K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır."

Transkript

1 İstatistiksel güven aralıkları uygulamalarında normallik (normal dağılıma uygunluk) oldukça önemlidir. Kullanılan parametrik istatistiksel tekniklerin geçerli olabilmesi için populasyon şans değişkeninin normal dağılıma uyması gerekir. Örneğin, Ki-Kare Testleri normal dağılımı da içeren her hangi bir dağılıma uygulanabilir. Bu bölümde dağılımların normallik testinde kullanılabilecek iki parametrik olmayan test tekniği açıklanmıştır. Bu teknikler Kolmogorov- Smirnov K-S veya Lilliefors testi olarak bilinirler. K-S testi daha kolay uygulanmaktadır. K-S Testi K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır. F( X ) P( X x ) Örnek yığılmalı dağılım fonksiyonu S(x), seçilen bir x değerine eşit veya daha küçük olan örnek değerinin oranını tanımlar. S(x) aşağıdaki gibi hesaplanır. Örnek: 10 gözlemli bir çalışmada: olsun Önce gözlem değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanır X=80, toplam gözlem değerinin en küçüğü olduğundan bu değere eşit veya daha küçük değerde olan gözlemlerin oranı ; S(80)=1/10 =0.10 olur. Benzer olarak, 10 değerin 2 si 89 a eşit veya daha küçüktür. (80 ve 89) bunların oranı ise; S(89)=2/10=0.20 olur. Kalanları benzer olarak düzenleyelim. X S(x) Bu gözlem değerlerinin ortalaması µ=100 ve standart sapması σ=10 olan ve normal dağılım gösteren bir yığından çekildiği varsayılırsa, H 0 :Veriler µ=100 ve standart sapması σ=10 olan ve normal dağılım gösteren bir yığından çekildiği söylene bilir mi? H 1 : Hayır veriler normal dağılıştan çekilmemiştir.

2 X için yığılımlı F(X) hesaplanması F ( 80) P( x 80) x F( 80) P ( 2) P Z olur Benzer hesaplamalarla xler e karşı gelen ölçümler yapılır. X F(X)=P(X x) 80 P(X 80)=P(Z -2)= P(X 89)=P(Z -1.1)= P(X 93)=P(Z -0.7)= P(X 97)=P(Z -0.3)= P(X 102)=P(Z 0.2)= P(X 103)=P(Z 0.3)= P(X 105)=P(Z 0.5)= P(X 108)=P(Z 0.8)= P(X 110)=P(Z 1.0)= P(X 121)=P(Z 2.1)= Eğer H 0 : Hipotezi doğru ise, bütün x değerleri için F(X) ve S(X) değerleri benzer olmalıdır. Buna karşın, eğer H 0 hipotezi yanlış ise, en azından bazı x değerleri için F(X) ile S(x) arasında büyük farklar olacaktır. F(X) ile S(X) arasındaki farkların en büyüğünün mutlak değeri (D) test istatistiği olarak tanımlanır. Test istatistiği; D=max [F(X)-S(X)] olur D nin hesaplanması için, önce her bir x değeri için F(X) ile S(X) arasındaki fark hesaplanır. Bu farkların en büyük mutlak değere sahip olanı test istatistiği olarak belirlenir. Farklar aşağıda hesaplanmıştır. X F(X) S(X) F(X)-S(X) [F(X)-S(X)] =D Değerler incelendiğinde en büyük mutlak fark değerinin D= olduğu görülür. Eğer, D değeri D >F(X)-S(X) ise H 0 hipotezi ret edilir.

3 Bu farkın büyüklüğüne karar vermek için ilgili tablo Ek çizelge 10 da verilmiştir. Kritik değerler α=0.05, α=0.10, ve α=0.20 önem seviyelerinde n=1 40 a kadar için verilmiştir. Eğer, örnek hacmi n>40 ise, kritik değer Α- α=0.20 için B- α=0.10 için TH TH 1.07, olur. n 1.22, olur n C- α=0.050 için TH 1.36, olur n D- α=0.02 için Ağer, TH 1.52, olur n Sonuç: Yukarıdaki örnek veriler için hesaplanan test istatistiği D= değeri, α=0.05 önem seviyesindeki n=10 değerine karşılık gelen kritik tablo değeri olan değeri ile karşılaştırılır. D= olduğundan Ho hipotezi kabul edilir. Yorum: Verilerin µ=100 ve standart sapması σ=10 olan ve normal dağılım gösteren bir yığından çekildiğini söylemek için yeterli destek bulunmaktadır. II- LİLLİEFORS TESTİ Çoğu uygulamada, normallik testi yapılacak populasyonun ortalaması ve varyansı bilinmemektedir. Oysa K-S Testinde, bu parametrelerin bilindiği kabul edilmektedir. İşte bu Lilliefors Testi K-S testine benzemektedir. Ama, Lilliefors testi Populasyon varyansı ve ortalamasının bilinmediği populasyonların normallik testinin yapılmasına yarar. Aradaki fark nedir diye sorulursa; F(X) in hesaplanmasında (µ ve σ yerine) örnek ortalaması ve standart sapması s nin kullanıldığını bileceğiz. X, S örnek sonuçları istatistiktir. Örnek yığılımlı dağılım fonksiyonu S(X) in hesaplanması ve test istatistiği D nin hesaplanması, K-S testindekilerle aynıdır. Hesaplanan D, test istatistiği Lilliefors test tablo sonuçları ile karşılaştırılır. Eğer D> Tablo değeri ise Ho hipotezi ret edilir. ÖRNEK: Bizim işletmede günlük süt üretimi kakında hipotez testi yapmak üzere rasgele seçilen 15 günlük süt üretim miktarları litre olarak hesaplanmış ve aşağıda verilmiştir Bu bulgulara göre, işletmemizin günlük süt üretiminin normal dağılıp dağılmadığını α=0.05 önem seviyesinde test ediniz.

4 ÇÖZÜM: Populasyon ortalamsı ve varyansı bilinmediğinden, normallik testi Lilliefors testi ile yapılabilir. Verilerin ortalama ve standart sapma değerlerini hesaplayalım. X=96.47, s=4.85 olarak bulunur. Testin uygulanması K_S testindeki işlemlerle aynıdır. Veriler sıraya dizilecek, S(X), F(X) ve mutlak değeleri tabloda verilmiştir. Hesaplamalardan sonra F(X) ve S(X) farkları ve en büyük mutlak fark değeri bulunacak. D istatistiğ tablo değeri ile karşılaştırılacaktır. Örnek ve populayon Yığılmalı Olasılık değerleri X S(X) F(X) 88 1/15=0.067 x P( x 88) P( Z 1.75) /15=0.133 x P( x 91) P( Z 1.13) /15=0.200 x P( x 92) P( Z 0.92) /15=0.267 x P( x 93) P( Z 0.72) /15=0.400 x P( x 94) P( Z 0.51) /15=0.533 x P( x 95) P( Z 0.30) /15=0.600 x P( x 96) P( Z 0.10) /15=0.667 x P( x 98) P( Z 0.32) /15=0.867 x P( x 101) P( Z 0.93) /15=0.933 x P( x 103) P( Z ) /15=1.00 x P( x 105) P( Z 1.76) İlgili Teorik tabloda n=15 ve α=0.01 için kritik değer =0.257 olarak bulunuyor. D= olduğundan, Ho Hipotezi kabul edilir. İşletmemizdeki günlük süt üretiminin verileri NORMAL dağılır diyebiliriz.

5 MUTLAK FARKLAR VE LİLLİEFORS TEST İSTATİSTİĞİ X F(X) S(X) F(X)-S(X) F(X)-S(X) =D Örnekteki verilere birde SPSS Paket programında Normallik testi uygulayalım. Örnek : olsun. H 0 :Veriler µ=100 ve standart sapması σ=10 olan ve normal dağılım gösteren bir yığından çekildiği söylene bilir mi? H 1 : Hayır veriler normal dağılıştan çekilmemiştir. 1. Adım

6 2. Adım

7 3. Adım 4. Adım

8 5. Adım Descriptives Statistic Std. Error Gunluk süt üretimi Mean 100,8000 3, % Confidence Interval for Mean Lower Bound 92,4863 Upper Bound 109,1137 5% Trimmed Mean 100,8333 Median 102,5000 Variance 135,067 Std. Deviation 11,62182 Minimum 80,00 Maximum 121,00 Range 41,00 Interquartile Range 16,50 Skewness -,150,687 Kurtosis,293 1,334 Tests of Normality Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic df Sig. Statistic df Sig. Gunluk süt üretimi,141 10,200 *,989 10,995 a. Lilliefors Significance Correction VERİLERİN NORMAL DAĞILIŞA UYDUĞU GÖRÜLÜYOR *. This is a lower bound of the true significance.

9

10 Örnek: Kız ve Erkek öğrencilerin Biyoistatistik sınav hata puanları dağılımı verilmiştir Tablo Kız ve Erkeklerin Puan dağılımı Hata Puanı fk fe Kız ve Erkek öğrencilein hata puanlarına göre dağılımlarında fark olup olmadığını iki örnek K-S testi ile test ediniz. SPSS te veriler X= Hata PUANI stununa girilir.. Cinsiyet değişkeni için de Y=Cinsiyet stununa girilir. (Cinsiyet E=1, Cinsiyet K=0) olarak kodlanır. Çözüm K-S Testi için Non Parametri test kısmında 2 Independent Sample seçeneği seçilerek veriler ilgili yerlere atanır.

11 Çözüm: SPSS te veri girişi için

12 Çıktılar şöyledir. Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Frequencies Cinsiyet N Hata Puani, ,00 10 Total 20 Test Statistics a Hata Puani Most Extreme Differences Absolute,700 Positive,000 Negative -,700 Kolmogorov-Smirnov Z 1,565 Asymp. Sig. (2-tailed),015 a. Grouping Variable: Cinsiyet Yorum: ERKEK ve KIZ öğrencilerin hata puanları türdeş değildir. Kızların hata puanları dağılımı, erkeklerin hata puanı dağılımından önemli düzeyde pozitif uçta yer almaktadır. Kızların hata Puanları, Erkeklerin hata puanlarından daha yüksektir.

13 K-S Tek Örnek Testi Örnek çözüm: Hasta kal. Gun Sayısı Birey Sayısı Bireylerin Tifoya yakalanma ve hastanede kalma günlerine göre dağılımlarında veriler normal dağılışa uyuyor mu? K-S testi ile Test ediniz. KAYNAK: AlimIşık Prof.Dr. İstatistik - II BETA BASIM A.Ş. BAYRAMPAŞA /İSTANBUL 2006 Kazım Özdamar. Paket Programlar ile İstatistiksel veri Analizi KAAN KİTAP EVİ 1999

14 Yorum: Tifoya yakalananların hastanede kalış günleri Normal dağılışa uyuyor P=0.953

Sıralı Verilerle Yapılan Testler Mann-Whitney U Testi

Sıralı Verilerle Yapılan Testler Mann-Whitney U Testi Sıralı Verilerle Yapılan Testler Mann-Whitney U Testi Parametrik testlerin, normal dağılım varsayımına dayandığını, normal dağılıma sahip olmayan veriler üzerinde kullanıldığında, elde edilen sonuçların

Detaylı

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 3, Sayfa 19-6, Eylül 006 Vol.45, No.3, pp 19-6, September 006 İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ Determination of Variation

Detaylı

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI Grup sayısı ikiye geçtiğinde tüm grupların bağımsız iki grup testleri ile ikişerli analiz düşünülebilir. Ancak bu yaklaşım, karşılaştırmalar bağımsız olmadığından

Detaylı

UYGULAMA 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİK DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI

UYGULAMA 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİK DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI 1 UYGULAMA 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİK DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI Örnek 1: Ders Kitabı 3. konuda verilen 100 tane yaş değeri için; a. Aritmetik ortalama, b. Ortanca değer, c. Tepe değeri, d. En küçük ve en

Detaylı

Çoğu araştırmada seçilen örnekler araştırmanın yapısı gereği birbirinden bağımsız olmayabilir.

Çoğu araştırmada seçilen örnekler araştırmanın yapısı gereği birbirinden bağımsız olmayabilir. Bağımlı Örneklerde Ki-Kare testi -- Mc Nemar Testi Çoğu araştırmada seçilen örnekler araştırmanın yapısı gereği birbirinden bağımsız olmayabilir. Örnek: Sigara içmeyle ilgili bir çalışmada, kişilere sigarayı

Detaylı

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri I Ders Notları Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN 1 Tek Örneklem İşaret Testi İşaret Testi parametrik olmayan prosedürler içinde en eski olanıdır. Analiz yapılırken serideki verileri artı ve

Detaylı

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 3, 2013 (1-16) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 3, 2013 (1-16) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER A) Normal Dağılım ile İlgili Sorular Sayfa /4 Hamileler ile ilgili bir araştırmada, bu grubun hemoglobin değerlerinin normal dağılım gösterdiği

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1357 Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama Ömay ÇOKLUK* Öz Lojistik regresyon analizinin temel odağı,

Detaylı

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU TURKLAB Rehber 01 KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU Doç. Dr. Aysun Yılmaz TURKLAB- KALIBRASYON VE DENEY LABORATUVARLARI DERNEĞI Büyükdere Cad. Gökfiliz İşhanı Kat:3 Biruni Laboratuvarı

Detaylı

ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ

ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ Gözde AKYOL, Damlasu S. BAĞCAZ, Can GÖLOĞLU, Ö. Seyfullah HASIRĠPĠ, Ali O. ÖZERHAN, Esra UYANIK DanıĢman: Dr. Ersin ÖĞÜġ ÖZET

Detaylı

608 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

608 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 68 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 213 Parametrik Riske Maruz Değer Hesaplamasında Volatilitenin Modellenmesi: Türkiye de Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama Volatility Modelling

Detaylı

İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ

İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Hüseyin Taştan Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, email: tastan@yildiz.edu.tr YTÜ-İktisat İstatistik

Detaylı

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 25 SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ Bolu İzzet Baysal

Detaylı

Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği:Bir Meta-Analiz Çalışması

Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği:Bir Meta-Analiz Çalışması Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği:Bir Meta-Analiz Çalışması Arş.Gör Mehmet Can Şahin mcsahin@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Yrd. Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri. Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF

Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri. Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF 1 Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF Simpson Paradoksu Erkek adayların %44 ü kabul edilirken, kadınların sadece 33% ü kabul edilmiştir. Bu ayırımcılık anlamına

Detaylı

Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları

Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları 1 Şans Değişkeni: Bir dağılışı olan ve bu dağılışın yapısına uygun frekansta oluşum gösteren değişkendir.

Detaylı

VEKTÖR OTOREGRESİF MODELLERİN ETKİ TEPKİ FONKSİYONLARININ GÜVEN ARALIKLARININ GÜVENİRLİLİĞİ

VEKTÖR OTOREGRESİF MODELLERİN ETKİ TEPKİ FONKSİYONLARININ GÜVEN ARALIKLARININ GÜVENİRLİLİĞİ VEKTÖR OTOREGRESİF MODELLERİN ETKİ TEPKİ FONKSİYONLARININ GÜVEN ARALIKLARININ GÜVENİRLİLİĞİ Yrd.Doç Dr. Bülent Güloğlu 1 Abstract : In this study, we firstly focus on the construction of confidence interval

Detaylı

SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2

SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 ISBN: 978-605-137-236-5

Detaylı

Sağlık Alanında Kullanılan İlişki Katsayıları

Sağlık Alanında Kullanılan İlişki Katsayıları Sağlık Alanında Kullanılan İlişki Katsayıları Selin Aslan, Fatma Nur Akyol, Selin Dibooğlu, Barış Kantarcı, Deniz Serim Korkmaz Danışmanlar: Ersin Öğüş, A. Canan Yazıcı ÖZET Tıp alanında yapılan araştırmalarda

Detaylı

ARAŞTIRMALARDA GRUPLAR ARASI FARKIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA (POST-HOC) TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMALARDA GRUPLAR ARASI FARKIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA (POST-HOC) TEKNİKLERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 51-64, ELAZIĞ-2009 ARAŞTIRMALARDA GRUPLAR ARASI FARKIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

Türkiye'nin AB Sürecinde Üyelik Potansiyelinin Tarımsal ve Diğer Bazı Önemli Kriterler Açısından Belirlenmesi

Türkiye'nin AB Sürecinde Üyelik Potansiyelinin Tarımsal ve Diğer Bazı Önemli Kriterler Açısından Belirlenmesi 35 Türkiye'nin AB Sürecinde Potansiyelinin Tarımsal ve Diğer Bazı Önemli Kriterler Açısından Belirlenmesi Özet Murat CANKURT 1 Cihat GÜNDEN 2 Bülent MİRAN 3 Tarım, Türkiye için Avrupa Birliği ne (AB) üyelikte

Detaylı

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 989 Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

Yokluk Hipotezi Anlamlılık Testi ve Etki Büyüklüğü Tartışmalarının Psikoloji Araştırmalarına Yansımaları

Yokluk Hipotezi Anlamlılık Testi ve Etki Büyüklüğü Tartışmalarının Psikoloji Araştırmalarına Yansımaları Yokluk Hipotezi Anlamlılık Testi ve Etki Büyüklüğü Tartışmalarının Psikoloji Araştırmalarına Yansımaları İdil Işık* Psikoloji araştırmalarında nicel verinin analizi için kullanılan istatistiksel testlerin

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 17 38 (2008) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN

Detaylı

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA ÖZET. - Bu araştırmada seçme gerektiren, kısa cevaplı ve doğru-yanlış test maddelerinin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TURİST REHBERLİĞİ

Detaylı