol ma lý. Bu eþ ya lar; - El zem (çok lü zum lu, ol maz sa ol maz), - Lâ zým (ol ma lý), - Lü zum lu o la bi lir, þek lin de tas nif e di le bi lir. Sa de ce ge rek li o lan la rýn a lýn ma sý, eþ ya is ra fý na gi dil me me si mü him. E vi tý ka ba sa ge rek siz, lü zum suz eþ ya i le dol dur mak ya þa dý ðý mýz me kân la rý bo ðar. Çok eþ ya, ken di mi zi sý ký cý at mos fe re hap set me ye sebep o lur. Ha re ket a la ný ný ký sýt la yan eþ ya lar is ti ra hat ve ya þa ma me kâ ný o lan e vi sý ký cý, bu nal tý cý bir ye re dö nüþ tü rür. 1 HZR 2012 CUM MKLE 5 Çe yiz, bir ba ký ma ha ya ta ha zýr lýk mal ze me le ri ni top la mak týr. Çe yiz i þi ne ne re den baþ la ya cak sý nýz? Ön ce þu so ru nun ce va býn dan Çe yiz ko nu sun da ki mi ör nek al ma lý yýz? Hz. Fa tý ma nýn (ra) çe yiz lis te si ni ha týr la yý nýz: Üç a det min der, bir ha lý. Bir yas týk, i ki el de ðir me ni, bir su tu lu mu, bir su tes ti si, me þin den bir su bar da ðý, bir e lek, bir hav lu, bir koç pos tu, es ki bir ki lim, hur ma yap ra ðýn dan ö rül müþ bir se dir, i ki el bi se, u zun la ma sý na ört tük le rin de a yak la rý ný, en le me si ne ört tük le rin de baþ la rý ný a çýk ta bý ra kan bir kü çük yor gan. On lar bütün bu sý nýr lý eþ ya lar la bir ö mür sür dü. Ya biz ler? Bu gün han gi bi ri miz bu ka dar eþ ya i le ik ti fa e de bi li riz? l ginç tir, çe yiz ha zýr la nýr ken el hav lu sun dan ba þör tü sü ne, te le viz yon ör tü sün den mut fak sü sü ne ka dar her þey dü þü nü lür. Fa kat ne ki ta ba, ne ki tap lý ða da ir tek bir gi ri þim söz ko nu su ol maz. Ev ler de te le viz yon seh pa la rý, plaz ma tv ler baþ kö þe ye yer le þir de ki tap la ra bir tür lü yer bu lun maz. Ki tap lý bir mil le tiz. f ti har la bah set ti ði miz ta rih, ki tap ve kü tüp ha ne ler le do lu dur. Ki tap lý bir mil let, na sýl ki tap sýz bir yu va ku ra bi lir, ki tap sýz o la bi lir! (0 505) Kürtaj hak deðil; hak gasbýdýr! Si bel Ha ným: Kür taj ca iz de ðil mi dir? Gü nü müz tek no lo ji sin de ço cu ðun du ru mu ke sin bi li ne bi li yor. Ço cu ðun down sen drom lu ol du ðu nu ke sin bi li yor sak al dýr mak ca iz ol maz mý? Her ze min de hi tap ve ir þad Ba har mev si min de ve ze min le rin mü sa it za man la rýn da Tür ki ye miz de ve hat ta bü tün dün ya ül ke le rin de sa yý sýz faaliyet ler ya pý lýr. ba de tin ve sün ne tin i çi ne gi ren ler var, gir me yen ler var. Er kek yav ru la rý mýz i çin ya pý lan sün net me ra sim le ri, a dý ü ze rin de sün net. Bu i ti bar la bu ne vî i ba det, Sün net-i Se niy ye ye uy gun bir ha va ve e sin ti i çin de ol ma sý lâ zým dýr. Tür ki ye de 2 bin STK, 10 bin va kýf ve 90 bi ni aþ kýn der nek ve bu nun ya nýn da yi bu lan be le di ye miz de bu sün ne ti, çe þit li þart lar al týn da ic ra et mek te dir ler. Ya zý lý gör sel ba sýn da ta kip e dil di ðin de ba zý sün net ler, sün ne tin dý þý na çýk mak ta dýr. Bir ne v'î sün ne tin ma ne vî veç he si ne per de ler çek mek te dir ler. Bu nun i çin ba zý can dost la rý mýz bu sün ne ti nu mu ne-i im ti sal hâ le ge tir mek te dir ler. Bu nun son dö nem de en gü zel ör ne ði ni Tür ki ye mi zin dýþ dün ya ya ba kan her ci het le gör kem li il çe si Kum lu ca da Mü hen dis E min Can ve a i le si de ruh te et ti ler. Dý þa ba kan bir o te lin ge niþ dýþ bah çe sin de a çýk ha va da ve ak þa mýn se rin li ðin de i fa et ti ler. Ma lûm bu ne v'î sün net tö ren le ri ne her kes ve her ke sim ka tý lýr. Kum lu ca nýn mu ta sav ver fi kir ler le do lu be le di ye baþ ka ný a ziz kar de þim Hü sa med din Çe tin ka ya Bey den, se ra cý lýk la ge çi nen muh te rem le re ka dar her kes var dý. Yer li ve ya ban cý tu rist le rin de fo toð raf lar çek ti ði ve sey ret tik le ri tö re ne, ke lâm la rýn en gü ze li Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve ti i le baþ lan dý. r dýn dan i lâ hi ler ve ye mek fas lý ve on la rýn ar dýn dan da, gü nün ma na ve e hem mi ye ti i le il gi li sün net ko nuþ ma sý ve du â. Her i ki si ni de biz le re tev di et ti ler as lýn da, biz le ri de o nun i çin ça ðýr mýþ lar dý. Ka dir Bey ler le o nun i çin gel miþ tik. Biz ler de baþ ta n tal ya dan ve sa ir il ve il çe ler den ge len can a i le si nin can dost la rý nýn gö nül le ri ne, sa týr baþ lýk la rý ve me saj lar yük lü tes bit le ri mi zi Tür ki ye den ve dýþ dün ya dan ver dik. Biz ce en çar pý cý mi sa li, BD es ki dev let baþ ka ný Bill Clin ton un, Ka na da nýn baþ þeh rin de, Dün ya Sað lýk Ör gü tü nün IDS i le il gi li u lus la r a ra sý sem poz yu mun da ko nuþ ma sý dýr. O ko nuþ ma sýn da di yor du ki: 14 a sýr ön ce Hz. Mu ham med in (asm) or ta ya koy du ðu bu sün ne te, ar týk dün ya mil let le ri o la rak ye þil ý þýk yak ma nýn za ma ný gel miþ tir. Yok sa has ta lýk lar da ha da ar ta cak týr vs. O ra da bu lu nun sa ir din le re mün te sip i lim a dam la rý i ti raz et me miþ ve tas dik et miþ ler dir. Dün ya Sað lýk Ör gü tü nün tes bi ti ne gö re de 7 mil yar lýk dün ya a i le si nin er kek ler ba zýn da yüz de 34 ü nün sün net li ol du ðu or ta ya ko nul muþ tur. Pey gam ber E fen di miz (asm) Beþ þey fýt rat tan dýr, bi ri sün net tir bu yur muþ tur. E fen di miz, sey yi di miz, her þe yi miz o lan Pey gam be ri miz (asm) söy le di le ri nin ta ma mý ný ha ya ta koy muþ tur. Bu bab da to run la rý Hz. Hü se yin ve Hz. Ha san E fen di le ri mi zi do ðum la rý nýn ilk 7 nci gün le rin de sün net et tir miþ tir. Sos yal ha ya ta ve a i le ha ya tý na ba kan bu sün net ký ya me te ka dar de vam e de cek tir. Hz. sa ve Hz. Pey gam be ri miz (asm) dün ya ya teþ rif le rin de sün net li o la rak gel miþ ler dir. Bu sün net dü ðü nün de gü zel lik ler çok tu, bir ma ka le ye sýð ma ya cak ka dar. y rý bir gü zel ta ra fý, bi zi o ra ya top la yan kü çük kah ra man Yu suf Sa id in sün net iþ le mi dok tor ne za re tin de bir kaç gün ön ce ö zel bir yer de ya pýl mýþ týr. Bu çok ö nem li bir hu sus tur. Bu ci het le ba ba la rý E min Can Be yi teb rik e di yo rum. Bun lar da biz le rin hi tap ve ir þad ko nuþ ma la rý gi bi dir ve ör nek bir ha re ket tir. Yu ka rý da ra kam la rýy la tak dim et ti ðim ku rum ve ku ru luþ lar da bu na ri a yet et me li dir ler. me li yet ma sa la rý ay rý dýr, has ta zi ya ret ve zi ya fet ma hal le ri ay rý dýr. Kum lu ca nýn Be le di ye Baþ ka ný Hü sa med din Çe tin ka ya Bey göz le ri ni dün ya ya aç tý ðý Kum lu ca nýn bi ti þi ðin de ki Sa rý ca su kö yü ne, fe da kâr Su at Ka ya Bey le bir lik te git tik. Bu ra da dik ka ti mi çe ken, sý nýr ve yol gü zer gâ hýn da ki bir te pe yi tek nik va sý ta lar la kal dý ra rak, bir çok me kân lar dan sey re di len kü çük, fa kat muh te þem ve çok yön lü bir ca mi in þa et miþ ler, n ka ra Ko ca te pe gi bi. Ca mi nin alt kon fe rans sa lo nu nu bi raz toz lu gör düm, bir güz mev si min de ge lip bu ra la rýn toz la rý ný si le yim de dim. On lar da ka bul et ti ler. Kum lu ca baþ lý ba þý na bir ma ka le ve ki tap. Dü ðün de ki gü zel lik her þe ye be del. E me ði ge çen le ri gö nül den teb rik e di yo rum, bi raz yor duk, koþ tur duk, hak la rý ný he lâl et sin ler. Yüz yýllýk milliyetçilik anaforu (3) Yakýn Tarih Yazýlarý Türk O cak la rý, Türk çü ka dar Kürt çü de ye tiþ ti ri yor du Cum hu ri yet'in 10. yý lý mü na se be tiy le (1933'te) "u mu mî af" çý ka rý la ca ðý i lân e dil di. Bu i lâ nât tan do la yý, "suç lu/ce za lý" dam ga sý vu rul muþ pek çok ki þi i yi den i yi ye ü mi de ka pýl dý. þ te, böy le si bir ü mi de ka pý lan lar dan bi ri de "va tan ha i ni" yaf ta sý ya pýþ tý rýl dý ðý i çin, meþ hûr "Yüz Ell lik ler" lis te si ne da hil e di lip yurt dý þýn da ya þa ma ya mec bur e dil miþ o lan Ce lâ det Be dir han Bey dir. Ce lâ det Bey, 1933'te bu lun du ðu Su ri ye'nin Ta be ri ye Sâ hi lin den Re i si cum hur Mus ta fa Ke mal'e u zun ca bir mek tup ya za rak, Türk Kürt ay rým cý lý ðý nýn bit me si ge rek ti ði yö nün de ba zý tel kin ve tek lif ler de bu lu nur. Mek tu bun baþ kýs mýn da ki tes bit ler bö lü mün de i se, Kürt çü lük ha re ke ti nin e sa sýn da Türk çü lük ha re ke ti nin bir "ak sü lâ mel"i ol du ðu nu i fa de i le son de re ce dü þün dü rü cü bir ib ret tab lo su nu göz ler ö nü ne se rer. (OT: Üs tad Be di üz za man da, fik ri de ði þen ta le be si nin ay ný mâ nâ da ki "ak sü la mel"in te si ri i le bo zul du ðu nu i fa de e der.) þ te, M. Ke mal'e hi ta ben ka le me a lýn mýþ 1933 ta rih li mek tup ta ki ib re tâ miz i fa de ler: "Ha tý rým da kal dý ðý na gö re 10 Tem muz'un (23 Tem muz 1908'de ki Meþ rû ti yet'in i lâ ný nýn Ru mî gü nü nü kast e di yor) i kin ci se ne i dev ri ye si (1910) he nüz id rak o lun ma mýþ tý. Bir gün Þeh za de ba þý'nda bir ti yat ro bi na sýn da (Fe rah Ti yat ro su ol sa ge rek) mü him bir kon fe rans ve ri le ce ði ni e de bi yat öð ret me ni miz den öð ren miþ ve bu gi bi þey le re me rak lý bir kaç ar ka da þým la kon fe rans ma hal li ne git miþ tim. Sah ne ye i ki a dam çýk tý. Bi ri Yu suf k çu ra Bey i di. r ka da þý ný bi ze tak dim et ti. Bu za týn is mi s ma il Gas pe rens ki i di. Gas pe rens ki E fen di, s tan bul a ha li sin ce an la þýl ma sý müþ kil bir Türk çe i le u zun bir kon fe rans ver di. Mü te ma di yen Türk'ten ve gayr i Türk'ten bah se di yor du. "Kon fe rans bit ti ði za man, be nim ve ar ka daþ la rý mýn an la ya bil di ði þun dan i ba ret ti: Her kes Türk'tür, Tür ki ye'de Türk'ten baþ ka mil lî un sur yok tur ve ol ma ma lý dýr. "Bil mem na sýl bir te sa düf tür ki, o gün a ra mýz da hiç bir Türk ta le be yok tu. Ben den baþ ka, di ðer ar ka daþ la rý mýn bi ri Kürt, bi ri Çer kez, bi ri r na vut, bi ri Gür cü ve bi ri de Rum i di. "Er te si gün, mek tep te ay ný ar ka daþ lar bir a ra ya gel di ði miz za man, Gas pe rens ki E fen di nin kon fe ran sý mev zu ba his ol du. Meþ rû ti yet dev ri i le bir den bi re in ki þaf e den mü sa vat ý hu kuk ve tür lü þah sî, un su rî ve mez - he bî hür ri yet fi kir le riy le sür'at le te ma sa ge len genç di ma ðý mýz, Gas pe rens ki E fen di nin na za ri ya tý ný ka bul e de mi yor du. Bu na za ri yat, bi ze pek ay ký rý gel miþ, mâ ne vî ya tý mý zý a de ta is yan et tir miþ ti. "O ta rih te mek tep te bir ga ze te ha zýr la yýp neþ re di yor duk. Ga ze te nin ri yâ set i tah ri ri ye si (baþ ya zar lý ðý) be nim ü ze rim de i di. Gas pe rens ki E fen di nin kon fe ran sý nýn ben de yap mýþ ol du ðu ak sü lâ mel i le o la cak, mez kûr ga ze te de Kürt lü ðün ta ri hin den, ýr kýn dan, va ta nýn dan ve hu su si yet le rin den bah sey le dim. "Bu ve em sa lî kon fe rans lar ve neþ ri yat i le Os man lý hu du du da hi lin de ya þa yan gayr i Türk mil let le rin a ley hi ne ol mak ü ze re, ye ni bir Türk mil li ye ti nin e sa sa tý ku rul mak is te ni yor du. Bu þö ven mil li yet çi li ðin, da ha doð ru bir ta bir le baþ ka mil let le rin ka nýy la vü cu da ge ti ril mek is te ni len ye ni mil li ye tin e de bi ya tý ný yap mak ü ze re bir bir Türk O cak la rý, Türk Yurt la rý te sis o lun du. Mec mu a lar ve ki tap lar neþ re dil di. Genç le re bu yurt ve o cak lar da hu su si bir ter bi ye ve ri li yor du. "Reh ber le rin i ti ka dýn ca, bu o cak la rýn e þi ðin de ilk tem sîl a me li ye si (a si mi le ça lýþ ma sý) ya pý lý yor du. Fa kat, i le ri de gö re ce ðiz ki, bu o cak lar si ze Türk çü ye tiþ tir di ði ka dar, bi ze de Kürt çü ye tiþ ti ri yor du." (Bkz: Doz Ya yýn la rý, M. Ke mal'e Mek tup, s. 22) DOZ Ya yýn la rý a ra sýn da çý kan Ce la det Be dir han'ýn "M. Ke mal'e Mek tup" i sim li ki ta býn ka pa ðý. k çu ra'ya dik kat! Gö rül dü ðü gi bi, a sýl i þi ve ma hi ye ti ýrk çý lý ðý kö rük le mek o lan k çu ra, 1923 se çim le rin de CHP mil let ve ki li ol du. U zun yýl lar ü ni ver si te ler de si ya sî ta rih ders le ri ver di. Türk ta ri hi hak kýn da or ta ya ye ni tez ler at tý. 1931'den son ra bu tez le rin a de ta lo ko mo ti fi ro lün de ça lýþ tý. Öl dü ðü ta rih o lan 11 Mart 1935'e ka dar TTK Baþ kan lý ðý i le mil let ve kil li ði gö re vi ni bir lik te yü rüt tü. gop da dev re ye gi ri yor Türk Ta rih Ku ru mu nun k çu ra'ya e ma net e dil di ði ay ný yýl lar da ( ), ga rip tir ki Türk Di li Ku ru mu nun ba þý na da Er me ni a sýl lý gop Mar ta yan ge ti ril di. Son ra dan "Di la çar" so ya dý ve ri len TDK Ge nel Sek re te ri gop Mar ta yan, Gü neþ Dil Te o ri si nin sa hi - TRH ÇDE ltur han Cel kan bi o lup, öl dü ðü 1979 yý lý na ka dar da Türk Dil Der ne ði nin baþ kan lý ðý ný yap tý. (1934'te so ya dý kà nu nu çý kýn ca, M. Ke mal'e " ta türk" so ya dý ný o nun tek lif et ti ði ri vâ yet e di li yor. " ta türk" im za sý i se, o nun ka lig ra fi uz ma ný o lan kar de þi nin im za sý ný ta þý yor. ) gop i le Jo sif, her ne ka dar "e mut lu Türk'üm di ye ne" or tak pay da sýn da bu luþ muþ ol sa lar da, a ra la rýn da her han gi bir din, dil ve mil li yet bir li ði yok tur. Bun la rýn öz de ne de re ce Türk, ya Müs lü man ol duk la rý ný i se, va rýn siz te zek kür e din. Gayr ý Türk ol mak, a yýp de ðil, gü nah de ðil. l lah na sýl ya rat týy sa, na sýl tak dir et tiy se, o nu hür met i le ka bul et me li. yýp ve çir kin o lan, ken di ni ol du ðun dan baþ ka tür lü gös ter mek, sah te kâr lýk yap mak týr. "k sü lâ mel"e ka pýl mýþ o lan ta le be si ne ders ve rip kur ta rý yor Bu ra da, Meþ rû ti ye tin i la nýn dan on yýl son ra, ya ni 1918'de Be di üz za man Sa id ur sî i le Kürt kö ken li bir ta le be si a ra sýn da ya þan mýþ bir ha di se yi ak tar mak is ti yo ruz. Be di üz za man, son Is par ta ha ya týn da, 1955'ler de "Re i si cum hu ra ve Baþ ve ki le" di ye yaz dý ðý mek tu bu nun bir ye rin de þu ha tý ra sý ný an la tý yor: "Ben Van' da i ken ( ), ha mi yet li Kürd bir ta le be me de dim ki: 'Türk ler s lâ mi yet'e çok hiz met et miþ ler. Sen on la ra ne ni yet le ba ký yor sun?' De di: 'Ben Müs lü man bir Türk'ü, fâ sýk bir kar de þi me ter cih e di yo rum. Bel ki ba bam dan zi ya de o na a lâ ka da rým. Çün kü tam î mâ na hiz met e di yor lar.' Bir za man geç ti (l lah rah met et sin) o ta le bem, ben e sa ret te i ken, s tan bul'da mek te be gir miþ. E sa ret ten gel dik ten son ra gör düm. Ba zý ýrk çý mu al lim ler den al dý ðý ak sü'l a mel i le, o da Kürt çü lük da ma rý i le baþ ka bir mes le ðe gir miþ. Ba na de di: 'Ben þim di ga yet fâ sýk, hat tâ din siz de ol sa bir Kürd'ü, sâ lih bir Türk'e ter cih e di yo rum.' Son ra ben o nu bir kaç soh bet te kur tar dým. (*) Tam ka na a ti gel di ki: Türk ler, bu mil let i s lâ mi ye'nin kah ra man bir or du su dur." (E mir dað Lâ hi ka sý I I, Ye ni s ya eþ ri yat, st. 1996, s. 196) Bu ra da ak ta rý lan þu ha ki kat li i fa de ler, bu va tan da ne yin so run ve ne yin o so ru nun ak sü la mel bir so nu cu ol du ðu nu a çýk bir þe kil de göz ler ö nü ne ser mek te dir. Yap tý ðý mýz a raþ týr ma ya gö re, Be di üz za man'ýn bu ta le be si, ay ný za man da þa râ tül 'caz i sim li e se ri nin bir kâ tip li ði ni de yap mýþ o lan Mü küs'lü (Van, Bah çe sa ray) Ham za E fen di dir. Ham za E fen di, 1917'de s tan bul'a gel miþ, ü ni ver si te de tah sil gör müþ tür. s tan bul'da ki ba zý Türk çü ho ca la rýn ýrk çý lýk yap ma la rýn dan tah rik ol muþ, Kürt çü lü ðe mey let miþ ve hat ta iþ gal ci n gi liz le rin hi ma ye sin de ku ru lan (1918) Kürt Te a li Ce mi ye ti'nin de ü ye si ol muþ tur.... (*) Bu me se ley le il gi li bir baþ ka ri sâ le de ay - ný pa ra lel de þu i fa de ler zik re di li yor: "Son ra, ben, dört se ne son ra e sa ret ten ge lin ce o nun la ko nuþ tum. Ha mi yet i mil li ye bah si ol du. O de di: 'Ben þim di, ra fi zi bir Kür dü, sâ lih bir Türk ho ca sý na ter cih e de rim.' Ben de 'Ey vah!' de dim. 'e ka dar bo zul muþ sun?' Bir haf ta ça lýþ tým, o nu kur tar dým, es ki ha ki kat li ha li ne çe vir dim. (Ta rih çe i Ha yat, s. 128) Ön ce lik le þu nu i fa de e de lim ki: Kür taj bir hak de ðil; bir ci na yet tir, bir hak gas pý dýr. Her ne ka dar ço cuk he nüz a na rah min dey se de, ar týk ha ya tý var dýr, ru hu var dýr, duy gu la rý var dýr; ne ti ce i ti ba riy le hak ký var dýr, hu ku ku var dýr. O nu al dýr mak, o nu öl dür mek tir; dün ya ya gel miþ bir a da mý öl dür mek gi bi dir. So ru nu zu bir kaç mad de de ce vap la ya ca ðýz: 1- Tek no lo ji her þey de mek de ðil dir. Var o la ný tes bit e der. Fa kat ne ya kýn ge le ce ði, ne u zak ge le ce ði bi le mez, gö re mez ve keþ fe de mez. na rah min de ki ce nin de bu gün tes bit et ti ði bir prob le min, ce nin da ha a na rah min den çýk ma dan þi fâ i le so nuç la nýp so nuç lan ma ya ca ðý na ge nel lik le hük me de mez. Bu gün gö rü len bir sen dro mun, ya rýn bir iç den ge i le kay bo lup git me ye ce ði ni ve ya bu gün gö rül me yen bir prob le min ya rýn or ta ya çýk ma ya ca ðý ný kes ti re mez. Ön ted bir le ri al dýk tan son ra, l lah a tes lim ol mak tan baþ ka ça re var mý dýr? i te kim ö zür lü de ol sa, her ço cuk ve her in san l lah ýn bi rin ci de re ce de ku lu dur. 2- n sa nýn ya ra tý lý þý ta ma men be þer kud re ti nin dý þýn da; ta ma men Hâ lýk-ý Ke rîm in hil ka tiy le ve Fâ týr-ý Ka dîr in kud re tiy le ve tak di riy le il gi li bir a lan dýr. Ce nâb-ý Hak k'ýn tak dir bu yur du ðu ço cuk, tak dir et ti ði þe kil ve bi çim de a na rah mi ne bir çe kir dek o la rak dü þer. Bu ra da bes le nir, ge li þir, â zâ sý te þek kül e der, ken di si ne ruh ve ri lir; ya ni bu ra da halk e di lir. Bü tün bu sü reç le re bi zim be þer o la rak hiç bir mü dâ ha le miz yok tur. Her sü reç te ta ma men l lah ýn di le me si e sas týr ve l lah ýn em ri hâ kim dir. Kur ân bu ha kî ka ti, n ne le ri ni zin ra him le rin de si zi di le di ði gi bi þe kil len di ren O dur. 1 â ye tiy le bil di rir. 3- Ço cuk la rýn do ðuþ tan ge ti re bi le cek le ri ö zür le rin te me lin de ya tan se bep ler le il gi li ön ce den bir di zi tedbir al mak ve an ne ba ba ya bir di zi u ya rý lar yap mak ta bir sa kýn ca yok tur. Me se lâ, ya kýn ak ra ba ev li lik le ri ya pýl ma ma sý, kö tü a lýþ kan lýk la rýn sür at le terk e dil me si, bil has sa an ne nin hâ mi le lik dö ne min de be be ði ne o lum suz et ki ya pa cak her tür lü mad de a lý mý ný kes me si, ha yýr lý bir ev lât ver me si i çin l lah a du â sý ný ek sik et me me si, an ne ve ba ba a ra sýn da ki kan u yuþ maz lýk la rý nýn ve var sa sâ ir o lum suz bul gu la rýn ön ce den tet kik e di le rek ge rek li ted bir le rin za ma nýn da a lýn ma sý...vs. bun la rýn bir ka çý ve baþ lý ca la rý. Bun lar fýt rî e mir ler dir; bun la ra mu hak kak u yul ma lý dýr. Çün kü fýt rî e mir le re uy mak bil has sa ço cuk sað lý ðý ný o lum lu et ki le ye cek tir. n ne ve ba ba, ti tiz li ði ni bu nok ta ü ze rin de yo ðun laþ týr ma lý dýr. Bu, meþ rû dur ve câ iz dir. 4- Bu nun la be râ ber; se bep le ri çok faz la a bar týp, l lah ýn kud re tin den, em rin den, i râ de sin den ve rah me tin den u mu du nu kes mek doð ru bir dav ra nýþ de ðil dir; tev hid i nan cýy la bað daþ maz. Bil has sa dün ya ya gel mek ü ze re o lan ço cuk hak kýn da tek no lo ji ne der se de sin; l lah ýn rah me tin den u mu du mu zu yi tir me ye lim. Ge len ço cuk i çin ha yýr lý sý ný is te ye lim ve ha yýr lý bir tarz da gel me si i çin du â e de lim. l lah ha yýr lý ev lât lar ver sin. 5- na rah min de yu mur ta a þý lan dýk tan son ra ko nu muz la il gi li o la rak i ki a na ev re var dýr: a) Ruh ve ril me den ve ko lu-ba ca ðý, ka fa sý ve sâ ir vü cut â zâ la rý be lir me den ön ce ki ilk ev re. Bu ev re ge nel lik le en faz la ilk yüz yir mi gü ne ka dar sü rer. Bu ev re de ce nin her ge çen gün hýz la ge liþ mek te, her ge çen gün ye ni ye ni te þek kül le re ka vuþ mak ta dýr. Ha ya tî ve zo run lu ma ze re tin ol ma sý ha lin de, bu ilk ev re de a þý lan mýþ yu mur ta nýn a lýn ma sý ný â lim ler müm kün ve ca iz gör mek te dir ler. Me se lâ; ka dýn has ta ve ha mi le lik du ru mu has ta lý ðý ný ar ttý ra cak i se; ve ya ha mi le li ðin ke sin bir ö lüm le so nuç la na ca ðý bi li ni yor sa, ya da an ne em zik li o lup ha mi le lik ten do la yý sü tü nü e lin de ki ço cu ðun dan kes mek zo run da kal dý ðýn da ba ba nýn ço cu ðu na ba ka ma ya cak öl çü de fa kir ol ma sý ha lin de; ya hut çev re a þý rý de re ce de bo zuk o lup, do ða cak ço cu ðun fit ne ve fe sat or ta mýn da bü yü me sin den kor ku lu yor sa ilk kýrk gün i çin de ce ni nin a lýn ma sý ný ca iz gö ren ler var dýr. b) Ruh ve ril dik ten ve vü cut a za la rý te þek kül et tik ten son ra ki ev re. Bu ev re yak la þýk yüz yir mi gün den son ra ki ev re dir. (Bu ra da ki yüz yir mi gün ra ka mý, ge nel ve yak la þýk bir ra kam dýr. Ki mi ce nin ler da ha ön ce de vü cut a za la rý ta ný na cak de re ce de te þek kül saf ha sý na gi re bil mek te dir ler.) na rah mi ne düþ müþ ve ko lu-ba ca ðý-ka fa sý þe kil len miþ bir be be ðin, ul tra son la, çok da ha net gös te ren baþ ka ci haz lar la ve ya test ler le ne ka dar ö zür lü, sa kat ya da ka lýt sal has ta lýk lý ol du ðu tesbit e dil miþ o lur sa ol sun; al dýr mak ci na yet o lur; ca iz de ðil dir. 6- De mek, ru hu bu lu nan ve can lý o lan en az yüz yir mi gün lük bir ce nin i çin ar týk han gi se bep ve so nuç or ta ya çýk mýþ o lur sa ol sun; al dýr ma ve im ha et me yo lu di nen bu lun ma mak ta dýr. Çün kü o ar týk bir be þer dir, bir in san dýr, bir fert tir, l lah ýn ku lu dur. O na ha yat ve ren de, rýzk ve ren de, ö lüm tak dir e de cek o lan da Ce nâb-ý l lah týr. Üs tad Be dî üz za man Sa id ur sî nin i fa de siy le, ya ra tý la cak ço cuk ta bin de do kuz yüz dok san do kuz his se sa hi bi Hâ lýk-ý Ra hîm dir Ço cu ðun ge li þim bo zuk lu ðu i çin de ol du ðu var sa yý mý ný güç len di re bi le cek bul gu la rýn, ce ni ni al mak i çin ye ter li ve zo run lu bir se bep ol du ðu yo lun da ev ham la rý tah rik et me ye ka na a ti miz ce ge rek yok tur. Bi zim tav si ye miz: n ne ve ba ba la rýn ge rek li bütün sýh hî, týb bî ve sos yal ted bir le ri ön ce den al ma la rý ve ha mi le lik dö ne min de be bek te o lum suz iz ve et ki bý ra ka cak dav ra nýþ lar dan u zak bu lun ma la rý dýr. Ço cuk ta down sen dro mu, mon gol ve ya baþ ka bir ka lýt sal ra hat sýz lý ðýn bu lun ma dý ðý yo lun da az da ol sa bir ih ti mal var ken, l lah ýn tak di ri ne gü ven me yip ce ni ni te lef et mek so rum lu luk tan u zak de ðil dir. Dipnotlar: 1- Âl-i m rân Sû re si, 3/6. 2- Be dî üz za man, Mek tû bât, S. 80.

6 6 MEDY-POLTK 1 HZR 2012 CUM Din ol ma dan ah lâk lý o lu na bi lir mi? Baþ ba kan Er do ðan ýn geç ti ði miz gün ler de din dar bir ne sil ye tiþ tir me ni ye ti ni a çýk la ma sý ve çe þit li çev re le rin o kul lar da ve ri len din ders le ri nin muh te va sý na ve ge rek li li ði ne/ge rek siz li ði ne yö ne lik gö rüþ le ri, bir çok tar týþ ma yý be ra be rin de ge tir di. Dev - le tin böy le bir ko nu da ken di ne rol biç me si nin doð ru ol ma dý ðý, bu tür a maç la rýn si vil top lum ta ra fýn dan sa hip le ne bi le ce ði gi bi i ti raz lar fark lý ke sim ler ce di le ge ti ril di. y ný gö rü þe gö re dev le tin din ko nu la rýn da öz gür lük le re yer aç ma sý ye ter liy di. Tar týþ ma nýn si ya - set te o ri si ne ba kan bu yü zü nü ö nem li bul mak la be ra - ber be nim da ha çok ö nem se di ðim kýs mý, ah lâk fel se - fe si ne ta þan yö nüy dü. Din dar ol ma nýn sa nýl dý ðý gi bi bir ge rek li lik ve ya er dem ol ma dý ðý ný id di a e den çev - re ler, te o ri le ri ni des tek le mek i çin ah lâk lý top lu mun din ol ma dan da o luþ tu ru la bi le ce ði ni sa vun du lar. On - la ra gö re ah lâk, din siz de var o la bi lir di. s lýn da bu ko nu son i ki as rýn en ö nem li tar týþ ma sý - dýr. Mo dern top lu mun o luþ ma ya baþ la dý ðý gün ler de v ru pa da Hý ris ti yan lýk di ni et ki si ni yi tir me ye baþ la - mýþ, din den ba ðým sýz bir ah lâ kýn a ra yý þý i çi ne gi ril - miþ tir. u gus te Com te bu a ra yý þýn ge rek li ol du ðu nu sa vu nan ilk dü þü nür ler den dir. Com te, top lu mun ah - lâk ol ma dan var o la ma ya ca ðý ný, ka o sun her ye ri, her þe yi e sir a la ca ðý ný ön gör müþ tür. n cak Hý ris ti yan lý - ðýn top lu mu ya þat ma gü cün den yok sun ol du ðu na, mo dern in sa nýn ih ti yaç la rý ný kar þý la ya ma ya ca ðý na da i nan mýþ týr. Com te çö zü mü in san lýk di ni di ye i sim - len dir di ði ken di di ni ni o luþ tur mak ta bul muþ tur. e var ki Com te un din i fi yas ko i le so nuç lan mýþ, Hý ris - ti yan lý ðýn ye ri ni al mak þöy le dur sun o nun sý ký ta kip - çi le ri nin us ta la rý na say gý la rý nýn a zal ma sý na se bep ol - muþ tur. Com te un öð ren ci le rin den Durk he im bu he - zi me te þa hit ol muþ, ken di di ni ni o luþ tur mak ye ri ne mes lek ör güt le ri nin top lu mun var lý ðý i çin ge rek li bir - lik te li ði ve ah lâ ký var e de ce ði ni um muþ tur. Di ne da ya lý bir ah lâ ký e leþ ti ren ler bu ki þi ler le sý nýr lý de ðil di. h lâ kýn as lýn da in sa nýn a ya ðýn da bir pran ga ol du ðu nu dü þü nen ler de var dý. Me se lâ i etzs che di - nin yok ol ma sýy la be ra ber o nun uy dur du ðu ah lâ kýn da yok o la ca ðý ný söy le miþ tir. Ün lü dü þü nü re gö re mer ha met gi bi his ler bi rer al dat ma ca dýr ve Tek Tan - rý lý din le rin men sup la rý bu his le ri var lýk la rý ný sür dür - mek i çin er dem miþ gi bi sun muþ lar dýr. Oy sa a sýl er - dem, gü ce sa hip ol mak týr. i etzs che, Hý ris ti yan lýk ön ce si dö ne me, ya ni o na gö re mer ha me te da ya lý ah - lâ kýn ye ri ne gü cün kut san dý ðý dö ne me gýp tay la ba kar. Sos yal Dar wi nist ler de i etzs che nin ki ni an dý ran bir gö rü þü be nim ser ler. Ev rim in güç lü o la nýn a yak ta kal - ma sý ný sa lýk ver di ði ni dü þü nen Sos yal Dar wi nist ler in san lar i çin de ay ný ku ra lýn iþ le me si ge rek ti ði ni sa - vu nur lar. Top lu mun i çin de a yak ta ka la ma yan lar e - len me li dir. On la ra mer ha met gös ter mek top lum a - ley hi ne ha re ket et mek tir. Bu gö rüþ le rin Hit ler le bað - lan tý sý ný kur mak güç ol ma sa ge rek. Hit ler; i etzs che ve Sos yal Dar wi nist ler den et ki le ne rek güç lü nün a - yak ta kal dý ðý ah lâk ý ný, güç sü ze mer ha met e di len ah - lâ kýn ye ri ne koy muþ tur. Ya hu di le rin, Çin ge ne le rin öl dü rül me se be bi a þa ðý lýk bir ýrk ol ma la rý, yaþ lý ve sa - kat la rýn öl dü rül me se bep le ri i se top lu mun kay nak la - rý ný tü ket me le ri ne rað men bu kay nak la ra kat ký da bu - lun ma ma la rý dýr. Bu ký sa ta rih çe yi pay laþ ma mýn se be bi so ru mu zu da ha de rin lik li tar tý þa bil mek tir. Din ol ma dan ah lâk lý o lu na bi lir mi? so ru su nun ce va bý e vet tir. Bir in san l lah ya da din i nan cý na sa hip ol ma dan ah lâk lý o la - bi lir. Et ra fý mýz da rast la dý ðý mýz ah lâk lý a te ist ler bu na ör nek tir. n cak bu so ru yu fark lý bir þe kil de so rar sak ve Din ol ma dan ah lâk lý ol ma nýn ras yo nel/a kýl cý bir te me li var mý dýr? di ye for mü le e der sek ce va bý mýz ne ga tif o la cak týr. Ha yýr, bir a te is tin ah lâk lý ol ma sý nýn ras yo nel bir te me li yok tur. E ðer bir in san bu dün ya - nýn tek þan sý ol du ðu na i na ný yor sa ken di çý ka rý ný mak si mi ze et me li, a la bi le ce ði zev ki art týr ma lý, çek ti ði a cý yý a zalt ma ya ça lýþ ma lý dýr. k si yön de bir ta výr a - kýl cý de ðil dir. Bir a te ist ken di çý ka rý na zýt ka rar lar a lý - yor sa, söz ge li mi fa kir le re yar dým e di yor sa a kýl cý lý ða ay ký rý ha re ket et miþ o lur. Çün kü hem za ma ný hem de pa ra sý sý nýr lý dýr. Din ol maz sa ah lâk lý ol ma nýn a kýl cý ol ma ya ca ðý yö - nün de ki e leþ ti ri ye ge ti ri len ilk i ti raz, top lu mun çý ka rý i çin ah lâ kýn ge rek li ol du ðu, do la yý sýyla din ol ma sa da ah lâk lý ol ma nýn ras yo nel o la ca ðý dýr. Bu ar gü man son de re ce za yýf týr, zi ra top lu mun çý ka rý her za man in sa - nýn ah lâk lý ha re ket ler ser gi le me si ni ge rek tir mez. Hit ler ör ne ði ne ge ri dö ner sek, top lu mun ge nel çý ka rý i çin fi zik sel ve zi hin sel en gel li le rin öl dü rül me si ge re - kir. En gel li ler hem ü re ti me kat ký da bu lun duk la rýn - dan da ha faz la sý ný tü ke tir ler hem de bir kýs mý ge ne - tik se bep ler le en gel le ri ni son ra ki ne sil le re ak ta ra bi - lir ler. Do la yý sýy la öl dü rül me le ri ge re kir. Top lu mun çý ka rý bu nu ge rek ti rir. Ya ni top lu mun ge nel çý ka rý her za man ah lâk i çin güç lü ze min sað la ya maz. Hat ta za man za man bu ör nek te ol du ðu gi bi ah lâk - sýz lý ðý em re de bi lir. Din ol ma sa da ah lâk, ras yo nel te me le sa hip o lur di - yen le rin bir di ðer i ti ra zý, in sa nýn a kýl lý bir can lý ol du - ðu, do la yý sýy la hay van lar â le min de ki güç lü nün a yak - ta kal ma sý il ke si nin in san lar i çin uy gu la na ma ya ca ðý - dýr. lk baþ ta man týk lý gö rü nen bu gö rüþ hay li ya nýl tý - cý dýr. Çün kü ak lýn be ra be rin de ah lâ ký ge tir me si ge - rek ti ði gö rü þü ne da ya nýr. Oy sa bu çý ka rým hiç bir man týk sal da ya na ða sa hip de ðil dir. n san ak lý ný ah lâk i çin ol du ðu ka dar ah lâk sýz lýk i çin de kul la na bi lir. - kýl, ba sit bir hýr sý zý, dev le ti do lan dý ra bi le cek bir hor - tum cu ya, bir ka ti li i se çe te ya da te rör ör gü tü li de ri ne dö nüþ tü re bi lir. kýl lý ol ma mýz ah lâk lý dav ran ma mý zý ge rek tir mez, zo run lu kýl maz. Do la yý sýy la a kýl lý ol mak da ah lâ ka ras yo nel bir te mel sað la maz. Ba tý dün ya sýn da ki so fis ti ke te ist ve a te ist ler ah lâ kýn din ol ma dan ras yo nel o la rak te mel len me ye ce ði nin far kýn da dýr lar. Vol ta i re Tan rý ol ma say dý da o nu i cat et me liy dik der ken bu gö rü þü des tek le mek te dir. Ya - þa yan en bü yük a te izm ha va ri le rin den o lan Ric hard Daw kins The God De lu si on (Tan rý Ya nýl gý sý) i sim li e se rin de bu so ru nu çöz me ça ba sý na gir miþ, an cak so - ru nun a te izm le çö zü le me ye ce ði ni gös ter mek ten ö te - ye gi de me miþ tir. Daw kins, ah lâ kýn ev rim sü re cin de ka za nýl mýþ bir ö zel lik ol du ðu nu sa vu nur. E ðer ah lâk ev ri me hiz met e di yor sa, in san la rýn ve rim li ne sil ler ver me si ni sað lý yor sa o nun ko run ma sý ge re kir. Pe ki ah lâk ev ri me ay ký rý so nuç lar o luþ tu ru yor sa? Daw kins bu so ru yu ce vap la ma yý is te me se de o nu o ku yan her in san ta ra fýn dan ken di si ne so ru la ca ðý ný bil di ði i çin ce vap la ma ya ça lý þýr. e var ki so ru yu di rekt ce vap la - mak tan sa bir ör nek ve rir. Ký sýr bir ka dý na a þýk ol ma - mýz, der Daw kins, ev rim i çin an lam sýz, hat ta saç ma - dýr. Çün kü sev gi ve aþk da ev rim sel sü re ce hiz met et - tik le ri sü re ce an lam lý dýr, ge rek li dir. Oy sa ký sýr bir ka - dýn ü re ye me di ði i çin ev rim sel a çý dan bir ka yýp de - mek tir. Bi ze ve rim li ne sil ler ver me iþ le vi o lan aþk, e - ðer bi ze ne sil ve re me ye cek bir ka dý na du yu lu yor sa an lam sýz dýr. Daw kins bu nok ta da a kýl cý bir ma nev ra i le na sýl ký sýr bir ka dý na du yu lan sev gi yi ký na mý yor - sak, ev ri me hiz met et me yen ah lâ ký da ký na ma ma lý - yýz der. Oy sa bu ma nev ra so ru nun ce va bý ný de ðiþ tir - mez. Daw kins e gö re ev ri me hiz met et me yen ah lâk en i yi ih ti mal le hoþ gö rü le bi le cek bir saç ma lýk týr. - ma e ðer ah lâk ev rim le çe li þir se, bu du rum da ka çý nýl - ma sý ge re ken bir e ði lim ha li ni a lýr. Sö zün ö zü, Daw - kins, tu tar lý bir ev rim ci o la rak ev ri me da ya nan bir ah lâk te o ri si ni sa vu nur. Bu ah lâk te o ri si nin Hit ler in uy gu la ma la rý na yol a ça ca ðýn dan ha ber dar o lan Daw - kins, saç ma da ol sa ah lâ ka göz yu ma bi li riz de mek - ten ö te ye ge çe mez. i ha ye tin de ah lâk çý gö rün me ye ça lý þan, a ma te o ri si o nu ah lâk sýz lý ða i ten bir bi lim a - da mý o la rak dü þün ce ta ri hin de ki ye ri ni a lýr. Din ol ma dan da ah lâk lý ol ma mýz müm kün dür id - di a sýn da bu lu nan lar em pa ti ye a týf ta bu lu na rak, ken - di ne ya pýl ma sý ný is te me di ðin dav ra nýþ la rý baþ ka sý na yap ma düs tu ru nu ha týr la týr lar. On la ra gö re bu al týn for mül, ah lâ ký a kýl cý bir il ke ha li ne ge ti rir. Oy sa bah - se di len düs tur bir te men ni den i ba ret tir, zi ra X ki þi si - nin ah lâk lý dav ran ma sý Y ki þi si nin ah lâk lý dav ran ma - sý ný ga ran ti et mez. Di nin ol ma dý ðý na i na nan bir ki þi i çin a kýl cý o lan ta výr, her ke sin ah lâk lý ol ma sý ný bek - ler ken, ah lâ kýn ge rek tir di ði fe da kâr lýk lar dan kaç mak o la cak týr. Em pa ti, duy gu sal bir et ken dir, an cak ah lâ - ka a kýl cý te mel su na maz. Son o la rak vic dan kar tý na sý ðý nan a te ist le ri ir de - le ye lim. On la ra gö re in san sa de ce ras yo nel bir var lýk de ðil dir ve vic da ný i le de ha re ket et mek te dir. Bu gö - rü þün doð ru ol du ðu nu ka bul et me miz ah lâk din ol - ma dan ras yo nel bir te me le da ya na maz gö rü þü nü ya lan la mak bir ya na des tek le mek te dir. Zi ra biz bu te zi miz de ah lâ kýn vic dan gi bi duy gu sal te mel le ri o la - bi le ce ði ni ka bul e di yo ruz, a ma bu te mel le rin a kýl cý ol ma dý ðý ný söy lü yo ruz. Da ha sý vic dan de di ði miz kav - ra mýn ne ye kar þý lýk gel di ði hay li tar týþ ma lý dýr. l - lah ýn (cc) var ol ma dý ðý ný id di a e den le rin vic da nýn ev rim sel sü reç te ve sos yal çev re miz de ge liþ ti ði ni sa - vun mak tan baþ ka ça re le ri yok tur. Bu tür bir id di a be ra be rin de þu dü þün ce yi ge ti rir: E ðer fark lý bir ge - ne ti ðe sa hip ol say dým ve fark lý bir top lum da ya þa say - dým vic dan de di ðim þey bam baþ ka o la cak tý. Ba zý top - lum lar da en sest i liþ ki nin nor mal ol du ðu nu, ko ca la rý ö len ka dýn la rýn in ti har et me si ge rek ti ði ni bi li yo ruz. Bu ra lar da bu norm la ra kar þý gel me nin vic dan sýz lýk ol du ðu nu u nut ma ya lým. O hal de vic dan tek ba þý na, ne ras yo nel bir te mel dir, ne de san dý ðý mýz gi bi gü ve - ni lir bir li man dýr. So nuç o la rak bir a te ist ah lâk lý o la bil se de bu ah lâ ký ras yo nel, a kýl cý bir te me le da yan dý ra maz. Ta bi at ta gör dü ðü hay van la rýn bir bir le ri ni öl dür me le ri ni, bir - bir le rin den çal ma la rý ný, en sest i liþ ki ye gir me le ri ni ah - lâk sýz lýk o la rak ni te len dir me yen bir a te is tin, gö re ce ge liþ miþ bir may mun o la rak gör dü ðü in sa nýn çal ma - sý ný, en sest i liþ ki ye gir me si ni, öl dür me si ni ah lâk sýz lýk o la rak gör me si duy gu sal bir tep ki den i ba ret tir. Din i - se vic da na da ses len mek le be ra ber, ah lâ ký in sa nýn vic da ný na bý rak maz. n san ken di si ni ya ra tan, o nu tek rar ya ra ta cak ve yap týk la rý ný so ra cak o lan l lah ý dü þü ne rek ah lâk lý ol mak zo run da dýr. Ya ni ak lýn bir ge re ði o la rak her an yü ce bir güç ta ra fýn dan göz len di - ði ni bi le cek; e lek trik ler ke sil di ðin de de, a zýn lýk la ra soy ký rým yap mak top lu mun ço ðun lu ðun ca des tek len - di ðin de de ah lâk lý dav ra na cak týr. YE a na ya say la il gi li Mec lis uz laþ ma ko - mis yo nu in san o nu ru ön ce lik li mad de - le ri yaz ma ya baþ la dý a ma ne hik met se kim se o ko mis yon dan bir uz laþ ma çý ka - ca ðý na i nan mý yor. En baþ ta da si ya si li der ler i nan mý yor. Da ha þim di den ma sa dan ki min kal ka ca ðý tar tý þý lý yor. Baþ ba kan Er do ðan, Ký lýç da - roð lu nun, Ký lýç da roð lu da Baþ ba kan ýn ma sa dan kal ka ca ðý ný sa vu nu yor. U ma rýz i ki si de kalk maz ve ye ni a na ya - sa ya pý lýr. n cak, bu ka dar sert si ya set di li nin dev re de ol du ðu bir or tam da ne ka dar ye ni bir a na ya sa ya pý lýr o da meç hul. Pe ki, ne o la cak? Or ta da 12 Ha zi ran se çim le rin de top lu - mun yüz de 95 i nin tem sil e dil di ði ve Ku - ru cu Mec lis gö re vi ver di ði bir Mec lis var. Biz bu Mec lis ten sý fýr bir a na ya sa yap - ma sý ný bek li yo ruz. ma o lan la ra ba kýn ca du rum iç a cý cý de ðil. Si ya si ger gin lik, uz laþ ma ko mis yo nu - nun yaz dý ðý me tin le rin Mec lis ta ra fýn dan de ðiþ ti ri le mez ol ma sý, top la nan bin ler ce ö ne ri nin top lum da tar tý þýl ma dan ya zýl - ma ya baþ lan ma sý san ki bu iþ ya rým ka la - cak his si ve ri yor. O za man sü re ci hýz lan dýr mak i çin bu Mec lis in ön ce lik le baþ ka bir þey yap ma sý ge re ki yor. Bu gün Tür ki ye top lu mu nun ö nü ne 82 a na ya sa sý ko nul sa e mi nim yüz - de 95 i ret o yu ve rir. O hal de ne den hâ lâ 82 na ya sa sý yla i da re e di li yo ruz? na ya sa ho ca la rý ne der bil mem a ma e ðer ye ni bir a na ya sa ya pa cak sak ön ce es ki si ni or ta dan kal dýr ma lý yýz. Mec lis es - ki a na ya sa yý il ga et me li. l ga nýn hu kuk ta - ki kar þý lý ðý Or ta dan kal dýr ma, hü küm süz kýl ma, lað vet me. Bu da ne re den çýk tý de me yin. Bu Mec - lis uz laþ ma ko mis yo nu nu ku rar ken 4 par ti uz la þa rak o la ðan mec li se ku ru cu mec lis gö re vi ni ver me di mi? E ðer bu mec lis ku ru cu mec lis gö re vi ya pý yor sa ön ce o her þe yi mi ze mü da ha le e den, ya sak çý, ce be rut 12 Ey lül na ya sa - sý ný or ta dan kal dýr ma lý. Es ki a na ya sa or ta dan kalk ma dan ye ni bir a na ya sa yap ma mýz müm kün gö rün - mü yor. Uz laþ ma Ko mis yo nu nun ö nü - nün a çýl ma sý i çin bu a ci len ya pýl ma lý. Mec lis in bir ka ra rýy la ve ya ka nun la bu müm kün... Hu ku ken bu nun ö nün de bir en gel ol du ðu nu da san mý yo rum. Bu du rum da ül ke de bir boþ luk do ða bi - le ce ði ö ne sü rü le bi lir. na ya sa Mah ke - me si nin iþ le vi ne o la cak týr di ye so ru la bi - lir. Çý ka cak ya sa la rýn a na ya sal de ne ti mi me se le si tar tý þý la bi lir. s lýn da bu nun çö - zü mü de zor de ðil. Sý nýr lý mad de - den o lu þan çok te mel il ke le ri or ta ya ko - yan ge çi ci bir a na ya sa ha zýr la nýr ve ül ke bir yýl bu nun la gö tü rü lür. Sa ný yo rum gi di þat da bu nu gös te ri yor. Mah mut Ö vür Sa bah, KE DMZE çok gü ve ne rek ha ta yap týk. Þim di ay ný ha ta yý on lar ya pý yor. Ses kay dýn da Tü ma. Cem ziz Çak mak ol du ðu id di a e di len ki þi nin en dü þün dü rü cü sö zü dür bu. r dýn dan bir di zi so ru... TSK i çin de dar be ci e ði lim ta þý yan per so - nel pro fi li %70 e va rý yor. Bu mü da ha le ci i ni - si ya tif te bir de ði þik lik ol du mu? Har bi ye müf re dat la rý de mok ra tik leþ - ti ril di mi? Ha yýr. TSK ü ze rin de hiç bir si vil de ne tim yok. e Cum hur baþ ka ný ne Baþ ba kan lýk ne Sa - vun ma Ba kan lý ðý ne de TBMM de ne ti mi. Mah ke me ka ra rýy la sav cý bi le gi re me di Koz mik O da ya ve 3. Or du ya. s ke ri bü rok ra si hep bir ka pa lý ku tuy du. Cum hur baþ ka ný Gül, U lu de re ko nu sun da TSK nýn gö rev a la ný ol du ðu i çin in ce le me yap tý ra ma ya ca ðý ný da ha ye ni söy le di. Ya þim di? De net le ye bi len var mý? Ha yýr. Sav cý Ze ke ri ya Öz ün te le fon la rý ný din le - yip, Er ge ne kon sa nýk la rý na ser vis e den ve si - vil o to ri te ta ra fýn dan ne yap tý ðý hiç bi lin me - yen, de ne tim siz ve bü rok ra si ye ka pa lý dev as ke ri is tih ba rat yel pa ze si nin iþ le yi þin de bir de ði þik lik var mý? Ha yýr. Ge nel kur may Baþ ka ný yla si vil o to ri te a - ra sýn da be lir le yi ci tek hi ye rar þik hü küm þu - dur: Ge nel kur may Baþ ka ný, baþ ba ka na kar - þý so rum lu dur. (1324 Sa yý lý Ka nun.) Bu mü cer ret so rum lu lu ðun ma hi ye ti ni ve sý nýr la rý ný yýl lar dýr Ge nel kur may Baþ kan - la rý be lir le di. n i ti ba riy le Ge nel kur may Baþ ka ný nýn so rum lu luk sý nýr la rý nýn ve yap tý rým la rý nýn ne ol du ðu nu, kuv vet ko mu tan la rý nýn Sa - vun ma Ba ka ný, Baþ ba kan ve Cum hur baþ ka - ný na kar þý gö rev ve so rum lu luk la rý ný be lir - le yen bir dü zen le me var mý? Ha yýr. De ði þen 3 þey ne dir? Te rö re ve cun ta la ra kar þý ak tif gö rev ya - pan ö zel sav cý lar, de mok ra si ye ve si vil o to ri - te ye bað lý gö rü nen bir Ge nel kur may Baþ ka - ný ve top lum da yük se len de mok ra tik al gý. Bu de ði þim troy ka sý nýn en za yýf ak tö rü Ge nel kur may Baþ ka ný dýr. Zi ra de mok rat ve et ki li bir su bay kad - ro su na da yan mý yor sa, tek bir Ge nel kur - may Baþ ka ný nýn cun ta yý pa si vi ze et me ik ti da rý yok tur. Hil mi Öz kök is tis na de ðil dir zi ra TSK i - çin de ki il le gal ya pý nýn ak ti vas yo nu nu sa de - ce te cil et miþ tir. Öz kök son ra sý Er ge ne kon sü re cin de or - ta ya çý kan lar, 27 i san Muh tý ra sý, Ka fes, n - ter net n dý cý ve 2009 ta rih li r ti cay la Mü - ca de le Ey lem Pla ný dü þü nül dü ðün de, TSK i çin de ki cun ta nýn her da im fýr sat kol la dý ðý gö rü lür. He le son 2 ses kay dý muh te mel bir teh li - ke nin ha ber ci si. e di yor tu tuk lu tü ma mi ral? l dý ðý mýz ha ber le re gö re bu iþ u zun sür - me ye cek. He sa bý so ru la cak. 2 se ne i çin de Bal yoz un rö van þý o la cak. Çok can ya na cak. Ken di le ri ne en gü ven dik le ri an da rö van þý - mýz ha ta sýz o la cak. U ma rým bu ses kay dý çok i yi o ku nur ve hâ lâ geç mek te ol du ðu muz de mok ra si köp - rü sü nün u çu rul ma sý na se yir ci ka lýn maz. Bu nu cid di ye a lan bir hü kü me tin kay be - de ce ði de ðil ka za na ca ðý çok þey var dýr. Ya pa maz lar di ye rek bek le mek, en bü - yük ku mar dýr. Bu ra da tah li ye den de ö te TSK i çin de be - lir li/plan lý bir sü re ye o dak lý o la rak bek le yen bir cun ta dan bah se di li yor. Bel li ki si lah lý mü da ha le ye ha zýr bek le - yen bir de rin ya pý var. Ve ör güt len me nin he def le di ði a ma ca han gi sü re i çin de u la þa bi le ce ði ni bil di ri - yor on la ra. Ge ne ral ka de me si nin iþ lem le ri da i ma de þif ras yo na uð ra dý ðý i çin bu cun ta ya pý - lan ma sý 27 Ma yýs gi bi ter si ne hi ye rar þi i çe ren göz ler den da ha u zak teð men-al bay ka de me si ne ko nuþ lu, ak tif leþ ti ðin de ko - mu tan la rý þim di den be lir li bir dar be ör - güt len me si de o la bi lir. Ge ne ral ka de me sin de ya þa nan lar bir neb ze his se di le bi li yor da, teð men-al bay ka - de me sin den ki min ha be ri var? Ses kay dýn da Ka ra Kuv vet le ri kor kak lýk la ni te len di ði ne gö re, De niz Kuv vet le ri i çin de bir cun ta ol ma sý da müm kün. En kö tü ih ti mal le bi ze yar ol ma yan Tür ki ye kim se ye yar ol ma sýn dü þün ce - siy le ül ke yi Su ri ye ye çe vir me ye ant iç miþ du rum da lar. Gül te kin v cý Bu gün, LPER BLGL nsan kendisini yaratan, onu tekrar yaratacak ve yaptýklarýný soracak olan llah ý düþünerek ahlâklý olmak zorundadýr. Yani aklýn bir gereði olarak her an yüce bir güç tarafýndan gözlendiðini bilecek; elektrikler kesildiðinde de, azýnlýklara soykýrým yapmak toplumun çoðunluðunca desteklendiðinde de ahlâklý davranacaktýr. Mec lis, ön ce 12 Ey lül a na ya sa sý ný lað vet me li Eski anayasa ortadan kalkmadan yeni bir anayasa yapmamýz mümkün görünmüyor. General kademesinde yaþananlar bir nebze hissedilebiliyor da, teðmen-albay kademesinden kimin haberi var? Ye ni bir cun ta var Emad Hajjaj / Ürdün

7 Y 1 HZR 2012 CUM DÜY 7 B, lmanya yý mah ke meye verdi n V RU P Bir li ði Ko mis yo nu, te le ko mü ni kas yon bil gi le ri nin de po lan ma sý na yö ne lik ka nun la rý ný çý kar ma yan l man ya a ley hi ne v ru pa da let Di va ný nda da va aç tý. l man ya, B Ko mis yo nu nun bu ko nu da ki ka ra rýy la il gi li ge rek li u yum ya sa la rý ný çý kar mýþ tý. n cak Karl sru he de ki na ya sa Mah ke me si ne gö tü rü len ka nun mah ke me ta ra fýn dan l man na ya sa sý na ay ký rý bu lu na rak Mart 2010 da kýs men ip tal e dil miþ ti. Ko nu nun bu þe kil de ne ti ce len me sin den son ra ko a lis yon or tak la rý ye ni bir ka nun ko nu sun da he nüz an laþ ma ya va ra ma dý. Brüksel / ci han 7 da ki ka sür dü n RUS Y ve BD de niz bir lik le ri nin Co lo ra do da ger çek leþ tir dik le ri te rö re kar þý ilk or tak as ke ri tat bi kat ba þa rý lý bir þe kil de so na er di. Rus ya Sa vun ma Ba kan lý ðý Söz cü sü lek san der Ku çe ron ko te rö rist gru ba kar þý ger çek leþ ti ri len o pe ras yo nun 7 da ki ka gi bi ký sa bir sü re de so nuç lan dý ðý ný söy le di. Moskova / ci han I rak ta 164 mil let ve ki li nin im za sý ge re ki yor n I RK Cum hur baþ ka ný Ce lal Ta la ba ni, Ma li ki hü kü me ti nin dü þü rül me si i çin i çin 164 mil let ve ki li nin im za sý nýn ge rek li ol du ðu nu söy le di. yad l la vi nin li der li ðin de ki li be ral e ði lim li El-I ra ki ye ko a lis yo nu, Ce lal Ta la ba ni nin, par la men to da ki 164 mil let ve ki li e vet o yu kul la nýr sa Baþ ba kan Ma li ki den gü ve no yu nun çe kil me si ka ra rý na o nay ve re ce ði ni a çýk la dý. Ca mi de çat lak lar en di þe len dir di n BÞ ÞEHR Sof ya da i ba de te a çýk tek yer o lan Ban ya Ba þý Ca mi i nde dep rem yü zün den mey da na ge len çat lak lar, na ma za ge len Müs lü man lar a ra sýn da en di þe mey da na ge tir di. Mi mar Si nan ta ra fýn dan ta sar la na rak, 16.ncý yüz yýl da in þa e di len ca mi nin 22 Ma yýs ta mey da na ge len 5,8 bü yük lü ðün de ki dep rem den do la yý cid dî ha sar gör dü ðü or ta ya çýk tý. Sof ya / a a Suriye de Yugoslavya gibi bölünecek mi? BM GEEL SEKRETER B K-MU'U, YUGOSLVY'D 20 YIL ÖCE BÖLÜME SIRSID YÞ OLYLR BEZETMES, SURYE' DE BÖLÜECEÐ DÜÞÜCELER KL GETRYOR. BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Su ri ye de ki mü ca de le yi, Ti ran lý ðýn tüm gü cü e lin de tut ma ça ba sý nýn so nu cu o la rak ni te len dir di. Ban, Re jim bu a maç uð ru na Su ri ye hal ký a ra sýn da ki fark lý lýk la rý ka þý ma ya ça lý þý yor. Týp ký, 20 yýl ön ce es ki Yu gos lav ya da gör dü ðü müz gi bi i fa de le ri ni kul lan dý. Me de ni yet ler t ti fa ký þ ti rak çi ler Fo ru mu nda ko nu þan Ban, Su ri ye de ki BM göz lem ci le rin bir a teþ kes sað la mak ü ze re gö rev yap týk la rý ný be lir te rek, Göz lem ci le ri miz, u lus la r a ra sý top lu mun gö zü ku la ðý dýr. Þid det o lay la rý ný kay det mek ve bun la rý i lân et mek i çin o ra da yýz. Bu sa ye de suç lu lar so rum lu tu tu la bi lir. de di. Hu le kat li â mý nýn ar dýn dan da bu gö re vi ye ri ne ge tir dik le ri ni i fa de e den Ban, ön yar gý sýz þe kil de tar týþ ma gö tür me ye cek bel ge le ri top la dýk la rý ný di le ge tir di. Ban Ki-mun, u lus la r a ra sý top lu mun Su ri ye de o lan bi ten ler hak kýn da da ha faz la bil gi sa hi bi ol ma sý nýn, bu ül ke de bütün Su ri ye hal ký nýn ha yat la rý ný ve çý kar la rý ný ko ru ma al tý na a la cak bir si ya sî çö zü me yar dým cý o la bil me ih ti ma li - Ban Ki-mun ni art tý ra ca ðý na dik kat çek ti. P SF Þ HT OL M Y C ÐIZ BM göz lem ci le ri nin, Su ri ye de að za a lý na ma ya cak ka dar kö tü cü rüm le ri pa sif þa hit le ri ol mak la ik ti fa et me ye ce ði ni söy le yen Ban, Ö zel Tem sil ci Ko fi n nan ýn, Su ri ye, bir da ha as la ya ra la rý ný sa ra ma ya ca ðý bir iç sa vaþ fe lâ ke ti ne sü rük le ni yor u ya rý sý ný ha týr lat tý. BM Ge nel Sek re te ri Ban, Su ri ye hü kü me ti ni, n nan pla ný na uy ma ya ve hal ký na kar þý so rum lu luk la rý ný ye ri ne ge tir me ye ça ðýr dý. BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, ko nuþ ma sýn da ay rý ca, a þý rý cý lýk ve te rö riz me kar þý lýk hoþ gö rü, di ya log ve a ra bu lu cu lu ðun des tek len me si nin ö ne mi ne de dik kat çe ke rek, Tür ki ye ve s pan ya nýn gi ri þim le riy le 5 yýl ön ce ku ru lan Me de ni yet ler t ti fa ký nýn bu nu a maç la dý ðý ný vur gu la dý. stanbul / cihan KÖTÜ SERYO BD BM Da i mî Tem sil ci si Bü yü kel çi Su san Ri ce, Su ri ye de kö tü se nar yo ih ti ma li nin yük sek ol du ðu nu be - lir te rek O da Su ri ye de þid de tin da - ha da týr man ma sý, ih ti lâ fýn ya yý la rak böl - ge de ki ül ke le ri de et ki le me si ve gi de rek da ha faz la mez hep sel bir þek le bü rün me si dir. Böy le bir du rum da tek Su ri ye de de ðil, tüm böl ge de bü yük bir kriz gö rü lür, BMGK nýn bir li ði bo zu lur, Su san Ri ce n nan Pla ný ö lür ve BMGK ü ye le ri i le u lus lar a - ra sý top lum, n nan Pla ný dý þýn da ve BMGK nýn yet ki si dý þýn da baþ ka a - dým lar at ma se çe ne ðiy le kar þý kar þý ya ka lýr de di. Birleþmiþ Milletler / a a SORUMLULR CEZLDIRILMLI R Cum hur baþ ka ný Mah mud h me di ne jad, Su ri ye de ge çen haf ta 100 den faz la ki þi nin ö lü - mü ne yol a çan kat li a mýn so rum lu la rý nýn ce za lan - dý rýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. h me di ne jad, Fran - ce 24 te le viz yo nu na yap tý ðý a çýk la ma da, Su ri ye hü kü me ti nin ken di in san la rý ný öl dür dü ðü dü þün - ce si, ba na i na nýl ma sý zor ge li yor. n cak, bu kat li â - mýn so rum lu la rý nýn kim ol du ðu ko nu sun da hiçbir se çe ne ði de dýþ la mý yo rum i fa de si ni kul lan dý. - ran o la rak son kat li âm lar ko nu sun da bü yük ha yal Mahmud hmedinejad ký rýk lý ðý na uð ra dýk la rý ný kay de den h me di ne jad, Bu ci na yet le ri kim iþ le diy se ce za lan dý rýl ma lý de di. ran lý li der, Ba tý ül ke le ri - nin de Su ri ye kri zi ni su i is ti mal et me me le ri ge rek ti ði ni söy le di. Paris / a a Müs lü man lar l man ya ya a it L M Y Cum hur baþ ka ný Jo ac him Ga uck, ül ke sin de ya þa yan Müs lü man la rýn l man ya ya a it ol du ðu nu söy le di. Cum hur baþ ka ný Ga uck, haf ta lýk ya yýn la nan l man Di e Ze it ga ze te sin de ya yýn la nan rö por ta jýn da, s lâ mi yet in l man ya ya a it o lup ol ma dý ðý þek lin de yü rü tü len tar týþ ma lar la il gi li o la rak, es ki cum hur baþ ka ný Chris ti an Wulff un s lâ mi yet l man ya ya a it tir þek lin de ki söz le ri ni ay ný þe kil de üst len mek is te me di ði ni, an cak Wulff un bu ko nu da ki is te ði ni an la ya rak ka bul et ti ði ni be lirt ti. Wulff un, bu söz le riy le va tan daþ lar dan ger çek le ri gör me si ni is te di ði ni i fa de e den Ga uck, Ve ger çek de, bu ül ke de bir çok Müs lü ma nýn ya þa dý ðý dýr. Ben sa de bir þe kil de þöy le der dim: Bu ra da ya þa yan Müs lü man lar l man ya ya a it tir þek lin de ko nuþ tu. Ga uck, s ra il zi ya re ti ön ce sin de ya pý lan ve dün ya yýn la nan rö por ta jýn da, l man ya Baþ ba ka ný n ge la Mer kel in, s ra il in mev cu di ye ti nin ko run ma sý nýn bir dev let po li ti ka sý ol du ðu nu söy le me si ni de an la ya bil di ði ni be lirt ti. Es ki cum hur baþ ka ný Wulff un s lâ mi yet i le il gi li söz le ri 2010 da l man ya da bü yük tar týþ ma la ra sebep ol muþ, Wulff u e leþ ti ren ba zý po li ti ka cý lar, s lâ mi yet in de ðil, Müs lü man la rýn l man ya ya a it ol du ðu þek lin de a çýk la ma lar da bu lun muþ tu. Berlin / a a s ra il, di ri de ðil, ce set tes lim e di yor S RL, e lin de tut tu ðu Fi lis tin li ler e a it ce set ler den 91 i ni i a de et ti. s ra il, kim lik le ri ni giz li tu ta rak, nu ma ra lan dý rýp def net ti ði Fi lis tin li ler e a it ce set le ri, dün sa bah sa at le rin de Ba tý Þe ri a ya kýn la rýn da ki ð var böl ge sin de tes lim et ti. Ce set ler den 11 i Gaz ze ye ve 80 i de Ra mal lah da ki Fi lis tin yö ne ti mi nin hü kü met bi na sý na gön de ril di. Ce set ler i çin Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud b bas ýn da ka tý lý mýy la tö ren dü zen le ne ce ði be lir til di. U lu sal Þe hit Ce na ze si Kur tar ma Ko mis yo nu Ko or di na tö rü Sa lim Ha lid, ce set ler den 17 si ha riç hep si nin kim lik le ri nin tes bit e dil di ði ni, bu 17 ki þi nin i se in ti har sal dý rý sý so nu cu öl müþ o la bi le cek le ri ni söy le di. s ra il in ge le cek ay 70 ce se di da ha tes lim et me si bek le ni yor. Ramallah / a a Hollanda da al kolle savaþa siyasî destek HOL L D D Be le di ye Sað lýk Teþ ki lâ tý nýn (GGD) kü çük yaþ ta al kol kul la ný mý ný ön le mek a ma cýy la ge çen haf ta yap tý ðý al kol sa týn al ma ya þý nýn yük sel til me si çað rý sý na si ya si par ti ler den des tek gel di. Mu ha le fet te ki Hris ti yan Bir lik Par ti si nden (CU) son ra ik ti dar or ta ðý Hris ti yan De mok rat lar Bir li ði de (CD) al kol sa týn al ma ya þý nýn 16 dan 18 e çý ka rýl ma sý ný ta lep et ti. 12 Ey lül de ya pý la cak er ken ge nel se çim ler i çin ha zýr la dý ðý se çim prog ra mýn da ko nu ya yer ve ren CD, 18 ya þýn dan kü çük le re þa rap ve bi ra gi bi ha fif al kol lü i çe cek le rin sa týl ma sý na ya sak ge ti ril me si ni is te di. Ço cuk lar a ra sýn da al kol kul lan ma o ran la rý nýn art tý ðý na dik ka ti çe ken CD li de ri Sybrand van Ha ers ma Bu ma, gün de or ta la ma kü çük yaþ ta i ki ço cu ðun al kol ko ma sý na gir di ði ni be lir te rek, bu du ru mun þok e di ci ol du ðu nu söy le di. n ne ve ba ba lar dan bu yön de çok sa yý da þi ka yet al dýk la rý ný, bu kap sam da 18 ya þý nýn al týn da ki le re al kol ü rün le ri nin sa tý þý nýn ya sak lan ma sý ge rek ti ði ni kay de den Bu ma, Bu prob le mi gö rü yo rum. Ö nü ne geç mek i çin bir þey ler yap mak is ti yo rum, ya pa ca ðým da di ye ko nuþ tu. l kol kul lan ma ya þý nýn 10;a ka dar ge ri le di ði ül ke de is ta tis tik le re gö re ge çen se ne 762 kü çük yaþ ta ki ço cuk al kol ko ma sý na gi re rek has ta ne ye kal dý rýl dý. Hol lan da da þu an da yü rür lük te ki ya sa ya gö re ha fif al kol lü i çe cek ler i çin sa týn al ma ya þý 16, al kol o ra ný yük sek ü rün ler i çin se 18 ol ma sý ge re ki yor. Lahey / a a Mü ba rek þaþ kýn TH RR dev ri mi nin ar dýn dan sa býk re ji min di ðer yet ki li le riy le bir lik te yar gý la nan Mý sýr ýn es ki Dev let Baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in tu tuk lu luk ha ya tý nýn ay rýn tý la rý ilk kez ba sýn da yer al dý. El- ra bi ya nýn ha be ri ne gö re sað lýk so run la rý ne de niy le baþ þehir Ka hi re de ki ö zel bir kli nik te te da vi al týn da tu tu lan Mü ba rek, kal dý ðý su it o da da 8 sa at lik var di ya lar la ça lý þan 5 hem þi re nin gö ze ti mi al týn da tu tu lu yor. DEV RM LE R R K SI D BD VR E di ni len bil gi le re gö re Hüs nü MÜ ba rek, ya rý res mî el-eh ram ve el-h bar ga ze te le ri ni her gün o ku yor ve te le viz yon da i se ö zel lik le Su ri ye, Lib ya ve Ye men gi bi ül ke ler de ki ge liþ me le ri sey re di yor. Mü ba rek in, Or ta do ðu ve Ku zey f ri ka yý et ki si ne a lan de ði þim rüz gâ rý ný ra hat sýz lýk la iz le di ði ve Bü tün dev rim le rin ar ka sýn da BD var de di ði be lir ti li yor. BU K DR SEÇ ME E RE DE GEL D Mü ba rek in, Mý sýr da ki par la men to se çim le ri ni ya kýn dan ta kip et ti ði ve se çim le re ka tý lým o ra ný nýn yük sek li ði kar þý sýn da çok þa þýr dý ðý na i þa ret e di len ha ber de, Müs lü man Kar deþ ler in se çim ba þa rý sý ný da bü yük bir þaþ kýn lýk la kar þý la dý ðý i fa de e dil di. stanbul / a a

8 8 1 HZR 2012 CUM H BER Y ca ni as ya.com.tr Çamlýca dan önce Taksim e cami yapýlsýn! Her kes bi lir ki di ni miz s lâm, sa de ce kalp le re hap se di le cek bir þey de ðil, ak si ne ha ya týn bü tün saf ha la rý ný et ki le yen, dü zen le yen ve in ti za ma so kan bir i nanç sis te mi dir. Bu i nanç sis te mi ni gö rü nür ký lan lar dan bi ri de ca mi le ri miz dir. Her ne ka dar yer yü zü bir mes cid i se de, na maz kýl mak i çin me kân la ra da ih ti yaç var dýr. Bü tün dün ya da s lâ ma tes lim o lan la rýn sa yý sý art týk ça mes cid ve ca mi le rin de sa yý sý ar tar. i te kim, ül ke miz de ki ca mi le rin sa yý sý her ge çen gün art mak ta dýr. Di ya net þ le ri Baþ kan lý ðý nýn 2010 yý lý tes bit le ri ne gö re Tür ki ye de 81 bin 984 ca mi bu lu nu yor. (ti me turk.com, 29 Ma yýs 2012) Ba zý la rý ca mi sa yý sý nýn faz la lý ðýn dan þi kâ yet et se de bu hak lý bir þi kâ yet de ðil dir. Fýk hî öl çü le re uy gun ol mak þar týy la ih ti yaç du yu lan her ye re mes cid ve ca mi ya pýl ma sý doð ru dur. Me se lâ, her o ku la, her a lýþ ve riþ mer ke zi ne, her stad yu ma, her din len me te si si ne bi rer de ðil, er kek ve ha ným lar ol mak ü ze re i ki þer mes cid a çýl ma lý dýr. Te mel den yan lýþ o lan bir pro pa gan da da Tür ki ye de ki o kul sa yý sý i le ca mi sa yý sý ný ký yas la mak ve Bu ka dar ca mi ye ter, bi raz da o kul ya pa lým an la mý na ge len be yan lar dýr. Ca mi i le o ku lu bir bi ri nin al ter na ti fi gi bi gö ren ve su nan bu an la yýþ, kök ten ve te mel den yan lýþ týr. h ti ya cý kar þý la ya cak ka dar ca mi ve el bet te ih ti yaç nis be tin de o kul lâ zým ve el zem dir. Ca mi tar týþ ma la rý nýn za man za man a lev len di ði yer ler den bi ri de s tan bul dur. Ca mi ya pýl sýn ya da Ca mi ya pýl ma sýn di ye ha ra ret li tar týþ ma la rýn ya pýl dý ðý yer le rin ba þýn da her ke sin þa hit ol du ðu ü ze re Tak sim mey da ný gel mek te dir. Tak sim e ca mi ya pýl ma sý me se le si, her hal de ya rým as rý ge çen bir tar týþ ma dýr. Za ma nýn da bu ca mi yi ya pa bil mek i çin 1950 li yýl lar da bir der nek bi le ku rul muþ tur. (Es ki ba kan lar dan s ma il Kah ra man, 1956 yý lýn da bir der nek ku rul du ðu nu, [Tak sim Ca mi i ni Yap týr ma Der ne ði] ku ru cu la rý a ra sýn da s tan bul Va li si Fah ret tin Ke rim Gö kay, Veh bi Koç, Sa ban cý i le si, Halk Par ti li ve De mok rat Par ti li a i le le rin ol du ðu nu i fa de et mek te dir. Ca mi i çin Tak sim de su lar i da re si nin ar ka sýn da bu lu nan ar sa tah sis e dil miþ, fa kat pro je nin ha ya ta geç me si sü rek li en gel len miþ. me turk.com, 24 Ma yýs 2012) s tan bul Çam lý ca ya ye ni bir ca mi ya pýl ma sý ko nu sun da ki a çýk la ma lar, Tak sim Ca mi i ni ha týr lat tý. El bet te ye ni bir ca mi ya pýl ma sý na i ti raz e de cek de ði liz, a ma ön ce li ðin Tak sim Ca mi i ne ve ril me si nok ta sýn da ýs rar cý yýz. Çün kü Tak sim e uy gun bir ca mi ya pýl ma sý te mel bir ih ti yaç týr. Bu ko nu da, ya rým as rý a þan bir ta lep var dýr. Mil le tin is te di ði, ar zu la dý ðý Tak sim Ca mi i ni er te le yip, gün dem de ol ma yan Çam lý ca Ca mi i ni tar týþ mak ne ka dar doð ru dur? Baþ ba kan, ko nu i le il gi li yap tý ðý ko nuþ ma da, ma çok da ha ö nem li si in þal lah bir de Çam lý ca da baþ la ya ca ðý mýz ca mi. O ra da he de fi miz 15 bin met re ka re ü ze rin de bir ca mi yap mak ve Çam lý ca da in þal lah bu ca mi s tan bul un her ya nýn dan gö rü le cek þe kil de di zayn e di le cek de miþ. ( ber.com/ha ber/gun dem/cam li ca-te pe si ne-dev-ca mi html) Ge çen haf ta þi ir fes ti va li i çin Kah ra man ma raþ tay dýk. Kah ra man ma raþ a ha kim bir nok ta da, Sul tan b dül ha mid Han Ca mi i var. Kah ra man ma raþ da, baþ ba kan ýn bu ca mi yi çok be ðen di ði ve ben ze ri nin Çam lý ca da ya pýl ma sý ný is te di ði ko nu þu lu yor du. þin doð ru su böy le bir ni yet ten baþ ba kan ko nu þun ca ya ka dar ha be ri miz yok tu. Hat ta, ga ze te ci ar ka daþ lar la böy le bir ca mi nin ne re de ya pý la ca ðý hu su sun da tah min le ri miz ol du, hiç kim se bu pro je den ha ber dar de ðil di. Bir kýs mý nýz, Ye ni den ya pýl mak i çin yý ký lan la hi yat Ca mi i nin ye ri ne ya pý la cak ol ma sýn? di ye sor duk. ma Ha yýr, o baþ ka. Çam lý ca ya ye ni bir ca mi ya pý la cak ve o ca mi Kah ra man ma raþ da ki bu ca mi nin ben ze ri o la cak de di ler. Son ge liþ me ler le bu bil gi kýs men te yid e dil miþ ol du. Is rar la tek rar lý yo ruz: Çam lý ca dan ön ce Tak sim e ca mi ya pýl sýn! Her kes so ruþ tur ma so nu cu nu bek le me li KP n tal ya Mil let ve ki li ve v ru pa Kon se yi Par la men ter Mec li si es ki baþ ka ný Mev lüt Ça vu þoð lu, U lu de re de 34 ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan o lay la il gi li o la rak, Bu ra da hü kü me ti miz ö zür di le miþ tir. Ya kýn la rý ný kay be den le re taz mi nat da ö den miþ tir. Þim di her kes so ruþ tur ma nýn so nu cu nu bek le me li dir di ye ko nuþ tu. Ka za kis tan ýn baþ þehri s ta - na da ger çek leþ ti ri len 4 ün cü Se ma vi ve Ge le nek sel Din ler Kon gre - si ne ka tý lan Ça vu þoð lu, Türk ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap lan dýr dý. Tür ki ye de de mok ra tik stan dart la rýn her ge çen gün yük sel di ði ni ve dev let yö ne ti min de þef faf lý ðýn e sas ka bul e dil di ði ni an la tan Ça vu - þoð lu, U lu de re de mey da na ge len ve 34 ki þi nin ö lü mü ne sebep o - lan o lay la il gi li o la rak, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ve hü kü - me tin, o la yýn ba þýn dan bu ya na ha ta yý ka bul et ti ði ni ve ö zür di - le di ði ni an lat tý. Ça vu þoð lu, Bu ra da ö zür di len miþ tir, ya kýn la rý ný kay be den le re taz mi nat da ve ril miþ tir. O lay da ku su ru bu lu nan - la rýn or ta ya çý ka rýl ma sý i çin de so ruþ tur ma baþ la týl mýþ týr. Þim - di her ke sin ak lý se lim le ha re ket e de rek, bu so ruþ tur ma nýn so - nuç lan ma sý ný bek le me si ge re kir. Kim se nin bu ko nu yu si ya - se te a let et me si ne, o la yý mec ra sýn dan çý kar ma sý na i zin ve - ril me me li. Bu o la yýn ne PKK ya, ne BDP ye ne de bir baþ ka - sý na fay da sý ol maz di ye ko nuþ tu. stana / a a Uludere dosyasý Meclis te ÖZEL YETKL DYRBKIR CUMHURYET BÞSVCILIÐI, ULUDERE SORUÞTURM DOSYSIDK BZI BELGE VE BLGLER TBMM S HKLRII CELEME KOMSYOU' GÖDERD. Ö ZEL Yet ki li Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, U lu de re de 34 ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan o la yýn ar dýn dan baþ lat tý ðý so ruþ tur may la il gi li dos ya da bu lu nan ba zý bel ge ve bil gi le ri TBMM n san Hak la rý ný n ce le me Ko mis yo nu na gön der di. Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý ndan e din di ði bil gi ye gö re, TBMM n san Hak la rý ný n ce le me Ko mis yo nu nun, Þýr nak ýn U lu de re il çe si ya kýn la rýn da ki I rak sý ný rýn da mey da na ge len ve 34 ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan o lay la il gi li Di yar ba kýr Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý lý ðý ndan is te di ði bel ge ve bil gi le rin Mec lis e gön de ril di ði öð re nil di. 28 ra lýk 2011 ta ri hin de Þýr nak ýn U lu de re il çe sin de TSK ya a it sa vaþ u çak la rýn ca ger çek leþ ti ri len ha va ha re kâ týn da 34 ki þi öl müþ tü. O lay la il gi li Ö zel Yet ki li Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý so ruþ tur ma baþ lat mýþ tý. n ka ra / a a DOSYD 8 KLÂSÖR BELGE Ö ZEL yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sýn ca yü rü tü len so ruþ tur ma kap sa mýn da a ra la rýn da Mil lî s tih ba rat Teþ ki lâ tý ve Ge nel kur - may Baþ kan lý ðý nýn da yer al dý ðý bir çok ku rum dan is te nen bel - ge le rin sav cý lý ða u laþ tý ðý bil di ril di. Sav cý lý ðýn son o la rak o lay dan son ra böl ge de in ce le me ler de bu lu nan TBMM n san Hak la rý ný n ce le me Ko mis yo nu ve çiþ le ri Ba kan lý ðý mü fet tiþ le rin ce ha - zýr la nan ra por la rýn ya ný sý ra SEL S ýn in san sýz ha va a ra cý He ron un gö rün tü le riy le il gi li ha zýr la nan ra po ru da dos ya ya koy du ðu öð re nil di. Sav cý lý ðýn so ruþ tur ma dos ya sýn da ki klâ sör sa yý sý nýn ge len bel ge ve bil gi ler le 8 e u laþ tý ðý bil di ril di. Saðlýk Bakaný Recep kdað, nkara'daki "Dünya Tütünsüz Günü" programýna katýlmadan önce gündemdeki konulara iliþkin açýklamalarda bulundu. Bakan kdað: 12 Ey lül kür ta jý da ol du bit tiye ge tir di SÐ LIK Ba ka ný Re cep k dað, Tür ki ye de kür taj ko nu su bir 12 Ey lül dar be ya sa sýy la ol du bit ti ye ge ti ril miþ tir de di. Re cep k dað, kür taj i le il gi li bi lim sel bir he yet le ça lýþ ma baþ lat týk la rý ný bil dir di. Ba kan k dað, Türk top lu mu nun bü yük bir bö lü mü nün kür ta ja kar þý ol du ðu nu söy le di. Sað lýk Ba ka ný k dað, Dün ya Tü tün süz Gü nü ad lý prog ra ma ka týl ma dan ön ce, ga ze te ci le re, son gün ler de ka mu o yu nu meþ gul e den kür taj ko nu su i le il gi li a çýk la ma lar yap tý. Ka dýn la rýn bü yük bir bö lü mü nün bu na kar þý ol du ðu nu vur gu la yan k dað, El bet te an ne sað lý ðý ný teh dit e den bir so run var sa, do ða cak be be ðin bir so ru nu o la cak sa el bet te bu na kar þý de ði liz ve bun la rý tar tý þý lýr bu lu yo ruz. Bun la rý biz ler bi lim sel uz man lar ve a raþ týr ma lar la tar tý þa ca ðýz, da ha son ra Ba kan lar Ku ru lu na gö tü re ce ðiz i fa de le ri ni kul lan dý. Tür ki ye de her in sa nýn a i le he ki mi nin ol du ðu nu da i fa de e de ne k dað, her va tan da þýn her a i le nin mo dern plan la ma ya uy ma sý ge rek ti ði u ya rý sýn da bu lun du. þin ö ze ti bu dur. di yen k dað, Tar týþ ma la rý sað lýk lý gö tür mek lâ zým, tek rar söy lü yo rum Tür ki ye de kür taj ko nu su bir 12 Ey lül dar be ya sa sýy la ol du bit ti ye ge ti ril miþ tir. Biz þah sen sa yýn baþ ba ka ný mýz da ben de bu ra da ya þam hak kýn dan ya na yýz, ka dý nýn se çim hak ký ný sa vu nan lar da var o hal de bu tar týþ ma lar de vam e de cek ve bu sü re ci sað lýk lý þe kil de son lan dý ra ca ðýz gö rü þü nü di le ge tir di. Se zer ya nýn nor mal do ðu mun ye ri ne geç ti ði ne dik kat çe ken k dað, Se zar yen bir a me li yat týr. Bir de fa bu nu yap tý ðý nýz za man mü te a kip do ðum la rý da bu þe kil de yap ma lý sý nýz þek lin de ko nuþ tu. n ka ra / ci han ORML DOÐUM TERCH EDLMEL S T BUL Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Ka dýn Has ta lýk la rý ve Do ðum na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Fa ruk Buy ru, nor mal do ðum son ra sý dok tor lar a ley hi ne a çý lan taz mi nat dâ vâ la rý nýn se zar yen o - ra ný ný art týr dý ðý ný bil dir di. Prof. Dr. Buy ru, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, se zar ye nin hem an ne hem de be bek a çý sýn dan týb bî ge rek çe le ri ol - du ðun da ya pýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de e de rek, Týb bî bir ge rek çe yok sa her za man nor mal do ðu mu ter cih et mek ge re kir. Biz bu nun al tý ný çi ze rek söy lü yo ruz. Se zar yen, i ri be bek söz ko nu su ol du ðun - da ya da be be ðin nor mal ki lo da o lup, an ne nin ke mik ya pý sý nýn uy - gun ol ma dý ðý du rum lar da do ðu mu ger çek leþ tir mek a ma cý i le ya pý - la bi li yor. y rý ca, be be ðin kalp a týþ la rý nýn bo zul ma sý, an ne nin su yu - nun a zal ma sý ve yi ne an ne nin þe ker, tan si yon ve kalp has ta sý ol - ma sý da se zar yen ge rek ti ren du rum lar. Be be ðin nor mal baþ la de - ðil de po po su i le gel di ði, yan dur du ðu du rum lar da hem be be ði hem an ne yi kur tar mak i çin ya pý lan bir o pe ras yon i fa de le ri ni kul - lan dý. or mal do ðum da, has ta nýn do ðum dan son ra he men a ya - ða kal kýp be be ði i le çok ya kýn dan il gi le ne bil di ði ni i þa ret e den Buy ru, ilk do ðu mun nor mal ol ma sýy la son ra ki do ðum la rýn çok da - ha ko lay o la bil di ði ni vur gu la dý. Prof. Dr. Buy ru, faz la se zar yen ya - pýl ma sý nýn bir sebebi nin de ka dýn do ðum dok tor la rý a ley hi ne a çý - lan taz mi nat dâ vâ la rý ol du ðu na dik kat çek ti. s tan bul / a a Uy sal: k ti dar top lu mu yor du nde MOK RT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal yurt i çi ge zi le ri ni sür dü rü yor. Uy sal, da na Sa na yi O da sý nda yap tý ðý ko nuþ ma da, Bu gün kü ik ti dar top lu mu yor du. n þal lah kul la ným ta ri hi de yak laþ tý de di. Ge nel Baþ kan Yar dým cý la rý i le bir lik te da na ya ge len DP Li de ri Gül te kin Uy sal ý, DP da na l Baþ ka ný Fa tih Köy lü ve DP teþ ki lâ tý kar þý la dý. da na ya i ner in mez a ya ðý nýn to zuy la Dev le tin Tem sil ci si da na Va li si Hü se yin v ni Coþ u ma ka mýn da zi ya ret e den DP Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal ve Va li Coþ bir sü re soh bet et ti. Da ha son ra Sa na yi O da sý Baþ ka ný Sa di Sü ren kök ve Yö ne tim Ku ru lu Ü ye le ri ni zi ya ret e den DP Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, bu gün kü ik ti da rýn Türk top lu mu nu yor du ðu nu be lirt ti. Me mur Sen in Su ret-i Hak tan gö rü nüp si ya se te an ga je ol du ðu nu be lir ten Gül te kin Uy sal, O za man me mur la rýn hak la rý ný ko ru ya maz sý nýz de di. DP Li de ri da ha son ra da na Es naf ve Sa nat kâr lar Bir li ði Baþ ka ný Ke mal Ba rý þýk ý zi ya ret et ti. da na / Ye ni s ya Þe hit iþ çi le re de taz mi nat ö den sin ntürk Harb-þ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Bay ram Bo zal, U lu de re de ö len 34 ka çak çý nýn a i le le ri ne 123 bin li ra nak di taz mi nat ö de nir ken, ay ný gün ler de Ký rýk ka le TSK Mü him mat yýr ma ve yýk la ma Te sis le ri Mü dür lü ðü TT töl ye si nde ki pat la ma ne ti ce sin de ö len 4 þe hi din a i le le ri ne taz mi nat ö den me di ði ni be lir tti. Bozal, Ký rýk ka le de þe hit o lan iþ çi le ri mi zin a i le le ri de U lu de re de ha ya tý ný kay be den ka çak çý la rýn a i le le ri ka dar il gi gör me yi hak et mek te dir de di. Bay ram Bo zal, Türk Harb-þ Sen di ka sý ü ye si Sa lih Er keç, Ce za yir Ça lýþ kan, Sa met y gar ve d nan Dað de vi ren in Ký rýk ka le Yah þi han da ki TSK Mü him mat yýr ma ve yýk la ma Te si si (M T) Mü dür lü ðü nde ça lý þýr ken ya þa nan pat la ma son ra sý ö lü mü nün he men a ka bin de TSK nýn a dý ge çen iþ çi le ri þe hit say ma sý nýn a i le le rin ve sen di ka ca mi a sý nýn a cý sý ný bir neb ze de ol sa ha fif let ti ði ni söy le di. n ka ra / Recep Gören Bi rin ci sý nýf la ra o yun oy na ta ca ðýz nmllî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, Ge le cek se ne bi rin ci sý nýf la rýn e ði tim sa at le ri ni müm kün ol du ðu ka dar bo þal ta ca ðýz, a zal ta ca ðýz. Ço cuk la rý mý za o yun oy na ta ca ðýz. Oy na ya rak öð ret me ye ça lý þa ca ðýz de di. Ba kan Din çer, Meh met kif nan l köð re tim O ku lu nun res mî a çý lýþ tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma sý na, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý ve e ði tim sis te min de ya pý lan de ði þik lik ler hak kýn da bil gi ver di Ka nu nu çý kar dýk la rý ný an lattan Din çer, e ði tim sis te min de ki ka pa lý ça lýþ ma ya son ve ril di ði ni, öð ret men le rin sü re ce da hil e dil di ði ni, tek tip hiz met an la yý þýn dan vaz ge çil di ði ni be lir tti. Din çer, Ço cuk la rý mý zý ha ya ta da ha er ken baþ lat mýþ o la ca ðýz. Ö nem li o lan han gi ay da ço cu ðu o ku la al dý ðý nýz de ðil, al dý ðý nýz ço cu ðun ya þý na uy gun müf re da tý uy gu la yýp uy gu la ma ya ca ðý nýz dýr Din çer, Hü kü me ti mi zin kad ro ver me si ha lin de ðus tos a yýn da da yi ne cid dî ma na da bir öð ret men a ta ma sý ya pa ca ðýz di ye ko nuþ tu. n ka ra / a a Ký la vuz, ka nun ge re ði ye ni den dü zen len di nösym, 2012-ÖSYS Ký la vu zu nun ye ni den dü zen len me si nin l köð re tim ve E ði tim Ka nu nu i le Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun ge re ði zo run lu o la rak ya pýl dý ðý ný bil dir di. ÖSYM den ya pý lan a çýk la ma da, 11 i san 2012 ta rih ve sa yý lý Res mi Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gi ren 6287 sa yý lý l köð re tim ve E ði tim Ka nu nu i le Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun i le 2547 sa yý lý Yük se köð re tim Ka nu nu nun yük se köð re ti me gi riþ ve yer leþ tir me ye yö ne lik il gi li mad de le ri nin ye ni den dü zen len di ði ha týr la týl dý. Ka nun la ya pý lan dü zen le me le rin, 2012-ÖSYS Ký la vu zu nun ye ni den dü zen len me si ni zo run lu kýl dý ðý be lir ti le rek, Ka nun da, Bu Ka nun, ya yý mý ta ri hin de yü rür lü ðe gi rer. hük mü bu lun mak ta dýr. Bu ne den le, YÖK Ge nel Ku ru lu nun 17 Ma yýs 2012 ta rih li ka ra rý u ya rýn ca 2012-ÖSYS Ký la vu zu zo run lu o la rak ye ni den dü zen le ne rek ka mu o yu nun bil gi si ne su nul muþ tur. n ka ra / a a

9 mka ni as ya.com.tr H BER 9 1 HZR 2012 CUM Y Haf ta lar dýr Tür ki ye de bir top lu söz - leþ me tar týþ ma sý ya pý lý yor. n cak, top lu söz leþ me gö rüþ me le ri nin hü - kû me tin me mur la ra tak dir et ti ði ne bu çuk zam i lâ ve siy le so nuç lan ma sý, ger çek te top - lu söz leþ me nin ol ma dý ðý ný, sâ de ce bir top - lu gö rüþ me i le ka lýn dý ðý ný gös ter di. Me mur sen di ka la rý nýn yüz de 16 dan yüz de 30 la ra va ran zam ta lep le ri ne kar þý hü kû me tin yüz de 3+3 i le baþ la yýp ya rým pu an lýk i yi leþ tir - me i le 3.5 ya pa rak Bu son tek li fi miz dir di ye ke sip at ma sý ü ze ri ne bü tün göz le rin çev ril di ði Ka mu Gö rev li le ri Ha kem Ku ru lu nun da bu - çuk pu an lýk ar týþ la 2012 i çin yüz de 4+4, 2013 i - çin yüz de 3+3 le bað la yýp ko nu yu ka pat ma sý, baþ tan be ri giz le nen ger çe ði or ta ya çý kar dý. s lýn da bu va zi yet, re fe ran dum sath-ý ma i - lin de en id di a lý mad de le rin ba þýn da ge len me - mur la ra top lu söz leþ me hak ký ver me gö rün - tü sü al týn da, u lus la r a ra sý LO an laþ ma la rý na gö re me mur la rýn sen di kal hak la rý nýn or ta dan kal dý rýl ma sýn dan kay nak lan mak ta. Ya ni grev hak ký nýn ol ma dý ðý top lu söz leþ me de u yuþ maz lýk çýk ma sý ha lin de, top lu söz leþ me nin kap sa mý, is tis na la rý, ya - pýl ma þek li, u sû lü ve yü rür lü ðü, e mek li le re yan sý týl ma sý nýn ha va le e dil di ði Ha kem Ku - ru lu, týp ký di ðer ku rul lar ve ko mis yon lar gi - bi u yum ya sa sýy la yü rüt me nin/hü kû me tin uh de si ne ve ril me si nin a ký be ti. Zi ra 12 Ey lül 2010 re fe ran du mu i le me mur la - ra top lu söz leþ me hak ký ta ný nýr ken, bü tün u ya rý - la ra rað men, sen di kal hak la rýn te me li ni o luþ tu - ran grev hak ký ve ril me di. Bu sebep le ka mu ça lý - þan la rý nýn ya sal o la rak gre ve git me hak ký yok. Bun dan dýr ki ço ðu nu hü kû met le rin ta yin et ti ði me mur lar dan o lu þan Ha kem Ku ru lu, hü kû me tin is te ði ni ye ri ne ge tir mek du ru - mun da. En ö nem li si hak a ra yýþ la rý na kar þý yar gý yo lu nu pe þi nen ka pat mak ta. Her ne ka dar yüz bin ler ce me mu ra so ruþ - tur ma a çýl ma sý pra tik te müm kün ol ma dý ðý i çin ey lem ya pan la ra bir yap tý rým uy gu lan - ma dýy sa da, sen di ka la rýn fi i lî du rum o luþ tu - ra rak grev yap ma la rý, me mur ey lem le ri, ka - nun la ra gö re ce za yý ge rek ti ri yor. Hü kû met söz cü le ri nin bu nok ta ya dik kat çe ke rek iþ bý ra kan me mur la rýn hu ku ka uy gun dav ran - ma dý ðý ný söy le me le ri bun dan YR GI YO LU K P LI Ge li nen nok ta da, me mur la rýn ve di ðer ka mu gö rev li le ri nin top lu söz leþ me hak ký i le il gi li de ði þik li ðin, ger çek te top lu söz - leþ me hak ký ný sað la ma dý ðý son emr-i vâ - ki ler le or ta ya çýk tý. Ke za bir den faz la sen di ka ya ay ný an da ü ye o la bil me nin top lu iþ söz leþ me le rin de yol a - ça ca ðý kar ga þa ve tý kan ma nýn na sýl gi de ri le - ce ði bir so run o la rak du rur ken, mad de met - nin de ki a çýk i bâ rey le a dý ge çen Ku rul un ka - rar la rý nýn ke sin ve top lu söz leþ me hük mün - de ol ma sý ve sen di ka la rýn -ka mu gö rev li le ri - nin, yü rüt me ye kar þý þim di ye ka dar kul lan - dýk la rý yar gý ya i ti raz hak la rý nýn el le rin den a - lýn ma sýy la, bu hu sus ta ge ri ye gi dil di ði, son ol dubit ti ler le te bâ yün et ti. Bu a çý dan dör dü bü rok rat ve i ki si ü ni ver si te den ol mak ü ze re 6 ü ye si ni hü kû me tin a ta dý ðý ve 5 i kon fe de - ras yon tem sil ci le rin den o lu þan ve Sa yýþ tay Baþ ka ný baþ kan lý ðýn da top la nan Ha kem Ku - ru lu nda 7 ye 4 le çý kan ka ra ra kar þý, sen di ka - la rýn tep ki le ri de ar týk bir i þe ya ra mý yor. Da ha ye ni a kar ya kýt tan e lek tri ðe, do ðal gaz - dan gý da mad de le ri ne ka dar bir çok þe yin fi ya tý - na yük lü zam lar ya pýl mýþ ken, hü kû me tin ma - aþ la ra yüz de 3.5 lük zam teklifi ni ka bul et me - me si ü ze ri ne me mur la rýn Tür ki ye ge ne lin de iþ bý rak ma ve ey lem le ri ne kar þý, Ça lýþ ma Ba ka ný Çe lik in, þ bý rak ma iç hu ku ku muz da ol ma yan bir yak la þým. Tür ki ye hu kuk dev le ti ve ma ze - ret siz i þe gel me mek bi zim ka nun la rý mýz da yok de me si, bu nun i fâ de si. Yi ne Baþ ba kan Yar dým cý sý Ba ba can ýn, 3 mil - yon me mu run ma a þý nýn 74 mil yon va tan daþ - tan top la nan ver gi ler le ö den di ði ne dik ka ti çe - kip, E ðer büt çe den ge le ri mi zi sý kýþ tý ra cak bir nok ta ya ge lir se, dö nüp do la þýp tek rar da ha yük sek ver gi top la ma ya gi der bu i þin so nu di - ye ko nuþ ma sý da. MOB BG Y KI M SI Doð ru su, bü tün bun la ra kar þý, Me mur- Sen Ge nel Baþ ka ný Gün doð du nun hü kü - me te son u ya rý la rý o la rak, Ha kem Ku ru - lu nu bas ký al tý na al ma yýn çað rý sýy la, 3 mil yon me mur zam mý i çin 74 mil yo na ver - gi yü kü bin di re me yiz di ye rek bu çuk zam - mýn büt çe ye ge ti re ce ði yü kü ge rek çe gös te - ren ba kan la rýn Ha kem Ku ru lu na mob bing yap tý ðý ndan ya kýn ma sý, bu nun ik ra rý. e var ki sen di ka la rýn e lin de hiç bir yap tý - rý mý nýn ve ya sal et ki ve bas ký a ra cý nýn ol - ma ma sý na mu ka bil, sen di ka baþ kan la rý nýn, Bu maç bu ra da bit mez de yip me saj ver - me le ri nin hiç bir an la mý kal mý yor Toplu sözleþ(me)me! cev ni as ya.com.tr Dil ve üs lûp de ðiþ me dik çe Se çim le rin ü ze rin den bir yý la ya kýn bir za man geç ti. n cak si ya set te ki ger gin lik had saf ha da. Kar þý lýk lý söz ler ar týk ha ka re te var ma ya baþ la - dý. Si ya set çi ler bi ri nin ak de di ði ne, di ðe ri ka ra de - me yi sür dü rü yor. El bet te ik ti da rýn ic ra at la rý mu ha le - fet ta ra fýn dan e leþ ti ri le cek tir. k ti dar da bu nun böy le ol ma dý ðý ný söy le ye cek tir. Bu ya pý lýr ken her i ki ta ra fýn kul lan dý ðý dil ve üs lû ba dik kat et me si bek le nir. ma öy le ol mu yor. Pe ki, bu tar týþ ma or ta mýn da sað lýk lý bir ge liþ me bek le mek müm kün mü? El bet te de ðil i te kim de öy le o lu yor. Sa de ce son i ki-üç gün de si ya set çi le rin bir bir le ri ni e leþ ti rir ken söy le dik le rin den (ö zür di le ye rek) bir kaç ör nek ve re lim. Hay van, ö lü se vi ci, ka til, dö nek, kal - leþ, en kal leþ, dik ta tör, Hit ler ruh lu ve da ha ni ce - le ri Par ti le rin grup top lan tý la rý ný ta kip e di yo ruz. Her sa lon da li der kar þý ta ra fý suç la yý cý söz ler söy le di ðin - de, di ðer par ti ya yuh la ný yor ya da li der di ðer par ti yi üs lûp suz bir þe kil de e leþ tir di ðin de çýl gýn ca al kýþ la ný - yor. Di ðer sa lo na gi di yor su nuz, du rum di ðe rin den fark lý de ðil. Par ti li ler al kýþ la dýk ça li der co þu yor ve si - ya set te o na rýl maz bir dil kul la nýl ma ya de vam e di yor. Bu söz le ri söy le yip Mec lis te yan ya na o tur ma nýn na sýl ol du ðu nu ve ya bir bir le ri nin yü zü ne na sýl ba kýl - dý ðý ný so ra cak o lur sa nýz, bu na net ce vap ver mek müm kün de ðil. Bu nun a dý na ne ne dir o nu da si zin tak di ri ni ze bý ra ka lým. Si ya se tin di li ve üs lû bu nu çok net þe kil de or ta ya ko yan bu söz le re ar týk son ve ril me li dir. Zi ra, bu üs - lûp hem mil let a ra sýn da ger gin lik le re ve kö tü ör ne ðe sebep o lur ken, di ðer yan dan da si ya set bir þey ü re te - mez ha le ge li yor. * * * Bir yýl ön ce se çim kam pan ya la rýn da bü tün par ti le - rin seç me ni ne söz ver di ði ye ni bir a na ya sa ko nu su var. Ye ni a na ya sa nýn da son ra sýn da tar týþ ma la ra sebep ol ma ma sý i çin uz laþ ma ve a za mî mu ta ba kat la çýk ma sý ge re ki yor. Bu dil kul la nýl dýk ça bir uz laþ ma - nýn çýk ma sý ný bek le mek ha yal o lu yor. Ye ni a na ya sa nýn ya zý mý na baþ lan dý ðý þu gün ler de bir tar týþ ma baþ la dý. Bu tar týþ ma da ik ti dar ta ra fýn - dan baþ la týl dý. Dört si ya sî par ti de ma sa dan kal kan biz ol ma ya - ca ðýz der ken, ne den dir bi lin mez bir tar týþ ma baþ la - týl dý. Baþ ba kan Er do ðan du rup du rur ken, Ba zý þart - lar dil len dir me ye baþ la dý lar. çýk ça sý halk ta bi riy le ya vaþ ya vaþ bir mý zýk çý lý ðýn sin yal le ri ni ve ri yor lar. Biz ma sa dan kalk ma yýz der ken, di ðer ta raf kal ka cak lar ba ha ne a rý yor lar di ye ce vap ver di. Bunu söy ler ken de Da yat ma ya i zin ver me yiz de me yi de ih mal et - mi yor lar. k ti dar ve mu ha le fet par ti le ri bu ko nu da bir bir le ri ni sa mi mi yet tes ti ne ta bi tut tuk la rý ný söy - lü yor lar. Pe ki, ma sa dan kalk ma i þi ne re den çý ký yor, o nu söy le yen yok. Ye ni a na ya sa nýn ya zý mý na he nüz baþ - la mýþ ken bu tür söz ler ne den sarf e di li yor? n la mak müm kün de ðil. TBMM na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu i se ye ni a - na ya sa ya zým ça lýþ ma la rý na de vam e der ken, bu tar - týþ ma lar dan et ki len me me si müm kün de ðil. i te kim de za man za man ko mis yon ü ye le rin den ve Ko mis - yo n Baþ ka ný Ce mil Çi çek ten a çýk la ma lar ge li yor. Þu an da na ya sa yý tek ba þý na de ðiþ ti re bi le cek sa - yý da bir par ti Mec lis te yok. Bu sebep le ik ti da rýn en az bir par ti nin des te ði ne ih ti ya cý var. Bir ta raf tan, 2023 he def le ri ne bu mev cut a na ya sa i le yü rü ne mez. Böy le bir a na ya sa Tür ki ye nin viz yo - nuy la he def le riy le ma a le sef ay ný yö ne bak mý yor de - ni ler ken di ðer yan dan bu tür be yan la rýn ya pýl ma sý hay li dü þün dü rü cü * * * Di ðer yan dan da, bir me se le tar tý þý lýr ken gün de mi de ðiþ tir mek a dý na or ta ya a tý lan baþ ka me se le ler yü - zün den de baþ ta tar tý þý lan bir me se le çö zü me ka vuþ - ma dan ka mu o yu nun dik ka tin den ka çý rýl mýþ o lu yor. Bu da bu dö ne min kö tü ö zel lik le rin den bi ri si! Oy sa bir ço ðu ye ri ve za ma nýn da ya pýl mýþ ol sa mil - le tin hay rý na o la cak bir çok þey, böy le gün dem de ðiþ - tir mek a dý na ya pý lýn ca uz laþ ma sað la na mý yor. Bu - nun son ör ne ði kür taj me se le si Si ya set te ki üs lû bun baþ ka bir za ra rý da, ne U lu de re me se le si, ne Er ge ne kon, ne Su ri ye, ne de ye ni a na ya - sa nýn sað lýk lý bir or tam da tar tý þý la mý yor ol ma sý. i le ya pý sýn da ki çö kün tü ar týk bü yük bo yut la ra gel di. i le ya pý sý çö ker ken bu nu da hi ko nu þa mý yo ruz. Zi ra, ar - týk ya pý cý bir e leþ ti ri de ge tir se niz he men kar þý sa fa i - ti li yor, hem de de ði þik i sim ler le suç lan ma ya kal ký - yor su nuz Sö zün ö zü Sað lýk lý bir tar týþ ma or ta mý o luþ ma - dý ðý sü re ce mil le tin or tak me se le le ri ko nu þu la ma ya - cak ve çö züm le ri de bu lu na ma ya cak týr. Bu nun i çin de ön ce si ya set te ki dil ve üs lû bun dü zel me si ge re ki - yor. Hem de he men Sa hi, böy le bir Mec lis gö rün tü sün de ye ni a na ya sa ya da baþ ka te mel bir ya sa uz laþ ma ve mu ta ba kat la çý kar mý? 8 ve ki le KCK fez le ke si nd YR B KIR Cum hu ri yet Baþ - sav cý lý ðý, a ra la rýn da BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ ýn da bu lun du ðu 6 sý BDP li 2 si ba ðým - sýz 8 mil let ve ki li hak kýn da te rör ör gü tü KCK ü ye si ol mak suç la - ma sýy la do ku nul maz lýk la rý nýn kal - dý rýl ma sý i çin fez le ke ha zýr la dý. Ö - zel Yet ki li Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý tarafýndan mil let ve kil le ri hak kýn da baþ lattý lan in ce le me ta mam la ndý. Sav cý lýk, BDP Ge nel Baþ ka ný Se la - hat tin De mir taþ, Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gül tan Ký þa nak, mil let - ve kil le ri E mi ne y na, ur sel y - do ðan, Se ba hat Tun cel, y la kat ta i le ba ðým sýz mil let ve kil le ri h - met Türk ve y sel Tuð luk hak kýn - da, Te rör ör gü tü KCK ü ye si ol - mak suç la ma sýy la 30 'an sayfalýk fez le ke ha zýr la dý. Fez le ke ler, TBMM Baþ kan lý ðý na su nul mak ü ze re da let Ba kan lý ðý Ce za þ le ri Ge nel Mü dür lü ðü ne gön de ril di. Di yar ba kýr / a a E ruy gur a po lis cel bi ns T BUL 13. ðýr Ce za Mah - ke me si nde gö rü len Er ge ne kon dâ - vâ sý na bakan mahkeme he ye ti, dâ - vâ nýn tu tuk suz sa ný ðý Þe ner E ruy - gur un a vu ka tý Fi liz E sen ta ra fýn - dan d lî Týp Üst Ku ru lun dan ye - ni den ra por a lýn ma sý na i liþ kin ta le - bi ni, d lî Týp Ku ru mu 3. h ti sas Da i re si ta ra fýn dan gön de ri len ve E - ruy gur un du ruþ ma la ra ka týl ma sýn - da sa kýn ca ol ma dý ðý na da ir ra po - run ye ter li ol ma sý dolayýsýyla red di - ni ka rar laþ týr dý. Mah ke me he ye ti ay rý ca, sa vun ma sý a lýn ma yan sa - nýk lar Þe ner E ruy gur i le bir lik te Em rah Gö nen ci ve Mu rat p lak ýn bir son ra ki du ruþ ma da ha zýr e dil - me si i çin ge rek li ma kam la ra ta li - mat ya zýl ma sý na ka rar ver di. Du - ruþ ma 21 Ha zi ran 2012 ta ri hi ne er te le di. s tan bul / ci han CHP den Mec lis e Kürt dos ya sý nchp Ge nel Baþ kan Yar dým cý la rý Fa ruk Lo ðoð lu ve Sez gin Tan rý ku - lu, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek i zi ya ret e de rek, Kürt so ru nun çö - zü mü i çin Mec lis te Top lum sal Mu ta ba kat Ko mis yo nu ve Mec lis dý þýn da kil n san lar Gru bu o luþ - tu rul ma sý ö ne ri si ni i let ti. Lo ðoð lu ve Tan rý ku lu, Çi çek i le yak la þýk ya rým sa at sü ren gö rüþ me le ri nin ar dýn dan TBMM de ba sýn top lan - tý sý dü zen le di. Çi çek e, Kürt so ru - nu nun bü tün bo yut la rýy la çö zü - mü ne yö ne lik bir me ka niz ma, sü - reç ö ne ri si ni i let tik le ri ni be lir ten Lo ðoð lu, ö ne ri le ri nin te mel un su - ru nun, TBMM de ki si ya sî par ti le - rin e þit sa yý da gös te re ce ði 8 ü ye - den o lu þa cak Top lum sal Mu ta ba - kat Ko mis yo nu nun ku rul ma sý ol - du ðu nu bil dir di. Ce mil Çi çek i le gö rüþ me le ri nin o lum lu geç ti ði ni, Çi çek te ya pý cý bir tu tum gör dük - le ri ni i fa de e den Lo ðoð lu, ko mis - yo nun o lu þa bil me si i çin 4 si ya sî par ti nin e vet de me si ge rek ti ði ni ha týr lat tý. Lo ðoð lu, teklifin kabul görmesi ha lin de CHP lideri Ke mal Ký lýç da roð lu nun KP, MHP ve BDP Ge nel Baþ kan la rýy la gö - rüþebileceðini bil dir di. n ka ra / a a B yo lu re form dan ge çer TÜSD BÞKI ÜMT BOYER,''TÜRKYE' VRUP BRLÐ'E ETEGRSYOUU VE DEMOKRTKLEÞME SÜREC DERLEÞTRMEK ÇISID KMU REFORMU, ÖCELKLE ELE LIMSI GEREKE BR KOUDUR'' DED. TÜRK Sa na yi ci le ri ve þa dam la rý Der ne ði (TÜ S D) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka - ný Ü mit Boy ner, Tür ki ye nin v ru - pa Bir li ði ne (B) en teg ras yo nu nu ve de mok ra tik leþ me sü re ci ni de - rin leþ tir mek a çý sýn dan ka mu re for - mu nun, ön ce lik le e le a lýn ma sý ge - re ken bir ko nu ol du ðu nu bil dir di. Boy ner, TÜ S D ýn Gö rüþ Der gi - si nde He sap Lüt fen baþ lý ðý i le ya - yýn la nan ma ka le sin de, dev le tin bi - re ye et kin ve ve rim li bir hiz met gö - tü re bil me si ve pi ya sa da dü zen le yi ci gö re vi ni ye ri ne ge ti re bil me si i çin kök lü bir ka mu re for mu nun ger çek leþ ti ril me - si nin ge rek li ol du ðu nu kay det ti. Bi rey le rin de ði þen ve çe þit le nen ih ti yaç la - rý na ce vap ver mek, Tür ki ye nin B ye en - teg ras yo nu nu ve de mok ra tik leþ me sü re ci ni de rin leþ tir mek a çý sýn dan ka mu re for mu - nun, ön ce lik le e le a lýn ma sý ge re ken bir ko nu ol du ðu na i þa ret e den Boy ner, þun la rý kay - det ti: Ka mu yö ne ti min de ba þa rý lý ol ma nýn yo lu, de mok ra si nin de ði þim sü re ci ne pa ra lel bir yak la þým be nim se mek ten geç mek te dir. U lus la r a ra sý ku ru luþ lar ve si - vil top lum ör güt le ri nin top - lum sal ka rar la rýn a lýn ma sýn da se çil miþ ler le bir lik te rol a lýn - ma sýn dan ha re ket le, tem si li de mok ra si den ka tý lým cý de - mok ra si ye doð ru yö ne lim ol - du ðu göz lem len mek te dir. Bu - ra da kar þý mý za, bir ta ra fýn di - ðer ta ra fý yö net ti ði bir i liþ ki - den, kar þý lýk lý et ki le þim le rin ö ne çýk tý ðý bir i liþ ki ler bü tü - nü ne doð ru dö nü þü mü i fa de e den yö ne ti þim kav ra mý çýk mak ta dýr. Ka mu yö ne ti mi nin top lu mu sü rek li i le ri ta - þý ya cak bir i da rî ka pa si te ye sa hip ol ma sý, pek çok un su ru ay ný an da gö ze ten kap sam lý bir ka mu yö ne ti mi prog ra mý nýn ge liþ ti ril me si ni ge rek li ký lar. Ka mu yö ne ti min de in san kay na - ðý nýn müm kün o lan a za mi se vi ye de tu tul ma sý ve ka li te nin ar ttý rýl ma sý, ka mu hiz met le rin de ka li te nin baþ lý ca un sur la rýn dan dýr. Ka mu yö - ne ti mi te mel il ke le ri ne ler ol ma lý so ru su na o - dak la nýr sak, ön ce lik le yö ne ti min ken di i çin de ve top lu ma kar þý say dam ol ma sý ve ken di si ne e ma net e di len yet ki ve kay nak la rý na sýl kul lan - dý ðý nýn he sa bý ný ve re bil me si ni be lirt me li yiz. Ü mit Boy ner, ka mu po li ti ka la rý ný ka mu ya - ra rý ný gö ze te cek þe kil de o luþ tur mak, ka mu kay nak la rý ný ma lî di sip li ni boz ma ya cak þe kil de ve ve rim li kul lan mak ve a ta ma ve ter fi ler de si - ya sî sa da kat ye ri ne li ya ka ti e sas kýs tas ha li ne ge tir mek ve ni ha yet bütün ku rum lar da u zun va de li dü þün me ve stra te jik yak la þým lar la ha - re ket e de bil me ka pa si te si ni ge liþ tir mek di ðer ö nem li il ke ler o la rak gö rün dü ðü nü be lirt ti. Ve rim li li ði ve þef faf lý ðý art tý ran ka li te yö - ne ti mi fel se fe si nin ve e-dev let uy gu la ma la - rý nýn da çað daþ ka mu yö ne ti mi nin a na a raç - la rý ol du ðu nu vur gu la yan Boy ner, va tan daþ o dak lý ve da ha az bü rok ra tik; hýz lý, ka li te li, u cuz, ve rim li, de ði þen þart la ra u yum lu hiz - met ve ren; pi ya sa la ra mü da ha le yi sa de ce de net le me ve dü zen le me gö rev le ri i le ye ri ne ge ti ren bir dev let an la yý þý o luþ tur ma nýn, çað daþ ka mu yö ne ti mi nin te mel he de fi ol - du ðu nu bil dir di. s tan bul / a a Ma vi Mar ma ra þe hit le ri, o gemide du â lar la a nýl dý M V Mar ma ra ge mi si ne s ra il as ker le ri nin dü zen le di ði bas kýn da þe hit dü þen 9 ki þi, sal dý rý - nýn i kin ci yýl dö mü nün de Ha liç Ter sa ne si nde - ki Ma vi Mar ma ra ge mi si nin üst gü ver te sin de dü zen le nen prog ram da duâ lar la a nýl dý. Prog - ram da ko nu þan HH Va ký fý Ge nel Baþ ka ný Bü - lent Yýl dý rým, Fi lis tin in öz gür lü ðü i çin ça lýþ - ma ya de vam e de cek le ri ni be lir te rek, Bi zim Fi - lis tin in öz gür lü ðün den baþ ka bir ar zu muz yok. s la kork ma dýk, if ti ra la rý nýz dan çe kin me - dik. e ya par sa nýz ya pýn, Ma vi Mar ma ra yo lu - na ka ra dan de vam e di yor. Tu nus ta, Lib ya da ve Su ri ye de yo lu na de vam e di yor. Ma vi Mar - ma ra, bas ký al týn da ki bü tün coð raf ya lar da u - mut o la rak yo lu na de vam e di yor. E min o lun Mes cid-i k sa da na maz ký la ca ðýz. s ra il, Mý - sýr ý kay bet ti, a ma en ö nem li si Ma vi Mar ma ra son ra sý Tür ki ye yi kay bet ti þek lin de ko nuþ tu. Fi lis tin s lâm Ha re ke ti Baþ ka ný Þeyh Ham mad i se Türk ve rap halk la rý nýn kan la rý nýn Fi lis tin dâ vâ sý uð run da ka rýþ tý ðý ný i fa de e de rek, Ma vi Mar ma ra ge mi si nin bu an lam da kar deþ li ðin ve si le si ol du ðu nu söy le di. Ham mad, Türk yar gý sý na, mah ke me sü re ci ni baþ lat tý ðý i çin çok te þek kür e di yo ruz. na ný yo ruz ki, v ru pa yar - gý sý da bu na ka yýt sýz kal ma ya cak týr de di. Ma vi Mar ma ra ak ti vist le ri, sal dý rý da þe hit dü þen 9 ki þi nin a i le le ri ve çok sa yý da va tan da - þýn ka týl dý ðý an ma prog ra mýn da duâ lar e dil di, tek bir ler ge ti ril di ve s ra il a ley hi ne slo gan lar a - týl dý. Ge mi de sa bah na ma zý na ka dar de vam e - den prog ram ký lý nan sa bah na ma zý nýn ar dýn - dan ya pý lan duâ lar la so na er di. a ma zý 2 yýl ön ce sal dý rý sý ra sýn da ge mi de bu lu nan Mes cidi k sa nýn Mu ha fý zý Þeyh Ra id Sa lah kýl dýr dý. Ya pý lan duâ la rýn ar dýn dan a çýk la ma ya pan HH n sa nî Yar dým Vak fý Baþ ka ný Bü lent Yýl - dý rým, Gaz ze ab lu ka sý kal ka na ka dar, Fi lis tin iþ ga li bi te ne ka dar ça lý þa ca ðýz, gay ret e de ce ðiz de di. Prog ra ma, Öz gür Dü þün ce ve E ði tim Hak la rý Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Rýd van Ka ya, ga ze te ci ler b dur rah man Di li pak, Ha kan l - bay rak, h met Va rol ve dem Öz kö se de ka - týl dý. Sa nat çý lar Ö mer Ka ra oð lu, Mi ka il Kurt ve Se la mi Gü neþ i le Grup Genç, Grup Yü rü yüþ ve m mar gru bu da ez gi ler ve marþ lar söy le di. MUSTF GÖKME S T BUL Önceki gece sabaha kadar devam eden anma programý, dün sabah Mescid-i ksa Muhafýzý Þeyh Raid Salah'ýn kýldýrdýðý sabah namazý ve duâlarla son buldu. FO TOÐ RF: TÜSD Baþkaný Ümit Boyner

10 EKOOM 10 1 HZR 2012 CUM Y HBERLER DÖ VZ E FEK TF MER KEZ B K SI DÖ VZ KUR L RI 2012 Cin si Cin si DÖ VZ E FEK TF 30 MYIS LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ 1 BD DO L RI VUS TRL Y DO L RI D MR K KRO U E U RO G LZ STER L S VÇ RE FR GI 1 S VEÇ KRO U 1 K D DO L RI 1 KU VEYT D RI 1 OR VEÇ KRO U 1 SU U D R BS T R Y L 100 J PO YE LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ DO LR DÜ 1,8489 Ö CE K GÜ 1,8430 p S E R B E S T P Y S E U RO L TI C. L TI I DÜ 2,2961 Ö CE K GÜ 2,2920 p DÜ 93,15 Ö CE K GÜ 92,00 p DÜ 627 Ö CE K GÜ 620 p Pet rol fi yat la rý 88 do la rýn al tý na ge ri le di npet ROL fi yat la rý, v ru pa da ya þa nan fi nan sal kar ma þa dolayýsýyla 88 do la rýn al tý na ge ri le di. BD ham pet ro lü nün Tem muz a yý tes li mi va ril fi ya tý dün s ya da 87,60 do lar ve Lon dra Brent ti pi ham pet ro lün Tem muz a yý tes lim fi ya tý 103,15 do lar se vi ye le rin de iþ lem gö rü yor. BD ham pet ro lü nün Tem muz a yý tes li mi va ril fi ya tý dün kü iþ lem ler de 22 sent dü þe rek 87,60 do lar, Lon dra Brent ti pi ham pet ro lün Tem muz a yý tes li mi va ril fi ya tý i se dün 32 sent a za lýþ la 103,15 do lar se vi ye sin de bu lu nu yor. s tan bul / a a Kent sel dö nü þüm ya sa sý yü rür lü ðe gir di nk MU O YU D kent sel dö nü þüm ya sa sý o la rak bi li nen fet Ris ki l týn da ki lan la rýn Dö nüþ tü rül me si Hak kýn da ki Ka nun Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Ka nun a fet ris ki al týn da ki a lan lar i le bu a lan lar dý þýn da ki risk li ya pý la rýn bu lun du ðu ar sa ve a ra zi ler de, sað lýk lý ve gü ven li ya þa ma çev re le ri ni o luþ tur mak ü ze re i yi leþ tir me, tas fi ye ve ye ni le me le re da ir e sas la rý dü zen le ni yor. Yi ne ka nu na gö re risk li ya pý la rýn yýk tý rýl ma sýn da ve bun la rýn bu lun du ðu a lan lar i le risk li a lan lar ve re zerv a lan la rýn da ki uy gu la ma lar da ön ce lik li o la rak ma lik ler i le an laþ ma ya pýl ma sý e sas teþ kil e de cek. n laþ ma i le tah li ye e di len ya pý la rýn sa hip le ri ne ki ra yar dý mý ya pý la bi le cek. Ya pý la rýn yýk tý rýl ma sý i çin 60 gün den az ol ma mak ü ze re sü re ve ri le cek. n ka ra / ci han Ku ra lay ye ni den U TE SV Baþ ka ný nu LUS L R R SI Tek no lo jik E ko no mik ve Sos yal raþ týr ma lar Vak fý (U TE SV) Baþ kan lý ðý na ye ni den s ra fil Ku ra lay se çil di. U TE SV dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Süt lü ce de ki MÜ S D Top lan tý Sa lo nu nda ya pý lan ge nel ku rul da s ra fil Ku ra lay ye ni den U TE SV Baþ ka ný ol du. Ye ni dö nem le il gi li de ðer len dir me ler de bu lu nan s ra fil Ku ra lay, Türk le rin 1071 de ki Ma laz girt za fe ri i le na do lu yu yurt e din dik le ri ni ha týr la ta rak, Tür ki ye de 2023, ya ni Cum hu ri yet in 100. Yý lý dil len di ri li yor. Fa kat biz da ha ö te si ni, 2071 i ö nü mü ze he def o la rak koy duk de di he de fi nin an cak stra te jiy le ger çek le þe ce ði ni ve stra te ji nin de dü þün ce ku ru luþ la rýy la ge liþ ti ril di ði ni i fa de e den Ku ra lay, 1995 yý lýn da ku ru lan ve 17 yý lý ge ri de bý ra kan U TE SV, dü zen le di ði Dü þün ce Fýr tý na sý top lan tý la rý, Ha liç Bu luþ ma la rý ve ya yýn la dý ðý ki tap lar la bir dü þün ce ku ru lu þu plat for mu na dö nüþ tü. Ye ni dö nem de bu mis yo nu mu zu da ha da ge liþ tir mek ve de rin leþ mek i çin Or ga ni ze Dü þün ce Ku ru lu þu kon sep ti ni ge liþ ti ri yo ruz de ðer len dir me sin de bu lu nan Ku ra lay, U TE SV ýn u zun yýl lar ü ze rin de ça lýþ tý ðý, Er dem li þa da mý Ens ti tü sü nü (E R ÞE) sa nal or tam da ha ya ta ge çi re cek le ri bil dir di. s tan bul / a a TEBRK Deðerli kardeþimiz Þevki Þenyiðit ile Kübra Hanýmefendinin ur ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. nne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. Çanakkale ve lçeleri Yeni sya Okuyucularý GEÇMÞ OLSU Derneðimiz Yönetim Kurulu üyesi deðerli büyüðümüz smail Savaþ baþarýlý bir kalp ameliyatý geçirmiþtir. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Çanakkale Köprü Kültür Deneði m ÇOCUK ÞELÐE DÂVET Tarih: 3 Haziran 2012 Pazar Saat: Yer: DS Konferans Salonu / ÞLIURF Düzenleyen: Bediüzzaman Vakfý Hanýmlar Komisyonu ZY n tarihinde B Sýnýfý Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Merve ur Tütüncüoðlu Dýþ ti ca ret a çý ðý a za lý yor DIÞ TCRET ÇIÐI YILI LK DÖRT YID YÜZDE 20,1 ZLRK 26 MLYR 951 MLYO DOLR GERLERKE, HRCTI THLTI KRÞILM ORI YÜZDE 56,2'DE YÜZDE 64'E YÜKSELD. TÜR K YE bu yý lýn ilk dört a yýn da ki ih ra ca tý, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne ký yas la yüz de 10,9 ar ta rak, 48 mil yar 17 mil yon do la ra yük sel di. y ný dö nem de it ha lat i se yüz de 2,7 o ra nýn da ge ri le di ve 74 mil yar 968 mil yon do lar ol du. Tür ki ye s ta tis tik Ku ru mu (TÜ K) i le Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý iþ bir li ðiy le o luþ tu ru lan 2012 i san a yý na i liþ kin ge çi ci dýþ ti ca ret ve ri le ri a çýk lan dý. Bu na gö re, bu yý lýn ilk 4 ay lýk dö ne min de ih ra cat ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 10,9 art tý ve 43 mil yar 295 mil yon do lar dan 48 mil yar 17 mil yon do la ra yük sel di. Bu dö nem de it ha lat i se yüz de 2,7 a zal dý ve 77 mil yar 23 mil yon do lar dan 74 mil yar 968 mil yon do la ra ge ri le di. Bu dö nem de dýþ ti ca ret a çý ðý yüz de 20,1 a za la rak, 26 mil yar 951 mil yon do la ra ge ri ler ken, ih ra ca týn it ha la tý kar þý la ma o ra ný yüz de 56,2 den yüz de 64 e yük sel di. Ge çen yý lýn i san a yýn da 11 mil yar 873 mil yon do lar o lan ih ra cat, yüz de 6,8 ar ta rak bu yý lýn i san a yýn da 12 mil yar 676 mil yon do la ra yük sel di. t ha lat i se yüz de 8 a za la rak KOS GEB den KO B le re bir leþ me tav si ye si KOS GEB Baþ ka ný Mus ta fa Kap lan, kü çük ve or ta bü yük lük te ki iþ let me le rin (KO B) kü çük dü þün me me si ge rek ti ði ni be lir te rek, þ bir li ði ve güç bir li ði ya pa rak bü yü me stra te ji le ri ni ge - liþ tir me si ge re ki yor. de di. na do lu s lan la rý ve þa dam la rý Der ne ði nin (S KO), KO B des - tek le ri ve fi nan sal çö züm ler kon fe ran sý na ko - nuþ ma cý o la rak ka tý lan KOS GEB Baþ ka ný Kap - lan, KO B le re ver dik le ri des tek ler hak kýn da bil - gi ver di. Tür ki ye e ko no mi si ni o luþ tu ran iþ let - me le rin yüz de 99 u nun KO B ol du ðu nu vur gu - la yan, bu ra kam da da yüz de 95 o ra nýn da mik - ro öl çek li KO B le rin bu lun du ðu nu ha týr la tan KP L, Bu ya pýy la dün yay la re ka bet e de bil - me miz çok zor. Re ka bet e de bil mek i çin ön ce - lik le kü çük iþ let me le rin bir a ra ya ge le rek re ka - bet ön ce si o lur, re ka bet son ra sý o lur bir leþ me - le ri, ye ni pro je le ri or ta ya koy ma la rý ge re kir. E - ðer mi ni mum 5 iþ let me bi ze bir pro je su nar sa, biz 750 bin li ra ya ka dar kre di ve re bi li yo ruz. Ü - re tim, pa zar la ma a la nýn da ki bu pro je le ri kre di - len di re bi li yo ruz. r týk kü çük iþ let me le rin, Baþ ka yer de þu be miz yok tur man tý ðý ný terk et me si, kü çük dü þün me me si, iþ bir li ði ve güç - bir li ði ya pa rak bü yü me stra te ji le ri ni ge liþ tir - me si ge re ki yor. Bi rey sel lik Ba tý da da ha ön pla - na çý ký yor. Biz bir çok böl ge de çok ö zel bir leþ - me pro je le ri ne im za a tan kre di le ri ger çek leþ tir - dik. Ye ter ki or tak a kýl la ge lin ve bi ze pro je su - nun a çýk la ma sý ný yap tý. s tan bul / Ye ni s ya h ra ca týn Yýl dýz la rý ö dül le ri ni tö ren le al dý TÜR K YE ih ra cat ham le si ne yön ve ren fir ma la rýn ba þa rý la rý nýn tes cil len di ði h ra ca týn Yýl dýz la rý 2011 ya rýþ ma sý nýn ö dül le ri sa hip le ri ni bul du. Dün ya Ga ze te si ve DHL Ex press iþ bir li ðiy le dü zen len ya rýþ ma ya 2011 yý lý i çin 500 ü aþ kýn baþ vu ru ol du. Jü ri ta ra fýn dan 110 fi na lis tin be lir len di ði ya rýþ ma da 7 ka te go ri ve ö zel de ðer len dir me ler kap sa mýn da 25 fir ma ö dül al ma ya hak ka zan dý. Or han Hol ding, 2011 h ra ca týn Yýl dý zý ö dü lü nü a lýr ken 10. Yýl Bü yük Ö dü lü nü i se Türk Ha va Yol la rý al dý. h ra cat Per for mans ka te go ri sin de E reð li De mir ve Çe lik bi rin ci lik, z mir De mir Çe lik i kin ci lik, s ken de run De mir ve Çe lik i se ü çün cü lük ö dü lü nü al ma ya lâ yýk gö rül dü. Kre a tif Ü rün ka te go ri sin de sý ra sýy la Ka ra de niz Hol ding bi rin ci, or tel i kin ci, na do lu Týp i se ü çün cü ol du. Ye ni Pa zar - Pa zar Çe þit li li ði da lýn da El gin kan bi rin ci li ðe, HMS i kin ci li ðe, Yük sel To hum cu luk ü çün cü lü ðe de ðer bu lun du. e-h ra cat ka te go ri sin de De dem Os man lý Ça rýk la rý bi rin ci, Çe vik Flo wers i kin ci, Kas taþ Ka u çuk i se ü çün cü ol du. Hiz met h ra ca tý a la nýn da ilk 3 e sý ra sýy la M DO, E noc ta ve Hi tit Bil gi sa yar þir ket le ri gir di. Dýþ Ser ma ye li h ra cat ka te go ri sin de i se Bosch Tür ki ye bi rin ci lik, So car Tur key i kin ci lik, Con ti tech i se ü çün cü lük ö dü lü nü al ma ya hak ka zan dý. Ö zel Ö dül ler ka te go ri sin de de Ba ba sul tan Kö yü, Ram sey, Er-Ba kýr, Ro yal Ha lý ve E ren san fir ma la rý ö dü le de ðer bu lun du. s tan bul / Mus ta fa Gök men Türk Ti ca ret Ka nu nu er te le ne bi lir BÞ B K Yar dým cý sý li Ba ba can, Türk Ti ca ret Ka nu nu nda ya pýl ma sý ge re ken de ði þik lik le rin 1 Tem muz a ye tiþ me me si du ru mun da yü rür lük ta ri hi nin ö te le ce ði ni i fa de et ti. Ba ba can, Tür ki ye Ban ka lar Bir li ði nin 55. O la ðan Ge nel Ku rul Top lan tý sý nda yap tý ðý ko nuþ ma da, bu gün i ti ba riy le ver gi ler le il gi li bir ka rar la rý ol ma dý ðý ný kay det ti. Ted bir ler le il gi li o la rak Ba ba can, Yý lýn i kin ci ya rý sýn da büt çe il gi li bir a dým a týl ma sý ge re ke cek mi bu na Ha zi ran so nun da ki mak ro tab lo ya gö re ba ka ca ðýz de di. Ca rî a çýk ko nu sun da da son 6-7 ay dýr tren din ter si ne dön dü ðü nü, en kö tü nün ge ri de kal dý ðý ný vur gu la yan Ba ba can, 12 ay lýk dö nem ler ha lin de ba kýl dý ðýn da her ay bir ön ce ki ay dan da ha dü þük ca rî a çýk ra ka mý nýn gö rül dü ðü nü söy le di. Ö nü müz de ki dö nem de büt çe di sip li ni ne de vam e di le ce ði ni kay de den Ba ba can, e o lur sa ol sun büt çe di sip li nin den ta viz as la söz ko nu su de ðil. Pa ra po li ti ka la rý za ten Mer kez Ban ka sý nýn dik kat li bir þe kil de yü rüt tü ðü bir a lan. O ra da ki du ruþ, çok ö nem li di ye ko nuþ tu. s tan bul / a a PKÐE DÂVET Gazeteci yazar Doç. Dr. Sebahattin Yaþar'ýn iþtirakiyle 3 Haziran 2012 Pazar günü düzenleyeceðimiz pikniðimize bekleriz. Yer: Kýrýk Köyü - Kent Ormaný / KIRIKKLE 20 mil yar 953 mil yon do lar dan 19 mil yar 274 mil yon do la ra ge ri le di. Dýþ ti ca ret a çý ðý bu dö nem de yüz de 27,3 a za la rak 9 mil yar 80 mil yon do lar dan 6 mil yar 598 mil yon do la ra ge ri le di. h ra ca týn it ha la tý kar þý la ma o ra ný da yüz de 56,7 den yüz de 65,8 e yük sel di. Tak vim et ki le rin den a rýn dý rýl mýþ se ri ye gö re, 2012 yý lý i san a yýn da ih ra cat ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 10,4 ar tar ken, it ha lat i se yüz de 4,2 a zal dý. Mev sim ve tak vim et ki le rin den a rýn dý rýl mýþ se ri ye gö re de ih ra cat i san a yýn da bir ön ce ki a ya gö re 6,4 art tý, it ha - lat yüz de 0,8 a zal dý. B nin ge çen yýl i san a yýn da Tür ki ye nin ih ra ca tý i çin de yüz de 48,9 o lan pa yý, bu yý lýn ay ný a yýn da yüz de 37,6 ya ge ri le di. B ye ya pý lan ih ra cat 2011 yý lý nýn ay ný a yý na gö re yüz de 17,8 a za la rak, 4 mil yar 770 mil yon do lar ol du. Bu yý lýn i san a yýn da en faz la ih ra cat ya pý lan ül ke i se ran ol du. Bu ül ke ye ya pý lan ih ra cat 2011 i san a yý na gö re yüz de 438,2 o ra nýn da ar ta rak, 1 mil yar 471 mil yon do lar o la rak ger çek leþ ti. Bu ül ke ye ya pý lan ih ra ca týn 1 mil yar 208 mil yon do la rý ný al týn ih ra ca tý o luþ tur du. n ka ra / a a T. C. BKIRKÖY / STBUL 12. CR DRES (TÞIMZ ÇIK RTIRM LI) 2010/3585 TLMT. Örnek o: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, dedi, Evsafý: TPU KYDI Zeytinburnu Tapu Si cil Mü dür lü ðü nün ta rih, 5279 sa yý lý ta pu ka yýt ör ne - ði ne gö re; Zey tin bur nu l çe si, Mer ke ze fen di Ma hal le sin de ka in 2941 a da, 37 par sel sa - yý lý m 2 mik tar lý kat mül ki ye ti te sis li ve B Blok la rýn dan i ba ret dört kat lý kar gir iþ ye ri va sýf lý ta þýn maz da 20/2720 ar sa pay lý Blok 2. Kat (55) no lu i ma lat ha ne nin ta - ma mý nýn borç lu a dý na ka yýt lý ol du ðu, kay dýn da dos ya hac zi i le çe þit li tak yi dat lar mev - cut ol du ðu bil di ril miþ tir. TÞIMZI HLHZIR DURUMU Satýþa konu taþýnmaz; stanbul, Zeytinburnu lçesi, Kayden: Merkezefendi, Mahallen: Maltepe Mahallesi, ile Bahçesi Litros Yolu Caddesinde, tapunun 492 pafta, 2941 ada, 37 parsel numarasýnda kayýtlý ve bu yoldan 11 dýþ kapý numarasý alan m 2 miktarlý kat mülkiyeti tesisli ve B Bloklarýndan ibaret dört katlý kargir Yýldýz þ Hanýnda 20/2720 arsa paylý Blok 2. Kat (55) nolu imalathanenin tamamý niteliðindedir. Bodrum kat+zemin kat+sma kat+2 ormal kat tan mü te þek kil, B..K. tarz da, ay rýk ni zam da, i ki blok þek lin de, 2.Sý nýf mal ze me ve iþ çi lik ka li te si i le in þa e dil miþ o lan ta - ma mý iþ ye ri ve a töl ye ler den i ba ret, e lek trik, sýh hi te si sat ve do ðal gaz te si sat la rý mev - cut, kat la rýn da müþ te rek WC'I i a na bi na nýn 2.or mal ka týn da ve yan bah çe cep he sin de yer a lan 55 no lu ta þýn maz 65 m 2 brüt a la na sa hip, mo za ik ze min li, du var la rý sý va lý ve bo ya lý, de mir doð ra ma lý o lup, ta þýn maz da hi lin de e lek trik te si sa tý ik mal e dil miþ du - rum da, nor mal so ba ý sýt ma lý dýr. Satýþa konu taþýnmaz bulunduðu konum itibariyle alt ve üst yapýsý tamamlanmýþ, belediye ve sosyal imkânlardan istifade edecek konumda, E-5 Kara yo lu i le bað lan tý yol la rý na, a na ar ter le re ya kýn me sa fe de, ci va rýn ta lep gö ren ti ca ret a la nýn da yer al mak ta dýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % Satýþ Günü : 03/07/2012 Salý 10:00-10:10 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 13/07/2012 Cuma 10:00-10:10 saatleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yuka rý da be lir ti len gün ve sa at te B KIR KÖY 12. C R MÜ DÜR LÜ ÐÜ'nde a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka - dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rttýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcý ve masraflarý, KDV alýcýya aittir. 3- potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- haleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/3585 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (ic.f.k.126) 02/05/2012 (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek o: 27 B: Resmi lanlar

11 Y DZ 1 HZR 2012 CUM 11 ir ti ni as ya.com.tr Va zi fe biz den, ne ti ce l lah tan Ehl-i hiz me ti zin dan-ý a ta let e dü þü ren se bep ler den ye din ci si ni Üs tad Be di üz za man, l lah ýn va zi fe si ne mü da ha le e den din siz düþ - man o la rak teþ his ve tes bit e dip, bu se be bin yap tý ðý tah ri ba tý Him me tin yü zü nü to kat lar, gö zü nü kör e der sö - züy le di le ge ti ri yor. l lah ýn va zi fe si ne mü da ha le bah - si, Ri sa le-i ur da en faz la dik kat çe - ki len hu sus lar dan bi ri. Çün kü ehl-i hiz met ek se ri yet le far - kýn da bi le ol ma dan bu çok teh li ke li var ta ya dü þe bi li yor. Se bep de ço ðu za man, ya pý lan hiz - met ve ça lýþ ma la rýn se me re ve ne ti ce - le ri ni bir an ön ce gör me ar zu sun dan kay nak la ný yor. Ve bu çer çe ve de, me - se lâ an la tý lýp teb lið e di len ha ki kat le re da ha faz la in sa nýn ku lak ver me si ve ma ne vî fü tu hat ýn ar ta rak ve ya yý la - rak de vam et me si is te ni yor. Oy sa ehl-i hiz me te dü þen, ken di ü - ze ri ne te ret tüp e den va zi fe le ri bi hak - kýn ve ih lâs la ye ri ne ge tir mek ten i ba - ret. e ti ce, ya ni ba þa rý lý o lup ol ma mak ta ma men Ce nab-ý Hak kýn tak di rin de. Ba þa rý nýn öl çü sü de, ye ri ne ge ti ri len va zi fe nin ni te li ði ne gö re de ði þi yor. Me se lâ Üs ta dýn ver di ði Ce lâ led din Har zem þah ör ne ðin de, bu mu zaf fer ku man da nýn çev re sin de ki ler o na þöy - le di yor: Cen giz in or du su na kar þý ver di ðin mü ca de le de za fer se nin o la cak. l lah se ni ga lip e de cek. l lah ýn va zi fe si ne mü da ha le bah si, Ri sa le-i ur da en faz la dik kat çe ki len hu sus lar dan bi ri. Çün kü ehl-i hiz met ek se ri yet le far kýn da bi le ol ma dan bu çok teh li ke li var ta ya dü þe bi li yor. Bu na kar þý Har zem þah þu ce va bý ve ri yor: Ben l lah ýn em riy le, ci had yo lun - da ha re ket et mek le va zi fe li yim. Ce - nab-ý Hak kýn va zi fe si ne ka rýþ mam. Za fer ve ya mað lû bi yet O'nun tak di ri. Üs ta dýn ver di ði bir baþ ka ör nek, hak ký teb lið et tik le ri in san lar i çin de ken di le ri ne bir kaç ki þi den baþ ka kim - se nin ku lak ver me di ði ba zý pey gam - ber le rin de, yap týk la rý kud sî va zi fe nin son suz üc re ti ni a la cak ol ma la rý. De - mek ki, me se le hak ký din le yip o na tâ - bi o lan la rýn az lý ðý-çok lu ðu de ðil; a sýl me se le l lah ýn rý za sý ný ka zan mak. O nun i çin Üs tad, E ðer O ra zý ol sa, bü tün dün ya küs se e hem mi ye ti yok. O ka bul et se, bü tün halk red det se te si ri yok. O ra zý ol duk tan ve ka bul et tik ten son ra, is ter se ve hik me ti ik ti za e der se, siz is te mek ta le bin de ol ma dý ðý nýz hal - de, halk la ra da ka bul et ti rir. On la rý da ra zý e der di yor (Lem a lar, s. 391). þin püf nok ta sý da bu ra da. Kalb le re hük me den ve hi da ye ti ve ren, l lah. Bi zim va zi fe miz, sa de ce ve sa de ce teb lið et mek. Ve bu teb li ði ya par ken, i þin i çi ne ken di he ves ve ar zu la rý mý zý, hýrs la rý mý zý ka rýþ týr ma mak; ta ma men a hi re te ve rý za-yý lâ hî ye en deks li bir hiz me te baþ ka mü lâ ha za ve he sap la - rýn göl ge si ni dü þür me mek. Bu ha ta la - ra düþ tü ðü müz tak dir de, i þin týl sý mý ný boz muþ, o hiz me ti dün ye vî leþ tir miþ, ih lâ sý ný kýr mýþ ve do la yý sýy la ne ti ce ver me si ni de en gel le miþ o lu ruz. Oy sa a ra ya baþ ka hiç bir þey kat ma - dan sýrf l lah ýn rý za sý ný gö ze - te rek va zi fe mi zi yap sak, böy le - ce ih lâs sýr rý ný el de et sek, ne ti - ce nin ço ðu za man bek len ti le - ri mi zi da hi a þan bo yut lar da ger çek leþ ti ði ni gö rü rüz. Zi ra ih lâs: en mak bul bir du a-yý ma ne vî, en ke ra met li bir ve si - le-i ma ka sýd (he def le re u laþ ma ve si le si) dýr. i te kim Üs tad, Har zem - þah ýn da harp ler den ha ri ka bir þe kil de çok de fa za fer le çýk ma - sý ný, bu in ce tes li mi yet sýr rý ný 8 an la ma sýy la i zah e di yor. Ve in san lar Ri sa le-i ur a il - ti ha ka yö ne lin ce þevk le ri ar týp gay re te ge lir ken, din le me dik - le ri za man kuv ve-i ma ne vi ye - le ri ký rý lan ve þevk le ri bir de re - ce sö nen ehl-i hiz me te, n san la rýn çe kil me si ve din le me me siy le da ha zi - ya de sa y ü gay ret ve cid di yet le teb lið et miþ de di ði Pey gam be ri mi zin (a.s.m.) tav rý ný ör nek gös te re rek ders ve ri yor (a.g.e., s. 321). Ve Zin dan-ý a ta let bah sin de, þev - ke bin miþ him me tin ö nün de ki en gel - ler den ye din ci si o la rak zik ret ti ði l- lah ýn va zi fe si ne mü da ha le has ta lý ðý - na kar þý i ki pren si bi dik kat le ri mi ze su nu yor. Bi ri: Hud Sû re si 112. â ye tin de be - yan e di len Em ro lun du ðun gi bi dos doð ru ol emr-i lâ hî si. Di ðe ri, E fen di ne a mir lik tas la ma düs tu ru. De mek ki, di ðer en gel ler de ol du ðu gi bi, bu ra da da çö zü mün a nah ta rý biz de. Biz hak ta se bat e de cek, is ti ka - met ü ze re yü rü ye cek ve ü ze ri mi ze dü þen va zi fe yi en i yi þe kil de ye ri ne ge - tir me gay re ti i çin de o lup ne ti ce yi l - lah a bý ra ka ca ðýz ki... Þev ki miz ký rýl ma sýn ve a ta le te düþ - me ye lim. Ra hat me þak kat te Zin dan-ý a ta let bah sin de, ehl-i hiz me ti tem bel lik zin da ný na dü þü ren se bep le rin se ki zin ci si ve so nun cu su mey lü r-ra hat. Mâ lûm, en yay gýn ve en teh li ke li has ta lýk bu. Ra hat düþ kün lü ðü nü u mum me þak ka tin a na sý ve u mum re za le tin yu va - sý o la rak ni te le yen Üs - tad, bu â ra zýn, him met le - ri ni kay de dip bað la dý ðý in san la rý se fa let zin da ný - na at tý ðý ný söy lü yor. De mek ki, iþ tem bel lik - le bit mi yor, da vet et ti ði u mum re za let ve se fa let de be ra be rin de ge li yor. Ha ki kat Çe kir dek le - ri nin 100. mad de sin de Sý kýn tý se fa he tin mu al li - mi dir de ni lir ken me se le - nin bu yö nü ne i þa ret e di - li yor. (Mek tu bat, s. 462) Yi ne ay ný e se rin 110. mad de sin de ki En bed - baht, en muz ta rip, en sý - kýn tý lý, iþ siz a dam dýr i fa - de si de ay ný mâ nâ yý a çý - yor ve güç len di ri yor. Ça lýþ ma nýn lez zet ve sa a de ti ni bil me yen tem - bel in sa ný ir þad ve i kaz i - çin ya zýl mýþ o lan Se ki zin - ci o ta da i se, sa y ve a - mel in can lý-can sýz bü tün var lýk lar a ra sýn da ne ka - dar yay gýn bir ya ra tý lýþ pren si bi ol du ðu çok il - ginç ör nek ler le an la tý lý yor (Lem a lar, s. 306 v. d.). Zer re le rin bi tip tü ken - me yen bir ha re ket ve fa a - li yet de ve ra ný i çin de da ha yük sek var - lýk mer te be le ri ne çý ka bil mek i çin a de - ta ya rýþ ma la rý... y ný ger çe ðin uç suz bu cak sýz kâ i - nat ta, yýl dýz lar ve ga lak si ler öl çe ðin - de ki müt hiþ te za hür le ri... Do nan su yun ge niþ le yip de mi ri par ça la ma sý... Or gan ve duy gu la rý mý zýn, düz gün ve sað lýk lý þe kil de ça lý þa rak al dýk la rý ve ver dik le ri haz... k si du rum lar da, me se lâ gö zün gö - re mez, ku la ðýn i þi te mez, e lin tu ta maz, a ya ðýn yü rü ye mez, kal bin ça lý þa maz, gön lün se ve mez ha le gel di ði va zi yet ler - de... ya þa nan de rin ýz tý rap ve sý kýn tý... Hay va nî va li de le rin, yav ru la rý ný bes le mek i çin aç kal ma yý gö ze al ma la - rý ve yav ru la rý ný ko ru mak i çin ken di ha yat la rý ný da hi fe da e de bil me le ri... Bit ki ve a ðaç la rýn, yav ru la rý me sa - be sin de ki mey ve le ri i çin üst len dik le ri fe da kâr lýk lar, to hu mun süm bül len - mek i çin ken di si ni par ça la ma sý... Ve da ha pek çok dü þün dü rü cü ör nek. Hep sin de, Ya ra tý cý nýn fýt rat la rý na koy du ðu ge liþ me is ti da dý ný, ken di le ri nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte "RHT DÜÞKÜLÜÐÜ"Ü "UMUM MEÞKKT SI VE UMUM REZLET YUVSI" OLRK TELEYE ÜSTD, BU ÂRZI, HMMETLER KYDEDP BÐLDIÐI SLRI SEFLET ZDI TTIÐII SÖYLÜYOR. DEMEK K, Þ TEMBELLKLE BTMYOR, DVET ETTÐ UMUM REZLET VE SEFLET DE BERBERDE GELYOR. i çin ta yin ve tak dir e di len ke mal nok - ta sý na u laþ ma e me liy le in ki þaf et tir me þev ki nin te tik le di ði ça ba ve gay ret var. Bir kýs mý ný zik ret ti ði miz bir bi rin - den il ginç ör nek le ri nak let tik ten son - ra Üs tad þöy le di yor: Kâ i nat ta ce re yan e den bu sýr lý u - zun düs tur dan dýr ki, iþ siz, tem bel, is - ti ha rat le ya þa yan ve ra hat dö þe ðin de u za nan lar, ek se ri yet le sa y e den, ça lý - þan lar dan da ha zi ya de zah met ve sý - kýn tý çe ker. Çün kü da i ma iþ siz ler ö - mür le rin den þi kâ yet ler e der ler, eð len - ce i le ça buk geç me si ni is ter. Bu na kar þý lýk, Ça lý þan i se þâ kir dir, hamd e der, öm rün geç me si ni is te - mez....hem o sýr i le dir ki, Ra hat zah - met te, zah met ra hat ta dýr cüm le si darb-ý me sel ol muþ tur. Bu mâ nâ nýn ben zer bir ör nek le, a ma fark lý bir bo yu tuy la, na ma zýn hik met - le ri nin an la týl dý ðý Yir mi Bi rin ci Söz de de gü zel i zah la rý nýn ya pýl dý ðý mâ lûm. Zin dan-ý a ta let bah si nin mey lü rra hat fas lýn da, bu has ta lý ðýn ça re si, n san i çin an cak ça lýþ tý ðý nýn kar þý lý ðý var dýr me a lin de ki ecm Sû re si 39. â - yet ten çý ka rý lýp, o cel lâd-ý seh - har dan an cak mü ca hid-i â li ce nap o la rak ni te le nen bu â ye te sa rýl mak la kur tu la bi le ce ði miz be lir ti li yor. Bu ra da ra hat düþ kün lü ðü nün cel - lat ta bi riy le tav sif e dil me si son de re - ce dü þün dü rü cü. Seh har ýn an la mý i - se bü yü le yi ci, u yuþ tu ru cu. Da ra ða cý nýn ba þýn da ki bil di ði miz cel lât, i pe çek ti ði ki þi nin ha ya tý ný bir an da so na er dir me ye ve si le o lu yor. Ra hat düþ kün lü ðü i se in sa na ve ri len en de ðer li ser ma ye o lan ö mür da ki ka - la rý ný, sa at le ri ni, gün le ri ni, haf ta la rý ný, ay la rý ný, yýl la rý ný sin si bir þe kil de, ki þi - yi u yuþ tu ra rak öl dü rü yor. Bu na kar þý, ça lýþ ma, ha re ket ve fa a - li ye tin zevk ve lez ze ti ni vur gu la yan þu söz ler de ki mâ nâ ve ger çe ði ya þa ya rak kav ra yýp haz met me miz lâ zým. Si ze me þak kat te bü yük ra hat var. Fýt ra tý mü te hey yic (he ye can lý) o lan in sa nýn ra ha tý sa y (e mek, ça lýþ ma) ve ci dal de dir (mü ca de le). Ya ni ra hat boþ o tur mak ta de ðil, ça - lý þýp di din mek te, me þak kat te, zor luk - la rý a þýp ba þar mak ta. Hiz met te mo ti vas yon Üs ta dýn lâ hi ka mek tup la rý ný o ku du - ðu muz da, baþ tan so na hiz met gün dem li me saj la rýn ve ril di ði ni; bil has sa sa da kat, se bat ve þevk-i mut lak gi bi e sas la ra tah - þi dat ya pý la rak ur Ta le be le ri nin mün - ha sý ran hiz me te o dak lý bir mo ti vas yon at mos fe rin de ça lýþ ma ya de vam et me le ri ge re ði nin vur gu lan dý ðý ný gö rü rüz. Bu ders le ri sü rek li ta ze le yen hiz met er ba bý nýn dün ya sýn da ye is, ü mit siz lik, yýl gýn lýk, bez gin lik, yor gun luk, a ta let, te vak kuf gi bi â rý za lar ol maz. En o lum suz ve sý kýn tý lý gi bi gö rü - nen þart lar da bi le Be nim va zi fem hiz met tir, ne ti ce nin tak di ri l lah a a - it tir pren si bi ni e sas a la rak yo la de - vam e der. Za hir de þer gi bi gö zü ken hal le re de ka der ci he tiy le ba kar, Ka - der fet va ver di ði ne gö re mut la ka al - týn da be nim þim di lik gö re me di ðim in ce sýr ve hik met ler var dýr di ye rek, on la ra ta kýl maz. Da ha sý, Be ni sý kan bu ha di se de, nef - si min i ti raf et mek is te me di ði giz li ku - sur la rým la bu du ru ma müs te hak ha le gel me min de pa yý var mut la ka der ve o ku sur la rý nýn i za le si i çin gay ret e der. Ya ni, o sý kýn tý dan do la yý baþ ka la rý ný suç la yýp so rum lu tut mak ye ri ne, ken - di nef si ne yö ne lik sa mi mî bir ö ze leþ ti - ri ya pa rak yi ne ka zanç lý çý kar. Çün kü o ha li, o ku sur lar dan a rýn ma fýr sa tý o la rak de ðer len dir mek su re tiy - le, zor lu bir im ti ha ný da ha yü zü nün a - kýy la ver me nin hu zu ru nu ya þar. Bu ça ba sýn da o na ý þýk tu tup yol gös te ren çok ö nem li bir düs tur da, Üs ta dýn Dün ya üc ret de ðil, hiz met ye ri dir sö züy le i fa de et ti ði ha ki kat tir. O nun i çin, dün ya da ra hat a ra mak, Üstad Hazretleri en o lum suz ve sý kýn tý lý gi bi gö rü nen þart lar da bi le Be nim va zi fem hiz met tir, ne ti ce nin tak di ri l lah a a it tir pren si bi ni e sas a la rak yo la de vam e der. he le üm met-i Mu ham me di ye yi (a.s.m.) sa hil-i se lâ me te (kur tu luþ sa - hi li ne) gö tür mek le va zi fe li bir se fi ne-i Rab ba ni ye nin (Rab bi mi ze a it ge mi - nin) ha de me le ri o la rak tav zif e dil miþ hiz met er ba bý nýn ke sin lik le u zak dur - ma sý ge re ken bir gaf let ha li dir. Zin dan-ý a ta le te dü þüþ se bep le ri - mi zin tah lil e dil di ði bah sin so nun da, fýt ra ten he ye can lý ve ha re ket li bir ya - ra tý lý þa sa hip ký lý nan in sa nýn, ger çek bir ra hat lý ðý tem bel lik ve re ha vet te de ðil, an cak ça lýþ ma, gay ret ve mü ca - de le de bu la bi le ce ði ger çe ði ne dik kat çe kil me si de bu nun bir i fa de si. Ke za, ma ni le rin þid det len me si ha - lin de gay ret ve ha mi ye ti da ha faz la art týr ma ve en gel le ri bu yol la ber ta raf et me tav si ye sin de bu lu - nul ma sý da. Ger çek þu ki, im ti han mey da ný o lan dün ya nýn cev rü ce fa sý, ga mý, ta sa sý ve sý kýn tý sý hiç bit mez. E ðer hiz met et mek i çin on la rýn bit me si ni bek ler - sek, çok bü yük bir ya nýl - gý ya düþ müþ o lu ruz. O nun i çin, yap ma mýz ge re ken, bi ri bi tip bi ri baþ - la yan, hat tâ ba zan hep si bir den ü ze ri mi ze çul la nan o zor luk ve sý kýn tý la rý, ka - de rin bi zi de ði þik a çý lar dan im ti han et mek ve l týn mý, ba kýr mý? di ye mi hen - ge vur mak i çin ö nü mü ze çý kar dý ðý, aþ ma mýz ge re - ken çý ta lar o la rak gö rüp, on la rý geç me yi de hiz me - tin ge re ði say mak ol ma lý. i te kim Pey gam ber E - fen di miz (a.s.m.) baþ ta ol - mak ü ze re bü tün Pey - gam ber le re ve on la rýn i - zin den yü rü yen hak yol - cu la rý na bak tý ðý mýz da, ha yat la rý nýn hep me þak - kat ve zor luk lar la geç ti ði - ni, a ma bun lar dan hiç þi - kâ yet et me den va zi fe le ri - ni en i yi þe kil de i fa ya o - dak lan dýk la rý ný gö rü rüz. Üs ta dýn ve be ra be rin de - ki saff-ý ev vel ur Ta le be - le ri nin ha yat la rý da ay ný þe - kil de. Üs te lik bi zim kar þý kar þý ya o lup da þi kâ yet et ti ði miz sý kýn tý lar, on la rýn mu - ha tap ol du ðu ve mu az zam i man la rý nýn ver di ði güç ve e ner jiy le aþ týk la rý þart lar la ký yas da hi ka bul et me ye cek ka dar ba sit ve sý ra dan. Bu nu da ha i yi an la yýp his - se de bil mek i çin, a ðýr sür gün þart la rýn - da ya zý lan Kas ta mo nu ve E mir dað lâ - hi ka la rý ný, ö zel lik le de De niz li ve f - yon ha pis le rin de ka le me a lý nýp Þu â - lar da neþ re di len ce za e vi mek tup la rý ný bu göz le tek rar o ku ya lým. Gö re ce ðiz ki, o mek tup lar da ki þevk me saj la rý, bi zi, son dö nem de re vaç bul du rul ma ya ça lý þý lan ka pi ta list man týk ü rü nü ve ya pay ki þi sel ge li þim þab lon la rý na ve mo ti vas yon for mül le - ri ne as la ih ti yaç bý rak ma ya cak muh - te va ve de rin lik te, ke sin ti siz bir ma - ne vî e ner ji kay na ðý na u laþ tý rý yor. O kay nak la ir ti ba tý mý zý sü rek li ký la - bi lir ve yi ne o kay na ðýn ver di ði müf ri - ta ne ir ti bat düs tu ruy la, so run la rý hak lý þû râ ze mi nin de meþ ve ret le çö - ze bi lir sek, ne sý kýn tý ka lýr, ne de te - vak kuf o lur... { YRI: SIKITILR HZMETLE ÞILIR {

12 1 HZR 2012 CUM 12 L Y ESS O: 2010/131 KRR O: 2011/509 Davacý Milli Sa vun ma Ba kan lý ðý ta ra fýn dan da va lý lar Ha lef Ka ra, Hi lal Ka ra, Hay rit tin Ço la koð lu ve Su ri ye Uy ruk lu Re na Ber me de, Meh met Mem duh Ber me de, Ve fa i Ber me - de, Meh met e bih Ber me de, Ra hi me Ma i þe Ber me de, Meh met Ri fat Ber me de, Med - hu ha Berm de, Meh met Ri fat Ber me de, Ra i fe Ber me de, Ra fet Ber me de, Sa fan Ber me - de, Meh met li Ber me de, Meh met kif Ber me de Se lam Ber me de, Þek van Ber me de ve Re þa Ber me de a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan ka mu laþ týr ma da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma so nun da: HÜKÜM : 1- DVI K BU LÜ LE; Ha tay li, Rey han lý il çe si, Te lak rat Kö yü mev ki in de ka in 1 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn 07/12/2010 ta rih li ra po ru na ek li kro ki de ma vi renk le ve har fi i le gös te ri len ,60 m 2 a la nýn da va lý lar a dý na o lan ta pu kay dý nýn ka mu laþ týr ma ne - de niy le ip ta li i le; da va cý Ma li ye Ha zi ne si a dý na ta pu ya tes ci li ne, ,60 m 2 nin toplam kamaluþtarma bedelinin ,42 TL olarak tespitine, 3- Kararýn kesinleþmesinin beklenmeksizin tespit ve bloke edilen ,46 TL'nin (mahkememizin 2009/ EK sa yý lý i la mý i le ay rý ca be lir le nen ve blo ke e di len ,96 TL'nin var sa iþ le miþ fa i ziy le bir lik te da va lý la ra his se le ri o ra nýn da ö den me si - ne, bu hu sus ta il gi li ban ka þu be si ne mü zek ke re ya zýl ma sý na, 4- Kararýn bedel yö nün den ke sin leþ me si bek le nil mek si zin ka rar ge re ðin ce tes cil iþ - lem le ri i çin Rey han lý Ta pu Si cil Mü dür lü ðü ne mü zek ke re ya zýl ma sý na, 5- Fen bilirkiþisinin 07/12/2010 ta rih li ra po ru nun ve kro ki si nin bu ka ra rýn e ki ni te li - ðin de sa yýl ma sý na, 6- Davacý kurum harçtan muaf olduðundan harç konusunda karar verilmesine yer olmadýðýna, Mahkememiz ce 15/12/2011 ta ri hin de ka rar ve ril miþ o lup ve ri len ka rar ya sal müd det i - çe ri sin de Su ri ye Uy ruk lu þa hýs la ra i za fe ten Ma li ye Ha zi ne Ve ki li v. b dul ka dir Gül lü ta - ra fýn dan ka mu laþ tý rý lan a lan i çin tes pit e di len de ðer dü þük ol du ðun dan, da va cý ve ki li v. Ta may Ya zar ta ra fýn dan ka mu laþ týr ma be de li yük sek ol du ðun dan, da va lý lar Hi lal Ka ra ve Ha lef Ka ra ve ki li v. Þük ran Gü zel ve da va lý Hay rit tin Ço la koð lu ve ki li v. l mittin Boz ta ra fýn dan ka mu laþ tý rý lan a lan i çin tes pit e di len de ðer dü þük ol du ðun dan tem yiz e dil di - ði, ve ri len iþ bu ka rar ve tem yiz di lek çe le ri da va lý lar Su ri ye Uy ruk lu Re na Ber me de, Meh - met Mem duh Ber me de, Ve fa i Ber me de, Meh met e bih Ber me de, Ra hi me Ma i þe Ber - me de, Meh met Ri fat Ber me de, Med hu ha Berm de, Meh met Ri fat Ber me de, Ra i fe Ber - me de, Ra fet Ber me de, Sa fan Ber me de, Meh met li Ber me de, Meh met kif Ber me de Se lam Ber me de, Sek van Ber me de ve Re þa Ber me de'ye teb li ði ne, ve fat et miþ ol ma la rý ha lin de mi ras çý la rý na teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur B: T. C. REYHLI SLYE HUKUK MHKEMESDE L Resmi lanlar ESS O: 2012/80 Esas. KMULÞTIRIL TÞIMZI BULUDUÐU YER : HTY / REYHLI MEVK : HMD KÖYÜ PFT O : - D O : - PRSEL O : 72 VSFI : SUSUZ TRL YÜZÖLÇÜMÜ : m 2 MLK DI VE SOYDI : RF ÇIKLI - HMT ÖZBLE -ZEK DKE - UR KÖSEOÐLU - REMZYE ÖZBLE - ST ÖZBLE - TURH ÖZBLE - HS HÜSEY ÖZBLE - KOCGÜL ÖZBLE - ÞEVKET KÖSEOÐLU - MELHT ÖZBLE - ZFE SERP KSBOÐLU - ZHDE SEM ÖZBLE - SMET LEVET ÖZBLE - MEHMET KÖSEOÐLU - MEHLK BYTÞ - BURH ÖZBLE - TRIK HO KMULÞTIRMYI YP DRE DI : MLL SVUM BKLIÐI KMULÞTIRMI VE BELGELER ÖZET Yukarýda özellikleri Belirtilmiþ bulunan; Kamulaþtýrmaya konu taþýnmazlarýn Savunma Bakanlýðý hizmetlerinde kullanýlmak amacýyla söz konusu taþýnmazlarýn 02/03/2009 tarih ve sayýlý karara dayanýlarak 2942 sayýlý Yasa'nýn 27. Maddesine acele kamulaþtýrma yolu ile kamulaþtýrýlmasý yapýlmýþtýr. Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare tarafýndan, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2012/80 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. Yukarýda özellikleri belirtilen taþýnmazdaki hak sahiplerinin ve 3. kiþilerin kamulaþtýrýlmanýn iptali için idari Yargý'da veyahut maddi hatalarýn düzeltilmesi için adli Yargý'da dava açabileceklerine, açacaklarý davada; husumetin kamulaþtýrmayý yapan idare Milli Savunma Bakanlýðý'na yöneltileceðine, kamulaþtýrma bedelinin yargýlamasý sýrasýnda TC. Halk Bankasý Reyhanlý Þube Müdürlüðü nezdinde açtýrýlacak hesaba yatýrýlacaðý, davaya ve taþýnmazlarýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerini duruþmanýn býrakýldýðý 19/06/2012 tarihine kadar dosyaya ibraz edilmesi, 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesi uyarýnca ilan olunur B: T. C. REYHLI SLYE HUKUK MHKEMESDE (KMULÞTIRM LI) Resmi lanlar Davacý Rüs tem Þim þek ve ki li v. Me tin Se vim ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Mi ras Þir - ke ti ne Tem sil ci ta ma da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Da va cý ver di ði da va di lek çe sin de, Si vas i li, Þar kýþ la il çe si, Ya la ný Kö yü nü fu su na ka - yýt lý mu ris Ha lil Þim þek'in te re ke si ne tak sim e di lin ce ye ka dar te re ke yi tem si len ken di - si nin ve ya bir baþ ka sý nýn te re ke ye mü mes sil ta yin e dil me si ni be yan e de rek Mi ras Þir - ke ti ne Tem sil ci ta ma da va sý aç mýþ týr. Mahkememizce ya pý lan du ruþ ma nýn ve ri len a ra ka rarý u ya rýn ca; Si vas i li, Þar kýþ la il çe si, Ya la ný kö yü nü fu su na ka yýt lý Mus ta fa ve Fa dik ký zý, 1889 do - ðum lu K MER ÞM ÞEK a dý na çý kar tý lan teb li gat la rýn bi la teb lið i a de e dil di ðin den ve ya pý lan za bý ta a raþ týr masýn da ad re si tes pit e di le me di ðin den, da va nýn du ruþ ma nýn ya - pý la ca ðý 12/06/2012 gü nü sa at 10:55'de, bu du ruþ ma ya da va lý nýn da va i le il gi li tüm bel - ge le ri ni be ra be rin de ge ti re rek ib raz et me si ya da ken di si ni bir ve kil i le tem sil et tir me si, du ruþ ma ya gel me di ði ve ken di si ni bir ve kil i le tem sil et tir me di ði tak dir de du ruþ ma nýn yok lu ðun da ya pý la rak ka rar ve ri le ce ði HUMK'un ve de va mý mad de le ri ge re ðin - ce da va dilekçesi tebligat yerine kain olmak üzere ilanen teblið olunur. B: T. C. ÞRKIÞL SULH HUKUK MHKEMESDE / BÞKLIÐID L Resmi lanlar /164 TLMT. Örnek o: 25* Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup: Birinci artýrmanýn 28/06/2012 günü saat 09:30-09:40'da Yýl dý rým O to par ký -Pi ya le - pa þa Bulv. Kap tan pa þa Mah. o: 9 Ka sým pa þa Be yoð lu st.'da ya pý la ca ðý ve o gün kýy - met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 03/07/2012 Sa lý gü nü ay ný yer ve sa - at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e - di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la - rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ - týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 1 o ra nýn - da KDV.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil - gi al mak is le yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o - lu nur. 28/05/2012 Takdir Edilen Deðeri TL. dedi Cinsi ,00 1 det 34 FS0120 Pla ka lý, 2008 Mo del, Mar ka, Hyun da i c cent E R 1.5 CRDI Tip li, Mo tor o'lu, Þa si o'lu, Ön Tam pon ký rýk, muh te lif yer le rin de çi zik var. (K m.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: T. C. MERKEZ / STBUL 22. CR DRES (TÞIIRI ÇIK RTIRM LI) Resmi lanlar DOSY O: 2011/8973 ESS. Yeni sya Gazetesinin 21/05/2012 Tarihli nüshasýnda yayýmlanan Bursa 15.cra Müdürlüðü'nün 2011/8973 Esas sayýlý dosyasýna iliþkin Taþýnmaz Satýþ lanýnda 1. Satýþ günü sehven 29/06/2012 Perþembe günü olarak yazýlmýþ 1. Satýþ gününün 29/06/2012 Cuma günü olarak düzeltildiði ilan olunur. 25/05/ B: T. C. BURS 15. CR MÜDÜRLÜÐÜ (TÞIMZ ÇIK RTIRM DÜZELTME LI) Resmi lanlar Dosya o: 2010/213 Tal. Örnek o: 27 TPU KYDI : Kadýnhaný ilçesi, Kolukýsa Kasabasý, Toraman Mevkii, 143 ada, 46 parselde kayýtlý ,00 m 2 büyüklüðündeki tarla. ÖZELLKLER : Kadýn ha ný il çe si, Ko lu ký sa Ka sa ba sý, To ra man Mev ki i, 143 a da, 46 par sel de ka yýt lý m 2 bü yük lü ðün de ki tar la vas fýn da ki ta þýn maz Ka sa ba nýn gü ne yin de köy den yak la þýk 3 km u zak lýk ta, ta rým a ra zi le ri nin bu lun du ðu a lan da su lu tar la o la rak kul la nýl mak ta dýr. Et ra fý kom þu par sel ler i le çev ri li, ta rý ma el ve riþ li, her tür lü ta rým ü rün le ri ye tiþ ti ri le bi lir ve rim li bir tar la dýr. Tar la i çe ri sin de su la ma ku yu su o la rak a çýl mýþ de rin ku yu bu lun mak la dýr. Ku yu dan e lek trik e ner ji si i le su çý kar týl mak ta dýr. E ner ji na kil hat tý ve ge rek li e kip man lar mev cut tur. Satýþ Saati : 14:20-14:25 rasý Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ka dýn ha ný d li ye si 2. kat Gö ze tim O da sýn da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr - ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa - týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me - ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý i le % 18 K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik - miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se c ra f las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve kefil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartna me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. þ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur ( K m. 126) (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. KDIHI CR MÜDÜRLÜÐÜ (TÞIMZI ÇIK RTIRM LI) Resmi lanlar Dosya o : 2011/4482 Örnek o: 27 Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi, iteliði, Kýymeti ve Önemli Özellikleri: 1- Tapu Kaydý : DYRBKIR KYPIR LÇES, 221 D,15 PRSEL, BLOK, ZEM KT, 25 OLU DÜKKÂ Hali Hazýr Durumu : Borçlu Tekin Karakoyun Halil oðlu müþterek mülkiyetli sahip bulunduðu öncepheli taþýnmaz, B+Z+11 katlý a san sör lü ka lo ri fer li FM si te si Blok ze min kat 25 no lu dük - kâ nýn iç me kâ ný nýn 42 M 2 net kul la ným a la ný yer ze min le ri se ra mik kap la ma lý du var la rý se ra mik kap la ma lý, ta va ný taþ yü nü as ma ta van lý, a li mün yum ca me kân lý, de mir ke - penk li, e lek t rik ve iç me kul lan ma su yu müs ta kil dir. Ta þýn ma zýn mu ham men be de li TL. o lup BORÇ LU U 2/3 HS SE S E DÜ ÞE MK TR TL. DE S - TI Þ ÇI KR TIL MIÞ TIR. mar Durumu : 221 ada, 15 nolu par sel, Ka ya pý nar Be le di ye si sý nýr la rý da hi lin de yü rür lük te ki 1/1000 öl çek li uy gu la ma imar pla ný kap sa mýn da söz ko nu su par se lin E (em sal): 2,00 TKS (Te mel a lan kat sa yý sý) 0,25 plan la ma þart la rýn da kal dý ðý. Muhammen Bedeli : ,00 TL K.D.V Oraný: % 18 Satýþ Saati : 14:00-14:10 rasý 2- Tapu Kaydý : DYRBKIR KYPIR LÇES, 221 D, 15 PRSEL, BLOK, ZEM KT, 26 OLU DÜKKÂ Hali Hazýr Durumu : Borçlu Tekin Karakoyun Ha lil oð lu müþ te rek mül ki yet li sa hip bu lun du ðu ön cep he li ta - þýn maz, B+Z+11 kat lý a san sör lü ka lo ri fer li FM si te si Blok ze min kat 26 no lu dük kâ nýn iç me kâ ný nýn 36 M 2 net kul la ným a la ný yer ze min le ri se ra mik kap la malý, du var la rý plas tik bo ya lý, ta va ný taþ yü nü as ma ta van lý a li mün yum ca me kân lý, de mir ke penk li, e lek t rik ve iç - me kul lan ma su yu müs ta kil dir. Ta þýn ma zýn mu ham men be de li TL. o lup BORÇ - LU U 2/3 HS SE S E DÜ ÞE MK TR TL. DE S TI Þ ÇI KR TIL MIÞ TIR. mar Durumu : 221 ada, 15 nolu parsel, Kayapýnar Belediyesi sýnýrlarý dahilinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planý kapsamýnda söz konusu parselin E (emsal): 2,00 TKS (Temel alan katsayýsý) 0,25 planlama þartlarýnda kaldýðý. Muhammen Bedeli : TL K.D.V Oraný: % 18 Satýþ Saati : 14:10-14:20 rasý 3- Tapu Kaydý : DYRBKIR KYPIR LÇES, 221 D, 15 PRSEL, B BLOK, ZEM KT, 26 OLU DÜKKÂ Hali Hazýr Durumu : Borçlu Tekin Ka ra ko yun Ha lil oð lu müþ te rek mül ki yet li sa hip bu lun du ðu ön cep he li ta þýn maz, B+Z+11 kat lý a san sör lü ka lo ri fer li FM si te si B Blok ze min kat 26 no lu dük - kâ nýn iç me kâ ný nýn 42 M 2 net kul la ným a la ný yer ze minle ri ký rýk mer mer mo za ik kap la - ma lý, du var la rý plas tik bo ya lý, ta va ný taþ yü nü as ma ta van lý, a li mün yum ca me kân lý, de - mir ke penk li, e lek t rik ve iç me kul lan ma su yu müs ta kil dir. Ta þýn ma zýn mu ham men be - de li TL. o lup BORÇ LU U 2/3 HS SE S E DÜ ÞE MKTR TL. DE STIÞ ÇIKRTILMIÞTIR. mar Durumu : 221 ada, 15 nolu parsel, Kayapýnar Belediyesi sýnýrlarý dahilinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planý kapsamýnda söz konusu parselin E (emsal): 2,00 TKS (Temel alan katsayýsý) 0,25 planlama þartlarýnda kaldýðý Muhammen Bedeli : ,00 TL K.D.V Oraný: % 18 Satýþ Saati : 14:20-14:30 rasý 4- Tapu Kaydý : DYRBKIR KYPIR LÇES, 221 D, 15 PRSEL, B BLOK, ZEM KT, 27 OLU DÜKKÂ Hali Hazýr Durumu : Borçlu Tekin Kara ko yun Ha lil oð lu müþ te rek mül ki yet li sa hip bu lun du ðu ön cep he li ta - þýn maz, B+Z+11 kat lý a san sör lü ka lo ri fer li FM si te si B Blok ze min kat 27 no lu dük kâ nýn iç me kâ ný nýn 50 M 2 net kul la ným a la ný yer ze min le ri se ra mik kap la ma lý, du var la rý plas tik bo ya lý, ta va ný taþ yü nü as ma ta vanlý, a li mün yum ca me kân lý, de mir ke penk li, e lek t rik ve iç me kul lan ma su yu müs ta kil dir. Ta þýn ma zýn mu ham men be de li TL. o lup BORÇ - LU U 2/3 HS SE S E DÜ ÞE MK TR TL. DE S TI Þ ÇI KR TIL MIÞ TIR. mar Durumu : 221 ada, 15 no lu par sel, Ka ya pý nar Be le di ye si sý nýr la rý da hi lin de yü rür lük te ki 1/1000 öl çek li uy gu la ma imar pla ný kap sa mýn da söz ko nu su par se lin E (em sal): 2,00 TKS Te - mel a lan kat sa yý sý) 0,25 plan la ma þart la rýn da kal dý ðý. Muhammen Bedeli : ,00 TL K.D.V Oraný: % 18 Satýþ Saati : 14:30-14:40 rasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda DYRBKIR 8. CR MÜDÜRLÜÐÜ KORDORU adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ ve paylaþtýrma giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartiyle günü DYRBKIR 8.CR MÜDÜRLÜÐÜ KORDORU adresinde yukarýda belirtilen saatler arasýnda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ giderlerini geçme - si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di - len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu Har cý a lý cý pa yý, ha le Dam ga Ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi - ler ve Tel la li ye Üc re ti ve Ta pu Har cý sa tý cý pa yý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- haleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 04. O þ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (Km. 126) T. C. DYRBKIR 8. CR MÜDÜRLÜÐÜDE (TÞIMZI ÇIK RTIRM LI) Resmi lanlar /2847 ESS. Örnek o: 27 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: Tapu Kaydý : Manavgat l çe si, Sýrt kö yü Kö yü, Sok mak ba þý Mev ki in de, 212 a da, 1 no lu par sel de ka yýt lý 6.803,31 m 2 yü zöl çüm lü Tar la borç lu nun his se si tam. Evsafý : Sa tý þa ko nu ta þýn maz Ma nav gat l çe si ne bað lý Sýrt kö yün Sok mak ba þý mev ki in de 212 a da 1 no lu par sel de, 6 803,31 m 2 mik ta rýn da dýr. Ta þýn ma zýn kay dýn da Be yan lar ha ne sin de (Kro ki sin de B har fi i le gös te ri len 1.746,49 m 2 lik kýs mý Ko run ma sý Ge rek li Ta þýn maz Kül tür ve Ta bi at Var lý ðý dýr.) no tu var dýr. Bu þerh ta þýn ma zýn do ðu bö lü mün de bir ký sým ye ri kap sa mak ta dýr. Ta þýn maz Ma nav gat mer ke zi nin 20 km ku ze yin de, de niz den 470 met re yük sek lik te ve Sýrt kö yün yer le þim ye ri nin de 3 km gü ne yin de yer al mak ta dýr. Kö yü Ma nav ga ta bað la yan a na yo lun do ðu ke na rýn da bu yo la cep he li dir. Par sel, ü ze rin de kül tür bit ki si bu lun ma yan boþ ký raç a ra zi dir. çe ri sin de e ko no mik de ðe ri ol ma yan 2 a det a þý sýz ya ban ar mu du ve 4 a det def ne a ða cý ve ba tý sýn da yo la ya kýn du rum da tek kat lý, i ki o da sý o lan m 2 o tu rum a lan lý ve du var la rý bri ket o lan bir ya pý mev cut tur. Ü ze ri ki re mit le ör tül müþ tür. Ta þýn maz ve çev re si en ge be li bir ya pý ya sa hip tir. Çev re sin de ta rým a ra zi si bu lun ma yýp taþ lýk, ka ya lýk ve or man lýk týr. Ta þýn ma zýn sý nýr la rý ze min de net o la rak be lir gin de ðil dir. Yü ze yi düz gün de ðil dir. Do ðu sun da ve ba tý sýn da or ta sý na doðru % 6-7, kuzey den gü ne ye de % 10 ci va rýn da e ðim li dir. E roz yon ris ki var dýr. Su lan ma im kâ ný ol ma yan ký raç bir a ra zi dir. To poð ra fik ya pý sý mo dern ta rým tek nik le ri i le ve rim li ta rým ya pýl ma sý uy gu lan ma sý i çin uy gun de ðil dir. n cak in san ve hay van gü cü ne da ya lý ký sýt lý o la rak hu bu bat e ki le rek de ðer len di ri le bi lir. Top ra ðý ye ter li de rin lik te de ðil dir. çe ri sin de bü yük o ran da sa bit ka ya lar mev cut tur. Bu ka ya lar dan do la yý e ko no mik ta rým ya pýl ma sý ký sýt lý dýr. Son yýl lar da kul la nýl ma dý ðýn dan ça lý lar bü yü müþ ba kým sýz bir du rum da dýr. Çev re si or man lýk ol du ðun dan di ki len bit ki le rin ko run ma sý so ru nu o la bi le cektir. mar Durumu : marsýz Muhammen Bedeli: ,00.-TL 1) Satýþ Þartlarý : Birinci Satýþ: 06/07/2012 günü 09:30 LE 09:40 saatleri arasýnda Manavgat 1. cra Müdürlüðü Koridoru Manavgat/ntalya adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 16/07/2012 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le - me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be - de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta - le bi dü þe cek tir. 2)- rtýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si o ra nýn da KT YTL (Türk li ra sý) ve ya Mil li bir ban ka nýn Te mi nat Mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le ya pý lýr. lý cý sý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. DM - G RES M BE DE L VE KDV ha le a lý cý sý na a it tir. TEL L L YE RES M LE T PU HRÇ VE MS RF L RI H LE LI CI SI T R FI D Ö DE R. VR S S TIÞ BE DE L DE TEL - L L YE HR CI LE BORÇ LU Y T T PU HRÇ VE MS RF L RI H LE LI CI SI GE - R DE E D LR. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3)- potek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- haleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5)- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6)- Satýþa iþti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2009/2847 E SS sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý iþ bu i la nýn tüm a la ka dar la ra (Borç lu Ha riç) teb lið ma hi - ye tin de ol du ðu i lan o lu nur (c. fl. K. 126) (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. dlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat verine geçerlidir. B: MVGT 1. CR MÜDÜRLÜÐÜDE (GYRMEKULÜ ÇIK RTIRM LI) Resmi lanlar GEÇMÞ OLSU Kýymetli kardeþimiz Mustafa Savaþ'ýn aðabeyi smail Savaþ baþarýlý bir kalp ameliyatý geçirmiþtir. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Çanakkale ve lçeleri Yeni sya Okuyucularý TZYE Said, Muhammed ve Erdal Baykal'ýn babasý smail Baykal'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Karamürsel Yeni sya Okuyucularý

13 Ruh lar â le min de in sa na Var ol mak is ter mi si niz? di ye bir su al so rul ma mýþ týr. Ya ra tý lýþ tan son ra Rab ken di ni ta nýt mýþ, ruh da Rab bi ni ta ný mýþ týr. Ve bu ta ný ma, in sa nýn bi lin çal tý na yer leþ miþ tir. Her do ðan s lâm fýt ra tý ü ze ri ne do ðar de mek de bu dur. Ya ni Rab bi nin var lý ðý o nun ru hu na, vic da ný na, ak lý na ve kal bi ne hâ sý lý bütün ben li ði ne kod lan mýþ, þif re len miþ tir. n san kü çük bir kâ i nat o la bi len, l lah ýn bütün i sim le ri ni ve sa n'at na kýþ la rý ný gös te re bi len bir fýt rat ta ya ra týl mýþ týr. l lah in sa na i man nu ruy la â lâ-yý il liy yin de ni len ya ra týl mýþ la rýn en yü ce se vi ye si ne çý ka bi le cek ve son suz Cen ne te lâ yýk bir de ðer ka za na bi le cek bir ye te nek ver miþ tir. Hazýrlayan: e-posta: 13 1 HZR 2012 CUM ESTTÜ Ce nâb-ý Hak þu kâ i nat ta ve di ðer â lem ler de sa yý sýz di ye bi le ce ði miz ka dar çok var lýk la rý ya rat mýþ týr. Bun la rýn hep si ya ra tý cý sý nýn e mir le ri ne uy gun o la - rak ya þan tý la rý ný de vam et tir mek te dir ler. n san ve cin i se fark lý bir ö zel lik te ya ra týl mýþ týr. O da ken di i ra de si ne gö re i yi ve kö tü o la cak yâ da ka bi li yet le ri ni in ki þaf et ti re cek yâ da on la rý kö rel te bi le cek ö zel lik te ya ra týl mýþ týr. Kâ i na týn mut lak hâ ki mi sa yý sýz var lýk lar i çe ri sin de çok az bir gru bu nu im ti ha na ta bi tut mak i çin kim se ye sor ma ya ih - ti ya cý el bet te yok tur. Mülk o nun dur; is te di ði gi bi, is te di ði ka dar ve is te di ði þe kil de ya ra týr. Biz in san lar i çin o na bo yun eð mek ten baþ ka hiçbir ak lî yol yok tur. Var ol mak is ter mi - sin? di ye bir so ru so ru la bil me si i çin bir mu ha ta býn var e - dil me si ge re kir. Ol ma yan bir þe ye böy le bir so ru nun so rul - ma sý dü þü nü le mez. Zi ra ol ma yan þe yin ne ha ya tý, ne bi lin ci, ne de i ra de si ve öz gür lü ðü yok tur. ra de ve öz gür lük ve ril - miþ bi ri i se za ten var e dil miþ de mek tir. Var e dil dik ten son ra da böy le bir so ru nun so rul ma sý an la mý ný yi tir miþ tir. Fa kat son suz bir â lem o lan a hi ret te son suz fýr sat ve gü zel lik ler i - çin de Ger çek an lam da var ol mak is ter mi sin? di ye bir so ru in sa nýn ya þar ken ö nün de dir. Ya ra týl dýk tan son ra da ger çek te hiçbir var lýk yok ol ma yý is te mez. Çün kü var lýk; mut lak ha yýr dýr, rah met tir ve her tür lü o lum suz þart la ra rað men yi ne de i yi dir. En ba sit bir bak te ri da hi ya þa mak i çin so nu na ka dar mü ca de le e der. Yol ke na rýn da ki sý ra dan bir bit ki da hi var lý ðý ný ve nes li ni de vam et tir mek i çin to hum la rý va sý ta sýy la bü yük bir a zim ve gay - ret le ça lý þýr. Var lýk la rýn bu mu az zam gü cü ve var ol ma is te ði kar þý sýn da her þey ça re siz dir. O nun i çin kâ i nat ta ya ra tý cý ha - riç hiçbir güç en kü çük bir zer re yi da hi yok e de mez. þ te bu var ol ma is te ði bi zim fýt ra tý mýz dýr, ya ra tý lý þý mýz dýr. Bu söz den ve ko nuþ mak tan da ha güç lü bir i fa de dir. Ce nâb-ý Hakk ýn ruh la rý mý za sor du ðu Ben si zin Rab bi niz de ðil mi - yim? so ru su na ver di ði miz E vet ce va bý i se yi ne fýt ra tý mýz ve ya ra tý lý þý mýz bu nu is pat e der. Rab i da re et mek, ih ti yaç - la rý kar þý la mak ve yö net mek ma na la rý na ge lir. Her in san, zih nin de ki fa a li yet ler den vü cu dunun ça lýþ tý rýl ma sý na ka dar her þe yi baþ ka bi ri si nin i da re et ti ði ni, ken di si nin ha be ri bi le ol ma dý ðý ný bi li yor. Bu söz ün Kur ân da zik re dil me si nin mak sat la rýn dan bi - ri si de, Hý ris ti yan la rýn in san kö tü o la rak do ðar ve vaf tiz e - dil me si ge re kir an la yý þý nýn yan lýþ lý ðý ný gös ter mek i çin dir. Her in san te miz o la rak ve s lâm fýt ra tý na gö re do ðar. Kim se kim se nin su çu nu da yük len mez. Ruh lar â le min de in sa na Var ol mak is ter mi si niz? di ye bir su al so rul ma mýþ týr. Ya ra tý lýþ tan son ra Rab ken di ni ta nýt - mýþ, ruh da Rab bi ni ta ný mýþ týr. Ve bu ta ný ma, in sa nýn bi lin - çal tý na yer leþ miþ tir. Her do ðan s lâm fýt ra tý ü ze ri ne do ðar de mek de bu dur. Ya ni Rab bi nin var lý ðý o nun ru hu na, vic da - ný na, ak lý na ve kal bi ne hâ sý lý bütün ben li ði ne kod lan mýþ, þif - re len miþ tir. n san i se bu bi lin çal týn da ki bil gi le ri is ter se küf - rün, i nanç sýz lý ðýn ka ra ka le miy le ka ra la ya bi lir, sil me ye ça lý - þa bi lir. Bu nun so nu cun da kalp ve vic da ný ný ka rar tan in kâr ka ran lý ðý nýn in sa nýn ben li ði ne yer leþ me si ya þa nýr. El bet te, din bir im ti han dýr, sý nav dýr. Öy ley se, di nî bil gi le rin her ke sin is ter is te mez ka bul e de ce ði ke sin lik te ol ma ma sý ge re kir. k - si tak dir de kö mür ruh lu E bu Ce hil ler le, el mas kalp li E bu Be - kir ler ay ný de ðer de o lur du. Kur ân da ha ki kat ler öy le has sas bir öl çü de a çýk lan mýþ týr ki, hem i ma na hem de in kâ ra ka pý a çýk bý ra kýl mýþ týr ve in sa nýn öz gür lü ðü ký sýt lan ma mýþ týr. n san kü çük bir kâ i nat o la bi len, l lah ýn bütün i sim le ri ni ve sa n'at na kýþ la rý ný gös te re bi len bir fýt rat ta ya ra týl mýþ týr. l lah in sa na i man nu ruy la â lâ-yý il liy yin de ni len ya ra týl - mýþ la rýn en yü ce se vi ye si ne çý ka bi le cek ve son suz Cen ne te lâ yýk bir de ðer ka za na bi le cek bir ye te nek ver miþ tir. n san ken di si ne e ma net e di len is ti dat ve ye te nek çe kir dek le ri ni i - ma nýn ý þý ðýy la, s lâ mi yet in su yuy la, kul luk top ra ðý al týn da l lah ýn ka nun la rý çer çe ve sin de bes ler ve ye tiþ ti rir se, ka bir - de ve a hi ret te son suz Cen net mey ve le ri ni ve re bi lir. Fa kat bu de re ce de ðer li ve ye te nek li ol ma nýn, baþ ka bir a çý dan bü yük bir ris ki de var dýr. Çün kü duy gu la rý na sý nýr ko nul - ma yan bir in san, ken di si ne ve ri len bu öz gür lü ðü ve sý nýr sýz - lý ðý kö tü ye kul la na rak is yan la, kü für le es fel-i sa fi lin de ni - len, var lýk lar i çin de en a þa ðý mer te be le re de dü þe bi lir. y rý - ca, ken di si ne ve ri len en de ðer li ci haz la rý ve duy gu la rý bo þu bo þu na har ca dý ðý ve kö relt ti ði i çin, so rum lu lu ðu nun bü - yük lü ðü o ra nýn da sor gu ya çe ki le cek tir. n san i çin yer yü zü nün im ti han ye ri ol ma sý, pey gam ber le - rin ve kut sal ki tap la rýn gön de ril me si, þey ta nýn ve Ce hen ne - min ya ra týl ma sý ve in san lý ðýn bü yük bir kýs mý nýn hi da ye ti bu la ma ma sý kö tü, þer de ðil dir. Bu nu bir ör nek le ak la yak laþ - týr mak müm kün. Meselâ, bir e li miz de bin, di ðer e li miz de on çe kir dek bu lun sun. Bu bin ve on çe kir dek, top ra ða a tý lý yor ve so nu cun da bi ni bo zu lu yor, o nu a ðaç o lu yor. On a ða cýn ver di ði fay da, bin çe kir de ðin ver di ði za ra rý hi çe in di rir. Bu - nun gi bi, ne fis ve þey tan la mü ca de le et mek sa ye sin de on mü kem mel in sa nýn çýk ma sý ve in san lý ðýn þe re fi ni bütün kâ i - nat hu zu run da göz ler ö nü ne ser me le ri, bin ler ce i nanç sý zýn in san lýk tü rü ne ver di ði za ra rý gö ze gös ter mez. Yüz yir mi dört bin pey gam ber, yüz yir mi dört mil yon ev li ya, yüz yir mi dört mil yon as fi ya ve kâ i nat ken di yü zü su yu hür me ti ne ya - ra tý lan Re sul-i Ek rem (asm) gi bi bir za tý ye tiþ ti ren bir ha ki - ka te hiç bir ka ran lýk þey le ke sü re mez, ka rar ta maz. Pe ki var lýk â le min de i yi bir in san ol mak i çin mut la ka Müs lü man ol mak ge re kir mi? Ön ce lik le þu söy le ne bi lir, â - lem le rin Rab bi, in sa nýn da ya ra tý cý sý ol du ðu i çin in sa ný en i yi bi len o dur. Ya pan bi lir, bi len ko nu þur ka i de sin ce, in sa ný en in ce duy gu su na ka dar na kýþ na kýþ iþ le ye rek ya ra tan Ce - nâb-ý Hak, in sa nýn na sýl i yi in san o la ca ðý ný ve na sýl mut lu o - la ca ðý ný el bet te en i yi bi len dir. l dý ðý nýz herhan gi bir ci ha - zýn ba kým ve iþ let me si kul lan ma ký la vu zu na uy gun ol maz sa, ci ha zý nýz i yi ci haz, siz de mut lu in san o la maz sý nýz. Müs lü man ol ma yan lar da i yi sý fat lar o la bi le ce ði ve ol du ðu gi bi Müs lü man o lan lar da da i yi ol ma yan, kö tü sý fat lar bu lu - na bi lir. Ya ni Müs lü man ol ma yan bir in sa nýn Müs lü man ca dav ra nýþ la rý ve iþ le ri o la bi lir. Ki, gü nü müz de ki Ba tý top lum - la rý i le s lâm top lum la rý na ge nel o la rak göz gez dir di ði miz de bu nu çar pý cý bir þe kil de gör mek te yiz. Be di üz za man bu ha ki - ka te þöy le dik ka ti çek miþ tir: Ma at te es süf [ü zün tü ve ri ci dir ki], gü zel þey le ri miz gayr-ý müs lim ler e li ne geç ti ði gi bi, gü zel o lan ah lâk la rý mý zý da yi ne gayr-ý müs lim ler çal mýþ lar. Gü ya bir ký sým iç ti maî [top lum sal, sos yal] ah lâk-ý â li ye miz [yük sek ah lâ ký mýz] ya ný mýz da re vaç bul ma dý ðýn dan [de ðe ri an la þýl - ma dý ðýn dan], bi ze da rý lýp on la ra git miþ. Ve on la rýn bir ký sým re zâ i li [re zil lik le ri], ken di le ri i çin de çok re vaç bul ma dý ðýn - dan ce ha le ti mi zin pa za rý na ge ti ril miþ. (Mü nâ za rât, s. 100) s lâ mi yet, in sa ni yet-i küb ra dýr. Ya ni, s lâ mi yet in sa ni ye tin en zir ve nok ta sý dýr. Bütün gü zel ah lâ kî de ðer ler s lâ mi yet te var dýr ve s lâ mi yet sa ye sin de ah lâk da yük se lir. Meselâ, an ne ba ba ya hür met ve say gý gü zel bir ah lâk týr ve s lâ mi yet in çok ö nem li bir de ðe ri dir. n ne ba ba ya öf bi le de me ye cek de re - ce has sa si yet gös te ril me si ge rek ti ði, Ce nâb-ý Hakk ýn e ze lî ke lâ mýn da em re dil miþ tir. y ný za man da, s lâ mi yet i le a hi re - te i na nan bir in sa nýn e be dî bir ha yat ta son suz o la rak be ra - ber ya þa ya ca ðý ný bil di ði an ne ba ba sý na gös te re ce ði say gý ve hür met, bu dün ya da ki son an lar da da ek sil me ye cek tir. Oy sa a hi ret i nan cý ol ma ya cak o lur sa, bu ah lâ kî tav rýn sa mi mi ye ti ve ni te li ði on dan bi re i ne cek tir. y ný þe kil de, bir ki þi nin gü - zel li ði za man la ek si len e þi ne kar þý sa da ka ti ve sev gi si de, s - lâ mi yet in a hi ret i nan cý sa ye sin de de ðiþ mez. Son suz bir ha - yat ta hu ri ler den çok da ha gü zel o la cak e be dî ha yat ar ka da þý - na kar þý gü zel ta výr ve dav ra nýþ la rýn da sü rek li lik ya þa nýr. Pey gam ber E fen di miz le (asm) bir lik te din, s lâ mi yet ke - ma le er miþ tir. Pey gam ber E fen di miz (asm) bütün de tay la rýy - la s lâ mi yet i ya þa mýþ ve an lat mýþ týr. Ce nâb-ý Hak in san lar da gör mek is te di ði bütün gü zel ah lâ ký da o nun ü ze rin de top la - mýþ týr. Bu nu da a çýk bir þe kil de e ze li ke lâ mýy la þöy le bil dir - miþ tir: De ki: E ðer l lah ý se vi yor sa nýz ba na u yun ki l lah da si zi sev sin. Bu â yet ten an la þýl mak ta dýr ki, Ce nâb-ý Hak sev gi si nin gös ter ge si Pey gam ber E fen di miz e (asm) uy mak, sün ne ti ni ya þa mak ve o nu reh ber ka bul et mek tir. Çün kü her ha re ket te Pey gam ber E fen di miz i (asm) ben ze me ye ça lý þýl dý - ðýn da s lâ mi yet ve do la yý sýy la Ce nâb-ý Hak ha tý ra ge le cek tir. Bu i se sü rek li her an Ce nâb-ý Hakk ýn hu zu run da in sa nýn bu - lun du ðu bi lin ci ni, ya ni kul luk tav rý ný ge liþ ti re cek tir. y rý ca, Ce nâb-ý Hakk ýn en sev di ði dav ra nýþ la rý en zir ve nok ta da ya - þa yan Pey gam ber E fen di miz (asm) gi bi dav ra nýl dý ðýn da sü - rek li en doð ru ve i yi ah lâ kî ta výr lar ser gi len miþ o la cak týr. s lâ mi yet fýt rat di ni dir. Ya ni in sa noð lu nun ya ra tý lýþ ö zel - lik le ri ne en uy gun din dir. n sa ný bi len ve ya ra tan yü ce l lah, o na en uy gun di ni de Pey gam ber E fen di miz (asm) gi bi en gü zel bir reh ber eþ li ðin de gön der miþ tir. yi bir Müs lü man do la yý sýy la i yi bir in san dýr da. Ya ni s lâm ýn hü küm le ri ne u - yan ve ye ri ne ge ti ren her in san, i yi in san dýr. Hü se yin-i Cis rî ( ) Be di üz za man Haz ret le ri nin fik ren bi ra de rim de - di ði Hü se yin, 1845 yý lýn da Trab lus þam da doð du. Bir ya þýn da ba ba sý ný, on ya þýn da da an ne si ni kay - bet ti. m ca sý Þeyh Mus ta fa Cis rî ta ra fýn dan bü yü tül dü. On se kiz ya þý na ka dar Trab lus ta din i lim le ri ni tah sil et - ti. Bu ra dan Bey rut a ge çe rek Mu ham med et-trab lu - sî nin ya nýn da ve o nun teþ vik le riy le fel se fe ve tek nik i - lim ler le il gi len di. Da ha son ra (1862) Ez her e geç ti. rap di li ve e de bi ya tý i le il gi len me, din dý þý â det ve ge - le nek le ri yu mu þak bir üs lûp la ten kit et me, çað daþ bi lim - ler le Ba tý dil le ri ni öð ren me ko nu la rýn da, ho ca sý Hü se yin el-mer sa fi den et ki len di. Din i lim le ri nin ya ný sý ra, fen i - lim le ri ne de il gi du yan, si ya sî ve il mî ya yýn la rý ya kýn dan ta kip e den bir öð ren ci o la rak dik kat le ri ü ze ri ne çek miþ - tir. Din i lim le riy le bir lik te ta biî ve ak lî i lim le rin de öð re - nil me si ge rek ti ði ne i nan mýþ ve bu nun ýs rar lý sa vu nu cu su ol muþ tur. Ez her de u zun sü re ka lýp i lim tah sil et mek is te - me si ne rað men ka la ma mýþ týr. Ön ce ken di has ta lý ðý dolayýsýyla Trab lus þam a git mek zo run da kal ma sý, da ha son ra da am ca sý nýn ve fat et me si se be biy le Ez her de ki tah si li ne de vam e de me miþ tir. Bun dan son ra Hal ve ti ta ri - ka tý na bað la na rak, za ma ný ný e ser ça lýþ ma la rý na ver miþ tir. Din i lim le riy le müs bet i lim le rin med re se ler de bir a ra da o ku tul ma sýn dan ya na dýr. O na gö re Ba tý nýn kal kýn ma sý - nýn te me lin de e ði tim var dýr. Bu se bep le ka dýn ve ço cuk - la rýn e ði ti mi baþ ta ol mak ü ze re e ði ti me ge rek li ö nem ve - ril me li dir. Ya yýn la ma ya baþ la dý ðý Ce ri de tü l-ta ra bu lus ad lý ga ze te nin ilk sa yý sý ný e ði ti me a yýr mýþ týr. Fi kir le ri nin des tek bul ma sý ü ze ri ne I I. b dül ha mid dö ne min de ba zý ay dýn ve bir ký sým zen gin le rin de des te ðiy le Trab lus - þam da din i lim le riy le fen bi lim le ri nin bir a ra da o ku tul - du ðu Va tan Med re se si ni aç tý (1879). Mü dür lü ðü nü üst - len di ði bu o kul da; rap di li ve e de bi ya tý, te mel s lâ mî - lim ler, Fran sýz ca, Türk çe, Coð raf ya, Man týk, Ma te ma tik ve Os man lý Ka nun la rý gi bi ders ler o ku tul du. ra la rýn da dö ne min ün lü i sim le rin den b düll ka dir el-mað ri bi, Sa id Ki ra mi, Kâ mil el-mi ka ti, b dül ke rim U vey da ve Re þid Rý za gi bi bir çok â lim bu ra da ders gör müþ tür. n cak, bu gü zel fa a li yet çe þit li se bep ler den do la yý üç yýl son ra med - re se nin ka pan ma sýy la a ka me te uð ra dý. Hü seyn-i Cis rî, med re se si nin ka pan ma sýn dan son ra, Mu ham med b duh, b ra him el-h deb ve h med b - bas el-ez he ri gi bi ün lü si ma lar la be ra ber ça lýþ tý ðý Bey - rut ta ki Med re se tü s-sul ta ni ye nin mü dür lü ðü ne a tan dý. Bir yýl gö rev yap týk tan son ra, sað lýk dolayýsýyla Trab lus - þam a dön dü. Trab lus þam da on yýl bo yun ca, ca mi ve med re se ler de ders ver di. Bu dö nem de fik ri a çý dan ö - nem li ge liþ me ler kat et ti. Be di üz za man Haz ret le ri nin Ri sa le-i ur da is mi ni zik ret ti ði Ri sa le-i Ha mi di ye ad lý e se ri ni bu sý ra lar da yaz dý. Tah rif ol muþ n cil ve Tev - rat tan Pey gam ber E fen di mi zin (asm) nü büv ve tiy le il gi li de lil ler çý kar dý ðý bu e se riy le il gi li o la rak Be di üz za man þöy le de miþ tir:..þ te bu ka dar tah ri fat la be ra ber, þu za - man da da hi, meþ hur Hü se yin Cis rî (rah me tul la hi a - leyh), o ki tap lar dan yüz on de lil, nü büv vet-i h me di ye - ye da ir çý kar mýþ týr. Ri sa le-i Ha mi di ye de yaz mýþ, o ri sa - le yi de Ma nas týr lý mer hum s ma il Hak ký ter cü me et miþ. Kim ar zu e der se o na mü ra ca at e der, gö rür. Hü se yin Cis rî, Sul tan b dül ha mid ta ra fýn dan sa ray ho - ca lý ðý na ta yin e di lin ce, s tan bul a git ti. Bir kaç ay gi bi ký sa bir sü re s tan bul da kal dýk tan son ra, sað lýk du ru mu nu ge rek çe gös te re rek pa di þah tan i zin is te di. Da ha faz la di nî e ði tim i le il gi len mek, di nî ve ci be le ri ni da ha hu zur lu bir or tam da i fa et mek mak sa dýy la mem le ke ti ne dön dü. Da ha ön ce den ya - yýn la ma ya baþ la dýk la rý Ce ri de tü l-ta ra bu lus u Mu ham med Kâ mil el-bu hay re i le neþ ri ne de vam et ti. Tem muz 1909 ta - ri hin de bu ra da Hakk ýn rah me ti ne ka vuþ tu. Hü se yin-i Cis rî, Ba tý lý tarz e ði ti min yay gýn laþ ma ya baþ - la dý ðý bir dö nem de med re se ler göz den dü þer ken, med re - se le rin ýs lâ hý i çin ça lýþ tý. Fen bi lim le riy le tak vi ye e dil miþ med re se le rin e ði ti me kat ký sað la ya ca ðý ný sa vun du. Müs - bet ge liþ me le rin s lâm a za rar ve re me ye ce ði gi bi, s lâm la çe liþ me di ði ni de öm rü bo yun ca is pat la ma ya ça lýþ tý. s lâm a dý na, müs bet i lim le rin ka bul gör müþ bu luþ la rý na kar þý çý kan la ra, sert ce vap lar ver di. Ri sa le-i ur da da ge çen i - fa de le rin de; Kim di ne is ti nad la, hi ma yet yo lun da mü - dev ve ri yet-i ar zý [dün ya nýn yu var lak lý ðý ný] in kâr e der se, sa dîk-ý ah mak týr [ah mak sa dýk týr], a düvv-ü þe did den [þid det li düþ man dan] da ha zi ya de za rar ver miþ o lur. di - ye rek, bu ha re ke tin di ne sa da kat o la rak de ðil, ak si ne hi - ya net o la rak e le a lýn ma sý ge rek ti ði ni be lir tir. (Mu ha ke - mat s. 50). s lâm â le mi nin çok yön lü teh li ke ler i le kar þý kar þý ya ol du ðu nu ve bu teh li ke le re kar þý Müs lü man la rýn a ki de le ri ni çok güç len dir me le ri ge re ði ü ze rin de du rur. ç ti hat ko nu sun da çok has sas týr. Müs lü man lar da þah si - yet kay bý na se be bi yet ver me mek i çin iç ti hat ka pý sý nýn faz la zor lan ma ma sý ge rek ti ði ne i na nýr. Os man lý Dev le - ti ne sað lam bir bað lý lý ðý var dýr. Ha li fe li ðin e hem mi ye ti ne bi na en dev le tin top rak bü tün lü ðü nün ko run ma sýn dan ya na dýr. Bu se bep ten do la yý, Os man lý Dev le ti ne kar þý mey da na ge len ay rý lýk çý ha re ket le rin kar þý sýn da yer a lýr. I - I. b dül ha mid in dýþ po li ti ka sý na des tek ve rir. Hü se yin-i Cis ri ye gö re sr-ý Sa a det te ya þa nan ha di se - ler rast ge le ge liþ me miþ tir. Bu dö nem den, ya pý la cak il mî ça lýþ ma lar la gü nü müz me se le le ri ne çö züm bu lu na bi lir. Ký ya me te ka dar Müs lü man la rýn kar þý la þa bi le ce ði o lay lar, bu a sýr da yo ðun bir þe kil de ya þan mýþ týr. Bu dö ne min o - lay la rýn dan in san lar i çin bü yük tec rü be ler çý ka rý la bi lir. Son a sýr lar da git tik çe bü yü yen mad de ci lik teh li ke si ne dik kat çe ker. Ba zý il mî bu luþ lar in kâr cý lý ða a let e dil mek te - dir. l min kö tü ye kul la nýl ma sý nýn ö nü ne ge çe bil mek i çin, s lâ mî a ki de le ri ak lî de lil ler le or ta ya koy ma ya ça lý þýr. Ce - nâb-ý Hakk ýn i na ye tiy le pey gam ber ler a ra cý lý ðýy la gös te - ri len mu' ci ze le rin ak len i za hý nýn müm kün ol du ðu nu kay - de der (Da vut ley his se lâ mýn de mi ri e rit me si gi bi). Cis ri, ya þa dý ðý dö nem de s lâm  le mi nin ö nem li mer - kez le rin de ta nýn mýþ ve meþ hur ol muþ tur. n cak, ken di - si þöh ret ten hoþ lan ma yan bir mi za ca sa hip ol du ðun dan ken di si ne tek lif e di len hiç bir gö re vi ka bul et me miþ tir. Var lýk ve in san

14 14 1 HZR 2012 CUM SPOR Y ÞKEDE KRR GÜÜ FUTBOLD ÞKE DDLRI YÖELK DV BUGÜE ERTELED. SVCI BUGÜKÜ OTURUMD MÜTLSII VERECEÐ ÇIKLDI. Millî futbolcu, " Çok mutluyum, tletico büyük bir kulüp"dedi EMRE'DE 2 YILLIK MZ TLETCO Mad rid e trans fer o lan Em re Be lö zoð lu dün sa bah er ken sa at ler de Mad rid in Ba ra jas Ha va a la ný na gel di. Liz bon dan 20 da ki ka ge cik mey le Mad rid e i nen Em re, çý kýþ ta ken di si ni bek le yen ba sýn men sup la rý na a çýk la ma da bu lun du. Fe ner bah çe'nin an laþ ma ya var ma ma sý ve yö ne tim i le tek nik e kip ta ra fýn dan, 'ku lü be za rar ve ri yor sun, v ru pa'ya git' u ya rý sýy la kar þý laþ ti ði id di a e di len Em re Be lö zoð lu, t le ti co Mad rid e gel di ðim i çin çok mut lu yum. t le ti co bü yük bir ku lüp ve s pan ya Li gi de öy le. Be nim i çin t le ti co ya gel mek çok ö nem liy di ve böy le bir im kan ol du ðu i çin çok mem nu num i fa de le ri ni kul lan dý. Gazetecilerin, r da Tu ran ýn Em re be nim a bim gi bi, on dan çok þey öð ren dim söz le ri ni ha týr lat ma sý ü ze ri ne mil li fut bol cu, E vet doð ru. Ben r da yla ko nuþ tum ve ken di si be nim kar de þim gi bi dir. ce va bý ný ver di. Em re Be lö zoð lu, sað lýk kon tro lün den geç tik ten son ra ken di si ni i ki yýl lý ðý na t le ti co Mad rid li ya pan res mi im za yý at tý. Bu a ra da s pan yol Mar ca ga ze te si nin yap tý ðý an ke te ka tý lan t le ti co Mad rid ta raf tar la rý nýn yüz de 65 i Em re nin trans fe ri ni o nay lý yor. 10 bin ki þi nin ka týl dý ðý an ket te t le ti co Mad rid, U ru gu ay lý Cris ti an Rod ri gu ez ve Em re yi al mak la i sa bet et ti mi? so ru su so rul du. n ketegö re, t le ti co ta raf ta rý (yüz de 64.2) ye ni trans fer le rin i sa bet li ol du ðu nu dü þü nü yor. tletico Madrid ile iki yýllýða anlaþan milli futbolcu Emre Belözoðlu, doktor kontrolünden geçip resmi imzayý atmak için dün sabah spanya'nýn baþkenti Madrid'e geldi. UEF Beþiktaþ'ý 5 yýl izleyecek VRUP Fut bol Fe de ras yon la rý Bir li ði (U E F), v ru pa ku pa la rýn dan men ce za la rý na çarp tý rý lan Be þik taþ i le Bur sas por hak kýn da res mi in ter net si te si ü ze rin den bir a çýk la ma yap tý. çýk la ma da, U E F Tah kim Ku ru lu'nun, ku lüp li sans ku ral la rý ný ve ma li fa ir play dü zen le me le ri ni ih lal et ti ði ge rek çe siy le Be þik taþ'ý, son yý lý, 5 yýl lýk bir pe ri yo tu kap sa ya cak þe kil de þart lý o la rak as ký ya a lýn mak ü ze re, U E F ku lüp or ga ni zas yon la rýn dan 2 yýl men et me ka ra rý al dý ðý be lir til di. Tah kim Ku ru lu'nun, U E - F Kon trol ve Di sip lin Ku ru lu'nun 1 Ma yýs'ta al dý ðý ka ra ra kar þý lýk Be þik taþ'ýn yap tý ðý baþ vu ru yu gö ze te rek ve bu nu kýs men ka bul e de rek, 500 bin av ro luk pa ra ce za sý ný 200 bin av ro ya dü þür dü ðü be lir ti len a çýk la ma da, bu meb la ðýn ya rý sý nýn, þart lý o la rak as ký yý a lý nan i kin ci yý la a it ol du ðu i fa de e dil di. BURSSPOR' 4 YIL SÜRE çýk la ma da, ay ný top lan tý da Bur sas por hak kýn da ki da va nýn da e le a lýn dý ðý, baþ vu ru nun kýs men ka bul e dil di ði ve ay ný þe kil de ku lüp li sans ku ral la rý ný ve ma li fa ir play dü zen le me le ri ni ih lal et ti ði ge rek çe siy le Bur sas por'un U E F'nýn ku lüp or ga ni zas yon la rýn dan bir yýl sü rey le men e dil di ði be lir til di. Bur sas por'un yap tý ðý baþ vu ru ne ti ce sin de, 200 bin av ro o la rak be lir le nen pa ra ce za sý nýn, 50 bin av ro ya in di ril di ði ve 4 yýl þart lý o la rak as ký ya a lýn dý ðý da kay de dil di. lý nan ka rar lar çer çe ve sin de Be þik taþ 5, Bur sas por i se 4 yýl lýk sü re i çin de ka týl ma hak ký ný ka zan dý ðý ilk U E F or ga ni zas yo nun dan men e di le cek. ÇÐ L Y'D K s tan bul da let Sa ra yý'nda sü ren fut bol da þi ke id di a la rý na yö ne lik da va bu gü ne er te len di. Du ruþ ma sav cý sý, bu gün kü o tu rum da mü ta la a sý ný ve re ce ði ni be lirt ti. 'Þi ke' da va sý nýn dün kü o tu ru mun da tu tuk suz sa nýk la rýn çap raz sor gu su na de vam e dil di. Bu gün kü o tu rum da tu tuk lu sa nýk la rýn çap raz sor gu la rý nýn ya pýl ma sý bek le ni yor. Du ruþ ma yý bu gü ne er te le yen Mah ke me Baþ ka ný Meh met E kin ci, tüm sa nýk la rýn gel me le ri ni is te di. Du ruþ ma sav cý sý da bu gün kü o tu rum da mü ta la a sý ný ve re ce ði ni be lirt ti. Ö te yan dan, du ruþ ma ne de niy le s tan bul da let Sa ra yý'nýn i çin de ve dý þýn da yo ðun gü ven lik ön lem le ri a lýn dý. Sa lo na ön ce ki du ruþ ma lar da ol du ðu gi bi sa de ce a na blok tan gi riþ sað lan dý. Sa lo na gi den di ðer ko ri dor ve ge çiþ ler gü ven lik ge rek çe siy le ka pa tý lýr ken, a san sör le rin de bu kat ta dur ma sý en gel len di. ZZ YILDIRIM 2 GÜ HSTEDE Fe ner bah çe Baþ ka ný ziz Yýl dý rým, ra hat sýz lan dý ðý i çin Þiþ li Et fal E ði tim ve raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Yýl dý rým ýn dok to ru Prof. Dr. Me tin Mih man lý, tet kik le rin de vam et ti ði ni ve Yýl dý rým'ýn en az 2 gün has ta ne de kal ma du ru mu nun bu lun du ðu nu söy le di. Fe ner bah çe Baþ ka ný ziz Yýl dý rým, fut bol da þi ke id di a la rý na yö ne lik da va nýn 16. Du ruþ ma sýn dan son ra ra hat sýz lan mýþ tý. Yýl dý rým ön ce ki sa bah Þiþ li Et fal E ði tim ve raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rý la rak te da vi al tý na a lýn dý. Dok to ru Prof. Dr. Me tin Mih man lý, Yýl dý rým ýn sað lýk du ru mu na i liþ kin a çýk la ma lar dý bu lun du. Mih man lý, Yýl dý rým ýn ka rýn að rý sý þi ka ye ti i le has ta ne ye gel di ði ni, sin di rim sis te min de prob lem ler ol du ðu nu tes pit et tik le ri ni an lat tý. Ha ya ti teh li ke arz e den bir du ru mun ol ma dý ðý ný ak ta ran Mih man lý, Pan kre as en zim le rin de bi raz yük se liþ ol du. Gý da sý ný ke se rek, te da vi si ni ya pa rak bu du ru mu dü zel ti yo ruz. Sa ný yo rum bir kaç gün da ha bu ra da o lur de di. smail'in Bulgaristan maçýnda sol diz ön çap raz bað la rý kopmuþtu. meliyat olan smail 6 ay sahalarda yok ML L Ta kým'ýn Bul ga ris tan i le yap tý ðý ha zýr lýk ma çýn da sol diz ön çap raz bað la rý ko pan Be þik taþ lý fut bol cu s ma il Köy ba þý, a me li yat ol du. Be þik taþ Ku lü bü Dok to ru Dev rim Ur gun, mu ha bi ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, s ma il Köy ba þý'nýn Ful ya cý ba dem Has ta ne si'nde Dr. Sar per Çe tin ka ya ta ra fýn dan a me li yat e dil di ði ni söy le di. O yun cu nun has ta ne de 2-3 gün kal ma sý ný plan la dýk la rý ný ak ta ran Ur gun, ''Ta bur cu ol ma sý nýn ar dýn dan te da vi sü re ci ni baþ la ta ca ðýz. Ye ni den sa ha la ra dö ne bil me si nin 4-6 ay gi bi bir sü re a la bi le ce ði ni ön gö rü yo ruz'' i fa de le ri ni kul lan dý. TFF açýkladý: Platini'den mektup gelmedi TÜRKYE Fut bol Fe de ras yo nu (TFF), U E F Baþ ka ný Mic hel Pla ti ni'den fe de ras yo na bir mek tup gel di ði ve U E F Ge nel Sek re te ri Gi an ni In fan ti no'nun sarf et ti ði id di a e di len cüm le le rin spe kü las yon dan i ba ret ol du ðu nudu yur du. TFF'den ya pý lan a çýk la ma da, son dö nem de ka mu o yun da TFF Baþ kan, yö ne ti ci ve i da re ci le ri nin FI F ve U E - F'da ki mev ki daþ la rýy la gö rüþ me le ri hak kýn da ya pý lan ha ber le rin dik kat le ta kip e dil di ði be lir ti le rek þöy le de nil di: ''Ge rek U E - F Baþ ka ný Sa yýn Pla ti ni'den bir mek tup gel di ði ge rek se de FI F Kon gre si'nde U E F Ge nel Sek re te ri Sa yýn In fan ti no'nun sarf et ti ði id di a e di len cüm le ler ta ma men spe kü las yon dan i ba ret tir. " Hamit ltýntop (Real Madrid) Mehmet Topal (Valencia) uri Þahin (Real Madrid) Transferin gözdeleri Ma yýs a yýn da spor ga ze te le rin de en çok Ha mit l týn top, Meh met To pal, Em re Be lö zoð lu ve u ri Þa hin'le il gi li ha ber ler yer al dý. M YIS a yý i le bir lik te spor say fa la rýn da ya yýn la nan trans fer ha ber le rin de en çok is mi ge çen fut bol cu la rýn, da ha ön ce ki yýl la rýn ak si ne Türk o yun cu lar ol du ðu or ta ya çýk tý. Med ya Ta kip jan sý In ter press in a raþ týr ma sý na gö re, spor say fa la rýn da ki trans fer ha ber le rin de en çok is mi ge çen fut bol cu, Re al Mad rid te for ma gi yen Ha mit l týn top ol du. Ge çen bir ay lýk sü re de top lam 415 ha ber de yer a lan l týn top u çý kan 351 ha ber le Va len ci a da top koþ tu ran Meh met To pal ýn ta kip et ti ði or ta ya çýk tý. U lu sal, böl ge sel ve ye rel i ki bi ne ya kýn ga ze te ve der gi yi kap - Portekiz maçýna sviçreli hakem ML L Fut bol Ta ký mý'nýn 2 Ha zi ran Cu mar te si gü nü dep las man da Por te kiz i le ya pa ca ðý ö zel kar þý laþ ma yý, s viç re li ha kem Step han Stu der yö ne te cek. Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu'ndan ya pý lan a çýk la ma da, Por te kiz Tür ki ye kar þý laþ ma sý ný s viç re Fut bol Fe de ras yo nu'ndan Step han Stu der'in yö ne te ce ði be lir ti lir ken, Stu der'in yar dým cý lýk la rý ný Ma nu el a var ro ve San dro Poz zi'nin ya pa ca ðý, dör dün cü ha ke min i se Por te kiz'den Jo a o Fer re i ra o la ca ðý i fa de e dil di. sa yan in ce le me so nu cu o lu þan lis te de, Ma yýs a yýn da Re al Mad rid te oy na yan u ri Þa hin in trans fer ha ber le ri 322 ye u la þýr ken, Em re Be lö zoð lu nun t le ti co Mad rid e trans fe ri nin i se 282 ha be re ko nu ol du ðu sap tan dý.geç ti ði miz se zo nu gol kra lý o la rak bi ti ren Bu rak Yýl maz da trans fer ha ber le rin de 276 kez gün de me gel di. Spor say fa la rýn da trans fer ha ber le rin de en çok is mi çý kan yer li fut bol cu lar a ra sýn da üst sý ra lar da, Gök han Tö re, l per Po tuk, Si nan Bo lat, Sab ri Sa rý oð lu, Ha san li Kal dý rým, Ya sin Öz te kin ve Ser vet Çe tin in yer al dý ðý be lir len di. Beþiktaþ Milangaz Eurolegue'de TUR KISH ir li nes E u ro le a gu e den ya pý lan a çýk la ma da, Be þik taþ Mi lan gaz ýn B Li san sý a la rak ö nü müz de ki se zon E u ro le a gu e e di rek grup lar dan ka tý la ca ðý ný bil dir di. Ko nu i le il gi li bil gi ve ren Be þik taþ Mi lan gaz ba þan tre nö rü Er gin ta man, E u ro le a gu e Be þik taþ Mi lan gaz a di rek ka týl ma hak ký ta ný dý. Bu nun i çin te þek kür e de riz di ye ko nuþ tu. Böy le lik le se zo nun da E u ro le ga u e'de na do lu E fes, Fe ner bah çe Ül ker ve Be þik taþ Mi lan gaz ül ke mi zi tem sil e de cek.

15 Y SPOR 1HZR 2012 CUM 15 Onur: Buffon ve Casillas'ýn futbolunu örnek alýyorum 2 Millî Takýmý Toulon'da finale çýktý nfrs'd dü zen le nen To u lon Tur nu va sý'nda - ki ya rý fi nal ma çýn da ev sa hi bi ni 1-0 ye nen 2 Mil li Fut bol Ta ký mý, fi na le yük sel di. Parc Des Sports Sta - dý'nda oy na nan kar þý laþ ma da Tür ki ye'nin go lü nü 18. da ki ka da pe nal tý dan Tev fik Kö se at tý. Tur nu va - da oy na nan di ðer ya rý fi nal ma çýn da i se Hol lan da'yý 4-2 ye nen Mek si ka, fi nal de 2 Mil li Ta ký mý'nýn ra ki - bi ol du. Parc Des Sports Sta dý'nda 1 Ha zi ran Cu ma gü nü Tür ki ye ve Mek si ka a ra sýn da oy na na cak fi nal ma çý TS 22.00'de baþ la ya cak. 2 Milli Takýmý tur - nu va da ki ilk ma çýn da Ja pon ya'yý 2-0 ye nen, i kin ci ma çýn da i se Mý sýr i le 1-1 be ra be re kalmýþtý. Onur Kývrak Trabzonspor kalesini özlediðini söyledi. Juventus kalecisi Gianluigi Buffon Real Madrid kalecisi Iker Casillas TRBZOSPOR'U ka le ci si O - nur Re cep Kýv rak, tek nik di rek - tör Þe nol Gü neþ'in Tür ki ye'nin en bü yük ka le ci le rin den bi ri ol - ma sý nýn, ken di si i çin cid di bir a - van taj ol du ðu nu söy le di. Ba þa rý lý fi le bek çi si O nur Kýv rak, bor doma vi li ku lü bün in ter net si te sin - de ya yým la nan a çýk la ma sýn da, z mir'de do ðup bü yü me si ne rað - men Trab zon'u tam an la mýy la be nim se yip, sa hip len di ði ni be - lirt ti. Oy na dý ðý ta kým i çin her þe - yi ni ver mek is te yen bir ka rak te re sa hip ol du ðu nu belirten O nur, ''So nuç ta bu ra dan ek mek yi yo - rum. Ken di mi bir Trab zon lu dan bi le da ha faz la Trab zon lu his se - di yo rum. Çün kü sa hip len miþ du rum da yým. Bu ra ya bað lan - dým. Ka zan mak i çin e lim den ne ge lir se ya pa rým'' i fa de le ri ni kul - lan dý. Fut bo la ka le ci o la rak baþ - la ma sý na rað men o kul ve ma hal - le maç la rýn da for vet te gö rev yap tý ðý ný i fa de e den O nur, þöy le de vam et ti: ''s lýn da gü zel gol ler de a tar dým a ma o dö nem de he - ve si mi al mýþ o la ca ðým ki þim di ka le de çok mut lu yum. (Þe nol Gü neþ) O nun bu ül ke nin en bü - yük ka le ci le rin den bi ri ol ma sý be nim i çin cid di bir a van taj. Ba - na söy le di ði 'bü yü dük çe mu hak - kak per for mans dü þük lü ðü o lur a ma o per for mans as la di be vur - ma ma lý dýr' sö zü her za man ku - la ðý ma kü pe dir.'' Ka le ci ler a ra - sýn da Buf fon ve Ca sil las'ý ta kip et ti ði ni be lir ten O nur, ''On la rýn han gi po zis yon lar da na sýl ha re - ket et tik le ri ni kav ra ma ya ça lý þýp, id man lar da uy gu lu yo rum. Ça lýþ - tý ðým tek nik di rek tör ve ka le ci an tre nö rü i se be nim i çin en bü - yük i ki þans'' yo ru mu nu yap tý. Karþýyaka'ya yeni baþkan nkrþiyk Spor Ku lü - bü baþ kan lý ðý na Ci han Bü - yü ko ral se çil di. Kar þý ya ka i kah Sa lo nu'nda di van baþ - kan lý ðý ný Yýl maz Öz þe ner'in yap tý ðý o la ðan ge nel ku rul da zat Ye þil ve Ci han Bü yü - ko ral ya rýþ tý. Se çim de 182 oy a lan Ci han Bü yü ko ral baþ - kan lý ða se çi lir ken, zat Ye þil i se 147 oy da kal dý. Ye ni baþ - ka n Ci han Bü yü ko ral, fut bol ta ký mý ný pla yoff'a ka la cak du ru ma ge ti re cek le ri ni, alt - ya pý ya da ö nem ve re cek le ri - ni be lirt ti. Bü yü ko ral, ta raf ta - rýy la að la yan, ta raf ta rýy la gü - len bir baþ kan o la ca ðý ný, bü - tün ca mi ay la ba rý þýk bir þe - kil de ça lýþ acaðýný söyledi.

16 Hýrsýzlar 5 bin a bo ne yi in ter net siz bý rak tý KO C E L DE, Türk Te le kom a a it yer al tý kab lo la rý ný ke sen þa hýs lar 5 bin a i le yi in ter net siz bý rak tý. Türk Te le kom e kip le ri bir çok ev den in ter net ve te le fon e ri þi mi nin ke sil di ði yö nün de ih bar al dý. Yet ki li ler, du ru mu po li se bil dir di. O lay la il gi li ya pý lan ça lýþ ma lar ne ti ce sin de z mit Tur gut Ma hal le si nde ki bir e ve bas kýn ya pan po lis ler, e vi nin ö nün de ki yer al týn da ki kab lo la rý ný çal dý ðý id di a e di len Ci van Ha mit G. (24) ve Fa tih Ö. yü (30) su çüs tü ya ka la dý. Yer al tý kab lo la rý nýn ke sil me si i le 5 bin a bo ne nin in ter net ve te le fon bað lan tý sý nýn ke sil di ði ni bil di ren yet ki li ler, ak sak lý ðý gi der mek i çin ça lýþ týk la rý ný be lirt ti. Zan lý lar kab lo kes me ma ki ne le ri i le ya ka lan dý. Gö zal tý na a lý nan zan lý lar dan Ci van Ha mit G. nin bir haf ta ön ce de kab lo hýr sýz lý ðý su çun dan gö zal tý na a lýn dý ðý ve mah ke me ta ra fýn dan tu tuk suz yar gý lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dý ðý öð re nil di. Gö zal tý na a lý nan zan lý lar em ni yet te ki i fa de le ri nin ar dýn dan ad li ye ye sevk e dil di. Kocaeli / cihan Ü MT VÂR O LU UZ: ÞU S TK BL KI LÂ BI Ç DE E YÜK SEK GÜR S DÂ S LÂMI S DÂ SI O L CK TIR Y1 HZR 2012 CUM Kur ân aþký yaþ tanýmýyor BRHM GÜLER, 82 YÞID KUR Â-I KERM ÖÐREEREK HEM GEÇLERE ÖREK OLUYOR, HEM DE KUR'Â ÖÐREME ÞKII YÞ SIIRI TIMDIÐII SPT EDYOR. KUR Â-I Ke rim i bü yük a zim le 82 ya þýn da öð re nen b ra him Gü ler, bir yan dan genç le re ör nek o lur ken di ðer yan dan Kur ân öð ren me aþ ký nýn yaþ ta ný ma dý ðý ný gös te ri yor. dý ya man mer kez de bu lu nan E bu be kir Sýd dýk Ca mi i nde her öð le na ma zý son ra sý 60 yaþ ve ü ze ri in san lar Kur ân öð ren mek i çin ca miye ko þu yor. Kur ân öð re nen ler i çin de bu lu nan b ra him Gü ler i sim li 82 ya þýn daki de de, di ðer ki þi le re de þevk ve ri yor. Gü ler de de genç le re ses le ne rek; Kur ân-ý Ke rim i mu - hak kak o ku yun, öð re nin bu ya þa ka dar bek le me yin. Za man ge çi yor, keþ ke ön ce den öð ren sey dim da ha çok o kur dum. l lah bu ho ca dan ra zý ol sun, gel di bi ze Kur ân öð ret ti, in san ol du ðu mu zun far ký na var dýk de di. Ca mi i ma mý ziz Yu su foð lu i se, 2012 yý lýn dan i ti ba ren bütün Tür ki ye'de ol du ðu gi bi ken di ca mi le rin de de bütün yaþ la ra hi tap e den Kur ân e ði ti mi ne baþ la dýk la rý ný söy le di. Kur sa 15 ki þi yi kay det tik le ri ni i fa de e den Yu su foð lu, Bu 15 kur si ye rin a ra sýn da en yaþ lý o lan b ra him Gü ler 82 ya þýn da, di ðer le ri de 60'ýn ü ze rin de yaþ la ra sa hip. b ra him Gü ler de de, bi zim tah min et ti ði miz den da ha a zim li çýk tý. çýk ça sý bu ka dar um mu yor duk de di. Kurs sü re si nin 15 Ha zi ran a ka dar de vam e de ce ði ni di le ge ti ren mam Yu su foð lu, Di ya net þ le ri o la rak 2013 yý lýn da da bu öð re tim fa a li yet le ri ne de vam e de cek le ri ni ve Kur ân bil me yen ve ya ge liþ tir mek is te yenlerin bu kurs la ra ka týl ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. dýyaman / Muhammed Zorlu Üretilen bu tiþörtler þarz etme özelliði taþýyor. Pa muk, pet ro le ba ðým lý lý ðý so na er di re bi lir BLM in san la rý, pa mu ðu, e lek tro nik ci haz la rý þarj e de bil me si ni sað la ya cak es nek lik ve i let ken lik ö zel li ði ka zan dýr ma yý ba þar dý. raþ týr ma cý lar, pa muk la e ner ji ka za nan ci haz la rýn pet ro le o lan ba ðým lý lý ðý so na er di re bi le ce ði ne i na ný yor. BD nin Gü ney Ca li for ni a Ü ni ver si te si nde ma ki ne mü hen dis li ði bö lü mün de a ka de mis yen o lan Xi a o dong Li, mes lek ta þý Li hong Ba o i le yap tý ðý a raþ týr ma hak kýn da, Ge le cek te, cep te le fon la rý ný zýn ký vý ra bi le ce ði niz bir kâ ðýt gi bi o la ca ðý ný dü þü nün. n cak es nek, ge ri le bi lir, a na kart la ra u yum lu e ner ji ye sa hip ol ma mýz lâ zým de di. Dö nü þüm den ge çir di ði ti þört i çin e ner ji kay na ðý a ra ma ya baþ la yan Li, de ney le ri ne de vam et mek i çin beþ do lar lýk ti þört ler kul lan dý. Ya pý lan iþ lem ler so nu cun da el de e di len ti þört, bu gü ne ka dar ü re ti len i yi kar bon ta ban lý sü per ka pa si tör per for man sý ný gös ter di. Ti þört, ya pý lan bin test te yüz de 97.3 e ner ji de po la ma ka pa si te si or ta ya koy du. Li, Bu çok u cuz ve çev re dos tu bir e ner ji el de et me yön te mi de di. ca dý hak kýn da Pe kin de ka týl dý ðý bir kon fe rans ta su num ya pan Li, Ben bü yük res me ba ký yo rum... Pi ya sa ya pa muk tan e ner ji el de e den bir çok ci haz sü rü le bi lir. r týk pet ro le muh taç ol mak zo run da de ði liz de di. 350 yýl lýk prob le mi 16 ya þýn da ki öð ren ci çöz dü T R H en bü yük bi lim in sa ný ve ma te ma tik çi le rin den bi ri ka bul e di len Sir I sa ac ew ton ta ra fýn dan 350 yýl ön ce ya zý lan bir prob lem, l man ya da ya þa yan 16 ya þýn da ki bir öð ren ci ta ra fýn dan çö zül dü. Dres den þehrin de ya þa yan Hint a sýl lý Sho ury ya Ray, i ki te mel par ça cýk di na mi ði te o ri si ni çöz me si nin ar dýn dan bi lim dün ya sý ta ra fýn dan da hi o la rak ka bul e di li yor. Fi zik çi ler, ew ton dan ka lan bu prob lem le ri geç miþ te bil gi sa yar la rýn yar dýmýy la çö ze bil miþ ti. Ray in sun du ðu çö züm, bi lim in san la rý na fýr la tý lan bir to pun ha va da iz le di ði yo lu he sap la - ma la rýn da yar dým cý o la cak. y ný za man da, to - Hint asýllý Shouryya Ray pun du va ra na sýl çar pa ca ðý ve du var dan na sýl se ke ce ði he sap la ma la rýn da da bi lim in san la rý na ko lay lýk sað la ya cak. Di e Welt ga ze te si nin ha be ri ne gö re, Ray, ew ton un prob le mi ni çöz me yi Dres den Ü ni ver si te si ne dü zen le dik le ri o kul ge zi sin de ka fa ya koy du. Ray, çö zü le me yen prob le me göz at tý ðýn da, mo dern me tod la rýn prob le mi çöz mek i çin ye ter li ol ma ya ca ðý ný an la dý. Ken di me ne den ol ma sýn ki di ye sor dum di yen Ray, Bir çö züm bu la bi le ce ði me i nan mý yor dum de di.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı