içindekiler üniversiteden haberler bir konu Postcard from America portre Makine Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. Adnan Akay

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler üniversiteden haberler bir konu Postcard from America portre Makine Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. Adnan Akay"

Transkript

1 Dergi Bilkent Say : 11 ISSN Haziran 2009 Bilkent Üniversitesi Ad na Sahibi Prof. Dr. Kürflat Aydo an içindekiler üniversiteden haberler bir konu Postcard from America portre Makine Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. Adnan Akay giriflimcilik flletme Fakültesi Mezunu Aliye Kurt bilgisayar oyunlar Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Mezunu Arma an Yavuz el sanatlar Uluslararas liflkiler Bölümü Mezunu Arzu Karc moleküler biyoloji ve genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doktora Ö rencisi Bâlâ Gür Dedeo lu ve Yüksek Lisans Ö rencisi Ahmet Raflit Öztürk Sorumlu Yaz flleri Müdürü ve Editör Prof. Dr. Orhan Aytür Yay n Yönetmenleri Levent Baflara Burak Tokcan bilkent'ten sonra bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni orkestras 2009 program Kapak 42 mezunlardan haberler Prof. Hayati Misman 48 s n f haberleri Bilkent Üniversitesi Rektörlük Bilkent, Ankara Telefon : (312) Faks : (312) E-posta : nternet : Tasar m ve Bask A4 Ofset Matbaac l k San. ve Tic. Ltd. fiti. Oto Sanayi Sitesi, Yeflilce Mah. Donanma Sok. No: Ka thane / stanbul Telefon : (212) pbx Faks : (212) E-posta : Bilkent Üniversitesi Yay n Birimi taraf ndan haz rlanan Dergi Bilkent y lda iki kez yay mlan r. Üniversitenin Mezun Kimlik Kart sahiplerine ücretsiz olarak gönderilir.

2 üniversiteden haberler Hocabey e Ödüller Bilkent Üniversitesi nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Baflkan hsan Do ramac ya e itim dünyas na katk lar ndan dolay M s r Millet Meclisi madalyas verildi. Hocabey, M s r Arap Cumhuriyeti Büyükelçili i ndeki madalya töreninde Türkiye ve M s r aras nda uzun y llard r süregelen yak n iliflkilere de indi. Hocabey, stanbul da düzenlenen 12. Dünya Halk Sa l Kongresi nde ise sa l k alan na küresel boyuttaki hizmetlerinden ötürü Kuveyt Medikal Bilimler slami Organizasyonu Ödülü ve Dünya Halk Sa l Dernekleri Federasyonu Ömür Boyu Baflar Ödülü ne de er görüldü. 3 Nisan da 94 yafl na basan Hocabey e mutlu ve sa l kl bir ömür diliyoruz. flletme Fakültesi CFA Program Orta Oldu Rüçhan Ifl k Avrupa Sosyal Haklar Komitesi nde Hukuk Fakültesi ö retim üyelerinden Prof. Dr. Rüçhan Ifl k, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi ne seçildi. Fransa da Avrupa Konseyi nin 47 üyesinin kat l m yla gerçekleflen seçim sonucu komiteye atanan Dr. Ifl k, ulusal hukuk uygulamalar n n Avrupa Sosyal fiart na uygunlu unu denetlemekle yükümlü olan bu kurumun alt y l boyunca üyeli ini yürütecek. fl hukuku ve insan haklar alanlar nda çal flan akademisyenlerden ve yarg çlardan oluflan Avrupa Sosyal Haklar Komitesi nde, ayn fakülteden Prof. Dr. Tekin Ak ll o lu da üye olarak bulunmufltu. Finans dünyas n n en sayg n kurumlar ndan Chartered Financial Analyst (CFA) Enstitüsü, Bilkent Üniversitesi flletme Fakültesi ni program orta ilan etti. flletme Fakültesi, bu geliflme ile lisans, finans yüksek lisans ve MBA programlar nda CFA Enstitüsü nün Türkiye deki tek program orta konumuna geldi. CFA Enstitüsü'nce üç aflamal bir s nav sistemi sonras nda verilen sertifika, finans ve yat r m profesyonelleri için tüm dünyada büyük önem tafl maktad r. Üretken akademik kadrolara sahip olan ve ö rencilerini bu sertifikay alabilecek düzeyde yetifltiren kurumlar n ilgili bölüm ve fakülteleriyle iflbirli i yapan bu enstitü, aralar nda Cornell, Virginia Tech, Oxford, Bocconi üniversiteleri, Imperial College ve HEC School of Management n bulundu u 70 kadar e itim kurumuyla program ortakl yürütmektedir. 2

3 Konferans Çevirmenli inde Güncel Yaklafl mlar Uygulamal Yabanc Diller Yüksekokulu bünyesinde ikinci akademik y l n tamamlayan Konferans Çevirmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Program, Konferans Çevirmenli i: E itim ve Mesle in Gelece i bafll kl bir seminer düzenledi. E itim ilkeleri, görsel ö renim teknikleri ve e itimde teknoloji kullan m n n tart fl ld seminere Avrupa Birli i (AB) Genel Sekreterli i, AB Komisyonu, AB Parlamentosu, T.C. D fliflleri Bakanl ve çeflitli üniversitelerden uzmanlar kat ld. Dünya fiiir Günü UNESCO nun ilan etti i Dünya fiiir Günü, Türk Edebiyat Merkezi nin düzenledi i etkinlikle bu y l 19 Mart ta kutland. Program, 2008 de yitirdi imiz Faz l Hüsnü Da larca ve lhan Berk in fliirimize katk lar n de erlendirdi. Merkez, lhan Berk için 1999 da, Da larca için 2000 de sempozyumlar düzenlemiflti. Bu iki de erli flairin o sempozyumlarda yapt konuflmalardan görüntülü kesitler sunulan programda Türk Edebiyat Bölümü ö retim üyeleri ve ö rencileri taraf ndan seçme fliirler ile ngilizce ve Frans zca çeviriler okundu. Lisansüstü Bilimsel Araflt rmalar Konferans Tarihe Bilimsel Bak fl Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü, 2009 Lisansüstü Bilimsel Araflt rmalar Konferans n 4 Mart ta gerçeklefltirdi. Yüksek lisans ve doktora ö rencilerinin, araflt rmalar n bilim dünyas na tan tmas n amaçlayan konferansa ö retim elemanlar, araflt rmac kurulufllar ve ö renciler kat ld. Nanoteknoloji, üç boyutlu televizyon, manyetik rezonans görüntülemesi ve biliflimsel elektromanyetik gibi yüksek teknoloji alanlar n içeren araflt rmalar n sunuldu u konferansa bölümün The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Ö renci Kolu da destek verdi. Bu topluluk, IEEE taraf ndan Avrupa, Afrika, Orta Do u bölgesinin en baflar l ö renci kolu seçildi ve lise ö rencilerine üniversite hayat ile mühendislik dallar n tan tt klar faaliyetleriyle Darrel Chong En yi Etkinlik Ödülü ne de er görüldü. Dünyan n yaflayan en önemli Osmanl Tarihi uzman olarak an lan, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü nün kurucusu ve Türkiye Bilimler Akademisi fieref Üyesi Prof. Dr. Halil nalc k, Do u Bat -Makaleler II bafll kl kitab n okuyucuya sundu. Dr. nalc k, Do u Bat dergisinde kaleme ald makalelerden oluflturdu u eserinde Osmanl mparatorlu u nun kuruluflu, kurumlar ve Avrupa yla olan iliflkilerinin yan s ra modern türk tarihçili ine de de iniyor. Söz konusu kitab n ilki fiubat 2008 de piyasaya ç km flt. 3 Kütüphanemize Yeni Eserler H rvatistan Büyükelçili i, H rvat tarihi ve edebiyat na iliflkin 34 kitab Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi ne ba fllad. Yaklafl k kitapl k bir koleksiyonu bulunan kütüphane, bu ba flla eski Yugoslavya Federasyonu ve H rvatistan hakk ndaki kaynaklar na de erli bir katk elde etti.

4 Ö rencilerimizin Baflar s Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü birinci s n f ö rencisi Orkun Bildir ile ikinci s n f ö rencileri Onur Günlü ve Onur Tidin, Türk E itim Vakf Üstün Baflar Bursu na de er görüldü. Vak f taraf ndan yaklafl k 40 y ld r verilen bu burs, mühendislik, sa l k bilimleri, idari bilimler, temel bilimler, sosyal bilimler, hukuk, mimarl k ve endüstriyel tasar m dallar nda liderler yetiflmesine katk sa lamay amaçlamaktad r. Kiflisel Geliflim Günleri ve Kariyer Fuar Sahnede Bir lk Bilkent Tiyatrosu, Bahar Dönemi ni talyan yazar Carlo Gozzi nin ( ) Yeflil Kufl adl oyunuyla açt. Genç oyuncular, bu de erli yap t Türkiye de ilk kez sahneye koyman n gururunu yaflad. TDP den Etkinlikler Ankara n n çeflitli ilkö retim okullar ndan gelen ö renciler, Toplumsal Duyarl l k Projeleri nin (TDP) Gönüllü E itim Projesi kapsam nda düzenlenen bilgi yar flmas nda bulufltu. Merkez Kampüs Spor Salonu nda düzenlenen ve 150 ö rencinin kat ld etkinlikte Jonglörler Toplulu u da bir gösteri yapt. Demiryolu Destek Hatt Projesi kapsam nda ise Çank r da bir ilkö retim okulunun kitap, k rtasiye ve fiziksel gereksinimlerine destek sa land. TDP çal flmalar, 1999 dan bu yana Bilkent Üniversitesi ö rencileri taraf ndan Ö renci Dekanl bünyesinde sürdürülüyor. Görme Engelliler çin Bilkent Üniversitesi Kariyer Merkezi, 16 fiubat - 7 Mart tarihleri aras nda Kiflisel Geliflim Günleri ni düzenledi. Kariyer planlama, giriflimcilik, yarat c l k ve yenilikçilik gibi konular içeren seminerlerin yan s ra özgeçmifl yaz m ve psikodrama üzerine atölye çal flmalar na sahne olan etkinlik, ö rencilere ve mezunlara kariyer yollar nda destek sa lad. Kiflisel Geliflim Günleri ni, tan t m yapmak ve eleman iste inde bulunmak amac yla üniversitemize baflvuran firmalar n kat ld geleneksel Kariyer Fuar izledi. Bu y l on birincisi düzenlenen fuara aralar nda Aselsan, Ericsson, Karel, Procter & Gamble, Roketsan ve Unilever'in de bulundu u 30 u aflk n kurum ve kurulufl kat ld. Ö renci Dekanl Engelli Ö renciler Birimi, Mezunlar Merkezi ve Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i, anlaml bir projeyi hayata geçirerek Görme Engelliler Çal flma Odas n hizmete sundu. ki bilgisayar, Braille yaz c, Türkçe Aylin sesli ekran okuma program, Türkçe ve de iflik dillerde LCD ekranl ve Daisy çalarl kitap okuma makinesinin bulundu u oda, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi nde yer al yor. 4

5 Polonya da Sanat Grafik Tasar m Bölümü ö retim görevlilerinden Ifl k Aksoy'un Türkiye'nin çeflitli yerlerinde çekti i panoramik foto raflar Polonya da Tczew Centrum'da sergilendi. Aksoy, sergiledi i yap tlar n çekimlerini ç Anadolu Bölgesi nde Ankara, Tuz Gölü, Kapadokya, K z lçukur, Ortahisar ve Yaz l kaya'da, Ege Bölgesi nde ise Aizanoi, Aprodisias, Knidos ve Sagalassos antik kentlerinde gerçeklefltirmiflti. Sergilerden... Yeni y la Cihat Aral n resimleriyle merhaba diyen Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi 6-25 fiubat tarihleri aras nda ran n genç kuflak ressamlar ndan Somayeh Farzaneh in yap tlar na ve Dünya Kad nlar Günü kapsam nda Ka da Kad nca Dokunufllar adl karma sergiye ev sahipli i yapt. Güzel Sanatlar, Tasar m ve Mimarl k Fakültesi Sergi Salonu nda ise Asl Tanr kulu nun resim, foto raf ve heykelleri ile Mehmet Hakan Yurdado an n ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü) Manhattan: Cam ve Çeli in Büyüsü adl foto raf sergisi sanatseverlerle bulufltu. 5

6 Deprem çin Önlemler Endüstri Mühendisli i Bölümü, stanbul un Bak rköy Belediyesi ile olas bir depremde hayata geçirilecek bir acil eylem plan projesi yürütüyor. Depremin meydana gelebilece i zaman dilimlerine ba l olarak müdahale ekiplerinin mahallelere göre s n fland r lmas na dair çal flmalar yap lan projede, birimler ve vatandafllar aras nda etkin bir iletiflim a kurulmas hedefleniyor. Bilkent Otel Yenilendi Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, yenilenme sürecini tamamlayarak 235 odaya ulaflt. Teknolojik donan ml ve farkl büyüklükteki toplant salonlar n n say s n 19 a ç karan ve otopark kapasitesini 850 araca yükselten Bilkent Otel, konuklar na otel genelinde ücretsiz kablosuz internet olana da sa l yor. Bilkentli Sanatç lar talya dayd Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi Bölümü ö retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cihangir stek, Güzel Sanatlar, Tasar m ve Mimarl k Fakültesi ö rencilerinden oluflan ekibi ile Biliflim Mekanlar Olarak Kentler dersi kapsam nda Nisan tarihlerinde Milano Uluslararas Mobilya ve Tasar m Fuar na kat ld. Nuova Accademia di Bella Arti Milano (NABA) taraf ndan fuar çerçevesindeki Milano Beni Üzüyor projesine davet edilen ekip, Milano'daki 100 farkl mekan kentteki karmafl k insan iliflkileri ba lam nda yorumlayarak özgün tasar mlara dönüfltürdü. Dr. stek ve ekibi, tasar mlar n flehrin kamusal mekanlar ndan Piazza San Alessandro, Piazza Colonne di San Lorenzo ve Paolo Sarpi Caddesi nde gerçeklefltirdi. Tüm eserlerin Duomo Meydan ve NABA'da sergilendi i projede, ngiltere den London Central Saint Martins College of Art and Design, talya dan Cenova, Floransa, Roma ve Torino üniversiteleri, Hollanda dan Eindhoven Tasar m Akademisi, Güney Kore den Dongduk Women's Üniversitesi, ABD den Carnegie Mellon Üniversitesi, Rhode Island School of Design ve Texas A&M Üniversitesi de yer ald. Görsel Dünyadan Bir Festival letiflim ve Tasar m Bölümü, Nisan tarihlerinde 9. PASO Ö renci Filmleri ve Dijital Medya Festivali ne ev sahipli i yapt. Film gösterimleri ve atölye çal flmalar na sahne olan etkinlik, yurtiçi ve yurtd fl ndan üniversite ö rencilerine ürettikleri yap tlar yar flma ve s n fland rma olmadan sunma olana sa l yor. Bahar fienli i Kampüste Yeni Bir Yap Geleneksel Bahar fienli i, May s tarihlerinde düzenlendi. Film gösterimleri, sergiler, spor etkinlikleri, turnuvalar ve amatör sahne performanslar n n yan s ra Mazhar-Fuat- Özkan ile Nil Karaibrahimgil konserlerine ev sahipli i yapan flenlik, Radyo Bilkent in aç k hava partisiyle son buldu. 6 Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü yeni binas na tafl nd. 50'fler kiflilik iki derslik, 75'er kiflilik üç amfi, 170 kiflilik bir konferans salonu ve iki bilgisayar laboratuvar na sahip olan binada nanoelektronik, nanofotonik, optik, elektromanyetik, biyomedikal mühendisli i, telekomünikasyon ve sinyal iflleme gibi alanlarda yap lacak araflt rmalar için geliflmifl laboratuvarlar da bulunuyor.

7 Postcard from America Karalyn Watson Students from Bilkent Erzurum visited New York City in their Semester Break. 8

8 Bilkent University admitted its first students in More than 26,000 alumni have graduated and made great achievements globally since then. Over 1,000 of these alumni pursue their studies and careers in the U.S. and Canada. Bilkent graduates living in North America have been gathering for the past year and a half, in cities across the U.S. for social and professional networking with one another. Last November, a group of them met in New York City to talk about goals for the alumni group, and decided to give back to Bilkent altruistically. From that desire, a plan took shape. We had a videoconference from New York s Empire State Building with eight students and two teachers at hsan Do ramac Vakf Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi, which started in 2007 with the vision of supporting and advancing Turkish education, and becoming an internationally respected institution. With the inspiration of adding to the worldwide Bilkent spirit, we invited these 10 to stay with us for a week in New York. This trip would give the students an educational experience of science, history, art, and culture, as well as open windows of opportunity between Erzurum and the world. Preparations began quickly. Philien Langereis, Bilkent s office manager for the NY office, arranged and scheduled all the places we planned to visit. Meanwhile, alumni contributed financially to the trip through Bilumni.com, our new online portal for North America-based Bilkenters. Alumni in New York then volunteered to host the students and provide housing for them. At the same time, Elif Levent (IR 1998) and Müge Akp nar (MBG 2007) planned an event for all the graduates and students to meet for dinner in New York halfway through the week, and Asl han Karahan Ay (IE 1995) offered to host a reception at her house on Super Bowl evening. Seven weeks later, these eight students and two teachers landed at JFK Airport in New York City. For the next six days, we took them all over the city. They loved it! At the Metropolitan Museum of Art, they marveled at the Van Gogh and Monet paintings and gazed at artifacts from an ancient shipwreck off the coast of Kafl in Turkey. They strolled through Central Park on a surprisingly mild day for February in New York. This walk gave them the chance to see the famous statues and fountains that appear in so many movies filmed in New York. Later that same day, they learned about American football tactics as they watched the Super Bowl on TV. At the Bronx Zoo, the kids watched monkeys scurry around, gasped at an enormous tiger on the other side of a glass panel, and learned how much the crocodiles would love to eat them for lunch! Later, at the New York Public Library, they found books on Atatürk and books written in Turkish, then went to Rockefeller Center for ice skating. Most of them skated for their first time! When the students had first arrived, we gave them journals to record their thoughts and observations. Throughout the week, at various 9 sites and at night before bed, they were asked to take notes and reflect on their trip as it happened. This hard-working group had their journals with them constantly. At one point I glanced across the seat of our van to see one girl s daily journal entry title: Yaflas n New York! From the top of the Empire State Building, we looked out through the five boroughs of New York, to each bridge and body of water, and even the Statue of Liberty. Later, the American Museum of Natural History held wonders of dinosaur fossils and sea mammal replicas, while over at the Hayden Planetarium we watched a special show on comets. In the evening, all the students were able to meet with the larger body of Bilkenters from the New York area. We went to a Turkish restaurant for the night, and the students spread out around the room to excitedly tell their stories to their Bilkentli a abeyler and ablalar. The following day, the students trailed American high schoolers to their classes at St. Ann s private school in Brooklyn, NY. They listened in on English literature and drama classes, and even joined a course on African dance! Their teachers Ak n Metli (ETE 2008) and Bahar Türkaslan (AMER 2002) were also able to observe different teaching styles and patterns. Two of the students then took a subway ride over to Columbia University to interview associate professors Neslihan fienocak (HIST M.A & Ph.D. 2002) and Özalp Özer (IE 1996). The others stayed in Brooklyn and took pictures of the NY skyline from across the river. That evening, we brought

9 them to a New York Knicks NBA pro basketball game at Madison Square Garden. Eyes were wide and cameras were clicking as they watched LeBron James, a famous player on the opposing team. Finally, we spent our last day at the United Nations, where the students sat at a conference table with Deputy Permanent Representative of Turkey to the U.N., Fazl Çorman, a connection made possible by Do a Kayalar (IR 2001). The students heard about the increasingly important role Turkey is playing in the U.N. They also toured the facilities and learned about global problems like weapons spending and land mines. Our tour guide took us through the General Assembly Hall, where the students snapped shots of the seats where Turkish representatives sit. Before heading back to the airport, we took the students past Ground Zero to gaze at the vast empty space where soaring World Trade Center towers once ascended to the sky. This trip was a life-changing experience for the students. They left as a tired but satisfied group, offering many invitations to Erzurum. They were quite different from the shy group that had arrived to us six days earlier. The experience gave them confidence, both in their ability to speak English and in themselves. Upon the students return to Erzurum, their school director, Prof. Arif Ça lar, mentioned that they had improved their social interaction skills, observed people of different walks of life, and found a new sense of self confidence. Our students motivated themselves towards their future career goals, as inspired by observing careers of Bilkent Alumni in the U.S., he said. 10

10 Using the notes they took during the entire trip, students were able to go back and review both the facts they recorded at museums and lessons they learned through interaction and reflection. Just by walking and traveling through the city with their host alumni, they learned about the people and neighborhoods and streets of New York. This broadened their understanding of society and culture. The students also said they were impressed by the success of our alumni, and the conversations they had revealed passion for the development of Turkey, even among those living stateside for now. One of the students wrote in a letter to us: All these people and places showed me that I have many advantages. The most important one is my school. I am a member of the Bilkent family and I know I will be better with the help of my school. I was there because of the cooperation and friendship between the alumni. For all these facilities I would like to thank the huge Bilkent family. Again we shout a big teflekkürler! to all of the alumni who donated in many ways to make this trip possible. Who is Karalyn Watson? Karalyn Watson received her B.S. degree from University of North Carolina at Chapel Hill in journalism and newswriting, with a minor in Japanese. After working briefly as a newspaper reporter, she came to Bilkent University and graduated from the International Relations master s program in As she was finishing up her master s thesis, she started to work for the University s alumni relations and development program for graduates living in the U.S. and Canada. Watson has a workspace in Bilkent University s New York office in the Empire State Building, but she also travels around the country to meet with alumni. She is married to Forrest Watson, another Bilkent International Relations graduate of the same year. 11

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr.

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. içindekiler 2 12 16 22 28 üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Ifl n Metin bilkent te dans Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Robert Lennox: Önümüzdeki dönemde de liderlik vas flar n, ö retme ve ö renmeye yönelik yaklafl mlar gelifltirmeye odaklanmaya devam edece iz.

Robert Lennox: Önümüzdeki dönemde de liderlik vas flar n, ö retme ve ö renmeye yönelik yaklafl mlar gelifltirmeye odaklanmaya devam edece iz. YAZ SUMMER 2010 Say /Issue 20 Oya Ünlü K z l: E itim içeri i, e itmen ve yönetici kalitesi ve sosyal imkanlar yla okulumuz ö renciler ve aileleri için bir flans, Türkiye için de bir de erdir. Social activities

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Biliflimsel Elektromanyetik portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Biliflimsel Elektromanyetik portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dergi Bilkent Say : 10 ISSN 1305-5178 Aral k 2008 içindekiler 2 8 12 18 22 26 30 üniversiteden haberler bir konu Biliflimsel Elektromanyetik portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof.

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

Türkiye de Toplantı Zamanı

Türkiye de Toplantı Zamanı Türkiye de Toplantı Zamanı Time to Meet in Turkey KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009! çindekiler/ Contents Haberler/ News Anadolu turlar m z

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

çindekiler 2 üniversiteden haberler 7 portre Ümit Berkman tam zamanl e itim ve araflt rma hayat na geri döndü 12 bir konu, bir uzman

çindekiler 2 üniversiteden haberler 7 portre Ümit Berkman tam zamanl e itim ve araflt rma hayat na geri döndü 12 bir konu, bir uzman çindekiler 2 üniversiteden haberler 7 portre Ümit Berkman tam zamanl e itim ve araflt rma hayat na geri döndü 12 bir konu, bir uzman Dalgac klar: yeni bir analiz yöntemi Faruk Selçuk 15 Journal of Turkish

Detaylı

Hindistan da seramik workshop

Hindistan da seramik workshop ZLED KLER M Z / OUR IMPRESSIONS Hindistan da seramik workshop Tüm dünyada ünlenmifl çömlek ustas Sardar Gurcharan Singh ad na o lu ve di er sanatseverler taraf ndan kurulan Delhi Blue Pottery Trust Vakf

Detaylı

Koç mezunlar sineman n zirvesinde!

Koç mezunlar sineman n zirvesinde! KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 Koç mezunlar sineman n zirvesinde! Gautam Sen: Your children could draw the most enduring lessons from their school life if you encourage them to learn for the unknown throughout

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism A dan Z ye Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF Din ve Turizm Religion and Tourism ED TÖR çindekiler/ Contents Haberler/ News Türkiye nin ilk Sunwing i sveç bas n nda Turkey s first Sunwing in

Detaylı

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Bankac l k ve Finans Bölümü ndeki e itimini 2002 de tamamlayan Ifl lay Bardak, Peppers & Rogers da dan flman. Ifl lay Bardak,

Detaylı

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar.

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Demet ve Engin Özkan, Bilkent ten mezun olduktan sonra Texas Üniversitesi Southwestern

Detaylı

moleküler biyoloji ve

moleküler biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü doktora ö rencisi Bâlâ Gür Dedeo lu ve yüksek lisans ö rencisi Ahmet Raflit Öztürk ile Bilkent Cyberpark ta kurduklar AG Biyoinformatik

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler 2006 ya Vals ve Kemanla Merhaba Bilkent Senfoni Orkestras (BSO), geleneksel yeni y l konserini 25 Aral k 2005 te verdi. BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetimindeki konsere,

Detaylı

GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s

GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s 10 GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s Türkiye, 2008

Detaylı

Korhan Öner. Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü nü 1992 de bitiren Korhan Öner, kariyerini Kanada da sürdürüyor.

Korhan Öner. Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü nü 1992 de bitiren Korhan Öner, kariyerini Kanada da sürdürüyor. Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü nü 1992 de bitiren Korhan Öner, kariyerini Kanada da sürdürüyor. Korhan Öner Turizm ve Otel flletmecili i 1992 Korhan Öner, fiubat 2009 dan bu yana Kuzey Amerika n n

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler Klaus Weise BSO nun Yeni Müzik Direktörü Dünyaca ünlü Alman flef Klaus Weise, n n (BSO) yeni müzik direktörü oldu. Uluslararas kariyerine opera alan nda bafllayan Klaus Weise,

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

Datça dan Dünyaya Bir K sa Film. dergi@bilkent.edu.tr. Sahneden... DO da Bilkentli Bir Yönetici

Datça dan Dünyaya Bir K sa Film. dergi@bilkent.edu.tr. Sahneden... DO da Bilkentli Bir Yönetici dergi@bilkent.edu.tr Sahneden... Datça dan Dünyaya Bir K sa Film Tiyatro Bölümü 2011 mezunlar ndan B. Erdi Mamiko lu, Sadri Al fl k Anadolu Tiyatro Ödülleri nde Gençlik Özel Ödülü nü ald. Mamiko lu, bu

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 Coflkun Aral dan Haberler The latest news from Coflkun Aral Bir Baflka Kapadokya A different side of Cappadocia Dedeman Konya dan Tatl Büfesi Dessert

Detaylı