Cer ra hi de Kan Ürün le ri nin Trans füz yo nu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cer ra hi de Kan Ürün le ri nin Trans füz yo nu"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s Cer ra hi de Kan Ürün le ri nin Trans füz yo nu Uzm. Dr. Ka ya Sa rı be yoğ lu Cer ra hi kli nik ler has ta ne le rin kan ürü nü trans füz yon la rı nın en sık uy gulandı ğı bölümlerindendir. Anemik, trombositopenik ya da hemostaz bozukluğu olan hastaların ameliyat öncesi kan komponenti transfüzyonu gerekebilir. Bununla birlikte özellikle majör cerrahi giri şimler sırasında veya sonrasında transfüzyon uygulanması sık gö rü len bir uy gu la ma dır. Bu na kar şın bir or gan nakli olarak kabul edilebilecek transfüzyonun, günümüzde gerçekçi verilere dayalı endikasyonlarla uygulandı ğı nı söylemek oldukça zordur. Geçmişten ge len ve kök sal mış ba zı alışkanlıklar kan transfüzyonu kararlarında baskın rol alabilmektedir. Örne ğin kan kom po nent le ri nin ye ri ne tam ka nın trans füzyonu ülkemizde yaygın gö rü len bir yan lış t ır. Gü nü müz de tam kan kul lanı mı ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Ge lişmiş ülkelerde tam kan kullanı mı tarihe karış mış ve bunun yerini hastaya ge rek si ni me gö re il gi li kan kom po nen ti nin ve ril me si al mış tır. Tam kan kul lanı mı nı azalt mak tüm he kim le rin or tak he def le ri ara sında olmalı dır. Gerek allojenik gerekse de oto log kan transfüzyonları nın çe şitli immunolojik ve immunosupresif etkileri de vardır. Bunların ara sında T-hücre proliferas yo nun da, CD3, CD4 ve CD8 T hüc re sa yı sında azalma sayılabilir. Ayrıca transfüzyon sonrası Natural Killer (Do ğal Öldürücü) hücrelerde düşme saptanır. Öte yandan allojenik kan transfüzyonları nın immunolojik etkilerinin yanı sıra çeşit li cid di komp li kas yon la ra da sa hip tir. So lu num sal komp li kas yon lar, bakteriyel enfeksiyonlarda artış ve allerjik transfüzyon reaksiyonları bunların arasında sayılabilir. Bununla birlikte ciddi preoperatif anemi de giri şimin sonucun etki edebilecek risklere sahiptir. Bu nedenle transfüzyon kararı multidisipliner bir ekibin bir çok pa ra met re yi göz önü ne ala rak ver me si ge re ken bir karardır. 125

2 Kaya Sarıbeyoğlu Bu bölümde cerrahide en sık kul la nı lan kan kom ponentleri olan eritrosit ve trombosit süspansiyonlarıyla taze donmuş plazmayla ilgili bilgiler ve transfüzyon endikasyonları yer ala cak tır. CER RA HI HAS TA LAR DA KUL LA NI LAN KAN KOM PO NENT LE Rİ ve KUL LA NIM EN Dİ KAS YON LA RI Erit ro sit Süs pan si yo nu Uzun yıllar elektif cerrahi olgularda ameliyat öncesi hemoglobin düzeyinin 10 g/dl nin üze rin de ol ma sı nın gerekli oldu ğuna inanılmış tır. Günümüzde bu gö rüş geçerlili ğini büyük oranda yitirmiştir. Elektif cerrahi ko şullarında transfüzyonlar hastaların özelliklerine göre de ğerlendirilmelidir. Transfüzyon kararında anesteziyologların kararı, kullanılan ilaçlar, ateroskleroz, kalp yetersizliği, sepsis gibi eşlik eden hastalıklarla birlikte uygulanacak cerrahinin kanama açı sın dan öne mi göz önün de tu tul mak ta dır. Kanın eritrosit komponenti ayrılarak hazırlanan süspansiyon eritrosit süspansiyonudur. Eritrosit süspansiyonu yaklaşık 300 ml hac me sa hip tir ve mi ni mum 154 ml (405 ml x %38 he matokrit) eritrosit içerir. Genellikle eritrosit bölümü 190 ml (450 ml x %42 hematokrit) eritrosit içerir ve %60 lık hematokrite sahiptir. Bir ünite erit rosit süspansiyonunun sı vı bölümü (yaklaşık 130 ml) baş lıca koruyucu sı vıdan oluşur ve 20 ml si ni ori jinal kandan kalan plazma oluşturur. Bir ünite erit rosit süspansiyonu transfüzyonu aktif kanaması ol ma yan 70 kg ağırlı ğındaki bir yetişkinde hematokrit de ğerini %3, hemoglobiniyse 1 g/dl yük seltir. Eritrosit süspansiyonu kullanı mı kabaca, akut kanama, hemoliz veya kronik ane mi ne deniyle genel eritrosit hacmi azalmış hastalarda oksijen taşıma kapasitesini arttırmak amacıyla kullanı lır. Eritrosit süspansiyonları nın kul lanı mından beklenen yarar hastaların anemiyi tolere edebilme kapasitelerine de bağ lı dır. Söz ge li mi genç ve sağ lıklı hastalar yaş lı ve sağ lık sorunları olan hastalara göre anemiyi daha rahat tolere edebilirler. Ayrıca nakledilen eritrosit süspansiyonundaki hücrelerin oksijen taşıma kapasiteleri de sonucu etkiler. Her ne kadar teoride bu hücrelerin nakledilir nakledilmez işlev gördükleri ve anemi belirtilerini ortadan kaldırabildikleri varsayılsa da elimizde bunu destekleyen nesnel verilerin sayı sı çok de ğildir. Amerikan Anesteziyologlar Derneği nin 1996 da ya yınladı ğı Kan kom ponenti tedavisine yönelik kılavuz şu önerileri ortaya koymuştur: 1. Trans füz yon he mog lo bin kon sant ras yo nu 10 g/dl nin üze rin dey se na di ren ge re kir ken, 6 g/dl nin al tındaki değerlerde, özellikle de akut kanama ko şulların da he men her za man ge rek li olur. 126

3 Cerrahide Kan Ürünlerinin Transfüzyonu 2. Bu iki de ğerin arasında kalan (6 10 g/dl) değerlerde transfüzyon kararı hastanın yetersiz oksijenizasyona dair komplikasyon riskine göre konulmalıdır. 3. Tüm has ta lar için tek bir he moglobin eşik de ğeri tanımlayan veya oksijenizasyonu etkileyen fizyolojik ve cerrahi etkenleri göz önüne almayan yaklaşımlar önerilmemektedir. 4. Preoperatif otolog kan ba ğı şı, intraoperatif ve postoperatif kan toplanarak kullanılması, akut nor movolemik hemodilüsyon ve kan kaybı nı azal tan önlemler yararlı olabilir. 5. Otolog eritrosit transfüzyonu, allojenik transfüzyona göre daha dü şük (ancak yine de anlamlı) risk ora nı ta şıması nedeniyle daha bol kullanılabilir. Bununla birlikte 2002 yı lında Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (Afssaps)- Fransız Sağ lık Ürünlerinde Sağ lık Güvenli ği Ajansı ta ra fından bildirilen kı la vu za gö re akut ane mi du ru mun da, erit ro sit transfüzyonuyla ilgili önerilen eşikler şöyledir: 7 g/dl: sağ lıklı hastalarda (özel sağ lık sorunu olmayanlar) 8 9 g/dl: bilinen kardiyovasküler hastalı ğı olan lar 10 g/dl: da ha dü şük konsantrasyonları tolere edemeyen hastalar veya akut koroner sendrom veya belirgin kalp ye tersizli ği var lı ğında Yukarıda görülen iki kı la vuz göz önü ne alındı ğın da 6 7 g/dl nin üze rindeki değerlerde eritrosit transfüzyonunun gerekli bulunmadı ğı görülmektedir. An cak bu eşi ğin ok si je nin do ku la ra ye ter li ta şınması için ge rek li fiz yo lo jik kritik sı nı rın hemen üzerinde olduğu da unutulmamalı dır. Özellikle cerrahi hastalarında, anestezi altındayken cerrahinin dinamik bir giri şim ol du ğu unutulmamalı ve kontrol edilemeyen veya güç kontrol edilen kanamalar ve koagülopati gibi durumlarda bu eşikler gözden geçirilmelidir. Cerrahi hastalarda bazı özel ko şullar eritrosit süspansiyonunun kullanı mını etkilemektedir. Bunların ba şında hastalara ameliyat öncesi, sırası ve son rasında yeterli sı vı des te ğinin verilmesi gelir. Kristaloid ve kolloid sı vılarla sağlanacak bu deste ğin kardiyovasküler işlevleri optimize etti ği, postoperatif morbiditeyi azalttı ğı ve hastanede yatış süresini kısalttı ğı gösterilmiştir. Eritrosit süspansiyonunun ancak hematokrit veya hemoglobin de ğerlerini yükseltmek amacıyla verilmesi gerekti ği ve hastalarda hipovolemiyi düzeltmek yönünde bir işlevinin olmayacağı unutulmamalı dır. Öte yandan kardiyovasküler hastalıklar da transfüzyon açı sından özel bir öneme sahiptir. Koroner arter hastalı ğı olan hastalar düşük hemoglobin konsantrasyonları nı da ha zor to le re eder ler. Aynı durum mitral kapak hastalı ğı ve be lir gin kalp ye ter siz li ğinde de geçerli- 127

4 Kaya Sarıbeyoğlu dir. Sö zü ge çen bu kar di yo vas kü ler so run la rın ol du ğu hastalarda transfüzyon kararı daha yüksek hemoglobin de ğerleri eşik alı narak verilmelidir. Benzer bir durum yaş lı hastalar için de geçerlidir ve oksijen taşıma kapasitesi sı n ırlı olan bu yaş gru bun da trans füz yon ka ra rı bu nok ta göz önü ne alınarak verilmelidir. Yo ğun ba kım ünitelerinde yatan hastalarda kan transfüzyonları nın han gi sı nırda ya pılması gerekti ği ay rı bir so ru ola rak kar şı mıza çıkmaktadır. Literatürde çelişkili sonuçlar görülmekle birlikte yukarıda sözü edilen durumlar dı şında, yo ğun ba kım ünitelerindeki hastalarda eritrosit transfüzyonunun di ğer has talardan farklı uygulanması nın gereklili ği ne da ir bir ka nıt mev cut de ğildir. Ma sif Trans füz yon ve Komp li kas yon la rı Şiddetli gastrointestinal sistem kanaması, majör travma veya ameliyatlar gibi durumlarda masif transfüzyon gerekebilmektedir. Masif transfüzyon şöyle tanımlanmaktadır: Hastanın tüm kan hacminin 24 saat içinde replase edilmesi, 24 saat içinde 10 üniteden daha fazla kan ürünü verilmesi, üç saat içinde hastanın kan volümünün %50 den fazlası nın replase edilmesi, erişkinde da ki ka da 150 ml den da ha faz la kan kay bı olması. Masif transfüzyonla ilgili komplikasyonların to tal kan hac mi nin iki ka tından daha fazla transfüzyon yapıldı ğında ortaya çıktı ğı dü şünülmektedir. Bu komplikasyonlar depolanan kanların biyokimyasal ve fonksiyonel özellikleri nedeni ile gelişmektedir (Tablo 1). Hastalarda dissemine intravasküler koagülopati tablosu da geli şebilmektedir. Masif transfüzyon uygulanan hastalarda belirtilen de ği şiklikler göz önüne alınarak gerekli destek sağlanmalı dır. Allojenik Transfüzyona Alternatif Yöntemler Tab lo 1. Depolanmış kanda meydana gelen değişiklikler ph düşmesi Hemoglobinin O2 afinitesinin artması Eritrosit deformabilitesinin azalması Hemoliz Potasyum konsantrasyonunun artması Amonyum konsantrasyonunun artması Fosfat konsantrasyonunun artması Mikroagregatların oluşumu Trombosit sayısında azalma Faktör V ve VIII düzeyinde azalma Vazoaktif maddelerin salınımı Proteinlerin denatürasyonu 128

5 Cerrahide Kan Ürünlerinin Transfüzyonu Tab lo 2. Otolog kan bağışının kontrendike olduğu durumlar İdyopatik subaortik stenoz Aort stenozu Sol ana koroner arter hastalığı Anstabil anjina Kalp yetersizliği Yakın tarihli miyokart enfarktüsü Ventriküler aritmi Atriyoventriküler blok Kan bağışı gününde hastalık belirtilerinin olması Ototransfüzyon: Cerrahi işlemler sırasın da bu amaç la en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Ameliyat sırasında aspire edilen kan özel bir yerde biriktirilir ve antikoagülasyonu takiben hastaya geri verilir. Toplama ve infüzyon sırasında kan filtrasyon işlemine tabi tutulur. Kanser hücrelerinin disseminasyonu ve travma hastalarında kolon yaralanmalarında bakteriyel kontaminasyon ile il gili endi şeler bu yöntemin yaygın kullanı mı nı engellemektedir. Otolog kan bağışı (self-donation): Oto log kan ba ğı şı, kan transfüzyonunun gerekli olaca ğı plan lı majör ameliyatlar öncesi uygulanabilecek yöntemlerden biridir. Burada allojenik ba ğış çılarda aranan 12.5 g/dl lik hemoglobin sı nır daha aşa ğıda (11 g/dl) tutulabilmektedir. Hastalar hemoglobin de ğeri 11 g/dl lik sı nı rın al tı na in me den 2 ila 4 üni te ka dar kan ve re bil mek te dir. Ge nel ku ral ola rak ame li yat ön ce si 72 sa ate ka dar her 72 sa at te bir kan ve ri le bi lir. Pratik te ise ame li yat tan 15 gün ön cesinden daha yakın kan verilmesi, ameliyata kadar hemoglobin değer le ri nin ye ni len me si için ye ter li sü re kal ma ya ca ğından uygun olmamaktadır. İdeal yakla şımsa ameliyattan 4 6 hafta önce kan verme işleminin başlaması dır. Preoperatif otolog kan ba ğı şı nın kontrendike oldu ğu durumlar Tablo 2 de gösterilmiştir. Preoperatif hemodilüsyon: Kardiyak ve diğer vasküler işlemler için tanımlanmış bir yön tem dir. Ame li yat tan he men ön ce 2 4 üni te kan has ta dan alı nır ve yerine hacim genişleticiler verilir. Hastanın preoperatif hemoglobin de ğeri 10 g/dl düzeylerine iner hastanın kendi kanı ameliyat sırasında gereksinime göre birer ünite şeklinde verilir. Bu yakla şım la 4 üni te ye ka dar kan kay bı nı, ilave transfüzyona gereksinim oluşmadan karşılamaktadır. Re kom bi nan erit ro po etin: Özellikle kronik böbrek yetersizli ği olan hastalar- 129

6 Kaya Sarıbeyoğlu da transfüzyona alternatif olarak denenmiş ancak cerrahi hastalarda kan transfüzyonuna alternatif olabilecek düzeyde yararı henüz gösterilememiştir. Trombosit Süspansiyonu Trombosit süspansiyonu deği şik yöntemlerle (tam kan kökenli veya aferez ile) ha zırlanır ve bir üni te tam kan dan ay rış t ı rılan trombosit süspansiyonunda en az 5.5 x 1010 sa yıda trombosit bulunmalı dır. Optimal trombosit saklanması için ph nın 6.0 ın üzerinde olması ve trombosit süspansiyonunun 7 gün boyunca güvenle saklanabilmesi ve bu ph de ğerlerinin sağlanabilmesi için de trombositlerin 50 ml lik plazma içinde bulunması gerekir. Trombosit süspansiyonları genellikle aktif bir kanamanın durdurulmasından çok ön len mesi amacıyla uygulanmaktadır /ml değerinin üzerindeki trom bosit düzeyin de spon tan kanama nadiren görülür. Bir çok mer kez de komplike olmayan hastalarda kanama profilaksisi amacıy la /ml değeri trom bosit trans füz yonu için eşik değer kabul edil mek tedir. Aktif kanamalı hastalarda trombositopeniye yaklaşım biraz daha farklılık gös terir. Trom bosit sayısının /ml al tındayken kanama zamanında uzama görül meye başlanır. Konuy la il gili çalışmalarda aktif kanamalı bir durum da /ml lik bir trom bosit değerinin yeter li ol duğu, trans füzyonun an cak bu değerlerin altına inil diği tak dir de gerek li olacağı sonucuna varıl mış t ır. Cer rahi girişim ler ön cesin de trom bosit trans füz yon larıy la bu değerlere ulaşılması uygun olacaktır. Buna kar şın karaciğer iğne biyopsisi veya damar yolu açılması gibi minör girişim ler için bu eşiklerin gereksiz yüksek ol duğu görüşün de olan lar da mev cuttur. Bununla birlikte beyin cerrahisi gibi en küçük kanamanın bile ölüm cül olabil diği cer rahi tip lerin de trom bosit sayısının çok güven li sınır larda tutulması özellikle önem arz etmektedir. Ayrıca masif kan trans füz yon larında traombosit sayısının dramatik olarak düşebileceği ve trans füz yona gerek sinim oluşabileceği unutul mamalıdır. Taze Donmuş Plazma Tab lo 3. Trombosit transfüzyonu için öneriler Majör ameliyat öncesinde trombosit sayısı ml nin altındaysa İntra veya postoperatif mikrovasküler kanama varlığında, trombosit sayısı ml nin altındaysa Kardiyopulmoner baypas yapılacaksa veya bilinen veya şüphelenilen trombosit disfonksiyonu varsa ve trombosit sayısı ml arasındaysa Beyin cerrahisi gibi minör kanamaların dahi ciddi hasarlar oluşturabileceği özel durumlarda ve trombosit sayısı ml arasındaysa Vajinal doğumlar ve ciddi olmayan kanamalarla giden cerrahi girişimler ml lik trombosit değeriyle kolaylıkla yapılabilir. 130

7 Cerrahide Kan Ürünlerinin Transfüzyonu Taze don muş plaz ma (TDP) tam kan dan ay rılan ve son rasın da 8 saat içinde -18ºC veya al tında saklanan plazmadır. TDP 1 yıl kadar sak lanabilir. İçinde pıhtılaşma faktörleri, fibrinojen ve diğer plaz ma protein leri bulunur. Tab lo 2 de TDP nin kul lanım en dikasyonları görülmektedir. TDP plazmayı genişletmek veya bes len me amacıyla kullanılmamalıdır. KAYNAKLAR 1. Hardy JF. Current status of transfusion triggers for red blood cell concentrates. Transfus Apheresis Sci 2004; 31: Tab lo 4. Taze donmuş plazmanın kullanım endikasyonları İzole koagülasyon faktör eksikliklerinin yerine konması Warfarin etkisini antagonize etmek amacıyla Masif kan transfüzyonu Antitrombin III eksikliği İmmun yetersizlik Trombotik trombositopenik purpura Dunne JR, Malone D, Trac JK, Gannon C, Napolitano LM. Perioperative anemia: an independent risk factor for infection, mortality, and res ource utilization in surgery. J Surg Res 2002; 102: Wautier JL, Indications des transfusions de produits sanguins labiles. Transfus Clin Biol 2005; 12: Spahn DR. Strategies for transfusion therapy. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2004; 18: Martyn V, Farmer SL, Wren MN, Towler SC, Betta J, Shander A, Spence RK, Leahy MF. The theory and practice of bloodless surgery. Transfus Apheresis Sci 2002; 27: Heal JM, Blumberg N. Optimizing platelet transfusion therapy. Blood Rev 2004; 18: Sarıbeyoğlu ET, Anak S. Acilde kan transfozyonu ve komplikasyonları. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2005; 1: Jeffrey McCullough. Clinical Uses of Blood Components. In: Transfusion Medicine; Elsevier, Philadelphia. 2005:

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 87-103 Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 71-86 Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 133-142 Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi Prof. Dr.

Detaylı

Kan Transfüzyonuna Bağlı Geç Komplikasyonlar

Kan Transfüzyonuna Bağlı Geç Komplikasyonlar İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 229-233 Kan Transfüzyonuna Bağlı Geç Komplikasyonlar Prof. Dr. Hüseyin

Detaylı

Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri

Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 223-237 Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri Doç. Dr. Gök han De mir EPİDEMİYOLOJİ

Detaylı

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 15-42 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Dr. Hülya Bilgen Kan transfüzyonunun

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Hiper tan si yon da Bes len me

Hiper tan si yon da Bes len me İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s. 85-91 Hiper tan si yon da Bes len me Uzm. Dr. Demet Özgül Yetkin Son

Detaylı

İs ke mik Be yin Da mar Has ta lık la rın da İkincil Önleyici Tedavi

İs ke mik Be yin Da mar Has ta lık la rın da İkincil Önleyici Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum Dizisi No: 42 Ocak 2005; s. 17-24 İs ke mik Be yin Da mar Has ta lık la rın da İkincil Önleyici

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 149-160 Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi Prof. Dr. Ka mil Kay nak GİRİŞ VE

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri

Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 161-166 Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri Doç. Dr. Fa zi

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Kan Grup Antijenleri

Kan Grup Antijenleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 55-65 Kan Grup Antijenleri Dr. Hülya Bilgen ABO kan grup an tijenlerinin

Detaylı

Pri mer Uy ku Bo zuk luk la rı

Pri mer Uy ku Bo zuk luk la rı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum Dizisi No: 42 Ocak 2005; s. 219-232 Pri mer Uy ku Bo zuk luk la rı Doç. Dr. Der ya Kay nak 2000

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 27-32 Dispepsiye Yaklaşım Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik DİS PEP Sİ

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı