GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE"

Transkript

1 nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: SÐLIK BKI RECEP KDÐ: 12 Eylülcüler kürtajý da oldubittiye getirdiler u Sað lýk Ba ka ný Re cep k dað, kür taj tar týþ ma la rý için, Tar týþ ma la rý sað lýk lý gö tür mek lâzým. Tür ki ye de kür taj ko nu su bir 12 Ey lül dar be ya sa sýy la ol du bit ti ye ge ti ril miþ tir. Biz ya þam hak kýn dan ya na yýz i fa de le ri ni kul lan dý. nha be ri say fa 8 de PROF. DR. FRUK BUYRU: ormal doðum tercih edilmeli u s tan bul Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Ka dýn Has ta lýk la rý ve Do ðum na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Fa ruk Buy ru, Týb bî bir ge rek çe yok sa her za man nor mal do ðu mu ter cih et mek ge re kir. Biz bu nun al tý ný çi ze rek söy lü yo ruz dedi. n8 de S Y I BH TI I MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 HZR 2012 CUM 75 Kr ULUDERE MECLSTE dosyasý U LU DE RE SO RUÞ TUR M SI I YÜ RÜ TE D YR B KIR SV - CI LI ÐI, DOS Y D K B ZI BEL GE LE R MEC L SE GÖ DER D. MT VE GEELKURMY BELGELER DE SVCILIKT u Ö zel Yet ki li Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, U lu de re de 34 ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan o la yýn ar dýn dan baþ lat tý ðý so ruþ tur may la il gi li dos ya da bu lu nan ba zý bel ge ve bil gi le ri TBMM n san Hak la rý ný n ce le me Ko mis yo nu na gön der di. So ruþ tur ma kap sa mýn da, a ra la rýn da MT ve Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn da yer al dý ðý bir çok ku rum dan is te nen bel ge le rin sav cý lý ða u laþ tý ðý bil di ril di. HERO GÖRÜTÜLERYLE LGL SELS RPORU usav cý lý ðýn son o la rak, o lay dan son ra böl ge de in ce le me ler de bu lu nan TBMM n san Hak la rý ný n ce le me Ko mis yo nu ve çiþ le ri Ba kan lý ðý mü fet tiþ le rin ce ha zýr la nan ra por la rýn ya ný sý ra, SEL S'ýn in san sýz ha va a ra cý He ron un gö rün tü le riy le il gi li ha zýr la nan ra po ru da dos ya ya koy du ðu ve soruþturma dosyasýndaki klasör sayýsýnýn gelen belge ve bilgilerle 8'e ulaþtýðý belirtildi. nha be ri say fa 8 de FO TOÐ RF: ni as ya.com.tr BM GEEL SEKRETER B K-MU: Su ri ye, es ki Yu gos lav ya gi bi usu ri ye'de ki ge liþ me le ri 20 yýl ön ce es ki Yu gos lav ya'da ya þa nan la ra ben ze ten BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Göz lem ci le ri miz, u lus la ra ra sý top lu mun gö zü ku la ðý dýr. Þid det o lay la rý ný kay det mek ve bun la rý i lân et mek i çin o ra da yýz. Bu sa ye de suç lu lar so rum lu tu tu la bi lir þeklinde konuþtu. nha be ri say fa 7 de R CUMHURBÞKI HMEDEJD: Sorumlular cezalandýrýlsýn u ran Cum hur baþ ka ný Mah mud h me di ne jad, Fran ce 24 te le viz yo nu na yap tý ðý a çýk la ma da, Su ri ye de ge çen haf ta 100 den faz la ki þi nin ö lü mü ne yol a çan kat li a mýn so rum lu la rý nýn ce za lan dý rýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. n7 de srail ceset teslim ediyor n7 de ÖCELKLE ELE LIMLI Boyner: Kamu reformu þart u TÜ S D Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ü mit Boy ner, Tür ki ye nin B ye en teg ras yo nu nu ve de mok ra tik leþ me sü re ci ni de rin leþ tir mek a çý sýn dan ka mu re for mu nun ön ce lik le e le a lýn ma sý ge re ken bir ko nu ol du ðu nu bil dir di. n9 da Dýþ ticaret açýðý azalýyor n10 da Ha liç Ter sa ne sin de bað lý bu lu nan Ma vi Mar ma ra ge mi sin de dü - zen le nen prog ram da HH Baþ ka ný Bü lent Yýl dý rým ko nuþ tu. HLÇ TERSESDE TÖRE Mavi Marmara þehitleri dualarla uma vi Mar ma ra ge mi si ne s ra il as ker le ri nin dü zen le di ði bas kýn da þe hit dü þen 9 ki þi, sal dý rý nýn i kin ci yýl dö nü mün de Ha liç Ter sa ne sinde ki Ma vi Mar ma ra ge mi si nin üst gü ver te sin de dü zen le nen prog ram da dua lar la a nýl dý. nha be ri say fa 9 da 6 SI BDP L, 2 S BÐIMSIZ 8 vekile KCK fezlekesi ISS u Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, 6 sý BDP li, 2 si ba ðým sýz 8 mil let ve ki li hak kýn da te rör ör gü tü KCK ü ye si ol mak suç la ma sýy la do ku nul maz lýk la rý nýn kal dý rýl ma sý i çin fez le ke ha zýr la dý. n9 da BR SORK DURUÞMD HZIR BULUDURULCK Eruygur a polis celbi uer ge ne kon dâ vâ sýn da mah ke me, tu tuk suz sa nýk Þe ner E ruy gur un du ruþ ma la ra ka týl ma sýn da sa kýn ca ol ma dý ðý na da ir dlî Týp ra po runu ye ter li bu la rak, a vu ka tý nýn ye ni ra por ta le bi ni red det ti ve E ruy gur'un bir son ra ki du ruþ ma da ha zýr e dil me si i çin ge rek li ma kam la ra ta li mat ya zýl ma sý na ka rar ver di. nsay fa 9 da Þe ner E ruy gur Görmez: Birden fazla hacca gitmek büyük haksýzlýk nhber SYF 3 TE Serin ve yaðýþlý havalar, yerini güneþe býrakýyor nhber SYF 3 TE 350 yýllýk problemi Hint asýllý 16 yaþýndaki öðrenci çözdü nhber SYF 16 D

2 2 1 HZR 2012 CUM Y L H K Bu Hizb-i  zam ve bu Vird-i Ek ber, Ri sâ le-i ur men sup la rý na ba zý ey yâm-ý mü ba re ke de o kun ma sý i çin bir za man si ze de gön der mek hak ký nýz var... Bu þu hur-u mü ba re ke de ki pek çok be re ket le re ve ur la ra ve se vap la ra me dar dýr... ziz, sýd dýk kar deþ le rim, iz bü l-kur â nü l-mu az zam ýn hem H fev ka lâ de e hem mi ye ti, hem fay da la rý, hem o ku ma sýn da hiç bir ves ve se nin gel me me si, hem bü tün Kur ân ýn en se vap lý â yet le ri ni ih ti vâ sý, hem Ri sâ le-i u ri ye nin bü tün e sas la rý ný ve ha ki kat le ri ni cem et me si, hem her ke se, hu su san her va kit bü tün Kur ân ý o ku ma ya fýr sat bu la ma yan ve Ha fýz ol ma yan la ra ta mam Kur ân ýn bir nü mu ne-i kud sî si, hem ta mam Kur ân ýn te va fuk lu ta býn da bir mi sâli mu sað ða rý ve müj de ci si, hem mad dî ve lâf zî ve ma ne vî par lak bir i câz gös ter me si gi bi pek çok ha si yet le ri var ve bu þu hur-u mü ba re ke de ki pek Üç ay lar da Hizb-i Kur ân ve Hizb-i û ri ye yi o ku mak çok be re ket le re ve ur la ra ve se vap la ra me dar dýr ve o nun tab ý na ve neþ ri ne ça lýþ mýþ la ra çok bü yük ha yýr lar ka zan dý rýr. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 34, (ye ni tan zim, s. 76) *** Ben, na maz tes bi ha tý nýn â hi rin de o tuz üç de fa ke li me-i tev hi di zik re der ken, bir den kal bi me gel di ki: Ha dis-i þe rif te, Ba zan bir sa at te fek kür, bir se ne i ba det hük mü ne ge çer. Ri sâ le-i ur da o sa at var; ça lýþ, o sa a ti bul, ih tar e dil di.  de ta ih ti yar sýz bir sû ret te, Kur ân ýn â ye tü l-küb râ sý nýn i ki tef si ri o lan i ki  yet-i Küb râ ri sâ le le rin den mü lâh has te fek kü rî bir te kel lüm, tam bir sa at de vam et ti. Bak tým, si ze gön der di ðim  ye tü l-küb râ ri sâ le si nin Bi rin ci Ma ka mýn hü lâ sa sýn dan mün te hap gü zel bir sýr rý ný hü lâ say la, Yir mi Do ku zun cu Lem a-i ra bi ye den müs tah reç nur lu, tat lý fýk ra lar dan te rek küp e di yor. Ben, ke mâl-i lez zet le, her gün te fek kür le o ku ma ya baþ la dým. Bir kaç gün son ra ha tý rý ma gel di ki: Ma dem Ri sâ le-i ur bu za ma nýn bir mür þi di dir, ta le be le ri ne bir vird-i ek ber o la bi lir di ye ka le me al dým. Ve bü tün ri sâ le le rin hu su sî men ba la rý, ma den le ri o lan bin den zi ya de â yât-ý Kur â ni ye yi, ken di Kur â ným da, ev vel ce i þa ret ler ko yup bir Hizb-i  zam-ý Kur â nî yap mak ni yet et miþ tim. Þim di bu Hizb-i  zam ve bu Vird-i Ek ber, Ri sâ le-i ur men sup la rý na ba zý ey yâm-ý mü ba re ke de o kun ma sý i çin bir za man si ze de gön der mek hak ký nýz var. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 29, (ye ni tan zim, s. 56) *** Bu Ra ma zan-ý Þe rif te, Kur ân ý zevk ve þevk i le o ku mak çok ih ti ya cým var dý. Hal bu ki e lem li has ta - lýk, mad dî ve mâ ne vî sý kýn tý lar, yor gun luk la ve meþ ga le le rin te si riy le te lâþ et tim. Bir den Hüs rev in þi rin ka le miy le ya zý lan mu ci zât lý cüz ler ve Ha fýz li ve Ta hi rî ye pek çok se vap ka zan dý ran par lak ve ke râ met li Hiz bü l-ek ber-i Kur â ni ye yi bir bi ri ar ka sýn dan o ku ma ya baþ lar ken öy le bir zevk ve þevk ver di ki, bü tün o yor gun luk la rý hi çe in dir di. Hiç bir ves ve se ye mey dan ver me ye rek pek par lak bir sû ret te ders-i Kur â ni ye yi on lar dan din ler ken bü tün ruh u ca ným la ar zu et tim ve kast ve az met tim ki, müm kün ol du ðu de re ce de ay ný Hiz bü l-ek ber-i Kur â ni ye gi bi fo toð raf la mu ci zât lý Kur ân ý mý zý tab e de ce ðiz, in þa al lah... E mir dað Lâ hi ka sý, s. 217, (ye ni tan zim, s. 428) LÛ GT ÇE: ih ti vâ: çer me. cem: Top la ma. nü mu ne-i kud sî: Kud sî bir ör nek. mi sâl-i mu sað ðar: Kü - çül tül müþ bir ör nek. i câz: Mu' ci ze lik. ha si yet: Ö zel lik. þu hur-u mü ba re ke: Mü - ba rek ay lar, üç ay lar. me dar: Se bep, ve si le. â hir: Son. mü lâh has: Ký sal týl mýþ, ö zet len miþ. te kel lüm: Ko nuþ ma. müs tah reç: Çý ka rýl mýþ. te rek küp: O luþ ma, bir - den faz la þe yin bir leþ me - sin den o luþ ma. Hizb-i  zam-ý Kur â nî: Ri sâ le-i ur da ge çen Kur ân â yet le ri nin top lan - dý ðý e se rin a dý. Hizb-i  zam: Ri sâ le-i ur da ge çen Kur ân â yet - le ri nin top lan dý ðý e se rin a dý. Vird-i Ek ber: 1- Bü yük du â. 2- Be di üz za man Haz ret le ri nin Ri sâ le-i ur da ki i man ha ki kat le - rin den çý ka rýp ö zet le di ði rap ça du â met ni. ey yâm-ý mü ba re ke: Mü - ba rek gün ler. Hiz bü l-ek ber-i Kur â ni - ye: Ri sâ le-i ur da ge çen Kur ân â yet le ri nin top lan - dý ðý e se rin a dý.  Y E T H D S Ken di siy le Müs lü man kar de þi ta ra fýn dan is ti þa re e di len kim se, o na bil di ði fay da lý þe yi söy le ye rekyol gös ter sin. De ki: Ben si ze l lah ýn ha zi ne le ribe nim ya ným da dýr de mi yo rum. Si ze Ben gay bý bi li rim de de mi yo rum. Si ze Ben me le ðim de de mi yo rum. Ben an cak ba na vah ye di le ne u ya rým. En âm Sûresi: 50 /  ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, o: 1456 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ri sa le-i ur un ha ným ta le be le ri HS KOÇ ma il.com On lar, þu deh þet li as rýn or ta sýn da, Mu ham me dî gül ler ye tiþ ti ren ler. On lar, tah ri ba týn hýz la ya yýl dý ðý, â hir za ma nýn yan gý nýn da bir mil le tin var lý ðý o - lan a i le yi, sa pa sað lam tu tan lar. On lar ki Ri sa le-i ur dan al dýk la rý þef kat ders le riy le, na do lu nun gö be ðin de âb-ý ha yat çeþ me si a ça rak, ka dýn lýk o nu ru nu ve gu ru ru nu ya þa tan lar. Ri sa le-i ur hiz me tin de fe da kâr lý ðýn sý nýr la rý ný a þýp, bü yük bir sa y ve gay ret le in - san lý ðýn i ma ný ný mu ha fa za yo lun da ça lý þan Ri sa le-i ur un ha ným ta le be le ri bü yük bir teb ri ke lâ yýk lar. Se fa hat a te þin den ko run ma nýn zor ol du ðu böy le bir za man da, tüm â lem-i s lâm ve bütün dün ya ka dýn la rý na da hi da ya nak nok ta sý o lup, hiz met-i i ma ni ye de çý ðýr lar a ça rak; Bir Müs lü man ka dý ný na sýl o lur muþ? Ya da na sýl ol ma lýy mýþ? so ru su na li san-ý hal le riy le ce vap ve rip, dün ya ya i lân e den Ri sa le-i ur un ha ným ta le be le ri dir. Hem a i le le ri ni, hem bütün Müs lü man a i le le ri ni, as rýn bü tün çir kin li ði ne kar þý ko ru ma gö re vi yap mak ta dýr lar. Ri sa le-i ur u a ra yan ve þef kat ci he tiy le fýt ra ten Ri sa le-i ur a muh taç o lan ka dýn lar, Ri sa le-i ur un da i re sin de Zeh ra lar, Ha cer ler, Lüt fi ye ler o lu yor lar. Hiz meti i ma ni ye i çin sýr týn da o dun ta þý yan, sa bah la ra ka dar Ri sa le-i ur u ya zan be yi ne lam ba tu tan u run Ta le be le ri, bu gün de ay ný fe da kâr lý ðý da ha faz la sýy la gös te ri yor lar. En bü yük ziy ne ti, Ri sa le-i ur un mü cev he rat dük kâ ný na müþ te ri ol mak bi li yor lar. ki de fa u run hiz me ti i çin bu ra ya ka dar ge len kýy met li hem þi re miz Zeh ra nýn Med re se tü z- Zeh ra nýn kâ ðýt mas ra fý na i ki yüz li ra ver me si, ha ným lar kýs mýn da da Hüs rev ler, Fey zi ler, h med ler bu lun du ðu nu gös te ri yor. (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 387) u run ha ným ta le be le ri bütün dün ya ya þöy le ses le ni yor lar: Ey bu va tan da se fa hat ve ah lâk sýz lýk a te þi ni sön dü re rek, Müs lü man ka dý nýn e li ne, e be dî hu zur ve sa a de tin tek kay na ðý Ri sa le-i ur la rý tes lim e den Müþ fik Üs ta dý mýz! Se nin sü r'at le i ler le yi þi ne kar þý, ka rýn ca yü rü yüþ le ta kip te ol sak da, nur lu yo lun dan ay rýl ma ya ca ðýz. Bu ya zý mü na se be tiy le f yon ka ra hi sar ce ma a ti miz, ü ni ver si te li ur Ta le be le ri na mý na, biz le re her Pa zar yö re sel bö rek le ri, kat mer le ri, ders ha ne de ki kah val tý mý za gön de ren, Eb rar ve h met kar deþ le ri mi zi ur da i re sin de ye tiþ ti ren az mi ye Türk kan ab la mý za çok te þek kür e di yor ve ken di si ne de du â e di yo ruz. u run ha ným ta le be le ri ne ma þa al lah, ba re kâl lah di yo ruz

3 Y HBER 1 HZR 2012 CUM 3 Ye ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü b dul lah E R ÇIK BÞ Ya zý þ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER s tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKME Spor E di tö rü E rol DO YUR Ha ber Mü dü rü Recep BOZDÐ n ka ra Tem sil ci si Meh met K R Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOB Görsel Yönetmen: brahim ÖZDBK bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li s tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur þ ha ný, o: 1/2, s tan bul. Tel: (0212) K R TEM SL C L Ð: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. o: 29/24, Ba kan lýk lar/ K R Tel: (312) , , Fax: L M Y TEM SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: , Fax: KKTC TEM SL C L Ð: v ni E fen di Sok., o: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni sya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISS MZ V KT LE R Hic rî: 11 Recep 1433 Ru mî: 19 Mayýs 1428 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý l ler s tan bul z mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý Diyanet þleri Baþkaný Görmez: Birden fazla hacca gitmek büyük haksýzlýk DYET þ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, ba zý ki þi le rin de ði þik ül ke ler ü ze rin den ya da fark lý yön tem ler le, bir den faz la kez hac ca git ti ði ni an cak bu nun doð ru ol ma dý ðý ný söy le di. 4 ün cü Se ma vi ve Ev ren sel Din ler Kon gre si ne ka týl mak ü ze re Ka za kis - tan ýn baþ þehri s ta na ya ge len Di ya net þ le ri Baþ ka ný Gör mez, bu ra da Türk ga ze te ci le rin gün de me i liþ kin so ru la rý ný ce vap lan dýr dý. Geç ti ði miz gün ler de ya pý lan Hac ku r'a sý ar dýn dan ya þa nan tar týþ ma la ra da de ði nen Gör mez, Hac ca gi de cek le rin be lir len me sin de ku r'a çe ki mi ne baþ vu rul ma sý nýn en a dil yön tem ol du ðu nu, 1970 li yýl lar dan bu ya na Di ya net þ le ri Baþ kan lý ðý a - ra cý lý ðý i le hiç kim se nin bir den faz la Hac ca git me si - ne i zin ve ril me di ði ni an lat tý. Gör mez, Bin ler ce in - san yýl lar ca hac ca gi de bil mek i çin sý ra bek ler ken, bu nun i çin i çi ya nýp göz ya þý dö ker ken ba zý kim se - le rin, Tür ki ye nin ko ta sý na da za rar ve re rek 2,3,4 ke re hac ca git me si hak sýz lýk týr. Hak ka uy gun de ðil - dir di ye ko nuþ tu. Ka za kis tan da ki te mas la rý sý ra - sýn da, Ka za kis tan Din þ le ri jan sý Baþ ka ný La ma Þe rif i le de gö rüþ me fýr sa tý bul du ðu nu an la tan Gör mez, gö rüþ me sý ra sýn da 2 bin 500 ka zak din gö rev li si nin, Di ya net þ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan mes le kî e ði ti me ta bi tu tul ma sý ko nu sun da an laþ - ma ya var dýk la rý ný söy le di. Gör mez, Ka za kis tan Din þ le ri Baþ ka ný La ma Þe rif in, din a dam la rý ný eh li sün net a ka i di ne gö re ye tiþ tir mek is te dik le ri ni, bu sebep le baþ ka s lâm ül ke le rin de e ði tim gö ren i la hi - yat öð ren ci le ri nin Tür ki ye de ki i la hi yat fa kül te le - rin de e ði tim gör me le ri ko nu sun da des tek is te di ði - ni an la tan Gör mez, Bu ko nu yu da Tür ki ye de YÖK le gö rü þe ce ðim de di. Gör mez, son gün le rin tar týþ ma so nu su se zar yen le do ðum, kür taj ve nü fus ar tý þý i le il gi li o la rak Din þ le ri Yük sek Ku ru lu nun gö rev len di ril di ði ni ya kýn da bu ko nu lar la il gi li ge niþ kap sam lý a çýk la ma ya pý la rak hal kýn ay dýn la tý la ca ðý - ný i fa de et ti. Ka za kis tan ýn fark lý di nî grup lar a ra - sýn da ki di ya log ça lýþ ma sý ný da ö nem se di ði ni an la tan Gör mez, Din ler a ra sý di ya log ol maz, din a dam la rý a ra sýn da di ya log o lur. Ya ni i ki fark lý din den din a - da mý o tu rup ör ne ðin çev re i le il gi li, sa vaþ lar la il gi li bir ko nu yu gö rü þe bi lir, bu di ya log dur. n cak din - ler a ra sý di ya log ol maz. Din ler bir bi ri ne dö nüþ tü - rül mez, din a dam la rý dün ya i le il gi li ya þa nan so - run lar la il gi li so run la rý ný tar tý þýr de di. s ta na / a a HBERLER Ba þa rý lý öð ren ci nin ge le ce ðiy le oy na ný yor nstbul Ti ca ret O da sý ( TO) Yö ne tim Ku ru - lu Baþ ka ný Mu rat Yal çýn taþ, ü ni ver si te yer leþ tir me pu an yön te mi nin de ðiþ ti ril me si i le bin ler ce ba þa - rý lý öð ren ci nin ge le ce ðiy le oy nan dý ðý ný be lir te rek, Ka rar a ci len göz den ge çi ril me li de di. Yal çýn taþ, ü ni ver si te ye yer leþ tir me de o kul ba þa rý sý ný or ta dan kal dý ran YÖK Ge nel Ku rul ka ra rý nýn, e ði ti me a ðýr bir dar be vu ra ca ðý ný kay det ti Öð ren ci Seç - me ve Yer leþ tir me Ký la vu zu nda yer al dý ðý ü ze re, ye ni sis tem de o kul ba þa rý sý ný dik ka te a lan ðýr lýk lý Or ta öð re tim Ba þa rý Pu a ný ye ri ne, öð ren ci nin dip - lo ma no tu nun, ya ni Or ta öð re tim Ba þa rý Pu a ný nýn dik ka te a lý na ca ðý ný ha týr la tan Yal çýn taþ, dü zen le - me i le bü yük ya tý rým lar la e ði ti min ka li te si ni art tý - ran ö zel o kul la rýn, ay rý ca çok ba þa rý lý dev let o kul - la rý nýn yýl lar dan be ri har ca dýk la rý e mek le ri nin bo - þa gi de ce ði ni ve bin ler ce öð ren ci nin ge le ce ðiy le oy na na ca ðý ný i fa de et ti. Mu rat Yal çýn taþ, þun la rý kay det ti: lý nan ka ra rýn üç ta ne sa kýn ca sý var. Bi rin ci si, 1,8 mil yon öð ren ci yi il gi len di ren bir ka - ra rýn ü ni ver si te gi riþ im ti ha ný na bu ka dar az bir sü re kal mýþ ken a lýn ma sý doð ru de ðil dir. Öð ren ci - le rin psi ko lo ji si bo zu la cak. kin ci si, bun dan son - ra bü tün o kul la rýn e ði ti mi gev þe ye cek. Bun dan son ra bü tün o kul lar, öð ren ci le ri mað dur ol ma sýn di ye bol ke se den not ver me ye baþ la ya cak lar. Bu da e ði ti min ka li te si ni dü þü re cek. Yal çýn taþ, YÖK Ge nel Ku ru lu ka ra rý nýn a ci len göz den ge çi - ril me si nin þart ol du ðu nu be lir te rek, Bin ler ce ço - cu ða trav ma ya þat ma ya kim se nin hak ký yok de - ðer len dir me sin de bu lun du. s tan bul / a a Se rin gi den ha va lar, ý sýn ma ya baþ la ya cak ngülerdr et ki li o lan lo kal ya ðýþ lar dolayýsýyla se rin gi den ha va lar, yaz mev si mi nin ilk gü nün den i ti ba ren ý sýn ma ya baþ la ya cak. Me te o ro lo ji Ge nel Mü dür lü ðü nden al dý ðý bil gi ye gö re, Ma yýs a yý nýn bü yük bö lü mü nü mev sim nor mal le ri nin ü ze rin de ya ðýþ lý ge çi ren Gü ney Mar ma ra da bu gün den i ti - ba ren a çýk ve gü neþ li ha va et ki li o la cak. Yaz mev - si mi nin ilk gü nü o lan 1 Ha zi ran dan i ti ba ren ha - va lar ý sýn ma ya baþ la ya cak ve haf ta ba þý na ka dar böl ge de 6 de re ce ye va ran sý cak lýk ar týþ la rý ya þa na - cak. Gü ney Mar ma ra da haf ta ba þýn dan i ti ba ren 30 de re ce nin ü ze rin de sý cak lýk lar gö rü le cek. Bur - sa da de re ce a ra sýn da de ði þen ha va sý cak lýk - la rý, 4 Ha zi ran Pa zar te si gü nü i se mev sim nor mal - le ri o lan 28,4 de re ce nin ü ze ri ne çý ka rak, 31 de re - ce ye u la þa cak. Ba lý ke sir de sý cak lýk lar 4 Ha zi ran a ka dar 26 de re ce den 32 de re ce ye, Ça nak ka le de 24 ten 28 de re ce ye, Ya lo va da i se 23 ten 29 de re - ce ye ka dar çý ka cak. Bur sa / aa z mir de, sa ða nak yað mur sele sebep ol du nzmr DE kuv vet li ve gök gü rül tü lü sa ða nak ya - ðýþ ha ya tý o lum suz et ki le di. Þeh rin ö zel lik le yük - sek ve iç ke sim le rin de ge ce sa at le rin de et ki li o lan sa ða nak, sa ba ha ka dar de vam et ti. Ya ðýþ ve kuv - vet li rüz gâr dolayýsýyla o lu þan a ni sel, su bas ký ný ve taþ kýn gi bi o lum suz luk lar, u la þým da ak sa ma la ra sebep ol du. Ya ra la ma lý ve mad dî ha sar lý tra fik ka - za la rý mey da na ge lir ken, ba zý a raç lar da yol da kal dý. Ev le ri ni su ba san ve mah sur ka lan va tan - daþ lar, ken di im kân la rýy la ya da it fa i ye ve be le di - ye e kip le ri nin ça lýþ ma la rýy la kur ta rýl dý. Bu a ra da, Bor no va-kar þý ya ka Çev re yo lu, Os man ga zi vi ya - dü ðün de mey da na ge len he ye lan dolayýsýyla ta - ma men ka pan dý. Gö rev li le rin ça ba la rýy la yo lu kap la yan ça mur, taþ ve top rak ký sa sü re de kal dý rý - la rak, yol ye ni den tra fi ðe a çýl dý. z mir / a a YEDEK KUPO

4 4 Y KÜLTÜR ST 1 HZR 2012 CUM SOL D S Ð 1. Pey gam be ri miz'in (asm) so yun dan ge len le re hiz met e den le re ve ri len i sim. 2. Uc u ca ek le mek. - Köy ih ti yar he ye ti ü ye si. - Bir ya pým e ki. 3. Gü zel ko ku lu ka vun tü rü. - Yu mu þa tý cý krem. 4. t mek fi i li ni n fa i li. - Bü - yük da vul ço ma ðý. 5. E þit a ra lýk lý ya pý lan u yum lu ha re ket. - Tut mak tan di lek. 6. Ge niþ lik. - k ram da ilk he ce. - Man da yav ru su. 7. Va li nin en bü yük mül ki a mir ol du ðu i da rî bi rim. 8. Fý rýn at mos fer le rin de çok kul la ný lan, ko ku suz, din gin bir ga zýn e le men ti. - sap. 9. Ka yýk ve mo to run al týn da ki siv ri par ça, ký lýç. - Gö rüþ u zak lý ðý ný çok a zalt ma yan bir tür ha fif sis. - Ders ha ne, mec lis vb. yer ler de kul la ný lan ve o tu rup ya zý ya za cak bi çim de ya pý lan mo bil ya. 10. Kuþ ve ba lýk tut mak i çin tu za ða bý ra ký lan, ol ta ya ta ký lan yi ye cek ve ya yi ye cek gö rün tü sün de ki nes ne. - Ba kýr ta þý. YU K RI D Þ ÐI Y 1. Pers Kra lý Hüs rev'in a dý. 2. kin ci b dül ha mid'in sür gün ha ya tý ya þa dý ðý köþk. - Tak vim de o tuz gün lük sü re. 3. Ca mi ler de o ku nan iç e zan. - So ðan lý bir süs bit - ki si. 4. man la il gi si, bað lan tý sý o lan. - Ye ter siz, ki fa yet et me yen. 5. Saz da en ka lýn ses li tel. - Ya ký ný gö re me me has ta lý ðý. 6. Fars - ça da su. - Sak la dý ðý sýr rý a çýk lama yan. 7. Bir nota. - Bir su çu ba - ðýþ la ma. - Saatin kýsaltmasý. 8. Baþ lan gý cý bel li ol ma yan za man, ön ce siz lik. 9. Gü rül tü, pa týr tý. - U lu lazm bir pey gam ber. 10. Gö rün tü nün o dak nok ta sý na düþ me me sin den do ðan du rum. 11. Ka za kis tan'da bir þe hir. - Cüs se li, o la ða nüs tü bü yük. 12. Za ma ný bi lin me yen ta rih. - Bir þi i rin i çin de i ki ve ya da ha çok kez tek rar la nan bö lüm DÜKÜ BULMCI CEVBI H R E D K K Þ M M O R O E M L E E L H E M D R R R L K H M L E C Y Y E L S K S T K E T P M M E Z E H Z T B U L M C Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Can lý ve ha yat tar He pi miz ken di miz i çin ö zel bir gay re tin i çin - de yiz. Bu hal, ö zel o la rak ken di mi zi dü þün - mek ve ça lýþ mak ha li, fýt rî dir. Ya ra tý lýþ tan bi - ze Ya ra tý cý mý zýn bir bü yük ar ma ða ný dýr. Kim is te mez ki en i yi o la yým! Kim is te mez ki en mü kem mel bir ha ya tý ya þa ya bil me yi ya ka la ya yým! Kim is te mez ki gü zel huy la rý, gü zel â det le ri ser gi le ye - yim! Lâ kin ve e ðer þey tan, ne fis ve im ti han ol ma sa!.. yi, kö tü, mü kem mel lik ve nok san lýk bir de re ce is ter Mer te be, de re ce i se im ti han is ter. m ti - han da kim se kay bet me ye oy na ma ya ca ðý na gö re her kes ka zan mak is ter El bet te ki im ti ha na ta bi in sa noð lu in san lar bu nu is ter Bu hal i se gay ret is ter, ça lýþ ma is ter, Ya ra tý cý nýn e mir le ri ne i ta at ve u bu di ye ti ya ka la ya bil mek i se ih lâs is ter. Ve a sýl bi zim i çin bay ram gü nü o la cak; Rab bi mi zin bi zi ba ðýþ la dý ðý gü ne ka vu þa bil mek tir. Fýt ra tý mýz, ya - ra tý lý þý mýz i se bu nun gay re ti ni is ter. s lâ mý ya þa ya bil mek; bir dav ra nýþ mü kem mel li ði i çin de, en yük se ðe, en mü kem me le ka vu þa bil mek, u la þa bil mek tir. Bu ka vu þa bil me, u la þa bil me nin ilk ve son ba sa mak la rý i se i man dýr. man lý, iz an lý, nur lu bir ha yat týr Bu nur lu, i man lý ha ya tý ge rek le ri üz re ha ya týn i çin de ya þa ya bil mek tir. man da, nur lu bir ha yat ta ka za ným ve ya þa ma i çin gay ret is ter Ha ni dert len mek, ken di ne ö zel bir gay ret i çi ne gi - re bil mek var ya, bi ze lâ zým o lan dav ra nýþ; i man ve s - lâ mî bir ha ya tý ya ka la ya bil mek i çin dert len mek, bu yü ce he de fe ki lit len mek ol ma lý dýr He def, ki lit le ni le - cek hu su sî nok ta i se i man, i man ha ki kat le ri. man ha - ki kat le ri ni el de e de bil mek. man ha ki kat le ri ne ih ti ya - cý mýz ol du ðu nu bil mek þ ten, diþ ten ve en çok ö - nem se di ði miz her þey den çok bu i ma nî he def le re u - la þa bil mek gay re tin de o la bil mek Bu gay re ti ha ya tý ya þa ya bil me yi ken di mi ze i nan dýr mak. Bu i nanç la i - ma nýn en gin de ni zi ne a çý la bil mek Gay ret, he def ve i man lý, nur lu bir ha ya týn e ri þi lir li ði ni gös ter mek Gös te riþ ten, þe kil den, ya pay he def ler den ve ha - riç su ret ler den, si ret ler den sýy rýl mak Ö ze dön - mek. Ger çek bir i man lý ha ya týn yo lu na gir mek la bil di ðin ce, o la bil di ðin ce de rin lik le ri ne i ne bil - mek Ya þa mak Ya þat mak Ya þa tan ve ya þa - yan lar la bir ve be ra ber ol mak Be ra ber li ði ve ya - þa yý þý de vam et ti re bil mek Hu su sî, ö zel, nef si, gay ret iþ ba þa düþ me den, i - man lý ha ya týn stan dart la rýn dan kop ma dan, ko pa rýl - ma dan ol ma lý dýr, ya pý la bil me li dir Yok sa a hý va hý her kes söy ler ve mü kem mel ha yýf la nýr Ya ra tý lýþ - tan, fýt rî o la rak ve ri len ken di mi zi dü þün mek fi kir ve gay ret le ri, bu ra da bu saf ha da dev re ye gi re bil me li dir. man lý i nanç lý ol mak ve bu nu in ce den in ce ye ha ya - týn ip lik le ri i le dan tel gi bi iþ le ye bil mek Ken di mi zi, ken di ba þý mý za, ken di ken di mi ze dü þün me ye kal kar sak en u fak bir rüz gâ rýn bi le ö - nün de du ra ma yýz Dur ma mýz müm kün o la - maz ma i man lý, i nanç lý bir ha ya týn, ce ma a ti bir ça dý rýn i çin de yer a lýr sak Þahs-ý ma ne vî de - nen ça dý rý nýn al týn da ga ye le ri mi zi, he def le ri mi zi, i man lý ha ya týn ge rek le ri ni bir ve bir leþ ti re rek bir a ra ya ge ti re bi lir sek de ðil rüz gâr lar, fýr tý na lar, bo - ra lar, ka sýr ga la ra bi le kar þý ko ya rýz Ha ya tý mý zý i man lý bir da i re nin i çin de can lý ve ha - yat tar ký la bi li riz Te men ni, duâ ve a mel... h san-ý lâ hi ye ye maz ha - ri yet in þa al lah... Kur ân O ku ma Reh be ri (E lif bâ) Ma lû mu nuz, haf ta ya bu gün i ti ba rýy la ilk ve or ta öð re tim o kul la rý mýz da e ði - tim-öð re tim dö ne mi so na e ri yor. Öð - ren ci ler yo ru cu bir se zo nun ar dýn dan ta til yap - ma fýr sa tý bu la cak lar. O kul bi na la rý i se ba kým ve ta mi ra ta gi re cek El bet te ta til a ta let (tem bel lik, iþ le mez lik) de - mek de ðil dir. s lýn da ta til, nor mal za man lar da va - kit bu lu na ma yan ve bu se bep le te hir e di len ba zý de ði þik uð raþ lar i çin ay ný za man da bir fýr sat týr. Do - la yý sýy la ders ve ib ret al ma a maç lý ge zip gör mek gi bi bir ký sým e ði ti ci uð raþ lar da bi rer öð ren me va sý ta la rý dýr. Bir ký sým öð ren ci ler i se, yaz ta til le ri ni baþ ta Kur ân kur su ol mak ü ze re de ði þik kül tü rel ve sos yal ak ti vi te ler le ge çi re cek ler, kim bi lir! þ te, ga ze te miz Ye ni s ya da, bu gün ler de, ö - zel lik le il köð re tim ça ðýn da ki öð ren ci le re yö ne lik bir he di ye kam pan ya sý ný baþ lat mak ü ze re. O kul - la rýn son gü nün de, ya ni 8 Ha zi ran 2012 Cu ma gü nü baþ la ya cak do kuz gün lük ku pon ya yý mýy la, ga ze te miz o ku yu cu la rý na Kur ân O ku ma Reh be - ri (E lif bâ) e din me fýr sa tý su nu la cak. Ge rek Kur ân ýn ken di si, ge rek se o nu yü zün den o ku ma, o ku ma yý öð ren me ve öð ret me nin fa zi let - le ri hak kýn da on lar ca â yet, ha dis ve ve ci ze ol du ðu, siz sev gi li o ku yu cu la rý mý zýn ma lûm la rý dýr. Fa kat biz hiç ol maz sa bu ra da bi rer ör nek ver mek is te riz: * yet: Kur ân o kun du ðu za man o nu din le yin ve su sun ki rah me te e ri þe si niz. ( raf Sû re si: 204.) *Ha dis: Kur ân o ku yu nuz; çün kü Kur ân, ký ya - met gü nün de, ken di si ni o ku yan la ra þe fa at çi o la - rak ge le cek tir. (Müs lim, Mü sâ fi rîn 252; h med bn-i Han bel, Müs ned, V, 249, 251.) *Ve ci ze: Kur ân hem zi kir dir, hem fi kir dir, hem hik met tir, hem i lim dir, hem ha ki kat tir, hem þe ri at týr, hem sa dýr la ra þi fa, mü min le re hü da ve rah met tir. (Be di üz za man Sa id ur sî, Mes ne vî-i u ri ye, s. 205.) He men be lirt mek ge re kir se, Kur ân-ý Ke rim i yü zün den o ku mak, Müs lü man ýn üs tü ne bir va zi - fe dir, bir mü kel le fi yet tir. Za ten bir Müs lü man ýn bun dan u zak ya da mah rum kal ma sý dü þü nü le - mez. Þa yet böy le ek si ði o lan la rý mýz var sa, en ký sa za man da bu a çýk la rý mý zý te lâ fi et me mi zin ken di le hi mi ze ol du ðu þüp he siz dir. 16 x 23,5 cm e bat lý ve 32 say fa lý Kur ân O ku ma Reh be ri (E lif bâ) ki ta bý, ya yý ne vi miz bün ye sin de ha zýr lan dý. r ka da þý mýz Ma lik tom ta ra fýn dan ya yý na ha zýr la nan e ser, Ye ni s ya eþ ri yat raþ - týr ma Mer ke zi im za sýy la ba sýl dý. Ga ze te miz den ge len ta lep doð rul tu sun da ha zýr - la nan bu e se ri, ku pon kar þý lý ðý e di ne bi le ce ði niz gi bi, i kin ci bir þýk ta ter cih e di le bi lir si niz ki bu da mad dî gü cü nü zün el ver di ði öl çü de Kur ân Reh be ri a la rak bu ha yýr lý hiz me te kat ký da bu lun mak... Tak dir e der si niz ki, Kur ân o ku ma yý öð ret mek, öð re ne ne mad dî ve ma ne vî an lam da yar dým cý ol - mak çok fa zi let li a mel ler den dir. Ma hal le ca mi ni ze he di ye et mek; köy ler de ki ak ra ba-eþ-dost la rý ný za - ca mi le ri ne ve ril mek ü ze re- gön der mek; fah rî o la - rak Kur ân öð re ten ki þi le re he di ye et mek vb. yol - la rýy la bu ha yýr lý i þi ya pa bi lir si niz. Kur ân O ku ma Reh be ri ni da ðýt mak bu kut sî Üç y lar da rah me te u laþ mak i çin bir fýr sat Ye ni s ya eþ ri yat Pa zar la ma ve Da ðý tým Ser - vi si miz, top lu ta lep le ri ni zi kar þý la mak ve si zin a dý - ný za be lirt ti ði niz ad re se u laþ týr mak i çin iþ ba þýn - da no lu pos ta çe ki he sa bý na pa ra ya tý rýp, gön der mek is te di ði niz ad re si 0(212) nu ma ra lý te le fo na bil dir me niz ye ter li o la cak týr. Þim di de mü sa a de niz le, ki ta býn Tak dim ya zý - sýn dan ö nem li bir bö lü mü ak ta ra lým: Bu ki ta bý, Kur ân ý mý zý, o nun ge tir di ði e sas la rý, di ni mi zi öð ren me nin ilk ba sa ma ðý o lan, Kur ân-ý Ke rim i yü zün den o ku ma yý öð ren mek is te yen le re yar dým cý ol mak i çin ha zýr la dýk. / Kur ân-ý Ke rim rap ça ol du ðun dan, o nu doð ru o la rak o ku ya bil - mek i çin rap al fa be si ve gra me ri ne a it ba zý bil gi - le ri öð ren mek ge rek ti ði ni de u nut ma mak lâ zým. Da ha da ö nem li si, Kur ân o ku may la il gi li, sa de ce o na mah sus tec vid ka i de le ri ni de öð ren mek ge - rek tir. Bu Kur ân O ku ma Reh be ri nde i se biz, Kur ân ýn nor mal o la rak o ku na bil me si ni a maç la - dýk. Bun dan ma sa dý mýz, bir yaz ta ti li bo yun ca Kur ân öð ren me gay re ti i çin de o lan öð ren ci le rin, ay ný za man da faz la bir za man ve gay re te ih ti yaç duy ma dan, na maz ký la bi le cek se vi ye de Kur ân â - yet le rin den ez ber le me le ri ni te min et mek tir. Bu haf ta ki ya zý mý za son ve rir ken, ga ze te mi zin ye ni he di ye kam pan ya sý ný fýr sat bi le rek kör pe di - mað la ra en doð ru Kur ân o ku ma reh be ri ni he - di ye et me ni zi can u gö nül den di li yo ruz SI VE KÂTI OKUMK Ç TYTRO o yun cu su Yu suf Du ru, ba zý te le - viz yon di zi le rin de Os man lý pa di þah la rý ný ka dýn düþ kü nü ve zevk li se fa i çin de ya þa yan bir dev let a da mý gi bi gös te ril me si nin yan lýþ ol du ðu nu be lirt ti. Se mer kant Vak fý Ma nav - gat Tem sil ci li ði nin Meh met  kif Er soy Ka pa lý Spor Sa lo nu nda dü zen le di ði s tan - bul un fet hi nin 559 yýl dö nü mü fa a li yet le ri - ne ka tý lan ti yat ro cu Du ru, dün ya yý 6 a sýr yö net miþ Os man lý pa di þah la rý na ha ka ret e - de rek ti yat ro ve si ne ma ya pý la ma ya ca ðý ný ar týk bi ri le ri nin an la ma la rý ge rek ti ði ni söy - le di. Os man Ga zi yi Þeyh E de ba li siz, Yýl dý - rým Be ya zit i E mir Sul tan sýz, kin ci Mu rat ý Ha cý Bay ram-ý Ve li siz, Fa tih Sul tan Meh - med i k þem sed din siz, Ya vuz Sul tan Se - lim i Muf tî yu s se ka leyn ibn-i Ke mâl siz ve Ka nu nî Sul tan Sü ley man ý E bus su ud E fen - di siz dü þü nü le me ye ce ði ni be lir ten Du ru, Er tuð rul Ga zi nin oð lu Os man Ga zi ye son va si ye ti nin Oð lum be ni in cit sen bi le so yu - mu zun ý þý ðý ve yol gös te ri ci si o lan Þeyh E - de ba li yi in cit me sö zü ol du ðu nu i fa de et ti. Dün ya onlara hay ran biz ise kötülüyoruz T YT RO O YU CU SU YU SUF DU RU, DÜ Y OS M LI P D ÞH L RI - HY R KE, BZ DE SE K DI DÜÞ KÜ Ü G B T I TI LI YOR DE D. H YT L RI DÜ Y Y ZM VER MEK Ç T ÜS TÜ DE GEÇ T DURU, Dün ya Os man lý pa di þah la rý - na hay ran, biz de i se ka dýn düþ kü nü gi bi ta ný tý lý yor. Ha yat la rý dün ya ya ni - zam ver mek i çin at üs tün den in me - yen Os man Ga zi nin ço cuk la rý ný ka dýn düþ kü nü ve zev ki â lem pe þin de gös - ter mek ger çek ten ta ri he çok bü yük say gý sýz lýk. Ma car, s viç re ve vus tur - ya lý ta rih çi ler Ka nu nî Sul tan Sü ley - man da öv gü i le bah se der ken di zi de ci han pa di þa hý na Sü ley man di ye hi - tap et ti ri li yor. ç lýk tan öl me sin di ye kuþ lar i çin va kýf ku ran bir me de ni ye - tin ço cuk la rý na bun dan da ha bü yük bir ha ka ret o la maz. Muh te þem Sü - ley man a muh te þem, ör nek dev let a - da mý ve Pey gam ber E fen di miz Hz. Mu ham med (asm) kut lu sö zü ne maz har ol muþ Fa tih Sul tan Meh - med e fet hin ru hu na ya ký þýr film ler ya pýl ma lý de di. n tal ya / ci han Tiyatro o yun cu su Yu suf Du ru, dün ya yý 6 a sýr yö net - miþ Os man lý pa di þah la rý na ha ka ret e de rek ti yat ro ve si ne ma ya pý la ma ya ca ðý ný ar týk bi ri le ri nin an la - ma la rý ge rek ti ði ni söy le di. FOTOÐRF: CH Þi ir dost la rý bir a ra ya ge li yor KÜÇÜKÇEKMECE Be le di ye si, h met Ha þim den ö - dünç al dý ðý is miy le i kin ci kez dü zen le ye ce ði Göl Sa - at le ri Þi ir k þa mý prog ra mý i le e de bi yat dün ya sýn dan ö nem li i sim le ri bir kez da ha bir a ra ya ge ti re cek. Bu - gün Tür ki ye Ya zar lar Bir li ði s tan bul Þu be si nde baþ - la ya cak fa a li yet, ya rýn Kü çük çek me ce Ba lýk çý da - sý nda þa ir le ri ve þi ir dost la rý ný bu luþ tu ra cak. ki gün sü re cek fa a li yet; ün lü þa ir Ba hat tin Ka ra koç a O nur Ö dü lü ve ril me siy le baþ la ya cak ve ya rýn Hüs nü r - kan ýn kon se riy le son bu la cak. Mo de ra tör lü ðü nü Ke - rem lý þýk ýn ya pa ca ðý fa a li ye tin Ba lýk çý da sý nda ki a - ya ðý na e de bi yat ve sa nat dün ya sý nýn ün lü i sim le ri þi ir - le riy le renk ka ta cak. Kül tür Sa nat Ser vi si Der sim Film Fes ti va li nde insan haklarý vardý TU CE L Be le di ye si nce dü zen le nen 2. U lus la ra ra sý n san Hak la rý Der sim Film Fes ti va li so na er di.tun - ce li Be le di ye Baþ ka ný E di be Þa hin, 5 gün sü ren fes ti - va lin gü zel geç ti ði ni söy le di. Fes ti val kap sa mýn da 60 a ya kýn yer li ve ya ban cý film, bel ge sel ve ký sa fil min su - nul du ðu nu i fa de e den Þa hin, prog ram çer çe ve sin de ay rý ca pa nel ler, se mi ner ler ve ço cuk la ra yö ne lik film a töl ye le ri dü zen len di ði ni be lirt ti. Si ne ma sý ol ma yan bir þehre dü zen le dik le ri film fes ti va lin de, bü yük il giy - le kar þý laþ týk la rý ný vur gu la yan Þa hin, Fes ti va li mi zi yak la þýk 6 bin ki þi iz le di de di. Tun ce li / a a 3.Ca hit Kü le bi Mem le ke tim ko nu lu þi ir ya rýþ ma sý so nuç lan dý KSR Be le di ye si ve To kat Þa ir ler ve Ya - zar lar Der ne ði nce dü zen le nen 3. Ca hit Kü le bi Mem le ke tim ko nu lu þi ir ya rýþ ma sý so nuç lan dý. ik sar Be le di ye Baþ ka ný Du ran Ya di gar, ju ri ü ye le riy le dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, ya rýþ ma ya ka tý lan 50 e ser a ra - sýn dan de re ce ye gi ren þi ir le ri be lir le dik le ri ni be lirt ti. Ya di gar, ya rýþ ma da De niz li den Kal de ra ru muz lu Sal tuk Buð ra Bý çak ýn Gü li za rým Tür ki yem ad lý þi i riy le bi rin ci, n ka ra dan Ba hes ni ru muz lu Ra ma zan Tek ni kel in Gö çe be Yol lar da i sim li þi i riy le i kin ci, Van dan duk ru muz lu dem De - niz in i se Ka ra Sev da ad lý þi i riy le ü çün cü ol du ðu nu söy le di. To kat / a a Tokat ýn meþhur yemekleri kitapta toplanacak TOKT Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðü, yö - re nin ye mek kül tü rü nün or ta ya ko nul ma sý a ma cýy la ki tap ça lýþ ma sý baþ lat tý. Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðü Þu be Mü dü rü Se la hat - tin dý gü zel, Kýz Tek nik ve Mes lek Li se si Yi - ye cek çe cek Hiz met le ri Bö lü mü öð ret men - le ri Mü rüv vet Mut lu ve Ha bi be Ça kýr ýn des te ðiy le To kat ýn yö re sel ye mek le ri ni ko nu a lan bir ki tap çý kar mak i çin ça lýþ ma baþ lat - týk la rý ný söy le di. Ki tap ta yer a la cak fo toð raf - la rýn çe ki mi i çin Kýz Tek nik ve Mes lek Li se si Yi ye cek çe cek Hiz met le ri Bö lü mü nde ye - mek le rin ha zýr lan dý ðý ný i fa de e den dý gü zel, yö re de ki ye mek kül tü rü nü or ta ya çý kar mak is te dik le ri ni be lir tti. To kat / a a Diyarbakýr 3. Kitap Fuarý ný 98 bin kiþi ziyaret etti TÜM Fu ar cý lýk Ya pým Þ (TÜ YP) ve Tür - ki ye Ya yýn cý lar Bir li ði iþ bir li ðiy le dü zen le nen Di yar ba kýr 3. Ki tap Fu a rý ný 98 bin ki þi zi ya - ret et ti. Tüm Fu ar cý lýk Ya pým Þ Tem sil ci si Göz de Baþ tý mar yap tý ðý a çýk la ma da, ge çen haf ta 135 ya yý ne vi nin ka tý lý mýy la a çý lý þý ya - pý lan ki tap fu a rý na, Di yar ba kýr ýn ya ný sý ra Do ðu ve Gü ney do ðu na do lu böl ge le rin - de ki yer le þim bi rim le rin den de va tan daþ - la rýn yo ðun il gi gös ter di ði ni söy le di. Ge niþ ko nu yel pa ze si i çin de kon fe rans, söy le þi, pa nel ve þi ir din le ti si gi bi 44 kül tür fa a li ye - ti nin ger çek leþ ti ril di ði fu ar da, ay rý ca 300 ya za r im za gü nün de o kur la rýy la bu luþ ma im kâ ný bul du. Di yar ba kýr / a a Sý ra Dý þý Ob je ler bu ser gi de YPI Kre di Kül tür Sa nat Ya yýn cý lýk&ya pý Kre di Pri - va te Ban king ve Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi (CKM) Sa nat Ga le ri si iþ bir li ðiy le dü zen le nen Sý ra Dý þý Ob je ler ser gi si a çýl dý. CKM Sa nat Ga le ri - si nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, ser gi, ta ri he i liþ kin ob je, fo toð raf ve bel ge le ri sak la yan a i le ler ve ko lek si - yo ner ler le iþ bir li ði ya pý la rak der len di. Ser gi de yer a lan e ser le rin en dik kat çe ki ci o lan la rý a ra sýn da, Os man lý pa - di þa hý nýn has sa a la yýn da bu lu nan bir as ke rin ü ni for ma sý, a la yýn ih ti þam lý ge çit tö ren le rin de ki fo toð raf la rý, as ke rin si per de sa vaþ sý ra sýn da giz li ha ber leþ me de kul lan dý ðý i þa - ret lam ba sý ve pu su la sý bu lu nu yor. Os man lý dö ne min de, e - ko no mi nin kö tü ol du ðu sa vaþ yýl la rýn da köp rü mü ru ri ye - si o la rak ad lan dý rý lan, ver gi a lýn dý ðý ný gös te ren s tan bul Þeh re ma ne ti ya zý lý pa ra la rýn yer al dý ðý ser gi de, yý kan ma nýn zor ol du ðu dö nem le re mah sus sý ra dý þý bir ob je o lan pi re ka - pa ný gi bi ob je ler de ser gi le ni yor. s tan bul / a a Sýra Dýþý Objeler sergisi, tarihe iliþkin obje, fotoðraf ve belgeleri saklayan aileler ve koleksiyonerlerle iþbirliði yapýlarak derlendi. FOTOÐRF:

5 Y fer sa dog ni as ya.com.tr Ev li lik ya zý la rý na de vam e de lim: Gü nü müz þart la rý öy le bir bi çi me so kul du ki a de ta mo da nýn kö le li ði al týn da bir ya rýþ týr al mýþ ba þý ný gi di yor. Mo da dýr di ye rek en i þe ya ra maz, ma tah eþ ya lar yük sek meb lâð lar ö de ne rek e vin baþ kö þe le ri ni süs lü yor. Gün geç me den ye ni si asýl bir çeyiz? çý ký yor ve es ki o la rak ad de di len çö pü boy lu yor. Çe yiz di zer ken mo da nýn e si ri ol ma mak ö nem li bir nok ta. Eþ ya se çi min de dik kat li ol ma lý. Bu eþ ya lar; - El zem (çok lü zum lu, ol maz sa ol maz), - Lâ zým (ol ma lý), - Lü zum lu o la bi lir, þek lin de tas nif e di le bi lir. Sa de ce ge rek li o lan la rýn a lýn ma sý, eþ ya is ra fý na gi dil me me si mü him. E vi tý ka ba sa ge rek siz, lü zum suz eþ ya i le dol dur mak ya þa dý ðý mýz me kân la rý bo ðar. Çok eþ ya, ken di mi zi sý ký cý at mos fe re hap set me ye sebep o lur. Ha re ket a la ný ný ký sýt la yan eþ ya lar is ti ra hat ve ya þa ma me kâ ný o lan e vi sý ký cý, bu nal tý cý bir ye re dö nüþ tü rür. 1 HZR 2012 CUM MKLE 5 Çe yiz, bir ba ký ma ha ya ta ha zýr lýk mal ze me le ri ni top la mak týr. Çe yiz i þi ne ne re den baþ la ya cak sý nýz? Ön ce þu so ru nun ce va býn dan Çe yiz ko nu sun da ki mi ör nek al ma lý yýz? Hz. Fa tý ma nýn (ra) çe yiz lis te si ni ha týr la yý nýz: Üç a det min der, bir ha lý. Bir yas týk, i ki el de ðir me ni, bir su tu lu mu, bir su tes ti si, me þin den bir su bar da ðý, bir e lek, bir hav lu, bir koç pos tu, es ki bir ki lim, hur ma yap ra ðýn dan ö rül müþ bir se dir, i ki el bi se, u zun la ma sý na ört tük le rin de a yak la rý ný, en le me si ne ört tük le rin de baþ la rý ný a çýk ta bý ra kan bir kü çük yor gan. On lar bütün bu sý nýr lý eþ ya lar la bir ö mür sür dü. Ya biz ler? Bu gün han gi bi ri miz bu ka dar eþ ya i le ik ti fa e de bi li riz? l ginç tir, çe yiz ha zýr la nýr ken el hav lu sun dan ba þör tü sü ne, te le viz yon ör tü sün den mut fak sü sü ne ka dar her þey dü þü nü lür. Fa kat ne ki ta ba, ne ki tap lý ða da ir tek bir gi ri þim söz ko nu su ol maz. Ev ler de te le viz yon seh pa la rý, plaz ma tv ler baþ kö þe ye yer le þir de ki tap la ra bir tür lü yer bu lun maz. Ki tap lý bir mil le tiz. f ti har la bah set ti ði miz ta rih, ki tap ve kü tüp ha ne ler le do lu dur. Ki tap lý bir mil let, na sýl ki tap sýz bir yu va ku ra bi lir, ki tap sýz o la bi lir! (0 505) Kürtaj hak deðil; hak gasbýdýr! Si bel Ha ným: Kür taj ca iz de ðil mi dir? Gü nü müz tek no lo ji sin de ço cu ðun du ru mu ke sin bi li ne bi li yor. Ço cu ðun down sen drom lu ol du ðu nu ke sin bi li yor sak al dýr mak ca iz ol maz mý? Her ze min de hi tap ve ir þad Ba har mev si min de ve ze min le rin mü sa it za man la rýn da Tür ki ye miz de ve hat ta bü tün dün ya ül ke le rin de sa yý sýz faaliyet ler ya pý lýr. ba de tin ve sün ne tin i çi ne gi ren ler var, gir me yen ler var. Er kek yav ru la rý mýz i çin ya pý lan sün net me ra sim le ri, a dý ü ze rin de sün net. Bu i ti bar la bu ne vî i ba det, Sün net-i Se niy ye ye uy gun bir ha va ve e sin ti i çin de ol ma sý lâ zým dýr. Tür ki ye de 2 bin STK, 10 bin va kýf ve 90 bi ni aþ kýn der nek ve bu nun ya nýn da yi bu lan be le di ye miz de bu sün ne ti, çe þit li þart lar al týn da ic ra et mek te dir ler. Ya zý lý gör sel ba sýn da ta kip e dil di ðin de ba zý sün net ler, sün ne tin dý þý na çýk mak ta dýr. Bir ne v'î sün ne tin ma ne vî veç he si ne per de ler çek mek te dir ler. Bu nun i çin ba zý can dost la rý mýz bu sün ne ti nu mu ne-i im ti sal hâ le ge tir mek te dir ler. Bu nun son dö nem de en gü zel ör ne ði ni Tür ki ye mi zin dýþ dün ya ya ba kan her ci het le gör kem li il çe si Kum lu ca da Mü hen dis E min Can ve a i le si de ruh te et ti ler. Dý þa ba kan bir o te lin ge niþ dýþ bah çe sin de a çýk ha va da ve ak þa mýn se rin li ðin de i fa et ti ler. Ma lûm bu ne v'î sün net tö ren le ri ne her kes ve her ke sim ka tý lýr. Kum lu ca nýn mu ta sav ver fi kir ler le do lu be le di ye baþ ka ný a ziz kar de þim Hü sa med din Çe tin ka ya Bey den, se ra cý lýk la ge çi nen muh te rem le re ka dar her kes var dý. Yer li ve ya ban cý tu rist le rin de fo toð raf lar çek ti ði ve sey ret tik le ri tö re ne, ke lâm la rýn en gü ze li Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve ti i le baþ lan dý. r dýn dan i lâ hi ler ve ye mek fas lý ve on la rýn ar dýn dan da, gü nün ma na ve e hem mi ye ti i le il gi li sün net ko nuþ ma sý ve du â. Her i ki si ni de biz le re tev di et ti ler as lýn da, biz le ri de o nun i çin ça ðýr mýþ lar dý. Ka dir Bey ler le o nun i çin gel miþ tik. Biz ler de baþ ta n tal ya dan ve sa ir il ve il çe ler den ge len can a i le si nin can dost la rý nýn gö nül le ri ne, sa týr baþ lýk la rý ve me saj lar yük lü tes bit le ri mi zi Tür ki ye den ve dýþ dün ya dan ver dik. Biz ce en çar pý cý mi sa li, BD es ki dev let baþ ka ný Bill Clin ton un, Ka na da nýn baþ þeh rin de, Dün ya Sað lýk Ör gü tü nün IDS i le il gi li u lus la r a ra sý sem poz yu mun da ko nuþ ma sý dýr. O ko nuþ ma sýn da di yor du ki: 14 a sýr ön ce Hz. Mu ham med in (asm) or ta ya koy du ðu bu sün ne te, ar týk dün ya mil let le ri o la rak ye þil ý þýk yak ma nýn za ma ný gel miþ tir. Yok sa has ta lýk lar da ha da ar ta cak týr vs. O ra da bu lu nun sa ir din le re mün te sip i lim a dam la rý i ti raz et me miþ ve tas dik et miþ ler dir. Dün ya Sað lýk Ör gü tü nün tes bi ti ne gö re de 7 mil yar lýk dün ya a i le si nin er kek ler ba zýn da yüz de 34 ü nün sün net li ol du ðu or ta ya ko nul muþ tur. Pey gam ber E fen di miz (asm) Beþ þey fýt rat tan dýr, bi ri sün net tir bu yur muþ tur. E fen di miz, sey yi di miz, her þe yi miz o lan Pey gam be ri miz (asm) söy le di le ri nin ta ma mý ný ha ya ta koy muþ tur. Bu bab da to run la rý Hz. Hü se yin ve Hz. Ha san E fen di le ri mi zi do ðum la rý nýn ilk 7 nci gün le rin de sün net et tir miþ tir. Sos yal ha ya ta ve a i le ha ya tý na ba kan bu sün net ký ya me te ka dar de vam e de cek tir. Hz. sa ve Hz. Pey gam be ri miz (asm) dün ya ya teþ rif le rin de sün net li o la rak gel miþ ler dir. Bu sün net dü ðü nün de gü zel lik ler çok tu, bir ma ka le ye sýð ma ya cak ka dar. y rý bir gü zel ta ra fý, bi zi o ra ya top la yan kü çük kah ra man Yu suf Sa id in sün net iþ le mi dok tor ne za re tin de bir kaç gün ön ce ö zel bir yer de ya pýl mýþ týr. Bu çok ö nem li bir hu sus tur. Bu ci het le ba ba la rý E min Can Be yi teb rik e di yo rum. Bun lar da biz le rin hi tap ve ir þad ko nuþ ma la rý gi bi dir ve ör nek bir ha re ket tir. Yu ka rý da ra kam la rýy la tak dim et ti ðim ku rum ve ku ru luþ lar da bu na ri a yet et me li dir ler. me li yet ma sa la rý ay rý dýr, has ta zi ya ret ve zi ya fet ma hal le ri ay rý dýr. Kum lu ca nýn Be le di ye Baþ ka ný Hü sa med din Çe tin ka ya Bey göz le ri ni dün ya ya aç tý ðý Kum lu ca nýn bi ti þi ðin de ki Sa rý ca su kö yü ne, fe da kâr Su at Ka ya Bey le bir lik te git tik. Bu ra da dik ka ti mi çe ken, sý nýr ve yol gü zer gâ hýn da ki bir te pe yi tek nik va sý ta lar la kal dý ra rak, bir çok me kân lar dan sey re di len kü çük, fa kat muh te þem ve çok yön lü bir ca mi in þa et miþ ler, n ka ra Ko ca te pe gi bi. Ca mi nin alt kon fe rans sa lo nu nu bi raz toz lu gör düm, bir güz mev si min de ge lip bu ra la rýn toz la rý ný si le yim de dim. On lar da ka bul et ti ler. Kum lu ca baþ lý ba þý na bir ma ka le ve ki tap. Dü ðün de ki gü zel lik her þe ye be del. E me ði ge çen le ri gö nül den teb rik e di yo rum, bi raz yor duk, koþ tur duk, hak la rý ný he lâl et sin ler. Yüz yýllýk milliyetçilik anaforu (3) Yakýn Tarih Yazýlarý Türk O cak la rý, Türk çü ka dar Kürt çü de ye tiþ ti ri yor du Cum hu ri yet'in 10. yý lý mü na se be tiy le (1933'te) "u mu mî af" çý ka rý la ca ðý i lân e dil di. Bu i lâ nât tan do la yý, "suç lu/ce za lý" dam ga sý vu rul muþ pek çok ki þi i yi den i yi ye ü mi de ka pýl dý. þ te, böy le si bir ü mi de ka pý lan lar dan bi ri de "va tan ha i ni" yaf ta sý ya pýþ tý rýl dý ðý i çin, meþ hûr "Yüz Ell lik ler" lis te si ne da hil e di lip yurt dý þýn da ya þa ma ya mec bur e dil miþ o lan Ce lâ det Be dir han Bey dir. Ce lâ det Bey, 1933'te bu lun du ðu Su ri ye'nin Ta be ri ye Sâ hi lin den Re i si cum hur Mus ta fa Ke mal'e u zun ca bir mek tup ya za rak, Türk Kürt ay rým cý lý ðý nýn bit me si ge rek ti ði yö nün de ba zý tel kin ve tek lif ler de bu lu nur. Mek tu bun baþ kýs mýn da ki tes bit ler bö lü mün de i se, Kürt çü lük ha re ke ti nin e sa sýn da Türk çü lük ha re ke ti nin bir "ak sü lâ mel"i ol du ðu nu i fa de i le son de re ce dü þün dü rü cü bir ib ret tab lo su nu göz ler ö nü ne se rer. (OT: Üs tad Be di üz za man da, fik ri de ði þen ta le be si nin ay ný mâ nâ da ki "ak sü la mel"in te si ri i le bo zul du ðu nu i fa de e der.) þ te, M. Ke mal'e hi ta ben ka le me a lýn mýþ 1933 ta rih li mek tup ta ki ib re tâ miz i fa de ler: "Ha tý rým da kal dý ðý na gö re 10 Tem muz'un (23 Tem muz 1908'de ki Meþ rû ti yet'in i lâ ný nýn Ru mî gü nü nü kast e di yor) i kin ci se ne i dev ri ye si (1910) he nüz id rak o lun ma mýþ tý. Bir gün Þeh za de ba þý'nda bir ti yat ro bi na sýn da (Fe rah Ti yat ro su ol sa ge rek) mü him bir kon fe rans ve ri le ce ði ni e de bi yat öð ret me ni miz den öð ren miþ ve bu gi bi þey le re me rak lý bir kaç ar ka da þým la kon fe rans ma hal li ne git miþ tim. Sah ne ye i ki a dam çýk tý. Bi ri Yu suf k çu ra Bey i di. r ka da þý ný bi ze tak dim et ti. Bu za týn is mi s ma il Gas pe rens ki i di. Gas pe rens ki E fen di, s tan bul a ha li sin ce an la þýl ma sý müþ kil bir Türk çe i le u zun bir kon fe rans ver di. Mü te ma di yen Türk'ten ve gayr i Türk'ten bah se di yor du. "Kon fe rans bit ti ði za man, be nim ve ar ka daþ la rý mýn an la ya bil di ði þun dan i ba ret ti: Her kes Türk'tür, Tür ki ye'de Türk'ten baþ ka mil lî un sur yok tur ve ol ma ma lý dýr. "Bil mem na sýl bir te sa düf tür ki, o gün a ra mýz da hiç bir Türk ta le be yok tu. Ben den baþ ka, di ðer ar ka daþ la rý mýn bi ri Kürt, bi ri Çer kez, bi ri r na vut, bi ri Gür cü ve bi ri de Rum i di. "Er te si gün, mek tep te ay ný ar ka daþ lar bir a ra ya gel di ði miz za man, Gas pe rens ki E fen di nin kon fe ran sý mev zu ba his ol du. Meþ rû ti yet dev ri i le bir den bi re in ki þaf e den mü sa vat ý hu kuk ve tür lü þah sî, un su rî ve mez - he bî hür ri yet fi kir le riy le sür'at le te ma sa ge len genç di ma ðý mýz, Gas pe rens ki E fen di nin na za ri ya tý ný ka bul e de mi yor du. Bu na za ri yat, bi ze pek ay ký rý gel miþ, mâ ne vî ya tý mý zý a de ta is yan et tir miþ ti. "O ta rih te mek tep te bir ga ze te ha zýr la yýp neþ re di yor duk. Ga ze te nin ri yâ set i tah ri ri ye si (baþ ya zar lý ðý) be nim ü ze rim de i di. Gas pe rens ki E fen di nin kon fe ran sý nýn ben de yap mýþ ol du ðu ak sü lâ mel i le o la cak, mez kûr ga ze te de Kürt lü ðün ta ri hin den, ýr kýn dan, va ta nýn dan ve hu su si yet le rin den bah sey le dim. "Bu ve em sa lî kon fe rans lar ve neþ ri yat i le Os man lý hu du du da hi lin de ya þa yan gayr i Türk mil let le rin a ley hi ne ol mak ü ze re, ye ni bir Türk mil li ye ti nin e sa sa tý ku rul mak is te ni yor du. Bu þö ven mil li yet çi li ðin, da ha doð ru bir ta bir le baþ ka mil let le rin ka nýy la vü cu da ge ti ril mek is te ni len ye ni mil li ye tin e de bi ya tý ný yap mak ü ze re bir bir Türk O cak la rý, Türk Yurt la rý te sis o lun du. Mec mu a lar ve ki tap lar neþ re dil di. Genç le re bu yurt ve o cak lar da hu su si bir ter bi ye ve ri li yor du. "Reh ber le rin i ti ka dýn ca, bu o cak la rýn e þi ðin de ilk tem sîl a me li ye si (a si mi le ça lýþ ma sý) ya pý lý yor du. Fa kat, i le ri de gö re ce ðiz ki, bu o cak lar si ze Türk çü ye tiþ tir di ði ka dar, bi ze de Kürt çü ye tiþ ti ri yor du." (Bkz: Doz Ya yýn la rý, M. Ke mal'e Mek tup, s. 22) DOZ Ya yýn la rý a ra sýn da çý kan Ce la det Be dir han'ýn "M. Ke mal'e Mek tup" i sim li ki ta býn ka pa ðý. k çu ra'ya dik kat! Gö rül dü ðü gi bi, a sýl i þi ve ma hi ye ti ýrk çý lý ðý kö rük le mek o lan k çu ra, 1923 se çim le rin de CHP mil let ve ki li ol du. U zun yýl lar ü ni ver si te ler de si ya sî ta rih ders le ri ver di. Türk ta ri hi hak kýn da or ta ya ye ni tez ler at tý. 1931'den son ra bu tez le rin a de ta lo ko mo ti fi ro lün de ça lýþ tý. Öl dü ðü ta rih o lan 11 Mart 1935'e ka dar TTK Baþ kan lý ðý i le mil let ve kil li ði gö re vi ni bir lik te yü rüt tü. gop da dev re ye gi ri yor Türk Ta rih Ku ru mu nun k çu ra'ya e ma net e dil di ði ay ný yýl lar da ( ), ga rip tir ki Türk Di li Ku ru mu nun ba þý na da Er me ni a sýl lý gop Mar ta yan ge ti ril di. Son ra dan "Di la çar" so ya dý ve ri len TDK Ge nel Sek re te ri gop Mar ta yan, Gü neþ Dil Te o ri si nin sa hi - TRH ÇDE ltur han Cel kan bi o lup, öl dü ðü 1979 yý lý na ka dar da Türk Dil Der ne ði nin baþ kan lý ðý ný yap tý. (1934'te so ya dý kà nu nu çý kýn ca, M. Ke mal'e " ta türk" so ya dý ný o nun tek lif et ti ði ri vâ yet e di li yor. " ta türk" im za sý i se, o nun ka lig ra fi uz ma ný o lan kar de þi nin im za sý ný ta þý yor. ) gop i le Jo sif, her ne ka dar "e mut lu Türk'üm di ye ne" or tak pay da sýn da bu luþ muþ ol sa lar da, a ra la rýn da her han gi bir din, dil ve mil li yet bir li ði yok tur. Bun la rýn öz de ne de re ce Türk, ya Müs lü man ol duk la rý ný i se, va rýn siz te zek kür e din. Gayr ý Türk ol mak, a yýp de ðil, gü nah de ðil. l lah na sýl ya rat týy sa, na sýl tak dir et tiy se, o nu hür met i le ka bul et me li. yýp ve çir kin o lan, ken di ni ol du ðun dan baþ ka tür lü gös ter mek, sah te kâr lýk yap mak týr. "k sü lâ mel"e ka pýl mýþ o lan ta le be si ne ders ve rip kur ta rý yor Bu ra da, Meþ rû ti ye tin i la nýn dan on yýl son ra, ya ni 1918'de Be di üz za man Sa id ur sî i le Kürt kö ken li bir ta le be si a ra sýn da ya þan mýþ bir ha di se yi ak tar mak is ti yo ruz. Be di üz za man, son Is par ta ha ya týn da, 1955'ler de "Re i si cum hu ra ve Baþ ve ki le" di ye yaz dý ðý mek tu bu nun bir ye rin de þu ha tý ra sý ný an la tý yor: "Ben Van' da i ken ( ), ha mi yet li Kürd bir ta le be me de dim ki: 'Türk ler s lâ mi yet'e çok hiz met et miþ ler. Sen on la ra ne ni yet le ba ký yor sun?' De di: 'Ben Müs lü man bir Türk'ü, fâ sýk bir kar de þi me ter cih e di yo rum. Bel ki ba bam dan zi ya de o na a lâ ka da rým. Çün kü tam î mâ na hiz met e di yor lar.' Bir za man geç ti (l lah rah met et sin) o ta le bem, ben e sa ret te i ken, s tan bul'da mek te be gir miþ. E sa ret ten gel dik ten son ra gör düm. Ba zý ýrk çý mu al lim ler den al dý ðý ak sü'l a mel i le, o da Kürt çü lük da ma rý i le baþ ka bir mes le ðe gir miþ. Ba na de di: 'Ben þim di ga yet fâ sýk, hat tâ din siz de ol sa bir Kürd'ü, sâ lih bir Türk'e ter cih e di yo rum.' Son ra ben o nu bir kaç soh bet te kur tar dým. (*) Tam ka na a ti gel di ki: Türk ler, bu mil let i s lâ mi ye'nin kah ra man bir or du su dur." (E mir dað Lâ hi ka sý I I, Ye ni s ya eþ ri yat, st. 1996, s. 196) Bu ra da ak ta rý lan þu ha ki kat li i fa de ler, bu va tan da ne yin so run ve ne yin o so ru nun ak sü la mel bir so nu cu ol du ðu nu a çýk bir þe kil de göz ler ö nü ne ser mek te dir. Yap tý ðý mýz a raþ týr ma ya gö re, Be di üz za man'ýn bu ta le be si, ay ný za man da þa râ tül 'caz i sim li e se ri nin bir kâ tip li ði ni de yap mýþ o lan Mü küs'lü (Van, Bah çe sa ray) Ham za E fen di dir. Ham za E fen di, 1917'de s tan bul'a gel miþ, ü ni ver si te de tah sil gör müþ tür. s tan bul'da ki ba zý Türk çü ho ca la rýn ýrk çý lýk yap ma la rýn dan tah rik ol muþ, Kürt çü lü ðe mey let miþ ve hat ta iþ gal ci n gi liz le rin hi ma ye sin de ku ru lan (1918) Kürt Te a li Ce mi ye ti'nin de ü ye si ol muþ tur.... (*) Bu me se ley le il gi li bir baþ ka ri sâ le de ay - ný pa ra lel de þu i fa de ler zik re di li yor: "Son ra, ben, dört se ne son ra e sa ret ten ge lin ce o nun la ko nuþ tum. Ha mi yet i mil li ye bah si ol du. O de di: 'Ben þim di, ra fi zi bir Kür dü, sâ lih bir Türk ho ca sý na ter cih e de rim.' Ben de 'Ey vah!' de dim. 'e ka dar bo zul muþ sun?' Bir haf ta ça lýþ tým, o nu kur tar dým, es ki ha ki kat li ha li ne çe vir dim. (Ta rih çe i Ha yat, s. 128) Ön ce lik le þu nu i fa de e de lim ki: Kür taj bir hak de ðil; bir ci na yet tir, bir hak gas pý dýr. Her ne ka dar ço cuk he nüz a na rah min dey se de, ar týk ha ya tý var dýr, ru hu var dýr, duy gu la rý var dýr; ne ti ce i ti ba riy le hak ký var dýr, hu ku ku var dýr. O nu al dýr mak, o nu öl dür mek tir; dün ya ya gel miþ bir a da mý öl dür mek gi bi dir. So ru nu zu bir kaç mad de de ce vap la ya ca ðýz: 1- Tek no lo ji her þey de mek de ðil dir. Var o la ný tes bit e der. Fa kat ne ya kýn ge le ce ði, ne u zak ge le ce ði bi le mez, gö re mez ve keþ fe de mez. na rah min de ki ce nin de bu gün tes bit et ti ði bir prob le min, ce nin da ha a na rah min den çýk ma dan þi fâ i le so nuç la nýp so nuç lan ma ya ca ðý na ge nel lik le hük me de mez. Bu gün gö rü len bir sen dro mun, ya rýn bir iç den ge i le kay bo lup git me ye ce ði ni ve ya bu gün gö rül me yen bir prob le min ya rýn or ta ya çýk ma ya ca ðý ný kes ti re mez. Ön ted bir le ri al dýk tan son ra, l lah a tes lim ol mak tan baþ ka ça re var mý dýr? i te kim ö zür lü de ol sa, her ço cuk ve her in san l lah ýn bi rin ci de re ce de ku lu dur. 2- n sa nýn ya ra tý lý þý ta ma men be þer kud re ti nin dý þýn da; ta ma men Hâ lýk-ý Ke rîm in hil ka tiy le ve Fâ týr-ý Ka dîr in kud re tiy le ve tak di riy le il gi li bir a lan dýr. Ce nâb-ý Hak k'ýn tak dir bu yur du ðu ço cuk, tak dir et ti ði þe kil ve bi çim de a na rah mi ne bir çe kir dek o la rak dü þer. Bu ra da bes le nir, ge li þir, â zâ sý te þek kül e der, ken di si ne ruh ve ri lir; ya ni bu ra da halk e di lir. Bü tün bu sü reç le re bi zim be þer o la rak hiç bir mü dâ ha le miz yok tur. Her sü reç te ta ma men l lah ýn di le me si e sas týr ve l lah ýn em ri hâ kim dir. Kur ân bu ha kî ka ti, n ne le ri ni zin ra him le rin de si zi di le di ði gi bi þe kil len di ren O dur. 1 â ye tiy le bil di rir. 3- Ço cuk la rýn do ðuþ tan ge ti re bi le cek le ri ö zür le rin te me lin de ya tan se bep ler le il gi li ön ce den bir di zi tedbir al mak ve an ne ba ba ya bir di zi u ya rý lar yap mak ta bir sa kýn ca yok tur. Me se lâ, ya kýn ak ra ba ev li lik le ri ya pýl ma ma sý, kö tü a lýþ kan lýk la rýn sür at le terk e dil me si, bil has sa an ne nin hâ mi le lik dö ne min de be be ði ne o lum suz et ki ya pa cak her tür lü mad de a lý mý ný kes me si, ha yýr lý bir ev lât ver me si i çin l lah a du â sý ný ek sik et me me si, an ne ve ba ba a ra sýn da ki kan u yuþ maz lýk la rý nýn ve var sa sâ ir o lum suz bul gu la rýn ön ce den tet kik e di le rek ge rek li ted bir le rin za ma nýn da a lýn ma sý...vs. bun la rýn bir ka çý ve baþ lý ca la rý. Bun lar fýt rî e mir ler dir; bun la ra mu hak kak u yul ma lý dýr. Çün kü fýt rî e mir le re uy mak bil has sa ço cuk sað lý ðý ný o lum lu et ki le ye cek tir. n ne ve ba ba, ti tiz li ði ni bu nok ta ü ze rin de yo ðun laþ týr ma lý dýr. Bu, meþ rû dur ve câ iz dir. 4- Bu nun la be râ ber; se bep le ri çok faz la a bar týp, l lah ýn kud re tin den, em rin den, i râ de sin den ve rah me tin den u mu du nu kes mek doð ru bir dav ra nýþ de ðil dir; tev hid i nan cýy la bað daþ maz. Bil has sa dün ya ya gel mek ü ze re o lan ço cuk hak kýn da tek no lo ji ne der se de sin; l lah ýn rah me tin den u mu du mu zu yi tir me ye lim. Ge len ço cuk i çin ha yýr lý sý ný is te ye lim ve ha yýr lý bir tarz da gel me si i çin du â e de lim. l lah ha yýr lý ev lât lar ver sin. 5- na rah min de yu mur ta a þý lan dýk tan son ra ko nu muz la il gi li o la rak i ki a na ev re var dýr: a) Ruh ve ril me den ve ko lu-ba ca ðý, ka fa sý ve sâ ir vü cut â zâ la rý be lir me den ön ce ki ilk ev re. Bu ev re ge nel lik le en faz la ilk yüz yir mi gü ne ka dar sü rer. Bu ev re de ce nin her ge çen gün hýz la ge liþ mek te, her ge çen gün ye ni ye ni te þek kül le re ka vuþ mak ta dýr. Ha ya tî ve zo run lu ma ze re tin ol ma sý ha lin de, bu ilk ev re de a þý lan mýþ yu mur ta nýn a lýn ma sý ný â lim ler müm kün ve ca iz gör mek te dir ler. Me se lâ; ka dýn has ta ve ha mi le lik du ru mu has ta lý ðý ný ar ttý ra cak i se; ve ya ha mi le li ðin ke sin bir ö lüm le so nuç la na ca ðý bi li ni yor sa, ya da an ne em zik li o lup ha mi le lik ten do la yý sü tü nü e lin de ki ço cu ðun dan kes mek zo run da kal dý ðýn da ba ba nýn ço cu ðu na ba ka ma ya cak öl çü de fa kir ol ma sý ha lin de; ya hut çev re a þý rý de re ce de bo zuk o lup, do ða cak ço cu ðun fit ne ve fe sat or ta mýn da bü yü me sin den kor ku lu yor sa ilk kýrk gün i çin de ce ni nin a lýn ma sý ný ca iz gö ren ler var dýr. b) Ruh ve ril dik ten ve vü cut a za la rý te þek kül et tik ten son ra ki ev re. Bu ev re yak la þýk yüz yir mi gün den son ra ki ev re dir. (Bu ra da ki yüz yir mi gün ra ka mý, ge nel ve yak la þýk bir ra kam dýr. Ki mi ce nin ler da ha ön ce de vü cut a za la rý ta ný na cak de re ce de te þek kül saf ha sý na gi re bil mek te dir ler.) na rah mi ne düþ müþ ve ko lu-ba ca ðý-ka fa sý þe kil len miþ bir be be ðin, ul tra son la, çok da ha net gös te ren baþ ka ci haz lar la ve ya test ler le ne ka dar ö zür lü, sa kat ya da ka lýt sal has ta lýk lý ol du ðu tesbit e dil miþ o lur sa ol sun; al dýr mak ci na yet o lur; ca iz de ðil dir. 6- De mek, ru hu bu lu nan ve can lý o lan en az yüz yir mi gün lük bir ce nin i çin ar týk han gi se bep ve so nuç or ta ya çýk mýþ o lur sa ol sun; al dýr ma ve im ha et me yo lu di nen bu lun ma mak ta dýr. Çün kü o ar týk bir be þer dir, bir in san dýr, bir fert tir, l lah ýn ku lu dur. O na ha yat ve ren de, rýzk ve ren de, ö lüm tak dir e de cek o lan da Ce nâb-ý l lah týr. Üs tad Be dî üz za man Sa id ur sî nin i fa de siy le, ya ra tý la cak ço cuk ta bin de do kuz yüz dok san do kuz his se sa hi bi Hâ lýk-ý Ra hîm dir Ço cu ðun ge li þim bo zuk lu ðu i çin de ol du ðu var sa yý mý ný güç len di re bi le cek bul gu la rýn, ce ni ni al mak i çin ye ter li ve zo run lu bir se bep ol du ðu yo lun da ev ham la rý tah rik et me ye ka na a ti miz ce ge rek yok tur. Bi zim tav si ye miz: n ne ve ba ba la rýn ge rek li bütün sýh hî, týb bî ve sos yal ted bir le ri ön ce den al ma la rý ve ha mi le lik dö ne min de be bek te o lum suz iz ve et ki bý ra ka cak dav ra nýþ lar dan u zak bu lun ma la rý dýr. Ço cuk ta down sen dro mu, mon gol ve ya baþ ka bir ka lýt sal ra hat sýz lý ðýn bu lun ma dý ðý yo lun da az da ol sa bir ih ti mal var ken, l lah ýn tak di ri ne gü ven me yip ce ni ni te lef et mek so rum lu luk tan u zak de ðil dir. Dipnotlar: 1- Âl-i m rân Sû re si, 3/6. 2- Be dî üz za man, Mek tû bât, S. 80.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU:

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: SiyahMaviKýrmýzýSarý "Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (nbiya: 21/107) 22 isan ý bekleyiniz... uþliurf D BÜÜK ZDHM ÞDI PGMBR SVGS STDUM SIÐMDI nha be ri sayfa 6 da ubdüzzm I VUKTLRID HÜSMTT

Detaylı

KORUMA KANUNU KALKSIN

KORUMA KANUNU KALKSIN ÞEB-Ý ARUS UN YILDÖNÜMÜ MEVLÂNÂ IÇIN 738 ÝNCÝ VUSLAT GECESÝ HA BE RÝ SAY FA 4 TE ÝSLÂMIN GÜZELLÝK ANLAYIÞINA HAYRAN KALAN ÝNGÝLÝZ MODACI MÜSLÜMAN OLDU HA BE RÝ SAY FA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı