İSLÂM ve SANAT. Tartışmalı İlmî Toplantı Kasım Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu. Kampüs - Antalya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSLÂM ve SANAT. Tartışmalı İlmî Toplantı Kasım Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu. Kampüs - Antalya"

Transkript

1 İSLÂM ve SANAT Tartışmalı İlmî Toplantı Kasım 2014 Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu Kampüs - Antalya İstanbul 2015

2 OSMANLI NIN İLK RESMÎ KONSERVATUARI DÂRÜ L-ELHÂN ve MÜZİK EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ Giriş Kubilay KOLUKIRIK Müzik, ilk insanla var olan bir olgudur. Bütün bilim ve sanat dalları uzun asırlardan ve süreçlerden sonra birçok ilim ve sanat insanının süzgecinden geçip sağladıkları katkılar sonucu tekâmülünü gerçekleştirmiştir. Bahsettiğimiz bu süreç müzik için de geçerli olmuştur. Müzik, Matematik ve Fizik bilimleriyle ilgili bir bilim dalı olmanın yanı sıra başlı başına sanatsal bir lisandır. Müziğin sanatsal gücü o kadar etkilidir ki hemen bütün mahlûkat onun etkisi altında kalmıştır. Güzel sanatlar alanında sanatsal gücü en yüksek sanat dalıdır müzik. İnsanları güldürüp ağlatan, insan topluluklarını ilâhî ve esrarengiz gücüyle tesiri altına alarak onları sanatsal bir hisle sermest eden ve kaynaştıran sanattır müzik. İnsanoğlu savaşta, barışta ve birçok sosyal faaliyetinde asırlarca içli dışlı olmuştur müzikle. Kimi zaman güçlü bir orduya cesaret vermek için en ön safta yerini almış, kimi zaman insanların gelenek ve görenek haline getirdikleri kutlamalarına katkı sunmuştur müzik. Kısaca insanlık her döneminde müziğe ihtiyaç duymuştur. Dünyanın her coğrafyasında insan için vazgeçilmez önemi bulunan müziğin eğitim ve öğretim sürecinin gerçekleştirilebilmesi için insanlar müzik eğitimi veren birçok kurum oluşturmuştur. İçinde bulunduğumuz modern çağda sanat eğitimi, toplumların âdeta gelişmişlik düzeyinin bir ölçütü haline gelmiştir. Bu bağlamda müzik eğitimi gerçekleştiren kurumlardaki eğitiminin, çağın ihtiyaçlarına cevap verip vermediği son derece önem arz etmektedir. Doç. Dr., Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü,

3 632 İSLÂM ve SANAT Modern çağ adını verdiğimiz çağımızda son birkaç yüzyıl içerisinde gerçekleştirilen buluşlar, iletişim araçlarındaki gözle görülür gelişmeler kültürlerin etkileşimine farklı bir boyut getirmiştir. Günümüz Avrupa ülkelerinde müzik eğitimi almak, herhangi bir müzik çalgısını öğrenmek, okuyup yazmak kadar doğal bir ihtiyaç ve hatta medeniyetin gerekliliği haline gelmiştir. Batı ülkelerinin birçoğunda gerek belediyeler bünyesinde gerekse üniversiteler bünyesinde birçok konservatuar ve adım başında birçok müzik eğitimi kurumu bulunmaktadır. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında müzik kültürü, toplumların müziğe verdiği değer, toplumun gelenek ve görenekleri doğrultusunda farklılık ve çeşitlilik göstermiştir. Bu bağlamda Türklerin yaşadığı toplumlarda da müzik kültürü çeşitli dönemlerde müziğe ve müzik insanına verilen değer ölçüsünde farklılık göstermiştir. Türk müzik kültürü Altay Türklerinden günümüze kadar çeşitli değişim ve dönüşümler geçirmiştir. Bu değişim ve dönüşümde Türklerin içinde bulunduğu sosyal ve siyasal yapı, gelenek ve göreneklerin çeşitliliği, iletişimde bulundukları kültür unsurlarıyla şüphesiz çok önemli etkileşim olmuştur. Yurdumuzda Mehterhane, Enderûn, Mevlevîhane gibi müzik eğitimi veren kurumların yapısı incelendiğinde toplumun içerisinde bulunduğu sosyal ve kültürel yapının durumu bu kurumlar üzerinde şüphesiz etkili olmuştur. Çalışmamızın konusu olan Dârü l-elhân da Osmanlı Devleti nin yıkılış sürecinde, Birinci Dünya Savaşı yıllarında kurulmuş olan resmî anlamdaki ilk konservatuardır. Bu çalışma ile Türk müzik tarihinde Dârü l-elhan ın yerinin ve öneminin gereği gibi anlaşılmasını hedefledik. Bu bağlamda çalışmamızda Dârü l-elhân ın kurulmasında ve burada verilen eğitim sürecinde emeği bulunan kişilere, Dârü l-elhân Mecmuası nda müzik hakkında makaleleri bulunan müzik üstatlarının biyografilerine ve makalelerine, Dârü l-elhân Külliyâtı nda yayımlanmış eserlerden bir kısmına yer verdik. Çalışmamızı gerçekleştirirken öncelikle Osmanlı Türkçesi ile yazılmış ve Dârü l-elhân Mecmuası nda yayımlanmış makaleleri günümüz Türkçesine çevirdik. Çevirisini yaptığımız makaleleri, Doküman Analizi yöntemi ile incelemeye tâbî tuttuk.

4 Dârü l-elhân ve Müzik Eğitimi Açısından Önemi 633 I-Türk Müzik Tarihinde Dârü l-elhân a Kadar Eğitim ve Öğretim Veren Kurumlara Genel Bakış A- Mehterhane Hunlar zamanında adı Tuğ olan ve vurmalı çalgılarla nefesli çalgılardan oluşturulmuş askerî mızıka okulu Fatih Sultan Mehmet zamanında Mehterhane adını almıştır. Tuğ kavramı Kâşgarlı Mahmut un Divân-ü Lügâti t-türk adlı eserinde hakan önünde çalınan davul anlamına gelmektedir. 1 Mehter sözcüğü Farsça kökenli olup mihter kelimesinden türetilmiştir ve en ulu, en büyük anlamlarına gelmektedir. 2 Osmanlı Devleti nde Mehter kelimesi mızıkacıların icra ettiği müzik anlamında kullanılmış, daha sonra Osmanlı Devleti nde kös, otağ-ı Hümâyûn ve tuğ gibi hükümdarlık nişanelerinin bakımını yapan ve kullanan görevlilere verilen ad olarak kullanılmıştır. 3 Hunlardan beri Türklerin, Mehter takımının kahramanlığı ve cesareti çağrıştıran ezgileri, düşmana korku salmak ve onları demoralize etmek amacıyla yüksek volümle icra ettikleri bilinmektedir. 4 Orta Çağ uygarlığının Batı daki sembolü çelik, flama, arma ve taç ın Türk boylarındaki karşılığı bayrak, tuğ ve davuldur. 5 Mehterhane teşkilatı özellikle Fatih zamanında geliştirilmiştir. Yavuz Sultan Selim zamanında Mehterhane Tabl-ü Âlem Mehterân olarak; Kanuni dönemindeyse Cemaat-i Mehterân-ı Âlem adlarına dönüştürülmüştür. 6 Mehter müziğinde icrâ edilen müzik formları sazlı ve sözlü olmak üzere iki kısma ayrılır. Hasan Can Çelebi, Gazi Giray Han, Şah Kulu, Nefîrî Behram Ağa bu alanda beste yapmış tanınan bestekârlardandır. 1 Kâşgarlı Mahmut, Dîvân- ü Lügâti t-türk Dizini, TDK Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1972, s Konyalı, İbrahim Hakkı, İstanbul Sarayları, Bürhaneddin Basım Evi, İstanbul, 1943, s. 28. Haydar Sanal Mehter Musikisi adlı kitabında mehterin Farsça mihter kelimesinin Osmanlı da aldığı şekli olarak yorumlar, bkz. Haydar Sanal, Mehter Musikisi, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1964, s Bahâeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş Türklerde Devlet ve Ordu Mehteri (Hunlardan Osmanlılara), Kültür Bakanlığı Yayınları, VIII, Ankara 1991, s Cinuçen Tanrıkorur, Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, Dergâh Yayınları, Ankara, 2003, s Ogün Atilla Budak, Türk Müziğinin Kökeni-Gelişimi, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2006, s Budak, Türk Müziğinin Kökeni-Gelişimi, s. 53.

5 634 İSLÂM ve SANAT 16, 17 ve 18. yüzyıllarda yetişmiş olan bestekâr ve icracılar yoluyla askerî müzik sanatının zirvesine ulaşmış olan Mehter müziği, Avrupa da ordu birliklerini ve Batı müziği bestekârlarını etkilemiştir. 7 Gluck, Mozart, Beethoven, Haydn, Weber, Rossini gibi Batı müziğinin ünlü bestekârları Mehter müziğini çağrıştıracak besteler yapmışlardır. 8 Osmanlı da 19. yüzyılın ilk yarısında müzik alanında Batılılaşmanın en önemli göstergesi II. Mahmut un 1826 yılında Yeniçeri Ocağı nı kaldırmasıyla Mehterhanenin kapatılarak Mızıka-i Hümâyun un kurulması olmuştur. Mehter müziğinin askerî anlamda yapılmış olan yeni askerî eğitim anlayışına ters düştüğü ve bu bağlamda asker müziğinin de değişmesi gerektiği inancı hâkimdi. Mehterhane, yalnızca asker müziğinin yer aldığı bir kurum değildi. Kurumda klasik fasıllardan eğlendirici eserlere kadar farklı müzik formlarına yer verildiği, kurumun zengin bir repertuvara ve saz kadrosuna sahip olduğu bilinmektedir. 9 Mehterhanenin kapatılmasıyla Türk müziğiyle Batı müziği arasında ilk ayrım ortaya çıkmıştır. 10 Köklü bir kurum olan ve Türk müzik kültürüne çok önemli katkılar sunmuş ehterhane kapatılmak yerine, zamanın şartlarına uygun olarak yapılandırılsaydı kanımca daha isabetli bir yaklaşım olurdu. Zira Mehter müziği günümüzde kurumsal bir yapıda olmasa bile Türk milletinin toplumsal hafızasındaki yerini hâlâ korumakta ve birçok Mehter takımı çeşitli il ve ilçelerimizde oluşturulmuştur. Bu anlamda Mehter müzik geleneğinin Türk milleti bünyesinde sonsuza dek var olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. B- Mevlevîhane Mevlevîhane, insanın nefis terbiyesinin gerçekleştirilerek insanın kâmil olmasının hedeflendiği, Mevlevî tarikatına mahsus manevî ocak olan tekkelere verilen addır. Mevlevîhanelerde sanatın nefis ve irâde terbiyesinde eğitim aracı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevî ( ) nin eski şaman anlayışında mevcut olan müziğe ve raksa kendi tarikatında yer vermesinden sonra XII. ve XIII. yüzyıllarda, merkezi Konya olmak üzere Anadolu da Mevlevîhanelerin yaygınlaştığını görüyoruz. 7 Tanrıkorur, Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, s Nuri Özcan, Mehter, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul,1988, c. 28, s Özgür Balkılıç, a.g.e., s Yalçın Tura, Türk Musikisinin Meseleleri, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1988, s. 39.

6 Dârü l-elhân ve Müzik Eğitimi Açısından Önemi 635 Mevlevîhanelere kendisini ilim ve irfanı ile ispatlamış Allah dostlarının rahle-i tedrisinde dervişlere mânevî eğitim verilen kurumlar olarak bakmak yerinde olacaktır. Bu kurumlarda söz konusu bu eğitimin yanında güzel sanat dallarından biri olan müzik konusunda da yetenekli insanların eğitilmesine son derece önem verilmiştir. Bu mânevî eğitim merkezlerinde insanlar, nefsin hastalıklarından ve irâdî zafiyetlerden kaynaklanan olumsuz duygu ve düşüncelerden arındırıldıktan sonra yeniden sosyal hayata katılarak topluma hizmet ederlerdi. Mevlevîhaneler genellikle külliye biçiminde planlanmış yapılardır. Merkezinde semâhâne; çevresinde türbe, mezarlık, Meydanı Şerif ve Mescid yer almaktadır. Semâhâne çoğu kez bahçenin ortasında bulunur. Mevlevî dergâhlarında icrâ edilen tarikat âyinlerine Mukâbele, semânın yapıldığı yere Semâhane, semâ âyinine çalgı ve sesi ile eşlik edenlere Mutribân, bunların oturdukları yüksek yere ise Mutribhâne adı verilmiştir. 11 Osmanlı Devleti nde Mevlevîhanelerin yoğunlaştığı yerlerin Konya, İstanbul, Manisa ve Gelibolu olduğunu görüyoruz. İstanbul'da birçok Mevlevîhane vardı. Bunlar Galata, Yenikapı gibi bulundukları yerlerin isimleriyle anılırdı. Mevlevîhaneler diğer tarikatlara ait tekkelerden bazı farklılıklar gösteriyordu. İnsanlara bir yandan ahlâki terbiye, onların erdem duygularının geliştirilmesine yönelik eğitim veren ve nefis terbiyesinin yollarını göstererek bu konuda onlara rehberlik eden Mevlevîhaneler, öbür yandan da bulundukları yerlerde kültür ve sanat merkezi olma misyonunu hâizdi. Mevlevîhaneler üst düzey müzik okulları olup yüzyıllarca önemini koruyarak Türk müziği sahasında dâhiler yetiştirmiştir. Mevlevîhanelerde Mevlevî müziği yanı sıra din dışı ve dinî müziğin her çeşidi, birçok Türk müziği çalgısı, edebiyat ve dil gibi yardımcı ilimlerle birlikte öğretiliyordu. 12 Mevlevîhaneler şehrin gürültüsünden ve maddî hayattan uzaklaşmak amacıyla genellikle şehir dışlarına kurulmuş mevlevî dergâhlarıdır Nazmi Özalp, Türk Musıkîsi Tarihi, MEB Yayınları, İstanbul, 2000, c.1, s Ahmet Şahin Ak, Türk Musikisi Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2009, s Server Dayıoğlu, Galata Mevlevîhanesi, Yeni Avrasya Yayınları, Ankara, 2003, s. 27.

7 636 İSLÂM ve SANAT Sultan Veled tarafından kurulan ve Mevlânâ Celaleddin in ( ) tasavvuf düşüncesi ile semâsını sistemleştiren Mevlevîlik; Türkçe, Arapça, Farsça, Teshib, Hat, Sema Meşki gibi derslerin yanında üst düzey bir müzik eğitimi vermiştir. Mevlevîhaneler, bir nevi konser salonu niteleğindeki semâhâneler ile Osmanlı müziğinin gelişmesinde ve Orta Doğu ve Balkanlara yayılış sürecinde önemli katkı sağlamıştır. XVI. yüzyıldan itibaren bestelenen Mevlevî âyinlerinin Türk müziğinin santsal açıdan en önemli formları olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde de eserleri sanat kalitesi bakımıdan üst düzey olan Itrî, Dede Efendi, Zekai Dede, Kutbun-nâyî Osman Dede, Sultan III. Selim gibi ünlü Türk müziği bestekârları Mevlevîhanede yetişmiştir. 14 XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Mevlevî müziğinin bu dergâha intisap etmiş olan III. Selim ve II. Mahmut gibi padişahların da desteğini alarak zirveye çıktığını görüyoruz. Zira önceki yüzyıllarda bestelenen Mevlevî âyini sayısının XIX. yüzyılda üç katına çıkmış olması bunun delilidir. Mevlevî âyinlerinin notaları; Rauf Yektâ, Suphi Ezgi, Ali Rıfat Çağatay gibi müzik üstatlarının eserleri yoluyla 1939 yılında İstanbul Konservatuvarında yayımlanmaya başlamıştır. C- Enderûn-i Hümâyûn Kelime anlamı itibarıyla Enderûn, bir şeyin iç tarafı, iç yüzü ve harem dairesi gibi anlamlara gelmektedir. Enderun, Osmanlı Devleti bünyesinde, devletin kudretinin muhafaza edilmesi amacıyla nitelikli insan yetiştirmeye yönelik te I. Murat tarafından kurulmuş olan bir eğitim müessesesidir. 16 Enderûn, II. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezit in önemli katkıları sonucu Osmanlı Devleti nde XV. yüzyıl ortalarından itibaren medrese dışında en önemli resmî eğitim müessesesi haline dönüşmüş bir okul olup toplam eğitim süresi 14 yıldı. 17 Enderûn okulunda I. Murat zamanındaki din derslerine II. Murat; Şiir, Müzik, Hukuk, Mantık, Felsefe, Geometri, Coğrafya, Astronomi 14 Tanrıkorur, Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, s Akkutay, Ülker, Enderûn Mektebi, Gazi Ü. Yayın No: 38, Ankara, 1984, s Tanrıkorur, Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, s Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1995, c. 11, s. 185.

8 Dârü l-elhân ve Müzik Eğitimi Açısından Önemi 637 derslerini; Fatih; Hat, Tezhip ve Resim derslerini; II. Bayezit ise silahşorluk, okçuluk gibi askerî ve sporla ilgili dersleri eklemiştir. 18 Genellikle aileleriyle ilişkileri kalmamış olan çocuklar, devşirme yoluyla Enderûn a alınırdı. Bu çocuklar öncelikle hazırlık eğitiminden geçirilirlerdi. Hıristiyan ailelerden devşirilen çocuklar Türkçeyi, İslâmî temel ilkeleri öğrenirler, daha sonra Edirne, Galatasaray, İbrahim Paşa saraylarında fiziksel ve ruhsal yeteneklerini geliştirmeye yönelik dersler alırlardı. Bu hazırlık eğitimini alan çocuklara acemi oğlanlar adı verilirdi. Buradaki eğitimin sonunda acemi oğlanlar çeşitli askerî birliklere gönderilirler, bunların arasından üstün yetenekli olduğuna karar verilen çocuklar üst düzey bir eğitimden geçirilmek üzere Enderûna alınırlardı. 19 Enderunda müzik eğitiminin ayrı bir yeri ve önemi vardı. Saray okulu olan bu okuldaki müzik eğitimi Batılı anlamda yalnız aristokratlara yönelik değildi. Müzik eğitiminde meşk sistemi hâkimdi. Müzik sanatının inceliklerini öğrenmiş olan öğrenciler Topkapı Sarayı nda yapılan Fasl-ı Hümâyûn a katılırlardı. Müzik eğitimi alacak olan câriyelerin eğitimine de çok önem verilmekteydi. Öğretim elemanları hem sarayın içinden hem de dışından seçilirdi. Seçilen öğretim elemanları haftanın belirli günlerinde harem meşkhânesinde Türk müziği çalgılarını öğretirlerdi. Ses eğitimi alması öngörülen câriyelere ise güzel sese sahip, müzik nazariyatına hâkim öğretim elemanları ders verirdi. Öğrenilmesi zor olan çalgıların öğretimi ve sözlü müzik meşkleriyse çoğu zaman usta sâzende ve hânendelerin evlerinde yapılır, tüm masraflar sarayca karşılanırdı. 20 Enderûnda ders veren öğretim görevlilerinin tamamı kadroluydu ve hiçbir zaman yevmiyeli öğretim elemanı çalıştırılmazdı. Müziğin teorik ve pratik kısmını en iyi bilen öğretim elemanları seçilir ve bunlara Muallimîn-i Enderûn-i Hümâyûn ismi verilirdi. 21 Müzik dersleri çok titiz bir şekilde yapılır, müzik sanatında yetenekli öğrenciler belirlenir daha sonra da bu kişilerin her biri -saz ve ses sanatkârı olmaları içinalanında üstat olan birinin yanına verilirdi. Enderûna eğitim için alınanlar otuz yaşına kadar evlenemezler ve sarayda ikamet ederlerdi. 18 Tanrıkorur, Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, s Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, s Özalp, Türk Musikisi Tarihi, c. I, s Özalp Türk Musikisi Tarihi, c. I, s. 31.

9 638 İSLÂM ve SANAT Enderûnun müzik bölümü direkt olarak padişaha bağlıydı. Buradaki icrâ heyeti padişahındı. En üst düzey müzik eğitimi bu kurumda verilir ve en büyük bestekârlar burada yetişirdi. 22 Osmanlı Devleti nde Enderûnda eğitim almak âdeta bir ayrıcalık olarak telakkî ediliyordu. Polonya asıllı Ali Ufkî Bey, Demetrius Kantemir, Benli Hasan Ağa, Mustafa Çavuş, Vardakosta, Numan Ağa, Dellalzâde, Tanburî Osman Bey, Şakir Ağa, Enderûnî Ali Bey Enderunda yetişmiş büyük bestekârlardandır. Seçkin yetenekleri bünyesine alan, üst düzey eğitimin verildiği; önemli sâzende, hânende ve bestekârların yetiştirildiği; Dinî Müzik derslerinin de verilerek sarayın hâfız, imam ve müezzinlerini de yetiştiren Enderûn, II. Mahmut zamanında kesin olarak kapatılmıştır. D- Muzıka-yı Hümâyûn Muzıka-yı Hümâyûn, Osmanlı da köklü bir dönüşüm sürecini ifade eder. Osmanlı müzik kültürünün kendine has bir yapısı vardır. Bu yapının genel hatlarıyla Doğu kültüründen beslendiğini söyleyebiliriz. Muzıka-yı Hümâyûn Osmanlı Devleti nin yoğun bir şekilde Batılılaşma süreci içerisinde kurulma ihtiyacı duyulmuş bir kurumdur. Bu kurum Osmanlı müzik tarihinde Batılı anlamda kurulmuş olan ilk müzik okuludur. Türk müzik kültüründe Batılılaşma hareketlerinin Kanuni Sultan Süleyman dönemine dayandığını söylemek yanlış olmaz yılında Fransa ile Osmanlı Devleti arasında yakın ilişkiler mevcuttu. Bu bağlamda I. François, Kanuni ye bir orkestra göndermiştir. 23 Osmanlılar Batı müziğiyle İstanbul, İzmir gibi şehirlerde bulunan Batı elçiliklerinin düzenlemiş olduğu oyunlarda savaş tutsaklarının kendi ülkelerine ait müzik türlerini sahneye koymaları ile olmuştur. 24 Türk müziği ile profesyonel anlamda ilgilenmiş olan III. Selim Batı müzik kültürüne de ilgi duymuş bir kişiydi de Avrupa dan gelmiş bir opera ekibi sarayda III. Selim karşısında bir etkinlik göstermiştir. 25 Böylece ilk opera dinleyen Osmanlı padişahı III. Selim olmuştur Gülçin Yahya Kaçar, Türk Musikisi Rehberi, s Mahmut Ragıp Gazimihal, (1939 c) Türkiye Avrupa Musıkî Münasebetleri, İstanbul, Numune Matbaası, s Bülent Aksoy, Tanzimattan cumhuriyet e Musıkî ve Batılılaşma Tanzimattan Cumhuriyet e Türkiye Ansiklopedisi, 1985, c. 5, s Sevengil, R. A., Opera San atı ile İlk Temaslar, İstanbul 1959, Maarif Basımevi, s Özgür Balkılıç, Cumhuriyet Halk ve Müzik-Türkiye de Müzik Reformu, s.70.

10 Dârü l-elhân ve Müzik Eğitimi Açısından Önemi 639 Batılılaşmaya yönelik III. Selim döneminde gerçekleştirilmiş olan dönüşüm, II. Mahmut zamanında da artarak devam etmiştir. II. Mahmut, III. Selim i isyan çıkartarak tahtından indiren Yeniçeri Ocağını savaşlardaki yetersizlikleri ve sürekli çıkardıkları problemleri bahane göstererek lağvetmiş ve yerine Avrupa ordularını örnek alması öngörülen Asakir-i Mansure-i Muhammediye isimli yeni bir ordu kurdurmuştur. Oluşturulmuş olan yeni ordunun müzik anlayışının da değişmesi gerekiyordu. Bu bağlamda II. Mahmut yeni bir bando takımı oluşturulmasına karar vermiştir. 27 II. Mahmut Enderun ağalarından Nokta Mehmed Efendi nin sorumluluğunda bir ekibi bu göreve atamış ve III. Selim döneminde Nizam-ı Cedid i kurmak için gelen Fransız subaylarından borazan ve trampet öğrenmiş olan Vaybelim Ahmet ile Trampetçi Ahmet Usta yı bandodan ayrılan Enderun ağalarını yetiştirmek üzere görevlendirmiştir. 28 Bando takımını 1826 yılından 1828 yılının Eylül ayına kadar yaklaşık iki yıl Fransız uyruklu Monsieur Manguel olmuştur. 29 Ancak yeni oluşturulan askerî bandonun istenilen düzeyde olmaması nedeniyle o dönem bando müziğinde öne çıkmış olan Giuseppe Donizetti, 17 Eylül 1828 de İtalya dan İstanbul a getirilmiştir. 30 Kendisine yeni askerî mızıka takımının oluşturulması hakkında yetki verilmiş olan Giuseppe Donizetti, 1828 den 1856 ya kadar -yaklaşık otuz sene- kendisine tevdi edilen sorumluluğun gereğini yerine getirmek için çaba göstererek Muzıka-yı Hümâyûn u kurmuştur. Saray bandosu bünyesinde operaya yönelik düzenlenmiş eserlerin yanı sıra, II. Mahmut için bestelenmiş marşlar da yer alıyordu. Bizzat Donizetti İstanbul a geldiği ilk aylarda padişah için Mahmudiye Marşı nı bestelemişti. 31 Donizetti nin Muzıka-yı Hümâyûnun oluşumuna yönelik gayretleri II. Mahmut tarafından takdir edilmiş ve kendisine 1831 yılında Nişan-ı İftihar verilmiştir. Donizetti nin yanı sıra saraya yurtdışından çalgı dersleri ve Batı müziği nazariyatı için başka müzik öğretmenleri de getirilmiştir Mehmet Ragıp Gazimihal, Türk Askeri Muzıkaları Tarihi, İstanbul, 1955, Maarif Basımevi, s Sevengil, a.g.e., s Balkılıç, a.g.e., s Gazimihal, a.g.e., s Emre Aracı, Donizetti Paşa, Osmanlı Sarayının İtalyan Maestrosu, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş., İstanbul, 2006, s. 66, Mahmut Ragıp, Türk Askeri Muzıkaları Tarihi, Maarif Basımevi, İstanbul, 1955, s. 54.

11 640 İSLÂM ve SANAT 1856 da Muzıka-i Hümâyûn un kurucusu Guiseppe Donizetti nin ölümüyle kurumun idarî yapısında değişikliler olmuştur. G. Donizetti nin vefatından sonra, şeflik görevine İtalyan müzisyen Callisto Guatelli ( ) atanmıştır. 33 II. Mahmut un Bezmiâlem Kadınefendi den oğlu olan Abdülmecit ( ) 1839 yılında babasının vefatından sonra tahta çıkmıştır. Abdülmecit döneminde Batı müziği orkestrası haftada iki defa, Türk müziği orkestrası da haftada bir defa prova yapıyordu. Batı müziği notayla, Türk müziği ise geleneklere bağlı kalınarak kulaktan öğreniliyordu. 34 Abdülmecit döneminden itibaren opera ve operetler gerek Saray da gerekse İstanbul un konser salonlarında yaygın olarak sahnelenmiştir. 35 Abdülmecit ten sonra II. Mahmut un oğlu Abdülaziz ( ) tahta çıktığının ikinci yılında, daha çok Saray da geleneksel sanatları canlandırmış, baleyi kaldırmış, opera ve orkestra çalışmalarını durdurmuş, sadece askeri törenler için gerekli olduğunu düşündüğü bandonun devamına izin vermiştir. Sultan Abdülaziz in Batı müziğine ilişkin bu katı tutumu Avrupa seyahatı sonrası değişmiş, dönüşte verdiği talimatla, saray orkestrası yeniden oluşturularak Guatelli Paşa yeniden Muzıka-yı Hümâyûnun başına getirilmiştir. 36 Şiir, resim ve müzik alanlarında çok yetenekli bir kişi olan Abdülaziz, hem Türk hem de Batı müziği formlarında eserler vermiş olan bir padişahtır. Hatta Batı müziği formunda beste yapan ilk Osmanlı padişahıdır Sultan Abdülaziz. 37 Onun en güzel bestelerinden biri de Valse davet anlamına gelen Invitation a la Valse adlı eseridir. Türk Müziği nin en meşhur Hicaz oyun havalarından biri olan Hicaz Hümâyûn Sirto da Sultan Abdülaziz e aittir. 33 Emine Reyhan Serdaroğlu, Muzıka-yı Hümâyûn un Kurulmasından Günümüze Türkiye de Çoksesli Klasik Batı Müziğinin Kurumlaşması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalı Genel Müzikoloji Programı, İstanbul, 2008, s Leyla Saz, The Imperial Harem of the Sultans: Memoirs of Leyla Saz Hanimefendi, Fransızca dan Çev. Landon Thomas, 2. baskı, PEVA Publications, İstanbul, 1995, s Balkılıç, a.g.e., s Kösemihal, M.R., Türkiye- Avrupa Musiki Münasebetleri, İstanbul, 1939, Numune Matbaası, s Vedat Koşal, Osmanlı da Klasik Batı Müziği, Toplumsal Tarih, 1998, sayı 57 (Eylül), s. 17.

12 Dârü l-elhân ve Müzik Eğitimi Açısından Önemi 641 Sultan Abdülaziz dönemde Muzıka-i Hümâyûndan bir bakanlık sorumlu kılınmış 38 ayrıca Abdülmecit in talebi üzerine bir saray orkestrası da kurdurulmuştur. V. Mehmet Reşat Batı müziği konusunda II. Abdülhamit kadar ilgili değildi. Hamidiye Marşı nın yerine hanedanlık marşı olarak, İstanbul da bulunan orkestra şeflerinden Italo Selvelli nin bestelediği bir marşı kabul etmiştir yılında Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmasından sonra, Atatürk ün önderliğinde başlayan kültür devrimi kapsamında çok sesli klasik Batı müziğini devlet çatısı altında kurumlaştırmak üzere önemli atılımlar yapılmaya başlanmıştır. İlk olarak 1924 yılında, Atatürk ün isteğiyle, Muzıka-yı Hümâyûn İstanbul dan Ankara ya taşınmış, Muzıka-yı Hümâyûnun bünyesinde yer alan orkestra Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası ve bando ise Riyaseticumhur Armoni Mızıkası olmuştur. 40 E- Dârü l-bedâyi Dârü l-elhândan önce resmî anlamda müzik okulu açılmasına yönelik girişimler olmuştur. Bu bağlamda Dârü l-bedâyi-i Osmânîyi zikretmek gerekir. Dârü l-bedâyi-i Osmânî, Türkiye de Batılı anlamda tiyatronun gelişmesinin hedeflendiği Osmanlıdaki ilk konservatuvar kurumudur te İstanbul Belediye Başkanı Operatör Dr. Cemil Topuzlu, şehrin çağdaş bir görünüme kavuşturulmasına yönelik bazı yenilikler yapmaya karar vermiştir. Bu bağlamda onun teşebbüsleri sonucu bu kurum açılmıştır. Paris ten çok önemli bir tiyatro yönetmeni ve yöneticisi olan Andre Antoine getirilmiştir. Andre Antoine ın genel müdürlüğü altında 1914 yılında Dârü l-bedâyinin kuruluşu çalışmalarına başlanmıştır. Kurumun tiyatro bölümü müdürlüğüne Reşat Rıdvan, Müzik Bölümü müdürlüğüne ise Ali Rıfat Çağatay getirilmiştir. Namık Kemal in oğlu Ali Ekrem in teklifiyle Dârü l-bedâyi ismi verilen bu okul tiyatro ve müzik olmak üzere iki kısımdan oluşmaktaydı. Ali Rıfat Çağatay, Klasik Türk Müziği nin unutulmaması ve ileride tiyatroya da yarayabilecek bir şekle çevrilmesinin yollarının araştırılacağını, bu iş içinde Rauf Yektâ ( ), Zekaizade Ahmet Irsoy ( ), Tanburi Cemil, Sadeddin Arel ( ), Dr. Suphi Ezgi ( Vedat Koşal, Osmanlı da Klasik Batı Müziği, s İrtem, Süleyman Kani, Osmanlı Sarayı ve Harem in İçyüzü, Muzıka-i Hümayun ve Saray Tiyatrosu, Temel Yayınları, İstanbu, 1999, s Serdaroğlu, a.g.e., s. 2.

13 642 İSLÂM ve SANAT 1926), Baha ve Leon Hancıyan gibi üstatlardan bir uzmanlar heyetinin kurulmuş olduğunu ifade etmiştir. 41 Dârü l-bedâyide Müzik Bölümü nde Batı müzik eğitiminin yanı sıra Türk müzik eğitiminin verilmesi planlanıyor, Türk müziğini kaybolmaktan ve bozulmaktan korumak, Klasik Türk Müziği eski eserlerini, o zamanlarda çalındığı şekliyle notaya alıp bu eserlerin unutulmasını önlemek, devamını sağlamak ve müzik zevkini yaymak hedefleniyordu. 42 Türk Müziği Bölümü nde Zekâizâde Ahmet Efendi, Leon Hancıyan, Hâfız Yusuf Efendi, Rauf Yektâ Bey, Tanburî Cemil Bey, Abdülkadir Töre nin; garp müziği bölümünde ise Zâtî Arca, Zeki Üngör, Asaf Asal, Victor Radeglio, Henry Fourlani, Chevalier Gaza de Hegey in hocalık yapmaları konusunda ittifaka varılmıştı. 43 Dârü l-bedâyi nin İstanbul Belediyesinin teşebbüsüyle 1914 yılında kurulmasının II. Meşrutiyet sonrası döneme damgasını vuran bir girişim olduğunu söylemeliyiz. 44 Yukarıda da değindiğimiz gibi Dârü l-bedâyiye hoca kadrolarının belirlenmesinden sonra giriş sınavları yapıldı. Ancak I. Dünya Savaşı nın çıkması ile Antonine nin ülkesine dönmek zorunda kalmasından sonra okulun resmî açılışı ertelendi. Aynı zamanda Garp Müziği Bölümü de kapatıldı. Tiyatro ve Şark Müziği bölümleri çalışmalarını sürdürdü; fakat ekonomik sıkıntılar yüzünden, 14 Mart 1916 da Şark Müziği Bölümü de kapandı. Dârü l-bedâyiyi, gerek kuruluş amacı ve gerekse programı bakımından, Türk müzik tarihinin önemli kuruluşlarının başında zikretmek gerekir. 45 II- Dârü l-elhân Türk Müzik Tarihi boyunca müzik eğitimine katkı sunan birçok kurum kendi dönemleri itibarıyla tarihteki yerlerini almıştır. Yukarıda hakkında kısaca bilgi verdiğimiz Mehterhane, Enderun, Mevlevîhane, 41 Sevengil, R. A., Türk Tiyatrosu Tarihi V: Meşrutiyet Tiyatrosu. İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi, s Sevengil, a.g.e., s Nuri Özcan, Dârü l-elhân Osmanlı Devleti nde Kurulan İlk Musiki Mektebi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1995, c. 8, s Gönül Paçacı, Cumhuriyet in Sesli Serüveni Cumhuriyet in Sesleri İçinde, der. Gönül Paçacı, İstanbul, 1999 a, Tarih Vakfı Yayınları, s Özcan, Dârü l-elhân Osmanlı Devleti nde Kurulan İlk Musiki Mektebi, s. 519.

14 Dârü l-elhân ve Müzik Eğitimi Açısından Önemi 643 Muzıka-yı Hümâyûn; Dârü l-elhâna kadar sistematik bir şekilde hizmet vermiş önemli kurumlardır. Bu kurumların yanında birçok Türk müzik cemiyeti kapsamında sivil örgütler, ön plana çıkmış sanat adamlarının evleri, birçok tarikat dergâhları, camiler birer eğitim kurumu olarak Türk müziğinin kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmasında önemli işlevler gerçekleştirmiştir. Osmanlı Devleti nde Batı müziğinin halka yayılması çabalarının 20. yüzyılla birlikte yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz. Bülent Aksoy, Tanzimattan Cumhuriyet e Musıkî ve Batılılaşma adlı yazısında orta dereceli okullarda, meslek okullarında, yabancı okullarda ya da özel okullarda öğrenimin tarzına göre Osmanlı müziğinin yanı sıra Batı müziğinin de II. Meşrutiyet ten sonra müfredatta yer almaya başladığını kaydeder. 46 Bu dönemde yaygın olarak Türk müziği eğitimi veren Darü l-mûsikî-yi Osmanî, Darü l-feyz-i Mûsikî, Darü t-talim-i Mûsikî, Gülşen-i Mûsikî, Şark Mûsikîsi Cemiyeti gibi sivil örgütler mevcuttu. Osmanlı Devleti nin gerileme ve çöküş süreçleri boyunca ağırlığını hissettiren Batılılaşma politikaları yüzünden ihmal edilmiş olan Türk müziği, önemli sıkıntılara düçâr olmuştu. Tarihin derinliklerinden süzülerek geliştirilmiş olan Türk müzik kültürünün sonraki kuşaklara aktarılması, bu bağlamda öğretmenlerin yetiştirilmesi, Türk müzik formlarının notasyonunu gerçekleştirecek üstatların yetiştirilmesi ve millî müziğin layık olduğu yere getirilmesi millî bir gereklilik durumuna gelmişti. Bahsettiğimiz bu ihtiyaca cevap verecek bir okul açılması düşüncesinin fiiliyata geçiş süreci şu şekilde cereyan etmiştir: I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı nın müttefiki Almanya dan gelen yüksek bir müzik ekibi Hilal-i Ahmer Cemiyeti yararına birkaç konser vermişti. Buna karşılık olarak Osmanlı Hükümeti, Muzıka-yı Hümâyûndan seçilen Batı müziği ekibini Almanya ya gönderdi. Batı müziğinin anavatanı olan bir ülkede gerçekleştirilmiş olan Batı müziği icrası beğenilmedi ve ekipten Osmanlı kültürüne ait müzik eserleri icra edilmesi istendi. Bu istek üzerine ekip birkaç Türk müziği eserini icra etti. Dinleyiciler icra edilen eserleri beğeniyle karşılamış ve daha fazla eser icra edilmesini istemişlerdi; ancak Muzıka-yı Hümâyûn ekibi isteklere cevap verememişti Bülent Aksoy, Tanzimattan Cumhuriyet e Musıkî ve Batılılaşma, a.g.e., s Ahmet Kara, Bir Müzik Eğitim Kurumu Olarak Dârü l-elhân ve Mecmuası, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Anasanat Dalı, İstanbul, 2010, s. 21.

15 644 İSLÂM ve SANAT Yukarıda özetlemeye çalıştığımız bu olay Türk müziğinin canlandırılması konusundaki düşünceleri perçinlemiştir. Abdülkadir Töre, okullarda verilen müzik eğitiminde öğrencilerin millî müziğe aykırı olan bestelerle kırık dökük manzumeler okuduklarını gözlemlemiş ve millî müzik eğitimi konusuna Maarif Nezareti nin dikkatini çekmek istemişti. 48 Bunun üzerine Maarif Nezareti bir müzik okulu açmak üzere çalışmalara başladı. Maarif Nazırı Ahmet Şükrü Bey in Abdülkadir Bey e gönderdiği bu konudaki çalışmalara başlandığını bildiren Haziran 1916 tarihli tezkirede şöyle deniyordu: Mekâtibde mûsikînin hüsn-i ta limi ve âsâr-ı eslâfın ihyâ ve muhafazası ve Anadolu millî terennümlerine göre millî bir müzik tanzimi ve müzikte mütehassıs muallim yetiştirilmesi gayretlerine çalışmak üzere müzik meşahir-i mütehassısından Washington sefir-i esbâkı Ziya Paşa hazretlerinin riyaseti altında teşkil olunan heyet-i fenniyeye zât- ı âlîleri de âzâ tayin olunduğundan Haziran ın 23. Perşembe günü zevali, saat ikide daire dâhilinde Meclis-i Maarif odasında ilk ictimâını akd edecek olan Encümeni teşrife bezl-i himmet buyurulması temennî olunur efendim. 49 Yukarıda naklettiğimiz hadiseler Dârü l-elhânın açılması girişiminin alt yapısını oluşturdu. Bu bağlamda Dârü l-elhânın kurulması için öncülük eden ilk kişinin Abdülkadir Töre olduğunu görüyoruz. II- A- Dârü l-elhân Kuruluyor Resmî anlamda müzik okulu kurulmasına ilişkin çalışmalar sonucunda Maârif-i Umûmiyye Nezâreti nin kurduğu Müzik Encümeni nin hazırlamış olduğu talimatnâme gereğince, erkeklere ve bayanlara ayrı ayrı eğitim vermek üzere Dârü l-elhân adıyla bir müzik okulu açılmasına karar verildi. Dârü l-elhân da müzik öğretmeni yetiştirmeye yönelik bir eğitim ve öğretim programı öngörülmekteydi. Ders programında Batı müziğine de yer verilmişti; ancak Türk müziğinin daha ön planda olduğu anlaşılmaktadır. 50 Bu kurumda müzik öğretmeni yetiştirmenin yanı sıra müzikle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, sanatsal değeri haiz müzik eserlerini notaya alarak tespit edip yayımlamak ve folklor araştırmaları yapmak gibi hedefler de gözetiliyordu. 48 Ergin, O.,Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul, 1977, Eser Matbaası, s Ergin, a.g.e., s Nuri Özcan, Dârü l-elhân Osmanlı Devleti nde Kurulan İlk Musiki Mektebi, s. 518.

16 Dârü l-elhân ve Müzik Eğitimi Açısından Önemi 645 Washington eski büyükelçisi bestekâr Yusuf Ziya Paşa nın başkanlığındaki Müzik Encümeni nin 9 Ocak 1916 da hazırladığı yönetmelik, Sultan Reşat ın direktifi ile yürürlüğe girdi. Dârü l-elhân 1917 (1333) senesinde Birinci Dünya Savaşı devam ederken Maarif Nâzırı Ahmet Şükrü Bey in nezareti zamanında vekiller heyeti kararıyla eğitim ve öğretime hazır hale geldi. 51 Erkekler kısmının açılış töreni, Şehzadebaşı nda Fevziye Caddesi nde bir konakta gerçekleştirildi; bayanlar kısmı ise yine aynı semtte başka bir binada açıldı. Çalışmamızın Dârü l-elhân da Eğitim ve Öğretim başlıklı bölümünde yer verdiğimiz Müzik Encümeni ve Dârü l-elhân Ta limâtı nda da görüleceği gibi Müzik Encümeni diğer resmî okullardaki müzik derslerinde öğretilen eserleri incelemek, ilmî kaidelere uygun olmayanları ders programlarından çıkartmak ve bunların yerine millî hislerin yücelmesine hizmet edecek eserler vücuda getirmek suretiyle okullardaki müzik ders programlarını düzenleyecekti. Okullardaki müzik derslerini teftiş işi Encümence belirlenecek ve Maarif Nezareti nce tayin olunacak kişilerce yapılacaktı. 52 Osmanlı Devleti nde kurulan ilk resmî müzik okulu olması dolayısıyla Dârü l-elhân, kurulduğu dönemde, dünya müzik kültürünün Türk müzik kültürü ile aynı ortamda evrensel bir anlayış içersinde sistematik ve kurumsal bir yapıda pedagojik eğitim ilkelerine uygun bir anlayış içerisinde müzik eğitiminin verildiği kurum olması bakımından kendisinden önceki kurumlardan ayrılır. 51 Dârü l-elhân Mecmuâsı (Dârü l-elhân Eğitim ve Öğretim Heyeti tarafından iki ayda bir neşredilen dergi), 1 Şubat 1340, Şehzâdebaşı, Evkâfı İslâmiyye Matbaası, s Musiki Encümeni ve Dârü l-elhân Talimatnamesi ile Dârü l-elhân Programı, Takvim-i Vekayi, 29 Rebiülevvel 1335.

17 646 İSLÂM ve SANAT II- B- Dârü l-elhânda Eğitim ve Öğretim (Resim: 5) 53 Dârü l-elhân da yapılmış olan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin güçlü kadro sayesinde dönemin şartları içerisinde başarılı olduğu anlaşılmaktadır. Dârü l-elhânda gerçekleştirilmiş olan faaliyetlerin özetle şu üç kısımdan oluştuğunu görüyoruz: 1-Türk müziği ve Batı müziği alanlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretim faaliyetleri, 2-Sanatsal faaliyetler, 3-Yayın faaliyetleri. Yusuf Ziya Paşa nın başkanlığındaki Müzik Encümeni tarafından hazırlanmış olan yönetmelik Dârü l-elhân Ta limânâmesi adıyla hazırlanmıştı. Dârü l-elhân Ta limatnâmesi nde Batı müziğinin de yer yer aldığı programda, ağırlığın daha çok Türk müziği derslerine verildiği görülmektedir. B- 1- Dârü l-elhân ın Ders Programı Birinci Sınıf 1- Ses konusunda temel bilgiler. 53 Bkz., Mustafa Doğan Dikmen, Dârü l-elhân Külliyatı, Yapım: Türk Musikisi Vakfı, AKB Ajansı, İstanbul, 2010, s. 2.

18 Dârü l-elhân ve Müzik Eğitimi Açısından Önemi Müzik harfleri nin (nota) yazılış tarzı, okunuşu ve müzik harfleri anahtarlarıyla tonal gam ve modal gam ın tanımları; Osmanlı müziğinde kullanılan perdelerin isimleriyle çeyrek sesler hakkında yeterli bilgiler. 3- Vuruş ve müzik usûlü ile vezinlerin tanımları ve müzik harflerinin uygulanış şekilleri; Sofyan, Düyek, Çifte Sofyan, Aksak, Ağır Aksak, Aksak Semâi, Yürük Semâi, Vals, Evfer, Devr-i Hindî, Devr-i Revan usûllerinin uygulanışı. 4- İlâhiyât ve Âyin-i Şerîf. 5- Genel Müzik Tarihi hakkında temel bilgiler. 6- Çalgılar için birinci sene metodlar. İkinci Sınıf 1- Ses konusunda tamamlayıcı bilgiler. 2- Temel makamlar ve özellikleri hakkında tam bilgiler, makamların müzik harfleri olan nota ile yazılış şekli. 3- Çifte Düyek, Çember, Fahte, Devr-i Kebir, Berefşân usûlleri bunların toplam heyetlerinden teşekkül eden Zencîr vezni ve Evsat, Frenkçîn, Lenkfahte, Fer-i Hafîf, Nîm Sakîl-i Muhammes, Nîm Devr vezinlerin uygulanışı ve notalarla yazılış ve okunuşları. 4- Büyük = Majör, Küçük = Minör dizileri ve Armoni ilkeleri, Anahtarlar, Te lîf Sanatı= Bestekârlık hakkında ilk bilgiler. 5- Ayrıntılı Genel Müzik Tarihi. 6- İlâhiyât ve Âyin-i Şerîf. 7- Sazlar için ikinci sene çalgı metodu. Üçüncü Sınıf 1- Ses konusunda tamamlayıcı bilgiler ve ayrılmış çalgı ile uygulanışı. 2- Darbeyn, Remel, Sakîl, Hâvî, Darb-ı Feth usûllerinin uygulanışı. 3- Çeşitli anahtarlarla müzik okunuşu ve anahtarların Türk müziğine uygulanışı. 4- Armoni hakkında tamamlayıcı bilgiler. 5- Te lîf Sanatı= Bestekârlık kuralları.

19 648 İSLÂM ve SANAT 6- Ayrıntılı Genel Müzik Tarihi ve Biyografiler. 7- İlâhiyât ve Âyin-i Şerîf. 8- Sazlar için üçüncü sene çalgı metodu. Dördüncü Sınıf 1- Üç yıl içerisinde öğrenilen müzik usûlleriyle bestecilik. 2- Ayrıntılı Genel Müzik Tarihi hakkında bilgiler ve mükemmel incelemeler. 3- Te lîf Sanatı= Bestekârlık hakkında açıklayıcı bilgiler. 4- Armoni hakkında açıklayıcı bilgiler. 5- Sazlar için üçüncü sene çalgı metodu. Eğitim-Öğretim süresinin dört yıl olduğu kurumda, dört yıl boyunca okutulan dersleri genel olarak şöylece değerlendirebiliriz: Dârü l-elhân ın eğitim-öğretim programı incelendiğinde ilk yıl; nota, notaların porte üzerinde yazılışı ve okunuşu, anahtarlar, temel ritimler, Türk müziği perde ve aralıkları, genel müzik tarihi temel bilgileri gibi temel müzik eğitim ve öğretimine yönelik derslere yer verilmiş olduğunu görüyoruz. Ayrıca müziğin temel konularından ses eğitimi ne müfredatta üç yıl boyunca; armoni konusuna 2, 3 ve 4. sınıflarda; ritim konusuna, dört yıl boyunca; bestekârlık konusuna, son iki yıl boyunca; müzik tarihi konusuna, dört yıl boyunca; çalgı eğitimine de dört yıl boyunca yer verilmiştir. Üç yıl boyunca programda yer alan ses eğitimine yönelik Ses Konusunda Temel Bilgiler Dersi, Ses Konusunda Tamamlayıcı Bilgiler Dersi, Ses Konusunda Tamamlayıcı Bilgiler ve Çalgı ile Fennî Tatbikât adlı dersler bireysel ve toplu ses eğitimi vermeye yönelik dersler olup, günümüzde bu derslerin karşılığı Toplu Ses Eğitimi ve Bireysel Ses Eğitimi adlı temel müzik dersleridir. Bu dersler müzik eğitimi veren kurumlarımızda yer almaktadır. Müzik Harflerinin Yazılışı ve Okunuşu günümüzde dikte ve bona kavramlarıyla ifade edilen bu ders de müzik eğitiminin temel derslerinden olup, müzik eğitimi alan öğrencilere okutulmakta olan bir derstir.

20 Dârü l-elhân ve Müzik Eğitimi Açısından Önemi 649 Dârü l-elhân da İlâhiyât ve Âyin-i Şerîf adlı derse müfredat programında üç yıl boyunca yer verilmiş olması dinî müziğe verilen önemi göstermesi bakımından çok önemlidir. B-2-Dârü l-elhân da İlk Dönem ( ) İdârî ve Öğretim Kadrosu (Resim: (6) 54 Dârü l-elhân ın isim babası ve Dârü l-elhân Encümeni nin fahrî başkanı Yusuf Ziya Paşa ile encümenin ikinci başkanı Ali Rıfat Bey, bestekâr Rahmi Bey ve Refik Talat Alpman kurumun ilk döneminde yönetim kadrosunda birlikte çalışmışlardır. 55 Bu dönemin öğretim kadrosu şöyledir: İlk kurulduğunda kadroda İsmail Hakkı Bey, Zekâizâde Ahmet Efendi, Leon Hancıyan, Ziya Bey, Refik Bey, Dürü Bey (Turan) gibi tanınmış sanatkârlar vardı. 56 Encümen in öğretmen seçimini sınavla belirlediğini ve başarılı olanları Dârü l-elhân a görevlendirilmek üzere teklif ettiğini tespit ediyoruz. 54 Bkz., Mustafa Doğan Dikmen, Dârü l-elhân Külliyatı, s Nuri Özcan, Nuri Özcan, Dârü l-elhân Osmanlı Devleti nde Kurulan İlk Musiki Mektebi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1995, c. 8, s Özcan, N. (2003), Mehter, DİA., Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2003, c. 28,

21 650 İSLÂM ve SANAT Bayanlar kısmı başsâzendeliğine Muazzez Hanım ın ve başhanendeliğe Zahide Hanım ın alındığını, ud öğretmeni Hayriye Tevfik Hanım ın sınavla alınan hocalardan olduğunu ve bir yıl sonra Müzik Encümeni nin devamsızlık sebebiyle Leon Efendi nin görevine son verdiğini 1918 tarihli bir arşiv belgesinden öğreniyoruz. 57 Kurumun kuruluş tarihi olan 1917 yılından 1923 yılına kadar geçen süreyi kapsayan ilk evresindeki eğitim-öğretim kadrosu şu isimlerden oluşmaktaydı. 58 Keman: Nuri Bey, Kevser Hanım, Mustafa Bey (Sunar); Ud: Sedat Bey (Öztoprak), Hayriye Hanım (Örs), Faika, Zehra Hanımlar; Kanun: Muazzez Hanım (Yurcu); santur: Ziya Bey; Tanbur: Refik Bey (Fersan), Faize Hanım (Ergin), Nâyî Emin Efendi (Yazıcı); Kemençe: Ruşen Ferit Bey (Kam), Şark Müziği Nazariyatı ve Tarihi: Rauf Yektâ Bey, İlâhîyât ve Müzik Usûlü: Zekayi Dedezade Hâfız Ahmet Efendi; Nazariyat ve Fasılı Umûmî: Öğretmen İsmail Hakkı Bey; Tegannî: Ziya Bey (santur), Zahide Hanım, kadroya daha sonradan katılan Reşat Erer ve Dürrü Bey (Turan), Leon Hancıyan. Faaliyete geçmesinden bir sene sonra I. Dünya Savaşı nın Osmanlı Devleti nin yenilgisi ile sonuçlanmasından sonra ortaya çıkan sıkıntıların olumsuz etkileri sebebiyle Dârü l-elhân ın erkek kısmı bir sene sonra kapatıldı. Yalnız Türk müziği çalgılarının öğretimine münhasır olan bayan kısmı, sekiz kişilik bir öğretim heyeti ile kaldı. B Sonrası Dârü l-elhân da Eğitim ve Öğretim Birinci Dünya Savaşı sürecindeki sıkıntılı şartlar altında açılarak eğitim sürecini sürdürmeye çalışan Dârü l-elhân, savaşın olumsuzluklarına dayanamamış, Cumhuriyet in ilanı süreci ve Batılılaşma hareketleri karşısında reform anlayışından nasibini almıştır. Musa Süreyya Bey ülkede bir konservatuvara uzun süreden beri ihtiyaç duyulduğunu, Dârü l-elhân ın kuruluşundan beri bu ihtiyacı karşılayamadığını, müzik konusunda yetenekli gençlerin birtakım fedakârlıklarla müzik çalgılarından birini öğrenmek için öğretmen buluyorlarsa da müzik ilmine ait bilgilerden mahrum kaldıklarını belirtiyor, öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi noktasında kurumun istenilen görevi yeterince îfâ edeme- 57 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maarif Nezareti Tedrisat-ı Âliye, 121/ Nuri Özcan, Dârü l-elhân Osmanlı Devleti nde Kurulan İlk Musiki Mektebi, c. 8, s. 520.

22 Dârü l-elhân ve Müzik Eğitimi Açısından Önemi 651 diğinin altını çiziyordu. Musa Süreyya Bey e göre yeniden faaliyete geçecek, yeni yapılanmayla hizmet verecek olan Dârü l-elhân bu kabiliyeti neticeye ve kemale eriştirmeye çalışacaktı. Bu suretle memleketimizin en büyük bir ihtiyacını tatmin edecek, hatta müzik eğitimi için Avrupa ya kadar gitmeye mecbur olan gençleri karşılaştıkları sıkıntılardan kurtaracak bir şekilde eğitim ve öğretime yeniden başlayacaktı. 59 Cumhuriyet in ilanına yaklaşırken İstanbul Valisi Haydar Yuluğ un önayak olmasıyla valilik genel meclisinin aldığı kararla Dârü l- Elhân 14 Eylül 1923 te törenle yeniden açıldı. İlk olarak encümen kaldırıldı ve yeni yönetmelikle Batı müziği de Türk müziğinin yanında ayrı bir bölüm olarak yerini aldı. Dârü l-elhân ın yeni teşkilatı; Kompozisyon, Ses Eğitimi, Piyano, Keman, Viyolonsel, Flüt, Tahta Sazlar ve Mâdenî Sazlar gibi birtakım ihtisas sınıflarına ayrıldı. Dârü l-elhân a girmek isteyen öğrenciler yalnız bir sınıf seçerek buraya devam edebilirdi. Bu sınıflardan herhangi birisine girenler aynı zamanda Müzik Teorisi, Solfej, Armoni, Füg, Müzik Tarihi, Orkestro ve Koro derslerini almak zorundaydılar. Kompozisyon ve Ses Eğitimi sınıfına devam edenler Müzik Tarihi dersiyle Koro derslerinden başka Piyano dersini de alırlardı. Çalgı dersleri bireysel olarak yapılırdı. Armoni dersleri için küçük gruplar oluşturulur ve dersler bu şekilde yapılırdı. Batı Müziği şubesine devam edenler seçmeli olarak Türk Müziği Nazariyatı ve Türk Müziği Tarihi derslerine de devam edebilirlerdi. Dârü l-elhân da bir de hazırlık sınıfı vardı. Hazırlık sınıfı müzik eğitimine yeni başlayanlara tahsis edilmişti. Türk Müziği şubesinde Keman, Kemençe, Ney, Tanbur, Santur, Ud, Kanun ve Ses Eğitimi sınıfları vardı. Diğer şubede olduğu gibi burada da iki sınıfa birden devama müsaade edilmezdi. Çalgı ve Ses Eğitimi (şan) sınıfına devam eden öğrenciler aynı zamanda Türk Müziği Nazarariyatı ve Türk Müziği Tarihi ile Solfej, Şan ve Müzik Usûlü ve Müzik Faslı derslerini de almak zorundaydılar. Yukarıda da değindiğimiz gibi çalgı dersleri bireysel olarak verilirdi. Nazarariyât dersleri ufak gruplar halinde yapılırdı. Dârü l-elhân da uygulanan des programı Avrupa konservatuvarlarından alınmıştı. Konservatuvarların ders programları birbirlerine benzemekteydi. Dârü l- Elhân da eğitimini tamamlamayı hak eden öğrenciler sınava alınırlardı. 59 Ergin, O., Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul-1977, Eser Matbaası, s

23 652 İSLÂM ve SANAT Mezun olan öğrencilere uzmanlık alanlarına ve muktesebat derecelerine uygun bir diploma (şehadetnâme) verilirdi. Yalnız diploma almayı hak etmek için hazırlık sınıfından başka Batı müziği şubesine üç ve Türk müziği şubesine de iki sene devam etmek zorunluydu. Bu eğitim ve öğretim süresi dolmadan önce okulu terk edenlere yalnız tasdikname verilirdi. Batı Müziği şubesinde eğitim ve öğretim iki devreye ayrılmıştı. Yaz devresi üç ay, kış devresi 6 ay olmak üzere toplam 9 aydı. Mart ayı ile temmuz ve ağustos ayları tatildi. Altı aylık süreç olan eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat aylarında yapılan eğitime kış devresi ; üç aylık eğitim süreci olan nisan, mayıs ve haziran aylarındaki eğitim sürecine yaz devresi denilirdi. Türk Müziği şubesinde eğitim ve öğretim, senenin başlangıç ayı olan ocak ayında başlayarak haziran ayının sonuna kadar devam ederdi. Batı Müziği şubesine ve Türk Müziği şubesine öğrenci kayıtları öğretimin başladığı aydan önce yapılırdı. Dârü l-elhân a müracaat edecek öğrencilerde altı senelik temel eğitimlerini tamamlamış olmak ya da o nispette muktesebata sahip olma şartı aranırdı. Türk Müziği şubesine girenler için dört ay ve Batı Müziği şubesine girenler için altı ay tecrübe devresi öngörülmüştü. Öngörülen zaman zarfında istidat gösterenler eğitim ve öğretime devam etmeye, asıl öğrenci olmaya hak kazanırlardı. Yeni dönemde Dârü l-elhân ın göstermiş olduğu başarılardan dolayı ikinci yıl, kuruma eğitim için başvuran öğrenci sayısı kapasitenin birkaç misline ulaşmış ve öğrenciler özel yetenek sınavıyla seçilmiştir. 60 B Sonrası Dârü l-elhân da İdârî Kadro ve Öğretim Kadrosu Yeni dönemde kurumun müdürü aynı zamanda Batı Müziği kısmının da başındaki kişi Musa Süreyya Bey di. Müdür yardımcısı ise Yusuf Ziya Demirci ydi. Batı Müziği Şubesi: Keman: Zeki Bey (Orkestra Şefi), Ekrem Bey (Tektaş); Piyano: Chevalier Geza de Hegey Efendi, Sadri Bey, Nezihe Hanım, Radehliyâ Efendi (birlikte çalma); Viyolonsel: Muhiddin Sadak Bey, Fülüt: Kadri Bey, Orkestra Çalgıları: Veli Bey, Adil Bey; Tegannî: Osman Şerafettin 60 Paçacı, Cumhuriyet in Sesli Serüveni, s. 14.

24 Dârü l-elhân ve Müzik Eğitimi Açısından Önemi 653 Bey; Müzik Tarihi ve Kompozisyon: Mûsâ Süreyya Bey; Koro ve Kompozisyon: Manas Efendi, Cemal Reşit Rey, Nimet Vahit, Victor Radeglio, Edgar Manas, Henry Fourlani, Sadri Bey, Zâtî Bey, Seyfettin ve Sezai Asaf kardeşler, Ali Sezin Bey, Mesut Cemil. Türk Müziği Şubesi: Keman: Nuri Bey (Duyguer), Kevser Hanım, Mustafa Bey (Sunar); Ud: Sedat Bey (Öztoprak), Hayriye Hanım (Örs), Faika, Zehra Hanımlar; Kanun: Muazzez Hanım (Yurcu); santur: Ziya Bey; Tanbur: Refik Bey (Fersan), Faize Hanım (Ergin), Nâyî Emin Efendi (Yazıcı); Kemençe: Ruşen Ferit Bey (Kam), Şark Müziği Nazariyatı ve Tarihi: Rauf Yektâ Bey, İlâhîyât ve Müzik Usûlü: Zekâi Dedezâde Hâfız Ahmet Efendi; Nazariyat ve Fasıl-ı Umûmî: İsmail Hakkı Bey; Tegannî: Ziya Bey (Hoca), Zahide Hanım, kadroya daha sonradan katılan Reşat Erer ve Dürrü Bey. Dârü l-elhân ın Cumhuriyet in kuruluşundan sonraki dönemi oldukça verimli geçmiştir. Dârü l-elhân ın eğitim programı ve Dârü l- Elhân Mecmuası ndaki Türk müziğine ilişkin makaleler titizlikle incelendiğinde müzik eğitimi hakkında günümüz müzik eğitimine katkı sunacak nitelikte bilgi ve yaklaşımların olduğu görülecektir. Dârü l-elhân ın müzik bölümünü yöneten Musa Süreyya Bey, kurumda Türk müziği bölümünün kaldırılması ve kurumun İstanbul Belediyesi ne bağlanması konusunda taraf olarak Zeki Üngör ile hazırladıkları, Bugünkü kültürümüz için gereksiz olan Türk müziğinin bu kurumdan çıkarılarak adının İstanbul Konservatuvarına çevrilmesi şeklinde özetlenebilecek bir raporu 1926 yılında Millî Eğitim Bakanlığı na sunmuştur. Mustafa Necati Bey in Millî Eğitim Bakanlığı zamanında içerisinde Musa Süreyya Bey, Cemal Reşit Rey ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu nun da bulunduğu Ta lim ve Terbiye Dairesi Sanâyi-i Nefise Encümeni nin 9 Aralık 1926 tarihli kararıyla Dârü l-elhân ın yönetmeliği ve öğretim programı bu raporun da etkisiyle değiştirilmiş, Türk müziği Dârü l-elhân dan çıkarılarak kurum 22 Ocak 1927 tarihinde İstanbul Belediye Konservatuvarı adı altında açılmıştır. 61 Yusuf Ziya Demircioğlu müdürlüğündeki bu yeni dönemde eğitim amacı taşımamak şartıyla ders olmayan günlerde konservatuvarda çalışmasına izin verilen Rauf Yektâ başkanlığında 61 Gönül Paçacı, Dârü l-elhân ve Türk Musikisi nin Gelişimi I. Tarih ve Toplum., İstanbul, 1994, s. 54.

25 654 İSLÂM ve SANAT târihî Türk müziği eserlerini tasnif ve tespit etmek için üç kişilik bir heyet oluşturulmuştur. (Resim: 7) 62 Dârü l-elhânda oluşturulmuş olan Türk Müziği Eserlerini Tasnif ve Tespit Heyeti 9 Aralık 1926 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı nın 176 numaralı tebligatı ile kurumdan Türk müzik eğitimi kaldırıldı. 20 Ocak 1927 de İstanbul Belediye Konservatuvarı ismini alan kurumda, yılları arasında müzik öğretiminde yalnız Batı müziğine yer verildi. İstanbul Konservatuvarı, İstanbul Belediyesine devredildikten sonra Şehzadebaşı ndaki ahşap bir konakta eğitim veriyordu. Şehzadebaşı nda sürdürülen dersler devam ederken oda müziği konserleri de verilmeye başlandı. Özellikle Cemal Reşit Rey, Muhittin Sadak ve Ekrem Besim in oluşturduğu trio oldukça ilgi görmekteydi. 63 II- C- Kurumda Türk Müzik Eğitiminin Yeniden Başlaması Dârü l-elhân, İstanbul Belediyesi ne bağlandıktan sonra Türk müzik eğitiminin kaldırılıp, yalnızca Batı müziğine yer verilmesi büyük tepkilere neden olmuştu. O kadar ki Türk müziği bölümünün açılması zorunlu hâle gelmişti. Bu bağlamda 1943 yılında konservatuvar başkanlığına Şehir Umumi Meclisi kararıyla Hüseyin Sadettin Arel, beş yıllık bir anlaşmayla getirildi. 62 Bkz., Mustafa Doğan Dikmen, Dârü l-elhân Külliyatı, s Gönül Paçacı, Belediye Konservatuvarı, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, 1994, Ana Basım A.Ş., c. 2, s. 142

KLÂSİK TÜRK MÛSİKÎSİ EĞİTİMİ KONUSUNDA İSTANBUL

KLÂSİK TÜRK MÛSİKÎSİ EĞİTİMİ KONUSUNDA İSTANBUL KLÂSİK TÜRK MÛSİKÎSİ EĞİTİMİ KONUSUNDA İSTANBUL Özgür Sadık KARATAŞ * Özet : Tarihimizde ve kültürümüzde kendine mahsus bir yeri olan İstanbul, mûsikîmizde de müstesnâ bir yere sahiptir. Hazırladığımız

Detaylı

MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler

MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler Zeki NACAKCI - Alaattin CANBAY Yazarlar Doç. Dr. Ahmet Serkan Ece - Doç. Dr. Alaattin Canbay Doç. Dr. Ebru Temiz - Doç. Dr. Esra Dalkıran Doç. Dr. M. Kayhan Kurtuldu - Doç. Dr.

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi İstanbul unda Türk Makam Müziği Eğitimi

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi İstanbul unda Türk Makam Müziği Eğitimi Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 2010, 345-353 Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi İstanbul unda Türk Makam Müziği Eğitimi Ayşen KAYA KARABIYIK * İstanbul un Türkler tarafından alınmasından

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ Ders No : 0310330206 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : 0310330201 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

HACI ARİF BEY ( )

HACI ARİF BEY ( ) HACI ARİF BEY (1831-1885) Asıl adı Mehmet Arif olan Hacı Arif Bey 1831 yılında İstanbul un Eyüp sultan semtinde doğdu.ilkokul çağlarında sesinin güzelliği çevresinin dikkatini çekmiş,o zamanlar pek genç

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Tel: +90 (224) 2940962 e-mail: cigdemyigit07@gmail.com Ankara da doğdu. Müzik eğitimine Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosunda şarkı söyleyerek başladı. 1992 yılında Gazi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ II Ders No : 03103304 Teorik : 1 Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

1 Adalet. Almanca (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) Arapça (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1 Adalet. Almanca (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) Arapça (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) AÇILMASI PLANLANAN FORMASYON BÖLÜMLERİ SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN 1 Adalet 2 Almanca MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTE 1- Hukuk Fakültesi 2- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3- Kamu Yönetimi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ MESLEK DERSLERİ ORTAK DERSLER MİLLÎ EĞİTİM BAKLANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER 9. 10. 11. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 5 5 5 TARİH 2 2 - - T.C.

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE SIRA NO 1 2 3 ATAMAYA ESAS OLAN ALAN Almanca Arapça Beden Eğitimi (Değişik 18/08/2015 MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTE

Detaylı

KEMANÎ HIZIR AĞA, TÜRK MÜZİĞİNDE BATILILAŞMANIN BAŞLANGICI MI?

KEMANÎ HIZIR AĞA, TÜRK MÜZİĞİNDE BATILILAŞMANIN BAŞLANGICI MI? 827 KEMANÎ HIZIR AĞA, TÜRK MÜZİĞİNDE BATILILAŞMANIN BAŞLANGICI MI? USLU, Recep TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türk müziği tarihçileri, genellikle Türk müziğinde Batılılaşmayı Mızıka-i Humayun un 1829 da kurulmasıyla;

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI

DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI 2016 Yılı Girişli Öğrencilerin 5 Yıllık Müfredatı DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI KODU DERS ADI DÖNEM T U K AÇIKLAMA KHZ101 KHZ103 KHZ105 KHZ107 TÜRK SANAT MÜZİĞİ NAZARİYAT VE SOLFEJİ TÜRK HALK MÜZİĞİ

Detaylı

ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DUYURUSU

ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DUYURUSU 2018-2019 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DUYURUSU 2018 Şubat ayında eğitime başlamak üzere Pedagojik Formasyon eğitimi sertifika programı için 600 kişilik okuyan öğrenciler için 200 kişilik de

Detaylı

İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1- İlahiyat Fakültesi 10

İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1- İlahiyat Fakültesi 10 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI PROGRAMI DUYURUSU Yükseköğretim Genel Kurulunun 13 Eylül 2012 tarihinde almış olduğu karar gereğince 2012-2013 eğitim-öğretim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

MÜZİK YAZISININ NESİLLER ARASI YOLCULUĞU: NAYÎ OSMAN DEDE VE ABDÜLBAKİ NASIR DEDE

MÜZİK YAZISININ NESİLLER ARASI YOLCULUĞU: NAYÎ OSMAN DEDE VE ABDÜLBAKİ NASIR DEDE 227 MÜZİK YAZISININ NESİLLER ARASI YOLCULUĞU: NAYÎ OSMAN DEDE VE ABDÜLBAKİ NASIR DEDE DOĞRUSÖZ, Nilgün TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Yazılı müzik malzemelerinin korunması, yaşatılıp notaya alınarak arşivde yerini

Detaylı

Eylül 2013-Hazİran 2014. Dönemİ. Tanıtım Kİtapçığı. www.acdsanatmerkezi.com

Eylül 2013-Hazİran 2014. Dönemİ. Tanıtım Kİtapçığı. www.acdsanatmerkezi.com Eylül 2013-Hazİran 2014 Dönemİ Tanıtım Kİtapçığı ACD Sanat Merkezi olarak, çocuklarımızın eğitimlerine ara vermeden her biri alanında usta müzisyenler olan öğretim kadromuzla müzik eğitimi almalarını sağlıyoruz.

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Giriş Geleneksel Türk Sanat Müziğinde her makam belli bir perdede tasarlanmış, adlandırılmış ve başka perdelere göçürülmesine de

Giriş Geleneksel Türk Sanat Müziğinde her makam belli bir perdede tasarlanmış, adlandırılmış ve başka perdelere göçürülmesine de C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 261-267 Saz Ve Söz Dergisinde Yayınlanan İsmail Hakkı Bey in Kur a Marşı Ve Nevâ da Rast Makamı Erol BAŞARA Özet Bu çalışmada, Osmanlıca yazılmış Saz ve Söz

Detaylı

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir!

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! On5yirmi5.com Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! Yetenekleriniz size üniversite kapılarını açabilir. İşte özel yetenek sınavlarıyla girebileceğiniz bölümler... Yayın Tarihi : 23 Eylül 2010 Perşembe (oluşturma

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI MÜZİK AMAÇ Piyano, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ve şan ana sanat dallarından oluşan Müzik Programı orkestra enstrümanlarının hemen hemen bütün dallarında eğitim öğretim vermektedir. Batı

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

D U Y U R U. 6. Programa Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler: a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi (Kayıt bürosundan temin edilecektir)

D U Y U R U. 6. Programa Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler: a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi (Kayıt bürosundan temin edilecektir) D U Y U R U Üniversitelerin öğretmenliğe kaynak oluşturan bölümlerinin son sınıf öğrencileri ile mezunlar için 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Döneminde başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ üniversite üniversite üniversite üniversite Bizlerde Bıraktığı Etki ve İlhamlar" (Türk Tasavvufu, Klâsik Türk İslâm Sanatları ve İslâmi Bilimler alanında çalışmalar yapmaktadır. Kur'ân-ı Kerim'i İtalyanca'ya

Detaylı

OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KONTENJANLARI PROGRAM BAŞVURABİLECEK BÖLÜM MEZUNLARI KONTENJANLAR

OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KONTENJANLARI PROGRAM BAŞVURABİLECEK BÖLÜM MEZUNLARI KONTENJANLAR B.DİĞER ALANLAR A.MEB İN İHTİYAÇ DUYDUĞU ALANLAR T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI [KONTENJANLAR ve BAŞVURU ŞARTLARI]

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL 'T7 Ç>e T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MÜZİK BALE TİYATRO RESİM EL SANATLARI GÜZEL KONUŞMA Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Meşelik Sokak Dünya Han 18 / 20 Kat: 4-5 Beyoğlu -TAKSİM / İSTANBUL TELEFON :

Detaylı

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ MADDELERİNE İLİŞKİN REVİZYONLAR. Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ MADDELERİNE İLİŞKİN REVİZYONLAR. Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi AKADEMİK YÜKSELTİLME VE KRİTERLERİ YÖNERGESİ MADDELERİNE İLİŞKİN REVİZYONLAR ESKİ HALİ 3. GENEL İLKELER Madde 3. Aşağıdaki Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki Akademik Yükseltilme ve Atanma Uygulamalarında

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi.

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Necdet Yaşar Müzik Yaşamı Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Müziğe bağlama çalarak başladı. Mesut Cemil'in tambur çalışını dinledikten sonra, 20 yaşında tanbura

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

(Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında

(Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ (Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında 1 / 10 liste güncellenmektedir. Son güncelleme: 21 Mart

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ Eğitim Öğretim Yılı Etkinlik Programı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ Eğitim Öğretim Yılı Etkinlik Programı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Etkinlik Programı Faaliyet İsmi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Yer Detay TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT

Detaylı

Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi

Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi 1880 yıllarındaki kayıtlardan Bodrum da: birisi Çarşı Mahallesi nde, diğeri Tepecik Mahallesi nde olmak üzere iki medrese ve yine Çarşı Mahallesi nde

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde-l) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964 26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Adı Soyadı Dr. Kemal YILDIRIM Doğum Yeri/Yılı Gaziantep (Merkez), 1964 Lisans Yüksek Lisans Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi

Detaylı

ÜNİVERSİTER YAPI İÇİNDE MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMİ

ÜNİVERSİTER YAPI İÇİNDE MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ÜNİVERSİTER YAPI İÇİNDE MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMİ Yard.Doç.Dr. Fatih YAYLA

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı Tasavvuf Ve Gelenek Seminerleri EDEBİYAT MEVSİMİ 2012 24 ARALIK 2012 PAZARTESİ AÇILIŞ PROGRAMI 4.İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ 11:00 Açılış Konuşmalar 24 ARALIK 2012

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 2014-20 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BÖLÜM KONTENJANLARI Sıra No Atamaya Esas Olan Alan Mezun Olduğu

Detaylı

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2017 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 05.06.2017 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 SAYI: 2676-2687 2014 YILI 77. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ 1. Bilgi Evlerinin Kuruluş amacı; 2014 ve 2015 Eğitim Öğretim yılı Çocukların kendilerini tanımalarını, bilgi ve becerilerini

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

saat ile 04 Eylül 2016 saat tarihleri arasında

saat ile 04 Eylül 2016 saat tarihleri arasında ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ONLİNE-ÖNKAYIT DUYURUSU GENEL BİLGİ: SERTİFİKA PROGRAMI 1) YÖK ün 23.01.2015 tarihli açıklaması ve güncellenen

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve

Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve akademikleştirme yolu ile kalıcı temeller üzerine kurulmaktadır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Kutup Ata Tuncer Doğum Tarihi: 22/02/1980 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Sanatta Yeterlik/Doktora Türk Müziği Haliç Üniversitesi Tez Aşaması Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1)

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi 1 Bütün dünler, bugünleri aydınlatan fenerlerdir. W. Shakespeare 2 Marmara Üniv. Haydarpaşa Kampüsü 1915 yılında Çanakkale de şehit olan Tıp Fakültesi öğrencileri anısına!

Detaylı

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ (Etkinliklerin târih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında liste güncellenmektedir. Son güncelleme: 27 Mart 2013)

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2017-2018 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 05.09.2017 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995 HAKKIMDA Adı Soyadı : Ayhan HELVACI Doğum Yeri ve Tarihi : Ġnegöl, 1969 Unvanı : Öğretim Görevlisi, Doktor Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16059 Görükle/Bursa E-Posta

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I Türk Müziği Nazariyatı I-II (2+0) Kredi: 2 Genel müzik bilgileri. Türk ve Batı Müziği

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

(YL: Yüksek Lisans, DOK: Doktora, (SY: Sanatta Yeterlik) 1)SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI. -Türk İslam Sanatları

(YL: Yüksek Lisans, DOK: Doktora, (SY: Sanatta Yeterlik) 1)SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI. -Türk İslam Sanatları T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, BAŞVURU VE KAYIT KOŞULLARI Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Yüksekokulumuzun da içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 te atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım 1903 tür.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gençlik te İlköğretim Haftası. 1. Sınıf Okula Uyum Haftası. 5. Sınıf Okula Uyum Haftası Gençlik te Veli Toplantısı

İÇİNDEKİLER. Gençlik te İlköğretim Haftası. 1. Sınıf Okula Uyum Haftası. 5. Sınıf Okula Uyum Haftası Gençlik te Veli Toplantısı İÇİNDEKİLER Gençlik te İlköğretim Haftası 1. Sınıf Okula Uyum Haftası 5. Sınıf Okula Uyum Haftası Gençlik te Veli Toplantısı Sosyal Etkinlik Tanıtım Programı Şehit ve Gazilere Vefa Ziyareti İngilizce Etkinliğimiz

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Tarih ve Sayı: 13/02/2017-58963 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BENU6RZP2* Sayı :18830503-821.06- Konu :Gösteri ve ler İçin Hazırlanan Etkinlik Takvimi Değişikliği

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 1) Ali Rıza Efendi nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı nda Asakir-i Milliye Taburu ndaki geçici

Detaylı

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 1.Sohbet Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Konuşmacı: Özcan Ergiydiren Konu: Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Tarih: 1

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ

ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ İ S T A N B U L Ü N İ V E R S İ T E S İ ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ ŞUBAT AYI ETKİNLİKLERİ 16 ŞUBAT PER. 20 ŞUBAT PZT.

Detaylı

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ Buca Eğitim Fakültesi; 1959 tarihinde İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsü adıyla öğretime başlamıştır. 1978-1979 eğitim - öğretim yılından itibaren yeni bir yapılanmayla öğretim

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ

GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan "Çanakkale Tanıtım Günleri"nde Gelibolu standı ilgi odağı oldu. Kazan başına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. Yönetim Kurulu Kararı. Toplantı Tarihi:20.10.2014 Toplantı Sayısı: 26

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. Yönetim Kurulu Kararı. Toplantı Tarihi:20.10.2014 Toplantı Sayısı: 26 T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI Yönetim Kurulu Kararı Toplantı Tarihi:20.10.2014 Toplantı Sayısı: 26 Konservatuvar Yönetim Kurulu 20.10.2014 tarihinde saat 15:30 da Okul Müdür Vekili

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı