M LL MÜCADELE DE TÜRK HAVACILI I VE BAfiKOMUTANLIK SAVAfiI NDA HAVACILARIN ROLÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M LL MÜCADELE DE TÜRK HAVACILI I VE BAfiKOMUTANLIK SAVAfiI NDA HAVACILARIN ROLÜ"

Transkript

1 M LL MÜCADELE DE TÜRK HAVACILI I VE BAfiKOMUTANLIK SAVAfiI NDA HAVACILARIN ROLÜ Turkish Aviation during National Independence War and the Role of Air Forces in the Battle of the Supreme Military Command Rahmi DO ANAY* ÖZET Dünyada havac l k çal flmalar, 1903 y l nda motorlu bir uça n k sa bir süre uçarak sa lam bir flekilde inmesi ile en önemli aflamalar ndan birini kaydetmiflti. Daha sonralar uça n ticari ve askeri alanlarda kullan lmas düflüncesi hakim olmufl, havac l k sektörü teknik yönden önemli ve h zl bir flekilde geliflmifl, bu alana önemli yat r mlar yap lm flt. Avrupa da önemli geliflmeler gösteren havac l k sektörüne Osmanl devleti de erken denilebilecek bir zamanda ilgi göstermiflti. Konuyla ilgili araflt rmalar yapmak için Avrupa ülkelerine heyet gönderen Osmanl Devleti, 1912 y l ndan itibaren havac l k çal flmalar n bafllatm flt. Birinci Dünya Savafl s ras nda Alman kontrolünde bulunan Türk havac l, Mütareke günlerinde sahipsiz kalm flt. Kurtulufl Savafl s ras nda ordu içinde bir hava gücü oluflturulmaya çal fl lm fl, çeflitli kaynaklardan sa lanan uçaklar verimli olmam flt. Yine de bütün bu çabalar sonucu oluflturulan mütevaz Türk hava gücü Büyük Taarruz da orduya önemli katk larda bulunmufltu. Bu s k nt l dönemde yaflananlar, Cumhuriyet Türkiye sinde havac l n öneminin anlafl lmas ve bu yolda yap lmas gerekenler konusunda belli bir alt yap oluflturmufltu. Anahtar Kelimeler: Büyük Taarruz, Türk Havac l, Kurtulufl Savafl, Baflkomutanl k Savafl. ABSTRACT That a motorized airplane has completed its short-time flying successfully in beginning of 20th century had become a turning-point in the history of aviation as a turning point from the perspective of war and weapontechnologies. The plane has been regarded as a war-tool and the Ottomans had recognized the plane as a war-tool when it is used against them at the Trablusgarb in This development had led the Ottomans to work in this * Doç. Dr., F rat Üniversitesi, Tarih Bölümü, Elaz, SAYFA SOSYAL 6 BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SOSYAL SAYI: 2, BiLiMLER A USTOS DERGiSi 2008 / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS SAYFA

2 area but they haven t achieved a noteworthy advancement until the independence-war years. During the independence war, it had been strived to form an air-force, but the airplanes having purchased from the various sources have failed. But, in spite of this, the modest Turkish air-force that was established after these efforts had given very important aids at the Great Attack. The events that had been lived in this difficulties eras had been formed a definite substructure to understand the importance of aviation in the Republic of Turkey and in the feasibilities in this way. Key Words: Independence War, Turkish air force, Great Attack, Supreme Military Command G R fi *** Dünyada havac l k çal flmalar 20. yüzy l bafllar nda dikkat çekmeye bafllam flt y l nda motorlu bir uçak k sa bir süre uçarak sa lam bir flekilde inifl yapabilmiflti. Bu havac l k alan nda önemli bir aflama olmufltu. Daha sonralar uça n ticari ve askeri alanlarda kullan lmas düflüncesi hakim olmufl, havac l k sektörü teknik yönden önemli ve h zl bir flekilde geliflmifl, bu alana önemli sermaye aktar mlar gerçekleflmiflti. Avrupa da önemli geliflmeler gösteren bu sektöre Osmanl devleti de erken denilebilecek bir zamanda ilgi göstermiflti. Avrupa ülkelerine konuyla ilgili araflt rmalar yapmak üzere heyet gönderen Osmanl Devleti, 1912 y l ndan itibaren havac l k çal flmalar n bafllatm flt (Köçer, 1997: 6). Birinci Dünya Savafl nda Alman kontrolüne b rak lan Türk Havac l, sonras ndaki kar fl kl k ve flaflk nl k günlerinde, da lm fl ve sahipsiz kalm flt. Filistin den çekilen hava birlikleri Konya da, Irak Cephesi nden çekilen hava birli i de Elaz da konuflland r lm flt. Di er cephelerde ve bölgelerde bulunan uçak malzemesi ve uçaklar ise stanbul da toplanm fl, ngiliz ve Frans z iflgalleri yüzünden kurtarabilen uçak ve malzemeler deniz yolu ile Anadolu Yakas ndaki Maltepe ye ve Haliç teki deniz ambar na nakledilmiflti ( Genel Kurmay, 1964: 121). Mondros Mütarekesi hükümlerinin uygulanmas sonucunda ifllevini kaybeden havac l k teflkilat, yine de yeni bir teflkilatlanmaya gitmiflti. Haliç ve Maltepe de toplanan uçaklar, Anadolu daki Mili direnifle karfl oluflturulan Kuvay- nzibatiye Ordusu nun hizmetine sunulmufltu. Damat Ferit Kabinesi, stanbul-maltepe stasyonu uçaklar n n Kuvay- nzibatiye ye kat lmas n istemiflti. Milli Mücadele ye kat lma arzusunda olan havac lar bunu bir f rsat olarak de erlendirmeyi düflünmüfller, bu niyet fark edilmifl ve uçufl izinleri kald r lm flt (Sarp, 1986: 101; Ayd n, 1992: 196). Maltepe stasyonu nda SAYFA 54 SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008

3 bulunan havac lar n, uçaklar n ve mühimmat n Anadolu ya geçirilmesi ifli, stanbul un resmen iflgal edildi i 16 Mart 1920 tarihinden sonraya kalm flt. Bu dönemde tehlikeli flartlarda gerçeklefltirilmeye çal fl lm fl, bir k s m pilotlar ve görevliler bu sebepten tutuklanm fllard (Zay f, 2001: 283; Ayd n, 1992:197). Maltepe istasyonunda bulunan yar s uçabilecek durumdaki 45 uçaktan yararlanma imkan olmam flt. Milli Mücadele s ras nda hava gücü ad na bahse de er bir kuvvet bulunmamakla birlikte, Elaz ve Konya da toplanan hava birlikleri ile Almanya dan sat n al narak Rusya üzerinden Karadeniz yoluyla Anadolu ya getirilen uçaklardan yararlan lm flt (Bilginsoy, 1972: 73; Do anay, 2001: 267). Birinci Dünya Savafl sonras nda stanbul Maltepe ve zmir Gaziemir de konuflland r lan hava birlikleri iflgaller yüzünden kullan lamasa da; Erzurum, Konya, Elaz, Diyarbak r, Eskiflehir hava birlikleri durumlar n koruyabilmifllerdi. Milli Mücadele s ras nda çok s n rl da olsa bu birliklerden faydalan lm flt y l nda hava birliklerinin yeniden teflkilatland r lmas da gündeme gelmiflti. Yeni teflkilatlanma çerçevesinde; tayyare istasyonlar Eskiflehir ve Erzincan da kurulacak, Eskiflehir deki istasyonun bünyesinde okul ve fabrika da bulunacakt. Tayyare istasyonlar idare ve iafle bak m ndan (Eskiflehir) 20. ve (Erzincan) 15. Kolordulara, teknik bak mdan Savunma Bakanl bünyesindeki Kuvay- Havaiye fiubesi ne ba lanm fllard. Konya Tayyare stasyonu Eskiflehir e nakledilmifl, Elaz Tayyare bölü ü Erzincan a ba lanm flt. Diyarbak r istasyonu 13. Kolordu bünyesinde kalm flt (Genel Kurmay, 1964: 125). Do u Cephesi nde Ermenilere karfl giriflilen taarruzda, Türk hava birlikleri keflif uçufllar yapmak suretiyle kara birliklerini desteklemifllerdi. Bat Cephesi nde ilerleyen Yunan kuvvetlerine karfl, Uflak ve Bursa bölgesindeki Türk kara birliklerini desteklemek için Uflak ve Eskiflehir e tayyare müfrezeleri gönderilmek istenmifl, nitelikli uçak yoklu undan bu destek sa lanamam flt. stanbul dan Anadolu ya geçebilen az say daki havac, Konya Tayyare stasyonu nda toplanm fl, mevcut uçaklar cins ve tiplerine göre ayr larak onar lmaya bafllanm flt. Ancak malzeme s k nt s, tamir iflinin önündeki en büyük engel olmufltu (Genel Kurmay, 1984: 39). Anadolu nun dört bir yandan kuflat lm fl olmas, uçaklar için gerekli olan malzeme ve parçalar n bulunmas n engellemiflti. Buna ra men Konya daki imalathanelerden yararlan larak, uçaklar n bir k sm uçufla haz rlanm flt (Bilginsoy, 1972: 73). Kaput bezleriyle kaplanan uçaklar n gövde ve kanatlar tutkal ve kundura çivileriyle tamir edilmifl, kayganl k sa layacak emayit maddesi yerine, patates kabu u, hayvan ayaklar ile kaynat l p, içine kola ve SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008 SAYFA 55

4 yumurta ak eklenerek kullan lm flt. Almanlardan kalma avc uçaklar ndan 4 tanesi, bu yolla keflif uça olarak Bat Cephesi hizmetine sunulmufltu (Köçer, 1997: 93 ). Bat Cephesi Hava Gücü ve Harekat 1920 y l yaz aylar ndan itibaren Bat Cephesi nde hava gücü ile ilgili organizasyonlar bafllam fl, Haziran ay nda Milli Savunma Bakanl emrinde oluflturulmas düflünülen Eskiflehir Tayyare stasyonu, Temmuz ay bafl nda oluflturulan Bat Cephesi emrine verilmiflti. Cephe Komutanl, Eskiflehir de üç avc ve iki keflif uça ndan oluflan bir bölü ün ve ayr ca iki avc uça ndan oluflan Kartal Müfrezesi nin oluflturulmas n planlam flt. Bölükler emrinde birer kamyon ve I. Bölük için Sar köy-polatl civar nda, II. Bölük için de Afyon-Dumlup nar aras nda birer yedek meydan bulunacakt. Konya daki 54 uçak bombas Eskiflehir e tafl nacakt. Her iki bölü ün ihtiyaçlar da Konya stasyon Komutanl taraf ndan karfl lanacakt (Genel Kurmay, 1964: ). Bu birlikler, 1920 y l yaz nda bafllayan Yunan taarruzuna karfl keflif ve bombard man hizmeti vererek Kuvay- Seyyare birliklerine destek olmufllard. Ayr ca havadan bildiri atmak ve Hilafet beyannamelerini atan uçaklar engellemek gibi görevler de üstlenmifllerdi. Uflak n iflgal alt na düflmesi üzerine, II. Tayyare Bölü ü Afyon a çekilmiflti y l fiubat ay bafl nda, Türk hava gücü yeniden teflkilatland r lm fl, tayyare istasyonlar la vedilerek Eskiflehir de Milli Savunma Bakanl na ba l Kuvay- Havaiye Müdüriyet-i Umumiyesi oluflturulmufltu. Erzincan, Elaz, Erzurum gibi istasyonlarla birlikte, I. ve II. Tayyare Bölükleri de bu idareye ba lanm flt. La vedilen istasyonlardaki uçaklar, teknik ve malzeme yetersizli i yüzünden genellikle kara yoluyla tafl nm fllard (Genel Kurmay, 1964: 136). I. ve II. nönü savafllar nda da hava birlikleri önemli katk larda bulunmufltu. Havadan keflif uçufllar yaparak ve düflman birliklerini atefl alt na alarak, kara birliklerine yard m ve katk da bulunmufllard. 10 Ocak 1921 tarihinde, Pilot Vecihi Hürkufl kumandas ndaki avc uça düflman birliklerini atefl alt na alm flken, alçak irtifada uçmas yüzünden isabet al p mecburi inifl yapm fl, düflman n eline geçmemesi için pilot uça yakm flt ( Sarp, 1986: 113). Düflman n çekilmekte oldu u da uçaklar n keflif uçufllar yla tespit edilmiflti. Türk hava birlikleri, II. nönü Savafl s ras nda da uçaklar yla keflif ve sald r deste inde bulunmufllard. nönü mevkiinin uçufllar için müsait olmamas sebebiyle, hava birlikleri için Eskiflehir deki Muttalip Meydan üs olarak düzenlenmiflti. Türk uçaklar n n keflif uçufllar, düflman ordusunun sevk ve harekat n n Türk karargah taraf ndan seri olarak takip edilmesi SAYFA 56 SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008

5 imkan n sa lam flt. Teflkilatlanmas n ve organizasyonunu büyük oranda tamamlayan Türk hava birlikleri, II. nönü Savafl nda birincisine göre daha ciddi katk da bulunmufllard. Türk Hava birlikleri, Eskiflehir-Kütahya savafllar nda da düflman n harekat n izlemek yönünde önemli hizmetlerde bulunmufltu. Uflak tan Afyona nakledilen tayyare bölü ü elemanlar, Dumlup nar, Banaz, Uflak istikametinde önemli keflif uçufllar yapm fllard. I. Tayyare Bölü ü de Kütahya ya nakledilerek, II. Tayyare Bölü ü Komutan Yüzbafl Faz l n emrine verilmiflti. Bu bölük, k s tl imkanlar yla Nisan, May s ve Haziran aylar nda keflif uçufllar yapm fl, düflman n durumu hakk nda de erli bilgiler toplam flt (Atase, 1760: 107). Havac lar, sahip olduklar birkaç tane uçakla Sakarya Savafl nda da fedakarane hizmetlerde bulunmufllard. Yunan ilerlemesi üzerine önce Eskiflehir, sonra Polatl ve nihayet Maliköy e kadar çekilmek zorunda kalan II. Tayyare Bölü ü nün 4 uça ndan ikisi daha savafl bafllamadan düflmüfl ve iki pilot da flehit olmufltu (Köçer, 1997:106). Sakarya Savafl öncesinde çal fl r durumda bir Türk uça kalm flt. Kufladas civar na mecburi inifl yapan bir Yunan avc uça da Maliköy e getirilerek uçar vaziyete getirilmiflti (Sarp, 1986:117). Sakarya Savafl ve sonras ndaki düflman harekat da uçaklar n yapt 15 kadar keflif uçuflu sayesinde takip edilmiflti. Bu k s tl imkânlar içinde de olsa, Kurtulufl Savafl nda her fleye ra men olumlu aflamalar kat edilmifl, Do u ve Güney Cephelerinde kazan lan baflar lar, Bat Cephesi nde kazan lan Sakarya Zaferi ile tescil edilmiflti. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele nin sonucu ile ilgili önemli mesajlar da vermiflti. Bat Anadolu nun da Yunan iflgalinden kurtulmas yla genel olarak Misak- Milli s n rlar gerçekleflmifl olacakt. Ankara Hükümeti de bu bilinçle, bütün haz rl klar n yurdu iflgalden kurtaracak Büyük Taarruz için haz rl klara bafllam flt. Mevcut askeri durum ve mühimmat yetersizli i, düflman n takip edilerek kesin sonucun al nmas na uygun durumda de ildi. Sakarya Savafl ile Büyük Taarruz aras ndaki yaklafl k bir y ll k süre içinde, Türk ordusunun taarruz gücünün olabilecek en üst seviyeye ç kart lmas için çal fl ld. Bu çerçevede hava kuvvetlerinin güçlendirilmesi için de faaliyetlerde bulunuldu. Saffet Ar kan baflkanl nda bir heyet Almanya ya gönderildi ve 29 adet uçak sat n al nd. Bu al flverifl gizli yap lm fl, al nan av ve keflif uçaklar yla bunlara ait malzeme ve teçhizat Rusya n n Balt k limanlar üzerinden trenle Karadeniz k y s ndaki Novrosisk Liman na getirilmiflti (Orhan, 1982: 129; Ülman,1943: 12; Karabekir, 1969:1091). Samsun a tafl nmas düflünülen bu uçaklar, Karadeniz deki abluka yüzünden önce Trabzon a, oradan da Samsun a tafl nd 1. Çeflitli yollar ve vas talarla Samsun a getirilen uçaklar n birço u kullan lamaz duruma gelmiflti. Uçaklar n haz rlanmas ve SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008 SAYFA 57

6 Konya ya uçurulmas için Samsun a gönderilen pilot ve makinistlerin çabalar sonucunda, bu uçaklar n ancak ikisi onar larak cepheye gönderilebilmiflti (Sarp, 1986:118). Sakarya Savafl ndan sonra Fransa ile Ankara Antlaflmas yap lm fl, Frans z Hükümeti ile Ankara Hükümeti aras nda iyi iliflkiler bafllam flt. Fransa, Ankara Hükümeti ne daha yak n davranmaya bafllam fl, yard m veya ticaret yolu aç lm flt. Ancak Fransa n n müttefiklerine verdi i taahhüt, bu dayan flman n önünde engel oluflturuyordu. Londra Konferans nda tilaf Devletleri, Türk-Yunan çat flmas nda tarafs z kal nmas hususunda aralar nda anlaflm fllard. fiirketlerin silah sat fllar na bir engel olmad hususundaki Müttefikler Yüksek Konseyi karar, Ankara-Fransa iliflkilerinin önünü açm flt. stanbul da Frans z Konsoloslu u nda çal flan bir Frans z vatandafl n n giriflimi, 1922 Mart ay nda, bu yöndeki iliflkileri bafllatt. D fliflleri Bakan Yusuf Kemâl Bey e müracaat eden diplomat, Anadolu da elli bin lira sermayeli bir ticari nakliyat- havaiye flirketi kurmak istediklerini belirtti. Bu gerçekleflirse, Fransa dan pilotlar ile beraber 35 adet harp ve keflif tayyaresi al naca, bir ay sonra flirketin iflas ilan edilerek bütün malzemesiyle birlikte bu uçaklar n Türk ordusuna terk edilebilece ini, flayet istenirse Frans z pilotlar n muallim olarak orduda kalabileceklerini beyan etmiflti. Bu teklif, 12 Mart 1922 de cra Vekilleri Heyeti karar yla TBMM de onaylanm flt.(cumhuriyet, ) 2 Ayr ca 1922 de, Gruenblatt ve Comly ad nda iki Frans z vatandafl n n ortak oldu u bir Frans z flirketine yine on adet uçak, yedek motorlar ve di er ilgili malzeme b rak lm fl, onlar da bu malzemeyi kadastro çal flmalar nda kullan lmak üzere kadastro müdürü Mehmet fievki Bey e devretmifllerdi (Ada, 1985: 347; Özalp, 1988: 221). Fransa dan 4 adet Breguet avc uça da sat n al nm flt (Evsile, 1992: 57-59). Sakarya Savafl sonras nda peyder pey Anadolu dan çekilmekte olan talya da, Ankara Hükümeti ile olumlu iliflkiler kurma ad na dostluk gösterisine bafllam flt. Gerek Fransa, gerekse talya için meselenin bir de ticari boyutu vard. talya, daha Milli Mücadele nin bafllar ndan itibaren Anadolu ya uygulanan ambargonun delinmesi konusunda da Ankara ya yard mc olmufltu. Silah kaçakç l na göz yummak, bazen de arac l k etmek yoluyla yard m ediyordu. Rosini Kumpanyas adl talyan flirketi ile yap lan bir anlaflmayla, ilk olarak üç adet uçak malzemesi Napoli den 10 Eylül 1921 de hareket etmiflti y l sonlar nda sat n al nan uçaklar n Samsun ve Trabzon a tafl nmalar hakk nda tarih ve yer konusunda ilgili kaynaklarda farkl tarihler ve flehirler verilmektedir. Kaz m Karabekir "Ruslardan gönderilen" ifadesini kullanarak uçaklar n Temmuz 1922 gecesi Trabzon a getirildi ini, Raflit Metel ise uçaklar n Almanya dan al nd n belirtirken, Novrosisk ten Samsun a tafl nd n ifade etmektedir. fiahin Vapuru nda görevli Cemalettin Orhan ise hat ralar nda, uçaklar Batum dan yüklediklerini ifade etmektedir (bkz. R. Do anay, a.g.e., s. 293). 2 Cumhuriyeti Arflivi, / tarih no:148. Bahse konu flirketin kurulmas na izin verilmekle birlikte, faaliyetleri hakk nda bir bilgiye rastlan lmam flt r. SAYFA 58 SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008

7 Daha sonra 20 adet Spat avc uça için anlaflmaya var lm fl, bu uçaklar Sicilya adl vapurla Mersin Liman na, oradan da Konya ya gönderilmiflti. (Yanarsönmez, 1995: 108; Ezer, 2004: 232) Ancak bu dönemde sat n al nan uçaklar n getirilip cephede kullan lmas büyük s k nt larla gerçekleflebilmiflti. Sat n al nan tayyareler gizlice k y limanlar na getirilip, oradan kara yoluyla nakledilerek cephede konuflland r lm flt. Fransa ve talya dan sat n al nan bu uçaklar n üzerinde makineli tüfek bulunmuyordu. Uçaklar n üzerlerindeki silahlar sökülmüfl oldu undan, Konya Meydan ndaki askeri depoda, Alman uçaklar ndan kalma makineli tüfekler tak larak, uçufla haz rlanabilenler cepheye gönderilmiflti (Sarp,1986: 118). Hava Kuvvetleri nin güçlendirilmesi konusunda hay rsever ve vatansever baz vatandafllar n da destek ve yard mlar olmufltu Piyade Alay n n subaylar n n kendi maafllar ndan ay rd klar parayla ald klar bir uçak, (Sarp, 1986: 120) Erzurumlu Nazif Bey in (fiehito lu, 1992:24) orduya arma an etti i üç uçak Türk hava gücüne kat lm flt. Uçaklar n onar lmas için gerekli malzemenin temini de baflka bir zorluk olmufltu. Yurt d fl ndan gizli olarak getirilen ya da iflgal ordusu mensuplar ndan para karfl l temin edilen malzeme, kalite yönünden yetersiz oldu u gibi, miktar olarak da ihtiyac karfl lamaktan çok uzakt. Uçaklar n kullanaca silah ve benzin gibi ihtiyaçlar da d fl kaynaklardan karfl lanabiliyordu. Uçaklar için gerekli yak t n bir k sm Rusya dan, di er k sm da yüksek fiyatla talyanlardan al nmaktayd. Yurt d fl ndan uçak bombas al namad ndan, 7.5 kg.l k top mermilerinden uçak bombas yap lmaya çal fl lm flt. stanbul dan kaç r lan silah ve mühimmat içinde de az da olsa havac l k malzemeleri ve uçak bombalar bulunmaktayd. (Ayd n,1992: 196; Sarp, 1986: 120) 3 Sakarya Savafl sonras nda da stanbul dan Anadolu ya silah ve mühimmat kaç r lmas gizli olarak devam etmifl, Kas m 1921 sonras nda, muhtelif zamanlarda adet tayyare fifle i ve 1 adet tayyare dürbünü (Ayd n, 1992:254) Anadolu ya getirilmiflti. Büyük Taarruz da Türk Hava Harekat 1919 y l bafllar nda bafllayan Milli Mücadele, Büyük Taarruz ile düflmana kesin darbenin indirilmesi üzerine zaferle sonuçlanm flt r. Bu yüzden, Sakarya Zaferi kazan ld ktan hemen sonra, Türk ordusunu zafere ulaflt rmak için bütün imkanlar seferber edilmiflti. Bu çerçevede Türk hava birlikleri de malzeme, teçhizat, uçak ve personel bak m ndan en üst düzeyde takviye edilmeye çal fl lm flt. E itim ve ikmâl için yap lan çal flmalar yan nda, yeni bir teflkilatlanmaya da gidilmiflti. Sakarya Savafl ndan sonra tamiri mümkün görülen on üç uça n onar lmas, I. Tayyare Bölü ü nün yeniden oluflturulmas, kalan uçaklar n da Konya da Kuvay- Milliye Müdüriyet-i Umumiyesi ne 3 Felah Grubu nun 1921 Mart ay boyunca stanbul dan Anadolu ya yapt sevkiyat içinde, 64 adedi 12 kg. olmak üzere 864 adet tayyare bombas bulunmaktayd. SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008 SAYFA 59

8 b rak lmas kararlar al nm flt. May s 1922 de Bat Cephesi Komutanl, mevcut iki tayyare bölü üne ek olarak, üçüncü bir bölü ün daha oluflturulmas n istemiflti. Bat Cephesi nde teknik ifllerin yürütülmesi için, II. Tayyare Bölü ü Komutan Yüzbafl Faz l n tayyare müfettifli olarak cephe karargah na atanmas ve Kuvay-i Havaiye Müdüriyeti nin la vedilmesi de teklif edilmiflti. Milli Müdafaa Vekaleti, teklifi genelde uygun bulsa da, yeteri kadar uçak ve malzeme bulunmad ndan, üçüncü bir bölü ün oluflturulmas na imkân olmad n cephe komutanl na bildirmiflti. Frans zlardan al nan Breg tipinde, iki kiflilik 10 adet keflif uça ndan dört tanesi Konya da uçufla haz rlanarak Birinci Tayyare Bölü ü oluflturulmufltu. Bu uçaklar, 21 May s 1922 de uçarak Akflehir e intikal ettirildi. Böylece Bat Cephesi Komutanl emrinde iki uçak bölü ü faaliyete geçmifl oluyordu. Ayr ca talyanlardan sat n al nan uçaklarla, Almanlardan sat n al narak Samsun a getirilen uçaklar n da haz rlanmas na h z verilmiflti. 5 Temmuz 1922 tarih ve say l emirle, Kuvay- Havaiye Müdüriyeti Umumiyesi'ni la veden Milli Müdafaa Vekâleti, Konya da Kuvay- Havaiye Müfettiflli i kurulmas n sa lam flt. Adana da bulunan uçak okulu Konya ya nakledilmiflse de, hava flartlar n n uygun olmad görülerek okul yeniden Adana ya nakledilmiflti. Bir istasyon kurulmufl ve istasyona bir tayyare tamir fabrikas ba lanm fl, Ankara da yeniden bir hava malzeme deposu kurulmufltu. Fransa, talya, Almanya dan al nan uçaklara silahlar monte edilerek, uçufla haz rlanm fl ve uçaklar Akflehir deki bölük merkezine gönderilmiflti y l n n A ustosu nda bölü ün ifl görebilir uçak say s, yedisi keflif ve üçü avc olmak üzere ona yükselmiflti (Genel Kurmay, 1964: 167, 1995:10). Taarruz öncesinde haz rl klara h z veren Cephe Komutanl, 19 A ustos 1922 de Cephe Tayyare Bölü ü ne ileri meydanlara intikal emri vermifl, Akflehir deki keflif uçaklar ndan 4 tanesinin Çay a intikal etmesini ve uçufllar n buradan yapmas n, haz rlanan av uçaklar n n da Çay a nakledilmesini, düflman uçaklar n n harekat n n gözlenmesini bildirmiflti (Genel Kurmay, 1964: 174, 1995: 7). Bu emri alan Cephe Tayyare Bölü ü, 20 A ustos ta Çay a intikal etmifl, mütevazi durumdaki Türk hava birlikleri, 20 A ustos 1922 gününden itibaren uçufllara bafllam flt. Keflif uçaklar ve av uçaklar Türk hatt gerisinde devriye uçufllar na bafllam fllard. Avc uçaklar devriye uçuflu yaparak düflman keflif uçaklar n n hatlar n gerisine geçmesini engelleyecek, keflif uçaklar n n uçufl güvenli ini sa layacak ve yap lan haz rl klar hakk nda düflman n bilgi sahibi olmas na imkân vermeyecekti. (Sarp, 1986:120). Ayn zamanda, düflman ordusunun durumu ve harekat ndan her an haberdar olmak ve ona göre ordunun sevk ve idaresini yürütmek için de hava birliklerinin rolü önemliydi. SAYFA 60 SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008

9 Büyük Taarruz un bafllad gün itibariyle, Türk taraf n n 10 adet tam ifl görür uça varken, iflgalci Yunan ordusunun 50 adet faal uça bulunmaktayd. (Genel Kurmay, 1995: 10) Bu say sal üstünlü e ra men, Türk havac lar n n fedakarane ve cesurane çabalar, bu say sal üstünlü ün savafla Yunanl lar lehine yans mas n önleyebilmiflti. 25 A ustos 1922 günü Bat Cephesi Komutanl ndan al nan emirle,(atase, ) 26 A ustos ta taarruzun bafllayaca n ö renen Cephe Tayyare Bölü ü, ayn emir gere ince 26 A ustos günü, bulutlu havaya ra men Alt ntafl, Dö er ve Afyon civar nda uçufllar n baflar yla gerçeklefltirmiflti. Keflif uçaklar görevlerini baflar yla tamamlamakla kalmam fl, seçilen önemli hedefler üzerine bomba taarruzunda da bulunmufllard. Av uçaklar da yapt klar devriye uçufllar s ras nda dört defa düflman uçaklar yla karfl laflm fllar ve 3 düflman uça n kendi hava hatlar n n gerisine inmek zorunda b rakm fllar, bir düflman uça da Bölük Komutan Yüzbafl Faz l taraf ndan Afyon un Hasanbeli Kasabas civar nda düflürülmüfltü (Genel Kurmay, 1994: 151), Afyon un güneyi ve güneybat s ndaki Yunan mevzilerinin Türk birliklerinin eline geçti i ve düflman n sa kanad n n çökertildi i, 27 A ustos günü Türk uçaklar n n yapt uçufllarla tespit ve rapor edilmiflti (Genel Kurmay, 1995: 209). 28 A ustos ta Afyon un düflmandan al nmas üzerine, Cephe Tayyare Bölü ü nün Çay dan Afyon a intikal ettirilmesi emri verilmifl, 29 A ustos günü uçaklarla uçufl personeli, akaryak t, pek az malzeme ve Bölük uçufl kademesi Afyon a tafl nm flt A ustos günlerinde bölü ün uçaklar düflman bombalamak için haz rlanm fl, hava ya murlu ve rüzgarl, bulutlar oldukça alçak oldu undan hava taarruzu yap lamam fl, ancak bütün olumsuzluklara ra men keflif uçufllar yap labilmiflti. Düflman n Dumlup nar da tutunamay p, periflan bir halde Uflak yönüne do ru çekildi i, 31 A ustos tarihli keflif uçuflu raporlar ndan anlafl lm flt (Genel Kurmay, 1995: 6). 31 A ustos ta Eskiflehir ve Uflak Bölgesi nde de keflif uçufllar yap lm fl, hava sisli olmas na ra men düflman harekat ve genel durum hakk nda raporlar karargaha bildirilmiflti (Atase, ). 1 Eylül de havan n düzelmifl ve toplam on üç uçufl gerçeklefltirilmifl, düflman n çekilmekte oldu u, çekilirken verdi i tahribat ve intikal bölgeleri hakk nda bilgiler toplanm flt. Ayn gün Uflak kurtar lm fl, Bat Cephesi Komutanl n n emri ile Afyon daki bölü ün bir müfrezesi Uflak a gönderilmiflti (Genel Kurmay, 1995: 41). 2 Eylül günü de keflif uçufllar sürdürülmüfl, Alaflehir, Eskiflehir- nönü bölgelerinde düflman n çekilmesi, birliklerin ve kuvvetlerin durumu hakk nda raporlar haz rlanm flt. Türk birliklerinin pozisyonlar yla ilgili tespitler de yap larak karargah bilgilendirilmiflti (Genel Kurmay, 1995: 66). 2 Eylül günü SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008 SAYFA 61

10 Komutanl k, bölü ün kalan k sm n n da Uflak a naklini emretmifl, ancak malzemenin büyük bir k sm hala Çay da oldu u için bu nakil gerçeklefltirilememiflti (Genel Kurmay, 1964:187). 3-4 Eylül günlerinde de, düflman n çekilmesini izleyen Türk uçaklar ndan 3 av ve 5 keflif uça Uflak Meydan na inmiflti. Bölü ün yer hizmetlerine bakan kademesi henüz Uflak a gelmedi inden, Uflak Meydan nda bulunan uçaklar görev yapam yorlard. Uçufl için gerekli yak t, Afyon dan Uflak a 24 saatte güçlükle ulaflt r labilmiflti. Özellikle yer hizmetlerini yapan tafl tlar çok eski olduklar ndan ileri meydanlara nakil çok zor oluyordu. Bu zorluklar, Bölü ün görev yapmas n güçlefltirmekteydi. htiyaçlar üst makamlara iletilmekle beraber, Cephe Komutanl bunlar karfl lamakta büyük s k nt lar çekmekteydi. 5 Eylül de, keflif uçuflu için kalkan uçak, motor ar zas nedeniyle Salihli-Alaflehir aras nda mecburi inifl yapmak zorunda kalm flt. 6-7 Eylül günlerinde uçufl yap lamam fl, 8 Eylül 1922 de bölü ün Salihli ye intikal ettirilmesi istendi inden, 9 Eylül de iki keflif uça Salihliye intikal ettirilmiflti. 9 Eylül de zmir in kurtulmas ndan sonra, 10 Eylül de hava faaliyeti olmam flt (Sarp, 1986:125). Düflürülen ve a r hasar görmemifl olan bir Yunan uça ile Uflak ta bulunan iki avc uçak, 11 Eylül de Salihli ye getirilmiflti. Bir k s m malzeme ve eflya da kamyonlarla bölgeye getirilmiflti. 13 Eylül de uçaklar n zmir e uçurulmas denenmifl, ancak baflar s z olunmufl, ar zalanan uçaklar Salihli ye dönmek zorunda kalm fllard. Salihli de tamir edilen 4 avc ve iki keflif uça, 14 Eylül de zmir e do ru uçmufllar, ancak ikisi zmir yak nlar nda zorunlu inifl yapm fl, sadece bir tanesi zmir e varm flt. Ateflkes görüflmeleri için gelen müzakere heyetinin de zmir de bulundu u 23, 24 ve 25 Eylül günlerinde, flehir üzerinde alçak irtifada uçufllar yap lm flt (Genel Kurmay, 1964: ). Büyük Taarruz süresince hava kuvvetlerinin gerçeklefltirdi i faaliyetler, Kuvay-i Havaiye Müfettiflli i nin 23 Eylül de Milli Müdafaa Vekâleti ne sundu u raporda özetlenmiflti (Genel Kurmay, 1964:191). Raporda, daha önce bahsetti imiz faaliyetlerin dökümü yap lmakla birlikte, sat n al nan uçaklara makinal tüfek tak larak kullan ld ve görevlerini mükemmeliyet içinde yapt klar kaydedilmiflti. Düflman hava kuvvetlerinden baz uçaklar n düflürülerek ele geçirildi i, bol miktarda mühimmat ile uçak bombas n n ganimet al nd bildirilmiflti. Büyük Taarruz un zaferle sonuçlanmas ndan sonra, 3 Ekim de toplanan Mudanya Konferans 11 Ekimde Ateflkes antlaflmas yla sonuçlan nca, Türk- Yunan savafl ile birlikte hava harekat da son bulmufltur. SAYFA 62 SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008

11 SONUÇ 20. Yüzy l bafl nda bafllayan havac l k çal flmalar k sa sürede önemli aflama kaydetmifl, k sa süre içinde Uça n savafl arac olarak kullan lmas gündeme gelmiflti. Osmanl Devleti de bu geliflmeleri yak ndan takip etmifl, havac l k konusuna erken say lacak bir zaman içinde bafllam flt. Libya meselesinde talyanlar n Osmanl birliklerine karfl uçaklar kullanmas Osmanl n n bu alana ilgi duymas nda etkili olmufl olmal yd. Bu konuya yak n ilgi gösteren ve öne ç kan isim Mahmut fievket Pafla olmufl, ancak Balkan Savafllar ve Birinci Dünya Savafl için hava gücü bak m ndan yeterli bir birikim sa lanamam flt y l ndan itibaren yaflanan savafllar (Trablusgarp, Balkan Savafllar, Birinci Dünya Savafl ) sürecini yaflayan Türk Milleti, bu savafllar n hepsinden de kay plarla ç km flt. Kurtulufl Savafl yapmak zorunda kald nda b kk n, bitkin ve her aç dan yoksuldu. En güçlü kalesi olarak hala ruhunda hissetti i hürriyet ve ba ms zl k duygusu ve inanc, Kurtulufl savafl için tek silah yd. Bu flartlarda elindeki imkanlar sonuna kadar zorlayarak savafl ve silah teknolojisi ve araçlar ndan faydalanmaya çal flm flt. Mondros Mütarekesi sonras nda bütün kara ve deniz gücüne el konulmuflken, hava gücü denilebilecek ciddi anlamda bir gücü de zaten yoktu. Mevcut uçaklar ve pilotlar da Mütareke kapsam nda iflgalcilerin eline geçmiflti. Di er alanlarda oldu u gibi, hava gücü oluflturulmas konusunda da yokluklarla mücadele edilmifl, olmazlar oldurulmaya çal fl lm flt. Verilen varl k yokluk savafl nda, mütevaz da olsa bir hava gücü oluflturulmufltu. Bu güç, savafl içinde çok verimli olmasa bile, mevcut flartlar içinde Milli Mücadele ye destanlaflan katk larda bulunmufltu. Göklere hakim olman n öneminin kavranmas nda ve Türk havac l n n alt yap s n n oluflmas nda önemli katk sa lam flt. Bu sürecin ve Yeni Türkiye nin lideri olan Atatürk, Kurtulufl Savafl nda önemsedi i hava gücünün, istikbal için önemini de kavram fl, 1925 y l nda Türk Tayyare Cemiyeti ni kurdurarak, bu alanda Türkiye nin yeterli bir duruma getirilmesini amaçlam flt. Göklerde yerimizi almazsak, bu ülke ve milletin elden gidece ini söylemifl, " stikbal Göklerdedir" demifl, havac l kta güçlü olman n gelecek için flart oldu unu vurgulam flt. SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008 SAYFA 63

12 KAYNAKÇA ADA, Serhan. (1985), "Kurtulufl Savafl nda Diplomasi ve Askeri Yard m", kinci askeri tarih Semineri, Bildiriler, Ankara. AYDIN, Mesut. (1992). Milli Mücadele Dönemi nde TBMM Hükümeti Taraf ndan stanbul da Kurulan Gizli Gruplar ve Faaliyetleri, stanbul. B LG NSOY, Ahmet. (1972), " stiklal Harbinde Türk Havac l ", Silahl Kuvvetler Dergisi, Haziran. DO ANAY, Rahmi. (2001), Milli Mücadele de Karadeniz ( ), Ankara. EVS LE, Mehmet. (1992), Atatürk Devri Harp sanayi ( ), Bas lmam fl Doktora Tezi, F rat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elaz. EZER, Feyzullah. (2004), Bat Cephesi nin kmal ve aflesi ( ), Bas lmam fl Doktora Tezi, F.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elaz. KARABEK R, Kaz m. (1969), stiklal Harbimiz, stanbul. Genel Kurmay ATASE Arflivi. (Kl. 1760, D. 107.; No: 4/4478, Klasör no: 672, Dosya no: 91 (25), Fihrist no: 44.; Kls. 1579, D. 9; No:4/4557, Kls. 1902, D. 92, Fihrist 34-1.) Genel Kurmay. (1984), Cumhuriyetin 60.Y l nda Türk Silahl Kuvvetleri, Ankara: Genel Kurmay Atase Yay n.. (1994), stiklal Harbi ile lgili Telgraflar, Ankara: Genel Kurmay Yay.. (1964), Türk stiklal Harbi, Deniz Cephesi ve Hava Harekat, C.V, Ankara: Genel Kurmay Yay.. (1995),Türk stiklal Harbi,Bat Cephesi,Büyük Taarruz,C.II, Ankara:Genel KurmayYay. KÖÇER, Mehmet. (1997), Türk Havac l ( ), Bas lmam fl Yüksek Lisans Tezi, F rat Üniversitesi,. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elaz. MÜDERR SO LU, Alptekin. (1990), Kurtulufl Savafl n n Mali Kaynaklar, Ankara. ORHAN, Celaleddin. (1982), Askerlik Hat ralar m, stanbul. ÖZALP, Kaz m. (1988), Milli Mücadele ( ) C.I, Ankara. SARP, rfan. (1986), Türk Hava Kuvvetlerinin Do ufl Y llar, Ankara. fieh DO LU, H. Süreyya. (1992), "Kurtulufl Savafl nda Bir Vatandafl m z n Uçak Ba fl ", Atatürk Araflt rma Merkezi Dergisi, C.VIII, Temmuz. T.C. Baflbakanl k Cumhuriyet Arflivi. ( / tarih no:148.) ÜLMAN, Cevat. (1943), Kurtulufl Savafl nda Karadeniz, stanbul. YANARSÖNMEZ, Mesut. (1995), Türk D fl Politikas nda talya ( ), Bas lmam fl yüksek lisans tezi, Elaz. ZAYIF, Oktay. (2001), stiklal Savafl Y llar nda Türk Hava Birli inin Etkinli i, Ankara. SAYFA 64 SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Lozan Bar fl Konferans (1)

Lozan Bar fl Konferans (1) ATATÜRK ÜN DÜNYASI Cengiz Önal Lozan Bar fl Antlaflmas, Türk Ulusu nun aleyhine as rlardan beri haz rlanm fl olan ve Sevr Antlaflmas yla ikmal edildi i zannedilen büyük bir suikast n çöküflünü ifade eden

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

BÜYÜK TAARRUZ DA TÜRK HAVACILIĞI

BÜYÜK TAARRUZ DA TÜRK HAVACILIĞI Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 1, Sayfa: 375-388, ELAZIĞ-2003 BÜYÜK TAARRUZ DA TÜRK HAVACILIĞI The Turkish Aviation At The Great Attack

Detaylı

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 21.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20821 KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Cumhuriyet ve Uçan Ka n n n

Cumhuriyet ve Uçan Ka n n n Sakl Tarih Sinan Meydan Cumhuriyet ve Uçan Ka n n n S rr 1 Önce Ka n yla Kamyonu Yendiler Sonra Ka n y Uçurdular! urtulufl mucizesini anlamak için dünyada hiç bir ülkede, hiçbir dönemde herhangi bir karfl

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını,

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını, 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKĠYE LĠMANLARI VE ĠSKELELERĠ ARASINDA DENĠZ TAġITLARIYLA YAPILAN TAġIMA ĠLE YÜKLEME VE BOġALTMALARDA GÜMRÜK GÖZETĠM

Detaylı