Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2"

Transkript

1 Matematk olarak ormal dağılım foksyou f ( ) ep ( ) Şeklde fade edlr. Burada μ artmetk ortalama, σ se stadart sapma değer gösterr ve dağılım foksyou N(μ, σ) otasyou le gösterlr. Bu deklem geometrk görütüsü aşağıdak şeklde görüldüğü gdr. İstatstk deeyler %90 ı u şekl altıdak alt alaları düşüülmes le yapılır. Bu eğrler altıda kala alaı tegral yolu le hesaplaması güç olduğuda dolayı alaları hesaı ç aşağıdak çzelge hazırlamıştır. Bu çzelgede sayısal olarak verle alalar - da artı r stadart ormal değşke ola e kadar taralı yerdr. Bu çzelgedek alaları de çıkarılması le ayı stadart değşke ç alam sevyes elde edlr. Çzelge yardımıyla alam sevyes ve stadart değşke r verlmes le dğer uluur. Bu çzelgede yararlamak ç öce ormal (Gaussa) dağılıma uyduğu elrlee ver daha öce açıklaa şeklde stadart değer uluması gerekr. Gauss (ormal) htmal foksyou her türlü elrszlk kousuu temel dağılım foksyou olarak teledrlr. Belrszlk kouları le çalışaları adları g öğremeler gereke r dağılımdır. İstatstk çalışmalarda oldukça sık kullaıla ormal dağılım test yapılalmes ç aşağıdak adımlar zlemeldr.. Kotrol edlecek değşke geldğ toplum veya örek kümes artmetk ortalaması ve stadart sapması kullaılarak stadartlaştırılır. Bu stadart değşkee sıama üyüklüğü der. Böylece değşke rmszleştrlmş, artmetk ortalama sıfır ve varyas se re eşt hale gelmştr. Dğer r fade le stadard dağılım foksyou aşağıdak hal alarak Stadart ormal dağılım adıı alır.

2 f ( ) e. Test e kadarlık r hata lmt çde yapılacağıa ya alam sevyese karar verlmeldr. Alam sevyes geelde %5 olarak kullaılır ama elrszlğ çok yüksek alalarda u %0 a kadar çıkmaktadır. Çok hassas davraılmak steyorsa %5 te daha küçük değerler seçlelr. 3. Stadart hale döüştürüle değerler htmal dağılım foksyouda karşılık geldğ değerler Normal dağılım talosuda okuur. Okuma yapılırke - a eklemeler yapılarak geldğ düşüülür. ukardak şeklde de görüldüğü g ortalamada sağa ve sola 3 stadart sapma eğr toplamda %99.8 temsl etmektedr. Bu eğr altıda ulua ve - da verle r stadart değşkee kadar ola toplam ala değşm aşağıdak şeklde görüldüğü gdr. P(z)

3 Bu alaı değere p derse, ou tamamlayıcısı ya + a kadar ola ala q = -p dr. Stadart ormal dağılım çok kullaıldığıda, stadartlaştırılmış rastgele değşke ç F(z) şeklde özel r otasyo kullaılır. Aslıda F(z), rastgele değşke - le verle z değer arasıda kalma htmal gösterr. F(z) = P(- <<z) F(z) matematksel olarak tegral yolu le değer s F (z) ep( ) d olarak ulumalıdır. Bu tegral alıması zor olduğuda aşağıdak çzelge stadart olarak düzelemştr. Bu htmaller stadart değşke sadece artı değerler ç verlmştr. Stadart ormal dağılımı smetrk (sıfır etrafıda) olması ede le eks değerler F(-z) = -F(z) eştlğde faydalaılarak hesaplaır. Stadart olmaya r ormal dağılımda rastgele değşke a ve g k değer arasıdak htmal deklem değerler stadartlaştırılmasıyla elde edlecektr. Bu durumda a P ( a ) F( ) F( ) Şeklde hesap edlr. Örek: Ortalaması 0, stadart sapması 30 ola r ormal dağılımda a) P(>80) ) P( 80)

4 c) P( -80) d) P(50 80) olma htmal ulalım. a) P(z) z = (-μ)/σ z = (80-0)/30 z = Normal dağılım talosuda P(z>) = 0.5-P() = = 0.08 = %.8 ) P( 80) P(z) z = P() = P( 80) = (0.5)+P() = = = %

5 c)..p( -80) z-80 = (-80-0)/30 = taloda u değer smetrğ ola 3.33 e karşılık gele htmal değere aktığımızda rre eşt olacaktır. Eğr sol tarafıdak toplam değerde ua karşılık gele değer çıkardığımızda souçta eğr sol kuyruğuda te küçük değerler htmaller ulualecektr. P(-3.33) = 0.5-P(3.33) = = = %0.05 P(z) d)... P(50 80) z50 = (50-0)/30 = P(z50 =) = P(z80 =) = P(z) P(50 80) = P(z50 =)-P(z80 =) = = = %3.59

6 Örek: Br ölgede alıa rçok kaya umuesde elde edle meral oraıı ortalaması %, stadart sapması %.6 olarak ormal dağılıma uyduğu alaşılmıştır. Tamame rastgele alıacak umuelerde elde edlecek cevher yüzdeler a) %5 veya daha az ) %4 veya daha fazla c) %8 veya daha az, %8 le %5 arasıda olması htmaller hesaplayıız. Çözüm: Alatıla otasyoa göre ortalama ve stadart sapma.6 olarak verlmştr. a- Bu parametrelerde yararlaarak %5 ç stadart ormal değşke olarak z z = (5-)/.6 =.88 uluacaktır. Stadart ormal dağılım çzelges kullaılması le P(<5) = P(z <.88) = Bezer olarak 4 değer stadart karşılığı z =.5 tr. e stadart ormal dağılım çzelgesde, cevher yüzdes %4 veya daha az olması htmal ç uluur. Tüm dağılım foksyou altıdak ala e eşt olduğuda cevher %4 veya daha fazla olma htmal le souç hesaplaır P( 4) = -P(<4) = -P(z<.5) = a- 8 değer stadart karşılığı, z -.5 tr. Acak, stadart ormal dağılım çzelges sadece artı şaretl sayılar ç geçerldr. Eks şaretl stadart değşkeler hesaplaması ç foksyou smetrk olması özellğde yararlaılır. Stadart değşke -.5 e eşt veya oda daha az olması htmal.5 e eşt veya oda daha fazla olması htmale eşttr. Öcek şıkta verle çözümde de yararlamak üzere ulua souç; P(z -.5) = P(z>.5) = Normal dağılım eğrs şeklde ve altıdak alada cevher yüzdes %8 le %5 arasıda ulumasıı htmal %5 de küçük olması htmalde, %8 de küçük olması htmal çıkarılmasıa eşt olduğu alaşılır. Böylece aşağıdak souç uluur P(8<<5) = P( 5)-P( 8) = =

7 "Matematkçler Pres" olarak da le Carl Fredrch Gauss (esk yazım kuralıyla Gauß), yılları arasıda yaşamış ülü Alma matematkç ve lm adamıdır. Üstü zekası heüz okumayı lmyor olmasıa rağme toplama ve çıkarmayı yapaldğde dolayı ö plaa çıkmaktadır. Güç koşullarla sağladığı eğtm 4 yaşıda r asl verdğ destek sayesde tamamlamayı aşardı. 6 yaşıda Eukledes Geometrs' alteratf olacak r geometr hazırladı. 795 yılıda Göttge Üverstes'e grd. Üverste yıllarıda, sadece pergel ve cetvel kullaarak o yed kearlı düzgü r çokge çzlmes metoduu ulmuştur. Bu uluşu mezarıı üzere oyulmuştur. Archmedes tarafıda aşlatıla u geleeğ r matematkçy etkledğ alaşılmaktadır. 799 yılıda Cer Temel Teorem olarak le ('c derecede r deklem tam tae kökü vardır) teorem kaıtlayarak doktora dereces aldı. 83 yılıda mayetk olayları ölçülmes sağlaya rm sstem gelştrd. Bu edele mayetk akı rme, gauss adı verld. 833 yılıda r telgraf chazı gelştrd.ayrıca lkokulda öğretme öğreclerde 'de 00'e kadar ola sayıları toplamıı stemştr.buu üzere Gauss, "Gaus ötem" le soruyu çözer ve öğretmee verr.öğretme soruu soucuu hesaplayarak Gauss'u doğru soucu ulduğuu görmüştür.

8 NORMAL DAĞILIM İÇİN DÖNÜŞÜMLER Daha öcede ahsedldğ g r çok değşke ormal (Gaussa) dağılım özellğ göstermez. Öreğ düşük rüzgar şddetler sıklıkla gözledğ fakat uu yaıda fırtıalı durumları da aralıklarla gerçekleştğ r ölgedek rüzgar şddet düşüelm.

9 Sıklık (frekas) Rüzgar Şddet (km/saat) Bu değerler ormal dağılıma yaklaştırmak ç geelde logartmk döüşüm yapılır. Logartmk döüşüm soucuda verler sııf aralıkları gttkçe daralacak ve dağılım ormal e yaklaşacaktır. Logartmk döüşüm, verler = log İle elde edle dz le fade edlr. Bu tür değşkelere logartmk dağılmış değşkeler adı verlr. Bu dağılımı özellğ verler yere artık verler düşüülerek ve ormal dağılım özellklerde yararlaarak kolayca elrleelr. ukardak rüzgar şddet dağılımı logartmk döüşüm yardımıyla ormal dağılıma yaklaştırılmıştır. Sıklık (frekas) Rüzgar Şddet logartması

10 değşkeler artmetk ortalaması, ler csde uları çarpımlarıı - c derecede köküü alıması le uluur Bu şleme ayı zamada geometrk ortalama adı da verlr. Logartmk olarak döüştürülmüş r verler geometrk varyası da S Şeklde fade edlr. Ver şlemlerde logartmk döüşüm dağılımı smetrk yapmasıda aşka varyası daha degel ya sat hale getrmek çde kullaılalr. Logartmk döüşümü yaıda kullaılalecek dğer r döüşüm se kare-kök şlemdr. a; Şeklde döüşüm kullaılır. Buu dışıda verler kc = Veya üçücü = 3 Derecede kuvvetler alıması sıklık düyagramıı smetrğe doğru yaklaştıralr. Kuvvet döüşümler üyük ver değerler küçüklerde çok daha fazlaca üyüyerek yayılmasıı sağlar. Baze egatf çarpıklığa sahp verler yaklaşık olarak ormal dağılım hale getrlmesde = arcs Şeklde r döüşüm de yararlı olalr. Kısacası ütü u döüşümlerde amaç verlerde smetrk dağılım foksyou elde etmeye çalışmak ve ormal dağılıma yaklaşarak uygulamada kolaylıklar ortaya çıkarmaktır.

11 VERİLERİN HOMOJENLİĞİ (TEKTÜRLÜLÜĞÜ) VE HOMOJENLEŞTİRİLMESİ Br ver dzs homoje (tektür) olmayışlarıı çeştl edeler vardır. Bular sa faktörü (atropojek) olup olmamasıa göre k aa kümede toplamak mümküdür. İsa etkler (yalış okuma, değerledrme) veya ölçüm chazları kayaklı sorular (arıza, yer değşklğ, çevre etklerdek değşm) verler tektürlülükte ya kedlere at doğasıda saptırır. Öreğ r su toplama havzası çde zsz veya alt yapılar tamamlamada şaatları yoğuluklu olarak artması soucuda su kaltesde krleme ortaya çıkması tektür olmaya su kaltes ver dzler eklemese ede olur. Verler statstk olarak şlemese aşlamada öce u tür çoktürlülükler elrleerek ölçümlerde çıkarılması ve ver dzs tektür hale döüştürdükte sora statstksel özellkler ve parametreler elrlemes gerekr. Aks taktrde ulua statstk parametreler olayı fzğ yasıtmaz ve yapıla, uygulamalar da hatalı olur. Ver homojelkler tespt ç r çok test yapılmaktadır. Bular temelde parametrk ve parametrk olmaya testler olarak kye ayrılır. Bu testler yapılalmes ç aşağıdak adımları zlemes gerekmektedr.. Öcelkle dz ç geçerl olalecek varsayımlar aşta taımlamalıdır.. apılacak statstk test alamlılık sevyese karar verlmeldr. Bu r akıma yapılacak testtek hata sıırıı verr. 3. Test yapılacağı ölge tek kuyruklumu yoksa çft kuyruklu mu olacağı kararlaştırılmalıdır. 4. Karar verle alam sevyese karşı gele sıır değer teork test toplum sıklık (frekas) foksyouda uluur. Bu adımda uygu çzelgelerde yararlaılır. 5. Seçle statstğ örek ver dzs parametres göz öüde tutularak test üyüklüğü hesaplaır. 6. Buu sıır değer le ver dzsde hesaplaa test üyüklüğü kıyaslaır. Test üyüklüğüü değer sıır değerde küçük se ver homojedr aks durumda ver homoje değldr. PARAMETRELER ÖNTEMİ Homoje ver setde parametreler yaklaşık sattrler. Acak karşılaştırılma yapılalmes ç e azıda k parametre değer uluması gerekr. a r dz ked çde homoje olalmes ç o dz herhag r alt dzs stele parametres toplam ver dzs parametrelerde öeml r farkıı olmaması gerekyor. Pek u fark asıl uluacaktır.örek olması açısıda uu cevaı Bağıl Hata yötem le ulualmektedr. Bağıl Hata Test İstele, olayı elrlee geel parametres (P) le ver dzs veya alt kümes kısm parametres (Pk) arasıdak ağıl (relatf) hataı, BH stee sıırlar çersde olması gerekr. Bu hata sıırlar geelde %5 le %0 arasıda değşr. Bu durumda Bağıl hata

12 B H P P İ P İ K İhtmal hesaplarıda ldğ g htmal toplamları aşamaz. Ayıı şeklde hata değerler %00 ü geçemez. Buda doalyı Pk değer üyük ola parametrede seçlmes gerekmektedr. Pk değer BH değer geelde yüzde le fade edlr ve %5 BH %0 olması ster. Bağıl hata test hem pratklğ hem de kauller olmamasıda dolayı sıklıkla kullaılmaktadır. Bu testte ortalamalar kullaıldığı g dğer parametreler varyas, stadart sapma çde yapılalr. Örek: Aşağıdak zama sersde rüzgar şddetler verlmştr. Bu ver dzs tektür olup olmadığıı tartışıız Rüzgar Şddet (m/s) m Rüzgar Şddet(m/s) Zama Ortalama Bağıl Hata Vort Vort Vort Vort Vort Souç: Ver geel ortalaması le her r parçaı ağıl ortalamaları arasıda %0 da düşük lşk uluduğuda ver çsel olarak tektür ya homojedr. PARAMETRİK OLMAAN ÖNTEMLER Şu aa kadar açıklaa yötemler htmal dağılımlarıa ve oları parametrelere ağlı olduklarıda parametrktr. Döüşümlerle ormal hale getrlemye ver

13 durumlarıda ye yötemlere htyaç duyulmaktadır. Bazı durumlarda ya aşırı uç olaylarda (fırtıa, sel, ekoomde krz, farkada eklemedk sıradışı kazalar...) değşkeler aldıkları değerler ormal dağılıma uymazlar ve ua döüştürülemezler. Bağıl sıklık (frekas) 0 Bu durumlarda verler döüşümlerle ormalleştrmeye uğraşmada doğruda parametrk olmaya yötemler uygulamasıa geçlmeldr. Parametrk olmaya yötemler verler sıklık dyagramlarıa dayamaz, acak oları zaf olarak verle azı özellklere ağlıdırlar. Bularda e çok kullaılaı verler dz çdek merteeler elrlemese dayaır. Geel olarak parametrk olmaya yötemler parametrk olalarda daha zayıf temellere dayaırlar acak lk yaklaşımlar ç terch edlrler.buları e çok le K-Kare testdr. K-Kare Test Normal dağılım özellkler göz öüde tutarak statstk testlerde faydalı ola k-kare (Ch-square) dağılımıı lmek fayda getrecektr. Eğer ormal dağılım ola r toplumda tae değşke seçlr ve daha sora u değşkeler ormal dağılımı ortalama ve stadart sapması le stadartlaştırılır ve uları her r kareler alıdıkta sora toplaırsa Büyüklüğü elde edlr. Bu r örek statstğ teşkl ettğde örekte öreğe değşklk gösterr. Bu dağılım taım gereğ asla eks değerler almaz, üyük değerler çok üyük olalr ve uu soucuda da eğr sağa çarpık r durum gösterr.

14 P(z) Burada ver sayısıa eşt olarak fade edle serestlk dereces (v = ) ve çeştl alam sevyeler (rsk yüzdeler) ç ektek çzelge verlmştr. Bu dağılımı e öeml kullaım yer örekte elde edle ağıl sıklık dyagramıı oa uygu olduğu saıla r teork ağıl sıklık foksyoua uyum sağlayıp sağlayamadığıı sıamasıdır. Buu yapalmek ç test-ylğ (goodess of test) adı altıda r test kullaılır. Buu ç, öreğ, ver teşkl ettğ örek foksyou ortalaması μ ve stadart sapması, σ, ola r ormal dağılımda geldğ temel varsayımı yapılır. Karşıt varsayım se örek foksyou (ver dzs) öyle r dağılımda gelmedğdr. Öcelkle temel varsayımı geçerl olduğu kaul edlerek uu doğruluğu test edlr. Bu test adımları ç;. Test üyüklüğü taımlamalı. Stadart ormal dağılımı altıdak ala eşt aralıklı m sayıda alt aralıklara ölüür 3. Göz öüde tutula örektek verler rastgele olarak -c alt aralığı çe düşmes yüzdes (htmal) u alt aralık üstüdek eğr altı alaıa eşttr. Bu htmaller lmes le o aralığa, verde kaç taes düşeceğ hesaplamak mümküdür. Alt aralığa düşme yüzdes y se verde u alt aralığa düşe ver sayısı y olarak hesaplaır. Böyle r test statstk üyüklüğü ( ) y y Deklem le sağlaır. Burada, -c alt aralığa düşe ver dzsde (örek foksyouda) ulua ağıl sıklıktır.

15 Talo: K-kare test VERİNİN HOMOJENLEŞTİRİLMESİ (TEK TÜRLEŞTİRİLMESİ) Şu aa kadar r çok defalar dış veya ç etkelerde dolayı verelerde hatalar olaleceğde söz edld. Bu hataları görülelmes ç öcelkle koordat eksede verler çzlmes tavsyesde sürekl güdeme getrld. Bua lave olarak homojelk (tek türlülük) testler gerçekleştrld. Ver homoje olmadığı ve azı etkelerde dolayı r ölümüde soru yaşadığı tespt edlrse e yapmak gerekr? Very asıl homoje şekle döüştürmek gerekr. Buu r çok yötem ulumaktadır, aşlıcaları; parametrk olalar (ortalama, ağırlıklı ortalama, mod, medya) ve parametrk olmayalar (terpolasyo, çft kütleler v.) Parametrk yötemler uygulamak ç öcelkle ver fzksel hatalarda (yalış kayıt, kayıt alete a dış etkeler v.) kayakladığıı tespt edlmş olması ve yalış/ölçülmemş ver aralığıı 5 te üyük olmaması gerekr. Öreğ aşağıda Şuat, Mart ve Nsa aylarıda 8 gü oyuca ölçülmüş sıcaklık vers değerler görüldüğü gdr. Fakat şeklde de görüleceğ üzere hatalı değerler ölçülmüştür. Bu durumda u hatalı değerler yere ver yapısıı ozmada, gerçek duruma yakı hag değerler yerleştrlelr?

16 Sıcaklık (C) Zama Tespt edle aralığa ser ortalaması, mode (e sık değer), medya (orta değer) değerlerde rs yerleştrlelr. Bu serde hatalı verler harç tutulmasıyla ortalamaı, mode ve medya değerler sırasıyla 7.5, 3.7, 6.6 olarak hesaplamıştır. veya terpolasyo gerçekleştrlelr. İterpolasyou yapmak ç a. Kaç tae ver eksk veya sorulu olduğu elrler, tae olsu. Soru ola ölgede r öcek, Vö ve r sorak, Vs verler tespt edlr c. Tespt edle u soru olmaya verler arasıdak fark, + aralık sayısıa ölüür. Buu soucuda V ö Vs Aralır değ. ( ) d. Br öcekde r sorake artırarak veya azaltarak (küçükte üyüğe veya üyükte küçüğe) ulua aralık değer ardışık olarak ekler/çıkarılır; ukarıda sorulu olduğu tespt edle ver elrlee parametrk yötemlerle düzeltlmş değerl grafğ aşağıdak gdr. Bu durumda ver gdşatıa göre karar verlmeldr.

17 Sıcaklık (C) Sıcaklık (Ortalama) Sıcaklık(Mode) Sıcaklık(Medya) Sıcaklık(İterpolasyo Zama ukarıda öerle ver tamamlama yötemler kısa sürel veya az oşluklu aralıklar çdr. Aralıkları uzu olması ve daha öemls a sıçramalar vaya kaymaları gözlemes durumuda very tamamlamak/doğrulaştırmak ç öerle yötemlerde r taes Çft Kütleler (ığışım) Test dr. ÇİFT KÜTLELER (IĞIŞIM) TESTİ Br ver dzsde elrl r değerde sora verde a sıçramalar veya homojelğ ozacak çeştl dış etkler ulualr. Bu durumda ver homojelğ araştırmak ç ezer özellkler ve yapıyı göstere e az üç tae lave ver guruua htyaç duyulmaktadır. Öreğ A, B, C ve D ayı farkada tuğla üretm yapa dört makadır. A ı vers homojelğ test edelmemz ç dğer stasyoları verlerde de yararlamamız gerekyor. Br alamda referas test değerler kullamış oluyoruz. Aşağıdak taloda A, B, C ve D makalarıı 5 aylık tuğla üretm mktarları ulumaktadır. A ı vers tektürlülüğüde şüphe edlrse çft kütleler test aşağıdak adımlara göre yapılır. Ay AG Üretm BG Üretm CG Üretm DG Üretm Sayısı 0 6 Sayısı 0 6 Sayısı 0 6 Sayısı

18 Bu Durumda atay eksee B, C ve D makalarıı ardışık toplamlamlarıı, düşey eksee A ı üretm ardışık toplamlarıe karşı gelecek şeklde şaretlersek Dğerler Ardışık Toplam Üretm 0 6 A ı Ardışık Toplam Üretm Elde edle u değerler ve eksee karşı gelecek şeklde şaretledğde eğer ütü verler r leer doğru etrafıda saçılıyorlarsa ver homojedr. Fakat aşağıda görüldüğü g elrl r kırılma oktası varsa u durumda ver tektürlülükte (homojelkte) ozulmaya aşladığı alaşılır

19 A Makasıı Ardışık Toplamları B, C ve D Makalarıı Ardışık Toplamları Bu ozulma aşağıdak şeklde farklı doğruları çzlmesyle daha et görülecektr A Makasıı Ardışık Toplamları α α B, C ve D Makalarıı Ardışık Toplamları Düzeltmeler yapılalmes ç kırık oktaı sağıdak verler kırık oktada öcek doğruu üzere gelecek şeklde düzeltlmes gerekr. Bu düzeltme yapılalmes ç Kırık okta öces ve sorası eğrler eğmler sırasıyla α ve α olmak üzere gösterlrse A makasıı. Aydak düzeltlmş verler, AD ayı makaı gözlemş değerlerde, AG ta( ) A D A G ta( )

20 Formülüde elde edlr. Öerle yötem le düzeltlmş ve lk değerledrmede ele alıa değerler aşağıdak gdr 80.0 A ı Düzeltmede öcek değerler A ı duzeltmede sorak değerler A Makasıı Üretm Mktarları DEĞİŞKENLERİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ Şu aa kadar yapıla değerledrmelerde geelde tek ver kümes üzerde duruldu ve özellkler aktarılmaya çalışıldı. Fakat fzksel olaylarda k veya daha fazla değşke etkldr. Buu e ast öreğ herkes ldğ termodamktek gazları kauu olarak le ağıtıda sıcaklık, asıç ve hava yoğuluğuu (hacm) rre fzksel lşkledrlmesdr. Bütü mühedslk dallarıda değşkeler rrleryle lşkledrlmştr. Bu lşkledrmeler ağıtılar le fade etmek gerekr. Elde edle ağıtılar le sstem model yapılmış olur. Bu ağıtılar değşkeler sıır değerler gözöüde tutularak gerçekleştrlr. Böylece ye ölçümler yapmada r değşkede dğer kurula ağıtıı doğruluk derecese göre hesaplaır. Bu tür hesaplamalar yapılırke değşkelerde rs ağımsız dğer ağımlı değşke olarak taımlaır. Bağımlı değşkee aze tahm edle dğere se tahm ettrc adı verlr. Bu ağıtılar ayı zamada rer foksyodur = F() Burada tahm edle ve tahm ettrcdr. Bu fade ze k değşke arasıda r ağıtıı uluduğuu syler ama uu açık fades hakkıda lg vermez. Bu fade açık fadeler arasıda aşağıda gösterldğ g değşk foksyolar ulualr.

21 log = a+(log) log = a-(log) = a++c +d 3 = a+ = a-

22 = a-+c = a++c Bu foksyoel ağıtılarda hags eldek ve değşkeler örek foksyou ver dzlere e y şeklde uyduğuu elrlemes özellkle öemldr. Foksyoları elde etmek ç öcelkle a,, c parametreler hesaplaması gerekmektedr. Verle u öreklerde ağımlı-ağımsız veya tahm edle-tahm ettrc değşkeler arasıda çok güçlü r lşk ulumaktadır. Br alamda tamame matematksel yaklaşımlardır. Gerçek uygulamalarda u uyum hç r zama u kadar mükemmel olamaz, elde edlse yapıla çalışmada şüphe etmek gerekr. Başka r fade le tahm ettrc kullaılarak tahm edle ulmaya yaraya deklemler oluşturulduğuda hatalar ortaya çıkacaktır. a u deklemler ağımlı, tahm edle değşke %00 temsl edemyecektr. ukardak deklemler g tam r ağıtıı ve temslrlğ olmamasıı r çok see ulumaktadır. Bu edeler aşlıcaları şu şeklde sıralaalr a. apıla ölçümler hata çermes,. Olayı ked yapısıda elrszlk uluması, c. Br değşkee aşka r değl r çok değşke tesr etmes. Bu edelerle kl ağıtılar araştırılırke e y lşky göstere foksyolar elrleerek yapıla temslrlklerdek/tahmlerdek hataları e küçük olması arzu edlr. SAÇILMA DİAGRAMI İk değşke arasıdak lşk elrlemes ç öcelkle fzksel özellklere akmak gerekr. Fzksel olarak ağımlılıkları olmaya olaylar ayı zamada lşkl de olamazlar. İlşkl görüseler dah ağımlı olmadıklarıda alamsız r lşk vardır dyelrz. Öreğ, saahı erke saatlerde saat 09:30 a kadar yeryüzüe güeş ışıımı artarak ulaşır ayı zamada trafktek araç sayısıda artar. eryüzüe ulaşa güeş ışıımı mktarı le trafktek araç sayısıı lşkledrmek alamsız olacaktır.

23 İk değşke arasıdak fzksel alamlı lşky ulmak ç öcelkle e geel kuralımız ola koordat eksede şaretleme yapmak gerekr. Değşkelerde ağımsız ola, eksee ve ağımlı ola ya tahm edle eksee karşılık gelecek şeklde düşüülür. Öcelkle herhag r matematksel lşk düşüülmede drek olarak u ekseler oyuca şaretleme gerçekleştrlr. Bu şaretlemeler soucuda oluşa şekle saçılma dyagramı adı verlr. Saçılma dyagramıda dkkat çeklmes gereke öeml r okta urdak ver şlememş olduğudur. a deey veya ölçüm soucuda elde edlmştr. ve g k olay/deey soucuda = {,, 3,..., } = {,, 3,..., } aşağıdak saçılma dyagramı elde edlecektr. Bu dyagramı elde edlmesyle rlkte olay veya deey verlere uygulaalecek e y foksyo araştırması yapılır. ukardak saçılma dyagramıa uygulaalecek e y foksyo d = a + şekldek doğrusal deklemdr. d = a + Bu deklem ayı zamada ortalama durumu a le temsl edlmektedr.bu deklemde elde edle parametreler a = f(,) ve = f(,) dr. Verye ağlı olarak elde edle u parametreler deklemde yere yerleştrlmesyle her r ç ye d değerler elde edlmş olacaktır. a saçılma dyagramıda elde edle deklem aracılığyla hesaplaacak herr değer

24 = {,, 3,..., } d = {d, d, d3,..., d} olacaktır. Buu alamı yapıla deey veya ölçüle olayı öcesde ve sorasıdak Tahm edle/bağımlı değşke değerler rrde farklı olacağıdır. a aralarıdak düşey hata hata mktarı, h olamak üzere h = d kadar olacaktır. = d + h = a + h (, d) (, ) Bu seçle doğru deklemdek hedef, doğruu mümkü olduğu kadar saçılma dyagramıdak tüm oktalara yakı olması ya temsl özellğ olmasıdır. Bu yakılık ve temslrlkte amaç geçrle doğruda ola okta sapmalarıı varyasıı e küçüklemese karşı gelr. Geel olarak, eksee parelel düşey sapmalar esas alıdığıda e küçük varyas ya r alamda hata temslrlğ kadar ölçüm uluması halde h m ( d ) olur. Elde edle deklem değer yere yerleştrlmesyle h m ( ( a )) Verye uydurula deklemde hata toplamlarıı mmum olması gerekmektedr. Hata kare toplamlarıı, HT olarak fade edersek H T h ( a )

25 Bu fade e küçüklemes, mmze edlelmes ç a ve ye göre ayrı ayrı kısm türev alıarak sıfıra eştlemes gerekmektedr. Böylece, 0 ) ( ) ( T a a H a a. Her k tarafı e ölümesyle a a Elde edlr, souçta hesaplaa eştlk le elde edle doğruu tam ortasıda mutlaka ), ( ı geçmes gerekr. 0 ) ( ) ( T a H a Eştlğ her k tarafıı ye ölümesyle. a Daha öce elde edle a Deklem de kullaılmasıyla k lmeyel k deklem çözümüde

26 . Ve a Şeklde fade edlerek yere yerleştrlmesyle kolaylıkla ulualr. Bu parametreler hesaplaalmes ç öcelkle etkl ola ütü değşkeler teker teker talo oluşturularak hesaplaır. Bu değşkeler hesaplamasıyla rlkte deklem oluşturulur. Ayrıca u parametreler.. a ve. Ayrıca katsayısı ) ( ) )( ( Şeklde de ulualr. Stadartlaştırma şlem verlere uygulamasıyla rlkte verler ortalamaları sıfır ve stadart sapmaları da r olduğuda u durumda ütü deklemlerde stadart verler ç katsayısı; y a katsayısı ulumasıyla deklemde hesaplaacaktır. Pratk Regresyo Kuralı

27 Doğrusal regresyo deklem çözümü pratk azı yötemlerle kolaylıkla yapılalr. Aa deklemde a ve g k parametre lmeye olduğuda uları çözülmes ç verler csde k dekleme htyaç vardır. E küçük kareler yötem uygulaması soucuda ulua deklem ezer şeklde aşağıdak adımlar zleerek ulualr. Bua göre a. Ayı doğrusal deklem her k tarafıdak değşkeler artmetk ortalamasıı alıırsa a deklem elde edlr.. İkc adımda aa deklem her k tarafıı öce sağ taraftak ağımsız değşke le çarptıkta sora eştlğ her k tarafıdak değşkeler ortak artmetk ortalamaları alıırsa. a deklem elde edlmş olacaktır. c. Bu şeklde elde edle k artmetk ortalamalı deklem ortak çözümüde parametreler hesaplaalecektr. Bu adımlar r çzelge yardımıyla özetleecek olursa aşağıdak değerler elde edlecektr Bu pratk regresyo şlem doğrusal (leer) olmak üzere kde fazla değşke olması durumuda da kullaılır. Öreğ = a+ +cz + du g dört değşkel dklem,, Z ve U verlerde a,, c ve d parametreler hesaı ç gerekl dört deklem uluuşuda öcelkle deklem her k tarafıı artmetk ortalamasıı alıması le a cz du elde edlr. Daha sora sırası le aa deklem k tarafı, sağ taraftak ağımsız değşkeler her r le çarpılarak artmetk ortalamalar alıırsa a Z az Z cz cz du duz ve

28 U au U czu du Deklemler elde edlr. Bu artmetk ortalamaları çere 4 deklemde 4 lmeye (a,, c ve d) ulualr. Regresyo Kauller Regresyou verlere uygulamada öce kaullere dkkat edlmeldr. Kaullerde azıları uygu değlse mutlaka verler azı döüşümlerle kaullere uygu hale getrlmeldr.bu kauller; doğrusallık, ormallk, eşt varyas ve hata ortalamalarıı sıfır olması Doğrusallık: Regresyo çözülmes le saçılma dyagramıda geel gdş temsl ede r doğruu uyguluğu test edlr. Geel gdş r doğru şeklde olmazsa söyleeler geçerllğ yoktur. Doğrusallık ç gerektğde döüşüm yapılır. E sık kullaıla doğrusalaştırma yötem değşkelerde re veya ks logartmk döüşüme ta tutulmasıdır. Normallk Kaulü: Doğrusal regresyo çözümlemeler geçerllğ ç değşkeler Gaussa (ormal) dağılıma uyması gerekr.e azıda smetrk veya ormale yakı sıklık yoğuluk foksyoları ulumalıdır. Bulara akılmadığı taktrde mutlaka artık (hata, h = d) termler ormal dağılı olması gerekr. Hata Ortalamalarıı Sıfır Olması: Elde edle hata ortalamalarıı sıfır olması gerekr.aks taktrde a ve/veya katsayıları taraflı olacaktır. Eşt Varyas: Artık termler şartlı dağılım foksyolarıı varyasaları ağımsız değşke ya ekse oyuca değşmemeldr. Varyası değşke olması durumuda hesaplaa regrasyo katsayılarıı ks de taraflıdır KORELASON KATSAISI İk değşke arasıdak ağımlılığı e kadar kuvvetl olduğuu tespt etmek ç r kıyaslamaya htyaç ulumaktadır. Br alamda k değşke arasıdak lşk yöü, dereces ve alamlılığıı tay ç kullaıla r ölçütür. Her r değşke ked çde ç ağımlılık olarak fade edle ağımlılığı olduğu g ked aralarıda dış ağımlılık olarak fade edle lşks ulumaktadır. İç ağımlılıkta verler stele adım kadar ked çde kaydırılarak aralarıdak lşkye akılır. Bu derste dış ağımlılıkta ahsedlecektr. BAĞIMSIZ OLALAR

29 Hatırlaacak Tarf: A ve B olayları eğer ve acak P(A B) = P(A).P(B) se ağımsızdır. İkde fazla olay acak P(A B C) = P(A).P(B).P(C) durumuda ağımsızdır. Teorem: Eğer A ve B ağımsız olaylar se ve ksde htmaller sıfırda farklı se A ve B kümeler e az r ortak oktası vardır. Bağımsız olaylara verlecek e çarpıcı öreklerde r taes kartezya koordat sstemdr. Kartezye koordatlarda ve y arasıdak açı 90º olup ağımlı olmamayı fade etmektedr ve sadece r oktada kesşm gerçekleşmektedr. Belrl r koordatı ya kesşm altıda kala ala se ordat ve apss değerler çarpımıyla elde edlmektedr. (A B) B (A).(B) 0 A Başka r fade le r vektörü dğer üzerde zdüşümü varsa ağımlıdır yoksa ağımsızdır. Aralarıdak ağımlılık cosα le doğruda lşkldr. a a. İk vektör aralarıda doğru oratılı olarak lşkldrler a. İk vektör aralarıda ters oratılı olarak lşkldrler

30 c. İk vektör arasıda herhag r oaratı veya lşk yoktur. d. İk vektör arasıda aralarıdak açıı ya cosα zdüşümü oraıda oratı ve lşk vardır. a.cos.. a a a a.. cos k z j y a k z j y cos z y z y z z y y olacaktır. Bu kouda ahsedle vektörler ayı oyuttadırlar. Bu durumada k rer oyutlu k vektör arasıdak açısal lşk cos a. a

31 Olup u ayı zamada r le gösterle korelasyo (lşk) katsayısıa eşttr. Pay ve paydadak her r term toplam ver sayısı ola ye ölümesyle r cos Bu eştlk sıklıkla kullaıla korelasyo lşk katsayısıdır. Korelasyo katsayısı - r + arasıda değşr. a. Kosüüs fadesde leceğ g paralelk ve ayı yöde olma durumuda cos(0)= değer alacaktır. Bu durumda ayı yöde tam doğru oratılı ola k değşke arasıda kuvvetl r ağımlılık vardır ve aralarıdak korelasyo katsayısı.0 a yaklaşmıştır. Matematksel foksyolarda tam.0 olalr ama gerçek uygulamalarda u değere yaklaşacaktır. e kuvvetl doğrusal ağımlılıkta 0.9 r + olmaktadır. d = a + R.0. İk vektörü ters oratılı olması ya tam farklı yölerde olması durumuda aralarıdak açı 80 dr. Bu durumda cos (80) = -.0 dır, ya k değşke arasıda ters yöde tam ters oratılı r lşk/ağımlılık ulumaktadır. Aralarıdak korelasyo katsayısı -.0 a yaklaşmıştır. Matematksel foksyolarda tam -.0 olalr ama gerçek uygulamalarda u değere yaklaşacaktır. e kuvvetl doğrusal ağımlılıkta -.0 r -0.9 olmaktadır.

32 c. Buları dışıdak hallerde korelasyo katsayısı k değşke arasıdak açıya göre farklılık gösterecektr. Aralarıdak açıı 90º olması durumuda k değşke rrde tamame ağımsızdır ve her hag r lşk ulumamaktadır. a cos(90) = 0 d. Dğer durumlarda se aralarıdak açıı kosüüsü oraıda doğru veya ters oratı uluacaktır. Stadartlaştırmaı r çok faydası daha öceler ayrıtılı olarak alatılmıştır. Bulara lave olarak korelasyo katsayısıı ulumasıda stadart verler kullaılması durumuda ortalama sıfır ve varyas değerler olacaklarıda, stadart ve y değşkeler kullaılmasıyla, korelasyo katsayısı, r r cos y r d = a + R -.0 Ry 0.0

33 Olarak sade ve ast r şeklde ulualecektr. Bütü ulara lave olarak Doğrusal r deklem ulumasıyla rlkte varyas temslrlğ açısıda düşüüldüğüde Toplam Varyas = Temsl Edlele Varyas + Hata Varyası VarT = VarTem + Varh Her k tarafı Toplam varyas ola VarT ye ölümesyle Var Var T T Var Var Tem T Var Var h T Var Var Tem T Var Var h T ve ulua deklem le temsl edlele varyas Var Var Tem T Var h R Var T a ortadak term e e kadar yaklaşırsa elrllk, temslrlk o kadar yüksek olacaktır. Bu katsayıya Belrllk katsayısı (coeffcet of determato) adı verlr. Bu katsayıı karekökü R r Korelasyo katsayısıa eşttr. Br çok yerde korelasyo katsayısı yere elrllk katsayısı verlmektedr.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi Regresyo ve Korelasyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo aalz, aralarıda sebep-souç lşks bulua k veya daha fazla değşke arasıdak lşky belrlemek ve bu lşky kullaarak o kou le lgl tahmler (estmato)

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Taımlayıcı İstatstkler br değerler dzs statstksel olarak geel özellkler taımlaya ölçülerdr Taımlayıcı İstatstkler Yer Göstere Ölçüler Yaygılık Ölçüler Yer Göstere Ölçüler Br dağılımı

Detaylı

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Taımlayıcı İstatstkler MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F..B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aksarayl aksarayl@deu.edu.tr Yer Ölçüler (Merkez Eğlm Ölçüler)

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics) Dr. Musa KILIÇ

Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics) Dr. Musa KILIÇ Taımlayıcı İstatstkler (Descrptve Statstcs) Dr. Musa KILIÇ TANIMLAYICI ÖRNEK İSTATİSTİKLERİ YER ÖLÇÜLERİ (Frekas dağılışıı abss eksedek durumuu belrtr.) DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ ( Frekas dağılışıı şekl belrtr.).

Detaylı

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlee ver düzeleerek çzelgelerle, graklerle suulması çoğu kez yeterl olmaz. Geel durumu yasıtacak br takım ölçülere gereksm vardır. Bu ölçüler verler yalızca özlü br bçmde belrtmekle

Detaylı

Sayısal Türev Sayısal İntegrasyon İnterpolasyon Ekstrapolasyon. Bölüm Üç

Sayısal Türev Sayısal İntegrasyon İnterpolasyon Ekstrapolasyon. Bölüm Üç Sayısal Türev Sayısal İtegrasyo İterpolasyo Ekstrapolasyo Bölüm Üç Bölüm III 8 III-. Pvot Noktaları Br ( ) oksyouu değer, geellkle ekse üzerdek ayrık oktalarda belrler. Bu oktalara pvot oktaları der. Bu

Detaylı

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR Ölçme, her deeysel blm temel oluşturur. Fzk blmde de teorler sıaması ç çeştl deeyler tasarlaır ve bu deeyler sırasıda çok çeştl ölçümler yapılır. Br fzksel celğ

Detaylı

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 03.05.013 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 1 Nede Örekleme? Öreklemde çalışmak ktlede çalışmakta daha kolaydır. Ktle üzerde çalışmak çok daha masraflı olablr. Çoğu durumda tüm ktleye ulaşmak

Detaylı

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması . Ders ĐSTATĐSTĐKTE SĐMÜLASYON Tahm Edcler ve Test Đstatstkler Smülasyo le Karşılaştırılması Đstatstk rasgelelk olgusu çere olay süreç ve sstemler modellemesde özellkle bu modellerde souç çıkarmada ve

Detaylı

Giriş. Değişkenlik Ölçüleri İSTATİSTİK I. Ders 5 Değişkenlik ve Asimetri Ölçüleri. Değişkenlik. X i ve Y i aşağıdaki gibi iki seri verilmiş olsun:

Giriş. Değişkenlik Ölçüleri İSTATİSTİK I. Ders 5 Değişkenlik ve Asimetri Ölçüleri. Değişkenlik. X i ve Y i aşağıdaki gibi iki seri verilmiş olsun: Grş İSTATİSTİK I Ders Değşkelk ve Asmetr Ölçüler Ortalamalar, serler karşılaştırılmasıda her zama yeterl ölçüler değldr. Ayı ortalamayı sahp serler arklı dağılım göstereblrler. Bu edele serler karşılaştırılmasıda,

Detaylı

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu Br KANUN ve Br TEOREM Büyük Türkçe Sözlük kau Đg. law Doğa olaylarıı oluş edeler ortaya koya ve gelecektek olayları öcede kestrme olaağı vere bağıtı; Newto kauu, Kepler kauları. (BSTS / Gökblm Termler

Detaylı

BEKLENEN DEĞER VE VARYANS

BEKLENEN DEĞER VE VARYANS BEKLEE DEĞER VE VARYAS.1. İadel ve adesz öreklemede tüm mümkü örekler.. Beklee değer.3. Varyas.4. İk değşke ortak dağılımı.5. İstatstksel bağımsızlık.6. Tesadüf değşkeler doğrusal kombasyolarıı beklee

Detaylı

denklemini sağlayan tüm x kompleks sayılarını bulunuz. denklemini x = 64 = 2 i şeklinde yazabiliriz. Bu son kompleks sayıları için x = 2iy

denklemini sağlayan tüm x kompleks sayılarını bulunuz. denklemini x = 64 = 2 i şeklinde yazabiliriz. Bu son kompleks sayıları için x = 2iy Ders Sorumlusu: Doç. Dr. Necp ŞİMŞEK Problem. deklem sağlaya tüm kompleks sayılarıı buluu. Çöüm deklem şeklde yaablr. Bu so y kompleks sayıları ç y yaalım. Bu taktrde deklemde, baı y ( ) y elde edlr. Burada

Detaylı

Değişkenler Arasındaki İlişkiler Regresyon ve Korelasyon. Dr. Musa KILIÇ

Değişkenler Arasındaki İlişkiler Regresyon ve Korelasyon. Dr. Musa KILIÇ Değşkeler Arasıdak İlşkler Regresyo ve Korelasyo Dr. Musa KILIÇ http://ks.deu.edu.tr/musa.klc 1. Grş Buda öcek bölümlerde celedğmz koular, br tek değşke ç yorumlamalar yapmaya yöelk statstk yötemler üzerde

Detaylı

Polinom İnterpolasyonu

Polinom İnterpolasyonu Polom İterpolasyou (Ara Değer Bulma Br foksyou solu sayıdak, K, R oktalarıda aldığı f (, f (,, f ( değerler bls (foksyou keds blmyor. Bu oktalarda geçe. derecede br tek, P a + a + a + + a (... polumu vardır

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

ĐÇI DEKILER 1. TEMEL ĐSTATĐSTĐK KAVRAMLAR VE OTASYO LAR 1

ĐÇI DEKILER 1. TEMEL ĐSTATĐSTĐK KAVRAMLAR VE OTASYO LAR 1 ĐÇI DEKILER Sayfa. TEMEL ĐSTATĐSTĐK KAVRAMLAR VE OTASYO LAR.. Grş.. Đstatstk.3. Populasyo.4. Örek.5. Brm.6. Parametre.7. Değşke 3.8. Ver ve Ver Tpler 3.9. Toplama Sembolü 4 ÇALIŞMA PROBLEMLERĐ 6. VERĐLERĐ

Detaylı

1. GAZLARIN DAVRANI I

1. GAZLARIN DAVRANI I . GZLRIN DRNI I İdeal Gazlar ç: lm 0 RT İdeal gazlar ç: RT Hacm() basıçla() değşk sıcaklıklarda değşm ekl.. de gösterlmştr. T >T 8 T T T 3 asıç T 4 T T 5 T 7 T 8 Molar Hacm ekl.. Gerçek br gazı değşk sıcaklıklardak

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

HAFTA 6 DEĞİŞEN VARYANS (HETEROSCEDASTICITY)

HAFTA 6 DEĞİŞEN VARYANS (HETEROSCEDASTICITY) HAFTA 6 DEĞİŞEN VARYANS (HETEROSCEDASTICITY) Klask doğrusal regresyo model öeml varsayımlarıda brs hata termler sabt varyaslı olduğudur. Bu varsayımı sağlamadığı durumda ler. Değşe varyası telğ edr?. Doğurduğu

Detaylı

Parametrik Olmayan İstatistik Çözümlü Sorular - 2

Parametrik Olmayan İstatistik Çözümlü Sorular - 2 Parametrk Olmaya İstatstk Çözümlü Sorular - Soru Böbrek hastalarıa at Kreat (KRT) değerlere lşk br araştırma yapılmak stemektedr. Buu ç rasgele seçle hastaya at Kreat değerler aşağıdak gb elde edlmştr

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Br veya brde fazla dağılışı karşılaştırmak ç kullaıla veya ayrıca örek verlerde hareketle frekas dağılışlarıı sayısal olarak düzeleye değerlere taımlayıcı statstkler der. Aalzlede

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aksarayl@deu.edu.tr Taımlayıcı İstatstkler Yer Ölçüler (Merkez Eğlm Ölçüler) Duyarlı Ortalamalar

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI

Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Doç. Dr. Mehmet AKSARALI www.mehmetaksarayl İstatstksel araştırmalarda k yada daha çok değşke arasıdak lşk celemes ç e çok kullaıla yötemlerde brs regresyo aalzdr. Değşkeler arasıdak lşk matematksel br

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

HĐPERSTATĐK SĐSTEMLER

HĐPERSTATĐK SĐSTEMLER HĐPERSTATĐK SĐSTELER Taım: Bütü kest zorları, şekldeğştrmeler ve yerdeğştrmeler belrlemes ç dege deklemler yeterl olmadığı sstemlere hperstatk sstemler der. Hperstatk sstemler hesabı ç, a) Dege deklemlere,

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek Fasal Yöetm Örek lar Güz 2015 Güz 2015 Fasal Yöetm Örek lar 2 Örek FİNNSL YÖNETİM ÖRNEKLER 1000 TL %10 fazde kaç yıl süreyle yatırıldığıda 1600 TL olur? =1000 TL, FV=1600 TL, =0.1 FV (1 ) FV 1600 (1 )

Detaylı

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma Kocael Üerstes Sosyal Blmler Esttüsü Dergs (4) 27 / 2 : 5-77 Açık Artırma Teors Üzere Br Çalışma Şeket Alper Koç Özet: Bu çalışmada haleler üzere teork r araştırma yapılacaktır. Belrl arsayımlar altıda

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Br veya brde azla dağılışı karşılaştırmak ç kullaıla ve ayrıca örek verlerde hareket le rekas dağılışlarıı sayısal olarak özetleye değerlere taımlayıcı statstkler der. Aalzlerde

Detaylı

4/16/2013. Ders 9: Kitle Ortalaması ve Varyansı için Tahmin

4/16/2013. Ders 9: Kitle Ortalaması ve Varyansı için Tahmin 4/16/013 Ders 9: Kitle Ortalaması ve Varyası içi Tahmi Kitle ve Öreklem Öreklem Dağılımı Nokta Tahmii Tahmi Edicileri Özellikleri Kitle ortalaması içi Aralık Tahmii Kitle Stadart Sapması içi Aralık Tahmii

Detaylı

REGRESYON VE KORELASYON ANALİZİ

REGRESYON VE KORELASYON ANALİZİ REGRESYON VE KORELASYON ANALİZİ.. Doğrusal İlşler.. Yalı (ast) Regreso... E Küçü Kareler Metodu a) Normal Delemler Çözümü ) Determat metodu c) Orj Kadırma... Regresou Stadart Sapması..3. Regresou Duarlılığı..4.

Detaylı

6. Uygulama. dx < olduğunda ( )

6. Uygulama. dx < olduğunda ( ) . Uygulama Hatırlatma: Rasgele Değşelerde Belee Değer Kavramı br rasgele değşe ve g : R R br osyo olma üzere, ) esl ve g ) ) < olduğuda D ) sürel ve g ) ) d < olduğuda g belee değer der. c R ve br doğal

Detaylı

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarhl ve 25391 sayılı Resm Gazete'de yayımlamıştır.) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayaak Madde 1 Bu Yöetmelğ amacı, 4857 sayılı İş Kauuu 53 ücü maddes

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İKT351 Ekonometri I, Ara Sınavı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İKT351 Ekonometri I, Ara Sınavı TOBB Ekoom ve Tekoloj Üverstes İKT351 Ekoometr I, Ara Sıavı Öğr.Gör.: Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ad, Soyad: Açıklamalar: Bu sıav toplam 100 pua değerde 4 soruda oluşmaktadır. Sıav süres 90 dakkadır ve

Detaylı

Önceki bölümde özetlenen Taylor metodlarında yerel kesme hata mertebesinin yüksek oluşu istenilen bir özelliktir. Diğer taraftan

Önceki bölümde özetlenen Taylor metodlarında yerel kesme hata mertebesinin yüksek oluşu istenilen bir özelliktir. Diğer taraftan III.5.RUNGE-KUTTA METODLARI Öcek bölümde özelee Talor meodlarıda erel kesme aa merebes üksek oluşu sele br özellkr. Dğer araa ürevler buluma ve esaplaması pek çok problem ç karmaşık ve zama alıcı olduğuda

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI III. Dinamik Programlama. Örnek 3: Tıbbi Müdahale Ekiplerinin Ülkelere Dağıtımı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI III. Dinamik Programlama. Örnek 3: Tıbbi Müdahale Ekiplerinin Ülkelere Dağıtımı YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI III Hafta Determstk Damk Programlama (devam) Damk Programlama Geçe derste küçük ölçekl problemler damk programlamayla yelemel olarak asıl çözüldüğüü gördük. Bu derste, öreklere devam

Detaylı

Đst201 Đstatistik Teorisi I

Đst201 Đstatistik Teorisi I Đst20 Đstatstk Teors I DERSĐN TÜRÜ Zorulu DERSĐN DÖNEMĐ Yaz DERSĐN KREDĐSĐ Ulusal Kred: (4, 0, 0 ) 4 KTS: 7 DERSĐN VERĐLDĐĞĐ Bölüm: Đstatstk 200/20 Öğretm Yılı DERSĐN MCI Đstatstğ matematksel temeller

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

Kİ-KARE TESTLERİ A) Kİ-KARE DAĞILIMI VE ÖZELLİKLERİ

Kİ-KARE TESTLERİ A) Kİ-KARE DAĞILIMI VE ÖZELLİKLERİ Kİ-KAR TSTLRİ A) Kİ-KAR DAĞILIMI V ÖZLLİKLRİ Örnekleme yoluyla elde edlen rakamların, anakütle rakamlarına uygun olup olmadığı; br başka fadeyle gözlenen değerlern teork( beklenen) değerlere uygunluk gösterp

Detaylı

Kİ-KARE TESTLERİ. şeklinde karesi alındığında, Z i. değerlerinin dağılımı ki-kare dağılımına dönüşür.

Kİ-KARE TESTLERİ. şeklinde karesi alındığında, Z i. değerlerinin dağılımı ki-kare dağılımına dönüşür. Kİ-KARE TESTLERİ A) Kİ-KARE DAĞILIMI VE ÖZELLİKLERİ Örnekleme yoluyla elde edlen rakamların, anakütle rakamlarına uygun olup olmadığı; br başka fadeyle gözlenen değerlern teork( beklenen) değerlere uygunluk

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

Korelasyon ve Regresyon

Korelasyon ve Regresyon Korelasyon ve Regresyon 1 Korelasyon Analz İk değşken arasında lşk olup olmadığını belrlemek çn yapılan analze korelasyon analz denr. Korelasyon; doğrusal yada doğrusal olmayan dye kye ayrılır. Korelasyon

Detaylı

değerine bu matrisin bir girdisi(elemanı,bileşeni) denir. Bir sütundan (satırdan) oluşan bir matrise bir sütun (satır) matrisi denir.

değerine bu matrisin bir girdisi(elemanı,bileşeni) denir. Bir sütundan (satırdan) oluşan bir matrise bir sütun (satır) matrisi denir. Bölüm 2 Matrsler aım 2.1 F br csm, m, brer doğal sayı olsu. a F ( 1,.., m; j 1,..., ) olmak üzere, a11... a1 fadese m satır sütuda oluşa (veya m tpde) br F matrs der. am 1... a m Böyle br matrs daha sade

Detaylı

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı)

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı) 3 TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ 3.1. Sapmasızlık 3.. Tutarlılık 3.3. Etkilik miimum varyas 3.4. Aralık tahmii (güve aralığı) İyi bir tahmi edici dağılımı tahmi edilecek populasyo parametresie yakı civarda

Detaylı

Mühendislikte Olasılık, İstatistik, Risk ve Güvenilirlik Altay Gündüz. Mühendisler için İstatistik Prof. Dr. Mehmetçik Bayazıt, Prof. Dr.

Mühendislikte Olasılık, İstatistik, Risk ve Güvenilirlik Altay Gündüz. Mühendisler için İstatistik Prof. Dr. Mehmetçik Bayazıt, Prof. Dr. İSTATİSTİK DERSİ (BAÜ Müh-Mm Fakültes Dr. Bau Yağcı KAYNAKLAR Mühedslkte Olasılık, İstatstk, Rsk ve Güvelrlk Altay Güdüz Blgsayar (Ecel Destekl Uygulamalı İstatstk Pro. Dr. Mustaa Akkurt Mühedsler ç İstatstk

Detaylı

Filbert Matrislerinin Normları İçin Alt ve Üst Sınırlar. The Upper and Lower Bounds For Norms of Filbert Matrices

Filbert Matrislerinin Normları İçin Alt ve Üst Sınırlar. The Upper and Lower Bounds For Norms of Filbert Matrices lert Matrsler Normları İç lt ve Üst Sıırlar Sülema Demrel Üverstes B Türe E Sarııar e Blmler Esttüsü Dergs - (00 - lert Matrsler Normları İç lt ve Üst Sıırlar Bahr TÜREN E SRIPINR Sülema Demrel Üverstes

Detaylı

Genelleştirilmiş Ortalama Fonksiyonu ve Bazı Önemli Eşitsizliklerin Öğretimi Üzerine

Genelleştirilmiş Ortalama Fonksiyonu ve Bazı Önemli Eşitsizliklerin Öğretimi Üzerine Geelleşrlmş Oralama Foksyou ve Bazı Öeml Eşszlkler Öğrem Üzere Gabl ADİLOV, Gülek TINAZTEPE & Serap KEALİ * Öze Armek oralama, Geomerk oralama, Harmok oralama, Kuvadrak oralama ve bular arasıdak lşk vere

Detaylı

İSTATİSTİK TAHMİN TEORİSİ

İSTATİSTİK TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİK TAHMİN TEORİSİ Yrd. Doç. Dr. Bület İ. GONCALOĞLU Geellikle iki tür tahmide yararlaılmakta Nokta tahmii (Tek değer tahmii) Aa kitle parametreleri bilimediği hallerde öreklerde elde edilmiş değerlerde

Detaylı

(DERS NOTLARI) Hazırlayan: Prof.Dr. Orhan ÇAKIR. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

(DERS NOTLARI) Hazırlayan: Prof.Dr. Orhan ÇAKIR. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü FİZ433 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI DERS NOTLARI Hazırlaya: Pro.Dr. Orha ÇAKIR Akara Üverstes, Fe Fakültes, Fzk Bölümü Akara, 7! İÇİNDEKİLER. LİNEER OLMAYAN DENKLEMLERİN KÖKLERİNİN BULUNMASI I/II. LİNEER

Detaylı

MÜHENDİSLER İÇİN İSTATİSTİK. Prof. Dr. Hüseyin Çelebi Ders Notları

MÜHENDİSLER İÇİN İSTATİSTİK. Prof. Dr. Hüseyin Çelebi Ders Notları MEÜ. Mühedslk Fakültes Jeoloj Mühedslğ Bölümü MÜHENDİSLER İÇİN İSTATİSTİK YÖNTEMLER VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Hüsey Çeleb Ders Notları Mers 007 Prof. Dr.-Ig. Hüsey Çeleb 1 Brkaç ülü sözü İstatstk! Matematğ

Detaylı

DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ 4. TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Ünite: 4 DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ. Doç. Dr. Yüksel TERZİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ 4. TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Ünite: 4 DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ. Doç. Dr. Yüksel TERZİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TAŞINMAZ GELİŞTİRME Üte: DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ Doç. Dr. üksel TERZİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ ÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER.1. GİRİŞ.. DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ..1. Değşm Geşlğ... Kartller Arası fark... Ortalama

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK İstatistiksel Tahminleme ve Hipotez Testlerine Giriş Dr. Öğr. Üyesi Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK İstatistiksel Tahminleme ve Hipotez Testlerine Giriş Dr. Öğr. Üyesi Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK İstatistiksel Tahmileme ve Hipotez Testlerie Giriş Dr. Öğr. Üyesi Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üiversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr

Detaylı

LİNEER OLMAYAN DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ-2

LİNEER OLMAYAN DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ-2 LİNEER OLMAYAN DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ SABİT NOKTA İTERASYONU YÖNTEMİ Bu yötemde çözüme gitmek içi f( olarak verile deklem =g( şeklie getirilir. Bir başlagıç değeri seçilir ve g ( ardışık

Detaylı

Quality Planning and Control

Quality Planning and Control Qualty Plag ad Cotrol END 3618 KALİTE PLANLAMA VE KONTROL Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI Dokuz Eylül Üverstes Edüstr Mühedslğ Aablm Dalı 1 Qualty Maagemet İstatstksel Proses Kotrol Kotrol Kartları 2 END 3618

Detaylı

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:7, Sayı:, Yıl:0, ss.57-70. Zama Skalasıda Bo-Co Regresyo Yötem Atlla Özur İŞÇİ Sbel PAŞALI GÖKTAŞ ATMACA 3 M. Nyaz ÇANKAYA 4 Özet Hata term

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Br veya brde azla dağılışı karşılaştırmak ç kullaıla ve ayrıca örek verlerde hareket le rekas dağılışlarıı sayısal olarak özetleye değerlere taımlayıcı statstkler der. Aalzlerde

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü umutokka@balikesir.edu.tr İSTATİSTİK DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN idrolik Aabilim Dalı Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü Bölüm 5 Örekleme

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

Asimetri ve Basıklık Ölçüleri Ortalamalara dayanan (Pearson) Kartillere dayanan (Bowley) Momentlere dayanan asimetri ve basıklık ölçüleri

Asimetri ve Basıklık Ölçüleri Ortalamalara dayanan (Pearson) Kartillere dayanan (Bowley) Momentlere dayanan asimetri ve basıklık ölçüleri Asmetr ve Basıklık Ölçüler Ortalamalara dayanan (Pearson) Kartllere dayanan (Bowley) omentlere dayanan asmetr ve basıklık ölçüler Yrd. Doç. Dr. Tjen ÖVER ÖZÇELİK tover@sakarya.edu.tr III. Asmetr ve Basıklık

Detaylı

=... 29 İÇİNDEKİLER. E(X) = k... 22. 3.5. Pascal (Negatif Binom) Dağılımı... 22 1. 3.6. Hipergeometrik Dağılım... 22. N y= ... 24

=... 29 İÇİNDEKİLER. E(X) = k... 22. 3.5. Pascal (Negatif Binom) Dağılımı... 22 1. 3.6. Hipergeometrik Dağılım... 22. N y= ... 24 İÇİNDEKİLER SİMGE LİSTESİ... KISALTMA LİSTESİ... v ÇİZELGE LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... v ÖNSÖZ... v ÖZET... x ABSTRACT... x GİRİŞ... BÖLÜM : OLASILIK DAĞILIMLARI VE OLASILIK YOĞUNLUKLARI... BÖLÜM : OLASILIK

Detaylı

KUVVET SİSTEMLERİ KUVVET. Vektörel büyüklük. - Kuvvetin büyüklüğü - Kuvvetin doğrultusu - Kuvvetin uygulama noktası - Kuvvetin yönü. Serbest vektör.

KUVVET SİSTEMLERİ KUVVET. Vektörel büyüklük. - Kuvvetin büyüklüğü - Kuvvetin doğrultusu - Kuvvetin uygulama noktası - Kuvvetin yönü. Serbest vektör. İ.T.Ü. aka akültes ekak Aa Blm Dalı STATİK - Bölüm KUVVET SİSTELEİ KUVVET Vektörel büyüklük - Kuvvet büyüklüğü - Kuvvet doğrultusu - Kuvvet uygulama oktası - Kuvvet yöü S = (,,..., ) = + +... + = Serbest

Detaylı

III.4. YÜKSEK MERTEBE TAYLOR METODLARI. ( t)

III.4. YÜKSEK MERTEBE TAYLOR METODLARI. ( t) III.4. YÜKSEK MEREBE AYLOR MEODLARI Saısal tekkler amacı mmum çaba le olablğce uarlı aklaşımlar ele etmektr. Bu eele çeştl aklaşım ötemler vermllğ karşılaştıracak br krtere gereksm varır. İlk ele alıacak

Detaylı

5.1 Olasılık Tarihi. 5.2. Temel Olasılık Kavramları

5.1 Olasılık Tarihi. 5.2. Temel Olasılık Kavramları 5 OLSILIK 5.. Olasılık Tarh 5.. Temel Olasılık Kavramları 5.3. Deeysel Olasılık 5.4. Temel olasılık Teoremler 5.5. Olasılığı Tolaablrlk Kuralı: 5.6. Olasılığı çarım kuralı: 5.7. Değl ağıtısı: 5.8. Koşullu

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ ( ) (TRANSLOG MALİYET FONKSİYONU UYGULAMASI) Yaşar AKÇAY 1 Kemal ESENGÜN 2

TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ ( ) (TRANSLOG MALİYET FONKSİYONU UYGULAMASI) Yaşar AKÇAY 1 Kemal ESENGÜN 2 l Ta rr ım ı Ekooms Kog rres 6-8 - Eylül l 2000 Tek rrdağ TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ (980-998) (TRANLOG MALİYET FONKİYONU UYGULAMAI) Yaşar AKÇAY Kemal EENGÜN 2. GİRİŞ Türkye tarımı

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

Doğrusal Korelasyon ve Regresyon

Doğrusal Korelasyon ve Regresyon Doğrusal Korelasyon ve Regresyon En az k değşken arasındak lşknn ncelenmesne korelasyon denr. Kşlern boyları le ağırlıkları, gelr le gder, öğrenclern çalıştıkları süre le aldıkları not, tarlaya atılan

Detaylı

BÖLÜM 4 KLASİK OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ (KISITLI OPTİMİZASYON)

BÖLÜM 4 KLASİK OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ (KISITLI OPTİMİZASYON) BÖÜM 4 KASİK OPTİMİZASYON TEKNİKERİ KISITI OPTİMİZASYON 4. GİRİŞ Öcek bölülerde de belrtldğ b optzaso probleler çoğuluğu kısıtlaıcı oksolar çerektedr. Kısıtlaasız optzaso problelerde optu değer ede oksou

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz;

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz; Öre A. Bezer pe 40 güç ayağıı dayama süreler aşağıda gbdr. Geşlelmş reas ablosu oluşuruuz;, 4,7 3, 3,4 3,3 3, 3,9 4, 3,4 4, 3,8 3,7 3,6 3,8 3,7 3,0,,6 3, 3,,6,9 3, 3,0 3,3 4,3 3, 4, 4,6 3, 3,3 4,4 3,9,9

Detaylı

ˆp x p p(1 p)/n. Ancak anakütle oranı p bilinmediğinden bu ilişki doğrudan kullanılamaz.

ˆp x p p(1 p)/n. Ancak anakütle oranı p bilinmediğinden bu ilişki doğrudan kullanılamaz. YTÜ-İktisat İstatistik II Aralık Tahmii II 1 ANAKÜTLE ORANININ (p GÜVEN ARALIKLARI (BÜYÜK ÖRNEKLEMLERDE Her birii başarı olasılığı p ola birbiride bağımsız Beroulli deemeside öreklemdeki başarı oraıı ˆp

Detaylı

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR?

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR? İÇİ ÖREKEME YAPIIR? Zama Kısıdı Maliyeti Azaltma Hata Oraıı Azaltma Souca Ulaşma Hızı Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRİOĞU Araş.Gör. Efe SARIBAY Örekleme Teorisi kousuu içide, Örekleme Tipleri populasyoda örek

Detaylı

TABAKALI ŞANS ÖRNEKLEME

TABAKALI ŞANS ÖRNEKLEME 6 TABAKAI ŞA ÖREKEME 6.. Populasyo ortalaması ve populasyo toplamıı tam 6.. Populasyo ortalamasıı ve toplamıı varyası 6... Populasyo ortalamasıı varyası 6... Populasyo toplamıı varyası 6..3. Ortalama ve

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

IŞIĞIN KIRILMASI. 1. Ortamların kırılma indisleri n K. , n M. , n L. arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. > n L. > n K. n M. > n M. n L. n K.

IŞIĞIN KIRILMASI. 1. Ortamların kırılma indisleri n K. , n M. , n L. arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. > n L. > n K. n M. > n M. n L. n K. BÖÜ ŞĞ RAS AŞTRAAR ÇÖZÜER ŞĞ RAS Ortamları kırılma dsler,, arasıdak lşk aşağıdak gbdr 9 > > > > > > 6 0 > > > > > > 7 > > > > > > 0 7 0 0 > > > > > 76 OPTİ 7 0 0 > > > > > > 0 θ θ > > > > > > 9 0 O > >

Detaylı

X = 11433, Y = 45237,

X = 11433, Y = 45237, A.Ü. SBF, IV Malye EKONOMETRİ I ARA SINAVI 4..006 Süre 90 dakkadır..,. ve 3. sorular 0 ar, 4. ve 5. sorular 30 ar pua, ödev 0 pua değerdedr. Tüm formüller ve şlemlerz açıkça gösterz. ) Y = Xβ + u doğrusal

Detaylı

Operasyonel Risk İleri Ölçüm Modelleri

Operasyonel Risk İleri Ölçüm Modelleri Bakacılar Dergs, Sayı 58, 006 Grş Operasyoel Rsk İler Ölçüm Modeller Çalışma k bölümde oluşmaktadır. İlk bölümde operasyoel rskler ölçülmes kapsamıda hag ler ölçüm modeller kullaılması gerektğ, söz kousu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler... İÇİNDEKİLER Ö Söz... Poliomlar... II. ve III. Derecede Deklemler... Parabol... 9 II. Derecede Eşitsizlikler... 8 Trigoometri... 8 Logaritma... 59 Toplam ve Çarpım Sembolü... 7 Diziler... 79 Özel Taımlı

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

WEİBULL DAĞILIMININ ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

WEİBULL DAĞILIMININ ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İstabul Tcaret Üverstes Sosal Blmler Dergs Yıl:8 Saı:5 Bahar 2009 s.73-87 WEİBULL DAĞILIMII ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİ İSTATİSTİKSEL TAHMİ YÖTEMLERİİ KARŞILAŞTIRILMASI Flz ÇAKIR ZEYTİOĞLU* ÖZET Güümüzde

Detaylı

KONTROL KARTLARI 1)DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL KARTLARI

KONTROL KARTLARI 1)DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL KARTLARI 1 KONTOL KATLAI 1)DEĞİŞKENLE İÇİN KONTOL KATLAI Ölçe,gözle veya deey yolu le elde edle verler değşke(ölçüleblr-sürekl) ve özellk (sayılablr-keskl) olak üzere başlıca k gruba ayrılır. Değşke verler belrl

Detaylı

Ölçme Hataları ve Normal Dağılım

Ölçme Hataları ve Normal Dağılım Ölçme Hataları ve Normal Dağılım Yıl 967. Fzk ders mekak laoratuarıda rc laoratuar. Kousu: Ölçme ve çft kefel terazler hassasyet. Mesaj: ey ölçerse ölç, ölçmek stedğ şey ulamazsı, ölçü alet hassasyet sıırları

Detaylı

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+...

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+... MC formülüü doğruluğuu tümevarım ilkesi ile gösterelim. www.matematikclub.com, 00 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri Tümevarım Metodu : Matematikte kulladığımız

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir.

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir. HİPOTEZ TETLERİ İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adladırılır. Ortaya atıla doğru veya yalış iddialara hipotez deir. Öreği para hilesizdir deildiğide bu bir hipotezdir. Ortaya atıla iddiaya

Detaylı

İSTATİSTİKSEL TAHMİN. Prof. Dr. Levent ŞENYAY VIII - 1 İSTATİSTİK II

İSTATİSTİKSEL TAHMİN. Prof. Dr. Levent ŞENYAY VIII - 1 İSTATİSTİK II 8 İSTATİSTİKSEL TAHMİN 8.. İstatistiksel tahmileyiciler 8.. Tahmileyicileri Öellikleri 8... Sapmasılık 8... Miimum Varyaslılık 8..3. Etkilik 8.3. Aralık Tahmii 8.4. Tchebysheff teoremi Prof. Dr. Levet

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ Bu bölümdeki yötemler, bilimeye POPULASYON PARAMETRE değeri hakkıda; TAHMİN yapmaya yöelik ve, KARAR vermekle ilgili, olmak üzere iki grupta icelemektedir. Parametre

Detaylı

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK Derleye Osma EKİZ Eskişehir Fatih Fe Lisesi. GİRİŞ Poliomları idirgeebilmesi poliomları sıfırlarıı bulmada oldukça öemlidir. Şimdi poliomları idirgeebilmesi ile ilgili bazı

Detaylı

AKT202 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK II ÖDEV 2 ÇÖZÜMLERİ. için gerekli en küçük örneklem büyüklüğünü Neyman-Pearson teoremi yardımıyla saptayınız.

AKT202 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK II ÖDEV 2 ÇÖZÜMLERİ. için gerekli en küçük örneklem büyüklüğünü Neyman-Pearson teoremi yardımıyla saptayınız. AKT0 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK II ÖDEV ÇÖZÜMLERİ 1. σ = 4 varyası ile ormal dağılıma sahip bir kitlede büyüklüğüde bir rasgele öreklem seçilsi. H 0 : μ = 14 ve H s : μ = 16 hipotezleri içi 1. tür hata α

Detaylı

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) Yazılım Ürü Gözde Geçrmeler Öem, Hazırlık Sürec ve Br Uygulama Öreğ The Importace of the Software Product Revews, Preparato

Detaylı

Yüksek Mertebeden Sistemler İçin Ayrıştırma Temelli Bir Kontrol Yöntemi

Yüksek Mertebeden Sistemler İçin Ayrıştırma Temelli Bir Kontrol Yöntemi Yüksek Mertebede Sstemler İç Ayrıştırma Temell Br Kotrol Yötem Osma Çakıroğlu, Müjde Güzelkaya, İbrahm Eks 3 Kotrol ve Otomasyo Mühedslğ Bölümü Elektrk Elektrok Fakültes İstabul Tekk Üverstes,34369, Maslak,

Detaylı

TEZ ONAYI Nur ÇELİK tarafıda hazırlaa ANOVA Modellerde Çarpık Dağılımlar Kullaılarak Dayaıklı İstatstksel Souç Çıkarımı ve Uygulamaları adlı tez çalış

TEZ ONAYI Nur ÇELİK tarafıda hazırlaa ANOVA Modellerde Çarpık Dağılımlar Kullaılarak Dayaıklı İstatstksel Souç Çıkarımı ve Uygulamaları adlı tez çalış ANKARA ÜNİVERSİTESİ EN BİLİERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANOVA MODELLERİNDE ÇARPIK DAĞILIAR KULLANILARAK DAYANIKLI İSTATİSTİKSEL SONUÇ ÇIKARIMI VE UYGULAMALARI Nur ÇELİK İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 0

Detaylı

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Kümeler ve Foksiyolar A ı bir elemaıa B i yalız bir elemaıı eşleye bağıtıya bir foksiyo deir. f : A B, Domf = U A ve ragef B dir. Taım 1.1.1. f : A B foksiyou içi V A olsu.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI DAĞILIMLAR İÇİN EN ÇOK OLABİLİRLİK VE FARKLI KAYIP FONKSİYONLARI ALTINDA BAYES TAHMİN EDİCİLERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Gülca GENCER

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı