YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

2 182

3 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m lan m fl t r.) (De i flik lik, 17 Ey lül 2007 ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m lan m fl t r. Yü rür lük: 17 Ey lül 2007) B R N C BÖ LÜM AMAÇ VE KAV RAM LAR AMAÇ Mad de 1 Bu Yö net me li in ama c ; Oda n n ku ru lu flu, Oda or gan la r n n gö rev ve yet ki le ri, se çil me ve ça l fl ma esas la r, Bir lik te tem si li, Oda n n ge lir le ri, Oda ca ve ri le cek ve onay la na cak bel ge ler, mes lek men sup la r n n Oda ya kay d ile oda lar ara s n da ki ifl bir li i esas la r n be lir le mek tir. HU KU K DA YA NAK Mad de 2 Bu Yö net me lik, 3568 sa y l Ka nun un 50. mad de si hük müne da ya n la rak ha z r lan m fl t r. KAV RAM LAR Mad de 3 Bu Yö net me lik te ge çen: Ka nun: 3568 sa y l Ser best Mu ha se be ci lik, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ve Ye min li Ma li Mü fla vir lik Ka nu nu nu, Ba kan: ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de yay m la nan Yö net me li in 1. mad de siy le de ifl ti ri len ta n m; Yü rür lük: ) Ma li ye Ba ka n n, 1 1 Tan m n De iflmeden önceki flekli: Maliye ve Gümrük Bakan MEVZUAT SERİSİ 1 183

4 MESLEK HUKUKU Ge çi ci Ku rul: Ka nun un Ge çi ci 4. mad de si ile il gi li Yö net me lik uya r nca ku ru lan Ge çi ci Ku rul u, Oda: Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda s n, Bir lik: Tür ki ye Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda la r Bir li i ni ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 1. mad de siy le ek le nen iba re; Yü rür lük: ) TÜR MOB, Mes lek Men su bu: Ye min li Ma li Mü fla vi ri, Mes le ki Fa ali yet: Ye min li Ma li Mü fla vir un va n ile fa ali yet te bu lunma y, Ye min li Ma li Mü fla vir: Ka nun un 2/B ve 12. mad de le rin de ki ifl le ri yapan mes lek men su bu nu, Or tak l k Bü ro su ve ya fiir ket: Ka nun un 45. mad de si nin dör dün cü f kra s n da be lir ti len ay n un va na sa hip bir den çok mes lek men su bu nun kur du u adi or tak l k lar ve ya flir ket le ri, Ruh sat: Ye min li Ma li Mü fla vir lik Ruh sat la r n ve ya zin Bel ge le ri ni, ifa de eder. 184 MEVZUAT SERİSİ 1

5 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 K N C BÖ LÜM ODA YA L fi K N ESAS LAR ODA NIN AMA CI Mad de 4 Oda n n bafl l ca amaç la r flun lar d r: a) Mes le ki alan da ça l fl ma lar yap mak, mes le in ge lifl me si ni sa lamak. b) Mes lek onu ru nu ve üye hak la r n ko ru mak. c) Mes le in uy gu lan ma s y la il gi li norm la r ge lifl tir mek, e i tim ve kamu ku rum la r y la ifl bir li i ya pa rak mes le ki e i ti min ge lifl me si ne kat k da bu lun mak. d) Üye ler ara s n da da ya n fl ma y sa la mak ve hak s z re ka be ti ön le mek. ODA NIN KU RU LU fiu Mad de 5 Böl ge si için de en az 25 mes lek men su bu bu lu nan il merkez le rin de bir oda ku ru lur, ku ru lan oda bu lun du u ilin ad y la an l r. Oda lar, ku ru lufl la r n Bir lik Yö ne tim Ku ru lu ara c l y la ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 2. mad de siy le de ifl ti ri len iba re; Yü rür lük: ) Ma li ye Ba kan l na 2 bil dir mek le tü zel ki fli lik ka za n r lar. ODA OR GAN LA RI Mad de 6 Oda or gan la r afla da gös te ril mifl tir: a) Ge nel Ku rul. b) Yö ne tim Ku ru lu. c) Di sip lin Ku ru lu. d) De net le me Ku ru lu. 2 Tan m n De iflmeden önceki flekli: Maliye ve Gümrük Bakanl na MEVZUAT SERİSİ 1 185

6 MESLEK HUKUKU ODA GE NEL KU RU LU NUN TE fiek KÜ LÜ Mad de 7 Ge nel Ku rul, Oda n n en yük sek or ga n olup Oda ya ka y t l bü tün mes lek men sup la r n n ka t l ma s y la mey da na ge lir. ODA GE NEL KU RU LU NUN GÖ REV LE R Mad de 8 Ge nel Ku ru lun gö rev le ri afla da gös te rilmifl tir: a) Oda n n amaç la r n n ger çek lefl me si için ge re ken ka rar ve ted bir le ri al mak. b) Oda Yö ne tim Ku ru lu, Di sip lin Ku ru lu ve De net le me Ku ru lu üye le ri ile Bir lik tem sil ci le ri ni seç mek. c) Oda için ge rek li ta fl n maz la r n sa t n al n ma s ve ya mev cut ta fl nmaz la r n sa t l ma s hu su sun da Yö ne tim Ku ru lu na yet ki ver mek. d) Yö ne tim Ku ru lun ca ya p la cak tek lifle ri in ce le mek ve ka ra ra ba lamak. e) Mes lek men sup la r n ca uyul ma s zo run lu mes le ki ka rar lar al n ma s ko nu sun da Bir li e tek lifler de bu lun mak. f) Y l l k büt çe yi ve ke sin he sap la r tas dik et mek. g) Yö ne tim Ku ru lu nu ib ra et mek, ge rek ti in de so rum lu gö rü len ler hak k n da di sip lin so rufl tur ma s na ka rar ver mek. h) Oda Yö ne tim Ku ru lu nun ça l fl ma ra po ru nu in ce le mek, ka bul etmek. i) Oda n n gö rev le ri ne gi ren di er ifl le ri gün de me da ya n la rak ve ya üye le rin tek li fi üze ri ne in ce le yip ka ra ra ba la mak. j) Ka nun lar la ve ril mifl di er gö rev le ri yap mak. ODA GE NEL KU RUL TOP LAN TI SI Mad de 9 Ge nel Ku rul y l da bir de fa Ma y s ay n n için de bafl ka n n da ve ti üze ri ne büt çe yi ve gün dem de ki di er mad de le ri gö rüfl mek ve ge re ken se çim le ri yap mak üze re top la n r. 186 MEVZUAT SERİSİ 1

7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 Oda Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n, Yö ne tim ve ya De net le me Ku ru lu, gerek li gör dü ü hal ler de Ge nel Ku ru lu top lan t ya ça ra bi lir. Oda Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n, Oda ya ka y t l üye le rin befl te bi ri nin görüfl me ko nu la r n be lir ten ya z l ta le bi ile en geç 15 gün için de Ge nel Ku ru lu top lan t ya ça r mak zo run da d r. Ge nel Ku rul top lan t s na, Oda ya ka y t l üye ler ya z ile ça r l r. Ça r mek tu bu nun top lan t gü nün den en az 10 gün ön ce ta ah hüt lü ola rak pos ta ya ve ril mifl ve ya üye ye tev di edil mifl ol ma s ge rek li dir. Da ve ti ye de top lan t n n yer, gün ve saa ti ile gün de mi ve ilk top lan t da ye ter li ço unluk ol ma d tak dir de ya p la cak ikin ci top lan t n n ye ri, gü nü ve saa ti ile gün de mi ya z l r. Oda Ge nel Ku ru lu üye tam sa y s n n salt ço un lu u ile top la n r. lk top lan t da ye ter li ço un luk sa la na maz sa ikin ci top lan t da ço un luk aran maz. An cak, ikin ci top lan t ya ka t lan üye sa y s ; Yö ne tim, Di sip lin ve De net le me Ku rul la r as l üye le ri nin top la m n n iki ka t n dan az olamaz. Ge rek ola an, ge rek se ola a nüs tü Ge nel Ku rul top lan t la r n da ilk ifl ola rak top lan t ya bir bafl kan, bir bafl kan ve ki li ile iki ka tip üye den ku ru lu bir bafl kan l k di va n se çi lir. Se çim ay r ay r ve Ge nel Ku rul ca ak si ne karar al n ma d k ça ifla ri oy la ya p l r ve kul la n lan oy la r n en ço u nu alan lar se çi lir. Ge nel Ku rul top lan t la r n da ka rar lar ha z r bu lu nan la r n salt ço un lu u ile al n r. Oda Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n, yö ne tim ve de net le me ku ru lu üye le ri bafl kan l k di va n na se çi le mez ler. ODA YÖ NE T M KU RU LU NUN TE fiek KÜ LÜ Mad de 10 Yö ne tim Ku ru lu, Ge nel Ku rul ca ken di üye le ri ara s n dan iki y l için se çi len 5 as l ve 5 ye dek üye den olu flur. MEVZUAT SERİSİ 1 187

8 MESLEK HUKUKU Yö ne tim Ku ru lu ken di üye le ri ara s n dan giz li oy la bir bafl kan, bir baflkan yar d m c s, bir mu ha sip ile oda sek re te ri ni se çer. Oda n n hu ku ki tem sil ci si Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n d r. Yö ne tim Ku ru lu asil üye le ri ara s n da bo flal ma olur sa ye dek ler den s ray la en faz la oy alan lar ge ti ri lir ler, ye ni üye ilk top lan t ya ça r l r. Yö ne tim Ku ru lu nun top lu ola rak gö re vin den ay r l ma s ve ya as l üye sa y s n n ya r dan afla ya düfl me si ve ye dek le ri nin de kal ma ma s ha linde, Oda ge nel ku ru lu, Oda de net çi le ri ve ya ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 2. mad de siy le de ifl ti ri len iba re; Yü rür lük: ) Ma li ye Ba ka n 3 ta ra f n dan ola a nüs tü top lan t ya ça r l r ve dü flen ku rul la r n gö rev sü re si ni tamam la mak üze re se çim ler ya p l r. SE Ç L ME YE TER L VE SE Ç M N fiek L Mad de 11 Yö ne tim Ku ru lu üye le ri, Oda ya ka y t l en az befl y l k demli olan üye ler ara s n dan se çi lir. Üye sa y s yüz den az olan oda lar da befl y l l k k dem flar t aran maz. Sü re si bi ten üye ye ni den se çi le bi lir. Oy pu su la s na, se çi le cek as l üye tam sa y s n n ya r s n dan en az bir faz la isim ya z l ma s zo run lu dur. Bun dan nok san isim ya z l m fl sa oy pusu la la r ge çer li de il dir. Oy pu su la s na se çi le cek as l üye sa y s n dan fazla ad ya z l d tak dir de son dan bafl la na rak faz la ad lar he sa ba ka t l maz. Aday lar al d k la r oy la r n sa y s na gö re s ra la n r ve en çok oy alan dan bafl lan mak üze re ön ce as l, son ra ye dek üye se çil mifl olan lar bu s ra ya gö re tes pit edi lir. Aday la r n al d k la r oy lar da eflit lik ha lin de ara la r n da kur a çe ki lir. Ye dek üye ler al d k la r oy sa y s na gö re bu lun duk la r s ra göz önün de tu tu la rak gö re ve ça r l r. Se çil me ye ter li i ni kay be den Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri nin gö re vi kendi li in den so na erer. 3 Tan m n De iflmeden önceki flekli: Maliye ve Gümrük Bakan 188 MEVZUAT SERİSİ 1

9 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 ODA YÖ NE T M KU RU LU NUN GÖ REV LE R Mad de 12 Oda Yö ne tim Ku ru lu nun gö rev le ri flun lar d r: a) Oda n n büt çe tek li fi ni dü zen le mek ve bu nu Ge nel Ku ru lun ona y na sun mak. b) Oda Ge nel Ku ru lu na ça l fl ma la r hak k n da ra por ver mek ve Ge nel Ku rul ka rar la r n ye ri ne ge tir mek. c) Oda ad na ta fl n r ve ta fl n maz mal al mak, sat mak, ipo tek et mek ve bun lar üze rin de her tür lü ay ni hak te sis et mek, kal d r mak gi bi ko nu larda Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n na ve ya bir Yö ne tim Ku ru lu üye si ne yet ki ver mek. d) Üye le rin or tak ih ti yaç la r n kar fl la mak, mes le ki fa ali yet le ri ni ko laylafl t r mak, mes le in ge nel ç kar la ra uy gun ola rak ge lifl me si ni sa la mak, men sup la r n n bir bi riy le ve ifl sa hip le riy le olan ilifl ki le rin de dü rüst lü ü ve gü ve ni ha kim k l mak üze re, mes lek di sip li ni ni, ah lak ve da ya n fl ma y ko ru mak, Ka nun ve çe flit li mev zu at la ve ri len gö rev le ri yap mak. e) Ka nun, tü zük, yö net me lik ler ve Oda Ge nel Ku ru lu ka rar la r na gö re Oda ifl le ri ni yü rüt mek, y l l k ça l fl ma prog ra m n ha z r la mak, üye le rin bil gi, gör gü ve de ne yim le ri ni art t r mak için kurs lar, se mi ner ler dü zen lemek, e i tim fa ali yet le rin de bu lun mak. f) Oda gö rev li le ri nin ata ma s n, ifl ten ay r ma ve el çek tir me le ri ni ter fi ve ce za lan d r l ma s n yap mak. g) Ka nun ve yö net me lik hü küm le ri ne ay k r dav ra n fl la r gö rü len meslek men sup la r hak k n da di sip lin so rufl tur ma s aç l ma s için ola y Disip lin Ku ru lu na sevk et mek ve Di sip lin Ku ru lun ca al nan ka rar la r uygu la mak. h) Ha kem ve Bi lir ki fli lis te le ri ni ha z r la mak ve bu lis te le ri is ten di in de il gi li ku ru lufl la ra bil dir mek. i) Oda ç Yö net me lik le ri ni ha z r la ya rak Ge nel Ku ru lun ona y na sunmak. MEVZUAT SERİSİ 1 189

10 MESLEK HUKUKU j) Oda n n ka y t üc re ti ve y l l k ai dat ta ri fe si ni ha z r la ya rak Ge nel Ku rula sun mak ve Bir li e gön der mek. k) Her y l ye min li ma li mü fla vir le rin ya pa cak la r ifl ve ifl lem ler karfl l n da ala cak la r as ga ri üc ret le ri gös te rir bir ta ri fe öne ri si ni Bir li e gön der mek. l) Mev zua ta ve Ge nel Ku rul ka rar la r na uy gun ola rak Oda ifl le ri ni yürüt mek, büt çe ve Ge nel Ku rul ka rar la r na uy gun ola rak ge rek li har cama la r yap mak. m) fl le rin da ha dü zen li bir fle kil de ya p l ma s n sa la mak ama c y la ta li mat lar ile im za yet ki si ne sa hip olan la r gös te rir im za sir kü ler le ri haz r la mak ve il gi li ku ru lufl ve mer ci le re gön der mek. YÖ NE T M KU RU LU BAfi KA NI NIN GÖ REV LE R Mad de 13 Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n n n gö rev ve yet ki le ri flun lar d r: a) Oda y hu ku ki ba k m dan tem sil et mek. b) Ka nun, Tü zük ve bu Yö net me lik ile di er yö net me lik ler le ve ri len gö rev le ri yap mak ve uy gu lan ma s n sa la mak. c) Yö ne tim Ku ru lu nu ola an ve ya ola a nüs tü top lan t ya da vet etmek. d) Yö ne tim Ku ru lu top lan t la r na bafl kan l k et mek, mü za kere le ri yönet mek. e) Tu ta nak la r n sa l k l ola rak dü zen len me si ni sa la mak. f) Yö ne tim Ku ru lun ca al nan ka rar la r n ye ri ne ge ti ri lip ge ti ril me di i ni de net le mek ve iz le mek. g) Mev zu at hü küm le ri ge re in ce ve ri len gö rev ler le il gi li di er yet ki le ri kul la na rak Oda n n sevk ve ida re si ni sa la mak. 190 MEVZUAT SERİSİ 1

11 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YÖ NE T M KU RU LU TOP LAN TI LA RI Mad de 14 Yö ne tim Ku ru lu, nor mal ola rak ay da bir de fa top la na bile ce i gi bi Oda Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n ta ra f n dan do ru dan do ru ya ve ya üye ler den en az iki si nin gö rüfl me ko nu su nu ta fl yan ya z l is te i üze ri ne top lan t ya ça r l r. Yö ne tim Ku ru lu salt ço un luk la top la n r ve üye tam sa y s n n salt ço un lu u ile ka rar ve rir. Oy lar da eflit lik ha lin de, Bafl ka n n bu lun du u ta raf üs tün tu tu lur. ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 3. mad de siy le de ifl ti ri len f k ra; Yü rür lük: ) Oda yö ne tim ku ru lu bafl ka n ve yö ne tim ku ru lu üye le ri, üçün cü de rece ye ka dar (bu de re ce da hil) kan ve ikin ci de re ce ye ka dar (bu de re ce da hil) ka y n h s m la r, efl le ri ve ken di le ri ile il gi li ifl le rin gö rü flül me si ne ve so rufl tur ma s na ka t la maz lar 4 Yö ne tim Ku ru lu ka rar la r hak k n da dü zen le nen tu ta nak Bafl kan ve üye ler ta ra f n dan im za la n r. Yö ne tim Ku ru lu üye le ri ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 3. mad de siy le ek le nen iba re; Yü rür lük: ) te yit li e-pos ta, te yit li faks ve ya mek tup ile top lan t ya ça r l r. Ar d ar d na üç ola an top lan t ya özür süz ola rak kat l ma m fl olan üye, Yö ne tim Ku ru lu ka ra r ile is ti fa et mifl sa y l r. Bu ka ra ra kar fl, ka ra r n teb li ta ri hin den iti ba ren on befl gün için de Bir li e iti raz olu na bi lir. Yö ne tim Ku ru lu top lan t la r giz li dir. s tis nai ve zo run lu hal ler d fl n da ev vel ce ka rar lafl t r l m fl ol ma d k ça gö rev li olan la r n d fl n da hiç bir kimse Yö ne tim Ku ru lu top lan t la r na al n maz maddenin 3. f kras n n de iflmeden önceki flekli: Oda Yönetim Kurulu Baflkam veya Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili olduklar ifllerin görüflülmesine kat lamazlar. MEVZUAT SERİSİ 1 191

12 MESLEK HUKUKU s tis ni ve zo run lu hal le rin ne ler ol du u nu Yö ne tim Ku ru lu tak dir eder. Yö ne tim Ku ru lu top lan t la r n da gö rü flü le cek ko nu la r n bir gün de mi ya p l r. Gün de mi, Oda Sek re te ri Bafl ka na da n fla rak ha z r lar. Gün dem ler, top lan t dan bir gün ön ce ve ya en geç top lan t sa ba h üyele re ve ri lir. Ra por ve ta sa r lar la il gi li gün dem ler en az üç gün ön ce üyele re gön de ri lir. Yö ne tim Ku ru lu üye le ri, ola a nüs tü hal ler d fl n da gün de me al n mas n is te ye cek le ri mad de le ri üç gün ev vel Oda Sek re te ri ne bil di rir ler. Gün dem mad de le ri gün dem de ki s ra ya gö re mü za ke re edi lir. Mü za ke re si bi ten bir me se le hak k n da ki öne ri le ri Bafl kan oya ko yar. Baflkan ve Bafl kan ve kil le ri se çim le ri d fl n da, oy la ma ifla ret oyu ile ya p l r. Yö ne tim Ku ru lu her han gi bir ko nu da oy la ma n n giz li ola rak ya p l mas na ka rar ve re bi lir. Yö ne tim Ku ru lu top lan t la r n da al nan ka rar lar, gö rüfl me ko nu su ve al nan ka rar be lir til mek su re tiy le ka rar def te ri ne ge çi ri lir. Ka rar lar Oda Sek re te rin ce in ce le nip, pa ra fe edil dik ten son ra Ku ru lun ay n otu ru munda ve ya bir son ra ki otu ru mun da oku na rak üye le rin im za s na su nu lur. m za la nan ka rar lar dü zen li bir fle kil de ko ru nur. Al nan ka ra ra mu ha lif olan Yö ne tim Ku ru lu üye le ri ka rar met ni nin al t na mu ha le fet fler hi ve re bi lir ler. Bu fler hin ge rek çe li ol ma s flart t r. Ka ra ra ba la nan hu sus lar Oda Sek re te ri ta ra f n dan ye ri ne ge ti ri lir. Yö ne tim Ku ru lu, Ka nun, Tü zük ve Yö netme lik ler de ya z l hü küm le re ayk r ka rar ala maz. BÜT ÇE Mad de 15 Oda n n bir y l l k tah mi ni ge lir ve gi der büt çe si; Yö ne tim Ku ru lun ca Ka nu na, Tü zük ve Yö netme lik le re uy gun ola rak Ni san ay için de ha z r la n r ve ge rek çe siy le bir lik te Ge nel Ku ru la su nu lur. 192 MEVZUAT SERİSİ 1

13 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 Ge nel Ku rul ca ka bul edi len büt çe Ha zi ran ay n n bi rin ci gü nün den itiba ren yü rür lü e ko nu lur ve uy gu la n r. Büt çe zo run lu ne den ler le ya p la maz ve Ha zi ran ay n n bi rin ci gü nü yü rür lü e ko nu la maz ise bir ev vel ki y l büt çe si nin 1/12 si esas al na rak ve 1 2 ve 3 ay l k ge çi ci büt çe ler yo luy la Oda n n ma li ifl le ri bu na gö re yü rü tü lür. ODA NIN GE L R LE R Mad de 16 ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de yay m la nan Yö net me li in 4. mad de siy le de ifl ti ri len mad de; Yü rür lük: ) Oda n n ge lir le ri afla da gös te ril mifl tir: a) Oda ya gi rifl (ka y t) üc re ti: Oda ya kay do lan her üye den ve Oda ça l flan lar lis te si ne kay de di le cek or tak l k bü ro la r ve flir ket ler ile bun lar n flu be le rin den ka y t an n da bir ke re al n r. Ka y t üc re ti mik ta r me mur maa fl ta ban ay l kat sa y s n n 300 ra ka m ile çar p m so nu cu bu lu nacak tu tar d r. b) Y l l k üye ai dat la r : ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 1. mad de siy le de ifl ti ri len f kra; Yü rür lük: ) Mak tu ve nis pi ola rak iki fle kil de tes pit olu nur 5 1) Mak tu y l l k ai dat: Me mur maa fl ta ban ay l katsa y s n n 200 raka m ile çar p m so nu cu bu lu na cak tu tar, oda ya ka y t l bü tün üye ler tara f n dan öde nir. 2) Nis pi y l l k ai dat: Yal n z ca fii len mes le ki fa ali yet te bu lu nan üye lerce öde nir. Mes le ki fa ali yet te bu lu nan her üye, y l l k ge lir ver gi si be yanna me sin den mes le ki ka zan c n n %1 ini, flir ket ola rak fa ali yet te bu lundu u tak dir de da t l s n da t l ma s n be yan edi len ku rum ka zan c n dan pa y na dü flen tu ta r n %1 ini y l l k ai dat ola rak öde mek zo run da d r. Nis pi 5 F kran n de iflmeden önceki flekli b) Y ll k üye aidatlar : Maktu ve nispi olarak iki flekilde tespit olunur ve Nisan ay sonuna kadar tahsil olunur. MEVZUAT SERİSİ 1 193

14 MESLEK HUKUKU ai da t n üst s n r mak tu y l l k ai da t n yir mi ka t n ge çe mez. Oda ya gi rifl (ka y t) üc re ti ile y l l k mak tu ve nis pi ai dat la r n mik tar la r ve öde me zaman la r, 3568 sa y l Ka nu nun 50. mad de si nin (g) ben di ne gö re Bir lik ta ra f n dan ç ka r la cak yö net me lik le be lir le nir. c) Yar d m ve ba fl lar: Oda ya ih ti ya ri ola rak ba fl yard m da bu lu nu la bi lir. d) Çe flit li ge lir ler: 1) Oda gay r men kul le ri nin ki ra ge lir le ri, her tür lü fa iz ve men kul k ymet ge lir le ri, Oda ara c l y la üye le re sa la nan tah kim, bi lir ki fli lik ve ben ze ri ifl ler den el de edi len üc ret le rin % 4 ü ve çe flit li ge lir ler dir. Mesle ki kim lik bel ge si be de li ola rak me mur maa fl ta ban ay l kat sa y s n n 200 ra ka m ile çar p m so nu cu bu lu na cak tu tar; Oda men sup la r na da t la cak ve bü ro la r na as ma la r zo run lu tas dik li fi yat ta ri fe si kar fl l ola rak, me mur ma afl ta ban ay l kat sa y s n n 100 ra ka m ile çar p m so nu cu bu lu na cak tu tar al n r. 2) Oda için ge rek li ta fl n maz mal edi ni mi için oda ge nel ku ru lu ta ra f ndan be lir le ne cek kat k pay la r ile ça l flan lar lis te si nin flir ket ler bö lü mü ne ka y t l flir ket ler den al na cak y l l k öden ti ler. 3) Ge nel Ku rul ca be lir le ne cek di er ge lir ler. 4) Kurs ve mes le ki e i tim ge lir le ri. 6 6 Maddenin de iflmeden önceki flekli : Odan n Gelirleri Madde 16- Odan n gelirleri afla da gösterilmifltir. a) Odaya girifl (kay t) ücreti, b) Y ll k üye aidatlar, c) Yard m ve ba fllar, d) Çeflitli gelirler, a) Odaya girifl (kay t) ücreti; Odaya kaydolan her üyeden kay t an nda bir kere al n r. Miktar en az; Memur maafl taban ayl katsay s x 300 dür. b) Y ll k üye aidat, maktu ve nisbi olarak iki flekilde tespit olunur ve Nisan ay sonuna kadar tahsil olunur. aa) Maktu Y ll k Aidat : Memur maafl taban ayl katsay s x -200 olup, odaya kay tl bütün üyeler taraf ndan ödenir. bb) Nisbi Y ll k Aidat: Yaln zca fiilen mesleki faaliyette bulunan üyelerce ödenir. Mesleki faaliyette bulunan her üye, y ll k gelir vergisi beyannamesindeki mesle- 194 MEVZUAT SERİSİ 1

15 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 HAR CA MA LAR Mad de 17 Oda büt çe sin den her tür lü har ca ma, Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n ve ya Bafl kan Yar d m c s ile Oda Sek re te ri nin, Oda Sek re te ri nin bu lun ma d hal ler de mu ha sip üye nin müfl te rek im za la r y la ya p l r. Yö ne tim Ku ru lu nun öne ri si üze ri ne, Ge nel Ku rul ca tes pit edi len miktar ka dar sar fi yat, ilk top lan t da Yö ne tim Ku ru lu nun ona y na su nul mak flar t y la Oda Sek re te ri ta ra f n dan re sen ya p l r. HU ZUR HAK KI Mad de 18 ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de yay m la nan Yö net me li in 2. mad de siy le de iflti ri len Mad de; Yü rür lük: ) 7 Oda Yö ne tim, De ne tim ve Di sip lin Ku ru lu üye le ri ile Oda bün ye sin de olufl tu ru lan ko mi te, ku rul ve ko mis yon lar da üye ola rak görev ya pan la ra ka t la cak la r top lan t lar için hu zur hak k ve ri lir. Hu zur hak k mik tar la r her y l Oda Ge nel Ku ru lun ca tes pit olu nur. ki kazanc n n % l ini, flirket olarak faaliyette bulundu u takdirde da t ls n veya da t lmas n beyan edilen kurum kazac ndan pay na düflen tutar n % l ini y ll k aidat olarak ödemek zorundad r. Nisbi y ll k aidat n üst s n r maktu y ll k aidat n yirmi kat n geçemez. c) Odaya ihtiyari olarak ba fl ve yard mda bulunabilir. d) Çeflitli gelirler; aa) Oda gayrimenkullerinin kira gelirleri, her türlü faiz ve menkul k ymet gelirleri, Oda arac l yla üyelere sa lanan tahkim, bilirkiflilik ve benzeri ifllerden elde edilen ücretlerin % 4 ü ve çeflitli gelirlerdir. Adres de iflikli i tescil ücreti olarak memur maafl taban ayl katsay s n n 100 rakam ile çarp m sonucu bulunacak tutar; mesleki kimlik cüzdan bedeli olarak ayn katsay n n 200 rakam ile çarp m sonucu bulunacak tutar. Oda mensuplar na da t lacak ve bürolar na asmalar zorunlu tasdikli fiyat tarifesi karfl l olarak, memur maafl taban ayl katsay s n n 100 rakam ile çarp m sonucu bulunacak tutar al n r. bb) Genel Kurulca belirlenecek di er gelirler. 7 Maddenin de iflmeden önceki flekli Madde 18 - (Oda Yönetim Kurulu üyelerine kat lacaklar toplant için huzur hakk verilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakk miktarlar her y l Oda Genel Kurulunca tespit olunur. MEVZUAT SERİSİ 1 195

16 MESLEK HUKUKU ODA D S P L N KU RU LU Mad de 19 Oda Di sip lin Ku ru lu, üye sa y s 50 ye ka dar olan Oda lar da üç, üye sa y s 50 den faz la olan Oda lar da befl üye den ku ru lur. Ay r ca, Di sip lin Ku ru lu üye si üç olan Oda lar da bir, befl olan Oda lar da üç ye dek üye se çi lir. Di sip lin Ku ru lu iki y l için se çi lir. Sü re si do lan üye ye niden se çi le bi lir. Üye ler ken di ara la r n da bir bafl kan se çer ler. Üye le rin ay r l ma la r halin de yer le ri ne en çok oy alan ye dek üye ler ge ti ri lir. Di sip lin Ku ru lu en az üç ki fli nin ha z r bu lun ma s y la top la n r. Ka rar lar üye tam sa y s n n salt ço un lu u ile ve ri lir. Oy lar da eflit lik ha lin de Baflka n n bu lun du u ta raf üs tün tu tu lur. Bafl ka n n bu lun ma d za man lar da mes lek te en k dem li üye Ku ru la Bafl kan l k eder. Oda Di sip lin Ku ru lu nun ka rar la r na kar fl teb li ta ri hin den iti ba ren otuz gün için de Bir lik Di sip lin Ku ru lu na (Ge çi ci Ku ru la) iti raz edi le bi lir. ODA D S P L N KU RU LU NUN GÖ REV LE R Mad de 20 Di sip lin Ku ru lu nun gö rev le ri, Oda Yö ne tim Ku ru lu nun di sip lin so rufl tur ma s aç l ma s ka ra r üze ri ne üye ler hak k n da di sip lin so rufl tur ma s ya pa rak di sip lin le il gi li ka rar la r ve ce za la r ver mek ve Kanun la ve ri len di er yet ki le ri kul lan mak t r. ODA DE NET LE ME KU RU LU Mad de 21 De net le me Ku ru lu, Ge nel Ku rul üye le ri ara s n dan iki y l için se çi le cek üç üye den olu flur. Ay r ca bir ye dek üye se çi lir. Yö ne tim Ku ru lu üye le ri ile Di sip lin Ku ru lu üye le ri De net le me Ku ru lu na se çi le mez ler. De net le me Ku ru lu üye le ri ilk top lan t la r n da ken di ara la r n dan bir bafl kan se çer ler. De net le me Ku ru lu; Oda n n ifl lem ve he sap la r n de net le mek ve bu husus ta Ge nel Ku ru la ra por ver mek le gö rev li dir. 196 MEVZUAT SERİSİ 1

17 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 ODA OR GAN LA RI NIN SE Ç M ESAS LA RI Mad de 22 Oda or gan se çim le ri giz li oy la ya p l r ve se çim ifl lem le ri afla da ki esas la ra gö re yar g gö ze ti mi al t n da ger çek lefl ti ri lir. Se çim ya p la cak Ge nel Ku rul top lan t s n dan en az 15 gün ön ce Oda se çim le ri için üye le ri be lir le yen lis te, üç nüs ha ola rak top lan t n n günde mi, ye ri, gü nü, saa ti ile ço un luk ol ma d tak dir de ya p la cak ikin ci top lan t ya da ir hu sus la r be lir ten bir ya z y la bir lik te o yer il çe se çim ku ru lu bafl ka n na tev di edi lir. Bir yer de bir den faz la il çe se çim ku ru lu bu lun du u tak dir de gö rev li il çe se çim ku ru lu, Yük sek Se çim Ku ru lun ca be lir le nir. Top lan t ta rih le ri nin, gün dem de yer alan di er ko nu lar göz önün de bu lun du ru la rak, gö rüfl me le rin, bir Cu mar te si gü nü ak fla m na ka dar so nuç lan ma s n ve se çim le rin er te si gün olan Pa zar gü nü nün dokuz-on ye di sa at le ri ara s n da ya p l ma s n sa la ya cak fle kil de dü zen lenme si zo run lu dur. Ha kim, ge rek ti in de il gi li ka y t ve bel ge le ri de ge tir tip in ce le mek su retiy le var sa nok san la r ta mam lat t r d k tan son ra se çi me ka t la cak üye le ri be lir le yen lis te ile yu ka r da ki f k ra da be lir ti len di er hu sus la r onay lar. Onay la nan lis te ile top lan t ya ait di er hu sus lar Oda ve Bir lik ilan yer lerin de as l mak su re tiy le üç gün sü re ile ilan edi lir. lan sü re si için de lis te ye ya p la cak iti raz lar ha kim ta ra f n dan in ce le nir ve en geç iki gün için de ke sin ka ra ra ba la n r. Bu su ret le ke sin le flen lis te ler ile top lan t ya ait di er hu sus lar onay lana rak il gi li Oda ve ya Bir li e gön de ri lir. Ha kim, ka mu gö rev li le ri ve ya aday ol ma yan üye ler aras n dan bir baflkan ile iki üye den olu flan bir se çim san d k ku ru lu ta yin eder. Ay n flekil de ay r ca üç ye dek üye de be lir ler. Se çim san d k ku ru lu bafl ka n n n yok lu un da ku ru la en yafl l üye bafl kan l k eder. Se çim san d k ku ru lu, se çim le rin Ka nun un ön gör dü ü esas la ra gö re yü rü tül me si, yö ne ti mi ve oy la r n tas ni fi ile gö rev li olup bu gö rev le ri seçim ve tas nif ifl le ri bi tin ce ye ka dar ara l k s z ola rak de vam eder. MEVZUAT SERİSİ 1 197

18 MESLEK HUKUKU Dört yüz ki fli den faz la üye bu lun ma s ha lin de her dört yüz ki fli için bir oy san d bu lu nur ve her se çim san d için ay r bir ku rul olufl tu ru lur. Se çim ler de kul la n la cak araç ve ge reç ler il çe se çim ku ru lun dan sa la n r ve san d k la r n ko na ca yer ler ha kim ta ra f n dan be lir le nir. Se çim sü re si nin so nun da se çim so nuç la r tu ta nak la tes pit edi lip seçim san d k ku ru lu bafl kan ve üye le ri ta ra f n dan im za la n r. Bir den faz la san d k bu lun ma s ha lin de tu ta nak lar, ha kim ta ra f n dan bir lefl ti ri lir. Tu tanak la r n bi rer ör ne i se çim ye rin de as l mak su re tiy le ge çi ci se çim sonuç la r ilan edi lir. Kul la n lan oy lar ve di er bel ge ler tu ta na n bir ör ne i ile bir lik te üç ay sü rey le sak lan mak üze re il çe se çim ku ru lu bafl kan l na tev di edi lir. Se çi min de va m s ra s n da ya p lan ifl lem ler ile tu ta-nak la r n dü zenlen me sin den iti ba ren iki gün için de se çim so nuç la r na ya p la cak iti razlar, ha kim ta ra f n dan ay n gün in ce le nir ve ke sin ola rak ka ra ra ba la n r. ti raz sü re si nin geç me si ve iti raz la r n ka ra ra ba lan ma s n dan he men son ra ha kim yu ka r da ki hü küm le re gö re ke sin so nuç la r ilan eder ve il gi li Oda ile Bir li e bil di rir. Oy ver me ifl le mi, giz li oy aç k tas nif esas la r na gö re ya p l r. Lis te de ad ya z l bu lun ma yan mes lek men su bu oy kul la na maz. Oy lar oy ve re nin kim li i ni Oda ve ya res mi ku ru lufl ça ve ri len bel ge ile is pat et me sin den ve lis te de ki is mi nin kar fl s n da ki ye rin im za lan ma s n dan son ra kul la n l r. Oy lar, üze rin de il çe se çim ku ru lu mü hü rü bu lu nan ve oy ver me s ras n da san d k ku ru lu bafl ka n ta ra f n dan her se çim için ay r ay r ve ri lecek ka t la ra ya z l mak ve mü hür lü zarfla ra ko nul mak su re tiy le kul la n l r. Bun la r n d fl n da ya z lan ve ya mü hür süz zarfla ra ko nu lan oy lar ge çer siz sa y l r. Ha kim, se çim so nuç la r n et ki le ye cek öl çü de bir usul süz lük ve ya Kanun a ay k r uy gu la ma se be biy le se çim le rin ip ta li ne ka rar ver di i tak dirde, sü re si bir ay dan az ve iki ay dan faz la ol ma mak üze re se çi min ye nile ne ce i Pa zar gü nü nü tes pit ede rek Oda ve Bir li e bil di rir. Be lir le nen 198 MEVZUAT SERİSİ 1

19 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 gün de yal n z se çim ya p l r ve se çim ifl lem le ri bu mad de ile Ka nun un ön gör dü ü di er hü küm le re uy gun ola rak yü rü tü lür. l çe se çim ku ru lu bafl ka n ha ki me ve se çim san d k ku ru lu bafl ka n ile üye le ri ne Se çim le rin Te mel Hü küm le ri ve Seç men Kü tük le ri Hak k n da Ka nun da be lir ti len esas la ra gö re üc ret öde nir. Bu üc ret ve di er se çim gi der le ri Bir lik ve il gi li oda la r n büt çe le rin den kar fl la n r. Se çim ler s ra s n da san d k ku ru lu bafl kan ve üye le ri ne kar fl ifl le nen suç lar, Dev let me mur la r na kar fl ifl len mifl gi bi ce za lan d r l r. Se çim le rin dü zen içe ri sin de ve sa l k l bi çim de yü rütül me si ama c yla ha ki min ve san d k ku ru lu nun al d ted bir le re uy ma yan la ra ey le min a r l na gö re bu Ka nun da ya z l di sip lin ce za la r ve ri lir. ODA LA RIN YURT DI fiin DA TEM S L Mad de 23 Oda la r tem sil et mek üze re mil let le ra ra s top lan t ve kongre le re ka t l mak, ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö netme li in 2. mad de siy le de ifl ti ri len iba re; Yü rürlük: ) Ma li ye Ba kan l n n 8 iz ni ne ta bi dir. ODA N TE L K LE R VE FA AL YET SI NI RI Mad de 24 Oda, Ka nun da ya z l esas lar uya r n ca mes lek men sup la r n n ih ti yaç la r n kar fl la mak, mes le ki fa ali yet le ri ni ko lay lafl t r mak, mesle in ge nel men fa at le re uy gun ola rak ge lifl me si ni sa la mak, mes lek men sup la r n n bir bir le riy le ve ifl sa hip le ri ile olan ilifl ki le rin de dü rüst lü ü ve gü ve ni ha kim k l mak üze re mes lek di sip li ni ve ah la k n ko ru mak mak sa d y la ku ru lan, tü zel ki fli li e sa hip, ka mu ku ru mu ni te li in de meslek ku ru lu flu dur. ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de yay m la nan 8 Tan m n De iflmeden önceki flekli: Maliye ve Gümrük Bakanl n n MEVZUAT SERİSİ 1 199

20 MESLEK HUKUKU Yö net me li in 5. mad de siy le de ifl ti ri len f kra; Yü rür lük: ) Oda lar ku ru lufl amaç la r d fl n da fa ali yet te bu lu na maz lar 9 Oda la ra üye ol ma yan mes lek men sup la r mes le ki fa ali yet te bu lu na maz lar. ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y mla nan Yönet me li in 5. mad de siy le de ifl ti ri len f k ra; Yü rür lük: ) Amaç la r d fl n da fa ali yet gös te ren oda la r n so rum lu or gan la r n n gö rev le rine son ve ril me si ne ve yer le ri ne ye ni le ri nin se çil me si ne Ma li ye Ba kan l n n ve ya bu lun duk la r yer Cum hu ri yet Bafl sav c l n n is te mi üze ri ne, o yer de ki As li ye Hu kuk Mah ke me si n ce ba sit usu le gö re yar g la ma ya p la rak ka rar ve ri lir ve da va en geç üç ay için de so nuç lan d r l r. 10 Mah ke me ce al t n c mad de de ya z l or gan la r n gö rev le ri ne son veril me si ha lin de ka rar da ay r ca, gö rev le ri ne son ve ri len or gan la r bu Ka nun da ya z l usul le re gö re se çe cek or gan la r top la mak üze re, Oda Yö ne tim Ku ru lu için Oda Ge nel Ku ru lu üye le ri ara s n dan, befl ki fli görev len di ri lir. Se çim, gö rev len di ri len bu befl ki fli ta ra f n dan bir ay için de so nuç lan d r l r. Gö rev len di ri len bu befl ki fli bu f k ra da ya z l sü re için de gö rev le ri ne son ve ri len or gan lar gi bi gö rev li ve yet ki li olup ay n fle kil de so rum lu dur lar. Bu f k ra hük mü ne gö re se çi le cek ye ni or gan lar es ki organ la r n gö rev sü re le ri ni ta mam lar lar maddenin ikinci f kras n n de iflmeden önceki flekli: Oda, kurulufl amaçlar ve Kanunda belirtilenler d fl nda hiçbir faaliyet gösteremez, kendilerine Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplant ve gösteri yürüyüflü düzenleyemez, siyasetle u raflamaz, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemez, siyasi partilere maddi yard m yapamaz, onlarla siyasi iliflki ve iflbirli i içinde bulunamaz, milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinde, belli adaylar destekleyemez maddenin dördüncü f kras n n de iflmeden önceki flekli: Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü f kras nda belirtilen yasaklara uymayan Oda sorumlu organlar n n görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanl n n, Maliye Bakanl n n teklifine dayanarak veya do rudan do ruya iste i uyar nca bu kurulufllar n bulunduklar yer Cumhuriyet Savc l n n açaca dava üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilir. Yarg lama basit usule göre yap l r ve en geç üç ay içinde sonuçland r l r. 200 MEVZUAT SERİSİ 1

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı