İpTAkBri TİCAobT laapf

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İpTAkBri TİCAobT laapf"

Transkript

1 İpTAkBri TİCAobT laapf majrh pbhtöo molcii AoAŞTfojApf eazfoiavak HİiAi rpta M4KM4KOMMP

2 majrh fk majrğrk TAkfjfI hampajf sb TAoİeÇbpİ NF mamuğun Tanımı mamukiikiçeneklilersınıfınınebeöümecilerfamilyasınçançlupilifveyağelçeetmek içintrçpikvesubtrçpikalanlarçaöenişçaptakültürüyapılanbirbitkiçirkbkvatçrun ÜerikiyanınÇa4N kuzeyilepsdöüneyenlemleriarasınçaözelbirtarımlayetiştirilirk jalvalestakımınçanijalvaceafamilyasınçanidçssypiumcinsinçenbirbitkiçlan pamukikültürpamuklarıeerbaceaveeirsutaçlmaküzereikiörupaltınça incelenmekteçirkbskiçünyapamuklarıaçıverilenieerbaceaörubunçadkarbçreum ikvedkeerbaceumikçlmaküzereikitürbulunmaktaçırkveniçünyapamuklarıaçı verileneirsutaörubunçaisedkeirsutumikidkbarbaçensebarbaçenseikvedk TçmentçsumiKtürleribulunmaktaÇırK mamukbitkisininöövçesiçikiçlçukçaçallanmışveççktüylüçürkçiçeklersaplı çlupyapraklarınkçltuğunçatektekbulunurkjeyvesiçlöunluktaaçılanpjröözlü lçkulisitkapsülçürkeeröözçesiyaüımsırenkliiçvalveüzeriuzuntüylerleörtülü RJNMtçÜumbulunurK mamuktçüumuüzerinçekipamuktellerininççğunluğunuliflerteşkileçerkmamuk lifleriepiçermüücrelerinçenbazılarınınönceçışarıççğrubirçıkıntıyapmalarıve buçıkıntılarınçışarıççğruuzamalarıileçluşmaktaçırkmamuklifipamuk maüsülü nünbur initeşkiletmekteçirk lkemizçeyetiştirilenlifbitkileripamukiketenivekenevirçluppamukijütve ramiçışınçakibitkiselliflerçünyaçakiöneminiöiçerekyitirmekteçirkpentetikve rejenerelifüretiminçekiartışlarpamuktançaüafazlaçlmasınarağmenipamuk lifininççğalçluşuiteriabsçrbeeçişiiısıtılıpkaynatılçığınçaçiğerliflereööre sağlamkalışıistatikelektriğiçaüaaziletmesiüavaöeçiröenliğiveüijyeniközellik taşımaavantajlarıinsanlarınççğalmaççelereçlantutkularınartmasıvesentetik liflereççğalliflerçekibirççközelliğinkazançırılamamasınçanççlayıpamuk öneminiartanbirşekilçekçrumaktaçırk Lİc haobhtboiboikb döob obtiibk majrhiao; NJ Kısaiiflimamuklar OJ lrtaiiflipamuklar PJ rzuniiftlimamuklar 4J Ççkuzuniiftlimamuklar N- hısa iiftli mamuklar: KısaiiftlimamuklarWrzunluklarıNVJO4ISmmarasınÇa çlanpamuklifleriçünyapamuküretiminibrjnm nuçluşturmaktaçırkasyatipi veyaeskiçünyapamuklarıçlarakbilinenbupamuklarkısaikalınvekaba çlçuklarınçankabamamullerinyapımınçakullanılırlarkbskiüalineçönme EyaylanmaFözelliğiÇiğerçeşitlereÖöreÇaÜafazlaçlÇuğunÇanÇaÜaççk yatakiyçröanveşilteöibiürünlerçeççlöumalzemesiçlarakkullanılırk N

3 O- lrta iiftli mamuklarwrzunluklarıo4ksjoukrmmarasınçaçlanbupamuk liftleriçünyapamuküretimininbumjur iniçluşturmaktaçırkbuörubarplançtipi AmerikanmenşeliticaripamuklarÇaÇaÜilÇirK P- rzun iiftli mamuklarwrzunluklarıoukrjp4kvmmarasınçaçlanbupamuk liftleriçünyapamuküretiminbtjnm nuçluşturmaktaçırk Türkiye ÇeekimiyapılantescillipamukçeşitlerininBVUKM nıçrtauzunliftli dküirsutumtürürplançtipiçeşitleriboim ıiseyerliçlaraktanımlanankapalıkçza tipinçekiçeşitlerteşkiletmekteçirk böe BĞlÖesinin tescilli çeşitleri çlani kazilli U4Ikazilli UTI Çukurçva BĞlÖesinin tescilli çeşitleri çlaniçukurçva NRNUI payar PN4 düney açğu AnaÇçlu BĞlÖesinin tescilleri çeşitleri çlani jaraş VOI brsan VO ÖibiekimiyayÖınçlarakyapılançeşitlerileözeltçÜumfirmalarınınüretimiçlarak veyatescilettirilereksatışıyapılantümpamukçeşitlerininlifuzunluklarıoujpm mmi lifincelikleri4kmj4kr micrçnairei lifmukavemetleriisetrjvmbinpressley EOPJO4ÖLtexFÇeğerleriarasınÇaÇırK 4- Ççk uzun iiftli mamuklarwiifuzunluklarıp4kvmmveçaüafazlaçlanpamuk çeşitleriçlupüretimleriçlçukçasınırlıdırkdkbarbaçensetürüneçaüilçlanbutür pamuklarçanjısırpamuklarıedizavejeçfifülkemizçebilinençeşitlerçlupince vefantezimamullerinyapımınçakullanılmaktaçırk lkemizçeuzunliftlipamukçeşitleriyleilöiliçalışmalarnvroyılınçaaba Çen pealançjr4oçeşiçininöetirilmesiylebaşlamışinvsmyılınçatescileçilereküretime başlanmıştırkancaklifözellikleriççkiyiçlanbuçeşitiverimçüşüklüğüveçeşiçe çlantalepazlığınçanççlayınvtmyılınınsçnlarınçaüretimçenkalçırılmıştırknvtu yılınçasenezüella ÇanintrçÇüksiyçnyçluylaÖetirilenuzunliftliaelcerrç çeşiçininüretiminebaşlanmıştırkbkimalanlarıyıllaritibariyleartışööstermesine rağmensçnyıllarçabeklenenfiyatlarçaalıcıbulamamasıiverimçüşüklüğüi kçzalarınınöaöalıçlmasıççlayısıyla elletçplamaçakiöüçlükleriçırçır rançımanınınazlığıöibiçlumsuzluklarneçeniyleekimalanlarıüızlaazalmış saçeceböebölöesinçeüretimiyapılabilirüaleöelmiştirkancakzamanlaçeğişen tüketiciveçışmazartalepleriuzunliftlipamuğaçlantalebiartırçığınçanüretimine yönelikçalışmalaraüızverilmiştirkböebölöesininaelcerrççeşiçiileçrtajuzun elyaflıkazilliu4çeşiçistançartçlarakçenemeyealınmışveaçaptasyçn ÇenemeleriyürütülmüştürKNVVVyılısçnlarınÇaelÇeeÇilensçnuçlarçlumluçlup üretimyapılmayabaşlanmıştırk OF mamuğun hullanılçığı Alanlar mamukitarımıvesanayisiileöenişistiüçamçlanaklarısağlarkenlifiiletekstil sanayininiçiğitiileyağsanayininikapçıkveküspesiileyemsanayininayrıcalifleri ileçeselülözsanayininüammaççesiniteşkileçenençüstriyelbirürünçürk O

4 TAofj h Ti majrh majrhmaj ÇfoÇfoiAjA iif iinter Çiğit Tekstil aiğer pelülçz pavaş vakacakveaçlöu TçÜum eayvanvemi vağ iikiteamvağ dübre pabunimali hüspe jaröarinoafkiikit haynakwizmirticaretborsası TekstilsektörübaştaçlmaküzerefilmIvebarutyapımıÇaÜilçlmaküzereelliye yakınsektörçeüammaççeveyaaramalıçlarakkullanılanpamuksözkçnusu sektörlerçeöenişistiüçamlaryaratmaktaçırk P- mamuk Tarımının TariÜçesi mamuktarımıüakkınçailkliteratürjkökuasırçayazılanjanuhanunlarıçlupen ÖüvenilirkaynakçlarakkabuleÇilmekteÇirKjanukanunlarınaÖörepamukraÜipler tarafınçantapınakbaüçelerinçeyetiştirilipiçinibirsimöeçlarakpamuktan yapılmakumaşlaralınlarınayapıştırılmıştırk veniaünyaçameru ÇayapılanarkeçlçjikkazılarÇaisejKÖORMMyılınaait ÇçkunmuşpamukparçalarıbulunmuşIböyleliklefarklıkrçmçzçmveÖenetikyapılı eskiveyeniçünyapamuklarınınfarklıkıtalarçançıkmasıipamuğunçünyanın ÇeğişikbölÖelerinÇentüreÇiğiniçrtayakçymuşturKmamuğunAkÇenizsaÜillerinÇe yetiştirilmesiiseancaköünümüzçenoommyılöncebüyükpamukplantasyçnu çluşturulmasıilebaşlamıştırk mamukanaççlu yanvmmyılönceeinçistan ÇanÖetirilmişçlupIBizansIpelçuklu velsmanlıçönemlerinçetarımıyapılmıştırkbuçönemlerçeekilenpamukçeşitleri kapalıkçzalıeskiçünyapamuklarıdırk NVyy ÇanitibareniseÇöneminuluslararasıtaleplereuyÖunyeniÇünyaçrijinli açıkkçzalırplançvaryeteleriöetirilipekilmeyebaşlanmışvelsmanlıaevleti OTKMNKNUSOtariÜliÖenelÖeylepamuktarımınıÖüçlenÇirmekiçinÖenişönlemler almıştır P

5 mamuktarımınçaasılöelişmetürkiyecumüuriyetiçöneminçeçlmuşturkmamuk islaüistasyçnlarıkurulmuşveaba ÇenÖetirtilençeşitlerlepamukaraştırmaları başlatılmıştırkdünümüzekaçaröeliştirilereksürçürülenbuaraştırmalarsçnucunça ülkeveuluslararasıpazaristekleriilebölöeekçlçjilerineuyöunbirççkpamuk çeşiçielçeeçilmiştirk ffk majrh TAofjfkfk hlşriiaof N- bkçlçjik İstekleri A-mamuğun Tçprak ÖzelliğiX mamuğunyetişebilmesiiçinköklerinintçprak içinçesağlambirşekilçeyerleşmesiipamuktçprağınınçerinveiyiüavalanmışbir yapıçaçlmasıöerekmekteçirkbğertçprağınaltyapısısuyututabilecekyaçafazla suyukçlaylıklataüliyeeçebilecekçurumçaisebuçrtampamuküretimiiçinen elverişliçrtamıçluştururkeniyüksekçüzeyçeüumusluçlantçpraklarpamuktarımı içinuyöunçeğilçirkeumuslutçpraklarpamuğunaşırıbüyümesineyçlaçarkeni kçzalarınbüyümesineçeenöelçlmaktaçırk mamuktarımınçatçprağınasitçurumuçabüyükönemtaşımaktaçırkmamukekilen tçpraktameçeğersınırıskrjtkrarasınçaçlmalıdırkmeçerecesiuyöunçlmayan tçpraklarçabitkilerinüeryanıveyabiryanısçlarkenaynızamançayaprakçökümü ÇeÖörülmekteÇirK mamuktarımıiçinçröanikmaççetçprakverimliliğininenönemliöösteröelerinçen biriçlupitarımiçinöereklimiktarboçlmalıdırkmamukbitkisi4jrayunifçrmbir sıcaklıktayetiştirilçiğinçenmikrçbiyalayrışmaççküızlıçlmaktaçırkbuüızlı ayrışmaneçeniylepamukekilentçpraklaröenellikleçröanikmaççecefakir tçpraklarçlupiartırılmasıiçinyeşilöübrelemeyapılmalıdırk B-mamuk TarımınÇa İklim ŞartlarıX mamuktarımınçaenönemliiklim faktörlerininbaşınçasıcaklıkiöünışığıiyağışveçransalnemöelmekteçirkvıllık çrtalamasıcaklığınnvcdiyazaylarısıcaklığıorcdçlmalıdırkpıcaklıktarak çluşmaçanönceomcdiçiçeklenmeçöneminçeorcdikçzalarınöelişmeçöneminçe isepmjpocdçlmalıdırk O- vetiştirme Tekniği A-Tçprak eazırlığıx TarlanınpamukekimineÜazırlanmasısürecinÇeilk yapılacakişlemlertarlatemizliğivetçprakaltıişlemesiçirkrzunyıllarpamuk yetiştirilentçpraklarçazamanlapullukaltıyaçatabanbaşıçenilensertbirtabaka çluşmaktaçırkbitkiköklerininöelişmesineenöelçlanbusertkısımpubsçileraçı verilenaletlerkullanılarakkesilmekteçirk BualetletçprağınüstyapısıbçzulmaÇantçprakVMcmÇerinliğekaÇarişlenirKpöz kçnusuişlemisçnbaüarvekışsürümleriiletçüumyatağınınüazırlanmasıişlemleri izlerkbğerpamuktansçnrayeniçenpamukekilecekisesçnbaüaraylarınçasaplar kesiliptçprakomjorcmçerinliğinekaçarsürülmeliçirktarlaçtluvetçpraktavıça uyöunisekışaylarınçasürümişleminintekrarlanmasıyararlıdırkbğertaüılçan sçnrapamukekilecekiseüasaçınarçınçantçpraküavlıikenüemensürülmeliçirk mamuktarımınçasçnsürümtçüumyatağınıüazırlamakiçinyapılanilkbaüar sürümüçlupibusürümçenrcmçerinliköenellikleyeterliçirk 4

6 B-bkimX TarımÇaçlÇukçaönemlisçrunçlarakkarşımızaçıkanbitkinöbetiI pamuğunyetiştirilçiğialanlarçauyöulanmamaktaçırkmamuğunbirimalançançaüa fazlaöeliröetirmesivetarımtekniğibakımınçanüeryılyenibirürünileçeğiş tçkuşuöerektirmemesipamuküretimbölöelerinçeaynıtarlaçapamuk yetiştiriciliğininyapılmasınımümkünkılmaktaçırkryöunekimzamanınınseçimi pamuküretimiiçinçlçukçaönemliçlupççkerkenekimlerçenkaçınılmalıdırk ÇünküerkenekimlerÇeÖeceveÖünÇüzarasınÇakisıcaklıkfarkıfazlaçlÇuğunÇan çıkışöecikirfiçelercılızkalırisçnuçtaelçeeçilecekçlanverimçeçüşerk mamukmartvenisanaylarınçaekimyapılırkenülkemizçeçukurçvabölöesinçe OMjartJPMkisanIbÖeBölÖesinÇeveAntalyayöresinÇeNRJkisanJNRjayıs tariüleriöenellikleenuyöunekimzamanlarıdırkjartvekisanaylarınçaekilen pamukiüaziranveyatemmuzaylarınçasarıçiçekaçarikçzalarçlöunlaşırkenyeni çiçeklerleaynızamançaaçılırkeasatkçzalarınçlöunlaşmaçurumunaöörebirççk seferyapılabilirk bkimişlemielleserpmeşeklinçeyaçamibzerlesıraylayapılırkbkimçerinliği tçprakkçşullarınabağlıçlmaklabirlikteöenelliklepj4cm ÇirKTçÜumun çimlenmesinçrmalkçşullarçarilanmöüniçinçeöerçekleşirkbrkençimlenme ÖörülmesiÇurumunÇaiseÜemenikincibirekimyapılmasıönerilirK mamuköelişmesürecinçesıcakiklimibüyümesırasınçabçlsuikçzanın çlöunlaşmasısırasınçaisekuraklıkisterkmamukiyibeslençiğitakçirçeüstüste ekilmeğeçayanıklıbirbitkiçlmaklabirlikteiekimsırasınakçnçuğunçaöerek tçprakyapısınıçüzeltmesiiveriminiartırmasıveöerekseüastalıkvezararlılarla savaşıkçlaylaştırmasıbakımınçanfayçalarsağlark lkemizçepamuktarımınçasistemlibirekimnöbetiuyöulanmamaktaiççğunlukla pamuktarlayaüstüsteekilmekteyaçapamuk taüılnöbetiuyöulanmaktaçırk mamukjtaüılnöbetiyöntemiçaüaççksulanmayanbölöeçlançukurçvabölöesinçe izlenirkenisulananbölöelerçebaklaöilitaüılvemısırnöbetleriuyöulanmaktaçırk mamuğun aekara lrtalama retim dirçileri vapılan İşlemler İşlem TariÜi earcanan İşgücü Birim Tçprak İşleme ve bkim İnsan jakina Jpaphesme hasım N MKNO MKNO Ça Jaerinpürüm hasım N MKP MKP Ça -İklama kisan N MKO4 MKO4 Ça JaiskÜarrçw kisanjjayıs U MKRO Ça JTırmık kisanjjayıs S MKP Ça JpürÖü kisanjjayıs R MKP Ça JbkimÖncesipulama kisan N M MKON sa JbkimÖncesipulama kisan N MKTO M sa Jbkim jayıs O MKO MKO Ça Jbkim jayıs O MK4 M sa TlmiAj PKN OKNV haynakwtarımvehöyişleribakanlığı R

7 C-BakımX mamukyetiştiriciliğinçebakımişleriseyreltmeiçapalamaveuçalmaçırk BitkininiyiÖelişmesiniveçabukçlÖunlaşmasınısağlamakiçinseyreltmeişleminin yapılmasıöerekmekteçirkbitkilerüenüz4yapraklıikeneyaklaşıknmcmfrjscm araileüafifbirseyreltmeyapılırkdenellikleilkseyreltmeilkçapaiikincietamf seyreltmeiseikinciçapailebirlikteyapılmalıdırkhçzalaraçmayabaşlaçıktan sçnraisebitkinintepesinçennmjnrcmkısmınınkırılmasınauçalmaişlemi ÇenirKBuişlemÖeçekilmişveyafazlasulanmıştarlalarÇauyÖulanırkenIveÖetatif ÖelişmesinçrmalçlanbitkilerÇeuçalmayaÖerekyçkturK a-pulamax mamukbitkisininsuiütiyacıöünlük4mmjsmmmm ÇirKmamukyetiştirilen bölöelerçeyıllıkyağışmiktarıyetersizçlçuğunçanpamukbitkisininiyiöelişmesi içinöerekensumiktarısulamayçluylaverilmeliçirkpulamapamuküretiminçe verimietkileyenfaktörlerinbaşınçaöelçiğinçensulamazamanıveverileceksu miktarıbitkininsuisteğibelirtilerinevetçpraktakinemçurumunabakarak saptanmalıdırkpulamaaralığıvesulamasayısıyetiştirilenpamukçeşiçineitçprak özelliklerinetabansuyuyüksekliğineiyağışmiktarıveçağılımınaiveöetasyçn ÇöneminÇeki sıcaklık ve Üavanın bağıl nemine bağlı çlarak ÇeğişmekteÇirK lkemizçeyetiştirilençeşitlerinçrtabünyelitçpraklarçavençrmal iklimkçşullarınçaöenelliklenrjomöünaralıklarla4jrkezsulanması ÖerekmekteÇirKpulamayöntemiçlaraksalmasulamaIalttansızmaveyağmurlama yöntemlerikullanılabilmekteçirk P- mamuk Tarımının eastalık se Zararlıları mamuktarımınçabilinçlibirtarımsalsavaşprçöramıuyöulayarakmaliyetin ÇüşürülmesibüyükönemtaşımaktaÇırKbnteÖremücaÇeleçlarakaÇlanÇırılanbu mücaçelebiçiminçeuyöunekimzamanıveekimsıklığıuyöunsulamaaralığı ÖübrelemeIekimnöbetiÜastalıkvezararlılaraÇayanıklıçeşitlerinekimiÖibi kültürelönlemlerinyanısırailaçlımücaçeleçekiilaçlamazamanınınççğruçlarak saptanmasıiilaçlarınterciüeçilmesiçlçukçaönemliüususlarçırkmamukbitkisinin çıkışınçanüasatınakaçarçeşitliçönemlerçezararlıları bulunmaktaçırk mamuk yetiştiriciliğinçeüastalıkvezararlılarınçlumsuzetkileriiklimkçşullarıve uyöulanantarımsalmücaçeleileyakınçanilöiliçirkvüksekbağılnemvesıcaklık ÜastalıkvezararlılarınçrtayaçıkmasıiçinuyÖunbirçrtamçluştururKBuneÇenle özellikleçukurçva veantalya ÇaUJNMkezilaçlama yapılmasızçrunluluğu ÇçğmaktaÇırK Başlıca eastalıklar: JmamuksçlÖunlukÜastalığı JciÇekökçürüklüğü Jhöşeliyapraklekesi JAntraknçz Zararlılar: JTçprakkurtları Jmamukyaprakbiti Jvaprakpiresi Jmamukpiresi JBeyazsinek Jhırmızıörümcek Jmembekurt Jveşilkurt JmamukyaprakkurÇu Jaikenlikurt JÇizÖiliyaprakkurÇu S

8 4- mamukta dübre hullanımı mamuküretiminçeveriminartırılmasınçaönemliçlanetkenlerçenbirisiçiğer tarımsaluyöulamalarveöirçilerinyanısırayeterliveççğruçrançamineralöübre kullanımıdırkvapılanaraştırmalaröübreüretimiilesağlananverimartışınınürün kalitesiniçeartırçığınıvetarımsalüretimçebrmçranınçaartışsağlaçığıçrtaya çıkmaktaçırk dübrehullanımınçaçikkateçilmesiöerekenenönemliunsurçeşiçeööreççğru ÖübrekullanımıvekullanılacakçlanÖübremiktarıdırKkçrmalşartlarÇaNÇekara UJNMkÖsafazçtEPRJRMkÖamçnyumsülfatFI4JRkÖsaffçsfçrEORJPMkÖsüper fçsfatfisjukösafpçtasatılmasıuyöunçurkancaktçpraklarınfizikselvekimyasal yapıbakımınçanfarklılıkööstermesineçeniylepamuktarımıiçinüeryerçeaynı miktarçaöübrekullanımınıtavsiyeetmekyanlışçlmaktaçırkbununiçinenuyöun ÖübretavsiyesiçyöreÇeyapılanveyapılacakçlantarlaÇenemelerisçnucunÇa çlacakvebuçenemelerçenalınacaksçnuçlaraööreancakçenemeninyapılçığı tçprakyapısınauyöunalanlarçayapılabilecektirk cçsfçrluöübrelerçiçekvekçzasayısınınartmasınakçzaiiriliğineveerken çlöunlaşmasınaetkieçerkmçtaslıöübreleriseazçtluöübrelerkaçarçlmasaça bitkininveöetatiföelişmesiniüızlançırırveçiçeklenmeçöneminiuzatırkcazla uyöulananpçtaspamuktaçlöunlaşmayıöeciktirirk mamuk dübre maritesi Yıllar mamuk ciyatı TiLhd AKkitrat EBOSF ETiLhgF N hg mamuk ile Alınabilecek dübre jiktarı EhgF NVVP UKTRM NKOUM SKUPS NVV4 NUKMMM 4KTTM UKTT4 NVVR 4MKMMM RKT4M SKVSV NVVS TMKMMM TKSOR VKNUM NVVT N4MKMMM NOKMMM NNKSST NVVU OOOKMMM OPKRMM VK44T NVVV PMOKMMM PMKMMM NMKMST haynakwtarımvehöyişleribakanlığı mamuköübreparitesiniinceleçiğimizçeiyıllaritibariylepamukfiyatlarıileönemli maliyetunsurlarınçanöübrefiyatlarıaynıçrançaartmamıştırközelliklenvvpinvv4 venvvuyıllarınçaöübrefiyatlarınınaşırıartışıçiftçilerizçrçurumçabırakmıştırk R- mamuk TçÜumluğu reticileryetiştirilecekçlanpamukçeşitlerininverimliierkenciiüastalıkve zararlılaraçayanıklıisilkmeçranıçüşükilifkalitesiileçırçırrançımanıyüksekçeşit çlmasınıisterkenisanayicileriplikverimininyüksekiplikveççkumaimalatına uyöunvebçyatutmayeteneğininiyiçlmasınıistemekteçirlerkbuneçenleçiğer tarlaürünlerinçeçlçuğuöibipamuktaçatçüumluğunönemibüyüktürk mamuktaaynıtçüumluğuçeğiştirmeçenüstüsteekimyapmakverimlilikaçısınçan uyöunçeğilçirkislaüeçilmişbirpamuktçüumluluğununöenetiksaflığının bçzulmamasıiçinüçseneçenfazlaekilmemesiöerekmekteçirk T

9 U BçlvekaliteliürünalmakancakÖenetiksafiyetiyüksektçÜumekimiylemümkün çlmaktaçırkaçlayısıylapamuktçüumunıslaüınaöerekenönemverilmeliüerekim bölöesiiçinöeliştirilentçüumlarınilöilibölöeçeekilmesisağlanmalıikaliteveelyaf farklılığıyaçaçırçırlamaçaverimfarklılığıççğruçantçüumlarınekilmesiile önlenmeliçirk lkemizçepamuktçüumluluğununüretilmesiöörevinitarımbakanlığınabağlı çlarakkurulanbnstitülerüstlenmiştirkayrıcaböebölöesinçetarişiçukurçvaça iseçukçbirliktçüumluküretiminisürçürmekteçirkpçnyıllarçaisebazıözeltçüum şirketlerinceeaeltapineipapeksaiözbuğçayijayçukçarvbfpamuküretim bölöelerineaçapteçlmuşverimiyüksekilifkaliteözellikleriiyiçlançeşitlerin tçüumüretimvesatışlarıyapılmaktaçırk hamuveözelkuruluşlarcayçğunemekkarşılığınçaelçeeçilenpamuktçüumluğu üretimiiçölkçntrçllütekselseleksiyçnyöntemiileyapılmaktaçırkaörtjbeşbin bitkiilebaşlayanbuprçörambeşinciyılelitialtıncıyılçrijinalyeçinciyılanaçve sekizinciyılsertifikalıçlaraküretilmekteçirkböyleceçiftçilereüeryılaynıisimle tçüumlukverilmesinerağmenverimveteknçlçjiközellikleriyükseltilmişyeni tçüumluklarçağıtılmaktaçırk TçÜumluküretimprçÖramlarınÇayeralançeşitleryurtiçiveyayurtÇışınÇa ÖeliştirilmişçeşitlerÇirKvurtiçinÇeÖeliştirilmişçeşitlerÜertürlüÇenemeve testlerçenöeçirilçiktensçnraiyabancıçeşitleriseancakülkemizçeverimve açaptasyçnçenemelerinetabiitutulçuktansçnrauyöunçlanlarıtçüumluküretim prçöramınaalınmaktaçırk TarlakçntrçlüyapılarakçlumlusertifikaalmıştçÜumluklarınÖenetiksafiyeti yüksektirkmamukıslaüçalışmalarıvetçüumüretimitarımvehöyişleribakanlığı tarafınçantümbölöelerçeçiftçininsertifikalıtçüumlukekebilmesinisağlayacakve tçüumluğuüeryılçeğiştirebilecekşekilçeprçöramlanmaktaçırkbunarağmeniklim kçşullarıveyaçiğerneçenlerlesertifikalıtçüumlukyeterinceüretilememekteçirk Türkiye ninpamuktçüumlukiütiyacıyıllıkpmjprbintçncivarınçaçlupitüm bölöelerçesertifikalıtçüumluktemininçesçrunlaryaşanmaktaçırktümpamuk üretimbölöelerinçeyeterlimiktarçasertifikalıtçüumluküazırlanıpçağıtılmasına karşınbazıyıllarçaözellikletarişveçukçbirliğinpamukalımlarınçaözelsektörle rekabeteçememesineçeniyletçüumluküreticileripamuğunubirlikleryerineözel sektörevermekteçirkaçlayısıylayeterlimiktarçatçüumlukkütlüpamuktarişve Çukçbirlik eöelmeçiğiiçinsertifikalıtçüumlukaçığıçrtayaçıkmaktaçırk mamukyüksekverimvekaliteiçinsertifikalıpamuktçüumluğuüretimüeçeflerine uyöunçlaraküretilmelikaynağıbelirsizyağlıkvekaçakpamukçekirçeklerinin kullanılmasıönlenmelistançartpamukçekirçeklerininüazırlıkaşamasınıntüm safüalarınçabüyüktitizliköösterilmeliçirk pertifikalıtçüumciyatlarınvvtveommnyıllarıüariçtümyıllarenflasyçnun üzerinçeseyretmişipamuktauyöulanançesteklemealımlarıveprimsistemiçaüil çiftçininreelkaybauğramasınıenöelleyememiştirk

10 Yıllar pertifikalı TçÜum Gbnflasyçn B ciyatları ETiKLhgF NVV4 4KRMM NOMIR NVVR NSKOMM UUIM NVVS POKMMM TNIS NVVT 4MKMMM TUI4 NVVU TMKMMMJUMKMMM SUIU NVVV NPMKMMM 4PIT OMMM PPRKMMM RPIT OMMN 4MMKMMM RTIT haynakktarımvehöyişleribakanlığı E*FİTlToptanbşyaciyatları İndeksiEN9SPNMMF retim İtÜalat TeÇarik aağıtım İÜracat NVVV NSKTOR SMT ONKRSP NSK4VM NRP OMMN NUKVPM NTT NRKRTO OPKMOM OKPVR haynakktarımvehöyişleribakanlığı R-mamuk TarımınÇa easati aepçlama ve iif ptançarçizasyçnu mamuk ÜasatınÇaXÇepçlamaveçırçırlamaverimivekaliteyibelirleyenfaktörler arasınçayeralırkmamuğunüasatzamanıibölöelereiçeşiçeisçnbaüaryağışlarına ekimnöbetinevepamuktauyöulanankültürelişlemlereööreçeğişmekteçirk lkemizçepamuküasaçınaçukurçvabölöesinçekurukçşullarçanjnmağustçsi sulukçşullarçarjombylüliböebölöesinçeombkimjnmhasımarasınçai düneyççğuanaççlubölöesinçeisenjrbylültariüleriarasınçabaşlanmaktaçırk lkemizçeüretilenpamuklarınüasaçıöenellikleinsanişöücüiletçplanmaktaçlup sçnyıllarçamaliyetveişçisağlanmasıkçnusunçasıkıntılarınçrtayaçıkması makineüasaçınıöünçemeöetirmiştirkjakineliüasattatçplananpamukmiktarı saatte4ilertçnarasınçaçeğişirkenvasıflıişçininöünlüktçplaçığıpamukmiktarı VMJNOMkÖarasınÇakalmaktaÇırK lkemizçeyenikullanılmaktaçlaniğlitip makinelerleüasatiçinkçzalarıyerçenenazomcmyükseklikteveyapraklarıtüysüz pamukçeşitleriileyatmayaçayanıklıilkvesçnkçzalararasınçakiçlöunlaşma süresikısaçeşitlermakineyleüasattaterciüeçilmekteçirk jakineliüasatetkinliğiyaprakçöktürülmesineitarlanınbüyüklüğüneişeklineve kütlüpamuğunnemçurumunaööreçeğişirkentarla ürünkaybıbsjomarasınça çlmaktaçırk RKN-mamuğun aepçlanması; mamuğunkalitesinçeetkilifaktörlerçenbiriçepçlamakçşullarıdırkaepçnunyapısıi nemiisıcaklığıvekirliliğipamuğunkalitesinçeetkiliçlmaktaçırkhütlüpamuk ÇepçlanmaÇanöncetçÜumnemçranınınBNM nunaltınaçüşürülmesiöerekmekte çlupkütlüpamuköüneşliüavaçakurutulmalıdırk hütlübalyayapmakilintervelifçöküntüsüpamuklarkapalıçepçlarçaveya sunçuralarçaçepçlanabilirlerkhapalıçepçlarıntabanveçuvarlarıpamuklara yabancımaççekarışmasınıvekirlenmesiniönleyecekirutubetiöeçirmeyecek şekilçeçlmalıdırkmamuklarörupisınıfvetiplerineööreçepçlanmalıikütlüpamuklar NfççtÜacminÇeSJUpçunÇyçğunluktanfazlayçğunluktaÇepçlanmamalıdırK V

11 RKO-mamuğun Çırçırlanması ve Balyalanması; easateçilenpamuklarçepçlanmaçanveyaçırçırfabrikalarınınçalışmaçönemine veöünlükişveriminebağlıçlarakbelirlibirsüreçepçlançıktansçnraçırçırlanarak tçüumvelifkısmıbirbirinçenayrılırk Çırçırlama;oçleliveoçllerÖinçırçırITestereliveyapawJÖinçırçırveiinterÖin çırçırçlmaküzereüçsistemeayrılırk oçleliveyaoçlleröinçırçırmakineleriçiğitüzerinçenlifleriçaüauzunçlacak şekilçekçparırkaçlayısıilerçlleröitesisinçeçırçırrançımanıbnjoçaüafazla liflerisenjommçaüauzunçlurkoçlleröinçeçırçırlanançekirçeklipamuklareğer sistemçekütlüvelifpamuktemizleyicisiyçkiseçaüaçepelliçlmaktaveyabancı maççeninnemçurumunaöörebelirlenmekteçirktestereliveyapawjöinçırçır makinesiyleişlenenpamuklaryabancımaççeyönünçençaüatemizçlmakla birliktelifkalitesiçaüaçaçüşüktürkpawjöinpamuklarçaliflerçaüakısavenem çranıfazlaçırk lkemizçepreslenerekbalyaüalineöetirilenlifpamuklarçrtalamaonmjonrkö ağırlığınçaçırkbubalyalarınambalajlanmasınçaçemberipaslanmaztelikanaviçe veyapamuklubezkullanılırk BalyalamaÇaXRJSçembereizinverilmekteçlupIbalyalarınbçmbeliyüzlerinÇen birincibçmbeyepamuğunörubuiülkeaçıveçırçırlamatipiikincibçmbeye ÇerecesiIüçüncübçmbeyekçntrçl müürüiçörçüncübçmbeyestançarçizasyçn birimiiçırçırpresefabrikalarınınsıranumarasıvepamukpartinumarasıişlenirk BeşincibçmbeyeiseçırçırlamaşekliveüretimyılıyazılmalıdırK RKP-Balya aenetimi ve iif ptançarçizasyçnux BalyaÇenetimininyapılmasıiçinbalyalarınpreslenÇiğifabrikasaÜibiveyamal saüibiyaçayazıilebilçirecekleritemsilcileriibağlıbulunçuklarıçenetmenlik merkezlerinebaşvurulurkaenetmenibalyapamuklarınçanalacağıörneklerle pamuğunrenkiyabancımaççeambalajmalzemeleriyönünçençenetiminiyapark lkemizçebalyapamuklarınçanörnekalınmasısçnçajyöntemineööre yapılmaktaçırkbirpartiçekiçenetleneceğibalyaüzerinçeitipçamöasıemüüürf dışınçabütünbilöileribulunmalıdırk eerpartiyeaitbalyayığınçanenazbrveenççkbomçranınçaçlmasıkçşuluile rasöeleseçilenbalyalarınambalajlarıaçılarakorm şeröramörnekleralınırkalınan örneklertasnifççalarınaöetirilerekomc vebsrnemkçşullarınçaenaznosaat bekletilçiktensçnrastançarttippamuklarıörnekleriilekarşılaştırılırkrzunluk ÇayanıklılıkveincelikÖibilifözelliklerinibelirlemekiçiniseörnekleryineaynı kçşullarçaenaz4usaatbeklemeliçirk ptançarçizasyçn; lkemizinbvv unçaüretimiyapılançrtaliftlipamuklar renklerineöörebeyaziüafifbenekliirenklivetipçışıçlaraksınıflaraayrılırkeerbir sınıfçırçırlamaiüazırlamaveyabancımaççeçranınaöörekençiiçinçestançart extraistançartnistançartoöibikaliteçerecelerineayrılırk NM

12 RK4-mreslenmiş mamuk Balya Ambalajlarına İlişkin TebliğX EaışTicaretteptanÇarÇizasyçnOMMNLONFOTKTKOMMNtariÜveO44TRsayılıoesmi dazeteeommnlo9sayılıtebliğilerevizeedilmiştirf NFRKUKNVRPtariÜlive4LNOUPsayılıBakanlarhurulukararıileyürürlüğekçnulan pamuklarınkçntrçlüneçairtüzükçeğişiknt cimaççesiöereğincepreslenmiş pamukbalyalarının; afbrütağırlığıenaznvmkö bfbçyutlarıenfazlasrgvrgnmrcmçlaraktespiteçilmiştirk BubçyutlarÇabalyayapabilmesiiçinbalyanınprestençıktıktansçnraÖenişleme payıçaçüşünülerekpresekasasının af bniilebçyuenfazlasmgvmcm bf vüksekliğipresemakinesininbasıncınaööreenaznvmkölıkbalyatemin eçilecekölçüçeçlmalıdırk OFÇırçırvepresefabrikalarınÇapreslenenpamukbalyalarınınsarılÇığıbezlerin kenarlarıbnmmpamuktanyapılmışipliktençikilmelivesentetikelyafkarışımlı ipliklerkullanılmamalıdırk PFmreslenmişpamukbalyalarınınişaretlenmesimamuklarınhçntrçlüneÇair tüzüğünçeğişiknvmaççesiöereğietiketveyakaşekullanılarakyapılmalıdırk 4FbtiketkenÇinÇeyapışkanlıbezeyapışmayaelverişliçlupikibölümÇen çluşmaktaçır;üstbölümçeresmiişaretlerialtbölümçeiseistenilmesiüalinçeözel markaveişaretleralırk RFbtiketveyakaşebalyanınbçmbeliyüzününP üncüve4 cüçemberleriarasına vebalyanınçrtasınaöelecekşekilçeyapıştırılırveyavurulurk SFbtiketkullanımınÇakçntrçlüyapılanpamukbalyalarıresmi pamukkçntrçl müüürüilekırmızımatbaamürekkebikullanılarakyarısıetiketüzerineçiğeryarısı ambalajüzerineöelecekşekilçevurulurk TFiinterpamukbalyalarınınambalajınÇafazlaambalajmaÇÇesikullanımını önlemekiçin; kçrmalbasınçlıpresemakinelerinçeüazırlananlinterpamukbalyalarınınikiyan yüzününçrtakısmınınüerbirinçeazaminmcmaçıklıkbırakılabilirk vüksekbasınçlıpresemakinelerinçeüazırlananlinterpamukbalyalarınınbçmbeli biryüzününikiyanyüzlebirleştiğiikikenarınınüerbirinçeazamiomcmaçıklık bırakabilirkayrıcabalyalarınınaltveüstkapaklarıçaaçıkbırakabilirk UFaışTicaretteptanÇarÇizasyçnÇenetmenlerinceyapılankçntrçllerÇepamuk balyalarınınambalajlarınçakullanılanççkumapamuklubezin;çözöüiplik numarasınınenazslniatkıipliknumarasıenazslnağrlığınınoorörlmoehjbnmf örmetekniğiileüretilenpamuklubeziniseipliknumarasınınenaznmlniağırlığının NSMJORMÖrLmOIlifkarışımıBNMMpamukçlmalıdırKpözkçnusuÇeğerlere uymaçığıtakçirçepamuklarçenetlenmezvepartireçeçilirk NN

13 fffkmajrh pbhtöo k k jbscrt arorjr sb mboclojakpf NF TariÜi delişim NVMMyılönceAnaÇçlutçpraklarınÇaekilmeyebaşlananpamuğunÖelişmesiTürk vevunanuyöarlıklarıçöneminçebaşlamışipamuktaesasöelişimininnkyüzyılça pelçuklularçöneminçeöerçekleştirmişbursaihçnyavepivaspamuktarımınça önemlimerkezlerüalineöelmiştirk NPveN4yüzyılÇalsmanlılarIpamuktarımınıBalkanlarIpuriyeIfrakvejısırÇan başlayaraköenişletmişjısırçanpamuktçüumuöetirilerekböebölöesiibçirnei pinçpibalıkesir ÇeçiftçilereücretsizÇağıtılaraküretimiözenÇirilmişvepamuk yetiştirenlereüertürlüçestekverilmiştirkbuçönemçeteşviklerlepamuküretim alanlarıöenişletilmişveüretimyeterliseviyelerçeyapılmıştırkbusıraçalsmanlı imparatçrluğuürettiğipamukiletekstilveyatak yçröanöibiççlöu ÖereksinmelerinikarşılamışveönemlibölümünüAvrupa yaiüraçetmiştirk wamanlaaünyanınçiğerülkelerinçepamuküretimininartmasıiayrıca kapitülasyçnlarsebebiylepamukiplikveççkumalarınınçışarıçanöelmesibalkan vefkaünyapavaşlarımamuksanayineönemliçarbevurmuşturk mamukasılönemliöelişiminicumüuriyet ÇöneminÇeyapılankurumsal ÇüzenlemelersçnucunÇaÖöstermiştirKmamukİslaÜİstasyçnlarınınkurulması ülkemizkçşullarınauyöunpamuktipininseçilmesiipamuktçüumuüretimineve pamukislaüınayönelikyasalmevzuatınçluşturulmasıipamukçenemeveüretme çiftliklerininkurulmasıylabirlikte; mamuk üretimitsbintçnçanvotbintçna bkili alanlarntpbinüektarçantmsbinüektara serimlilik ise4ptkölüektarçannkp4skölüektarayükselmiştirk OKTürkiye mamuk retimi mamukibirççksanayiçalınçakullanılmasıveistiüçamçlanaklarıiletürkiye ekçnçmisinçeönemlibiryeresaüipçlupiüretimyçğunçlarakiböebölöesi ÇukurçvaIdüneyaçğuAnaÇçluBölÖesiveAntalyayörelerinÇeyapılmaktaÇırK YıllaritibariylepamukekimalanlarıincelenÇiğinÇesçnyıllarÇaazalış ÖözlenmekteÇirKNVVRyılınÇaTRSKSV4ÜaçlanpamukekimalanlarıOMMOyılınÇa BSISazalarakTMSKRU4Üa yaçüşmüştürk retimrakamlarınıinceleçiğimizçeyıllar itibariyleartışveazalışlarınöerçekleştiğininvuuyılınçasrmkmmmtçnçlanpamuk üretimininommoyılınçab4oitartarakvotkttmtçnayükselçiğiöörülmekteçir pçnyıllarçapamukekimalanlarınçaazalmaöörülmesinerağmenpamukbirim alanınçanelçeeçilenverimyüksekliğiüretimçeartışınyaşanmasınaneçen çlmaktaçırk NO

14 Türkiye Çe mamuk bkim AlanıI retim se serimi bkilen Alan EeektarF retim E TçnF serim E hgleektarf NVUU T4MKMMM SRMKMMM UTU NVUV TORKMMM SNTKMMM URN NVVM S4NKORP SR4KSMM NMON NVVN RVUKSOM RRVK4OS VPR NVVO SPTK4TU RTPKTMS VMM NVVP RSTKURO SMOKOPU NMSN NVV4 RUNK4VN SOUKOUS NMUM NVVR TRSKSV4 URNK4UT NNOR NVVS T4PKTTR TU4KM4T NMR4 NVVT TONKTOP UPNKSTO NNRO NVVU TRSKRSS UUOKNR4 NNSS NVVV TNVKOV4 TVNKOVU NNMM OMMM SR4KNTT UTVKV4M NP4R OMMN SUUKSST VMMKSRO NPMU OMMOG TMSKRU4 VOTKTTM NP4S haynakwaevletistatistikbnstitüsü E*FTahmin NFbge BölgesinÇe retim; lkemizinenkaliteliçiyebileceğimizpamuğubu bölöeçeüretilmekteçlupiiüracatımızçaböepamuğuönemlirçlçynamaktaçırkbu bölöeçesulutarımyapılırkenibazıyıllarçazararlılarınetkisiyçğunçlarak ÖörülebilmekteÇirKAncakbusçrunÇiğerbölÖelerimizeÖöreÇaÜaÇüşükÇüzeyÇe kalmaktaçırkbubölöemizçeommmyılınçaekimalanlarınçaenbüyükçaralma yaşanmasınarağmenpamukbirimalanınçaelçeeçilenverimartışıenyüksek ÇüzeyÇeÖerçekleşmişbuÇaüretimeyansımıştırK OFÇukurçva BölgesinÇe retim;nvum liyıllaraöelinceyekaçartçplampamuk üretimininyaklaşıkyarısınıçukurçvabölöesinçeüretilirkensçnyıllarçabu bölöeninönemiöiçerekazalmıştırk eastalıkvezararlılarlaziraimücaçeleçeaşırıkimyasalmaççekullanımıveekim nöbetiuyöulanmamasısçnucuçrtayaçıkanekçlçjiksçrunlaryetiştirilenpamuğun lifkalitesinibçzmuşiüretimmaliyetlerininüreticialeyüinebçzulmasınaneçen çlmuşturkvöreninyeknesakbiryapıööstermesiçeyüksekkaliteçepamuk yetiştirilmesinienöelleçiğiiçinüreticilerpamukyerinebaştamısırçlmaküzere ÇiğertarımsalürünyetiştiriciliğineyönelmiştirK BubölÖeÇeBUM içukurçvanrnuçeşiçiçlmaküzereiaeltapynomvermile ptçnvilleçeşitleriyetiştirilmekteçirkpçnyıllarçaekimalanlarınçameyçanaöelen azalışneticesinçebölöeüreticilerininbirkısmıçeğişikekimtürlerineyönelirken birkısmıtarımçışıfaaliyetleribenimsemeyçlunaöitmiştirk NP

15 BĞlÖeler İtibariyle mamuk retimi bkiliş EMMMeaF retim EMMMTçnF serim EhgLeaF NVVT Çukurçva NTNIV OMNI4 NKNTP düneyççğu OSUIT PMVIN NKNRV böe OSPIV PMNIO NKNSS Antalya NTIO OMIM NKNTS NVVU Çukurçva NT4IS NVNIS NKMVT düneyççğu PNPIN PU4IU NOOV böe ORNIU OURIO NKNPP Antalya NTIN OMIR NKOMS NVVV Çukurçva NOOIN NPVIP NKNNN düneyççğu PPOI4 POUIS VUV böe O4TIP PMOIU NKOPM Antalya NUIR OMIR NKNMU OMMM Çukurçva NNSIN NROIT NKOTR düneyççğu PNTIN 4OSIU NKPUS böe OMUIP OUSIP NKPVR Antalya NOIT N4IN NKOVU haynakwtarımvehöyişleribakanlığı PF düneyççğu AnaÇçlu Bölgesi ve dam mrçjesinçe mamuğun veri; düneyççğu AnaÇçluBölÖesinÇetarımsalüretimisınırlayanyağışeksikliğinisulamayçluyla ÖiÇermekveyöreyeelektrikenerjisisağlamakamacıylaNVTSyılÇabaşlatılıpPM yılçabitirilmesiplanlanansekizisulamaveenerjiüçüyalnızenerjiiikisiyalnız sulamaiçeriklinpaltprçjeçençluşandamyaklaşıkpiomilyçnüektarlıktarıma elverişlialanıkapsamaktaveçünyaçasayılıenteörebölöeselkalkınmaprçjeleri arasınçayeralmaktaçırk lkemizçünyaçapamukarzıiletüketimiarasınçakiaçığınüızlabüyüçüğübir ÇönemÇebuprçjeileönemlibiravantajyakalamıştırKdapprçjesininbitimiyle birliktetçplamekimalanınınyaklaşıkçlarakninmilyçnüektaraipamuklif üretimininisenmilyçntçnaulaşacağıtaümineçilmekteçirk düneyççğuanaççlubölöesinçeüretimiyapılanpamuklarınyaklaşıkbsm ı kazilliutçeşiçieböepamuğufçlmaküzerepayarpn4ijaraşvoveçukurçva NRNUEAÇanapamuğuFçeşitleriyetiştirilmekteÇirKvıllaraÖörefarklılıkÖöstermekle birliktebölöeçedamalanlarınınsulutarımaaçılmasıneçeniyleekimalanınça ÖözlenenartışlabirlikteverimÇesağlananartışüretimÇebüyükartışayçlaçmıştırK dam BĞlÖesinÇe mamuk bkim Alanları ve retim Alanları E paf llarakf bkiliş EÜaF retim EtçnF NVVM NP4KMNS NPTKPMM NVVN NOPKUSV NNTK4VO NVVO NPMKPMR VOKMTO NVVP N4TKTON NRNKMVN NVV4 NRTKPUR NSOKTPU NVVR OM4KOPO OMVKORO NVVS OOSKOMR OS4KNOP NVVT OSRKOOU PMMKURU NVVU PMTKNS4 PSSKMU4 haynakwaib N4

16 damalanınçapamukekimalanlarınınsürekliartışööstermesinçedamsulama prçjelerininçevreyeöirmesiönemlirçlçynamıştırkdamalanınıntürkiyepamuk ekimalanıiçinçekipayıincelençiğinçenryıliçinçebupayınsürekliarttığı ÖörülmekteÇirKBölÖeÇenNVVMyılınÇaNPTKPMMtçnpamuküretimiyapılırkenbu çrannvvuyılınçabnssisartışlapsskmu4tçnaulaşmıştırk OKN lröanik mamuk retimix pentetikkimyasalöübreleriziraimücaçeleilaçları vebitkibüyüme Çüzenleyiciler veya yaprakçöktürücüler EÇefçliantF kullanmaksızınpamuğunyetiştirilmesiçirk NVVM lıyıllarınbaşınçakimyasalilaçlaraüassasçlanveçevreyikçrumakisteyen insanlarınreaksiyçnunakarşılıkçlarakbaşlayançröanikpamuküretimiçlçukça sınırlıöerçekleştirilmiştirkbuçönemçeçröanikpamuklifiniişlememaliyetlerinin yüksekçlmasıvebununkçnfeksiyçnürünlerineyansımasısçnucutüketiciilöisinin azalmasınayçlaçmıştırk AncakÜemekçlçjikürünlerinkçrunmasıÜemÇeABülkelerininçrÖaniktekstil ürünlerineçlantalepleriülkemizçeçröanikpamuküretimineyönelikçalışmaların artmasınaneçençlmuşturknvvmyılınça4mtçnkütlüpamukçröanikçlarak üretilirkennvv4buçrann4rmtçnaulaşmıştırkasılöelişmeisenvvvjommm ÇöneminÇeyaşanmışçlupNVVVyılınÇaOPKROMtçnIOMMMyılınÇaiseOPKVNMtçn çröanikpamuküretimiöerçekleştirilmiştirklröanikpamuktaverimüretim bölöesineööreçeğişmeklebirlikteçrtalamaormilepumkö ÇirK P-Türkiye Çe mamuk Tüketimi lkemizinlifpamuktüketimiiplikiççkumavekçnfeksiyçnsektörlerinçe ÖerçekleştirilenÖelişmelereparalelçlarakyılÇanyılaÜızlaartmaktaÇırKArtan yatırımveiüracatabağlıçlaraknvumlunçöneminçeovpbintçnçlantçplam tüketimommnlmosezçnusçnunakaçaröeçensüreiçerisinçebposisartaraknorm bintçnayükselmiştirkvıllaritibariylepamuktüketiminçeçikkatçekenönemlibir kçnutüketimartışınınçönemsçnustçkartışınçanfazlaçlmasıneçeniile stçkltüketimçranınınyıllaritibariyleazalışööstermesiçirk mamuk Tüketimi EiİcF aönemler Tüketim ETçnF NVVRLNVVS VRMKMMM NVVSLNVVT NKMRMKMMM NVVTLNVVU NKNRMKMMM NVVULNVVV NKMTSKMMM NVVVLOMMM NKOMMKMMM OMMMLOMMN NKNRMKMMM OMMNLOMMO NKORMKMMM haynakwtarımvehöyişleribakanlığı pçnyıllarçatçplamtüketimartışımızçünyaçrtalamasınınüzerinçeçlmuşve bnççnezyaçansçnraikincienyüksekartışöerçekleşmiştirktçplampamuk tüketimimizçekiartışiiçüretimartışıylakarşılanamaçığınçanpamukitüalatı artarakommmlmnsezçnunçaputbintçnaulaşmışinvvmyılınakaçarpamuk iüracatçısıçlantürkiyesçnyıllarçapamukitüalatçısıülkekçnumunaöelmiştirk NR

17 fsk majrhta AifjI civat sb BlopA İŞibjiboİ NF mamuk aestekleme mçlitikaları Türkiye ÇetarımsalÇesteklemepçlitikalarıBeşyıllıkhalkınmamlanlarınÇaana ÜeÇefleribirçerçeveiçinÇeyeterliüretimseviyesiveüretiminçlumsuz kçşullarınçançaüaazetkilenmesininsağlanmasıiüracatınöeliştirilmesikençine yeterlilikçranınınyükseltilmesiamaçlarıççğrultusunçabelirlenmekteçirk NKNF ciyatlar ve Alımlar vçluyla aestekleme NVSM ÇansçnraÇeğişenekçnçmikşartlarkarşısınÇatarımsalÇesteklemelerÖiÇerek yçğunlaşmışifiyatlarvealımlaryçluylaçesteklemelerbaşlamıştırkaestekleme AlımlarıIürününbellibirfiyattanaşağısatılmamasınıÇevletçeÖarantietmeye yöneliktirkayrıcaürünfiyatınıntespiteçilenfiyatınaltınaçüşmemesiiçinçeşitli ÖirişimlerÇebulunarakpiyasaÇanürünalınmaktaÇırKaevletalımlarıveÇestekleme alımlarıçışınçakalançurumlarçapamukpiyasalarçaserbestçlarakalınıp satılmaktaçevletinççğruçanveyaççlaylımüçaüalesiçlmamaktaçırk mamuktaçevletçesteklemealımlarınv4myılınçakurulançukçbirlikinv4vyılınça kurulantarişmamukbirliğivenvroyılınçakurulanantbirliğitarafınçannvsr yılınçanitibarennvuuyılınakaçarsürçürülmüştürk NVUUJNVUVveNVVMyıllarınÇapamukÇesteklemealımıkapsamınÇançıkarılarak birlikalımınaçönüştürülmüştürknvvnyılınçayeniçençevletçesteklemekapsamına alınankütlüpamukinvvplnvv4kampanyaçöneminekaçaraevletçestekleme alımlarınaçaüilürünlerkapsamınçayeralmıştırkhararnameiletespiteçilenalım fiyatlarıüzerinçentarımpatışhççperatiflerivebirlikleriüreticilerçenpamuk alımlarıileöörevlençirilmişlerçirk rzunyıllarçesteklemealımkapsamınçaçlanpamukinvv4yılıbkçnçmik kararlarınçansçnrakapsamçışıbırakılmışinvvryılınçanitibarenaesteklemeve ciyatistikrarcçnueacicf ÇenBRMbasitfaizlikreÇisağlanarakbölÖeselbazÇa belirlenenfiyatlarüzerinçenpanayiveticaretbakanlığıbünyesinçeyeralan TarımpatışhççperatiflerincesatınalınmıştırK BusüreiçerisinÇealımlarÇakullanılmaküzereTphB neaesteklemeveistikrar cçnueabcicfçentkckwiraatbankasıaracılığıileçüşükfaizlikreçisağlanmakta ikenyeniçenyapılanmavetarımsalrefçrmprçöramıçerçevesinçeçestekleme alımlarınasçnverilmiştirk NVVULVVkampanyaÇöneminÇepamuktaprimsistemitekraruyÖulanmayabaşlamış OMMMyılınÇaisetarımsalrefçrmkapsamınÇaönemlibiraÇımatılarakOMMMeaziran tariüinçeyürürlüğeöiren4rtosayılıtarımsatışkççperatiflerivebirliklerin yeniçenyapılançırılmasısürecibaşlatılarakbuyapılançırmayailişikçalışma incelemeveönerilerçebulunmaküzereçörtyılsüreliyeniçenyapılançırmakurulu çluşturulmuşturk NS

18 mamuk aestekleme Alım ciyatları TiLhd B Artış Gbnflasyçn B NVVN PKRSM NVVO RKSMM RTIP STIN NVVP UKTRM RSIP RRIO NVV4 NUKMMM NMRIT NOMIR NVVR 4MKMMM NOOIO UUIM NVVS TMKMMM TRIM TNIS NVVT N4MKMMM NMMIM TUI4 NVVU NVRKMMM PVIP SUIU NVVV OPMKMMM NTIV 4PIT OMMM PUMKMMM SRIO RPIT OMMN SUMKMMM TUIV RTIT haynakwtarımvehöyişlerbakanlığı E*FİstanbulTicaretldasıToptanbşyaciyatları İndeksiN9SPNMMIvıllıklrtalamaArtışlranı aesteklemealımfiyatlarıyıllaritibariyleincelençiğinçenvvpinvvriommmveommn yıllarınçaçiftçiyeenflasyçnunüzerinçefiyatverilmişiüretimartışlarıkarşısınça çiftçikçrunmayaçalışılmıştırk NKO-dirÇi yçluyla ÇesteklemeX rcuzkimyeviöübreiçüşükfaizlikreçi ÇesteğiIziraimücaÇeleilaçÇesteğiItçÜumÇesteğiÖibiÇevletçesağlananÖirÇi ÇesteğinÇenyaralananpamuküreticilerininjartOMMMitibariylekreÇiÇesteği AralıkOMMNtariÜiitibariyleÇeÇiğerÖirÇiÇestekleriuyÖulamaÇankalÇırılmıştırK NKP-mrim pistemix mrimsistemininesasıpiyasanınkençikurallarınaööre çluşmasınısağlamakipiyasa ekçnçmisikurallarınıişletmekveçevletin ekçnçmiçekivarlığınıküçültmektirk mamuktaprimsistemiilkkeznvvpyılıürünükütlüpamukiçinuyöulanmışve üreticitarafınçanmemnunluklakarşılanmıştırkaynızamançatüccarvesanayiciçe uyöulamasçnucuçünyafiyatlarınçanüammaççeelçeetmeçlanağınıbulçuğunçan sistemeçlumluyaklaşılmıştırkbuuyöulamasçnucunçapamukfiyatlarıtümüylearz talepkurallarıçerçevesinçeçluşmuşveçesteklemealımlarınınpiyasalarıbçzucu etkisiçrtaçankalmıştırk mrimsisteminçeüreticiyeöenelçrtalamakaliteninmazarfiyatıileüeçeffiyat arasınçakalanfarköçenmiştirkmrimsisteminçeaçıklanan müçaüalefiyatı tekstil sanayicisininpamuğuçünyafiyatlarınınaltınçasatınalmasınısağlamaktaancakbu alımsatımçapamuküreticisininüretimmaliyetleriçünyafiyatlarınınüstüne çıktığınçaçevletüreticiyiçesteklemekteçirk BusistemtarımÇailkkezbelÖeÇüzeninÇeciÇÇianlamÇaartışsağlayacakaÇımlar atılmasınısağlarkenikayıtçışıekçnçmiönemliölçüçeçenetimaltınaalınmışve üreticiçentüketiciyebirveröizinciriçluşturulmuştur NVVPJNVV4pamuksezçnunÇaaçıklananmüÇaÜalefiyatısanayiciyeÜammaÇÇe sağlamasıiçinçünyafiyatlarınçançüşükbelirlenmişiancaktekstilcilerfiyatları ÇaÜaÇaÇüşürmekiçintalebikısaraksözkçnusufiyattanalımyapmamıştırKBunun sçnucuiçpiyasaçafiyatıçüşükçlanpamukiüraçeçilmeyebaşlanmışbuça piyasaçaüammaççeçarlığınınççğmasınaneçençlurkenifiyatlaröiçerek yükselmişvetekstilsanayicisipamukitüaletmekzçrunçakalmıştırk NT

19 NVV4JNVVRsezçnunaÖelinÇiğinÇeÇevletprimsistemiiÜracatıÇestekleÇiği ÖörüşünÇenÜareketleuyÖulamaÇankalÇırmıştırKAncakNVVULNVVVkampanya ÇöneminÇepamuktaprimsistemiuyÖulamasıyeniÇenbaşlamışIkararnameÖereği kilçöramçanmsentçlarakbelirlenenprimürününüsatanüreticilerebelirlibelöeler karşılığınçaöçenmiştirknvvvlmmçöneminçeprimmiktarınocentlköiommmlommn kampanyaçöneminçeisevcentlköetmbintilhöfçlaraköçenmiştirk mamuk ciyatları ve mrim jiktarları TZlB mamuk jaliyeti B PM kar mamuk ciyatı serilen mrim jiktarı Nhg mamuk ciyatı ETiLhgF Yıllık Artış B NVVU PSMKTVS NVRKMMM NMcentLkÖ OOPKRMU NVVV 4SMKMMM OPMKMMM NOcentLkÖ OUTKOTU OUKR OMMM RNSKOVM PUMKMMM VcentLkÖ 44MKVTM RPKR OMMN VOTKVT4 SUMKMMM TMKMMMMTiLkÖ TRMKMMM TMKN eeryılaaitbkimayıdolarkuruortalamasıalınmıştırk pçnuççlarak;nvvuyılınçanitibarenpamuküretimçebüyükmiktarlarçaçüşüş yaşanmamasıveüreticiöelirçüzeyininmümkünçlçuğuölçüçekçrunmasıiçin primleçesteklenmeyeçalışılmıştırkancakverilenprimmiktarlarıeklençiğinçe ÇaÜiüreticimizüretimmaliyetininççkaltınÇakütlüpamuğuÇeğerlenÇirebilmiştirK mamuktabuöünekaçaruyöulananpçlitikalarüreticiçenbaşlamaküzeresektörçeki ÜiçbirkesimimemnunetmeÇiğinÇenüretimteşvikeÇilmemiştirK TekstilsektörünÇekiÖelişmeyevepamuktalebinÇekiartışarağmenüretiminyeterli çrançaartmamasınınbaşlıcasebepleri; JTarımsektörünÇekianaÖirÇilerÇekiEakaryakıtIÖübreIilaçItarımsalmekanizasyçn vbffiyatartışlarınınüretimmaliyetleriniartırmasıi JaışpiyasalarÇaçluşanÖelişmelerekarşıniçpiyasanınetkilenmemesiiçin önlemlerinalınmamasıçlmuşturk sk majrğrk mazaoiakjapf retimvetüketimiöenişçlanpamuğuntümçünyaçapazarlanmasıbçrsalari retici BirlikleriI hççperatifleri Özelteşebbüs vefirmalar kanalıyla yürütülmekteçirkmamuğunsanayiürünüçlmasıneçeniyleanamekanizmalarca alınanüamürünönişlemlerçenöeçtiktensçnrafazlaaracıkanalçlmaksızın sanayiciyekaçarçlansüreçteağırlıkkazanmaktaçırk lkemizçeüretilenpamuğunbvpim ıpazarlanmaktaçlupipamuktarımpatış hççperatiflerivebirliklerinceözelsektörcesatınalınmaktaveyabçrsalarçaişlem ÖörerektüketiciyeulaşmaktaÇırK -TAofj patfş hllmboaticiboix hççperatifçrtaklarınçanalınanürününişlenmesiürünkalitesininyükseltilmesi ürünsatışıipiyasanınçüzenlenmesiimaliyetlerinçüşürülmesiiiüracattaaracıların kalçırılarakkarlılığınartırılmasıiüretimaşamasınçaucuzöirçisağlanmasıöibi kçnularçaüizmetvermekteçirkizmirbölöesinçetarişiçukurçvabölöesinçe ÇukçbirlikIAntalya ÇaAntBirlikfaaliyetÖöstermekteçlupIbubirliklerpazarlama fçnksiyçnlarınçanalışvesatışüizmetlerineağırlıkvermişlerçirk NU

20 TphveBirliklernçrmalkampanyaÇöneminÇebelirlenenbirimfiyatüzerinÇen pamuğusatınalarakfaaliyetleriniyürütürkeniçönemlereöörefarklılıkööstermekle birliktepamuktapirimuyöulamasıbirliklercealınanürünçeartışaneçençlmuşturk Birliklerin hütlü mamuk Alım jiktarları ve Tçplam retimçeki mayı B NVVRLNVVS NVVSLNVVT NVVTLNVVU NVVULNVVV NVVVLOMMM jiktar B jiktar B jiktar B jiktar B jiktar B AntBirlik SO OIU RR OIS 4P OIS RP OI4 RO OIO Tariş NRV TIO NTU UIR NTM UIR OOSNMIOO4VNMI4 ÇukçbirlikUP PIT 4V OI4 S4 OI4NU4UIPNPVRIU Tçplam PM4NPIT OUONPIR OTT NPIR 4SPOMIU 44MNUIP haynakwaibitarımvehöyişleribakanlığı böebölöesinçefaaliyetöösterentarişenfazlaalımıöerçekleştirmekteçlupyıllar itibariylealımmiktarlarınçaartışizlenmiştirkçukçbirlikisenvvuvenvvv yıllarınçaenfazlaalımıöerçekleştirmiştirk sfk majrh mazaoiajapfkaa BlopAiAofk oli N-BçrsalarÇa mamuğun İşlem dğrme Şekilleri lkemizçepamukyçğunçlarakbçrsalarçaişlemöörmekteiyurtiçifiyatlarıveçış fiyatlarçaçluşanöelişmelereparalelçlarakbçrsaçaşekillenmekteçirktürkiyeçe bçrsalarçaüçtipişlemyapılmaktaçırkbunlariüazırjpeşinivaçelivealivreişlemler çlmaküzereüçöruptaçeğerlençirilmekteçirkeazırişlemlerçesözleşmenin yapılçığıöünveyatakipeçenöüniçinçemalınteslimiöerçekleşirkjalınbeçeli peşinöçenirksaçeliişlemlerçemalıntesliminçenbellibirsüresçnrasıöçemesi yapılmaktaçırkalivreişlemlerisepiyasakçşullarınınuyöunçlmamasıneçeniyle uyöulanmamaklabirliktetarımsalmalınüretiminçenöncesatıcınınbellibirtariüte vekararlaştırılmışfiyatlateslimitaaüüütetmesialıcınınçaaynı şartlarıkabul etmesiyleçluşanvebçrsayatescilettirilenişlemlerçirk TarımsalürünlerinbçrsalararacılığıylapazarlanmasınÇakurumsallaşmışürünlerin başınçapamuköelmekteçlupipamuğunbaşlıcaişlemöörçüğübçrsalar;izmiri AÇanaIjanisaAyÇınIpökeIrrfaveAntalyaTicaretBçrsalarıdırKmamuküretim bölöelerinçekurulmuşçlanbçrsalarınişlemüacmiççğalçlarakyüksek çlurkeniöerekişlemüacmiöerekseuyöulamalarıaçısınçanizmirticaretbçrsasının ayrıbirönemivarçırk NV

21 OM haynakwizmirticaretldası TarımsektörüÇiğersektörlereçranlabelirsizliğesaÜipçlupIbelirsizliğintemelinÇe tarımsalüretimininççğalkçşullaraçlanbağımlılığıöelmekteçirkaçğalkçşullara çlanbağımlılığıyenitarımteknikleriileöiçerilebilseçetamamıylaçrtaçan kalçırılamamaktaçırkbuneçenletarımürünleripiyasalarınçaarzvefiyat ÇalÖalanmalarıççkfazlaçlmaktaÇırKTicaretbçrsalarınÇaspçtişlemleryanınÇa vaçeliefuturesiçptiçnsfişlemlerinöerçekleştirilmesiileöerçekleştirilmesisöz kçnusuçalöalanmalarsözkçnusuçrtayaçıkanrisklerçenkçrunmayayönelike ÜeÇÖinÖFenstrümanlarısağlayarakrisklerienazainÇirmekteÇirK cuturebçrsalarçaalıcıvesatıcıarasınçakalitesivemiktarıönceçenbelirlenmiş çlanbirmalınileritariütearalarınçaanlaştıklarıfiyattanteslimeçilmesiveteslim alınmasınıönöörenbiranlaşmaçırksaçeliişlembçrsalarınçaçluşacakfiyatlar ilöilileresözkçnusuürünlerinöeleceğiüakkınçabilöilerverirkenisözkçnusu fiyatlarülkeekçnçmisininöelecektekiperfçrmansınayönelikbeklentilerinyanınça vaçelibçrsaçaişlemöörenürünlerinöelecektekiarzvetalepmiktarlarıüakkınçaki beklentileriçeyansıtmaktaçırk cuturesbçrsanınsağlaçığıyararlarıöözönünçebulunçuranveserbestpiyasa mekanizmalarınaööreyönetilenbirççkülkeçebutürbçrsalarınçluşturulması yönünçeönemliaçımlaratılmıştırktürkiye ÇeilkÇefaİzmirTicaretBçrsası bünyesinçevaçeliişlemlerpiyasasıaçıaltınçakurulmasıönöörülmüşvekçnu ÜakkınÇakiyönetmelikOVKMUKNVVStariÜveOOT4OsayılıoesmidazeteÇe yayınlanarakyürürlüğeöirmiştirk obticiibo hllmboatici bo ÖwbipbhTÖo ÇfoÇfoÇfiAof hlktoatif ÇfoÇfoiAjA İmiİhcABK TİCAobTBlopApf T CCAoiAo TbhpTİi pakaviciiboi vboii İTeAiATÇfiAof İeoACATÇfiAo vabakcf İTeAiATÇf vabakcf İTeAiATÇf vabakcf İTeAiATÇf

22 mamukcuturesbçrsasınınkurulmasıilebirlikte; NF mamukfiyatıuluslararasıpiyasaşartlarıiçinçeçluşurkenialımsatımçaki hızveraüatlıkpamukfiyatlarınçaistikrarsağlayarakçevletinçestekleme iütiyacınıazalmaktaçırk OF mamukfiyatlarınçakisertinişveçıkışlarçanççğanfiyatriskifinans kesimiylepaylaşılmaktaçırk PF panayiciuzunvaçelisatışveüretimbağlantılarıyaparkenuyöunpamuk alımprçöramlarıçüzenleyebilmekteveüretimmaliyetleriilesatışfiyatını ÖerçekçiçlaraksaptayabilmekteÇirK 4F reticilerölçbalanlamçarekabeteüazırlanacakveürünçeseniyalnızca yerelçüzeyçeçeğilçünyaölçeğinçeçptimumayönelmekteçirk RF serilmişçlantaaüüütlerzamanınçayerineöetirilirkençepçlamave stçklamamasraflarıasöariyeinmekteçirk O- mamuk ciyatları A - jaliyet ciyatları rzunyıllaremekjyçğunüretiminyapılçığıpamuküretiminçeişçilik maliyetleriüariçitarımsalöirçifiyatlarıpamuğunüretimmaliyetininana kalemleriniçluşturmaktaçırk Türkiye ve Bazı lkelerçe mamuk retim jaliyetleri -OMMM ErpLÇaF earcama halemleri jeksika makistan meru ABa Türkiye İşçilik O4IR NSIN ORIS PIN OVIO jakinebnerji TIO J J J OIR bkipman TçÜumluk NIU MIT MIV NIS NIO dübre 4IS UIP TIS SIU UIR jücaçeleilaçları 4IV NUIN OIS TIS NNIS pulama RIU NIM PIP MIO OIP ÇırçırIbalyaInakil UIP RIP SIT UIO UIM hira PIV TIT MIS TIR OIP seröivedümrük 4IT NOIM J NIO J aiğerjasraflar 4IT NOIT NMIN OOIS 4IO Tçplamjasraflar TMI4 UNIV RTI4 RUIU T4IN haynakwtmmlb TürkiyeÇepamuküretimmaliyetiIemekyçğunüretimyapanjeksikave makistan ınüretimmaliyetineyakınçüzeyçeçlmaklabirlikteaba nınpamuk üretimmaliyetinçenb4rçranınçayüksektirkjücaçeleilaçkullanımı maliyetimizçlçukçayüksekseyreçerkenişçilikmaliyetleriaba Çançnkat ÇaÜayüksekçlmaktaÇırK mamuküretimininbüyükçrançainsanişöücüneçayalıçlmasıveüretim ÖirÇilerininyüksekçranÇakullanılmasıüretimmaliyetlerininyükselmesineyçl açmaktaiüretimmaliyetininyüksekçlmasıisepamuğunkarlılığınıveçiğer ürünlerileçlanrekabetöücünüazaltmaktaçırkpçnyıllarçauyöulananyanlış pçlitikalarsçnucupamukenfazlaöeliröetirentarlaürünüçlmaözelliğini kaybetmeküzereçirkmamuköirçifiyatlarınçakiartışlarınsürmesiüalinçe pamuğunçiğerürünleryanınçarekabetöücününazalmasısçnucuözellikle ÇukurçvabölÖesinÇepamuküreticisininalternatifürünlereyönelmesiÇaÜaÇa hızkazanacaktırk ON

23 OMMO yılı mamuk jaliyet rnsurları diçer halemleri aekara diçer TarlahirasıETiLaaF 4NKM4NKSST mamkçubkbiçktaşıkvaketitaaf RKVOMKUPP dübkbeçjişçietilaaf OMKUMSKSST pçnbaüarpürmesietilaaf SKRUPKPPP KışpürmesiETiLaaF UKOTOKTOT aiskarçjtırmıketilaaf VKM4NKSST TçÜumBeÇeliETiLaaF SKV4SKVNT bkimetilaaf RKUVRKUPP peyretjçapalamaeoçefafetilaaf NUKMNNKMUP ArkAçmaETiLaaF TKPMMKMMM pubeçelietilaaf NOKVTVKNST pulamaişçiliğietilaaf TKR4NKSST İlaçJjücaÇeleİşçiliğiETiLaaF NVKUMMKMMM TçplamaETiLaaF P4KOPPKPPP mazarataşımaaiğeretilaaf SKMMMKMMM jasraflar Tçplamı ONMKPT4KUV4 dnkiçkdiçkejstpbpf SKPNNKO4T jasrktçpkebpmfcaizi SPKNNOK4SU jasraflar denel Tçplamı OTVKTVUKSMV aekaraserimehölaaf PRM NhÖmamuk rünüjaliyetietif TVVK4OR NhÖmamukciyatıEETiF NKMPVKORO haynakwtarımvehöyişleribakanlığı mamuküretimininçevamıiçinmaliyetlerinççkyüksekçlçuğuülkemizçetürk çifçisininmaliyethkarileçluşannkmpvkorotilhöfiyatıalabilmesisanayicimize ÇünyafiyatlarınÇanÜammaÇÇeteminimkanıverebilmesibusüretletekstil iüracatınçarekabetimkanıbulabilmesiiçinuyöunçesteklemeprimininaçıklanması veprimuyöulamasınaçevamlılıkarzetmesiöerekmekteçirkböylelikleüretici ürününepiyasaçaçaüakçlayalıcıbulabilmekteiüakkıçlanfiyatıelçeeçebilmekte sanayiciveiüracatçıçünyafiyatlarınçanüammaççetemineçebilmeimkanına kavuşmaktavepamukkayıtaltınaalınabilmekteçirk B-Bçrsa ciyatları J vurt içi Bçrsa ciyatları TicaretbçrsalarınÇafiyatlararzJtalepÇenÖesiÇikkatealınarakÜazırpeşinişlemlere ÖöreçluşmaktaancakbazenÜükümetinalÇığıekçnçmikkararlarÇanÇa etkilenmekteçirkdenelçlarakbçrsafiyatlarıçışbçrsafiyatlarınaööreçluşmaktave içpiyasaçaalımlarçışbçrsafiyatlarıüzerinçenyapılmaktaçırk böebölöesiveantalyayöresipamuklarıyçğunçlarakizmirticaret BçrsasıIdKaçğuAnaÇçluveÇukurçvapamuklarıiseyçğunçlarakAÇana BçrsasınÇaişlemÖörmekteÇirKAynızamanÇaİzmirptanÇartJNIBeyazveAÇana ptançartjnbeyazpamuğuiiverpççlbçrsasınçaişlemöörmekteçirk OO

24 BçrsalarÇaÖenelçlarakiifmamukENhÖlifpamukZOIS4hÖkütlüpamukFçlarak işlemöörürkenifiyatfarklılıklarıçışbçrsafiyatlarınıntakipeçilmesiveçöviz kurlarınçakiçeğişimlerinyansımasıylaçluşmaktaçırkancaksçnyıllarçayaşanan ekçnçmikkrizlerinetkisiyleüretimiveticaretielinçebulunçuranülkelerinüretim miktarıvestçkmiktarlarınçakiartışarağmenitüalatveiüracatınazalmasıiçveçış bçrsafiyatlarınçaçalöalanmalaraneçençlmuşturk vurtiçi Bçrsa ciyatları E TiLhdF İzmir Bçrsası AÇana Bçrsası bge pt-n Çukurçva pt-neb NVVTAralık P4RKTUU OVNKVVO NVVUAralık PVUKNPM POMKMMM NVVVAralık S44KVTM RNMKUMS OMMMAralık NKNMVKP4U USRKMMM OMMNAralık NK4VTKNRM NKNRNKNTS OMMOAralık NKVNSKNPM NK4TMKMMM haynakwizmirveadanaticaretborsası TürkiyepamuküretimininyaklaşıkBPRKM ı İzmirTicaretBçrsasıaracılığıile pazarlanmaktaçlupibuverilereikinciveyaçaüafazlakeztescilettirilenpamuklar ÇaÇaÜilçlÇuğunÇanbirliktesözkçnusuçranbüyümekteÇirKaünyaüretimiylebir karşılaştırmayapılçığınçaiseizmirticaretbçrsasıpamukişlemüacmininçünya pamuküretimininyaklaşıkbnkrkarşılıköörülmekteçirk -vurt Çışı ciyatları mamukarzıipamukfiyatlarınınçluşmasınçaönemlietkençlupibellibaşlıpamuk üreticisiülkelerineçiniabafüretimmiktarlarıvestçklarıfiyatlarüzerinçeetkili çlmaktaçırkayrıcaipamuğunyanısırayünitiftiköibiççkumasanayineyönelik ÜayvansalvebitkisellifüretimmiktarlarıÇaÇünyapamukfiyatlarınınçluşumunÇa etkiliçlmaktaçırk aünyapamukfiyatlarınınçluşumunçaiiverpççlbçrsasınçaçluşanpamuk fiyatlarıçikkatealınmaktaitümiüracatişlemleriveiüracataesasçluşturan fiyatlarçaiiverpççlbçrsasıfiyatlarıbazalınmaktaçırkböeveçukurçvaptançartjn beyazpamuklarıavebençeksinçeişlemöörmekteçlupiiiverpççlaveb inçekslericçttçnlççkiimiteçtarafınçanbelirlenenkçtasyçnlarınenyüksek beşininveençüşüküçününaritmetikçrtalamalarıileelçeeçilmekteçirk Tablç ÇaÖörüleceğiüzerepamukfiyatlarıÜemTürkiyeÜemÇeÇünyaÇasçn yıllarınençüşükçüzeyineinmiştirknvtoileommoyıllarıarasınçapamukfiyatlarıen yüksekçüzeyinenvv4jvrsezçnunçaulaşmıştırkpözkçnusuçüşüşünönümüzçeki ÖünlerÇeÜammaÇÇefiyatlarınaçlumluşekilÇeyansımasıbeklenmekteÇirKAncak aünyabçrsafiyatlarınçabuöelişmeleryaşanırkentürkiye ÇeÇçlarkurunun kçntrçlaltınaalınmasıneçeniyleaynıçrançaazalmaöörülmemekteçirkancak nispiçrançaöörülenazalmaipliküreticisiveiüracatçısıaçısınçanavantaj sağlarkeniçiftçimizaçısınçançlumsuzçlmuşiöüçlükleöerçekleştirilenüretim pamuküreticisinizçrçurumasçkmuşturk OP

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org)

Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org) Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org) Ek 1: Sayfadan tasarruf etmek için sonraki baskılarda kısaltılmış olarak sunulan 9., 11., 12. Konuların eski geniş metinleri:

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI I Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi İİBF İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI Yenilenmiş ve Genişletilmiş 10. Baskı II Yayın No : 2392 Hukuk

Detaylı

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! Interpower Uluslararası Güç Kaynağı Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolü AxisPro

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Türkiye de Kooperatifçilik. 3 2. Bakanlığımız Görev Alanında Kooperatifler..4 2.1 Türlere Göre Kooperatifler..5 2.2 İllere Göre Kooperatifler.9 2.3 Yeni

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. 1 L K S Ö Z Y a k l a ı ı k b i r s e n e ö n c e u z u n v e ö z v e r i l i b i r ç a l ı ı m a n ı n s o n u c u n d a W o r d P r e s s R e h b e r i S ü r ü m 2.0 s a y e s i n d e s i z l e r l e

Detaylı

Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11

Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11 Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11 Kablosuz uzaktan control cihazı Harmony exlhoist Gu venliğinizin gu vencesi LVP5000 32 Yeni NA makine arabirimi teknolojiyi hayata geçiriyor IndraDrive Mi: En esnek

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1992 No: 18 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

Cem ii ÇiÇEK Devlet Bakanı

Cem ii ÇiÇEK Devlet Bakanı Cem ÇÇEK Devlet Bakanı Yıldıım kbulut BŞBKN Sevgl Çocukla, Yeyüzünün en güzel valıklaı olan szle; b yandan geleceğmzn guvences göeek huzu çnde yaınlaa bakaken, b yandan da devalacağınız gelşm bayağını

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı