KAS DOKUSU. Doç.Dr. E.Elif Güzel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAS DOKUSU. Doç.Dr. E.Elif Güzel"

Transkript

1 KAS DOKUSU Doç.Dr. E.Elif Güzel

2 KAS DOKUSU GÖREVLERİ Vücut bölümlerinin hareketi İç organların şekil ve büyüklüklerinin değişimi

3 KAS HÜCRESİ Kas hücreleri kasılabilme özelliğine sahiptir Paralel düzende biraraya gelerek kas dokusunu oluştururlar Sarkolemma- Sarkoplazma- Sarkoplazmik retikulum External lamina

4 Kontraktil filamanlar Kas hücresinin kasılabilmesi için miyofilamanların etkileşmesi gerekir. Miyofilamanlar iki tiptir; İnce filamanlar 7 nm çap, 1 µm uzunluk başlıca aktin proteininden oluşur Kalın filamanlar 15 nm çap, 1.5 µm uzunluk miyozin II proteininden oluşur herbir filamanda adet bulunur kuyruk parçaları çubuk şeklindedir, paralel olarak biraraya gelirler Baş parçaları belirli bir düzende dışarı doğru çıkıntı yapar

5 KAS DOKUSU TİPLERİ ÇİZGİLİ KAS İskelet Kası Kalp Kası DÜZ KAS

6 İSKELET KASI İskelet kası lifleri paralel olarak biraraya gelerek iskelet kasını oluştururlar. Kas lifleri arasında ve çevresinde bulunan bağ dokusu kası kemiğe bağlayan tendon ile devamlıdır. Epimisyum Kasın tamamını çevreleyen düzensiz sıkı bağ dokusu Perimisyum Epimisyumdan köken alır Bir grup kas lifini (kas demeti ya da fasikül) çevreler Bağ dokusu lifleri, damar, sinir lifleri Endomisyum Retiküler lifler, kapillerler, ince sinir lifleri

7 İSKELET KASI HÜCRESİ İskelet kası hücresi= kas lifi Uzun, silindirik, çok çekirdekli, enine çizgilenme gösteren hücrelerdir Uzunluğu birkaç mm ila 1 m arasında değişir Enine kesitlerde poligonal, çapı µm Çekirdek çok sayıda, oval, sarkolemmanın hemen altında ve uzun eksene paralel yerleşimlidir

8 Miyofibriller kas lifinin yapısal ve işlevsel altbirimidir. kas lifi boyunca yerleşirler. sarkomerlerin ucuca tekrarlanmasıyla oluşmuşlardır. Miyofibriller arasındaki sarkoplazmada iyi gelişmiş sarkoplazmik retikulum, çok sayıda mitokondriyon ve glikojen depoları yerleşmiştir.

9 Miyofilamanlar Çizgili kasların kontraktil elemanlardır Miyozin II polimerleri Aktin ve ilişkili proteinleri

10 Sarkomer Bir miyofibrildeki kontraktil birimdir- 2-3 µm uzunluk 2 Z çizgisi arasında yer alan miyofilaman demetidir. Sarkomerin orta bölümünde kalın filamanlar (A bandı) yer alır. İnce filamanlar Z çizgisine tutunur, kalın filamanların aralarına doğru uzanırlar. I bandını oluştururlar. hekzagonal dizilim H bandı M çizgisi

11 İskelet Kasının Organizasyonu (Özet)

12 Enine Çizgilenmeler Miyofilamanların sistemli düzenlenmeleri sebebiyle çizgili kas lifi uzunlamasına kesitlerinde görülen histolojik özelliktir H&E boyalı preparatlarda ya da canlı kas liflerinin faz-kontrast ya da polarize mikroskopla incelenmesiyle koyu ve açık bantlar şeklinde gözlenir. Polarize mikroskopta koyu bantlar polarize ışığı çift kırar, yani anizotropiktir (A bantları), açık bantlar polarize ışığın düzlemini değiştirmez, yani izotropiktir (I bantları)

13 I bantlarını oluştururlar İnce filaman bileşenleri F-aktin Troponin Tropomiyozin Nebulin İnce Filamanlar

14 F-aktin G-aktin molekülleri polimerize olur... çift zincirli F-aktin filamanı Polar moleküllerdir + uç Z çizgisine tutunur - uç M çizgisine doğru uzanır ve tropomodulin tarafından kaplanır Her G-aktin molekülü miyozin için bağlanma bölgesi içerir

15 Tropomiyozin 2 adet polipeptidin sarmalından meydana gelir. F-aktin moleküllerinin oluşturduğu oluğa yerleşir. Troponin kompleks ile birlikte miyozin bağlayıcı bölgeleri kapatır. Her bir tropomiyozin molekülü 7 G-aktin molekülü boyunca uzanır ve 1 troponin kompleks ile ilişkilidir Troponin 3 altbirimden oluşan bir komplekstir Troponin-C (TnC) (18 kd) Ca2+ bağlar Troponin-T (TnT) (30 kd) Tropomiyozine bağlanır Troponin-I (TnI) (30 kd) Aktine bağlanır

16 Kalın Filamanlar A bantlarını oluştururlar Kalın filaman bileşenleri Miyozin II polimerleri Titin Miyozin II (510 kd protein) 2 polipeptid ağır zincir Kuyruk parçası Baş parçası (Aktin, ATP ve hz bağlayıcı kısımlar) (ATPaz aktivitesi var) 4 hafif zincir (hz) 2 temel hz 2 düzenleyici hz Miyozin II, çizgili kasta bipolar kalın filamanları oluşturur.

17 Yardımcı Proteinler (1) Titin Kalın filamanları Z çizgisine bağlayan elastik proteindir Kalın filamanın ortada sabitlenmesinde ve aşırı gerilmeyi önlemede görev alır α-aktinin İnce filamanları Z çizgisinin köşelerine bağlar Nebulin İnce filamanlar boyunca uzanan elastik olmayan bir proteindir İnce filamanları Z çizgisine bağlar Tropomodulin Aktin bağlayıcı protein İnce filamanın serbest kısmına tutunur ve filamanın uzunluğunu düzenler

18 Yardımcı Proteinler (2) Miyomesin M çizgisinde kalın filamanları bağlayan miyozin bağlayıcı protein C protein kalın filamanları bağlar ve M çizgisinin her iki tarafında bulunur Desmin ara filaman proteinidir Z çizgisi hizasında sarkomerin etrafını sarar komşu miyofibrilleri birbirine ve plazma membranına bağlar Distrofin sarkolemmanın hemen altında yer alır aktin filamanlarının eksternal laminaya bağlanmasını sağlar kas kasılması sırasında sarkolemmayı stabilize eder.

19 Kas Distrofileri Kas güçsüzlüğü ve kas dokusu harabiyeti ile seyreden bir grup konjenital kas hastalığıdır. Duchenne müsküler distrofi, Distrofin genindeki mutasyon sebebiyle distrofin eksikliği X kromozomuna bağlı ressesif bir hastalıktır İlerleyici kas güçsüzlüğü ile seyreder

20 Kayan Filamanlar Teorisi İnce filamanın kalın filaman boyunca hareketi (kayan filamanlar teorisi) Ardışık hızlı döngüler yoluyla kasın kasılması gerçekleşir Miyofilamanların ve A bandının uzunluğu değişmez I ve H bandı daralır...sarkomer kısalır GGeril GGeril GGeril

21 Kasılmanın Düzenlenmesi Ca2+ ve ATP, aktin-miyozin etkileşimi ve kasılma için şarttır Transvers (T) Tübüller Çizgili kasta sarkolemmanın bir girintisidir Bir sarkomerde A-I bandlarının kesiştiği hizada iki adet bulunur Voltaj duyarlı proteinler içerir (T tübül membranı depolarize olduğunda aktive olur ve Ca2+ un sarkoplazmik retikulumdan salınmasını uyarırlar) Sarkoplazmik Retikulum (SR) Miyofibrillerin çevresinde bir ağ oluşturur A-I bantlarının kesiştiği hizada genişleyerek sonlanırterminal sisterna (TS) 2 TS ve aralarındaki T tübül triadı oluşturur TS Ca2+ deposudur ve Ca2+ salınımı ya da geri alımı yoluyla kasılmayı düzenler

22 Kasılma Mekanizması (1) Nöral impulsun sinir-kas kavşağına ulaşması ile sinaptik aralığa asetilkolin salınır. Asetilkolin kas lifi membranındaki reseptörüne bağlanması depolarizasyon ile sonuçlanır.

23 Kasılma Mekanizması (2) Depolarizasyon, T-tübül membranındaki voltaj duyarlı proteinleri aktifleştirerek, TS daki Ca2+ kanallarının açılmasına ve sarkoplazmaya hızla Ca2+ girmesine sebep olur.

24 Kasılma Mekanizması (3) Ca2+ TnC ye bağlanır ve konformasyonunu değiştirir. Troponindeki değişiklik tropomiyosinin yer değiştirmesine yol açar. Aktin molekülü üzerindeki miyozin bağlayıcı bölgeler açığa çıkar.

25 Kasılma Mekanizması (4) ATP miyozin başına bağlanır...hidroliz, ADP ve Pi bağlı miyozin başı aktine bağlanır, Pi nin ayrılmasıyla miyozin başı yer değiştirir (bükülür) ve yeniden aktine daha sıkı bağlanır ADP nin de ayrılmasıyla ince filaman sarkomerin merkezine doğru itilir Yeni bir ATP molekülünün miyozin başına bağlanmasıyla miyozin aktinden ayrılır.

26 Kasılma Mekanizması (5) Ölüm Katılığı Ölümü takiben ATP yokluğunda miyozin ve aktinin ayrılamaması sonucu gelişir.

27 Kasılma Mekanizması (6) İmpuls sona erdiğinde SR membranındaki Ca2+ bağımlı ATPaz pompası Ca2+ u TS ya geri alır ve kasılma sonlanır. SR lümeninde Ca2+ calsequestrin proteinine bağlıdır.

28 İskelet Kasının İnnervasyonu Motor sinir lifleri Somatik sinir lifleri Duyusal sinir lifleri Kas iğciği Golgi tendon organ Serbest sinir sonlanmaları Motor Birim (motor unit) Bir nöron ve innerve ettiği tüm kas lifleri bir motor birim adını alır. İnce hareketlerden sorumlu kaslarda motor birimdeki kas lifi sayısı çok azdır.

29 Sinir-Kas Kavşağı Miyelinli motor nöronların aksonları kasa yaklaştığında terminal dallara ayrılır. Bu dallar uç bölgelerinde miyelin kılıfı kaybeder ve herbiri bir kas lifi (postsinaptik bölge, motor son plak) ile temas eder...sinir-kas kavşağı Akson terminalleri çok sayıda mitokondriyon ve sinaptik vezikül içerir. Akson terminalleri, primer sinaptik aralığa doğru girer Sinaptik aralığa bakan kas lifi plazma membranı sekonder sinaptik aralıkları oluşturacak şekilde birçok katlantı içerir Eksternal lamina bu primer ve sekonder aralıkların içine doğru uzanır

30 Nöromüsküler İleti Bozuklukları Kürar Toksik etkili bir bitki ekstraktı ACh reseptörüne bağlanır ve ACh bağlanmasını engeller Botulinum toksini Clostridium botulinum bakterisinin toksinidir ACh presinaptik sondan serbestlenmesini önler Myastenia Gravis Otoimmun bir hastalıktır Kas lifindeki ACh reseptörlerine karşı otoantikorlar bulunur Normal sinir-kas etkileşimi engellenir Düşük göz kapakları, çift görme, genel kas zayıflığı ile seyreder İmmünsüpresif ilaçlar, timusun çıkarılması

31 Kastaki Duyusal Reseptörler Santral sinir sistemi proprioseptörler aracılığıyla kol ve bacakların pozisyonunu ve kasların kasılma durumlarını monitorize eder. Kas iğciği; Kasın içinde bulunur, kasın uzunluğu ile ilgili bilgi verir. Golgi tendon organ; tendonda bulunur, kasın kasılma durumunu ve kasılma hızını monitorize eder

32 Kas İğciği İç kapsül-dış kapsül- özelleşmiş kas lifleri (iğ hücreleri)- nöron terminalleri İntrafüzal lifler (merkezi kısımda miyofibriller bulunmaz) Nükleer kese lifi (her iğcikte 2-4 adet) Nükleer zincir lifi (her iğcikte 6-8 adet) Nöron terminalleri Duyusal (Ia) sinir lifleri Motor (ɣ) sinir lifleri (reseptörün hassasiyetini düzenler) PATELLA REFLEKSİ

33 Golgi Tendon Organı Kas- tendon geçişinde bulunan kapsüllü reseptördür Yalnızca duyusal (Ib) sinir lifleri içerirler Kas kasılma gücünü ve hızını monitorize eder

34 İskelet Kasının Gelişmesi Paraksiyal mezoderm- miyoblastlar- çok çekirdekli miyotüpler Miyotüpler kas liflerine farklılaşır, sitoplazmalarında miyofilamanlar organize olur, tipik iskelet kası ortaya çıkar.

35 Kas Gelişiminin Moleküler Kontrolü MyoD ve Myf5 transkripsiyon faktörleri gibi miyojenik düzenleyici faktörler, kasa özgü gen ekspresyonlarını aktifleştirerek myoblastların farklılaşmasını dolayısıyla kas gelişimini uyarırlar. BMP/TGF-β protein süperailesinin bir üyesi olan myostatin kas büyümesi ve farklanması üzerine inhibitör etki gösterir İskelet kası kaybı ile seyreden hastalıklarda miyostatin inhibitörleri alternatif tedavi olabilir.

36 İskelet Kasının Yenilenmesi Sınırlı yenilenme yeteneği Satellit hücreler İskelet kası lifi ile eksternal laminası arasında bulunur Dar sitoplazmalı küçük hücrelerdir Normalde sessizdir, kas hücresi hasar gördüğünde MyoD eksprese eder ve çoğalırlar. Kemik iliği kaynaklı kök hücreler de iskelet kası hücresine farklanabilir Kas kaybı ile seyreden hastalıklarda satellit hücrelerin ya da kemik iliği öncüllerinin transplantasyonu tedavide uygulanabilir

37 İskelet Kası Lif Tipleri Tip I (yavaş oksidatif) Tip IIa (hızlı oksidatif glikolitik) Tip IIb (hızlı glikolitik) Canlı dokuda renk Kırmızı Pembe Beyaz Çap Küçük Orta Büyük Mitokondri miktarı Çok Çok Az Miyoglobin miktarı Çok Çok Az Kasılma hızı Yavaş Hızlı Çok hızlı Yorgunluğa direnç Yüksek Orta Düşük Güç üretimi Az Yüksek Yüksek Miyozin ATPaz hızı Yavaş Hızlı Çok hızlı Kapiller yoğunluğu Yüksek Orta Az Oksidatif kapasite Yüksek Yüksek Az Glikolitik kapasite Az Yüksek Yüksek *Her iskelet kası 3 tip lif de içerir, ancak kasın işlevine göre oranları değişiklik gösterir. **Bir motor birimde tek tip kas lifi bulunur

38 Tip I Uzun süreli ve yavaş kasılmayı sağlar Sırttaki uzun kaslarda dik duruşu sağlamak için gerekli Ekstremite kaslarında da bulunur maraton koşucularında oranı fazladır Tip IIa m koşucuları, orta mesafe yüzücüleri, hokey oyuncuları Tip IIb Hızlı kasılma, yüksek güç üretimi, çabuk yorulma Kısa mesafe koşucuları, halterciler

39 Kas-Tendon Geçişi Kasın bağ dokusu elemanları tendon ile devamlılık gösterir. Geçiş bölgesinde hücreler parmak benzeri incelerek sonlanır. Tendonun kollajen lifleri bu girintilere sokularak endomisyumun retiküler lifleri ile devam eder. Miyofilamanlar sarkolemma aracılığıyla kasılma kuvvetini tendona aktarır.

40 Kaynaklar 1. Histology: A Text and Atlas by Michael H. Ross, Wojciech Pawlina (2010). 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. ISBN: Basic Histology: Text & Atlas by Luiz Junqueira, Jose Carneiro (2005). 11th ed. McGraw-Hill, New York. ISBN: Color Textbook of Histology by Leslie P. Gartner, James L. Hiatt (2001). 2 nd ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia. ISBN: Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology by Abraham L Kierszenbaum, Laura Tres (2011). 3 rd ed. Elsevier Saunders, Philadelphia. ISBN: Netter s Essential Histology by William K. Ovalle, Patrick C. Nahirney (2007). 1 st ed. Elsevier Saunders, Philadelphia. ISBN: Functional Histology by B. Young, JW. Heath (2000). 11th ed. Elsevier Science, Philadelphia. ISBN:

SİNİR KAS İLETİSİ - ÇİZGİLİ KASDA KASILMA

SİNİR KAS İLETİSİ - ÇİZGİLİ KASDA KASILMA SİNİR KAS İLETİSİ - ÇİZGİLİ KASDA KASILMA Doç.Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji AD Tartışma konuları: Sinirden kasa iletide yer alan yapılar hangileridir? İletimin sinir ucunda neler gerçekleşir? Kas zarının

Detaylı

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça fazla bulunur. Sadece iskelet kasları toplam a ırlı ın

Detaylı

Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker

Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker Hücre yüzey özelleşmeleri Hücre membranında hücrenin fonksiyonuna göre bazı özel farklılaşmalar görülür. 1-Madde alışverişini gerçekleştirmek,

Detaylı

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Sinir sistemi; hareket etme, konuşma ve vücudumuzdaki milyonlarca hücrenin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan iç haberleşme yoludur. Bu nedenle, sinir sistemi

Detaylı

Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW. Retina Anatomisi. Retinal Anatomy Sibel İNAN

Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW. Retina Anatomisi. Retinal Anatomy Sibel İNAN Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW Sibel İNAN Afyon Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar Geliş Tarihi / Received: 17.05.2012 Kabul Tarihi

Detaylı

Göz Küresinin Tabakaları: Anatomik ve Histolojik Bir Derleme

Göz Küresinin Tabakaları: Anatomik ve Histolojik Bir Derleme Derleme Göz Küresinin Tabakaları: Anatomik ve Histolojik Bir Derleme Layers of the Bulbus Oculi: An Anatomic and Histological Review İsmail Malkoç 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim

Detaylı

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ 486 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sinaps Oluşumları 2. Elektriksel Sinaps ve Sinaptik Đletim 3. Kimyasal Sinaps ve Sinaptik Đletim 3.1. Kimyasal sinaptik iletinin temel ögeleri 3.2. Kimyasal sinaptik iletimin genel aşamaları

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi Prof. Dr. Nurselen Toygar Proprioseptörlerin mekanik uyarılmasıyla reseptörlerden doğan impuslar mandibulayı açıcı kasları

Detaylı

Hücre bölünmesinin asal görevleri

Hücre bölünmesinin asal görevleri HÜCRE DÖNGÜSÜ Hücre bölünmesinin asal görevleri Hücre döngüsünü ya da hücre bölünmesini incelemeden önce, hücre çoğalmasının organizmaların yaşamında ne gibi roller oynadığını gözden geçirmek gerekmektedir.

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 11 Hiatus aorticus, diafragma krusları arasında olup T 12 düzeyindedir. Önden lig.arcuatum medianum ile sarılır. İçinden aorta, duc.thoracicus ile bazen v.azygos geçer. 194. PLEXUS

Detaylı

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz),

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz), NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi Bir hücre veya organelin bir uyarıya yanıt verebilme yeteneği uyarılabilme olarak tanımlanmaktadır. Uyarı, membranda geriye dönebilen bir değişiklik meydana

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

Endoplazmik Retikulum

Endoplazmik Retikulum Endoplazmik Retikulum Prof.Dr.Melek Öztürk Prof.Dr.Müjgan Cengiz İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Endoplazmik Retikulum Hücrede yapı ve fonksiyon olarak birbirinden farklı iki ER vardır

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

GÖZ. 1-TUNİKA FİBROSA (KORNEOSKLERAL TABAKA) A-SKLERA B-KORNEA LİMBUS(geçiş bölgesi)

GÖZ. 1-TUNİKA FİBROSA (KORNEOSKLERAL TABAKA) A-SKLERA B-KORNEA LİMBUS(geçiş bölgesi) GÖZ 1-TUNİKA FİBROSA (KORNEOSKLERAL TABAKA) A-SKLERA B-KORNEA LİMBUS(geçiş bölgesi) 2-TUNİKA VASKULOSA (UVEA) A-KOROİD B-KORPUS SİLİARE (SİLİAR BODY) C-İRİS 3-RETİNA GÖZÜN ODALARI 1- ÖN ODA KORNEA, İRİS,

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ GÖZ SİNYAL İZLEYİCİLERDE KURULUM 523EO0294 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU Doç.Dr. Engin DEVECİ Solunum Sistemi Havanın akciğerlere girip çıkması Solunan havadaki oksijenin kandaki karbondioksit ile

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi

HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi Hareket sistemi iki kısımdan oluşur: iskelet sistemi ve kas sistemi. İskelet sistemi; kemikleri, eklemleri ve ligamentleri (bağları) içerir. Kas sistemi de; kasları ve

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA

NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA OLGULARINDA ZAP-70 EKSPRESYONUNUN MORFOLOJİK VARYANT

Detaylı