Bischoff, ödülünü Ýstanbul Alman Baþkonsolosluðu nda düzenlenen törenle Bischhoff a çeviri ödülü * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 2 DE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bischoff, ödülünü Ýstanbul Alman Baþkonsolosluðu nda düzenlenen törenle Bischhoff a çeviri ödülü * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 2 DE."

Transkript

1 Açýk ve þeffaf þehir planlarý üretilmeli Tersine göç için kýrsal kalkýnma TKDK orum Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, köyden kente göçü önlemek ve tersine göçü harekete geçirmek amacýyla Baþkent te yaþayan orumlularý kendi memleketlerinde yatýrým yapmaya davet etti. Kurþun, orum un arýcýlýk ve turizm potansiyeli çok yüksek. Projelere göre yüzde 5-5 arasýnda hibe desteði veriliyor dedi. Bischoff, ödülünü Ýstanbul Alman Baþkonsolosluðu nda düzenlenen törenle Bischhoff a çeviri ödülü * HABERÝ 7 DE * HABERÝ DE Emin Serdar Kurþun Özgür Eðitim Sen, Þehir ve Ýnsan konulu konferans düzenledi. Konferansa konuþmacý olarak Mimar Ýbrahim Hakký Özel, açýk ve þeffaf þehir planlarýnýn önemine dikkat çekti. * HABERÝ 8 DE Ýbrahim Hakký Özel Bir halk yok ediliyor KASIM ARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete AK Parti orum Milletvekili Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, dün TBMM Genel Kurulu'nda Gazze ye yapýlan saldýrýlarla ilgili olarak gündem dýþý konuþtu. Fiyatý : 4 Kuruþ * HABERÝ DE Murat Yýldýrým AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý dan Ulaþtýrma Bakaný na; Tek yol, demiryolu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüþmelerinde Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýnýn Bütçesi üzerine söz alan orum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, konuþmasýnda aðýrlýklý olarak orum'un demiryolu talebini dile getirdi. Cahit Baðcý Köylünün destek verdiði projelere öncelik tanýnacak Kanalizasyonsuz köylere yeni umut Ýl Genel Meclisi, dünki oturumunda kanalizasyonu bulunmayan köyler için önemli bir adým attý. * HABERÝ 4 DE * HABERÝ 5 DE Adliye çalýþanlarý ADALET istedi Bekir Bozdað yarýn orum da Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað yarýn orum a geliyor. Bekir Bozdað * HABERÝ 5 DE Eski sayaçlar hurda oluyor alýk YEDAÞ depolarýný dolduran eski sayaçlar, 'silah sanayinde ülke ekonomisine ' dönüþecek. Nurettin Türkoðlu Türk Büro Sen yöneticileri dün Adliye Sarayý önünde yaptýklarý basýn açýklamasýnda yargý çalýþanlarýnýn sorunlarýný dile getirdi. * HABERÝ DE Zonguldak'ýn Ereðli Ýlçesi Ýþ Adamlarý Derneði orum a gezi düzenledi. orum un ortaklýk kültürü örnek oldu Zonguldak'ýn Ereðli Ýlçesi Ýþ Adamlarý Derneði (ERÝD) tarafýndan dernek üyelerine yönelik orum gezisi düzenlendi. * HABERÝ DA Avea nýn orumlu CEO su Akdemir, baþarýsýný anlattý * HABERÝ 4 DE Okullar Hayat Olsun Eðitim yöneticilerine Okullar Hayat Olsun Projesi tanýtýldý. * HABERÝ 8 DE Ýl Genel Meclisi dün toplandý. orum da doðduðunu belirten Akdemir, GSM sektöründeki geliþmelerden Avea Genel Müdürü hemþehrimiz Erkan Akdemir, hayatýný, mesleki kariyerini ve projelerini anlattý. Bugün Gazetesi nden Perihan akýroðlu nun sorularýný cevaplayan Erkan Akdemir, 9 yýlýnda orum da doðduðunu söyledi. * HABERÝ 4 DE Türk Büro Sen yöneticileri dün Adliye Sarayý önünde basýn açýklamasý yaptý. Þampiyon koro bu kez de öðretmenler için söyleyecek Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi'nin Türkiye þampiyonluklarýyla orumlular'a gurur veren Türk Halk Müziði Korosu, 4 Kasým Öðretmenler Günü konseri için son hazýrlýklarýný yapýyor. * HABERÝ 9 DA

2 ARÞAMBA KASIM Cak'lar ve Cek'ler orum Belediyesi ne baðlý ekipler önceki gün Atatürk Anadolu Lisesi önünden caddeyi ikiye bölecekrefüj çalýþmalarýna baþladý. orum Belediyesi önce Gazi Caddesi, sonra Ýnönü Caddesi'nde Ýl Trafik Komisyonu kararýyla park yasaðý baþlattý. Cadde bidonlarla ikiye bölündü. Kaldýrým, asfalt vs. alt yapý çalýþmalarý devam ederken, sürücüler de park yasaðýna alýþtýrýlmaya çalýþýldý. Öðrendiðime göre, kaldýrým yenileme çalýþmalarý ve diðer eksiklikler tamamlandýktan sonra Gazi ve Ýnönü Caddesi'nde park tamamen yasaklanacak, kýsa süreli parka izin verilecek. Caddenin ortasýnýn yýl sonuna kadar estetik bir refüjle bölünmesi kararýndan vazgeçildi. Her iki cadde hemen hemen eþit oranda 4-5 santimetre geniþliðinde refüjle bölünecek. Refüjden yayalarýn karþýya geçmesini önlemek için Belediye yöneticileri aldýklarý karardan vazgeçmezlerse, Gazi ve Ýnönü Caddesi 4-45 santimetre geniþliðinde refüjle eþit þekilde bölünüyor. Refüje Yarým metre uzunluðunda bitki örtüsü dikiliyor. Alt yapý tamamlandýðýnda kýsa süreli parka izin verilerek her iki caddenin tamamýna park yasaðý getiriliyor... T Tersine göç için kýrsal kalkýnma KDK orum Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, köyden kente göçü önlemek ve tersine göçü harekete geçirmek amacýyla Baþkent te yaþayan orumlularý kendi memleketlerinde yatýrým yapmaya davet etti. Kurþun, orum un arýcýlýk ve turizm potansiyeli çok yüksek. Projelere göre yüzde 5-5 arasýnda hibe desteði veriliyor dedi. Baþkent te yaþayan orumlularý, kendi memleketlerinde yatýrým yapmaya davet eden Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) orum Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, Hürriyet ten Gamze Kolcu ya, Avrupa Birliði nden (AB) kýrsal kalkýnma için saðlanacak IPARD hibe destek programlarý hakkýnda bilgi verdi. IPARD kapsamýnda, köyden kente göçü önleyecek, insanlarýn yerinde geçinmesini saðlayacak projelerin destekleneceðini ifade eden Kurþun, AB nin hibelerinin kullanýmýnda, projelere göre yüzde 5-5 arasýnda hibe desteði veriliyor. Kalan bölümün öz kaynak olarak karþýlanmasý gerekiyor. Katýlýmcýlarýn yapacaðý katký payý da düþünüldüðünde yýlýna kadar kýrsal kalkýnma için 5 milyar euro yatýrým gerçekleþtirilmesi hedefleniyor dedi. ÜRETÝCÝYÝ ÞÝMDÝDEN HAZIRLIYORUZ Kýrsaldaki üretim faaliyetlerini desteklemek ve üretimin AB ye uyumu saðlamak için çalýþmalar yürütüldüðünün altýný çizen Kurþun, (.HAK:997) yarým metre uzunluðunda bitki örtüsü dikilecek. Bu arada Atatürk Anadolu Lisesi önünden baþlayarak aþaðý doðru refüj çalýþmalarý baþlatýldý. orum Belediyesi yönetiminin (þayet vazgeçmezlerse) aldýðý son karar böyle. Peki ne olacak? * Bahse konu karar hayata geçirilirse, aylardýr görüntü kirliliði ve kaza riskine neden olan caddemiz bidonlardan kurtula-cak-. * Cadde -5 santimetre geniþliðinde estetik bir refüj yerine eskisi gibi 4-45 santimetre geniþliðinde refüjle ikiye bölüne-cek-. Yani eskisi gibi ola-cak-. * Caddenin bir tarafý tek araçlýk iniþ, karþý tarafý çift araçlýk çýkýþ olmaya-cak-. Yine eskiye dönüle-cek-. * Bir türlü bitmek bilmeyen (örnek; kaldýrým yenileme) alt yapý çalýþmalarý tamamlanmýþ ola-cak-. * Gazi ve Ýnönü Caddesi'ne hem araç hem yaya olarak ulaþtýðýmýzda sýkýntý yaþanmaya-cak-. * 'Cak' ve 'Cek'ler olduðunda her þey güzel olacak! Kýrþehir Kentpark ýn temeli Numar Kurtulmuþ ýn katýlýmýyla atýlmýþ. Proje yýlý içinde tamamlanarak hizmete açýlacak. Konya ve Kýrþehir'deki örnekler H afta baþýnda yaygýn basýnda yer alan iki ayrý haber dikkat çekiciydi. Yeni þehir stadý yapmak için kollarý sývayan Konya Büyükþehir Belediyesi, þehrin en güzel noktasýnda bulunan mevcut stadyumun yüzde 75'lik alanýnýn yeþil, kalan bölümü vatandaþýn istifade edeceði kent park yapmaya karar vermiþ. Þehir stadýnýn yapýlaþmaya açýlmasýna dair tartýþmalar böylece sona ermiþ. Halkýn isteðinin yerine getirilmesinde Baþbakan'ýn talimatý etkili olmuþ. Bir diðer haber ise, Kýrþehir'in 'çýlgýn projesi' olarak adlandýrýlan Ýkizarasý Kent Parký'nýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn talimatýyla Konya stadýnýn alaný yüzde 75 yeþil alan, yüzde 5 Kentpark oluyor. Konya Büyükþehir Belediye Baþkaný, mevcut stadyum alanýný halkýn istifade edeceði rekreasyon alaný yapacaðýný açýkladý. temeli AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ'un da katýldýðý törenle atýlmýþ. milyon lira maliyetli proje, bin m'lik alaný kapsýyor. bin metrekare göl alaný oluþturuluyor. Açýk konser alaný, meydanlar, seyir teraslarý, oturma ve dinlenme alanlarý, yeþil alanlar, açýk amfiler ve pergola oturma gruplarý, spor merkezi, açýk ve kapalý spor alanlarý, gençlik merkezi, iki tane ada ve büyük adada restoran küçük adada ise kafe, gözlem kulesi, kiosklar, çay evleri, yöresel satýþ alanlarý, mescit, tuvalet gruplarý ve ýþýklandýrmalar bulunuyor. Kent Park'a bin 9 adet nitelikli aðaç, 7 bin adet gül ve çalý bitkisi dikiliyor. yýlýnýn sonuna kadar tamamlanarak hizmete açýlýyor. Konya ve Kýrþehir'deki bu geliþmeler orum için dikkatimizi çekiyor. Darýsý, þehir stadýnýn bulunduðu alanýn yapýlaþmadan kurtarýlmasý ile orum Belediyesi'nin vaat ettiði Kentpark Projesi'nin baþýna... þunlarý söyledi: orum da et ve süt üretimini, meyve pazarlama ve iþleme tesislerini destekliyoruz. Bu alanlarýn AB kapsamýnda yeniden yapýlandýrýlmasýný amaçlýyoruz. AB ye girdiðimizde standart eksikliðinden kaynaklanan bir pazar kaybý yaþamak istemiyoruz. Üreticiyi þimdiden AB ye hazýrlýyoruz. Kýrsalda ekonomik faaliyetlerin çeþitlendirilmesi için de çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. TANITIM FAALÝYETLERÝ YAPIYORUZ Arýcýlýk, süs bitkileri, týbbi ve aromatik bitkiler, yöresel gýda ürünleri, el sanatlarý ve kýrsalda turizm de destek alanlarýmýz arasýnda yer alýyor. orum un arýcýlýk ve turizm potansiyeli çok yüksek. Bu alanlarda farkýndalýðý artýrmak ve turizm potansiyelini harekete geçirmek için tanýtým faaliyetleri yapýyoruz. Ýnsanýmýzýn kýrsalda deðiþik ekonomik faaliyetlerle geçimini saðlayacaðý alanlarýn farýna varmalarýný ve bizden destek alarak kendi topraklarýnda çalýþmalarý için gayret gösteriyoruz. KADINLAR AVANTAJLI IPARD kapsamýnda desteklemelerin ürüne deðil, AB þartlarýna uygun kurulacak tarýmsal tesislere yapýlacaðýný söyleyen Kurþun, Kýrsal kesimde kadýnlar, 4 yaþýn altýnda olanlar ve dað köylerinde oturanlar, kredi kullandýrýlmasý açýsýndan daha avantajlý konumda bulunuyor. Ýller bazýnda farklý destekler ve projeler uygulanacak. Süt, et üretimi ve bu ürünlerin iþlenmesi-pazarlanmasý, meyve sebze ve su ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasý, çiftlik faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi, yerel ürünler ve mikro iþletmelerin geliþtirilmesi, kýrsal turizm, su ürünleri üretimine yönelik projeler destek kapsamýnda bulunacak diye konuþtu. Kurþun un yorumu yaygýn basýnda Serdar Kurþun un görüþleri Türkiye Gazetesi nde yer aldý. T arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu orum Ýl Koordinatörü Serdar Kurþun un orum Tanýtým Günleri ne iliþkin yorumu yaygýn basýnda ilgi gördü. Kurþun, orum Tanýtým Günleri nde stand açmalarýnýn nedenini Ankara da bulunan orumlular ýn orum a yatýrým yapmalarýný saðlamak olduðunu söyledi. Kurþun, orum dýþýnda gerek yurt içinde gerek yurt dýþýnda bulunan hemþehrilerimizin kýrsala yatýrým yapmalarýný saðlamak istiyoruz. Bunun için tersine göçü gerçekleþtirmemiz ve kýrsalý bu sayede güçlendirmemiz þart. dedi.

3 ARÞAMBA KASIM Bir halk yok ediliyor AK Parti orum Milletvekili Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, dün TBMM Genel Kurulu'nda Gazze ye yapýlan saldýrýlarla ilgili olarak gündem dýþý konuþtu. Gazze nin yine abluka altýnda olduðunu, havadan, karadan, denizden bombalandýðýný ve Gazze halkýnýn yol edildiðini söyleyen Yýldýrým, 7 günlük bilanço þehit ve 8'den fazla yaralý. Evler bombalarla tarumar ediliyor. Bir þehir bir ülke yerle bir ediliyor. Hastaneler yaralýlarla dolup taþýyor. Týbbi malzeme sýkýntýsý had safhada. Ýlaç yok, yaralýlar ölüme mahkum ediliyor. Saðlýk Bakaný feryat ediyor: Ey insanlýk ölüyoruz! Biz ölüyoruz ama ne olur çocuklarýmýz yaþasýn! Bize týbbi malzeme, ilaç gönderin. Ýsrail Gazze'ye yýllardýr uyguladýðý aðýr ambargonun yanýnda, Kudüs hala iþgal altýndadýr. Mescid-i Aksa'nýn çevresindeki Ýsrail imar faaliyetleri devam etmektedir. Ýsrail bilinçli olarak Filistin topraklarýný parçalamaktadýr. Doðu Kudüs ve Batý Þeria da yeni yerleþim yerleri açmaktadýr. Beton ürk Büro Sen yöneticileri Tdün Adliye Sarayý önünde yaptýklarý basýn açýklamasýnda yargý çalýþanlarýnýn sorunlarýný dile getirdi. Basýn açýklamasýna Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan da katýldý. Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami am, açýklamasýna, Hakkari'de þehit düþen askerlerimize rahmet dileyerek baþladý. Adalet çalýþanlarýnýnýn bir yandan aðýr iþ yükü altýnda ezilirken, diðer yandan da kazanýlmýþ haklarý birer birer ellerinden alýndýðýný belirten am, yargý çalýþanlarýnýn bu ülkede en zor þartlar altýnda çalýþmalarýna raðmenen çok hakký yenen, hor görünen kesim olduðunu söyledi. Adalet hizmeti verenlerin her þeyden önce insanca muamele görmek, emeklerinin karþýlýðýný ve hak ettikleri itibarlarýnýn iadesini istediklerini belirten am, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; " Diðer memurlar gibi, 448 sayýlý yasanýn içine alýnmak, hakim ve savcýlarýn iki dudaðý arasýndan kurtulmak ve adalet teþkilatýnda var olan kast sisteminin kaldýrýlmasýný istiyorlar. Daha da önemlisi hür iradeleriyle hizmet vermek istiyorlar. Sözün özü; herkese adalet daðýtýrken kendileri için de ADALET istiyorlar. Adalet hizmetlerinin yerine getirildiði iþte bu adalet saraylarýnýn köleleri olmak istemiyorlar. Bilindiði üzere sayýlý K.H.K ile fazla çalýþma ücretlerinde yapýlan düzenlemede,.. tarihinden itibaren Bakanlar Kurulu izniyle yýl içerisinde aya kadar mesai ödenebilmesi öngörülmektedir. Bu nedenle, Adalet çalýþanlarýnda fazla çalýþma ücretlerinin kaldýrýlacaðýna dair endiþeli bir bekleyiþ hakim olmuþtur. Ayrýca, Adalet çalýþanlarýný görmezden gelen, onlarýn sesini duymayan sadece hükümet yetkilileri de deðildir. Adalet Bakanlýðý'ndaki sözde yetkili sendika da Adalet çalýþanlarýnýn haklarýný savunmaktan acizdir. Bunun en somut örneðini de yakýn zamanda Adalet alýþanlarýna ödenecek Maaþ Promosyonu Anlaþmasýnda yaþanmýþtýr. Hiç bir kamu kurumunda eþi benzeri görülmemiþ bir promosyon anlaþmasý imza Murat Yýldýrým, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dýþý konuþtu. bariyerlerle Kudüs'ü abluka altýna almýþ, Filistin halkýnýn günlük yaþantýlarý üstünde kýsýtlamalar yapmaktadýr. Ýnsanlar okula, üniversiteye, hastanelere ve ticarethanelerine onlarca kontrol noktasýndan geçerek gitmektedirler. Kontrol noktalarýnda araç aramalarýnda kimyasal maddeler kullanýlmakta bu insanlarýn saðlýðýný bozmaktadýr. Ýsrail her seçimöncesinde Gazze ye saldýrýyor binden fazla vatanýndan koparýlan Filistinli mülteci durumundaki Filistinliler in bulunduklarý ülkelerdeki mülteci kamplarýnda oldukça kötü koþullarda yaþamalarý yetmiyormuþ altýna alýnmýþtýr. Promosyonlarda haklarýný peþkeþ çekenlerden bunun hesabýný soracaktýr. Yazý iþleri müdürü olmadan, mübaþir olmadan, katip olmadan, kalemlerde çalýþanlar olmadan, teknik ekip olmadan velhasýl þoförü, hizmetlisi olmadan yani adalet çalýþaný olmadan hangi mahkeme düzeni oluþturulabilir, hangi karar alýnabilir. Hangi mahkeme kararý teblið edilebilir? Herkes bilmelidir ki; Adalet çalýþaný olmadan adalet hizmeti verilemez. Adalet çalýþanlarýna yapýlan zulüm nöbet ücretlerinin, havuz paralarýnýn kaldýrýlmasý ile bitmemiþ, þimdide, ulaþým için ödenen bilet yardýmlarýnýn kaldýrýlmasý gündeme gelmiþtir.hal bu ki biz biliyoruz ki cefakar adalet çalýþaný; bu verilen bilet parasýný veya bileti muhtaç öðrencilere veren arkadaþlarýmýz vardýr. Bu sebepten dolayý, sendika olarak, Görevde yükselme, unvan deðiþikliði sýnavý ile ilgili maðduriyetlerin giderilmesi mübaþirlerin genel idare hizmetler sýnýfýna geçirilmesi baþta olmak üzere, Adalet Bakanlýðý'nýn Cumhuriyet Baþsavcýlýklarý, Ýdare ve Bölge Ýdare Baþkanlýklarýna 4.. tarihinde yazdýðý ulaþým gideriyle ilgili yazýnýn ivedilikle geri çekilmesini istiyoruz. Ne yapalým bizlerde birileri gibi açlýk grevi mi yapalým. O vatan hainlerine eli kanlý canilere gösterilen müsambayý bize de gösterilir mi acaba! Ama biz biliyoruz siz hak arayana, emeðini isteyene, mazluma çok sertsiniz 4/C eylemlerinde gördük bunu. Adalet çalýþanlarýnýn bu gibi bugün bir de Filistin halký soykýrýma tabii tutuluyor. Bu katliam egemen güçlerin iki yüzlülüðünü bir kez daha ortaya koyuyor. Ýsrail her seçim öncesinde Gazze'ye saldýrýyor. Bazý Batýlý devletler ve egemen güçler buna kendini savunma diyor. Bu ne biçim savunma ki hep Ýsrail saldýrýyor ve öldürüyor. Ýsrail hükümetleri masumlarýn kaný üzerinden iktidar oluþturuyorlar. Egemen güçlerin özgürlüðü, demokrasisi, insan haklarý, Akdeniz'in sularýndan öte geçemiyor. Gazze'de durum vahim. Ama bundan dolayý ne umutsuzluða düþmeliyiz, ne de hüzne kapýlmalýyýz. Gazze'den yiðit bir ses Hakk'ýn ve halkýn gücüyle haykýrýyordu zalimlerin, katillerin yüzüne: Bizi yok edebilirsiniz, bizi öldürebilirsiniz ama Kudüs bir gün özgür olacak. Filistinli kardeþlerimiz bir gün mutlaka zafere ulaþacak Barýþýn þehri Kudüs'ü esaret þehri haline getiren Ýsrail'dir. Kan döken iþgal devleti, terör devleti Ýsrail'dir. Gazze, Kudüs, Filistin Top yekün Ortadoðu halklarý bir diriliþ mücadelesi veriyor. Kimse yaptýðý zulmün, akýttýðý kanýn yanýna kar kalacaðýný sanmasýn. Bunlarýn hesabý bir gün sorulacaktýr. Filistinli kardeþlerimiz bir gün mutlaka en kutlu zafere ulaþacaklar. Týpký Tunus halký gibi, Mýsýr ve Libya halklarý gibi. Ýnþallah bugünler de geçecek. Tarih yeni bir kýrýlma yaþýyor. Bu kýrýlma; zalim idarecilerin, yönetimlerin devriliþi, halklarýn özgürleþmesidir. Bundan Gazze de, Batý Þeria da nasibini alacaktýr. Direniþ, adaleti; adalet ise özgürlüðü getirecektir. Bizler mazlumlara kol kanat geren, zalimlere korku olan milletin çocuklarýyýz. Baþbakanýmýz Kahire'den tüm dünyaya ve Ýsrail'e gerekli mesajý vermiþtir. Halkýmýz top yekün Gazze'li kardeþlerinin yanýndadýr. Sivil toplum kuruluþlarý aracýlýðýyla birçok yardýmlar yapýlmaktadýr. Kendilerine teþekkür ederim. Dün olduðu gibi bugün de haklý davalarýnda Gazze'nin yiðit erlerinin, direniþçilerinin yanýnda olmaya, onlara destek vermeye devam edeceðiz. Ýsrail politikacýlarý bu saldýrgan ve terörist tutumuyla kendi halklarýna da zarar vereceklerdir. Bu sebeple bir an önce bu aymazlýktan, saldýrgan politikalardan vazgeçmelidir. Ýsrail savaþ suçu iþlemektedir. Sergilediði bu devlet teröründen dolayý þiddetle kýnýyor ve protesto ediyorum. Adliye çalýþanlarý ADALET istedi Türk Büro Sen yöneticileri dün Adliye Sarayý önünde basýn açýklamasý yaptý. maðduriyetlerinin giderilmemesi durumunda iþ býrakma dahil olmak üzere, her türlü demokratik tepkimizi koyacaðýmýzý, yaþanacak olumsuzluklarýn sorumluluðunun adalet çalýþanlarýna bu haksýzlýklarý reva gören yöneticilerin olacaðýný kamuoyuna saygýyla duyururuz. Gazze için milyon bütçe HH olarak ÝGazze'ye Acil Týbbi Yardým için kapsamlý çalýþmalarýný sürdürdüklerini söyleyen ÝHH orum Temsilcisi Selim Özkabakçý, Gazze için milyon TL'lik yardým bütçesi hazýrlandýðýný belirtti. Bütçenin tamamýnýn baþta týbbi ilaçlar ve acil yardým malzemelerinden oluþacak yardýmlarda kullanýlacaðýný, ayrýca gýda yardýmlarýnýn da gerçekleþtirileceðini kaydeden Özkabakçý, ÝHH'nýn Gazze Ofisi görevlileri ve Türkiye'den ilave olarak götürülen doktorlarla yaralýlara týbbi yardým hizmeti çalýþmasý sürüyor. dedi. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý acil yardým ekiplerinin Uluslararasý Doktorlar Birliði AÝD'in gönüllü ÝHH Gazze için milyon TL'lik yardým bütçesi hazýrladý. ÝHH orum Temsilcisi Selim Özkabakçý doktorlarý ile birlikte Gazze'ye gittiklerini dile getiren Özkabakçý, þunlarý kaydetti; Gazze'de þu anda en acil ihtiyaç ilaç ve týbbi malzemeler. ÝHH olarak biz týbbi malzemelerin yaný sýra gýda yardýmlarý da yapacaðýz. Kardeþlerimizin yaralarýný sarmak için elimizden geleni yapacaðýz. ÝHH'nýn Gazze Ofisi Sorumlusu Mehmet Kaya, ilaç yardýmlarýný ulaþtýrmaya baþladý. Ýþgalci Ýsrail'in Gazze'ye havadan, karadan ve denizden saldýrýlarý sürerken þehit ve yaralý sayýsý her geçen saat artýyor. Hastaneler tam kapasite ile çalýþýrken, doktorlar týbbi ihtiyaçlarý gidermede büyük zorluk yaþýyorlar. Gazze'de yaþanan dram için milyon TL'lik bir yardým bütçesi hazýrlayan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý acil ilaç yardýmlarý için Gazze'ye ilk etapta 4 bin dolarlýk ilaç ulaþtýrdý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Gazze Temsilcisi Mehmet Kaya, hastaneleri ziyaret ederek acil ihtiyaçlarý tespit etti ve ilk etapta 4 Dolarlýk ilacý yetkililere teslim etti. Gazze'deki Filistinli kardeþlerimize baðýþ yapmak vakfýmýzý 'den arayabilir yada internetten Online Baðýþ bölümünden baðýþ yapabilirsiniz. Tüm operatörlerinden GAZZE yazýp 7'ye mesaj atarak Gazze'ye 5 TL baðýþ yapabilirsiniz.

4 4 ARÞAMBA KASIM Su ve Kanal Hizmetleri nün yatýrýmlarý için milyon 58 bin TL bütçe ayrýldý. Su ve Kanal Hizmetleri için,5 milyon ayrýldý l Genel Meclisi nin Ýdevam eden bütçe oturumlarýnýn dünki bölümünde, Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri nün tahmini bütçesi görüþüldü. Su ve Kanal Hizmetleri nün yatýrýmlarý için milyon 58 bin TL bütçe ayrýldý. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Osman Duman, bütçe ve ayrýntýlarý hakkýnda meclis üyelerini bilgilendirdi. Ýçme suyu problemi kalmadý Osman Duman, alýk YEDAÞ depolarýný dolduran eski sayaçlar, 'silah sanayinde ülke ekonomisine' dönüþecek. Aboneler eski tip elektrik sayaçlarýný almayýnca, alýk YEDAÞ depolarý doldu. Eski sayaçlar bedelsiz olarak Makina Kimya Endüstrisi Kurumu na (MKE) verilecek ve silah sanayinde ekonomiye kazandýrýlacak. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafýndan yayýmlanan Ölçüler ve Ayar Kanunu gereði, yýlýný dolduran ve periyodik bakým için toplanan eski tip sayaçlar, depolara sýðmaz oldu. Bakým masraflarýnýn yüksekliði nedeniyle daha ekonomik olan elektronik sayaçlarla deðiþtirilen eski sayaçlarý depolamakta zorlanan alýk YEDAÞ, çareyi MKE'ye bedelsiz hurda olarak vermekte buldu. Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve orum illerinin elektrik daðýtým iþini üstlenen alýk Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. hiç bir ücret talep etmeyeceði eski tip sayaçlarla, Türkiye'nin kamusal silah sanayisi olan ve güvenlik güçlerinin silah teminini Osman Duman orum da içme suyu mamlandýðýný söyledi. konusunda herhangi bir 75 köyden problem kalmadýðýný 4 sýnýn kanalizasyonu tamamlandý bildirdiði konuþmasýnda, orum un tüm köylerinde içme suyu ile il- Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Osman gili çalýþmalarýn ta- Duman, kanalizasyon gerçekleþtiren Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na ve Türkiye ekonomisine katkýda bulunmayý amaçlýyor. alýk YEDAÞ'ýn depolarýnda bulunan ve aboneler tarafýndan talep edilmeyen hurda sayaçlar, bu þekilde 'geri dönüþümle' ülke ekonomisine kazandýrýlmýþ olacak. Müþterilerinin yýllýk damga süresi dolmuþ elektrik sayaçlarýnýn deðiþim ve muayene iþini yüklenici firma personellerince belli bir program içinde sürdüren þirket, Kasým tarihinden sonra eski tip sayaçlarýn MKE'ye transferini gerçekleþtirecek. DEPOLAR SAYA DOLDU yýllýk Damga Süresi Dolmuþ Sayaçlarýn Muayenesi ve Damgalanmasý iþi kapsamýnda müþteriye bildirim yapýlarak, mekanik sayaçlarýn muayeneye sokulup gerekli tamir ve ayarlarýnýn yapýlmasý sonucunda damgalanmasýnýn daha pahalýya mal olmasý nedeniyle 'eski tip sayaçlar' elektronik sayaçlarla deðiþtirilmiþti. alýk YEDAÞ, eskisinin bakým ücretinden daha ucuza temin ettiði elektronik sayaçlarla abonelerini yeni sayaç sahibi yaparken, eskilerini de depolarýnda muhafaza aldý. Ancak, müþterilerin geri almadýðý yüz binlerce eski tip sayaç kýsa sürede depolarý doldurdu. alýk YEDAÞ, bunun üzerine bir çalýþma baþlatarak, aboneler tarafýndan alýnmayan çalýþmalarýna iliþkin bilgi verdiði konuþmasýnda, orum da bulunan 75 köyden 4 sýnýn kanalizasyonunun tamamlandýðýný, geri kalan köylerin ise çoðunluðunda nüfusun ün altýnda kaldýðý için kanalizasyon yatýrýmýnýn teknik olarak çalýþmama riskinin bulunduðunu kaydetti. Nüfusu az olan köylerde, kanalizasyon sisteminin çalýþmadýðýný, bu nedenle yapýlacak yatýrýmlarýn boþa giden bir yatýrým halini aldýðýný vurguladý. Duman, bu tür köyler için foseptik sistemini ve küçük çaplý kanalizasyon aðýnýn daha ideal olacaðýný kaydetti. Eski sayaçlar hurda oluyor alýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu eski sayaçlarý MKE'ye ücretsiz hurda olarak verme kararý aldý. ÜLKE EKONOMÝSÝNE KATKI alýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, bu uygulamayla ülke ekonomisine ciddi bir katkýda bulunacaklarýný belirterek, "Eski tip sayaçlar artýk müþterilerimiz tarafýndan kabul görmüyor. Þirket olarak, bu konuda kar amacý gütmeden elektronik sayaç teminlerini gerçekleþtirdik ve periyodik olarak deðiþim sürüyor. Depolarýmýz eski tip sayaçlarla doldu. Bunlarý çürütmek yerine ülke ekonomisine katkýda bulunmak istiyoruz. Eski sayaçlar müþterilerimiz müracaatlarý halinde Kasým tarihine kadar Ýl Koordinatörlüklerimiz den teslim alabilir. Bu tarihten sonra depolarda kalan sayaçlar devletimiz tarafýndan iþletilen MKE Hurda Ýþletmesi ne bedelsiz devredilecektir. Ayrýca Kasým tarihine kadar alýnmayan eski sayaçlardan þirketimiz sorumlu olmayacaktýr" dedi.(ýha) Köylünün destek verdiði projelere öncelik tanýnacak Kanalizasyonsuz köylere yeni umut l Genel Meclisi, Ýdünki oturumunda kanalizasyonu bulunmayan köyler için önemli bir adým attý. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, "Devletmillet iþbirliðine sýcak bakan ve projeye destek veren köyler için ek ödenek çýkarmaya hazýrýz. Akýlcý yatýrýmlarla kanalizasyon problemini çözmeyi hedefliyoruz." dedi. Su ve Kanal Ýþleri 'nün bütçe görüþmelerinde konuyu ele alan Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, kanalizasyonu bulunmayan 9 köyün çoðunluðunun nüfusunun 'den az olduðunu, böyle durumlarda yapýlacak kanalizasyon sisteminin teknik olarak çalýþmasýnýn mümkün olmadýðýný, en saðlýklý sistemin köy için hazýrlanacak özel bir projeyle foseptikli kanalizasyon modelinin uygulanmasý olduðunu kaydetti. Yatýrýmlarýn bütçe ile sýnýrlý olmasýna karþýn, bu tür talepleri olan köylere, bir miktarýnýn köylüden karþýlanmasý þartýyla destek verebileceklerini müjdeleyen Mustafa Eker, "Köylü-devlet iþbirliðine hazýr olan köylerimize öncelik tanýyýp, destek vererek foseptik projeleri geliþtirilmelidir. Vatandaþýn sahiplendiði hissedersek, gerekeni yaparýz. Vatandaþýn sahiplendiði iþleri ortada býrakmayýz, gerekirse ek bütçe desteði ile projelere kaynak saðlarýz." dedi. "Akýlcý çözümlerle hizmet üretmeliyiz." diyen Eker, Ýl Genel Meclisi üyelerine seslenerek, kendilerine gelen bu tür talepleri alýp, özellikle muhtarlarýn foseptik projesine yönlendirilerek, köylüdevlet iþbirliði ile hizmetin hayata geçirilebileceðinin anlatýlmasýný istedi. 4 proje hayata geçti l Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan hazýrlanan ra- orum un AB, OKAve IPARD programlarý aracýlýðý ile aldý- Ýporda, ðý proje katkýlarý ve sayýlarý açýklandý. Komisyon Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Keþliktepe, komisyon raporunda, OKA, AB ve Kýrsal Kalkýnma Ajansý aracýlýðý ile orum da toplam 4 projenin desteklendiðini ifade etti. AB tarafýndan projenin kabul edilerek, toplam 9 milyon 4 bin Ýl Genel Meclisi dün toplandý. Avro destek alýndýðýný açýklayan Keþliktepe, OKA tarafýndan da kabul edilen 7 projeye toplam 8 milyon 94 bin 59 TL destek saðlandýðýný aktardý. Keþliktepe Kýrsal Kalkýnma Ajansý na yapýlan projeden 9 unun kabul edildiðini, kabul edilen projelere de toplam milyon 77 bin 574 TL destek saðlandýðýný söyledi. Ýl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporu Ýsmail Keþliktepe okudu. Tufan Köse anakkale de HP milletvekilleri masasýndan santralin çalýþmasý hakkýnda bilgi- Canakkale nin an ilçesinde çeþitli ziyaretlerde bulundu. ler verdi. Burada sendika KÝT Komisyonu temsilcileriyle de görüþen üyeleri Ali Sarýbaþ (anakkale), Turgay Develi vekiller, iþletmenin özelleþmesi konusunda (Adana), Tufan Köse iþçilerin sýkýntýlarýný (orum), Mehmet Þeker dinlediler. Buradan an (Gaziantep), Mevlüt Linyit iþletmelerine geçen Dudu (Hatay), Adem Erdoðdu (Ýstanbul), Alaattin Yüksel (Ýzmir), Haydar Akar (Kocaeli), Kamer Genç (Turceli) heyet an Ýþletme müdürü Nizamettin Özmek tarafýndan karþýlandý. Karþýlamadan sonra iþletme konusunda vekillere ve Sanayi, Ticaret, bir sunum yapan Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Hasan Özmek, kurum hakkýnda bilgilendirme yaptý. Heyet daha sonra Özen (Manisa) ile evre an Devlet Hastanesi'ne Komisyon üyesi Serdar giderek Baþhekim Soydan (anakkale) ilk Op.Dr. H.Gürkan oban dan hastane hakkýn- olarak CHP an Ýlçe Baþkanlýðýný ziyaret etti. CHP an Ýlçe Baþkaný da bilgi aldý. an Menderes Ýmalettin Meriç'ten bilgi alan CHP'li milletvekillerini CHPKadýn Kollarý Üyeleri ile yönetim kurulu üyeleri ve partilerle CHP Ýl Baþkaný Parký'nda anlýlar ile bir deðerlendirme toplantýsý yapan milletvekilleri, burada sorularý da cevapladý. anakkale Milletvekili Ali Sarýbaþ, Hamza Karagöz ve Meseleleri masada deðil siz halkýmýzýn ayaðý- CHP an Ýl Genel Meclis Üyesi Ýsmail Doðan na giderek çözmek istediðimizden dolayý aðýrladý. Burada kýsa bir süre partililerle görüþen milletvekilleri 8 Mart an dayýz dedi. an Termik Santrali'ni ziyaret etti. Ýþletme Müdürü Mehmet Öksüzler milletvekillerine bir sunum yaparak santral hakkýnda bilgiler verdi. Sunum sonrasý vekillere maket üzerinde santrali tanýtan Öksüzler, daha sonra santralin kumanda Ýstanbul Milletvekili Adem Erdoðdu da, "Termik santral neden çalýþmýyor?" sorusuna, "Kireç taþý alýmýndaki ihalede yolsuzluk yapýldýðý için santral çalýþmýyor" cevabýný verdi. Heyet ardýndan Biga ilçesine hareket etti.(ýha) CHP milletvekilleri anakkale nin an ilçesinde çeþitli ziyaretlerde bulundu. CHP heyeti içinde Tufan Köse nin de yer aldýðý belirtildi.

5 ARÞAMBA KASIM 5 AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý dan Ulaþtýrma Bakaný na; Tek yol, demiryolu BMM Plan ve Bütçe Komisyonu Tgörüþmelerinde Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýnýn Bütçesi üzerine söz alan AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, konuþmasýnda aðýrlýklý olarak orum'un demiryolu talebini dile getirdi. Konuþmasýna Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ýn bakanlýðýnýn. yýlýný kutlayarak baþlayan Baðcý, Baþarýlarla dolu, heyecanlý iþlere imza atmanýn ve tamamlayarak milletimizin hizmetine sunma gururu ile geçen yýldaki emeðiniz, katkýnýz nedeniyle teþekkür ederim. Kolaylýklar ve baþarýlý nice yýllar dilerim. dedi. Yapýlan açýklamaya göre, Baðcý, konuþmasýnda þunlarý dile getirdi; Deðinmek istediðim ilk konu aðrý Merkezleri'dir. Bilgi ve Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu sadece biliþim sektöründeki operatörleri denetlemektedir. Özellikle bekleme süreleri, ücretlendirmeler, rekabet koþullarý açýsýndan denetlenmektedir. Ancak, çaðrý hizmeti sunan firmalara ait olduðu þüpheli numaralardan vatandaþlarý arayarak tanýtým ve pazarlama yapýlmaktadýr. Özellikle "istenmeyen sms ler" gibi "istenmeyen çaðrýlar" konusunda bir düzenleme yapýlmalýdýr. Bu hizmeti veren firmalar 444 gibi bilinen hatlardan hizmet vermelidir. Ayrýca, Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'nun denetim yetkisi geniþletilerek çaðrý merkezleri denetlenmelidir. Ýkinci olarak, orum ili üzerine hazýrlanan Aðustos tarihli TÜRKONFED in Bölgesel Kalkýnma da Yerel Dinamikler: orum Modeli ve Senaryolarý isimli raporda yer alan bazý hususlarý demiryolu talebimizle iliþkili olarak dikkatinize sunmak istiyorum. Bu rapor SWOTAnalizi yöntemi ile hazýrlanmýþtýr ve raporda orum ilinin güçlü yanlarýnýn bir kýsmý þu þekilde ifade edilmiþtir: Üretim ve ihracat yapan firmalarýn bulunmasý, markalaþmýþ ürünlerin bulunmasý, makine imalatýnda kayda deðer bir birikimin bulunmasý olarak belirlenmiþtir. Fýrsatlar arasýnda ise en önemli özellik "Samsun üzerinden Rusya Pazarýna Eriþim Kolaylýðý" olarak ortaya çýkmýþ, zayýf yön olarak ise "Demiryolu Baðlantýsý olmayýþý" zikredilmiþtir. orum un sanayisinin geliþmesine tek engel demiryolu Cahit Baðcý orum ilimiz özellikle imalat sektöründeki ihracat artýþ hýzý, Türkiye'nin ihracat artýþ hýzýnýn ortalamasýnýn üzerinde olmasý nedeniyle "yeni sanayi odaðý" olarak tanýmlanmaktadýr. Bu taným, öz kaynak, yerel giriþimcilik özellikleri, esnek üretim özellikleri ve iliþkileri, dayanýþma, güven ve örgütlenme kapasitesi gibi içsel faktörlere dayalý olarak geliþen bölgeleri tanýmlamak için kullanýlmaktadýr. orum, birikimlerini ve giriþimci gücünü örgütleyerek, "özgün bir sanayi kapasitesine" ulaþmýþ bir ildir. orum'un sanayisinin geliþmesinin, sýçrama yapmasýnýn önündeki tek engeli demiryoludur. orum sanayinin geliþmesi için en ivedi alt yapý desteði demiryolu ile saðlanacaktýr. ünkü rakamlar bunu desteklemektedir. Türkiye Trafik Hacim Haritasý verilerine göre orum merkezli trafik yoðunluðu þu þekildedir: orum-ankara güzergahýnda yýlýnda toplam adet, orum-samsun hattýnda..8 adet, orum-amasya hattýnda ise adet araç hareketi olmuþtur. Bunun yarýsý yük ve yolcu taþýmacýlýðý amaçlýdýr. Günlük ortalama Ankara hattýnda.5 araç, Samsun hattýnda 5.5 araç hareketi olmaktadýr. Ayrýca orum Ticaret ve Sanayi Odasý verilerine göre, ilimizden yýlda 5 Milyon Ton'a yakýn yük sevkiyatý iç pazarlara ve ihracat amaçlý olarak limanlara taþýnmaktadýr. Taþýt trafiðinden sonra ikinci kriter olarak nüfus alýndýðýnda da durum þu þekildedir: orum-amasya-samsun-ordu illerinin toplam nüfusu.8 milyon kiþidir. Samsun ilimizi týpký Eskiþehir gibi aktarma yapýlan il olarak deðerlendirdiðimizde yeni Karadeniz sahil koridorundaki Giresun-Trabzon-Rize illeri nüfuslarýný da deðerlendirdiðimizde 4.5 milyon nüfusa hizmet edecek bir yük ve yolcu taþýmacýlýðý yapacak bir demiryolu olacaktýr. Baðcý, konuþmasýnýn sonunda orum un yük miktarlarý, nüfus istatistikleri ve TÜRKONFED raporunu içeren dosyayý demiryolu projesinin bir an önce ihale edilmesinde deðerlendirilmek üzere Bakan Yýldýrým a sunarak, Ýlimizin geliþmesi, ihracat artýþý ve imalat sayesinde maliyetleri azaltýcý bir etkiye sahip olacaðýna inandýðýmýz Demiryolu talebimizi tekrar yüksek takdirlerinize sunuyorum. Desteðinizi bekliyoruz. dedi. orum un yüz akýsýnýz amu Hastaneleri KBirliði Genel Sekreter Yardýmcýlýðý görevine atanan Yakup Keleþ, orum Ticaret ve Sanayi Odasý na veda ziyaretinde bulundu. Yakup Keleþ in, dün gerçekleþtirdiði veda ziyaretinde TSO Yönetim Kurulu Baþkaný etin Baþaranhýncal ve Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Karaca ile görüþtüðü belirtildi. TSO dan yapýlan açýklamaya göre, ziyarette açýklamalarda bulunan Yakup Keleþ, orum'da Özel Ýdaresi Genel Sekreteri olarak görev yaptýðý süre içerisinde orum Ticaret ve AKP gidecek, halk götürecek ürkiye Kominist Partisi (TKP) orum Ýl Baþkaný TErol Celep, hukuk ve siyaset iliþkisinin her dönemin tartýþmasý olduðunu, ancak hukukun hiçbir zaman AK Parti dönemlerindeki gibi doðrudan siyasi iktidarýn ihtiyaçlarý için bu kadar açýk biçimde kullanýlmadýðýný iddia etti. AK Parti döneminde Türkiye'nin dönüþümünün büyük ölçüde siyasi davalar aracýlýðýyla tamamlandýðýný, ulusalcý siyasi özneler (Ergenekon, Balyoz, Atabeyler, Poyraz köy, Oda tv davalarý), kürt siyasi özneler (KCK davalarý) ve sosyalist siyasi öznelerin (Devrimci karargah, Hopa davalarý) torba davalarla terör suçlusu ilan edilip susturulmaya çalýþýldýðýný belirtti. TKP orum Ýl Baþkaný Celep, konuya iliþkin açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Yine þike davasý, Cüppeli Ahmet Hoca davasý gibi davalarla da baþkaca alanlarda temizlik yapýldý. Torba davalar dýþýnda baþta Tayyip Erdoðan olmak üzere siyasi iktidarýn bütün unsurlarý, muhalif gazeteci, karikatürist ve aydýnlar hakkýnda suç duyurularýnda bulunup tazminat davalarý açarak sindirme politikasý izlediler. Fazýl Say hakkýnda açýlan dava, Pýnar Aydýnlar ve Ferhat Tunç'a söyledikleri türküler yüzünden verilen cezalar, Grup Yorum üyelerinin tutuklanmasý hemen akla gelenler. Bu arada memlekete büyük hizmetleri olduðunu da hatýrlatmadan geçmeyelim. AKPiktidarý döneminde 4 yeni cezaevi inþaatý tamamlanarak hizmet vermeye baþladý. Adliyeler kapatýlýp yerlerine Adalet Sarayý açýldý. Eylül referandumundan evet çýkmasý ile birlikte, öncelikle HSYK, ardýndan Yargýtay, Danýþtay ve Anayasa Mahkemesi'nin yapýsý ve bileþenleri deðiþtirildi. Yeni HSYK iki yýlda yaklaþýk 7 hakim ve savcýnýn yerini deðiþtirdi. 4 yýlýnda Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapatýlarak yerine Özel Yetkili Mahkemeler kurulmuþtu. yýlýnda ise Özel Yetkili Mahkemeler kapatýlarak yerine Bölgesel Aðýr Ceza Mahkemeleri (Terör Mahkemeleri) kuruldu. DGM ve ona baðlý savcýlýklarca yýlýnda 8 bin kiþi hakkýnda soruþturulma yürütülmüþ ken, bu rakam Yakup Keleþ, orum Ticaret ve Sanayi Odasý na veda ziyaretinde bulundu. Sanayi Odasý ile iþ birliði içerisinde çalýþtýklarýný söyledi. Ýl Özel Ýdaresi olarak orum Ticaret ve Sanayi Odasý'na elinden geldiði kadar des- Erol Celep tek olmaya çalýþtýðýný belirten Keleþ, Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn; baþta Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) konularý olmak üzere birçok konuda tecrübelerinden istifade ettiklerini belirtti. Keleþ, Söylenecek fazla bir þey yok. Sizler orum'un yüz akýsýnýz. Bugüne kadar bizlere verdiðiniz desteklerden dolayý teþekkür ediyorum diye konuþtu. Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný etin Baþaranhýncal da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Yakup Keleþ'in Genel Sekreterliði döneminde Ýl Özel Ýdaresi ile uyumlu bir çalýþma süreci yürüttüklerini ifade etti. Baþaranhýncal, Yakup Keleþ'e Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreter Yardýmcýlýðý görevinde baþarýlar dileyerek, bundan sonraki sürecin kendisi ve ailesi için hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. yýlýnda 8 bin ' e çýktý. Tutuklu ve hükümlü sayýsý AKP'nin iktidara geldiði yýlýnda iken, yýlýnda 7.74 oldu. Türkiye de 5 yýlýnda terör suçu gerekçesiyle tutuklanan kiþi sayýsý 7 iken, yýlýnda bu sayý.897'ye çýktý. Tüm dünyada terör gerekçesiyle tutuklu bulunan kiþi sayýsý 5.74 iken Türkiye'de ayný gerekçe ile tutuklu olan insan sayýsý.897'dir. Kýsacasý dünyadaki terörist in biri Türkiye'de yaþar oldu. yýlýnda ise bu sayý 4. e yakýn. - yýllarý arasýnda AKP iktidarý dönemlerinde dokuz kez Anayasa deðiþikliði yapýldý. Toplamda 4 madde deðiþtirildi. Yeni Anayasa çalýþmalarý baþladý. Anayasa deðiþiklikleri dýþýnda, yüzlerce kanunda da deðiþiklik yapýlýrken, temel kanunlarýn çoðu yeniden düzenlendi. Hemen akla gelenler; alýþma hayatýyla ilgili düzenlemeler (Ýþ Kanunu, SSGSS Kanunu, Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi Kanunu); Ceza Hukuku alanýyla ilgili düzenlemeler (Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun, Tanýk Koruma Kanunu); Özel hukuk alanýyla ilgili düzenlemeler (Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu); Ýmar, Kentsel Dönüþüm ve HES lerle ilgili düzenlemeler. (Büyükþehir Belediye Kanunu, Toplu konut Kanunu, evre kanunu); Ayrýca Arabuluculuk Kanunu ve Dernekler Kanunu gibi önemli düzenlemeler de yürürlüðe girdi; Eðitim alanýyla ilgili düzenlemeler (4+4+4 yasasý olarak bilinen Milli Eðitim Kanunu); Yönetmeliklerle içki içilecek alanlar þehir merkezlerinde yasaklanmaya baþlandý. AKPþimdi, yarattýðý karanlýktan aldýðý güçle, sarsýlmaz bir iktidar kurduðu görünümü yaratmak istiyor. Bizim ülkemizde siyasetin deðiþmez bir kuralý var, hükümetleri patronlar, emperyalistler koltuðuna oturtur, halk kaldýrýr. Bu kural AKPiçin de deðiþmeyecek, AKP gidecek, halk götürecek. Organize Sanayi Bölgesi Müteþebbis Heyeti toplarak gündemini görüþtü. Müteþebbis heyet toplandý rganize Sanayi Bölgesi Müteþebbis OHeyeti nin toplandýðý bildirildi. Valilik ten yapýlan açýklamaya gðöre, orum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Kasým ayý olaðan toplantýsý, Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. orum OSB deki toplantýya; orum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri nden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný etin Baþaranhýncal, OSB Baþkaný Yaþar Þahin, aþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað yarýn Borum a geliyor. orum Valiliði nden yapýlan açýklamaya göre, Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, saat 5. de Valilik önünde karþýlanacak. Ardýndan Valilik ve Belediye Baþkanlýðý ný ziyaret edecek. Nefes Alevi-Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði tarafýndan Muharrem ayý orucu münasebetiyle Anitta Otel de düzenlenecek iftar yemeðine katýlacak. Bozdað, iftan sonrasý AK Parti Ýl Baþkanlýðý ný ziyaret ederek gündemi deðerlendirdikten sonra Ankara ya hareket edecek. B OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaðlý, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Onur ve OSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý katýldý. Toplantý; imar planlarý, parsel tahsisleri ile diðer gündem maddelerinin görüþülmesi, deðerlendirilmesi ve karara baðlanmasýnýn ardýndan sona erdi. Toplantýda ayrýca OSB den geçen cezaevi yolu konusu, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýsý Ömer Arslan'ýn katýlýmýyla ele alýndý. Bekir Bozdað yarýn orum da aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Mýsýr Arap Cumhuriyeti'ne yaptýðý ziyarete katýlan Cevher Pastanesi sahibi Timur Cevher, ziyaretten hoþ anýlarla döndü. Baþbakan ýn Mýsýr ziyaretindeki programlara katýlan Timur Cevher, bu ülkede bulunduðu süre içinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün le Mýsýr-Türk ekonomi topantýsý öncesi sohbet etme fýrsatý yakalarken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkan Yardýmcýsý Faik Yavuz ve Oda Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte Mýsýr Arap Cumhuriyeti'ne ait ticari iliþkilerin geliþtirilmesine dair paylaþýmlarda bulundu. Cevher, toplantýlardan Türkiye nin Mýsýr Arap Cumhuriyeti ne ayrý bir önem verdiðini gördüðünü anlatarak, Hem siyasi, hem ekonomik, hem de kültürel anlamda Türk-Mýsýr iþbirliði çok ses getirecek. yorumunu yaptý. Bekir Bozdað Cevher Pastanesi sahibi Timur Cevher, Mýsýr ziyaretinden hoþ anýlarla döndü. Cevher hoþ anýlarla döndü Cevher, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün le sohbet etme fýrsatý bulduðunu belirtti. Timur Cevher, Baþbakan ýn Mýsýr ziyaretindeki programlara katýldý.

6 H Üçüncü durak Baþkent oldu ARÞAMBA KASIM itit Üniversitesi nin tanýtým etkinlikleri kapsamýnda katýldýðý eðitim fuarlarýnýn üçüncü duraðý Ankara oldu. 5- Kasým tarihleri arasýnda Ankara Altýnpark Fuar Merkezi'nde gerçekleþtirilen tanýtým fuarýna Yrd. Doç. Dr. Nihan Kaya, Öðr. Gör. Zekeriya Lek ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler Görevlisi Ali Saçak katýldý. Educatürk ANFA Altýnpark'ta düzenlenen Eðitim Fuarý'nda birçok üniversite açtýklarý stantlarla öðrencilere üniversitelerini tanýtmak amacýyla bilgi verdi. Fuarda stant açan Hitit Üniversitesi ise fuarý ziyaret eden öðrenciler tarafýndan en çok ilgi gören üniversitelerden biri oldu. Öðrencilere broþür ve promosyonlar daðýtýlan Hitit Üniversitesi standýnda öðrencilerin merak ettikleri sorular, üniversite öðretim elemanlarý tarafýndan cevaplandýrýldý. Hitit Üniversitesi Ankara da tanýtým yaptý. orum Günleri Hitit in tanýtýmýnda faydalý oldu Hitit Üniversitesi nin standý ziyaretçilerin ilgisini gördü. A Rektör ün 4 Kasým mesajý Hitit Üniversitesi standýnda öðrencilerin merak ettikleri sorular, üniversite öðretim elemanlarý tarafýndan cevaplandýrýldý. H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 4 Kasým Öðretmenler Günü mesajý yayýnladý. Rektör Alkan, mesajýnda þöyle dedi; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; Milletleri kurtaracak olanlar yalnýz ve ancak öðretmenlerdir. diyerek medeniyet yarýþýnda en önemli gücün öðretmenler olduðunu vurgulamýþtýr. Bana bir harf öðretenin kýrk yýl kölesi olurum kültüründen gelen bir millet olarak bilgi toplumunun nitelikli gençlerini yetiþtirmek suretiyle ülkemizi muasýr medeni- Reha Metin Alkan yetler seviyesine çýkarmak için, ülkemizin dört bir köþesinde, her türlü zorluða göðüs gererek tüm gayret ve özverileriyle görevlerini yerine getiren tüm öðretmenlerimizin 4 Kasým Öðretmenler Günü nü en iyi dileklerimle kutlar, minnet ve þükranlarýmý sunarým. Ünlülerle orum Türküleri albümü çýktý B ütün çalýþmalarý orum Vakfý tarafýndan yaptýrýlan Ünlülerle orum Türküleri isimli türkü albümü çýktý. orum Vakfý Ankara Ýl Baþkaný Alper Bilan, albümün, orum Vakfý ve Esen Müzik A.Þ arasýnda yapýlan anlaþma gereði Esen Müzik A.Þ tarafýndan tüm Türkiyeye daðýtýlacaðýný söyledi. Alper Bilan Yeni TTK nýn Getirdikleri orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO), Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Getirdikleri konulu bir konferans düzenleyecek. 9 Kasým Perþembe günü SMMMO Toplantý Salonunda gerçekleþtirilecek olan toplantý 4: da baþlayacak. Toplantýya konuþmacý olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Daire Baþkaný Mustafa Umut Özgül, Genel Müdür Ýsmail Yücel ve emekli Baþ Hesap Uzmaný YMM. Harun Kaynak katýlacak. Alkan, 4 Kasým Öðretmenler Günü mesajý yayýnladý. Giriþimcilik eðitimi düzenlenecek orum alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl ve KOSGEB iþbirliðiyle PRC Danýþmanlýk Eðitim Ltd. Þti. tarafýndan Giriþimcilik eðitimi düzenlenecek. Aklýnda bir iþ kurma projesi olup da gerçekleþtirme imkaný bulamayan vatandaþlar, katýldýklarý eðitim sonucunda katýlým belgesi alacaklar ve iþ kurma planý hazýrlayýp resmi iþyeri açma þartlarýný yerine getirdikten sonra KOSGEB'e baþvuru yapabilecekler. Baþvurunun uygun bulunmasý halinde yine KOSGEB tarafýndan bin TL'ye kadar hibe ve kullanýlacak makineler için 7 bin TL'ye kadar kredi desteði verilecek. Eðitim, orum Merkez'de (PR Danýþmanlýk'ta) 5 kiþilik düzenlenecek olup, 5 Aralýk tarihinde baþlatýlacak. Her bir grup giriþimcilik eðitimi 7 saat uygulanacak olup, 9 fiili gün ( gün aralýkla toplam gün) boyunca 9:-: saatleri arasýnda yapýlacak. Eðitime, her gün katýlma zorunluluðu bulunacak. Eðitime katýlacaklarýn, eðitimi tamamladýktan sonra alacaklarý belge tarihinden önce iþyerlerini açmamýþ olmalarý gerekiyor. Aksi takdirde destekten faydalanamayacaklar. Ayrýca, KOSGEB tarafýndan eðitim, spor, eðlence, tarým ve hayvancýlýk sektörleri bu kapsamda desteklenmediði için bu sektörde iþ kurmayý düþünenler, giriþimcilik eðitimine dahil edilmeyecekler. Katýlým þartlarý; ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, daha önce giriþimcilik programlarýna katýlmamýþ olmak, ÝÞKUR'un TYP, Staj (Ýþbaþý Eðitimi) ve Giriþimcilik eðitimlerinden son ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, en az ilköðretim (ilkokul) mezunu olmak ve 8 yaþýný tamamlamýþ olmak, açýk öðretim hariç öðrenci konumunda olmamak, emekli, aktif sigortalý veya iþveren konumunda olmamak. Söz konusu eðitime katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, Kasým Cuma günü mesai bitimine kadar ÝÞKUR Ýl nden alacaklarý baþvuru formlarýný doldurup kurs servisine teslim ettiklerinde kendilerine bildirilen tarih ve saatte katýlýmcý seçimi mülakatýna þahsen katýlmalarý gerekecek. nkara orumlu Dernekler Federasyonu tarafýndan Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde organize edilen orum Tanýtým Günleri etkinlikleri kapsamýnda 5-8 Kasým tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen orum Tanýtým Günleri'nde Yrd. Doç. Dr. Gülçin Alp Avcý, Yrd. Doç. Dr. Emre Avcý, Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Köse ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker in Hitit Üniversitesi standýný ziyaret eden konuklara üniversite hakkýnda bilgi verdikleri belirtildi. Ziyaretçilere Hitit Üniversitesi ni tanýtýcý materyaller daðýtýldý. Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde dört gün boyunca devam eden tanýtým günlerinde Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, orum Valisi Sabri Baþköy, orum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým ve Tufan Köse, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Nihat Tosun ve Memur-Sen orum Ýl Yönetim Kurulu standý ziyaret ettiler. Ziyareti esnasýnda Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Hitit Üniversitesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker den Üniversite eðitim birimleri, öðrenci sayýsý, öðrencilere sunulan imkanlar ve yapýlan çalýþmalar ile ilgili bilgiler aldý. Hitit Üniversitesi ni yakýndan takip ettiðini ifade eden Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ise Hitit Üniversitesi ailesine çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek, tebrik etti. Tanýtým Günleri nin kapanýþýnda orum Valisi Sabri Baþköy, Yrd. Doç. Dr. Emre Avcý ya Ankara orumlu Dernekler Federasyonu adýna Hitit Üniversitesi yazýlý çini tabak hediye etti. Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker, bu etkinliðin üniversitenin tanýtýmý için oldukça olumlu geçtiðini ifade ederek, bu tür tanýtým organizasyonlarýnýn artarak devam edeceðinin altýný çizdi. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay standý ziyaret etti. Vali Sabri Baþköy, teþekkür plaketi verdi. Tanýtým günleri Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde organize edildi. Ziyaretçiler Hitit Üniversitesi ailesine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Memur Sen yöneticileri de standý ziyaret etti.

7 ARÞAMBA KASIM 7 Bischhoff a çeviri ödülü F ahri hemþehrimiz di biyografim açýsýndan bu Cornelius Biscödüle sevindim. Türkiye hoff, Tarabya evibenim vataným. Tarabya ri Büyük Ödülü nü kasevdiðim semt dedi. Onu zandý. çok teþvik eden Orhan Peker i özlemle andýktan Dünyaca ünlü çevirsonra, Yaþar Kemal i övmen Bischoff, Ahmet Armek abes kaçar diyen pad la paylaþtýðý ödülünü Bischoff la salonda bulugeçtiðimiz Cumartesi günan Yaþar Kemal kucaknü Ýstanbul Alman Baþlaþtýlar. konsolosluðu nda düzenlenen törenle aldý. Arpad da konuþmasýnda Edebiyat çevirmeni Tarabya eviri Büyalnýz bir adamdýr, tek bayük Ödülü nün bu yýlki þýna mücadele eder, çok sahipleri Yaþar Kemal in önemli bir kültür alýþveriþi kitaplarýný Almancaya yapar dedi. kazandýran Cornelius Can Dündar, törende Yaþar Kemal le kucaklaþan Bischoff u yazdý. Bischoff ve Cumhuriyet Törene bu ödülün ilk Gazetesi yazarý, çevirsahibi, Cumhuriyet Gazemen Ahmet Arpad oldu. tesi yazarý, çevirmen Ahmet Cemal, Türkis Noyan, evirmenler ödüllezehra Ýpþiroðlu, Sezer Durini Almanya Federal ru, Can Dündar, Nebil ÖzCumhuriyeti Devlet Bagentürk, Kemal Yalçýn, kaný Cornelia Pieper ve Nafer Ermiþ, Serin Erenjüri baþkaný Prof. Dr. gezgin, Cemal Ener, EveOnur Bilge Kula nýn rest Yayýnlarý Genel Müelinden aldýlar. Kültür ve dürü Sýrma Köksal, ÝstanTurizm Bakaný Ertuðrul bul Goethe Enstitüsü MüGünay ýn Baþbakan ýn dürü Claudia Hahn-RaMýsýr seyahatine katýlmaabe nin de aralarýnda busý dolayýsýyla ödül törenilunduðu çok sayýda diplone Avrupa Birliði Bakaný mat, çevirmen, yazar, akave Baþmüzakereci Egedemisyen, yayýncý ve gamen Baðýþ katýldý. zeteci katýldý. Türkiye Cumhuriye- Bischoff, ödülünü Ýstanbul Alman Baþkonsolosluðu nda düzenlenen törenle aldý. CAN DÜNDAR, ti Kültür ve Turizm BaBÝSCHOFF U YAZDI kanlýðý, Federal Almanya Dýþiþleri Bakanlýðý, Ýstanbul Goethe Enstitüsü, Robert Bosch Stiftung ve S. Fischer Stiftung tarafýndan Milliyet Gazetesi yazarý Can Dündar, Ýyi insanlar iyi haberbu yýl üçüncü kez verilen Tarabya eviri Ödülü, iki kültür araler baþlýklý köþeyazýsýnda fahri hemþehrimiz Cornelius Biscsýnda yaptýklarý baþarýlý çeviriler yoluyla düþünsel ve kültürel alýþhoff u yazdý. veriþi destekledikleri, Almancadan Türkçeye yaptýðý tüm çeviriletarabya eviri Ödülü töreniyle ilgili izlenimlerini kaleme ri için Ahmet Arpad ve Türkçeden Almancaya yaptýðý tüm çevirialan Can Dündar, dünki yazýsýnda Bischoff la ilgili þu ifadelere ler için Cornelius Bischoff a oybirliðiyle verildi. yer verdi: Cumhuriyet Gazetesi nin haberine göre, teþvik ödüllerini ise Yaþar Kemal ve tercümaný Ayça Sabuncuoðlu ve Johannes Neuner aldýlar. Sabir Yücesoy da Cumartesi akþamý da Alman Konsolosluðu nda en iyi çeviri Literarisches Colloquium Berlin için bir çalýþma bursu kazandý. ödülleri verildi. Ödül alanlardan biri, Cornelius Bischoff tu. Tarabya eviri Ödülü, ayný zamanda Türkiye de çeviriler için vebischoff, 99 da, yaþýndayken ailesiyle Nazilerden karilen en büyük para ödülü ve bir Türk-Alman ortak projesi olarak çýp Ýstanbul a gelmiþ. Savaþta orum da enterne edilmiþ. Sonra Diyalog ve Karþýlýklý Anlayýþ Ýçin Ernst Reuter Giriþimi kapsaýstanbul Üniversitesi nde hukuk okuyup Almanya ya dönmüþ. mýnda yer alýyor. Tercümeye baþlamýþ ve Yaþar Kemal in romanlarýný çevirmiþ. Açýþ konuþmasýný Federal Almanya Ýstanbul Baþkonsolosu Törende 8 lýk Yaþar Kemal le 84 lük Cornelius un kucakjutta Wolke nin yaptýðý törende konuþan Büyükelçi Eberhard laþmalarý görülecek sahneydi. Ýki yaþlý dev sarýlýrken Cornelius Pohl, Pieper ve Baðýþ; iki ülke arasýndaki diyalog sorunlarýnýn çözümünde çevirinin önemli iþlevini vurguladýlar. Pieper, Umberto gözyaþlarýný tutamadý. Hazýrlamakta olduðumuz bir belgesel için Eco nun, Avrupa nýn dili çeviridir, düþüncesine katýlýyorum dedi. ikisini buluþturduðumuzda Yaþar Kemal, Bir yazar, baþka bir diyunus Emre Enstitüsü nden Prof. Dr. Musa Yaþar Saðlam, le çevrildiðinde, içindeki macerayý yeni bir dünyaya söyler. Bu, Yaþar Kemal in 4 kitabýný Almanca ya kazandýran Cornelius tercüme eden adamýn gücüdür. Cornelius, benim içimdeki macebischoff, sadece çevirmedi, öteki kültüre kazandýrdý. Ýnce Merayý benim kadar bilen bir kardeþimdir dedi. med muazzam bir baþarýdýr dedi. 9 ten beri ailesiyle Türkiye de yaþadýðýný, sokakta oynarken dili öðrendiðini söyleyen Cornelius Bischoff, Özellikle ken- Ayrýlýrlarken Cornelius seslendi: Son romanýný yolla da tercüme edeyim. Yýldýz Teknik yeni yerinde Yýldýz Teknik, Emniyet arkasýna taþýndý. K enan Öztekin in sahibi olduðu Yýldýz Teknik Tarým, Ýnþaat, Isýtma ve Soðutma Sistemleri, epni Mahallesi Hýdýrlýk Caddesi numara 7 ye taþýndý. Firma, yeni adresinde hizmet vermeye baþladý. Daha önce Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi Yýldýz Teknik sahibi Kenan Öztekin, hizmetleri hakkýnda açýklamalarda bulundu. Ýlahiyat Fakültesi karþýsý numara 5/D de faaliyet gösteren Yýldýz Teknik, Emniyet arkasýndaki yeni yerinde hizmete girdi. Baymak Isýtma ve Soðutma Sistemleri yetkili servisi olan Yýldýz Teknik ve hizmetleri hakkýnda bilgi veren Teknisyen Kenan Öztekin, Alarko Carrier özel servisliðini de yürüttüklerini söyledi. Teknik el aletleri, tarým aletleri ve sulama sistemlerinin satýþýný da yaptýklarýný anlatan Öztekin, Ürün ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Emniyet arka kapýsý karþýsýnda faaliyet gösteren Yýldýz Teknik e bekliyoruz diye konuþtu. Serpa Otomotiv den kýþ bakýmý kampanyasý Renault ve Dacia özel servisi Serpa Otomotiv, kýþ bakýmý kampanyasýyla müþterilerinin hizmetinde. S erpa Otomotiv tarafýndan düzenlenen geleneksel Renault Servis Günleri baþladý. Renault ve Dacia özel servisi Serpa Otomotiv, kýþ bakýmý yaptýrmak isteyen araç sahiplerine ücretsiz kontrol hizmeti sunuyor. Kýþ bakýmý ihmale gelmez sloganýyla düzenledikleri kampanya hakkýnda bilgi veren Serpa Otomotiv sahibi Metin Gündoðdu, kaliteli hizmet garantisiyle baþlattýklarý kampanyaya tüm Renault ve Dacia sahiplerini beklediklerini söyledi. Kampanya çerçevesinde bakýmý yapýlacak araçlara, Alman malý Würth arýza tespit cihazý ile ücretsiz check-up yapacaklarýný açýklayan Metin Gündoðdu, yedek parça ve iþçilikte yýl servis garantisi sunduklarýný kaydetti. Araç muayenesi sýrasýnda aðýr kusur olarak nitelendirilen fren ve far ayarlarýný da gerçekleþtirdiklerini ifade eden Gündoðdu, bakýmý yapýlan tüm araçlara lazerli far ayar cihazý ile ücretsiz far ayarý yapacaklarýný bildirdi. Antifriz ölçümü ve deðiþiminde de iþçilik ücreti almadýklarýný vurgulayan Serpa Otomotiv sahibi Gündoðdu, Tüm Renault ve Dacia sahiplerini Ankara Yolu. kilometre numara /A da hizmet veren servisimize bekliyoruz. diye konuþtu. Serpa Otomotiv sahibi Metin Gündoðdu, kampanya hakkýnda bilgi verdi. Kampanya dahilinde arýza tespit cihazý ile ücretsiz check-up yapýlýyor. Yedek parça ve iþçilikte yýl servis garantisi sunulduðu belirtildi. Serpa Otomotiv, Ankara Yolu. kilometre numara /A da hizmet veriyor.

8 8 ARÞAMBA KASIM Açýk ve þeffaf þehir planlarý üretilmeli Ö zgür Eðitim Sen, Þehir ve Ýnsan konulu konferans düzenledi. Konferansa konuþmacý olarak Mimar Ýbrahim Hakký Özel katýldý. Ýlk planlý yerleþmelerin su ve verimli topraklarýn bir arada olduðu Mezopotamya, Nil Nehri çevresinde veya korunaklý arazilerde baþladýðýný söyleyen Özel, konuþmasýna þöyle baþladý; Türlerde þehirlerin geliþmesini anlatacak olursak Orta Asya da Türklerin devamlý sefer halinde olmalarý nedeniyle sefer yollarýnda çadýr kentler kurmuþlar, Orta Asya da Maveraünnehir bölgesinde kalýcý iskan diyebileceðimiz þehirler oluþturmuþlardýr. Ancak Türklerin Ýslamiyetle buluþmasýndan sonra Semerkand, Taþkend gibi þehirlerde medreseler,türbeler gibi kalýcý eserler býrakmýþlar. Türkler gittikleri bölgelerde de þehirler kurmuþlar, býraktýklarý eserler günümüze kadar gelmiþtir. Anadolu nun birçok yerinde taþ oymacýlýðýnýn en güzel örnekleri olan medrese, kervansaray, türbeler gibi Selçuklu eserlerini görmekteyiz. Osmanlý da ilk imar planý 9 yýlýnda Ýstanbul'da yapýldý. Ýlk belediye 85 yýlýnda Ýstanbul Pera da. Belediye Ýdaresi adýnda kuruldu. kiþiden oluþan belediye meclisi belli miktarda vergi ödeyen kiþilerden merkezi idarece seçilirdi. Baþkan da atama ile seçilirdi. Osmanlý son döneminde büyük borç altýna girmiþti. Batýlýlar borçlarýný almak için saðlam kaynaklarýn gelirlerini kendilerine baðlamýþlardý. AydýnÝzmir yolunu yaparak Ege nin tarým ürünlerini, 9 yýlýnda Ankara'ya demir yolu yaparak Ankara tiftiðini almaya baþlamýþlardý. Cumhuriyet kurulmadan önce Ankara bin civarýnda bir þehirdi. Kale ve çevresinde konumlanmýþtý. 97 yýlýnda çýkan yangýnda büyük bir kýsmý yandý. Cumhuriyetin ilanýndan sonra Ankara baþkent seçildiðinde memurlarýn oturacaðý doðru dürüst ev yoktu. 94 yýlýnda Carl Lörcher'e kale ve çevresini kapsayan imar planý yaptýrýldý. Ankara'nýn nüfusu o kadar hýzlý arttý ki 98 de 8 bine yaklaþtý. Yeni bir plan yapma ihtiyacý doðdu. 9 de üç yarýþmacý içinden Herman Jansen'in planý seçildi. Bugünkü Dýþkapý'dan ankaya ya kadar olan güzergah Konferansa konuþmacý olarak Mimar Ýbrahim Hakký Özel katýldý. çevresinde oluþan planda Ulus çevresi, Kýzýlay, Bakanlýklar, Mebusevleri, meclis binasýnýn bulunduðu kýsým, Bahçelievler gibi yerler yer aldý. Tandoðan Meydaný havaalaný olarak düþünüldü. Ancak 95 li yýllara gelmeden Ankara'nýn nüfüsu bini aþmýþtý. ok partili döneme geçilmiþ, ülkede büyük bir kalkýnma ataðý baþlatýlmýþtý. Plan yetersiz kalmýþ, hýzlý bir göç baþlamýþtý. 985 yýlýnda plan yapma, yaptýrma yetkisi belediye ve valiliklere verildi. Bütün bu gayretler planlý düzenli þehirleþmenin saðlanmasýna yetmedi. Buna karþýlýk yol, otopark, park, çocuk bahçesi, okul alanlarý vs. gibi sosyal ve teknik alt yapý artýrýl- Reçetelere sýký takip Özgür Eðitim Sen, Þehir ve Ýnsan konulu konferans düzenledi. Tapuya personel alýnacak T apu ve Kadastro Genel, merkez teþkilatta görev yapmak üzere sýnavla tapu branþý için 5, teknik branþ için olmak üzere toplam 5 tapu ve kadastro uzman yardýmcýsý alacak. Sýnav, yazýlý ve sözlü olmak üzere iki aþamalý yapýlacak. Her bir aþamadan ayrý ayrý 7 ve üzeri puan alan adaylar baþarýlý sayýlacak. Adaylarýn, yazýlý sýnavýn yapýldýðý tarihte 5 yaþýný doldurmamasý, erkek adaylar için askerliðini yapmýþ, erteletmiþ veya askerlikten muaf olmasý, saðlýkla ilgili görevlerini devamlý yapmaya engel durumu bulunmamasý gibi þartlar aranacak. Sýnava, þu özellikleri taþýyan adaylar baþvurabilecek: ''Tapu branþý için eðitim süresi en az 4 yýl olan hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iþletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da bunlara denkliði YÖK Baþkanlýðý'nca kabul edilen yurt içi veya yurt dýþý yükseköðretim kurumlarýnýn birinden mezun olmak, ÖSYM tarafýndan 9- Temmuz ve 7-8 Temmuz 'de yapýlan KPSS'lerin birinde 'KPSSP79' puan türünden 8 ve üzeri puan almýþ olmak. Teknik branþ için eðitim süresi en az 4 yýl olan, harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri mühendisi yetiþtiren fakülte ya da bunlara denkliði YÖK Baþkanlýðý'nca kabul edilen yurt içi veya yurt dýþý yükseköðretim kurumlarýndan birinden mezun olmak, yine ayný tarihli sýnavlarýn 'KPSSP4' puan türünden 8 ve üzeri puan almýþ olmak.'' Tapu branþý için en yüksek ''KPSSP79'' puanýna sahip ilk 5 kiþi, teknik branþ için en yüksek ''KPSSP4'' puanýna sahip ilk kiþi yazýlý sýnava katýlmaya hak kazanacak. Sýnava baþvurular, Kasým-7 Aralýk arasýnda yapýlacak. Her aday yalnýzca bir branþ için baþvurabilecek. Sýnava katýlmaya hak kazanan adaylarýn isim listesi ''www.tkgm.gov.tr'' internet sayfasýndan ilan edilecek. Giriþ sýnavýnýn yazýlý bölümü 9 Aralýk'ta Ankara'da yapýlacak. Yazýlý sýnavda baþarýlý olanlar için sözlü sýnav tarihi ve yeri ise kurumun internet sitesinden duyurulacak. Sýnavla ilgili ayrýntýlý bilgiye ''www.tkgm.gov.tr'' adresinden ulaþýlabilir. madý. Bu durum saðlýksýz kentleþmelere yol açtý. orum da Bahçelievler semtini örnek vererek açýklamasýný sürdüren Özel, Bir katlý evler kata çýkartýldý. Her parselde bir konut yerine yirmi konut oldu. Buna karþýlýk yollarda, okul alanlarýnda deðiþiklik yapýlmadý. Bunun sonucunda okul yetersizliði oluþtu. Araçlar yaya tretuvarlarýna park yapýyor, yayalar trafik yolunda yürüyorlar. Bu durum burada yaþayanlarda nedenini anlayamadýklarý bir rahatsýzlýk vermektedir. Planlamasý iyi yapýlmýþ þehirlerde yaþayan insanlar mutlu olurlar. Aslýnda plan yapmanýn amacý da budur. Yollarýnda trafik sýkýþýklýðý olmayan, kaldýrýmlarýnda yayalarýn rahat yürüdüðü, yeterince otoparký, parký, çocuk bahçesi, spor sahasý, pazar yeri, tiyatro, çocuk ve kadýn sýðýnma evleri, her mahalle merkezinde büyük bir alanda semt spor sahasý, belediye bürosu, kültür merkezi, muhtarlýk, ev hanýmlarýnýn el iþlerini yaptýðý ve satarak ev ekonomisine katký saðladýðý alanlar olmalýdýr. Buralarda tiyatro, müzik faaliyetlerinin icra edildiði mekanlar bulunmalý- dýr. dedi. Ýmar planlarýnýn nasýl hazýrlanmasý gerektiðini de anlatan Özel, þunlarý söyledi; Ýmar planýnýn yapýlmasý düþünülen þehirde þehir plancýsýnýn baþkanlýðýnda bir heyet kurulur. Heyette konularýnda uzman mimar, inþaat, makina, elektrik, endüstri, harita, ziraat, orman, çevre, jeofizik mühendisleri, tarih, sanat tarihci, arkelog, coðrafya, metoroloji uzmaný, sanayici, ekonomist, sosyolog, týp doktoru, pisikolog, idareci, resmi kurum temsilcileri, istatistikçi, çeþitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri vb. bulunmalýdýr. Bu heyet þehrin merkezini, kýrsal çevresini, ilçe ve kasabalarýný, yakýn illeri, iliþkisi olan uzak illeri hatta turistik, ekonomik, sosyal açýdan iliþkisi olan devletleri araþtýrarak elde edilen bilgiler derlenmeli, analizler yapýlmalý, alansal ve rakamsal büyüklükler belirlenmelidir. Þehir plancýsý bu deðerleri alarak imar planý üretmelidir. Üretilen planlar uzmanlarýn katýlýmýyla semt ve bölgelerde halk toplantýlarý yapýlmalý, yapýlan plan halkla tartýþýlmalý, halkýn katkýsý saðlanmalýdýr. Halk toplantýlarý bir zorunluluktur. Kýsacasý açýk, þeffaf ve demokratik planlar üretilmelidir. Bu þekilde üretilen planlarla oynanmamalý, plan hedeflerini bozacak tadilatlar yapýlmamalýdýr. Geleceðin þehirleri bu anlayýþla planlandýðý takdirde saðlýklý, huzurlu, mutlu, varlýklý, trafik ve otopark, yeþil alan sorunu olmayan, havasý, suyu temiz þehirler kurabiliriz. Ý laç israfýnýn önüne geçmek için kampanya baþlatmaya hazýrlanan Saðlýk Bakanlýðý'nýn aile hekimleri üzerinde yürüttüðü çalýþmada reçetelerin yarýsýndan fazlasýnýn uygunsuz yazýldýðý tespit edildi. Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Hakký Gürsöz, ''Akýlcý ilaç kullanýmý''nýn, klinik bulgulara ve bireysel özeliklerine göre uygun ilacýn, uygun süre ve dozda, kolayca ve en uygun maliyetle elde edilmesi olduðunu söyledi. Bu tanýmda klinik özelliklere ve bulgulara dikkat çekildiðini ifade eden Gürsöz, hastalarýn ilaçlarýný hekimin öngördüðü süreye riayet ederek kullanmasýnýn önemli olduðunu belirtti. Gürsöz, ayný kalite ve güvenilirlikteki tedaviden daha az maliyetli olanýn tercih edilmesi gerektiðini kaydetti. Akýlcý ilaç kullanýmýna büyük önem verdiklerini ifade eden Gürsöz, bunun için bir ulusal eylem planý yürüteceklerini bildirdi. Ulusal eylem planýnýn tanýtým, eðitim-bilgilendirme, idari düzenleme ve izleme-deðerlendirme alt baþlýklarýndan oluþacaðýný belirten Gürsöz, bunlardan özellikle izleme ve deðerlendirmeye büyük önem verdiklerini söyledi. Ülkede hekimler tarafýndan yazýlan reçetelerin akýlcý ilaç kullanýmý kriterleri doðrultusunda ve bilimsel veriler ýþýðýnda deðerlendirilerek geri bildirime imkan tanýyacak bir sistem geliþtirdiklerini açýklayan Gürsöz, bu sistemin pilot çalýþmasýnýn devam ettiðini bildirdi. ay önce ilde baþlayan pilot çalýþma kapsamýnda bin aile hekiminin reçetesi üzerinde deðerlendirme yapýldýðýný anlatan Gürsöz, þu bilgileri aktardý: 'Buradan alacaðýmýz geri bildirimlere, elde edeceðimiz sonuçlara göre bir rapor hazýrlayýp Sayýn Bakanýmýza sunacaðýz. Olumlu yönde direktifleri olursa ülkemizde reçete yazan bütün hekimlerimize, özellikle birinci basamaktaki tüm hekimlerimizden baþlamak üzere bu anlamda destekleyici, yapýcý katký sunmak istiyoruz. Reçeteleri akýlcý ilaç kullaným ilkeleri ýþýðýnda deðerlendirip geri bildirim vermek, deðerlendirmek istiyoruz. Bizden talep edecekleri eðitim, klinik rehberlik kullanýmýyla ilgili taleplerine de cevap vermek istiyoruz. Tamamen yapýcý bir tavýr içinde olacaðýz.'' Pilot çalýþma sürecinde tespit edilen aksaklýklarý anlatan Gürsöz, DSÖ'nün de yüzde 5'lere varan oranda uygunsuz ilaç kullanýmýndan söz ettiðini, yaptýklarý çalýþmada da buna benzer, hatta biraz daha üzerinde sonuç elde ettiklerini bildirdi. Gürsöz, ''Özellikle en sýk yazýlan on tanýyý, on hastalýk grubunu ele aldýðýmýzda buralarda yüzde 5'leri biraz aþan akýlcý olmayan reçeteleme tespit ettik. Bu önemli. Bu noktada hekimlerimize olumlu reçeteleme yönünde desteklerimiz devam edecek'' dedi. Akýlcý ilaç kullanýmý için obezite, sigara ve aþý için yürütülen kampanyaya benzer bir kampanya baþlatýlacaðýný bildiren Gürsöz, bunun hazýrlýklarýnýn yýl sonuna kadar tamamlanacaðýný söyledi. Okullar Hayat Olsun Eðitim yöneticilerine Okullar Hayat Olsun Projesi tanýtýldý. E ðitim yöneticilerine Okullar Hayat Olsun Projesi tanýtýldý. Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu'nun konuþmacý olarak katýldýðý tanýtým dün saat 4.'de Mimar Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Akþam Sanat Okulu Saluno'nda gerçekleþtirildi. Milli Eðitim Þube Müdürü Mehmet Aþýkoðlu, 'Okullar Hayat Olsun' projesini slayt eþliðinde katýlýmcý eðitim yöneticilerine anlattý. Pilot okullarda yapýlan çalýþmalara deðinen Aþýkoðlu; "orum genelinde 8 bin 5 kiþiye çeþitli konularda (Güvenli internet, ocuk ve suç, Aile-çocuk iletiþimi, ailede ahlak eðitimi vb.) konferans verilmiþtir. Okullarýmýzýn hemen hemen tamamýnda geleneksel çocuk oyun çizgilerinin olmasý için çalýþma baþlatýlmýþtýr." dedi. Sunumu Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu yaptý. 'Okullar Hayat Olsun' projesi slayt eþliðinde katýlýmcý eðitim yöneticilerine anlatýldý. Kaymakamlýk sahip çýktý orum un Sungurlu ilçesinde evleri mahkeme kararý ile yýkýlmasýnýn ardýndan evsiz kalan yaþlý çifte kaymakamlýk sahip çýktý. Hacettepe Mahallesinde yaþayan Þentürk ailesi, baþkasýnýn tapulu arazisine ev yaptýklarý iddiasýyla evlerine yýkým kararý alýnmýþ, Cuma günü mahkeme kararýyla evin yýkýlmasýndan sonra kalacak yerleri olmadýðý için sokakta yatmaya baþlamýþlardý. Ýsmail Þentürk (5) ve eþi Fatma Þentürk havalarýn iyice soðumasýyla beraber sokakta kaldýklarýndan dolayý çaresiz olduklarýný dile getirerek, yetkililerden yardým istediler. KAYMAKAMLIK DEVREDE Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, imkanlar dahilinde ilçedeki sýkýntýlarýn çözümü için çalýþtýklarýný söyledi. Bu kapsamda ailenin sorununa duyarsýz kalamadýklarýný ifade eden Kaymakam Þahin, Kaymakamlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðýyla Akçay Mahallesi Fevzi akmak Sokak ta bir ev kiralandý ve aile oraya yerleþtirildi dedi. Artýk baþýmýzý sokacak sýcak bir yuvamýz var diyen Fatma Þentürk, Allah Kaymakam beyden razý olsun. Þu kýþ günü bizi soðukta býrakmadý dedi. Þuanda hiçbir maaþ almadýklarýný ve komþularýnýn yardýmlarý ile karýnlarýný do- yurduklarýný söyleyen Ýsmail Þentürk ise, Allah komþularýmýzdan razý olsun. Hasta olduðum için bu ayýn 5 nde sakatlýk maaþý baðlanacak. Þuana ka- dar komþularýmýzýn getirdiklerini yiyorduk. Bundan sonra baðlanacak maaþla karnýmýzý doyuracaðýz þeklinde konuþtu.(ýha) Evsiz kalan yaþlý çifte kaymakamlýk sahip çýktý. Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, imkanlar dahilinde ilçedeki sýkýntýlarýn çözümü için çalýþtýklarýný söyledi.

9 ARÞAMBA KASIM 9 Þampiyon koro bu kez de öðretmenler için söyleyecek M HER ALIÞMALARI KONSER TADINDA imar Sinan Halk Eðitim Merkezi'nin Türkiye þampiyonluklarýyla orumlular'a gurur veren Türk Halk Müziði Korosu, 4 Kasým Öðretmenler Günü konseri için son hazýrlýklarýný yapýyor. 5 Kasým Pazar günü saat 9,'da Devlet Tiyatro Salonu'nda vereceði konser için son hazýrlýklarýný sürdüren koronun her çalýþmasý, adeta konser tadýnda geçiyor. Türk Halk Müziði alanýnda orum'un yetiþtirdiði en önemli deðerlerden olan Arif Sadeçolak'ýn þefliðinde, baþarýlý çalýþmalarýný sürdüren koro, son rötuþlarýný yapýyor. Solo ve koro olarak sunacaklarý parçalarý tek tek elden geçiren koro, tamamý amatör sanatçýlardan oluþurken, farklý meslek mensubu olan koro üyeleri, yýllardýr baþarýyla sürdürdükleri çalýþmalarýyla, adeta profesyonellere taþ çýkartýyor. Bahçelievler Ortaokulu'nda çalýþmalarýný devam ettiren koro saz heyeti ve üye sayýsýyla da dikkat çekiyor. Zengin ve baþarýlý biz saz heyetinin eþliðinde birbirinden güzel türküleri icra eden koro 7 kiþiden oluþuyor. Koro Þefi Arif Sadeçolak, büyük bir özveri ve disiplinle yürüttükleri koro çalýþmalarýnýn temelinde, yöneticilerin ve orum halkýnýn verdiði desteðin yattýðýný belirterek, "Türk Halk Müziði alanýnda düzenlenen yarýþmalarda orum'u baþarýyla temsil etmenin ve þampiyonluklar kazandýrmanýn onurunu yaþadýk. Bu baþarýlarýmýzýn temelinde disiplinli ve titiz bir çalýþma yatmakla birlikte, baþarýmýzýn en büyük temeli deðerli yöneticilerimizin ve orum kamuoyunun verdiði destek yatmaktadýr. Bunun yanýsýra da koro üyelerimizin türkülerimize verdiði önem ve emekleri elbette göz ardý edilemez. Asýrlarca bu milletin baðrýnda yer tutmuþ olan türkülerimizi gelecek kuþaklara aktarmak ve yaþatmak konusunda önemli bir misyonu omuzlayan koro üyelerine de teþekkür ve takdirlerimi sunuyorum." dedi. Arif Sadeçolak, açýklamasýnda, Vali Sabri Baþköy'e, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'e, Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürü M. Oðuz Ýyibil ve tüm yetkililerine destek ve katkýlarýndan dolayý teþekkür ederken, 5 Kasým'da düzenlenecek olan konsere, tüm orum halkýný davet ettiklerini duyurdu. BU KONSER KAMAMALI ýllardýr verdiði konserlerle, türkü dostlarýnýn gönlünde ayrý bir yeri olan Y Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Türk Halk Müziði Korosu nun 5 Kasým da vereceði konser, türkü severlerle buluþmayý bekliyor. 4 Kasým Öðretmenler Günü kapsamýnda, Devlet Tiyatro Salonu nda 5 Kasým Pazar günü saat 9, da sahnelenecek olan konserde birbirinden güzel eserler sahnelecek. Dev bir kadro ile türkü severlerin karþýsna çýkmaya hazýrlanan THM Korosu, birbirinden güzel türküleri icra edeceði gecede, izleyicilerini türküye doyuracak.

10 ARÞAMBA KASIM E enesiz, orum raporunu sundu CE Grup Yönetim Kurulu Baþlaný Erdem enesiz, TSO Meclis Toplantýsý nda Bölgesel Kalkýnmada Yerel Dinamikler orum Modeli ve Senaryolarý Raporu nun sunumunu yaptý. Yapýlan açýklamaya göre, Powerpoint þeklinde sunumunu yapan enesiz, rapordaki konulara deðinirken dayanýþma içerisinde rekabete dayalý büyüme, orum modeli, ortaklýða dayalý iþ modeli, dýþ ticaret konularýndaki görüþlerini de dile getirdi. Sunumun ardýndan meclis üyelerinin rapor ile ilgili sorularýna cevap veren enesiz, katýlýmcýlara teþekkür etti. Ece Banyo Akýllý Klozet i tanýttý orum Tanýtým Günleri etkinliklerinde ECE Banyo nun standý da ziyaretçilerin ilgisini topladý. A ECE Grup Yönetim Kurulu Baþlaný Erdem enesiz, TSO Meclis Toplantýsý nda sunum yaptý. ERÝD ten orum gezisi Z onguldak'ýn Ereðli Ýlçesi Ýþ Adamlarý Derneði (ERÝD) tarafýndan dernek üyelerine yönelik orum gezisi düzenlendi Kdz. Ereðli Ýþadamlarý Derneði (ERÝD) Baþkaný Abdurrahman Þentürk, dernek olarak üyelere yönelik orum gezisi düzenlendiklerini söyledi. Gezi kapsamýnda gerçekleþtirdikleri ziyaretlerim verimli geçtiðini belirten Þentürk, ERÝD olarak derneði olarak - yýllýk planýmýz içerisin de olan 7 Kasým günü orum a, daha öncede konferansýný düzenlediðimiz ortaklýk kültürü baþlýklý gezi düzenledik. Ýstedik ki ciddi bir darboðazdan geçen Ereðli esnafýna yol göstermede yardýmcý olabilelim. Gezimiz Ereðli ye bu kültürü kazandýrmak amaçlý yapýldý. orum, ortaklaþma kültürünün yoðun olarak görüldüðü, bir esnafýn ayný anda tuðla, kaðýt, makine, hastane vs. gibi birçok sektörde ortaklýðýnýn bulunduðu bir ilimiz. Kobilerin tek baþýna yapamayacaðý yatýrýmlarý bu ilimizdeki esnafýmýz yurtdýþýnda, yurtiçinde ortak yatýrýmlarla yapmayý baþarmýþ. Programýmýz, sabah HÝTÝTSÝAD sanayici ve iþ adamlarý derneði baþkan yardýmcýsý ve Gülþen kuruyemiþ sahibi Mustafa Gülþen inin konuþmasýyla baþladý. Mustafa Gülþen, orum un yatýrým olarak 4. Bölgede olduðu, devlete verdiklerinin devletten aldýklarýndan daha fazla olduðu bir ilimiz olduðunu belirtti. Devlet erkanýnýn ve oda baþkanlarýnýn ortak çabalarýyla orum a Savunma Bakanýnýn da yakýn zamandaki ziyaretiyle, savunma sanayi alanýnda yatýrým için yoðun çaba sarf ettiklerini belirttiler dedi. Gezi kapsamýnda ziyaret ettikleri fabrikalarla ilgili bilgiler veren Þentürk, Gezimiz kapsamýnda Sudan da 7 ortaklý tuðla fabrikasý kuran, Türkmenistan'da ve Azerbaycan da da ortak yatýmlarda bulunmuþ Karadayý Makine Fabrikasý ziyaret ettik. Karadayý makine sahibi ve orum OSB baþkaný bizlere Sudan daki yatýrýmlarýyla alakalý bilgi verdi. Sudan da ki yatýrýmýn sözleþmesine kendi istekleriyle yýllýk karýn yüzde5 i Sudan daki fakirler için kullanýlacaktýr diye bir madde eklediklerini ve bu yatýrýmý sadece para kazanmak amaçlý deðil, sosyal sorumluk gereði açtýklarýný ifade ettiler. Sudan da daha sonra Hataylý giriþimcilerin de tuðla fabrikasý açtýklarýný, þirket olarak rakiplerine makine, hammadde anlamýnda yardýmcý olduklarýný çünkü orda þirketi deðil Türkiye yi temsil ettiklerini ve kalitenin düþmemesi gerektiðini ifade ettiler. Ayrýca Hataylý þirketle de pazarlýk anlamýnda ortak bir þirket kurduklarýný belirttiler. Son olarak ortaklýk anlamýnda orum da - arasýnda firmanýn bir araya gelerek Türkiye çapýnda bir yatýrým düþündüklerini ve bu anlamda çalýþmalarýn devam ettiðini söylediler. Karadayý Makine Fabrikasý ziyaretimizin ardýndan daha sonra ortaklý OSB de kurulan leblebi fabrikasý ve tuðla ve petrol anlamýnda ortaklýk kurmuþ selin tuðla fabrikalarý ziyaret edildi dedi.(ýha) D zorlanýyor. Alerji hastalarýnýn, hassas olduklarý çeþitli nesneler, mevsimler, yaþam koþullarý var. Kimisi bazý gýdalarý yediðinde, kimisi halýlarla ya da deterjanlarla temas ettiðinde rahatsýzlanýyor. Alerjiye sebep olan ürünler listesi ise Akýllý Klozet standý siyasetçi ve ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Kapalý pazara ilk kazma Zonguldak'ýn Ereðli Ýlçesi Ýþ Adamlarý Derneði orum a gezi düzenledi. Kdz. Ereðli Ýþadamlarý Derneði üyeleri kentin ortaklýk kültürü hakkýnda bilgi aldý. Konuk iþadamlarý bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bu madde alerjiyi tetikliyor iþ macunlarýnýn içindeki triklosan maddesi alerjiyi tetikliyor. aðýmýzýn hastalýklarýndan alerji hayat kalitesini düþürüyor. Ciltte, burun ve göz gibi çeþitli organlarda rahatsýzlýklara neden oluyor, hastalarýn bir çoðu nefes almakta nkara orumlu Dernekler Federasyonu tarafýndan Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde organize edilen orum Tanýtým Günleri etkinliklerinde ECE Banyo nun standý da ziyaretçilerin ilgisini topladý. Ece banyo tarafýndan sunumu yapýlan Akýllý Klozet standý siyasetçi ve orumlu ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. uzayýp gidiyor. Listeye diþ macunlarý da eklendi. Amerikalý ve Norveçli araþtýrmacýlar, diþ macununun içindeki "triklosan" maddesinin alerjik hastalýklarý tetiklediðini ortaya koydu. Triklosan, son dönemde çok duyulan "antibakteriyel" ürünlerde bulunan bir kimyasal. Antibakteriyel sabunlar, diþ macunlarý, kozmetikler ve baþka pek çok ürüne triklosan katýlýyor. Triklosan, mutfak aletlerinden bilgisayar klavyelerine kadar çeþitli eþyalarda da yaygýn olarak kullanýlýyor. Uzmanlar, çocuklarýn triklosana yoðun olarak antibakteriyel diþ macunlarý dolayýsýyla maruz kalabileceðini belirtiyor. ocuklarýn genelde macun köpüðünü yuttuðuna dikkat çeken uzmanlar, triklosan içermeyen diþ macunu kullanmalarý yönünde aileleri uyarýyor. orum un Sungurlu ilçesini Marka Þehir oluþturma vizyonu ile Sungurlululara hizmet eden Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya nýn hayata geçireceði projeler arasýnda bulunan ok Amaçlý Kapalý Pazar Yeri projesinin alt yapý ve kazý çalýþmalarý baþladý. Bu proje sayesinde Yeþilevler Sitesi arkasýna bin metrekarelik alana kurulacak olan çok amaçlý kapalý pazar yerinin alt ve üst yapý çalýþmalarýnýn yaný sýra, üzeri çelik konstrüksiyon ile kapatýlarak Sungurlu ya modern anlamda alýþveriþ mekaný kazandýrýlacak. Proje hakkýnda bilgi veren Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Yeþilevler Sitesi nin arkasýna yapacaðýmýz Pazar yeri sayesinde Sungurlularýn yaðmur, çamur, toz gibi sýkýntýlý ortamda alýþveriþlerine son vererek, rahat hijyenik, saðlýklý koþullarda alýþ veriþ imkaný saðlayacaðýz dedi. Pazar yerinin yaný sýra sosyal faaliyet alaný olarak da bir çok özelliði bünyesinde barýndýran Pazar yeri alanýn boþ kaldýðý günlerde ise halkýn kapalý alanda spor yapma imkaný bulacaðýný söyleyen Baþkanýmýz Uzunkaya, proje hazýrlanýrken ilçede düzenlenecek miting, konser, bayram kutlamalarýnda hitap edecek þekilde projelendirildiðini söyledi. sayesinde ilçeye çok güzel bir simge daha eklenmiþ olacak. Türk kültürüne, geleneðine ve göreneðine sahip çýkan Sungurlu ya bu bayrak çok yakýþacak diye konuþtu.(ýha) Kapalý pazar yeri Sungurlu Yeþilevler Sitesi arkasýna bin metrekarelik alana kurulacak. Pazar yerinin çatý kýsmýný Türk Bayraðý temasý olacak. TÜRK BAYRAÐI SELAMLAYACAK Yapýlacak olan Pazar yerinin çatý kýsmýný Türk Bayraðý temasý ile tamamen kaplanacaðýný söyleyen Baþkanýmýz Uzunkaya, Bu dev bayrak ok Amaçlý Kapalý Pazar Yeri projesinin alt yapý ve kazý çalýþmalarý baþladý.

11 ARÞAMBA KASIM Elektrik faturalarý düþecek M Hicret, bugün 9: da Turgut Özal Hicret bugün aðrý Eðitim Vakfý nýn düzenlediði seminerlerin üçüncüsü olan Hicret, bugün 9: da Turgut Özal Konferans Salonunda baþlayacak. Konferansa, konuþmacý olarak siyaset bilimci Selim Cerrah katýlacak. Enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, orum merkez Yaydiðin KÖK - Emirbað KÖK x/ ENH tel çekim çalýþmalarýndan dolayý enerji kesintisi yapýlacaðý bildirildi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, 4-5- Kasým tarihlerinde 8:-: saatleri arasýnda Ovakarapýnar, Üyük, Uðrak, Güveçli, Boðabaðý, Abdalata, Bozboða, Kadýkýrý, Ahilyas, Büðdüz, Kýlýçören, eþmeören köyleri; Boyralý, Ahmet Þahna Mahalleri ve Özel Müþteriler ( Feraset Petrol, Botaþ Doðalgaz Ýstasyonu, Arzu Gýda San. Tic. Ltd. Þti., Yeni Ceylan Tavukçuluk, Arkadaþ Tavukçuluk, Acýrlar Tavukçuluk, Haslet Gýda San. Tic. Ltd. Þti., Kasap Yýlmaz iftliði, Enkay Tavukçuluk, Emrah Tavukçuluk, elik Gýda Tavukçuluk) elektriik kesintisi yaþayacak. Yol yapýmýnda kaza evre Yolu nda yol yapým çalýþmasý sýrasýnda bir iþçi yaralandý. U.D. yol yapýmýnda çalýþýrken, eline tabya düþtü. Yaralý iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. Kendini kesti K argý da morali bozuk genç kendine zarar verdi. Bahçelievler Mahallesi Ünlü Sokak ta meydana gelen olayda, H.Ö. isimli genç morali bozuk olduðu gerekçesi ile kolunu cam parçasý ile kesti. Hayati tehlikesi bulunan genç hastanede tedavi altýna alýndý. Kiþi baþýna 4 adet bozuk para düþüyor N üfusu 75 milyon olan Türkiye'de kiþi baþýna ortalama 4 adet bozuk para düþüyor Darphane ve Damga Matbaasý Genel verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yýl toplam 4 milyon 54 bin 5 adet madeni para dolaþýma girdi. TL'den ''yeni'' ibaresi kaldýrýldýktan sonra Ocak 9 yýlýndan bu yana tedavüle sokulan madeni paralarýn deðeri de milyar milyon 877 bin 85 liraya ulaþtý. Piyasadaki bozuk paralarýn adedi ise milyar 4 milyon 7 bin 95'ye yükseldi. Nüfusu yaklaþýk 75 milyon olan Türkiye'de, kiþi baþýna ortalama 4 adet bozuk para düþüyor. Tedavüldeki madeni paralarýn aðýrlýðý da 5 tonu geçiyor. Piyasada en çok bulunan madeni para kuruþ, en az bulunan ise kuruþ. ilyonlarca abonenin beklediði kayýp-kaçak tahsilatýnýn peþine Milli Savunma Bakanlýðý da (MSB) düþtü. MSB, Danýþtay 'üncü Dairesi'nde, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kayýp-kaçaðýn elektrik faturalarýnda, ayrý bir bölümde gösterilmesini öngören kararýnýn iptali istemiyle dava açtý. Danýþtay, kararý iptal ederse, elektrik faturalarýna kayýp-kaçak yansýtýlmayacak. Enerji sektörü uzmanlarýna göre, bu durumda TL'lik bir fatura, ortalama TL düzeyinde hafifleyecek. Elektrikte, kayýp-kaçak uygulamasý milyonlarca abonenin ardýndan askerlerin de taraf olduðu bir davayla geniþleyerek, yeni bir boyut kazandý. Milli Savunma Bakanlýðý, bir 'ilk'e imza atarak, tüketici derneklerinin büyük savaþým verdiði elektrikteki kayýpkaçak uygulamasýnýn yönünü belirleyecek nitelikte önemli bir dava açtý. HABERTÜRK'ün aldýðý bilgiye göre MSB, Danýþtay 'üncü Dairesi'nde bir süre önce açtýðý davada, EPDK'nýn kayýpkaçaðýn elektrik faturalarýnda, ayrý bir bölümde gösterilmesini öngören '8 Ekim tarihli 999 sayýlý kararý'nýn yürütmesinin durdurulmasý ve iptalini istedi. Hukukçulara göre Danýþtay. Daire'den çýkacak karar, büyük tartýþmalara yol açan kayýpkaçakla ilgili uygulamanýn geleceðini de belirleyecek. Hukukçular, davayla ilgili þunlarý söyledi: "Danýþtay'ýn önünde iki seçenek var. Birincisi, davayý reddedebilir. O zaman uygulama aynen devam eder. Ýkincisi, EPDK kararýný iptal eder ve kayýpkaçakla ilgili de kritik bir vurgu yapar. Bu bedelin, faturalara yansýtýlmasýný hukuka uygun bulmaz. Bu karar sonrasýnda kayýp-kaçak, enerjinin bir maliyeti olmaktan çýkar." orum Kafkas Derneði Gençlik Komisyonu Suriyeli soydaþlar yararýna Aralýk Pazar günü etkinlik gerçekleþtirecek. Kafkas gençlerinden etkinlik orum Kafkas Derneði Gençlik Komisyonu Suriyeli soydaþlarýna yararýna Aralýk Pazar günü etkinlik gerçekleþtirecek. Devlet Tiyatro Salonu nda saat 8. de baþlayacak etkinliðe konuk olarak Elbruz Kafkas Halk Danslarý Topluluðu, Nibjeug Tiyatro Topluluðu katýlacak. Etkinliðe tüm orumlular davet edildi. Alaca þehitliði yenilendi orum un Alaca ilçesinde bulunan þehitlik bakýmdan geçirildi. orum un Alaca ilçesinde bulunan þehitlik bakýmdan geçirildi. Alaca Belediyesi Fen Ýþleri yetkilileri tarafýndan yürütülen tadilat çalýþmalarý kapsamýnda Alaca Þehitliði nin çevre düzenlemesi yapýlarak þehitliði çevreleyen bölgeye andezit taþý döþendi. Ziyaretçiler içinde yeni bir alanýn düzenlendiði þehitlikte, eskiyen bayraklar ve bayrak direkleri yenileriyle deðiþtirildi.(ýha) Alaca Þehitliði nin çevre düzenlemesi yapýldý. Alkol kazasý, yaralý Dünya Bankasý ndan küresel ýsýnma uyarýsý Dünya Bankasý, küresel ýsýnmayla ilgili bir uyarý yaptý. D ünya Bankasý, küresel ýsýnmayla ilgili bir uyarý yaptý. Yüzyýl sonuna kadar Dünya 4 derece daha ýsýnacak. Küresel ýsýnmayla ilgili son uyarý Dünya Bankasý ndan geldi. Ýklim deðiþikliðinin ulaþtýðý boyutlara dikkat çekmeye çalýþan Dünya Bankasý, hazýrladýðý raporda ýsýnmanýn yýkýcý etkilerinin yoksullarý vurduðunun altýný çizdi. Alarm zilleri çaldýran bu çaðrýyý yapan Dünya Bankasý baþkaný Jim Yong Kim, iklim deðiþikliði ile mücadelede daha sert önlemlere baþvurulmasýný istedi. Küresel ýsýnma tehdidinin ulaþtýðý boyutlara dikkat çekmeye çalýþan Dünya Bankasý, hazýrladýðý raporda, Dünya nýn ateþinin yýlýnda 4 santigrat derece daha artacaðýný belirtti. Bu da, susuzluk ve kuraklýðýn artýp tarýmýn aðýr darbe almasý, küresel gýda krizinin baþ göstermesinin yaný sýra deniz seviyesinin 9 santimetre yükselmesi ve kýyý þeritlerinin su altýnda kalmasý anlamýna geliyor. Akdeniz havzasýnda ortalama sýcaklýðýn 9 santigrat derece artarak bölgenin Libya ölü durumuna geleceði vurgulanýyor. Rapor, bunun önüne geçebilmek için yenilenebilir enerjiler konusundaki teþviklere baþvurulmasýný öneriyor. Uzmanlara göre küresel ýsýnmayý engellemenin yolu, fosil yakýtlara dayalý üretimden ve tüketim alýþkanlýklarýnýn deðiþmesinden geçiyor. Ýklim deðiþikliðine yol açan sera etkisi yaratan gazlar geçen yýl rekor düzeye ulaþmýþtý. Bunlarýn salýmýnýn hemen durdurulmasý halinde bile atmosferdekilerin yýllarca kalarak iklimin hassas dengesini bozmaya devam edeceði belirtiliyor. bin 5 saðlýkçý alýnacak S aðlýk Bakanlýðý, Aralýk ayýnda aralarýnda eczacý ve diþ hekimlerinin de olacaðý bin 5 saðlýk personeli alacaðýný duyurdu. Bakanlýðýn resmi facebook ve twitter hesaplarýndan yapýlan duyuruda, "Bakanlýðýmýzdan müjdeli haber! Aralýk ayýnda, eczacý ve diþ hekimlerinin de içinde bulunacaðý bin 5 saðlýk personeli alýnacak" denildi. Baþvuru tarihi ve koþullarýyla ilgili henüz herhangi bir açýklama yapýlmazken, saðlýk çalýþanlarýnýn gözü Saðlýk Bakanlýðý 'na çevrilmiþ durumda. orum un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, AnkaraSamsun karayolu Hitit Sitesi önünde meydana geldi. Ankara dan orum istikametine seyir halinde olan C.K. (9) yönetimindeki otomobil, ayný yönde seyir halinde olan E.K. (9) yönetimindeki 4 YGC 8 plakalý otomobile çarptý. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü E.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ceyda Namalýr () yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, otomobil sürücülerinden C.K. nin alýnan doktor raporunda 4 promil alkollü olduðu öðrenildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Sungurlu da meydana gelen trafik kazasýnda kiþi yaralandý. Þartlý tahliye edildi, ama... Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý. orum da þartlý olarak cezaevinden tahliye edilen bir kiþi iþ yerinden hýrsýzlýk yapmaktan tutuklandý. Edinilen bilgilere göre, geçtiðimiz günlerde Gazi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iþ yerine geçe geç saatlerde hýrsýz girdi. Ýhbar üzerine olay yerine giden Asayiþ Þube Hýrsýzlýk Büro Amirliði ne ekipler zanlýnýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý. Bölgedeki MOBESE ve çok sayýdaki güvenlik kamerasýnýn görüntülerini inceleyen Asayiþ Þube ekipleri kýsa Þartlý olarak cezaevinden tahliye edilen kiþi suç iþleyince tekrar cezaevine konuldu. Hakkýnda cezaevinde olduðu sürede zanlýnýn A.T. düzenlenen soruþturma öðrenilen A.T. nin olduðunu tespit etti. evraký ile birlikte adli geçtiðimiz günlerde Bunun üzerine bir makamlara sevk edilen yürürlüðe giren operasyon düzenleyen A.T. mahkemece Denetimli Serbestlik polis ekipleri A.T. kýsa tutuklanarak orum L Yasasý kapsamýnda sürede yakaladý. Tipi Cezaevi'ne þartlý olarak tahliye Uzun süredir gönderildi.(ýha) edildiði öðrenildi.

12 ARÞAMBA KASIM 4 Kasým'ý kutlamayacaðýz E Eðitim-Sen orum Þube Yürütme Kurulu Baþkaný Mehmet Öztürk. ðitim-sen orum Þube Yürütme Kurulu Baþkaný Mehmet Öztürk dün 4 Kasým öðretmenler günü ile ilgili bir basýn toplantýsý yaptý. 4 Kasým Öðretmenler Günü'nü Eðitim-Sen olarak bugüne kadar hiç kutlamadýklarýný ve kutlamayacaklarýný belirten Öztürk, '4 Kasým Eylül cuntasýnýn bize dayatmasýdýr.' dedi. Öztürk sözlerine, '4 Kasým'ýn bizim için önemli olan tek yaný, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilk yýllarýnda 4 Kasým'da Millet Mektepleri Baþöðretmenliði'ni kabul ettiði gündür.' diye devam etti. 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü'nü her zaman olduðu gibi görmemezlikten geldiklerini söyleyen Öztürk, 'Uluslararasý alanda kabul edilen öðretmenlik mesleði ile ilgili nitelikler, 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü bildirisinde var. Bu bildiriden haberi olanlar gerçeðe gözlerini kapatýp 4 Kasým'a sýðmýyorlar.' diye ifade etti. 'Öðretmenlik mesleði sýradanlaþtý' Eðitim Sen 4 Kasým öðretmenler günü ile ilgili bir basýn toplantýsý yaptý. Öðretmenlerin sorunlarýnýn arttýðýný belirten Öztürk, öðretmenlik mesleðinin sýradanlaþtýðýný söyledi. 'Baþta mimarlýk olmak üzere diðer meslek guruplarýyla karþýlaþtýrýldýðý anlamsýz tartýþmalar yapýlmaktadýr.' diyen Mehmet Öztürk, 'hükümete yakýn kimi çevreler öðretmenlere ek ödeme, iyileþtirme gibi yalanlarla 75 bin öðretmen ve ailesi kandýrmaktadýr.' Ýfade etti. Öðretmenlerin tarihinin hiçbir döneminde bunca haksýzlýða ve küçük düþürülmeye maruz kalmadýðýný ifade eden Öztürk, 'Geçmiþ iktidarlar ve yýlýk AKP iktidarý boyunca da öðretmenlik mesleðinin itibar kazanmasý bir yana mesleðimize itibar kaybettirildiði görülecektir.' dedi. Kutlama yerine eylem 4 Kasým'da kutlama yapýlmayacaðýný hatýrlatan Öztürk, - Kasým tarihinde iþ yerlerinde öðretmenlik mesleðini sahip çýkmak için kokart takma eylemi yapacaklarýný, Kasým Cuma günü ise iþ yerlerinde öðretmenlik mesleði ve sorunlarý ile ilgili bildiriler daðýtýp okuyacaklarýný söyledi. Öztürk, 4 Kasým Cumartesi günü saat,'te PTT önünde basýn açýklamasý yapacaklarýný da sözlerine ekledi. Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi ve orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öðrencileri "anakkale 95" filmini izledi. anakkale 95 i izlediler Ý l Sosyal Etüt ve Proje, orum Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkanlýðý (ESOB) ortaklýðý ile Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi ve orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öðrencileri "anakkale 95" filmini izledi. Tarihe Yolculuk Projesi adýyla gerçekleþen organizasyona, Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi ve orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nden öðrenci katýldý. Ýl Proje Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi öðrencileri ve orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öðrencilerinin sinema etkinliðine katýlmasýyla, öðrencilerin sosyalleþmesine katkýda bulunmayý amaçladýklarýný ifade etti. Kolbaþý, açýklamasýnýn devamýnda, uygulanan proje ile öðrencilerde milli kültür ve tarih bilincini pekiþtirmeyi, ortak deðerlerin çaðdaþ sinema anlayýþýyla yoðrulmasýný desteklemeyi hedeflediklerinin altýný çizerek, saygý ve sevgi baðlarýný tarihi doku ile güçlendirmeyi, vatan ve bayrak sevgisini aþýlamayý, milli birlik ve beraberlik duygusunu artýrmayý amaçladýklarýný söyledi. Esat Kolbaþý, Ýl Sosyal Etüt ve Proje 'nün sosyal sorumluluk projelerinden biri olan bu projede sponsorluðu üstlenen orum Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný (ESOB) Yalçýn Kýlýç'a teþekkür etti. Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý ve personeli, ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Doðan Uyar, orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Erhan Özsaray, ve öðretmenler anakkale 95 filmini öðrencilerle birlikte izledi. Jandarma ya kadýna Ailede Yardýmlaþma þiddet konulu eðitim Ahlâký konuþulacak J andarma personeli kadýna þiddet konusunda eðitimden geçirilecek. Ýlk dersi Bakan Fatma Þahin Kasým da verecek. Eðitim kapsamýnda Mehmetçik, aile içi þiddet, töre ve namus cinayetleri, zorla evlendirme gibi konularla ilgili bilgilendirilecek. Maðdur kadýnlara hukukî yollar gösterilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, son yýllarda artýþ gösteren kadýna yönelik þiddetle mücadelede önemli bir adýmý hayata geçiriyor. Jandarma Genel Komutanlýðý ndaki er, erbaþ, subay ve astsubaylar için verilmesi düþünülen þiddetle mücadele eðitimleri bu hafta baþlýyor. Kasým daki ilk dersi Bakan Fatma Þahin ile Jandarma Genel Komutaný Orgeneral Bekir Kalyoncu verecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Kadýnýn Statüsü Genel ile Ýçiþleri Bakanlýðý Jandarma Genel Komutanlýðý arasýnda nisan ayýnda imzalanan protokol gereði komutanlýk bünyesinde vatani görevini yapan er ve erbaþlara yönelik kadýna yönelik þiddet ile töre-namus cinayetlerinin önlenmesi konularýnda eðitim programlarý düzenlenecek. Ayrýca, Jandarma Okullar Komutanlýðý bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Subay Okulu, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Jandarma Astsubay Temel Kursu nda kadýna yönelik þiddetle mücadele ele alýnacak. Perþembe günü gerçekleþtirilecek ilk toplantý Jandarma Okullarý Konferans Salonu nda yapýlacak. Türkiye genelinde jandarmadaki 5 bin er, erbaþ, astsubay ve subaya verilmesi planlanan eðitimler kapsamýnda, konuyla ilgili ulusal ve uluslararasý mevzuat hakkýnda bilgilendirme yapýlacak. TCK, 4 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun ve uluslararasý mevzuat kapsamýnda jandarmanýn rolü ve sorumluluðu anlatýlacak. Töre ve namus cinayetleri, zorla evlendirme, erken evlilikler, bu konulardaki mevcut durum, nedenleri, sonuçlarý, mücadele yöntemleri ele alýnacak. Komutanlýk birimlerine baþvuran þiddet maðduru kadýnlara müdahale süreci ile ilgili de eðitimler olacak. Bu kapsamda, aile içi ve kadýna yönelik þiddet olaylarýna iliþkin iþlemlerin baþlatýlmasý, soruþturma süreci, adli ve idari iþlemler, Aile Ýçi Þiddet Olaylarý Kayýt Formu nun kursiyer ve öðrenciler tarafýndan örnek olay çerçevesinde doldurulmasý ve doldurulduktan sonra neler yapýlmasý gerektiði anlatýlacak. Maðdur ve þikâyetçinin haklarý, maðdura nasýl davranýlmasý ve nasýl ifade alýnmasý gerektiði, maðdurla görüþmede dikkat edilecek hususlar masaya yatýrýlacak. Gül-Der ve ADEF iþbirliði ile orum'da Ekim 'den bu yana devam eden Aile Eðitimi seminerlerinin eðitim döneminin üçüncüsü Kasým Cuma günü akþamý 9: da 9 Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda gerçekleþtirilecek. Seminerlerin konuþmacýsý yine Eðitimci Yazar Kadir Kesici olacak. Seminerin birinci oturumunda Ailede Yardýmlaþma Ahlâký, ikinci oturumunda ise Ailenin ocuklarýn Ýhtiyaçlarýný Karþýlamasý konularý ele alýnacak. Suçlular havadan takip edilecek Ýçiþleri Bakanlýðý, suçla mücadelede oldukça önemli katký saðlayan Mobese sisteminde yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazýrlanýyor. Suçla mücadelede önleyici tedbirler kapsamýnda yakýn gelecekte özellikle büyük þehirlerde havadan 4 saat esasýna göre devriye, keþif ve gözetleme faaliyetleri yaygýnlaþtýrýlacak. Türkiye toplam nüfusunun yüzde 78'i polis görev ve sorumluluk bölgesinde, geri kalan yüzde 'si ise jandarma bölgesinde. Ülkenin yüzölçümünün yüzde 87'si de jandarma sorumluluk bölgesinde bulunuyor. Ýçiþleri Bakanlýðý, güvenlik hizmetlerinde ve suçlarýn önlenmesinde, vatandaþ odaklý hizmet anlayýþý ile teknolojik imkânlar da kullanýlarak hizmet kalitesini ön plana çýkaran çalýþmalar yapmaya baþladý. Suçla mücadelede Mobese sistemi emniyet güçlerinin en büyük yardýmcýlarýndan biri. 8 il ve büyük ilçelerde sistemin altyapýsý kuruldu. Organize suç örgütlerine yönelik yapýlan planlý operasyonlarla, bu örgütlerin birçoðu etkisiz hale getirildi. Ýçiþleri Bakanlýðý þimdi yeni bir adým daha atmaya hazýrlanýyor. Suçla mücadelede önleyici tedbirlere aðýrlýk veren bakanlýk, "suçu önlemek, suçu soruþturmaktan çok daha az maliyetli" prensibinden hareketle devriye hizmetlerini havadan yapacak. Bu amaçla, yakýn gelecekte özellikle büyük þehirlerde havadan 4 saat esasýna göre devriye, keþif ve gözetleme faaliyetleri yaygýnlaþtýrýlacak. Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir baþta olmak üzere büyükþehirlerde, polis helikopterleri suçla mücadele kapsamýnda havadan asayiþ hizmeti verecek. Özellikle bir olay olduðunda yurt dýþýnda olduðu gibi zanlýlar havadan da takibe alýnacak ve yerdeki ekipler ona göre yönlendirilecek. Emniyet güçlerine gelecek ihbarlarýn niteliðine göre de bu yöntem uygulanabilecek. Ayný sistemin Doðu ve Güneydoðu'da da kullanýlmasý hedefleniyor. Diyarbakýr, Van, Batman ve Hakkari gibi illerde þehir merkezlerinde iþlenen terör suçlarýnda bu yöntemin uygulanmasý planlanýyor. Mobese sistemiyle asayiþ suçlarýnda büyük baþarý yakalayan emniyet güçlerinin havadan da suçlulara göz açtýrmamasý hedefleniyor. Ýçiþleri Bakanlýðý, projeyi alt yapý çalýþmalarýný tamamladýktan sonra önümüzdeki yýllarda hayata geçirmeyi planlýyor. Keçiören Belediyesi Eðitime Destek Merkezi (KEDEM) Halk Oyunlarý Ekibi nin Osmancýk pirinç festivalindeki gösterilerinin beðeni topladýðý belirtildi. Osmancýk tan KADEM e alkýþ K eçiören Belediyesi Eðitime Destek Merkezi (KEDEM) Halk Oyunlarý Ekibi, orum'da düzenlenen Pirinç Festivali'ne katýldý. Keçiören Belediyesi bünyesinde yer alan ve eðitimde fýrsat eþitliði ilkesiyle hizmet veren KEDEM, öðrencilerin kiþisel ve sosyal geliþimlerine büyük katký saðlýyor. Farklý sosyal ve kültürel aktivitelerde aktif olarak yer alan KEDEM öðrencileri farklý illerdeki etkinliklere katýlmaya devam ediyor. orum'da düzenlenen Pirinç Festivali'ne katýlan KEDEM Sanatoryum Þubesi Halk Oyunlarý Ekibi, festivalde katýlýmcýlara birbirinden güzel gösteriler sundu. Erdoðan Merdin'in yönetiminde gösterilerini sunan KEDEM öðrencileri izleyicilerden büyük beðeni ve alkýþ topladý. Program kapsamýnda orum'u gezme imkaný bulan KEDEM öðrencileri, orum'da düzenlenen programda yer almalarýnýn kendileri için büyük güzel bir tecrübe olduðunu belirttiler. Kendilerine verilen fýrsat nedeniyle mutlu olan öðrenciler Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak'a teþekkür ettiler. Halk oyunlarý ekibinin hocasý Erdoðan Merdin de ekip olarak katýldýklarý farklý programlarda gösteriler sunmaya devam edeceklerini belirterek bu tarz organizasyonlarýn öðrencileri daha iyi seviyelere taþýyacaðýný kaydetti. KEDEM öðrencilerinin katýldýklarý kurslar sayesinde birçok baþarýlý iþe imza attýklarýný vurgulayan Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak, öðrencilerin sosyal faaliyetler sayesinde kendilerini geliþtirme imkaný bulduklarýný ifade etti. Öðrencileri tebrik eden Baþkan Ak, baþarýlarýnýn devamýný diledi.(ýha) u besinler ile tansiyonudengede tutmak ve B ve daha saðlýklý bir yaþam sürmek mümkün. insan da bu tansiyon hastalýðý yüzünden zor günler yaþýyor. Ama bu en aza indirmek insanoðlunun elinde. Artýk bu yiyecekler ile tansiyonumuzu dengede tutmak zor olmayacak. Ýþte tansiyona iyi gelen mucize yiyecekler: Ispanak, Kereviz, Meyankökü, Soðan, Sarýmsak, Zeytin, Alýç, ilek, Kavun. Tansiyonu dengede tutabilirsiniz Ýki farklý tansiyon vardýr. Ýlki pompalama sýrasýnda olur, daha yüksektir. Buna büyük ya da sistolik tansiyon deniyor. Ýkincisi, kalbin istirahati sýrasýnda olur, daha düþüktür. Buna da küçük ya da diastolik tansiyon deniyor. Birçok

13 ARÞAMBA KASIM Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 7 - Muharrem: 44 Hicri Þemsi:9 Rûmi:8 Teþrin-i Sâni 48 Kasým:4 KASIM Ýlim gýda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardýr. Faydasý da herkesedir. Abdülvehhâb-ý Müttekî Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK 4.5 GÜNEÞ. ÖÐLE. ÝKÝNDÝ 4.5 AKÞAM. YATSI 7.5 ET YERÝNE MANTAR ukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Büyükalaca, yaptýðý açýklamada, mantar hakkýnda þunlarý söyledi: Vücut, hayvansal gýdalarla, protein kadar da yað alýyor, ancak mantarda yað oraný neredeyse sýfýr. Mantarla vücut, saf protein alýr. Et yediðimiz zaman vücudumuz yüksek oranda yað alýyor. Bu yaðlar, doymuþ yaðlarla birlikte geliyor ve kalp-damar týkanýklýklarýna yol açýyor. gram etten alýnan protein oraný % 7- civarýnda deðiþirken, alýnan yað da ayný miktarda oluyor. Hâlbuki, mantar ile hemen hemen % oranýnda yað ile, % 5 protein geliyor. Mantar tüketerek yüzyýlýn hastalýðý kalp ve damar týkanýklýklarýndan korunabiliriz. Mantar; ayrýca vücudun ihtiyacý olan C, B, B, B ve D vitaminleri açýsýndan da oldukça zengindir. Mantarda bol miktarda amino asit bulunur ve kansýzlýða da iyi gelir. Tabiattan toplanan bazý türler kanser tedavisinde de kullanýlýr ve bunlar tamamen ihraç edilir. Türkiye de toplanarak tüketilebilen 4 a yakýn mantar türü vardýr. Mantarýn çok sayýda faydasýnýn bilinmesine raðmen, tüketimi yeterli düzeyde deðildir. Kültür mantarý yetiþtiriciliði çok kolay olmasýna raðmen yeterince üretimi yapýlmýyor. Kültür mantarýndan yýlda 4 defa ürün alýnabilir. Yýllýk mantar üretim miktarýmýz ton civarýndadýr. Ýngiltere de bizden kat fazladýr. Bu bitkisel ürünün mutlaka teþvik edilerek, daha fazla üretimi ve tüketimi saðlanabilir. YEMEK - KABAK TATLISI MALZEME: kg tatlý kabaðý, bardak þeker, bardak dövülmüþ ceviz içi. YAPILIÞI: Akþamdan kabaðýn kabuklarý soyulup iki santim kalýnlýkta dilimlenir. Yýkanýp iyice süzülür. Yayvan bir tencereye bir kat kabak yerleþtirilip üzerine toz þeker serpilir. Ýkinci kat kabak da konup yine üzerini örtecek þekilde þeker serpilir. Ertesi gün hafif ateþte piþirilir. Soðutup servis tabaðýna alýnýr. Üzerine ceviz içi dökülüp servis yapýlýr. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 5 Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat 55 Alo Trafik 54 Jandarma Ýmdat 5 Elektrik Arýza 8 Su Arýza 85 Telefon Arýza orumgaz Arýza 87 Tüketici Hattý 75 Bilinmeyen Numaralar 8 Alo Orman 77 HASTANELER orum Devlet Hastanesi orum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri 7 8 orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý 7 Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý 4 95 Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý 5 4 Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý 4 5 Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri 7 8 RESMÝ DAÝRELER Valilik 5 4 Belediye 5 8 Jandarma Emniyet 4 9 Adliye Müftülük 7 Cezaevi Milli Eðitim 4 SSK Ýl 5 Bað-Kur Ýl 8 5 Meteoroloji 5 99 VEFAT EDENLER - Göcenovacýðý Köyü'nden gelme, Dursun BOY- RAZ'ýn eþi; Emine BOYRAZ. - Aliki Köyü'nden gelme, Merhum Mustafa KA- YA'nýn eþi, Merhum Dursun ve Enver KAYA'nýn anneleri, Ýl Halk Kütüphanesi çalýþaný Erol AKAL'ýn kayýnvalidesi; Maviþ KAYA. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. eknoloji ilerledi. Yaðmuru, seli, heyelaný az çok ona uygun olarak gerekli tedbirlerin alýnmasýdýr. Yoksa Tönceden tespit edebiliyoruz. Ama depremler için mekânlar, makamlar deðiþir ancak fatura hep ayný kalýr bunu söylemek þimdilik imkânsýz. Zira bu noktada en çok harcamayý Japonya yapýyor ama bir arpa boyu Ramazan akþamý olduðu için, teravihe merkez camisine gidelim dedik. Soðukta gittik ancak depremde mesafe katletmiþ deðildir. Bu nedenle Japonya devleti teþvik desteklemesinden vazgeçip, bunu üniversitelere býrakmýþtýr.(iþýkara-orum) Karýncalarla veya kilit vurulmuþ. Dolaysýyla depremin soðuk yüzünü bir hasar görmüþ ve güvenlik nedeniyle kapýsýna kocaman diðer hayvan hareketleriyle depremlerin önceden olacaðýný tespit etme imkâný yoktur. Bu çalýþmalar bimi kurumlar kilitli veya açýkta olsa korku, panik içeri- daha hissettik Camiler kilitli, apartmanlar kilitli, reslimsel çevrelerce dikkate alýnmamaktadýr. Mahir ODABAÞI ye girmeye engel Milli Eðitim adýr kentlerde vatandaþlarla birebir iliþkisi Sivil Savunma Uzmaný Akþam saat. civarý Ýl kriz merkezine bir aile olan personel çok sýkýntý yaþayabiliyor. Özellikle geldi. 8 kiþi bir çadýrda kalýyormuþ. ocuðu çok baþarýlýymýþ. Deprem nedeniyle dershane kapanmýþ. Kriz depremlerde ve akabinde insan psikolojisini çok iyi anlamak lazým. Elinden geldiði kadar afetzedelere merkezi baþkaný Ýsmail Gündüz beye derdini saf, samimi duygularla anlatýyor. Mülki amirler ve memurlar genel olarak afetzedele- yardým etmek istiyorsun, fakat hiçbir kabahatin, günahýn olmadan problem çýkabiliyor. alýþanlar afetzedelerin hakaretlerine maruz re karþý ellerinden geleni yapmaya çalýþýyorlar. Ancak vatandaþýn kalabiliyor. Asýnda bu durum istenilerek yapýlan bir hareket deðildir ama depremin verdiði genel problemlerle birleþince çok kolay rada anlatmak uygun düþmez) Hepsini bir anda çözmek mevcut derdi de bitmiyor. ok deðiþik sýkýntýlar var.(belki bir kýsmýný bu- ortaya çýkabiliyor. ünkü afetzede vatandaþ; ailesini, eþini, dostunu yitirmiþ, malýný mülkünü, yýllarýn birikimini kaybetmiþ ve dev- olarak, memur olarak samimi olursanýz baþka bir ifade ile ''Vatan- imkânlarla maalesef imkânsýz Fakat þu bir gerçek ki; siz amir letin verdiði çadýrda yalnýz yaþamak durumunda kalabiliyor ve daþ iþinin görülmesinden çok, devletin (amirin-memurun) kendiyle ilgilenmesinden memnun kalýr'' sözü tam anlamýyla yerini bulu- hepsinin birikimi her an patlamalar meydana getirebiliyor Bu da en yakýn bulduðu görevliye rastlýyor yor. özülen sýkýntýlarýna teþekkür, çözülemeyen dertlerine inþallah diyebiliyor. Yeter ki sizin kendisi ile gerçek anlamda ilgilenil- Bu nedenle '' Sövene dilsiz, dövene elsiz'' tabiri tam afetlere göre söylenmiþ sanki. Veya '' Öfke gelir göz karartýr / öfke gider diðinizi, elinizde imkân olsa yapabileceðiniz hissini verin. Bu tür yüz kýzartýr'' benzetmesine de bu ortamda sýkça rastlamak mümkündür Baðýrýp çýðýran, hakaretler yapan insanlar yarým saat rürüz insanlarýn sayýsýnýn az olmadýðýný hayatýmýzýn her safhasýnda gö- sonra gelip özür dileyip, boynuna sarýlabiliyor * Afet bölgelerinde görevlendirilecek personele normal zamanlarda mutlaka ve mutlaka iletiþim, sabýr, rehberlik, hoþgörü vs. ko- gayretleri olan ve hastalýðý nedeniyle yoðun bakýmda bulunan Prof NOT: Deprem bilinçlenmesi noktasýnda çok büyük emek ve nularýnda ciddi anlamda eðitim verilmelidir. Yoksa yukarýda açýklamaya çalýþtýðým durumlarla baþ baþa kalmak mümkündür falar diliyorum Dr. A. Mete IÞIKARA hocamýza geçmiþ olsun dileklerimle, acil þi- Bir bayan anlatýyor. 9 Erzurum depreminden sonra, ailem Bir dilek: kokmuþ ve Bolu'ya göç etmiþ. Allahýn iþine bak ki Kasým depremine Bolu'da tekrar yakalandýk. '' Kubbeler - minareler bir bir yýkýlmýþ, Müezzinler - imamlar öksüz, yetim kalmýþ, Bir baþka aile; 99 Erzincan depreminden sonra Sakarya'ya göç etmiþ. 7 Aðustos depreminden sonra korkup, Bolu'ya yerleþmiþler. Ve akýbet Kasým Bolu depreminde yine depreme yaka- Ayný manzara Erzincan'da, önceden yaþanmýþ, Depremde, cemaat kaçarken epeyce zorlanmýþ, lanmýþlar Anlaþýlan o ki göç etmek çözüm deðil. Gerçek çözüm orum'da da yaþanmadan tedbir alsak olmaz mý? ülkenin neresinde olursa olsun temel afet bilincinin oluþmasý ve Camilerin kapýsýný DIÞARIYA açmanýn bir yolu bulunmaz mý? '' U zmanlar, genellikle kýþýn, mikrop ve virüslerin boðaza yerleþmesi sonucu ortaya çýkan farenjit için önemli uyarýlarda bulunuyor. Kulak Burun Boðaz (KBB) Hastalýklarý Uzmaný Opr. Dr. Ahmet Erdoðan, "Kýþ aylarýnýn kendini iyiden iyiye göstermeye baþladýðý bugünlerde, havalarýn soðumasýyla birlikte kýþ hastalýklarý artmaya baþladý. Bu hastalýklarýn en önemlilerinden biri de toplumda sýk rastlanan farenjittir" dedi. Farenjit'in genellikle kýþýn, mikrop ve virüslerin boðaza yerleþmesi sonucu ortaya çýkan bulaþýcý bir boðaz enfeksiyonu olduðunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Opr. Dr. Ahmet Erdoðan, farenjidin oluþum nedenleri, korunmak için neler yapýlmasý gerektiði ve tedavisi hakkýnda bilgiler vererek, "Eðer farenjit aniden ortaya çýkarsa ve þiddetli aðrýlara neden oluyorsa akut farenjit adý verilir. Ancak uzun süreden beri var ve hastada çok þiddetli olmayan þikayetlere yol açýyorsa kronik (müzmin) farenjit adý verilir. Hem akut farenjidin hem de kronik farenjidin oluþmasýndaki asýl sebepler virüsler ve bakteriler olsa da aralarýnda ufak farklar vardýr. Kronik farenjitte virüs ve bakterilerin dýþýnda, alerji, geniz akýntýsý, kuru hava, burun týkanýklýðý nedeniyle aðýzdan nefes almak zorunda kalan kiþilerin nefes yollarýnda kuruma olmasý, aþýrý sýcak ve soðuk besinler, mideden asit kaçaðý olmasý, sigara ve alkol kullanýmý gibi nedenler etkilidir. Akut farenjitte ise sebep genelde virüs ya da bakteridir. Akut farenjidin oluþmasýnda bunlarýn Kasým depremi 9 Soðuk havalarda farenjite dikkat! dýþýnda; mevsimler, havada bulunan maddeler, bazý soðuk algýnlýklarý gibi nedenler de etkilidir. Kapalý ortamlarda görülme sýklýðý daha fazladýr" diye konuþtu. ÖNLEM ALINMAZSA TEKRARLAR Farenjit'in insanlar tarafýndan sýradan ve klinik açýdan fazla önem taþýmayan bir hastalýk olarak deðerlendirildiðini vurgulayan Opr. Dr. Ahmet Erdoðan, "Tedavi edilmediðinde, hastalýðýn tekrarlama riski yükselmekte ve taþýyýcýlýk oraný artmaktadýr. Farenjitten korunmak için öncelikle sigara kullananlar sigarayý býrakmalýdýrlar. Boðazý tahriþ eden aþýrý sýcak ve soðuk yiyeceklerden kaçýnýlmalýdýr. Tozlu ve kirli ortamlardan, kapalý yerlerden uzak durmak gerekir. Elleri sýk yýkamak ise enfeksiyonu önlemeye yardýmcýdýr. Eðer alerjiniz varsa buna neden olan þeylerden korunmalýsýnýz. Mide asidinin boðaza kaçtýðý reflü gibi bir sorununuz varsa çay, kahve, alkol, kola gibi içecekleri azaltmak ve fazla yemekten kaçýnmak gerekir. Kaloriferli evlerde, sýcaktan kiþinin aðzý kurur ve bu da boðazýn tahriþine sebep olur. Bu nedenle kaloriferlerin üzerine buharlaþmasý için içi su dolu bir kap konulabilir" þeklinde konuþtu. FARENJÝDÝN TEDAVÝSÝ Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Opr. Dr. Ahmet Erdoðan þu bilgileri verdi: "Akut farenjitte ýlýk çay içilmesi tuzlusu ile gargara yapýlmasý iyi gelir. Akut farenjide bakteriler sebep olursa antibiyotik kullanmak gerekebilir. Kronik farenjit için uygulanacak tedavi uzun sürer. Tedavide hastanýn niçin kronik farenjit olduðu araþtýrýlýr. Ýlk olarak hastalýða sebep olan etkenlerden uzak durulmalýdýr. Ilýk çaylar azda olsa rahatlatýcý özeliklere sahiptir. Antibiyotik kullanýmý hastalýðýn tedavisinde önemlidir. Böylece hastalýðýn iyileþmesi hýzlanýr. Antibiyotik kullanýmýndan baþka ateþ düþürücü, aðrý kesici, alerjisi olanlar için alerjiyi önleyici ve öksürük kesiciler kullanýlabilir. Geniz akýntýsý için ilaç verilebilir. Tabi bu tedavilerin hepsi konusunda uzman bir doktor tarafýndan yapýlmalýdýr." Kaynak: ÝHA DÜZELTME Gazetemizde dün çýkan Hanefi Bayburtlu nun Mübarek bir gecenin feyziyle, duam ve tefekkürüm baþlýklý yazýsýna yanlýþlýkla yazarýmýz Abdulkadir Ozulu nun fotoðrafý konulmuþtur. Düzeltir özür dileriz. Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR 4 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl: Sayý: 44 KASIM ARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT ABONE ÞARTLARI : TL. : TL. Yurt Dýþý : Euro ýnlayan Kulaklar Fiziki olarak bilemiyorum. Tefekkür Ama aramýzda çok kullandýðýmýz bir tekerlemedir. Dünyamýz Bir dostumuzu veya andýðýmýz birisini ardýndan söyleriz. "Kulaklarý çýnlasýn" ýnlar kulaklarýmýz. Manevi telefonlarýmýzdýr. Esef duyduklarýmýza, Raþit Yücel Sevdiklerimize, ya da ahiret aleminde olanlara corumhakimiyet. net Hayatýn tadý dostlar ile güzelleþir. Sohbetler baþkadýr. Bu bir ihtiyaçtýr. Hem maddeten, Hem de manen. Yalnýz yaþanan hayatlar ýzdýrap ile doludur. Bazen mekan deðiþikliðindeki ayrýlýklar, Yada ahiret ayrýlýklarý Ýnsanýn içini kor gibi yakar. Hele bizler gibi yüzde doksan dokuzu ebedi alemde olan dost ve sevgililer için.. Kulaklarý çýnlasýn, Kasým Ali Güngör aðabeyim vardý. Vefalý bir aðabeyimiz idi, beraber idik Bursa da,sonra beni býrakýp Ankara ya gitti. Döneceði de yok. O her dersten sonra, Milli Þairimiz Mehmed Akif in þu mýsralarýný dillendirirdi: " Halýkýn namütenahi adý var, en baþý Hak. (Sürecek) NÖBETÝ ECZANELER KUBATLAR BAHABEY CAD. NO:8/E ( KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI ) ALIÞ 99,8 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE ( AYLIK) : 55 TL. : TL. : Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: 4 4 (pbx) 5 (pbx) (pbx) 5 4 (Fax).79 YÜKSEL GÜLLABÝBEY MAH. 9/B ( GÖÐÜS HAST.HASTANESÝ POLÝKLÝNÝÐÝ YANI) 5.8 SATIÞ 99,94 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr., 5 TL. 5, TL. 5, TL. 5, TL. 5, TL. 5, TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com Ücretsiz orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: /9 (Posta Kodu. 9)

14 4 ARÞAMBA KASIM Avea nýn orumlu CEO su Akdemir: Gelirde pazar lideriyiz A vea Genel Müdürü hemþehrimiz Erkan Akdemir, hayatýný, mesleki kariyerini ve projelerini anlattý. Bugün Gazetesi nden Perihan akýroðlu nun sorularýný cevaplayan Erkan Akdemir, 9 yýlýnda orum da doðduðunu söyledi. Aslen Kýrþehirli olduðunu belirten Akdemir, GSM sektöründeki geliþmelerden de bahsetti. Avea nýn mobil iletiþim alanýndaki yatýrýmlarý ve hedefleri ile ilgili sorularý içtenlikle yanýtlayan Akdemir, abone baþýna elde ettikleri gelirle pazar lideri konumunda olduklarýný kaydetti. Avea CEO su Akdemir in mesleki ve kiþisel özelliklerini yakýndan tanýma fýrsatý sunan röportajda þu bilgilere yer verildi: Erkan Akdemir, Telekom sektörünün her alanýnda çalýþan bir isim. 989'da DPT'nin 'haberleþme' bölümünde iþe baþlayan, PTT'nin milyarlýk yatýrýmlarýna tanýklýk eden, Türk Telekom'un baþkanlýðýný yürüten ve ADSL'nin uygulamasýna imza atan Akdemir, Avea'nýn baþýnda 4'üncü yýlýna girdi. Ýþ dünyasýnýn þanslý profesyonellerinden sayýyor kendisini. Turgut Özal'ýn da çýktýðý Devlet Planlama Teþkilatý'ndaki (DPT) uzmanlýðýný çok deðerli buluyor. Özal'ýn baþbakanlýðý sýrasýnda Ali Tigrel'in müsteþarlýðý döneminde DPT'de iken baþlatýlan telekomünikasyon devrimine tanýklýk etmiþ. Hatta içinde yer almýþ. Kendisine, "Özal'ýn gizli genç prensi" demek yanlýþ olmaz. Telekom alanýndaki bu eþsiz tecrübeler, Türk Telekom'un (TT) yönetim kurulu baþkanlýðý döneminde ve özel sektöre geçtiðinde hayatýný kolaylaþtýrmýþ. TT'nin grup þirketlerinden olan ve koltuðunda 4'üncü yýlýný sürdüren Avea'nýn CEO'su Erkan Akdemir, "Bu görevle telekomünikasyon sektöründeki son eksiðimi tamamladým. Yani "puzzle"da eksik olan parçayý yerine koydum" derken, ilginç iþ yaþam öyküsünü bizlere anlattý. ZAMANI YÖNETMEKTE ZORLANIYORUM * Bir GSM operatörünün CEO'su olmak nasýl bir iþ? Kolay deðil, bu görevdeki kiþinin verimli çalýþmasý lazým ve zaman yönetimini de çok iyi daha dikkatli yapmasý lazým. Aksi takdirde gereksiz iþlere daha fazla vakit ayýrýrsanýz takip edilmesi gereken iþlere odaklanamazsýnýz. * Tepe yöneticilerinin "zaman yönetimi" sorunu var deðil mi? Maalesef öyle. Siz zamanýnýzý yönetmiyorsunuz. Sizin dýþýnýzdaki talepler, aslýnda sizin ajandanýzý onlar oluþturuyor. Eðer tamamen býrakýrsanýz, sizi onlar yönetir. Zamaný daha çok kendim yönetmeye çalýþýyorum ama tam da yapamýyorum. * Gelecek hedefinizde neler var? Hayatýmdaki hiçbir þeyi planlayarak yapmýþ deðilim. Þuraya gideyim, þunu yapayým demedim ama yaptýðým iþin en iyisini yapmak isterim. Sonunda önümüzde kapýlar açýlýr. Makam hýrsým yoktur, hiçbir döneminde de olmadý. MAKAM HIRSIM YOK * Kariyerinizde yapý taþlarýný nasýl döþediniz? Hacettepe Üniversitesi'nin Elektronik Mühendisliði bölümünü 98'da bitirdim. Sonra arasýnda ABD'de Colorado Üniversitesi'nde telekom master'ý yaptým. O zaman DPT'de çalýþýyordum. * DPT'de neler yaptýnýz? Orada o zamanki adýyla "Haberleþme" þimdiki adýyla "Ýletiþim" bölümünde çalýþtým. Radyo Televizyon Elektronik servislerine bakýyordum. 989 yýlýydý. Müsteþarýmýz Ali Tigrel, Bakanýmýz Yusuf Bozkurt Özal'dý. Baþbakan ise rahmetli Turgut Özal'dý tabii ki. 989'dan yýlýna kadar çalýþtým. Transformasyon baþlamýþtý o tarihlerde. PTT'nin yatýrýmlarý artmýþ, çok büyük yatýrýmlar yapýlýyordu. PTT'nin o tarihlerde milyar dolarý da aþan yatýrýmlar yaptýðýný hatýrlarým. Gerçekten o dönüþüme tanýklýk etmek, onun da bir parçasý olmak benim için inanýlmaz motive ediciydi. CEP TELEFONUYLA YATAÐA GÝRMEYÝN * Gençlere baþarýlý olmalarý için hangi öðüdü verirsiniz? Kariyer toplantýlarýnda üniversite toplantýlarýnda hep þunu söylerim; Siz üniversiteyi bitirmediniz, yaptýðýnýzýn en iyisini yapýn. Þu anda iþiniz üniversitede en iyisi ol, ilk 'e girmeye çalýþýn, yani sýnýfýn CEO'su olun. Ýþ seçerken en iyi firmalarda, Bugün Gazetesi nden Perihan akýroðlu nun sorularýný cevaplayan Erkan Akdemir, 9 yýlýnda orum da doðduðunu söyledi. iþyerlerinde çalýþmaya gayret edin. GENLER SOSYALLEÞMELÝ * Okuldaki baþarý hayatta baþarýyý getirmiyor deðil mi? Getirmiyor. Gençlerin sosyalleþmesi lazým. Eðer üniversitede sosyalleþemiyorsa, bir sosyal çevresi oluþamýyorsa o ne kadar baþarýlý olursa olsun iþ hayatýnda yüzde baþarýlý olacak diye bir kural yok. O yüzden gençlere önerim, dersler çok önemli ama ders dýþýnda da bir yaþantýlarý olmalarý. Öncelikle hayatta neler oluyor, neler bitiyor onlarla ilgilensinler. * Gençler sürekli on-line. Cep telefonlarý ellerinden düþmüyor. Sizlere de sürekli para kazandýrýyorlar. E, þimdi onlara sosyalleþin dersek, bizlere inanýrlar mý? Kiþiye göre deðiþir, kimisine saat telefonda konuþmak azdýr, kimisine de yarým saat çoktur. Ama gençler cep telefonuyla yataða giriyorsa, sabahleyin de onunla kalkýyorsa hayatta bir þeyler yanlýþ gidiyor demektir. Sosyal medya diyoruz, sosyalleþme aracý diyoruz ama bir müddet sonra a-sosyalleþme aracýna dönüþebilir. Sizi yalnýzlaþtýrabilir. Siz kalabalýk bir salon içinde olduðunuzu zannediyorsunuz ama yalnýzsýnýz. O kritik bence. Gençler, okumalýlar ayrýca. Ben gençken bulduðumu okurdum. On-line da olsa okusunlar. 8 YAÞINDA BABAM EVÝNE HOME TEATRE KURDU * Kendinizi nasýl tarif edersiniz? Erkan Akdemir kimdir? Bir asker çocuðuyum. Babam astsubaydý. Annem ev kadýnýydý. Aslen Kýrþehirliyiz. Ama hiç orada bulunmadýk. Babamýn tayininin çýktýðý orum'da doðdum. Daha sonra Niðde Bor'da bulunduk. Ýlkokulun ikinci sýnýfýndayken babam emekli olunca Ankara'ya geldik. Aslýnda benim yaptýðým baba mesleðidir. Kendisi elektronikçidir. ÝKÝ AY SONRA BAKTIM ALMIÞ * Demek siz babanýzýn askerlik mesleðini deðil, elektronikçiliðini seçtiniz? Aynen öyle. Babam Ziya Bey, yaþý 8 olmasýna raðmen hala bu iþe çok meraklýdýr. Hatta benden bile meraklý. Yeni çýkan televizyonlarý, müzik sistemlerini, bilgisayarlarý takip eder ve hemen de satýn alýr. * Babanýzýn cep telefonu, sizinkinden daha teknolojik mi? ok iyi bir telefonu var. Yaklaþýk bir yýl önceydi, "Home Teatre nedir" diye sordu. "Ne yapacaksýn" dedim. "Nereye gitsem onu konuþuyorlar, bunu inceliyorum" diye cevap verdi. ay sonra onu evinde ziyarete gittiðimde baktým ki, "Home Teatre" almýþ, sistemini de kurmuþ. SABÝT TELEFON AZALSA DA TAMAMEN BÝTMEZ * Telekomünikasyon devrimi olmasaydý, bugüne gelemezdik deðil mi? Þimdi yaþadýklarýmýzý asla yaþayamazdýk. O tarihten önce evimize yýl telefon gelmesini bekledik Ankara'da. * Siz yýl evinize telefon baðlanmasýný beklemiþsiniz þimdi ise cep telefonlarý, sabit telefon dönemini kapatmak üzere. Bir GSM operatörünün baþýndaki kiþi olarak bu iþe ne diyeceksiniz? Sabit telefon kullanýlmasý azalsa da tümüyle biteceðini düþünmüyorum. Ýnsanlar, hatýrlarsanýz ilk ADSL çýktýðý zaman internet çok düþük hýzlýydý. Ýnternete dayalý ekonomi konuþuluyordu ama bunun altyapýsý Türkiye'de o zaman yoktu. ADSL ile birlikte 'bakýr kablo altýn oldu' ve cüzi bir yatýrýmla inanýlmaz yüksek hýzlara çýkýldý. Bu - 'de bir devrimdi. O ADSL'nin dönüþümünü yapmak da bana nasip oldu. Türk Telekom'un baþýndayken ADSL'yi ben baþlattým. Ve yýl çalýþarak o dönüþümlere de tanýklýk ettiðim için çok þanslýyým. TT YÝ GEMEYE AZ KALDI *Þu anda Avea'nýn abone sayýsý, TT'yi geçti mi? Henüz geçmedik. Biz. milyon aboneye sahibiz, TT nin ise 4.5 milyon abonesi var. BTK DAN OK CEZA ALDIK * Geçenlerde Rekabet Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Nurettin Kaldýrýmcý ile buluþtuk. GSM operatörlerinin birbirini çok þikayet ettiðini söyledi. Neden birbirinizi þikayet ediyorsunuz? Bizim yaptýðýmýz þikayet deðil. Piyasayý bozan, eksik rekabete yol açan unsurlarý bildiriyoruz. * Rekabet kurumu neden ceza veriyor? Operatörlerin münhasýr kanallarý var. Oralarda herkes kendi ürününü satar. Ayrýca, üç operatörün ürünlerini satanlar mevcut. Buralarda lokasyon ürünlerin satýlmasýný engelliyorlar. Kurum da en büyük operatöre ceza yazýyor. * Diðer operatörler sizi de þikayet ediyorlar mý? Ediyorlardýr mutlaka. Ancak bugüne kadar Rekabet Kurumu'ndan hiç para cezasý almadýk. Ama BTK, biz de dahil operatöre de yazýyor cezalarýný. Hem de çok büyük cezalar alýyoruz. AÝLEMÝZ ON BÝNLERCE KÝÞÝDEN OLUÞUYOR * Toplam çalýþan sayýnýz kaça ulaþtý? Bizim toplam çalýþanýmýz þu anda bin 9- bin arasýnda. Bu, kendi içinde çalýþtýðý, doðrudan ve dolaylý iþlettiðimiz çaðrý merkezleriyle bakýlýnca bin 5 kiþi daha var. Toplam 5 bin 5 ediyor yaklaþýk. Bir o kadar da bayilerimizde, maðazalarýmýzda çalýþanlar var. Biz çok büyük bir aileyiz. Sadece bordrolu deðil, binlerce insan Avea için çalýþýyor. NUMARA TAÞIMAYI SEVDÝK * Yüzen gezen vatandaþlar var numara taþýmada. Üç operatör arasýnda dolaþýyorlar. Bu böyle devam ediyor mu? 8'de numara taþýma baþladý. O tarihten bu yana yaklaþýk 5- milyon insan numarasýný taþýdý. Üç operatörün toplam 5 milyon abonesi var. Demek ki bu abonelerin büyük kýsmý numarasýný taþýdý. * En çok numara taþýma sizin operatöre mi oldu? 'de yani bu yýl bize oldu. Yýlbaþýndan bu yana bize taþýnan abone sayýsý 47 bin olmuþ. 5 bin Vodofone'a gitti. Turkcell'in abone sayýsý 5 bin eksilmiþ. BAÞARILI BÝR YIL OLDU YÜZDE BÜYÜDÜK * Kendinize "Ben baþarýlý bir CEO'yum" diyebiliyor musunuz? Ben baktýðýmýz zaman baþarýlý bir þirketiz diyoruz. yýlý bizim açýmýzdan ilk 9 ay itibarýyla iyi geçiyor. Umarým son iki ayý da böyle kapatabiliriz. Abone tabanýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 5'lik bir büyüme mevcut. Müþteri baþý gelir dediðimiz zaman. liraya ulaþtýk, pazar lideriyiz. Son üç ayda gelirimiz 9 milyon liraya çýktý. Kârlýlýkta 8 milyon lira ile yüzde - büyüme oldu.

15 Letonyalý konuklarýn tarih gezisi Konuk öðrenciler Kral Kaya Mezarlarý ile Ferhat'ýn Þirin'e kavuþmak için kazdýðý Ferhat Su Kanalý ný gezdiler. orum Anadolu Lisesi'nde misafir öðrenci olarak eðitim gören Letonyalý öðrenciler Alacahöyük, Boðazkale ve Amasya'yý gezdiler. Avrupa Birliði eðitim projelerinden Comenius Programý'nýn bir alt dalý olan Bireysel Öðrenci Hareketliliði programý kapsamýnda iki aydýr orum'da misafir öðrenci statüsünde eðitim alan Letonyalý öðrenciler Gunda Marta Pukite ve Diana Nekrasova, Hitit Ýmparatorluðu'nun merkezinde olmaktan büyük heyecan duyduklarýný söyleyerek, burada edindikleri izlenimleri çektikleri fotoðraflar eþliðinde Letonya ya döndüklerinde okul arkadaþlarý ve aileleri ile paylaþacaklarýný belirttiler. Misafir öðrenciler, orum ve çevresini tanýma gezileri kapsamýnda gittikleri Amasya'da Gökmedrese, Amasya Müzesi, Yeþilýrmak boyunca dizilmiþ Yalýboyu Evleri, daðlara oyulmuþ bulunan ve Amasya'nýn her yerinden görülebilen Kral Kaya Mezarlarý ile Ferhat'ýn Þirin'e kavuþmak için kazdýðý Ferhat Su Kanalý ný gezdiler. orum Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'in katkýlarýyla gerçekleþen Alacahöyük, Boðazkale ve Amasya gezileri, Proje Sorumlusu Güven Þentarlý, Tarih redi ve Yurtlar Kurumu'na Kbaðlý 44 yurdun tamamýnda lokanta ve kantin hizmeti verilirken, öðrencilerin ücretsiz yararlandýðý sinema ve tiyatro salonu, tenis kortu, saunasý olan yurtlar bile var. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na baðlý 44 yurdun tamamýnda lokanta ve kantin hizmet verirken, öðrencilerin ücretsiz yararlandýðý sinema ve tiyatro salonu, tenis kortu, saunasý olan yurtlar bile var. Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na baðlý yurtlarda barýnan öðrencilere ucuz, kaliteli ve hijyenik þartlara uygun yemek verilmesi, diðer ihtiyaçlarýnýn piyasadan daha ucuza saðlanmasý amacýyla yurtlarýn bünyesinde lokanta, kantin, kafeterya, pastane, ayakkabý tamiri, kuru temizleme, kýrtasiye, fotokopi, terzi, kuaför, berber, çamaþýrhane, internet gibi iþletmeler bulunuyor. Yurtlarda bulunan lokanta ve kantinler piyasadan yüzde 5 daha ucuz hizmet verirken, bu Öðretmeni Bülent Öztürk ile Letonyalý öðrencilere ev sahipliði yapan orum Anadolu Lisesi öðrencileri Simay Uðurcan, Cemre Letonyalý öðrenciler iki aydýr orum da eðitim alýyor. iþletmeler hem kurum hem de Tarým Ýl Müdürlükleri tarafýndan sürekli denetleniyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarýn 7'ünde kurum çamaþýrhanesi bulunuyor. Diðer yurtlarda da ev tipi çamaþýr makineleri ihtiyacý karþýlamak üzere hizmet veriyor. Öðrenci yurtlarýnýn 58'inde berber, 55'inde kuaför, 7'sýnda bilardo salonu, 'ünde fotokopi hizmeti veriliyor. Bazý yurtlarda, öðrencilere fotoðraf çekimi, kundura tamiri, cep telefonu tamiratý, otobüs bilet satýþý, tuhafiye hizmeti sunulmakta. Ýþletmelerin yaný sýra yurtlarda kalan öðrencilerin ücretsiz olarak yararlandýðý serbest zamanlarýný deðerlendirebileceði, sosyal, kültürel ve sportif aktivite alanlarý da oldukça yaygýnlaþmýþ durumda. Bu kapsamda 9 yurtta basketbol, 5 yurtta voleybol, yurtta futbol sahalara, yurtta mini futbol salonu, yurtta sinema ve tiyatro salonu, Yusufoðlu, Ceren Ýme'nin katýlýmý ile gerçekleþti. Letonyalý öðrenciler Alacahöyük ve Boðazkale de tarih turu yaptýlar. Otel konforunda yurt yurtta spor salonu, yurtta yüzme havuzu, 7 yurtta koþu parkuru, yurtta yüzme havuzu, jimnastik salonlarý, çok sayýda fitness salonu, aletli spor parklarý ve hatta yurtta sauna bulunuyor. Ýnternet ücretsiz Açýlan iþletme türleri, öðrenci ihtiyaçlarý doðrultusunda teknolojik geliþimle beraber çeþitlilik gösteriyor. Ýnternet iþletmeleri 999 yýlýnda 5 yurtta hizmete baþlamasýna raðmen bugün yurtlarýn tamamýna yakýnýnda internet iþletmesi bulunuyor. Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, Kasým'da, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öðrencilerin ücretsiz internet kullanýmýna imkan saðlayacak bir protokol imzalamýþtý. Protokolün hayata geçirilmesi için çalýþmalar da baþladý. ilim adamlarý, Güneþ Sistemi'nin en Bbüyük gezegeni Jüpiter'den kat daha büyük bir gezegen buldu. "Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayýmlanan çalýþmaya göre dev gezegen, Dünya'dan 7 ýþýk yýlý uzaklýkta bulunan ve Güneþ'ten,5 kat daha büyük Kappa Andromedae yýldýzýnýn yörüngesinde yer alýyor. Jüpiter'den büyük olduðu için "Süper Jüpiter" adý verilen gezegenin, gezegenlerin oluþumu ile ilgili önemli bilgiler saðlayacaðýna dikkati çeken bilim adamlarý, Süper Jüpiter'in diðer düþük kütleli gezegenler gibi oluþumunu tamamlamamýþ bir yýldýzýn yörüngesinde yer alan ön gezegen diskinden doðduðunu söyledi. Daha önce genç ve büyük yýldýzlarýn ön gezegen diskinden gezegen doðurabildiði ile ilgili çalýþmalar yapýldýðýna iþaret eden bilim adamlarý, Süper Jüpiter'in bu varsayýmýn doðru olduðunu ispatladýðýný kaydetti. Hawaii'deki Mauna Kea Daðý'nýn ARÞAMBA KASIM 5 Ýskilip in ayrý bir yeri var Ý skilip AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Þahin, Baþkan Yardýmcýsý Üzeyir Esenkaya ve Ýl Genel Meclis Üyesi Yaþar Aðzýkara, AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Yapýlan açýklamaya göre, Ýskilip AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya Uslu'ya ilçenin genel durumu hakkýnda bilgiler vererek, En büyük gezegen bulundu Evde kuruyan çamaþýr astým yapýyor vde kurutulan ça- küf ve Emaþýrlar böceklerin çoðalmasýna, astýma neden oluyor. Bilim adamlarý, özellikle kýþ günlerinde çoðu kiþinin çamaþýrlarýný kurutmak için tercih ettiði, ev içerisinde serilmesi yönteminin ''çok da iyi bir fikir olmadýðý'' uyarýsýnda bulundu. Ýskoçya'nýn Glasgow kentinde bulunan Mackintosh evre Mühendisliði Araþtýrma Merkezi'nin araþtýrmasýna göre, kurumasý için oda içinde asýlan giysiler, evin içindeki nem oranýnýn olmasý gerekenin üzerine çýkmasýna neden oluyor ve bu durum da bazý hastalýklara davetiye çýkarýyor. Bilim adamlarý, artan nemin ev içindeki küf ve minik böcekler olarak tanýmlanabilecek ''mike''lerin geliþimleri için daha uygun koþullarý oluþturduðuna iþaret ederek, baþta astým olmak üzere solunum yolu hastalýklarýný tetiklediðini belirtti. Kurutmadan gelen tasarruf, ýsýtma gideriyle gidiyor Kurutma makinesi bulunan ailelerin bile elektrik faturasýndan tasarruf etmek için makinelerini kullanmadýðý tespiti yapýlan araþtýrmada, bununla istenen tasarrufun gerçekleþmediðini, çünkü bir yýkamada çýkan çamaþýrýn ortalama litre suyu havaya nem þeklinde býraktýðý, bunun da oda ýsýsýnýn düþmesine neden olduðu, odanýn eski ýsýsýna kavuþmasý için de çoðu kez daha fazla enerji harcandýðýna dikkat çekildi. Ýskoçya Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araþtýrma Konseyi tarafýndan finanse edilen üç yýllýk araþtýrmanýn deðerlendirme raporunda, ''Bu uygulama daha fazla enerji harcanmasýna neden olmakla kalmýyor, ayný zamanda hýzla üreyen sporlar ve bakteriler nedeniyle özellikle alerjileri olanlarý ve astým hastalarýný ciddi anlamda sýkýntýya sokuyor'' ifadelerine yer verildi. Ýskilip AK Parti Ýlçe yöneticileri Salim Uslu yu ziyaret etti. orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yapýlan ziyaretten dolayý Devlet Hastanesi nin ve Halk Eðitim Merkezi inþaatlarýnýn hýzla devam ettiðini söyledi. memnuniyetini dile getirerek, "Ýskilip ilçemizin ihtiyaçlarýný biliyoruz. Önümüzdeki günlerde Haramidere mevkiinin yapýmý tamamlanmasýyla orum ile ulaþýmý da daha rahat bir hale gelecek. Ýskilip benim için seçim çalýþmalarýna baþladýðým ilk ilçemdir. Bu nedenle bende ayrý bir yeri bulunmaktadýr. Adým adým hizmetlerimize devam ediyoruz. Hizmetlerin planlamasý realize edilmesi zaman alabilir. Bu konuda kamu ile uyumlu bir çalýþma içerisinde olmaya devam edeceðiz. dedi. zirvesinde bulunan Japonya'ya ait Subaru teleskobunu kullanarak Süper Jüpiter'i keþfeden bilim adamlarý, gezegenin yörüngesinde döndüðü yýldýzýn, 5 milyar yaþýndaki Güneþ'e oranla oldukça genç bir yýldýz olduðunu söyledi. Andromeda Takýmyýldýzý'nda yer alan Kappa Andromedae yýldýzýnýn, yaklaþýk milyon yaþýnda olduðu sanýlýyor. Bilim adamlarý, Süper Jüpiter'in þimdiye kadar keþfedilen en büyük gezegen olduðunu belirtti. T.C ORUM 4 ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ DOSYA NO :/49 tal TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI ORUM 4.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN -Satýlacak gayrimenkulun kaydý ve evsafý :orum Tapu nün Ulukavak malý Atalay Kümevleri cilt sayfa /9 de bulunan 55 ada,8 parsel sayýlý taþýnmazýn üzerinde bulunan 79 m yüzölçümlü arsa üzerindeki beþ katlý on altý daireli kargir apartman dairesinin l kat nolu baðýmsýz bölümüdür. 997 yýlýnda inþaa edilen daire kaloriferli ve doðalgazlýdýr. l katta takriben m kullaným alanýna sahiptir. oda salon mutfak banyo tuvalet lavabo hol antre ve adet balkon hacimlerinden oluþmaktadýr. Kuzey batý ve güney olmak üzere yöne cephelidir. Taþýnmaz bu haliyle 7., TL MUHAMMEN BEDEL üzerinden satýlarak paraya çevrilecektir. KDV % l dir. Ýmar Durumu : Ayrýk Nizam katlý konut alanýndadýr. Satýþ Saati : 4:-4: -Satýlacak gayrimenkulun kaydý ve evsafý :orum Tapu nün Gülabibey mah. cilt sayfa /9 te kayýtlý ada 97 parsel de bulunan.8,48 m yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan Büyük Zafer arþýsý Ýþhaný vasfýndaki taþýnmazýn kat 8 nolu dükkan vasfýnda baðýmsýz bölümüdür. Ýþ yerinin mahallinde yapýlan incelemede, pasaj içerisinde cepheli taþýnmazýn,4 m alanýnda olduðu ve halihazýrda elbise dikim atölyesi olarak faaliyet gösterdiði anlaþýlmýþtýr. Pasaj içerisine olan cephesi ( doðu) demir doðrama camekan, üzeri yaðlý boyalý, tabaný ahþap laminat kaplama, tavan ve mevcut duvarlarý çimento - kireç karýþýmý sýva kaplamalý, üzeri plastik badana ile boyalý olduðu tespit edilen ýsýnmasý kalorifer ile saðlanan taþýnmazýn bu haliyle 5., TL MUHAMMEN BEDEL üzerinden satýlarak paraya çevrilecektir. KDV %8 dir. Ýmar Durumu : bitiþik nizam 4 kat konut alanýndadýr. Satýþ Saati : 4:-4: -Satýlacak gayrimenkulun kaydý ve evsafý :orum Tapu nün Gülabibey mah. Cemilbey Þosesi mevki cilt sayfa 5/55 da bulunan 59 ada parsel de kayýtlý 8 m arsa üzerinde bulunan bodrum kat nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümdür. m alanýnda olup oda, salon, ýnutfak, kiler, banyo, tuvalet, lavabo, hol ve antre gibi mahallerden oluþmaktadýr. Daire kuzey ve doðu olmak üzere yöne cephelidir. Kapý ve pencereleri ahþap üzeri vernikle boyalýdýr. Doðalgaz ile ýsýnmasý saðlanmaktadýr. Taþýnmaz bu haliyle 5., TL MUHAMMEN BEDEL üzerinden satýlarak paraya çevrilecektir. KDV % l dir. Ýmar Durumu : Ayrýk Nizam 4 katlý konut alanýndadýr. Satýþ Saati : 4:4-4:5 4-Satýlacak gayrimenkulun kaydý ve evsafý : orum Tapu nün Ulukavak malý ada parsel de kayýtlý 4,8 m arsa üzerinde bulunan teinin kat l nolu baðýmsýz bölümüdür. Zemin katta takariben m alanýnda olup oda, salon, mutfak, banyo,tuvalet lavabo hol antre ve balkon hacimlerinden oluþmaktadýr. Isýnmasý doðalgaz-kombi ile yapýlmaktadýr. Kuzey batý ve doðu olmak üzere yöne cephelidir. Kapý ve pencereleri ahþap olup üzeri yaðlý boya ile boyalýdýr. Taþýnmaz bu haliyle 55., TLMUHAMMEN BEDELüzerinden satýlarak paraya çevrilecektir. KDV % dýr. Ýmar Durumu : Ayrýk Nizam katlý konut alanýndadýr. Satýþ Saati :5:-5: 5-Satýlaeak gayrimenkulun kaydý ve evsafý :orum Tapu nün Ulukavak malý ada parsel de kayýtlý 4,8 m arsa üzerinde bulunan birinoi kat nolu baðýmsýz bölümüdür. Zemin katta takariben m alanýnda olup oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet lavabo hol antre ve balkon hacimlerinden oluþmaktadýr. Isýnmasý doðalgaz-kombi ile yapýlmaktadýr. Güney batý ve doðu olmak üzere yöne cephelidir. Kapý ve pencereleri ahþap olup üzeri yaðlý boya ile boyalýdýr. Taþýnmaz bu haliyle 5., TLMUHAMMEN BEDELüzerinden satýlarak paraya çevrilecektir. KDV % dir. Ýmar Durumu : Ayrýk Nizam katlý konut alanýndadýr. Satýþ Saati : 5:-5: -Satýlacak gayrimenkulun kaydý ve evsafý :orum Tapu nün Ulukavak mah ada parsel de kayýtlý 4,8 m arsa üzerinde bulunan ikinci kat nolu baðýmsýz bölümüdür. Zemin katta takariben m alanýnda olup oda, salon, mutfak, banyo,tuvalet lavabo hol antre ve balkon hacimlerinden oluþmaktadýr. Isýnmasý doðalgaz-kombi ile yapýlmaktadýr. Güney batý ve doðu olmak üzere yöne cephelidir. Kapý ve pencereleri ahþap olup üzeri yaðlý boya ile boyalýdýr. Taþýnmaz bu haliyle., TLMUHAMMEN BEDELüzerinden satýlarak paraya çevrilecektir. KDV % l dir. Ýmar Durumu : Ayrýk Nizam katlý konut alanýndadýr. Satýþ Saati : 5:4-5:5 Satýþ Þartlarý: l -Satýþlar 8// günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda ORUM ADLÝYESÝ ZEMÝN KAT MÜZAYEDE SALONUNDAaçýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetlerin % mý ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartýyla 8// günü ayný yerde ve ayný saatlerde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin %4 mý bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. -Artýrmaya iþtirak edeceklerin, talimin edilen kýymetin % si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Ýhale damga pulu, K.D.V. tapu harcýnýn Vz si ve teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye harcý ve birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. -Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faize masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4-Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedeli ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. -Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin /49 tal sayýlý dosya numarasýyla müze baþvurmalarý ilan olunur.5// (Ýc.if.K.) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No:7 (Basýn:9)

16 ARÞAMBA KASIM insel arzu, fiziksel, ruhsal ve sos- problemi olmayan saðlýklý her Cyal insanda mevcuttur. Yapýlan araþtýrmalar saðlýklý cinsel hayatýn fiziksel ve ruhsal yararlarý olduðunu göstermiþtir. Bu kiþilerde yaþlanmanýn yavaþladýðý ve kalp hastalýklarýnýn daha az görüldüðü bulunmuþtur. Dünya genelinde kadýnlarýn sahip olduðu en sýk görülen cinsel sorun, cinsel isteksizliktir. Son yýllarda artan stres, sosyoekonomik nedenler ve yaþam tarzý deðiþimleri sonucu bu sorunda belirgin bir artýþ olmuþtur. Eðitim düzeyi düþük ve meslek sahibi olan kadýnlarda cinsel isteksizlik daha fazladýr. ünkü bu kadýnlar depresyonu daha sýk ve derin yaþarlar. Ancak bu rahatsýzlýktan dolayý þikayet eden ve tedavi arayýþýnda olan kadýnlarýn çoðu eðitim düzeyi yüksek ve statü sahibidir. ünkü bu rahatsýzlýk zamanla kiþinin ruhsal durumunu bozabilir ve çiftler arasý iliþkilerde zorluklara neden olabilir. Bu ruhsal sorunlar nedeniyle diðer insanlarla olan iletiþim olumsuz etkilenir. Genel olarak birçok kadýn yeterli ruhsal ve fiziksel uyarý sonrasý cinsellikten zevk alýr. Aslýnda cinsellik, yemek, içmek, uyumak gibi temel duygulardan birisidir. Bununla birlikte cinsellik sadece üremek ve zevk duymak için deðildir. Bazen bir geziye gitmek, bir hobiyi birlikte yapmak gibi bir çeþit paylaþým haline dönüþebilir. Bazý durumlarda ise çiftlerin bir birini daha iyi tanýmasý için bir araçtýr. Ýsteksizliðin artmasý ve devamlýlýðý bir süre sonra erkek tarafýndan kadýna cinsel performans baskýsýna neden olabilir. Bu durum kadýný cinsellikten daha da soðutur. Ýliþki bu þekilde devam eder gider. Hatta kimi zaman iþler boþanma ile de sonuçlanabilir. Fiziksel rahatsýzlýklarýn sebep olmasý nadirdir. Fiziksel sebepler içinde vajinadaki enfeksiyonlar ve kuruluk en sýk sebeptir. Hormonal bozukluklar, depresyon ilaçlarý, doðum kontrol ilacý kullanýmý diðer sebeplerdir. Kronik hastalýklar çoðunlukla cinsel isteði azaltýr. ünkü bütün kronik hastalýklar sonucu depresyon geliþebilmekte ve bunun sonucu cinsel isteksizlik oluþmaktadýr. Diabet, böbrek yetersizliði, aðýr kalp hastalýklarý, aþýrý alkol kullanýmý ve madde baðýmlýlýðý buna örnek fiziksel sebepleridir. Kadýnda cinsel isteksizliðin en temel sebebi psikolojik sorunlardýr. Depresyonda hissedilen ümitsizlik, çaresizlik duygularý ve özgüvenin düþük olmasý cinsel isteði azaltan en önemli sebeptir. Cinsel isteðin olmasý için kadýnýn ruhen mutlu olmasý, kendi bedenini çekici bulmasý ve erkekle cinsellik dýþýndaki alanlarda saðlýklý iletiþim kurmasý gerekir. Kadýnýn erkeði fiziksel olarak çekici bulmamasý önemli olmakla beraber özellikle duygusal açýdan ilginin azalmasý çok daha önemlidir. Bu durum cinsel isteðin tamamen kaybolmasýna, hatta cinsellikten tiksintiye bile yol açabilir. Önemli yaþam olaylarý, göçler, bir yakýnýn ölümü, doðum yapma gibi olaylar da etkendir. Günümüz çalýþma hayatýndaki yoðunluklar kronik strese ve fiziksel yorgunluða yol açmakta, bu da cinsel isteðin azalmasýnda önemli bir etken olmaktadýr. Kadýnda cinsel isteksizliðin en önemli baþlatýcý sebebi erkek faktörüdür. Kadýnda cinsel isteksizlik Kadýnýn erkeðe sevgisi azalmýþ ise doðal olarak ona karþý isteði de azalýr. Kýsacasý kadýnda görülen cinsel problemlerin kaynaðý sadece kadýn deðildir. ünkü problem karþýlýklý olarak her iki çiftten kaynaklanýr. Cinsel isteksizliði olan kadýn genelde cinsel iliþkiyi kendisi baþlatmaz ve bunu "kadýnlýk görevi" olarak adlandýrýr. Birçoðu evliliðin devamýyla ilgili sorun yaþamamak gibi gerekçelerle haz almasa bile eþini mutlu etmek iliþki yaþar. Eðer erkeðin aldatma potansiyeli varsa durum daha bir kaotik hale gelir. Erkekte erken boþalma gibi cinsel sorunlarýn olmasý kadýnda olumsuz duygulara neden olur, bu da cinsel isteðin bastýrýlmasýyla sonuçlanýr. Bazý kadýnlar bedenini bir erkekle cinsel haz yaþamaya býrakma konusunda zihinsel bir çatýþma içinde olabilir. Zihninin bir tarafý bunu isterken, bir tarafý bunu uzaklaþtýrmak ister. Burada erkeði kontrol altýnda tutma veya erkeðin kontrolü ve denetimi altýna girmeme duygusu ön plandadýr. Erkeðin kaba davranýþý bir etken olabileceði gibi, bazen de erkeðin aþýrý kibar ve nazik olmasý ters bir þekilde bu duygulara neden olabilir. Evlilik iliþkisinin giderek monotonlaþmasý ve çiftlerin birbirini sanki bir eþya gibi görmesi, birbirine mekanik davranmasý cinsel arzularý azaltýr. Henüz birbirini yeterince tanýmadan yoðun aþk duygularý içinde evlenen birçok kiþi evlendikten sonra birbiri ile tanýþmaya baþlar. Bu durum zamanla Bir nefes sýhhat Dr. Timur Harzadýn, Sorularýnýz için: mail.com çiftlerde ruhsal bir karmaþa ve cinsel isteksizliðe sebep olur. Özellikle çaresizlik ve ümitsizlik duygularý hissedenlerde cinsel istek daha þiddetle azalýr. Ailesi tarafýndan istemediði bir kiþi ile zorla yaptýrýlan evlilikler de bir etken olabilir. Cinselliðin ayýp ve günah sayýlmasý. Cinsel duygular doðuþtan gelmektedir ve genetik bir özelliktir. Bu duygularýn nasýl deþarj edileceði ise bilinen deðil, sonradan kültürel kodlar tarafýndan þekillendirilen, yani öðrenilen bir davranýþtýr. Cinselliðin kültürel olarak günah, ayýp sayýldýðý ailelerde cinsel duygular vicdan azabý diye adlandýrýlan suçluluk duygularýna neden olur. ünkü kadýna verilen görev sakin ve gizemli olmasý, cinsel arzularý olmamasý, olsa bile belli etmemesidir. Kadýnda cinsel isteðin mevcudiyetine bazý kültürlerde olumsuz anlamlar yüklenir. Buradaki kültürel beklentiler, sosyal kýsýtlamalar ve baskýlar bazen o kadar yoðundur ki, kadýn sadece erkeðin istediði zamanlar bu görevi yapmalýdýr. Bu þekilde yetiþtirilmiþ kadýn cinsel iliþkiyi doðal bir þekilde yaþayamaz. Cinsellikten önce ve sonra sýkýntý hisseder. Beyin bir süre sonra cinsel isteksizlik duygusu ile kendisini korumaya alýr. ocukluk çaðý - yaþtaki anýlar belirleyicidir. ocuklarda cinsel kimlik - yaþ civarýnda þekillenmektedir. Otoriter bir babaya sahip olan ve baba sevgisini yeterince alamayan kýz çocuðunda cinsel isteksizlik geliþebilir. Bu dönemde bazý anneler kýz çocuðunu sanki bir rakip gibi görebilir. Bu tür bir çocukluk dönemi yaþayan kiþide bu rahatsýzlýðýn geliþimi kolaylaþýr. Bu kiþinin evliliði baþlangýçta mutlu olabilir. Ancak zamanla eþinin sarýlýp dokunmasýndan sýkýntý duyma, cinselliði istememe ve reddetme olabilir. Bu kadýn cinsellikten haz almaz, daha çok bir görev olarak yapar. ocukluk çaðýnda ailedeki iliþki sorunlarý, güç çatýþmasý, iliþki sýrasýnda bazý olumsuz anýlarýn hatýrlanmasýna neden olur. ocukluk döneminde cinsel taciz öyküsü olan veya baþkasýnýn yaþadýðý tacize tanýk olan kadýn, cinsel isteksizliði çok yoðun yaþayabilir. Hatta zamanla cinsellikten tamamen kaçýnma þekline dönüþebilir. Tedavisi nasýl yapýlabilir? Tedavide esas önemli nokta isteksizliðin sürekli ve tekrarlayýcý olmasý, kiþinin de bundan kurtulmak isteyip istemediðidir. Kadýnýn bundan duyduðu rahatsýzlýk öncelikle erkek için deðil kendisi için olmalýdýr. Kendisi istemediði halde sýrf erkeði mutlu etmek veya evliliði kurtarmak için yapýlan baþvurularda tedavi baþarýsý daha düþüktür. Seksten uzak kalma süresi uzadýkça tedavi ile cinsel dürtülerin geri dönmesi o kadar zorlaþýr. Cinsel isteksizlik tedavisi mümkün bir rahatsýzlýktýr. Görüldüðü gibi birçok farklý farklý sebepleri vardýr. Daha sonra öncelikle hangi durumlarda cinsel isteksizliðin arttýðý ve azaldýðý tespit edilir. Kadýnýn cinsel iliþki öncesinde, cinsel iliþki yaþarken ve iliþki sonrasýnda ne tür duygular hissettiði ayrý ayrý deðerlendirilir. Bazý kiþilerde cinsellikten kaçýnma, ruhsal yapýyý koruyan bir savunma mekanizmasý olabilir. Bu yüzden tedavide kimi durumlarda cinselliðin baþlamasý için acele edilmez. Cinsellikle ilgili rüyalar, hayaller ve çocukluk çaðý anýlarý psikoterapi açýsýndan incelenir. Tüm bu bilgilerin deðerlendirilmesinden sonra altta yatan psikodinamik sebepler deðerlendirilir ve buna uygun psikoterapi yaklaþýmý yapýlýr. Cinsel isteksizlik yaþayan kadýnda, erkeðin yaþadýðý ruhsal ve cinsel sorunlar bir nedendir. Örneðin erkekteki erken boþalma gibi sorunlar bir sebep olabilir. Erkeðin agresif veya aþýrý silik olmasý da baþka bir nedendir. Bu yüzden problemi daha iyi anlayabilmek için, erkeðin de eþine karþý ne hissettiðinin araþtýrýlmasý gerekir. Sonuçta bu rahatsýzlýða hem bir bireysel bir problem, hem de bir iliþki rahatsýzlýðý olarak bakmak daha uygundur. Eðer erkek kabul ederse görüþmelerin hem bireysel, hem çift terapisi þeklinde yapýlmasý gerekir. Burada eþlerin karþýlýklý olarak konuþabilme, yargýlayýcýsuçlayýcý olmadan iletiþim kurma becerisine sahip olmasý hedeflenir. Cinsel konularý eþlerin birbirine utanç duymadan paylaþmalarý desteklenir. Sonuç olarak tedavide detaylý bir þekilde hayat öyküsü alýndýktan sonra altta yatan nedene yönelik psikolog desteði ve uygun psikoterapi yaklaþýmýnda bulunulur. Altta yatan fiziksel bir rahatsýzlýk varsa öncelikle bu fiziksel rahatsýzlýk tedavi edilmeli, daha sonra psikoterapi yaklaþýmý ile tedavi desteklenmelidir. Dr. Timur Harzadýn AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI TARAMASI VE FLOR JEL UYGULAMASI BAÞLADI Aðýz ve diþ saðlýðý koruyucu hekimlik uygulamalarý kapsamýnda - eðitim öðretim yýlýnda, Ýl Saðlýk ve Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi iþbirliði ile.4 öðrenciye aðýz ve diþ saðlýðý taramasý,.7 öðrenciye flor jel uygulamasý yapýlmýþtýr.- eðitim öðretim yýlýnda ise müz, yaklaþýk 4.5 öðrenciye aðýz diþ saðlýðý taramasý ve 5. öðrenciye flor jel uygulamasý yapmayý hedeflemektedir. Ýl Saðlýk, orum Aðýz Diþ saðlýðý Merkezi ve Ýl Halk Saðlýðý iþbirliði ile oluþturulan çalýþma ekibi ile Kasým itibari ile tarama günleri baþlatýlmýþtýr. Aðýz ve diþ saðlýðý taramalarýnda.sýnýftan 8.sýnýfa kadar bütün çocuklar taranmakta,ve.sýnýf öðrencilerine de flor jel uygulamasý yapýlmaktadýr. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan hassasiyet gösterilen bu çalýþmada amaç; ocuklarýn aðýz ve diþ saðlýðý hakkýnda bilgilenmeleri, diþ fýrçalama alýþkanlýðýnýn pekiþtirilmesi, diþ rahatsýzlýklarý hakkýnda çocuklara ve velilere bilgi verilmesi ve koruyucu olarak flor jel uygulamasýnýn yapýlmasý ve veriler elde ederek toplumun aðýz ve diþ saðlýðý haritasýnýn çýkarýlmasýdýr. Ýl merkezinde, merkez köylerde ve ilçelerdeki ilköðretim okullarýnda eþ zamanlý olarak baþlayan aðýz ve diþ saðlýðý tarama çalýþmalarý yaklaþýk 7 ay boyunca devam edecektir. Flor jel uygulamasý sýrasýnda ve sonrasýnda kullanýlmak üzere özellikle köy ilkokullarýndaki öðrencilere müz tarafýndan temin edilen diþ "-7 Kasým Aðýz ve Diþ Saðlýðý Haftasý" Dr.Hüseyin GÖKSAL Ýl Saðlýk Müdür V. fýrçalarý daðýtýlmaktadýr. Tarama çalýþmalarýnda Nisan Ýlköðretim Okulu'nda eðitim verilerek, 'den 8. Sýnýfa kadar tüm öðrencilere aðýz ve diþ saðlýðý taramasý,.. ve. Sýnýf öðrencilerine de flor jel uygulamasý gerçekleþtirilmiþ, öðrencilere diþ rahatsýzlýklarý hakkýnda uyarýlar yapýlmýþ, öðretmenlere flor jel uygulamasý hakkýnda bilgiler verilmiþtir - 7 Kasým Aðýz ve Diþ Saðlýðý Haftasý etkinlikleri kapsamýnda bir açýklama yapan Ýl Saðlýk Müdür Vekili Dr. Hüseyin GÖKSAL; Koruyucu aðýz ve diþ saðlýðý çalýþmalarýnýn önemine dikkat çekerek aðýz ve diþ saðlýðý tarama çalýþmalarýnda yaklaþýk 5 bin öðrenciye flor jel uygulamasý yapýlmasýnýn hedeflendiðini,basit ve kolay bir uygulama ile yaþ sonrasý yeni çýkan diþlerin çürükten korunacaðýný vurgulamýþtýr.yarýnýn büyükleri çocuklarýn, saðlýklý bir aðýza sahip olmalarý için planlanan bu çalýþmalarýn titizlikle sürdürüleceðini belirten Dr. Hüseyin Göksal, toplum saðlýðýnda büyük önemi olan diþ hekimliði mesleðinde görev yapan tüm diþ hekimlerine ve diðer yardýmcý personellere teþekkür ederek " Kasým Diþ Hekimleri Günü"nü kutlamýþtýr. Kasým Dünya Koah Günü Uzm.Dr.Tuncer KILI Halk Saðlýðý Müdürü OK GE DEÐÝL! Kronik (müzmin veya süregen) Obstrüktif (týkayýcý) - hava yollarýnda týkanýklýk Akciðer Hastalýðý, akciðerlerin kroniak ilerleyici bir hastalýðýdýr. Nefes darlýðýnýz varsa, öksürük ve balgam yakýnmalarýnýz sýk sýk tekrarlýyorsa, SÝGARA içtiyseniz veya halen içiyorsanýz, KOAH OLABÝLÝRSÝNÝZ! "KOAH dünyada 5 MÝLYON KÝÞÝYÝ etkileyen ve her yýl MÝLYON kiþinin ölümüne neden olan bir hastalýktýr." KOAH Neden ve Nasýl Geliþir? Hastalýðýn en önemli nedeni 'SÝGARA KULLANI- MI'dýr. Sigara Kullanýmý: Hastalýðýn en önemli nedenidir. Ülkemizde eriþkinlerin yaklaþýk yarýsý sigara içmektedir. Sigaraya baþlama yaþý, dumanýn yoðunluðu, günlük ve toplam içilen miktar hastalýðýn geliþimini etkilemektedir. Anne ve babasý sigara içen çocuklarda solunum sistemi hastalýklarýna ve kronik bronþite daha fazla rastlanýr. Otuz yaþýndan sonra akciðer kapasitesi her yýl azalmaya baþlar. Sigara içenlerde bu azalma çok daha fazladýr. Sigaranýn býrakýlmasý ile akciðer kapasitesindeki bu azalma yavaþlamaktadýr. Meslek Nedeniyle Toz, Duman ve eþitli Gazlarýn Solunmasý: Kömür ve diðer metallerin iþçiliðinde, ulaþým sektöründe, odun iþçiliði, kâðýt imalatýnda çalýþanlarda, çimento, tahýl ve tekstil iþçiliðinde hastalýk görülme olasýlýðý daha fazladýr. Bu kiþiler sigara da içiyorlarsa, hastalýk kaçýnýlmaz hale gelmektedir. Doðuþtan Bir Faktör Eksikliði: Hastalarýn yaklaþýk %'inden az bir kýsmýnda, akciðer harabiyetini azaltan bir faktörün (alfa- antitripsin) genetik olarak eksikliði sonucu KOAH geliþir. Bu kiþilerde sigara kullanýmý hastalýðýn ortaya çýkýþýný hýzlandýrmaktadýr. Pasif Sigara Ýçiciliði: Sigara içmeyenlerin, özellikle de çocuklarýn, sigara içilen bir ortamda dumana maruz kalmasý, ileri yaþlarda astým ve KOAH baþta olmak üzere solunum sistemi hastalýklarý geliþme riskini artýrmaktadýr. Hava Kirliliði: Kentlerdeki hava kirliliði hem KOAH oluþumuna neden olmakta, hem de atak sýklýðýný artýrmaktadýr. Evlerde ýsýnma ve yemek piþirme amacýyla kullanýlan çeþitli bitkisel, hayvansal kaynaklý yakýtlar, özellikle de kýrsal kesimde kullanýlan tezek, KOAH'a neden olabilmektedir. Cinsiyet: Sigara kullanýmýnýn daha fazla olmasý ve mesleksel maruziyet nedeniyle erkeklerde sýk görülmekte iken, son yýllarda sigara içmenin artmasý nedeniyle kadýnlarda da KOAH artmaktadýr. KOAH'lý Bir Hastadaki Belirtiler Nelerdir? Hastalýðýn en önemli belirtileri sinsi baþlayan ve giderek þiddetini arttýran nefes darlýðý ve/veya kronik öksürük ve balgam çýkarmadýr. Bu yakýnmalar, hastalýk þiddetinin arttýðý ve "alevlenme ya da atak" olarak adlandýrýlan dönemlerde daha da belirginleþir ve hastaneye yatýþ gerektirebilir. Acaba KOAH'lý mýsýnýz? " Sigara içiyor musunuz? " Öksürüyor musunuz? " Balgam çýkarýyor musunuz? " Yaþýtlarýnýzla ayný hýzý tutturmakta zorlanýyor musunuz? " Nefesiniz daralýyor mu? Bu sorulara cevabýnýz 'EVET' ise 'KOAH'lý olabilirsiniz. "KOAH hava yollarýnda týkanmaya neden olan ve NEFES DARLIÐINA yol açan kronik bir hastalýktýr." KOAH'tan Nasýl Korunulur? o KOAH geliþiminde en büyük etken "sigara kullanýmý"dýr. Kiþinin kendisi sigara içmese bile, sigara dumanýna maruz kalmasý da hastalýðýn oluþumunda etkilidir. Sigarayý býrakmak ya da sigara içilen ortamlarda bulunmamak, bu hastalýða yakalanmamak için ilk sýrada alýnmasý gereken önlemlerdir. Sigara býrakmada birçok yöntem önerilmektedir. Göðüs hastalýklarý kliniklerinde, sigarayý býraktýrma poliklinikleri hizmet vermeye baþlamýþtýr. Bu polikliniklerde öncelikle kiþinin sigaraya baðýmlýlýk derecesi saptanmakta, buna göre çeþitli yöntemler kullanýlmaktadýr. o Toz ve dumana maruz kalýnan mesleklerde çalýþan kiþilerin sigara içmeleri, KOAH'a yakalanma olasýlýklarýný arttýracaðýndan, bu kiþilerin sigaradan uzak durmalarý çok daha fazla önem kazanmaktadýr. Bu iþyerlerinde, toz ve duman gibi maddelere maruz kalma derecesini azaltacak maske kullanmak gibi önlemler faydalý olacaktýr. o Daha çok kýrsal kesimde evlerde yemek piþirmek ya da ýsýnmak amacýyla kullanýlan hayvansal ya da bitkisel kaynaklý yakýtlarýn yerine, baþka kaynaklarýn kullanýlmasý önerilmektedir. o KOAH tanýsý olan hastalara, soðuk hava, tozlu-dumanlý ve sigara içilen ortamlar yakýnmalarý arttýrdýðýndan, böyle yerlerden uzak durmasý önerilmelidir. o Özellikle kýþ mevsiminde sýk sýk nezle-grip olunmasýný minimuma indirmek için, her yýl Eylül-Ekim aylarýnda bir kez grip aþýsý ve gereken olgulara yýlda bir zatürree aþýsý önerilmektedir. Sonuç olarak; KOAH geliþiminde en etkili faktör sigara kullanýmýdýr. Sigara kullanýmýnýn önlenmesiyle hastalýktan korunmak mümkündür. "KOAH tanýsý BASÝT BÝR SOLUNUM TESTÝ ile konulur. Oysa bugün KOAH olan hastalarýn %5-5'sinin hastalýklarýný bilmedikleri çalýþmalarda gösterilmiþtir." KOAH Nasýl Tedavi Edilir? KOAH Tedavisinde Ýlk Adým 'Sigaranýn Býrakýlmasýdýr'. Tedaviyle; o Hastalýðýn ilerlemesi önlenecek, o Yakýnmalar azalacak, o Egzersiz kapasitesi artacak, o Yan etkiler engellenecek, o Yaþam süresi uzayýp yaþam kalitesi artacaktýr. "KOAH taný konulmadýðýnda hayatý tehdit eden, ciddi bir hastalýktýr. KOAH'nýz var mý? Bunu öðrenmek için yapmanýz gereken tek þey, Aile Hekiminize ve Göðüs Hastalýklarý Uzmanýna gitmek " OK GE DEÐÝL!

17 Ay Yýldýz evinde puana hasret roma Erkekler. ALig B grubunda T Sungurluspor son sýradan kurtulamadý ürk Eðitim-Sen tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen halý saha futbol turnuvasýnda finalistler belli oldu. Yarý final maçlarýný kazanan Osmancýk Kaymakamlýðý ile Mimar Sinan Ýlkokulu takýmlarý turnuvada þampiyonluk için karþýlaþmaya hak kazandýlar. Geçtiðimiz hafta sonu Doðan Halý Saha da oynanan yarý finalin ilk maçýnda Osmancýk Kaymakamlýðý ile Nisan Ortaokulu takýmlarý karþý karþýya geldiler. Geçtiðimiz yýl ilk turnuvanýn þampi- mücadele eden Sungurluspor dördüncü hafta Geçen haftanýn maç sonuçlarý Ankara PTTspor - Sungurluspor : - Antakya Belediye-Belediye Plevne : - Þahinbey Belediye- TVF Spor Lisesi : - Niksar Belediye - Diyarbakýr B. Þehir : - Diyanet Gençlik - Seydiþehir Belediye : - Kahramanmaraþ Bel.-Melikgazi Belediye : - Erkekler. Lig B Grubu Puan Durumu: TAKIMLAR O G M AS VS P. Belediye Plevne 4 4. K. Maraþ Belediye 4 4. Seydiþehir Bel Ankara PTT 4 5. Þahinbey Belediye Antakya Bel Niksar Belediye TVF Spor Lisesi Melikgazi Belediye 4 4. Diyanet Gençlik 4 4. Diyarbakýr B. Þ Sungurluspor Kasým cumartesi : TVF Spor Lisesi - Ankara PTTspor. Antakya Belediye - Kahramanmaraþ Belediyespor. 5 Kasým pazar : Sungurluspor - Niksar Belediyespor. Belediye Plevnespor - Seydiþehir Belediye. Diyarbakýr B. Þehir Belediye- Diyanet Gençlik. Melikgazi Belediye - Þahinbey Belediye. yonluðunu kazanan Osmancýk Kaymakamlýðý bu yýlda þampiyonluk mücadelesi vermek için rakibi önüne hýrslý çýktý. Ýlk bir dakika içinde iki takýmýn karþýlýklý birer golleriyle devre - berabere sona erdi. Ýkinci yarýda Nisan da yapýlan oyuncu deðiþikliklerinin ardýndan kontrolü rakibine kaptýrdý. Osmancýk Kaymakamlýðý peþ peþe bulduðu iki golle maçta - öne geçti. Son dakikalarda Nisan ýn tek gole maçý çevirmeye yetmedi ve sahadan - lik galibiyetle ayrýlan maçýndan da set ve puan alamadan ayrýldý. Ligin dördüncü haftasýnda Ankara PTTspor deplasmanýnda mücadele eden Sungurluspor rakibine - yenilerek dördüncü maçýndan da set ve puan alamadan ayrýldý. Grupta Belediye Plevnespor, Antakya Belediyespor deplasmanýndan - lik galibiyetle dönerek liderliðe yükseldi. Kahramanmaraþ Belediye ise evinde Malikgazi Belediyespor u - yenmesine raðmen kaybettiði iki setle liderliðini býrakmak zorunda kaldý. Melik Gazi Belediye güçlü rakibinden iki set alarak sezonun ilk puanýnýda almayý baþardý. Sungurluspor ile birlikte Diyarbakýr Büyükþehir Belediye ve Diyanat Gençlikspor takýmlarýda henüz puanla tanýþamadýlar. Ligin beþinci hafta maçýnda Sungurluspor 5 kasým pazar günü kendi salonunda Niksar Belediyespor u konuk edecek. entbol Bayanlar. Hliginde mücadele eden temsilcimiz Ay Yýldýzspor ligdeki üçüncü maçýnda evindeki ikinci maðlubiyetini Ýstanbul Emniyetgücü önünde 9- lik skorla aldý. Ligin ilk haftasýnda evinde Kastamonu Üniversitesi ne tek golle maðlup olan Ay Yýldýzspor ikinci haftada Aksaray deplasmanýndan galibiyetle dönerek sezonun ilk puanlarýný almýþtý. Geçtiðimiz hafta sonu evinde konuk ettiði Osmancýk Kaymakamlýðý bu yýlda finalde mücadele etmeye hak kazandý. Yarý finalin ikinci maçýnda ise Mimar Sinan Ýlkokulu ile Kapalý Cezaevi arasýndaki maçta Mimar Sinan kontrolü hiç rakibine kaptýrmadý. Maçýn ilk dakikalarýnda iki gol bularak öne geçen Mimar Sinan ilk yarýnýn son dakikalarýnda gelen Kapalý Cezaevi golüne engel olamayýnca ilk yarýyý Mimar Sinan - önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn baþlarýnda yeniden farký ikiye çýkaran Mimar Sinan kaçmaya Kapalý Ýstanbul Emriyetgücü karþýsýnda baþa baþ bir oyun ortaya koyan Ay Yýldýzspor rakibinin fziksel üstünlüðü ile tecrübesine son dakikalarda boyun eðdi ve sahadan üç gol farklý 9- maðlup ayrýlmaktan kurtulamadý. Grupta geçen hafta sonu oynanan diðer maçta ise Eskiþehir Büyükþehir Belediyespor, Polatlý Belediyespor deplasmanýndan 8-7 lik skorla galip ayrýlarak grupta liderlik koltuðuna oturdu. Ligin dördüncü Türk Eðitim Sen Futbol Turnuvasý nda finalin adý kondu Osmancýk Kaymakamlýðý-Mimar Sinan Ýlkokulu Geçen yýlýn þampiyonu Osmancýk Kaymakamlýðý bu yýlda finale yükselmeyi baþardý Mimar SÝnan Ýlköðretim, turnuvada þampiyonluk için mücadele etmeye hak kazandý Hentbol. liginde mücadele eden Ay Yýldýzspor evindeki ikinci maçýnda Ýstanbul Emniyetgücü ne 9- lik skorla maðlup oldu. Bu maðlubiyetle temsilcimiz sýralamada dördüncü sýraya geriledi. Hentbol. Lig Bayanlar C Grubu puan durumu Haftanýn Toplu Sonuçlarý: orum Ay Yýldýz- Ýstanbul Emniyetspor : 9- Polatlý Belediye- Eskiþehir B. Þehir Bele : 7-8 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P. Eskiþehir BÞ 4. Ýstanbul Emn Polatlý Belediye Ay Yýldýz Kastamonu Üni 9 4. Aksaray Genç. 9 Edirne Yeni Ýmaretspor ligden çekildi 5 Kasým pazar : Eskiþehir B. Þehir - orum Ay Yýldýzspor Aksaray Gençlikspor - Kastamonu Üniversitesi. Cezaevi kovalamaya devam etti ve maç sonunda sahadan 4- lük skorla galip ayrýlarak ismini finale yazdýran takým Mimar Sinan Ýlkokulu oldu. Turnuvada kupalar 4 Kasým cumartesi günü oynanacak maçlarla sahiplerini bulacak. Doðan Halý Saha da oynanacak günün ilk maçýnda saat. da Nisan Ortaokulu ile Kapalý Cezaevi takýmlarý üçüncülük dördüncülük maçýnda karþýlaþacaklar. Bu maçýn ardýndan ise saat 4. da Osmancýk Kaymakamlýðý ve Mimar Sinan ilköðretim turnuvanýn þampiyonunu belirlemek için mücadele edecekler. Final maçýnýn ardýndan düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara kupalarý ve özel ödülleri verilecek. eleneksel olarak düzenlenmeye baþlayan Türkiye GKamu-sen Futbol Turnuvasýnda yarý final maçlarý, Cumartesi günü Doðan Halý sahada oynanan iki karþýlaþmayla tamamlandý. OSMANCIK FÝNALE ALIÞTI Günün ilk yarý final maçýnda; Osmancýk Kaymakamlýðý ile Nisan Ortaokulu takýmlarý karþý karþýya geldiler. Ýki takýmda da maç baþlamadan önce, eksik ve cezalý oyuncularýn durumu en çok konuþulan konuydu. Yarý finale çýkmýþ ve rakiplerinin arasýndan sýyrýlmýþ iki takýmýnda aslýnda bahanesi olmamalý. Maça yediþer kiþi baþlayacaksýn ve sayýsal olarak dengesizliðin yoksa nedenler de ortadan kalkmalý diye düþünüyorum. Koskoca ilk yarý ve ikinci yarýnýn ortalarýna kadar giden maçta iki gol oldu ve hepsi 45 saniyede gerçekleþti. Osmancýk Kaymakamlýðý, Seyithan ile ilk atak ve ilk þutunda (5. saniyede) golü bulunca, seyirciler "neler oluyor?" diye meraklý gözlerle maçý izlemeye baþladý. Yapýlan santra ve ilk atak ve ilk þut ile (maçýn 45. saniyesi) bu defa da Nisan golü atýnca henüz sandalyesine dahi oturamadan ve oyunun yorumunu yapamadan izlenen goller meðer 4 dakikanýn golleriymiþ. Ýlk yarýnýn oyun olarak üstün tarafý Nisan'dý. Rakibe önde basmalarý ve oyun kurmadan rakibinin oyununu bozmasý üstünlüðün Nisan'da olmasýnýn en önemli sebeplerindendi. Karþýlýklý ataklarla geçen ilk yarýda iki gol izlesekte, iki takýmýnda oyun mücadelesi ve futbol oynama isteði harikaydý. Ýlk yarý rakibinden üstün oynamýþsýn, oyun olarak da her þey kontrolünde giderken üstünlük rakibe nasýl hediye edilir? Ýzleyenler cevabý bu maçta fazlasýyla buldular. Geçen hafta yapýlan oyuncu deðiþiklikleri ile nasýl maçý kazanmayý hak ettilerse, bu maçta da oyuncu deðiþikleri ile maçý kaybettiler. Nisan'ýn yaptýðý oyuncu deðiþikliði ile oyun ve pozisyonlar Osmancýk Kaymakamlýðý'na geçti. Osmancýðýn, peþ peþe gelen gollerine son dakikalarda bir golle Nisan karþýlýk verse de bu gol maçý kazanmaya yetmedi. Osmancýk Kaymakamlýðý, aldýðý bu galibiyetle geçen sene gibi yine final oynama hakký kazanarak ne kadar istikrarlý ve iyi bir takým olduðunu seyirciye bir kez daha gösterdi. hafta maçlarý 5 Kasým pazar günü oynanacak. orum Ay Yýldýzspor grup lideri Eskiþehir Büyükþehir Belediyespor ile deplasmanda karþýlaþacak. Diðer maçta ise Aksaray Gençlikspor, Kastamonu Üniversitesi önünde ilk puanlarýný almak için mücadele edecek. iyarbakýr Büyükþehir Belediyespor da hedef, ligde Dgeri kalan 5 maçý kazanýp, namaðlup þampiyon olmak. Geçtiðimiz haftada galibiyet alan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Türkiye nin tek namaðlup takýmý. Play-off lara kalmadan þampiyon olup Spor Toto. Lig e direk yükselmek isteyen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, kalan 5 maçý kazanmanýn hesaplarýný yapýyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, statlarýn arenalara, sporcularýn da Kamu-Sen Turnuvasý izlenimleri Finalin adý Mimar Sinan, Osmancýk alki_8hotmail.com Ali Doðan MAIN ÝSTATÝSTÝÐÝ Maç boyunca en çok þut çeken takým Osmancýk Kaymakamlýðý takýmý ( þut attý; bu þutlarýn tanesi isabetli oldu ve gol attý), Nisan Ortaokulu takýmý ise (4 þut attý; bu þutlarýn 4 tanesi isabetli oldu ve gol attý). Korner atýþlarýnda Osmancýk Kaymakamlýðý takýmý yine daha üstün (9), Nisan Ortaokulu ise (8) köþe atýþý kullandý. Maçta en çok faulü yapan takým da yine Osmancýk Kaymakamlýðý takýmý( faul), Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu takýmý ise maçta toplam (7 faul) yaptý. Ýstatistiklere baktýðýmýzda her þeyiyle üstün olan Osmancýk Kaymakamlýðý, bu üstünlüðünü maçýn sonuna da taþýmasýný bildi. Goller: Seyithan, Mustafa, Kerem(Osmancýk Kaymakamlýðý), Ümit (),( Nisan Ortaokulu). Fark edilenler: Osmancýk Kaymakamlýðý, takým olarak ayakta kalmasýný ve maçý kazanarak bilerek tecrübesini son dakikalarda fazlasýyla hissettirdi (Osmancýk Kaymakamlýðý). Ümit, maçýn genelinde arkadaþlarýndan bir adým önde olsa da ilk yarýda takým olarak çok iyiydiler ( Nisan Ortaokulu). ALKIÞLAR MÝMAR SÝNAN'A Günün ikinci yarý final maçýnda; Mimar Sinan Ýlkokulu ile Kapalý Cezaevi takýmlarý karþýlaþtý. Turnuvanýn hiç puan kaybetmeyen iki takýmýndan birisi olan (diðer takým da Osmancýk Kaymakamlýðý) Mimar Sinan Ýlkokulu, oyuna yine dengeli ve kontrollü baþladý. Kapalý Cezaevi, turnuva boyunca en iyi yaptýðý þeyi yaptý ve topu kontrolünde tuttu. Ýlk yarýda pozisyonlarý çokça bulan ve iki gol atan Mimar Sinan, yakaladýðý diðer net pozisyonlardan yararlanamayýnca (Mimar Sinan'da takýmýn golcüsü Mustafa'nýn henüz maçýn baþýnda yaþadýðý sakatlýk hem ilk yarýda hem de ikinci yarýda baþka gol atamamasýnýn ARÞAMBA KASIM 7 Kastamonuspor da Okumuþ ikna edildi Baþkan Levent Özbek orumspor un grubunda müca- eden Kastamonuspor Ku- dele lüp Baþkaný Levent Özbek, istifa eden teknik direktör Avni Okumuþ'un görevine devam etme kararý aldýðýný bildirdi.. Özbek, kulüp binasýnda Baþkan Vekili Satýlmýþ Ayar ve Basýn Sözcüsü Veli Ýdgü ile düzenlediði basýn toplantýsýnda, sezon baþýnda Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ve vergi borçlarýný yapýlandýrýp sýfýrdan bir takým kurarak sezona baþladýklarýný söyledi. Dün kendi sahalarýnda oynadýklarý ve - yenildikleri Gölcükspor karþýlaþmasý ardýndan, teknik direktör Avni Okumuþ'un basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada istifa ettiðini söylediðini aktaran Özbek, ''Maçtan sonra tesislere dönüldükten sonra istifa kararý karþýlýklý olarak deðerlendirilmiþtir. Görüþmelerimiz sonucunda, teknik direktörümüz görevine devam kararý almýþtýr. Sezon sonuna kadar teknik heyetimiz görevinin baþýndadýr'' dedi. Özbek, sezon sonunda takýmýn ligde kalacaðýna inandýðýnýn altýný çizerek, ligin devre arasýnda takýma takviye yapacaklarýný belirtti. ''Taraftar derneklerinin hangi kiþi ya da kuruma hizmet ettiklerini merak ediyoruz'' Sezonun baþýndan bu yana seyircilerden ötürü kulübün toplam bin lira ceza yediðini hatýrlatan Özbek, hafta sonunda oynanan karþýlaþmada da taraftarlarýn hakaretlerine maruz kaldýklarýný belirtti. Özbek, yönetim kurulu üyelerinin yoðun çalýþma ile kulübü ayakta tutmak için evlerini iþ yerlerini býraktýðýný aktararak, þöyle konuþtu: ''Maddi açýdan kulübe hiçbir desteði olmayan, üstüne zarar veren, kendilerine taraftar diyen bilinçsiz bir grup çýkýp, maç esnasýnda 'istifa' diyecek ve hakaret edecek. Yönetim kurulu olarak, taraftar derneklerinin hangi kiþi ya da kuruma hizmet ettiklerini merak ediyoruz. Zira, Kastamonuspor taraftarý olarak Kastamonuspor kulübüne hizmet etmedikleri açýktýr dedi. Kulübün borçlarýný temizlemeden istifa etme gibi bir durumlarýnýn olmadýðýný vurgulayan Özbek, baþkanlýðý düþünenler varsa, onlarýn kongrelere katýlarak, orada konuþmalarý gerektiðini kaydetti. Teknik Direktör Avni Okumuþ Diyarbakýr B.Þ de hedef namaðlup þampiyonluk gladyatöre dönüþtürüldüðünü söyledi. Spora yeni bir taným getirdiklerini belirten Kýlavuz, Dili, dini ýrký, farklý topluluklarý bir araya getiren ve evrensel barýþa hizmet sunan etkinlikler bütünüdür. Kulübümüzde bin 5 ye yakýn lisanslý sporcumuz var. Kadýn futboldan engelli baskete, briçten halk oyunlarýna kadar bir çok branþta faaliyet yürütüyoruz. Asansör takým olmak istemiyoruz, alt yapýsýný bitirmiþ, tesisleþmesini bitirmiþ ki tesisleþme inþaatýmýzda devam edecek bu yýl ve sezon sonuna kadar bitireceðiz. Bölgenin en büyük tesisi olma özelliðini taþýyor dedi. en büyük nedeniydi) ilk yarýyý - önde kapadý. Kapalý Cezaevi ise, ilk yarýnýn son dakikalarýnda bulduðu golle maçtaki ilk golünü atmýþ oldu. Ýkinci yarýda yaþananlar ile maç boyunca yaþananlar aslýnda farklý deðildi. Mimar Sinan takýmý iki farklý üstünlüðü elde ediyor, Kapalý Cezaevi ise farký bire düþürerek maça tekrar ortak oluyor. Skorda, yaþananlarýn benzeri gibiydi (4-). Maçýn kýsa özeti, Mimar Sinan kaçtý, Kapalý Cezaevi kovaladý. Kapalý Cezaevi'nin son 5 dakikada ki baskýsý (veya Mimar Sinan'ýn geriye çok çekilmesi ile rakibine alaný boþ býrakmasý) görülmeye deðerdi. Maç boyunca atamadýðý þutlarý, yakalayamadýðý pozisyonlarý bu son bölümde fazlasýyla buldu ama maçý kazanmaya yetmedi. Oyun kalitesi ve pozitif futbolu ile Kapalý Cezaevi, alkýþý fazlasýyla hak etti. Mimar Sinan takýmýnýn neden finalde olduðunun en büyük açýklamasý takým olmasýnda yatýyor. Turnuvanýn en çok gol atan (4 gol) ve en az gol yiyen (5 gol) takýmý olmasý her hattý ile uyumlu ve iyi olduðunun en büyük göstergesi. Tebrikler ve alkýþlar Mimar Sinan Ýlkokulu takýmýna. MAIN ÝSTATÝSTÝÐÝ Maç boyunca en çok þut çeken takým Kapalý Cezaevi takýmý (4 þut attý; bu þutlarýn 4 tanesi isabetli oldu ve gol attý), Mimar Sinan Ýlkokulu takýmý ise ( þut attý; bu þutlarýn tanesi isabetli oldu ve 4 gol attý). Korner atýþlarýnda Kapalý Cezaevi takýmý yine daha üstün (7), Mimar Sinan Ýlkokulu ise () köþe atýþý kullandý. Maçta en çok faulü yapan takým da yine Kapalý Cezaevi takýmý ( faul), Mimar Sinan Ýlkokulu takýmý ise maçta toplam (7 faul) yaptý. (Maçýn istatistiðini, Dr. Sadýk Ahmet takýmý oyuncusu Rýfat yaptý. Teþekkürle Rýfat). Ýstatistiklere baktýðýmýzda, her alanda Kapalý Cezaevi üstün. Ama bu üstünlüðün kazanmaya yetmemesi düþündürücü. Mimar Sinan'ýn þutlarýndaki isabet yüzdesindeki üstünlük aslýnda her þeyi anlatýyor gibi. Goller: Orhan, Atýf, Kerim (Kapalý Cezaevi), Erhan, Mustafa (), Muttalip (Mimar Sinan Ýlkokulu). Fark edilenler: Muttalip ve Ali(Mimar Sinan takým olarak bu gün harika oynadý). Kapalý Cezaevi (zaman zaman Kerim öne çýksa da takým olarak harikaydýnýz).(fark edilen oyuncularýn seçimini, Dr. Sadýk Ahmet takýmý oyuncusu Rýfat yaptý. Teþekkürle Rýfat).

18 Hitit dördüncü sýraya yükseldi 8 ARÞAMBA KASIM B ayanlar Voleybol. liginde mücadele eden Hitit Ünivresitesi ligdeki ilk galibiyetini Konya Gençlikspor önünde aldý ve sýralamada dördüncü sýraya kadar yükseldi. Ligde ilk iki maçýndan maðlubiyetle ayrýlan ancak her maçýnda biraz daha üzerine koyan Hitit Üniversitesi, Konya Gençlikspor önünde bunu devam ettirdi. Grupta lider durumda bulunan Bartýn Polisgücü, evinde oynadýðý Numunespor önünde aldýðý - lýk galibi- orumspor, Kýrýkhan hazýrlýðýna baþladý Tebrikler tüm amatör futbolculara alýþmada sakatlanan Fatih e hemen buz tedavisi yapýldý orumspor bir günlük iznin ardýndan Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Kýrmýzý siyahlý takýmýn dün Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan çalýþmasýna okullarý nedeniyle izinli olan Erkut ve Ünal katýlmazken sakatlýðý ta geçmeyen Bilal takýmdan ayrý olarak düz koþu ve güçlendirme hareketleri yapmaya devam etti. Hafif sakatlýklarý bulunan Avne ve Harun takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn ýsýnma hareketleri ile baþlayan çalýþmasý yarý sahada çift kale maçla tamamlandý. ift kale sýrasýnda Fatih ile Ahmet in girdiði ikili mücadele sýrasýnda bileðinden sakatlanan Fatih çalýþmayý yarýda býraktý. alýþmanýn hemen ardýndan buz tedavisi yapýlan Fatih in durumunun bugün yapýlacak kontrolden sonra belli olacaðý açýklandý. orumspor, Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek. U 5 Final Grubu nda ikinci maç bugün oynanacak orum Belediye-Gençlerbirliði maçý 8 e alýndý U 5 Final Grubunda ikinci maç bugün orum Belediyespor ile Gençlerbirliði takýmlarý arasýnda oynanacak. Üç takýmýn mücadele etmek zorunda kaldýðý U 5 final grubunda ilk maçýnda orumspor, orum Belediyespor u 9- gibi farklý skorla yenerek þampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalamýþtý. Final Grubunda ikinci maçta bugün saat 8. de nolu sentetik çim sahada orum Belediyespor ile Gençlerbirliði takýmlarý karþýlaþacak. Belediyespor bu maçý kazanarak en azýndan ikincilik kupasýný almak istiyor. Gençlerbirliði ise bu maçta alacaðý skorla cumartesi günü þampiyonu belirleyecek maçta orumspor önüne avantajlý çýkmak amacýnda. Ýl Tertip Kurulu daha önce 7 de baþlayacaðýný açýkladýðý bu maçý kulüplerin öðrencilerinin okul çýkýþ saatine yetiþmemesi nedeniyle bir saat ileri alarak saat 8 de baþlamasýna karar verdi. Büyükler Ligi, U 9 ligi ve birde U 5 final grubu maçýnda hakemler yalnýzca iki kez kýrmýzý kart çýkardýlar. Bu iki kartta kural gereði olduðu için tüm amatör futbolcularý, kenar yönetimlerini kutluyoruz ve hep böyle olmalarýný diliyoruz. Geçtiðimiz hafta sonu kýrmýzý kart gören Gençlerbirliði nden orum Amatör futbolunda geçtiðimiz hafta sonu oynanan dokuz maçta sadece iki futbolcu kýrmýzý kart gördü bunlarda kural gereði. Bu sütunlardan yaþanan çirkinlikleri eleþtirdiðimiz gibi güzellikleride övmemiz gerektiðine inanýyorum. Evet geçtiðimiz hafta sonu oynanan 5 Burak Yýldýrým ve Muhammet Numan Yýlmaz kural gereði kýrmýzý kart gördükleri için ceza kuruluna sevk edilmeden birer maç ceza aldýlar. Geçen haftanýn maç sonuçlarý Hitit Üniversitesi- Konya Gençlikspor Ordu Telekomspor - Kazan Belediyespor Bartýn Polisgücü - Numunespor : - : - : - Bayanlar. Lig C Grubu Puan Durumu : TAKIMLAR.Bartýn Polisgücü. Ordu Telekom. Kazan Belediye 4. Hitit Üniversitesi 5. Ý. Turhan Lisesi. Numunespor 7. Konya Gençlikspor 8. Samsun Gazi Lisesi O G M AS 4 VS 9 P 5 4 Ayancýk Cevizli ve Giresun Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý ligden çekildi 5 Kasým Pazar : Samsun Gazi Lisesi - Bartýn Polisgücü. Konya Gençlikspor - Ordu Telekomspor. Numunespor - Ýbrahim Turhan Lisesi. Þaþmaz yabancý kontenjanýna takýldý kaleci antrenörü oldu orum amatör kulüplerinden Gençlerbirliði nden yetiþen ardýndan orum Belediyespor a transfer olan sonrada iþ kaygýsý nedeniyle Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ne giden kaleci Mustafa Þaþmaz burada Telsim Süper Lig takýmlarýndan Bostancý Baðcý takýmýna kaleci antrenörü oldu. Kýbrýs ta bir çok. lig takýmýndan kaleci olarak teklif gelmesine raðmen, Süper Lig takýmýndan gelen kaleci antrenörü teklifini kabul ederek Bostancý Baðcý kulübüne transfer olan Mustafa Þaþmaz bu ligde yabancý oyuncu yasaðý olduðu için sporcu olarak for- ma giyemiyor. Önümüzdeki günlerde vatandaþlýk hakkýný kazanacak olan Mustafa Þaþmaz yeniden kaleci olarak Süper Lig de görev yapmayý hedefliyor. Kaleci antrenörü olarak görev yaptýðý Bostancý Baðcýspor takýmý Eylül ayý içinde Bolu Gerede de yaptýðý bir haftalýk kampýn ardýndan ligde sekiz hafta sonunda 5 galibiyet bir beraberlik ve iki maðlubiyetle dördüncü sýrada bulunuyor. Þaþmaz, bu sezon kaleci antrenörü olarak görev yaptýðý Kýbrýs Telsim Süper Liginde önümüzdeki sezon vantandaþlýðý kazanacaðý için kaleci olarak görev yapmayý hedeflediðini ve bu doðrultuda çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirterek kendisini yetiþtiren tüm hocalarýna çok teþekkür etti. FB Basketbol Okulu Adana Devlet Tiyatrosu nu konuk etti orum Fenerbahçe Basketbol Okulu ilimize gelen Tiyatro kafilelerini misafir etme geleneðini bu yýlda sürdürüyor. Ýlimizde -7 Kasým tarihlerinde sahnelenen Karýmla Evleniyorum adlý oyunu sergileyen Adana Devlet Tiyatrosu sanatçýlarý Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörlerinin konuðu oldular. Fenerbahçe Basketbol Okulu sanatçýlarý ilimizde yeni açýlan güzel mekanlardan Ebruli Kitap Cafe de konuk ettiler. Cumartesi günü ikindi kahvaltýsýna sanatçcýlarýnýn yaný sýra Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörlerinden Yaþar Yýlmaz ile Devlet Tiyatro Salonu Müdürü Ýbrahim Yýldýz ve personel Alattin Yüce katýldýlar. Kahvaltýda sanat ve spor üzerine yapýlan sohbetin ardýndan sa- Maça Klasman yardýmcý hakemi U 5 Final Grubu ikinci maçýnda bugün orum Belediyespor ile Gençlerbirliði takýmlarý arasýndaki maçý Gökhan Yumlu yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Dursun Uðral ve T. Samet Avcý yapacaklar. yetle liderliðini devam ettirdi. Ordu Telekom da evinde konuk ettiði Kazan Belediyespor u set vermeden kazanarak üç puanýn sahibi oldu. Hitit Üniversitesi, Konya Gençlikspor önünde aldýðý - lýk galibiyetle puanýný 4 e çýkardý ve sýralamada dördüncü sýrada kendine yer buldu. Ligde dördüncü hafta maçlarý bu hafta sonunda oynanacak. Hitit Üniversitesi bu haftada ligden çekilen Ayancýk Cevizli ile olduðu için maç oynamadan geçirecek. natçýlar mekanýn nezih ortamýndan ve sunulan yiyeceklerin kalitesinden çok etkilendiklerini belirterek iþletme sahibi Ebru Þamlý ya ve misafirperverliðinden dolayý Yaþar Yýlmaz a teþekkür ettiler. Oyunda baþrol oynayan Gökhan Doðan, orum a ilk kez geldiðini ve çok etkilendiðini belirterek orum dan çok iyi duygularla ayrýldýðýný ve tüm Adana Devlet Tiyatrosu kafilesi adýna herkese teþekkür etti. Kahvaltýnýn sonunda Fenerbahçe Basketbol Okulu adýna antrenör Yaþar Yýlmaz baþrol oyuncusu Burçin Börü ye Fenerbahçe tþörtü hediye etti ve davetlerine katýlýmlarýndan dolayý tüm sanatçýlara teþekkür etti. Mustafa Þaþmaz kamp yaptýklarý Gerede kampý sýrasýnda kalecilerle birlikte Cumhuriyet Kupasý Küçük kýzlar Basketbol turnuvasý devam ediyor Gençlikspor: 4- Yibo Gençlikspor: SALON: Atatürk. HAKEMLER: Hakan Kaya, Alagöz. Furkan GENLÝKSPOR : U 9 da ilk yarý tamamlandý Þuheda, Gizem, Fatmanur, Semanur, Rabia, Betül, Leyla, Semanur Dayý, Ayþenur, Þeydanur, Aslý, Betül. Y Ý B O GENLÝKSPOR : Emel,. Elif, Tuðçe, Meltem, Kübra, Zeynep, Meryem. PERÝYOTLAR:. Periyot: 9- (Gençlik). Periyot: 4-4 (Gençlik). Periyot: - (Gençlik) 4. Periyot: -5 (Gençlik) HE Kültürspor A: 5-HE Kültürspor: SALON: Atatürk. HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun, Dursun Uðral. HE KÜLTÜRSPOR A : Damlanur, Þeydanur, Ýrem, Betül, Beyza, Gamze, Esra, Simge, Beyza Koçak. HE KÜLTÜRSPOR B : Ece, Ayça, Merve, Sevcan, Asena, Cansu, Buse, Ceren, Azra, Türkü, Tuðba, Dilara. PERÝYOTLAR:. Periyot:9- (Kültür A). Periyot: -5 (Kültür A). Periyot: - (Kültür A) 4.Periyot: 8-8 (Kültür A) Küme U 9 Liginde ilk yarý tamamlandý. Ýlk yarýyý orum Belediyespor 9 puanla lider tamamladý. Yedi takýmýn mücarele ettiði U 9 liginde ilk dört takým ilk ikiye girerek ilimizi gruplarda temsil etme hakký mücadelesi verir- ken son üç takým ise ligde kalmak için mücadele edecek gibi görünüyor. Ýlk yarýda oynadýðý altý maçtan beþ galibiyet ve bir beraberlikle ayrýlan orum Belediyespor topladýðý puanla ilk yarýyý lider kapattý. Mavi. Amatör Küme U 9 Ligi Haftanýn Sonuçlarý: beyazlýlar ilk yarýnýn son haftasýný bay geçtiler. Ýlk yarýnýn son hafta maçýnda Eti Lisesi Gençlikspor, Alaca Belediyespor deplasmanýndan farklý galibiyetle dönerek puan sýralamasýnda ikinci sýraya yükseldi. Haftanýn kritik maçýnda ise Osmancýkgücüspor ayný puanla geldiði Gençlerbirliði dep- lasmanýnda aldýðý lik galibiyetle üç puanýn sahibi oldu ve puanla üçüncü sýraya yükseldi. imentospor ise He Kültürspor önünde - lýk galibiyetle ayrýlarak ligde kalma yolunda büyük avantaj yakaladý. Ligde ikinci yarý bir haftalýk aranýn ardýndan Aralýk cumartesi günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Ýkinci yarýda orum Belediyespor, Eti Lisesi Gençlikspor, Osmancýkgücüspor ve Gençlerbirliði takýmlarý ilk ikiye girerek ilimizi gruplarda temsil etmek için mücadele ederken, imentospor, HE Kültürspor ve Alaca Belediyespor takýmlarý ise ligde kalmak için mücadele edecekler. imentospor - HE Kültürspor : - Gençlerbirliði - Osmancýkgücüspor : - Alaca Belediyespor - Eti Lisesi Gençlikspor : -7 PUAN DURUMU TAKIMLAR O. orum Belediye. Eti Lisesi Genç. Osmancýkgücü 4. Gençlerbirliði 5. imentospor. HE Kültürspor 7. Alaca Belediye G B M 4 5 A Y P Aralýk Cumartesi : Gençlerbirliði - HE Kültürspor. Eti Lisesi Gençlikspor - imentospor. Alaca Belediyespor - orum Belediyespor. Osmancýkgücü, Gençlerbirliði önünde aldýðý galibiyetin sevincini yaþarken görülüyor

19 ARÞAMBA KASIM 9 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE KASIM T.C. Merkez orum. Ýcra Dairesi Gülabibey Mah. Bizim Toptan Satýþ Maðazasý ile Fen Ýþleri Þantiyesi arasýnda kalan boþ yapýlaþmamýþ alanýn satýþý iþi. Muhammen bedel:., Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 5:-5: orum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Karakeçili Mah., Fatih Caddesi ile Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan, kullaným alaný., m miktarlý Adil Candemir Parký nýn üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: 8., Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 4: KASIM orum 4. Ýcra 9 TZ 955 plakalý Ford Focus marka model gri renkte otomobilin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 4:-4:5 KASIM orum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Genel temizlik, yemek piþirme ve daðýtým iþi hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah. Gazi Cad. No 97 orum Saat: : KASIM orum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri orum Ýl Özel Ýdaresi ne Standby 5 KVA, Prime 5 KVA, otomatik, ses izolasyon kabinli, dizel jeneratör (malzeme ve montaj dahil) alýmý iþi. Yer: orum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hzimetleri Ýhale Odasý Saat: 4: orum Belediye Baþkanlýðý Zabýta ve Otobüs Amirliði noktasý ve tefriþatý alýmý iþi. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 4: T.C. orum. Ýcra orum ili Ortaköy ilçesi Bahçelievler Mah. Asiraköy mevkii, cilt 4, sayfa 54, ada 79, parsel 8 de kayýtlý 7.99, m alanýnda Akaryakýt LPG ve Hizmet Binasý nitelikli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:., Yer: orum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 5:45-5:55 orum Belediye Baþkanlýðý NFK Gençlik Merkezi eðitimci ve personel hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: : YÝTÝK orum Vergi Dairesinin 54 9 sicil numaralý mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Seri A-4-45 sýra nolu cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Rafet KARAKAYA T.C.: (.HAK:548) YÝTÝK orum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa GÖKCE Ali oðlu 959 Ýskilip Doðumlu (.HAK:545) YÝTÝK Ali Ayvaz a ait olan 7549 numaralý maden ruhsat sahasýnýn 7-75 arasý sevk fiþi kayýp olmuþtur. Hükümsüzdür. Ali AYVAZ (.HAK:545) YÝTÝK Osmancýk Ýlçe Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Nebahat OKAY Dursun kýzý Osmancýk Doðumlu (.HAK:545) 7 KASIM orum alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: orum Saat: : Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yýlý Patoloji servisi 9 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: orum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: : 8 KASIM DSÝ 5. Bölge 54. Þube DSÝ 54. Þube personelinin yýlýnda iþyerine ve ikâmetgâhlarýna taþýnmasý hizmet alýmý iþi. Yer: DSÝ 54. Þube Ankara Yolu. Km orum Saat: : Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yýlý mikrobiyoloji laboratuarý 8 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: orum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: : 9 KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Ziyaretçi danýþma yönlendirme ve teknisyen yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB Blok 8. kat Saat: 9: KOSGEB orum Hizmet Merkezi Temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB binasý No 8 orum Saat: : Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Sývý kromatografi ve azot/protein tayin sistemi alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi zemin kat (epni Mah. Fen Lisesi Cad. No: 5 orum) Saat: 4: KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl (.HAK:99) ORUM YETKÝLÝ SATICISI Silahsýz özel güvenlik alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB Blok 8. kat Saat: 9: 4 ARALIK orum Belediye Baþkanlýðý öp konteynýrý alýmý. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 4: T.C. orum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili Mecitözü ilçesi Kozören köyü parsel de kayýtlý,,475 m tarlanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 4.4,75 Yer: orum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: :-: T.C. orum 4. Ýcra orum Merkez Tapu nün Bahçelievler Mah. 55 ada, 7 parsel de kayýtlý 4, m arsa üzerinde bulunan apartman binasýnýn zemin katýnda bulunan nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 5., Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: :-: orum alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: G.Bey Mah. Cengiz Topel Caddesi No: orum Saat: : DSÝ 5. Bölge orum-alaca ilçesi Alacahöyük Beldesi Horanözü Deresi taþkýn koruma yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 5/ A Blok No: 4 5 ankaya/ankara Saat: : 5 ARALIK orum Belediye Baþkanlýðý Destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý Ýhale Odasý 5. kat Saat: 4: ARALIK orum Belediye Baþkanlýðý Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: No: 9 ORUM Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri YSF GÜVENLÝK ALARM KAMERA VE ARA TAKÝP SÝSTEMLERÝ ÜTUTLAR MAH. ÜTUTLAR CAD. NO: 9/ ORUM TEL : (4) 7 5 TEL/FAX : (4) GSM : ELEMAN ÝLANI Logo ticari entegre programlarýný iyi kullanabilen barkodlu stok takip sistemini iþletebilecek, iç muhasebe bilgisi olan, erkekler için askerliðini yapmýþ personel alýnacaktýr. Talepler gizli tutulacak olup isteklilerin aþaðýdaki e.posta adresine CVlerini göndermeleri gerekmektedir. (.HAK:59) (.HAK:54) E.Posta Adresi: Kiralýk Daire Binevler Hitit Park. Sitesinde Kiralýk Daire. Mür. Tel: Hizmet Binasý Ýhale Odasý kat 5 Saat: 4: DSÝ 5. Bölge orum Uðurludað ilçesi Eskiçeltek köyü Dereyar Deresi taþlýn koruma inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 5/ A Blok No: 4 5 ankaya/ankara Saat: : 7 ARALIK T.C. orum. Ýcra orum merkez ilçe Yavruturna Mah., Hacýmürsel mevkii, cilt no 9, sayfa 87, ada, parsel 4 adresinde kayýtlý bulunan, 87,5 m alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý,. kat, nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5., Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 4:-4:4 T.C. orum. Ýcra orum merkez ilçe Ayarýk Mah., cilt no, sayfa 95, ada 8, parsel adresinde kayýtlý bulunan,.,58 m alanýndaki, ana gayrimenkulu katlý daireli kargir apartman vasfýnda olan, kat mülkiyeti yapýlý, / arsa paylý, 4. kat, nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:., Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 4:45-4:55 Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Kalorifer yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB blok kat 8 orum Saat: 9: ARALIK orum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Personel servis araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: orum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: 9: orum Belediye Baþkanlýðý Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý personel hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi hzimet binasý Ýhale Odasý kat 5 Saat: : ARALIK orum Ýl Emniyet Müdürü orum Ýl Emniyet ve baðlý birimlerin yýlý kiþi ile malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: orum Emniyet hizmet binasý. kat Lojistik Þube Saat: : 4 ARALIK T.C. orum. Ýcra orum ili Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mah. cilt, sayfa 99, ada 5, parsel 5 de kayýtlý 9, m yüzölçümlü bir fýrýn üç katlý kargir bina nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel:., Yer: orum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 5:-5: 8 ARALIK T.C. Merkez orum. Ýcra Dairesi Ulukavak Mah. eski Bayat yolu mevkii, cilt 9, sayfa 78, ada 9, parsel 9, C blok,. kat 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 5., Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 4:-4: ARALIK T.C. orum. Ýcra (Dosya No: /5559) orum merkez ilçe, Gülabibey Mah., cilt no, sayfa 588, ada 5, parsel adresinde kayýtlý bulunan, 4., m alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 4/45784 arsa paylý A blok zemin kat 8 nolu dükkan vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7., Yer: orum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 5:-5: 8 OCAK orum 4. Ýcra (Dosya No: /75) orum Tapu nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/ te kayýtlý 9 parsel de bulunan.45, m yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: , Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: :-: ÜYE ALIMI Mülkiyeti Kooperatifimize ait olan, idari binanýn altýndaki muhtelif büyüklüklerde adet baðýmsýz dükkana yeni üye alýmý yapýlacaktýr. Ýstekliler, dükkaný yerinde inceleyerek kooperatif yönetiminden bilgi alabilir. Üye alým tarih ve yeri: 4.. Cumartesi günü saat. de S.S. orum Oto Galericiler Sitesi. Sk. No: orum S.S. orum Oto Galericiler Toplu (.HAK:5) Ýþyeri Yapý Kooperatifi (.HAK:59) SATILIK ÝÞYERÝ Küçük Sanayi Sitesi. Cad. 7. Sk. No: 4 de bulunan m kapalý m açýk ve 4 m asma katý olan 5 m (.HAK:59) tam dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: BAYAN AÞI ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Görpe elik Metal Sanayi (.HAK:55) KÝRALIK ÝÞYERÝ ve DAÝRELER Gazi Caddesinde 7. kat iþyeri, Yazýçarþý ýnar Sokakta daire + evreyolunda Pazartesi Pazarýna yakýn daire + Tekceviz de 4+ lüks daire Daireler kombili, asansörlü yeni bina Mür. Tel: K.S.Sitesi 5. Cad. No: Tel: /98 (.HAK:49) (.HAK:544) (.HAK:58) (.HAK:489) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ * Döner * Ýskender * Özel Dürüm * Adana * Urfa * Beyti * Tavuk Þiþ * Ciðer Þiþ Lahmacun ve Pide eþitleri Tel: Adres: Gazi Cad.. Sok. / (Ziraat Odasý Yaný) ALIÞMA ARKADAÞLARI ALINACAKTIR Bölgenin en büyük mobilya maðazasý Özlem Max da görevlendirilmek üzere bayan satýþ danýþmaný çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (.HAK:5) (.HAK:5) Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Ön muhasebe elemaný, Torna ustalarý ve kalfalarý, Motor ustalarý ve kalfalarý, Yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hidrotam Hidromek Yetkili Servisi (.HAK:494) Adres: Samsun Yolu 4. Km. ORUM Tel: Satýlýk Kýymetli Gayrimenkul Hürriyet Meydaný No: ORUM Mür. Tel: Kss. cad. /B (cami karþýsý) SATILIK DÜKKAN Yeni Oto Galericiler Sitesi nde full yapýlý güney cephe 85 m+4 m kullaným alaný olan dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Düðün Salonu (.HAK:5) SATILIK BAÐ PARSELLERÝ Koc Gayrimenkul * Hayat Þýrýnga civarýnda * bin TL den baþlayan fiyatlarla * 95 m * Tel örgüsü, * Suyu, * Elektriði, * Sokak aydýnlatmasý, * Yollarý metre olan Bað parselleri satýlýktýr. Satýþlarda ödeme kolaylýðý saðlanacaktýr Bekara ve Öðrenciye Bahçelievler Mah. öðrenciye ve bekara + kaloriferli, içi yapýlý, Bahar Cad. üzerinde kiralýk daire. Mür. Tel: Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: Beyaz Emlak tan Satýlýk * Buharaevler Manas Parký civarý + 5 m satýlýk daire 5 bin+pazarlýk * Asya Kent te satýlýk daireler 45 bin+pazarlýk * Eþrefhoca Cad. Carrefour civarý satýlýk daireler bin+pazarlýk * Carrefour arkasýnda satýlýk 55 m daire bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý + ve 4+ daireler 45 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim ayýrý mevkiinde 5 bin TL den baþlayan fiyatlarla + ve + daireler * Murat Petrol civarý 8 bin TL den baþlayan fiyatlarla m mantolamalý daireler * Ulukavak Polis Karakolu civarý ankastreli satýlýk sýfýr daireler * Bahçelievler de 5-8 m arasý satýlýk daireler * Binevler de satýlýk villa arsalarý * Ahçýlar da satýlýk baðlar * Ilýca da satýlýk baðlar * Ayarýk ta satýlýk baðlar * Satýlýk Hobi Bahçeleri. m * Tekceviz de 45 m. kat daire bin+pazarlýk Azap Ahmet Sk. No: -A Tel: KALENDER HOBÝ BAHELERÝ (.HAK:7) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:48) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: /D iðdem Tepe Bahçeleri orum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna km. mesafede Sarmaþa mevkiinde orum manzaralý SATILIK PARSELLER (.HAK:88) * öp Þiþ * Et Þiþ TOKÝ de Satýlýk Daire Ýktisat Fakültesi yaný, her tarafý açýk, orum manzaralý, +, çelik kapý, laminant parkeli ve kombili daire (.HAK:547) * TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI BULUNAN BAHELER SATILIKTIR. Gsm: SATILIK DAÝRE Gülabibey Mah. Kafkasevleri 4. Sokak 77 ada 8 parsel Yýlmaz Apt.. kat doðu-güney-batý ve yol cepheli + daire sahibinden satýlýktýr. zemin kat fiyatýna logar taþtý derdi yok Þükrü Þahin (.HAK:477) Þahin Paslanmaz ve Ýnþaat Dýþ Ticaret Alanýnda alýþacak Personel Alýnacaktýr; Ýstenilen Þartlar: - Üniversite Mezunu - Ýleri derece Ýngilizce bilen ( özellikle okuma ve yazma ) - Tercihen Mühendislik Fakültelerinin Makine veya Elektrik-Elektronik bölümü mezunlarý Ýletiþim: YTM Makine San. Tic. Ltd. Þti. (.HAK:57) sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Küçük San. Sit. 5. Cad. No:77/A Tel: e-posta: 9 m tam tel örgü ve sürekli su (.HAK:5)

20 ARÞAMBA KASIM Her taraftan baský geliyor orumspor un tek kuruþ gelirinin olmadýðýný orum adýna iþletmesine devam edilen otopark uygulamasýnýn nerelere gittiðini bilmediklerini belirten Basýn Sözcüsü Cem Yalçýnkaya, Belediye Baþkaný nýn gerek Belediyespor un gereksede orumspor un kendi baþýnýn çaresine bakmasýný söylediðini belirtti. Lojmanýn yerinin Hitit Üniversitesi ne devredileceði için kýsa sürede boþaltýlmasýnýn gündemde olduðunu belirten Yalçýnkaya, Kýrýkhan a gidecek otobüs konusunda Belediye Baþkaný nýn kararýný beklediklerini söyledi. orumspor Basýn Sözcüsü Cem ðunu belirtti. Bu deplasmana gidecek otobüs içinde Belediye Baþka- Þu anda orumspor un tek büs istememizi söyledi. Yalçýnkaya kulüp olarak tek kuruþ gelirlerinin olmadýðný buna karþýn daha önceki gelirlerininde nýmýzýn gerekli desteði vermesini beklediklerini belirten Yalçýnkaya kuruþ geliri yok. Otoparkla ilgili olarak Belediye Baþkanýmýz bu uygulamanýn tamamen kesildiðini son olarakta Kendisini ziyaretimizde 4 sona ereceðini buralar- lojmanýn yerinin Hitit Üniversitesi ne devredileceði için boþaltmak için hazýrlýklara baþlamalarýnýn istendiðini belirtti. Yalçýnkaya, dün düzenlediði haftalýk olaðan basýn toplantýsýnda geliþmelerle ilgili olarak bilgiler verdi. Karagümrük maçýnda erken yedikleri goller sonunda sahadan - maðlup ayrýldýklarýný belirten Yalçýnkaya, Kýrýkhanspor maçýndan puanla dönmek için hazýrlýklara baþladýklarýný belirtti. Takýmý Kýrýkhan a uçakla göndermek istediklerini ancak dönüþün iki gün sonra olmasý nedeniyle bunun mümkün olmadýðýný belirten Yalçýnkaya, kafilenin otobüsle gitmesinin kaçýnýlmaz oldu- km yi geçen deplasmanlar için oto- Basýn Sözcüsü Cem Yalçýnkaya dan ne orumspor nede Belediyespor a katký verilmeyeceðini belirtti ve herkesin baþýnýn çaresine bakmasýný söyledi. Bu þartlarda hala devam eden otopark uygulamasýnýn gelirinin kime gittiðini ve nasýl kullanýldýðýný bizde bilmiyoruz. Lojmanýn bulunduðu alan Hitit Üniversitesi ne devredileceðini ve burayýda boþaltmak için hazýrlýk yapmamýz söylendi. Tam bir kýskanç içindeki orumspor a birde Emniyet baskýsý uygulanýyor. Maçta Emniyet Amirinin Ýl Baþkanýna Ben senden emir almam, emir aldýðým yerler var diyorsa demekki oraya bilinçli gelmiþ. Taraftarý sindirmenin peþindeler bunu ne için yapýyorlar anlamýþ deðiliz dedi. Dava süreci yeniden baþlatýlýyor orumspor da mükerrer ve fazla ödeme yapýlan futbolcu ile eski yöneticilere yönelik dava sürecinin yeniden baþlatýlacaðý belirtildi. Basýn Sözcüsü Cem Yalçýnkaya, yönetim olarak geçmiþ dönemlerden kulüpten icra yoluyla alacak tahsil eden futbolcularýn sözleþme rakamlarýný resmi olarak istediklerini ve önümüzdeki hafta bunlarýn gelmesini beklediklerini söyledi. Kulüpten hem evrak alýp hemde icra yoluyla alacaðýný tahsil eden futbolcularýn belirlendiðini bunlardan Duran Durmuþ yasal olarak fazla aldýklarý paranýn geri iadesini talep edeceklerini belirten Yalçýnkaya Geçtiðimiz dönemde açýlan eski yöneticiler aleyhine bazý çekilen davalar olduðunu öðrendik. Bunlarýnda yeniden baþlatýlmasý için avukatlara gerekli evraklar verildi ve en kýsa sürece açýlacak. orumspor un bu zor duruma düþmesine neden olan bu fazla ödemelerin tamamýný yakýn takibe alarak kulübe geri dönmesini saðlamayý amaçlýyoruz. Yönetim olarak orumspor u bu zor durumdan kurtarmak için her türlü çalýþmayý yapýyoruz ve bundan sonrada yapmaya devam edeceðiz. Ekonomik anlamda kulübün ihtiyacý olan parayý temin etmek için orumlularýn desteðine ilave olarak bu fazla ödemelerin geri dönmesini saðlayarak kulübü düzlüðü çýkarmak amacýndayýz dedi. Gümüþdað dan futbolculara sert uyarýlar ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran * Barýþ Boyar Balkan þampiyonu * Saðlýkçý yok baþýnýzýn çaresine bakýn * Armutçu Sezonun en kötü futbolunu oynadýk * Zirvedekiler kayýpsýz geçtiler * Yýldýzlar Voleybol da kupalar sahiplerini buldu * orumspor a destek verenlere plaket Haberlerini 7. ve 8. sayfalarýmýzda bulabilirsiniz Kovarým orum Belediyespor un dün yaptý- çalýþmada Teknik Direktör ðý Hayrettin Gümüþdað terör estirdi. Teknik adam taktik çalýþma sýrasýnda futbolculara sert uyarýlarda bulunurken pozisyon sonrasýnda yorum yapan futbolcuya Kimse sahada konuþmayacak iþini yapcak yoksa kovarým diye baðýrdý. Pazar günü kendi sahasýnda Beylerbeyi ni konuk edecek olan orum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetiminde yapýlan çalýþmaya sakatlýðý devam eden Murathan dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. alýþma öncesinde futbolcularla saha içinde bir toplantý yapan Gümüþdað, Maraþ maçýnýn deðerlendirmesini ve futbolculardan istedikleri konularýnda bilgiler verdi uyarýlarda bulundu. Konuþmanýn ardýndan futbolcular beþe iki pas çalýþmasý ardýndanda yarý sahada kalecisiz kaleler gol çalýþmasý yapan Belediyespor kadroyu ikiye bölerek yarý alanda maç yaptýrdý. Bu çalýþma sýrasýnda futbolculara sert uyarýlarda bulunan Gümüþdað, bir pozisyon sonrasý yorum yapan Halil Ýbrahim e sert çýktý ve Kimse sahada konuþmayacak herkes daha iyiyi nasýl yaparým diye düþünecek yoksa kovarým diye baðýrdý. Önce iki pas ardýndan da normal oyuna dönen taktik çalýþma ile antrenmaný tamamlayan orum Belediyespor bugün saat. da Nazmi Avluca da akþam ise saat 5. de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapacaðý çalýþma ile hazýrlýklarýný sürdürecek. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan Hayrettin Gümüþdað çalýþmada sert uyarýlarda bulundu Ayan ve Kurtaran Antalya da Baþkanlar toplantýsýna katýlacak utbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ile FASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran Antalya da baþkanlar toplantýsýna katýlacaklar. Futbol Federasyonu tarafýndan Ýl Temsilcileri toplantýsý -5 Kasým tarihleri arasýnda Antalya Porto Bella Hotel de yapýlacak. Bu toplantýya Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan katýlacak. Ayný tarihlerde ayný otelde Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Baþkanlar kuruluda toplanacak. 4 Kasým Cumartesi günü Federasyon Baþkanlarý ile Ýl Temsilcileri ortak bir toplantý yaparak illerindeki amatör futbolun sorunlarý konularýnda görüþmeler yapýlacak. Ayan ve Kurtaran da bu görüþmelerde orum amatör futbolunun sorunlarý konularýnda ilgililere bilgi ver- Öteki Yaþmý da kurumu hava durumu orumspor'da hava mevsim normallerinin çok çok altýnda seyretmeye devam ediyor. Son birkaç hafta bir-iki derece sýcaklýk artsa da bu hafta alýnan sonuçtan sonra takýmda ki bulutlu ve soðuk hava etkisini devam ettirecek gibi gözüküyor. Yer yer de sis beklendiðinden görüþ mesafesinde azalma olacak. Bu karakýþ günlerinin ancak yönü henüz belli olmayan sýcak para giriþiyle birlikte yumuþamasý bekleniyor. Tabi o paralý yüksek basýnçlý hava þehre giriþ yaparsa. Koparandan girecek hava fýrtýnalar koparabilir. Yani sizin anlayacaðýnýz orumspor'un durumu; 'Hava soðuk yel kýraðý ' Gelelim Belediyespor'a Bunlarýn durumu biraz farklý. Bir ara hava mevsim normallerinin altýna inse de tekrardan normale dönüþ var. Yine ara sýrada orta kuvvette rüzgâr esmesi bekleniyor. Lig sonuna kadar da havanýn bu þekilde devam edeceði sanýlýyor. Ara ara ters lodosa maruz kalýnabilir. Yani, Belediyespor'da ne öldürür ne ondurur durumu hâkim olacak. Sizin anlayacaðýz bu kýþ bizim için zor geçecek. Ortada Yusuf Yusuf bir hava var. Pembeyi de ancak dizilerde göreceðiz. Ufo görmek isteyen stada gelsin. Taraftardan bantlý protesto orumspor taraftar- dün Fatih Kara- bantla baðladýlar ve aðýzlarýný bantla kapattýlar. Yönetici Güngör Atak, orumspor un orum un en büyük sivil toplum kuruluþu olduðunu orumspor taraftarlarý Karagümrük maçýnda yaþanan Emniyet baskýsýný protesto etmek amacýyla dün kendilerini protokol tribünü koltuklarýna larý gümrük maçýnda yaþananlarý protesto etmek belirterek bunun gözardý edilmemesini istedi. Taraftar Derneði Baþkaný Hasan Gözübüyük te orumspor taraftarýnýn sindirilmeye çalýþýldýðýný için kendilerine stadýn bunun altýnda da orum da tek takým olmasýný isteyenlerin bulunduðunu söyledi. Gözübüyük aldýklarý cezanýn affedilmesini bundan sonra hiç koltuklarýna bantla baðladýlar bir çirkinlik yaþanmayacýnýn sözünü verdiðini belirtti. ve aðýzlarýna koli bandý ile kapattýlar. orumspor tokol tribününde yaptýlarnündeki sözlerini kamuoyuna tam olarak anla- orum için ne kadar önemli bir omurga oldu- Basýn Sözcüsü Eylem sýrasýnda ilk tamadýklarýný söyledi. ðunu gösterdiðimizi Güngör Atak ile birlikte Taraftarlar Derneði Baþkaný Hasan Gözübüyük ve diðer yöneticiler ve taraftarlar eylemi Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu pro- açýklamayý orumspor Yönetimi adýna konuþan Güngör Atak, orumspor un sosyal bi sorumluluk projesi olduðu yö- orumspor un bu halký yani orulularý bir arada tutan en büyük sivil toplum kuruluþu olduðunu belirten Atak, Yönetim olarak orumspor un zannediyoruz. Biz bir aile olarak hep beraber sevindik hep beraber üzüldük. Bu þehirde yaþayan mülki orumspor taraftarlarý pazar günki Emniyet i protesto etmek için kendilerini koltuklara bantla baðladýlar amirlerin, siyasi parti yöneticilerinin, iþ adamlarýnýn ve esnafýnýn bunu gözardý etmemesi gerekir. Bu sevginin adý çýkarsýz ve karþýlýksýz gösterilen tek sevgidir. orumspor da bazý olumsuzluklar yaþanmaktadýr. Bu þehir için böylesine önemli olan bir kulübe zarar veren her kimse bizim için orumlu deðildir. Fatih Karagümrük maçýnýn son on dakikasýnda Emniyet mensuplarýnýn taraftarlarýmýza yaptýðý olumsuz davranýþlardan dolayý üzgünüz. Kaldýki gelen tüm takýmlara taraftarlarýmýzdan hiç bir olumsuz hareket yapýlmamýþtýr. Ankara Demirspor maçýnda kulübedeki bir kaç futbolcunun tahrik edici hareketleri karþýsýnda söylenen cümleler yüzünden beþ taraftarýmýz ceza almýþtýr. Biz Karagümrük maçýnda yaþanan olaylarla ilgili olarak Emniyet yetkilileri ile görüþtük ve bundan sonra bu tür olaylarýn bir daha yaþanmamasý için gerekli hassasiyetin gösterileceði belirtildi dedi. Daha sonra konuþan orumspor Taraftarlar Derneði Baþkaný ve cezalý beþ isimden birisi olan Hasan Gözübüyük ilginç iddialar ortaya attý. Beþ arkadaþýyla birlikte ettikleri bir iki küfür yüzünden Türkiye de görülmemiþ bir hýzda hemen hakim karþýsýna çýkarak cezalandýrýldýklarýný ve her hafta Emniyet e giderek imza atmak zorunda kaldýklarýný belirtti. Bir ay önce bazý yetkililer tarafýndan orumspor un üzerinin çizildiðini ve kendilerine dikkat etmeleri konusunda uyarýldýðýný iddia eden Hasan Gözübüyük, Gelen baskýlarýn Emniyetten olmadýðýný biliyoruz. Bunlar orumspor u istemeyen orum da tek takým yapma düþünen güçlerin iþi. Arkadaþlar 45 yýllýk ulu çýnar düþeceksede býrakýn onuruyla namusuyla düþsün. Bu ili temsil eden Belediyespor da Ýskilip Belediyespor da bizim takýmýmýz. Onlarý destekleyen taraftarlarda bizim arkadaþlarýmýz. Bu hafta sonu Belediyespor un Beylerbeyi ile oynayacaðý maçý takip edeceðiz ayný uygulama olmazsa biz yine eylem yapacaðýz çifte standarda tepki olarak dedi. Gözübüyük, açýklamasýnýn sonunda kendisi ile birlikte beþ arkadaþýna verilen cezalarla ilgili af beklentisini dile getirdi. Yapýlan ufak bir olayýn bu kadar kýsa sürede bu þekilde cezalandýrýlmasýna anlam veremediklerini ancak gelinen bu noktada tüm mülki amirlerden, Emniyet Müdüründen ricalarýnýn bu cezanýn kaldýrýlmasý olduðunu söyledi. Cezalarýnýn kaldýrýlmasý halinde bundan sonra o ufak olay gibi çirkinliðin bir daha yaþanmayacaðýnýn garantisini verdiðini belirten Gözübüyük Bu tür yanlýþlarýn bir daha olmayacaðýnýn garantisini veriyorum ve affýmýzý istiyorum. Zaten taraftar sayýmýz az gelen taraftada baský yapýlarak kimsenin gelmemesi amaçlanýyor bundan vazgeçilsin dedi.

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı