r--, 71.aviA F1 13 ull, grag"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "r--, 71.aviA F1 13 ull,766000-grag""

Transkript

1 r--, 71.aviA F1 13 ull, grag" Hukuk Fakiiitesi Mecmuasi PROF. DR. FOplUN SOKULLV-AKINCI'YA ARMAOAN 2. CILT LXXI Sbyr r

2 - -17 conagamic Hukuk Fakiiitesi Mecmuasi riarrarre...r, s ; 4 i - ' n ' ' ' 'ff.giirii_44.-7kr111s. ;a*{ '; : FAt a #.7i0 I..P. ±fissffis - t 0..t 41; 4`4401, 7.04 f; wi-os 1 0 iiiiasts$,,t4 4 atol,ba Th ' amsau Sky ito...1r4t.t&i.1 Pb.., sihspusst,,., aka qsarristcssa, -?-1 _ 44. At L A.4ismaro i,s4.. A 10,4tV.Atnit7 '''.Est 'H.9t I& 'pg. r -criiiigkit^4.;t04 1 e4 4Weil : ; 1'1.144,14ra 1, Vit*I;414,-1; itssizgit 44 AA ; A ' ectil=m 'Maga ar Ptirr".. et:a r _ 1 4i, nyst spttritsa. :4'41.?;t k1 It 44 n.s. tidal svcrs-soosaa, 14,1"lanP. -0/1444:4i;a1Z4 Pffil0= 1"4747a4Cirr Fitt,- Ft:a 4,'] A tc., c '0304:5 ;. 7,21.; 'ra:tolatipi rjess.4",g1=v crt74!si's -'412.s t, mtszcaist.) r'fit 401 Dg SA itxm*ak*11r- viztheinsit04:1-1 A ac a4.4...a-ora. e

3 r-- 9 3) Bahar 1 mda Foie' Law Revret, : a Q11861%11; lce Han jo fj ://ssrn.,'do mce. S ek Ii Histai alik 2011 inbul, Be ug Faei4ed ContainN 5, (ce a' by de C:13, 11 And Orde a as Researliq Cineel Sur as Yarn' glar&enie.4) (structork sfrallic 19,9 acology, (gevrirfajel gal ThedEtj g, 23 Ar 4,, igoode HP-,,,i nonline.org,s,. Defence 43 i 2005, s.89 Uk , ice TURK CEZA KANUNUNDA YER ALAN SiUSW ckianindaki SUCLAR VE KARSILASILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI ISIOINDA DEOERLENDIRiLMESi Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoglu* I. GENEL OLARAX Telmolojik gelismeler birgok alaru oldugu gibi biliim alanun da etldlemis 6ze11ilde de bu ortamda ya da yolla islenen suglann niteligi geregi yeniden gozden geguilmesme neden olrnustur. Kanunlannuzda andan degisimlere paralel olarak gerek 765 sayth Turk Ceza Kanunu doneminde, gerekse 5237 sayrk, Ceza Kar.unu'nun hazulanmasmda, biiim sistemierine ka_rs: veya bilisim sistemlerinin arag olarak lcullamidagr sug tipierini dazenleyen ban maddelere yervenlaustir. Krsaca goz atacak olursak, bilisim alarundaki suglara iliskin ilk citizenleinenin, 1991 plindal, 3756 sayth Kanun ile 765 sayth Ceza Kanununun 11. babana ilave edilen A'anmda Sughe baslikh 525/a, b, c ye d maddeleri Oldugu gonalmektedir. Devammda ise tarihli 5237 sayila yeni Turk Ceza ICanununda bilisim suglan lie ilgifi olarak birtalcun suglara yer vermistir 2. IstanbuI Clniversitesi liukuk Falcultesi Ceza ye Ceza Usul Hulcuku A. B. D Ogretim Oyes' I Bu &Mem hakkmda biligi igin bkz: DONMEZER Sulhi, Kieilere ve Mali Karp CUL-limier, Istanbul, 1998, s.520 vd.; ORDER Ayhan, SaInslara vs Male Hares Cartimler vs Billet Alm:undo Suclar, Istanbul, 1994, vd.; ONVER Yener, Tiirk Ceza Kanumenun vs Ceza Kanunu Tasansmin Internet Ocuundan Degerlendirilmesi, 11:111PM, C.LIX, S.1-2, 2001, s.51 vd., Bu tar suclar mukayeseli hulcukta da Icareimiza cdcrnaktachr. Ornegin, Ingilterede suglan ayn bir dfizenleme lie ihdas ediimitir. Bilgisayann Katilye KullarnImasi Ranunu bu konudaki 8zel lcanundur. 29 Haziran 1990 tarilili ve Computer Misuse Act (CMA) adli kanun fie yetkisiz eekilde bilgisayarlara girmek, sistem icerisinde degleiklik Yainnak veya benzeri mfidahaleferde bulunmak, bilieim sister:ifni kasten veya taicsirle bozma, zarar verme suc olarak angenllmnetur. S6z konusu lcanunda bilieime ilielcin diger bir slag tipi, arnac suclan ielemek amactyla bilieim sistemine ginnek olarak belir- Bunun chemda devlet kamu lcurumlanna ya da asked kuruluelara sit bilicim sistemlerine zarar veren MEM, Ingilterede ter6r eilphelisi stattande izlemeye aluadigi ve bu eylemlere kanetati belirlenirse Terorle Mfmadele Kanumindan yarglancliga ifade edilmeictin ERALP Ozg6r, 3iliim Suclan, "http://www.ozgureralp.av.tr/ makale-, ler/bilisirnsuclarl sistemi engelieme 244.html, (Erieim Tarihi: ) Alman Hulaalcunda ise, bilieirn suclan ayn bir lcanunla degil, Alman Ceza Kan unu/strafgesetzbuch (StG13) icerisinde dilizenlenmietin Alman Ceza Kanunu bilieim Sticiarlrla degieik bolumierde eu baeliklarla yer vermietir. 202 a Veil Casuslutu, 202 b Verilerin Iletirken Ele Gegirilinesi, 202 c Veri Casuslutunun ye Verfierin tletirkn Ele Gecirilmesinin Hazu-ligs, 263 a Bilgisayas Dolandinciliti, 266 b cek Karurun ve Kredi Kartimn Ketilye Kujianilmasi, 268 Telmik Kaytharda Sahtecilik, 269 Ispat Agisindan Onemli Verlierde Sahtecilik, 270 Bilgi lelem Alamnda Hukuki lemlerde Aldatma, 303 a Verilerin Degietirilmesi, 303 b Bligisayara Sabotaj, 303 c Sikayet tarilili Fran= Ceza Kanunu lie biliim suglan dlizenleme altma tr."* -..

4 I'alassw Unt 'Mgr 856 Fatih Salami Mahmutoglu (10HFM C. DOG, S. 1, s , 2013) Bt. suglan; 1- Sadece bilisim sisteminin kullandmaslyla isienebilen suglar (c(6 g, rudan ya da dar anlamda yeyahut gergek biiim sug:an), 2- BdIsirn sisterniiw ai. kullandrnast zorunlu olmamakla birlikte, ban sue:arm nite:11cli hail o:an suo ye 3- Kanunda bu sistemin kullandrnam zorunlu olmarnakla birlikte, sofko'tnusu sistemin sugta Yasita olarak lcullanildig) suglar, seklinde aynralara ' tutabiliriz. Buna gore; sadece bilisim sisteminin kullantimassyla islertebilerairl Bdisim Sistemine Ginte (TCK md.243), Sistemi Engerieme, Bozma, Veril eri.114"k, Etme veya Degistirme (TCK md.244), Banka ye Kredi Kartlarmm Katt:lye Ku4' ndmasi (TCK md.245), bililint sisteminin kullantbnast zoruniu obnantaki ct (TCK md. 142/2-e):ve birlikte, ban suclartn nitelikli hail olanlar; Hirsizbk rnd 158/1 - ), bit sistemin kuilanamast zorunlu obita: Doiandincilik (TCK rnakla birlikte s'az konusu sistemin sucta vasita olabileceui suglar We Haberlesmenin Oiz1iliini Ihial (TCK md. 132), Haberlesmenin EngellennQii (md. :24), Egitim ye Ogretimin EngeIlenmesi (md. 112), Kamu Kurumu vey'a Kamu Kurumu Niteligindeki Meslek Kuruluslaruun Faallyetlerinin Engel]. raesi (TCK md. 113), Hakaret ye Seyme (TCK rnd. 125), MOstehcenlik (TCK'm'a; 226), Kumar Oynanmasi çin Yer ye imkan Saglanmas: (TCK md 228), 4, Islemeye Tahrik (TCK md 214), Chisel Taciz (TCK md. 105) gib: suciardu Calismarmzda sadece biliim sisteminin icullandmasiyla islenen su'oaf incelenecektir. Ancak yen geldigi zaman diger suglarla olan iliskisme de dei. nilecelctir Bu kapsarnda, Once yasada kullaralan birtalam temel kayrarala* ahnmis ye yeni sue tipleri olusturulmustur. Bu kanunun II. habit-ida M. fasli. icin&ld 323/1 lie 323/7 maddeleri arasmda bilisim suelan dfizenlenmektedir. Fransa Ceis Kanunu 323. maddesine gore, 1- Verileri otomatik isleme tabi tutrnus sisteminsit Icsmma kanuna aykin olarak &en veya orada kaimaya devam eden 1 yin geemenielt fizere hapis ye Frank'a kadar para cezastna garptinhr. Eger sistemdelciverr veya sistemin fonksiyonlan degistirilirse, 2 yil't gegmemek 'fizere hapis cezast\y +e Frank'a kadar para cezast verilir. 2- Verileri otomatik isleme tabi tutina sisternin fonksiyonlanni bozan veya bunlann islemesini zorlashranlar 3 yll't gegmqeit fuere hapis ve Frank'a kadar para cezasma carp:lulu -Mr. 3- Verileri otornatik' isleme tabi tutan bir sisteme bile lie vertler sok.= veya sisterain igerdigi verileri hild)(11` inilm eden veya degistiren kisiye 3 yil hapis ye Frank para cans& verilir1.4 Olusturtilan bir gruba veya manevi hazirlik anlasmasma kathm. la 323/1 ile"323,p, fikralartnda dozenlenen bir veya daha fazla sugun islenmesi halinde ceza en aginittlan verilir Franstz Ceza Kanunu'nun da 226/16 :le rnaddelerinde sisteraleri araciligt lie Idgilik halclairma yamlan saidirtlar chizenlenmistir. Bu Kanuithw t:, 277/3 Maddest tie kfigfilderin resminin pomogralik arnagia kullamimast, 224 maddest He ise kfigilkler tarafindan erisilebilecek siddet ya da pomografi igeren yayinlanmast sug haline getirilmigtir Bi1iim suglan konusunda Onem an Igen kanunlardan en onernlilerinden biri tarihli sayth ICanun kanun lie biliim suglan cezadcanunu iginde degerlendirtimeye baslanmistr,,bilg W' sugianyla mucadele amactyla devletin birden fazla kurumunda Ozel birie21c; kuramugtur. Bunlar; a. Basbakana bagh Milli Savunma Genet Selcrektlikt (SGDN)bilnyesinde kurulan Haberlesme Sistemleri Gfivenligi Merkez Birimi Haberlesme Teknolojisi kullantlarak yapnlan dolandinciliklann sorusturulrnast Mṙ:11121 (BCRCI) cli (SEPT') c. Bilgisayar ortammda islenen suglann bashnlmast birimi darma Genel Komutanlig. Sec Arastirmalan Enstititsfi. (IRCGN) e. Fran= tstihir,p OrgOna (DST) f. tietiim ye Enformasyon ve Teknolojilerinin Kuliammi Suretiyle (slenen, Suglarla Mficadele Bfirosu'dur. Schjoiberg, Stein, http.//www.mosstingrett.no/i#4' legal.html, ; Aktaran: DEMIRCAN Tung, Bi1iim Alaninda Sugar, yi lamnamis yuksek lisans tezi, Konya, 2007, gr4 last ;aur IortE* tern aize say luy: 2. cleg ICts her ola: hai hiz ba..taa ku,ba: mi. bei tali: Ba bu 'pec:

5 /3) ylt uglan:rola )1anst te, qevfaii unia-righ;,31a nebtlenle ferilei-i/x0 tuyei(ti Plmatrreik 142,4) znlu p suglcit, se c ngellentat trumuati'et a Engtllgri,k (TClefrik 22811W ardir. tnen suglsu Me de URI, ' kavraa 3/41 f, lash icialdr FTWISa ; sisteminil 3T. il'a geemerriii stemdeki 2"24 pis cezastypi, tabi tutibis rf a's geemetrieli rileri atonic", verileri masa veriget 3/1 ile 32 a en aginn,,, :rinde bili Bu Karnin>10 mos', 227l, iceren ms'n tem arz egell inur. tmi br, Ozel biti IW ;I Sekrete rind (Dcssi) rulmasi birifl ICRCI) d. JE# nslz Istihba0 aretiyle agrett.no/infq, Suclar, 'Turk Ceza Kanununda Yer Alan Biliim Alamndaki Suelar tie 857 Sorunlann Yargt Kararlan 1?tatnda Degerlendirilmesi SarsilaSilan aci1mdan sonra, bililm suglan turn unsurlanyla ele almacaktr. Deva- Yargitay kararlan tsiguida bunlann benzer diger sug tiplenyle karst- A j J.414 yapdacaktar. icanitnda TER VERILBN BA2I KAVRAIVILAR f r",tp.trk Ceza Kanunu'ndalci bilisirn suglarma gegmeden Turk Ceza Ka- awn-fridaiyer a.? almayan ya da yer alan ancak tammlanmayan ban kavramlan ortayitiymak gereldr. '* Ned; Avrupa Konseyi Siber Sug Sozlesmesi md. 1' de; "bir bi/gisayar sistes/ihirs belli Mr ilevi yenne getirmesini saglayan yazdtmlar da dahil olmak DiereSbir bilgisayar sisteminde is/enmeye uygun niteliktelci her tarla bilge, 5651 captinternet Ortaminda Yapilan Yaymlann Duzenlenmesi ye Bu Yarnlar Yo-,luylatOenen Sugiarla Mucadele Edilrnesi Hakkmda 1Canun'un tarnmlar bashich =2Cia'affIcesinde ise; abilgisayar tarafindan Cizerinde islem yaptlabilen her tuna - egalarak tarumlanmaktachrs. Bilisim sistemi veri fizerine islem yapmalcta p. ise vender' islemek, saklamak ye bu verilerden sonug gilcarmakte. sistemimm temelini olusturan ye bu sistemde kullanilan 4Ct" 014eferinṁ rierisei oldugu seylenebihr verileri s. toplaym yerlestirdikten sonra bunlan otomaffic Biliim sistemi; -Igkralcisleme tabi tutrna olanagi veren manyetik sistemlerdir. sayili Banka ye Kredi Kartlan Kanunu md.3'te karun Th t Banka Klub; 5464 Owl cari hesaplarm kullarnma daflil bankamhk Railine aft mevduat hesabi lle - $1, sag,larnak Ozerine mica_nlan kart olarak tanut18n lerinden yararlanmay. Vrpet Buna gore banka kart. bankada bulunan bin mevduat veya can hesaba,nustm 4 oav olarak gdcanlan ve bu hesaplann kullammun da kapsayan bankamhk faklitetlerinin yapilabihnesini saglayan bin aragur. 94, AM:t:'V AKredi Karta; Banka kart gibi Icredi kart da 5464 sayth Hanka ye Kredi, a ri ICanunu'nun 3. maddesinde tanunlanmistu. Bu maddeye gore, nakit kthianum gerelcmeksizin mai ye hizmet ahmi veya nalcit gelcme olanags saglayan uit,p11,4aru, varhgt bulunmayan kart numarasun ifade eder. Kart haveya fiziki Amb., nalcit lcullanmaksizm alts veris yapabilmektedir. Banka kart lie bu y6nde benzesmektedir. Zira artk gelisen telmoloji lie birlikte banlca kartlan Ile de. Ancak kredi kartmda Onemli than kart numaramdu. Wi yapilmaktadu faziki varliginin olmasma gerek yoktur. Bu yiinayle de banka kartmdan laktadir. Banka kart veya kredi kart sistemi kuran ve Karth sistern kuruluqu; 1?,k1^sistetne ere kart mkarma veya eye isyeri anlasmasi yapma yetkisi veren ANIL larclr Banka kart veya Icredi kart' duzenleme yetkisine?,cart cakaran kuruluts ip bankalar lie diger kuruluslandu. t fl e :Ktam,.. haldcmda bilgi balutuz; DCLGER Murat Volkan, Suglarl, Ankara,..s.ehyti4, ; ONGOREN Outset, Internet Bukulcu, Istanbul, 2006, s.49 ArENIDONYA Caner, DEGIRMENCI Olgun, Mukayeseli Hukukta ye Turk Hukukunda Suclan, Istanbul, 2003, 5.47 veridir.' YEN1- sisterninde saklanan her ey (bit yazt, bit resirn, bit program).--,it6,'unya/deoirmencl, Mukayeseli Ilukukta..., 3.48

6 858 Fatih Selami Mahmutoglu (ICIHFM C. LXX1, S. 1, S , 2013) Hart hamili; Hanka kart veya kredi kart hizmetlerinden ya radvan, gergek veya titzel kiyi ifade eder. =21 III. TURK CEZA KANUNUNDAKI BiLtiM SINLARI A. BILIS SISTEMINE GIRME (TCE md.243) Bilistrn Sistemine Girme Sugu, 5237 sap": TC1crur. :kind kitabtrun, top, luma kars: suglara yer veren kismunn, Alanznda SuclarMibit. hkh onuncu boltimande, md.2431e dazenlenmistir 7. Temel olarak bu bir bliirn sisteminin batanune veya bir icsnuna hulcuka aylun olarak t royel yea orada kalmaya devam etme flu, yaphrun aitma alinnustr. 1. Sugla Korunan Hukuksal Yarar _ Gelisen telcnolojtyle baglanth olaraic, bi1iim sistemleri aracfaglyla*. Ian isiernierin say -1st her gegen gun artmaktachr. Ancak sôz konusu sister-we tercih edilebilmesi igin Icisilerde bunlara yonellic graven flicrinin tam olrnagree4 relcmektedir. Yasa koyucu da, sistemine girme sugu lie bunu esaipj a: rak, bi1iim sisteminin güvenligini9 koruma altma alnustrlo. Aslinda guveyilio l, 6 Bu beham basligt, TBMM Adalet Komisyonunda "Bilisim Sistemlerine Kargi Suialf olarak kabul edilmisti. Ancak, TBMM Genel Kurulunda verilen bir onerge bah:1m basligt, Tasanstnda oldugu gibi, "Bilisim Alatunda Suclar" okat,:ge ''' Mist Sistemlerine Karst Suclar-basleyz, biliim suclanntn sadece bilwtm sistemlenre kart suclan ihtiva ettigini dris-iindfirmesi bakmundan yerinde degudir. Plitekitn,hrtimi m " suclan hem bili. sim sttemlerine kart suclart, hem de bibint sistetnleri lcullantlarakkk, nen suclan ifade etmelctedir. Bu baktmdan kanun tasanstndan aynlmastru ye.ffil 'ar bulmaktaytz. DEOIRMENC: Olgun, 2004 Turk Ceza Kanunu'nun Bilisim SU:Ortni. Salunundan Degerlendirilinest TBB Dergisi, Say1:58, Mayis/Haziran;Nt s.198;aym Ora icin aynca blcz, YAZICIOOLLI Thmaz, Bilisim Supra; HPD,Hulcilid. Thrum ye Haber Dergisi, Sayt2, 2004, ' Alman Ceza Kanunu StGB'de bizdeki 243'e yalcm sug, 292a ve 202b maddeleriylp `mei hayat ye su- alarumn ihlali" bolamiande ye yazasarak haberlegme strlannua; 1/411ali" (m.202 Verletzung des Briefgeheimnisse) kapsamtnda yaptanm altma altnnustii'4almr CK'nm bizdeld 243. madde dilzenlemesine karstlik gelen ve ;arm Bilgisayar Ceza Ilukuku'nun celcirdek hükmü than 202a rnaddesi dilzenlemer, 243'e gore Ozellik an eden farklan, biliim sistemine girme veya erisim yerine v9pletf. ulasun veya erisimin yolurra agmaktan bahsetmesi ve sucun meydana gelme,s.,* orada kalmayi aramayarak sadece verilere erisimin orainiin agthr.astrn yeterli saytatt swim" ERDAO All Ihsan, Silisim Alanmda Sucks" (Tar ' k ye Alman Ceza kunda), Gazi Oniversitesi Hukuk Falcultesi Dergisi, C.XIV, Y:2010, Say1:2, s.28te 8 TCK 243. maddenin ilk halinde, buradalci "ve" baglact "veya" selclindeydt Kurulunda yapilan gonismeler lie degiscirilerek "ye ha:ini alimstn. 9 Doictrinde bir gorose gore, sugun maddi unsurlanndan clan bilisim sisteminde kag.tefis" devam ethic gerekce gostenierek korunan hukuki degerin sistem govenligindenkr bilisim sisternini kullananlarm belirli bit- sareden sonra cal:nits= edilmemesi oldugu ifade edilmistir (KARAGOLMEZ Ali, Billstm Suglan ye Sorusturma-Kovusthrnkfe releri, 2.basr, Ankara, 2011, s ). Kanaatimizce salt rahatmz edilmeme.s14 korunan hukulci deger balunundan oldukca dar bir anlam :fade crier Bu sucla en i fazla hulcuki deger korundugu icin bilisim sisternini lcullanan kii1erin rahatstz0 memes: korunan hukuki degerlerden sadece bir tanesini obasturmaktachr. AK1NC: Filsun Solcuilu, Ayrupa Konseyi Siber Sue Sozlesmesinde Yer Alan gri Ceza Hukukuna Hiskin DUzenlemeler ye Ozellikle internette cocuk Porno:Sr:4c IOHFM Sayt1-2, 2001, s.14; DOLGER, Billim Suclan, s.214, MERA'Ntllti, 1.14 ICC,eawmaE crolind;nc,tr,wic. haarin Wing ty,soreyeba 2. a. Kai Jiniarak, = tarafindas SO2 menfaat Cgar ba b., Bit Z!0' -;agmekte lveza-tim.^-cist =blan 'gig& ha ". sati, X( 111ARTUK 5Prhi, IAA A`iu.,A1 : UK,,if SAR t Ref's jsflsi gt rnare X.IFak &terrain kilcb "1 4,11ttlisim C4Clar Sunne Ala Si h e'lda*ice - }. 10Bit Ili 4d11,sut 'cgice:d

7 ry Su Ozerirr olaraktii :isternleline kim b zdarak ml yen. tm Suclkin ran 20 PD H lenyle go num -astir. Tark Ceza Kanununda Yer Alan Biltim Alanzndaki Sue/01r ye 859 Karadasilan Sorunlann Yargt Kararlart /szginda Degerlendirilmesi il 1 astna yonelik amacm yarn &Ira daha sonra olusabilecek hit=idc ye,dotioctincilik suclannm da engellenmesi hedeflenmektedirli "- Urger taraftan bir sisteme hukuka aylcu: olarak girilmesi ye orada kahnaz' ile sistem maliki veya lcullarumsuun ozel hayatuun gizilligi veya dokunul-,mazi1"0 sularunn masumiyeti 13, haberlesme harriyet1 14 gibi farkh tardeki :151 'cli h aidurun ' da ihlali gandeme gelebilir. Sas konusu yasal dazenlemeyle, 1.4 nm,,,ipps) -14ileng h- ak ihlallerinin de Online gegilmek istertmistir 15. Bu verilerden harearnab kefie avian sue dpi ile birden fazla hukuki degerin korunmakta oldugunu?hl, :tipvelebiliriz. itie: ak (111:1 Yla stemle Imam esas ulven lil :nlernesr Inc verircrew ;elmesi itise sayk :eza Hulalitio s.287. BMM Gefielf ide kalmaa tit nden nesi olchrger sturmitelti neme sus}, ucla birder:4 rhatsiz ed4. ii ".4 klan Mac* )rnograborl." VIERAN iti:14; 2. Maddi Unsurlar ' a. Fail % 4..1(anuni chizenlemede sucu isleyecek kisiyle ilgili "kimse" sozeaga kullaak, herhangi bir azellik belirtihnemistir Bu nedenie andan suc herkes Sagicift, n islenebilirio. 14,4rS(5 ' z konusu suc gergek kisilerin yam Kra, bir tune: kisi yararma haksa minfaat saglamak icin de islenebibr. Boyle bit durumda, TCK md.60'a ere Ititinlifsbalamindan gavenlik tedbirleriain uygularirriast mlarrtiluin olabilecektirl 7. 4a". IA A 4.6s,, 1...3). Magdur n.it Bilisirn Sistemine Girme Sucu, magd uru balummdan bir ozellik Osterinemektedir. Bu nedenle bu sugun magduru hukuka aylun sekilde lasmen ReTra7tamarnen girilen ye kalmmaya devam edilen sistemin maliki veya kullaru- 11/4 plan herkes olabilir. Suc dolayisiyla birden fazla kisinin haida ihia: edildi-,it gvide; haklan ihlal edllen Idsilerin her bin rimgdurdur 18. "1v it i Yeni Tfirk Ceza Kanununda Sahtecilik - Malvarhgr Bilisim Suclan He Ekopilmi Ve Tiearet Alatunda Suclar, Ankara, 2005, '!",, RTUIC Mehmet Emin, GOKCEN Ahmet, YENIDCNYA Caner, Turk Ceza lianunu trhi, Ooze Hiikiimler, Ankara, 2009, s.4630 ti,!ei 1 12:13,ARIAR Ali, Thrk Ceza Hukukunda Bilisim Suglars, Ankara, 2011, 5.15 s 1:3.ARTUK/GOKCEN/YENIDONYA, Dark Ceza..., s 4630 b AA6SAR Osman, GOKCAN Hasan Tahsin, ARTLtic Mustafa, Yorumlu Uygulamah Turk,,Ceza Kalman, Ankara, 2010, s saralcsi Wirers icin blcz:ketizmen Muammer, Tiirk Ceza Hukukunda Bilisim Sudan, E 'A t.ak4cara, 2008, s 9g kt s IS,1---i. eneak profesyonellik bahis konusu oldugunda, uygulamaya yansidti yabanm 40 terrninolojiyle akin ilk gelen hacker ve cracker Icavrandandir. Bunlan lasaca acrldamak gefelcirse; hacker "belmek, kesip atmak, yontmak, becermek" anlamlanna gelen Ingizl.tit.?" "hack' ffilinden turetilmistir liackerlar "sahip bulundugu teknolojik aygitlarla bir ititie IS.Ar-sim sistemine kisisel verileri elde etrnek veya sa_htecilik, dolandincilik gibi cesidi,...su an islemek icin hukulca aylan olarak erisebilen kimselerdir" Cracker ise Ilirkcede viiit,,. aegiemircha" mkanasma gelen crk haca h s viyde d ttretil mistir. Orackerlann teknolojik gore er d oransa da.p- edidi fist. e Aynca tete?, dim. de, bhuman k ri hackerlara ' ei7ariltli: l' elackerlar ise ilkesiz davramslar igerlsindedirler. ARTUK/GOKCEN/YENIDONYA, 'Park r , I.Ct*Lze Kr... " i1 Ktiqilerjr, Ce7R1 SOrUrrallUgli hakkmda genel bilgi icin bticz; KANGAL Zeynel, Titzel Lz,±4 ile rin 18 Ceza Sortunlulutu, Ankara 2003 "Bir bankanin bili sim isternine &Ir. erek, g milsteri bil ilerinin incelenrnesi durumunda..,1-.;a8ilen incelenen 'h;rbir 8 milsteri sugun magduru oldugu gibi, banticantin tazelicisiligi ue suctan zarar Oren durumundadm." Bunlann rilsinda bir kimse, kisise: dosyasim Vcadarn a. In bilgssayarinda ' muhafaza ettiginde ve bu sisteme hukuka aykm sekilde f r a " it. 11,., :II

8 47"1 Ivrtit Fatih Se1ami Mahmutoglu (Irrix.Pm C. DOC!, S. 1 s , 2013) 4 2c. 'raze: kigiier balctmindan hak ihlaileri olustugunda ise, buniar h sugtan za_rar goren sifatun kullanmak gerekecektir 19. c l t Sugun madch unsuru, hangi yolla olursa ols-ar. bir Mligim ststeijilth, bah-mane veya bit Insmma hulcuka aylnn gekilde girrnek ve 20 orada kaltbu. devam etmektir21. Bu nedenle sugun olugmasi igin sadece bilighn siste4; girmek yeterli degildir. Belirli bit sine sisternde kalmaya devarn etmek dele r'e: 1dr22 GOruldfigil Czere, girmek ve kalmak geklinde bin icred, digeri ise "" iki hareketin bin arada olugmasi gerekliligi nedeniyle bu sug, gok harekettilba. sugt-ur Aynca fiilin icrasi sfirdugil igin kesintisiz (Intittemadi) niteliktedir 2g.. Maddede bahsi gegen "girmek" fiilinden kastedilen; bin blligim sistelit tarneunma ya da bin pargasma ulagmak, icerigine dahil orn :alcur24 Daha te ----t ulagilip girig yapildienda, hem bligisaym sahibi hem de veri sahibi sucun rnait oiacalcrin ARTUK/GOKCEN/YENIDCNYA, Turk Ceza..., s.4639, 4640; YA34 - GOKCAN/ARTlic, Yorumlu Uygularnah..., s.6739 S Ancak Meran, fuze: kisinin bu sugun rr.agduru olabilecegini kabul etmektedfil RAN, Yeni Turk Ceza..., s.364) h 23 tavrupa Konseyi Siber Suc Sealeenesinir. 2. maddesinde, bilisim sisternine 11 4' aylcri erisim, sugun oluenan icin yeterli sayfirms, failin aynca burada kalmaya dealt. etrnesi aranmarrustm Mukayeseli hulcukta genel egilini bu yondedir Su itifiatin TCK'run "hulcuka aylun erisimi" sugun olusmasi balanundan yeterli saymamasge, rinde olmarrustu. Bilisim sistemlerinden hakmz kazanc elde etmek isteyecek Ida bu crilizenleme sayesinde higbir yaprinma maruz IcaLmaksiztn istedilden Icadar, VIE sistemlerine girecek, amag suclan gergeklestirmek konusunda daha elverisli ortarna sahip olacaklardir Orneen, bankalann gavenlik kodlanni, sifrelerini icirm -kk suretiyle bilisim sistemlerine girmek sug teskil etmeyecektir " (ARTUK/GOKCENAT., NIDONYA, Turk Ceza..., s, ; MAHMUTOGLU Fatih Selami, Karsliasvil Hukuk Bakimindan internet Sujelerinin Ceza Sorurnlulugu, IOHFM, Cilt:LIX, Sayifit -2; Istanbul, 2001, s.39-51) ',Pc sayth TCK lie bir karelasrirma yapriennzda, TCK md. 525/a ilgili dozemen"el ber.zer gibi gozuktur., ancak birtalum farichliklar icerdigi, bu nedenle de arid -44i konusu sugun eski yasada tarn bir kareligunn olmadie aniasilmaktadin cfinit7i5 sap's.: TCK md. 525/a'da dfizenlenen sucun olusabilmesi icin, verilerin ele geginlintni gerelcrnektedir. TCK md. 243 balammdan ise eski yasadaki -verileri die gegirmets0 aranmakezin, sisteme hulcuka aylun girme ve orada 1calmaya devam etme hatek71121 ' augun olusmasi aesindan yeterlidir. Bu suretle de, diyebilinz Ici, bilisirn sistrrtififs girme ye orada kalmaya devam etme, 5237 sayili TCK lie getirilen yeni bir suc tipirlik r ONGOREN, Internet Hukulcu, s.46 t 23 Sucun islendie yerin tespiti ise ban ihtimalierde oldukga karmaek gozfilcmekterliii, Ortada fiziksel temasla bilisim sistemine girme varsa eylem nerede yapfirrucont orada islenmis sayilacaktin Ancak, bilisim sistemine bin ag araciligi Ile girilmes1.4.,irumunda, sucun arag bilisirn sisteminin bulundugu yerde rut, yoksa hedef*iiii sisteminin bulundugu yerde mi islenmis sayilitcae noktasinda ortaya Hatta buniardan birinin yurtiginde, digerinin yurtchenda olmasi hafinde, taf3j daha da farkri boyutlara sinfficlenecektir. Bizce bu tar suglarda hem sisteme -giril e, arag bilisim sisteminin oldugu yer hem de hedef sistemin bulundugu yer sucufilice41 - rri digi yen olarak kabul edilebilin Aynca hedef lie arac bilisim sisteminin lark'i filkelerde bulunrnasi, sugun isiendle;81.10' dienda, yetki sorunlarun da beraberinde getirecektir. Hu konuda da yine suctirilieen r" die yerin tespitine ilislcin getinnis oldugumuz cfizfim lcabul edfiebilir. Bu dunrdirr birden fazla yetki sfiz konusu olass_km. kr 24 "Hareketin gergeklestirilmesi balurrundan herhane bin ern:lama da soz konusu din Bu konuda cesitli ihtimalier dustinfilebilir Ilk olarak, bilisim sistemine ag Ueerl% den ulaelarak yeti, program veya diger unsurlar ele gecirilebilin Ikinci olarak, sliiet., AbirWilal egii Ltzeivm,. cec lapgivir; 1?tti i'n ; soz ayitligi, l'e`femu,atgyar, chwa.eade georgekb 1151gui 1:414mu fta's, JOT ISigka ol 1.Bayleln mian stire mrin K ar a' acalic 411end?ilic l elf& OM' 23 "Bili: Lir herr -11,11t1,sug silam ±46 1.kIS. wcf, 97.1Vr) -a3 t7c Ipck thu ill 0E1 4 I

9 I. nevaire akinfi steminec. de 4.3,267" ffirgset, ketht154 terniki te nagd,!nil a deval. itila carla? imselerf rbllibh - tirfn-a 1ayr lern070 - ndat4.4 dal 705;, Le- siftt'- ekete; 3temine; ticteair:: sa,vps eshclt,if acaktint IsIPP I. jghyer listen; deg:it tste I i 712rk Ceza Kanununda Yer Alan Bi4im Alarundaki Suelar ue Karzlaszlan Sorunlann Yargz Kararlan.1.zgznda Deg eriendirilmesi binaniatimla sana; bit alana erisraektir 25. Bu erisfm, bir kimsenin ernanet ettigi bilgisayann agilmasi ye igindelci verilerin gander:imes:26 seklinde gerceldese- 5ileae6t gibi kamusal veya yerel telekotinikasyon rn aglan yoluyla veya Internet ' 716 bir bfigisayar sistemiyle de gergelclesebffir 27. Erisirnde, bag -lam:iran kab_.1olu-kablosuz Imam, mesafenin yalanhgl-uzakhgo sucur. olusumunda etkili,duirdir:: Sisteme e-posta mesaj: ya da dosya ganderilmesi durumunda ise bilasistemine girrne degil, veri gonderme soz konusu o:dugundan, girrneden lez 'edilemeyecekdr 2s. Ancak ganderilen dosyarun iginde yen a1a.n aratiborla bilia:m sistemine girmek murniciln ise bu durumda da programia_r bffisim ui41ie girrneden bahsedebffiriz. Bu durumda mail yoluyla ganderiler,.do-syfyi alan kisinin bu dosyayi acmamasi halinde :se tesebbils tarbsmaa iplabalchr. ; ya_ akalmaya devam etmek" ise, "bffisim sisteminin butnnune veya bin kis hyma:giren faffin, bu sana ortamda eylemin ciddilighn ortaya koyabilecek 6:- eficle bulunrnaside29. Soz kontsu lcavrarrun bu sekildelci izahl, akia suci.m, gerc'eldesmesi igin failin baskasma alt bir sanal ortamda en az lie kadar sure.ifidasi gerektigi sorusunu getirmektedir. Ancak mevcut dizzenlemede bu cevatu yen almamaktachr. Bizce btu - ada dikkat edilmes: gereken losta:s,jaitin baskasma ait bir asna girdigini fark etmesinin ardmdan, bu filli, 4dirmasi igin yetecek surede buradan uzaldasm 1.2aklasrnadigidir30. m sonlkn 21:146:bir.,A ' ifadeyle fail girmis oldugu sistemden gilcmasi imn ge rriaphlanaldi reku wan (clic_ hale getiren3 1) sfirede cilmmrmssa kalmaya devam etmis olacaktr.,, 13u baglamda magdurun zarara ugraym agramadigann bur (Mem: yoktur. ilifjciilde far- bilisim sistemine guip orada kahnasma ragmen, hicbir ven ve n 'Tenael _ ulastlabilir. Bu dururnda sisteme solcu:art, bir disket veya CD'ye kaydetme'x tatiretiyle veil, program veya diger unsur eide edilebilir Haman ifade edelim ki magdur reindan agilan bin dosyamn, baskalan tarafindan gonalmesi halinde (Omegin EnohitOnien) bilisim sisteminden verilerin ele gegirilmesi soz konusu degildir. COMM fail ttftrafindan sisteme herhangi bin mildahalede bulunulamarnalctadir. Ancak magdurun '94str halde tagi brak bilgisaynda an kayak bulunan bir dosyayt, Ica laillanarak agan ye igerigine nitfuz eden kimsenin eylemi 525a/1 kapsaminda 'vye veya deger- fareyi Bank. Diger bir ihtimalde sistemin dahil bulundugu aga mfidahale ederek, siste- :3141 /inn Veri nakli strasinda aga gonderdle verilere ulasilmasi soz konusudur. Son bir la- (ilk,,c olarak Ozellikle bilgisayann verileri islemesi esnasinda gesitli unsurlanndan yay- elektromanyetik dalgalann bin alma vasttastyla topianarak tekrar y erinin e,ditinesi durumu zikredilebilir." (YENIDONYA/DEOIRMENC1 Mukayeseli Hukukta.. eide, i.64:65; MERAN, Yeni Turk Ceza.. s365). 2.Plifisim sistemine girrnek suguyla kastedilen bilisirn sistemlerine. 'bilillufidahale degildir. SOzgelimi, bilgisayann kasaszu agaralc igindeki yapiacak donamma olan zarar fiziki ireic vermek bu sugu olusturmaz; bu durumda ancak kosullan varsa "mala zarar verme'', 151/1) sugu olusur" (TA8KIN 8aban Car.kat, Biligim Sudlan, Istanbul, 311,9 i.28). 40 halde biliplk bir bilesayann igine girip orada geceleyen 2008, kapsammda degerlendirilmeyecektir " (YA8AR/GORCAN/ARTUc, kimsenin Yorumlu eylerni Uygutains bu. all..., s Ayra gonis igin blcz. DOWER, Bilisim Suglan, s.2' 7). 51.(1V AR/ G 28 OKCAN/ARTIJC, Yorumlu Wygulamah.., s.6744 "ARTUK/ G OICCEN/YEN:DONYA, TOM Ceza..., s4631 : elktibg/ SO ,;,, " ARTK B KCEN/YENIDGNYA, Turk Ceza.., s.4631 / GO ICCEN/YENIDONYA, 'Dirk Ceza..., 9:1631 -typi:konu baklanda -uggitt, ONGOREN; mil "bu sug He sistem sahibi ya da "..u lculiarncisunn Orel edecek kadar lkiyeti kalimm ya da rneslek sirlan korunmaya galisildiendan bu degerleri ih:al, rt,ilialku, s.46). camasi yeterlidir." ifadeierine yer vennistir (ONGOREN, huernet 3 atzran, Yeni Turk Ceza..., s

10 862 Fatih Selami Mahrnutoglu oaring C. LX XI, S. 1, s , 2013) bilgi edinmeden sisteraden micsa dahi, bu sug olusacaktr. Bu suretle de sistemine girme bir tehlike sugu olarak nitelendirilebilecektir. 3. Manevi Unsur Bilisim sistemine hulcuka aylcan o:arak ginne sugunun manevi unagt.u., kastttr. Sugun taksirli hali cezalanduilmamaktachr Bu nedenle failln, ve isteyerek hareket ennis camas' gerelcir. Yasada herhang: bit saike medigi igin de failin sugu isleyis amamn.n sistemin govenligini lenmek, merak veya oyun Imam arasmda bir fark yokttr. Ote yandan bdiut gun olast kastla islenmes: de nromicandur. 4. Hukuka Aykinlik Bilindigi inere hukuka aylanhktan bahsedebihnek için oncelikle eylemin gergeklesmesi gerekmektedir. Tipikligin gergeklestigi dururniardalk -- rine olarak hukuka aylcrilik da gergek1esmistir 32. Bu karinenin gtimatfilebilmest igin ottali fiilin hukuk dazeni lie gatsmasun engelleyecek bir hulcuisa uygunluk netie' olmahchr. Bhiirn sistemine girme sugu balummdan sugun kar.uni tarunintg amkga hukuka aylanhk vurgulannus oldugundan doktrinde bu husus Fmk& Ozel aylarthk olarak adlandualmaktadn. Hulcuka Ozel aykinhk ha:inin siicnk pinde yer aldigt durumda hakimin, faith kast chsmda aynca bu Ozel aylanger, da bilip bilmedigini, buna gore hareket etneyi isteyip istemedigini de ara0: mast gerelctigi be1irtilrnektedir 33. Hukuka aylanhga ffikin bu lusa amiclarnadan sonra mceleme konusuylailgili olarak 5237 sayth TCK'da yer alan ban hukuka uygurduk nedenleri rinde durmak gereldr. Bu kapsamda ilk planda ilgilinin nzast akla gehnektedii : Gergelcten de baskasma sit her bilisim sistemine, sistem sahibinin rami- Ende giris yamlchgnula, kiinin fiili hulcuica uygun hale gelecektir. Ayr*Var ti sayian (rarazi) martin sez konusu olabilecegi dururn:arda da yine ayru sonuca,. ulastlacaktr sayth Ceza Muhakemesi Kanununda biliftn ststera:eriyle rak ban koruma tedbirleri thizenlenmistir. Buna gore, CMK md. 134'te din knen "Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlannda Ve Katilklerinde Arama;joj yalama ye Elkoyman ve md te duzenlenen a Telekomiinikasyon Yoluyltt,Yet, il./z4t#1. plan Ileasimin Denetlenmesi I1etiimin Tespiti, Dinlenrnesi Ve Kayda koruma tedbirlerin kosullanna uygun o:arak uygulanmas: halinde, kont(t( hillkmar.ft icra, hukuka uygunluk nedeninden soz edilecektir 34 Elbe** ginramtazde yaygm sekilde kullandan lien teknoloji laru...na cep teleforilara bilisim sistemlerini bilnyesinde bannthrdigindan CMK 135. Madde kapsanjuii dadm Ic 5. TC burg' sist :MiOk di ofariinda. raktedir teme, girl Ye Ildfet kg lit:het.katupha pc thuflur. gore de -figiflan 3 ia,egerlen 6. T( kada *nest 1 v 'CD Ithama S tirme /411(fur. 7 a tplit2e 0., i( 32 icel Kaphan, Ozgeng izzet, SOWER Adem, MAHMUTOOLU Faith S., CNVEI<F4c,i) het Suo Teorisi, 2. Kitap, Istanbul, 1999s ARTUK Mehmet Ernin, GOKCEN Ahmet, YENIDCNYA Caner, Cora Hukuku Ogel Mintier, 10. Bast, Ankara, 2010, s.714; MAHMUTOOLU Fatih SelEuni, 5237 Sayt5, Nisan 2005, s ARTUK/GOKCEN/YENIDONYA, Ceza Hulculcu Ozel Hilkumler, s.715 9YAI1 2i- Turk Ceza Kanunu'nda Hulcuka Uygunluk Nedenieri, Hukuk ye Adalet Dergisleyk iflake 15-be 4,LP ir ikair'm 3811/51r Si.ARTU: '40,4te eb -DEM: -PENc 6 rael...! 41

11 A. 13) de bili45. vi bitgreles e yer ye lemelea: Ian blj elikle 15' nlardai igin ort4dal luk ned'ent tanumnaa. us hulculti nin suet? el aylank:jal de a:an konusua: tenlen elmekteilitt nzast d:ak Aynca yin sonv0,,, le 4'te daze/pl.= rama, Kok ' Yoluyla 1,1; 2 Alnunay de; karig' ElbetteN efonlant02` kapsamibt Turk Ceza Kanununda Yer Alan Biliim Alanzndaki Suelar ye 863 karszlasz/an Sorunlann Yargz Kararlan 4zginda Degerlendirilmesi Nitelikli Unsuxlar -TCK 243. Maddenin ikinci filcrasmda sucun, bedeli kat -sit:ai yararlanda Sikeinler hair-janda islenmesi, daha az cezap gerektiren nitelikli Mr hal olaralc-a:dzerdenmis olup, boyle bir durumun varlt halinde mevcut ce2a, yen.bfariifiak4.indirilece1thr. Doktrinde bu baglamda 0.cret karszliginda girilebilecek tiwsistethe acret eidemeksizin girilmesi halinde yam:an ceza indirimi elesdril- ;rz'fekttdir35. Bize g8re is; belirli bir bedel verilmesi karszliginda amk olan sisferric'gririhnesi dururnunda cezarim aznihimast seldindeki dezenleme isabetlidir -yasaya baktigurilzda bedel karsiltginda yarakmilabilen sisternlerin neler soiabileceginin agalclanrnachgt gonldrnektedir. Burada soz konusu olan sistemler, ildrevkarstligmda igerigine ulastlabilen bilisim sistemleridir. Ocret karmligt hank veren web siteleri ye internet kafeler bu kapsamdachr 38. Yine acret kti4ingi lcullammlanna agilc olan elektonik assiv merkezlerinin, elektronik liftephanelerin, gazeteierin, dergilerin bu kapsa_rnda oldugu seylenebilir 37. poktrinde Internet senrisini saglayan sistemler ye dekoderlerin bedel itaale.fida yararlamlabilen sistemlerden olup olmadigz tartsma konusu ol- - A muspyr., Bir gonase gore; Internet servisini saglayan sistemieri de bu knalam Yta _Psanizilda degerlendiriticen, dater gertis bunlara ':'CK md. 163/2'de yer \Teriyararlanma sugunun uygulanmas: gerektigini belirtmistir 38. Bize goie de Internet servisi saglayan sistemler ':'CK md.i63/ 2 kapsammda telefon 171alfrap'ile frekanslanndan veya elektromanyetik dalgalaria yamlan lfreli veya -sgreptiyayudardan sahibinin veya zilyedir.in nzasz olmadan yararla:nma olarak degeilehdirlirnelidir. 6. Netice Sebebiyle Agirlagnna Hal :TCK md.243/ 3 uyannca bilisim sistemine hulcuka aylun girmek ve orada kalmak CUli nedeniyle sistemin igerdigi verlierin yak olmast veya degistitilmesi halide cezanm arthnlacagt hulane baglanrrusttr. Burada sug islenmesindeki irade Einem tasunaktachr. Qunke kast, p-cli.jf ye kahnaya devam ettigi sistemdelci verileri degistirmek veya yak etmek olifiamalidm Aksi hakle, burada TCK md.243 degil, asaglda agdclayacagumz nye. 244'te dizzenienen Sistemi Engelleme, Bozma, Venter: Yak Etme veya Deglcinne Sugu tarnsma konusu yamlacalchr Sueua ozel Gortinii *ekilleri a. Teaebbiis BP,i im sistemine girrne sugu, sisterne girmekle tarnamlanmayan Mr c-ek harelcetli sug olmast nedeniyle tipik hareketlerden yalruz birinin,asletunesi sugun gergeklesmesi balammdan yeterli degikhr. Faffin, bilil-n sistcratae girdikten sonra orada kahnasz da gereldr Bilisirn sisternine girme su- SW?a,. icra hareketleri yanda kaldiginda teaebbilso miunkundar. Ornegin; bin iver Yen. or Orel HP: SO 35 1'7-CAN DUITI111 3 ERDEM Mustafa it, ONOK R. Murat, Teorik Ve Pratik Ceza ozel,111,11tuku, 7.basi Ankara 2010 s WBili in; Sudan, s ts:.1:4pagizilmez, - s s9.yenido NYA/DEGIRMENCI, Mukayeseli Hukukta..., s 19 IIRMK /GOKCEN/YENIDONYA, Can Hula:1(u Ozel Hilkuraler, s.715 TecebbUs haidcmda bilgi igin bkz: SOWER Adem, Suea Tecebblis, Istanbul, 1994; ci nt,e,,mirb Timur, Ceza Hukuku Genel Hint-limier, Ankara, 2011s , I zzet, Tiirk Ceza Hukuku Genel HUkUnger, Ankara, 2009, s.42: -444

12 864 Faith Selami Mahmutoplu (11:1HFM C. LXXI, S. I, s , 2013) 11' bill im sistemine girdikten sonra bir engelin ortaya clic:mast dolayistyla devam edemeyen fail, tesebbfisten sorumlu olacalctr. Bu gergevede ele rin kesilmesi, sistemin kilitlenmes1 4 I gibi durumlarda sug tesebbtis a taln,e. smda kalacalcur. Diger taraftan failin bihsim sistemme girdikten sonraplie'n1 iradesiyle sistemden gdcmasi gonallii vazgegrne teslal edeceginden `c4 " ilikin ceza sorumlulugu bulunmayacaktr. '&113,1 olacaktn-42. b. t tirak Sugun bit diger Ozel gonimas sekli o:an ictirak balcur.indan is; btilth herhangi bit- ozellik an etmemektedir. Genel istirak lcurallan burada c. ictima 13u sug.la ilgili olarak ictimac bahsinde; bilisim sistemine hulcuka;asirop sekilde girme ve kalmaya devam etme fillinin, bit kisiye kars: ayrn suc karanyla degisik zamanlarda islenip isienmedigirdn degerlendirilmesi gerercfr; Eger eylem aym kisiye ait bilisim sistemine yonelik islenmisse, zincinenik4- kimse:ere ait billsim sistemine yonelik huldimieri uygulanacaktr Farkli migse de magdur say:shwa sug olacaknr Zincirleme suga iliskin baska bit husus, sisteme huicuka aykm 1.0etgirfimesi hareketinin, hem bilgisayar sahibine hem de o bllgisayarda kisiseb r, dosyasun muhafaza eden veri sahibi figuncil lcisiye karsi islenrnis olmasidirj% dt.rumda ayni neviden fiicri igtima si5z konusu olacak TCK :rid. 43/2 atfi niyle de zincirleme sug Makiimleri uyguianacalctu -44. Bit biliim sisteminde hattn koprnasi nedeniyle sistemde kaimarkipe olunmasi halinde faile, yaprins oldugu bit-den gok eylem nedeniyle TCK4r: 43/1'e g6re ceza verilmemesi gereictigi ileri suralmastur Bizce de bu duntiat failin hareketlerini hulculd anlamda tek bir hareket oiarak kabu: etmek,,15ai4, bit anlatun:a tek bit sugun varhini Icabul etmek daha isabetlidir. Bunlann yarn sira beliranelir.z ki anilan sugun, bilisim sister:ad-1/41r rilerek islenmesi zorunlu bulunan baska bilisim sugunun islenmesi b lavididan arag sug niteliginde oklugu yonande doktrinde gorusler vardn -. hirsizhk (TCK md.142/2 -e) veya dela:ida-lc:11k (TCK md.158/14) suglanngrilp mek kastyla biliim sistemine girilmesi halinde bu suglara nazaran,gegat*r niteliginde (niketen-tuketilen norm iliskisi) oian TCK md. 243 uygulanmayaw belirtilse de burada TCK md. 42'de dazenienen bile ik suc soz kornistagg, Bilindigi gibi bl rnaddeye gore, biri digerinin unsurunu veya agulastncimoe' nini olusturan fillet-in varhgt halinde igtima kurallan uygulanmayacalctu rtgy baglamda TCK md 243'te duzenlenen bilisim sisternine girme mien, TCK.W. 142/2-e ve md.158/1-fagismdan cezarnn artmasma neden olan nitelik14111,4 1: 1 r9,1 oldugundan fail yerine g6re nitelikli him:7.11k veya rutelikh dolandmainctaii rumlu olacalchr 45. Dolayistyla bu hususa ilikin oiaralc doktrinde ileri surg MERAN, Yeni Turk Ceza..., s Suca istiraic halclunda ayrmtili bilgi için bkz: MAHMUTOGLU Fatih Sifia Kueurluluk Prensibi Agurindan Azmettirenin Ceza SorumluluEu, 10HFIAe. I.X111, Says.1-2, 2005, s Gerek kavrarn gerekse sonucian balanundan ictirna hakkinda aynntili bile-10( 1*c: 1cEL Kaphan, Suclarra ictimar, Istanbul, YENIDONYA/DEG:RMENCI, Mukayeseli Hukukta. s CARAGCLMEZ, Biliim Suglan... s.196 gfbr seli:de, sa11101,. heihgnp tillacakt2 teif sonr exig. 141T-4 inp-4 bij lanilrfov 136:4 Yi ino0c1c, lekcsi Aritana jndhila ltkqcii ger:e.gi, B4 tir e. l A Si.43r11V C.rg ñip - 713tt zinlenn Vreyileri thine, ye 2. 13; f1pia'p tat -146 TENtr '117eprik 'oparug 3 lbraska tdinet ekild 46 boolg 19' TKSIC ' tii4a. Y.kui , 44si,fyaktr,

13 ktriklv. asania kekili, U SU bu s7i.te; gegera ' a ayloti= = gerelar me Ingz agg. k islet *cid* sisekbri, ndir,173iv tfi neat' nan'lly0p 'CK 41%, unnitsi; c, baliq t Critic"; Mk:LC:41W ' mu isie7 ; lecit tit, nayacag. t k tusu4r4 4 id nesle Fs, tjctr. 9i1 fck IT),t St& _ di uns4' ktan sot sürü Turk Ceza Kanununda Yer A/an Bili*im Alarundalci Suglar ye 865 Kar.pla.plan Sorunlann Yargt Kararlan Itainda Degerlendirilmesz ofail,aadece amag sugiardan cezalandmhr 46" gonisane kattlmamaktarz Fakat sanigm, banka hesaplanna internet fizerinden gins yapmasi, fakat hesapta herhangi bir oynarria yaprnamasi halinde sadece T.CK md. 243 uygularna alam bulacalciar47. "Bu suglann bir biiim sistemine hulcuka uygun sekilde girildikten'sonra gergeldestirilmesi halinde, gergek igtima kurallan uyarmca fail her iki 4's_tigtan da cezalandiniacaktrth" seklindeki gonise de yine aym nedenlerle katl- Orddigimizi ifade etrnek isteriz. Diger taraftan bu sug tipinin yapisal Ozellilderi nedeniyle filtri igtima laralerinin uygulanabilmesi olasthfa ile de karsilasilabilir. Ornegin; TCK md. yer alan "Hukuka Aylan Olarak Verileri Me Gegirme Sugu"nun olusintim 1cm TCK md. 243/ I'deld sisteme huicaka aykul olarak girmenin gerelanektedir Bu durumda fail te'x bir fill ile birden fazla sugun olusmanna sebebiyet vermektedir ye en air cezayi gerektiren sugtan dolayi ceza- lanchnlacalchro. Tesebbils asarnasmda kalrms "Hukuka Aylcm Olarak Verileri. Etc, Gecirme Sucu" s6z konusu oldugunda da sorun yine fikri igtima lcurallan f teregt " gozumlenecektin. LI? B. SiSTEMi ENGELLEME, BOZMA, VERiLER1 YOK ETME VEYA DE- BiltiRME &CPU (TCK md.244) 1. Genel Olarak 4 t,s Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya degistirme sugu, 5237 TCK'mn ilcinci kitabunn, topluma karsi suglara yer vet-en tetanal Insult- 412m, "Bilisiim Alarunda Suglar"baflkli onuncu bolümu altmda, it-id. 244'te dii e,1*mnistir50. 13u halciarnie, bir bllisim sistemmi engelleme, bozma, sistemdeici erileri bozma, yok etme, degisdrrne veya eriseraez kilrna, sisteme yen yerlesis VErrie ye var olan veriyi baska ye-e gonderme yaptu-un altma a1mmistu- 2. Korman Hukuksal Yarar 3. Bu sugla konman hulcuksal yarar, bilisim sisteminin igerdigi veriler fiz,erinde tasarruf yetkisine sahip kisinin, verilerle olusturulan (yezilim, ekonomik A iyenidonya/degirmenci,_ Mukayeseli liulculcts..., s.22; TEZCAN/ERDEM/ONOK,.4:Teorik Ve Pratik..., s.772; Difig.GER, 3i1iim Suchn, s.226.$sanigin, )(atria= yetkilisi oldugu Imalat Prizarlarna Sanayi ye Ticaret Limitedsirked- 4re.:,t,, riin, 'Thrldye E. Bankasi Denizli subesinde bulunan hesabma internet tzer:nden izinsiz ancalc sirkete alt hesaba girdikten sonra bu hesapta oynama yaparak X.Olca hesaba hayale yapmachgunn iddia ye kabu: olunmasi karsistrida sanin ey- 9 e,minin 5237 sayth TCK'nun 243/ I.maddesinde dfizenlenen sugu olusturdugu gaze- ;,, elidir. Yargday 11. CD, tarih, E.2008/18190, K. 2009/3058. Benzer blcz Yar&tay 5. CD, tarih, E.18190, K.3058 ja BO ER, Bilisim Suçlan, s ; PARLAR, Turk Ceza..., s. 18 4'9 50 rvsk1n, Bilisim Su 9 art, s kall i Ceza Kanunu StGB'de, 244. maddeye yakm sue, 303a ve 303b maddeleriyle eac rar venue kapsarrunda yaptmm altma alinnustr. sistemlerinin islevine unlyin dogru bir sekilde faaliyederine deyammin terr.ini amamm gaden 303a ye 1,360,3 b maddeleriyle TCK md. 244'tekilere benzer thizenlemeler igeren Alman g,ttp,nuda.. Size gore azellik an eden farldildclan, genel Marsh verileri detistirmekten.e.ttletmesi ye bilgisayar sabotak suguna ismen yet- vermis olmasidir. Ancak gerek bu P)...1 ifidemenin gerekse TCK md. 244 chizenlemesinin neticeten sistemi ye yamlimim chlzeyde ye yeterince koruyucu nitelilcte oldugu saylenebilin" (ERDAG, lsleme ye 941Ye., 8.293, 294) ttir FT 111-r.L

14 ,AWIr ricwzry Fatih Se1ami Mahmutog1u (I171IFM C. LXXI, S. 1, S , 2013) bilgiler, bilimsel galisma gibi) degerlenne herhangi bir enge: ya da gecilcme4,. samadan ulasmast ve kullanmaszehr Maddi Unsurlar a. Fail Kanun sugun faili ohnak bakimmdan herhangi bir suurlama getin neak ran4 ginden, herkes fail olabllir. Sugun islenmesi suretiyle bir tazel kii ya hakszz menfaat saglanmasz durumunda ise tqz& kisiler sug faii olamayaca61.., dan cezalandutmayacakur Ancak TCK md. 246 atfiyla, TCK rnd 60 uyir. lama alam bularak tazel kii hakkmda graven-lk tedbirine holcmolunacaktm l 4 b. Matdur Bu sug tipi magdura balcumndan da bir Ozeflik gastermemektedir. tgeyisi engellenen, bozulan, yok edilen veya degistirilen sistern therinde hak satilbi kimse, sugun rnagdurudur. Failin eyleminin birden fazia kimsenin haklcm ettigi durumlarda, bu kii1erin hepsi magdur szfatm kazanacaktir c. Fin TCK 244'delci duzenlemeye genel olarak baktgunizda; bilisim sistenunin is1eyisini engelleme-bozma, verllere zarar verme ye bilisim sistemlerini kullarzarak halcszz menfaat saglanta fiillerinin cezalanchnkhgi gorclmektedir. Sugun maddi unsurunun izaln balummdan sez konusu dozenlernede, bahsi gegen bu hareketlerin her birini ayn ayn agfldamakta yarar gennekt " Buna gore; I, /Maim Sisteminin Ialeyitiini Engelleme veya Bozma (TCK md.244/1): sisterninin i1eyiini engelleme veya bozma fi11, TCK 244/1'de yaptnin altma almmzstu - Sug, engelleme" veya "bozma" fifaerindeti; bh-inin icraszyla gergeldesecegi igin segimlik hareketlidir. Engellerne ve bozmadan ne anlasilmam gerektigini kmaca izah edecek olursak; engelleme, "sistemin geregi gibi calzsmasuun on1enmesi, faaliyecue lcapasitesinin szntrlandlnlmast, sistemin isleyisinin yavaslatzlmact ya da tamu, 52' Bunn gore, isleyen sisterne yoneltilv, men kilitlenme noktastna getirilmesidir cek yogurt elektro manyetik dalgalarla sistem merkezinin etldlenmesini s4-1' lama ya da sisteme yamlacak mfidahaleyle isletrn sisteminin gegici sure dewe dist taralalmasz, sez konusu kavram dogrultusunda sayllabilecek Orneklerdat dir53. Bunlann dzsmda bffiim sistemi hig kullandmaksizin, bir ig agda (ha: net) bilgisayanan birbinne baglayan kabloiann kesilmesi veya sistemin iieyiinin yavaslatilrnas:, sisteme bilisirn vire:se ya da mantk bombasz,lgipi- I. MERAN, Yeni Turk Ceza. s ONGOREN, Internet Hukulcu, s 48; Engelleme balcmmdan bilisim sistemini kesinczy reugratmarun gegici ml yoksa sfareldi ml imam gerektigi doktrinde tartzsma yaratmisa& Bu dogrultuda ARTUK/GOKCEN/YENIDONYA; sistemi kesintiye ugratmarnn gegiei ()Imam gerektigi, MERAN, DOLGER ye YA$AR/GOKCAN/ARTU2, gegici veya stare** mast arasmda bir lark olmachga yominde garila bildirmitir. Bizce de sisterni ezigelle At. menin gegici veya sfunldi Imam arasmda bir lark savunan :kind goitk daha isabetlidir. (ARTUK/GOKCEN/YENIDCNYA, Turk Ceza. s.4661; DOLGER,'13 sim Suglarz, s.234; MERAN, Yeni Turk Ceza..., s.371; YABAR/GOKCAN/ARTGc) 1Y7 runnu Uygulamalz..., s.6758) 33 DEOIRMENCI, 2004 Turk Ceza..., s tzt V. 7 r. 5, Lt.a.

15 ge: g..* Ip '13) ;ecilctnek4e, t gerirptedj.. Li YalAlias maya UM tacakt4, e hak s aalcldrir in sistetn*?tint kullgq, r. dazenlerfte-ck gerrnelcag :md.244/xis CK 244/gd, C filllerina izah edessic ri, faa/iyet,n, ya da trinyai me yonely_ - nmesin: se. ci sare de0 orneiclerdp.: : agda (Mir terrain okic,v bombast r!mini kesi4 ft na yaratmw, Imam geciiii eya s istemi en24, ikinci ev.y DCWER N/ARTUOilt Tint Ceza Kanununda Yer Alan 131lisirn Alantrula Ici Suglar ye 867 Kamla atlan Sorunlann Yargt Kararlan lst gmda Degerlendirilmesi ztir a4l-7,1)1r yamhann bulaatirdmas: ya da sistemde olmayan bir aifrenin sisterne yerlestkihnesi veya mevcut aifrenin degiatirilmesi de enge11emedir 54. :Bozma ise "sistemin veri isleme faaliyeti yapamayacak hnip getirllmesi- &Or: Sistemin olagan ve normal koaullarda yerine getirmia oidugu i levini )rapainaz hale getirmesi bu kapsamda bozmadir 56. Bozma biliim sitemi.10.00alaralc, sistemin batarnine veya bit lc:sauna yenelik gergeldeaebilecegi ittiisieteme fiziksel madahaleyle de gergekleaebilir 57. Verilere Zarar Verme (TCK md. 244/2) sistemindeki veriler: bozmak, yak etmek, degistirmek yeya sisteme ven yerle*tinnek ye var olan verileri basica bir yere gander- 40k: 1-Olen, TCK md.244/ 2'de yaptrim affirm almmtatu 68. Maddede bahsi gegen bu rseginilik hareketlerden gergekleamesiyle sac tarnamlannua olacaktr. :Arulan kavramlan agaklamak gerekirse; bozmak, vernerden elde edilmek iistenenlaydaran, detiatirme, tarnamen veya losmen taluip etrne gibi hareketlerterffkle edilememesini saglamakbr. Biliaim sistemlerine sma-n ye vinls olarak :a.",10elmlan programlar vasstastyla sistemde yer alan verilerin tahrip edilmesi Nzraaya Ornektir 69. Sisterain fizild varligina yamiacak madahaleler balamm- dkrqae;igindelci vernerin de zarar gorrnesi halinde, verilerin bozulmasmdan saz ];11e12.4:r6., Yok etmek, verilerin ortadan Icalchnlmast anlarruna gelmektedir Verne- 'silinrnesi veya bulundugh sistemin biçiinlendfrilmesi haseketlerinin yok evrite. oldugu soylenebilir. Bu hareketler sisteme faziksel madahale yoluyla ola- Eite"cegi gibi bit agla baglanmak suretiyle de gergelc1eatirilebuir 61. Degictirmek, veriler azerinde yapilan bit tar manipalasyondur. Verilerin naaka. biginilere solculmast, yeni igerik kazandanlmas: veya niteliklerinin degiatiarnesi bu eyleme Ornek teakil eder 62. trizilmez kdmak, "verilere enairni saglayan yollann (path) degiatirilmesi feya.silinmesidir63 Bu haide asluada veriler magdurun sisteminde oldugu h'alder fail, yaptagi birtakun j1emlerle, magdurun kendi verilerine ulaamasim titialeansiz hale getirmektedir. Sisteme yen i yerleztirmek, "sisternde yet elan verilere herhangi bir za-. :rat:'vermeden, onlara ulaama imkanun ortadan lcaldirmadan ek birtalura veri- 1, 51/4,R1317,GER, Bil*m Suglan, s.234 S ON,GOREN, Internet Hukuku, geran, Yen! TOrk Ceza..., s.37:, K/GOKCEN/YENIDONYA, Turk Ceza..., s sayil!carman balanuncian daha once de yamms oldugumuz karsclastrmaya burada - tet v ermek isteriz. 5oyle Id; TCK md.2441in 765 sayth yasamn 525/5-1 'de Mizen-, "sistem ye unsurla_nna zarar verme sucunun" karsiligt oldugu anlasurnaktathr. elk yent duzenlemede esldsinden farkh olarak madde metninde "zarar verme" tentereih edilmedigi gdralmektedir. BOylelilde bilisim sisteminin donarum kismtna YtTlacak main zarar venue kasu taswan eylemler, bu madde kapsarm chquida rutul, it Turk Ceza..., s ,1:,...K /GOKCEN/YENIDC:NYA, Tilrk Ceza..., s.4666 ;-..cu ujer. Bilisim Suclan, s IigryGER, Suclan, s 237 ARTU K / G OKCEN/YENID'CINYA, 'Park Ceza..., s.4667

16 868 Fatih Salami Mahmutoglu (101-1FM C. DOCK, S. 1, s , 2013) led sisteme ilave etmektir64". Bu durumda verilerin güvenilirlij -* al.. gormektedir. Var olan verileri baaka yere gondermek ise, magdura aft verderin farki bir bi1iim sistemine genderilmesidir. Biliaim Sistemini Kullanarak Hakstz Menfaat Saglama md.244/4) TCK md. 244/ 4'te I. ve 2. filcm:arda tarumlanan fiuierin isienrcesi siket tiyle kithin kendisinin veya baskasnun yaranna haksiz bir cdcar o:arak dfizenlenmistir. Fakat kanun koyucu madde kapsanunda sayilan ftc rin islenmesi halinde, baskaca suelann olusmasi ihtimalini de gozetereka ezrin baska bir sugu olusturmamast halinde bu maddenin uygulanacagm'a l gar:mast-cr. 4. 1VIanevi Unsur Sistemi engelieme, bozma, verileri yok etne veya degistirme, kasten nebilen bir suetur. Sugun talcsirli hail ise cezalarichnlmaz. Bu nedenle fail, b51 sim sisternini engelledigini, bozdugunu, verileri yok ettigini veya defircfj bilmeli ve istemelidir. Sue tipinde dogrudan kasta Riskin bir ibare bulun a 'gridan, olasl kastla islenmesi de miamlnanclar. 5. Hukuka Ayktrtlik liukulca aylunlik unsuru balammdan yukanda "Bilisim Sistemine Gito. Sucun balcumndan ifade ettigimiz hususlar burada da geeerlidir. 6. Daha Air Cezayi Gerektiren Nitelikli Unsur TCK md. 244/ 3'te bu flullerin bir banka veya kredi kurumuna ya da ubir icamu lcurum veya kurulusuna alt bilisim sistenu fizerinde islenmesi hali; :ee:;.. zayi yan oranmda arttran bir nitelikli unsur olarak karsuniza gilonaktadia.. 7. Sucun doze Gar-Unit Sekilleri a. Teaebbiis Bu suga tesebbils mamicandur.!era hareketlerinin failin eiinde olmay* nedenlerle yanda kat/ma% ve bu nedenle sisteme etki edememesi ha1inde.tes,4- Masten bahsedilir. SOz konusu sueun segimlik hareketli olmasuidan dolayt akia, maacielei say:ian hareketlerin birden fazlasuun olayda mevcut olmast, ancak bir lc,snumn tamamlanrms, diger Insuunin ise tesebbus asamasinda katmtt, durumunda, nasil bir degerlendirme yapilacagl sorusu geimektedir. MIAs. dikkat edilmesi gereken, seeimlik hareketli suelarda, birden fazla anda gergeklesse de olayda tek bir sueun olustugunun kabul edilec4 Bu loam. uyannca, segimlik hareketlerden bid tesebblis asamasind4i1sik! mi oisa bile, digeri tarnamla_rinussa, ortada yine tek bir sueun varlignd nis 6c. edilecektir. Bunlann dismda sisteme veri yerlestirrnek için erisen fail, gernalleplarata bu "Elden vazgeemis ise, TCK 244/2'ye tesebbilsten degil, TCK 243'ten soriljnlir tutulacaktr. Gonfillia vazgeerne halinde gonfil lii olarak vazgegtig BOLGER, Bilisim Suglan, s.237, eezala &kali igna? Arlark4 suyul hku :ggreg "Owl -1 wim 9mc1:2; Vdi Zeit olthhi iti Imam 71 igarai holdc like* i5,111s PA Y =

TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza

Detaylı

TURK CEZA MEVZUATINDAICI TEMEL DUZENLEMELERE PSIKIYATRISTLERIN FAIL YE UZMAN SWAT! ICAPSAMINDA GENEL BAKES

TURK CEZA MEVZUATINDAICI TEMEL DUZENLEMELERE PSIKIYATRISTLERIN FAIL YE UZMAN SWAT! ICAPSAMINDA GENEL BAKES TURK CEZA MEVZUATINDAICI TEMEL DUZENLEMELERE PSIKIYATRISTLERIN FAIL YE UZMAN SWAT! ICAPSAMINDA GENEL BAKES EVALUATION OF THE LEGAL PROVISIONS ABOUT PSYCHIATRISTS AS OFFENDER AND SPECIALIST IN ESSENTIAL

Detaylı

Bilişim Sistemine Girme ve Kalma Suçu 1363

Bilişim Sistemine Girme ve Kalma Suçu 1363 Bilişim Sistemine Girme ve Kalma Suçu 1363 H BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME VE KALMA SUÇU Dr. Yavuz ERDOĞAN * 1. GENEL OLARAK Bilişim 1 sistemlerine özgü yasadışı eylemlerin içinde en yaygın olanı H * 1 Hakem

Detaylı

BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR (TÜRK VE ALMAN CEZA HUKUKUNDA)

BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR (TÜRK VE ALMAN CEZA HUKUKUNDA) BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR (TÜRK VE ALMAN CEZA HUKUKUNDA) Ali İhsan ERDAĞ * Özet Bilişim alanında suçlar da aynen bilişim alanının kendisi gibi sürekli ve hızlı bir şekilde değişmektedir. Türk ceza hukukunda

Detaylı

Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOOLU Dr. Hakan ERIN Prof Dr. Ibrahim BASAOAOGLU ABSTRACT

Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOOLU Dr. Hakan ERIN Prof Dr. Ibrahim BASAOAOGLU ABSTRACT 1 ETD( YE HUICUKSAL ACIDAN (ICAMU GOREVLISD HEICIMLERIN i$ledioi IRTHCAP SUCU A CRIME COMMONLY SEEN AMONG PUBLIC DOCTORS: CORRUPTION Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOOLU Dr. Hakan ERIN Prof Dr. Ibrahim BASAOAOGLU

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARININ CEZA HUKUKUNDAKİ UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARININ CEZA HUKUKUNDAKİ UYGULAMALARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARININ CEZA HUKUKUNDAKİ UYGULAMALARI Fatma Burcu NACAR

Detaylı

Prof. Dr. Selami MAHMUTOaLU Istanbul Oniversitesi Hukuk Fakilltesi Cezaire Ceza Usul Hukuku A. B. D. Oaretim Oyes/

Prof. Dr. Selami MAHMUTOaLU Istanbul Oniversitesi Hukuk Fakilltesi Cezaire Ceza Usul Hukuku A. B. D. Oaretim Oyes/ 4 NOROLOJi UZMANLARININ BiLiRKi5iLIK SIFATIYLA AD I4 BiLiMLER BAGLAMINDAKI ROLLERi GENEL BiLGILER: Prof. Dr. Selami MAHMUTOaLU ratth Istanbul Oniversitesi Hukuk Fakilltesi Cezaire Ceza Usul Hukuku A. B.

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU

TÜRK CEZA KANUNU NDA BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU hakemli makaleler Hakan KARAKEHYA TÜRK CEZA KANUNU NDA BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU Hakan KARAKEHYA GİRİŞ Bilişim alanında son çeyrek asırda yaşanan devrim niteliğindeki gelişmelerle birlikte, insanlık

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Sacit Yılmaz GİRİŞ Son yıllarda, dünya çapında oldukça popüler olan, yeni bir hukuki düzenleme konusu bilişimdir. Bilişim teknolojisinin eğitimden

Detaylı

BİLİŞİM HUKUKU ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLAR

BİLİŞİM HUKUKU ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLAR BİLİŞİM HUKUKU ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLAR Ş. Cankat TAŞKIN GİRİŞ Bilişim hukuku, niteliği gereği pek çok hukuk dalıyla bağlantılıdır. 1 Örneğin yazılımların korunması, kullanılması, bunlara ilişkin sözleşmeler

Detaylı

BANKA VEYA KREDĐ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m.245)

BANKA VEYA KREDĐ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m.245) Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m.245) 1019 BANKA VEYA KREDĐ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m.245) Doç. Dr. Veli Özer ÖZBEK * I. GENEL OLARAK 765 sayılı TCK ya 1991

Detaylı

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Doç. Dr. Ali KARAGÜLMEZ BİLİŞİM SUÇLARI ve SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA EVRELERİ Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı Ankara, 2011 Bilişim Suçları

Detaylı

BİR HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK HABER VERME HAKKININ YAZILI BASIN YOLUYLA İŞLENEN HAKARET SUÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK HABER VERME HAKKININ YAZILI BASIN YOLUYLA İŞLENEN HAKARET SUÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TBB Dergisi 2010 (91) Sinan BAYINDIR / Özge APİŞ 67 BİR HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK HABER VERME HAKKININ YAZILI BASIN YOLUYLA İŞLENEN HAKARET SUÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ STUDY UPON THE RIGHT

Detaylı

Bankacılık Suçları. Nevra Tütüncü & Ebru Güven 1

Bankacılık Suçları. Nevra Tütüncü & Ebru Güven 1 Bankacılık Suçları Nevra Tütüncü & Ebru Güven 1 Özet Çalışmamızın konusu, bankacılık suçlarını ceza hukuku çerçevesinde incelemek olup, bugüne kadar yapılan tez ve makale çalışmalarından yararlanılmıştır.

Detaylı

Sorularla Ceza Hukuku. Doç. Dr. Hakan Hakeri

Sorularla Ceza Hukuku. Doç. Dr. Hakan Hakeri Sorularla Ceza Hukuku Doç. Dr. Hakan Hakeri Doç. Dr. Hakan Hakeri 1969 yılında Diyarbakır' da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara ve Diyarbakır'da yaptı. 1987'de İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Detaylı

ĐNTERNET ORTAMINDA ĐŞLENEN HAKARET SUÇLARI

ĐNTERNET ORTAMINDA ĐŞLENEN HAKARET SUÇLARI 15 ĐNTERNET ORTAMINDA ĐŞLENEN HAKARET SUÇLARI Dr. Fehmi Şener Gülseren Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi fgulseren@eul.edu.tr Abstract: Attacking someone s pride, honour and prestige by way of

Detaylı

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (SPK.m.110/1, 3)

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (SPK.m.110/1, 3) H SERMAYE PİYASASI KANUNU NDA DÜZENLENEN GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (SPK.m.110/1, 3) (THE CRIME OF MISAPPROPRAITION ORGINIZED IN CAPITAL MARKET LAW CML, ARTICLE 110/1, 3) Prof. Dr. Ahmet Caner YENİDÜNYA

Detaylı

THE POS USURY: A New Type of Crime Engendered by Devoloping Technology

THE POS USURY: A New Type of Crime Engendered by Devoloping Technology GELİŞEN TEKNOLOJİNİN DOĞURDUĞU YENİ BİR SUÇ TÜRÜ: KREDİ KARTI (POS) TEFECİLİĞİ Arş. Gör. Burak BİLGE İktisadî hayatın gayrimeşru ilişkileri, toplumu adaletsizliğe ve merhametsizliğe sevk eder. ÖZET Çalışmamızın

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi

Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi I. Bilişim Suçu Kavramı ve Genel Olarak TCK A. Bilişim Suçu Kavramı ve Tanım Murat Volkan Dülger TCK da yer alan bilişim suçu tiplerinin açıklamasına

Detaylı

TÜRK CEZA HUKUKUNDA ŞANTAJ SUÇU

TÜRK CEZA HUKUKUNDA ŞANTAJ SUÇU 118 TÜRK CEZA HUKUKUNDA ŞANTAJ SUÇU BLACKMAIL CRIME IN TURKISH CRIMINAL LAW Fahri Gökçen TANER Özet: 5237 sayılı TCK da yer alan şantaj suçu, 765 sayılı TCK nın 188. maddesinde yer alan şartlı tehdit suçunun

Detaylı

Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması

Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması Erol Tatar* I. GİRİŞ Basının dördüncü güç olduğu artık tartışmasız kabul edilmektedir. Basın bir güçse, bu gücün sınırları da olmalıdır. Tüm

Detaylı

Tefecilik Suçu* Doç. Dr. Çetin ARSLAN**

Tefecilik Suçu* Doç. Dr. Çetin ARSLAN** HAKEMLİ Tefecilik Suçu* Doç. Dr. Çetin ARSLAN** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi

Detaylı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1 Av. Haluk İnanıcı 1983 yılından beri telif hukuku, 1987 yılından beri bilgisayar yazılım hukuku içinde olan, bu alanda ilk örnekleri arasında yer alan

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NUN VE CEZA KANUNU TASARISI NIN İNTERNET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK CEZA KANUNU NUN VE CEZA KANUNU TASARISI NIN İNTERNET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK CEZA KANUNU NUN VE CEZA KANUNU TASARISI NIN İNTERNET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Yener Üover' L Genel Açıklamalar A Hukuksal Değerler Açısından Yeni İhlal Modellerinin Ortaya Çıkışı Modern

Detaylı

BİLİŞİM-İNTERNET SUÇLARI

BİLİŞİM-İNTERNET SUÇLARI 1 of 17 09.03.2011 13:37 BİLİŞİM-İNTERNET SUÇLARI 24.12.2002-Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İstanbul Basın Savcısı Cevat ÖZEL cevatozel@mynet.com Bilişim-İnternet Suçları başlıklı sunum

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Dr. Yavuz ERDOĞAN 1 1. Genel Olarak 2. Korunan Hukuki Değer 3. Suçun Unsurları 3.1. Maddi Unsurlar 3.1.1. Fiil ve Netice 3.1.2. Fail 3.1.3. Mağdur 3.1.4.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM SUÇLARI

İKİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM SUÇLARI 814 İKİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM SUÇLARI 2.1. BİLİŞİM SUÇU KAVRAMI Bilişim suçları ülkelere göre farklı şekilde düzenlenmiştir. Bilişim suçları bilgisayarın ilk olarak geliştirildiği Amerika da ortaya çıktığı

Detaylı

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI *

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * Av. ** I. TANITIM Bu çalışmada, vergi ceza hukukunun kapsamına giren (kamusal nitelikli) vergi suçlarından vergi kaçakçılığı

Detaylı

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI Ali ÖZGAN 1 GİRİŞ 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren içinde bulunulan endüstri çağının daha sonra hangi aşamalara varacağı konusu tartışılmaya başlanmıştır. Teknolojinin

Detaylı

Hırsızlık Suçları. Prof. Dr. Ersan ŞEN* * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.

Hırsızlık Suçları. Prof. Dr. Ersan ŞEN* * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Hırsızlık Suçları Prof. Dr. Ersan ŞEN* * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Öz Bu çalışmamızda, Türk Ceza Kanunu nun Kişilere Karşı Suçlar başlıklı ikinci kısım, onuncu bölümde Malvarlığına

Detaylı