Kas Doku Histolojisi. Dr.Sevda Söker

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kas Doku Histolojisi. Dr.Sevda Söker"

Transkript

1 Kas Doku Histolojisi Dr.Sevda Söker

2 Amaç Kas doku hakkında genel bilgi, İskelet Kası Miyofibriller ve miyofilamanlar Kontraksiyon siklusu Kas iğleri Kalp Kası Düz Kas

3

4 Kas Dokusu Morfolojik ve fonksiyonel özellikleri birarada düşünülürse; - Çizgili kas (İskelet) - Kalp kası - Düz kas Kas dokusunun herbir türü onun fizyolojik rolüne uygun bir yapıya sahiptir.

5

6 Kas Tiplerinin Kesitleri

7

8 İskelet Kası(çizgili kas)

9 İskelet Kası Oldukça uzun, silindirik, çok çekirdekli m çapında demetler halindeki kas liflerinden oluşur. Kas lifleri bağdoku kılıflarıyla çevrili demetler halinde gruplanmış, merkezi bölgeden tutunacakları bölgeye uzanan uzun ve çok çekirdekli sinsityumlar oluştururlar.

10 İskelet Kası EM ve ışık mikroskobunda enine çizgilenme gösterir. Kasılmaları hızlı, kuvvetli ve istemli ve süreksiz Spinal sinirlerle innervasyonu sağlanır Kas lifinin sarkolemması bir bazal lamina ve satellit hücrelerle sarılmıştır. Sarkolemma, sarkoplazmaya T tübülleri (transvers tübül) denilen parmak benzeri çıkıntılar gönderir

11

12 Bazı Terimler Hücre Zarı.Sarkolemma Kas Hücresi...Kas Lifi Stoplazma.Sarkoplazma Düz End.Ret. Sarkoplazmik Retikulum Mitokondrion Sarkozom

13 İSKELET KASI T tübülleri, sarkoplazmik retikulumunun (SR) membranöz kese veya kanalları ile temas kurar. SR: Yüksek konsantrasyonda Ca ++ içerir. T tübülleri ile birlikte SR un keselerine triad adı verilir. Triad: 2 lateral SR kesesi ve bir T tübül yer alır.

14

15

16 İskelet kasını dışarıdan 3 tane bağdoku kılıfı kuşatır Kas lifi kütleleri düzenli demetler halinde tertiplenirler. Epimisyum: Tüm kası dışarıdan kuşatan sıkı bağdoku tabakasıdır. Bu tabakadan ince bağdoku septaları çıkar. Perimisyum: Epimisyumdan köken alır ve her kas lifi demetlerini veya fasiküllerini çevreler. Endomisyum: Her bir kas hücresini saran, ince retiküler liflerden ve ekstrasellüler matriksten oluşan bir tabakadır.

17

18 Bağ doku kılıflarının fonksiyonu. Fonksiyonları; - Kasları birbirine bağlamak, - Kasların serbestçe hareketine izin vermek, - Kas lifinin kasılması ile oluşan mekanik kuvvetlerin iletimini sağlamaktır.

19 İSKELET KASI Kan damarları bağdokusu içerisinde organa girer ve kas lifleri arasında zengin kesintisiz tipte kapiller ağ oluşturur. Bağ doku kılıflarında lenfatik damarlar da bulunabilir.

20

21 İskelet kasının uzunlama kesiti

22 İskelet kası Sarkoplazmanın % 80 ni mitokondriyonlarla çevrelenmiş miyofibriller oluşturur. Miyofibriller, kontraktil proteinlerin yaptığı iki esas filamandan (aktin, miyozin) oluşur. Aktin, ince filaman, Miyozin, kalın filamandır.

23 İskelet kası liflerinin düzenlenimi TEM olarak daha detaylı incelenebilir. Uzunlamasına kesiti alınan kas lifleri açık ve koyu bantlar halinde enine çizgilenmeler gösterir. Koyu olarak gözlenen bandlar A- (anizotrop) bandıdır. Açık olarak gözlenen bandlar I- (izotrop:yani polarize ışık altında değişmeyen) bandıdır.

24 I bandı ortasında koyu bir Z çizgisi ile enine ayrılır. Sarkomer denen yapı bir Z çizgisinden diğerine uzanan kasılabilir en küçük birimdir.

25 Çizgili Kas Filamanları İnce Filamanlar: 1.0 µm. uzunluğunda, 8 nm. kalınlığındadır Aktin Troponin Tropomiyozin Kalın Filamanlar: 1.6 µm. uzunluğunda,15 nm. kalınlığındadır Miyozin

26 Sarkomer Yapısı -I İki Z çizgisi arasında yer alan en küçük fonksiyonel birimlerdir. Miyofilaman adı verilen çok sayıda protein tarafından oluşturulurlar.

27 Sarkomer-II İskelet kasının kasılma birimidir. Her bir sarkomer kalın ve ince filamanlardan meydana gelmektedir. İnce filamanlar 7-8 nm genişliğinde, 1 µm uzunluğunda olup, I bandlarını oluşturmaktadır. Aktine ilaveten troponin, tropomiyozin ve nebulin içerirler. Kalın filamanlar 15 nm genişliğinde, 1.5 µm uzunluğunda olup, A bandı içinde bulunurlar. Miyozine ilaveten kalın filamanlar Titin içerirler. A bandı H bandı denilen açık bir bölgeyle ikiye bölünür. H bandının ortasından M çizgisi geçer. H bandının esas elemanları, fosfokreatin ve (ADP tan ATP oluşumunu katalize eden) kreatin kinaz enzimidir.

28

29 İskelet Kası Liflerinin A bandı (Anizotrop) I bandı (İzotrop) Z Çizgisi H bandı M çizgisi Düzenlenimi 1.6 m uzunluğunda, 15 nm. kalınlığındaki kalın filamanlar 1.0 m uzunluğunda, 8 nm. kalınlığında ince filamanlar İnce filamanların tutunduğu yer aktin Myozin moleküllerinin çubuk benzeri kısımlarından,a bandını ikiye böler Kalın filamanlar arasındaki yan bağlantılar

30

31

32 Sarkolemma Stoplazma içerisine invajinasyonlar yapar. Bu invajinasyonlara T tubül adı verilir. Hücre yüzeyindeki kas-sinir bağlantısında başlayan depolarizasyon sinyallerinin tüm hücre boyunca düzenli dağılmasını sağlar. Bu tubül sistemi A-I bileşkelerini sarar.

33 T-Tubül Sistemi

34 T tübüllerin önemi Depolarizasyon sinyali kas içinde T tübül aracılığıyla dolaşır. Bir aksiyon potansiyeline cevap olarak aksondan asetilkolin serbestleşir, plazma membranından diffüze olur ve sarkolemmadaki R ne bağlanır. Her triadda depolarizasyon sinyali SR a iletilir, Ca +2 serbestlenir ve kontraksiyon dizisini başlatır.

35 Sarkoplazmik Retikulum Ca +2 depolar. T tubüle komşu karşılıklı iki kenarı genişleyerek terminal sisternaları yapar. T tubül +Terminal Sisternalar:Triad Glikojen depolar.

36

37 Sarkoplazmada Bulunan Diğer Elemanlar Glikojen: Bol miktarda kaba granüller olarak bulunur.kasılma için gerekli enerjiyi sağlar. Miyoglobin: O 2 ni bağlayan pigmenttir. Kasın rengini verir.

38 Kasılma Mekanizması

39 Kasılma Mekanizması Kasılma temel olarak (thin)aktin filamanlarının miyozin(thick) filamanı üzerinde kayması ile oluşan sarkomerin boyunun kısalması işlemidir. Bu işlem miyozin filamanlarının çapraz köprüleri ile aktin filamanlarının etkileşimi sonucunda ortaya çıkar.

40 Sarkomerin farklı fonksiyonel aşamalardaki durumu

41 İskelet kasının kasılma mekanizması: 1- Kas kasılması esnasında kalın ve ince filamanların uzunlukları değişmez. 2- Sarkomerin uzunluğu azalır, çünkü ince ve kalın filamanlar birbirleri üzerinde kayarlar.(h zonu ve I bandının boyutu azalır)**** 3- Kasılma kuvveti bir tip filamanın diğer tipin komşu filamanlarına hareketiyle oluşturulur.

42 Kasılma mekanizması

43 İskelet Kas Lif Tipleri Kırmızı lifler Beyaz Lifler Ara Lifler

44 İskelet kası lifi tipleri Yapısal, histokimyasal ve biyokimyasal özelliklerine göre kas lifleri; 1. Kırmızı lifler = tip I (yavaş), 2. Beyaz lifler = tip II (hızlı) ve 3. İntermediyet lifler olmak üzere üçe ayrılırlar.

45 İskelet Kas Lif Tipleri Süksinik dehidrojenaz ve Nikotinamid adenin dinükleotidtetrazolium (NADH-TR) reaksiyonları ile ortaya konur.

46

47 İntermediyet lifler Kırmızı ve beyaz lifler arasında özellik gösterir. İnsan iskelet kaslarında genellikle üç tip lif karışık olarak bulunur ve baskın lifin özelliğine göre yavaş ya da hızlı kasılır. Histokimyasal olarak bu lifleri ayırt etmek için mitokondriyal enzimler (örn. ATPaz) aranır. Mitokondriyonun çok ya da az oluşuna göre tipler saptanır.

48 Kas İğcikleri(mekikleri) Kaslarda ve tendonlardaki kapsülalı sinir reseptörleri kasın gerilme derecesini belirlerler. Kas iğcikleri çizgili kas içinde lokalize olmuş spesifik gerilme reseptörleridir. Bu iğcikler spindle cell olarak isimlendirilen iki tip modifiye kas hücresi ve sinir sonlanması içerirler. Her iki tip modifiye kas hücresi internal kapsül ile çevrelenmiştir. Dıştaki eksternal kapsül ile arasındaki boşluk sıvı ile doludur.

49 Kas iğciği Kasın boyunda oluşan değişiklikleri (gerilmeyi) izleyen, kapsüllü, proprioseptör.

50 Golgi Tendon Organı Ekstrafüzal kas lifleriyle birlikte seriler halinde yerleşen golgi tendon organları da iskelet kasının gerginliği veya kontraksiyonu hakkında bilgi verir. Kas kasılmasının yoğunluğunu izleyen proprioseptördür.

51 Satellit hücreler Kasların bakım, onarım ve erişkinlerde regenerasyonunda rol alan hücre grubudur. Erişkinde mitotik açıdan sakin olmalarına rağmen stress veya travma karşısında mitozu tekrar başlatabilirler.

52 Satellit hücreler Kas lifinin bazal laminası ile sarkolemması arasında yerleşik kök hücrelerdir.

53 Satellit hücreler Bazal lamina sabit kalmak koşuluyla, myoblastlar bazal lamina içinde, birbirleri ile birleşirler. Bazal lamina bozulmuş ise; fibroblastlar, skar dokusu oluşturarak hasarlı alanı tamir eder.

54 Kalp Kası

55 Kalp Kası Kalp kası hücreleri µm çapında, 80µm uzunluğundadır. Komşu hücreler ile ilişki kurarlar ve dallanırlar. İnterkalat disklere sahiptirler. Merkezi yerleşimli soluk boyanan tek bir nükleusa sahiptirler. Çok miktarda mitokondrion içerirler. Triad yerine diad yapısı vardır.

56 Kalp kası II Hücre membranı iskelet kasından farklılıklar gösterir: 1- T tübülleri Z diskleri hizasında bulunur ve iskelet kasındakinden daha geniştir. 2- Sarkoplazmik retikulum, iskelet kasındaki kadar yaygın değildir. 3- Diadlar; kalp kası için tipiktir. Bir diad, sadece bir sarkoplazmik retikulum sisternasıyla etkileşen bir T tübülünden oluşur.

57 Kalp kası III Kalp kasında mitokondriyonlar, iskelet kasındakinden daha yoğun olarak bulunurlar ve çok sayıda krista içerirler. Kalp kasını diğerlerinden ayıran tek tipik özellik, düzensiz aralıklar ile kalp hücrelerinin oluşturduğu zincirleri çaprazlayan koyu boyanan enine çizgilerin bulunmasıdır. Diskus interkalaris denilen bu yapı, komşu kalp kası hücreleri arasında bulunan oldukça kompleks bağlantılardır.

58 İnterkalat diskler: Kalp kası hücreleri özelleşmiş bağlantı kompleksleriyle uç uca bağlanırlar. Bu bağlantı yeri olan interkalat diskler, basamak benzeri tertiplenim gösterirler. Enine bölüm, lifleri dik açı ile çaprazlayanlar, lateral bölüm ise miyofilamanlara paralel uzanan kısımlardır. Disk içinde üç temel bağlantı yapısı vardır: - Zonula (fasya) adherens - Makula adherens (desmozom) - Gap junction (nekzus)

59

60 Zonula adherens Diskin transvers bölümünde en çok bulunan birleştirici komplekstir. Terminal sarkomerlerin aktin filamentleri için bağlanma yeridir. Z çizgisinin analogudur.

61 Desmozom Transvers bölümlerde bulunur. Kalp hücrelerini birbirlerine bağlar. hücrelerin birbirlerinden ayrılmalarını önler.

62 Gap junction Diskin lateral bölümünde,uzunlamasına lokalizedir. Komşu hücreler arasındaki iyonik haberleşmeyi sağlar. Önemi; zincirdeki her bir hücrenin, bir sinsisyum gibi davranmasını sağlamaktır. Böylece kasılma sinyali, dalga şeklinde hücreden hücreye geçer.

63

64

65 Kalp Kası kesiti

66

67 Kalbin ileti sistemi Kalbin ileti sisteminin terminal lifleri özelleşmiş, glikojenden zengin, Pürkinje lifleridir. Kontraktil liflerle kıyaslandığı zaman daha geniş, soluk boyalı ve daha az miyolif içeren liflerden oluştuğu görülmektedir.

68

69 Kalp kasının diğer özellikleri İstemsiz kasılırlar; (ritmik ve spontan) Sinus düğümü, uyarının başladığı yerdir. Purkinje lifleri (özelleşmiş kalp kası hücreleri) ile iletilir. Motor innervasyonu yoktur; motor son plak bulunmaz. Otonomik sinirler ekstrasellüler ortamda sonlanır ve kalp hızını etkiler.

70 Kasılma mekanizması İskelet kası ile aynıdır. Kasılma için gerekli enerji kaynakları - Mitokondriyonlar (oksidatif fosforilasyon) - Bir miktar glikojen ile (anaerobik glikoliz), ancak daha fazla trigliseritlerden - Miyoglobinden zengin Kasılma için gerekli olan kalsiyum; SR ve eksternal lamina ve ekstrasellüler ortamdan Ca +2 -Na + kanalları ile sağlanmaktadır.

71 Kalp Kasının Yenilenmesi: : Kalp kası, tahrip edici etkenlere karşı diğer kas türlerine göre daha dayanıklıdır fakat, tahribat sonrasında çok az yenilenebilme özelliğine sahiptir. Yenilenme, fibröz bağ dokusu tarafından yapılır ve geride skar (nedbe) dokusu kalır.

72 İskelet ve Kalp kasının karşılatırılması

73 Düz Kaslar

74 Düz kas Vücutta; GİS duvarlarında, safra kesesinde, üreterde, mesanede (vesica urine, solunum yollarında, uterusta ve kan damarlarının etrafında yapraklar veya demetler halinde bulunur. Enine çizgilenme göstermeyen ve istemsiz kasılan kas dokusu tipidir. Düz kas; merkezi yerleşimli ve tek nukleusa sahip mekik şekilli hücrelerden oluşur. Düz kas hücreleri bazal lamina ve retiküler lif ağı (eksternal lamina) ile çevrilidir.

75

76

77 Mekik şeklindedirler, Tek çekirdeğe sahiptirler. Miyofibrilleri enine çizgilenme göstermez. Düz kasta filamentler üst üste gelmediğinden, çizgilenme görülmez Kan damarları ve uterusdaki düz kaslar bol miktarda Tip-I kollajen ve elastin salgılarlar. Düz Kaslar

78

79 Düz kastaki kasılma birimi, sarkomer değil hücrenin kendisidir çünkü, düz kasta sarkomer bulunmaz. Düz kasların kasılma şekli, değişik tipte kayan filament yapısındadır.

80 Düz kas,kafes şeklinde kalın miyozin filamanları, ince aktin filamanları, desmin ve vimentinden oluşan ara filamanları içerir. Sitoplazmik ve α-aktininden zengin plazma membranıyla birleşmiş yapılar içine giren aktin ve ara filamanlara yoğun cisim denilir.

81 Dence body Düz kaslarda 2 tip yoğun cisim görülür: 1- Membrana bağımlı yoğun cisim, 2- Sitoplazmik yoğun cisimdir. Her ikiside α-aktinin içerir ve bu yüzden çizgili kasların Z bandlarına benzer. İnce ve kalın filamanlarının her ikisi de birbirine yakın düz kas hücrelerine kasılma gücünü taşıyan yoğun cisimlerin içine sokulurlar ve retiküler lif ağı ile çevrilidirler.

82 Düz kas hücrelerinde; Sarkoplazmik retikulum iyi gelişmemiştir. T-tübül sistemi yoktur. Sarkomer yapısı bulunmaz. Hücreler arasında Gap -Junction tipi bağlantılar mevcuttur.

83 Düz kas Kaveola (çöküntü): Plazma membranı invaginasyonlarıdır. Depolarizasyon sinyallerini az gelişmiş sarkoplazmik retikuluma geçiren primitif T tübül sistemi gibi görev yapar. Düz kas hücreleri birbirlerine oluklu bağlantılarla (gap junction) bağlanırlar. Oluklu bağlantılar düz kasların senkronize kontraksiyonuna izin verirler.

84

85 Düz kas özellikleri-özet İnce filamentler: aktin ve tropomiyozin, Kalın filament: miyozin, Troponin bulunmaz. Sarkomer yapısı yok. Yoğun cisimler α-aktinin yapısında, Z diski görevi yapar. Miyofilament demetleri, hücre boyunca birbirlerini oblik olarak çaprazlayarak, kafes şeklinde bir ağ oluştururlar. Düz kasın aktin ve miyozini, çizgili kastakiler gibi, kayıcı filamentler mekanizmasına benzer şekilde kasılırlar.

86 Düz Kasın Kasılma Mekanizması Düz kas hücrelerinde Troponin yerine Ca 2+ bağlayan bir protein olan kalmadulin bulunur. Ca 2+ kalmodulin e bağlanır. Ca- kalmodulin kompleksi kaldesmona bağlanır Bu bağlantı miyozin kinaz enzimini aktive eder. Miyozin kinaz enzimine yanıt olarak miyozin hafif zinciri fosforile olur. Miyozin aktine bağlanarak kasılma başlar.

87

88

89 Düz Kasın gevşemesi İntraselüler Ca 2+ konsantrasyonunun belirli bir değerin altına düşmesi, Miyozin fosfatazın, fosforile hafif zinciri defosforile etmesi ile kasılma sona erer.

90 Düz Kas Hücrelerinde Rejenerasyon Düz kas hücreleri, yaralanmalardan sonra mitotik aktivite geçirirler. Aynı zamanda düzenli bir şekilde yinelenen hücre popülasyonu içerirler. Uterusdaki düz kas hücreleri menstrüal siklus ve gebelik esnasında prolifere olurlar. Bu aktiviteler hormonal kontrol altındadır.

91

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça fazla bulunur. Sadece iskelet kasları toplam a ırlı ın

Detaylı

Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker

Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker Hücre yüzey özelleşmeleri Hücre membranında hücrenin fonksiyonuna göre bazı özel farklılaşmalar görülür. 1-Madde alışverişini gerçekleştirmek,

Detaylı

SİNİR KAS İLETİSİ - ÇİZGİLİ KASDA KASILMA

SİNİR KAS İLETİSİ - ÇİZGİLİ KASDA KASILMA SİNİR KAS İLETİSİ - ÇİZGİLİ KASDA KASILMA Doç.Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji AD Tartışma konuları: Sinirden kasa iletide yer alan yapılar hangileridir? İletimin sinir ucunda neler gerçekleşir? Kas zarının

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU Doç.Dr. Engin DEVECİ Solunum Sistemi Havanın akciğerlere girip çıkması Solunan havadaki oksijenin kandaki karbondioksit ile

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi Prof. Dr. Nurselen Toygar Proprioseptörlerin mekanik uyarılmasıyla reseptörlerden doğan impuslar mandibulayı açıcı kasları

Detaylı

Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW. Retina Anatomisi. Retinal Anatomy Sibel İNAN

Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW. Retina Anatomisi. Retinal Anatomy Sibel İNAN Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW Sibel İNAN Afyon Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar Geliş Tarihi / Received: 17.05.2012 Kabul Tarihi

Detaylı

HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi

HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi Hareket sistemi iki kısımdan oluşur: iskelet sistemi ve kas sistemi. İskelet sistemi; kemikleri, eklemleri ve ligamentleri (bağları) içerir. Kas sistemi de; kasları ve

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ 486 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sinaps Oluşumları 2. Elektriksel Sinaps ve Sinaptik Đletim 3. Kimyasal Sinaps ve Sinaptik Đletim 3.1. Kimyasal sinaptik iletinin temel ögeleri 3.2. Kimyasal sinaptik iletimin genel aşamaları

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Kardiyovasküler sistem içinde kanın vücuda dağıldığı kapalı bir ağ sistemidir. Bu sistem kanı vücuda pompalayan kalp ve kanın vücuda

Detaylı

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ GÖZ SİNYAL İZLEYİCİLERDE KURULUM 523EO0294 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Sinir sistemi; hareket etme, konuşma ve vücudumuzdaki milyonlarca hücrenin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan iç haberleşme yoludur. Bu nedenle, sinir sistemi

Detaylı

Hücre bölünmesinin asal görevleri

Hücre bölünmesinin asal görevleri HÜCRE DÖNGÜSÜ Hücre bölünmesinin asal görevleri Hücre döngüsünü ya da hücre bölünmesini incelemeden önce, hücre çoğalmasının organizmaların yaşamında ne gibi roller oynadığını gözden geçirmek gerekmektedir.

Detaylı

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ YAZAR Doç. Dr. Hikmet BAŞMAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi EDİTÖR - REDAKSİYON KURULU Prof. Dr. Naci EKEM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Sumru YURDAKUL Eskişehir

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 11 Hiatus aorticus, diafragma krusları arasında olup T 12 düzeyindedir. Önden lig.arcuatum medianum ile sarılır. İçinden aorta, duc.thoracicus ile bazen v.azygos geçer. 194. PLEXUS

Detaylı

Göz Küresinin Tabakaları: Anatomik ve Histolojik Bir Derleme

Göz Küresinin Tabakaları: Anatomik ve Histolojik Bir Derleme Derleme Göz Küresinin Tabakaları: Anatomik ve Histolojik Bir Derleme Layers of the Bulbus Oculi: An Anatomic and Histological Review İsmail Malkoç 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim

Detaylı

PRESBİYOPİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN ACUFOCUS CORNEAL INLAY (ACI) İMPLANTASYONUNUN ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PRESBİYOPİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN ACUFOCUS CORNEAL INLAY (ACI) İMPLANTASYONUNUN ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Kliniği Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz PRESBİYOPİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN ACUFOCUS CORNEAL INLAY (ACI) İMPLANTASYONUNUN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ DEKOLTE VE YÜZ MASAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz),

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz), NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi Bir hücre veya organelin bir uyarıya yanıt verebilme yeteneği uyarılabilme olarak tanımlanmaktadır. Uyarı, membranda geriye dönebilen bir değişiklik meydana

Detaylı

GÖZ. 1-TUNİKA FİBROSA (KORNEOSKLERAL TABAKA) A-SKLERA B-KORNEA LİMBUS(geçiş bölgesi)

GÖZ. 1-TUNİKA FİBROSA (KORNEOSKLERAL TABAKA) A-SKLERA B-KORNEA LİMBUS(geçiş bölgesi) GÖZ 1-TUNİKA FİBROSA (KORNEOSKLERAL TABAKA) A-SKLERA B-KORNEA LİMBUS(geçiş bölgesi) 2-TUNİKA VASKULOSA (UVEA) A-KOROİD B-KORPUS SİLİARE (SİLİAR BODY) C-İRİS 3-RETİNA GÖZÜN ODALARI 1- ÖN ODA KORNEA, İRİS,

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI Eritrositler Dolaşım sisteminde belirli bir süre kalan hücrelere kan hücreleri adı verilmektedir. Eritrositler, içerdikleri hemoglobine O 2 bağlayarak taşıyan kırmızı

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Konu Anlatımlı Banu KARAAĞAÇ Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Detaylı