İZMİR DEKİ KENT AYDINLATMASINA YÖNELİK OLUMSUZ UYGULAMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR DEKİ KENT AYDINLATMASINA YÖNELİK OLUMSUZ UYGULAMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım İZMİR DEKİ KENT AYDINLATMASINA YÖNELİK OLUMSUZ UYGULAMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Serhat ÖZENÇ Elektrik Mühendisi Dilek MENTEŞEOĞLU Elektrik Mühendisi ÖZET Kent Ayd nlatmas kentin güvenlik, ulaş m ve ticari faaliyetlerin kolaylaşmas ve de yayg nlaşt r lmas, sosyal kültürel ve sanatsal özelliklerinin ortaya ç kar larak, turistik aç dan ilgi çekici olmas n n sağlanmas, böylece kent kimliğinin belirlenmesi ve sergilenmesi aç s ndan önem taş r. Kentin geçmişini simgeleyen tarihi eserler günümüzü simgeleyen çeşitli modern mimari örnekleri ve sanatsal yap tlar halk n sosyal ihtiyaçlar na cevap veren park bahçe meydanlar ile yollar kent kimliğini oluşturan öğelerdir. Bu kimliği oluşturan öğelerin her bir grubunun ayd nlatma ihtiyaçlar farkl d r. Yol ayd nlatmas nda ayd nl ğ n düzgünlüğü ve kamaşma gibi teknik unsurlar öne ç karken, bahçe park ve meydan ayd nlatmalar nda güvenlik estetik ve görsel konfor unsurlar n n birlikte olmas istenir. Modern binalarda ise daha ön plana ç kan bir ayd nlatma modeli tercih edilebilir. Tarihi ve mimari miras n simgesi olan yap lar n ayd nlat lmas ise özel bir konudur ve bu eserleri ayd nlat rken esere hem fiziksel olarak zarar vermeyecek hem de eserin temsil ettiği kimliği betimleyen bir ayd nlatma yap lmal d r. Bu nedenlerle kent ayd nlatmas, bütün bu öğeleri dikkatli bir denge ile ele alan, her bir öğenin teknik ve estetik özelliklerine vurgu yapan bir ayd nlatma plan çerçevesinde olmal d r. Bu çal şmada İzmir için sembol olan yap lar n ve önemli şehir içi noktalar n mevcut ayd nlatmalar ele al narak yap lan hatalara vurgu yap lm ş, ayd nlatma temellerine dayan larak uygun ayd nlatma önerileri getirilmiştir. Bu çal şmada özellikle uygulama hatalar ndan kaynaklanan yanl şl klar üzerine durularak örnek teşkil edilebilecek noktalarda ölçüm ve değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. 1.GİRİŞ Kentler, kültürel ve sosyal miraslar n n sergilendiği toplumsal yaşam alanlar d r. Bireylerin sosyal hayatlar n n yoğun bir biçimde kentin içinde ve çevresiyle ilişkili olarak devam etmektedir. Bu durum kent ayd nlatmas n güvenlik ve görsel gereksinimlerin ötesinde sosyal yaşam n sürdürülebilirliği aç s ndan da önemli bir notaya taş maktad r. Kent ayd nlatmas n n öncelikli amac kentin gece de gün ş ğ alt nda olduğu kadar güvenli ve faal olmas n sağlamakt r. Bu temel gereksinimlerin ötesinde kent ayd nlatmas n n şehrin estetik ve tarihi kimliğini ortaya ç karmak gibi bir fonksiyonu da söz konusu olmaktad r. Kent ayd nlatmas kent içinde yayalar n ve araçlar n tüm faaliyet noktalar n n ayd nlat lmas n kapsar. Sosyal yaşam n sürekliliği ve güvenliği aç s ndan şehir içindeki yollar n, meydanlar n, parklar n, spor alanlar n n, tarihi ve turistik yap lar n ilgili standartlar ve genel gereksinimler doğrultusunda mümkün olan en verimli yaklaş mlarla ayd nlat lmas n gerektirir.[1]

2 70 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Kent içi yol ayd nlatmas n n amac yolun ve yak n çevresinin görülebilirliğini art rarak sürücü ve yaylar n daha etkin ve güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlamakt r. CIE taraf ndan 1980 y l nda yay nlanan deney raporunda gece trafiğinde iyi bir yol ayd nlatmas sayesinde ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan kazalar n say s ndaki azalman n %30 civar nda olduğu belirtilmektedir. Gerekli ayd nl k düzeyinin alt nda olan ve düzgünlük koşullar n sağlamayan yol ayd nlatmas sürücülerde hareket yan lmalar na yol açmakta, karş dan gelen araç farlar ve özellikle yağ şl havada yol örtüsünden kaynaklanan kamaşma problemini yaratmaktad r. Ayd nlatma armatürlerinin konumland r lmalar nda yap lan hatalar, yine yetersiz ve düzgün olmayan ayd nl k düzeyi dağ l m, kamaşma gibi sorunlara neden olmaktad r.[2],[3],[4] Kentteki tarihi binalar n ve an tlar n ayd nlat lmas turistik aç dan bir katk getirirken mimari olarak etkileyici binalar n ayd nlat lmas kentin estetik kimliğinin oluşturulmas nda önemli rol oynar. Bunun yan nda reklam panolar n n ve diğer ticari öğelerin ayd nlat lmas kentin ticari hareketliliğinin geliştirilmesi aç s ndan önemli faktörler olabilmektedir. Tarihi yap ve benzeri öğelerin ayd nlat lmas nda kullan lan armatür tipinin ş k dağ l m karakteristiği ve de fiziksel boyutlar büyük önem taş maktad r. Yap n n hem estetik bütünlüğü hem de gün ş ğ sürecindeki genel görünüşünü etkilemeyecek boyutlarda ürünler tercih edilmeli ya da armatürlerin uygulama noktalar genel görünümü etkilemeyecek şekilde konumland r lmal d r. Parklar n, sportif faaliyet alanlar n n ve genel meydanlar n ayd nlat lmas gün içerisindeki hareketli iş yaşant s n n s n rlad ğ sosyal hayat n gece şehrin bu noktalar nda sürdürülebilmesine olanak sunar. Kent ayd nlatma sistemlerinin tasar m nda öncelik ihtiyaçlardan yanad r. Fakat sürekli işletme koşullar ndaki işletme ve bak m maliyetleri değerlendirildiğinde sistem tasar m nda verimlilik ve tasarruf öğelerinin de ne derece önemli olduğu anlaş labilmektedir. Günümüzde artan enerji fiyatlar doğrultusunda ayd nlatma ihtiyac duyulan her noktada verimlilik ve tasarruf yaklaş mlar büyük önem kazanmaktad r. Zira ideal kullan m süresinde kent içinde ağ rl kl olarak kullan lan sistemlerin y ll k işletme maliyetleri bu noktada işletme sorumluluğunu taş yan dağ t m şirketleri ve belediyeler için yük oluşturmaktad r. [5] Tablo 1. Kent ayd nlatma sistemlerindeki armatür yap lar na ait y ll k enerji giderleri Iş k kaynağ Sistem gücü (lamba+balast) (W) Y ll k Tüketim kwh* Y ll k Tüketim (TL)** 1000W YBSBL W YBSBL W YBSBL W YBSBL *Y ll k 4000 saat kullan m *0,19 TL/kWh tarife bedeli Tablo1 den de incelenebileceği gibi geleneksel olarak kullan lan sistemlerin bir y ll k enerji tüketim giderleri bu sistemlerin sat n alma maliyetlerinin 2-4 kat seviyelerde olabilmektedir. Kilometrelerce uzunluktaki şehir içi yolun geniş sosyal faaliyet alanlar n n ve binalar n ayd nlat lmas y ll k bazda çok yüksek bir gider kalemi oluşmas na sebep olabilmektedir. Bu

3 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım aşamada tasar mlarda yeni nesil teknolojilere yer verilmesi gerek enerji tüketiminin gerekse genel bak m maliyetlerinin s n rland r lmas için uygun bir yaklaş m olacakt r. Teknik ve ekonomik gereksinimlerin ötesinde ayd nlatma tesisat n n genel görünümün de estetik kusurlar oluşturmayacak nitelikte olmas gerekmektedir. Genel olarak gece kent ayd nlatmas nda yeterli bir çözüm sunan ayd nlatma tesisatlar n n gün içerisinde şehrin gündüz görünümdeki rolü de büyük önem taş maktad r. Armatürlerin ötesinde tesisatlar n genel görünüm ve döşeniş şekilleri şehrin genel görüntüsü ve de elektriksel güvenlik unsurlar aç s ndan önem teşkil etmektedir. Kent içi ayd nlatma modellerinde en çok görülen problemlerden biri de tamamen yoğun bir doğrultusal ş ğa sahip projektör tipi armatürlerin yaya ve araçlar n görsel konforu düşünülmeden yerleşimlerinin yap lmas d r. Bu tip uygulamalarda optik olarak ekranlanm ş ürünler kullan larak yaya ve sürücüler için kamaşma riski oluşturmayacak şekilde konumland r lmas gerekmektedir. 2. UYGULAMA ÖRNEKLERİ Uluslararas standartlar doğrultusunda tan mlanm ş her yol s n f için gerekli ortalama par lt seviyesi, ortalama düzgünlük, boyuna düzgünlük, TI ve benzeri birçok performans kriterinin sağlanmas gerekmektedir. Birçok şehrimizde de olduğu gibi İzmir kent içi ayd nlatmas nda birçok yol modeli ürün ve/veya uygulama hatalar nedeniyle ilgili standartlar karş lamayacak niteliktedir. Yol ayd nlatmas nda görülen en temel hatalar kullan lan armatürün optik karakteristiği değerlendirilmeden yap lan direk yerleşimlerinden kaynaklanmaktad r. Bununla birlikte ilgili yollar n işletmeler taraf ndan genel olarak bir s n fland rma yap lmamas kimi zaman yetersiz kimi zaman ise gerekenin çok çok üstünde bir ayd nlatma yap lmas na sebep olmaktad r. Projelendirme aşamas nda doğrular yap lsa da uygulamada görülen hatalar ya da peyzaj ve benzeri öğeler sebebiyle oluşan kusurlar karş laş lan diğer bir problemdir. Şekil 1. Yol 1 Şekil 1 deki yol modelinde armatürün optik karakteristiği değerlendirilmeden yap lan geleneksel yerleşim ve peyzaj yap s dikkate al nmadan belirlenen konsol boyu nedeniyle ortalama ve boyuna düzgünlük kriterleri yerine getirilememektedir. Bunun yan s ra armatürlerden ç kan ş k ak s n n belirli bir k sm yol kenarlar nda bulunan ağaçlar n dallar taraf ndan engellendiğinden sistem verimliliğinde kayda değer bir düşüş görülebilmektedir.

4 72 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Şekil 2. Kavşak 1 Şekil 3. Kavşak 2 Bu çal şma kapsam nda yap lan ölçümlerde bir kez daha görülmüştür ki en büyük uygulama hatalar yine kavşak noktalar nda yap lmaktad r. Temel olarak trafik kazas riskinin en yüksek olduğu ve bu nedenlerle de en önemli ayd nlatma noktalar n n kavşaklar olduğu bilinmektedir. Özellikle şehir merkezindeki uygulamalarda kimi zaman bak ms zl ktan kimi zaman ise bu noktalarda yetersiz projelendirmeler nedeniyle güvenlik riski taş yan örneklere rastlanmaktad r. Şekil 2 ve Şekil 3 de kavşak ve önemli bağlant noktalar n n yap lan genel hatalara örnekler verilmiştir. Şekil 2 incelendiğinde yoğun peyzaj yap s nedeniyle X ile işaretlenmiş geçiş noktas nda güvenlik riski oluşturacak seviyede yetersiz bir ayd nlatma olduğu saptanm şt r. Bu

5 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım noktadaki par lt seviyesi 0.18 cd/m² seviyesindedir. Bu noktaya göre çok daha yüksek seviyedeki Y ve Z noktalar ndan gelen sürücüler için X noktas nda bulunabilecek olas yaya veya araçlar kaza riski taş maktad r. Kavşak üzerindeki kör alan kavşağ n devam nda yol boyunca da devam etmektedir. Şekil 3 incelendiğinde ise İzmir in en hareketli noktalar ndan birinde yer alan kavşakta devre d ş kalm ş armatürler nedeniyle yaya geçidi üzerinde 0.12 cd/m² gibi güvenlik riski oluşturacak seviyelerde bir ayd nlatma olduğu görülmektedir. Şekil 4. Yol 2

6 74 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Şekil 5. Yaya yolu 1 Karş laş lan hatalardan bir diğeri de yap lan ölçümlerden de anlaş lacağ gibi yol ayd nlatma projelerinin yap m nda yolun statüsü ve bu noktadaki gereksinimlerin uygun olarak belirlenmemesidir. Bu aşamada Şekil 4 ve Şekil 5 deki ölçüm sonuçlar incelendiğinde belirli zaman diliminin d ş nda neredeyse hiç kullan lmayan organize sanayi bölgesine ait bir ara yol ortalama 2.5 cd/m² nin üzerinde bir seviyede ayd nlat l rken, İzmir in en önemli noktalar ndan Konak Meydan na giden yaya yolu yaklaş k 0.5 cd/m² lik seviyelerde ayd nlat lmaktad r. Bunun yan s ra Şekil 5 deki ölçüm sonuçlar günümüzde kullan m giderek artan ve estetik kayg lar nedeniyle tercih edilen en direkt ayd nlatma armatürlerinin optik performans aç s ndan verimsiz bir çözüm olduğunu bir kez daha göstermektedir Bu tip armatür yap lar n n kendi eksenleri etraf ndaki simetrik yap lar nedeniyle de park ve meydanlar d ş nda uygulamalar için uygun olmayan bir ş k dağ l m na sahip olduğu unutulmamal d r. Şekil 6. Heykel 1 Şekil 6 daki heykelin ayd nlat lmas incelendiğinde karş m za bu tip uygulamalarda en s k görülen ayd nlatma armatürün optik karakteristiği göz önünde bulundurulmadan yap lan konumland rma hatalar ç kmaktad r. Örnek model incelendiğinde görülmektedir ki A ile

7 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım işaretlenen projektörün asimetrik ş k karakteristiği ve armatürün yöneltimine bak larak kaynak ş ğ n n çok büyük bir k sm n n kaçak ş k olarak gittiği görülebilmektedir. Bu aşamada benzer şekilde direk ya da bayrak ayd nlatmas için bu tip projektörlerin kullan lmas üretilen ş ğ n çok büyük oranda kaçak ş k olarak kaybedilmesine sebep olmaktad r. Bu uygulamadaki diğer eksiklik ise bak ms zl kt r. C ve D noktalar ndaki armatürler ş k kaynaklar n n devre d ş kalmas sebebiyle servis vermemektedir. Bu durum estetik aç dan zay fl k yaratabilmektedir. Estetik kayg lar n ötesinde hiçbir ekranlamas olmayan yüksek ş ksal ç k şl ş k kaynaklar n n yaratt ğ görsel konforsuzlukta gözden kaç r lmamal d r. Şekil 7. Yap 1 Şekil 8. Yap 2 Şekil 7 de Alsancak Gar Binas na ait ayd nlatmaya ilişkin ölçüm sonuçlar yer almaktad r. Bu noktada yap yüzeyi kabul edilebilir seviyede ayd nlat lmaktad r. Uygulamada görülen eksiklik ise yarat lmak istenilen efekt için daha uygun optik karakteristikli armatürler tercih edilebilecekken standart asimetrik ş k dağ l m karakteristikli projektörler hedef noktalara yak n mesafelerden yönlendirilmiş olmas d r. Uygun optik karakteristikli armatür tiplerinin kullan lmas durumunda ayn görsel etki çok daha düşük güçlü sistem kurulumuyla da elde edilebilmektedir.

8 76 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Bu noktada görülmeyen diğer bir kusurda gerekli bak m sürecinde yenilen metal halide ş k kaynaklar n n renk s cakl l klar nda görülen farkl l klard r. Muhtemelen ar zalanan ş k kaynaklar n n yenileme sürecinde tak lan farkl renk s cakl ğ na sahip ş k kaynaklar n n kullan m nedeniyle yap n n yüzeyinde farkl renk s cakl klar n n oluşturduğu etkiler görülebilmektedir. Bu noktada kullan lan projektörlerin de birbirinden farkl montaj aç lar nda olmas yüzeyde farkl notlarda farkl ş ksal yoğunluklar n elde edilmesine sebep olmaktad r. Şekil 8 deki eski itfaiye binas ise yetersiz ayd nlatma yap lan yap örnekleri aras nda gösterilebilir. Bu aşamada yap yüzeyinin büyük bir k sm 0.8 cd/m² nin alt ndad r. Yap sadece A,B,C,D ve E noktalar nda bulunan 5 ayr noktadan ayd nlat lmaya çal ş lm ş fakat ne bina bütünü neden yap n n ana hatlar ön plana ç kar labilmiştir. Alsancak Gar için yap lan yorumlar buras içinde geçerli olmaktad r. Bu noktada da montaj farkl l klar ve ş k kaynağ n n renksel farkl l klar nedeniyle estetik kusurlar dikkat çekmektedir Şekil 9. Meydan 1 Şekil 9 da İzmir in en önemli noktalar ndan Konak Meydan na ilişkin sonuçlar yer almaktad r. Burada da görülmektedir ki şehir içerisindeki diğer birçok önemli noktada olduğu gibi buras n n da statüsüne uygun nicelikte bir ayd nlatma yap lmamaktad r.

9 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım Şekil 11. Yaya yolu 2 Şekil 11 de Karş yaka Çarş s n n ayd nlatmas na ilişkin sonuçlar yer almaktad r. Bu noktada seramik metal halide ş k kaynaklar n n kullan ld ğ endirekt dekoratif ayd nlatma sistemlerinin kullan lmas yla ortalama 4cd/m2 lik bir ayd nlatma yap lm ş olup bu tip bir uygulama için güvenlik ve görsel aç dan yeterli say labilecek seviyededir. Fakat simetrik ş k dağ l m na karş n yap lara yak n konumland r lan bu armatürlerin yayd klar ş k ak s n n büyük bir k sm yap yüzeylerinden yans makta yada yap içerisine girmektedir. Bu aşamada en direkt uygulamalar estetik amaçlarla tercih edilecekse bile asimetrik dağ l ml ürünlerin kullan lmas daha uygun olacakt r. Şekil 11. Yaya yolu 2

10 78 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 SONUÇ Genel olarak kentlerdeki altyap eksikliği ve plans zl k ayd nlatma sistemleri için de geçerlilik taş maktad r. Çal şma içerisinde değerlendirilen tüm noktalarda görülen hatalar n temelinde plans zl k yatmaktad r. Ayd nlatma ne yaz k ki işletme sorumluluğunu taş yan kurumlar için yeterince üzerine düşülmeyen ve de uzmanl ğ n s n rl olduğu bir konu başl ğ d r. Temel olarak şehir bütünlüğü içinde ayd nlatma önemi taş yan tüm noktalar için bir işletme program n n oluşturulmas ve sistem standartlar n n ve işletme giderlerinin ideal standartlara kavuşturulmas gerekmektedir. Ayd nlatma sistemlerinin tasar m sadece elektrik yada mimari kapsamda değerlendirilemeyecek kadar detayl bir konu başl ğ d r. En uygun sistem tasar m n n ancak tüm elektriksel, estetik, sosyal, çevresel ve ekonomik kriterleri göz önünde bulundurularak yap lmas mümkündür. Bu aşamada sistem giderlerini s n rlamak ad na yeni nesil teknolojilere yer verilmesi ve ilgili uzmanl k çal şmalar n n yap lmas kaç n lmazd r. KAYNAKLAR [1] ONAYGİL S., Özel D ş Ayd nlatma Konular Ders Notlar İTÜ Enerji Enstitüsü [2] İYİNAM Ş., Karayollar nda Ayd nlatma ve Güvenlik, İzmir Ayd nlatma Sempozyumu 28 kas m-01 Aral k 2001,s [3] RAMAZAN Y., Büyük Tesislerde ve Karayollar nda Ayd nlatma Regülatörü kullan larak Yap lan tasarrufun İncelenmesi, İzmir Ayd nlatma Sempozyumu 28 kas m-01 Aral k 2001,s [4] ÖZKAYA M., Ayd nlatma Tekniği 1994, İTÜ [5] ONAYGİL S., Ayd nlatmada Verimlilik ve Enerji Tasarrufu, İzmir Ayd nlatma Sempozyumu 28 kas m-01 Aral k 2001,s. 6-12

GÜVENLİ YAPI TASARIMI ve ÜRETİMİNDE İMAR MEVZUATININ ÖNEMİ ve DEPREM YÖNETMELİĞİ. Hülya ALTUN İnşaat Mühendisi hulyaaltun2006@hotmail.

GÜVENLİ YAPI TASARIMI ve ÜRETİMİNDE İMAR MEVZUATININ ÖNEMİ ve DEPREM YÖNETMELİĞİ. Hülya ALTUN İnşaat Mühendisi hulyaaltun2006@hotmail. TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 211 GÜVENLİ YAPI TASARIMI ve ÜRETİMİNDE İMAR MEVZUATININ ÖNEMİ ve DEPREM YÖNETMELİĞİ Onur KUTLUKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi onur@kutlukaya.com Deniz ALKAN

Detaylı

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu)

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) ŞUBAT 2014 KOCAELİ Lojistik Merkez Kocaeli Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı Arş. Gör. Mehmet Özbilgin Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

DOĞALGAZ VE ALTYAPI. S. Sibel BÖREKÇİOĞLU İnşaat Mühendisi sibelborekcioglu@yahoo.com

DOĞALGAZ VE ALTYAPI. S. Sibel BÖREKÇİOĞLU İnşaat Mühendisi sibelborekcioglu@yahoo.com TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 525 DOĞALGAZ VE ALTYAPI S. Sibel BÖREKÇİOĞLU İnşaat Mühendisi sibelborekcioglu@yahoo.com GİRİŞ İzmir Büyükşehir Belediyesi s n rlar içindeki ilçeler ile

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ. E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ. E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr 249 JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr GİRİŞ Jeotermal Kaynak: Jeolojik yap ya bağl olarak yerkabuğu s s n n etkisiyle s cakl ğ sürekli

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SIRA SAYISI: 717 KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 1. CİLT (Komisyon

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin Ysi ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2004/91 www.hkmo.org.tr Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri Caner GÜNEY 1, Rahmi

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞ PİLLERİ

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞ PİLLERİ TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞ PİLLERİ GİRİŞ...2 GÜNEŞ IŞINIMI...3 GÜNEŞ PİLLERİ...4 YARI İLETKENLERİN KATKILANMASI...6 P N EKLEM DİYOTLAR...7 GÜNEŞ IŞINIMI ALTINDA P N EKLEM DİYOT...8 FOTOVOLTAİK DİYOTLARIN

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU BENZERLİK DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KULLANILAN BURSA-WOLF VE MOLODENSKY-BADEKAS MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÜÇ BOYUTLU BENZERLİK DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KULLANILAN BURSA-WOLF VE MOLODENSKY-BADEKAS MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜÇ BOYUTLU BENZERLİK DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KULLANILAN BURSA-WOLF VE MOLODENSKY-BADEKAS MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ş. Hakan KUTOĞLU Çetin MEKİK Eray KÖKSAL ÖZET: İki jeosentrik elipsoidal koordinat sistemi

Detaylı

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Girişimci Destekleme Merkezleri GAP Bölgesi nde Kad n Girişimciliği Şemsa Özar NOT

Detaylı

KENTSEL MEKÂN-KADIN İLİŞKİSİNDE GÜNDELİK HAKLAR VE TMMOB İZMİR İKK KADIN ÇALIŞMA GRUBUNUN KOLTUĞUMA OTURMA PROJESİ

KENTSEL MEKÂN-KADIN İLİŞKİSİNDE GÜNDELİK HAKLAR VE TMMOB İZMİR İKK KADIN ÇALIŞMA GRUBUNUN KOLTUĞUMA OTURMA PROJESİ TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 815 KENTSEL MEKÂN-KADIN İLİŞKİSİNDE GÜNDELİK HAKLAR VE TMMOB İZMİR İKK KADIN ÇALIŞMA GRUBUNUN KOLTUĞUMA OTURMA PROJESİ Emel Kay n TMMOB İzmir İKK Kad n

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

İZMİR İLİNDE TERMAL UYGULAMALARDA GÜNEŞ ENERJİSİ NEDEN BİR GEREKSİNİM? Prof. Dr. Ali GÜNGÖR ali.gungor@ege.edu.tr

İZMİR İLİNDE TERMAL UYGULAMALARDA GÜNEŞ ENERJİSİ NEDEN BİR GEREKSİNİM? Prof. Dr. Ali GÜNGÖR ali.gungor@ege.edu.tr TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 377 İZMİR İLİNDE TERMAL UYGULAMALARDA GÜNEŞ ENERJİSİ NEDEN BİR GEREKSİNİM? Prof. Dr. Ali GÜNGÖR ali.gungor@ege.edu.tr ÖZET Ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Dünya Sürdürülebilir Kalk nma Zirvesi Johannesburg Uygulama Plan

Dünya Sürdürülebilir Kalk nma Zirvesi Johannesburg Uygulama Plan Bas ma Haz rlayan Ulusal Çevre ve Kalk nma Program Daha Fazla Bilgi için: T.C. Çevre ve Orman Bakanl Eskißehir Yolu 8. Km ANKARA Tel: 312 285 16 07 Faks: 312 285 37 39 http://www.cevreorman.gov.tr Birleßmiß

Detaylı

Yüksek Performansl Sürdürülebilir Binalara liflkin Bir De erlendirme

Yüksek Performansl Sürdürülebilir Binalara liflkin Bir De erlendirme MAKALE Yüksek Performansl Sürdürülebilir Binalara liflkin Bir De erlendirme brahim Çakmanus / Çakmanus Müh. Enerji San. ve Tic. Ltd. fiti Arif Künar / EDSM Enerji Ayfle Gülbeden / ESER Taahhüt ve San.

Detaylı

YÖNETMELİKLER (TASLAK)

YÖNETMELİKLER (TASLAK) YÖNETMELİKLER (TASLAK) 453 454 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik

Detaylı

Boş zaman ve sosyo kültürel aktiviteler üzerine bir politika

Boş zaman ve sosyo kültürel aktiviteler üzerine bir politika AVRUPA GENÇ İNSANLARIN BELEDİYE VE BÖLGESEL YÖNETİMLERE KATILIMI ŞARTI Giriş: Genç insanlar n topluluk işleri ne dahil olmas, kenarda yaşamaktansa, belediyelerinde veya bölgelerindeki yaşamda yer almalar

Detaylı

HASTANE AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE; VERİMLİLİK, TASARRUF, KONFOR VE PERFORMANS

HASTANE AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE; VERİMLİLİK, TASARRUF, KONFOR VE PERFORMANS HASTANE AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE; VERİMLİLİK, TASARRUF, KONFOR VE PERFORMANS Serhat ÖZENÇ Arif KÜNAR serhat.ozenc@vendeka.com.tr akunar@gmail.com ÖZET 2013 yılında Türkiye de 10 yıldan eski hastane yapılarındaki

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER ÖNSÖZ Bilindiği üzere; 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un çerçeve 14 ve 22 nci maddelerinde

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ANTALYA İstatistiki veri

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMUU 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 24.10.2013

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

İZMİR TRAMVAY PROJELERİNİN SON DÖRT YILDA GELDİĞİ NOKTA. Ilgaz Candemir İnşaat Yüksek Mühendisi ilgazcandemir@hotmail.com

İZMİR TRAMVAY PROJELERİNİN SON DÖRT YILDA GELDİĞİ NOKTA. Ilgaz Candemir İnşaat Yüksek Mühendisi ilgazcandemir@hotmail.com 633 İZMİR TRAMVAY PROJELERİNİN SON DÖRT YILDA GELDİĞİ NOKTA Ilgaz Candemir İnşaat Yüksek Mühendisi ilgazcandemir@hotmail.com H zla göç almaya devam eden İzmir de gün geçtikçe karmaş k hal alan kent içi

Detaylı

KAMU ARAZİLERİNİN TESPİT VE TESCİLİNİN HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAMU ARAZİLERİNİN TESPİT VE TESCİLİNİN HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KAMU ARAZİLERİNİN TESPİT VE TESCİLİNİN HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Doğan 28.02.1998 tarih 23272 say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlüğe giren Mera Kanunu

Detaylı

IŞIK KİRLİLİĞİ AÇISINDAN KENT AYDINLATMASI VE TAKSİM MEYDANI ÖRNEĞİ. Hilal Dokuzcan

IŞIK KİRLİLİĞİ AÇISINDAN KENT AYDINLATMASI VE TAKSİM MEYDANI ÖRNEĞİ. Hilal Dokuzcan IŞIK KİRLİLİĞİ AÇISINDAN KENT AYDINLATMASI VE TAKSİM MEYDANI ÖRNEĞİ Hilal Dokuzcan ŞUBAT 2006 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ IŞIK KİRLİLİĞİ AÇISINDAN KENT AYDINLATMASI VE TAKSİM MEYDANI ÖRNEĞİ Hilal Dokuzcan

Detaylı