çindekiler POL ET LEN 30 CAMYÜNÜ 2 POL MER K B TÜMLÜ ÖRTÜ 34 ASMA TAVAN S STEMLER 35 TAfiYÜNÜ 10 EKSTRÜDE POL ST REN 18 EKSPANDE POL ST REN 23

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler POL ET LEN 30 CAMYÜNÜ 2 POL MER K B TÜMLÜ ÖRTÜ 34 ASMA TAVAN S STEMLER 35 TAfiYÜNÜ 10 EKSTRÜDE POL ST REN 18 EKSPANDE POL ST REN 23"

Transkript

1

2 çindekiler CAMYÜNÜ 2 ÇATI fi LTES - 300, -350, RULOPAN 4 MERTEK ARASI fi LTES 4 DUVAR LEVHASI 5 ARA BÖLME LEVHASI 5 DUPAN 5 CEPHEPAN 5 KAL BEL 5 ZOPAN 6 KL MA fi LTES 6 KL MA LEVHASI 6 ZOCAM AKUST K 6 VANA CEKET 6 PREFABR K BORU 7 PREFABR K BORU Alüminyum Folyo Kaplamal 8 ZOCAM OPT MUM YALITIM S STEMLER 9 DIfi DUVARLAR 9 ARA BÖLME DUVARLAR 9 AKSESUARLAR 9 TAfiYÜNÜ 10 TERAS ÇATI LEVHASI 12 TERAS ÇATI LEVHASI Bitüm Kaplamal 12 YÜZER DÖfiEME LEVHASI 12 ARA BÖLME LEVHASI - 40, DIfi CEPHE LEVHASI Alüminyum Folyo Kaplamal 13 DIfi CEPHE LEVHASI Siyah Camtülü Kaplamal 13 MANTO TAfiYÜNÜ 13 YALI TAfiYÜNÜ 13 KAL BEL 13 SANAY LEVHASI - SL 1, - SL 2 14 SANAY fi LTES SANAY fi LTES -700, DÖKME 15 PREFABR K BORU 16 PREFABR K BORU Alüminyum Folyo Kaplamal 17 EKSTRÜDE POL ST REN 18 FOAMBOARD 1200, FOAMBOARD FOAMBOARD FOAMBOARD MANTO FOAMBOARD 22 YALI FOAMBOARD 22 FOAMBOARD PARKE ALTI 22 EKSPANDE POL ST REN 23 ZOPOR LEVHA 24 MANTO ZOPOR 24 MANTO ZOPOR PLUS 24 YALI ZOPOR 25 ZOPOR BLOK 25 ELASTOMER K KAUÇUK 26 ZOCAM ARMAFLEX - LEVHA 27 ZOCAM ARMAFLEX - LEVHA Kendinden Yap flkanl 27 ZOCAM ARMAFLEX - AL 27 ZOCAM ARMAFLEX - AL Kendinden Yap flkanl 27 ZOCAM ARMAFLEX - SPL T 27 ZOCAM ARMAFLEX - BORU 28 ZOCAM ARMAFLEX - S 29 POL ET LEN 30 ZOCAM PEFLEX PREFABR K BORU 31 ZOCAM PEFLEX PREFABR K BORU Alüminyum Folyo Kaplamal 31 ZOCAM PEFLEX PREFABR K BORU Metalize Film Kaplamal 31 ZOCAM PEFLEX LEVHA 32 ZOCAM PEFLEX - KY Kendinden Yap flkanl 32 ZOCAM PEFLEX - AL Alüminyum Folyo Kaplamal 32 ZOCAM PEFLEX - MF Metalize Film Kaplamal 32 ZOCAM PEFLEX - ALKY Alüminyum Folyo Kaplamal Kendinden Yap flkanl 32 ZOCAM PEFLEX PARKE ALTI 33 ZOCAM PEFLEX AMBALAJ 33 ZOCAM PEFLEX F T L 33 POL MER K B TÜMLÜ ÖRTÜ 34 ZOSU APP PLASTOMER K NORMAL 34 ZOSU APP PLASTOMER K SÜPER 34 ZOSU SBS ELASTOMER K 34 ASMA TAVAN S STEMLER 35 CAMYÜNÜ ASMA TAVANLAR 35 PVC KAPLAMALI 35 CAMTÜLÜ KAPLAMALI 35 USG M NERAL ELYAF ASMA TAVANLAR 35 AURORA 35 EUROPA 35 ATHENA II 35 FISSURED 35 RADAR 36 OLYMPIA 36 GLASTONE 36 RADAR ClimaPlus 36 OLYMPIA MICRO ClimaPlus 36 CERAMIC RADAR ClimaPlus 36 DONN DX TAfiIYICI PROF LLER 37 DX24 37 DX15 37 DX Fineline 37 DX35 37 KÖfiE PROF LLER 38 BASAMAKLI KÖfiE PROF LLER 38 YARDIMCI MALZEMELER 38 METAL ASMA TAVANLAR 39 OTURMALI (LAY ON) 39 SARKMALI (LAY IN) 39 G ZL TAfiIYICILI (CLIP-IN) 40 PETEK ASMA TAVAN S STEMLER 40 G ZL TAfiIYICI S STEM PROF L ve YARDIMCI MALZEMELER 40 ZOCAM TEK Z LAMEL ASMA TAVANLAR 41 LAMEL ASMA TAVAN 41 LAMEL ASMA TAVAN TAfiIYICI PROF LLER 41 LAMEL ASMA TAVAN YARDIMCI MALZEMELER 41 KAPLAMALAR VE YARDIMCI MALZEMELER 42 KAPLAMALAR 42 CAMTÜLÜ-S YAH 42 CAMTÜLÜ-SARI 42 ALÜM NYUM FOLYO 42 ALÜM NYUM FOLYO (YANMAZ) 42 YARDIMCI MALZEMELER 42 ALÜM NYUM FOLYO BANTLAR Kendinden Yap flkanl, Takviyeli 42 ALÜM NYUM FOLYO BANTLAR Kendinden Yap flkanl, Takviyesiz 42 ZOCAM ARMAFLEX YARDIMCI MALZEMELER 42 ZOCAM AKUST K YARDIMCI MALZEMELER 42 ZOCAM POL ET LEN YARDIMCI MALZEMELER 42 GENEL HÜKÜMLER 43

3 Camyünü Yerli olarak temin edilen, inorganik hammadde olan silis kumunun 1200 C C de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluflmaktad r. Kullan m yeri ve amac na göre farkl boyut ve yo unlukta, de iflik kaplama malzemeleri ile flilte, levha ve boru fleklinde üretilebilmektedir. Is yal t m, ses yal t m, akustik düzenleme ve yang n güvenli i amac yla kullan lmaktad r. Is iletkenlik beyan de eri 0,030 < < 0,045 W/mK'dir. Is iletkenlik beyan de erine ba l olarak zocam Camyünü ürünleri 035, 040, 045 s iletkenlik gruplar ndad r. Su buhar difüzyon direnç faktörü μ = 1 dir. Performans n korudu u kullan m s cakl - 50 ile +250 C aral ndad r. Ba lay c s z camyünü ürünler 500 C ye kadar kullan labilmektedir. Ayr ca -200 / +450 C aral nda kullan lan özel camyünü ürünler de üretilebilmektedir. S ca a ve rutubete maruz kalmas halinde dahi, boyutlar nda bir de iflme olmaz. Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz. Böcekler ve mikroorganizmalar taraf ndan tahrip edilemez. Higroskopik ve kapiler de ildir. Türk Standard TS EN ' e göre yanmaz malzemeler olan A1 s n f ndad r. Saint-Gobain Isover, Fransa TEL Lisans ile üretilmektedir. BVQI taraf ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS flçi Sa l ve fl Güvenli i Yönetim Sistemi Sertifikalar na sahip tesislerde üretilmektedir. zocam Camyünü ürünleri, Avrupa Birli i yetkili kurulufllar n n özel laboratuvarlar nda teknik de erleri test edilerek CE uygunluk belgesi alm flt r. 2

4 Camyünü Kal nl k : cm Ebat : 120 x cm Kaplama Cinsi : Ç plak, alüminyum folyo Her türlü ahflap oturtma, metal çat ve sandviç çat lar, tavuk çiftli i ve hayvan bar naklar nda s ve ses yal t m amac yla. Kal nl k : 5 cm Ebat : 110 x 1000 cm Kaplama Cinsi : Alüminyum folyo* Havaland rma ve klima kanallar n n d fltan s yal t m nda. * fiilte boyunca folyo kenarlar nda 5 cm bindirme pay bulunmaktad r. Kal nl k : cm Ebat : 120 x cm Kaplama Cinsi : Her iki yüzü camtülü kapl Kullan lmayan çat aralar nda döflemeye serilerek, kullan lan çat katlar nda mertek aralar nda, yatay uygulamalarda ve üzerine yük gelmeyen yerlerde s ve ses yal t m amac yla. Kal nl k : 2 2, cm Ebat : 60 x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak, alüminyum folyo, camtülü Havaland rma ve klima kanallar n n d fltan s yal t m ile içten s ve ses yal t m amac yla. Kal nl k : cm Ebat : 50 x cm Kaplama Cinsi : Alüminyum folyo* Kullan lan ve s t lan çat katlar n n s ve ses yal t m amac yla. * fiilte boyunca folyo kenarlar nda 5 cm bindirme pay bulunmaktad r. Kal nl k : 1,5 cm Ebat : 55 x 90 cm Kaplama Cinsi : Bir yüzü alüminyum folyo, bir yüzü camtülü kapl Radyatör, soba, f r n gibi çeflitli s kaynaklar n n arkas nda s tutucu ve yans t c olarak. ARA BÖLME LEVHASI Kal nl k : 5 7,5 10 cm Ebat : 60 x 135 cm Kaplama Cinsi : Sar camtülü ki duvar aras nda su itici özellikli (silikonlu) s ve ses yal t m malzemesi olarak, çift cidarl sandviç duvar panellerinde akustik amaçl uygulamalarda. Kal nl k : 1,5 2,5 cm Ebat : 122 x cm Kaplama Cinsi : Akrilen Havaland rma ve klima kanallar n n içten ses ve s yal t m amac yla. Kal nl k : ,5 10 cm Ebat : 60 x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak Ara bölme duvarlarda, d fl duvarlar n içten yal t m uygulamalar nda, merdiven ve asansör boflluklar nda, komflu duvarlarda s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. Kal nl k : 2,5 10 cm Ebat : 1/4 (13 mm) 14 (356 mm) Kaplama Cinsi : Ç plak, alüminyum folyo, ASJ 250 C s cakl a kadar sanayi, kalorifer, merkezi s tma ve günefl enerjisi tesisatlar n n s yal t m nda, borular n terlemeye ve donmaya karfl korunmas nda, bas nçl su borular nda titreflime ve sese karfl. VANA CEKET Kal nl k : ,5 10 cm Ebat : 60 x 270 cm Kaplama Cinsi : Her iki yüzü camtülü kapl D fl duvarlarda, ara bölme duvarlarda, akustik amaçl uygulamalarda. Kal nl k : 4 cm Ebat : DN 15 DN 250 Kaplama Cinsi : Silikonlu cam kumafl Kapal ya da aç k ortamlardaki standartlara uygun üretilmifl tüm vana ve pislik tutucular n s yal t m nda. ZOCAM OPT MUM YALITIM S STEMLER Kal nl k : cm Ebat : 60 x 120 cm Kaplama Cinsi : Bir yüzü camtülü kapl Giydirme cephe sistemlerinde cam, granit, mermer, alüminyum vb. cephe kaplamalar nda su itici özellikte (silikonlu) s ve ses yal t m amac yla. Kal nl k : 5-8 cm. Kaplama Cinsi : Alç plaka, krâft ka d veya camtülü D fl duvarlarda her türlü duvar ve betonarme eleman n iç yüzeyinde, iç bölme duvarlarda ve komflu duvarlarda, merdiven ve asansör boflluklar na bitiflik duvarlarda, ahflap karkas yap lar n içten giydirilmesinde, bölme duvarlarda ve tavanlarda s ve ses yal t m amac yla. Kal nl k : 3 5 cm Ebat :120 x 270 cm Kaplama Cinsi : Alüminyum folyo ve alç plaka. D fl duvarlarda her türlü duvar ve betonarme elaman n iç yüzeyinde, iç bölme duvarlarda ve komflu duvarlarda, merdiven ve asansör boflluklar na bitiflik duvarlarda, ahflap karkas yap lar n içten giydirilmesinde s ve ses yal t m amac yla. 3

5

6

7

8

9

10

11 Taflyünü Yerli olarak temin edilen inorganik hammadde olan bazalt tafl n n 1350 C C de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluflmaktad r. Kullan m yeri ve amac na göre farkl boyut ve teknik özelliklerde, de iflik kaplama malzemeleri ile flilte, levha, boru ve dökme fleklinde üretilebilmektedir. Is yal t m, ses yal t m, akustik düzenleme ve yang n yal t m amac yla kullan lmaktad r. Is iletkenlik beyan de eri 0,035 0,040 W/mK'dir. Is iletkenlik beyan de erine ba l olarak zocam Taflyünü ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Su buhar difüzyon direnç faktörü μ = 1 dir. Performans n korudu u kullan m s cakl -50 ile +650 C aral ndad r, geçici süreler için 1000 C ye kadar dayanabilir. S ca a ve rutubete maruz kalmas halinde dahi, boyutlar nda bir de iflme olmaz. Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz. Böcekler ve mikroorganizmalar taraf ndan tahrip edilemez. Higroskopik ve kapiler de ildir. Türk Standard TS EN ' e göre yanmaz malzemeler olan A1 s n f ndad r. Saint - Gobain Isover Grünzweig+Hartmann Almanya Sillan Lisans ile üretilmektedir. BVQI taraf ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS flçi Sa l ve fl Güvenli i Yönetim Sistemi Sertifikalar na sahip tesislerde üretilmektedir. zocam Taflyünü ürünleri, Avrupa Birli i yetkili kurulufllar n n özel laboratuvarlar nda teknik de erleri test edilerek CE uygunluk belgesi alm flt r. 10

12 Taflyünü Kal nl k : cm Ebat : 60 x 100, 100 x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak, polipropilen ve bitümlü camtülü Her çeflit ve e imdeki metal ve ahflap çat lar ile yürünen ve yürünmeyen geleneksel teras çat larda s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. Kal nl k : 2, cm Ebat : 60 x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak, alüminyum folyo, camtülü Sanayi tesisleri, proses ekipmanlar ve çelik konstrüksiyon yap larda s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. Kal nl k : 2,5 3 3,5 cm Ebat : 60 x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak Binalar n do al zemine oturan döflemelerinde, iki kat aras döflemelerde, her türlü titreflim kayna kaidesinin alt nda s, ses ve titreflim yal t m amac yla. Kal nl k : cm Ebat : 100 x cm Kaplama Cinsi : Ç plak, alüminyum folyo Sanayi tesisleri, büyük çapl borular, proses ekipmanlar ve çelik konstrüksiyon yap larda s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. Kal nl k : cm Ebat : 60 x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak Ara bölme duvarlarda, d fl duvarlar n içten yal t m uygulamalar nda, merdiven ve asansör boflluklar nda, komflu duvarlarda s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. Kal nl k : 2,5 10 cm Ebat : 1/4 (13 mm) 14 (356 mm) Kaplama Cinsi : Ç plak, alüminyum folyo, ASJ 250 C den yüksek s cakl ktaki tesisatlarda enerji tasarrufu ve yang na karfl korunum sa lanmas, proses ekipmanlar n n ses ve titreflim yal t m amac yla. Kal nl k : cm Ebat : 60 x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak, camtülü, alüminyum folyo Giydirme cephe sistemlerde cam, granit, mermer, alüminyum vb. cephe kaplamalar n n arkas nda s ve ses yal t m, havaland rmal cephelerde yang n güvenli i amac yla. Ba lay c s z taflyünü elyaf Ebat : 20 kg/paket Düzgün olmayan yüksek s cakl ktaki yüzeyler, çift cidarl kaplar, laboratuvar cihazlar ve elektrikli ev aletlerinde doldurma yöntemiyle s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. Kal nl k : cm Ebat : 60 x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak D fl duvarlar n d fltan s va alt yal t m uygulamalar nda su basman seviyesinin üzerindeki bölümlerde s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. Kal nl k : cm Ebat : x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak Yal bask s sistemlerinin su basman seviyesinin üzerindeki bölümlerinde s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. Kal nl k : cm Ebat : 120 x 270 cm Kaplama Cinsi : Alüminyum folyo ve alç plaka D fl duvarlarda her türlü duvar ve betonarme eleman n iç yüzeyinde, iç bölme duvarlarda ve komflu duvarlarda, merdiven ve asansör boflluklar na bitiflik duvarlarda, ahflap karkas yap lar n içten giydirilmesinde s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. 11

13

14

15

16

17

18

19 Ekstrüde Polistiren FOAMBOARD Kal nl k Ebat Yüzey fiekli : cm : x 125 cm veya istenilen boy : Düz, pürüzlü, oluklu, pürüzlü oluklu, tarakl Kal nl k Ebat Yüzey fiekli : cm : x 125 cm : Düz K rma ve teras çat lar, d fl duvarlar, döflemeler, betonarme tafl y c yüzeyler, so uk hava depolar, tavuk kümeslerinde s yal t m amac yla. Yal bask s sistemlerinin su basman ve su basman seviyesinin üzerindeki bölümlerde s yal t m amac yla. FOAMBOARD PARKE ALTI Kal nl k Ebat Yüzey fiekli : cm : 60 x 125 cm : Pürüzlü Kal nl k Ebat Yüzey fiekli : 4-10 mm : 60 x 125 cm : Düz D fl cephe s yal t m sistemlerinde, toprak alt ve su basman seviyelerinde s yal t m amac yla. Parke altlar nda yüzey düzlefltirici olarak. Yerli ve ithal olarak temin edilen polistiren hammaddesinden, ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir. Kullan m yeri ve amac na göre farkl boyut ve basma mukavemetlerinde, de iflik kenar ve yüzey flekillerinde levha olarak üretilebilmektedir. Is yal t m amac yla kullan lmaktad r. Is iletkenlik beyan de eri 0,035 W/mK'dir. Is iletkenlik beyan de erine ba l olarak zocam Foamboard ürünleri 035 s iletkenlik grubundand r. Su buhar difüzyon direnç faktörü μ = dir. Performans n korudu u kullan m s cakl -50 ile + 75 C aral ndad r. %100 kapal gözenekli homojen hücre yap s na sahip olup bünyesine su almamaktad r. Kapiler emicili i yoktur. Basma dayan m çok yüksektir. Asit ve baz kimyasallara dirençli olmas na karfl n, baca gazlar, metan grubu gazlar, benzin grubu, eter, ester ve amin grubu kimyasallara karfl hassast r. Güneflin mor ötesi fl nlar na karfl hassast r. Do rudan günefl fl nlar ndan korunmal d r. Türk Standard TS EN ' e göre E s n f ndad r. Owens Corning USA Hydrovac Lisans ile üretilmektedir. BVQI taraf ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS flçi Sa l ve fl Güvenli i Yönetim Sistemi Sertifikalar na sahip tesislerde üretilmektedir. zocam Foamboard ürünleri, Avrupa Birli i yetkili kurulufllar n n özel laboratuvarlar nda teknik de erleri test edilmifl olup CE iflareti tafl maya haizdir. 18

20

21

22

23

24 Ekspande Polistiren Kal nl k Ebat Yüzey fiekli : cm : 50 x 100 cm : Düz Kal nl k Ebat Yüzey fiekli : cm : x 100 cm : Düz D fl duvarlar, so uk hava depolar, ticari buzdolaplar, so utma sistemli araçlar, dekorasyon iflleri ve dilatasyon fugalar nda s yal t m amac yla. Yal bask s sistemlerinin su basman seviyesinin üzerindeki bölümlerde s yal t m amac yla. MANTO ZOPOR PLUS Kal nl k Ebat Yüzey fiekli : cm : 50 x 100 cm : Düz Kal nl k Ebat Yüzey fiekli : cm : 50 x 100 cm : Düz D fl cephe s yal t m sistemlerinde d fl duvarlar n d fltan s va alt yal t m uygulamalar nda su basman seviyesinin üzerindeki bölümlerde s yal t m amac yla. D fl cephe s yal t m sistemlerinde d fl duvarlar n d fltan s va alt yal t m uygulamalar nda su basman seviyesinin üzerindeki bölümlerde s yal t m amac yla. Yerli ve ithal olarak temin edilen polistiren hammaddesinin, su buhar ile temas sonucu, hammadde granüllerinin içinde bulunan pentan gaz n n granülleri fliflirmesi ve birbirlerine yap flt rmas ile üretilmektedir. Kullan m yeri ve amac na göre farkl boyut ve teknik özelliklerde, levha ve kal p olarak üretilebilmektedir. Is yal t m ve ambalajlama amac yla kullan lmaktad r. Is iletkenlik beyan de eri 0,030 < < 0,040 W/mK'dir. Is iletkenlik beyan de erine ba l olarak zocam Foamboard ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Su buhar difüzyon direnç faktörü μ = dür. Performans n korudu u kullan m s cakl -50 ile +75 C aral ndad r. Kapiler emicili i yoktur. Asit ve baz kimyasallara dirençli olmas na karfl n, baca gazlar, metan grubu gazlar, benzin grubu, eter, ester ve amin grubu kimyasallara karfl hassast r. Güneflin mor ötesi fl nlar na karfl hassast r. Do rudan günefl fl nlar ndan korunmal d r. Türk Standard TS EN ' e göre E s n f ndad r. BVQI taraf ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS flçi Sa l ve fl Güvenli i Yönetim Sistemi Sertifikalar na sahip tesislerde üretilmektedir. zocam zopor ürünleri, Avrupa Birli i yetkili kurulufllar n n özel laboratuvarlar nda teknik de erleri test edilmifl olup CE iflareti tafl maya haizdir. 23

25

26

27 Elastomerik Kauçuk 2 m boyunda, 6 mm den 160 mm ye kadar boru çaplar nda, 6 mm den 32 mm ye kadar et kal nl klar nda boru ve 500, 1000, 1500 mm eninde, 3000 mm den mm ye kadar uzunlukta, 6 mm den 50 mm ye kadar et kal nl klar nda levha fleklinde sunulur. Is tma ve so utma sistemleri, iklimlendirme ekipmanlar, çift s cakl kla çal flan sistemler, havaland rma kanallar ve tanklarda s yal t m ve yo uflmay önlemek amac yla. 6 mm et kal nl nda, 6 mm den 28 mm ye kadar boru çaplar nda 20 m den 50 m ye kadar boylarda boru fleklinde sunulur. So utma sistemleri, multisplit ve split tesislerinde. μ 7000 λ 0 C < 0,036 W/mK -50 ila +105 C Class O μ 3000 λ 0 C < 0,038 W/mK -50 ila +105 C Class 2 m boyunda, 6 mm den 114 mm ye kadar boru çaplar nda, 6 mm den 19 mm ye kadar et kal nl klar nda boru fleklinde sunulur. S cak ve so uk su devreleri, so utma sistemleri, s tma sistemleri, çift s cakl kta çal flan sistemlerde s yal t m ve yo uflmay önlemek amac yla. 500, 1000 mm eninde, 3000 mm den mm ye kadar uzunlukta, 6 mm den 50 mm ye kadar et kal nl klar nda alüminyum folyo kapl ve/veya bir yüzü kendinden yap flkanl levha fleklinde sunulur. Havaland rma kanallar ve tanklar, s cak ve so uk su devrelerindeki büyük çapl borular ve fitingleri, iklimlendirme ve so utma ekipmanlar, çift s cakl kla çal flan sistemlerde. μ 3000 λ 0 C < 0,038 W/mK -50 ila +105 C Class 1 μ 7000 λ 0 C < 0,036 W/mK -50 ila +105 C Class O Alman teknolojisi ile üretilen, elastomerik kauçuk esasl, kapal gözenekli düzgün hücre yap s na sahip boru ve levha fleklinde yal t m malzemesidir. Is yal t m de eri yüksek, suya ve buhara karfl dirençli olmas sebebiyle mükemmel yal t m verimi ve yo uflma kontrolü sa lar. CFC içermez, çevre dostudur. Is iletkenlik beyan de eri (0 C) < 0,036 W/mK dir. Su buhar difüzyon direnç faktörü μ 7000 dir. Performans n korudu u kullan m s cakl boru tipi ürünlerde -50 ile +105 C, levha tipi ürünlerde -50 ile +85 C aral ndad r. ngiliz BS 476 Part 6 standard na göre Class O veya Class 1 dir. Armacell GmbH Almanya lisans ile üretilmektedir. BVQI taraf ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS flçi Sa l ve fl Güvenli i Yönetim Sistemi Sertifikalar na sahip tesislerde üretilmektedir. 26

28

29

30

31 Polietilen ZOCAM PEFLEX 2 m boyunda, 22 mm den 114 mm ye kadar boru çaplar nda, 10 mm den 30 mm ye kadar et kal nl klar nda boru ve 1000 mm eninde 40 m den 60 m ye kadar uzunlukta, 6 mm den 10 mm ye kadar et kal nl klar nda levha fleklinde piyasaya sunulur. Kaplama Cinsi: Ç plak, metalize film, alüminyum folyo So uk su devreleri, günefl enerjisi sistemleri, iklimlendirme ve so utma ekipmanlar, çift s cakl kla çal flan sistemler, havaland rma kanallar ve tanklar, büyük çapl borular n fitingleri, yer alt ndan geçen borular ve yang n tesisat nda donmay önlemek amac yla. μ 3500 λ 40 C < 0,040 W/mK -45 ila +80 C Yang n S n f B1 ZOCAM PEFLEX - F T L 10 mm den 60 mm ye kadar çaplarda 1000 m den 40 m ye kadar boylarda piyasaya sunulur. Binalar n derz ve dilatasyonlar nda, kap ve pencerelerin duvar birleflimlerinde dolgu malzemesi olarak. -45 ila +80 C ZOCAM PEFLEX - PARKE 1 m eninde 60 m den 300 m ye kadar uzunluklarda, 1 mm den 5 mm ye kadar et kal nl klar nda piyasaya sunulur. Parke altlar nda yüzey düzlefltirici ve ay r c tabaka olarak. ZOCAM PEFLEX - AMBALAJ 1 m eninde 60 m den 300 m ye kadar uzunluklarda, 1 mm den 5 mm ye kadar et kal nl klar nda piyasaya sunulur. Eflyalar n saklanmas veya tafl nmas s ras nda d fl etkenler nedeniyle oluflabilecek istenmeyen durumlar ortadan kald rmak amac yla. μ 3500 λ 40 C < 0,040 W/mK -45 ila +80 C μ 3500 λ 40 C < 0,040 W/mK -45 ila +80 C ZOCAM POL ET LEN SIVI YAPIfiTIRICI Polikloropen esasl s v yap flt r c ZOCAM POL ET LEN BANT En : 48 mm Boy : mm Kendinden yap flkanl Duct Tape ve Alüminyum Folyo Bant Kapal gözenekli hücre yap s na sahip boru ve levha fleklinde yal t m ve dolgu malzemesidir. Is yal t m de eri yüksek, suya ve buhara karfl dirençli olmas dolay s yla iyi derecede yal t m verimi ve yo uflma kontrolü sa lar. CFC içermez, çevre dostudur. Is iletkenlik beyan de eri (40 C) < 0,040 W/mK dir. Su buhar difüzyon direnç faktörü μ 3500 dir. Performans n korudu u kullan m s cakl -45 ile +80 C aral ndad r. Alman normu olan DIN 4102 ye göre zor alevlenici malzemeler olan B1 s n f ndad r. BVQI taraf ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS flçi Sa l ve fl Güvenli i Yönetim Sistemi Sertifikalar na sahip tesislerde üretilmektedir. 30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Genel Hükümler flbu fiyat listeleri tarihinden itibaren geçerlidir. Bu fiyat listelerinin devreye girmesiyle, önceki sirkülerin hükmü kalmam flt r. Bu fiyat listeleri zocam ile yetkili bayileri aras nda geçerlidir. Yetkili bayi haricinde yap lacak sat fllarda, zocam n fiyat listelerinde ve genel hükümlerde de ifliklik yapma hakk sakl d r. Fiyatlar m za KDV dahil de ildir. Fiyat listelerinde belirtilen fiyatlar, zocam n günün koflullar na göre belirleyece i vadelerde geçerlidir. zocam n belirledi i vadenin uzat lmas veya k salt lmas durumunda fiyatlarda de ifliklik meydana gelebilir. zocam, fiyat listesinde yer alan herhangi bir ürünü, önceden haber vermeksizin üretimden kald rabilir veya yeni bir ürünü, ürün gam na ekleyebilir. Fiyat listelerinde belirtilen fiyatlar, ürünlerin tabloda belirtilen standart özellikleri için geçerlidir. Kaplamal istenen ürünlerde, kaplama bedeli ilave edilecektir. Asma Tavan Sistemleri, zopor (ekspande polistiren) ve Vana Ceketi d fl ndaki tüm ürünler için kamyon baz nda nakliye bedeli fiyata dahildir. zocam, sipariflini teyit etti i ürünü, sözleflme hükümlerine göre teslim etmeyi kabul eder. Ancak, zocam n elinde olmayan sebeplerden dolay emtiay siparifl formunda belirtilen miktarda veya terminde teslim edememesi halinde hiçbir sorumlulu u bulunmaz. Aksi belirtilmedikçe zocam taraf ndan da t m yap lan malzemelerin teslimat yeri, siparifli açan bayinin ana deposu olarak kabul edilir. Bayi zocam taraf ndan sevki yap lan mamulleri evsaf, kalite ve adetlerini kontrol edip sipariflle mukayese ve kontrol ederek teslim almakla yükümlüdür. Sevkiyat zocam taraf ndan üstlenilen sat fllarda, sevkiyat n türü, sevk arac, tafl ma güzergâh ve gereken koruyucu özellikteki araçlar n niteli i ve çerçevesi, nakliyeci veya tafl y c ve ambalajlama, taraf m zdan seçilerek tayin ve tespit edilecektir. Sevkiyat zocam taraf ndan gerçeklefltirilen sat fllarda, nakledilen ürün zocam taraf ndan h rs zl a, gaspa, sevkiyat zararlar na, yang na ve selin yol açabilece i zararlara ve sigorta konusu olabilecek sair rizikolara karfl sigorta ettirilir. Sevkiyat zocam taraf ndan üstlenilen mamullerin var fl yerinde tahliye, boflaltma ve istifi bayi / müflteriye aittir. Sevkiyat zocam taraf ndan üstlenilen mamullerin var fl adresi mamulün sevkinden sonra de ifltirilemez. Var fl adresinin de ifltirilmesi durumunda nakliye flirketinin ekstra nakliye talep hakk sakl d r. Böyle bir ekstra nakliye talep edilmesi durumunda bayi / müflteri ile nakliyeci aras nda mutab k kal nacak rakam bayi / müflteri taraf ndan kamyon floförüne ara nakliyeden önce peflin ödenir. zocam fiyat listelerinde yer alan bilgileri, herhangi bir duyuruya gerek duymadan de ifltirme hakk n sakl tutar. Sat fl flartlar nda yap labilecek de ifliklikler, ancak zocam taraf ndan teyit edildi i takdirde geçerli olur. Fiyat listesindeki Vana Ceketi fiyatlar DIN 3202 standard nda üretilmifl pistonlu vanalar için verilmifltir. DIN, ANSI, API standartlar nda üretilmifl küresel, sürgülü, kelebek flanfll, globe, körüklü globe vanalar, pislik tutucular ve çek vanalar için keflif yap larak fiyat verilecektir. Projelerde keflif ve ölçülendirme çal flmas sonucu vana ceket türü, özel ölçüleri, kullan lacak kumafl tipi ve s yal t m kal nl ilgili projeye özgü olarak belirlenir ve fiyatland r l r. Tespit çal flmalar için proje bedeline ayr ca 'Keflif ve Ölçülendirme Hizmet Bedeli' ilave edilir. Ayr ca talep edilmesi durumunda ceket uygulamas hizmeti verilecektir. Mücbir sebepler nedeniyle siparifllerin gecikmesinden, herhangi bir sebeple gönderilmemesinden veya bekleme süresi içinde meydana gelebilecek fiyat de iflikliklerinden zocam sorumlu de ildir. Bask da meydana gelebilecek hatalardan dolay zocam n herhangi bir sorumlulu u bulunmamaktad r. Fiyat listemizde belirtilenlerden farkl ebat ve kal nl ktaki ürünler için Bölge Müdürlüklerimiz ile irtibata geçebilirsiniz. 43

44 Notlar

45 T Ceyhun At f Kansu Cad. No: 114 Bayraktar Center E Blok D: 4 Balgat ANKARA Tel: (312) Faks: (312) TR044TD17/10-R01

Makro Tekn. Makro Teknik. www.makroteknik.com.tr info@makroteknik.com.tr

Makro Tekn. Makro Teknik. www.makroteknik.com.tr info@makroteknik.com.tr MAKRO TEKN K Makro Teknik Makro Tekn info@makroteknik.com.tr Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı gelene inin ve birikiminin, üzerine infla edilmifl, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI 1. TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI 1.1 Geleneksel Teras Çat larda Is Yal t m Bu detayda su yal t m katman s yal t m n n üzerinde yer almaktad r. Çat sistemi, alttan buhar kesici ile su buhar na karfl korunurken,

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

neden s yal t m yapt rmal y z?

neden s yal t m yapt rmal y z? neden s yal t m yapt rmal y z? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n

Detaylı

Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar

Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar Profesyoneller için Kalite Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar Mart - 2007 Flextec Ürünleri Yap flt r & Yal t (Fix & Seal) * Flextec teknolojisi ile üretilmifltir * Yap flt r c ve mastik özelliklerini

Detaylı

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür LK YAZI/ODE n MERHABA... De erli okuyucular m z, Kriz ve De iflim Orhan Turan Genel Müdür fiubat ay nda patlak veren cumhuriyet tarihimizin en a r ekonomik krizini geçirdi imiz flu dönemde ülkemizdeki

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Tema Vakf Genel Müdürü Özesmi den önemli uyar lar

Tema Vakf Genel Müdürü Özesmi den önemli uyar lar Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Feyzi YÖRÜK Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 2 - MEKAN K TES SAT filer NDE PRAT K NOTLAR 2.1. TEM Z SO UK SU TES SATI 2.2. TEM Z SICAK SU TES SATI 2.3. ISI VE NEM ZOLASYONU 2.4. SIHH TES SAT GEREÇLER 2.5. ISITMA TES

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog Her mevsim konfor için... Koramic A.Ş. 2 ntema A.Ş. 4 Teknik Destek 5 Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri 6-13 - VitrA Therm NORM 14 - VitrA Therm ARK TEKT

Detaylı

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR Pis su tesisat nda kullan lacak borular s zd rmaz olmal, çökelmeye izin vermemeli; korozyona, kimyasal ve fiziksel etkilere ve 45 C s cakl klara

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

fiubat 2009 0212 393 58 58 Borusan Mannesmann Dan flma Hatt E-posta: bmb@borusan.com www.borusanmannesmann.com

fiubat 2009 0212 393 58 58 Borusan Mannesmann Dan flma Hatt E-posta: bmb@borusan.com www.borusanmannesmann.com fiubat 2009 0212 393 58 58 Borusan Mannesmann Dan flma Hatt E-posta: bmb@borusan.com www.borusanmannesmann.com çindekiler Girifl...3 Fabrikalar...4 1 Su Borular ve Genel Amaçl Borular...7 1.1 ERW Su

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) 754 21 00 (10 Hat) Faks : +90 (262) 754 21 09

Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) 754 21 00 (10 Hat) Faks : +90 (262) 754 21 09 Merbolin Boya Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlük: Poyraz Sok. Sö ütlüçeflme fl Merkezi No.:2 K:4 34722 Kad köy / STANBUL Tel. : +90 (216) 418 45 92 (3 Hat) Faks : +90 (216) 336 25 10 www.merbolin.com.tr

Detaylı

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI 12. SPLIT VE PAKET KL MA S STEMLER Pencere ve oda tipi paket klima cihazlar, split klimalar, iç ve d fl mekanlara konulan paket klimalar bireysel klima sistemlerini olufltururlar ve fabrikasyon olarak

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2011-1

FİYAT LİSTESİ 2011-1 FİYAT LİSTESİ 111 IsıYalıtımında Yeni Markanız! DYNAFOAM BOARD XPS ISI YALITIM LEVHALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.................................................................................................................................................................................

Detaylı

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ

6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ 6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ Isı, bir enerjidir ve farklı sıcaklıklara sahip mekânlarda; sıcaklığın yüksek olduğu taraftan düşük olduğu tarafa doğru geçme eğilimi gösterir. Isı,

Detaylı

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN Firmam z bünyesinde üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinde süreklili i sa lamak, müflterilerimizin beklentilerini eksiksiz ve tam zaman nda karfl lamak, iliflkide

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 10 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar. Zeki Aksu

Detaylı