r--, 71.aviA F1 13 ull, grag"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "r--, 71.aviA F1 13 ull,766000-grag""

Transkript

1 r--, 71.aviA F1 13 ull, grag" Hukuk Fakiiitesi Mecmuasi PROF. DR. FOplUN SOKULLV-AKINCI'YA ARMAOAN 2. CILT LXXI Sbyr r

2 - -17 conagamic Hukuk Fakiiitesi Mecmuasi riarrarre...r, s ; 4 i - ' n ' ' ' 'ff.giirii_44.-7kr111s. ;a*{ '; : FAt a #.7i0 I..P. ±fissffis - t 0..t 41; 4`4401, 7.04 f; wi-os 1 0 iiiiasts$,,t4 4 atol,ba Th ' amsau Sky ito...1r4t.t&i.1 Pb.., sihspusst,,., aka qsarristcssa, -?-1 _ 44. At L A.4ismaro i,s4.. A 10,4tV.Atnit7 '''.Est 'H.9t I& 'pg. r -criiiigkit^4.;t04 1 e4 4Weil : ; 1'1.144,14ra 1, Vit*I;414,-1; itssizgit 44 AA ; A ' ectil=m 'Maga ar Ptirr".. et:a r _ 1 4i, nyst spttritsa. :4'41.?;t k1 It 44 n.s. tidal svcrs-soosaa, 14,1"lanP. -0/1444:4i;a1Z4 Pffil0= 1"4747a4Cirr Fitt,- Ft:a 4,'] A tc., c '0304:5 ;. 7,21.; 'ra:tolatipi rjess.4",g1=v crt74!si's -'412.s t, mtszcaist.) r'fit 401 Dg SA itxm*ak*11r- viztheinsit04:1-1 A ac a4.4...a-ora. e

3 r-- 9 3) Bahar 1 mda Foie' Law Revret, : a Q11861%11; lce Han jo fj ://ssrn.,'do mce. S ek Ii Histai alik 2011 inbul, Be ug Faei4ed ContainN 5, (ce a' by de C:13, 11 And Orde a as Researliq Cineel Sur as Yarn' glar&enie.4) (structork sfrallic 19,9 acology, (gevrirfajel gal ThedEtj g, 23 Ar 4,, igoode HP-,,,i nonline.org,s,. Defence 43 i 2005, s.89 Uk , ice TURK CEZA KANUNUNDA YER ALAN SiUSW ckianindaki SUCLAR VE KARSILASILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI ISIOINDA DEOERLENDIRiLMESi Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoglu* I. GENEL OLARAX Telmolojik gelismeler birgok alaru oldugu gibi biliim alanun da etldlemis 6ze11ilde de bu ortamda ya da yolla islenen suglann niteligi geregi yeniden gozden geguilmesme neden olrnustur. Kanunlannuzda andan degisimlere paralel olarak gerek 765 sayth Turk Ceza Kanunu doneminde, gerekse 5237 sayrk, Ceza Kar.unu'nun hazulanmasmda, biiim sistemierine ka_rs: veya bilisim sistemlerinin arag olarak lcullamidagr sug tipierini dazenleyen ban maddelere yervenlaustir. Krsaca goz atacak olursak, bilisim alarundaki suglara iliskin ilk citizenleinenin, 1991 plindal, 3756 sayth Kanun ile 765 sayth Ceza Kanununun 11. babana ilave edilen A'anmda Sughe baslikh 525/a, b, c ye d maddeleri Oldugu gonalmektedir. Devammda ise tarihli 5237 sayila yeni Turk Ceza ICanununda bilisim suglan lie ilgifi olarak birtalcun suglara yer vermistir 2. IstanbuI Clniversitesi liukuk Falcultesi Ceza ye Ceza Usul Hulcuku A. B. D Ogretim Oyes' I Bu &Mem hakkmda biligi igin bkz: DONMEZER Sulhi, Kieilere ve Mali Karp CUL-limier, Istanbul, 1998, s.520 vd.; ORDER Ayhan, SaInslara vs Male Hares Cartimler vs Billet Alm:undo Suclar, Istanbul, 1994, vd.; ONVER Yener, Tiirk Ceza Kanumenun vs Ceza Kanunu Tasansmin Internet Ocuundan Degerlendirilmesi, 11:111PM, C.LIX, S.1-2, 2001, s.51 vd., Bu tar suclar mukayeseli hulcukta da Icareimiza cdcrnaktachr. Ornegin, Ingilterede suglan ayn bir dfizenleme lie ihdas ediimitir. Bilgisayann Katilye KullarnImasi Ranunu bu konudaki 8zel lcanundur. 29 Haziran 1990 tarilili ve Computer Misuse Act (CMA) adli kanun fie yetkisiz eekilde bilgisayarlara girmek, sistem icerisinde degleiklik Yainnak veya benzeri mfidahaleferde bulunmak, bilieim sister:ifni kasten veya taicsirle bozma, zarar verme suc olarak angenllmnetur. S6z konusu lcanunda bilieime ilielcin diger bir slag tipi, arnac suclan ielemek amactyla bilieim sistemine ginnek olarak belir- Bunun chemda devlet kamu lcurumlanna ya da asked kuruluelara sit bilicim sistemlerine zarar veren MEM, Ingilterede ter6r eilphelisi stattande izlemeye aluadigi ve bu eylemlere kanetati belirlenirse Terorle Mfmadele Kanumindan yarglancliga ifade edilmeictin ERALP Ozg6r, 3iliim Suclan, "http://www.ozgureralp.av.tr/ makale-, ler/bilisirnsuclarl sistemi engelieme 244.html, (Erieim Tarihi: ) Alman Hulaalcunda ise, bilieirn suclan ayn bir lcanunla degil, Alman Ceza Kan unu/strafgesetzbuch (StG13) icerisinde dilizenlenmietin Alman Ceza Kanunu bilieim Sticiarlrla degieik bolumierde eu baeliklarla yer vermietir. 202 a Veil Casuslutu, 202 b Verilerin Iletirken Ele Gegirilinesi, 202 c Veri Casuslutunun ye Verfierin tletirkn Ele Gecirilmesinin Hazu-ligs, 263 a Bilgisayas Dolandinciliti, 266 b cek Karurun ve Kredi Kartimn Ketilye Kujianilmasi, 268 Telmik Kaytharda Sahtecilik, 269 Ispat Agisindan Onemli Verlierde Sahtecilik, 270 Bilgi lelem Alamnda Hukuki lemlerde Aldatma, 303 a Verilerin Degietirilmesi, 303 b Bligisayara Sabotaj, 303 c Sikayet tarilili Fran= Ceza Kanunu lie biliim suglan dlizenleme altma tr."* -..

4 I'alassw Unt 'Mgr 856 Fatih Salami Mahmutoglu (10HFM C. DOG, S. 1, s , 2013) Bt. suglan; 1- Sadece bilisim sisteminin kullandmaslyla isienebilen suglar (c(6 g, rudan ya da dar anlamda yeyahut gergek biiim sug:an), 2- BdIsirn sisterniiw ai. kullandrnast zorunlu olmamakla birlikte, ban sue:arm nite:11cli hail o:an suo ye 3- Kanunda bu sistemin kullandrnam zorunlu olmarnakla birlikte, sofko'tnusu sistemin sugta Yasita olarak lcullanildig) suglar, seklinde aynralara ' tutabiliriz. Buna gore; sadece bilisim sisteminin kullantimassyla islertebilerairl Bdisim Sistemine Ginte (TCK md.243), Sistemi Engerieme, Bozma, Veril eri.114"k, Etme veya Degistirme (TCK md.244), Banka ye Kredi Kartlarmm Katt:lye Ku4' ndmasi (TCK md.245), bililint sisteminin kullantbnast zoruniu obnantaki ct (TCK md. 142/2-e):ve birlikte, ban suclartn nitelikli hail olanlar; Hirsizbk rnd 158/1 - ), bit sistemin kuilanamast zorunlu obita: Doiandincilik (TCK rnakla birlikte s'az konusu sistemin sucta vasita olabileceui suglar We Haberlesmenin Oiz1iliini Ihial (TCK md. 132), Haberlesmenin EngellennQii (md. :24), Egitim ye Ogretimin EngeIlenmesi (md. 112), Kamu Kurumu vey'a Kamu Kurumu Niteligindeki Meslek Kuruluslaruun Faallyetlerinin Engel]. raesi (TCK md. 113), Hakaret ye Seyme (TCK rnd. 125), MOstehcenlik (TCK'm'a; 226), Kumar Oynanmasi çin Yer ye imkan Saglanmas: (TCK md 228), 4, Islemeye Tahrik (TCK md 214), Chisel Taciz (TCK md. 105) gib: suciardu Calismarmzda sadece biliim sisteminin icullandmasiyla islenen su'oaf incelenecektir. Ancak yen geldigi zaman diger suglarla olan iliskisme de dei. nilecelctir Bu kapsarnda, Once yasada kullaralan birtalam temel kayrarala* ahnmis ye yeni sue tipleri olusturulmustur. Bu kanunun II. habit-ida M. fasli. icin&ld 323/1 lie 323/7 maddeleri arasmda bilisim suelan dfizenlenmektedir. Fransa Ceis Kanunu 323. maddesine gore, 1- Verileri otomatik isleme tabi tutrnus sisteminsit Icsmma kanuna aykin olarak &en veya orada kaimaya devam eden 1 yin geemenielt fizere hapis ye Frank'a kadar para cezastna garptinhr. Eger sistemdelciverr veya sistemin fonksiyonlan degistirilirse, 2 yil't gegmemek 'fizere hapis cezast\y +e Frank'a kadar para cezast verilir. 2- Verileri otomatik isleme tabi tutina sisternin fonksiyonlanni bozan veya bunlann islemesini zorlashranlar 3 yll't gegmqeit fuere hapis ve Frank'a kadar para cezasma carp:lulu -Mr. 3- Verileri otornatik' isleme tabi tutan bir sisteme bile lie vertler sok.= veya sisterain igerdigi verileri hild)(11` inilm eden veya degistiren kisiye 3 yil hapis ye Frank para cans& verilir1.4 Olusturtilan bir gruba veya manevi hazirlik anlasmasma kathm. la 323/1 ile"323,p, fikralartnda dozenlenen bir veya daha fazla sugun islenmesi halinde ceza en aginittlan verilir Franstz Ceza Kanunu'nun da 226/16 :le rnaddelerinde sisteraleri araciligt lie Idgilik halclairma yamlan saidirtlar chizenlenmistir. Bu Kanuithw t:, 277/3 Maddest tie kfigfilderin resminin pomogralik arnagia kullamimast, 224 maddest He ise kfigilkler tarafindan erisilebilecek siddet ya da pomografi igeren yayinlanmast sug haline getirilmigtir Bi1iim suglan konusunda Onem an Igen kanunlardan en onernlilerinden biri tarihli sayth ICanun kanun lie biliim suglan cezadcanunu iginde degerlendirtimeye baslanmistr,,bilg W' sugianyla mucadele amactyla devletin birden fazla kurumunda Ozel birie21c; kuramugtur. Bunlar; a. Basbakana bagh Milli Savunma Genet Selcrektlikt (SGDN)bilnyesinde kurulan Haberlesme Sistemleri Gfivenligi Merkez Birimi Haberlesme Teknolojisi kullantlarak yapnlan dolandinciliklann sorusturulrnast Mṙ:11121 (BCRCI) cli (SEPT') c. Bilgisayar ortammda islenen suglann bashnlmast birimi darma Genel Komutanlig. Sec Arastirmalan Enstititsfi. (IRCGN) e. Fran= tstihir,p OrgOna (DST) f. tietiim ye Enformasyon ve Teknolojilerinin Kuliammi Suretiyle (slenen, Suglarla Mficadele Bfirosu'dur. Schjoiberg, Stein, http.//www.mosstingrett.no/i#4' legal.html, ; Aktaran: DEMIRCAN Tung, Bi1iim Alaninda Sugar, yi lamnamis yuksek lisans tezi, Konya, 2007, gr4 last ;aur IortE* tern aize say luy: 2. cleg ICts her ola: hai hiz ba..taa ku,ba: mi. bei tali: Ba bu 'pec:

5 /3) ylt uglan:rola )1anst te, qevfaii unia-righ;,31a nebtlenle ferilei-i/x0 tuyei(ti Plmatrreik 142,4) znlu p suglcit, se c ngellentat trumuati'et a Engtllgri,k (TClefrik 22811W ardir. tnen suglsu Me de URI, ' kavraa 3/41 f, lash icialdr FTWISa ; sisteminil 3T. il'a geemerriii stemdeki 2"24 pis cezastypi, tabi tutibis rf a's geemetrieli rileri atonic", verileri masa veriget 3/1 ile 32 a en aginn,,, :rinde bili Bu Karnin>10 mos', 227l, iceren ms'n tem arz egell inur. tmi br, Ozel biti IW ;I Sekrete rind (Dcssi) rulmasi birifl ICRCI) d. JE# nslz Istihba0 aretiyle agrett.no/infq, Suclar, 'Turk Ceza Kanununda Yer Alan Biliim Alamndaki Suelar tie 857 Sorunlann Yargt Kararlan 1?tatnda Degerlendirilmesi SarsilaSilan aci1mdan sonra, bililm suglan turn unsurlanyla ele almacaktr. Deva- Yargitay kararlan tsiguida bunlann benzer diger sug tiplenyle karst- A j J.414 yapdacaktar. icanitnda TER VERILBN BA2I KAVRAIVILAR f r",tp.trk Ceza Kanunu'ndalci bilisirn suglarma gegmeden Turk Ceza Ka- awn-fridaiyer a.? almayan ya da yer alan ancak tammlanmayan ban kavramlan ortayitiymak gereldr. '* Ned; Avrupa Konseyi Siber Sug Sozlesmesi md. 1' de; "bir bi/gisayar sistes/ihirs belli Mr ilevi yenne getirmesini saglayan yazdtmlar da dahil olmak DiereSbir bilgisayar sisteminde is/enmeye uygun niteliktelci her tarla bilge, 5651 captinternet Ortaminda Yapilan Yaymlann Duzenlenmesi ye Bu Yarnlar Yo-,luylatOenen Sugiarla Mucadele Edilrnesi Hakkmda 1Canun'un tarnmlar bashich =2Cia'affIcesinde ise; abilgisayar tarafindan Cizerinde islem yaptlabilen her tuna - egalarak tarumlanmaktachrs. Bilisim sistemi veri fizerine islem yapmalcta p. ise vender' islemek, saklamak ye bu verilerden sonug gilcarmakte. sistemimm temelini olusturan ye bu sistemde kullanilan 4Ct" 014eferinṁ rierisei oldugu seylenebihr verileri s. toplaym yerlestirdikten sonra bunlan otomaffic Biliim sistemi; -Igkralcisleme tabi tutrna olanagi veren manyetik sistemlerdir. sayili Banka ye Kredi Kartlan Kanunu md.3'te karun Th t Banka Klub; 5464 Owl cari hesaplarm kullarnma daflil bankamhk Railine aft mevduat hesabi lle - $1, sag,larnak Ozerine mica_nlan kart olarak tanut18n lerinden yararlanmay. Vrpet Buna gore banka kart. bankada bulunan bin mevduat veya can hesaba,nustm 4 oav olarak gdcanlan ve bu hesaplann kullammun da kapsayan bankamhk faklitetlerinin yapilabihnesini saglayan bin aragur. 94, AM:t:'V AKredi Karta; Banka kart gibi Icredi kart da 5464 sayth Hanka ye Kredi, a ri ICanunu'nun 3. maddesinde tanunlanmistu. Bu maddeye gore, nakit kthianum gerelcmeksizin mai ye hizmet ahmi veya nalcit gelcme olanags saglayan uit,p11,4aru, varhgt bulunmayan kart numarasun ifade eder. Kart haveya fiziki Amb., nalcit lcullanmaksizm alts veris yapabilmektedir. Banka kart lie bu y6nde benzesmektedir. Zira artk gelisen telmoloji lie birlikte banlca kartlan Ile de. Ancak kredi kartmda Onemli than kart numaramdu. Wi yapilmaktadu faziki varliginin olmasma gerek yoktur. Bu yiinayle de banka kartmdan laktadir. Banka kart veya kredi kart sistemi kuran ve Karth sistern kuruluqu; 1?,k1^sistetne ere kart mkarma veya eye isyeri anlasmasi yapma yetkisi veren ANIL larclr Banka kart veya Icredi kart' duzenleme yetkisine?,cart cakaran kuruluts ip bankalar lie diger kuruluslandu. t fl e :Ktam,.. haldcmda bilgi balutuz; DCLGER Murat Volkan, Suglarl, Ankara,..s.ehyti4, ; ONGOREN Outset, Internet Bukulcu, Istanbul, 2006, s.49 ArENIDONYA Caner, DEGIRMENCI Olgun, Mukayeseli Hukukta ye Turk Hukukunda Suclan, Istanbul, 2003, 5.47 veridir.' YEN1- sisterninde saklanan her ey (bit yazt, bit resirn, bit program).--,it6,'unya/deoirmencl, Mukayeseli Ilukukta..., 3.48

6 858 Fatih Selami Mahmutoglu (ICIHFM C. LXX1, S. 1, S , 2013) Hart hamili; Hanka kart veya kredi kart hizmetlerinden ya radvan, gergek veya titzel kiyi ifade eder. =21 III. TURK CEZA KANUNUNDAKI BiLtiM SINLARI A. BILIS SISTEMINE GIRME (TCE md.243) Bilistrn Sistemine Girme Sugu, 5237 sap": TC1crur. :kind kitabtrun, top, luma kars: suglara yer veren kismunn, Alanznda SuclarMibit. hkh onuncu boltimande, md.2431e dazenlenmistir 7. Temel olarak bu bir bliirn sisteminin batanune veya bir icsnuna hulcuka aylun olarak t royel yea orada kalmaya devam etme flu, yaphrun aitma alinnustr. 1. Sugla Korunan Hukuksal Yarar _ Gelisen telcnolojtyle baglanth olaraic, bi1iim sistemleri aracfaglyla*. Ian isiernierin say -1st her gegen gun artmaktachr. Ancak sôz konusu sister-we tercih edilebilmesi igin Icisilerde bunlara yonellic graven flicrinin tam olrnagree4 relcmektedir. Yasa koyucu da, sistemine girme sugu lie bunu esaipj a: rak, bi1iim sisteminin güvenligini9 koruma altma alnustrlo. Aslinda guveyilio l, 6 Bu beham basligt, TBMM Adalet Komisyonunda "Bilisim Sistemlerine Kargi Suialf olarak kabul edilmisti. Ancak, TBMM Genel Kurulunda verilen bir onerge bah:1m basligt, Tasanstnda oldugu gibi, "Bilisim Alatunda Suclar" okat,:ge ''' Mist Sistemlerine Karst Suclar-basleyz, biliim suclanntn sadece bilwtm sistemlenre kart suclan ihtiva ettigini dris-iindfirmesi bakmundan yerinde degudir. Plitekitn,hrtimi m " suclan hem bili. sim sttemlerine kart suclart, hem de bibint sistetnleri lcullantlarakkk, nen suclan ifade etmelctedir. Bu baktmdan kanun tasanstndan aynlmastru ye.ffil 'ar bulmaktaytz. DEOIRMENC: Olgun, 2004 Turk Ceza Kanunu'nun Bilisim SU:Ortni. Salunundan Degerlendirilinest TBB Dergisi, Say1:58, Mayis/Haziran;Nt s.198;aym Ora icin aynca blcz, YAZICIOOLLI Thmaz, Bilisim Supra; HPD,Hulcilid. Thrum ye Haber Dergisi, Sayt2, 2004, ' Alman Ceza Kanunu StGB'de bizdeki 243'e yalcm sug, 292a ve 202b maddeleriylp `mei hayat ye su- alarumn ihlali" bolamiande ye yazasarak haberlegme strlannua; 1/411ali" (m.202 Verletzung des Briefgeheimnisse) kapsamtnda yaptanm altma altnnustii'4almr CK'nm bizdeld 243. madde dilzenlemesine karstlik gelen ve ;arm Bilgisayar Ceza Ilukuku'nun celcirdek hükmü than 202a rnaddesi dilzenlemer, 243'e gore Ozellik an eden farklan, biliim sistemine girme veya erisim yerine v9pletf. ulasun veya erisimin yolurra agmaktan bahsetmesi ve sucun meydana gelme,s.,* orada kalmayi aramayarak sadece verilere erisimin orainiin agthr.astrn yeterli saytatt swim" ERDAO All Ihsan, Silisim Alanmda Sucks" (Tar ' k ye Alman Ceza kunda), Gazi Oniversitesi Hukuk Falcultesi Dergisi, C.XIV, Y:2010, Say1:2, s.28te 8 TCK 243. maddenin ilk halinde, buradalci "ve" baglact "veya" selclindeydt Kurulunda yapilan gonismeler lie degiscirilerek "ye ha:ini alimstn. 9 Doictrinde bir gorose gore, sugun maddi unsurlanndan clan bilisim sisteminde kag.tefis" devam ethic gerekce gostenierek korunan hukuki degerin sistem govenligindenkr bilisim sisternini kullananlarm belirli bit- sareden sonra cal:nits= edilmemesi oldugu ifade edilmistir (KARAGOLMEZ Ali, Billstm Suglan ye Sorusturma-Kovusthrnkfe releri, 2.basr, Ankara, 2011, s ). Kanaatimizce salt rahatmz edilmeme.s14 korunan hukulci deger balunundan oldukca dar bir anlam :fade crier Bu sucla en i fazla hulcuki deger korundugu icin bilisim sisternini lcullanan kii1erin rahatstz0 memes: korunan hukuki degerlerden sadece bir tanesini obasturmaktachr. AK1NC: Filsun Solcuilu, Ayrupa Konseyi Siber Sue Sozlesmesinde Yer Alan gri Ceza Hukukuna Hiskin DUzenlemeler ye Ozellikle internette cocuk Porno:Sr:4c IOHFM Sayt1-2, 2001, s.14; DOLGER, Billim Suclan, s.214, MERA'Ntllti, 1.14 ICC,eawmaE crolind;nc,tr,wic. haarin Wing ty,soreyeba 2. a. Kai Jiniarak, = tarafindas SO2 menfaat Cgar ba b., Bit Z!0' -;agmekte lveza-tim.^-cist =blan 'gig& ha ". sati, X( 111ARTUK 5Prhi, IAA A`iu.,A1 : UK,,if SAR t Ref's jsflsi gt rnare X.IFak &terrain kilcb "1 4,11ttlisim C4Clar Sunne Ala Si h e'lda*ice - }. 10Bit Ili 4d11,sut 'cgice:d

7 ry Su Ozerirr olaraktii :isternleline kim b zdarak ml yen. tm Suclkin ran 20 PD H lenyle go num -astir. Tark Ceza Kanununda Yer Alan Biltim Alanzndaki Sue/01r ye 859 Karadasilan Sorunlann Yargt Kararlart /szginda Degerlendirilmesi il 1 astna yonelik amacm yarn &Ira daha sonra olusabilecek hit=idc ye,dotioctincilik suclannm da engellenmesi hedeflenmektedirli "- Urger taraftan bir sisteme hukuka aylcu: olarak girilmesi ye orada kahnaz' ile sistem maliki veya lcullarumsuun ozel hayatuun gizilligi veya dokunul-,mazi1"0 sularunn masumiyeti 13, haberlesme harriyet1 14 gibi farkh tardeki :151 'cli h aidurun ' da ihlali gandeme gelebilir. Sas konusu yasal dazenlemeyle, 1.4 nm,,,ipps) -14ileng h- ak ihlallerinin de Online gegilmek istertmistir 15. Bu verilerden harearnab kefie avian sue dpi ile birden fazla hukuki degerin korunmakta oldugunu?hl, :tipvelebiliriz. itie: ak (111:1 Yla stemle Imam esas ulven lil :nlernesr Inc verircrew ;elmesi itise sayk :eza Hulalitio s.287. BMM Gefielf ide kalmaa tit nden nesi olchrger sturmitelti neme sus}, ucla birder:4 rhatsiz ed4. ii ".4 klan Mac* )rnograborl." VIERAN iti:14; 2. Maddi Unsurlar ' a. Fail % 4..1(anuni chizenlemede sucu isleyecek kisiyle ilgili "kimse" sozeaga kullaak, herhangi bir azellik belirtihnemistir Bu nedenie andan suc herkes Sagicift, n islenebilirio. 14,4rS(5 ' z konusu suc gergek kisilerin yam Kra, bir tune: kisi yararma haksa minfaat saglamak icin de islenebibr. Boyle bit durumda, TCK md.60'a ere Ititinlifsbalamindan gavenlik tedbirleriain uygularirriast mlarrtiluin olabilecektirl 7. 4a". IA A 4.6s,, 1...3). Magdur n.it Bilisirn Sistemine Girme Sucu, magd uru balummdan bir ozellik Osterinemektedir. Bu nedenle bu sugun magduru hukuka aylun sekilde lasmen ReTra7tamarnen girilen ye kalmmaya devam edilen sistemin maliki veya kullaru- 11/4 plan herkes olabilir. Suc dolayisiyla birden fazla kisinin haida ihia: edildi-,it gvide; haklan ihlal edllen Idsilerin her bin rimgdurdur 18. "1v it i Yeni Tfirk Ceza Kanununda Sahtecilik - Malvarhgr Bilisim Suclan He Ekopilmi Ve Tiearet Alatunda Suclar, Ankara, 2005, '!",, RTUIC Mehmet Emin, GOKCEN Ahmet, YENIDCNYA Caner, Turk Ceza lianunu trhi, Ooze Hiikiimler, Ankara, 2009, s.4630 ti,!ei 1 12:13,ARIAR Ali, Thrk Ceza Hukukunda Bilisim Suglars, Ankara, 2011, 5.15 s 1:3.ARTUK/GOKCEN/YENIDONYA, Dark Ceza..., s 4630 b AA6SAR Osman, GOKCAN Hasan Tahsin, ARTLtic Mustafa, Yorumlu Uygulamah Turk,,Ceza Kalman, Ankara, 2010, s saralcsi Wirers icin blcz:ketizmen Muammer, Tiirk Ceza Hukukunda Bilisim Sudan, E 'A t.ak4cara, 2008, s 9g kt s IS,1---i. eneak profesyonellik bahis konusu oldugunda, uygulamaya yansidti yabanm 40 terrninolojiyle akin ilk gelen hacker ve cracker Icavrandandir. Bunlan lasaca acrldamak gefelcirse; hacker "belmek, kesip atmak, yontmak, becermek" anlamlanna gelen Ingizl.tit.?" "hack' ffilinden turetilmistir liackerlar "sahip bulundugu teknolojik aygitlarla bir ititie IS.Ar-sim sistemine kisisel verileri elde etrnek veya sa_htecilik, dolandincilik gibi cesidi,...su an islemek icin hukulca aylan olarak erisebilen kimselerdir" Cracker ise Ilirkcede viiit,,. aegiemircha" mkanasma gelen crk haca h s viyde d ttretil mistir. Orackerlann teknolojik gore er d oransa da.p- edidi fist. e Aynca tete?, dim. de, bhuman k ri hackerlara ' ei7ariltli: l' elackerlar ise ilkesiz davramslar igerlsindedirler. ARTUK/GOKCEN/YENIDONYA, 'Park r , I.Ct*Lze Kr... " i1 Ktiqilerjr, Ce7R1 SOrUrrallUgli hakkmda genel bilgi icin bticz; KANGAL Zeynel, Titzel Lz,±4 ile rin 18 Ceza Sortunlulutu, Ankara 2003 "Bir bankanin bili sim isternine &Ir. erek, g milsteri bil ilerinin incelenrnesi durumunda..,1-.;a8ilen incelenen 'h;rbir 8 milsteri sugun magduru oldugu gibi, banticantin tazelicisiligi ue suctan zarar Oren durumundadm." Bunlann rilsinda bir kimse, kisise: dosyasim Vcadarn a. In bilgssayarinda ' muhafaza ettiginde ve bu sisteme hukuka aykm sekilde f r a " it. 11,., :II

8 47"1 Ivrtit Fatih Se1ami Mahmutoglu (Irrix.Pm C. DOC!, S. 1 s , 2013) 4 2c. 'raze: kigiier balctmindan hak ihlaileri olustugunda ise, buniar h sugtan za_rar goren sifatun kullanmak gerekecektir 19. c l t Sugun madch unsuru, hangi yolla olursa ols-ar. bir Mligim ststeijilth, bah-mane veya bit Insmma hulcuka aylnn gekilde girrnek ve 20 orada kaltbu. devam etmektir21. Bu nedenle sugun olugmasi igin sadece bilighn siste4; girmek yeterli degildir. Belirli bit sine sisternde kalmaya devarn etmek dele r'e: 1dr22 GOruldfigil Czere, girmek ve kalmak geklinde bin icred, digeri ise "" iki hareketin bin arada olugmasi gerekliligi nedeniyle bu sug, gok harekettilba. sugt-ur Aynca fiilin icrasi sfirdugil igin kesintisiz (Intittemadi) niteliktedir 2g.. Maddede bahsi gegen "girmek" fiilinden kastedilen; bin blligim sistelit tarneunma ya da bin pargasma ulagmak, icerigine dahil orn :alcur24 Daha te ----t ulagilip girig yapildienda, hem bligisaym sahibi hem de veri sahibi sucun rnait oiacalcrin ARTUK/GOKCEN/YENIDCNYA, Turk Ceza..., s.4639, 4640; YA34 - GOKCAN/ARTlic, Yorumlu Uygularnah..., s.6739 S Ancak Meran, fuze: kisinin bu sugun rr.agduru olabilecegini kabul etmektedfil RAN, Yeni Turk Ceza..., s.364) h 23 tavrupa Konseyi Siber Suc Sealeenesinir. 2. maddesinde, bilisim sisternine 11 4' aylcri erisim, sugun oluenan icin yeterli sayfirms, failin aynca burada kalmaya dealt. etrnesi aranmarrustm Mukayeseli hulcukta genel egilini bu yondedir Su itifiatin TCK'run "hulcuka aylun erisimi" sugun olusmasi balanundan yeterli saymamasge, rinde olmarrustu. Bilisim sistemlerinden hakmz kazanc elde etmek isteyecek Ida bu crilizenleme sayesinde higbir yaprinma maruz IcaLmaksiztn istedilden Icadar, VIE sistemlerine girecek, amag suclan gergeklestirmek konusunda daha elverisli ortarna sahip olacaklardir Orneen, bankalann gavenlik kodlanni, sifrelerini icirm -kk suretiyle bilisim sistemlerine girmek sug teskil etmeyecektir " (ARTUK/GOKCENAT., NIDONYA, Turk Ceza..., s, ; MAHMUTOGLU Fatih Selami, Karsliasvil Hukuk Bakimindan internet Sujelerinin Ceza Sorurnlulugu, IOHFM, Cilt:LIX, Sayifit -2; Istanbul, 2001, s.39-51) ',Pc sayth TCK lie bir karelasrirma yapriennzda, TCK md. 525/a ilgili dozemen"el ber.zer gibi gozuktur., ancak birtalum farichliklar icerdigi, bu nedenle de arid -44i konusu sugun eski yasada tarn bir kareligunn olmadie aniasilmaktadin cfinit7i5 sap's.: TCK md. 525/a'da dfizenlenen sucun olusabilmesi icin, verilerin ele geginlintni gerelcrnektedir. TCK md. 243 balammdan ise eski yasadaki -verileri die gegirmets0 aranmakezin, sisteme hulcuka aylun girme ve orada 1calmaya devam etme hatek71121 ' augun olusmasi aesindan yeterlidir. Bu suretle de, diyebilinz Ici, bilisirn sistrrtififs girme ye orada kalmaya devam etme, 5237 sayili TCK lie getirilen yeni bir suc tipirlik r ONGOREN, Internet Hukulcu, s.46 t 23 Sucun islendie yerin tespiti ise ban ihtimalierde oldukga karmaek gozfilcmekterliii, Ortada fiziksel temasla bilisim sistemine girme varsa eylem nerede yapfirrucont orada islenmis sayilacaktin Ancak, bilisim sistemine bin ag araciligi Ile girilmes1.4.,irumunda, sucun arag bilisirn sisteminin bulundugu yerde rut, yoksa hedef*iiii sisteminin bulundugu yerde mi islenmis sayilitcae noktasinda ortaya Hatta buniardan birinin yurtiginde, digerinin yurtchenda olmasi hafinde, taf3j daha da farkri boyutlara sinfficlenecektir. Bizce bu tar suglarda hem sisteme -giril e, arag bilisim sisteminin oldugu yer hem de hedef sistemin bulundugu yer sucufilice41 - rri digi yen olarak kabul edilebilin Aynca hedef lie arac bilisim sisteminin lark'i filkelerde bulunrnasi, sugun isiendle;81.10' dienda, yetki sorunlarun da beraberinde getirecektir. Hu konuda da yine suctirilieen r" die yerin tespitine ilislcin getinnis oldugumuz cfizfim lcabul edfiebilir. Bu dunrdirr birden fazla yetki sfiz konusu olass_km. kr 24 "Hareketin gergeklestirilmesi balurrundan herhane bin ern:lama da soz konusu din Bu konuda cesitli ihtimalier dustinfilebilir Ilk olarak, bilisim sistemine ag Ueerl% den ulaelarak yeti, program veya diger unsurlar ele gecirilebilin Ikinci olarak, sliiet., AbirWilal egii Ltzeivm,. cec lapgivir; 1?tti i'n ; soz ayitligi, l'e`femu,atgyar, chwa.eade georgekb 1151gui 1:414mu fta's, JOT ISigka ol 1.Bayleln mian stire mrin K ar a' acalic 411end?ilic l elf& OM' 23 "Bili: Lir herr -11,11t1,sug silam ±46 1.kIS. wcf, 97.1Vr) -a3 t7c Ipck thu ill 0E1 4 I

9 I. nevaire akinfi steminec. de 4.3,267" ffirgset, ketht154 terniki te nagd,!nil a deval. itila carla? imselerf rbllibh - tirfn-a 1ayr lern070 - ndat4.4 dal 705;, Le- siftt'- ekete; 3temine; ticteair:: sa,vps eshclt,if acaktint IsIPP I. jghyer listen; deg:it tste I i 712rk Ceza Kanununda Yer Alan Bi4im Alarundaki Suelar ue Karzlaszlan Sorunlann Yargz Kararlan.1.zgznda Deg eriendirilmesi binaniatimla sana; bit alana erisraektir 25. Bu erisfm, bir kimsenin ernanet ettigi bilgisayann agilmasi ye igindelci verilerin gander:imes:26 seklinde gerceldese- 5ileae6t gibi kamusal veya yerel telekotinikasyon rn aglan yoluyla veya Internet ' 716 bir bfigisayar sistemiyle de gergelclesebffir 27. Erisirnde, bag -lam:iran kab_.1olu-kablosuz Imam, mesafenin yalanhgl-uzakhgo sucur. olusumunda etkili,duirdir:: Sisteme e-posta mesaj: ya da dosya ganderilmesi durumunda ise bilasistemine girrne degil, veri gonderme soz konusu o:dugundan, girrneden lez 'edilemeyecekdr 2s. Ancak ganderilen dosyarun iginde yen a1a.n aratiborla bilia:m sistemine girmek murniciln ise bu durumda da programia_r bffisim ui41ie girrneden bahsedebffiriz. Bu durumda mail yoluyla ganderiler,.do-syfyi alan kisinin bu dosyayi acmamasi halinde :se tesebbils tarbsmaa iplabalchr. ; ya_ akalmaya devam etmek" ise, "bffisim sisteminin butnnune veya bin kis hyma:giren faffin, bu sana ortamda eylemin ciddilighn ortaya koyabilecek 6:- eficle bulunrnaside29. Soz kontsu lcavrarrun bu sekildelci izahl, akia suci.m, gerc'eldesmesi igin failin baskasma alt bir sanal ortamda en az lie kadar sure.ifidasi gerektigi sorusunu getirmektedir. Ancak mevcut dizzenlemede bu cevatu yen almamaktachr. Bizce btu - ada dikkat edilmes: gereken losta:s,jaitin baskasma ait bir asna girdigini fark etmesinin ardmdan, bu filli, 4dirmasi igin yetecek surede buradan uzaldasm 1.2aklasrnadigidir30. m sonlkn 21:146:bir.,A ' ifadeyle fail girmis oldugu sistemden gilcmasi imn ge rriaphlanaldi reku wan (clic_ hale getiren3 1) sfirede cilmmrmssa kalmaya devam etmis olacaktr.,, 13u baglamda magdurun zarara ugraym agramadigann bur (Mem: yoktur. ilifjciilde far- bilisim sistemine guip orada kahnasma ragmen, hicbir ven ve n 'Tenael _ ulastlabilir. Bu dururnda sisteme solcu:art, bir disket veya CD'ye kaydetme'x tatiretiyle veil, program veya diger unsur eide edilebilir Haman ifade edelim ki magdur reindan agilan bin dosyamn, baskalan tarafindan gonalmesi halinde (Omegin EnohitOnien) bilisim sisteminden verilerin ele gegirilmesi soz konusu degildir. COMM fail ttftrafindan sisteme herhangi bin mildahalede bulunulamarnalctadir. Ancak magdurun '94str halde tagi brak bilgisaynda an kayak bulunan bir dosyayt, Ica laillanarak agan ye igerigine nitfuz eden kimsenin eylemi 525a/1 kapsaminda 'vye veya deger- fareyi Bank. Diger bir ihtimalde sistemin dahil bulundugu aga mfidahale ederek, siste- :3141 /inn Veri nakli strasinda aga gonderdle verilere ulasilmasi soz konusudur. Son bir la- (ilk,,c olarak Ozellikle bilgisayann verileri islemesi esnasinda gesitli unsurlanndan yay- elektromanyetik dalgalann bin alma vasttastyla topianarak tekrar y erinin e,ditinesi durumu zikredilebilir." (YENIDONYA/DEOIRMENC1 Mukayeseli Hukukta.. eide, i.64:65; MERAN, Yeni Turk Ceza.. s365). 2.Plifisim sistemine girrnek suguyla kastedilen bilisirn sistemlerine. 'bilillufidahale degildir. SOzgelimi, bilgisayann kasaszu agaralc igindeki yapiacak donamma olan zarar fiziki ireic vermek bu sugu olusturmaz; bu durumda ancak kosullan varsa "mala zarar verme'', 151/1) sugu olusur" (TA8KIN 8aban Car.kat, Biligim Sudlan, Istanbul, 311,9 i.28). 40 halde biliplk bir bilesayann igine girip orada geceleyen 2008, kapsammda degerlendirilmeyecektir " (YA8AR/GORCAN/ARTUc, kimsenin Yorumlu eylerni Uygutains bu. all..., s Ayra gonis igin blcz. DOWER, Bilisim Suglan, s.2' 7). 51.(1V AR/ G 28 OKCAN/ARTIJC, Yorumlu Wygulamah.., s.6744 "ARTUK/ G OICCEN/YEN:DONYA, TOM Ceza..., s4631 : elktibg/ SO ,;,, " ARTK B KCEN/YENIDGNYA, Turk Ceza.., s.4631 / GO ICCEN/YENIDONYA, 'Dirk Ceza..., 9:1631 -typi:konu baklanda -uggitt, ONGOREN; mil "bu sug He sistem sahibi ya da "..u lculiarncisunn Orel edecek kadar lkiyeti kalimm ya da rneslek sirlan korunmaya galisildiendan bu degerleri ih:al, rt,ilialku, s.46). camasi yeterlidir." ifadeierine yer vennistir (ONGOREN, huernet 3 atzran, Yeni Turk Ceza..., s

10 862 Fatih Selami Mahrnutoglu oaring C. LX XI, S. 1, s , 2013) bilgi edinmeden sisteraden micsa dahi, bu sug olusacaktr. Bu suretle de sistemine girme bir tehlike sugu olarak nitelendirilebilecektir. 3. Manevi Unsur Bilisim sistemine hulcuka aylcan o:arak ginne sugunun manevi unagt.u., kastttr. Sugun taksirli hali cezalanduilmamaktachr Bu nedenle failln, ve isteyerek hareket ennis camas' gerelcir. Yasada herhang: bit saike medigi igin de failin sugu isleyis amamn.n sistemin govenligini lenmek, merak veya oyun Imam arasmda bir fark yokttr. Ote yandan bdiut gun olast kastla islenmes: de nromicandur. 4. Hukuka Aykinlik Bilindigi inere hukuka aylanhktan bahsedebihnek için oncelikle eylemin gergeklesmesi gerekmektedir. Tipikligin gergeklestigi dururniardalk -- rine olarak hukuka aylcrilik da gergek1esmistir 32. Bu karinenin gtimatfilebilmest igin ottali fiilin hukuk dazeni lie gatsmasun engelleyecek bir hulcuisa uygunluk netie' olmahchr. Bhiirn sistemine girme sugu balummdan sugun kar.uni tarunintg amkga hukuka aylanhk vurgulannus oldugundan doktrinde bu husus Fmk& Ozel aylarthk olarak adlandualmaktadn. Hulcuka Ozel aykinhk ha:inin siicnk pinde yer aldigt durumda hakimin, faith kast chsmda aynca bu Ozel aylanger, da bilip bilmedigini, buna gore hareket etneyi isteyip istemedigini de ara0: mast gerelctigi be1irtilrnektedir 33. Hukuka aylanhga ffikin bu lusa amiclarnadan sonra mceleme konusuylailgili olarak 5237 sayth TCK'da yer alan ban hukuka uygurduk nedenleri rinde durmak gereldr. Bu kapsamda ilk planda ilgilinin nzast akla gehnektedii : Gergelcten de baskasma sit her bilisim sistemine, sistem sahibinin rami- Ende giris yamlchgnula, kiinin fiili hulcuica uygun hale gelecektir. Ayr*Var ti sayian (rarazi) martin sez konusu olabilecegi dururn:arda da yine ayru sonuca,. ulastlacaktr sayth Ceza Muhakemesi Kanununda biliftn ststera:eriyle rak ban koruma tedbirleri thizenlenmistir. Buna gore, CMK md. 134'te din knen "Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlannda Ve Katilklerinde Arama;joj yalama ye Elkoyman ve md te duzenlenen a Telekomiinikasyon Yoluyltt,Yet, il./z4t#1. plan Ileasimin Denetlenmesi I1etiimin Tespiti, Dinlenrnesi Ve Kayda koruma tedbirlerin kosullanna uygun o:arak uygulanmas: halinde, kont(t( hillkmar.ft icra, hukuka uygunluk nedeninden soz edilecektir 34 Elbe** ginramtazde yaygm sekilde kullandan lien teknoloji laru...na cep teleforilara bilisim sistemlerini bilnyesinde bannthrdigindan CMK 135. Madde kapsanjuii dadm Ic 5. TC burg' sist :MiOk di ofariinda. raktedir teme, girl Ye Ildfet kg lit:het.katupha pc thuflur. gore de -figiflan 3 ia,egerlen 6. T( kada *nest 1 v 'CD Ithama S tirme /411(fur. 7 a tplit2e 0., i( 32 icel Kaphan, Ozgeng izzet, SOWER Adem, MAHMUTOOLU Faith S., CNVEI<F4c,i) het Suo Teorisi, 2. Kitap, Istanbul, 1999s ARTUK Mehmet Ernin, GOKCEN Ahmet, YENIDCNYA Caner, Cora Hukuku Ogel Mintier, 10. Bast, Ankara, 2010, s.714; MAHMUTOOLU Fatih SelEuni, 5237 Sayt5, Nisan 2005, s ARTUK/GOKCEN/YENIDONYA, Ceza Hulculcu Ozel Hilkumler, s.715 9YAI1 2i- Turk Ceza Kanunu'nda Hulcuka Uygunluk Nedenieri, Hukuk ye Adalet Dergisleyk iflake 15-be 4,LP ir ikair'm 3811/51r Si.ARTU: '40,4te eb -DEM: -PENc 6 rael...! 41

11 A. 13) de bili45. vi bitgreles e yer ye lemelea: Ian blj elikle 15' nlardai igin ort4dal luk ned'ent tanumnaa. us hulculti nin suet? el aylank:jal de a:an konusua: tenlen elmekteilitt nzast d:ak Aynca yin sonv0,,, le 4'te daze/pl.= rama, Kok ' Yoluyla 1,1; 2 Alnunay de; karig' ElbetteN efonlant02` kapsamibt Turk Ceza Kanununda Yer Alan Biliim Alanzndaki Suelar ye 863 karszlasz/an Sorunlann Yargz Kararlan 4zginda Degerlendirilmesi Nitelikli Unsuxlar -TCK 243. Maddenin ikinci filcrasmda sucun, bedeli kat -sit:ai yararlanda Sikeinler hair-janda islenmesi, daha az cezap gerektiren nitelikli Mr hal olaralc-a:dzerdenmis olup, boyle bir durumun varlt halinde mevcut ce2a, yen.bfariifiak4.indirilece1thr. Doktrinde bu baglamda 0.cret karszliginda girilebilecek tiwsistethe acret eidemeksizin girilmesi halinde yam:an ceza indirimi elesdril- ;rz'fekttdir35. Bize g8re is; belirli bir bedel verilmesi karszliginda amk olan sisferric'gririhnesi dururnunda cezarim aznihimast seldindeki dezenleme isabetlidir -yasaya baktigurilzda bedel karsiltginda yarakmilabilen sisternlerin neler soiabileceginin agalclanrnachgt gonldrnektedir. Burada soz konusu olan sistemler, ildrevkarstligmda igerigine ulastlabilen bilisim sistemleridir. Ocret karmligt hank veren web siteleri ye internet kafeler bu kapsamdachr 38. Yine acret kti4ingi lcullammlanna agilc olan elektonik assiv merkezlerinin, elektronik liftephanelerin, gazeteierin, dergilerin bu kapsa_rnda oldugu seylenebilir 37. poktrinde Internet senrisini saglayan sistemler ye dekoderlerin bedel itaale.fida yararlamlabilen sistemlerden olup olmadigz tartsma konusu ol- - A muspyr., Bir gonase gore; Internet servisini saglayan sistemieri de bu knalam Yta _Psanizilda degerlendiriticen, dater gertis bunlara ':'CK md. 163/2'de yer \Teriyararlanma sugunun uygulanmas: gerektigini belirtmistir 38. Bize goie de Internet servisi saglayan sistemler ':'CK md.i63/ 2 kapsammda telefon 171alfrap'ile frekanslanndan veya elektromanyetik dalgalaria yamlan lfreli veya -sgreptiyayudardan sahibinin veya zilyedir.in nzasz olmadan yararla:nma olarak degeilehdirlirnelidir. 6. Netice Sebebiyle Agirlagnna Hal :TCK md.243/ 3 uyannca bilisim sistemine hulcuka aylun girmek ve orada kalmak CUli nedeniyle sistemin igerdigi verlierin yak olmast veya degistitilmesi halide cezanm arthnlacagt hulane baglanrrusttr. Burada sug islenmesindeki irade Einem tasunaktachr. Qunke kast, p-cli.jf ye kahnaya devam ettigi sistemdelci verileri degistirmek veya yak etmek olifiamalidm Aksi hakle, burada TCK md.243 degil, asaglda agdclayacagumz nye. 244'te dizzenienen Sistemi Engelleme, Bozma, Venter: Yak Etme veya Deglcinne Sugu tarnsma konusu yamlacalchr Sueua ozel Gortinii *ekilleri a. Teaebbiis BP,i im sistemine girrne sugu, sisterne girmekle tarnamlanmayan Mr c-ek harelcetli sug olmast nedeniyle tipik hareketlerden yalruz birinin,asletunesi sugun gergeklesmesi balammdan yeterli degikhr. Faffin, bilil-n sistcratae girdikten sonra orada kahnasz da gereldr Bilisirn sisternine girme su- SW?a,. icra hareketleri yanda kaldiginda teaebbilso miunkundar. Ornegin; bin iver Yen. or Orel HP: SO 35 1'7-CAN DUITI111 3 ERDEM Mustafa it, ONOK R. Murat, Teorik Ve Pratik Ceza ozel,111,11tuku, 7.basi Ankara 2010 s WBili in; Sudan, s ts:.1:4pagizilmez, - s s9.yenido NYA/DEGIRMENCI, Mukayeseli Hukukta..., s 19 IIRMK /GOKCEN/YENIDONYA, Can Hula:1(u Ozel Hilkuraler, s.715 TecebbUs haidcmda bilgi igin bkz: SOWER Adem, Suea Tecebblis, Istanbul, 1994; ci nt,e,,mirb Timur, Ceza Hukuku Genel Hint-limier, Ankara, 2011s , I zzet, Tiirk Ceza Hukuku Genel HUkUnger, Ankara, 2009, s.42: -444

12 864 Faith Selami Mahmutoplu (11:1HFM C. LXXI, S. I, s , 2013) 11' bill im sistemine girdikten sonra bir engelin ortaya clic:mast dolayistyla devam edemeyen fail, tesebbfisten sorumlu olacalctr. Bu gergevede ele rin kesilmesi, sistemin kilitlenmes1 4 I gibi durumlarda sug tesebbtis a taln,e. smda kalacalcur. Diger taraftan failin bihsim sistemme girdikten sonraplie'n1 iradesiyle sistemden gdcmasi gonallii vazgegrne teslal edeceginden `c4 " ilikin ceza sorumlulugu bulunmayacaktr. '&113,1 olacaktn-42. b. t tirak Sugun bit diger Ozel gonimas sekli o:an ictirak balcur.indan is; btilth herhangi bit- ozellik an etmemektedir. Genel istirak lcurallan burada c. ictima 13u sug.la ilgili olarak ictimac bahsinde; bilisim sistemine hulcuka;asirop sekilde girme ve kalmaya devam etme fillinin, bit kisiye kars: ayrn suc karanyla degisik zamanlarda islenip isienmedigirdn degerlendirilmesi gerercfr; Eger eylem aym kisiye ait bilisim sistemine yonelik islenmisse, zincinenik4- kimse:ere ait billsim sistemine yonelik huldimieri uygulanacaktr Farkli migse de magdur say:shwa sug olacaknr Zincirleme suga iliskin baska bit husus, sisteme huicuka aykm 1.0etgirfimesi hareketinin, hem bilgisayar sahibine hem de o bllgisayarda kisiseb r, dosyasun muhafaza eden veri sahibi figuncil lcisiye karsi islenrnis olmasidirj% dt.rumda ayni neviden fiicri igtima si5z konusu olacak TCK :rid. 43/2 atfi niyle de zincirleme sug Makiimleri uyguianacalctu -44. Bit biliim sisteminde hattn koprnasi nedeniyle sistemde kaimarkipe olunmasi halinde faile, yaprins oldugu bit-den gok eylem nedeniyle TCK4r: 43/1'e g6re ceza verilmemesi gereictigi ileri suralmastur Bizce de bu duntiat failin hareketlerini hulculd anlamda tek bir hareket oiarak kabu: etmek,,15ai4, bit anlatun:a tek bit sugun varhini Icabul etmek daha isabetlidir. Bunlann yarn sira beliranelir.z ki anilan sugun, bilisim sister:ad-1/41r rilerek islenmesi zorunlu bulunan baska bilisim sugunun islenmesi b lavididan arag sug niteliginde oklugu yonande doktrinde gorusler vardn -. hirsizhk (TCK md.142/2 -e) veya dela:ida-lc:11k (TCK md.158/14) suglanngrilp mek kastyla biliim sistemine girilmesi halinde bu suglara nazaran,gegat*r niteliginde (niketen-tuketilen norm iliskisi) oian TCK md. 243 uygulanmayaw belirtilse de burada TCK md. 42'de dazenienen bile ik suc soz kornistagg, Bilindigi gibi bl rnaddeye gore, biri digerinin unsurunu veya agulastncimoe' nini olusturan fillet-in varhgt halinde igtima kurallan uygulanmayacalctu rtgy baglamda TCK md 243'te duzenlenen bilisim sisternine girme mien, TCK.W. 142/2-e ve md.158/1-fagismdan cezarnn artmasma neden olan nitelik14111,4 1: 1 r9,1 oldugundan fail yerine g6re nitelikli him:7.11k veya rutelikh dolandmainctaii rumlu olacalchr 45. Dolayistyla bu hususa ilikin oiaralc doktrinde ileri surg MERAN, Yeni Turk Ceza..., s Suca istiraic halclunda ayrmtili bilgi için bkz: MAHMUTOGLU Fatih Sifia Kueurluluk Prensibi Agurindan Azmettirenin Ceza SorumluluEu, 10HFIAe. I.X111, Says.1-2, 2005, s Gerek kavrarn gerekse sonucian balanundan ictirna hakkinda aynntili bile-10( 1*c: 1cEL Kaphan, Suclarra ictimar, Istanbul, YENIDONYA/DEG:RMENCI, Mukayeseli Hukukta. s CARAGCLMEZ, Biliim Suglan... s.196 gfbr seli:de, sa11101,. heihgnp tillacakt2 teif sonr exig. 141T-4 inp-4 bij lanilrfov 136:4 Yi ino0c1c, lekcsi Aritana jndhila ltkqcii ger:e.gi, B4 tir e. l A Si.43r11V C.rg ñip - 713tt zinlenn Vreyileri thine, ye 2. 13; f1pia'p tat -146 TENtr '117eprik 'oparug 3 lbraska tdinet ekild 46 boolg 19' TKSIC ' tii4a. Y.kui , 44si,fyaktr,

13 ktriklv. asania kekili, U SU bu s7i.te; gegera ' a ayloti= = gerelar me Ingz agg. k islet *cid* sisekbri, ndir,173iv tfi neat' nan'lly0p 'CK 41%, unnitsi; c, baliq t Critic"; Mk:LC:41W ' mu isie7 ; lecit tit, nayacag. t k tusu4r4 4 id nesle Fs, tjctr. 9i1 fck IT),t St& _ di uns4' ktan sot sürü Turk Ceza Kanununda Yer A/an Bili*im Alarundalci Suglar ye 865 Kar.pla.plan Sorunlann Yargt Kararlan Itainda Degerlendirilmesz ofail,aadece amag sugiardan cezalandmhr 46" gonisane kattlmamaktarz Fakat sanigm, banka hesaplanna internet fizerinden gins yapmasi, fakat hesapta herhangi bir oynarria yaprnamasi halinde sadece T.CK md. 243 uygularna alam bulacalciar47. "Bu suglann bir biiim sistemine hulcuka uygun sekilde girildikten'sonra gergeldestirilmesi halinde, gergek igtima kurallan uyarmca fail her iki 4's_tigtan da cezalandiniacaktrth" seklindeki gonise de yine aym nedenlerle katl- Orddigimizi ifade etrnek isteriz. Diger taraftan bu sug tipinin yapisal Ozellilderi nedeniyle filtri igtima laralerinin uygulanabilmesi olasthfa ile de karsilasilabilir. Ornegin; TCK md. yer alan "Hukuka Aylan Olarak Verileri Me Gegirme Sugu"nun olusintim 1cm TCK md. 243/ I'deld sisteme huicaka aykul olarak girmenin gerelanektedir Bu durumda fail te'x bir fill ile birden fazla sugun olusmanna sebebiyet vermektedir ye en air cezayi gerektiren sugtan dolayi ceza- lanchnlacalchro. Tesebbils asarnasmda kalrms "Hukuka Aylcm Olarak Verileri. Etc, Gecirme Sucu" s6z konusu oldugunda da sorun yine fikri igtima lcurallan f teregt " gozumlenecektin. LI? B. SiSTEMi ENGELLEME, BOZMA, VERiLER1 YOK ETME VEYA DE- BiltiRME &CPU (TCK md.244) 1. Genel Olarak 4 t,s Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya degistirme sugu, 5237 TCK'mn ilcinci kitabunn, topluma karsi suglara yer vet-en tetanal Insult- 412m, "Bilisiim Alarunda Suglar"baflkli onuncu bolümu altmda, it-id. 244'te dii e,1*mnistir50. 13u halciarnie, bir bllisim sistemmi engelleme, bozma, sistemdeici erileri bozma, yok etme, degisdrrne veya eriseraez kilrna, sisteme yen yerlesis VErrie ye var olan veriyi baska ye-e gonderme yaptu-un altma a1mmistu- 2. Korman Hukuksal Yarar 3. Bu sugla konman hulcuksal yarar, bilisim sisteminin igerdigi veriler fiz,erinde tasarruf yetkisine sahip kisinin, verilerle olusturulan (yezilim, ekonomik A iyenidonya/degirmenci,_ Mukayeseli liulculcts..., s.22; TEZCAN/ERDEM/ONOK,.4:Teorik Ve Pratik..., s.772; Difig.GER, 3i1iim Suchn, s.226.$sanigin, )(atria= yetkilisi oldugu Imalat Prizarlarna Sanayi ye Ticaret Limitedsirked- 4re.:,t,, riin, 'Thrldye E. Bankasi Denizli subesinde bulunan hesabma internet tzer:nden izinsiz ancalc sirkete alt hesaba girdikten sonra bu hesapta oynama yaparak X.Olca hesaba hayale yapmachgunn iddia ye kabu: olunmasi karsistrida sanin ey- 9 e,minin 5237 sayth TCK'nun 243/ I.maddesinde dfizenlenen sugu olusturdugu gaze- ;,, elidir. Yargday 11. CD, tarih, E.2008/18190, K. 2009/3058. Benzer blcz Yar&tay 5. CD, tarih, E.18190, K.3058 ja BO ER, Bilisim Suçlan, s ; PARLAR, Turk Ceza..., s. 18 4'9 50 rvsk1n, Bilisim Su 9 art, s kall i Ceza Kanunu StGB'de, 244. maddeye yakm sue, 303a ve 303b maddeleriyle eac rar venue kapsarrunda yaptmm altma alinnustr. sistemlerinin islevine unlyin dogru bir sekilde faaliyederine deyammin terr.ini amamm gaden 303a ye 1,360,3 b maddeleriyle TCK md. 244'tekilere benzer thizenlemeler igeren Alman g,ttp,nuda.. Size gore azellik an eden farldildclan, genel Marsh verileri detistirmekten.e.ttletmesi ye bilgisayar sabotak suguna ismen yet- vermis olmasidir. Ancak gerek bu P)...1 ifidemenin gerekse TCK md. 244 chizenlemesinin neticeten sistemi ye yamlimim chlzeyde ye yeterince koruyucu nitelilcte oldugu saylenebilin" (ERDAG, lsleme ye 941Ye., 8.293, 294) ttir FT 111-r.L

14 ,AWIr ricwzry Fatih Se1ami Mahmutog1u (I171IFM C. LXXI, S. 1, S , 2013) bilgiler, bilimsel galisma gibi) degerlenne herhangi bir enge: ya da gecilcme4,. samadan ulasmast ve kullanmaszehr Maddi Unsurlar a. Fail Kanun sugun faili ohnak bakimmdan herhangi bir suurlama getin neak ran4 ginden, herkes fail olabllir. Sugun islenmesi suretiyle bir tazel kii ya hakszz menfaat saglanmasz durumunda ise tqz& kisiler sug faii olamayaca61.., dan cezalandutmayacakur Ancak TCK md. 246 atfiyla, TCK rnd 60 uyir. lama alam bularak tazel kii hakkmda graven-lk tedbirine holcmolunacaktm l 4 b. Matdur Bu sug tipi magdura balcumndan da bir Ozeflik gastermemektedir. tgeyisi engellenen, bozulan, yok edilen veya degistirilen sistern therinde hak satilbi kimse, sugun rnagdurudur. Failin eyleminin birden fazia kimsenin haklcm ettigi durumlarda, bu kii1erin hepsi magdur szfatm kazanacaktir c. Fin TCK 244'delci duzenlemeye genel olarak baktgunizda; bilisim sistenunin is1eyisini engelleme-bozma, verllere zarar verme ye bilisim sistemlerini kullarzarak halcszz menfaat saglanta fiillerinin cezalanchnkhgi gorclmektedir. Sugun maddi unsurunun izaln balummdan sez konusu dozenlernede, bahsi gegen bu hareketlerin her birini ayn ayn agfldamakta yarar gennekt " Buna gore; I, /Maim Sisteminin Ialeyitiini Engelleme veya Bozma (TCK md.244/1): sisterninin i1eyiini engelleme veya bozma fi11, TCK 244/1'de yaptnin altma almmzstu - Sug, engelleme" veya "bozma" fifaerindeti; bh-inin icraszyla gergeldesecegi igin segimlik hareketlidir. Engellerne ve bozmadan ne anlasilmam gerektigini kmaca izah edecek olursak; engelleme, "sistemin geregi gibi calzsmasuun on1enmesi, faaliyecue lcapasitesinin szntrlandlnlmast, sistemin isleyisinin yavaslatzlmact ya da tamu, 52' Bunn gore, isleyen sisterne yoneltilv, men kilitlenme noktastna getirilmesidir cek yogurt elektro manyetik dalgalarla sistem merkezinin etldlenmesini s4-1' lama ya da sisteme yamlacak mfidahaleyle isletrn sisteminin gegici sure dewe dist taralalmasz, sez konusu kavram dogrultusunda sayllabilecek Orneklerdat dir53. Bunlann dzsmda bffiim sistemi hig kullandmaksizin, bir ig agda (ha: net) bilgisayanan birbinne baglayan kabloiann kesilmesi veya sistemin iieyiinin yavaslatilrnas:, sisteme bilisirn vire:se ya da mantk bombasz,lgipi- I. MERAN, Yeni Turk Ceza. s ONGOREN, Internet Hukulcu, s 48; Engelleme balcmmdan bilisim sistemini kesinczy reugratmarun gegici ml yoksa sfareldi ml imam gerektigi doktrinde tartzsma yaratmisa& Bu dogrultuda ARTUK/GOKCEN/YENIDONYA; sistemi kesintiye ugratmarnn gegiei ()Imam gerektigi, MERAN, DOLGER ye YA$AR/GOKCAN/ARTU2, gegici veya stare** mast arasmda bir lark olmachga yominde garila bildirmitir. Bizce de sisterni ezigelle At. menin gegici veya sfunldi Imam arasmda bir lark savunan :kind goitk daha isabetlidir. (ARTUK/GOKCEN/YENIDCNYA, Turk Ceza. s.4661; DOLGER,'13 sim Suglarz, s.234; MERAN, Yeni Turk Ceza..., s.371; YABAR/GOKCAN/ARTGc) 1Y7 runnu Uygulamalz..., s.6758) 33 DEOIRMENCI, 2004 Turk Ceza..., s tzt V. 7 r. 5, Lt.a.

15 ge: g..* Ip '13) ;ecilctnek4e, t gerirptedj.. Li YalAlias maya UM tacakt4, e hak s aalcldrir in sistetn*?tint kullgq, r. dazenlerfte-ck gerrnelcag :md.244/xis CK 244/gd, C filllerina izah edessic ri, faa/iyet,n, ya da trinyai me yonely_ - nmesin: se. ci sare de0 orneiclerdp.: : agda (Mir terrain okic,v bombast r!mini kesi4 ft na yaratmw, Imam geciiii eya s istemi en24, ikinci ev.y DCWER N/ARTUOilt Tint Ceza Kanununda Yer Alan 131lisirn Alantrula Ici Suglar ye 867 Kamla atlan Sorunlann Yargt Kararlan lst gmda Degerlendirilmesi ztir a4l-7,1)1r yamhann bulaatirdmas: ya da sistemde olmayan bir aifrenin sisterne yerlestkihnesi veya mevcut aifrenin degiatirilmesi de enge11emedir 54. :Bozma ise "sistemin veri isleme faaliyeti yapamayacak hnip getirllmesi- &Or: Sistemin olagan ve normal koaullarda yerine getirmia oidugu i levini )rapainaz hale getirmesi bu kapsamda bozmadir 56. Bozma biliim sitemi.10.00alaralc, sistemin batarnine veya bit lc:sauna yenelik gergeldeaebilecegi ittiisieteme fiziksel madahaleyle de gergekleaebilir 57. Verilere Zarar Verme (TCK md. 244/2) sistemindeki veriler: bozmak, yak etmek, degistirmek yeya sisteme ven yerle*tinnek ye var olan verileri basica bir yere gander- 40k: 1-Olen, TCK md.244/ 2'de yaptrim affirm almmtatu 68. Maddede bahsi gegen bu rseginilik hareketlerden gergekleamesiyle sac tarnamlannua olacaktr. :Arulan kavramlan agaklamak gerekirse; bozmak, vernerden elde edilmek iistenenlaydaran, detiatirme, tarnamen veya losmen taluip etrne gibi hareketlerterffkle edilememesini saglamakbr. Biliaim sistemlerine sma-n ye vinls olarak :a.",10elmlan programlar vasstastyla sistemde yer alan verilerin tahrip edilmesi Nzraaya Ornektir 69. Sisterain fizild varligina yamiacak madahaleler balamm- dkrqae;igindelci vernerin de zarar gorrnesi halinde, verilerin bozulmasmdan saz ];11e12.4:r6., Yok etmek, verilerin ortadan Icalchnlmast anlarruna gelmektedir Verne- 'silinrnesi veya bulundugh sistemin biçiinlendfrilmesi haseketlerinin yok evrite. oldugu soylenebilir. Bu hareketler sisteme faziksel madahale yoluyla ola- Eite"cegi gibi bit agla baglanmak suretiyle de gergelc1eatirilebuir 61. Degictirmek, veriler azerinde yapilan bit tar manipalasyondur. Verilerin naaka. biginilere solculmast, yeni igerik kazandanlmas: veya niteliklerinin degiatiarnesi bu eyleme Ornek teakil eder 62. trizilmez kdmak, "verilere enairni saglayan yollann (path) degiatirilmesi feya.silinmesidir63 Bu haide asluada veriler magdurun sisteminde oldugu h'alder fail, yaptagi birtakun j1emlerle, magdurun kendi verilerine ulaamasim titialeansiz hale getirmektedir. Sisteme yen i yerleztirmek, "sisternde yet elan verilere herhangi bir za-. :rat:'vermeden, onlara ulaama imkanun ortadan lcaldirmadan ek birtalura veri- 1, 51/4,R1317,GER, Bil*m Suglan, s.234 S ON,GOREN, Internet Hukuku, geran, Yen! TOrk Ceza..., s.37:, K/GOKCEN/YENIDONYA, Turk Ceza..., s sayil!carman balanuncian daha once de yamms oldugumuz karsclastrmaya burada - tet v ermek isteriz. 5oyle Id; TCK md.2441in 765 sayth yasamn 525/5-1 'de Mizen-, "sistem ye unsurla_nna zarar verme sucunun" karsiligt oldugu anlasurnaktathr. elk yent duzenlemede esldsinden farkh olarak madde metninde "zarar verme" tentereih edilmedigi gdralmektedir. BOylelilde bilisim sisteminin donarum kismtna YtTlacak main zarar venue kasu taswan eylemler, bu madde kapsarm chquida rutul, it Turk Ceza..., s ,1:,...K /GOKCEN/YENIDC:NYA, Tilrk Ceza..., s.4666 ;-..cu ujer. Bilisim Suclan, s IigryGER, Suclan, s 237 ARTU K / G OKCEN/YENID'CINYA, 'Park Ceza..., s.4667

16 868 Fatih Salami Mahmutoglu (101-1FM C. DOCK, S. 1, s , 2013) led sisteme ilave etmektir64". Bu durumda verilerin güvenilirlij -* al.. gormektedir. Var olan verileri baaka yere gondermek ise, magdura aft verderin farki bir bi1iim sistemine genderilmesidir. Biliaim Sistemini Kullanarak Hakstz Menfaat Saglama md.244/4) TCK md. 244/ 4'te I. ve 2. filcm:arda tarumlanan fiuierin isienrcesi siket tiyle kithin kendisinin veya baskasnun yaranna haksiz bir cdcar o:arak dfizenlenmistir. Fakat kanun koyucu madde kapsanunda sayilan ftc rin islenmesi halinde, baskaca suelann olusmasi ihtimalini de gozetereka ezrin baska bir sugu olusturmamast halinde bu maddenin uygulanacagm'a l gar:mast-cr. 4. 1VIanevi Unsur Sistemi engelieme, bozma, verileri yok etne veya degistirme, kasten nebilen bir suetur. Sugun talcsirli hail ise cezalarichnlmaz. Bu nedenle fail, b51 sim sisternini engelledigini, bozdugunu, verileri yok ettigini veya defircfj bilmeli ve istemelidir. Sue tipinde dogrudan kasta Riskin bir ibare bulun a 'gridan, olasl kastla islenmesi de miamlnanclar. 5. Hukuka Ayktrtlik liukulca aylunlik unsuru balammdan yukanda "Bilisim Sistemine Gito. Sucun balcumndan ifade ettigimiz hususlar burada da geeerlidir. 6. Daha Air Cezayi Gerektiren Nitelikli Unsur TCK md. 244/ 3'te bu flullerin bir banka veya kredi kurumuna ya da ubir icamu lcurum veya kurulusuna alt bilisim sistenu fizerinde islenmesi hali; :ee:;.. zayi yan oranmda arttran bir nitelikli unsur olarak karsuniza gilonaktadia.. 7. Sucun doze Gar-Unit Sekilleri a. Teaebbiis Bu suga tesebbils mamicandur.!era hareketlerinin failin eiinde olmay* nedenlerle yanda kat/ma% ve bu nedenle sisteme etki edememesi ha1inde.tes,4- Masten bahsedilir. SOz konusu sueun segimlik hareketli olmasuidan dolayt akia, maacielei say:ian hareketlerin birden fazlasuun olayda mevcut olmast, ancak bir lc,snumn tamamlanrms, diger Insuunin ise tesebbus asamasinda katmtt, durumunda, nasil bir degerlendirme yapilacagl sorusu geimektedir. MIAs. dikkat edilmesi gereken, seeimlik hareketli suelarda, birden fazla anda gergeklesse de olayda tek bir sueun olustugunun kabul edilec4 Bu loam. uyannca, segimlik hareketlerden bid tesebblis asamasind4i1sik! mi oisa bile, digeri tarnamla_rinussa, ortada yine tek bir sueun varlignd nis 6c. edilecektir. Bunlann dismda sisteme veri yerlestirrnek için erisen fail, gernalleplarata bu "Elden vazgeemis ise, TCK 244/2'ye tesebbilsten degil, TCK 243'ten soriljnlir tutulacaktr. Gonfillia vazgeerne halinde gonfil lii olarak vazgegtig BOLGER, Bilisim Suglan, s.237, eezala &kali igna? Arlark4 suyul hku :ggreg "Owl -1 wim 9mc1:2; Vdi Zeit olthhi iti Imam 71 igarai holdc like* i5,111s PA Y =

17 A. 013) arligi zar *4 rilenn farkle? lama (T =esi sure$ glamast ayilan fleet; 'ft eterek, fil; rgirn aca e kasten içl nle fail, bilk legistirdiat bulumnaart0 emine Gi na ya da kf iesi hail, es, aktachr. ide oimayait allude teseb la, madded,: bunlard ada ka1ma :dir. Bural hareket ay. ecegi nasmcia kauij ticsndan sep n011u olarmi 'ten sorunli zgeotigii an 2L6t Turk Ceza Kanununda Yer Alan Bi4im Alarundaki Stagier ye 869 KarIk41Ian Sorunlann Yargi Karat -Ian /sigurda Degeriendiramesi fidar yapnus oldugu eylemler eger baska bit sugu olusturuyorsa fail bu sugtan aalandut (TCK md.36) hukmü geregi fail, bilisim sistemine girme sugundan clotasa cezalandinlacaktr. b b. ictirak $0z konusu sug istirak agismdan txr ezellik gostermez. istirake Riskin el hillaimler burada da uygularnr. c. ictima Bilisim sisteminin isleyisinin bozulmasi ve verilere zarar verilmesi, ayrn zamanda TCK md 151'de dfizenlenen mala zarar verme sugunu da o1ustur-,."rrie(.ktadu-. Bu dururna iliçkin olarak doktrinde farkh gerusler rnevcuttur. Bir.ilfgertse Ore burada, TCK md.44 uyannca farich neviden fari igtima kuralunn ' hygirlata Sam bulacagi ve failin agir olan sugtan cezalanchnlacagt kabul edilarektedir65. Buna karsin diger genis ise; amlan sug tipinde bahsi gegen bilisim.40erninin, TCK md.151'de yer alan klasik mal kapsarrunda olmachtuu, isler ve ';/#40z,sag1ayan bit arag oldugunu, bu nedenle de TCK md. 151 lie 244%1n farkh Suipasal degeri korudug-unu ileri sarmilsbar 66. Kanaatimizce bu sugla koru maii.hukuksal deger soyut olarak sadece veriler olmaym ayru zamanda somut ;,..(colartak bi1iiin sisternine alt donarumlardir 67. Bu sebeple bilisim sisteminin fdtnariimlanna zarar verilmesi halinde hem mala zarar verme hem de TCK 4d4244 olusacakhr. Buradaki sorun Ozel normun genel norma enceligi prensibi Aeregi bilisim sistemini ezel olarak koruyan Mr norm olan TCK md.244 uy- gulahmasi ile gozolecektir. Zira aym hulcuki degeri koruyan farkli lid normun iblali sez konusudur. Ancalc md. 244, mala zarar verme suguna gore birtalarn ek Ozellildere sahip olan ezel norm nitehginde oldugundan uygulama Sam bulacalchrse. Yine bu maddede yer alan sugun islenmesi igin hukuka aylan olarak bilisim sistemine girmek ve sistemde kalmak gerektiginden bahisie TCK md.24311n TCK md.244'e nazaran gegit sug olarak kabul eciilmesi ye failin sadece TCK md.244'e gore cezalandinintam gerektigird ifade eden genise 69 kargilik diger bir gorü, TCK md.244tin, TCK md.243'un Ongordiligu bicimde sisteme girmeden gergeklestirilmis olmasunn olanakh olabilecegini, bu sebeple de TCK md.243'te yer alan eylemlerin TCK md.2441in egesi ya da nitelikli hall olmadigm gerekgesiyle burada gergek igtima hilloarnlerinin uygulanmasm gerektigun surmektedirw. Gergekten bilisim sistemine girmeden verilerin bozulmast soz konusu olabilir. Bu durumda zaten TCK md.243ten bahsedemeyiz. Aneak biliim sistemine girerek veri bozma, yok etme halleri var ise bu dununda yine gerdniaste igtima stiz konusu olup filcri içtimai kabul eden ikinci gerers isabetsizdir. Zira TCK md. 244Th olusmast halinde bu sug tipiniri gereeklestrileblirnesi igin TCK md.243'un gergeldestirilmis alma& gerekir. Bu halde md. 244, md.243 agisindan taketen norm niteligindedir. Tilliceten- tincetile,.n norm iiikisi geregi TCK md. 244Th uygulanacai kabul edilmelidir. `630 IENIDCWIA/DEOIRMENCI, Mukayeseli Hukulcta..., s.27 DOWER, Bilisim Swann, s.242, TA$K1N, Bjllim Suglan, s.55 :1349tAR, Tdrk Ceza..., s.24 2el norm-gene' norm ilioldsi için bkz: tcel/sokullu AIGIVCl/OZGENC/ isdahmutoolu/ 60 ONVER, Ice Suo Teorisi, s.566 vd /4 Y ENIDONYA/DEOIRMENCI, Mukayeseli Hulculcta.., s.27 MERAN, Vent Turk Ceza..., s x 4 SAS A 61,1,

18 44.4b1 870 Fatih Selami Mahmutoglu (I0HFM C. LXXI, S. 1, s , 2013) ' 1". TCK md. 244/2 kapsammda bir sistemindeki vereerin basl{kb k yere gonderilmesi ayrn zamanda TCK md. 136'daki kiaisel verilenn h aylcn olarak baskasina vermek, yaymak veya ele gegirmek flilllerin! de4gin deme getireceginden bu ilci sug aranda mck md. 44 geregi farkii neviden igtima kurallannm uygulanmasi soz konusu o:acaktu 71. Bir belgenin gergege aylan sekiide dlizenlenmest ya da gergege uygtiffibf r, belgenin degistirfamesi amacyla bilihn sistemine ven eklenmesi, verfie ra det.eek giatirilmesi gibi hallerde, fail belgede sahtecilik sugundan ve 244/2'den lanchnlacaktu. 72 Ighma Lie ilgiui baalcaca Onemli bir problem.se TCK md. 244/ 4'te yet Ai bilisim sistemini lcullanarak haksiz yarar saglarna sugunda gandeme geleeek. 'dr. Ilk olarak belirtmek gerekir Ici, bu filcramn kapsarrnna giren hallerdeț ayni zamanda TCK md. 244/2 ye md. 244/3 1ten ceza1andinirnayacaktu744. nca TCK md. 244/4 tamarnlaymi norm niteliginde oldugundan, fail tarafindlth gergeklestirilec filler baaka bir sug tipi kapsamma girmekteyse TCK md uygulanmayacaktir. Bu nedenle TCK md. 244/4 :le TCK md. 142/1-e iletitk md. 157 arasindaki iligkiye deginmek gerekir Fakat bundan Once belirtaide, gerekir lci madde metnmin aksine gerekgede eylemin daha agir bir cezayi.ge. rektiren sugu olusturmast halinde TCK rnd. 244/ 4'nin uygulanmayacablii. belirtilmesinin hatch oldugu, çunkü madde metninde agir ya da hafil farki4 maksizm eylerniri basica bir sugu olusturmasi ha:hide TCK md. 244/ 4iar144 gulanmayacagi belirtil-nektedir 74. TCK md. 142/1-e ve md 157'nin TC1011d! 244/4 he ilikisine gelince md. 244/ 4tan uygulanabilmesi igin flilin sugu oluaturmarnast gerekir. Yani md. 244/4 tamaralay.ci norm niteligitidtdir Bu sebep:e bu gibi hallerde icoaullan varsa TCK md. 142/1-e veya uygulanacakur. C. BARKA VEYA KREDI 1CARTLARININ KOTDYE ICULLANKAASI (TCK md.245) 1. Genel Olarak Banka ye ICredi Kartlarmm KOtaye Kullamlmasi Sugu, TC1Crun alnfi ". pi kitabnim, topluma karsi suglara yer veren figancia lasmuun, BilLim Atanigla. Suelar bashkli onuncu b011imunde, md. 245'te dazenienrniatir 75. Bu tarih ye 5377 sayill Ka_nunun md. 27 He iki fikra ve ,6; tarih ve 5560 sayth Kanun:a 5. fikrarun eldenmesiyle, iki kez degisiklik typihrak, maddeye bugunk0 aeldi verilrnistir. Teruel olarak soz konusu ban/ca ve kredi kartlannt hukuka aylan kullanma, sahte banka veya kredtvkalif firetme, satma, devretme veya kabul etme, sahte ban/ca veya kredi kart/aryalt4- turma ye kullanma filler!, yaphrun altma alunnistr. 71 YENIDONYA/DEGIRMENCI, Mulcayeseli Hukukta., s YEN1DCNYA/DEG1RMENCI, Mulcayeseli Hulculcta.., s YENIDCNYA/DEO1RMENCL Mukayeseli Huicukta..., s.35; ARTUK/GOKCEN1 4 DCNYA, Ceza Hukuku Ozel HOkumier, s DCLGER, Biligim Suglan, s. 249 Alman Ceza Kanunu StGB'de 245. maddeye yakm sug 266b maddesiyle aclolandin47r (41: e4 girveni icatilye 'millennia" kapsammda ve 152a ye 152b maddeleriyle de layrnetli damgalarda sahtecillik" boltimunde yaptmm altrna ahruzugur. 'Alm. TCK md. 245'tekilere yalcn dtizerilemeleri oiarak :52a, 152b ye 266b maddeleeir benimsenen kavrarrun bize nazara_n farklihk an eden gekli 6zelligi, bunun dugu gibi biligim alamnda suglar baçhgi altinda ve tek bir hificum igerisinde eic*" mak yerine, Kanun'un farich belfunlerinde ye ayn hificilmler igerisinde dilze91f,' ' oimastdr." (ERDAG, BiUçim Alanmda Suglar, s.300). giii mac ive Ic ry'yyun gg - garea-, ort Di.413 4c?:17 4 E11- '''leurar ;ylahli 3. a b,anlann aah faith Di iièlifaat :lam gta ala b. Bi Jitalvarlij 4Palca,thrar gal C. parika thnka Vt i'7wafilm k9 10 FP ANA' \ 43CLG1 ThARTUK 7rneg..gbrigle) :904.ititu talm.!4,7 9 NASAI2 dent.:diugun $e flit Tç?PT.*" E ' 1,134 nob ye",krei

19 n'irrrr77' 4, 7 Turk Ceza Kanununda Yer Alan Bilisim Alanindaki Suelar ye 871 Karsdasdan Soruniann Yargt Karartart 1st ginda Degeriendirilmesi 2. Hannan Hukuksal Yarar Bu sug ile birden faz1a hulcuksal ya_rar korunmatc istenmektedir Bu husus raadde gerekgesinde iurstzhk, dolanchnalzk, gt2 veni kotaye lcullanma ve nsahtecilik sugiannzn ratio legis7erinin tient-mit de teeren bu fiillerin, duralcsamaja;;:ve ictihat farkhlzklannz Onlemek amaczyla, &town= sue haline getirilmeleri ugun gen:ilm fist&." sekiinde :fade edianis ye boylece sugla korunan hukuksal larar ortaya komilmustur. Buradan anlamlan soz konusu sug tipi lie korunmam amaglanan hulculci deger; barsizlik, dolanchnalik, gaveni kotaye k-ullanma suglanm igerdigi igin jna1yarkg96 ve kisilere duytaan gaver., sahtecilik sugunu karsdadigi igin ise, kamuya duyulan graven ve itibardun. 3. Maddi Unsurlar a. Fail Bu sugun fail: sahte banka ye iced: kartlarut areten lcisi olabilecegi gibi, bunlann dismdaki tganca kisiler de olabilir. Ancak sugun olusmam kartri mahiyeti hakianda sahibi oirnam gerekirm. Diger taraftan sugun isienrnes1 surettyle bir tiazel kii yararma haksiz irienfaat saglanmast duramunda ise, TCK md. 246 athyla, TCK md. 60 uygulama alaru bularak, rtizel kii haldanda gavenlik tedbirine halcmolunur. 4, b. Magdur Bu sugun magduru herkes olabilir 9. Flan is1enmes1 sonucunda malvarhguida anima meydar,a gelen gergek kier bu sugur. magdurudur. Banka veya kredi kart kullamlan bar.ka ise, sugun magduru degil, sugtan,zarar goreni konumundad:rao. C. Fiil TCK md. 2451e banka ve kredi kartlannt hukulca aylan lcullanma, sahte banka veya kredi kora ziretme, satma, devretme veya kabul etme ye sahte,ban/ca veya kredi kart/an olustunna ve lcullanma alinde ag grup yapt- PARLAR Ali- A1CN Mustafa- HATIPOOLU Muzaffer, Bankaaltk Ceza Hukuku, Ankara- 2010, s # I7 ERMAN Sahir, Kamu Giivenine &WV Suglar, Istanbul, 1996, s ; DONMEZER, Iggilere ve Mala Karst CürUmJer, s.619; ONDER, 5aluslara ve Mala s.506; 'DOLGER, Biligim Suglan, s.25: '7,8 AR TUK/GOKCEN/YENIDCNYA, Tad( Ceza..., '9ømegin bir be_nka veya kredi kurumt., bir kirr.se haldunda kredi karti dilzenleyip gandennis, ancal aline gegmeden, bu ornegth kargo eleman: taralindan kullarnirms ise, durumda kart adma ditzenlenen ancak heroaz kart eline gegmanis olan kimse de ; 1:1,69799). w1 Irlagduru olacaktr." (YAEAR/GOKCAN/ARTUc, Yorumlu Uygulamak..., 924 IIMA R/GOKCAN/ARTUQ, vermis oldugu Omekte; "Bu sugta 5464 sapli Kanun'un,F,Juaddesine gore, kart harnilinir. nza disinda elder: kartirun giktigma dair bildirfingcriy, dogn, 24 saat iginde yaplan kuliar..min 150 TL Ilic lasnundan sorumlu ol-,4-`&711;idan alan galus daha fazla harcam.a yapoysa bu durumda k. _rta gilca_ran banka kurumu da sugun rnagduru olacaktr." demektedir (YAEAR/GOKCAN/ Yorundu Uygulamah.., s.6798). Ancalc bizce burada bankanan slat' suctan Zargr Oren ohnahar. *I 1411 veskredi,'cloktada 765 sayth TCK lie bir kargilastrma yaratimtzda, 765 sayth T.CK'da banka k Ea/ lanyla eylenaleri apkga dfizenleyen bir maddenin bulunma_mast ne- Ori

20 'c V Fadh Selanu Mahmutoglu 00HFM C.!XV, S. 1, s , 2013) run amna a:mdfpru yukanda be1irtmistik. Buna gore biz de maddede baiç gegen eylem1en ayn ayn izah edecegiz. i. Banka ve Kredi Kart:arms Hukuka Aykm 5eki1de KuHanraa Oak md. 245/1) TCK md 245/1'de baskastna alt bir banka ueya kredi karttnt, her ng.kii, retle olursa olsun etc gegiren veya efinde bulunduran kimsenin, kart sahifiik veya Icartm kendiszne verilmesi gereken kisinin nzast olmakstam burnt k ialcinp: baslcasma yarar saglanzasz cezakerfdi. rak veya lcullanthrtarak kendi-sine veya nhmstus2. Baska deyisle baskasma ait kredi kart= e:e gegirflis eldn r it balcilmaks:zm, kartm, sahibinin mast hilafinda kullanilm. as: veya mast sug haline getrilrnistir. Belirtmeliyiz id; stiz konusu sugun olusabilrnesi igm, ortada sahte oltn4iya_n gergek bit kred: kart= bulunmas: gerekludir Vtekim kartn sahte ikinci ye figime0 filcrada yer alan suglar.n varhgt bakurundan,b,v,` tartsrna soz konusu olacalchr. Madde metninde "her ne suretle olursa olsun ibaresine yet- veradjjjv den, failin kart ne sekilde eie gegirdiginin ise bit Onemi yoktur. Baska bit- d yisle kartm hamilinin nzastyla veya nza chsm ya da galmarak, hileyle, tehdipe. ele gegirilmesi balurnmdan bit fark bulunmarnaktaduss. Aynca TCK aid. 245teki sue tipi balcrrundan, kredi kartran fmiki WA', lculiamtm da sart depdir 84. Fiziki va_rhgri bulunmayan kredi kart numara, t, - lcut:antm da, sugun maddi unsurunun olusumu agismdan yeterlidir. Yargi*. 11. CD. de tarih, E.2009/22925, K.20:0/11207 sayth karanndk bu hususa vurgu yaparak 5464 SayM Banka Kartlar. ye Kredi Kartlan Kaifu, nun 3/e maddesi uyarmca "Kredi kartmin, nakit kullammi gerekmeks iiiiii mat ye hizmet alma veya nakit eekme olanagi saglayan basth karti yeti fiziki bulunmayan kart numarasuu" :fade etmesi karstsmda ks deniyle banka ve Iced: kartlanyla gergeldestirilen s6z konusu flillerin bu yasa za*: runda en gok sorun yaratan konulardan biri oldugu hatarlatamalichr. 82 MAHMUTOOLU Fatih Salami, Bkonenzik Suglar Batlanunda Kredi Hukukuadin. Kaynaklanan Sug ye Mari Suclar, Ankara, 2003 Eski yasa danerrande, banleie kredi Icartlannin hulculca aylan kuliarunu ile ilgili olarak, 765 sayth TC1Crun 5'251If ' maddesinin 2. 1:kraal= uygulanm uygulanmayacagt tartsmaltych. Ar.cak Yary Ceza Genel Kurulu 2001 ythnda verdigi bit- kararla (Yargitay CGICrun ,1-tarih, E.2001/6-30, K.2001/57 sayth karan), bu tartasmaya son vererek, soz kaahni eylemler balammdan 765 sayth TCK'mn 525/b-2 maddesinin uygulanablleceginenrar vermistir. Falcat bu safer de banka veya kredi kartlannin nasil ele gegirildigaisp Kullanadigma iliskin aynmlarla, olayda dolandmakk mm bilisim sugu mu oiduguhu - suslan tarnsmah hale gelmistir 5237 sayat TCKM1n 245. maddesimn yfirarlfigs' Bit mesi neticesinde ise, bu tartsmalar azalmista. OZBEK Vali Ozer, Banka ye Kredi Kartlarunn KEthiye Kullanilmasi Sucti, Blii0 Eyb110niversitesi llukuk Fakfatesi Dergisi, Cilt:9, 2007, Ozel sayt, Ayn Basunli4:, 2007, s Aym garasteki OZBEK de; bu sugun olusmast igin kartn 'fiziksel olarale kullanilmas i zorunludur karnsindapz. litficimde yer alan akartm ya da kullanat zlij," mane sadece karta ili1dn bilgilerin degil, bizatihi kartan Malan:Imam selclinde,als -, samahchr. Ancak kredi lcartarnn banlca kartmdan farh olaralc "basal kart veyafund varhgt bulunmayan kart numarase seklinde tammia_nmast karsismda bu salg ' l;_ak', - rek kuarulmasman zorunlu olmadigi sonuciecif mmdar. kredi kartantn fiziksel (t ll maktachr." demektedir. OZBEK, Banica vs Kredi 'Cart:at -min Kotaye Ku:lam:mast Si, S 1032 PnerflPrwirri:s0 9a, r." 4

TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu I. GENEL OLARAK Teknolojik gelişmeler birçok

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu)

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilişim Hukukundan CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma Madde 134 (1) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 1- Basit Cinsel Saldırı Suçu (m. 102/1) 7 A- Genel Açıklamalar 7 B- Suçun Maddi Unsuru 7 a- Suçun Faili 7 b- Suçun Mağduru 16 c- Fiil 22 ı- Cebir 22 ıı-

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

1. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ TEKNİK BOYUTU

1. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ TEKNİK BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 1. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ TEKNİK BOYUTU 3 1. Giriş 3 2. Elektronik Ortamda Bankacılık Yöntemleri 6 2.1 İnternet Bankacılığı 6 2.2 İnternette Kredi

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI Dr. Ziya KOÇ Hakim TCK NIN 245. MADDESİNDE DÜZENLENEN BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ,

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

ÖNSÖZ.VII İÇİNDEKİLER.IX KISALTMALAR.XIII GİRİŞ.1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI.1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ.1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

ÖNSÖZ.VII İÇİNDEKİLER.IX KISALTMALAR.XIII GİRİŞ.1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI.1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ.1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI...1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ...1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...4 BİRİNCİ BÖLÜM FAİZ VE TEFECİLİĞE

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR vii ix xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER I. KAVRAM-TANIM 1 1. BANKA KARTI 1 2. KREDİ KARTI 2 A. Kredi Kartlarının

Detaylı

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu BILIŞIM VE HUKUK Köksal & Genç Avukatlık Bürosu İçerik Bilişim suçları İnternette telif hakkı ihlalleri Güvenli internet kullanımı Kavramlar Veri Bilgi Program Bilgisayar Çevre Birimleri Yayın Bilişim

Detaylı

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz...

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz... İçindekiler Onuncu Baskı için Önsöz... 5 ULUSLARARASI SUÇLAR 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)...25 I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER...25 II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI...25 A. Suçun Hukuki Konusu...25 B1.

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

Telif Hakları ve Bilişim Suçları

Telif Hakları ve Bilişim Suçları Telif Hakları ve Bilişim Suçları Telif Hakkı İhlali, İnternet ve Telif Hakkı İhlali, Bilişim Suçları, Sık Karşılaşılan Bilişim Suçları hakkında bilgiler... Telif Hakkı İhlali Telif Hakkı, Herhangi bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANINDA SUÇLARIN YAPISAL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ I. TEKNİK KAVRAMLAR... 5 A. Bilgisayar... 5 B. Bilişim... 13

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Osman SOYDAL Hakim Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan SULH CEZA DAVALARI Örnekler Yardımıyla Ayrıntılı Konu Anlatımı Uygulamada

Detaylı

Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr

Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr Bilişim Suçları ve Adli Bilişim Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr Sunum Planı Bilgisayar Suçları Bilişim Suçları ile Mücadele Adli Bilişimi Digital Delil Adli Bilişim Süreçleri Bilişim Suçları Yöntemler

Detaylı

Sunum Planı. Digital Delil. Adli Bilşim Süreçleri. Tanımı Sınıflandırması Yöntemleri Hukuki Durumu Yaşanan Problemler Emniyet Teşkilatındaki Yapılanma

Sunum Planı. Digital Delil. Adli Bilşim Süreçleri. Tanımı Sınıflandırması Yöntemleri Hukuki Durumu Yaşanan Problemler Emniyet Teşkilatındaki Yapılanma Bilişim Suçları ve Adli Bilişim Sunum Planı Bilgisayar Suçları Tanımı Sınıflandırması Yöntemleri Hukuki Durumu Yaşanan Problemler Emniyet Teşkilatındaki Yapılanma Digital Delil Adli Bilşim Süreçleri 1.

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

nezih@dagdeviren.av.tr Merkezi İşletim Sistemi (CPU): Hafıza: Anakart: Güç Kaynağı: Hard disk: İşletim Sistemi: Entegre Elektronik Sürücü Kontrolleri (IDE): Ses Kartı: Grafik Kartı: Portlar: Çevresel

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Etik Nedir? ADEM FIRAT

Etik Nedir? ADEM FIRAT Etik Nedir? ADEM FIRAT Etik: Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru, haklı,iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır. Bilişim Etiği

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi YETKİ SAĞLIK HİZMETİNİ DÜZENLEMEK KURMAK-İŞLETMEK DENETLEMEK SORUMLULUK HİZMETİN KURULUŞUNDA,

Detaylı

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada;

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya

Detaylı

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen +1TL Tek Telefon Servisi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz

Detaylı

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur.

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur. 5651 Sayılı Yasanın Getirdiği Yükümlülükler Çok Önemli Not : Bu dokümanda belirtilenler tamamen kuruluşumuzun ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

1.1. Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçu. Temel Kavramlar

1.1. Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçu. Temel Kavramlar 1.1. Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçu Temel Kavramlar Bilişim teriminin birçok tanımı yapılmaktadır. Bilişim, elektronik sistemlerin tamamını içeren bir üst terimdir. Bilişim, bilgi ve teknolojinin birlikte

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Hileli ve Taksirli İflas Suçları

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler İçindekiler Önsöz 5 İçindekiler 7 Kısaltmalar 15 Yararlanılan Kaynaklar 16 İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler Siyasi Hakların Kullanılmasını

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap k ı l ş a d Vatan p a t i K Butik acı H r e p l A GENEL KÜLTÜR SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR GENEL HUKUK BİLGİSİ Hukuk Ahlak Din Görgü Subjektif Ahlak Objektif Ahlak Dünyevi Kurallar Uhrevi Kurallar

Detaylı

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler 2009 5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki 5651 sayılı kanunun

Detaylı

TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARI. azırlayanlar: Hüsamettin BAŞKAYA Semih DOKURER hbaskaya@egm.gov.tr semih@egm.gov.tr

TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARI. azırlayanlar: Hüsamettin BAŞKAYA Semih DOKURER hbaskaya@egm.gov.tr semih@egm.gov.tr mniyet Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARI azırlayanlar: Hüsamettin BAŞKAYA Semih DOKURER hbaskaya@egm.gov.tr semih@egm.gov.tr SUNUM PLANI Hukuk ve Suç nedir? Bilişim Suçu ve unsurları nelerdir?

Detaylı

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu Dr. Yusuf Solmaz BALO Anlatım planı Terör gerçekliği Güvenlik ihtiyacı Bu ihtiyacın Ceza Hukuku alanında karşılanması Ceza Kanunları (TCK, TMK) Yeni suç tipleri Mevcut

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI CEVAP ANAHTARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI CEVAP ANAHTARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI CEVAP ANAHTARI (1. ve 2. Eğitim Çift Numaralı Öğrenciler) Olay 1- Bir köyde yaşayan (A), yakacak odunlarının

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 İçindekiler Önsöz İkinci Baskıya Önsöz Üçüncü Baskıya Önsöz Kısaltmalar 7 9 1 3 2 5 Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 Birinci Bölüm MUVAZAA KURUMUNUN ETİMOLOJİSİ, TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR 1. EVRENSEL HİZMET KANUNU 1.1. Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı

Detaylı

BĠLĠġĠM SĠSTEMĠNE GĠRME SUÇU (TCK m. 243) GĠRĠġ

BĠLĠġĠM SĠSTEMĠNE GĠRME SUÇU (TCK m. 243) GĠRĠġ BĠLĠġĠM SĠSTEMĠNE GĠRME SUÇU (TCK m. 243) Av. İsmail GÜROCAK* GĠRĠġ Bilgi içinde yaşamakta olduğumuz çağın en önemli olgularından biridir. İnsanlar uzun yıllardan beri bilginin işlenmesiyle, saklanmasıyla

Detaylı

Veri den Verim e Tanı Bilgilendirme Semineri

Veri den Verim e Tanı Bilgilendirme Semineri Veri den Verim e Tanı Bilgilendirme Semineri 20.03.2015 GÜNDEM I. ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI III. İZİN TOPLAMA KANALLARI I.

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 3 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 3 III.

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

İNTERNETTE İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE

İNTERNETTE İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE 8 İNTERNETTE İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE Selen UNCULAR Stj. Avukat Dünyanın neresinde olursak olalım teknolojik gelişme ve ilerlemeler ışığında, internet hayatımızın önemli parçalarından biri haline gelmiştir.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ BIRINCI BÖLÜM CEZA HUKUKU VE İŞLEVI I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir?

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? a) Sanığın ölümü b) Hükümlünün ölümü c) Ön ödeme d) Genel af e) Dava zaman aşımı AÇIKLAMA: Bir

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli KASIM 2013

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli KASIM 2013 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI Denizli 07-10 KASIM 2013 Grup Adı Grup Konusu : Ceza Grubu 6. Grup : İhaleye Fesat Karıştırma Suçları, Zimmet, Rüşvet, İrtikâp, Görevi Kötüye

Detaylı

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Rahime ERBAŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28.11.2013 01.12.2013 / MALATYA Grup Adı : CEZA HUKUKU 3. GRUP Grup Konusu : Yaralama, öldürme suçları Grup Başkanı : Muzaffer ÖZDEMİR Yargıtay

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç)

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç) İzzet Özgenç Ceza Hukukuna Giriş 2 İnsan: Algılama yeteneği İrade yeteneği Kişiliğini serbestçe tekâmül ettirmek Kişilik Tekâmül İrade serbestisi 3 Davranış normları Muhatap İnsan Davranış normları Yükümlülük

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER I. GİRİŞ...1 II. GENEL BİLGİLER...2 İKİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxiii Birinci

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ Hasan Tahsin Gökcan Yargıtay Üyesi Sağlık Hizmetinden Kaynaklanan Suçlar A) Manevi unsura göre 1- Kasten işlenen suçlar 2- Taksirle işlenen suçlar 3-

Detaylı

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Hukuk Yüksek Lisans: Tezli Program Ders Kodu Ders Adı Kredi HUK 500 Tez Kredisiz HUK 590 Seminer

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

: DiyARBAKIR CUMHURiYET BASSA VCILIGI KARSITARAF : TwiTTER TALEP

: DiyARBAKIR CUMHURiYET BASSA VCILIGI KARSITARAF : TwiTTER TALEP T.C. DiYARBAKIR 1. SULH CEZA HAKiMLiGi DEGiSiK is NO : 20161235 D.i~ DEGiSiK is KARAR HAKiM : VELiUNAL 150946 KATip : ADNAN SANiOGLU 59340 internet ERiSiMiNiN KISITLAMASINI TALEPEDEN : DiyARBAKIR CUMHURiYET

Detaylı