Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek Deniz Üstü Araçları TaĢıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek Deniz Üstü Araçları TaĢıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi"

Transkript

1 Özel Çevre Koruma Kurumu BaĢkanlığı Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek Deniz Üstü Araçları TaĢıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi Final Raporu Deniz Mühendisliği AraĢtırma Merkezi ĠnĢaat Müh.Böl. ODTÜ 19 Kasım 2007

2 Ġçindekiler Ġçindekiler... 2 Çizimler... 4 Fotoğraflar... 6 Ekler... 7 Önsöz... 8 Özet Abstract GiriĢ Kıyı ve Deniz Turizminde Genel Durum Göcek Bölgesi Genel Durumu Meteorolojik KoĢullar Rüzgar ve Dalga Ġklimi Sıcaklık Jeoloji Su Kaynakları Yeraltı ve Yerüstü Suları Ġçme ve Kullanma Suyu UlaĢım Nüfus Sosyal Yapı Ekonomik Yapı Sektörel Dağılım Tarım ve Hayvancılık Madencilik Hizmet Turizm Ekonomik GeliĢme Potansiyelleri Arazi Kullanımı ve Bina Durumları Arazi Kulanımı Bina Durumları Turizm ve Yat Turizmi Veri Toplama ve ĠĢleme ÇalıĢmaları Kıyı Çizgisi Haritalama ÇalıĢması Yer Kontrol Noktaları Belirleme ÇalıĢması Kıyı Çizgisinin Düzeltilmesi Su Kalitesi Ġzleme ÇalıĢmaları Göcek Belediyesi`nden Elde Edilen Veriler ÖÇKKB`dan Alınan Veriler Harita Genel Komutanlığı`ndan Satın Alınan Veriler NĠK Sistem`den Satın Alınan Veriler Mapa (Yat Bağlama Halkaları) Noktaları Ġmar Planları Kaynak AraĢtırmaları KiĢisel GörüĢmeler Fotoğraf, Video Çekimleri ve Su Üstü Araçların Sayımı Fotoğraf ve Video Çekimleri Yazılım ile Tekne Sayımı Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) OluĢturulması

3 4.15. Göcek Hidrografik ve OĢinografik 1.Etap Deniz AraĢtırmaları Batimetrik AraĢtırmalar OĢinografik AraĢtırmalar Batimetrik verilerin ĠĢlenmesi Batimetrik ve OĢinografik Sonuçlar Batimetrik Yapı Göcek Körfezi ve Civarı Kıyı ve Deniz Alanları Tür ve Habitatlarının Tespiti Projesi Modelleme ÇalıĢmaları Göcek Çevre Koruma Bölgesi Kıyı Alanları Duyarlılık Modeli ÇalıĢması Göcek Koyu Rüzgar ve Gel Git Etkisi Ġle Su Çevrim Matematiksel Modelleme ÇalıĢması Temel Denklemler ve Sayısal Meodelleme MIKE 21 HD Rüzgar ve Gel-Git Etkisinin Akıntı Sistemi Üzerindeki Etkisinin Modellenmesi Deniz Üstü Araçlar için Ön Bilgiler Atıksu Miktarı, Kanalizasyon ġebekesi ve Arıtma Tesisi Kıyısal Atıksu Değerleri Denizel (Tekne Kaynaklı) Sıvı Atık Değerleri (Tahmin) Denizel (Tekne Kaynaklı) Katı Atık Miktarları (Tahmin) Sıvı ve Katı Atıksu Toplama Kapasiteleri Fethiye-Göcek Koyu Yat Limanları ve Kullanımları Sürdürülebilir Kıyı Turizmi Sahil Güvenlik Deniz Yangınları Taraf Olduğumuz Uluslararası sözleģmeler TaĢıma Kapasitesi Göcek Koyu`nun TaĢıma Kapasitesi Fiziksel, Gerçek ve Etkin TaĢıma Kapasitelerinin Hesaplanması Fiziksel TaĢıma Kapasitesi (FTK) Gerçek TaĢıma Kapasitesi (GTK) Etkin TaĢıma Kapasitesi (ETK) Alternatif Yat Limanı, Ġskele, Çekek Yeri Ġçin Seçim Kriterleri Yer Seçimi Alternatifleri Yer seçim süreci: Proje Tipi ve Özellikleri Ġle Ġlgili Alternatifleri Eylemsizlik Alternatifi (Projenin GerçekleĢtirilmemesi Durumu) Etkiler Etki Azaltıcı Önlemler Ġzleme Değerlendirmeler Sonuç ve Öneriler Kaynaklar EK ler 3

4 Çizimler Çizim 3.1 Proje ÇalıĢma Alanı Çizim 3.2 Göcek Koyu`nun Konumu Çizim 3.3 Dalaman Bölgesi Rüzgarların Hız ve Yönsel Dağılımı K, 28.5 D (Derebay, 2007) (ECMWF veri tabanı) Çizim 3.4 Fethiye Bölgesi Rüzgarların Hız ve Yönsel Dağılımı K, 29.0 D (Derebay, 2007) (ECMWF veri tabanı) Çizim 3.5 KaĢ Bölgesi Rüzgarların Hız ve Yönsel Dağılımı 36.0 K, 29.5 D (Derebay, 2007) (ECMWF veri tabanı) Çizim 3.6 Dalaman Bölgesi Soluğan Dalgaların Yükseklik ve Yönsel Dağılımı K, 28.5 D (Derebay, 2007) (ECMWF veri tabanı) Çizim 3.7 Fethiye Bölgesi Soluğan Dalgaların Yükseklik ve Yönsel Dağılımı K, 29.0 D (Derebay, 2007) (ECMWF veri tabanı) Çizim 3.8 KaĢ Bölgesi Soluğan Dalgaların Yükseklik ve Yönsel Dağılımı K, 29.5 D (Derebay, 2007) (ECMWF veri tabanı) Çizim 3.9 Dalaman Bölgesi Soluğan Dalgalar Yükseklik ve Peryot ĠliĢkisi ( yılları arası ECMWF verileri) (Derebay, 2007) Çizim 3.10 Fethiye Bölgesi Soluğan Dalgalar Yüksekli ve Peryot ĠliĢkisi ( yılları arası ECMWF verileri) (Derebay, 2007) Çizim 3.11 KaĢ Bölgesi Soluğan Dalgalar Yüksekli ve Peryot ĠliĢkisi ( yılları arası ECMWF verileri) (Derebay, 2007) Çizim 3.12 Göcek`e UlaĢım Çizim 4.1 GPS Kıyı Çizgisi ÇalıĢması ĠĢlenmemiĢ Veriler Çizim 4.2 DüzeltilmiĢ Kıyı Çizgisi ve Ġskeleler Çizim 4.3 Yer Kontrol Noktaları Çizim 4.4 Üç Aylık Ortalama IĢık Geçirgenliği Değerleri Çizim 4.5 Üç Aylık Ortalama ph Değerleri Çizim 4.6 Üç Aylık Ortalama ÇözünmüĢ Oksijen Değerleri Çizim 4.7 Üç Aylık Ortalama Toplam Koliform Bakteri Değerleri Çizim 4.8 IĢık Geçirgenliği Çizim 4.9 Toplam Koliform Bakteri Miktarları Çizim 4.10 ÇözünmüĢ Oksijen Çizim 4.11 ph Değerleri Çizim 4.12 Göcek ve Dalaman Koylarında Haziran 2007 Ayı Ġçinde YerleĢtirilmesi Tamamlanan Mapa (Yat Bağlama Halkaları) Noktaları Çizim 4.13 Göcek 2.Etap Sayısal Ġmar Planları Çizim 4.14 Göcek ve Dalaman Koyları (Erdoğan vd., 2006) Çizim 4.15 Farklı koģullarda tekne sayımı ( (1)gündüz, (2)gece, (3)gündüz-gece geçiģi, (4)yağıĢlı hava) Çizim 4.16 Tekne Sayma Yazılımının Dikkate Aldığı Yönler Çizim 4.17 Kamera GörüĢ Açısı ve Yönler Çizim 4.18 Yönlere Bağlı Tekne Sayıları Çizim Ağustos Ekim 07 Tarihleri Arasında Programda Belirlenen Sınırlardan Geçen Toplam Tekne Sayısı Çizim Ağustos Ekim 07 Tarihleri Arasında Göcek`e Giren ve Göcek`den Çıkan Tekne Sayısı Çizim Ağustos Ekim 07 Tarihleri Arasında Koya Giren ve Koydan Çıkan Günlük Tekne Sayısı Arasındaki Fark Çizim Ağustos Ekim 07 Tarihleri Arasında Kümülatif Tekne Sayısı Çizim 4.23 Göcek CBS Ġmar Planları Veri Tabanı Örneği

5 Çizim 4.24 Göcek CBS Su Kalitesi Ölçüm Veri Tabanı Örneği Çizim 4.25 Fethiye-Göcek Sayısal Yükseklik Modeli Çizim 4.26 Göcek Sayısal Yükseklik Modeli Çizim 4.27 Sayısal Yükseklik Modeli Üzerine KaplanmıĢ Uydu Görüntüsü ve Ġmar Planları Çizim 4.28 Batimetrik Ölçüm Hatları Çizim D Batimetri Haritası (Derinsu, 2007) Çizim 5.1 Batimetri ve Sayısal Modelde Dikkate Alınan YapılandırılmamıĢ Üçgen Ağ Sistemi Çizim 5.2 (a) KD 5m/s Rüzgar Debi (m3/s/m) ve Su seviyesi (m) Çizim 5.2 (b) KD 5m/s Rüzgar- Akıntı Hızı (m/s) ve Su Seviyesi(m) Çizim 5.3 (a) KB Rüzgar 5m/s Debi ve Su Seviyesi Çizim 5.3 (b) KB Rüzgar 5m/s Akıntı Hızı ve Su Seviyesi Çizim 5.4 (a) GB Rüzgar 5m/s Debi ve Su Seviyesi Çizim 5.4 (b) GB Rüzgar 5m/s akıntı Hızı ve Su Seviyesi Çizim 5.5 (a) 15cm Genlikli Gelgit Gel Durumu Akıntı Hızları Çizim 5.5 (b) 15cm Genlikli Gelgit Gel Durumu Debiler Çizim 5.5 (c) 15cm Genlikli Gelgit Git Durumu Akıntı Hızları Çizim 5.5 (d) 15 cm Genlikli Gelgit Git Durumu Debiler Çizim 6.1 Teknelerin Bekledikleri Koylar Çizim 6.2 Kapasite Hesapları için CBS de Koyların Belirlenmesi Çizim 6.3 Kapasite Hesabı Ġçin CBS de Tampon Bölge OluĢturulması Çizim 6.4 Göcek Koyu`ndaki Ġskelelerde Kapasite Hesabı Ġçin CBS de Tampon Bölge OluĢturulması

6 Fotoğraflar Foto 4.1 Kıyı Ölçüm BaĢlangıç Noktası Foto 4.2 Kıyı Ölçüm BitiĢ Noktası Foto 4.3 Sazlık Foto 4.4 Eski Etibank Krom Tesislerinin Sıvı Atık Borusu Foto 4.5 Kıyı ġeridi Ġle Ġlgili Notların Alınması Foto 4.6 Metre Altı Hassas DGPS Ġle Ölçüm Yapılması Foto 4.7 Sağlık Ocağı Önünde Alınan YKN Ölçümü Foto 4.8 Göcek Atık Su Arıtma Tesisi Önünde Alınan YKN Ölçümü Foto 4.8 Belediye Marina Ofis Foto 4.9 Marinalarda Kirlilik Foto 4.10 Su Aktarım Noktası Foto 4.11 Dere Yatağı Foto sn Aralıklı 6 Video Kamera Gündüz Görüntüsü Foto 4.13 Video Kamera Gece Çekimi Foto 4.14 Göcek Körfezi nde Deniz Tabanında Gözlenen Katı Atıklardan Görüntüler Foto 6.1 Göcek Atıksu Arıtma Tesisi Foto 6.2 Belediye Marina Atık Su Tankeri Foto 6.3 Port Göcek Yatlar için Katı Atık Toplama Noktası

7 Ekler EK 1 - DALAMAN-GÖCEK KOYLARI YAT BAĞLAMA HALKASI (Mapa) NOKTALARI EK 2 - MAPA (YAT BAĞLAMA HALKALARI) YERLEġĠM KOORDĠNATLARI EK 3 - SU KALĠTESĠ ĠZLEME VERĠLERĠ EK 4 - YER KONTROL NOKTALARI (YKN) EK 5 - MAGELLAN EXPLORĠST 500 GPS ĠN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ EK 6 - MĠNĠMAX DGPS ĠN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ EK 7 - GÖCEK ÇEVRE KORUMA BÖLGESĠ KIYI ALANLARI DUYARLILIK MATRĠSĠ TABLOSU EK 8 - SAMSUNG SCC-2091 DAY&NIGHT KAMERA NIN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ EK 9 - FUJĠNON 5-50 MM VARĠFOCAL AUTO ĠRĠS LENS ĠN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ EK 10 - SAMSUNG SHR-2040P 4 KANAL DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZI`NIN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ EK 11 - YAT SAYIM FORMU EK 12 - YAZILIM ĠLE TEKNE SAYIM SONUÇLARI EK 13 - TEKNE SAYIMI ĠSTATĠSTĠKSEL ANALĠZ SONUÇLARI EK 14 - ÇEVRESEL ETKĠ ETKĠLEġĠM MATRĠSĠ

8 Önsöz Bu rapor Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek Yat Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi çerçevesinde Özel Çevre Koruma Kurumu BaĢkanlığı`na (ÖÇKKB ) sunulmak üzere ara rapor olarak hazırlanmıģtır. Raporda sunulan proje konusuna veri elde etmek amacı ile Göcek Koyu Hidrografik ve OĢinografik Deniz AraĢtırmaları, ve Göcek Körfezi ve Civarı Kıyı ve Deniz Alanları Tür ve Habitatlarının Tespiti, konulu iki ayrı araģtırma da gerçekleģtirilmiģtr. Sunulan Ara Raporda, Proje baģından beri sürdürülen ve aģağıdaki özetle anlatılan çalıģmalar yer almaktadır. Kaynak taraması, veri toplama ve değerlendirmeler; Proje konusuna iliģkin geçmiģ çalıģmaların derlenmesi ve Göcek Bölgesi`nin (Meteorolojik koģullar, jeoloji, su kaynakları, ulaģım ve yat turizmi vb.) genel durumunun anlatılması, Göcek Belediyesi`nce sağlanan (sayısal, rapor biçiminde ya da kağıt üzerinde çizimler) veriler, ÖÇKKB`den sağlanan diğer veriler/raporlar/sayısal bilgiler ve konu ile ilgili diğer kaynakların araģtırılması ve derlenmesi, Saha ÇalıĢmaları; Kıyı çizgisinin yerinde ölçümle elde edilmesi, kontrol noktalarının koordinatlarının çıkarılması, Göcek adası Batı ve Kuzeye bakan kısımlarında Göcek Koyuna yat giriģ çıkıģlarının izlenmesi amacı ile kamera yerleģtirilmesi, kontrol noktaları ve deniz kullanım durumunun yerinde fotoğraf ve video çekimleri ile belgelenmesi, Göcek Koyu`na Göcek adasının Batı ve Kuzey taraflarından giren çıkan yat sayısının zamansal değiģiminin elde edilemesi, Göcek ve Dalaman koylarında demirlemiģ ya da seyir durumunda olan yatların sayımları, Verilere ĠliĢkin Yapılan Analiz ÇalıĢmaları; Yüksek çözünürlüklü uydu görüntlerinin elde edilmesi, arazi yükseklik modelinin sayısal verilerinin T.C. Harita Genel Komutanlığı`ndan talep edilmesi, kontrol noktaları kullanılarak uydu görüntüsünün düzeltilmesi, kıyı çizgisinin uydu görüntüsü ile çakıģtırılması, kamera çekimlerinin izlenerek yat giriģ çıkıģ sayılarının zamansal değiģimlerinin elde edilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak koyun taģıma kapasitesini saptamaya yönelik sorgulamaların ve haritaların yapılması, Göcek Koyu su analiz sonuçlarının haritalarda gösterilmesi. Modelleme ÇalıĢmaları; Yıldız teknik Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü tarafından Göcek Koyu akıntı modelinin kurulmasıve koģturulması, Göcek Çevre Koruma Bölgesi Kıyı Alanları Duyarlılık Modelinin yapılması) Deniz Üstü Araçlar Ġçin TaĢıma Kapasitesi Ön Bilgileri (Su kaynakları sıvı ve katı atık toplama kapasiteleri, marinaların teknik kapasiteleri, taģıma kapasitesi ile ilgili kaynaklar) Saha çalıģmaları, kaynak taraması ve veri analiz çalıģmaları ile eģ zamanlı olarak yürütülmüģtür. Kıyı yönetimi ve kapasite hesapları çok disiplinli konular olması nedeniyle farklı disiplinlerde yürütülen çalıģmalardan da yararlanılmıģtır. Bu nedenle rapor kapsamında batimetri çalıģmalarından da faydalanılmıģtır. Tüm bu çalıģmalar sonucunda taģıma kapasitesini saptamaya yönelik ön bilgiler elde edilmiģtir. 8

9 Proje çalıģmalarında; Orta Doğu Teknik Üniversitesi nden Doç.Dr. ġebnem DÜZGÜN, Proje Pers. Borga MENTEġ, AraĢ.Gör. Kıvanç ERTUĞAY, AraĢ.Gör. Serkan KEMEÇ, Dr. IĢıkhan GÜLER, AraĢ.Gör. Cüneyt BAYKAL, Proje Asis. Mustafa ESEN, AraĢ.Gör. Gülizar ÖZYURT, AraĢ.Gör. Engin TÜRETKEN, Yıldız Teknik Üniversitesi`nden Prof.Dr. Yalçın YÜKSEL ve AraĢ.Gör. Burak AYDOĞAN görev almıģlardır. Projenin yürütülmesi aģamalarında Uğur YALÇINER, Metin ZOR, Port Göcek Müdürü Ġlkay OYGAK katkılar sağlamıģlardır. Kamera yerleģtirme çalıģmalarına ve Göcek/Dalaman koylarında deniz araçları sayımı için alan çalıģmasına katılarak katkı ve desteklerini esirgemeyen Kurum personeli Dr. Gülhan BADUR ÖZDEN, Süreyya ÖZDEMĠR, Bekir ERDOĞAN a ve ayrıca gerek Göcek te ve gerekse Ankara da toplantı ve incelemelerde yer alarak katkı veren Kurum personelleri, Dr. Gülhan BADUR ÖZDEN, Sezer GÖKTAN, Güner ERGÜN, Dilek TEZEL, Süreyya ÖZDEMĠR, Levent KESKĠN, Sibel MERĠÇ, Bekir ERDOĞAN a, Kurum BaĢkanlığı makamına (BaĢkan Önder KIRAÇ, BaĢkan ve BaĢkan Yardımcısı Ahmet ÖZYANIK ve Daire BaĢkanı Mehmet MENENGĠÇ e) ve Göcek Belediyesi BaĢkan ve Personeli`ne teģekkürlerimizi sunarız. Doç.Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER Prof.Dr. AyĢen ERGĠN 9

10 Özet Bu çalıģma ile, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek Körfezi ile koylarında, deniz üstü araçları açısından taģıma kapasitesinin belirlenmesi ve alan yönetimine iliģkin kararların alınabilmesi için bilimsel çalıģma yapılarak, önerilerin hazırlanması amaçlanmıģtır. Bu kapsamda bilimsel bir projenin Türkiye`de ilk defa yapılıyor olması, baģarısı ile beraber ÖÇKKB`nın (Özel Çevre Koruma Kurumu BaĢlanlığı) diğer koruma alanları için de benzer projeler uygulamasının yolunu açması bakımından büyük önem taģımaktadır. Saha çalıģmalarından, çeģitli Kurum ve kaynaklardan toplanan verilerden, model sonuçlarından, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) analiz ve sorgulamalarından ve matematiksel eģitliklerden faydalanarak fiziksel, gerçek ve etkin taģıma kapasiteleri hesaplanmıģtır. Göcek Koyu yat kapasitesinin (marinalarda ve Göcek/Dalaman koylarında) ulaģabileceği sınır değerleri ortaya çıkarılmaya çalıģılmıģtır. Bunun için ise rüzgar dalgalarının istatistiksel analizleri, ön model çalıģmaları geliģtirilerek, Koydaki su çevrim miktarlarının rüzgar ve gelgit koģullarına göre değiģimleri sayısal olarak hesaplanmıģ ve mevsimlik frekanslar kullanılarak su değiģimleri bulunmuģtur. Bunun yanında her yatın kirletme miktarları saptanıp, yat sayıları kullanılarak körfeze giren kirleticilerin saptanmasına ve bu kirleticilerin en aza indirilmesine iliģkin öneriler ve yaptırımlar oluģturulmuģ, Koyun biyolojik ve doğal değerleri etkilenmeden taģıyabileceği kirlenme düzeyi bulunmuģ ve bu kirlenme düzeyinin kıģ aylarında doğal olarak bertaraf olma düzeyi saptanarak Göcek Koyu`nun yat kapasite değerleri elde edilmiģtir. Bu çalıģmalara dayanarak Göcek Koyu taģıma kapasitesi, ekosisteme verilebilecek zararların düzeyi ve azaltılması için gerekli önlemler, yönetmelik ve yasal düzenlemelerde değiģikliğe ihtiyaçlar ve gerekli yönetim düzenlemeleri tartıģılmıģtır Sonuç olarak, Körfezde demirleyecek maksimum deniz üstü araç sayısı, büyüklükleri, demirleme noktaları ve güzergahları tespit edilerek, deniz üstü araçlarının katı ve sıvı atıklarının bertarafı konularında öneriler hazırlanmıģtır. Bu çalıģmalara dayanarak Göcek Koyu taģıma kapasitesi, ekosisteme verilebilecek zararların düzeyi ve azaltılması için gerekli önlemler, yönetmelik ve yasal düzenlemelerde değiģikliğe ihtiyaçlar ve gerekli yönetim düzenlemeleri tartıģılmıģtır. Bugüne kadar gerçekleģtirilen çalıģmalar and yerinde yapılan gözlemler sonucunda Göcek koyu içinde yat hizmeti verilmesinde sınıra yaklaģıldığı izlenimi edinilmiģtir. Kıyı yönetimi için baģlangıç olan bu projenin baģarısı uzun vadeli kestirimlerim yapılabilmesi için kayıt ve ölçümlerin sürekliliğinden geçmektedir. 10

11 Abstract With this study, making scientific study for determination of carrying capacity and for taking decisions related to land management on the view of sea vehicles and preparing suggestions aimed in Fethiye-Gocek Special Environment Protection Area of Gocek Gulf and its bays. In this scope, running of a scientific project in Turkey for the first time has a special importance for its success together with Environmental Protection Agency For Special Areas making a path to similar projects for other protection areas. Making use of collecting datas from field studies, several institutions and sources, results of models, GIS (Geographical Information System) analysis and queries and mathematical equations, physical, real and effective carrying capacities calculated. Figuring out limit values of carrying capacity of Gocek Bay (in marinas and in Gocek/Dalaman bays) is aimed. For this statitical analysis of wind waves, improving premodeling studies, water circulation in bay calculated numericaly according to wind and tidal conditions and water exchange obtained using seasonal frequencies. Besides, determining pollution of each yacht, using number of yachts determination of contaminants entering into bay and suggestions and sanctions build related to lower contaminants to minimum. By determining contamination degree which does not affect biological and natural rates of bay and stating contamination degree by natural elimination rate in winter, carrying capacity values of Gocek Bay obtained. As a result, suggestions prepared for elimination of solid and liquid wastes of sea vehicles subjects by determining maximum number of sea vehicles anchoring in Gulf, their sizes, their anchoring points and routes. According to these studies carrying capacity of Gocek Bay, necessary precautions for lowering and decreasing harms to ecosystem, needs for rugulations laws and supporting management executions discussed. After studies and in-situ observations which carried out up today, impression obtained that yacht service in Gocek Bay reached limits. Success of this this project for beginning of coastal management depends on continuity of records and measurements for making long term predictions. 11

12 1. GiriĢ ÇalıĢma sahasının güney bölümünde yer alan Göcek Adası, Koyu özellikle güney yönlü rüzgarlarla oluģabilecek kötü hava koģullarına karģı belirli ölçüde korumaktadır. ġehir merkezinin etrafını çevreleyen yüksek kayalık yapıda karadan esecek etkili rüzgarları önlemektedir. Bölgenin kötü hava koģullarına karģı korunaklı olması, özellikle yat turizmi için tercih edilen koylara yakın olması, Dalaman Havaalanı sayesinde ulaģım kolaylığının mevcut olması sonucu gerek özel gerek turizm amaçlı ticari tekneler tarafından konaklama, ikmal ve bakım amaçlı olarak yoğun olarak kullanılmaktadır (Derinsu, 2007). Göcek civarında bulunan koylarda kıyıların genellikle bataklık veya batıya açık (kıģın dalgalı) olması dolayısıyla, yat yanaģmasına uygun olmamasına karģın, Göcek doğal liman niteliklerini taģımaktadır. Mavi yolculuğun da önemli bir limanı haline gelen Göcek Koyu yat limanı olarak yüksek bir potansiyele sahiptir. Ülkemizin üst gelir grubu bu açıdan Göcek`e rağbet etmekte ve yatlarını burada korumaktadır. Yabancı yatlardan da aynı ilgiyi gören Göcek e bu durum, yoğun bir ekonomik hareketlilik sağlamaktadır. Köyün konumu avantajlı olmasına rağmen arazinin küçüklüğü ve kıyı bandını darlığı, bu avantajlı durumun en iyi biçimde değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra mevcut yat limanları, halkın doğrudan denize girme olanağını da kısıtlamaktadır. Planlamada genel amaç, çevrenin doğal niteliklerini bozmaksızın geliģmeyi kontrol altına alarak talepleri karģılayacak Ģekilde kaliteli bir turizm merkezi oluģturmaktır. Günümüzde nüfusun, dolayısıyla yerleģim yerlerinin artması, atık miktarının artması ve doğal kaynakların sınırlı olması nedenlerinden dolayı planlama yapılması kaçınılmaz olmuģtur. Bu durumda sürdürülebilir bir kıyı yönetimi, planlanlama ve kontrol mekanizmalarını bir arada bulunduran bir çözüm olarak karģımıza çıkmaktadır. TaĢıma kapasitesinin saptanması kıyı yönetimine temel oluģturmaktadır. TaĢıma kapasitesinin belirlenmesi ile doğal kaynaklar güvenli sınırlar içerisinde kullanılarak ve çevreyi kendi kendini doğal olarak temizleme kapasitesini aģmadan kontrollü kullanarak maksimum yat turizmi yürütülebilir. Kapasitenin belirlenmesi çok parametreli bir konu olması nedeniyle çok disiplinli araģtırmalar gereklidir. Bu rapor, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek Yat Kapasitesinin Belirlenmesi isimli projenin ara raporu olup Göcek Bölgesi genel durumunu (Bölüm 3), veri toplama ve iģleme çalıģmalarını (Bölüm 4), modelleme çalıģmalarını (Bölüm 5), deniz üstü araçları için ön bilgileri (Bölüm 6) ile değerlendirmeleri (Bölüm 7) ve sonuç ve önerileri (Bölüm 8) anlatmaktadır. 2. Kıyı ve Deniz Turizminde Genel Durum Turizm; "insanların, boģ zamanlarını değerlendirmek ve iģ yapmak amacıyla, kendi toplumları dıģına çıkarak, farklı yerlere doğru ve geçici olarak yaptıkları hareketleridir". 12

13 Turizm terimi, hangi mevsimde olursa olsun seyahat eden kiģilere bağlı olan olaylar ve tüm iliģkilere karģılık gelmektedir. Turizmdeki büyüme, yirminci yüzyılın en büyük ekonomik ve sosyal olaylarından biri olmuģtur (COASTLEARN, 2007). Kıyı turizmi; kum, deniz ve güneģ özellikleri ile birlikte güncel turizm türünün en hızlı geliģen alanlarından birisi olarak dikkate alınmaktadır. Temiz suyu ve sağlıklı kıyı habitatlarını barındıran güvenli, kalıcı ve çekici bir kıyı çevresini yaratmak için, iyi yönetilen sürdürülebilir nitelikli kıyı turizminin geliģtirilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir Kıyı Turizmi, farklı Ģekillerde tanımlanabilir. Bunlar sürdürülebilir kıyı yönetimi uygulamaları yanında içmesuyu, hava ve sağlıklı kıyı eko-sistemleri olabileceği gibi erozyon, fırtınalar ve taģkınlar gibi kıyısal tehlikelerin yönetilmesi yoluyla güvenli bir çevre, su botları, yüzme ve diğer su kullanımları için yeterli güvenlik düzeylerinin öngörülmesi, rekreasyonel ve çekici değerleri sürdüren plaj restorasyon çalıģmaları yanısıra yaban hayatı ve habitatların korunması için kararlı politikalar olabilir (COASTLEARN, 2007). BütünleĢik Kıyı Alanları Yönetimi - BKAY (Integrated Coastal Zone Management- ICZM); bu hedefe en iyi Ģekilde ulaģmak için kullanılabilir bir yaklaģımdır. BütünleĢik Kıyı Alanları Yönetimi; dinamik, çok-disiplinli bir süreç olup, kıyı alanlarında sürdürülebilir yönetimi güçlendirmeyi hedefler. Bilgi toplama, planlama, karar verme, yönetim ve uygulamanın izlenmesi gibi bir tam döngüyü içerir. BKAY; tüm paydaģların, bilgilendirilmiģ katılımını ve iģbirliğini kullanarak, belirli bir kıyı alanındaki amaçları değerlendirmeyi ve bu amaçlara ulaģmak için gereken eylemleri gerçekleģtirmeyi hedefler. BKAY; uzun vadede çevresel, ekonomik, sosyal, kültürel ve rekreasyonel amaçların dengelenmesini gözetir. Tümü, belirli sınırlar dahilinde doğal dinamikler tarafından ayarlanmaktadır. BKAY tanımı içindeki BütünleĢik kavramı; amaçların ve ayrıca bu amaçlara ulaģmak için gerek duyulan bileģenlerin bütünleģtirilmesine atıfta bulunmaktadır. Tüm uygun politika alanları, sektörleri ve idare seviyelerinin bütünleģtirilmesi anlamındadır. BütünleĢik kavramı; hedef alınan bölgenin karasal ve denizel bileģenlerinin de zaman ve yer olarak bütünleģtirilmesi anlamındadır (COASTLEARN, 2007). Kıyı Turizminde Genel Sorunlar: Çevresel Etkiler BiyoçeĢitlilik üzerindeki etkiler Su kaynakları üzerindeki baskılar Arazi Kaybı Hava kirlenmesi ve Gürültü Enerji Kullanımı Su kirliliği Estetik Kirlenme Kıyı Erozyonu Olarak tanımlanabilir. Göcek Körfezi taģıma kapasitesinin belirlenmesi için proje kapsamında proje ön raporunda (Ön Rapor, 2007) belirtildiği gibi aģağıdaki konu baģlıkları ile incelenmektedir. Bunlar; bölgenin jeolojik-hidrolojik özellikleri, kirlilik unsurları, batimetri, biyolojik çeģitliliği 13

14 gösteren ve rüzgar verilerinden oluģan fiziksel ve ekolojik bileģenler den baģlayarak, yaz-kıģ nüfusunu, turist sayısını, konut ve turizm amaçlı yapıları ve nüfusun doğal kaynaklarla olan etkileģimini gösteren sosyo-demografik bileģenler, yerli ve yabancı turistin yarattığı katma değerin ve buna bağlı olarak yöre ekonomisindeki değiģimin ve alternatif yat limanı seçim kriterlerinin göstergesi olarak politik-ekonomik bileģenler ve son olarak verilerin toplanması ve analizi, su kalitesi değiģimini görmek için sirkülasyon modeli, deniz üstü araçların konaklaması, ikmal ve kontrol noktaları ve fiziksel ve etkin taģıma kapasitelerinin hesaplanmasıyla analiz sentez ve değerlendirmelerden oluģmaktadır. 3. Göcek Bölgesi Genel Durumu Fethiye ve Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi ve sınırları Çizim 3.1`de Göcek Koyu nun konumu ise Çizim 3.2`de gösterilmiģtir. Tablo 1`de proje alanı güney sınırlarının koordinatları verilmiģtir. Çizim 3.1 Proje ÇalıĢma Alanı Tablo 3.1 Proje alanı güney sınırı (Koordinatlar 3º projeksiyon ve ED50 Datumuna göredir) NoktaNo Doğu Kuzey

15 Çizim 3.2 Göcek Koyu`nun Konumu 15

16 3.1. Meteorolojik KoĢullar Göcek Koyu, rüzgar, deniz ve hava sıcaklığı itibarı ile yatlar için iyi bir görüģ noktası sağlamaktadır. Denize ilk açılıģ için dünyanın en iyi bölgesi olarak tanımlanması nedeniyle Göcek, yurtiçinde ve özellikle dünyada popüler bir bölge olma yolunda ilerlemektedir Rüzgar ve Dalga Ġklimi Dünyada tüm ülkelerin Meteoroloji birimlerinin bağlı olduğu ve veri alıģveriģi yaptığı en önemli Meteoroloji Merkezi ECMWF (Avrupa Orta Vadeli Tahminler Merkezi) dir. Bu merkez 2000 yılından itibaren düzenli olarak özellikle Avrupa için rüzgar ve dalga karakteristiklerini 12 saat aralıklı olarak (günde iki veri) sağlamaktadır. ECMWF veri tabanının yılları arasındaki rüzgar ve dalga verileri Dalaman, Fethiye ve KaĢ açıkları için elde edilmiģ ve AraĢtırma Merkezi`mizde Analiz edilmiģtir. ġiddetli rüzgarlar, fırtına dalgaları oluģmasına neden olurken, güncel rüzgarlar ise koylar ve körfezlerde zayıf düzeyde akıntılar yaratabilir ve körfez içi çevrim ve su değiģimine neden olabilirler. Rüzgar kaynaklı dalgaların bir kesimini olusturan soluğan dalgalar, uzaklardaki fırtınalarla oluģan dalgaların uzun mesafeler ilerlemesi ve denizlerde karģı kıyılara ulaģması sonucu gözlenirler. Bu dalgalar uzun mesafeler katedebildikleri için rüzgar dalgalarına göre uzun dönemlidirler ve limanlar ve körfezlerde, küçük deniz araçları üzerinde önemli etkilere sahiptir. Analiz edilen ECMWF rüzgar verileri hız ve yön olarak, soluğan dalga verileri de yükseklik, peryot ve yön olarak sınıflandırılmıģ, istatistiksel olarak incelenmiģ, rüzgar gülleri, soluğan dalga gülleri ve soluğan dalga yükseklik ve peryot iliģkileri biçiminde, Dalaman, Fethiye ve KaĢ açıkları için Çizim `da Rüzgarların Hız ve dağılımı, Çizim `da Soluğan Dalgaların Yükseklik ve Yönsel Dağılımı, Çizim `de Soluğan Dalgalar Yüksellik ve Peryot ĠliĢkisi gösterilmiģtir (Derebay, 2007). 16

17 K B D (a) Ġlkbahar K G Tüm Yıl RÜZGAR HIZI (m/s) Sakinlik:35.04% (b)yaz K B D B D G (c) Sonbahar K Calms:37. 68% 36.5 K 28.5 D RÜZGAR HIZI GÜLLERĠ G (d) KıĢ K B D B D G Sakinlik:42 G.22% Çizim 3.3 Dalaman Bölgesi Rüzgarların Hız ve Yönsel Dağılımı 36.5 K, 28.5 D (Derebay, 2007) (ECMWF veri tabanı) 17

18 K B D (a) Spring Ġlkbahar K G All Tüm Year Yıl RÜZGAR HIZI (m/s) Sakinlik:27.78% Summ (b)yaz er K B D B D G (c) Autum Sonbahar n K Sakinlik:27.72% 36.5 K 29.0 D RÜZGAR HIZI GÜLLERĠ G Winter (d) KıĢ K B D B D G Sakinlik:33.79% Çizim 3.4 Fethiye Bölgesi Rüzgarların Hız ve Yönsel Dağılımı 36.5 K, 29.0 D (Derebay, 2007) (ECMWF veri tabanı) G 18

19 K B D (a) Spring Ġlkbahar K G All Tüm Year Yıl RÜZGAR HIZI (m/s) Sakinlik:38.38% Summ (b)yaz er K B D B D G (c) Autum Sonbahar n K Sakinlik:35.51% 36.0 K 29.5 D RÜZGAR HIZI GÜLLERĠ G Winter (d) KıĢ K B D B D G Sakinlik:44 G.14% Çizim 3.5 KaĢ Bölgesi Rüzgarların Hız ve Yönsel Dağılımı 36.0 K, 29.5 D (Derebay, 2007) (ECMWF veri tabanı) 19

20 K B D (a) Spring Ġlkbahar K G All Tüm Yıl Year DALGA YÜKSEKLĠĞĠ (m) Sakinlik:61.06% Summ (b)yaz er K B D B D G (c) Autum Sonbahar n K Sakinlik:61.68% 36.5 K 28.5 D SDBDY* GÜLLERĠ G Winter (d) KıĢ K Sakinlik:74.24% B D B D G Sakinlik:70 G Sakinlik:37 Çizim 3.6 Dalaman Bölgesi.05% Soluğan Dalgaların Yükseklik ve Yönsel Dağılımı.69% 36.5 K, 28.5 D (Derebay, 2007) (ECMWF veri tabanı) * SDBDY:Soluğan Dalgaları Belirgin Dalga Yüksekliği 20

21 K B D (a) Spring Ġlkbahar K G All Tüm Yıl Year DALGA YÜKSEKLĠĞĠ (m) Sakinlik:60.95% Summ (b)yaz er K B D B D G (c) Autum Sonbahar n K Sakinlik:61.23% 36.5 K 29.0 D SDBDY* GÜLLERĠ G Winter (d) KıĢ K Sakinlik:75.29% B D B D G Sakinlik:69 G Çizim 3.7 Fethiye Bölgesi.32% Soluğan Dalgaların Yükseklik ve Yönsel Dağılımı 36.5 K, 29.0 D (Derebay, 2007) (ECMWF veri tabanı) * SDBDY:Soluğan Dalgaları Belirgin Dalga Yüksekliği 21

22 K B D (a) Spring Ġlkbahar K G All Tüm Yıl Year DALGA YÜKSEKLĠĞĠ (m) Sakinlik:56.09% Summ (b)yaz er K B D B D G (c) Autum Sonbahar n K Sakinlik:57.70% 36.0 K 29.5 D SDBDY* GÜLLERĠ G Winter (d) KıĢ K Sakinlik:67.94% B D B D G Sakinlik:64 G Sakinlik:33 Çizim 3.8 KaĢ Bölgesi Soluğan.56% Dalgaların Yükseklik ve Yönsel Dağılımı.56% 36.0 K, 29.5 D (Derebay, 2007) (ECMWF veri tabanı) * SDBDY:Soluğan Dalgaları Belirgin Dalga Yüksekliği 22

23 Tm (sn) B BKB KB BGB TÜM YÖNLER GB GGB 36.5K, 28.5D G GGD GD Çizim 3.9 Dalaman Bölgesi Soluğan Dalgalar Yükseklik ve Peryot ĠliĢkisi ( yılları arası ECMWF verileri) (Derebay, 2007) 23

24 Tm (sn) BGB B BKB GB TÜM YÖNLER GGB G 36.5K, 29.0D GGD GD DGD Çizim 3.10 Fethiye Bölgesi Soluğan Dalgalar Yüksekli ve Peryot ĠliĢkisi ( yılları arası ECMWF verileri) (Derebay, 2007) 24

25 Tm (sn) BGB B BKB GB TÜM YÖNLER GGB G 36.0K, 29.5D GGD GD DGD Çizim 3.11 KaĢ Bölgesi Soluğan Dalgalar Yüksekli ve Peryot ĠliĢkisi ( yılları arası ECMWF verileri) (Derebay, 2007) 25

26 Sıcaklık Bölgede akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Yazlar sıcak ve kurak olup, kıģlar ılık ve yağıģlı geçmektedir. YağıĢlar yağmur Ģeklindedir ve en çok Aralık-Ocak aylarındadır. En düģük sıcaklığa sahip ay ortalaması 8.3 C 0 ile ocak ayı, en yüksek sıcaklığa sahip aylar ise C 0 ortalaması ile Temmuz-Ağustos aylarıdır. (Erdem Yerbilimleri, 2004) 3.2. Jeoloji Bölge Tersiyer öncesi ve Tersiyer yaģlı olmak üzere 2 ana kaya grubundan oluģmaktadır. Güneydoğu uçtaki dere yatağı ve kıyı Ģeridinde Kuvaterner yaģlı alüvyonlar ve bunların altında bir Ģaryaj ile ayrılmıģ olan ofiyolitik melanj grubundan Mesozoyik yaģlı peridotit-serpantinler ve Alt Miyosen yaģlı bloklu fliģler bulunmaktadır. Batı Anadolu`da Miyosen`de olduğundan önemli tektonik hareketler sonucunda Eosen ve Alt Miyosen yaģlı fliģ serisi (fliģ, marn) üzerine sürüklenmiģlerdir. Bunlar genel isimleri ile Menderes Masifi nin üzerine binmiģ Likya Napları dır. Göcek çevresinde görülen bu fliģ serisi peridotit-serpantin naplarının altında tektonik pencere durumunda bulunmaktadır. (Göcek Belediyesi, 2002) Beydağları formasyonu (Kb): Jura-Kretase yaģlı kireçtaģlarından oluģan bu formasyon orta-kalın tabakalı aģınma yüzeyi gri açık gri, kırılma yüzeyi bej, krem, kirli beyaz, açık gri renkli kireçtaģları ile temsil edilir. Yer yer dolomit, dolomitik kireçtaģı ve kristalize kireçtaģı düzeyli sert, sık çatlaklı, yersel erime boģluklu olna bu formasyon rudist yama resifleri de içerir (Erdem Yerbilimleri, 2004). DiĢitaĢ tepe formasyonu (Ted): Üst Paleosen-Orta Eosen yaģlı bu formasyon mikrit ve çörtlü mikritlerden oluģur. Altta orta kalın, yersel ince tabakalı, aģınma yüzeyi gri açık gri, kırılma yüzeyi siyahımsı gri ve gri renklerde, üstte ince-orta tabakalı, gri koyu gri, bej, krem, sarımsı kahve kirli sarı renkli, yer yer çört yumrulu mikritlerden oluģur. Kalınlığı 60m ile 140m arasında değiģir. Elmalı formasyonu (Te) : Üst Lütesiyen Alt Burdagaliyen yaģlı bu formasyon kumtaģı ve Ģeyllerden oluģmaktadır. Birim ince orta tabakalı gri, yeģilimsi gri koyu gri, grimsi kahve renkli, mikro konglomera, kumlu killi kireçtaģı, kalkaranit ve mikrit ara düzeyli kumtaģı kiltaģı ve silttaģlarından oluģur. Tamaman turbidik özellikte olan birimde kumtaģları derecelenmeli ve akıntı yapılıdır. Oldukça sık kıvrımlı kırıklı ve kendi içende ekaylanmalıdır. Yüzeylendiği alanlarda topoğrafyanın da uygun olması halinde değiģik ölçekteki heyelanların geliģmesine neden olmaktadır. Birimin kalınlığı metre arasında değiģmektedir. Bu çalıģmada bu formasyon için (Mif) simgesi kullanılmıģ olup çalıģma alanının kuzeyinde hakimdir (Erdem Yerbilimleri, 2004). 26

27 Babadağ formasyonu (jkb) : Üst Dogger Malm yaģlı bu formasyon çörtlü mikrit ve kalsitürbiditlerden oluģmaktadır. Birim genelde ince-orta tabakalı aģınma yüzeyi gri kirli sarı açık gri renkli kırılma yüzeyi gri, yeģilimsi gri bej krem kirli sarı yersel pembe renkli çört mercek ve bantlı mikrit ile ince-orta tabakalı kalsitürbiditlerden oluģur. Birim yer yer mangan oluģumları kapsar. Birimin kalınlığı m arasında değiģmektedir. Faralya formasyonu (Tf) : Üst Paleosen Orta Eosen yaģlı bu formasyon bazik volkanit, mikrit, breģ, kumtaģı, vb kaya türlerinden oluģmaktadır. Üst orta kalın tabakalı, kireçtaģı görünümlü gri koyu gri, pembe kirli sarı renklerde kireçtaģı ve çört elemanlı orta kötü boylanmalı breģlerden oluģur. KöĢeli, sivri köģeli çakıllardann oluģur. Yersel derecelenmeli ve ender akıntı yapılı olan üyenin kalınlığı 0-45m arasında değiģmektedir. Faralya formasyonu duraysız ve bir süre bazik volkanizmanın etkin olduğu havza ortamında çökelmiģtir (Erdem Yerbilimleri, 2004). Kayaköyü Dolomiti (TRJk) : Üst Triyas-Liyas yaģlı bu formasyon dolomitlerden oluģmaktadır. Birim masif veya kalın tabakalı, siyah koyu gri, yersel açık gri, yuersel erime boģluklu yer yer dağılgan dolomitlerden oluģur. Marmaris Peridoditi (Kmo) : Alt Kretase yaģlı bu birim yer yer serpantinleģmiģ ultramafik kayaçlardan oluģur. Diğer kaya türlerine oranla daha yaygın olan harburjitlerin aģınma yüzeyleri, kızıl, kızıl kahve, yeģilimsi gri, kırılma yüzeyleri siyahımsı yeģil, yeģilimsi gri, koyu gir koyu yeģil renklidir (Erdem Yerbilimleri, 2004). Açık yeģilimsi gri, açık yeģil kahverengimsi renklerdeki dünitlerin kırılma yüzeyleri zeytin yeģili renklidir. Marmaris peridodit içerisinde pek çok krom yatakları vardır. Yamaç molozu ve birkinti konileri (Qym) : Dağ yamaç ve etklerinde köģeli çakıllı ve bloku tutturulmamıģ yamaç molozu ve birikinti konilerinden oluģur. Plaj çökelleri (Qp) : Akdeniz kıyısı boyunca geliģmiģ kum ve çakıllar Alüvyon (Qal) : Akarsu yataklarında çöküntü alanlarda, ovalarda, çakıl kum ve çamur birikintileridir (Erdem Yerbilimleri, 2004). 27

28 3.3. Su Kaynakları Genellikle, bir insanın biyolojik ihtiyaçlarını karģılaması ve yaģamını sürdürebilmesi için, günde en az 25 litre su tüketmesi gerektiği kabul edilir. Ancak, çağdaģ bir insanın sağlıklı bir biçimde yaģaması için gereken içme, yemek piģirme, yıkanma, çamaģır gibi amaçlarla kullanılacak su dikkate alındığında, kiģi baģına günlük ortalama kentsel su tüketim standardı 150 litre olarak kabul edilmektedir (WWF, 2007). Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için, kiģi baģına düģen yıllık su miktarı en az m 3 arasında olmalıdır. KiĢi baģına düģen yıllık 1430 m 3 lük kullanılabilir su miktarıyla Türkiye, sanıldığı gibi su zengini bir ülke değildir. DSĠ Genel Müdürlüğü verileri, 2030 yılında su kaynaklarımızın %100 verimle kullanılacağını öngörür yılında nüfusu 80 milyona ulaģacak olan Türkiye, kiģi baģına düģen 1100 m 3 kullanılabilir su miktarıyla, su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna gelecektir. Bu veriler göz önüne alındığında, 2050 ya da 2100 yılında, Türkiye nin çok ciddi bir su kriziyle mücadele etmesinin kaçınılmaz olduğu görülür. Bu tehlikeyi en aza indirmek için, su kaynaklarımız çok dikkatli yönetilmelidir (WWF, 2007). Su yenilenebilir bir kaynak olarak görünse de aslında sürekli kirlettiğimiz en önemli yaģam yapıtaģıdır. Su kaynaklarının doğru, bilinçli ve kontrollü yönetimi esasında diğer tüm sektörler için kapasite kullanımının temelini oluģturmaktadır. Su kaynaklarının kontrollü kulllanımı için öncelikle bölgenin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının bilinmesi gerekmektedir. Bölgedeki tüm yağıģ ve yeraltısuyu beslenimi doğrudan kullanılamaz. YağıĢın bir miktarı yüzeyden buharlaģma ile kaybolurken, yeraltısuyunun da bir kısmı kayaç tanelerinin etrafında tutulur. Bunun yanısıra kullanılabilir su miktarı mevsimsel olarak da değiģim göstermektedir. Sonbahar ve kıģ mevsimlerinde gerçekleģen yağıģın yeraltısuyu sistemine dahil olması ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleģmektedir. Bu durumda kıģ mevsiminden çok özellikle yat turizminin pik yaptığı yaz aylarında kullanılabilecek maksimum güvenli tüketim miktarı bilinmelidir. Tüketim miktarından yola çıkarak koyda bulunacak yat sayısı hesaplanması mümkün olabilecektir Yeraltı ve Yerüstü Suları ÇalıĢma alanında Sırrım Dere, Kubat Dere ve Yelli Dere leri mevcut olup Kubat Dere yaz kıģ akıģkanlık gösterirken, Sırrım Dere ve Yelli Dere mevsimsel olarak akıģkanlıkları değiģmektedir. Ġnceleme alanının sınırları içerisinde bulunan su baskını riski taģıyan alan sınırları ekli 1/5000 ve yerleģime uygunluk haritalarına iģlenmiģtir. Bu alanlarda yapılaģma öncesi, DSĠ görüģü doğrultusunda su baskını riskine yönelik gerekli önlemler alınmalıdır. (Erdem Yerbilimleri, 2004) Fethiye ilçesi ve civarında 266 km 2 kara ve 23 km 2 deniz alanını kaplayan özel çevre koruma alanında baģlıca Fethiye, Göcek, Ġnlice ve Kavaköy ovaları yer almaktadır. Alandaki yüzey (akarsu ve Koca Göl) ve yeraltısulan Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu BaĢkanlığı desteği ile yürütülen proje kapsamında, incelenmiģ ve suların hidrokimyasal özellikleri ph, TÇK, EC, Na, K, Ca, Mg, HCO 2, CO 2, S\Cl, NO 3 ve 28

29 NH 4 parametreleri kullanılarak belirlenmiģtir. Belirlenen parametreler- ve bu parametrelerden kıtaiçi su kaynakları ve sulama suyu kalite limitleri kullanılarak elde edilen, suların kalite sınıfları coğrafi bilgi sistemi ortamına aktarılarak TNT-MIPS yazılım paketi ile yorumlanmıģtır. ÇalıĢma, sonuçlarına göre, alanın yeraltısuları Mg/Ca/karıĢık- HCCV lı sular olup» iliģkide bulundukları litolojik birimlerin kimyasal içeriğini, yansıtmaktadır. Kıtaiçi su kaynakları TÇK5, Cl, N-NOJ ve SO limitlerine gore yüksek, kaliteli veya az kirlenmiģ yeraltısuyu içeren alan, sulama, suyu SAR, %Na, Cl ve SO 4 limitlerine göre çok iyi veya iyi kalitede, EC ve NCh limitlerine göre ise, iyi veya, kullanılabilir kalitede su içermektedir. Kıtaiçi su kaynakları ve sulama, suyu kalite sınıflandırma parametrelerinin kendi içerisinde tümünün eģit ağırlıklı, değerlendirilmesi ile alan için yeraltısuyu kalite haritaları oluģturulmuģtur. Bu haritalara göre, yeraltısularının kıtaiçi su kaynakları kalite sınıflamasına, göre 4 16 ölçeğinde 4, 5 ve 6 indekslerine girdiği ve sulama suyu kalite sınıflamasına göre ise, 6-30 ölçeğinde 7, 8, 9, 10 ve 12 indekslerine girdiği belirlenmiģtir. Bu sonuçlara göre, alan yeraltısularının ölçülen parametreler çerçevesinde kaliteli sular olduğu sonucuna varılmıģtır. Alan içerisinde yer alan Koca Göl`ün suyu ise özellikle Cl, SO 4 ve Na iyonlarına göre kirlenmiģ sudur. Doğal kirliliğin kaynağı göl suyuna karıģan, deniz suyu ve göl civarındaki sülfatça zengin mineralli sulardır. Koruma bölgesi yeraltısularında herhangi bir kirlilik belirlenmemiģ, olmasına karģın, alanda kirlilik oluģturabilecek baģlıca, noktasal potansiyel kirlilik kaynakları olarak çöp döküm, eski Eti Holding krom iģletme tesisleri, gübre deposu ve krom ve manganez ocakları olarak belirlenmiģtir (Çamur, 2001) Ġçme ve Kullanma Suyu Bölgenin içme suyu çevrede açılmıģ olan sondaj kuyularından sağlanmaktadır. Bunun yanında dalaman göcek gözergahında bulunan su isale hattı mevcut olup kullanılmamaktadır. Ayrıca Göcek merkezde sığ metrelerde (6-12m) artezyen özelliği gösteren kuyular mevcuttur (Erdem Yerbilimleri, 2004). Buna göre, ova yeraltısularının, ölçülen parametreler çerçevesindeki kalite dağılımları bakımından sulama amaçlı olarak kullanılabilecek, kaliteli sular olduğu söylenebilir. Potansiyel Kirlilik Kaynakları Koruma bölgesi yeraltısularında herhangi bir kirlilik belirlenmemiģ olmasına karģın kirlilik oluģturabilecek, baģlıca noktasal potansiyel kirlilik, kaynakları Ģunlardır: Fethiye ovasındaki eski ve yeni çöp döküm alanları, eski Eti Holding Krom ĠĢletme Tesisleri, Sanayi sitesi, Gübre deposu, alabalık üretim tesisleri, Göcek Belediyesi yeni çöp döküm alanı, ve tüm koruma bölgesine yayılmıģ krom ve manganez ocakları. Bölgede yeraltısuyu kalitesini etkileyebilecek potansiyel yaygın kirlilik kaynakları ise tarımsal faaliyetlerde kullanılan sınırlı miktardaki gübre ve diğer tarımsal, kimyasallar ile hayvancılık faaliyetleri atıklarıdır. Fethiye ovasına, gelen -yüzey sulama suyunu kirletme olasılığı bulunan Ören Köyü`nde mevcut beģ alabalık tesisinin etkilerini incelemek için, tesisler öncesi ve sonrasındaki sularda EC ölçümleri yapılmıģtır. Ölçümler sonucu tesislerin sulama, suyu üzerinde olumuz bir etkisi, belirlenmemiģtir. Sonuç Koruma alanındaki karasal suların kimyası, NO 3 ve NH 4 hariç, alan içi ve civarındaki kayaçlar ve atmosfer ile su arasındaki kimyasal iliģkileri yansıtmaktadır. Sığ kuyu sularında lokal olarak antropojenik kökenli nisbeten yüksek NO 3 konsantrasyonları mevcuttur. Kuru mevsim su kimyası az da olsa nisbeten düģük sodyum, bikarbonat ve nisbeten yüksek klorür ile yağıģlı mevsimden farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar muhtemelen katyon değiģim, tepkimesi, çökelim ve buharlaģma sonucu oluģmaktadır. Özel Çevre Koruma Alanı içinde kalan Koca Göl suyu 29

30 dıģındaki tüm yeraltı ve yüzey suları ölçülen parametreler çerçevesinde genel olarak kaliteli sulardır. Doğal kirliliğin kaynağı göl suyuna karıģan deniz suyu ve Göl civarındaki sülfatça zengin, mineralli sulardır. Koruma alanındaki baģlıca potansiyel kirlilik kaynakları; eski ve yeni çöp döküm alanları, eski krom iģletme tesisleri ve krom ve manganez ocaklarıdır. (Çamur, 2001) 3.4. UlaĢım Göcek Muğla ili, Fethiye Ġlçesine bağlı belde olup, ülkemizin güney batısında, Ege ile Akdeniz in ayrım çizgisi olan Fethiye Körfezinde yer almaktadır km lik bir alan içinde günü birlik Marmaris, Gökova, Köyceğiz, Dalyan Sarıgerme (Ortaca), Dalaman ve Fethiye`ye gerek karadan ve gerekse denizden ulaģmak mümkündür (Çizim 3.12, TURKISH_MEDIA, 2007). Çizim 3.12 Göcek`e UlaĢım 30

31 Karayolu: Muğla, Antalya ve Burdur bağlantılı üç karayolu ile Fethiye Türkiye'nin bütün kentlerine bağlıdır. Göcek`in Fethiye`ye mesafesi 20 km olup, Antalya Karayolu üzerinde bulunmaktadır yılında tamamlan 980 metre uzunluğundaki Göcek Tüneli ile Dalaman yönünden gelip Fethiye yönüne giden çok Ģeritli karayolunun tamamlanması ile ulaģım son derece rahatlamıģtır. Göcek`in Dalaman Uluslararası Havaalanı`na karayolu ile 22 km mesafede olması da ek bir avantaj sağlamaktadır. Havayolu: Havayolu ulaģımı için en yakın alan 50 km uzaklıktaki Dalaman ve 255 km uzaklıktaki Bodrum havaalanlarıdır. Türk Hava Yolları`nın yaz kıģ sürdürdüğü seferlerin yanı sıra, turizm sezonu boyunca pek çok Avrupa kentinden düzenlenen uçuģlardan yararlanmak mümkündür. Yine üç saatlik bir uzaklıkta olan Antalya Havaalanı da Fethiye'ye ulaģımı sağlayan diğer önemli havayolu noktasıdır. Denizyolu: Doğal olarak korunaklı bir yapıya sahip olan Göcek bütün yatçıların uğrak yeridir. Türk Denizyollarına ait gemiler de yaz aylarında düzenlenen Akdeniz turlarında Fethiye'ye ve Göcek`e uğramaktadır Nüfus Göcek'in 1965 yılı nüfusu 1656 iken 1990'da bu sayı 2914'e ulaģmıģtır yılında ilçe Sağlık Ocağı tarafından gerçekleģtirilen bir nüfus taraması sonuçlarına göre bu sayı 2794'e düģmüģtür (Ġmar Planı Raporu, 1997). Tablo 3.2 Yıllara Göre Nüfus DeğiĢimi Sayım Yılı KiĢi ArtıĢ % Göcek Kasabasının nüfus artıģ hızı Türkiye ortalamasının çok altındadır. Bölgede 1991 yılı itibarı ile nüfus artıģı %1.28 iken 1995 yılında %1.06 olmuģtur. Kaba ölüm hızı 1991'de =0.41'den 1995 yılında %0.38 e gerilemiģtir. Buna karģılık Türkiye ortalama nüfus artıģ hızı %2.16 olmuģtur. Bu düģük değerlere en büyük etkenin buranın Aile Planlaması ÇalıĢmalarında pilot bölge olarak seçilen alan dahilinde bulunmasıdır (Ġmar Planı Raporu, 1997). Mahallelere göre nüfus dağılımı Ģöyledir: Tablo 3.3 Mahallelere Göre Nüfus Dağılımı Mahalle Bucak TaĢbaĢı Cumhuriyet Hürriyet Nüfus (KiĢi) Toplam

32 3.6. Sosyal Yapı Ġlçenin hane sayısı 688 iken ortalama aile büyüklüğü; 4,2 ile çekirdek aile özelliği gösterir. Nüfusun ağırlıklı kesimi yaģ grubunu oluģturur. AĢağıda Göcek ve çevresini kapsayan bir araģtırmanın sonucunda ortaya çıkan tablo verilmiģtir (Ġmar Planı Raporu, 1997). Tablo 3.4 Nüfus DeğiĢimi YaĢ KiĢi % , , , ,52 TOPLAM Buna göre oluģan nüfus piramidi Ģöyledir. 65+ % % %25.52 Göcek Beldesinde nüfus artıģı doğum hızı ve göç olguları bir arada düģünüldüğünde yüksek değildir. Nüfusun %30'u memurlardan, %24'lük kısmı emeklilerden, yine %24'lük kısmı serbest meslek erbabından oluģmaktadır. Kalan %18'lik dilimde çeģitli sektörlerde çalıģan iģçiler yer almaktadır. ĠĢsizlik %4'lük bir oran göstermektedir. Ailelerin %56 'sında en az iki kiģi çalıģmaktadır (Ġmar Planı Raporu, 1997). 32

33 Nüfusun %6.07'si okur-yazar değildir. Buna rağmen okur-yazarların %68'l ilkokul mezunudur. Beldeden dıģarıya göçte eğitim önemli bir etkendir. Buna rağmen özellikle turizm sektöründe gerçekleģtirilen yatırımlar Göcek'in önümüzdeki dönemde nüfus artıģı yaģayacağının bir göstergesidir (Ġmar Planı Raporu, 1997). YerleĢmenin sosyal yapısı özellikle son yirmi yılda baģlayan arsa satıģları ile ciddi değiģim göstermeye baģlamıģtır. Bu dönemde Göcek dıģından gelenlerin oranı ciddi artıģlar göstermiģtir. Bunların arasında Ġstanbul, Ankara, izmir gibi büyük kentlerden gelenler olduğu gibi özellikle Ġngiltere baģta olmak üzere Fransa, Almanya, Amerika gibi yabancı ülkelerden mülk edinerek yerleģenler de bulunmaktadır. YaĢ ortalaması 50 ve üstü olan bu sosyal grup genellikle münzevi hayatı yaģayan ve sık seyahat eden, üst gelir grubundan kiģilerdir. Bunun dıģında ikinci konut olarak Göcek'te mülk sahibi olan ve tatil dönemlerinde bölgeye gelen bir grup mevcuttur. Yine üst gelir dilimine mensup bu grup diğer grup gibi yerli halk ile kaynaģmıģ durumdadır. Gruplar arasında bir çatıģma yaģanmadığı gibi karģılıklı fayda esasına dayanan bir iliģki kurulmuģtur. Ancak, yerli halkın arsa satarak kolay gelir elde etmek suretiyle sürdürdüğü yaģamın bir gün sona ereceği ve Göcek'te Göceklilerin azınlığa ve dıģlanmıģ bir sınıf haline gelmesi tehlikesine dikkat edilmelidir. Halk ile yapılan görüģmelerde gençlerin gayrimenkul satıģından elde edilecek gelire güvenerek özellikle eğitimlerini tamamlama gayreti göstermemelerinin tespiti ciddi bir göstergedir. Bununla birlikte Emlak Komisyonculuğunun en revaçta iģ kolu haline gelmesi ve neredeyse her Göceklinin bu iģle ilgilenmesi yanında arsa satıģıyla birlikte ana iģ kolu olan Tarımsal faaliyetin azalmaya yüz tutması da durumun ciddiyetine ıģık tutmaktadır (Ġmar Planı Raporu, 1997). Bodrum, Alanya gibi turistik yerleģmelerde gördüğümüz sosyal dönüģümün buralarda yaģanmaması için gerekli önlemlerin alınması ve halkın bilinçlendirilerek top yekûn arsa satıģının önüne geçilmesi gereklidir. Planlama bu noktada araç olarak kullanılmıģ, oluģacak parsel büyüklükleri, adetleri, yapı nizamları v.b. elemanlarla her Göceklinin Göcekte kalmasını ve yeterli koģullarda yaģamını devam ettirebilmesini temin edecek Ģartlar oluģturulmaya çalıģılmıģtır (Ġmar Planı Raporu, 1997) Ekonomik Yapı Sektörel Dağılım Yöre sektörel çeģitlilik açısından zengindir. Pek çok potansiyeli bir arada bulundurması refah seviyesinin çevre yerleģmelere göre (bilhassa iç kesimlere oranla) daha yüksek olmasını sağlamıģtır. Ayrıca tarım topraklarının yoğun turizm ve ikinci konut baskıları sonucu satılmasıyla rant elde edilebilmesi beldede bazı yeni sorunların doğacağının iģaretlerini vermektedir. Bunlar düzensiz yapılaģma, tarım topraklarının ve tarımsal faaliyetin yok olması ve bunun doğuracağı iģsizlik ve istihdam ihtiyacıdır (Ġmar Planı Raporu, 1997). 33

34 Tarım ve Hayvancılık Bitkisel ürünlerde bahçecilik ve seracılık belirginleģir. Ticari faaliyet gösteren 12 adet sera tespit edilmiģtir. Üretim domates ve salatalıkta yoğunlaģmaktadır. Hububat ekimi son dönemde meyve ve sebzeciliğe dönüģmüģtür. Halkın %30'u gerek ticari amaçlarla gerekse kendi ihtiyaçlarını karģılamak için tarım ürünü yetiģtirmektedir (Ġmar Planı Raporu, 1997). Göcek'te 325'l büyükbaģ, 622'si de küçükbaģ hayvan varlığı mevcuttur. Ortalama 100 çiftçinin bulunduğu yerleģmede tarım ve hayvancılığın aile içi üretim yapılması yüzünden ciddi ekonomik bir değeri yoktur. Ayrıca su ürünlerinde balıkçılık alt sektörü geliģtirilmeye çalıģılmaktadır. Göcek'te 20 kadar balıkçı faaliyet göstermektedir. Göcek'e 28 km uzakta Karacaören köyü, Kızıldere mevkiinde 4 milyon adet kapasiteli alabalık çiftliği 42 iģçi istihdam etmektedir. Ormancılık Göcek'te ciddi sayıda iģgücü istihdam eder. Toplam 29 iģçi çalıģtırmaktadır. Ekonomik yapı Tarımsal üretimden Turizm ve Turizme yönelik ticaret ye servis fonksiyonları Ģeklinde dönüģüm göstermektedir (Ġmar Planı Raporu, 1997) Madencilik ETĠ Bank'ın son döneme kadar bölgede yürüttüğü madencilik faaliyetleri önemli bir istihdam odağı yaratmaktaydı. Ancak son dönemde sektörün gerilemesi ile yeni iģçi alımları durmuģtur. Halen iģletmede 101 iģçi ve 79 memur çalıģmaktadır. ĠĢçilerin çoğu Göcek ve çevresindendir (Ġmar Planı Raporu, 1997) Hizmet Kamu hizmetlerinde Göcek Belediyesi'nde 40 memur ve 60 iģçi ile, Sağlık Ocağı`nda 20 kiģi çalıģmaktadır. Bunların dıģında çeģitli kamu kurumlarında 15 kadar iģçi ve memur istihdam edilmiģtir. Bunun yanında turizm tesisi inģaatlarında çalıģan 300 kadar iģçi de önemli miktarda ekonomik girdi sağlamaktadır. Beldede halen üç adet banka Ģubesi mevcuttur (Ġmar Planı Raporu, 1997) Turizm 1983 yılından bu yana bu sektördeki geliģme tüm yerleģmeyi ciddi biçimde değiģtiren unsurların baģında gelmiģtir. Pansiyonculuk ve yat iģletmeciliğinin yöreye çektiği turizm potansiyelinin ortaya çıkardığı lokantıcılık ve ticaret ciddi geliģme göstermiģtir. Beldede 270'in üzerinde bakkal, market ve lokanta türü iģletme, 13 pansiyon mevcuttur. Buna ek olarak sezonluk çalıģan 80 yatak kapasiteli 3 adet apart otel bulunmaktadır. Gezi motoru ve yakın yerleģimlere yolcu taģımacılığı da geliģkindir. Göcek'te sürekli 100, yaz sezonunda 70 yat kaptanı oturmaktadır. Bununla birlikte 4 adet yat limanı ile Ülkenin en fazla rağbet gören bölgelerinden biridir (Ġmar Planı Raporu, 1997) Ekonomik GeliĢme Potansiyelleri Göcek'in ekonomik olarak geliģme yönü turizm ekseninde gerçekleģecektir. Özellikle Akdeniz ve Ege'nin kesiģme noktasında korunaklı bir liman olma özelliği burada yatçılık turizmine yönelik dev yatırımlar yapılmasında etkili olmuģtur. Bu yatırımların iktisadi karģılığı ek istihdam olanağı olarak karģımıza çıkmaktadır. Bu istihdamın niteliği turizmle gelecek insanlara yönelik servis faaliyetleri Ģeklinde olacaktır. Bu faaliyetlerin yöreye kısa vadede ciddi miktarlarda göç çekmesi söz konusudur (Ġmar Planı Raporu, 1997). 34

35 Bununla birlikte Göcek çevresinde ikinci konut geliģimi önlenemez Ģekilde artmaktadır. Gelen nüfusun "yazlıkçı" olmaktan çok bölgeyi sahiplenecek ve mevcut doğal kültürel yapıyı koruyacak bilince kavuģturulması halen beldede faal olan derneklerin geliģtirilmesi sayesinde mümkün olabilecektir. YerleĢme için Ģans olarak nitelenebilecek husus gelecek bu nüfusun zaten "kentli olma" bilincine sahip olacak olmasıdır. Düzenlenecek aktivitelerle "Göceklilik Ruhu"nun oluģturulması büyümeyle birlikte ortaya çıkması muhtemel kozmopolitleģme ve yabancılaģmayı önleyecektir. Bu amaçla yerleģme içerisinde uygun bir alanda bu tür aktivitelere yönelik mekanlar ayrılmıģtır (Ġmar Planı Raporu, 1997) Arazi Kullanımı ve Bina Durumları Arazi Kulanımı Göcek, 613 km 2 lik Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin bir parçasıdır. Toprakların önemli bir bölümü tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Fethiye ilçe Tarım Müd.'nün 1991 verilerine göre beldedeki tarım topraklarının açılımı Ģöyledir (Ġmar Planı Raporu, 1997): Tablo 3.5 Beldedeki Tarım Topraklarının Dağılımı Kuru Tarım Arazisi Sulu Tarım Arazisi Zeytinlik Bağ-Bahçe Tarla 4, ,695 Beldede orman arazisi oldukça yoğundur. Özellikle Göcek ovasının hemen arkasında yükselen tepelerden itibaren yoğun bir orman dokusu görülmektedir. Bu alan GeliĢme alanı sınırlarını belirlemektedir. Halihazırda Göcek'te 1110 konutun 178 adeti ikincil konuttur. GeliĢim ovadan yamaçlara doğru sürmektedir. Çevrenin koruma altında oluģu mevcut arsa stokunun yüksek bedellerle satılmasına neden olmaktadır. Planlama alanında mevcut kullanımların büyük çoğunluğu Ġkincil Konut alanlarıdır. Birkaç Lokanta ve çok küçük çapta Ġmalat ile açık depolama alanları ve tarımsal amaçlı Sera alanları dıģında farklı bir iģlev görülmemektedir. Yapı Kullanımlarında ise göze çarpan diğer bir husus konut kullanımları dahilindeki müģtemilat, garaj, ahır ile tarımsal amaçlı sera ve depolardır (Ġmar Planı Raporu, 1997) Bina Durumları Ġmar planı yapılacak alanda bina yapım türleri incelendiğinde konut kullanımının büyük birt kısmının betonarme inģa edildiği göze çarpmaktadır. Yığma yapılar yer yer konut için kullanılmıģ olsa da genellikle müģtemilatlarda ağırlıklıdır. Bunun yanında 1-2 adet ahģap ve yaklaģık 10 adet prefabrik yapı bulunmaktadır. Bunlar genelde yazlık konutlardır. Göcek`in yerlileri ise daha mütevazi konutlarda oturmaktadırlar. Bu daha çok hane 35

36 sahiplerinin gelir düzeylerinin bir göstergesi olarak algılanmalıdır (Ġmar Planı Raporu, 1997) Kat yükseklikleri incelendiğinde 2.5 katı aģan yapıya rastlanmamaktadır. Bunun baģlıca sebebi; geliģme baskısından önce uygulanmaya konan üst ölçekli çevre koruma planlarıdır. Buna ek olarak taģıdığı deprem riski ve zemin yapısı da 2 katın üzerinde yapılaģmaya olanak vermemektedir (Ġmar Planı Raporu, 1997) Turizm ve Yat Turizmi Göcek Koyu`nda büyük ve uluslararası yat turizmi açısından önemli dört marina bulunmaktadır. Koyun en önemli özelliği son derece korunaklı ve geniģ bir körfez içerisinde yer alan ada ve koyları bünyesinde barındırmasıdır. Bunların doğal sonucu olarak geliģmiģ bir yat turizmi potansiyeline sahiptir. Bir turizm beldesinin sahip olması gereken tüm alt yapı, donanım ve mekanlara sahiptir. Göcek'in en önemli özelliği ise diğer tatil beldelerine göre çok daha sakin ve huzurlu bir yer olmasıdır. Özel Çevre Koruma alanı olan Göcek merkez ve çevresinde çok katlı inģaat izni olmaması nedeniyle konaklamak için 2 katlı otel, motel, apart ve pansiyonlar bulunmaktadır. Karasularımızdan ve özellikle uluslararası sulardan gelen uzun yol gezginleri için kapalı körfez yapısı ile dinlenmek ve çeģitli ihitiyaçlarını gidermek için sakin ve güvenli bir uğrak noktasıdır. Bu nedenle mavi Yolculuk baģlangıç ve bitiģ noktası olarak yoğun yat trafiğine sahiptir. Göcek koyları ve 12 adalar, Göcek'i deniz yolcuları için vazgeçilmez bir rota haline getirmiģtir. Tatil amacı ile karayolu ile gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek kapasitede kaliteli konaklama birimleri, günübirlik tekne turu hizmeti veren eğlenceli sahili ve yakın mesafelerdeki birçok plaj ve koyu ile tatilcilere farklı alternatifler sunmaktadır. Tüm bu özellikleri ile Göcek, yerli ve yabancı yatçılar için son derece popüler bir bölge olmuģtur. 4. Veri Toplama ve ĠĢleme ÇalıĢmaları 4.1. Kıyı Çizgisi Haritalama ÇalıĢması Proje ekibi tarafından çalıģma alanı içerisinde 8 Mayıs 2007 tarihinde 1 gün olmak üzere Göcek Koyu kıyı çizgisi haritalama çalıģması yapılmıģtır. ÇalıĢma, Club Marina`dan baģlayarak tek bir yönde ilerleyerek en son nokta olan Swiss Otel`in plajını sonuna kadar kıyı çizgisi takip edilmiģtir. Kıyı çizgisi üzerinde yürünürken GPS ile 10m ara ile nokta atarak koordinatlar GPS in hafızasına kaydedilmiģtr. Kullanılan Magellan Explorist 500 model GPS in teknik özellikleri Ek 5 de verilmiģtir. 36

37 Foto 4.1 Kıyı Ölçüm BaĢlangıç Noktası Foto 4.2 Kıyı Ölçüm BitiĢ Noktası 37

38 GPS her 10m de (GPS in en hassas ayarıdır) bir otomatik olarak koordinatlı nokta kaydetmesi üzere ayarlanmıģtır. Kıyı çizgisi tüm koy boyunca normal yürüme hızında yürünerek takip edilmiģtir. Kıyı çizgisi takip edilirken GPS in içerisinde yüklü olan haritadan da yol bulmak ve kontrol amaçlı faydalanılmıģtır. Suya yaklaģılamayan yerlerde buffer (tampon bölge) oluģturulmuģ ve bölgelere ait notlar daha sonra kullanılmak üzere kaydedilmiģtir (Çizim 4.1). Ayrıca marinalardaki ve yürünebilecek olan tüm iskeleler de bir kenarından ileriye diğer kenarında geriye doğru yürünerek haritalanmıģtır. Tüm bu haritalama çalıģması boyunca kaydedilen noktalar ve tampon bölgeler, ODTÜ GGIT (Jeodezi, Coğrafi Bilgi Teknolojileri) birimi tarafından uydu görüntüsü üzerine iģlenmiģ, ArcGIS CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) programında düzeltilerek gerçek kıyı Ģeridi oluģturulmuģtur. Kıyı çizgisi ve iskeleler ArcGIS de ayrı katmanlar olarak hazırlanmıģtır (Çizim 4.2). Hazırlanan bu kıyı çizgisi ayrıca eģ zamanlı yürütülen batimetri çalıģmasında da eģ derinlik eğrilerini kapatmak için kullanılmıģtır. Çizim 4.1 GPS Kıyı Çizgisi ÇalıĢması ĠĢlenmemiĢ Veriler 38

39 K Çizim 4.2 DüzeltilmiĢ Kıyı Çizgisi ve Ġskeleler (arazi iģi yürünebilecek yerler için tamamlanmıģ ve düzeltme iģlemi devam etmektedir) bazı noktalara özellikle nokta (point) atılarak notlar alınmıģtır (Örneğin; sazlığın baģlangıç ve bitiģ noktaları (Foto 4.3), eski Etibank Krom Tesislerinin sıvı atık borusunun denize ulaģtığı nokta (Foto 4.4)). 39

40 Foto 4.3 Sazlık Foto 4.4 Eski Etibank Krom Tesislerinin Sıvı Atık Borusu 40

41 Sahil boyunca bu iģlem devam ederken dikkati çeken bölgelerin mevcut durumu ile ileride planlamaya yönelik yorumlar yapabilmek ve tavsiyelerde bulunabilmek için notlar alınmıģ ve fotoğraf ve video çekimleri yapılmıģtır. Foto 4.5 Kıyı ġeridi Ġle Ġlgili Notların Alınması 1 günlük haritalama çalıģması sonucu alınan noktalar uydu görüntüsü ile çakıģtırılarak sahil çizgisinde olan değiģimi saptamak mümkündür Yer Kontrol Noktaları Belirleme ÇalıĢması Proje çalıģma alanı içerisinde Temmuz 2007 Göcek beldesinde uydu görüntüsünün düzeltilmesi (rectify) için ayrı bir arazi çalıģması ile 29 adet yer kontrol noktası (YKN)(ground control point-gcp) alınmıģtır. Noktalar seçilirken düzeltmenin doğruluğunu arttırmak amacı ile mümkün olduğu kadar geniģ bir alana yayılması amaçlanmıģtır. Noktalar alınırken MiniMAX marka metre altı hassasiyette DGPS (diferansiyel GPS) kullanılmıģtır (Foto 4.6). MiniMAX`in teknik özellikleri Ek 6 da verilmiģtir. DGPS ile alınan noktaların koordinatları Ek 4 de sunulmuģtur. Kontrol noktaları sağlık ocağı (Foto 4.7), arıtma tesisi (Foto 4.8), iskeleler, benzin istasyonu, kavģak, yol ayrımı gibi belirgin noktalardan seçilmiģtir. 41

42 Çizim 4.3 Yer Kontrol Noktaları Foto 4.6 Metre Altı Hassas DGPS Ġle Ölçüm Yapılması 42

43 Foto 4.7 Sağlık Ocağı Önünde Alınan YKN Ölçümü Foto 4.8 Göcek Atık Su Arıtma Tesisi Önünde Alınan YKN Ölçümü 43

44 4.3. Kıyı Çizgisinin Düzeltilmesi El GPS inin kaydettiği nokta veriler dünya coğrafi koordinat sistemindedir (datum:wgs 84). Öncelikle GPS ile elde edilen bu bilgiler temin edilen uydu görüntüsü de dahil olmak üzere projede istenen koordinat sistemi olan UTM ED50 zone 35kuzey projeksiyon sistemine dönüģtürülmüģtür. Arazi çalıģması sırasında tampon bölge olarak iģaretlenen nokta ve/veya alanlar düzeltilerek kıyı çizgisi son haline getirilmiģtir. Uydu görüntüsü üzerindeki kıyı çizgisi ile GPS`den elde edilen kıyı çizgisi üst üste çakıģtırılmıģtır. Bu çakıģtırmanın çalıģmanın amacı doğrultusunda yaklaģık +- 3 metre hassasiyet sınırları içerisinde baģarılı olduğu görülmüģtür. Bu kıyı çizgisi Derinsu firmasının yürüttüğü Hidrografik ve OĢinografik 1. Etap Deniz AraĢtırmaları Projesi nde de kullanılmıģtır Su Kalitesi Ġzleme ÇalıĢmaları ÖÇKKB 2006 yılında Göcek Koyu içerisinde bulunan 4 adet marinada (Scopia Marina, Port Göcek, Belediye Marina, Club Marina) ıģık geçirgenliği, ph, çözünmüģ oksijen ve koliform bakteri olmak üzere 4 baģlık altında su kalitesi çalıģmaları yürütmüģtür (ÖÇKKB, 2007). Göcek bölgesi deniz suyu kalite izleme çalıģmalarına ait Kurum dan alınan veriler Ek 3 de sunulmuģtur. Veriler ODTÜ GGIT (Jeodezi, Coğrafi Bilgi Teknolojileri) birimi tarafından uydu görüntüsü üzerine iģlenmiģ ve uydu görüntüsü üzerinde mevsimsel olarak ve gösterim kolaylığı amacıyla 3 ayrı renk kullanılmıģtır. ( Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim, Kasım, Aralık ). Her mevsim için 3 aylık ortalama değerleri gösteren bu grafikler Çizim 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 de sunulmuģtur. Ayrıca aylık dalgalanmaları takip etmek açısından 2006 yılı için Nisan-Aralık ayları arasındaki veriler ile sürekli çizgi grafikler oluģturulmuģtur. Bu grafikler Çizim 4.8, 4.9, 4.10 ve 4.11 de gösterilmektedir (ÖÇKKB, 2007). 44

45 Çizim 4.4 Üç Aylık Ortalama IĢık Geçirgenliği Değerleri Çizim 4.5 Üç Aylık Ortalama ph Değerleri 45

46 Çizim 4.6 Üç Aylık Ortalama ÇözünmüĢ Oksijen Değerleri Çizim 4.7 Üç Aylık Ortalama Toplam Koliform Bakteri Değerleri 46

47 Nisan 06 Mayıs 06 Haziran 06 Temmuz 06 Ağustos 06 Eylül 06 Ekim 06 Kasım 06 Aralık 06 Ocak 07 Şubat 07 Mart 07 Nisan 07 Mayıs 07 Haziran 07 Temmuz 07 Ağustos 07 Eylül 07 Ekim 07 CFU / 100ml Nisan 06 Mayıs 06 Haziran 06 Temmuz 06 Ağustos 06 Eylül 06 Ekim 06 Kasım 06 Aralık 06 Ocak 07 Şubat 07 Mart 07 Nisan 07 Mayıs 07 Haziran 07 Temmuz 07 Ağustos 07 Eylül 07 Ekim 07 metre Işık Geçirgenliği Yolderesi Bingüç Koyu Belediye Marina Port Göcek Marina Çizim 4.8 IĢık Geçirgenliği Toplam Koliform Yolderesi Bingüç Koyu Belediye Marina Port Göcek Marina Çizim 4.9 Toplam Koliform Bakteri Miktarları 47

48 Nisan 06 Mayıs 06 Haziran 06 Temmuz 06 Ağustos 06 Eylül 06 Ekim 06 Kasım 06 Aralık 06 Ocak 07 Şubat 07 Mart 07 Nisan 07 Mayıs 07 Haziran 07 Temmuz 07 Ağustos 07 Eylül 07 Ekim 07 Nisan 06 Mayıs 06 Haziran 06 Temmuz 06 Ağustos 06 Eylül 06 Ekim 06 Kasım 06 Aralık 06 Ocak 07 Şubat 07 Mart 07 Nisan 07 Mayıs 07 Haziran 07 Temmuz 07 Ağustos 07 Eylül 07 Ekim 07 % Çözünmüş Oksijen Yolderesi Bingüç Koyu Belediye Marina Port Göcek Marina Çizim 4.10 ÇözünmüĢ Oksijen ph Yolderesi Bingüç Koyu Belediye Marina Port Göcek Marina Çizim 4.11 ph Değerleri 48

49 Kurum 2006 yılı su kalitesi ölçüm çalıģmalarını tamamlamıģ, 2007 yılı için olan su kalitesi çalıģmaları ise devam etmektedir yılının Temmuz ayına kadar olan değerler ile 2006 yılının sonuçları incelenerek kanalizasyon ve arıtma sistemlerinin kurulmasından önceki ve sonraki değerlerin karģılaģtırılması mümkün olabilmektedir sayılı 31 Aralık 2004 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği`nden alınan özet tablolar (Tablo 4.1`de ve Tablo 4.2`de) aģağıda verilmiģtir. Tablo 4.1 Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri Parametre Kriter DüĢünceler ph Renk ve bulanıklık Doğal Doğal suiçi yaģam için gerekli fotosentez aktivitesinin, ölçüm derinliğindeki normal değerini % 90 dan fazla etkilemeyecek kadar olmalıdır. Yüzer madde - Yüzer halde yağ, katran vb. sıvılarla çöp vb. sıvılarlara çöp vb. katı maddeler bulunamaz. Askıda katı madde (mg/l) ÇözünmüĢ oksijen (mg/l) Parçalanabilir organik kirleticiler Ham petrol ve petrol türevleri (mg/l) 30 - Doygunluğun % 90 nından fazla ÇözünmüĢ oksijen değerleri derinlik boyunca izlenmelidir. Seyreldikten sonra çözünmüģ oksijen varlığını yukarıda öngörülen değerden daha fazla tehlikeye düģürecek miktarda olmamalıdır. Su, biyota ve sedimanda ayrı değerlendirilmeli ve tercihan hiç bulunmamalıdır. Tablo 4.2 Derin Deniz DeĢarjları Ġçin Uygulanacak Kriterler PARAMETRE En muhtemel sayı (EMS) olarak toplam ve fekal koliformlar Katı ve yüzen maddeler LĠMĠT Derin deniz deģarjıyla sağlanacak olan toplam seyrelme sonucunda insan teması olan koruma bölgesinde, zamanın % 90 ında, EMS olarak toplam koliform seviyesi 1000 TC/100 ml ve fekal koliform seviyesi 200 FC/100 ml den az olmalıdır. Difüzör çıkıģı üzerinde, toplam geniģliği o noktadaki deniz suyu derinliğine eģit olan bir Ģerit dıģında gözle izlenebilecek katı ve yüzer maddeler bulunmayacaktır. Bu kriterlere göre grafikler incelendiğinde; Yaz aylarında ıģık geçirgenliğinde belirgin bir azalma görülmektedir. Ancak 2007 Mart ayı oldukça iyi değerler göstermiģtir yılında gözlenen dalgalanmalar 2007 de daha birbirine benzer, baģka bir dille koy içerisinde daha homejen bir yapıya geçildiğini göstermektedir. IĢık geçirgenliği açısından az da olsa olumlu sonuç alındığı söylenebilir. 49

50 Toplam Koliform 2007 yılında 200 CFU/100ml olan kritik sınırın altına gelmiģtir. Burada kanalizasyon sistemi ve arıtma tesisinin faydası çok açık Ģekilde görülmektedir. Mevsimlere göre büyük dalgalanmalar gösteren yapı, ıģık geçirgenliğinde olduğu gibi koy içerisinde homojen dağılım göstermektedir. Bu durum kirletici kaynak noktalarının ortadan kalktığı ve/veya çok azaldığı Ģeklinde yorumlanabilir. ÇözünmüĢ oksijen 2006 yılında örnek noktalarına göre büyük değiģkenlik gösterirken 2007 de tüm noktalarda hemen hemen aynı değerleri vermektedir. Ayrıca 2007 yılı için bir kaç ay dıģında %90 üzerinde değerler alarak deniz suyu genel kalite kriterlerini sağlamaktadır. Deniz suyu için ph değerlerinin arasında olması beklenmektedir. Koy içerisinde değerlerin yaklaģık arasında seyrettiği görülmektedir. Bu da Göcek koyundaki deniz suyunun bazik karakterde olduğu anlamına gelmektedir Göcek Belediyesi`nden Elde Edilen Veriler Ġmar planları (kağıt) (2004), 1/1000 sayısal (15 pafta) Ġmar planı sayısal 1/5000 nazım imar planı (2 pafta) Zemin etüdü (kağıt) (2004) Yeniden değerlendirmeye iliģkin jeolojik, jeoteknik, paleosismolojik etüt raporu (kağıt) (2004) Yeni imar planı araģtırma raporu (kağıt) (1987) Göcek içmesuyu projesi Ģebeke inģaat planı (kağıt) (1993) Çevre düzeni planı (kağıt) 1/ Göcek belediyesi sınır haritası (kağıt) 1/ Göcek kanalizasyon tatbikat projesi pis su Ģebeke planı (kağıt) (1999) 1/1000 Göcek OG AG elektrik dağıtım Ģebekesi projesi (kağıt) 1/ ÖÇKKB`dan Alınan Veriler 2 adet 1/ raster pafta ÇalıĢma alanı sınırları (sayısal) Su kalitesi ölçümleri izleme paftasından akarsular, göller ve denizler olarak sınıflı noktalar (mapinfo dosyası) Su kalitesi ölçüm sonuçları (2006 yılı için Acess veritabanı, 2007 yılı için Word dosyası) 4.7. Harita Genel Komutanlığı`ndan Satın Alınan Veriler TC Harita genel Komutanlığı`ndan YUKPAF haritaları (1/25 000) UTM-ED NĠK Sistem`den Satın Alınan Veriler Muğla-Göcek QuickBird Uydu Görüntüsü (30/11/2006 tarihli) 50

51 4.9. Mapa (Yat Bağlama Halkaları) Noktaları Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) tarafından yapılan alan çalıģmaları ile Göcek ve Dalaman koylarından 180 adet MAPA (Yat bağlama) noktası belirlenmiģtir. Mapa noktalarının yerleri ODTÜ GGIT (Jeodezi, Coğrafi Bilgi Teknolojileri) birimi tarafından uydu görüntüsü üzerine iģlenmiģ ve Çizim 4.12 de sunulmuģtur. Ek 1`de yer ismi ve bu bölgedeki nokta sayısı, Ek 2`de ise 180 noktanın koordinatları verilmiģtir. Çizim 4.12 Göcek ve Dalaman Koylarında Haziran 2007 Ayı Ġçinde YerleĢtirilmesi Tamamlanan Mapa (Yat Bağlama Halkaları) Noktaları Ġmar Planları Göcek Belediyesi`nden parçalı olarak temin edilen sayısal imar planları birleģtirilerek Çizim 4.13 de sunulmuģtur. 51

52 Metre Çizim 4.13 Göcek 2.Etap Sayısal Ġmar Planları Kaynak AraĢtırmaları Kaynak taraması projenin süreci boyunca devam etmiģtir. Çok disiplinli ve kapsamlı bir konu olması nedeniyle yapılan çalıģmalara bağlı olarak teorik bilgiler sürekli günecellenmiģtir ve yeni konu baģlıkları dahil edilmiģtir. Kurum konu baģlıkları için toplantılar ve sunumlar ile bilgilendirilmiģtir ve ortak karar ile çalıģmalar sürdürülmüģtür. Kaynak çalıģmaları arazi çalıģmalarına paralel olarak gözden geçirilmiģtir. Özellikle toplantı tutanakları projenin yönü ve aģaması hakkında yararlı bilgiler vererek, bir sonraki arazi çalıģmaları ve raporlar için faydalı bilgiler sağlamıģtır. 52

53 4.12. KiĢisel GörüĢmeler Kıyı çizgisi alma çalıģması içerisinde Marinaların içerisinde ölçüm yapılmıģtır. Böylece Marina daki o anda yetkili olan kiģi/kiģiler ile görüģmeler yapmak mümkün olmuģtur. Bu görüģmeler sırasında herhangi bir yerde kayıtlı olmayan ancak o kiģinin tecrübesi ve bilgisine bağlı olarak genelde yaģanan ve/veya görülen bazı problemler tartıģılmıģ ve bilgi alınmıģtır. Örneğin Belediye Marina da sayısal halde kayıtlar olmadığı gibi yatların kayıtlarının tutulmadığı saptanmıģtır. Marinalara, dolayısıyla koya giren tekne ve kiģi sayısının bilinmemesi Göcek Koyu yat kapasitesi belirlenirken gerekli en önemli parametreyi kaçırmak anlamına gelmektedir. Foto 4.8 Belediye Marina Ofis Bir baģka örmek olarak yat bakımı yapan çalıģanlar ile konuģulurken aynı anda deterjanla yatın temizliğinin yapıldığı belirlenmiģtir. Doğal bir iģlem gibi tüm kirli sular doğrudan denize atılmaktadır. Marinalarda yapılan bu temizlik yatları korurken altından daha değerli Göcek Koyu`nu kirletmektedir (Foto 4.9). Denizin biyolojik yapısını bozan bu olay ileride koyun güzelliğini bozarak turizmi doğrudan etkileyecektir. 53

54 Foto 4.9 Marinalarda Kirlilik Diğer bir örnek ise Club Marina`ya giderken bataklık olan bölgede denize akan derenin akıģ yolunun iptal edildiği ve su aktarım noktasından (Foto 4.10) itibaren buradan borular ile baģka bir bölgeye aktarıldığı görülmüģtür. Bu sebeple dere yatağının (Foto 4.11) tamamen kuruduğu saptanmıģtır. AkıĢ yolunun iptal edilmesiyle koy içerisindeki akıntı yönü etkilenmiģ olabilir. Derenin denize akması ve Ģu an olduğu gibi denize boģalmaması durumlarında akıntı modelinde farklılık gösterebilir. 54

55 Foto 4.10 Su Aktarım Noktası Foto 4.11 Dere Yatağı 55

56 4.13. Fotoğraf, Video Çekimleri ve Su Üstü Araçların Sayımı Fotoğraf ve Video Çekimleri KiĢisel görüģmelere bağlı olarak ve arazi çalıģmaları boyunca fikir verebilecek, notlar alınan noktalara ait ve çalıģmayla ilgili raporlarda ve sunumlarda kullanılmak üzere fotoğraflar çekilmiģtir. Fotoğraflar çalıģmaların adlarına göre arģivlenmektedir. Ayrıca dijital fotoğraf makinası ile video çekimleri de yapılmıģtır. Göcek Koyu için Ģu anki yat kullanım verileri yeterli değildi. Bu nedenle birbirini destekleyecek nitelikte, saha ve ofis çalıģmalarını içeren iki yöntem ile verilerin toplanması uygun görülmüģtür. Öncelikle video kamera sistemi ile gece ve gündüz aralıksız kayıt yapılması diğeri ise belirli bir zaman için göz ile koylar ve marinalar gezilerek notların alınması Ģeklinde planlanmıģtır. Yat kullanım verilerinin toplanması amacıyla hava Ģartlarına dayanıklı, gündüz ve gece çekim yapabilen video kamera sistemi kullanılması düģünülmüģtür. 03 Ağustos 2007 tarihinde SAMSUNG SCC-2091 DAY&NIGHT kamera, Fujinon 5-50mm Varifocal Oto Ġris Lens ve 4 kanal dijital kayıt cihazı sistemi kurulumu yapılmıģtır. Cihazların teknik özellikleri Ek 8, Ek 9 ve Ek 10` da verilmiģtir. Kayıt sistemi saniyede 1 kare ve her kare üzerinde tarih ve zamanın yazılı olduğu zaman kodu olacak Ģekilde hazırlanmıģ ve avi formatında saklanacak Ģekilde kurulmuģtur. Foto 4.12`de gündüz, Foto 4.13`de ise gece video kamera ile yapılan çekimlerin görünümüne ait fotoğraflar verilmiģtir. Sistemin kurulmasıyla birlikte elde edilen kayıtlardan koya giren ve çıkan teknelerin sayılması planlanmıģtır. Bu amaçla 03 Ağustos günü saat 16:00 ile 04 Ağustos günü saat 16:00 aralığı için (24 saat) video kayıtlarından deniz araçları sınıflandırması yapılmadan Koya giren ve çıkan su üstü araçları sayılmıģtır. 24 saat sonunda Proje alanına giren su üstü araç sayısı 428, Koy`dan çıkan ise 362 olmuģtur. Destekleyici çalıģma olarak 04 Ağustos 2007 tarihinde (saat 10:30 ile arasında) tekne ile Göcek/Dalaman koylarında gezilerek göz ile yerinde sayım yapılmıģtır. Tekneler önce tip/yapım malzemesine (Fiber, AhĢap, AhĢap Tur teknesi ve Balıkçı kayığı) daha sonra alt baģlık olarak da boyutlarına (K (küçük), O (orta), B (büyük), ÇB (çok büyük), ÇÇB (çok çok büyük)) göre sınıflandırılmıģtır (Tablo 4.2). Sayım için kullanılan form Ek 11`de sunulmuģtur. Bu sınıflara göre yapılan sayım sonuçlarını gösteren tablo Tablo 4.3`de sunulmuģtur. Buna göre sadece 6 adet marinadaki su üstü araç sayısı 542 olarak hesaplanmıģtır. Göcek Körfezi içerisinde bulunan 30 koyda yapılan çalıģma ile 387 su üstü araç bulunduğu tespit edilmiģtir. Bu durumda marinalar ve koylardaki toplam su üstü araç sayısı 929 olmaktadır. ÖÇKKB`lığı tarafından 11 Ağustos 2006 tarihinde Göcek Körfezi`nde bulunan 26 koyda ve marinalarda yapılan tekne sayımına iliģkin notlar Tablo 4.4`de sunulmuģtur. Bu tarih itibari ile çeģitli boylarda 296 adet su üstü araç olduğu tespit edilmiģtir. Tekne sayımının yapıldığı Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi`ndeki Koyların gösterildiği harita Çizim 4.14`de sunulmuģtur. (Erdoğan vd., 2006). Her iki çalıģma karģılaģtırıldığında, Göcek ve Dalaman Koylarında (Marinalar hariç), demirlemiģ ya da seyir/alarga durumdaki yatların sayısı 04 Ağustos 2007 tarihi 56

57 Cumartesi günü 387, 11 Ağustos 2006 tarihi Cumartesi günü 296 dır. Buna göre bir yıl aralıklı olarak Cumartesi günleri arasında, Göcek Dalaman koylarını kulllanan tekne sayısı %30 artıģ göstermiģ olduğu görülmektedir. Bu çalıģmalarda koya giriģ ve çıkıģ yapan teknelerin sayısının, büyüklüğünün saptanması ve taģıdığı yolcu sayısının tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Göz ile yapılan sayım sonuçları marinalardaki kayıtlar ile iliģkilendirilerek verilerin kontrolünün sağlanması mümkün olabilecektir. Bu bilgiler ıģığında koyun taģıma kapasitesine ait ön bilgiler elde edilmesi planlanmıģtır. Tüm bu veriler güncel ve ileriye dönük çalıģmalar için bir veritabanında saklanmaktadır. YELKEN :05:14 YELKEN :05:15 YELKEN :05:16 YELKEN :05:17 YELKEN :05:18 YELKEN :05:19 Foto sn Aralıklı 6 Video Kamera Gündüz Görüntüsü 57

58 YELKEN :56:49 Foto 4.13 Video Kamera Gece Çekimi 58

59 Tablo 4.3 Göcek Körfezi Marina ve Koylarda 04 Ağustos 2007 Tarihinde 10:30 ile 15:45 Arası Zaman Diliminde Bulunan Tekne Sayıları YER FĠBER AHŞAP AHŞAP TUR BALIKÇI K O B ÇB ÇÇB K O B ÇB ÇÇB O B ÇB ÇÇB K O TOPLAM PORT GÖCEK BELEDĠYE MARĠNA SCOPIA ÇEKEK YERĠ CLUB MARĠNA ALARGA GÖCEK TĠGEN 2 2 AYTEN OSMANAĞA GÖCEK ADASI KUZEY Koyu (saat 11:00) GÖCEK ADASI BATI Koyu (saat 11:00) GÖCEK ADASI KUZEY Koyu (saat 15:00) GÖCEK ADASI BATI Koyu (saat 15:00) GUNLUK Koyu KÜÇÜK KARGI BOYNUZ BÜKÜ KILLE BÜKÜ BEDRI RAHMĠ BEDRI RAHMĠ ASILAK ARASI ASILAK KOYU, HURMA ARASI(saat 11:30) BÜYÜK SARSALA KÜÇÜK SARSALA KÜÇÜK SARSALA DOĞUSU HAMAM KOYU HAMAM YAVANSU ARASI

60 YER FİBER AHŞAP AHŞAP TUR BALIKÇI TOPLAM K O B ÇB ÇÇB K O B ÇB ÇÇB O B ÇB ÇÇB K O BINLIK Koyu YAVANSU MERDİVENLİ Koyu (saat 11:57) GOBUN DOMUZ ADASI İÇ KIYILAR DOMUZ ADASI ENE KIYILAR DOMUZ ADASI WNW KIYILAR TERSHANE ADASI Yaz Limanı TERSHANE ADASI Kış Limanı ZEYTİNLİ ADASI ENE KIYILARI YASSICALAR TOPLAM

61 Tablo 4.4 Göcek Körfezi Marina ve Koylarda 11 Ağustos 2006 Tarihinde Bulunan Tekne Sayıları (Erdoğan vd., 2006) Koyun Adı Koruma Statüsü Alan Kısıtlamaları Mülkiyet Alan Kullanımı Tesisler Tesisten Faydalanan Yat Sayısı PORUKLU KOYU II. ve III. Derece Doğal Sit Alana karayolu ve deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik ve su Ģebekesi bulunmaktadır. Orman Orman Alanı, II. ve III. Derece Doğal Sit 2 oda 1 salondan oluģan 34 ev, 1 mutfak binası, Pergoleler, sabit kabinler, duģ, 1 paket arıtma tesisi, wc, iskele tesisleri bulunmaktadır. 5 AYTEN KOYU II. ve III. Derece Doğal Sit Elektrik ve su Ģebekesi bulunmamaktadır. Orman Orman Alanı, II. ve III. Derece Doğal Sit yok 4 OSMANAĞA KOYU II. ve III. Derece Doğal Sit Elektrik, su Ģebekesi ve kaynağı bulunmamaktadır. Orman Orman Alanı, II. ve III. Derece Doğal Sit yok 2 KARGILI KOYU I. Derece Doğal Sit Elektrik Ģebekesi bulunmamaktadır. Orman Orman Alanı ve I. Derece Doğal Sit yok 0 GÜNLÜKLÜ KOYU I. Derece Doğal Sit Elektrik, su Ģebekesi ve su kaynağı bulunmamaktadır. Orman Orman Alanı ve I. Derece Doğal Sit yok 4 ATBÜKÜ KOYU I. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamaktadır. Elektrik, su Ģebekesi ve su kaynağı bulunmamaktadır. Orman Orman Alanı ve I. Derece Doğal Sit yok 4 BONUZBÜKÜ KOYU I. Derece Doğal Sit Elektrik Ģebekesi bulunmamakta olup, jenaratör ile elektrik ihtiyacı sağlanmaktadır. Su Ģebekesi bulunmamakta olup, su ihtiyacı taģıma su ve kaynak suyu ile sağlanmaktadır. Orman Orman Alanı, I. Derece Doğal Sit, Nokta Günübirlik Alan Mutfak+wc, pergole+ bar, fırın, iskele bulunmaktadır. 47 KITLEBÜKÜ KOYU II. ve III. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamakta olup, deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik, su Ģebekesi ve su kaynağı bulunmamaktadır. Orman Orman Alanı, II. ve III. Derece Doğal Sit yok 0 61

62 Koyun Adı Koruma Statüsü Alan Kısıtlamaları Mülkiyet Alan Kullanımı Tesisler Tesisten Faydalanan Yat Sayısı KILLE KOYU III. Derece Doğal Sit Elektrik, su Ģebekesi ve su kaynağı bulunmamaktadır. Orman Orman Alanı, III. Derece Doğal Sit yok 4 BEDRI RAHMI KOYU I. Derece Arkeolojik Sit, I. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamakta olup, deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik Ģebekesi bulunmamakta olup, jenaratör ile elektrik ihtiyacı sağlanmaktadır. Orman Orman Alanı, I. Derece Arkeolojik Sit, I. Derece Doğal Sit Ġskele 5 TAġYAKA KOYU I. Derece Arkeolojik Sit, I. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamakta olup, deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik Ģebekesi bulunmamakta olup, jenaratör ile elektrik ihtiyacı sağlanmaktadır. Su Ģebekesi bulunmamakta olup, su ihtiyacı taģıma su ile sağlanmaktadır. Orman Orman Alanı, I. Derece Arkeolojik Sit, I. Derece Doğal Sit ve Nokta Günübirlik Alan Mutfak, wc, iskele, fırın, pergole + bar, idari bina tesisleri bulunmaktadır. 27 SARSALA KOYU I. Derece Doğal Sit Elektrik Ģebekesi bulunmamakta olup, jenaratör ile elektrik ihtiyacı sağlanmaktadır. Su Ģebekesi bulunmamakta olup taģıma su ile su ihtiyacı karģılanmaktadır. Orman Orman Alanı, I. Derece Doğal Sit ve Nokta Günübirlik Alan Büfe, soyunma kabini + wc tesisleri bulunmaktadır. 16 KAPI KOYU (AKBÜK) I. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamakta olup, deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik Ģebekesi bulunmamakta olup, jenaratör ile elektrik ihtiyacı sağlanmaktadır. Su Ģebekesi bulunmamakta olup, su ihtiyacı taģıma su ile sağlanmaktadır. Orman Orman Alanı, I. Derece Doğal Sit ve Nokta Günübirlik Alan Mutfak, wc, iskele, fırın, pergole + bar, baraka tesisleri bulunmaktadır. 23 HAMAM KOYU I. Derece Arkeolojik Sit vei. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamakta olup, deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik ve su Ģebekesi bulunmamaktadır. Orman Orman Alanı, I. Derece Arkeolojik Sit, I. Derece Doğal Sit Yüzer iskele. 18 KUYRUCAK (BINLIK) KOYU I. Derece Arkeolojik Sit ve I. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamakta olup, deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik, su Ģebekesi ve su kaynağı bulunmamaktadır. Orman Orman Alanı, I. Derece Arkeolojik Sit, I. Derece Doğal Sit yok 3 YAVANSU KOYU I. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamakta olup, deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik, su Ģebekesi bulunmamakta olup, kullanma suyu olarak kullanılan su kaynağı bulunmaktadır Orman Orman Alanı, I. Derece Doğal Sit Ġskele, fırın, baraka, yıkık binalar bulunmaktadır. 4 62

63 Koyun Adı Koruma Statüsü Alan Kısıtlamaları Mülkiyet Alan Kullanımı Tesisler Tesisten Faydalanan Yat Sayısı MERDIVENLI KOYU I. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamakta olup, deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik ve su bulunmamaktadır. Orman Orman Alanı ve I. Derece Doğal Sit yok 4 GÖBÜN KOYU I. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamakta olup, deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik Ģebekesi bulunmamakta olup, jenaratör ile elektrik ihtiyacı sağlanmaktadır. Su Ģebekesi bulunmamakta olup, su ihtiyacı taģıma su ile sağlanmaktadır. Orman Orman Alanı, I. Derece Doğal Sit ve Nokta Günübirlik Alan Mutfak, restaurant, wc, iskele, fırın, pergole + bar, barakalar bulunmaktadır. 20 DOMUZ ADASI UZUN ALĠ (PANÇO) KOYU I. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamakta olup, deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik ve su bulunmamaktadır. Orman Orman Alanı ve I.Derece Doğal Sit yok 14 DOMUZ ADASI CENNET KOYU I. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamakta olup, deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik ve su bulunmamaktadır. Orman ve Özel Mülkiyet Orman Alanı, I. Derece Doğal Sit yok 3 TERSANE ADASI KIġ LĠMANI Kentsel Sit I. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamakta olup, deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik Ģebekesi bulunmamakta olup, jenaratör ile elektrik ihtiyacı sağlanmaktadır. Kullanma suyu olarak kullanılan kaynak suyu bulunmakta olup, içmesuyu ihtiyacı taģıma su ile sağla Özel Mülkiyet Planında Kentsel Sit, I. Derece Doğal Sit ve Nokta Günübirlik Alan Mutfak, wc, iskele, fırın, pergole + bar, barakalar bulunmaktadır. 17 TERSANE ADASI YAZ KOYU I. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamakta olup, deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik ve su bulunmamaktadır. Orman Kentsel Sit, I. Derece Doğal Sit ve Makilik Fundalık yok 6 YASSICA ADALARI I. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamakta olup, deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik ve su bulunmamaktadır. Orman Orman Alanı, I. Derece Doğal Sit ve Nokta Günübirlik Alan Ġki adet kıl çadır ve bir adet Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet için kullanılan tekne 10 GÖCEK ADASI BATI TARAFINDAKĠ KOY I. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamakta olup, deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik ve su bulunmamaktadır. Orman Orman Alanı, I. Derece Doğal Sit yok 20 63

64 Koyun Adı Koruma Statüsü Alan Kısıtlamaları Mülkiyet Alan Kullanımı Tesisler Tesisten Faydalanan Yat Sayısı GÖCEK ADASI ĠNCĠRLĠ KOYU I. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamakta olup, deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik ve su bulunmamaktadır. Orman Orman Alanı, I. Derece Doğal Sit Ġskele, bar, mutfak, wc, baraka bulunmaktadır. 2.madde olması nedeniyle Fethiye Mal Müdürlüğüne ecrimisil ödenmektedir. 5 KÜÇÜK SARSALA KOYU I. Derece Doğal Sit Alana karayolu bulunmamakta olup, deniz yolu ile ulaģım sağlanmaktadır. Elektrik Ģebekesi bulunmamakta olup, 2 adet jenaratör ile elektrik ihtiyacı sağlanmaktadır. Su Ģebekesi bulunmamakta olup, su ihtiyacı taģıma su ile sağlanmaktadır. Orman Orman Alanı, Nokta Günübirlik Alan Restaurant, wc, iskele, mutfak, fırın, pergole + bar tesisleri bulunmaktadır. 31 TOPLAM

65 Çizim 4.14 Göcek ve Dalaman Koyları (Erdoğan vd., 2006) 65

66 Yazılım ile Tekne Sayımı Tekne sayımında kullanılan yazılım ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü AraĢ Gör. Engin TÜRETKEN tarafından hazırlanmıģtır. Programın çalıģma prensibinden kaynaklanan kısıtlamalar ile elde edilmesi istenen sonuçlar dikkate alınarak yazılım bir kaç versiyon yazılarak optimize edilmiģtir. Video görüntülerinin iģlenmesi sırasında bir çok parametrenin gözönünde bulundurulması gerekmiģtir. Bunlar kısaca aģağıdaki Ģekilde özetlenebilir; Arka fon ile tekne arasındaki renk farkı Geceden gündüze veya tam tersi geçiģ durumunda renk farkının dikkate alınmaması Dalgaların teknelerden ayırt edilmesi Tekne ile birlikte giden kıç tarafındaki botun sayılmaması Aynı teknenin ikinci kes sayılmaması Görüntünün net olmaması ve yukarı aģağı oynamalar GüneĢ ve ay ıģığının deniz üzerindeki yansımaları Tekne üzerinde birden fazla ıģık olması Hızlı seyir eden teknelerin yakalanması Teknelerin birbirleri arkasından geçmesi Teknelerin yön değiģtirerek yandan ve/veya önden görünmesi Yukarıda bahsedilen durumlar söz konusu olduğu zaman program önce yeģil kutu ile iģaretleyip numara vererek kutuyu takip etmektedir. Tekne olduğuna karar verdiği anda ise kırmızı kutu içine alarak gerçek tekne sayısını atamaktadır. Farklı koģullara göre sayımları gösteren ekran görüntüleri Çizim 4.51 de gösterilmiģtir. Düğer yandan programla ilgili olmayan ancak sayımı etkileyen parametreler de söz konusudur. Bunlar ise; Göcek`te elektrik kesintisi olduğu durumda video kaydı yapılamaması. YağıĢlı ve/veya havalarda kameranın önünden akan sular nedeniyle bulanıklık oluģması dır. Yazılım çalıģırken sayımı seyretmek mümkün olabilmektedir. Yine aynı anda 9 yön ve toplam için rakamların gerçek zamanlı değiģimini görülebilmektedir. Aynı anda birden fazla sayım yapılabilmektedir. Yazılımın çalıģma hızı bilgisayarın performansı ile doğrudan orantılıdır. Bu proje için HP Compaq Intel Pentium GHz CPU, Hyper Threading (sanal çift çekirdek), 1GB RAM özelliklerine sahip bir bilgisayar kullanılmıģtır. Kayıt medyası olarak Philips 320MB Go harici disk seçilmiģtir. Video kayıt cihazından harice diske aktarım 8GB Transcend marka USB2.0 özellikli USB taģınabilir bellek ile yapılmıģtır. Bu konfigürasyon ile video kayıt cihazından harici diske aktarım ve yazılım çalıģarak sonuç üretmesi 1 günlük (24 saat) bir sayım yaklaģık 45 dakika sürmektedir. 04 Ağustos 2007 den baģlayarak 14 Ekim 2007 tarihine kadar olan 72 günlük tüm videonun iģlenerek sonuçların alınması 55 saat (yaklaģık 7 gün) sürmüģtür. Bu durumda 70 gün için 7 gün baz alınarak kabaca 1/10 oranında sayım yapılabilmektedir. Program önceden belirlenen Fethiye`den Göcek`e, Göcek`ten Fethiye`ye, Körfez`den Göcek`e, Göcek`ten Körfez`e, Fethiye`den Körfez`e, Körfez`den Fethiye`ye, Göcek`ten Göcek`e, Fethiye`den Fethiye`ye ve Körfez`den Körfez`e olmak üzere Çizim 4.16`da ve 66

67 Çizim 4.17`de gösterildiği gibi toplam 9 yönde sayım yapmaktadır Avi formatında kaydedilmiģ videolar program tarafından açılarak sonuçlar her birisi video ile aynı isimde olan metin dosyası formatı olan txt uzantısıyla kaydedilmektedir. Ġstenirse yazılım arka arkaya iģlem (batch processing) yapabilmekte, tüm sayım sonuçlarını toplayarak BatchProcessingResult.txt isimli ayrı bir txt dosyası içerisine kaydedebilmektedir. OluĢturulan tüm bu dosyalar excel ortamına aktarılarak grafikler ve istatistiksel analizler ile yorumlanmıģtır. Videolar, tüm txt dosyaları ve excel dosyası sayısal ortamda Kurum`a ayrıca sunulmuģtur. 72 günlük sonuçlar Ek-12`de verilmiģ, istatistiksel analizler ise Ek- 13 de gösterilmiģtir. Her yön için farklı ve ayrıca günlük toplamı gösteren 10 adet grafik oluģturulmuģtur. Sonuçlardan oluģturulan grafikler Çizim 4.18`de gösterilmiģtir. Sonuç olarak bazı günlerde yat sayısında belirgin bir artıģ veya düģüģ kaydedilmiģtir. Bu sonuçları etkileyen parametreler; Yat yarıģları Bayram günleri (30 Ağustos,12-14 Ekim) Fırtınalı günler (04 Ekim) Hafta sonları Hafta içleri olarak belirlenmiģtir. Tarihler ile tekne giriģ çıkıģ sayıları iliģkilendirildiğinde bayram günleri, hafta sonları ve yat yarıģı olan günlerde artıģ, fırtınalı günler ve hafta içlerinde düģüģ gözlemlenmektedir. Bunun yanısıra mevsimlere bağlı olarak da değiģimler gözlemlenebilmektedir. Grafikler incelendiğinde, Ağustos`dan Ekim ayına doğru gidildikçe ortalama olarak tekne sayısındaki azalma açıkca görülebilmektedir. 67

68 1) 2) 3) 4) ` Çizim 4.15 Farklı koģullarda tekne sayımı ( (1)gündüz, (2)gece, (3)gündüz-gece geçiģi, (4)yağıĢlı hava) 68

69 GÖCEK KÖRFEZ FETHĠYE Çizim 4.16 Tekne Sayma Yazılımının Dikkate Aldığı Yönler 69

70 Körfez Fethiye Göcek Göcek Körfez Körfez Fethiye Fethiye Göcek Çizim 4.17 Kamera GörüĢ Açısı ve Yönler 70

71 04 Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Ekim Ekim Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Ekim Ekim Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Ekim Ekim Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Ekim Ekim F et hiye Kö rf ez 25 F et hiye F et hiye fethiye körfez 15 fethiye fethiye 10 2 per. M ov. Avg. (fethiye körfez) 10 2 per. M ov. Avg. (fethiye fethiye) Kö rf ez F et hiye 250 Kö rf ez F et hiye körfez fethiye 150 körfez fethiye per. M ov. Avg. (körfez fethiye) per. M ov. Avg. (körfez fethiye) Çizim 4.18 Yönlere Bağlı Tekne Sayıları 71

72 04 Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Ekim Ekim Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Ekim Ekim Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Ekim Ekim Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Ekim Ekim Kö rf ez Gö cek 250 Gö cek Gö cek körfez göcek 150 göcek göcek per. M ov. Avg. (körfez göcek) per. M ov. Avg. (göcek göcek) Gö cek Kö rf ez 250 Göcek Fethiye göcek körfez per. M ov. Avg. (göcek körfez) göcek fethiye 2 per. M ov. Avg. (göcek fethiye) 0 0 Çizim 4.18 Yönlere Bağlı Tekne Sayıları (devamı) 72

73 4 Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos 07 1 Eylül 07 8 Eylül Eylül Eylül Eylül 07 6 Ekim Ekim 07 Tekne Sayısı 4 Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos 07 1 Eylül 07 8 Eylül Eylül Eylül Eylül 07 6 Ekim Ekim 07 Tekne Sayısı Program Sınırından Geçen Toplan Tekne Sayısı Toplam 2 per. M ov. Avg. (Toplam) Poly. (Toplam) Çizim Ağustos Ekim 07 Tarihleri Arasında Programda Belirlenen Sınırlardan Geçen Toplam Tekne Sayısı Göcek`e Giren ve Göcek`ten Çıkan Tekne Sayısı Fethiye Göcek Körfez Göcek Göcek Körfez Göcek Fethiye Çizim Ağustos Ekim 07 Tarihleri Arasında Göcek`e Giren ve Göcek`den Çıkan Tekne Sayısı 73

74 4 Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos 07 1 Eylül 07 8 Eylül Eylül Eylül Eylül 07 6 Ekim Ekim 07 Tekne Sayısı Günlük Tekne Sayısı (+)Giren, (-)Çıkan 4 Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos 07 1 Eylül 07 8 Eylül Eylül Eylül Eylül 07 6 Ekim Ekim 07 Koya Giren ve Koydan Çıkan Günlük Tekne Sayısı Arasındaki Fark Çizim Ağustos Ekim 07 Tarihleri Arasında Koya Giren ve Koydan Çıkan Günlük Tekne Sayısı Arasındaki Fark Kümülatif Tekne Sayısı Çizim Ağustos Ekim 07 Tarihleri Arasında Kümülatif Tekne Sayısı 74

75 4.14. Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) OluĢturulması Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) oluģturulması ODTÜ Jeodezi Ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Bölümü tarafından gerçekleģtirilmiģtir. Öncelikle Kurumlardan ham olarak alınan veriler iģlenerek projede istenen uygun formatlara dönüģtürülmektedir. Proje kapsamında kullanılan sayısal veri formatı ArcGIS shp (shape) dir. Projeksiyon sistemi UTM (Universal Transverse Mercator) ve Datum ED50 dir. ÇalıĢma alanı UTM zon 35N içerisine düģmektedir. Veriler aģağıda belirtilen farklı formatlarda alınmaktadır; Uydu görüntüleri (QuickBird, Ikonos) Hazır Sayısal veritabanları (Access, Excel dosyaları) TaranmıĢ dökümanlar Hazır Sayısal veriler (Esri shape, MapInfo tab, AutoCad dxf, Yukpaf) Verilerin toplanması, derlenmesi ve sayısal ortama aktarılarak uygun formatlara getirilmesi ile Göcek Koyu için veri tabanı oluģturma aģaması baģlamıģ olmaktadır. OluĢturulan bu veri tabanı ArcGIS programı kullanılarak görsel hale getirilmiģtir. Program içerisinde her bir veri türü bir katman olacak Ģekilde gösterilmiģtir. Çizim 4.23 Göcek CBS Ġmar Planları Veri Tabanı Örneği 75

76 Çizim 4.24 Göcek CBS Su Kalitesi Ölçüm Veri Tabanı Örneği Çizim 4.25 Fethiye-Göcek Sayısal Yükseklik Modeli 76

77 Çizim 4.26 Göcek Sayısal Yükseklik Modeli Çizim 4.27 Sayısal Yükseklik Modeli Üzerine KaplanmıĢ Uydu Görüntüsü ve Ġmar Planları Hazırlanan veritabanları kullanılarak çeģitli sorgulamalar yapılarak yönetimsel kararlar verilebilmektedir. CBS programlarının en büyük avantajı bu sorgulamaları kolay bir Ģekilde yapabilmesi ve sonuçlarını görsel olarak sunabilmesidir. Bu sayede amaca yönelik haritalar hazırlamak mümkün olmaktadır. 77

78 Bu proje kapsamında Göcek`e yönelik veritabanı üzerinden sorgulamalar yapılmıģ ve sonuçlar haritalar Ģeklinde sunulmuģtur. Genel olarak Bölüm 4 içerisinde farklı baģlıklar altında kıyı çizgisi, yer kontrol noktaları, mapa noktaları, imar planları ve su kalitesi ile ilgili CBS uygulamaları verilmiģtir. Bu uygulamaların taģıma kapasitesi ile ilgili olan kısımları Bölüm 6.11 de anlatılmaktadır Göcek Hidrografik ve OĢinografik 1.Etap Deniz AraĢtırmaları GeliĢmekte olan yatçılık ve denizcilik sektörünün taleplerinin değerlendirilebilmesi, bu alanda sağlıklı kullanım kararları alınabilmesi tarihleri arasında ÖÇKKB`nca Göcek Kıyı Yönetim Planı na esas olmak üzere hidrografik ve oģinografik ölçümler yaptırılmıģtır. Saha çalıģmaları Derinsu Sualtı Mühendislik DanıĢmanlık ġti. tarafından Fethiye Körfezi nin kuzeybatı tarafında Göcek Adası ile kıyı Ģeridi içerisindeki bölgede gerçekleģtirilmiģtir. Hidrografik ölçümler kapsamında proje bölgesinde derinlik ölçümleri yapılarak bölgenin jeofiziksel yapısı ortaya çıkarılmıģ ve gerekli batimetrik haritalar Kıyı Yönetim Planı ve oģinografik modelleme çalıģmaları için hazırlanmıģtır. OĢinografik çalıģmalar kapsamında proje sahasının deniz suyu fiziksel özellikleri ve akıntı sirkülasyonunun belirlenmesi amacı ile CTD ve akıntı ölçümleri gerçekleģtirilmiģtir. Bu çalıģmalarda yapılan iģler ve sonuçlar aģağıda özetlenmiģtir; (Derinsu, 2007) Bölgenin Güney kesiminde bulunan kanallar boyunca derinlikler 55-60m arasında değiģmekte koy içerisindeki, ana havzada ise derinlikler 55-35m arasında değiģmektedir. Doğu ve batı kıyı Ģeridinde bulan koylardaki kayalık ve yüksek eğimli yamaçlar boyunca derinlik hızla artmaktadır. Ana havzanın genel olarak balçık ile kaplı olduğu görülmüģtür. Bölgede teknelerin alarga veya kıçtan kara yapması için uygun derinlik ve alanın olduğu yerler oldukça sınırlıdır. Bu durum sonucunda özellikle yaz aylarında tekneler demirleme için uygun olan kuzey sahiline yığılmaktadır. OĢinografik parametreler ile ilgili aktif değiģimin 0-10m aralığında olduğu bu derinlikten itibaren fiziksel koģulların değiģiminin daha az olduğu bir tabaka mevcuttur. Ölçümler süresince kuzey bölümdeki marinalar bölgesinde yüzey suyu sıcaklık değerlerinin daha fazla olduğu ancak tuzluluk ve yoğunluk gibi diğer temel parametrelerde belirgin bir değiģim olmadığı görülmüģtür. Özellikle de kuzeybatıda bulunan koyun Göcek Koyu içersindeki sirkülasyon ile etkileģiminin minumum seviyede olduğu düģünülmektedir. 78

79 Körfez içerisindeki akıntı hızı 0-10cm/s arasında değiģmektedir, akıntı doğu kanalından giriģ yaparak saat yönünün tersi bir yol izleyerek kıyı formasyonunu takip ederek batı kanalından çıkmaktadır. Koy içerisindeki akıntı hızları çok düģüktür. Bu durum koy içerisindeki su değiģiminin çok yavaģ olmasına sebep olmakta ve koy içerisinde kapalı bir ortamın oluģmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda kirletici maddelerin koy içerisinde kalmasına sebep olmaktadır Bölgenin oģinografik koģullarının tam olarak belirlenebilmesi için sabit akıntı ölçen ekipmanlar ve kıyıda kurulacak birr istasyonda su seviyesi ve rüzgar değerlerinin uzun dönemli olarak ölçülmesinde fayda vardır (Derinsu, 2007) Batimetrik AraĢtırmalar Batimetrik araģtırmalar koy içerisinde Göcek Adası ile kuzey kesimi kapsayan alanda gerçekleģtirilmiģtir (Çizim 4.28). Söz konusu alanda 30m aralıklarla belirlenen rotalar üzerinde batimetrik veriler toplanmıģtır. Ayrıca seyir güvenliğine mani olmayacak Ģekilde koy içelerinde ve marina alanlarına girilerek derinlik verileri elde edilmiģtir (Derinsu, 2007). Çizim 4.28 Batimetrik Ölçüm Hatları 79

80 OĢinografik AraĢtırmalar Proje bölgesinin oģinografik özelliklerinin belirlenmesi amacı ile CTD ölçümleri ve Akıntı ölçümleri gerçekleģtirilmiģtir Deniz Suyu Fiziksel Ölçümleri Bölgenin deniz suyu fiziksel özelliklerini belirlemek amacı ile 7 noktada CTD ölçümleri gerçekleģtirilmiģtir. Bu amaçla 2 adet nokta Göcek Adası etrafında bulunan doğu ve batı kanallarında ana havzanın özelliklerini belirleme amacı ile ve kıyı alanın ve marinalar sahasının özelliklerinin belirlenmesi amacı ile ölçümler gerçekleģtirimiģtir. Koyun su giriģ çıkıģ kanalları olan Göcek Adası nın doğu ve batı yönlerinde, ana kara ile arasındaki iki hat boyunca 2 noktada 4 gün, koy içerisinde 5 ayrı noktada 2 gün boyunca sabah ve akģam olmak üzere 3 Micro CTD cihazı ile derinlik profili boyunca iletkenlik, sıcaklık, tuzluluk, ses hızı ve yoğunluk değerleri ölçülmüģtür (Derinsu, 2007) Akıntı Ölçümleri Bölgenin akıntı sirkülasyonun belirlenmesi amacı ile CTD ölçümü yapılan 7 noktada eģ zamanlı akıntı ölçümleri gerçekleģtirilmiģtir. Bu noktaların yanı sırada Göcek Adası doğu ve batısında bulunan kanallarda aktif su giriģ çıkıģının tespit edilebilmesi amacı ile hat üzerinde akıntı ölçümü gerçekleģtirilerek kanal kesiti üzerindeki akıntı ölçülmüģtür (Derinsu, 2007). 2 hat üzerinde 7 gün boyunca sabah ve akģam saatlerinde akıntı ölçümleri yapılmıģtır. Ayrıca, CTD istasyonlarında ölçümler sırasında eģ zamanlı olarak su kolonu boyunca akıntı verileri toplanmıģtır. ADP sistemi GPS sistemi ile eģ zamanlı olarak çalıģtırıalarak hassas koordinat bilgisi elde edilmiģ ve 5 saniye zaman aralığı ile derinlik boyunca her 1m de akıntı hız ve yön değerleri kayıt edilmiģtir Noktasal Akıntı Ölçümleri Koy içersindeki akıntı sirkülasyonu incelendiğinde akıntı doğu kanalından koy içerisine girip batı kanalından çıkarak saat yönünün tersine bir yol izlediği saptanmıģtır. Bölgede bulunan koy, burun ve Göcek Ada sı gibi kıyı formlarıının akıntı sirkülasyonunu etkilediği akıntı sisteminin kıyı formunu takip ettiği düģünülmektedir ve Körfez içerisindeki akıntı hızı yaklaģık olarak 0-7cm/s (0.13knot) arasında değiģmektedir. Dip ve yüzey akıntısı arasında belirgen bir fark olmadığı ancak rüzgar yönüne göre yüzey akıntısın hız ve yönünün değiģebileceği düģünülmektedir. Gün içerisinde akıntı sirkülasyonunda belirgin bir değiģiklik oluģmadığı ancak günlük rüzgar ve yön hızına bağlı olarak özellikle yüzey akıntısının yön değiģtireceği düģünülmektedir. 80

81 Hat Akıntı Ölçümleri Göcek Koyu giriģ/çıkıģ kanalları üzerinde yapılan ölçümler sonucu akıntı hızı 0-10 cm/s arasında değiģtiği görülmüģtür. Doğu kanalı giriģinde genel olarak akıntının koy içerisine yöneldiği ancak Göcek adası ve kıyı formasyonlarından etkilenerek özellikle yüzeyde belli bölümlerde yön değiģtirdiği görülmüģtür. Batı Kanalında ise akıntının koy içerisinden dıģarıya doğru yönelmektedir. Doğu kanalına göre bu bölümde akıntı profili daha kararlı bir yapı çizmektedir Batimetrik verilerin ĠĢlenmesi Su seviyesi ve ses hızı düzeltilmesi yapılan XYZ verileri ARCGIS yazılımına transfer edilerek bölgenin batimetrik yapısı modellenmiģtir. ODTÜ ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Deniz Mühendisliği AraĢtırma Merkezi tarafından hazırlanan kıyı çizgisi kullanılarak kıyı Ģeridi ve Göcek Adası çizgisi belirlenmiģtir. Veriler XYZ formatında ED50 ve WGS84 3º-6º formatında hazırlanarak sunulmuģtur. SHODB için hazırlanan rapor ve toplanan derinlik verileri ile kontur çizgilerini gösteren pafta sunulmuģtur. Toplanan veriler ve uydu fotoğrafı ile oluģturulan batimetri paftası sunulmuģtur Batimetrik ve OĢinografik Sonuçlar Göcek 1. Etap Batimetri ve oģinografi saha çalıģmaları sonucu elde edilen bulgular ve çalıģma ile ilgili öneriler aģağıda özetlenmiģtir. Bölgenin ana havzasındaki derinlikler 35-50m arasında değiģmektedir. Söz konusu derinlikler gezi amaçlı teknelerin demirlemesine uygun değildir. Teknelerin mevcut koylarda kıçtan kara yapabileceği alanların sınırı olması ve özellikle yaz aylarında mevcut rıhtımların dolu olması teknelerin demirlemeye uygun kuzey bölümdeki kıyı Ģeridine yığılmasına sebep olmaktadır. Koy içerisindeki ana havzada dip yapısının genel olarak balçık olduğunu ve bu habittatta ekolojik yaģam/çeģitliliğin daha az olduğu düģünülmektedir. ÇalıĢma sahasında ekolojik olarak önemli olan bölgelerin kayalık formasyona sahip koylar olduğu düģünülmektedir. Ana havzanın batısında buluan tepelerinde ekolojik çeģitlilik açısından incelenmesinde fayda vardır. Deniz suyu fiziksel parametreleri incelendiğinde aktif değiģimim 0-10m aralığında olduğu bu derinlikten itibaren deniz dibine kadar daha durgun bir tabaka mevcuttur. Ölçümler süresince koy içerisindeki kuzey bölümde (marinalar bölgesinde) özellikle yüzey suyu sıcaklık değerlerinin daha fazla olduğu ancak tuzluluk ve yoğunluk gibi diğer temel parametrelerde belirgin bir değiģim olmadığı görülmüģtür. Marinalar 81

82 bölgesinin özellikle de kuzeybatı bölgede bulunan koyun Göcek Koyu içerisindeki akıntı sirkülasyonu ile etkileģiminin minumum seviyede olduğu düģünülmektedir. Körfez içerisindeki akıntı hızının 0-10cm/s arasında değiģmektedir. Akıntı doğu kanalından giriģ yaparak doğu kıyı formasyonuna göre Ģekillenerek kuzeye yönelmekte ve saat yönü tersine dönerek batı kıyı formasyonunu takip ederek batı kanalı üzerinden çıkmaktadır. Bölge içerisindeki akıntı hızları çok düģüktür. Bu durum koy içerisindeki su değiģiminin çok yavaģ olmasına sebep olmakta ve koy içerisinde kapalı bir ortamın oluģmasına sebep olmaktadır. Bölgenin akıntı sirkulasyonun belirlenmesi amacı ile akıntı değerlerini, oģinografik parametreleri, kıyı formlarını, rüzgar dalga değerlerini birlikte değerlendiren numerik modelleme yazılımlarının kullanımı ile daha net sonuçlar elde edilecektir. Proje sahasındaki akıntı değerlerinin çok düģük olduğu görülmüģtür. Bunun yanısıra akıntı sirkulasyonunu tam olarak belirlenebilmesi amacı ile gece Ģartlarınında anlaģılması ve uzun dönemli çalıģmalar yapılması sirkulasyonunun net bir Ģekilde anlaģılmasını sağlayacaktır. Bu amaçla dibe yada yüzer Ģamandıraya monte edilmiģ sabit sistemlerle uzun dönemli akıntı ölçümü yapılması gerekmektedir. Ölçümler sırasında gün içerisine su seviyesinin arttığı görülmüģtür. Bu duruma gündüz saatlerinde esen güney yönlü rüzgarların deniz suyunu koy içerisine basması sebep olmaktadır. Rüzgara bağlı bu akıntı özellikle sudan daha hafif olan kirletici maddelerin kuzey kıyı Ģeridinde birikmesine yol açacaktır. Bölgede sabit bir istasyon ile su seviyesi ve meteorolojik parametrelerin ölçülmesi hava Ģartları ile oģinografik koģullar arasındaki etkileģimin daha net anlaģılmasını dolayısla sağlayacaktır. Böylece kirliliğe karģı daha verimli eylem planları hazırlanabilecektir.(derinsu, 2007) Batimetrik Yapı Bölgenin batimetrik yapısı incelendiğinde doğu ve batı kıyılarında ve Göcek Adası etrafında girintili çıkıntılı koylarda oluģmuģ kayalık ve yüksek eğimli yamaçlar boyunca derinliğin hızla arttığı görülmüģtür. Koyun doğu ve batı kanalları giriģi boyunca 55m ye geçen derinlikler kuzey kıyısına kadar düzenli bir eğimle azalmakla beraber irili ufaklı tepeler ve çukurlar mevcuttur. Kuzey kıyı Ģeridine yaklaģtıkça eğimin artarak derinliklerin azaldığı ve kıyı çizgisine doğru düzlük bir yapının olduğu görülmüģtür. Ana havzada bulunan az eğimli düzgün alanın balçık/çamur ile kaplı olduğu gözlenmiģtir. Ayrıca ana havza içerisinde batı kıyısında bulunan koyda sığlık yapıyı takip eden 2 tepecik kuzeybatı-güneydoğu ekseni boyunca yer almaktadır. 82

83 Çizim D Batimetri Haritası (Derinsu, 2007) Göcek Körfezi ve Civarı Kıyı ve Deniz Alanları Tür ve Habitatlarının Tespiti Projesi Göcek Koyu ile ilgili yürütülen tüm çalıģmalar yapılırken kirliliğin doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği bölge deniz alanlarıdır. Dünyadaki bütün yeraltı ve yüzeysuları dünyanın yerçekimi etkisiyle coğrafyanın özelliğine göre zaman içerisinde en düģük kot olan deniz seviyesine ulaģır. Karadan sulara karıģacak herhangi bir atık belirli bir zaman sonra kaçınılmaz olarak deniz suyuna karıģır. Kirleticinin doğrudan denizin içerisinde olması durumunda ise kirlenme anında gerçekleģir. Sonuç etkiyi görmenin en iyi yöntemi ise düncel durumu yerinde görmek ve değerlendirmektir. Bu amaçla ÖÇKKB Göcek Körfezi civarı kıyı ve deniz alanında çalıģma yapılmasını planlamıģtır. 83

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders Saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 İnsan, Doğa ve Çevre A.9.1. Doğa ve insan etkileģimini anlamlandırır. A.9.2. Doğa ve insan etkileģimini ortaya koymada coğrafyanın rolünü algılar.

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ

AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ 20 Şubat 2013 KÖYCEĞİZ - DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ALAN ÇALIŞMALARI AKDENİZ KIYI VAKFI Tanım BARSELONA SÖZLEŞMESİ 16 Şubat 1976 da, Barselona da Akdeniz ülkeleri

Detaylı

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ NEHĠR HAVZA YÖNETĠM PLANLARI, SU ÇERÇEVE DĠREKTĠFĠ VE BU KAPSAMDA DSĠ TARAFINDAN YAPILAN YERÜSTÜ SU KALĠTESĠ

Detaylı

Fethiye Özel Çevre Koruma Alanı Kara Sularının Kalite Değeriendîrimi*

Fethiye Özel Çevre Koruma Alanı Kara Sularının Kalite Değeriendîrimi* Jeoloji" MükendisUği 25 (!) 2001 -- Araştırma Notu / Research Note Fethiye Özel Çevre Koruma Alanı Kara Sularının Kalite Değeriendîrimi* Quality Evaluation of Fethiye Special Environmental Protection Area

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23 OCAK 2013 GEBZE/KOCAELĠ Gürültü Mevzuatı Avrupa Birliği uyum

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BARTIN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ. Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu

TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ. Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 2 25 Turizm İşletmesi Belgeli Tesis Sayısı 1982-1992 2

Detaylı

SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ

SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ Hanifi AVCI Genel Müdür ġubat-2011 SEL AFETĠNĠN SEBEBĠ

Detaylı

MAVİ BAYRAK YÜZME SUYU KALİTE KRİTERLERİ. Almıla KINDAN CEBBARİ Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü

MAVİ BAYRAK YÜZME SUYU KALİTE KRİTERLERİ. Almıla KINDAN CEBBARİ Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü MAVİ BAYRAK YÜZME SUYU KALİTE KRİTERLERİ Almıla KINDAN CEBBARİ Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü YÜZME SUYU KALİTE KRİTERLERİ Kriter no: 7,8,9,10,11 Mavi Bayrak ta 4 ana kategoriden bir tanesi ve

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı)

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) 1 GÜNDEM 1. Amacı 2. Veri Tabanı Kapsamı 3. Özellikleri 4. Uygulama 2 1-Amacı Mekansal (haritalanabilir) Bilgilerin Yönetimi Sağlamak (CBS)

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

FETHĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARĠFE RAPORU 1. GĠRĠġ

FETHĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARĠFE RAPORU 1. GĠRĠġ FETHĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARĠFE RAPORU. GĠRĠġ Bu rapor, 27/0/200 tarih 2772 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

AKHİSAR (MANİSA) DURASIL MAHALLESİ, 2 PAFTA 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 PARSELLER ENERJİ ÜRETİM ALANI (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ)

AKHİSAR (MANİSA) DURASIL MAHALLESİ, 2 PAFTA 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 PARSELLER ENERJİ ÜRETİM ALANI (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ) AKHİSAR (MANİSA) DURASIL MAHALLESİ, 2 PAFTA 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 PARSELLER ENERJİ ÜRETİM ALANI (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ) N A Z I M İ M A R P L A N I A Ç I K L A M A R A P O R U HAZIRLAYAN

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Ömer Lütfi Şen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Mercator-İPM Araştırma Programı & Katkıda bulunanlar: Ozan Mert Göktürk Deniz Bozkurt Berna

Detaylı

21. DÖNEM YÖNETİM VE DENETİM KURULUMUZ

21. DÖNEM YÖNETİM VE DENETİM KURULUMUZ 21. DÖNEM YÖNETİM VE DENETİM KURULUMUZ YÖNETĠM KURULU Tolunay AYGUT : Yönetim Kurulu BaĢkanı ġ. Oral GÖKTAN : Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili S. Alp EVCĠL : Genel Sekreter Gürhan AKDAĞ Kemal BEKÇĠ Ebru ÖZHAMARAT

Detaylı

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI 13. Alt komisyon Toplantısı FAO Genel merkezi ROMA / ĠTALYA Katılımcı Filiz KĠġTĠN 27.3.2013 AMAÇ FAO tarafından desteklenmekte olan Doğu Akdenizde Sorumlu balıkçılığın

Detaylı

COĞRAFĠ VE MEKANSAL YAPI

COĞRAFĠ VE MEKANSAL YAPI COĞRAFĠ VE MEKANSAL YAPI Serhat ABDİOĞLU Cenk KILIÇASLAN Begüm DEMİR Ocak 2011 GiriĢ Coğrafi yapı, bir bölgenin yerleģim planını etkileyen en önemli hususların baģında gelmektedir. Bir bölge yerleģime

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR ATIKSU SCADA SİSTEMİ KOCAELİ Murat SÖNMEZ SCADA ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

ĠSKENDERUN LĠMANLARI LOJĠSTĠK KÖYÜN ETKĠLERĠ

ĠSKENDERUN LĠMANLARI LOJĠSTĠK KÖYÜN ETKĠLERĠ ĠSKENDERUN LĠMANLARI LOJĠSTĠK KÖYÜN ETKĠLERĠ ĠSKENDERUN KÖRFEZĠ Demir-Çelik ve enerji sektörünün ön plana çıktığı, Türkiye Ham Sıvı Demirinin %48 nin üretildiği, BTC ve Kerkük Petrol Boru Hattının bulunduğu,

Detaylı

Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri. Nihat Ataman

Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri. Nihat Ataman Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri Nihat Ataman 1 2 ĠÇERĠK 1. GĠRĠġ 2. ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ 3. ÇED YÖNETMELĠĞĠ 4. HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 5. ÇED RAPORU 6. ĠNCELEME DEĞERLENDĠRME

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir.

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara Batı Menteşe Dağları denir. Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir. yukarıda adı geçen dağlardan oluşan "Doğu Menteşe Dağları" arasında arasında Çine Çayı Vadisi uzanır. Aydın iline

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MARDİN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar TURİZMDE ARZ Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Bir yerin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Çekicilikler (Attractions) Erişim (Accessibility)

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GülĢen ġahġn OLTULU Çevre ve ġehircilik Uzman Yardımcısı ÜLKEMĠZDE HER YIL YAKLAġIK 1,5 MĠLYON TON SIVI YAĞ TÜKETĠLMEKTEDĠR.

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

Önerilerinize Açığız.

Önerilerinize Açığız. Önerilerinize Açığız. Odamız tarafından Fethiye de sürdürülebilir iģ yaģamı ve giriģimcilik ortamı oluģturmak amacıyla 14.06. tarihinde Üye Öneri Sistemi kurulmuģtur. Üye öneri sisteminin uygulanacağı

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Seferihisar

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA NEDİR? Harita; yer yüzeyinin bir düzlem üzerine belirli bir oranda küçültülerek bir takım çizgi ve

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

TARIMSAL FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN YAYILI KĠRLĠLĠĞĠN MOGAN GÖLÜ NE ETKĠLERĠ

TARIMSAL FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN YAYILI KĠRLĠLĠĞĠN MOGAN GÖLÜ NE ETKĠLERĠ TARIMSAL FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN YAYILI KĠRLĠLĠĞĠN MOGAN GÖLÜ NE ETKĠLERĠ DR. EMRE ALP ODTÜ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 10 ġubat 2014 Türkiye de Tarımsal Su Yönetimi Üzerine Pilot Bir Proje: GölbaĢı Özel

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

SU HALDEN HALE GĠRER

SU HALDEN HALE GĠRER SU HALDEN HALE GĠRER SU DÖNGÜSÜ Yeryüzündeki suyun buharlaģıp havaya karıģması, bulutları oluģturması ve yağıģ olarak yeryüzüne dönmesi sürecinde izlediği yola su döngüsü denir. Su buharı soğuduğunda ise

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

SATILIK YATIRIM ARSASI BODRUM - MİLAS

SATILIK YATIRIM ARSASI BODRUM - MİLAS SATILIK BODRUM - MİLAS İÇİNDEKİLER ÖZET BODRUM-MİLAS GENEL BİLGİ GAYRİMENKULÜN KONUMU NÜFUS ETKİ BÖLGESİ BODRUM-MİLAS BÖLGE HARİTASI BÖLGEDE YER ALAN ÖNEMLİ PERAKENDECİLER MÜLKİYET VE İMAR DURUMU SATIŞ

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS)

KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS) KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS) PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA ĠÇERĠK İlimizin afetselliği Projenin Tanımı Projenin Yasal Dayanakları KENTGES Strateji Belgesi Kapsamı Proje

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR.

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. ODA SAYISI:28 (2 SUİT ODA) ODALARDA; MİNİ BAR, KLİMA VE TELEVİZYON MEVCUTTUR. OTELİMİZ PLAJA 100 MT UZAKLIKTADIR.

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Ek 1. Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Ek 1. Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar KARAYOLU TASARIMI RAPORU Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar Haziran 2000 İçindekiler Sayfa 1 Giriş 2 1.1 Amaç 2 1.2 Hemzemin kavģakların sınıflandırılması 2 1.3 Ġçerik 2 2 Önerilen seçim

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı