Türkiye nin en hızlı büyüyen şirketi GÜBRETAŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin en hızlı büyüyen şirketi GÜBRETAŞ"

Transkript

1 GÜBRETAfi n 2010 y l ndaki kâr ilk 6 ayda 74,9 milyon TL ye yükseldi Ulusal Gübre Kongresi, GÜBRETAfi n ana sponsorlu unda yap ld Ziraat fakültesi ö rencilerine E itim Bursu deste i sürüyor GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 6 SAYI: 22 SONBAHAR 2010 Son 3 yılın ekonomik verilerine göre yapılan araştırma sonuçlandı Türkiye nin en hızlı büyüyen şirketi GÜBRETAŞ TTKKMB Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Teke: Tarım Kredi Kooperatifleri, doğru yolda ve emin adımlarla geleceğe koşuyor İftar buluşmaları ödüllendi 2010 da organize edilen iki kampanyanın ilk ödülleri, iftarlarda sahiplerini buldu...

2 MERHABA Büyüdükçe hızlanıyoruz! GÜBRETAfi LA VER M in elinizdeki say s n n size ulaflt günlerde, flirketimiz de art k 58. y l n doldurup 59 uncu yafl ndan gün alm fl olacak 6 Kas m 1952 tarihinde Bakanlar Kurulu nun Gübre Fabrikalar T.A.fi. nin kurulmas yla ilgili ald karar n üzerindan bir y l daha geçmifl olacak Ne mutlu ki bu y ldönümü öncesinde bültenimizi bask ya haz rlarken, FORTUNE dergisinin Ekim 2010 say s nda GÜBRETAfi la ilgili sevindirici bir baflar haberi ald k: Son 3 y ll k ekonomik verilerden hareketle yap lan bu araflt rmada, Türkiye nin en h zl büyüyen 50 flirketi s ralamas nda GÜBRETAfi n ismi birinci s rada yer ald. Bizler baflar n n bir sonuç de il, bir süreç oldu una inan yoruz. Bu nedenle, bir önceki say n n önsözünde söyledi imiz gibi, att m z her ad mda bulundu umuz noktadan biraz daha ileriye ulaflmak için azimle çal flmaya devam ediyoruz. Tar mdaki verimlili in artmas için, çiftçilerimizin al n terinin karfl l n alabilmesi için, ülke ekonomisinin daha da büyümesi için çal flmaya devam ediyoruz. Y llar ilerledikçe hedeflerini büyüten ve büyüdükçe dinamikleflen, hem yurtiçinde hem de yurtd fl nda yat r mlar yla sektöre öncülük eden bir kurumsal yap y infla ediyoruz. GÜBRETAfi LA VER M in sayfalar içinde, bu söylediklerimizin yans malar olan haberlerimizi okuyacaks n z. Yeni say larda, daha güzel haberleri paylaflmak umuduyla Ç NDEK LER PANORAMA > 3 GÜNDEM > 4 ÖDÜL KÜRSÜSÜ > 6 YAKIN PLAN > 8 GÜBRETAfi n ana sponsor olarak destek verdi i 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi nden notlar, izlenimler, sonuçlar AKADEM K > 11 RÖPORTAJ >12 Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i nin Yönetim Kurulu Baflkan lhami Teke ile söylefli AF fi > 16 ÜRÜN REHBER > 18 ÜRET M > 19 ÇERÇEVE > 20 GÜBRETAfi n ana paydafllar ndan ve ifltiraklerinden güncel haberler NSAN KAYNAKLARI > 22 EKONOM N N YÖNÜ > 23 SEKTÖRE BAKIfi > 24 BULUfiMALAR > 27 ÖDÜLLÜ BULMACA > 30 Bulmacay çöz, flifreyi bul, ödülü kazan Periyodik Kurumsal Bülten Y l: 6 Say : 22 Sonbahar 2010 Gübre Fabrikalar T.A.fi. Ad na Sahibi Mehmet Koca Yaz flleri Müdürü Nihat Vuran Yay n Haz rl k Kurumsal letiflim Müdürlü ü Yay n Kurulu Mehmet Koca, Ferhat fienel, smail Babacan, Osman Balta, Tahir Okutan Katk da Bulunanlar Yusuf Karatekin, fiükrü Kaya, fienol Bilgiç, Necdet Barlas, Necmettin Öner, Ali Barutçuo lu Grafik-Tasar m Ajans Piksel Eski Osmanl Sk. Cansun Apt. No: 5/7 Mecidiyeköy/ stanbul Tel: (0212) Bask Milsan Bas m San. A.fi. (0212) LET fi M B LG LER Gübre Fabrikalar T.A.fi. Esentepe, Kasap Sk. No: 22 fiiflli/ STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) E-posta: nternet: Yay n Türü: Yayg n Süreli Bask Tarihi: 12 Ekim 2010 GÜBRE FABR KALARI T.A.fi. TARIM KRED KOOPERAT FLER fit RAK D R. 2 GÜBRETAfi LA VER M

3 PANORAMA Son 3 yıllık veriler değerlendirilerek yapılan araştırma sonuçlandı: Türkiye nin en h zl büyüyen flirketi GÜBRETAfi! S FORTUNE-500 Z YARET on y llarda baflar l ticari faaliyetleriyle sektördeki pay n yükseltmeyi sürdüren Gübre Fabrikalar T.A.fi., gerçeklefltirdi i yurtiçi ve yurtd fl önemli yat r mlarla da dikkat çekmeye devam ediyor. Bu performans yla borsada ve en büyük sanayi flirketleri s ralamalar nda ilk 50 ye giren GÜBRETAfi, ülke ekonomisi için katma de er üreten öncü markalardan biri haline geldi. fiirketin son y llardaki performans, çeflitli kurumlar ve yay nlar taraf ndan haz rlanan de erlendirme listelerinde de ön plana ç k yor. Son olarak FORTUNE dergisinin yapt araflt rmaya göre Türkiye nin en h zl büyüyen 50 flirketi s ralamas nda birincilik GÜBRETAfi n oldu. fl dünyas n n önde gelen yay nlar ndan FORTUNE dergisinin Ekim say s ndaki Yükselen Y ld zlar bafll kl dosyada, dünyada ve Türkiye de h zl büyüyen flirketler konusu ele al nd. fiirketlerin son 3 y ldaki finansal verilerinden hareketle haz rlanan s ralamada GÜBRETAfi, toplam getiride %161 lik ortalamayla birinci olurken, hisse bafl na kâr aç s ndan %304 ve net sat fl yla da üç y lda ortalama %51 art fl gerçeklefltirdi. Her yıl Temmuz ayında Türkiye nin en büyük 500 şirketleri listesini yayınlayan FORTUNE dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Ali Ağaoğlu, 24 Ağustos 2010 tarihinde GÜBRETAŞ Genel Müdürü Mehmet Koca yı makamında ziyaret ederek, bu yılki sıralamada 48. olan GÜBRETAŞ a teşekkür belgesini sundu. SO 500 Büyük Sanayi Kuruluflu listesindeki 17 flirketten biri Gübre Fabrikalar T.A.fi. stanbul Sanayi Odas 'n n ( SO) Türkiye'nin en büyük sanayi kurulufllar listesini ilk kez yay mlad 1968'de listeye giren 100 flirketten sadece 17 si 42 y l sonraki SO 500 listesine girebildi. 42 y ld r listede kalma baflar s gösteren 17 flirketten biri de Gübre Fabrikalar T.A.fi. oldu. SO nun her y l yapt 500 Büyük Sanayi Kuruluflu araflt rmas n n 2009 sonuçlar 27 Temmuz 2010 da aç kland. GÜBRETAfi, kendi sat fl rekorunu k rd 2009 verilerine göre net sat fl has lat kategorisinde 65. olurken, özel flirketler aras nda ise 60. s rada yer ald. Üretimden sat fllar s ralamas na bak ld - nda ise geçti imiz y la oranla gerileyerek 218. s ray alan GÜBRETAfi, aktif toplamlar s ralamas nda 500 flirket aras nda 75 inci ve dönem kârl l aç s ndan 116 nc oldu. Konuyla ilgili bir de erlendirme yapan GÜBRETAfi Genel Müdürü Mehmet Koca flunlar söyledi: fiirketimiz, 1952 den bu yana tam 58 y ld r Türk sanayicili inin öncü markalar ndan biri oldu u için 42 y ld r SO nun listesinde de hep yer ald. Hammadde aç s ndan d fla ba ml bir sektörde, üretimden sat fl alan nda sürekli üst s ralarda kalmak dikkate de er bir baflar... Fabrikalar m zda aral ks z üretim slogan yla hareket etti imiz 2010 y l nda, bu kategorideki gücümüzü de daha ileri noktalara tafl may hedefliyoruz. GÜBRETAfi LA VER M 3

4 GÜNDEM İlk 6 aylık finansal sonuçlar açıklandı kinci çeyrekte kâr ikiye katland : 74,9 milyon TL Paydafllarla iftar buluflmalar Sosyal paydafllarla birlik ve buluflman n sa land GÜBRE- TAfi n geleneksel iftar programlar bu y l 13 A ustos-1 Eylül tarihleri aras nda yap ld. Tar m Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri nin bulundu u 16 il merkezinin yan s ra TKK Merkez Birli i çal flanlar için Ankara da, genel müdürlük çal flanlar için stanbul da ve Yar mca Tesisleri çal flanlar için de zmit te düzenlenen iftar programlar na yo un bir kat l m oldu. 13 A ustos ta genel müdürlük çal flanlar ve aileleri için stanbul da düzenlenen iftarla bafllayan programlar, 16 A ustos ta Ankara daki Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i çal - flanlar ve üst düzey davetlilerinin kat l m yla devam etti. Daha sonra s ras yla Sakarya, Malatya, Tekirda, Trabzon, Mersin, Samsun, Gaziantep, zmir, Bal kesir, Antalya, Kütahya, Sivas, Kayseri, Erzurum, Konya ve Ankara da bölge kooperatifleri ve bayilerin kat l m yla 16 iftar program gerçekleflti. 1 Eylül deki Yar mca Tesisleri iftar yla programlar tamamland. ( ftarlardan kareler, 28. sayfadaki Buluflmalar köflesinde ) G ÜBRETAfi, bu y l n ilk 6 ayl k konsolide finansal tablolar n 27 A ustos 2010 da KAP ta aç klad ilk çeyrekte 34,3 milyon TL olan GÜBRETAfi n konsolide bilançosundaki net dönem kâr, y l n ikinci çeyre indeki 40,6 milyon TL art flla 30 Haziran 2010 itibariyle 74 milyon 992 bin TL ye yükseldi. Bu dönemki kârda, flirketin geçti imiz aylarda gerçeklefltirdi i gayrimenkul de erlemesinden kaynaklanan de er art fl n n pay da bulunuyor. GÜBRETAfi n konsolide bilançosunda, NEGMAR Denizcilik Yat r m A.fi. ve TARK M Bitki Koruma San. ve Tic. A.fi. ifltirakleri ile ran daki Razi Petrokimya ba l ortakl da yer al yor. Sonuçlarla ilgili bir de erlendirme yapan GÜBRETAfi Genel Müdürü Mehmet Koca, hammadde yönüyle yurtd fl na ba ml olan bir sektörde küresel krizden kaynaklanan geçen y lki zarar yüklerini geride b rakarak, 2010 dan itibaren yeniden kârl l k dolu bir tabloya döndüklerini ve bu art fl ivmesini y lsonuna kadar korumay hedeflediklerini belirtti. Genel Müdür Koca, flunlar söyledi: Geçen y l ülkemizdeki gübre tüketimi üst seviyelere ç km flt. Ekonomik verilere yans yan iyimser havan n paralelinde, bu y l da geçen y la yak n bir talep seyri yaflan yor. Ayr ca flirket olarak bu y l hem yurtiçinde, hem de ran daki yat r m - m zda üretim kapasitemizi daha da artt rd k. Buna göre 2010 sonunda 1,5 milyar TL lik bir ciroya ulafl p ilk 6 aydaki konsolide net kâr da iki kat na ç karmay hedefliyoruz. GÜBRETAfi Yönetim Kurulu Baflkan Bedrettin Y ld r m Ankara daki iftar program nda BAfiARIYI HEP B RL KTE KUTLADIK GÜBRETAŞ ın Türkiye nin en hızlı büyüyen şirketi seçilme başarısı, kurum yöneticilerinin ve personelin katıldığı mütevazı bir buluşmayla kutlandı. 5 Ekim 2010 günü İstanbul`da Genel Müdürlük binasında gerçekleşen törende konuşan Mehmet Koca, şirketin özellikle son döneminde art arda gelen başarı haberlerinin tüm paydaşlara mutluluk verdiği kadar, bu başarıda emeği geçen ekibin sorumluluğunu da artırdığına dikkat çekti. Aynı gayret ve özveriyle çalışmaya devam edileceğini söyledi. 4 GÜBRETAfi LA VER M

5 Tar m ve g da sektörü MÜS AD da mercek alt na al nd M üstakil Sanayici ve fladamlar Derne i, 3 A ustos 2010 da tar m ve g da sektörüyle ilgili önemli bir buluflmaya ev sahipli- i yapt. MÜS AD bünyesindeki G da ve Tar m Sektör Kurulu'nun düzenledi i AB Sürecinde G da ve Tar m n Gelece i konulu istiflare toplant s na GÜBRETAfi Genel Müdürü Mehmet Koca n n yan s ra Erol Yarar, Nail Olpak, Ekrem Önal ve Dr. Halim Ayd n ile TSE G da Sektörü Belgelendirme Müdürü Necla Solak kat ld. Hem Avrupa Birli i süreci, hem de dünya nüfusunun gelece i aç - s ndan giderek daha çok önem kazanan tar m ve g da konular n n ele al nd oturumlarda, bu iki sektörle ilgili mevcut durum ve sorunlar n foto raf analiz edilirken, gelece e dönük baz görüfl ve öneriler dile getirildi. Program kapsam nda Tar m Sektörünün Gelece i ve ran De- erlendirmesi bafll kl bir sunum yapan GÜBRETAfi Genel Müdürü Mehmet Koca, gübre sektörüyle ilgili bilgiler vererek Türkiye de y lda 5 milyon ton civar nda gübre tüketilmesine ra men, toprak analizine uygun tüketilmedi i için yeterli sonuç al namad - n belirtti. G da ve Tar m Sektör Kurulu Baflkan Dr. Halim Ayd n ise 3 y ld r üzerinde çal fl lan Türkiye Tar m Raporu nun art k tamamlanma aflamas na geldi ini ifade ederken, yak nda kamuoyuyla paylafl laca n söyledi. Yönetici ve çal flanlar bayramlaflt 9-11 Eylül 2010 tarihleri aras nda kutlanan Ramazan Bayram dolay s yla GÜBRETAfi n stanbul daki Genel Müdürlük binas nda da yönetici ve çal flanlar n kat l m yla bir bayramlaflma töreni düzenlendi. Törendeki konuflmas nda sürmekte olan yat r mlar ve projelerle ilgili de bilgiler veren Genel Müdür Mehmet Koca, y lsonu hedeflerine ulaflmak için hep birlikte çal flmaya devam edeceklerini belirtti. Yönetici ve çal flanlar n bayramlaflmas yla tören sona erdi. BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN Kas m 2010 tarihlerinde kutlanacak olan Kurban Bayram n z tebrik eder, tüm çiftçilerimize, paydafllar m za ve çal flanlar m za güzellikler getirmesini dileriz. RAZ PETROK MYA DA ÇALIfiMALAR AYNI HIZLA DEVAM ED YOR İran a yönelik BM yaptırımları konusunda basına bilgi veren GÜBRETAŞ Genel Müdürü ve aynı zamanda Razi Petrokimya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koca, şunları söyledi: Halihazırda İran daki yatırımızda da işler normal seyrinde devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin bu en büyük dış sanayi yatırımından kısa zamanda aldığımız geri dönüşüm, Türk ekonomisi adına gurur verici Razi, bütçemizde tam konsolide olarak yer alıyor ve şirketimizin kârlılığında buradan elde edilen kârın da önemli bir payı var... İran a yönelik yaptırım kararında BM tarafından listeye alınan sektörler, kişiler ya da kurumların isimleri belli. Bunlar üzerinde bir caydırıcılık hedefleniyor. Razi Petrokimya, bunların hiçbirinin arasında adı yer almayan ve yasal çerçevede faaliyetlerini sürdüren bir kuruluş... Aynı zamanda üretiminin yüzde 80 ini Afrika dan Uzakdoğu ya kadar geniş bir hinterlantta ihraç eden, uluslararası güvenirliği olan bir firma GÜBRETAfi LA VER M 5

6 ÖDÜL KÜRSÜSÜ Kampanyan n ilk ödülleri iftarlarda sahiplerini buldu B u y l 16 ilde düzenlenen GÜBRETAfi iftar programlar ayr bir heyecana sahne oldu. Çünkü GÜBRETAfi n 2010 y - l içerisinde baflta Tar m Kredi Kooperatifleri olmak üzere bayilere yönelik yürüttü ü iki büyük kampanyada ödül hak edenlere ilk hediyeleri bu buluflmalarda verildi. GÜBRETAfi n bafllatt, kat kimyevi gübrede Birlikte Kazanal m ve s v -toz grubunda ise Hediye Ya muru kampanyalar ile ticari oto, laptop, yurtd fl tatili, alt n gibi ödüller hediye ediyor. Birlikte Kazanal m kampanyas için her biri 3 gram 24 ayar GÜBRETAfi Hat ra Alt n bast r ld. Birlikte Kazanal m kampanyas nda A ustos ay na kadar gerçekleflen sat fllarla 99 kooperatife 573 tane Hat ra Alt n hediye edildi. 827 say l Kesik ( zmir), 2762 say l Batman (Malatya) ve 1561 say l K sas Tar m Kredi Kooperatifleri (Gaziantep) 22 fler Hat ra Alt n ile ilk dönemin en çok ödül kazanan kooperatifler oldular. Hediye Ya muru kampanyas n n en büyük ödüllerini ise Tar m Kredi zmir Bölge Birli i kazand. zmir Bölge, 1 ticari araç ve 6 adet laptopun sahibi olurken, ba l kooperatiflere de 30 cumhuriyet ve 21 çeyrek alt n hediye edildi. Kampanyalar çerçevesinde Bölge Birliklerine toplam 1 ticari araç, 21 laptop; kooperatiflere ise 100 cumhuriyet, 113 çeyrek alt n hediye edildi. Birlikte çalışınca, Türkiye kazanıyor! zmir iftar nda düzenlenen ödül töreni s - ras nda bir konuflma yapan GÜBRETAfi Genel Müdürü Mehmet Koca, son y llarda artan baflar ve büyük yat r mlar yla sektör liderli ini sürdüren Gübre Fabrikalar T.A.fi nin, Tar m Kredi Kooperatifleri ailesi baflta olmak üzere tüm paydafllar yla birlik içinde büyümeye devam etti ini dile getirdi. Dünyada ekonomik krizin yafland bir dönemde ülkemizde gübre tüketiminin artt n belirten Koca, flunlar söyledi: Sizlerle gerçeklefltirdi imiz dayan flman n sonucu, 2009 y l nda sat fl rekoru k rman n ve Türkiye nin en büyük 500 sanayi kuruluflu aras nda yine ilk 50 içinde yer alman n mutlulu unu da sizinle paylafl - yoruz. Dayan flma ve iflbirli imizin bir teflekkür niflanesi ve hediyesi olarak, 2010 da iki büyük kampanya bafllatt k. Bugün burada verdi imiz ödüller bir bafllang ç say l r. Birlikte çal fl p pazar pay m - z ve baflar lar m z artt rd kça, kampanya slogan m zdaki gibi birlikte kazanmaya devam edece iz. Böylece çiftçilerimiz ve ülke ekonomisi de kazanacakt r. Birlik olman n gücüne inan yoruz, bunun için çal fl yoruz. 6 GÜBRETAfi LA VER M

7

8 YAKIN PLAN GÜBRETAfi n en de erli yat r m bilim ve e itime Tarımla ilgili akademik dünya Ege de buluştu TTK zmir Bölge Müdürü Yusuf Yeflil 8 GÜBRETAfi LA VER M

9 G ÜBRETAfi n ana sponsorlu unda bu y l Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi nin organizasyonuyla düzenlenen olan 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Eylül 2010 tarihleri aras nda zmir de gerçekleflti. Tar m ve kimyevi gübre sektörüyle ilgili bu önemli buluflmada, iki gün boyunca süren oturumlarda uzmanlar n kat l m yla 4 ça r l, 54 sözlü ve 57 poster tebli sunulup tart fl ld. Yo un bir ilgi gören kongrede, tar m sektörünün sorunlar etraf nda akademik de erlendirmeler ve çözüm önerileri paylafl ld. 15 Eylül deki aç l fl törenine Tar m ve Köyiflleri Bakanl Müsteflar Vedat Mirmahmuto ullar n n yan s ra Tar m Kredi Kooperatifleri zmir Bölge Birli- i Müdürü ve GÜBRETAfi yönetim kurulu üyesi Yusuf Yeflil, GÜBRETAfi Genel Müdürü Mehmet Koca, Genel Müdür Yard mc s Tahir Okutan ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cande er YILMAZ, Ziraat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ak n OL- GUN, ö retim görevlileri, kongre kat l mc lar ve sektörle ilgili çeflitli firmalar n yetkilileri kat ld. Gübre Fabrikalar T.A.fi. nin sat fl, ar-ge ve üretim departmanlar ndan çeflitli yönetici ve çal flanlar da kongreyi kat l mc olarak takip etti. Ana destek GÜBRETAŞ tan ki y lda bir farkl bir ilimizde düzenlenen kongreye, en önemli sponsor deste ini önceki y llarda oldu u gibi yine GÜBRE- TAfi sa lad. Aç l fl töreni s ras nda bir konuflma yapan GÜBRETAfi Genel Müdürü Mehmet Koca, tar m konusundaki bilinçlendirme çal flmalar na büyük önem veren GÜBRETAfi n, sosyal sorumluluk alan nda da öncülü ünü sürdürerek Türkiye nin dört bir yan nda çiftçilere yönelik e itim toplant lar ve üniversitelerle iflbirlikleri gerçeklefltirdi ini anlatt. Tar m ve gübre sektörünün gelece ine yönelik baz yeni uygulamalar gelifltirip bu amaçla çeflitli yat r mlar yapt klar n belirten Koca, önümüzdeki y llarda tar m sektörünün ulaflabilece i makro plandaki geliflmeler hakk nda da bilgiler verdi. Tar ma katk sa layacak bilimsel çal flmalar n ve e itim etkinliklerinin her zaman destekçisi olduklar n belirten Mehmet Koca, flunlar söyledi: Bizim için en büyük ve en de erli yat r m, ülkemizde tar mla ilgili bilinçlenmenin sa lanmas na yönelik e itim çal flmalar na verdi imiz katk lard r. Türkiye de bilinçli tar m oran artt kça, bu alandaki verim ve katma de erin de katlanarak artaca na inan yoruz. Bu nedenle firmam z, ana orta m z Tar m Kredi Kooperatifleri nin de deste iyle 1500 civar nda ziraat mühendisiyle Türkiye nin dört bir yan nda köy-kasaba dolaflarak e itim toplant lar düzenliyor. Ayr ca ziraat fakülteleriyle yak n temas kurarak, hem bu fakültelerde okuyan çiftçi çocuklar na burs deste i veriyoruz, hem de üniversitelerde organize edilen etkinliklere ve bilimsel kongrelere sponsor oluyoruz. Bilginin fl n ço altarak, tar m n gelece ini ayd nlatmay hedefliyoruz. Aç l fl konuflmalar n n ard ndan plaket töreni düzenlendi ve kurumsal katk lar ndan dolay Gübre Fabrikalar T.A.fi. ad na Mehmet Koca ya plaket verildi. Kongrenin birinci günündeki ilk oturumunda GÜBRETAfi n sat fltan sorumlu Genel Müdür Yard mc s Tahir Okutan da gübre sektörünün genel panoramas yla ilgili bir ça r l bildiri sundu. Program n gerçekleflti i salonda iki gün boyunca ziyaretçilere hizmet veren stantta ise, flirket ürünleriyle ilgili bilgiler verildi. Bakanl k Müsteflar Vedat Mirmahmuto ullar Genel Müdür Yard mc s Tahir Okutan GÜBRETAfi LA VER M 9

10 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Sonuç Bildirgesi Kongre sonucunda belirlenen ve öncelikle üzerinde durulmas istenen önemli konular flu flekilde özetlendi: 1) Araflt rma projeleri, yöre sorunlar na yönelik planlanmal d r. Özel sektör ile araflt rmac lar n iflbirli i içinde çal flmas durumunda yöresel sorunlar n çözülmesine yönelik daha sa l kl projeler üretilecektir. 2) Tar m ürünlerimizin pazarlanabilmesi için Tar m ve Köyiflleri Bakanl n n 2004 y l nda yay nlad ve yürürlü e giren yi Tar m Uygulamalar yönetmeli i ülke genelinde yayg nlaflt r lmal ve daha çok teflvik edilmelidir. 3) Tar m ve Köyiflleri Bakanl nca toprak analizine verilen destek nedeniyle çiftçilerce yapt r lan toprak analiz say s artm flt r. Buna ba l olarak Toprak, Yaprak, Su ve Gübre Analizi Laboratuarlar n n ülke genelindeki say s artmaktad r. Bu ba lamda sat n al nm fl pahal aletlerin ve kimyasallar n etkin bir flekilde kullan m sa lanmal ve yeni laboratuarlar n aç lmas sürecinde gereksinimler ve laboratuarlar n verimli çal flt r labilme olanaklar dikkate al nmal d r. Toprak analizlerinin amac na ulaflabilmesi aç s nda örnek al m, analizler ve analize dayal gübre uygulama safhalar nda e itim ve kontroller artt - r lmal d r. Yaprak analizleri ve mikro element analizleri de gübrelemede önemlidir. Bu analizlerinde destek kapsam nda özellikle baz ürünlerde de erlendirilmesi için çal flmalar yap lmal d r. 10 GÜBRETAfi LA VER M 4) Yüksek Ö renim Kurumlar ile ortak araflt rmalar yapan kamu kurumlar na ait projelerde aletlerin ortak ve böylece etkin kullan m gerçeklefltirilmelidir. 5) Tar m ve Köyiflleri Bakanl ve Bakanl - a ba l kurumlar, Ziraat Fakülteleri ve gübre sektörü aras nda organik ba güçlendirilmelidir. Sektör, sorunlar AR-GE yapan kurumlara iletmeli ve bu projelere destek vermelidir. 6) E itim için sektörel kurumlar taraf ndan bütçe ayr lmal d r. 7) Sahte gübre sorununa çözüm için cayd r c yasal yapt r mlar getirilmeli, ambalaj sanayi, gübre torbalar ve ambalajlar nda barkod sistemine geçmelidir. Bu konuda taklidi önlemek amac yla TÜB TAK taraf ndan yürütülen nitrat projesi kapsam nda gelifltirilen barkod sisteminden yararlan labilir. 8) Hammaddelerin a r metal ve radyonüklit içeriklerinin belirlenmesi için yasal düzenlemeler getirilmelidir. Kimyevi gübre mevzuat Avrupa Birli i ortak mevzuat olup, bu konuda AB Komisyonu taraf ndan yap lan çal flmalar Bakanl m zca verilen katk larla devam etmektedir. Getirilen yenilikler en k sa zamanda ülkemiz mevzuat na uyarlanacakt r. 9) Fertigasyon ile ilgili daha fazla araflt rma yap lmal d r. 10) Mikrobiyal gübrelerin ithalat daha s k denetim alt na al nmal, üretildi i ülkede gübre olarak kullan ld na dair resmi belgesi olmayan gübrenin ithaline izin verilmemelidir. Ayr ca deneme yap lan co rafi bölgenin d fl nda kullan lmamal - d r. Ancak mikrobiyal gübre ve gübrelemeye önem verilmeli ve bitkisel üretimde kullan m teflvik edilmelidir. 11) Gübre tavsiyelerinde Ca-Mg-K oranlar na/dengelerine dikkat edilmelidir. 12) Gübre üretici, ithalatç veya sat c lar - n n Ziraat Mühendisi olma ya da kadrolu Ziraat Mühendisi çal flt rma zorunlulu- u getirilmelidir. 13) Ah r gübresi, yeflil gübre ve kompost kullan m n n yayg nlaflt r lmas teflvik edilmelidir. 14) Gübrelerin etkinli i bak m ndan uygulama yöntemleri önemlidir. Bu nedenle ekim ve gübreleme makinelerinin gelifltirilmesi sa lanmal d r. 15) Daha sonra düzenlenecek bitki besleme ve gübre kongrelerine uygulamac kurulufllardan ça r l bildiri vermek üzere konuflmac lar davet edilmeli, toplant - lara uygulamac kurulufllardan kat l m n artt r lmas yönünde giriflimlerde bulunulmal d r. 16) Kyoto Protokolü dikkate al narak azot (N) kullan m ve Nitroz Oksit ile ilgili çal flmalar teflvik edilmelidir. 17) Toplant larda ilgili Sivil Toplum Kurulufllar daha çok yer almal d r. 18) Sözü edilen konular n uygulay c s olan çiftçilerin e itilmesi ve bilgilendirilmesi ile ilgili çözümler aranmal d r.

11 AKADEM K GÜBRETAfi tan ziraat fakültesi ö rencilerine özel E itim Bursu deste i sürüyor Gübre Fabrikalar T.A.fi. taraf ndan 2007 y l ndan bu yana verilmekte olan karfl l ks z e itim bursuna baflvurular, 27 Eylül den itibaren bafllad. Sektördeki öncülü ünü sosyal sorumluluk alan nda da sürdüren GÜBRETAfi, ziraat fakültelerinde e itim görüp ekonomik deste e ihtiyac olan belli say da çiftçi çocu una 4 y l boyunca karfl l ks z e itim bursu veriyor. Ayl k 200 TL lik GÜBRETAfi E itim Bursu deste inden yararlanmak isteyen ziraat fakültesi ö rencileri, 18 Ekim 2010 tarihine kadar GÜBRETAfi n internet sayfas üzerinden baflvuruda bulunabilecek Baflvurularda ziraat fakültesinin 1. s n f na bu y l kay t yapt rmak ve çiftçi çocu u olmak flartlar aran yor e itim ve ö retim y l nda Ahi Evran Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi bünyesinde aç lan ziraat fakülteleriyle birlikte, Türkiye genelindeki ziraat fakültelerinin say s 25 e yükseldi. Böylece her üniversiteden 1. s n fa bafllayan bir baflar l ö renciye verilen GÜBRETAfi E itim Bursu alan toplam ö renci say s bu y lla birlikte 84 e ulafl yor. Burslarla ilgili önemli bir ayr nt da, ö retim döneminde ilk kez bu bursu almaya bafllayan ziraat fakültesi ö rencilerinin bu e itim y l sonunda mezun olacak olmas Böylelikle GÜBRETAfi E itim Bursu nda ilk mezunlar verilirken genç ziraat mühendislerini sektöre kazand rm fl olacak. Bu y lki burs baflvurular 18 Ekim de sona ererken, kazananlar n isimleri GÜBRETAfi n kurulufl y ldönümü olan 6 Kas m 2010 tarihinde yine flirketin internet adresinde aç klanacak TAREKSAV BU YIL 500 Ö RENC YE DAHA BURS VERECEK GÜBRETAŞ ın da kurucu ortak olarak desteklediği TAREKSAV (Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı), öğretim yılında 500 üniversite öğrencisine daha burs desteği sağlayacak yılında kurulan vakıf, geçen öğretim döneminde önce 100 öğrenciye burs vereceğini açıklamış, ancak gelen yoğun talep nedeniyle bu sayıyı 464 e çıkarmıştı. Özellikle şehit ve gazi çocuğu ihtiyaç sahibi üniversitelilere öncelik tanıdıklarını belirten TAREKSAV Müdürü Süleyman Kurt, geçen yıl burs alanların kayıt yenileme işlemlerinin de sürdüğünü açıkladı. Burs alan öğrenciler için bu yıldan itibaren kültürel etkinliklerin düzenleneceğini belirten Kurt, 15 Eylül de başvuruların tamamlandığını ve kazananlar listesinin adresinde yayınlandığını söyledi. GÜBRETAfi LA VER M 11

12 SÖYLEfi Türkiye Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i nin son y llardaki baflar l at l mlar na imza atan Yönetim Kurulu Baflkan lhami Teke: Tarım Kredi Kooperatifleri, doğru yolda ve emin adımlarla geleceğe koşuyor 1 milyon 300 bin orta yla Türkiye nin en büyük çiftçi ailesi olan Tar m Kredi Kooperatifleri, son y llarda tar m ekonomisinin her alan nda önemli baflar lar gerçeklefltiriyor. Ortaklar n n ve çal flanlar n n yan s ra, tar m sektörü için önemli de erler üretiyor. Ayn zamanda GÜBRETAfi n ana orta olan Tar m Kredi Kooperatifleri nin yapt ve yapmay düflündü ü çal flmalar konusunda, Yönetim Kurulu Baflkan İlhami Teke yi dergimizin sayfalar na konuk ettik. Anlat lanlar dinlerken, tar mla ilgili umudumuz ve heyecan m z da artt... Tar m Kredi Kooperatifleri ailesi, yeri ve iflleviyle ülkemizdeki tar m sektörü için nas l bir koordinata sahip sizce? Tar m Kredi Kooperatifleri, Türk tar m ndaki 1,5 asra yak n tecrübe ve bilgi birikimi fl nda 16 Bölge Birli i, 1800 birim Tar m Kredi Kooperatifi ve 97 adet Ek Hizmet Bürolar ile 31 bin 744 yerleflim alan nda 1,3 milyon çiftçi orta n n her türlü tar msal girdi ve kredi ihtiyac n karfl layan, tar m sigortalar ve gübre konusunda sektör lideri olan dev bir kurulufltur. Bu kurulufl, özellikle de son yedi y lda uygulanan do ru stratejilerle, bir tar m ülkesi olan Türkiye de olmazsa olmaz bir konumda, çiftçilerin güven kap s olmufl, asli sahiplerine hizmet verirken art k çiftçi ortaklarla çal flanlar n n gelece e daha güvenle bakt bir kurum halini alm flt r. Tar m Kredi Kooperatifleri, yaklafl k 10 y l öncesinde Dünya Bankas uzmanlar taraf ndan tasfiyesi istenen bir kurumdu Fakat sizin de belirtti iniz gibi son 7 y lda tablo çok de iflti. Bunca de iflim ve dönüflüm nas l sa land? Evet, bugün Türk çiftçisinin en büyük destekçisi olan Tar m Kredi Kooperatifleri bir dönem hantal, politize olmufl, aktif ve fonksiyonel çal flamayan, ortaklar yla aras aç lm fl, çiftçi borçlar birikmifl, ifltirakleri zarar eden, üretimini artt ramayan ve bu nedenler do rultusunda hakk nda Dünya Bankas uzmanlar taraf ndan kesinlikle kapat lmas yönünde raporlar haz rlanan bir kurumdu. Oysa bu- 12 GÜBRETAfi LA VER M

13 gün geldi i noktada, emsallerini k skand - racak kadar iyi durumdad r. Bu noktaya, kolay olmasa da radikal ve yerinde al nan kararlarla geldik. Çal flanlar m z n kurumu benimseyerek yapt klar özverili çal flmalar ve izlenen do ru politikalarla bu noktaya gelinirken yap lanlar da k saca paylaflmak isterim: 4876 say l kanun ile çiftçi borçlar yeniden yap land r ld, 587 bin 966 çiftçimizin rahat nefes almas sa land say l Teflkilat Kanunu nda yap lan de iflikliklerle Tar m Kredi Kooperatifleri nde her aflamada demokratik bir yap lanman n önü aç ld say l kanunla kendi borcunu ödeyen kefillerin di er ortaklara olan kefaleti sona erdirildi, bu kapsamda 476 bin kefilin kefaleti kald r ld. Tar m Kredi Kooperatifine ortakl k pay, yüzde 10 dan yüzde 5 e düflürüldü. Son iki y lda kurakl ktan dolay 114 bin çiftçimizin 400 milyon TL borcu ertelendi ve kurakl k kapsam nda olmayan çiftçilerimiz için de ödeme kolayl klar sa land. Geçti imiz hafta Ziraat Bankas yla anlaflma yaparak komisyonu da %2 den %1 e çektik öncesinde kredi bulmakta s k nt çeken Tar m Kredi Kooperatifleri, son 7 y ll k dönemde bankalar n kredi verme yar fl na sahne olmufltur. Aktif büyüme 2002 y l nda 2 milyar TL civar ndayken 2009 y l nda bu rakam 7 milyar TL ye yaklaflm flt r. Merkez Birli imiz yönetim kurulunda ald - m z karar gere ince 98 bin 314 çiftçimizin borçlar na ödeme kolayl getirildi ve borçlar yeniden yap land r ld. Borcunun yüzde 30 unu yat ran çiftçilerimizin kalan borçlar 2 y ll k dönemde taksitlendirme ile ödeme kolayl sa land y l nda 3 bin TL olan kredi limitleri, Merkez Birli i onayl olmak üzere 250 bin TL ye yükseltildi y l nda yüzde olan kredi faiz oranlar düflürüldü, böylece tarihinde ilk kez tar msal kredi faiz oranlar tek haneli rakama indirilerek %9,75 düzeyine çekildi. En son ald m z bir karar ile de bölge birliklerimiz yetkisinde ve 60 bin TL olan Özel fiah s Haddi ve Sözleflmeli Üretim fiah s Haddi limitleri 100 bin TL olarak belirlendi. Çiftçilerimizin daha rahat kredi kullanmalar n amaçlayarak 2009 Aral k ay itibariyle kefilsiz kredi uygulamas na baflland. Düflük faizli krediler %5,2 den bafllayan oranlarda çiftçilerimizin istifadesine sunuldu. Yine tarihinde ilk kez çiftçilerimiz sulama kredilerinde 5 y l vade ile s f r faizli kredilerle tan flt. 1 A ustos 2010 tarihinde uygulamaya konulan hayvanc l kta 1 ile 5 y l aras nda de iflen vadelerle yat r m ve iflletme kredileri için de s f r faiz imkan getirildi y l nda ülkemiz genelinde 302 milyon TL kredi kulland r l rken, 2009 y l sonunda 2,5 milyar TL kredi bakiyesine ulafl ld y l ndan bu yana 8 milyar TL indirimli kredi kulland r ld. Bu de erler bile Tar m Kredi Kooperatifleri nin nereden nerelere geldi- inin bir göstergesidir. Yine 2003 ve 2010 y llar aras nda ortaklar - m za 10 milyar TL civar nda kredi kulland - r ld. Kamuoyunda da çok yer alan 2010 y l kredi kulland rma hedefimiz ise 3 milyar TL olarak belirlenmifltir y l nda da inflallah 5,5 milyar TL kredi kulland rmay planl - yoruz. Tar m sigortac l alan nda da önemli ad mlar at ld de il mi? fltirakimiz olan Güven Sigorta T.A.fi, Groupama flirketine devredilirken iki kurulufl aras nda on y ll k Münhas r Acentelik Sözleflmesi imzalanarak Tar m Kredi Kooperatiflerinin tamam, yetkili Groupama acentesi konumuna getirilerek, tar mda sigortac - l a büyük katk sa land. Verilerimize bakt m zda 2002 y l nda üretilen sigorta primleri toplam 1,5 milyon TL iken 2009 y - l nda toplam 24 milyon TL olmufltur. Bu rakam n 2010 y l nda yaklafl k 70 milyon TL olaca n tahmin ediyoruz. Ortak çiftçilerimiz hayat sigortas güvencesi alt na al narak bu uygulamayla 2004 y öncesinde kredi bulmakta sıkıntı çeken Tarım Kredi Kooperatifleri, son 7 yıllık dönemde bankaların kredi verme yarışına sahne olmuştur. Aktif büyüme 2002 yılında 2 milyar TL civarındayken 2009 yılında bu rakam 7 milyar TL ye yaklaşmıştır. l ndan bu yana vefat eden 11 bin 130 orta- m za 49 milyon TL tazminat ödendi. Çiftçilerin emeklerinin de erlendirilip desteklenmesi için de ifltirakler arac l - yla önemli ad mlar n at ld n görüyoruz Evet, o nokta da önemli... Üreticiden tüketiciye arac s z do rudan sat fl teminen 2004 y l ndan bu yana 300 civar nda kooperatifimize Üretici Birli i Belgesi al nd ve yi Tar m Uygulamalar kapsam nda ortaklar m - z n ürünlerinin ülkemizin en büyük hipermarketlerinde tüketiciyle buluflmas sa land y l nda ortaklar m zdan 203 bin ton ürün al narak kendi fabrikalar m zda de erlendirildi y l nda 250 bin ton, 2014 y - l nda ise 375 bin ton ürün al m hedefliyoruz. TAREKS A.fi. ve H rvat Osijek Tar msal Araflt rma Enstitüsü iflbirli i ile yeni tohumluk GÜBRETAfi LA VER M 13

14 çeflitlerinin Türkiye de slah na yönelik olarak Bal kesir Alt nova da Hibrit M s r Tohumlu u Araflt rma ve Islah stasyonu kuruldu. fiu anda ise m s r tohumlu u paketleme tesisi inflaat devam etmektedir. Türkiye de su kaynaklar n n verimli kullan lmas na, sürdürülebilirlik ilkesine katk da bulunmak amac yla damla sulama sistemleri ve donan mlar n n üretimini yapmak üzere Aksaray da TK PLAST K A.fi. kuruldu ve deneme üretimlerine baflland. Bitki koruma ürünleri üretmek üzere Manisa da faaliyette bulunan bir ilaç fabrikas sat n al nd. TARK M ad yla faaliyet gösteren ve modernize edilen fabrikada, üretim izni al nan 100 çeflit ürün için EFDAL markas yla üretime baflland. Ortaklar m z n üretti i sütü de erlendirmek maksad yla 2010 y l bafllar nda Eskiflehir Beylikova da günlük süt iflleme kapasitesi 80 ton olan, ancak 250 tona ç kar lma çal flmalar devam eden bir süt fabrikas sat n al nd. ANADOLU Süt Ürünleri markas yla üretim bafllam fl flu an baz süpermarketlerde sat fllar bafllam flt r. fltiraklerimizden mece Plastik A.fi. Antalya Organize Sanayi Bölgesi nde yeniden modernize edilerek çiftçilere kaliteli sera örtüsü hizmeti sunmaktad r. Bölge Birliklerinde çitçilerimizin sertifikal tohumluk ihtiyac n karfl lamak için selektör tesisleri ve ürün iflleme ve paketleme tesisleri ile so uk hava depolar hizmete aç lm flt r. Daha yap lan pek çok faaliyetimizden bahsetmek mümkün. Ancak bu ifllerin bile gerçekleflmesi elbette azim ve özverili çal flmalar n ürünüdür. Diyebilirim ki bugün Tar m Kredi Kooperatifleri do ru yolda ve emin ad mlarla gelece e koflmaktad r. Kurumdaki bu yeniden yap lanma sürecinde sizi çok etkileyen veya flafl rtan durumlarla karfl laflt n z m? Elbette yap lanma sürecinde fazlas yla etkilendi im durumlar oldu. Yeniden yap lanan kurumlarda birtak m sanc lar mutlaka olur. Ancak biz ald m z do ru kararlarla ve özellikle de çal flanlar m z n büyük özveri ve destekleriyle çok flükür fazla s k nt çekmeden yap lanmay sa lad k. Bu arada ç kar lan yeni kanunlarda ve çal flmalar - m zda bize büyük destek veren Baflbakan - m z ve Bakanlar Kurulumuz ile milletvekillerimize ve Tar m ve Köyiflleri Bakan m z ile Bakanl k personeline de bu vesileyle teflekkür etmek istiyorum. Ald m z bu destekler karfl s nda bizim de baflar s z olma gibi bir durumumuz olamazd. Ama bu süreçte beni en çok etkileyen hususlar n bafl nda, çal flanlar m z n gösterdikleri büyük özveri oldu unu söyleyebilirim. Tar m Kredi Kooperatiflerinin yak n dönemde gerçeklefltirmeyi planlad önemli projeler ya da yat r m hedefleri bulunuyor mu? Biz flimdiye kadar Tar m Kredi Kooperatifleri olarak Türk çiftçisinin neye ihtiyac varsa bu do rultuda projeler hayata geçirdik, yat r mlar yapt k. Türk çiftçisinin lehine olan her faaliyette bu güne dek yer ald k, bundan sonra da yer al r z. Bu felsefeyle öncelikle ülkemizin son dönemde büyük s k nt yaflad hayvanc l k sektörüne destek vermeyi planl yoruz. Çiftçilerin ürünlerinin de erlendirilmesi konusunda ciddi yat r mlar yap yoruz, bunu sürdürece iz. Bu amaçla yapt m z projelerden biri biraz önce bahsetti im Beylikova da bulunan süt iflleme tesisimiz... Artan süt fiyatlar karfl s nda neler yapabilece imizi düflündük ve bu tesisi bünyemize katt k. fiu an için günlük 80 ton süt iflleme kapasitesine sahip bu flirketimiz, talepleri karfl layamad için hedefimiz tesisimizde bu y lsonunda 100, birkaç y l içerisinde de 250 ton ile 500 ton aras nda sütün ifllenebilmesi... Sütün ifllenmesi ve köyde al c bulmas hayvanc l n geliflmesine de ciddi destek verecek. Ayr ca önümüzdeki dönemde, Yozgat Bo- azl yan da bulunan ve ülkemizin 3. büyük dam zl k süt s rc l iflletmemiz gibi Kütahya, zmir ve Trakya bölgemizde yeni hayvanc l k iflletmeleri kurmay planl yoruz. Di er yandan Türkiye de üretilen sebze ve meyvenin de erlendirilmesi için so uk hava depoculu u üzerine projelerimiz var. Mevcut olan so uk hava depolar m za yenilerini eklemek istiyoruz. Sosyal sorumluluk projesi olarak kurdu umuz TAREKSAV isimli bir vakf m z var. Bu 14 GÜBRETAfi LA VER M

15 Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i nin Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yönetimi bir arada Temel amacımız, bire bir sahada faaliyet gösterecek olan bu ziraat mühendislerimiz sayesinde, çiftçilerimizin daha doğru ve daha modern bir üretim politikası izlemelerini sağlayabilmek, onları yeni teknolojilerden haberdar etmek ve gelişmelere ayak uydurmalarını kolaylaştırmak. vak f sayesinde ihtiyaç sahibi çiftçi ortaklar m z ve çal flanlar m z n yüksek ö renim gören çocuklar ile flehit dul ve yetim çocuklar ve engelli çocuklardan oluflan 464 ö renciye verdi imiz karfl l ks z burslardan daha çok say da ö rencinin faydalanmas n planl yoruz. stihdam ve çiftçi e itimine de çok önem veriyorsunuz. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Elbette nsan kaynaklar m z güçlendirmek ve e itim çal flmalar nda bulunmay önemsiyoruz de 7 bin 299 olan kurum personeli say m z 2009 y l nda 5 bin 515 e düflürdük. Personel say m z düflürürken flu ana kadar kurumumuzda gerçeklefltirilen en büyük istihdamlar gerçeklefltirdik. Personel say m z n azalmas na karfl n yüksek ifl verimi ald k. Çünkü yeni istihdam etti imiz elemanlar belirlenen ihtiyaçlar - m z do rultusunda ald k. Ald m z personelin konusunun uzman olmas na özen gösterdik ve adil bir flekilde seçim yapmaya gayret ettik. Adama göre ifl de il ama ifle göre adam felsefesini ortaya koyduk. Di er bir tabirle biz bu kurumda ne ifl olursa yapar m zihniyetine de son vermifl olduk. Bu do rultuda denetim eleman ve ziraat mühendisleri ile ihtiyaç duyulan bölümlere yeni eleman istihdam n gerçeklefltirdik. Özellikle son befl y lda yeni al nan 1100 civar nda ziraat mühendisiyle birlikte toplam 1385 ziraat mühendisinin çiftçilerimizle buluflmas n sa lad k. Kurum olarak bünyemizde bulunan tüm personelimize ve çiftçilere verdi imiz e itim faaliyetlerimiz de aral ks z devam ediyor. Düzenledi imiz e itimlerle kurumumuzun faaliyetleri ve uygulad m z yenilikler konusunda uzman kiflilerce bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bu amaçla 2009 y l nda 18 bin 500 personel ve 120 bin orta m za, Haziran ay itibariyle de 2010 y l nda 17 bin 600 personel ve 134 bin orta m za e itim verdik. Bir Tar m Kredi Kooperatifleri ifltiraki olan GÜBRETAfi n son y llardaki performans n nas l de erlendiriyorsunuz? GÜBRETAfi, son y llarda büyük at l mlar içerisinde ve Tar m Kredi Kooperatifleri olarak s kça belirtti imiz gibi imza att baflar l ifllerle emsalleri aras nda ön plana ç km fl büyük bir flirketimiz. Sadece yurtiçinde de il yurtd fl nda da baflar l ifller yaparak ad n duyurmay sürdürüyor. ran da sat n ald, ülkenin en büyük petrokimya tesisi olan Razi Petrokimya ile de kendinden çokça söz ettirdi. Son zamanlarda da ciddi ekonomi dergilerinin yapt klar araflt rmalarda GÜBRE- TAfi n, ülkemizin en büyük flirketleri aras nda yer ald n görüyoruz. Son olarak yine derginin yapt Türkiye nin en h zl büyüyen 50 flirketi s ralamas nda birincilik elde etti ini ö rendik. Bu üstün performans n gösterilmesinde eme i geçenleri kutluyor, baflar l çal flmalar n n artarak devam edece ine inan yorum. Tar m Kredi Kooperatifleri nin, Türk üreticisi için büyük bir kazanç olan bu flirketimize olan deste inin her zaman sürece ini de belirtmek istiyorum. Geçti imiz günlerde Fransa dan güzel bir haberle döndünüz. IRU nun Yönetim Kurulu üyesi seçilerek, ülkemiz ad na bir ilki daha gerçeklefltirdiniz. Bu konudaki düflüncelerinizi ö renebilir miyiz? Tar m Kredi Kooperatiflerinde son y llarda yapt m z çal flmalar n uluslararas alanda önemli bir organizasyon olan IRU nun yönetim kuruluna yans mas ndan dolay flahs m ve kuruluflum ad na büyük gurur duydum. Bundan sonraki dönemde ülkemizde yapaca m z hizmetler kadar uluslararas alanda da önemli bir sorumluluk alm fl olduk. IRU nun yönetiminde bulundu um süre içinde Türk çiftçisinin menfaatleri ve ülkemiz kooperatifçili inin geliflmesi aç s ndan da bu f rsat en iyi bir flekilde de erlendirece imizi umuyorum. Türk kooperatifçili i ve tar m için hay rl olmas n temenni ediyorum. Say n Baflkan m, görüfllerinizi bizimle paylaflt n z ve okurlar m z bilgilendirdi iniz için çok teflekkür ediyor, baflar l çal flmalar n z n devam n diliyoruz. Ben de size teflekkür ederim. Yay n hayat - n z n baflar l ve verimli geçmesini temenni ediyorum. GÜBRETAfi LA VER M 15

16

17

18 ÜRÜN REHBER Hububatta yüksek verim için özel bir ürün Süper Ekin e yoğun talep var Ü reticilerimizin yüksek verimli ve üstün kaliteli ürünler yetifltirmesi amac yla Ar-Ge çal flmalar na h z veren GÜBRETAfi, hububat bitkileri için yeni bir ürün gelifltirdi (SO3)+Zn deseniyle üretilen gübre Süper Ekin markas ile piyasaya sunuldu. GÜBRETAfi n geçti imiz y llarda, ülkemizin önemli tar m bölgelerinin toprak analiz sonuçlar fl nda, baflta bu day olmak üzere hububat bitkilerinin yetiflme dönemlerinde topraktan kald rd bitki besin maddeleri ve bilim adamlar n n önerileri do rultusunda (CaO)+15(SO3) deseni ve Ekin Gübresi markas yla üretti i özel gübre üreticilerimizin yo- un ilgisiyle karfl lanm flt. GÜBRETAfi, çinko yönünden fakir topraklarda tar msal üretim yapan üreticilerden gelen talepleri de dikkate alarak hububat için alternatif bir desen formüle etti (SO3)+Zn deseniyle üretilen Süper Ekin gübresi, hububat bitkilerinin optimum geliflimi için gerekli olan azot ve fosforu dengeli oranda içermesinin yan nda, klasik taban gübrelerinden farkl olarak potasyum, çinko ve kükürtü de bünyesinde bulunduruyor. Birçok aç dan fayda sa l yor Temel bitki besin maddesi olan potasyum, danelerin iri ve dolgun olmas n sa lar. Danede 18 GÜBRETAfi LA VER M protein miktar n art rarak ürünün besin de erini yükseltir. Hastal k ve zararl lara karfl direnci art r r, kimyasal ilaç kullan m n en aza indirir. Bitkilerin yatmas n önler, so uk flartlara mukavemeti art r r. Ürünün depolama ve raf ömrünü uzat r. Kalitenin anahtar çinko deste i Ülkemiz tar m alanlar ndaki yüksek kireç varl ve çinko fakirli i, hububat tar m nda verim ve kalitenin önemli ölçüde düflmesine neden olmaktad r. Kükürt, kireçli topraklardaki yüksek ph de erini bitki geliflimi için uygun hale getirmesi aç s ndan büyük önem tafl yor. Çinko ise toprakta di er tüm besin elementleri yeterli düzeyde bulunsa dahi, topraktan kald r lan ürün miktar n do rudan etkileyen, noksanl durumunda önemli verim ve kalite kay plar n n meydana geldi i bitki besin maddesidir. Süper Ekin Gübresi %10 kükürt, %0.5 çinko ve optimum temel besin maddeleri (azot, fosfor, potasyum) bileflimiyle hububat bitkilerine özel, yeterli ve dengeli bir besin kayna d r. 5 besin maddesini birlikte içermesinin yan s ra klasik ürünlere göre daha ekonomik olmas nedeniyle Süper Ekin, yüksek verim ve kalite hedefleyen hububat üreticilerinin beklentilerini tam karfl layacak özel bir üründür.

19 ÜRET M Sıvı Toz Grubuna 3 yeni ürün daha eklendi Yüksek verim için kaliteli ürünler S ektördeki geliflmelerle birlikte üreticilerin ihtiyaçlar n da dikkate alarak üretimine yön veren GÜBRETAfi, s v -toz grubuna 3 yeni ürünü ekledi. Bitkiye özel formüle edilen zengin içerikli kompoze gübrelerin yan nda, tar ma elveriflsiz topraklar n slah edilmesi, uzun y llar hatal tar msal ifllemler sonucu fiziksel ve kimyasal kalitesi bozulmufl olan topraklar n iyilefltirilmesi ve insan sa l n tehlikeye sokan toksik bilefliklerin topraktan uzaklaflt r larak bitki taraf ndan emiliminin engellenmesi konular nda hassasiyet göstermektedir. Bu ba lamda topraklar m z n fiziksel ve kimyasal özellikleri itibariyle iyileflme sürecini temin ederek mümkün olan en yüksek verim, kalite ve g da güvenli ini hedefleyen Gübretafl, LEOLIFE (leonardit esasl ) ve HUMPLUS (humik asit esasl ) ad n verdi i organik toprak düzenleyicisi iki yeni ürün sayesinde, insan sa l n ve do al kaynaklar m - z tehlike alt nda b rakmadan en yüksek verim ve kalite nas l elde edilir sorusuna destek vermeye devam ediyor. LEOLIFE ve HUMPLUS topra organik maddece zenginlefltirmesinin yan nda, topra a kazand rd fiziksel ve kimyasal yap yla birlikte faydal mikroorganizmalar n geliflmesini teflvik ederek toprakta do al antibiyotiklerin salg lanmas sa lar. Bu durumda bitkiler do al bir korunma ile enfeksiyon hastal klar na dirençli duruma gelir, ilaç kullan m azal r. Bununla birlikte bitki kökleri taraf ndan al nmaya elveriflli olmayan dolay s yla bitkinin yararlanamad besin elementlerini yaray fll forma dönüfltürerek topraktaki besin varl ndan en yüksek düzeyde faydalanmay sa lamakta, topra n geçirgenlik, havalanma, su tutma, s nma gibi özelliklerini iyilefltirerek bitkiler için ideal bir geliflme ortam haz rlamakta böyle daha h zl, kuvvetli ve sa l kl geliflen, olumsuz çevre flartlar na dayan kl bitkilerin oluflumu teflvik edilmektedir. GÜBRETAfi tan bir yeni ürün de, topraklar - m z n büyük bir k sm nda verim ve kalite kay plar na neden olan çinko noksanl için geldi. Suda yüzde 100 çözünür toz gübreler kapsam nda Ç NKO SÜLFAT ad yla piyasaya sunulan ürün, yapraktan, topraktan ve damla sulamadan uygulanabiliyor. Bitki ve topra a zararl ya da zarars z hiçbir kal nt b - rakm yor. Bu ürün tüm bitkilerde h zl sonuç al nabilen yüksek etkili bir çinko kayna KAPAS TE KULLANIMI %75 E ÇIKIYOR GÜBRETAŞ ın Kocaeli- Yarımca daki üretim tesislerindeki toplam üretim kapasitesinin 2010 yılındaki kapasite kullanım oranının %75 e ulaşarak, yıl sonuna kadar yaklaşık 533 bin tonluk bir üretimin gerçekleşmesi hedefleniyor. ÜRÜN ÇEfi TL L ARTIYOR Bu yıl eklenen yeni ürünler çeşitleriyle birlikte GÜBRETAŞ ın katı, sıvı ve toz grubundaki ürün çeşidi 110 a ulaştı. GÜBRETAfi LA VER M 19

20 ÇERÇEVE Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türk Kızılayı işbirliğiyle... Baflkan lhami Teke, IRU Yönetim Kurulu na seçildi Eylül ay sonunda Fransa n n baflkenti Paris te yap lan Uluslararas Raiffeisen Kooperatifler Birli i nin (IRU) genel kurul toplant s nda, Türk tar m yla ilgili önemli bir ilk gerçekleflti. Ülkemizi temsilen bu toplant ya kat lan Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i nin Yönetim Kurulu Baflkan lhami Teke, 41 ülkeden 73 kooperatifini buluflturan bu Birlik te yönetim kurulu üyesi seçildi. 11 kifliden oluflan yönetim kurulunda Belçika, sviçre, Avusturya, Almanya, Fransa, Hollanda, talya, Japonya, Lüksemburg ve Hindistan temsilcileri de yer ald. Bu baflar, ayn zamanda Tar m Kredi Kooperatifleri nin 147 y ll k tarihinde de bir ilk de eri tafl yor. Tar m Kredi ailesinden Pakistan a 7 TIR dolusu g da yard m T ürkiye Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i taraf ndan Türk K z lay iflbirli iyle, Pakistan'da yaflanan sel felaketinde ma dur olan insanlara ulaflt r lmak üzere haz rlanan g - dalar 7 TIR ile yola ç kt. Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i ifltiraki olan TAREKS A.fi.'nin bakliyat paketleme tesisinden yüklenen 7 TIR, Türk K - z lay Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Çetin ve Merkez Birli i NEGMAR, Reis-G ile filosunu güçlendirdi GÜBRETAfi n deniz tafl mac l alan nda faaliyet gösteren ifltiraki olan NEGMAR Denizcilik Yat r m A.fi., Eylül ay nda DWT luk üçüncü ve en büyük gemisini filosuna katt. Böylece NEGMAR n mevcut yük kapasitesi, DWT dan DWT a yükseldi. Reis-G ad verilen son kuru yük gemisi, 1986 Japonya yap m 2008 de kurulan NEGMAR Denizcilik A.fi., belirledi i hedefler do rultusunda önümüzdeki dönem yapaca yeni al mlarla filosunu daha da geniflletip, kuru yük tafl mac l - nda büyümeyi hedefliyor. 20 GÜBRETAfi LA VER M

21 Genel Müdürü Bedrettin Y ld r m' n kat ld bir törenle 20 Eylül de Pakistan a gitmek üzere yola ç kt. Tar m Kredi Merkez Birli i Genel Müdürü Bedrettin Y ld r m, törende yapt konuflmada flunlar söyledi: G da kolilerini Türk çiftçisinin ve onlara hizmet edenlerin bir deste i olarak yola ç - kar yoruz. Her kademedeki çal flan m z n bu çorbada tuzu var. Bu nedenle eme i geçen herkese teflekkür ediyorum. Allah bir daha böyle bir felaket göstermesin ama Pakistan a ne yapsak azd r. Zira bizim en zor zaman m zda, Milli Mücadele zaman - m zda hemen yan bafl m zda olan Pakistan'd. Bugün s ra bizde.. Biz de bu yard mla sorumlulu umuzu, görevimizi yerine getiriyoruz. 7 bin 550 adet koliden oluflan bu yard mda GÜBRETAfi Genel Müdürlük çal flanlar n n yapt kakt lar da yer al yor. mece Plastik ürünleri yurtd fl pazarlar nda Tar m Kredi Kooperatifleri ve GÜBRETAfi n ortak ifltiraki olan mece Plastik A.fi., ilk ihracat n Kuzey Afrika ya gerçeklefltirdi. fiubat ay nda yerli ve yabanc çok say da firmay buluflturan Türk hraç Ürünleri Fuar nda bir Cezayir firmas ndan al nan sera örtüsü sipariflleri, geçti imiz günlerde t rlara yüklenerek yola ç kt. mece Plastik Yönetim Kurulu Baflkan Abdullah Kutlu, firman n birbirinden farkl sera örtüleri ve bunlar n üretiminde kulland üstün teknolojiyle be eni kazand n kaydederek, görüflme aflamas nda olduklar çeflitli Kuzey Afrika ülkeleri ba lant lar n n yan s ra, talya üzerinden Avrupa ülkelerine de sera örtüsü ihraç edeceklerini söyledi. TARK M, uluslararas tar m fuar na kat ld Bitki koruma ürünleri alan ndaki ifltirakimiz TARK M A.fi., uluslararas alanda da t m ve iflbirli i aray fllar do rultusunda M s r n baflkenti Kahire de gerçeklefltirilen 23. Uluslararas Sahara Tar m Fuar na kat ld. Genel Müdür Mustafa Erdo an n da yer ald ekip, Eylül 2010 tarihleri aras nda yap lan fuardaki TARK M stand nda çeflitli ifl görüflmeleri gerçeklefltirirken, ziyaretçileri de bilgilendirdi. Geçti imiz y l Aral k ay nda Manisa da hizmete giren TAR- K M in ruhsatl ürün say s k sa zamanda 70 e ulafl rken, geçti imiz aylarda raf sistemine geçifl yap larak depolama kapasitesi de 300 tondan 1000 tona ç kar ld. GÜBRETAfi LA VER M 21

22 NSAN KAYNAKLARI Yaza veda pikni i GÜBRETAfi çal flanlar n n kat l m yla 26 Eylül 2010 da stanbul da bir hafta sonu pikni i organize edildi. Arnavutköy deki piknik alan ndaki gerçekleflen buluflmaya, Genel Müdür Mehmet Koca ve Genel Müdür yard mc lar Ferhat fienel ve Osman Balta ile çeflitli birimlerden çal flanlar kat ld. Pakistan a yard m eli uzatt k K urum içi sosyal sorumluluk etkinliklerini sürdüren flirketimizde, çal flanlar n katk lar yla yard m kampanyas düzenlendi. Son y llar n en büyük sel felaketinde binlerce insan n hayat n kaybetti i ve binlercesinin de evsiz kald Pakistan daki afetzedelere ulaflt r lmak için gönüllü katk larla TL topland. stanbul daki Genel Müdürlük çal flanlar aras nda toplanan bu yard m, K z lay ile Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i nin organize etti i 7 t rdan oluflan yard m konvoyuyla Eylül ay nda Pakistan a ulaflt r ld. kinci bir kampanya ise Yar mca daki çal flanlar aras nda düzenlendi. Yar mca Üretim Tesisleri çal flanlar da toplad klar TL yi ilde organize edilen kampanyaya katt. Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, Kocaeli Valili i ve Kocaeli Kent Konseyi, K z lay ve kentteki sivil toplum kurulufllar ve vatandafllar n deste iyle haz rlanan temel g da malzemelerinden oluflan yard m katar Devlet Bakan Cevdet Y lmaz' n da kat ld törenle 5 Ekim de Pakistan'a do ru yola ç kt. Yaklafl k 900 tondan oluflan yard m malzemelerinin yer ald 18 vagondan oluflan yilik Treni nin ikinci k sm ise Ekim sonunda afet bölgesine gönderilecek. Törende, kampanyaya yap lan katk dan dolay Kocaeli Milletvekili Muzaffer Bafltopçu taraf ndan GÜBRETAfi Yar mca Tesisleri çal flanlar ad na tesis müdürümüz Necdet Barlas a bir plaket takdim edildi. Acil Müdahale Plan E itimi Yar mca daki Üretim Tesisleri nde, Acil Müdahale Plan organizasyonunda görevli çal flan m za yönelik olarak Rol ve Plan n ncelenmesi e itimi verildi. Ekim ay nda iki ayr grup halinde düzenlenen e itime, 32 kifli kat ld. ARAMIZA KATILANLAR Ağustos ayında, firmamızın Genel Müdürlük kadrosuna 4 personel daha katıldı. Gürkan Tülek İnsan Kaynakları Müdürlüğü nde göreve başlarken, ziraat mühendisleri A. Alpaslan Ülkü, Tarık Kayar ve Sedat Özgüner ise GÜBRETAŞ ürünlerinin daha etkin şekilde tanıtılması için Pazarlama ve Ürün Yönetimi Müdürlüğü nde görev yapacaklar. Ekim ayında ise Nihat İsuk, Yatırım ve Mühendislik Hizmetleri Müdürü olarak göreve başladı. 22 GÜBRETAfi LA VER M

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi 54-55 ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi ÇM S fl Sa l ve Güvenli i Kurulu, Kurul Baflkan Yusuf Ziya Bekiro lu'nun ça r s yla beflinci toplant s n 24.03.2006 tarihinde ÇM S Toplant Salonunda

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı