İpTAkBri TİCAobT laapf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İpTAkBri TİCAobT laapf"

Transkript

1 İpTAkBri TİCAobT laapf majrh pbhtöo molcii AoAŞTfojApf eazfoiavak HİiAi rpta M4KM4KOMMP

2 majrh fk majrğrk TAkfjfI hampajf sb TAoİeÇbpİ NF mamuğun Tanımı mamukiikiçeneklilersınıfınınebeöümecilerfamilyasınçançlupilifveyağelçeetmek içintrçpikvesubtrçpikalanlarçaöenişçaptakültürüyapılanbirbitkiçirkbkvatçrun ÜerikiyanınÇa4N kuzeyilepsdöüneyenlemleriarasınçaözelbirtarımlayetiştirilirk jalvalestakımınçanijalvaceafamilyasınçanidçssypiumcinsinçenbirbitkiçlan pamukikültürpamuklarıeerbaceaveeirsutaçlmaküzereikiörupaltınça incelenmekteçirkbskiçünyapamuklarıaçıverilenieerbaceaörubunçadkarbçreum ikvedkeerbaceumikçlmaküzereikitürbulunmaktaçırkveniçünyapamuklarıaçı verileneirsutaörubunçaisedkeirsutumikidkbarbaçensebarbaçenseikvedk TçmentçsumiKtürleribulunmaktaÇırK mamukbitkisininöövçesiçikiçlçukçaçallanmışveççktüylüçürkçiçeklersaplı çlupyapraklarınkçltuğunçatektekbulunurkjeyvesiçlöunluktaaçılanpjröözlü lçkulisitkapsülçürkeeröözçesiyaüımsırenkliiçvalveüzeriuzuntüylerleörtülü RJNMtçÜumbulunurK mamuktçüumuüzerinçekipamuktellerininççğunluğunuliflerteşkileçerkmamuk lifleriepiçermüücrelerinçenbazılarınınönceçışarıççğrubirçıkıntıyapmalarıve buçıkıntılarınçışarıççğruuzamalarıileçluşmaktaçırkmamuklifipamuk maüsülü nünbur initeşkiletmekteçirk lkemizçeyetiştirilenlifbitkileripamukiketenivekenevirçluppamukijütve ramiçışınçakibitkiselliflerçünyaçakiöneminiöiçerekyitirmekteçirkpentetikve rejenerelifüretiminçekiartışlarpamuktançaüafazlaçlmasınarağmenipamuk lifininççğalçluşuiteriabsçrbeeçişiiısıtılıpkaynatılçığınçaçiğerliflereööre sağlamkalışıistatikelektriğiçaüaaziletmesiüavaöeçiröenliğiveüijyeniközellik taşımaavantajlarıinsanlarınççğalmaççelereçlantutkularınartmasıvesentetik liflereççğalliflerçekibirççközelliğinkazançırılamamasınçanççlayıpamuk öneminiartanbirşekilçekçrumaktaçırk Lİc haobhtboiboikb döob obtiibk majrhiao; NJ Kısaiiflimamuklar OJ lrtaiiflipamuklar PJ rzuniiftlimamuklar 4J Ççkuzuniiftlimamuklar N- hısa iiftli mamuklar: KısaiiftlimamuklarWrzunluklarıNVJO4ISmmarasınÇa çlanpamuklifleriçünyapamuküretiminibrjnm nuçluşturmaktaçırkasyatipi veyaeskiçünyapamuklarıçlarakbilinenbupamuklarkısaikalınvekaba çlçuklarınçankabamamullerinyapımınçakullanılırlarkbskiüalineçönme EyaylanmaFözelliğiÇiğerçeşitlereÖöreÇaÜafazlaçlÇuğunÇanÇaÜaççk yatakiyçröanveşilteöibiürünlerçeççlöumalzemesiçlarakkullanılırk N

3 O- lrta iiftli mamuklarwrzunluklarıo4ksjoukrmmarasınçaçlanbupamuk liftleriçünyapamuküretimininbumjur iniçluşturmaktaçırkbuörubarplançtipi AmerikanmenşeliticaripamuklarÇaÇaÜilÇirK P- rzun iiftli mamuklarwrzunluklarıoukrjp4kvmmarasınçaçlanbupamuk liftleriçünyapamuküretiminbtjnm nuçluşturmaktaçırk Türkiye ÇeekimiyapılantescillipamukçeşitlerininBVUKM nıçrtauzunliftli dküirsutumtürürplançtipiçeşitleriboim ıiseyerliçlaraktanımlanankapalıkçza tipinçekiçeşitlerteşkiletmekteçirk böe BĞlÖesinin tescilli çeşitleri çlani kazilli U4Ikazilli UTI Çukurçva BĞlÖesinin tescilli çeşitleri çlaniçukurçva NRNUI payar PN4 düney açğu AnaÇçlu BĞlÖesinin tescilleri çeşitleri çlani jaraş VOI brsan VO ÖibiekimiyayÖınçlarakyapılançeşitlerileözeltçÜumfirmalarınınüretimiçlarak veyatescilettirilereksatışıyapılantümpamukçeşitlerininlifuzunluklarıoujpm mmi lifincelikleri4kmj4kr micrçnairei lifmukavemetleriisetrjvmbinpressley EOPJO4ÖLtexFÇeğerleriarasınÇaÇırK 4- Ççk uzun iiftli mamuklarwiifuzunluklarıp4kvmmveçaüafazlaçlanpamuk çeşitleriçlupüretimleriçlçukçasınırlıdırkdkbarbaçensetürüneçaüilçlanbutür pamuklarçanjısırpamuklarıedizavejeçfifülkemizçebilinençeşitlerçlupince vefantezimamullerinyapımınçakullanılmaktaçırk lkemizçeuzunliftlipamukçeşitleriyleilöiliçalışmalarnvroyılınçaaba Çen pealançjr4oçeşiçininöetirilmesiylebaşlamışinvsmyılınçatescileçilereküretime başlanmıştırkancaklifözellikleriççkiyiçlanbuçeşitiverimçüşüklüğüveçeşiçe çlantalepazlığınçanççlayınvtmyılınınsçnlarınçaüretimçenkalçırılmıştırknvtu yılınçasenezüella ÇanintrçÇüksiyçnyçluylaÖetirilenuzunliftliaelcerrç çeşiçininüretiminebaşlanmıştırkbkimalanlarıyıllaritibariyleartışööstermesine rağmensçnyıllarçabeklenenfiyatlarçaalıcıbulamamasıiverimçüşüklüğüi kçzalarınınöaöalıçlmasıççlayısıyla elletçplamaçakiöüçlükleriçırçır rançımanınınazlığıöibiçlumsuzluklarneçeniyleekimalanlarıüızlaazalmış saçeceböebölöesinçeüretimiyapılabilirüaleöelmiştirkancakzamanlaçeğişen tüketiciveçışmazartalepleriuzunliftlipamuğaçlantalebiartırçığınçanüretimine yönelikçalışmalaraüızverilmiştirkböebölöesininaelcerrççeşiçiileçrtajuzun elyaflıkazilliu4çeşiçistançartçlarakçenemeyealınmışveaçaptasyçn ÇenemeleriyürütülmüştürKNVVVyılısçnlarınÇaelÇeeÇilensçnuçlarçlumluçlup üretimyapılmayabaşlanmıştırk OF mamuğun hullanılçığı Alanlar mamukitarımıvesanayisiileöenişistiüçamçlanaklarısağlarkenlifiiletekstil sanayininiçiğitiileyağsanayininikapçıkveküspesiileyemsanayininayrıcalifleri ileçeselülözsanayininüammaççesiniteşkileçenençüstriyelbirürünçürk O

4 TAofj h Ti majrh majrhmaj ÇfoÇfoiAjA iif iinter Çiğit Tekstil aiğer pelülçz pavaş vakacakveaçlöu TçÜum eayvanvemi vağ iikiteamvağ dübre pabunimali hüspe jaröarinoafkiikit haynakwizmirticaretborsası TekstilsektörübaştaçlmaküzerefilmIvebarutyapımıÇaÜilçlmaküzereelliye yakınsektörçeüammaççeveyaaramalıçlarakkullanılanpamuksözkçnusu sektörlerçeöenişistiüçamlaryaratmaktaçırk P- mamuk Tarımının TariÜçesi mamuktarımıüakkınçailkliteratürjkökuasırçayazılanjanuhanunlarıçlupen ÖüvenilirkaynakçlarakkabuleÇilmekteÇirKjanukanunlarınaÖörepamukraÜipler tarafınçantapınakbaüçelerinçeyetiştirilipiçinibirsimöeçlarakpamuktan yapılmakumaşlaralınlarınayapıştırılmıştırk veniaünyaçameru ÇayapılanarkeçlçjikkazılarÇaisejKÖORMMyılınaait ÇçkunmuşpamukparçalarıbulunmuşIböyleliklefarklıkrçmçzçmveÖenetikyapılı eskiveyeniçünyapamuklarınınfarklıkıtalarçançıkmasıipamuğunçünyanın ÇeğişikbölÖelerinÇentüreÇiğiniçrtayakçymuşturKmamuğunAkÇenizsaÜillerinÇe yetiştirilmesiiseancaköünümüzçenoommyılöncebüyükpamukplantasyçnu çluşturulmasıilebaşlamıştırk mamukanaççlu yanvmmyılönceeinçistan ÇanÖetirilmişçlupIBizansIpelçuklu velsmanlıçönemlerinçetarımıyapılmıştırkbuçönemlerçeekilenpamukçeşitleri kapalıkçzalıeskiçünyapamuklarıdırk NVyy ÇanitibareniseÇöneminuluslararasıtaleplereuyÖunyeniÇünyaçrijinli açıkkçzalırplançvaryeteleriöetirilipekilmeyebaşlanmışvelsmanlıaevleti OTKMNKNUSOtariÜliÖenelÖeylepamuktarımınıÖüçlenÇirmekiçinÖenişönlemler almıştır P

5 mamuktarımınçaasılöelişmetürkiyecumüuriyetiçöneminçeçlmuşturkmamuk islaüistasyçnlarıkurulmuşveaba ÇenÖetirtilençeşitlerlepamukaraştırmaları başlatılmıştırkdünümüzekaçaröeliştirilereksürçürülenbuaraştırmalarsçnucunça ülkeveuluslararasıpazaristekleriilebölöeekçlçjilerineuyöunbirççkpamuk çeşiçielçeeçilmiştirk ffk majrh TAofjfkfk hlşriiaof N- bkçlçjik İstekleri A-mamuğun Tçprak ÖzelliğiX mamuğunyetişebilmesiiçinköklerinintçprak içinçesağlambirşekilçeyerleşmesiipamuktçprağınınçerinveiyiüavalanmışbir yapıçaçlmasıöerekmekteçirkbğertçprağınaltyapısısuyututabilecekyaçafazla suyukçlaylıklataüliyeeçebilecekçurumçaisebuçrtampamuküretimiiçinen elverişliçrtamıçluştururkeniyüksekçüzeyçeüumusluçlantçpraklarpamuktarımı içinuyöunçeğilçirkeumuslutçpraklarpamuğunaşırıbüyümesineyçlaçarkeni kçzalarınbüyümesineçeenöelçlmaktaçırk mamuktarımınçatçprağınasitçurumuçabüyükönemtaşımaktaçırkmamukekilen tçpraktameçeğersınırıskrjtkrarasınçaçlmalıdırkmeçerecesiuyöunçlmayan tçpraklarçabitkilerinüeryanıveyabiryanısçlarkenaynızamançayaprakçökümü ÇeÖörülmekteÇirK mamuktarımıiçinçröanikmaççetçprakverimliliğininenönemliöösteröelerinçen biriçlupitarımiçinöereklimiktarboçlmalıdırkmamukbitkisi4jrayunifçrmbir sıcaklıktayetiştirilçiğinçenmikrçbiyalayrışmaççküızlıçlmaktaçırkbuüızlı ayrışmaneçeniylepamukekilentçpraklaröenellikleçröanikmaççecefakir tçpraklarçlupiartırılmasıiçinyeşilöübrelemeyapılmalıdırk B-mamuk TarımınÇa İklim ŞartlarıX mamuktarımınçaenönemliiklim faktörlerininbaşınçasıcaklıkiöünışığıiyağışveçransalnemöelmekteçirkvıllık çrtalamasıcaklığınnvcdiyazaylarısıcaklığıorcdçlmalıdırkpıcaklıktarak çluşmaçanönceomcdiçiçeklenmeçöneminçeorcdikçzalarınöelişmeçöneminçe isepmjpocdçlmalıdırk O- vetiştirme Tekniği A-Tçprak eazırlığıx TarlanınpamukekimineÜazırlanmasısürecinÇeilk yapılacakişlemlertarlatemizliğivetçprakaltıişlemesiçirkrzunyıllarpamuk yetiştirilentçpraklarçazamanlapullukaltıyaçatabanbaşıçenilensertbirtabaka çluşmaktaçırkbitkiköklerininöelişmesineenöelçlanbusertkısımpubsçileraçı verilenaletlerkullanılarakkesilmekteçirk BualetletçprağınüstyapısıbçzulmaÇantçprakVMcmÇerinliğekaÇarişlenirKpöz kçnusuişlemisçnbaüarvekışsürümleriiletçüumyatağınınüazırlanmasıişlemleri izlerkbğerpamuktansçnrayeniçenpamukekilecekisesçnbaüaraylarınçasaplar kesiliptçprakomjorcmçerinliğinekaçarsürülmeliçirktarlaçtluvetçpraktavıça uyöunisekışaylarınçasürümişleminintekrarlanmasıyararlıdırkbğertaüılçan sçnrapamukekilecekiseüasaçınarçınçantçpraküavlıikenüemensürülmeliçirk mamuktarımınçasçnsürümtçüumyatağınıüazırlamakiçinyapılanilkbaüar sürümüçlupibusürümçenrcmçerinliköenellikleyeterliçirk 4

6 B-bkimX TarımÇaçlÇukçaönemlisçrunçlarakkarşımızaçıkanbitkinöbetiI pamuğunyetiştirilçiğialanlarçauyöulanmamaktaçırkmamuğunbirimalançançaüa fazlaöeliröetirmesivetarımtekniğibakımınçanüeryılyenibirürünileçeğiş tçkuşuöerektirmemesipamuküretimbölöelerinçeaynıtarlaçapamuk yetiştiriciliğininyapılmasınımümkünkılmaktaçırkryöunekimzamanınınseçimi pamuküretimiiçinçlçukçaönemliçlupççkerkenekimlerçenkaçınılmalıdırk ÇünküerkenekimlerÇeÖeceveÖünÇüzarasınÇakisıcaklıkfarkıfazlaçlÇuğunÇan çıkışöecikirfiçelercılızkalırisçnuçtaelçeeçilecekçlanverimçeçüşerk mamukmartvenisanaylarınçaekimyapılırkenülkemizçeçukurçvabölöesinçe OMjartJPMkisanIbÖeBölÖesinÇeveAntalyayöresinÇeNRJkisanJNRjayıs tariüleriöenellikleenuyöunekimzamanlarıdırkjartvekisanaylarınçaekilen pamukiüaziranveyatemmuzaylarınçasarıçiçekaçarikçzalarçlöunlaşırkenyeni çiçeklerleaynızamançaaçılırkeasatkçzalarınçlöunlaşmaçurumunaöörebirççk seferyapılabilirk bkimişlemielleserpmeşeklinçeyaçamibzerlesıraylayapılırkbkimçerinliği tçprakkçşullarınabağlıçlmaklabirlikteöenelliklepj4cm ÇirKTçÜumun çimlenmesinçrmalkçşullarçarilanmöüniçinçeöerçekleşirkbrkençimlenme ÖörülmesiÇurumunÇaiseÜemenikincibirekimyapılmasıönerilirK mamuköelişmesürecinçesıcakiklimibüyümesırasınçabçlsuikçzanın çlöunlaşmasısırasınçaisekuraklıkisterkmamukiyibeslençiğitakçirçeüstüste ekilmeğeçayanıklıbirbitkiçlmaklabirlikteiekimsırasınakçnçuğunçaöerek tçprakyapısınıçüzeltmesiiveriminiartırmasıveöerekseüastalıkvezararlılarla savaşıkçlaylaştırmasıbakımınçanfayçalarsağlark lkemizçepamuktarımınçasistemlibirekimnöbetiuyöulanmamaktaiççğunlukla pamuktarlayaüstüsteekilmekteyaçapamuk taüılnöbetiuyöulanmaktaçırk mamukjtaüılnöbetiyöntemiçaüaççksulanmayanbölöeçlançukurçvabölöesinçe izlenirkenisulananbölöelerçebaklaöilitaüılvemısırnöbetleriuyöulanmaktaçırk mamuğun aekara lrtalama retim dirçileri vapılan İşlemler İşlem TariÜi earcanan İşgücü Birim Tçprak İşleme ve bkim İnsan jakina Jpaphesme hasım N MKNO MKNO Ça Jaerinpürüm hasım N MKP MKP Ça -İklama kisan N MKO4 MKO4 Ça JaiskÜarrçw kisanjjayıs U MKRO Ça JTırmık kisanjjayıs S MKP Ça JpürÖü kisanjjayıs R MKP Ça JbkimÖncesipulama kisan N M MKON sa JbkimÖncesipulama kisan N MKTO M sa Jbkim jayıs O MKO MKO Ça Jbkim jayıs O MK4 M sa TlmiAj PKN OKNV haynakwtarımvehöyişleribakanlığı R

7 C-BakımX mamukyetiştiriciliğinçebakımişleriseyreltmeiçapalamaveuçalmaçırk BitkininiyiÖelişmesiniveçabukçlÖunlaşmasınısağlamakiçinseyreltmeişleminin yapılmasıöerekmekteçirkbitkilerüenüz4yapraklıikeneyaklaşıknmcmfrjscm araileüafifbirseyreltmeyapılırkdenellikleilkseyreltmeilkçapaiikincietamf seyreltmeiseikinciçapailebirlikteyapılmalıdırkhçzalaraçmayabaşlaçıktan sçnraisebitkinintepesinçennmjnrcmkısmınınkırılmasınauçalmaişlemi ÇenirKBuişlemÖeçekilmişveyafazlasulanmıştarlalarÇauyÖulanırkenIveÖetatif ÖelişmesinçrmalçlanbitkilerÇeuçalmayaÖerekyçkturK a-pulamax mamukbitkisininsuiütiyacıöünlük4mmjsmmmm ÇirKmamukyetiştirilen bölöelerçeyıllıkyağışmiktarıyetersizçlçuğunçanpamukbitkisininiyiöelişmesi içinöerekensumiktarısulamayçluylaverilmeliçirkpulamapamuküretiminçe verimietkileyenfaktörlerinbaşınçaöelçiğinçensulamazamanıveverileceksu miktarıbitkininsuisteğibelirtilerinevetçpraktakinemçurumunabakarak saptanmalıdırkpulamaaralığıvesulamasayısıyetiştirilenpamukçeşiçineitçprak özelliklerinetabansuyuyüksekliğineiyağışmiktarıveçağılımınaiveöetasyçn ÇöneminÇeki sıcaklık ve Üavanın bağıl nemine bağlı çlarak ÇeğişmekteÇirK lkemizçeyetiştirilençeşitlerinçrtabünyelitçpraklarçavençrmal iklimkçşullarınçaöenelliklenrjomöünaralıklarla4jrkezsulanması ÖerekmekteÇirKpulamayöntemiçlaraksalmasulamaIalttansızmaveyağmurlama yöntemlerikullanılabilmekteçirk P- mamuk Tarımının eastalık se Zararlıları mamuktarımınçabilinçlibirtarımsalsavaşprçöramıuyöulayarakmaliyetin ÇüşürülmesibüyükönemtaşımaktaÇırKbnteÖremücaÇeleçlarakaÇlanÇırılanbu mücaçelebiçiminçeuyöunekimzamanıveekimsıklığıuyöunsulamaaralığı ÖübrelemeIekimnöbetiÜastalıkvezararlılaraÇayanıklıçeşitlerinekimiÖibi kültürelönlemlerinyanısırailaçlımücaçeleçekiilaçlamazamanınınççğruçlarak saptanmasıiilaçlarınterciüeçilmesiçlçukçaönemliüususlarçırkmamukbitkisinin çıkışınçanüasatınakaçarçeşitliçönemlerçezararlıları bulunmaktaçırk mamuk yetiştiriciliğinçeüastalıkvezararlılarınçlumsuzetkileriiklimkçşullarıve uyöulanantarımsalmücaçeleileyakınçanilöiliçirkvüksekbağılnemvesıcaklık ÜastalıkvezararlılarınçrtayaçıkmasıiçinuyÖunbirçrtamçluştururKBuneÇenle özellikleçukurçva veantalya ÇaUJNMkezilaçlama yapılmasızçrunluluğu ÇçğmaktaÇırK Başlıca eastalıklar: JmamuksçlÖunlukÜastalığı JciÇekökçürüklüğü Jhöşeliyapraklekesi JAntraknçz Zararlılar: JTçprakkurtları Jmamukyaprakbiti Jvaprakpiresi Jmamukpiresi JBeyazsinek Jhırmızıörümcek Jmembekurt Jveşilkurt JmamukyaprakkurÇu Jaikenlikurt JÇizÖiliyaprakkurÇu S

8 4- mamukta dübre hullanımı mamuküretiminçeveriminartırılmasınçaönemliçlanetkenlerçenbirisiçiğer tarımsaluyöulamalarveöirçilerinyanısırayeterliveççğruçrançamineralöübre kullanımıdırkvapılanaraştırmalaröübreüretimiilesağlananverimartışınınürün kalitesiniçeartırçığınıvetarımsalüretimçebrmçranınçaartışsağlaçığıçrtaya çıkmaktaçırk dübrehullanımınçaçikkateçilmesiöerekenenönemliunsurçeşiçeööreççğru ÖübrekullanımıvekullanılacakçlanÖübremiktarıdırKkçrmalşartlarÇaNÇekara UJNMkÖsafazçtEPRJRMkÖamçnyumsülfatFI4JRkÖsaffçsfçrEORJPMkÖsüper fçsfatfisjukösafpçtasatılmasıuyöunçurkancaktçpraklarınfizikselvekimyasal yapıbakımınçanfarklılıkööstermesineçeniylepamuktarımıiçinüeryerçeaynı miktarçaöübrekullanımınıtavsiyeetmekyanlışçlmaktaçırkbununiçinenuyöun ÖübretavsiyesiçyöreÇeyapılanveyapılacakçlantarlaÇenemelerisçnucunÇa çlacakvebuçenemelerçenalınacaksçnuçlaraööreancakçenemeninyapılçığı tçprakyapısınauyöunalanlarçayapılabilecektirk cçsfçrluöübrelerçiçekvekçzasayısınınartmasınakçzaiiriliğineveerken çlöunlaşmasınaetkieçerkmçtaslıöübreleriseazçtluöübrelerkaçarçlmasaça bitkininveöetatiföelişmesiniüızlançırırveçiçeklenmeçöneminiuzatırkcazla uyöulananpçtaspamuktaçlöunlaşmayıöeciktirirk mamuk dübre maritesi Yıllar mamuk ciyatı TiLhd AKkitrat EBOSF ETiLhgF N hg mamuk ile Alınabilecek dübre jiktarı EhgF NVVP UKTRM NKOUM SKUPS NVV4 NUKMMM 4KTTM UKTT4 NVVR 4MKMMM RKT4M SKVSV NVVS TMKMMM TKSOR VKNUM NVVT N4MKMMM NOKMMM NNKSST NVVU OOOKMMM OPKRMM VK44T NVVV PMOKMMM PMKMMM NMKMST haynakwtarımvehöyişleribakanlığı mamuköübreparitesiniinceleçiğimizçeiyıllaritibariylepamukfiyatlarıileönemli maliyetunsurlarınçanöübrefiyatlarıaynıçrançaartmamıştırközelliklenvvpinvv4 venvvuyıllarınçaöübrefiyatlarınınaşırıartışıçiftçilerizçrçurumçabırakmıştırk R- mamuk TçÜumluğu reticileryetiştirilecekçlanpamukçeşitlerininverimliierkenciiüastalıkve zararlılaraçayanıklıisilkmeçranıçüşükilifkalitesiileçırçırrançımanıyüksekçeşit çlmasınıisterkenisanayicileriplikverimininyüksekiplikveççkumaimalatına uyöunvebçyatutmayeteneğininiyiçlmasınıistemekteçirlerkbuneçenleçiğer tarlaürünlerinçeçlçuğuöibipamuktaçatçüumluğunönemibüyüktürk mamuktaaynıtçüumluğuçeğiştirmeçenüstüsteekimyapmakverimlilikaçısınçan uyöunçeğilçirkislaüeçilmişbirpamuktçüumluluğununöenetiksaflığının bçzulmamasıiçinüçseneçenfazlaekilmemesiöerekmekteçirk T

9 U BçlvekaliteliürünalmakancakÖenetiksafiyetiyüksektçÜumekimiylemümkün çlmaktaçırkaçlayısıylapamuktçüumunıslaüınaöerekenönemverilmeliüerekim bölöesiiçinöeliştirilentçüumlarınilöilibölöeçeekilmesisağlanmalıikaliteveelyaf farklılığıyaçaçırçırlamaçaverimfarklılığıççğruçantçüumlarınekilmesiile önlenmeliçirk lkemizçepamuktçüumluluğununüretilmesiöörevinitarımbakanlığınabağlı çlarakkurulanbnstitülerüstlenmiştirkayrıcaböebölöesinçetarişiçukurçvaça iseçukçbirliktçüumluküretiminisürçürmekteçirkpçnyıllarçaisebazıözeltçüum şirketlerinceeaeltapineipapeksaiözbuğçayijayçukçarvbfpamuküretim bölöelerineaçapteçlmuşverimiyüksekilifkaliteözellikleriiyiçlançeşitlerin tçüumüretimvesatışlarıyapılmaktaçırk hamuveözelkuruluşlarcayçğunemekkarşılığınçaelçeeçilenpamuktçüumluğu üretimiiçölkçntrçllütekselseleksiyçnyöntemiileyapılmaktaçırkaörtjbeşbin bitkiilebaşlayanbuprçörambeşinciyılelitialtıncıyılçrijinalyeçinciyılanaçve sekizinciyılsertifikalıçlaraküretilmekteçirkböyleceçiftçilereüeryılaynıisimle tçüumlukverilmesinerağmenverimveteknçlçjiközellikleriyükseltilmişyeni tçüumluklarçağıtılmaktaçırk TçÜumluküretimprçÖramlarınÇayeralançeşitleryurtiçiveyayurtÇışınÇa ÖeliştirilmişçeşitlerÇirKvurtiçinÇeÖeliştirilmişçeşitlerÜertürlüÇenemeve testlerçenöeçirilçiktensçnraiyabancıçeşitleriseancakülkemizçeverimve açaptasyçnçenemelerinetabiitutulçuktansçnrauyöunçlanlarıtçüumluküretim prçöramınaalınmaktaçırk TarlakçntrçlüyapılarakçlumlusertifikaalmıştçÜumluklarınÖenetiksafiyeti yüksektirkmamukıslaüçalışmalarıvetçüumüretimitarımvehöyişleribakanlığı tarafınçantümbölöelerçeçiftçininsertifikalıtçüumlukekebilmesinisağlayacakve tçüumluğuüeryılçeğiştirebilecekşekilçeprçöramlanmaktaçırkbunarağmeniklim kçşullarıveyaçiğerneçenlerlesertifikalıtçüumlukyeterinceüretilememekteçirk Türkiye ninpamuktçüumlukiütiyacıyıllıkpmjprbintçncivarınçaçlupitüm bölöelerçesertifikalıtçüumluktemininçesçrunlaryaşanmaktaçırktümpamuk üretimbölöelerinçeyeterlimiktarçasertifikalıtçüumluküazırlanıpçağıtılmasına karşınbazıyıllarçaözellikletarişveçukçbirliğinpamukalımlarınçaözelsektörle rekabeteçememesineçeniyletçüumluküreticileripamuğunubirlikleryerineözel sektörevermekteçirkaçlayısıylayeterlimiktarçatçüumlukkütlüpamuktarişve Çukçbirlik eöelmeçiğiiçinsertifikalıtçüumlukaçığıçrtayaçıkmaktaçırk mamukyüksekverimvekaliteiçinsertifikalıpamuktçüumluğuüretimüeçeflerine uyöunçlaraküretilmelikaynağıbelirsizyağlıkvekaçakpamukçekirçeklerinin kullanılmasıönlenmelistançartpamukçekirçeklerininüazırlıkaşamasınıntüm safüalarınçabüyüktitizliköösterilmeliçirk pertifikalıtçüumciyatlarınvvtveommnyıllarıüariçtümyıllarenflasyçnun üzerinçeseyretmişipamuktauyöulanançesteklemealımlarıveprimsistemiçaüil çiftçininreelkaybauğramasınıenöelleyememiştirk

10 Yıllar pertifikalı TçÜum Gbnflasyçn B ciyatları ETiKLhgF NVV4 4KRMM NOMIR NVVR NSKOMM UUIM NVVS POKMMM TNIS NVVT 4MKMMM TUI4 NVVU TMKMMMJUMKMMM SUIU NVVV NPMKMMM 4PIT OMMM PPRKMMM RPIT OMMN 4MMKMMM RTIT haynakktarımvehöyişleribakanlığı E*FİTlToptanbşyaciyatları İndeksiEN9SPNMMF retim İtÜalat TeÇarik aağıtım İÜracat NVVV NSKTOR SMT ONKRSP NSK4VM NRP OMMN NUKVPM NTT NRKRTO OPKMOM OKPVR haynakktarımvehöyişleribakanlığı R-mamuk TarımınÇa easati aepçlama ve iif ptançarçizasyçnu mamuk ÜasatınÇaXÇepçlamaveçırçırlamaverimivekaliteyibelirleyenfaktörler arasınçayeralırkmamuğunüasatzamanıibölöelereiçeşiçeisçnbaüaryağışlarına ekimnöbetinevepamuktauyöulanankültürelişlemlereööreçeğişmekteçirk lkemizçepamuküasaçınaçukurçvabölöesinçekurukçşullarçanjnmağustçsi sulukçşullarçarjombylüliböebölöesinçeombkimjnmhasımarasınçai düneyççğuanaççlubölöesinçeisenjrbylültariüleriarasınçabaşlanmaktaçırk lkemizçeüretilenpamuklarınüasaçıöenellikleinsanişöücüiletçplanmaktaçlup sçnyıllarçamaliyetveişçisağlanmasıkçnusunçasıkıntılarınçrtayaçıkması makineüasaçınıöünçemeöetirmiştirkjakineliüasattatçplananpamukmiktarı saatte4ilertçnarasınçaçeğişirkenvasıflıişçininöünlüktçplaçığıpamukmiktarı VMJNOMkÖarasınÇakalmaktaÇırK lkemizçeyenikullanılmaktaçlaniğlitip makinelerleüasatiçinkçzalarıyerçenenazomcmyükseklikteveyapraklarıtüysüz pamukçeşitleriileyatmayaçayanıklıilkvesçnkçzalararasınçakiçlöunlaşma süresikısaçeşitlermakineyleüasattaterciüeçilmekteçirk jakineliüasatetkinliğiyaprakçöktürülmesineitarlanınbüyüklüğüneişeklineve kütlüpamuğunnemçurumunaööreçeğişirkentarla ürünkaybıbsjomarasınça çlmaktaçırk RKN-mamuğun aepçlanması; mamuğunkalitesinçeetkilifaktörlerçenbiriçepçlamakçşullarıdırkaepçnunyapısıi nemiisıcaklığıvekirliliğipamuğunkalitesinçeetkiliçlmaktaçırkhütlüpamuk ÇepçlanmaÇanöncetçÜumnemçranınınBNM nunaltınaçüşürülmesiöerekmekte çlupkütlüpamuköüneşliüavaçakurutulmalıdırk hütlübalyayapmakilintervelifçöküntüsüpamuklarkapalıçepçlarçaveya sunçuralarçaçepçlanabilirlerkhapalıçepçlarıntabanveçuvarlarıpamuklara yabancımaççekarışmasınıvekirlenmesiniönleyecekirutubetiöeçirmeyecek şekilçeçlmalıdırkmamuklarörupisınıfvetiplerineööreçepçlanmalıikütlüpamuklar NfççtÜacminÇeSJUpçunÇyçğunluktanfazlayçğunluktaÇepçlanmamalıdırK V

11 RKO-mamuğun Çırçırlanması ve Balyalanması; easateçilenpamuklarçepçlanmaçanveyaçırçırfabrikalarınınçalışmaçönemine veöünlükişveriminebağlıçlarakbelirlibirsüreçepçlançıktansçnraçırçırlanarak tçüumvelifkısmıbirbirinçenayrılırk Çırçırlama;oçleliveoçllerÖinçırçırITestereliveyapawJÖinçırçırveiinterÖin çırçırçlmaküzereüçsistemeayrılırk oçleliveyaoçlleröinçırçırmakineleriçiğitüzerinçenlifleriçaüauzunçlacak şekilçekçparırkaçlayısıilerçlleröitesisinçeçırçırrançımanıbnjoçaüafazla liflerisenjommçaüauzunçlurkoçlleröinçeçırçırlanançekirçeklipamuklareğer sistemçekütlüvelifpamuktemizleyicisiyçkiseçaüaçepelliçlmaktaveyabancı maççeninnemçurumunaöörebelirlenmekteçirktestereliveyapawjöinçırçır makinesiyleişlenenpamuklaryabancımaççeyönünçençaüatemizçlmakla birliktelifkalitesiçaüaçaçüşüktürkpawjöinpamuklarçaliflerçaüakısavenem çranıfazlaçırk lkemizçepreslenerekbalyaüalineöetirilenlifpamuklarçrtalamaonmjonrkö ağırlığınçaçırkbubalyalarınambalajlanmasınçaçemberipaslanmaztelikanaviçe veyapamuklubezkullanılırk BalyalamaÇaXRJSçembereizinverilmekteçlupIbalyalarınbçmbeliyüzlerinÇen birincibçmbeyepamuğunörubuiülkeaçıveçırçırlamatipiikincibçmbeye ÇerecesiIüçüncübçmbeyekçntrçl müürüiçörçüncübçmbeyestançarçizasyçn birimiiçırçırpresefabrikalarınınsıranumarasıvepamukpartinumarasıişlenirk BeşincibçmbeyeiseçırçırlamaşekliveüretimyılıyazılmalıdırK RKP-Balya aenetimi ve iif ptançarçizasyçnux BalyaÇenetimininyapılmasıiçinbalyalarınpreslenÇiğifabrikasaÜibiveyamal saüibiyaçayazıilebilçirecekleritemsilcileriibağlıbulunçuklarıçenetmenlik merkezlerinebaşvurulurkaenetmenibalyapamuklarınçanalacağıörneklerle pamuğunrenkiyabancımaççeambalajmalzemeleriyönünçençenetiminiyapark lkemizçebalyapamuklarınçanörnekalınmasısçnçajyöntemineööre yapılmaktaçırkbirpartiçekiçenetleneceğibalyaüzerinçeitipçamöasıemüüürf dışınçabütünbilöileribulunmalıdırk eerpartiyeaitbalyayığınçanenazbrveenççkbomçranınçaçlmasıkçşuluile rasöeleseçilenbalyalarınambalajlarıaçılarakorm şeröramörnekleralınırkalınan örneklertasnifççalarınaöetirilerekomc vebsrnemkçşullarınçaenaznosaat bekletilçiktensçnrastançarttippamuklarıörnekleriilekarşılaştırılırkrzunluk ÇayanıklılıkveincelikÖibilifözelliklerinibelirlemekiçiniseörnekleryineaynı kçşullarçaenaz4usaatbeklemeliçirk ptançarçizasyçn; lkemizinbvv unçaüretimiyapılançrtaliftlipamuklar renklerineöörebeyaziüafifbenekliirenklivetipçışıçlaraksınıflaraayrılırkeerbir sınıfçırçırlamaiüazırlamaveyabancımaççeçranınaöörekençiiçinçestançart extraistançartnistançartoöibikaliteçerecelerineayrılırk NM

12 RK4-mreslenmiş mamuk Balya Ambalajlarına İlişkin TebliğX EaışTicaretteptanÇarÇizasyçnOMMNLONFOTKTKOMMNtariÜveO44TRsayılıoesmi dazeteeommnlo9sayılıtebliğilerevizeedilmiştirf NFRKUKNVRPtariÜlive4LNOUPsayılıBakanlarhurulukararıileyürürlüğekçnulan pamuklarınkçntrçlüneçairtüzükçeğişiknt cimaççesiöereğincepreslenmiş pamukbalyalarının; afbrütağırlığıenaznvmkö bfbçyutlarıenfazlasrgvrgnmrcmçlaraktespiteçilmiştirk BubçyutlarÇabalyayapabilmesiiçinbalyanınprestençıktıktansçnraÖenişleme payıçaçüşünülerekpresekasasının af bniilebçyuenfazlasmgvmcm bf vüksekliğipresemakinesininbasıncınaööreenaznvmkölıkbalyatemin eçilecekölçüçeçlmalıdırk OFÇırçırvepresefabrikalarınÇapreslenenpamukbalyalarınınsarılÇığıbezlerin kenarlarıbnmmpamuktanyapılmışipliktençikilmelivesentetikelyafkarışımlı ipliklerkullanılmamalıdırk PFmreslenmişpamukbalyalarınınişaretlenmesimamuklarınhçntrçlüneÇair tüzüğünçeğişiknvmaççesiöereğietiketveyakaşekullanılarakyapılmalıdırk 4FbtiketkenÇinÇeyapışkanlıbezeyapışmayaelverişliçlupikibölümÇen çluşmaktaçır;üstbölümçeresmiişaretlerialtbölümçeiseistenilmesiüalinçeözel markaveişaretleralırk RFbtiketveyakaşebalyanınbçmbeliyüzününP üncüve4 cüçemberleriarasına vebalyanınçrtasınaöelecekşekilçeyapıştırılırveyavurulurk SFbtiketkullanımınÇakçntrçlüyapılanpamukbalyalarıresmi pamukkçntrçl müüürüilekırmızımatbaamürekkebikullanılarakyarısıetiketüzerineçiğeryarısı ambalajüzerineöelecekşekilçevurulurk TFiinterpamukbalyalarınınambalajınÇafazlaambalajmaÇÇesikullanımını önlemekiçin; kçrmalbasınçlıpresemakinelerinçeüazırlananlinterpamukbalyalarınınikiyan yüzününçrtakısmınınüerbirinçeazaminmcmaçıklıkbırakılabilirk vüksekbasınçlıpresemakinelerinçeüazırlananlinterpamukbalyalarınınbçmbeli biryüzününikiyanyüzlebirleştiğiikikenarınınüerbirinçeazamiomcmaçıklık bırakabilirkayrıcabalyalarınınaltveüstkapaklarıçaaçıkbırakabilirk UFaışTicaretteptanÇarÇizasyçnÇenetmenlerinceyapılankçntrçllerÇepamuk balyalarınınambalajlarınçakullanılanççkumapamuklubezin;çözöüiplik numarasınınenazslniatkıipliknumarasıenazslnağrlığınınoorörlmoehjbnmf örmetekniğiileüretilenpamuklubeziniseipliknumarasınınenaznmlniağırlığının NSMJORMÖrLmOIlifkarışımıBNMMpamukçlmalıdırKpözkçnusuÇeğerlere uymaçığıtakçirçepamuklarçenetlenmezvepartireçeçilirk NN

13 fffkmajrh pbhtöo k k jbscrt arorjr sb mboclojakpf NF TariÜi delişim NVMMyılönceAnaÇçlutçpraklarınÇaekilmeyebaşlananpamuğunÖelişmesiTürk vevunanuyöarlıklarıçöneminçebaşlamışipamuktaesasöelişimininnkyüzyılça pelçuklularçöneminçeöerçekleştirmişbursaihçnyavepivaspamuktarımınça önemlimerkezlerüalineöelmiştirk NPveN4yüzyılÇalsmanlılarIpamuktarımınıBalkanlarIpuriyeIfrakvejısırÇan başlayaraköenişletmişjısırçanpamuktçüumuöetirilerekböebölöesiibçirnei pinçpibalıkesir ÇeçiftçilereücretsizÇağıtılaraküretimiözenÇirilmişvepamuk yetiştirenlereüertürlüçestekverilmiştirkbuçönemçeteşviklerlepamuküretim alanlarıöenişletilmişveüretimyeterliseviyelerçeyapılmıştırkbusıraçalsmanlı imparatçrluğuürettiğipamukiletekstilveyatak yçröanöibiççlöu ÖereksinmelerinikarşılamışveönemlibölümünüAvrupa yaiüraçetmiştirk wamanlaaünyanınçiğerülkelerinçepamuküretimininartmasıiayrıca kapitülasyçnlarsebebiylepamukiplikveççkumalarınınçışarıçanöelmesibalkan vefkaünyapavaşlarımamuksanayineönemliçarbevurmuşturk mamukasılönemliöelişiminicumüuriyet ÇöneminÇeyapılankurumsal ÇüzenlemelersçnucunÇaÖöstermiştirKmamukİslaÜİstasyçnlarınınkurulması ülkemizkçşullarınauyöunpamuktipininseçilmesiipamuktçüumuüretimineve pamukislaüınayönelikyasalmevzuatınçluşturulmasıipamukçenemeveüretme çiftliklerininkurulmasıylabirlikte; mamuk üretimitsbintçnçanvotbintçna bkili alanlarntpbinüektarçantmsbinüektara serimlilik ise4ptkölüektarçannkp4skölüektarayükselmiştirk OKTürkiye mamuk retimi mamukibirççksanayiçalınçakullanılmasıveistiüçamçlanaklarıiletürkiye ekçnçmisinçeönemlibiryeresaüipçlupiüretimyçğunçlarakiböebölöesi ÇukurçvaIdüneyaçğuAnaÇçluBölÖesiveAntalyayörelerinÇeyapılmaktaÇırK YıllaritibariylepamukekimalanlarıincelenÇiğinÇesçnyıllarÇaazalış ÖözlenmekteÇirKNVVRyılınÇaTRSKSV4ÜaçlanpamukekimalanlarıOMMOyılınÇa BSISazalarakTMSKRU4Üa yaçüşmüştürk retimrakamlarınıinceleçiğimizçeyıllar itibariyleartışveazalışlarınöerçekleştiğininvuuyılınçasrmkmmmtçnçlanpamuk üretimininommoyılınçab4oitartarakvotkttmtçnayükselçiğiöörülmekteçir pçnyıllarçapamukekimalanlarınçaazalmaöörülmesinerağmenpamukbirim alanınçanelçeeçilenverimyüksekliğiüretimçeartışınyaşanmasınaneçen çlmaktaçırk NO

14 Türkiye Çe mamuk bkim AlanıI retim se serimi bkilen Alan EeektarF retim E TçnF serim E hgleektarf NVUU T4MKMMM SRMKMMM UTU NVUV TORKMMM SNTKMMM URN NVVM S4NKORP SR4KSMM NMON NVVN RVUKSOM RRVK4OS VPR NVVO SPTK4TU RTPKTMS VMM NVVP RSTKURO SMOKOPU NMSN NVV4 RUNK4VN SOUKOUS NMUM NVVR TRSKSV4 URNK4UT NNOR NVVS T4PKTTR TU4KM4T NMR4 NVVT TONKTOP UPNKSTO NNRO NVVU TRSKRSS UUOKNR4 NNSS NVVV TNVKOV4 TVNKOVU NNMM OMMM SR4KNTT UTVKV4M NP4R OMMN SUUKSST VMMKSRO NPMU OMMOG TMSKRU4 VOTKTTM NP4S haynakwaevletistatistikbnstitüsü E*FTahmin NFbge BölgesinÇe retim; lkemizinenkaliteliçiyebileceğimizpamuğubu bölöeçeüretilmekteçlupiiüracatımızçaböepamuğuönemlirçlçynamaktaçırkbu bölöeçesulutarımyapılırkenibazıyıllarçazararlılarınetkisiyçğunçlarak ÖörülebilmekteÇirKAncakbusçrunÇiğerbölÖelerimizeÖöreÇaÜaÇüşükÇüzeyÇe kalmaktaçırkbubölöemizçeommmyılınçaekimalanlarınçaenbüyükçaralma yaşanmasınarağmenpamukbirimalanınçaelçeeçilenverimartışıenyüksek ÇüzeyÇeÖerçekleşmişbuÇaüretimeyansımıştırK OFÇukurçva BölgesinÇe retim;nvum liyıllaraöelinceyekaçartçplampamuk üretimininyaklaşıkyarısınıçukurçvabölöesinçeüretilirkensçnyıllarçabu bölöeninönemiöiçerekazalmıştırk eastalıkvezararlılarlaziraimücaçeleçeaşırıkimyasalmaççekullanımıveekim nöbetiuyöulanmamasısçnucuçrtayaçıkanekçlçjiksçrunlaryetiştirilenpamuğun lifkalitesinibçzmuşiüretimmaliyetlerininüreticialeyüinebçzulmasınaneçen çlmuşturkvöreninyeknesakbiryapıööstermesiçeyüksekkaliteçepamuk yetiştirilmesinienöelleçiğiiçinüreticilerpamukyerinebaştamısırçlmaküzere ÇiğertarımsalürünyetiştiriciliğineyönelmiştirK BubölÖeÇeBUM içukurçvanrnuçeşiçiçlmaküzereiaeltapynomvermile ptçnvilleçeşitleriyetiştirilmekteçirkpçnyıllarçaekimalanlarınçameyçanaöelen azalışneticesinçebölöeüreticilerininbirkısmıçeğişikekimtürlerineyönelirken birkısmıtarımçışıfaaliyetleribenimsemeyçlunaöitmiştirk NP

15 BĞlÖeler İtibariyle mamuk retimi bkiliş EMMMeaF retim EMMMTçnF serim EhgLeaF NVVT Çukurçva NTNIV OMNI4 NKNTP düneyççğu OSUIT PMVIN NKNRV böe OSPIV PMNIO NKNSS Antalya NTIO OMIM NKNTS NVVU Çukurçva NT4IS NVNIS NKMVT düneyççğu PNPIN PU4IU NOOV böe ORNIU OURIO NKNPP Antalya NTIN OMIR NKOMS NVVV Çukurçva NOOIN NPVIP NKNNN düneyççğu PPOI4 POUIS VUV böe O4TIP PMOIU NKOPM Antalya NUIR OMIR NKNMU OMMM Çukurçva NNSIN NROIT NKOTR düneyççğu PNTIN 4OSIU NKPUS böe OMUIP OUSIP NKPVR Antalya NOIT N4IN NKOVU haynakwtarımvehöyişleribakanlığı PF düneyççğu AnaÇçlu Bölgesi ve dam mrçjesinçe mamuğun veri; düneyççğu AnaÇçluBölÖesinÇetarımsalüretimisınırlayanyağışeksikliğinisulamayçluyla ÖiÇermekveyöreyeelektrikenerjisisağlamakamacıylaNVTSyılÇabaşlatılıpPM yılçabitirilmesiplanlanansekizisulamaveenerjiüçüyalnızenerjiiikisiyalnız sulamaiçeriklinpaltprçjeçençluşandamyaklaşıkpiomilyçnüektarlıktarıma elverişlialanıkapsamaktaveçünyaçasayılıenteörebölöeselkalkınmaprçjeleri arasınçayeralmaktaçırk lkemizçünyaçapamukarzıiletüketimiarasınçakiaçığınüızlabüyüçüğübir ÇönemÇebuprçjeileönemlibiravantajyakalamıştırKdapprçjesininbitimiyle birliktetçplamekimalanınınyaklaşıkçlarakninmilyçnüektaraipamuklif üretimininisenmilyçntçnaulaşacağıtaümineçilmekteçirk düneyççğuanaççlubölöesinçeüretimiyapılanpamuklarınyaklaşıkbsm ı kazilliutçeşiçieböepamuğufçlmaküzerepayarpn4ijaraşvoveçukurçva NRNUEAÇanapamuğuFçeşitleriyetiştirilmekteÇirKvıllaraÖörefarklılıkÖöstermekle birliktebölöeçedamalanlarınınsulutarımaaçılmasıneçeniyleekimalanınça ÖözlenenartışlabirlikteverimÇesağlananartışüretimÇebüyükartışayçlaçmıştırK dam BĞlÖesinÇe mamuk bkim Alanları ve retim Alanları E paf llarakf bkiliş EÜaF retim EtçnF NVVM NP4KMNS NPTKPMM NVVN NOPKUSV NNTK4VO NVVO NPMKPMR VOKMTO NVVP N4TKTON NRNKMVN NVV4 NRTKPUR NSOKTPU NVVR OM4KOPO OMVKORO NVVS OOSKOMR OS4KNOP NVVT OSRKOOU PMMKURU NVVU PMTKNS4 PSSKMU4 haynakwaib N4

16 damalanınçapamukekimalanlarınınsürekliartışööstermesinçedamsulama prçjelerininçevreyeöirmesiönemlirçlçynamıştırkdamalanınıntürkiyepamuk ekimalanıiçinçekipayıincelençiğinçenryıliçinçebupayınsürekliarttığı ÖörülmekteÇirKBölÖeÇenNVVMyılınÇaNPTKPMMtçnpamuküretimiyapılırkenbu çrannvvuyılınçabnssisartışlapsskmu4tçnaulaşmıştırk OKN lröanik mamuk retimix pentetikkimyasalöübreleriziraimücaçeleilaçları vebitkibüyüme Çüzenleyiciler veya yaprakçöktürücüler EÇefçliantF kullanmaksızınpamuğunyetiştirilmesiçirk NVVM lıyıllarınbaşınçakimyasalilaçlaraüassasçlanveçevreyikçrumakisteyen insanlarınreaksiyçnunakarşılıkçlarakbaşlayançröanikpamuküretimiçlçukça sınırlıöerçekleştirilmiştirkbuçönemçeçröanikpamuklifiniişlememaliyetlerinin yüksekçlmasıvebununkçnfeksiyçnürünlerineyansımasısçnucutüketiciilöisinin azalmasınayçlaçmıştırk AncakÜemekçlçjikürünlerinkçrunmasıÜemÇeABülkelerininçrÖaniktekstil ürünlerineçlantalepleriülkemizçeçröanikpamuküretimineyönelikçalışmaların artmasınaneçençlmuşturknvvmyılınça4mtçnkütlüpamukçröanikçlarak üretilirkennvv4buçrann4rmtçnaulaşmıştırkasılöelişmeisenvvvjommm ÇöneminÇeyaşanmışçlupNVVVyılınÇaOPKROMtçnIOMMMyılınÇaiseOPKVNMtçn çröanikpamuküretimiöerçekleştirilmiştirklröanikpamuktaverimüretim bölöesineööreçeğişmeklebirlikteçrtalamaormilepumkö ÇirK P-Türkiye Çe mamuk Tüketimi lkemizinlifpamuktüketimiiplikiççkumavekçnfeksiyçnsektörlerinçe ÖerçekleştirilenÖelişmelereparalelçlarakyılÇanyılaÜızlaartmaktaÇırKArtan yatırımveiüracatabağlıçlaraknvumlunçöneminçeovpbintçnçlantçplam tüketimommnlmosezçnusçnunakaçaröeçensüreiçerisinçebposisartaraknorm bintçnayükselmiştirkvıllaritibariylepamuktüketiminçeçikkatçekenönemlibir kçnutüketimartışınınçönemsçnustçkartışınçanfazlaçlmasıneçeniile stçkltüketimçranınınyıllaritibariyleazalışööstermesiçirk mamuk Tüketimi EiİcF aönemler Tüketim ETçnF NVVRLNVVS VRMKMMM NVVSLNVVT NKMRMKMMM NVVTLNVVU NKNRMKMMM NVVULNVVV NKMTSKMMM NVVVLOMMM NKOMMKMMM OMMMLOMMN NKNRMKMMM OMMNLOMMO NKORMKMMM haynakwtarımvehöyişleribakanlığı pçnyıllarçatçplamtüketimartışımızçünyaçrtalamasınınüzerinçeçlmuşve bnççnezyaçansçnraikincienyüksekartışöerçekleşmiştirktçplampamuk tüketimimizçekiartışiiçüretimartışıylakarşılanamaçığınçanpamukitüalatı artarakommmlmnsezçnunçaputbintçnaulaşmışinvvmyılınakaçarpamuk iüracatçısıçlantürkiyesçnyıllarçapamukitüalatçısıülkekçnumunaöelmiştirk NR

17 fsk majrhta AifjI civat sb BlopA İŞibjiboİ NF mamuk aestekleme mçlitikaları Türkiye ÇetarımsalÇesteklemepçlitikalarıBeşyıllıkhalkınmamlanlarınÇaana ÜeÇefleribirçerçeveiçinÇeyeterliüretimseviyesiveüretiminçlumsuz kçşullarınçançaüaazetkilenmesininsağlanmasıiüracatınöeliştirilmesikençine yeterlilikçranınınyükseltilmesiamaçlarıççğrultusunçabelirlenmekteçirk NKNF ciyatlar ve Alımlar vçluyla aestekleme NVSM ÇansçnraÇeğişenekçnçmikşartlarkarşısınÇatarımsalÇesteklemelerÖiÇerek yçğunlaşmışifiyatlarvealımlaryçluylaçesteklemelerbaşlamıştırkaestekleme AlımlarıIürününbellibirfiyattanaşağısatılmamasınıÇevletçeÖarantietmeye yöneliktirkayrıcaürünfiyatınıntespiteçilenfiyatınaltınaçüşmemesiiçinçeşitli ÖirişimlerÇebulunarakpiyasaÇanürünalınmaktaÇırKaevletalımlarıveÇestekleme alımlarıçışınçakalançurumlarçapamukpiyasalarçaserbestçlarakalınıp satılmaktaçevletinççğruçanveyaççlaylımüçaüalesiçlmamaktaçırk mamuktaçevletçesteklemealımlarınv4myılınçakurulançukçbirlikinv4vyılınça kurulantarişmamukbirliğivenvroyılınçakurulanantbirliğitarafınçannvsr yılınçanitibarennvuuyılınakaçarsürçürülmüştürk NVUUJNVUVveNVVMyıllarınÇapamukÇesteklemealımıkapsamınÇançıkarılarak birlikalımınaçönüştürülmüştürknvvnyılınçayeniçençevletçesteklemekapsamına alınankütlüpamukinvvplnvv4kampanyaçöneminekaçaraevletçestekleme alımlarınaçaüilürünlerkapsamınçayeralmıştırkhararnameiletespiteçilenalım fiyatlarıüzerinçentarımpatışhççperatiflerivebirlikleriüreticilerçenpamuk alımlarıileöörevlençirilmişlerçirk rzunyıllarçesteklemealımkapsamınçaçlanpamukinvv4yılıbkçnçmik kararlarınçansçnrakapsamçışıbırakılmışinvvryılınçanitibarenaesteklemeve ciyatistikrarcçnueacicf ÇenBRMbasitfaizlikreÇisağlanarakbölÖeselbazÇa belirlenenfiyatlarüzerinçenpanayiveticaretbakanlığıbünyesinçeyeralan TarımpatışhççperatiflerincesatınalınmıştırK BusüreiçerisinÇealımlarÇakullanılmaküzereTphB neaesteklemeveistikrar cçnueabcicfçentkckwiraatbankasıaracılığıileçüşükfaizlikreçisağlanmakta ikenyeniçenyapılanmavetarımsalrefçrmprçöramıçerçevesinçeçestekleme alımlarınasçnverilmiştirk NVVULVVkampanyaÇöneminÇepamuktaprimsistemitekraruyÖulanmayabaşlamış OMMMyılınÇaisetarımsalrefçrmkapsamınÇaönemlibiraÇımatılarakOMMMeaziran tariüinçeyürürlüğeöiren4rtosayılıtarımsatışkççperatiflerivebirliklerin yeniçenyapılançırılmasısürecibaşlatılarakbuyapılançırmayailişikçalışma incelemeveönerilerçebulunmaküzereçörtyılsüreliyeniçenyapılançırmakurulu çluşturulmuşturk NS

18 mamuk aestekleme Alım ciyatları TiLhd B Artış Gbnflasyçn B NVVN PKRSM NVVO RKSMM RTIP STIN NVVP UKTRM RSIP RRIO NVV4 NUKMMM NMRIT NOMIR NVVR 4MKMMM NOOIO UUIM NVVS TMKMMM TRIM TNIS NVVT N4MKMMM NMMIM TUI4 NVVU NVRKMMM PVIP SUIU NVVV OPMKMMM NTIV 4PIT OMMM PUMKMMM SRIO RPIT OMMN SUMKMMM TUIV RTIT haynakwtarımvehöyişlerbakanlığı E*FİstanbulTicaretldasıToptanbşyaciyatları İndeksiN9SPNMMIvıllıklrtalamaArtışlranı aesteklemealımfiyatlarıyıllaritibariyleincelençiğinçenvvpinvvriommmveommn yıllarınçaçiftçiyeenflasyçnunüzerinçefiyatverilmişiüretimartışlarıkarşısınça çiftçikçrunmayaçalışılmıştırk NKO-dirÇi yçluyla ÇesteklemeX rcuzkimyeviöübreiçüşükfaizlikreçi ÇesteğiIziraimücaÇeleilaçÇesteğiItçÜumÇesteğiÖibiÇevletçesağlananÖirÇi ÇesteğinÇenyaralananpamuküreticilerininjartOMMMitibariylekreÇiÇesteği AralıkOMMNtariÜiitibariyleÇeÇiğerÖirÇiÇestekleriuyÖulamaÇankalÇırılmıştırK NKP-mrim pistemix mrimsistemininesasıpiyasanınkençikurallarınaööre çluşmasınısağlamakipiyasa ekçnçmisikurallarınıişletmekveçevletin ekçnçmiçekivarlığınıküçültmektirk mamuktaprimsistemiilkkeznvvpyılıürünükütlüpamukiçinuyöulanmışve üreticitarafınçanmemnunluklakarşılanmıştırkaynızamançatüccarvesanayiciçe uyöulamasçnucuçünyafiyatlarınçanüammaççeelçeetmeçlanağınıbulçuğunçan sistemeçlumluyaklaşılmıştırkbuuyöulamasçnucunçapamukfiyatlarıtümüylearz talepkurallarıçerçevesinçeçluşmuşveçesteklemealımlarınınpiyasalarıbçzucu etkisiçrtaçankalmıştırk mrimsisteminçeüreticiyeöenelçrtalamakaliteninmazarfiyatıileüeçeffiyat arasınçakalanfarköçenmiştirkmrimsisteminçeaçıklanan müçaüalefiyatı tekstil sanayicisininpamuğuçünyafiyatlarınınaltınçasatınalmasınısağlamaktaancakbu alımsatımçapamuküreticisininüretimmaliyetleriçünyafiyatlarınınüstüne çıktığınçaçevletüreticiyiçesteklemekteçirk BusistemtarımÇailkkezbelÖeÇüzeninÇeciÇÇianlamÇaartışsağlayacakaÇımlar atılmasınısağlarkenikayıtçışıekçnçmiönemliölçüçeçenetimaltınaalınmışve üreticiçentüketiciyebirveröizinciriçluşturulmuştur NVVPJNVV4pamuksezçnunÇaaçıklananmüÇaÜalefiyatısanayiciyeÜammaÇÇe sağlamasıiçinçünyafiyatlarınçançüşükbelirlenmişiancaktekstilcilerfiyatları ÇaÜaÇaÇüşürmekiçintalebikısaraksözkçnusufiyattanalımyapmamıştırKBunun sçnucuiçpiyasaçafiyatıçüşükçlanpamukiüraçeçilmeyebaşlanmışbuça piyasaçaüammaççeçarlığınınççğmasınaneçençlurkenifiyatlaröiçerek yükselmişvetekstilsanayicisipamukitüaletmekzçrunçakalmıştırk NT

19 NVV4JNVVRsezçnunaÖelinÇiğinÇeÇevletprimsistemiiÜracatıÇestekleÇiği ÖörüşünÇenÜareketleuyÖulamaÇankalÇırmıştırKAncakNVVULNVVVkampanya ÇöneminÇepamuktaprimsistemiuyÖulamasıyeniÇenbaşlamışIkararnameÖereği kilçöramçanmsentçlarakbelirlenenprimürününüsatanüreticilerebelirlibelöeler karşılığınçaöçenmiştirknvvvlmmçöneminçeprimmiktarınocentlköiommmlommn kampanyaçöneminçeisevcentlköetmbintilhöfçlaraköçenmiştirk mamuk ciyatları ve mrim jiktarları TZlB mamuk jaliyeti B PM kar mamuk ciyatı serilen mrim jiktarı Nhg mamuk ciyatı ETiLhgF Yıllık Artış B NVVU PSMKTVS NVRKMMM NMcentLkÖ OOPKRMU NVVV 4SMKMMM OPMKMMM NOcentLkÖ OUTKOTU OUKR OMMM RNSKOVM PUMKMMM VcentLkÖ 44MKVTM RPKR OMMN VOTKVT4 SUMKMMM TMKMMMMTiLkÖ TRMKMMM TMKN eeryılaaitbkimayıdolarkuruortalamasıalınmıştırk pçnuççlarak;nvvuyılınçanitibarenpamuküretimçebüyükmiktarlarçaçüşüş yaşanmamasıveüreticiöelirçüzeyininmümkünçlçuğuölçüçekçrunmasıiçin primleçesteklenmeyeçalışılmıştırkancakverilenprimmiktarlarıeklençiğinçe ÇaÜiüreticimizüretimmaliyetininççkaltınÇakütlüpamuğuÇeğerlenÇirebilmiştirK mamuktabuöünekaçaruyöulananpçlitikalarüreticiçenbaşlamaküzeresektörçeki ÜiçbirkesimimemnunetmeÇiğinÇenüretimteşvikeÇilmemiştirK TekstilsektörünÇekiÖelişmeyevepamuktalebinÇekiartışarağmenüretiminyeterli çrançaartmamasınınbaşlıcasebepleri; JTarımsektörünÇekianaÖirÇilerÇekiEakaryakıtIÖübreIilaçItarımsalmekanizasyçn vbffiyatartışlarınınüretimmaliyetleriniartırmasıi JaışpiyasalarÇaçluşanÖelişmelerekarşıniçpiyasanınetkilenmemesiiçin önlemlerinalınmamasıçlmuşturk sk majrğrk mazaoiakjapf retimvetüketimiöenişçlanpamuğuntümçünyaçapazarlanmasıbçrsalari retici BirlikleriI hççperatifleri Özelteşebbüs vefirmalar kanalıyla yürütülmekteçirkmamuğunsanayiürünüçlmasıneçeniyleanamekanizmalarca alınanüamürünönişlemlerçenöeçtiktensçnrafazlaaracıkanalçlmaksızın sanayiciyekaçarçlansüreçteağırlıkkazanmaktaçırk lkemizçeüretilenpamuğunbvpim ıpazarlanmaktaçlupipamuktarımpatış hççperatiflerivebirliklerinceözelsektörcesatınalınmaktaveyabçrsalarçaişlem ÖörerektüketiciyeulaşmaktaÇırK -TAofj patfş hllmboaticiboix hççperatifçrtaklarınçanalınanürününişlenmesiürünkalitesininyükseltilmesi ürünsatışıipiyasanınçüzenlenmesiimaliyetlerinçüşürülmesiiiüracattaaracıların kalçırılarakkarlılığınartırılmasıiüretimaşamasınçaucuzöirçisağlanmasıöibi kçnularçaüizmetvermekteçirkizmirbölöesinçetarişiçukurçvabölöesinçe ÇukçbirlikIAntalya ÇaAntBirlikfaaliyetÖöstermekteçlupIbubirliklerpazarlama fçnksiyçnlarınçanalışvesatışüizmetlerineağırlıkvermişlerçirk NU

20 TphveBirliklernçrmalkampanyaÇöneminÇebelirlenenbirimfiyatüzerinÇen pamuğusatınalarakfaaliyetleriniyürütürkeniçönemlereöörefarklılıkööstermekle birliktepamuktapirimuyöulamasıbirliklercealınanürünçeartışaneçençlmuşturk Birliklerin hütlü mamuk Alım jiktarları ve Tçplam retimçeki mayı B NVVRLNVVS NVVSLNVVT NVVTLNVVU NVVULNVVV NVVVLOMMM jiktar B jiktar B jiktar B jiktar B jiktar B AntBirlik SO OIU RR OIS 4P OIS RP OI4 RO OIO Tariş NRV TIO NTU UIR NTM UIR OOSNMIOO4VNMI4 ÇukçbirlikUP PIT 4V OI4 S4 OI4NU4UIPNPVRIU Tçplam PM4NPIT OUONPIR OTT NPIR 4SPOMIU 44MNUIP haynakwaibitarımvehöyişleribakanlığı böebölöesinçefaaliyetöösterentarişenfazlaalımıöerçekleştirmekteçlupyıllar itibariylealımmiktarlarınçaartışizlenmiştirkçukçbirlikisenvvuvenvvv yıllarınçaenfazlaalımıöerçekleştirmiştirk sfk majrh mazaoiajapfkaa BlopAiAofk oli N-BçrsalarÇa mamuğun İşlem dğrme Şekilleri lkemizçepamukyçğunçlarakbçrsalarçaişlemöörmekteiyurtiçifiyatlarıveçış fiyatlarçaçluşanöelişmelereparalelçlarakbçrsaçaşekillenmekteçirktürkiyeçe bçrsalarçaüçtipişlemyapılmaktaçırkbunlariüazırjpeşinivaçelivealivreişlemler çlmaküzereüçöruptaçeğerlençirilmekteçirkeazırişlemlerçesözleşmenin yapılçığıöünveyatakipeçenöüniçinçemalınteslimiöerçekleşirkjalınbeçeli peşinöçenirksaçeliişlemlerçemalıntesliminçenbellibirsüresçnrasıöçemesi yapılmaktaçırkalivreişlemlerisepiyasakçşullarınınuyöunçlmamasıneçeniyle uyöulanmamaklabirliktetarımsalmalınüretiminçenöncesatıcınınbellibirtariüte vekararlaştırılmışfiyatlateslimitaaüüütetmesialıcınınçaaynı şartlarıkabul etmesiyleçluşanvebçrsayatescilettirilenişlemlerçirk TarımsalürünlerinbçrsalararacılığıylapazarlanmasınÇakurumsallaşmışürünlerin başınçapamuköelmekteçlupipamuğunbaşlıcaişlemöörçüğübçrsalar;izmiri AÇanaIjanisaAyÇınIpökeIrrfaveAntalyaTicaretBçrsalarıdırKmamuküretim bölöelerinçekurulmuşçlanbçrsalarınişlemüacmiççğalçlarakyüksek çlurkeniöerekişlemüacmiöerekseuyöulamalarıaçısınçanizmirticaretbçrsasının ayrıbirönemivarçırk NV

21 OM haynakwizmirticaretldası TarımsektörüÇiğersektörlereçranlabelirsizliğesaÜipçlupIbelirsizliğintemelinÇe tarımsalüretimininççğalkçşullaraçlanbağımlılığıöelmekteçirkaçğalkçşullara çlanbağımlılığıyenitarımteknikleriileöiçerilebilseçetamamıylaçrtaçan kalçırılamamaktaçırkbuneçenletarımürünleripiyasalarınçaarzvefiyat ÇalÖalanmalarıççkfazlaçlmaktaÇırKTicaretbçrsalarınÇaspçtişlemleryanınÇa vaçeliefuturesiçptiçnsfişlemlerinöerçekleştirilmesiileöerçekleştirilmesisöz kçnusuçalöalanmalarsözkçnusuçrtayaçıkanrisklerçenkçrunmayayönelike ÜeÇÖinÖFenstrümanlarısağlayarakrisklerienazainÇirmekteÇirK cuturebçrsalarçaalıcıvesatıcıarasınçakalitesivemiktarıönceçenbelirlenmiş çlanbirmalınileritariütearalarınçaanlaştıklarıfiyattanteslimeçilmesiveteslim alınmasınıönöörenbiranlaşmaçırksaçeliişlembçrsalarınçaçluşacakfiyatlar ilöilileresözkçnusuürünlerinöeleceğiüakkınçabilöilerverirkenisözkçnusu fiyatlarülkeekçnçmisininöelecektekiperfçrmansınayönelikbeklentilerinyanınça vaçelibçrsaçaişlemöörenürünlerinöelecektekiarzvetalepmiktarlarıüakkınçaki beklentileriçeyansıtmaktaçırk cuturesbçrsanınsağlaçığıyararlarıöözönünçebulunçuranveserbestpiyasa mekanizmalarınaööreyönetilenbirççkülkeçebutürbçrsalarınçluşturulması yönünçeönemliaçımlaratılmıştırktürkiye ÇeilkÇefaİzmirTicaretBçrsası bünyesinçevaçeliişlemlerpiyasasıaçıaltınçakurulmasıönöörülmüşvekçnu ÜakkınÇakiyönetmelikOVKMUKNVVStariÜveOOT4OsayılıoesmidazeteÇe yayınlanarakyürürlüğeöirmiştirk obticiibo hllmboatici bo ÖwbipbhTÖo ÇfoÇfoÇfiAof hlktoatif ÇfoÇfoiAjA İmiİhcABK TİCAobTBlopApf T CCAoiAo TbhpTİi pakaviciiboi vboii İTeAiATÇfiAof İeoACATÇfiAo vabakcf İTeAiATÇf vabakcf İTeAiATÇf vabakcf İTeAiATÇf

22 mamukcuturesbçrsasınınkurulmasıilebirlikte; NF mamukfiyatıuluslararasıpiyasaşartlarıiçinçeçluşurkenialımsatımçaki hızveraüatlıkpamukfiyatlarınçaistikrarsağlayarakçevletinçestekleme iütiyacınıazalmaktaçırk OF mamukfiyatlarınçakisertinişveçıkışlarçanççğanfiyatriskifinans kesimiylepaylaşılmaktaçırk PF panayiciuzunvaçelisatışveüretimbağlantılarıyaparkenuyöunpamuk alımprçöramlarıçüzenleyebilmekteveüretimmaliyetleriilesatışfiyatını ÖerçekçiçlaraksaptayabilmekteÇirK 4F reticilerölçbalanlamçarekabeteüazırlanacakveürünçeseniyalnızca yerelçüzeyçeçeğilçünyaölçeğinçeçptimumayönelmekteçirk RF serilmişçlantaaüüütlerzamanınçayerineöetirilirkençepçlamave stçklamamasraflarıasöariyeinmekteçirk O- mamuk ciyatları A - jaliyet ciyatları rzunyıllaremekjyçğunüretiminyapılçığıpamuküretiminçeişçilik maliyetleriüariçitarımsalöirçifiyatlarıpamuğunüretimmaliyetininana kalemleriniçluşturmaktaçırk Türkiye ve Bazı lkelerçe mamuk retim jaliyetleri -OMMM ErpLÇaF earcama halemleri jeksika makistan meru ABa Türkiye İşçilik O4IR NSIN ORIS PIN OVIO jakinebnerji TIO J J J OIR bkipman TçÜumluk NIU MIT MIV NIS NIO dübre 4IS UIP TIS SIU UIR jücaçeleilaçları 4IV NUIN OIS TIS NNIS pulama RIU NIM PIP MIO OIP ÇırçırIbalyaInakil UIP RIP SIT UIO UIM hira PIV TIT MIS TIR OIP seröivedümrük 4IT NOIM J NIO J aiğerjasraflar 4IT NOIT NMIN OOIS 4IO Tçplamjasraflar TMI4 UNIV RTI4 RUIU T4IN haynakwtmmlb TürkiyeÇepamuküretimmaliyetiIemekyçğunüretimyapanjeksikave makistan ınüretimmaliyetineyakınçüzeyçeçlmaklabirlikteaba nınpamuk üretimmaliyetinçenb4rçranınçayüksektirkjücaçeleilaçkullanımı maliyetimizçlçukçayüksekseyreçerkenişçilikmaliyetleriaba Çançnkat ÇaÜayüksekçlmaktaÇırK mamuküretimininbüyükçrançainsanişöücüneçayalıçlmasıveüretim ÖirÇilerininyüksekçranÇakullanılmasıüretimmaliyetlerininyükselmesineyçl açmaktaiüretimmaliyetininyüksekçlmasıisepamuğunkarlılığınıveçiğer ürünlerileçlanrekabetöücünüazaltmaktaçırkpçnyıllarçauyöulananyanlış pçlitikalarsçnucupamukenfazlaöeliröetirentarlaürünüçlmaözelliğini kaybetmeküzereçirkmamuköirçifiyatlarınçakiartışlarınsürmesiüalinçe pamuğunçiğerürünleryanınçarekabetöücününazalmasısçnucuözellikle ÇukurçvabölÖesinÇepamuküreticisininalternatifürünlereyönelmesiÇaÜaÇa hızkazanacaktırk ON

23 OMMO yılı mamuk jaliyet rnsurları diçer halemleri aekara diçer TarlahirasıETiLaaF 4NKM4NKSST mamkçubkbiçktaşıkvaketitaaf RKVOMKUPP dübkbeçjişçietilaaf OMKUMSKSST pçnbaüarpürmesietilaaf SKRUPKPPP KışpürmesiETiLaaF UKOTOKTOT aiskarçjtırmıketilaaf VKM4NKSST TçÜumBeÇeliETiLaaF SKV4SKVNT bkimetilaaf RKUVRKUPP peyretjçapalamaeoçefafetilaaf NUKMNNKMUP ArkAçmaETiLaaF TKPMMKMMM pubeçelietilaaf NOKVTVKNST pulamaişçiliğietilaaf TKR4NKSST İlaçJjücaÇeleİşçiliğiETiLaaF NVKUMMKMMM TçplamaETiLaaF P4KOPPKPPP mazarataşımaaiğeretilaaf SKMMMKMMM jasraflar Tçplamı ONMKPT4KUV4 dnkiçkdiçkejstpbpf SKPNNKO4T jasrktçpkebpmfcaizi SPKNNOK4SU jasraflar denel Tçplamı OTVKTVUKSMV aekaraserimehölaaf PRM NhÖmamuk rünüjaliyetietif TVVK4OR NhÖmamukciyatıEETiF NKMPVKORO haynakwtarımvehöyişleribakanlığı mamuküretimininçevamıiçinmaliyetlerinççkyüksekçlçuğuülkemizçetürk çifçisininmaliyethkarileçluşannkmpvkorotilhöfiyatıalabilmesisanayicimize ÇünyafiyatlarınÇanÜammaÇÇeteminimkanıverebilmesibusüretletekstil iüracatınçarekabetimkanıbulabilmesiiçinuyöunçesteklemeprimininaçıklanması veprimuyöulamasınaçevamlılıkarzetmesiöerekmekteçirkböylelikleüretici ürününepiyasaçaçaüakçlayalıcıbulabilmekteiüakkıçlanfiyatıelçeeçebilmekte sanayiciveiüracatçıçünyafiyatlarınçanüammaççetemineçebilmeimkanına kavuşmaktavepamukkayıtaltınaalınabilmekteçirk B-Bçrsa ciyatları J vurt içi Bçrsa ciyatları TicaretbçrsalarınÇafiyatlararzJtalepÇenÖesiÇikkatealınarakÜazırpeşinişlemlere ÖöreçluşmaktaancakbazenÜükümetinalÇığıekçnçmikkararlarÇanÇa etkilenmekteçirkdenelçlarakbçrsafiyatlarıçışbçrsafiyatlarınaööreçluşmaktave içpiyasaçaalımlarçışbçrsafiyatlarıüzerinçenyapılmaktaçırk böebölöesiveantalyayöresipamuklarıyçğunçlarakizmirticaret BçrsasıIdKaçğuAnaÇçluveÇukurçvapamuklarıiseyçğunçlarakAÇana BçrsasınÇaişlemÖörmekteÇirKAynızamanÇaİzmirptanÇartJNIBeyazveAÇana ptançartjnbeyazpamuğuiiverpççlbçrsasınçaişlemöörmekteçirk OO

24 BçrsalarÇaÖenelçlarakiifmamukENhÖlifpamukZOIS4hÖkütlüpamukFçlarak işlemöörürkenifiyatfarklılıklarıçışbçrsafiyatlarınıntakipeçilmesiveçöviz kurlarınçakiçeğişimlerinyansımasıylaçluşmaktaçırkancaksçnyıllarçayaşanan ekçnçmikkrizlerinetkisiyleüretimiveticaretielinçebulunçuranülkelerinüretim miktarıvestçkmiktarlarınçakiartışarağmenitüalatveiüracatınazalmasıiçveçış bçrsafiyatlarınçaçalöalanmalaraneçençlmuşturk vurtiçi Bçrsa ciyatları E TiLhdF İzmir Bçrsası AÇana Bçrsası bge pt-n Çukurçva pt-neb NVVTAralık P4RKTUU OVNKVVO NVVUAralık PVUKNPM POMKMMM NVVVAralık S44KVTM RNMKUMS OMMMAralık NKNMVKP4U USRKMMM OMMNAralık NK4VTKNRM NKNRNKNTS OMMOAralık NKVNSKNPM NK4TMKMMM haynakwizmirveadanaticaretborsası TürkiyepamuküretimininyaklaşıkBPRKM ı İzmirTicaretBçrsasıaracılığıile pazarlanmaktaçlupibuverilereikinciveyaçaüafazlakeztescilettirilenpamuklar ÇaÇaÜilçlÇuğunÇanbirliktesözkçnusuçranbüyümekteÇirKaünyaüretimiylebir karşılaştırmayapılçığınçaiseizmirticaretbçrsasıpamukişlemüacmininçünya pamuküretimininyaklaşıkbnkrkarşılıköörülmekteçirk -vurt Çışı ciyatları mamukarzıipamukfiyatlarınınçluşmasınçaönemlietkençlupibellibaşlıpamuk üreticisiülkelerineçiniabafüretimmiktarlarıvestçklarıfiyatlarüzerinçeetkili çlmaktaçırkayrıcaipamuğunyanısırayünitiftiköibiççkumasanayineyönelik ÜayvansalvebitkisellifüretimmiktarlarıÇaÇünyapamukfiyatlarınınçluşumunÇa etkiliçlmaktaçırk aünyapamukfiyatlarınınçluşumunçaiiverpççlbçrsasınçaçluşanpamuk fiyatlarıçikkatealınmaktaitümiüracatişlemleriveiüracataesasçluşturan fiyatlarçaiiverpççlbçrsasıfiyatlarıbazalınmaktaçırkböeveçukurçvaptançartjn beyazpamuklarıavebençeksinçeişlemöörmekteçlupiiiverpççlaveb inçekslericçttçnlççkiimiteçtarafınçanbelirlenenkçtasyçnlarınenyüksek beşininveençüşüküçününaritmetikçrtalamalarıileelçeeçilmekteçirk Tablç ÇaÖörüleceğiüzerepamukfiyatlarıÜemTürkiyeÜemÇeÇünyaÇasçn yıllarınençüşükçüzeyineinmiştirknvtoileommoyıllarıarasınçapamukfiyatlarıen yüksekçüzeyinenvv4jvrsezçnunçaulaşmıştırkpözkçnusuçüşüşünönümüzçeki ÖünlerÇeÜammaÇÇefiyatlarınaçlumluşekilÇeyansımasıbeklenmekteÇirKAncak aünyabçrsafiyatlarınçabuöelişmeleryaşanırkentürkiye ÇeÇçlarkurunun kçntrçlaltınaalınmasıneçeniyleaynıçrançaazalmaöörülmemekteçirkancak nispiçrançaöörülenazalmaipliküreticisiveiüracatçısıaçısınçanavantaj sağlarkeniçiftçimizaçısınçançlumsuzçlmuşiöüçlükleöerçekleştirilenüretim pamuküreticisinizçrçurumasçkmuşturk OP

İpTAkBri TİCAobT laapf

İpTAkBri TİCAobT laapf İpTAkBri TİCAobT laapf hlkpbosb dfaa pbhtöo molcii AoAŞTfojApf eazfoiavak Mİkb AvTAÇ İ Ç İ k a b h İ i b o payfa kç NK o k TAkfjiAof sb hampajf N TAkfjf ve hampajf d jo h TAoİcb İpTATİpTİh mlwipvlkr N

Detaylı

İSTANBrL TİCARET laasi

İSTANBrL TİCARET laasi İSTANBrL TİCARET laasi pr o kieoi vetiştiriciliği ETarla Balıkçılığı) AoAŞTIoMApI Hazırlayan ARZr YrRTMAN İÇİNaEKİLER NK T RKİYE ae BALIKÇILIK VE Sr R NLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ NKNK Türkiye de pu rünleri haynakları

Detaylı

İpTAkBri TİCAobT laapf

İpTAkBri TİCAobT laapf İpTAkBri TİCAobT laapf ÇAv ve haesb o k molcii AoAŞTfoMApf eazfoiavak kai haicf İpTATİpTİh ŞrBbpİ düncelleme TariÜi : O Aralık OMMO O İ Ç İ k a b h İ i b o NJ ÇAv payfa kç TAkfjf ve hampajf P ÇAvfk TAoİHİ

Detaylı

GAZBETON SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI. eazırlayan Tolga Yıldırım

GAZBETON SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI. eazırlayan Tolga Yıldırım GAZBETON SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI eazırlayan Tolga Yıldırım düncelleme Tarihi : 03.12.2002 İ Ç İ k a b h İ i b o NK o k TAkfjf sb hampajf o k ÇbŞİTiboİ o k TAoİciboİ d jo h TAoİcb İpTATİpTİh mlwipvlkr

Detaylı

Ş Ş Ğ ç ğ ğ ş ş ö ç ö ş ç ş ğ ş ş ş ğ ş ş ö ö ş ö ş ş ş ö ş ç ö ğ ş ğ ş ö İ ç ş ö ö ö ş ğ Ö Ü Ç ç ğ İ İŞ İ Ğ Ö İ İ ç Ç ö İ ğ İ İ ş ğ ç ş ö ş ğ ğ ş İ ş Ş ğ ç ğ ş İ ş ğ İ ç İŞ ç ö ş ç ğ ö ş ç ş ğ ç ş ş ş

Detaylı

Bira yapımınça kullanılan ÜammaÇÇeler ve N litre bira imalatı için Öerekli kullanım miktarları aşağıçaki tablçça verilmekteçirk

Bira yapımınça kullanılan ÜammaÇÇeler ve N litre bira imalatı için Öerekli kullanım miktarları aşağıçaki tablçça verilmekteçirk NK BİoA TAkfMf sb hampamf NKNK BİoAkfk TAkfMf BiraI arpanın malta Çönüştürülmesi ve maltın Ça su ile belirli şartlar altınça mayalanması ve meyçana Öelen şıranın şerbetçi çtu ile arçmatize eçilmesini takiben

Detaylı

Ö Ö Ö ö İ Ö ö Ü ö ö Ö ö İ İ ö öö Ö Ö Ş Ö ö ö Ö Ö» Ö Ö Ö Ş Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö ö Ö ö Ö ö ö ö ö ö ö ö Ğ ö ö ö Ö ö Ö ö» ö Ö Ö ö ö İ ö ö ö Ş ö Ö ö ö ö» Ö Ö ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö Ö Ş ö ö ö İ Ö Ş ö Ö ö ö ö ö ö ö İ

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Volon. Marka: B131. Model. Yükselen Milli Sürgülü Vana, Model F907, 17.2Bar(250psi) 10" 12" 14" 16" Volon 135Q. Marka: Model:

Volon. Marka: B131. Model. Yükselen Milli Sürgülü Vana, Model F907, 17.2Bar(250psi) 10 12 14 16 Volon 135Q. Marka: Model: AT LT L No: AAAT T h : P No: m T: ÇB BP) O G A Ö V od B 3 odu Gö d B 3PN U PD Kpm Km p b o u ou u mb Cmx m d) AwwwC d d u u d AwwC u m o p m po p p öh b m ö d m d m dd p ö ½"4" d ½" "8" d ¾" "" d " CTUWWRA

Detaylı

TbKNİK TbKSTİi SbKTÖR ARAŞTIRMASI

TbKNİK TbKSTİi SbKTÖR ARAŞTIRMASI İSTANBri TİCARbT laasi TbKNİK TbKSTİi SbKTÖR ARAŞTIRMASI Hazırlayan : Ayşın Özdizdar İstanbulI OMM4 1 NJ o k TAkfjf sb hampajf NKN Tanımı havram çlarak ççğumuzun Üayatının ÇışınÇa ÖörÇüğüI ancak buöün

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

EL ELE -HAND IN HAND e.v.

EL ELE -HAND IN HAND e.v. B 01/2007 o: Sğğ Doğ Eğ Öğ oğ EL ELE -HAND IN HAND V : B / Koo EL ELE ß HAND IN HAND I M 2005 w M - V EL ELE - HAND IN HAND Ioo B Gp F B E Hp So o Z Goo Aä M K U B o G M LOS-Po (Lo Kp F So Zw) o Z Z w

Detaylı

Narkotiğin eğitim tırı İstanbul yollarında Nevaistanbul 2015

Narkotiğin eğitim tırı İstanbul yollarında Nevaistanbul 2015 N İ N 2015 # N A R KOT K EĞ T M İ E M N E T Pj Pj K H O H N E T # TIRI PROJES H O H K P j İ N S M M K Ş M M B A N E T O E P 2 0 1 5 2 0 1 6 E Ö 2 3 0 0 4 N 2015 Pj K H O H N E T # İ Y N İ O Aj T E N T

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı /vnıaiya BuyuKşentr Deıeoıyesı Planlama Şube MOöürlüâü Sayı: 90852262-301 03.E.2968 Tarih; 31.10.2017 Dosya Numarası: 2017-199387 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

İ Ş İ İ ş ş ğ ç ğ ş ç ç ğ ç ğ Ç ö ç şi İ ç ç ş ğ ç ğ ç ç Ç ğ ö ğ İ ç ğ İ İ ğ ş ğ ğ ş öş ç ç ç ğ İ ş ğ İ ğ ç ç Ğ ş öş Ğ ç ç ç İ ğ ş ğ İ Ş ğ İ ğ ç ç İ Ğ

İ Ş İ İ ş ş ğ ç ğ ş ç ç ğ ç ğ Ç ö ç şi İ ç ç ş ğ ç ğ ç ç Ç ğ ö ğ İ ç ğ İ İ ğ ş ğ ğ ş öş ç ç ç ğ İ ş ğ İ ğ ç ç Ğ ş öş Ğ ç ç ç İ ğ ş ğ İ Ş ğ İ ğ ç ç İ Ğ İ Ş İ İ ş ş ğ ç ş ş ğ ğ ğ İ ğ İ İ ğ ş ğ ö ğ İ «ş ğ ş İ Ş ş ğ ş ş ğ İ ş ğ Ş İ Ş ş İ Ş ş Ş İİ Ş ş İ ğ Ş ö ş ö İ Ü Ü İ ö İ ş ç ğ ş çi ö ğ ç ş ç ö ğ ş ö ğ ç ş ğ ş ğ ş İ ö İ İ ö İ İ ç ş ş ö İ Ö ğ ş ğ İ ğ ş

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK Gv H L(T A P,(Mv W-P) f) 1999 ç 1986, M v p p. C P p. M B v ç ç. v : Bç Uç C ç ç S Bv(L,, v. B H p), K ç f D 1689, L ç. A ç. v,. A. S B M(G ) v.. B v v W, p C,. D B, S R f.. A ç. v A, K. H B Tp p. G B

Detaylı

İ İ ö ç Ö ç ç ç ç İ ç ç ç İç ö ç ç İ ö ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ç ç ö ö İ ö ç ç İ İ ö ö ö ö ö İ ö ö ö ç İ çi ö ç İ Ş ö ö ö ö ö İ ç ç ö ö ö ö ç ç İ ö ö ö ç ç ç çi ö ç ç ç ö ö İ İ ö İ ö ö Ş ö çö ö İ ç ç ç ç ö

Detaylı

ü İ ı ü İ ı İ üı İ ı ı ığı ı ı ı İ ü ü ü ı Ç İş İ ı ı ş ş ç ı ı Ü ı ı Ü ş ğı ç İ İ ö ü ü ı ı Ü ığı ı Ü ğı ı ş ü ü ü ğ ı ü ü ü ç ı ı ı ı Ü Ü ı ü ü ü ı çı ü öğ ç ü ü öğ ğ ıı ü ş ı ı ğ öğ ı ı ı öğ ş ığı ı

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1.EĞİTİM

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1.EĞİTİM KK ÜNV KNK K YÜKKOK 0-0 KDK Y H DÖN D OG.Ğ GY OGĞ GY OGĞ KK KK KONK KNOOJ KONK KNOOJ 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA ./...

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA ./... T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü t EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- -ISTS Konu: Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi 7167

Detaylı

Ş Ş ç ö Ç ö Ş Ü ö Öğ Ü ç ğ Ü öğ ç öğ Ü öğ Ü Ş ç ğ Ş Ş öğ ç ğ ç ç ğ ğ ğ Ç Ş ğ ğ ğ öö ö Ğ ğ Ş öğ Ş ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö öğ ç ç ç ğ Ü öğ ö öğ ö öğ öğ ö ç ö ç Ş ğ ğ ğ Ü ğ öğ Ş Ş ç Ç Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ

Detaylı

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^?

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^? (p/iv m p S (. vo i- o & j r*7) f\ 4 gvn S?5> (} & c sş> g&> ı 1 1 Geldisi S t? Sicilirış, (fitli V &rj i 6 i 18.03.2011 Gittisi S S iiî NOT: ' Mülkiyetin gayri ayni h a Miti 1 ^ e tmçfâjnjitfryûtîfyıas

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- % Konu: M uratpaşa, Selçuk Mah. 155 ada 16 parsel. * A EXP02016 0 ^ /0 6 /2 0

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

00322 ELEKTRiKMAKiNALARı-II

00322 ELEKTRiKMAKiNALARı-II 00322 ELEKTRKMAKNALARı-II Vze Sınavı 08.04.2013 5.1) 5.2) 2300 V, 1000kVA, 0.8 ger güç faktörlü 60Hz, 2 kutuplu, V-bağlı br senkron jeneratör, 1.1 O'luk senkron reaktans ve O.lSO'luk br armatür drencne

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü V - f y EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- A f Konu: Korkuteli/Uzunoluk Mah. 803 ada 3,4,5

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı A nialya Büyiıkşelvr Belediyesi Planianvı Ş u t» VCcurtuğu Sayı- 9085??6?-301 0:i-F Tarit> 24.08 2017 Dosya Numargsf 2017-157093 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Detaylı

CMY TEKNİK FİYAT LİSTESİ

CMY TEKNİK FİYAT LİSTESİ TENİ FİAT LİSTESİ 1 FİAT LİSTESİ 1 TENİ FİAT LİSTESİ apı alıtı Ürünleri x Ode Isıpan Ode ebran Ode Rockflex Aksesuarlar Tesisat alıtı Ürünleri Ode Nfaf x x x x Aksesuarlar 1 1 1 1 1 ta geçiniz. ODE STARFLEX

Detaylı

Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar

Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar Pamuk bitkisi; 1) İşlenmesi ve lif randımanı ile çırçır sanayi 2) Lif özellikleri ile tekstil sanayi 3) tohumu ile yağ, enerji ve yem sanayi 4) Linteri

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R. fjt ok dfaa KlabKpİ sb o k k TAkfMf sb KAmpAMf. ffjdazif İÇbCbĞİk TAkfMf. fffjd Mo K TAoİcb İpTATİpTİK mlzipvlkr EdKTKİKmF

İ Ç İ N D E K İ L E R. fjt ok dfaa KlabKpİ sb o k k TAkfMf sb KAmpAMf. ffjdazif İÇbCbĞİk TAkfMf. fffjd Mo K TAoİcb İpTATİpTİK mlzipvlkr EdKTKİKmF İ Ç İ N D E K İ L E R Klkr fjt ok dfaa KlabKpİ sb o k k TAkfMf sb KAmpAMf ffjdazif İÇbCbĞİk TAkfMf fffjd Mo K TAoİcb İpTATİpTİK mlzipvlkr EdKTKİKmF fsj dazif İÇbCbĞİk TAoİeÇbpİ fsj pbktöo k T okivb abki

Detaylı

TEKSTİLCİ GÖZÜYLE PAMUK AHMET DUYGAL KİPAŞ

TEKSTİLCİ GÖZÜYLE PAMUK AHMET DUYGAL KİPAŞ TEKSTİLCİ GÖZÜYLE PAMUK AHMET DUYGAL KİPAŞ İÇERİK NEDEN PAMUK? PAMUĞUN KULLANIM ALANLARI RAKAMLARLA PAMUK TEKSTİLCİ GÖZÜYLE PAMUK SEÇİM KRİTERİ KİPAŞ TA PAMUK KULLANIMI YERLİ VE İTHAL PAMUKLARIN ELYAF

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Toplantı no ve tarih : 99-13.02.2015 Karar no ve tarih : 1419-13.02.2015 Toplantı Yeri KAYSERİ Y ozgat İli, Sarıkaya

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ İ İ İ İ Ö İ ç İ ö İ ö ö ç İ ö ç ç ö ö İç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ö ç İ İ ç ö ç İ ç İ İ ö ö ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö

Detaylı

: 908rD E.2681

: 908rD E.2681 Antalya Büyükşetıir Belediyesi Planlama Şube K/uourlüğO Sayı- 90S53?6?-301 03-F?6fi1 Tarih 03.10.2017 Dosya Numafasr 20I7-178183 T.C. A N T A LY A B Ü Y Ü K ŞEH İR B ELED İY E B A ŞK A N LIĞ I İm ar ve

Detaylı

WR1001JL-TD FTTB NODE

WR1001JL-TD FTTB NODE WR1001JL-TD FTTB NODE Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co., Ltd. 2015. 1( Versiyon 1) 1. Ürün Özeti WR1001JL-TD optik alıcı son 1GHz FTTB iki yönlü optik alıcımızdır. Optik gücü geniş alanda alması

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları İÇERİK Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları Boyle Yasası Charles Yasası Avogadro Yasası Gaz Davranışları ve Standart Koşullar İdeal ve Genel Gaz Denklemleri Gaz Karışımları Gaz Yasalarına

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.4080 Tarih: 28.12.2016 19:44 Dosya Numarası: 2016-9446 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

ᗧ勗 Ö E İ ᗧ勗ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗 ᇧ匷 D O ᇧ匷 GE E ᗧ勗ᗧ勗ᗧ勗 OP D VE ᗧ刷irketimizin 2006 yıᗧ刷ı ᗧ刷ᗧ刷ᗧ刷ᇷ升ᗧ刷n Geneᗧ刷 Kuruᗧ刷 Topᗧ刷ᗧ刷ntısı 31 art 2007 Cumartesi günü saat 11 00 de İnkilap ah alkan Cad iptaş eşilᇧ匷adi ᇧ匷naklar唷

Detaylı

3.1 YÜKSEK PERFORMANS KELEBEK VANA HP 111 HP 111

3.1 YÜKSEK PERFORMANS KELEBEK VANA HP 111 HP 111 YÜSE PERFORMANS EEBE VANA P 111 Çift eksantrik dizaynlı vafer tip yüksek performans kelebek vanası. Aşırı yüksek sıcaklık ve basınçlarda dahi tam sızdırmazlık! TENİ VERİER Anma ı : 0-00 (daha yüksek ölçüler

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

BAŞKANLIK MAKAMINA. Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.

BAŞKANLIK MAKAMINA. Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim. T.C. V W % ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp^ 016 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALv# Sayı : 90852262-301.03-4 Konu: Kepez 27737 ve 27738 adalar UİP. İtiraz. /öt»2014

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: EEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ATERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRER TEST ÇÖZÜMERİ 6 Alternatif Akım ve Transformatörler Test in Çözümleri. Alternatif gerilim denklemi; V sinrft

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA BELEDİYE MECLİSİNE

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA BELEDİYE MECLİSİNE 0*EEN 13? T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ş #-V m85 I \ *1 \ J ( 'J EXP02016 A N T A L Y A Sayı : 90852262-301.03- Konu: Serik, Kadriye

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Bühler Technologies Yetkili Türkiye Distribütörü AKIŞKAN KONTROLÜ

Bühler Technologies Yetkili Türkiye Distribütörü AKIŞKAN KONTROLÜ Bühler Technologies Yetkili Türkiye Distribütörü AKIŞKAN KONTROLÜ SEVİYE VE SICAKLIK KOMBİNE KONTROLÜ VE ŞALTERLERİ NTM G3/4" 4 ayrı seviye kontakt noktası 3 ayrı seviye kontakt noktası ve Sıcaklık göstergesi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BORU ÇAPI HESAP ESASALARI. Doç. Dr. Ahmet ARISOY İ.T.Ü. MAKİNA FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BORU ÇAPI HESAP ESASALARI. Doç. Dr. Ahmet ARISOY İ.T.Ü. MAKİNA FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BORU ÇAPI HESAP ESASALARI Doç. Dr. Ahmet ARISOY İ.T.Ü. MAKİNA FAKÜLTESİ 11 KASIM 1991 ORTA VE YÜKSEK BASINÇ GAZ DAĞITIM HATLARINDA BORU HESABI " Doç. Dr. Ahmet ARISOY.- - * GENEL

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 TEST: 1 1. 4. A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 2. 5. A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 A) 96 B) 112 C) 121 D) 128 E) 134 3. 6. A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 A) 40 B) 50

Detaylı

T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1. 0 3-0 ( ^ / 0 9 / 2 0 1 4 Konu: Serik İlçesi 171 ada 62,63,64 parseller

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü v? - V Exp" Sayı : 90852262-301.03-.../.../2015 Konu: Manavgat 1553 ada 22 parsel NİP BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

YWB 607 2RS C3 1.44 $ YWB 607 ZZ C3 1.35 $ YWB 608 ZZ C3 1.15 $ YWB 608 2RS C3 1.20 $ YWB 625 ZZ C3 1.44 $ YWB 625 2RS C3 1.50 $ YWB 626 ZZ C3 1.20 $ YWB 626 2RS C3 1.25 $ YWB 627 ZZ C3 1.50 $ YWB 627

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-900H/A Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-900H/A Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68016109 MLC500T14-900H/A Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1.EĞİTİM

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1.EĞİTİM KK ÜNV KNK K YÜKKOK 0-0 KDK Y H DÖN D OG.Ğ GY OGĞ GY OGĞ KK KK KONK KNOOJ KONK KNOOJ 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Adresi :Koşuyolu caddesi Netes Binası No: 124 Kadıköy 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 340 50 50 Faks : 0216 340 51 51 E-Posta : kalibrasyon@netes.com.tr Website

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon No: Adresi : Koşuyolu caddesi Netes Binası No: 124 Kadıköy 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website : 0216 340 50 50 : 0216 340 51 51 : @netes.com.tr

Detaylı

Ö Ö Ü İ ö Ü Ş ö Ğ Ğ Ğ Ö Ö Ü Ö İ Ö Ç Ğ Ğ ö Ö Ğ Ö Ü Ç Ö ÜĞÜ Ö ÜĞÜ Ü Ğ ö İ ö Ğ Ğ Ğ ö Ü Ü Ğ Ğ ö Ü Ğ ö Ü ö ö Ü Ö ö Ü ö ĞÜ ö ÜĞÜ Ü Ü Ö ö ö ö Ğ öi Ğ Ç ö Ö Ü

Ö Ö Ü İ ö Ü Ş ö Ğ Ğ Ğ Ö Ö Ü Ö İ Ö Ç Ğ Ğ ö Ö Ğ Ö Ü Ç Ö ÜĞÜ Ö ÜĞÜ Ü Ğ ö İ ö Ğ Ğ Ğ ö Ü Ü Ğ Ğ ö Ü Ğ ö Ü ö ö Ü Ö ö Ü ö ĞÜ ö ÜĞÜ Ü Ü Ö ö ö ö Ğ öi Ğ Ç ö Ö Ü Ğ Ğ Ğ Ğ İ Ğ Ş Ğ Ş Ö Ü İ ğ İ Ö ö Ğ Ş İ Ş Ö Ü Ş Ş Ü Ö Ş Ş ğ Ş İ ğ Ö Ö Ü İ ö Ü Ş ö Ğ Ğ Ğ Ö Ö Ü Ö İ Ö Ç Ğ Ğ ö Ö Ğ Ö Ü Ç Ö ÜĞÜ Ö ÜĞÜ Ü Ğ ö İ ö Ğ Ğ Ğ ö Ü Ü Ğ Ğ ö Ü Ğ ö Ü ö ö Ü Ö ö Ü ö ĞÜ ö ÜĞÜ Ü Ü Ö ö ö ö Ğ

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

FRANSIZCA-TÜRKÇE SÖZLÜK

FRANSIZCA-TÜRKÇE SÖZLÜK Tahsin Saraç... Büyük FRANSIZCA-TÜRKÇE SÖZLÜK... GRAND DICTIONNAIRE FRANÇAIS-TURC Can Yayınları: 1806 Tahsin Saraç, 2009 Can Sanat Yayınları Ltd. Şti., 2009 Türk Dil Ku ru mu n da 1. ba sım: 1976 Adam

Detaylı

Alev Sızdırmaz Sincap Kafesli Motorlar Flame Proof Squirrel Cage Motors

Alev Sızdırmaz Sincap Kafesli Motorlar Flame Proof Squirrel Cage Motors P r o d u ct C a ta l ogue Alev Sızdırmaz Sincap Kafesli Motorlar Flame Proof Squirrel Cage Motors ATEX 9/9/EC Direktiflerine uygundur. according to ATEX 9/9/EC Directive Merkez Motor Avrupa Yakası Terazidere

Detaylı

Küresel Vana - Kelebek Vana - Pislik Tutucu FİYAT LİSTESİ

Küresel Vana - Kelebek Vana - Pislik Tutucu FİYAT LİSTESİ Küresel Vana - Kelebek Vana - Pislik Tutucu 2016 FİYAT LİSTESİ YUSAL E.T.M KÜRESEL VANALAR DOĞALGAZ VANALARI PİSLİK TUTUCULAR KELEBEK VANALAR TARIMSAL SULAMA VANALARI FLANŞLAR MANŞONLAR 2 E.T.M YUSAL PN

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ traar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ traar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ traar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-10İS ~ I 3 0 S Konu: Kepez, 27712,27713, 27714 adalar UİP. / vi A wexp0?!)16 A N

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No : ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 15.09.2015/4054 ANTALYA Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesinde,

Detaylı

ORS 2015 FİYAT LİSTESİ

ORS 2015 FİYAT LİSTESİ 1 1205 RULMAN 25*52*15 18,30 TL 1205 K RULMAN 25*52*15 19,53 TL 1206 RULMAN 30*62*16 25,32 TL 1206 K RULMAN 30*62*16 27,18 TL 1207 RULMAN 42 28,99 TL 1207 K RULMAN 35*72*17 30,07 TL 1208 RULMAN 40*80*18

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Adresi : Koşuyolu caddesi Netes Binası No: 124 Kadıköy 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 340 50 50 Faks : 0216 340 51 51 E-Posta : kalibrasyon@netes.com.tr Website

Detaylı

ML65X HİDROLİK ŞEMALAR INDEKS

ML65X HİDROLİK ŞEMALAR INDEKS HİOLİK ŞML IK Şema o _07 _09 _0 6 _7 _8 _9 5 _6 6 35_d _35_y-u _36 _39 _40 _4 _4 _43 _44 çıklama Hidrolik (4 Valfli ağlantı) MLK Hidrolik Kabin esisatı Kat esisatı üvenlik evresi Kapı çık eviyelemeli Hidrolik

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü \ ' O S sf ( -/ EXP02016 A N T A L Y A Sayı : 90852262-301.03-- 39'S(/ Konu: Alanya İlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

3 ^ BÜYÜKŞEH İR BELED İYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih:28.05.2015 BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

3 ^ BÜYÜKŞEH İR BELED İYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih:28.05.2015 BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 3 ^ Tarih:28.05.2015 BİRİM İMAR VE ŞEH İRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

MESLEK LİSESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

MESLEK LİSESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI MSK İSSİ KTİK- KTONİK TKNOOJİSİ NI (BOBİNJ, BÜO MKİNİ TKNİK SVİSİ, KTİK TSİST V PNO MONTÖÜĞÜ, KTİKİ V Tİ TKNİK SVİSİ, KTOMKNİK TŞIYICI BKIM ONIM, NÜSTİY BKIM ONIM, GÖÜNTÜ V SS SİSTMİ, GÜVNİK SİSTMİ, HBŞM

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI TÜM SEBINETECH RADYO MODEMLERDE AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLER ORTAKTIR; KASA ÇALIŞMA SICAKLIĞI RF ÖZELLİKLERİ PERFORMANS ANTEN ARAYÜZÜ ÜRÜN SEÇİMİ Alüminyum kasa -10 C ~ +60 C Frekans: 433MHz, 25KHz kanal aralığı

Detaylı

MAKİNA BİLGİSİ / 2. KISIM ÖRNEK PROBLEMLER

MAKİNA BİLGİSİ / 2. KISIM ÖRNEK PROBLEMLER 1 BUHAR KAZANLARI ÖRNEK PROBLEM (BUHAR KAZANI): Bir buar kazanında alt ısıl değeri 12.5 MJ olan 157 kg odun yakılarak 20 bar basınçta saatte 5 ton su buarı üretiliyor. Kazan besleme suyu sıcaklığı 60 olduğuna

Detaylı

UYGULAMALAR. Normal Dağılımlılık

UYGULAMALAR. Normal Dağılımlılık UYGULAMALAR EKONOMETRİYE GİRİŞ 0.01.008 1 Normal Dağılımlılık Amerika da 195-1941 yılları arasında sığır eti fiyatı ile kişi başı sığır eti tüketimi arasındaki ilişki incelenmiş ve aşağıdaki sonuç bulunmuştur.

Detaylı

http://www.ankatekyapi.co/detay.aspx?id= OPTIMA / EUP Maksiu Basa Yük. [] Maksiu Debi [ /h] Motor Devri [rp].. Giriş Gerilii ve rekansı ~ V AC ± %, Hz, PE Noinal Akı [A], Çektiği güç [W] Enerji Verililiği

Detaylı

Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı Mart 2016-Kahramanmaraş

Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı Mart 2016-Kahramanmaraş Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı 23-24 Mart 2016-Kahramanmaraş Dünya nın ve Ülkemizin önde gelen ürünlerinden olan pamuk: çiftçi, tohum firmaları,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı A ntalya BûyCıkşetıir Belediyesi Planlam a Şub e Müdürlüğü Sayı; 90852262-301.03-E.1 173 Tarih; 28.04,2017 17:50 Oosya Numarası: 2017> 1337 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik

Detaylı

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015 TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015 FİYAT LİSTESİ 2015 TEKNİK FİYAT LİSTESİ Yapı Yalıtım Ürünleri x 2 Ode Isıpan 4 Ode Sistem 5 Ode Membran 6 x 7 Aksesuarlar 8 Tesisat Yalıtım Ürünleri x 9 x 12 Ode Nfaf 15 x 16

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : İçmeler mah. Koçak sok. no:9-a Tuzla 34763 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 4469929 Faks : 0216 4464022 E-Posta : isokal@isokal.com.tr

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Döşemealtı İlçesi, K. Yeniköy Mahallesi, 1980 Ada 1 parsel UİP.değ. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu: Akseki İlçesi 71 ada 22 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu: Akseki İlçesi 71 ada 22 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA C M H U,,» o _ n = 6 OO 0 S - \ o T.C. \ W + ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EXP020i6 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu:

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Adresi : Sincan Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Bulvarı No:2/A 06930 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 267 32 43 Faks : 0312 267 17 61 E-Posta : eldas@eldas.com.tr

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı