ALGILA; FAKAT YANIT VERME: LOCKED-IN SENDROMU LOCKED-IN SYNDROME: PERCEPT BUT CAN T REACT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALGILA; FAKAT YANIT VERME: LOCKED-IN SENDROMU LOCKED-IN SYNDROME: PERCEPT BUT CAN T REACT"

Transkript

1 ALGILA; FAKAT YANIT VERME: LOCKED-IN SENDROMU LOCKED-IN SYNDROME: PERCEPT BUT CAN T REACT Burak Mergen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2 ALGILA; FAKAT YANIT VERME: LOCKED-IN SENDROMU LOCKED-IN SYNDROME: PERCEPT BUT CAN T REACT Burak Mergen, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 2.Sınıf ÖZET Locked-in Sendromu, hastanın çevreden gelen uyarıları algılayabildiği; fakat belli bazı efferent uyarıları, ilgili bölümlere gönderememesi sonucu yüz ile kol ve bacakları hareket ettirememe, konuşamama gibi bulgularla seyreden bir içine kapanmışlık halidir. Beyin kökü inmesi gibi akut, Amyotrofik Lateral Skleroz gibi kronik nedenlerle ortaya çıkabilen bu hastalığın en sık oluşum sebebi beyin kökü inmesidir. Beyin kökü inmesinde ise, enfarktüs, kanama veya travma gibi nedenlerle ventral pontin hasarı gözlenir. 10 yıllık sağ kalım oranı %80 olarak bulunan sendromda, düşük oranda da olsa fiziksel iyileşme gözlenmesi hastanın yaşam kalitesini (QoL) yükseltebilir ve hastanın aile hayatına geri dönmesini sağlayabilir. Bu nedenle hastanın erkenden bir rehabilitasyon uzmanına yönlendirilmesi oldukça önemlidir. Hastanın çevreyle olan iletişimini arttırıcı yönde gelişen teknoloji ise umut vericidir. Anahtar Sözcükler: Locked in sendromu, pseudokoma, ventral pontin ABSTRACT Locked-in Syndrome is a state in which the patients can perceive the impulses from environment, but cannot conduct some of the efferent impulses to the relevant regions in the body which results in the disability of speech and moving the extremities. It can be caused either acutely like brainstem stroke, or chronically like Amyotrophic Lateral Sclerosis, but the most probable cause is brainstem stroke. In the brainstem stroke, ventral pontine damage caused by infarction, hemorrhage or trauma is seen. In this syndrome whose 10 year survival rate is found to be 80%; although it is low, observing some physical improvement can increase the Quality of Life of the patient and it can help the patient to turn back to his/her family life. Thus, directing the patient to a rehabilitation specialist is very important. Technology which is on the way to increase the communication with the environment is very hopeful. Keywords: Lockes-in syndrome, pseudocoma, ventral pontine Giriş Locked-in Sendromu ilk defa 1966 yılında Posner ve Plum adlı araştırmacılar tarafından beyin sapındaki kortikospinal ve kortikobulbar yolakların hasarlanması sonucu sırasıyla kuadripleji ve anartrinin bir arada gözlenmesi olarak tanımlanmıştır (1). Amerikan Rehabilitatif Tıp Kongresi(1995) Locked in Sendromu nu, devamlı göz açılımı (bilateral ptozis karmaşıklaştırıcı faktör olarak göz ardı edilmeli), kuadripleji veya kuadriparezi, afoni veya şiddetli hipofoni bulgularının yanı sıra bilişsel işlevin korunduğu, göz hareketi ve kırpmalarının birincil ve temel iletişim aracı olarak kullanıldığı bir sendrom olarak tanımlamıştır (2).Locked-in Sendromu Pseudo coma ve de-efferented state olarak da isimlendirilir. En sık oluşum nedeni ventral pontin lezyonu olsa dahi ventral pontin sendromu tanımını kullanmak diğer nedenleri dışlamak anlamına geleceği için uygun değildir. (3) Tanımı ve kapsamını bir yana bırakacak olursak Locked-in Sendromu adından da anlaşılacağı üzere bir içine kapanmışlık halidir; yani hasta çevresini algılayabilmekte fakat yalnızca

3 gözleriyle iletişim kurabildiği için çevresine yanıt vermekte oldukça güçlük çekmektedir. Locked-in sendromu bulgularıyla 1875 yılında literatüre ilk hasta girişini Darolles adlı araştırmacı yapmıştır*4+. Ancak bu yıldan çok daha öncelerinde bu sendrom Alexandre Dumas tarafından Monte Kristo Kontu adlı romanında Mösyö Noirtier de Villefort adlı karakter üzerinden canlı gözlere sahip ölü beden olarak tarif edilmiştir. Yine benzer yıllarda bir diğer klasik roman yazarı Emile Zola, Thérèse Raquin adlı, filme de uyarlanan romanındaki bir karakteri, ölü bedeninin içine gömülmüş, sadece gözlerinin dili var şeklinde tarif etmektedir. LIS motor bozukluğun derecesine göre üç alt kategoriye ayrılmıştır (3): 1- Klasik LIS: Kuadripleji, Afoni bulgularının yanında Bilişsel işlevler ve dikey göz hareketleri ile göz kırpma hareketleri korunur. 2- Tamamlanmamış (incomplete) LIS: Hasta, dikey göz hareketlerine ek olarak birtakım istemli hareketleri de yapabilir. 3- Tam (total) LIS: Hasta tamamıyla hareketsizdir, yalnızca bilişsel işlevleri korunmuştur. Etiyoloji Locked-in Sendromunun en sık nedeni bilateral ventral pontin lezyonudur (5). Bazen nadir de olsa mezensefalik lezyon da sendrom nedeni olabilmektedir (6). En sık etiyolojisi ise vasküler bir patolojidir (baziler arter tıkanıklığı veya pontin hemorajisi) (bkz.tablo1). Bunun dışında travmatik beyin hasarı da bir diğer önemli nedendir. Ayrıca; 1. Subaraknoid kanamaya (7) 2. Baziler arter spazmına (7), 3. Beyin sapı tümörüne (8), 4. Santral pontin myelinolizine (9) 5. Ensefalite (10) 6. Pontin absesine (11) 7. Beyin sapı ilaç toksisitesine (12) 8. Aşı reaksiyonuna (13) 9. Uzun süren hipoglisemiye (14) sekonder gelişim gösteren vakalar da kaydedilmiştir. Tablo 1. Laureys ve ark. (2005) (Locked-in Sendromunun etiyolojisi en sık vaskülerdi r Tam (total) LIS oluşumunun en önemli nedeni, son dönem Amyotrofik Lateral Skleroz (bir çeşit motornöron bozukluğu) olarak gösterilmektedir (2). Ayrıca genel anestezi esnasında, kas gevşeticiyle birlikte yetersiz miktarda anestezik madde verildiğinde çok nadir olmakla birlikte farmakolojik-başlangıçlı LIS görülebilmektedir (15) Tanı Locked-in Sendromu halk arasında bitkisel hayat olarak da bilinen vejetatif durumla, komayla ya da akinetik mutizm ile karıştırlabilir. Çünkü hastanın istemli hareket ettirebildiği tek yer gözüdür ve bundan dolayı beyin hasarını takip eden aylar, hatta yıllar boyunca hastanın minimal göz hareketleri saptanamayabilir, yani hastanın Locked-in Sendromu nda olduğu fark edilmeyebilir. Hastanın bilincinin açık olduğunu fark edenler ise Leon-Carrion

4 ve ark. nın yaptığı bir ankete göre genellikle hasta yakınlarıdır*16+. Ortalama tanı süresi 2,5 ay (78 gün) olarak bulunmuş olup 4 yıldan sonra tanı konan vakalar da literatürde yer almaktadır (16). Tablo 2.* Hastanın bilinçli olduğunu fark eden ilk kişi Farkeden insan Hasta yakını 24 (55) Doktor 10 (23) Hemşire 8 (18) Diğer 2 (4) Leon-Carrion ve ark. (2002) Resim 1. Sagittal düzlemde çekilen bu MRG de, 13 yaşında Locked-in Sendromlu bir kız hastada beyinsapına konumlanmış masif bir hemoraji görülmektedir (5) Sağkalım ve Ölüm Hasta sayısı (yüzdesi) Kaydedilen en yüksek sağkalım süresi 27 yıl olmakla birlikte ölüm hızı oldukça yüksektir. Özellikle vasküler kökenli akut Locked-in Sendromlu hastalarda ilk 4 aydaki ölüm oranı %87 gibi ciddi bir orandır*17+. Hastaların en sık ölüm nedeni ise enfeksiyon olup özellikle de pnömonidir( %40). Diğer ölüm nedenleri ise primer beyin sapı inmesi (%25) veya tekrar eden beyin sapı inmesidir (%10). Bazı hastalar ise ne yazıktır ki gastrostomi yoluyla yapay beslenme ve hidratasyonu kabul etmedikleri için yaşamlarını yitirmektedirler (%10). Son olarak da kalp durması (cardiac arrest), gastrostomi cerrahisi, kalp yetmezliği ve hepatiti ölüm nedenleri arasında sayabiliriz. * Doble ve ark. tarafından yapılan bir çalışmaya göre ise bir yıldan fazla tıbbi olarak ciddi bir bakıma alınan hastalarda 10 yıllık sağkalım oranı %83 olarak, 20 yıllık sağkalım oranı ise %40 olarak bulunmuştur (18). Bu da bize tıbbi bakımın ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Prognoz Genelde vasküler kökenli LIS hastalarında motor bozuklukta ciddi manada bir düzelme gözlenememektedir; ancak birkaç nadir vakada ciddi düzelmeye rastlanmıştır (19). Patterson ve Grabois isimli araştırmacılar ise 1986 yılında, 139 hasta üzerinde yaptıkları istatistiksel inceleme sonunda vasküler kökenli olmayan hasta grubunda vasküler kökenli olanlara göre daha erken ve daha fazla düzelme gözlendiğini saptadılar. Hayatı çevresindeki insanların ilgisine bağlı olan Locked-in Sendromlu hastalar ciddi rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Casanova ve ark. nın çeşitli hasta veritabanlarında yaptıkları incelemelerle kapsamlı rehabilitasyon desteği alan hastalarda ölüm oranının azaldığı ve işlevsel düzelmelerin daha fazla olduğu gözlenmiştir. Rehabilitasyon desteği olarak hastaların %66 sına günde en az 5 defa fiziksel terapi, hastaların %55 ine haftada en az 3 defa konuşma terapisi uygulanmakta ve hastalar günlük en az bir kez hemşireler tarafından kontrol edilmektedir. Ayrıca hastaların yaşam kalitesini arttırmak için hastalara trakeotomi ve gastrostomi uygulamaları yapılmaktadır (5). Ancak yıllarca sürecek böyle bir bakımın günümüz koşullarında ne oranda karşılanabileceği de büyük bir soru işareti olarak karşımızda durmaktadır. Verilen rehabilitasyon desteği sonucunda hastaların çoğu hastanenin kapalı odalarından çıkıp evlerine, yani sosyal yaşantılarına geri dönmek istemektedir. ALIS ın veri tabanında yaptığı incelemeye göre hastaların %44 ü (108 hasta) 2ay-6yıl süren bir rehabilitasyondan sonra evlerine dönmüşlerdir. İletişim Aslında bu hasta grubundaki en önemli nokta iletişim konusudur. Çünkü hastaların tek iletişim aracı gözleridir ve gözle iletişim kurmak için çeşitli araçlar geliştirmek gerekmiştir. Önceleri yalnızca basit göz ve göz kapağı hareketleriyle hastayla iletişim kurulmuştur (örnek: yukarı bakış hayır aşağı bakış evet

5 anlamına gelsin). Ancak doğal olarak daha detaylı iletişim kurma yollarına gidilmiştir. Feldman, 1971 yılında yalnızca çene ve gözlerini istemli olarak hareket ettirebilen bir hasta ile mors alfabesi yoluyla iletişim kurmayı başarmıştır. Fakat yalnıza gözlerini hareket ettiren hastalar için bu yetersiz kalınca onlarla harflerin yazılı olduğu kağıtlar aracılığıyla iletişim kurulmuştur. Kağıtlar üzerindeki harfler çeşitli şekillerde gruplandırılarak iletişim hızlandırılmaya çalışılmıştır. Örneğin alfabedeki harfler kullanım sırasına göre dizilir ve hastanın konuşmasına yardımcı olan kişi tarafından en baştan sırasıyla gösterilir. Doğru harfe gelindiğinde hasta göz kırpışıyla bunu onaylar. Görüldüğü gibi bu çok zahmetli ve olağanüstü emek isteyen bir işlemdir. Sendromu na yakalanmıştır. Kendisi ünlü bir moda dergisi editörüdür. Ancak olağanüstü azmi sonucu bahsettiğimiz iletişim yoluyla The Diving Bell and The Butterfly adlı kitabını toplamda 2 Milyon Göz Kırpışla(!) yazma başarısında bulundu. Septik şoktan dolayı ölümünden birkaç hafta sonra ise kitabı çok satanlar listesinde yerini aldı. Kitap aynı adla 2007 yılında bir filme de uyarlandı. Bauby aynı zamanda Fransa da Locked-in Sendromu hastalarına ve ailelerine yardım etmek üzere bir dernek kurdu: «Association du locked-in syndrome» Gelişen teknoloji sayesinde hastalarla iletişim kurma açısından çok umut verici gelişmeler yaşanmaktadır. İnfrared göz hareket sensörüyle yönetilebilen cihazlar hastaların bir monitör üzerinden evdeki çeşitli aletleri yönetmelerini sağlar. Bunun dışında beyindeki konuşma merkezlerine elektrotların yerleştirilmesiyle geliştirilen gerçek zamanlı konuşma şansını insanlığa sunan umut verici cihazı, Guenther ve ark. Locked-in sendromlu bir hasta üzerinde denemişler ve başarılı sonuç elde etmişlerdir (21). Yaşam Kalitesi Ancak bu yolla kitap yazma azmini gösteren hasta örnekleri de vardır. Jean Dominique Bauby, 43 yaşında beyin sapı inmesi sonucu Locked-in Dünya Sağlık Örgütü nün yaptığı tanıma göre yaşam kalitesi, kişinin yaşamdaki pozisyonunu nasıl algıladığıdır Kişinin fiziksel sağlığına, psikolojik durumuna, çevre ilişkisine ve bağımsızlık derecesine bağlıdır Yapılan bu tanıma göre yaşam kalitesi tamamıyla kişinin kendi algısına bağlıdır. Bu tanımı vurgulamak adına Kübler ve ark. tarafından yapılan anket sonucuna bakacak olursak sonuç çok ilginçtir. Hasta yakınlarının, hastaları ve hastaların da kendilerini yaşam kalitesi bakımından puanlamaları istenmiş ve yapılan anketin sonucuna göre hasta yakınları hastalardan daha düşük Yaşam Kalitesi puanı vermişlerdir. Ayrıca tüm hastalar fiziksel yeterlilik düzeylerini sıfır olarak işaretlemişlerdir (22). Bu sonuçlar bize hastanın ne kadar yakınında olsak da onun hissettiklerini anlamakta yeterince başarılı olamadığımızı göstermektedir. Terminal kanserli hastalara kıyasla yapılan incelemede ise LIS hastaları daha yüksek Yaşam Kalitesi (QoL) puanı vermişlerdir (23).

6 Locked-in Sendromlu bazı hastalar bir şekilde bazen intihar düşüncelerine sahip olabilmektedirler. Bu intihar düşüncelerinin nedenlerini araştıran Lulé ve ark., intihar düşüncelerini fiziksel ağrının varlığı ile birlikte artan ve mental sağlığın algılanışıyla birlikte azalan şekilde bulmuşlardır.(2) Sonuç Locked-in Sendromlu hastaların yaşam kalitesini arttırmak adına her geçen sene daha fazla yol kat edilmektedir. Bahsettiğimiz ve geliştirilmekte olan tüm teknolojik gelişmeler oldukça umut vericidir. Tüm bu umut verici teknolojik gelişmelere rağmen asla unutmamamız gereken şey, hastaları erken yoğun bakıma almanın ne derecede önemli olduğudur. Çünkü erken yoğun bakım, erken ve daha fazla düzelme ihtimalini oldukça arttırmaktadır. Tüm rehabilitif tıp uygulamaları kapsamında ayrıca hastalara toplumda aktif rol verilerek onların hayata bağlanması sağlanmalı ve yaşam kaliteleri arttırılmalıdır. Hastaların Yazdığı Kitaplar Karl Heinz Pantke : Locked In, Julia Tavalaro : Look Up For Yes, Jean Dominique Bauby : The Diving Bell and The Butterfly, Philippe Vigand : Only The Eyes Say Yes. Kaynaklar 1. Plum F. and Posner J.B The diagnosis of stupor and coma. F.A. Davis Co. Philadelphia, Pennsylvania, USA. 197 pp. 2. Lulé D, Zickler C, Häcker S, Bruno MA, Demertzi A, Pellas F, Laureys S, Kübler A. Life can be worth living in locked-in syndrome. Prog Brain Res. 2009;177: Bauer, G., Gerstenbrand, F., Rumpl, E.: Varieties of the locked-in syndrome. J. Neurol. 221, (1979). 4. Darolles, M. (1875). Progres Médical, 3, Laureys, S., Pellas, F., Van Eeckhout, P., Ghorbel, S., Schnakers, C., Perrin, F., et al. (2005). The locked-in syndrome: What is it like to be conscious but paralyzed and voiceless? Progress in Brain Research, 150, Dehaene I, Dom R (1982) Mesencephalic locked-in syndrome. J Neurol 227: Landi, A., Fornezza, U., De Luca, G., Marchi, M. and Colombo, F. (1994) Brain stem and motor-evoked responses in locked-in syndrome. J. Neurosurg. Sci., 38: Inci, S. and Ozgen, T. (2003) Locked-in syndrome due to metastatic pontomedullary tumor case report. Neurol. Med.Chir. (Tokyo), 43: Noor A. Pirzada, MD, Imran I. Ali, MD Central Pontine Myelinolysis. Mayo Clin Proc. 2001;76: Acharya, V.Z., Talwar, D. and Elliott, S.P. (2001) Enteroviral encephalitis leading to a locked-in state. J. Child Neurol., 16: Murphy, M.J., Brenton, D.W., Aschenbrener, C.A. and Van Gilder, J.C. (1979) Locked-in syndrome caused by a solitary pontine abscess. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry., 42: Kleinschmidt-DeMasters, B.K. and Yeh, M. (1992) Locked-in syndrome after intrathecal cytosine arabinoside therapy for malignant immunoblastic lymphoma. Cancer, 70: Katz, R.T., Haig, A.J., Clark, B.B. and DiPaola, R.J. (1992) Long-term survival, prognosis, and life-care planning for 29 patients with chronic locked-in syndrome. Arch. Phys. Med. Rehabil., 73: Negreiros dos Anjos, M. (1984) Locked in syndrome following prolonged hypoglycemia. Diabetes Care, 7: Sandin, R.H., Enlund, G., Samuelsson, P. and Lennmarken, C.(2000) Awareness during anaesthesia: a prospective case study. Lancet, 355: Leon-Carrion, J., van Eeckhout, P., Dominguez-Morales Mdel,R. and Perez-Santamaria, F.J. (2002b) The locked-in syndrome: a syndrome looking for a therapy. Brain Inj., 16: Patterson, J.R. and Grabois, M. (1986) Locked-in syndrome: a review of 139 cases. Stroke, 17: Doble, J.E., Haig, A.J., Anderson, C. and Katz, R. (2003) Impairment, activity, participation, life satisfaction, and survival in persons with locked-in syndrome for over a decade: follow-up on a previously reported cohort. J. Head TraumaRehabil., 18: Ebinger, G., Huyghens, L., Corne, L. and Aelbrecht, W. (1985)Reversible locked-in syndromes. Intensive Care Med., 11: Patterson, J.R. and Grabois, M. (1986) Locked-in syndrome: a review of 139 cases. Stroke, 17: Guenther FH, Brumberg JS, Wright EJ, Nieto-Castanon A, Tourville JA, et al.(2009) A wireless brain-machine interface for real-time speech synthesis. PLoS One 4:e Kübler, A., Winter, S., Ludolph, A. C., Hautzinger, M., & Birbaumer, N. (2005). Severity of depressive symptoms and quality of life in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Neurorehabilitation and Neural Repair, 19, Moons, P., Marquet, K., Budts, W., & De Geest, S. (2004). Validity, reliability and responsiveness of the Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life-Direct Weighting (SEIQoL-DW) in congenital heart disease. Health and Quality of Life Outcomes, 2, 27.

7

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 DERLEME - REVIEW Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation

Detaylı

GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 541-561 GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA BURNOUT SYNDROME: AN IMPORTANT PROBLEM TODAY,

Detaylı

BASKIDA. İki Boyutlu Yas Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

BASKIDA. İki Boyutlu Yas Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Türk Psikiyatri Dergisi 2013;24( ): İki Boyutlu Yas Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması BASKIDA Psik. Tuğba AYAZ 1, Psik. A. Nuray KARANCİ 2, Dr. A. Tamer AKER 3 ÖZET Amaç: Bu

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri*

Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri* 96 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri* The Criteria of Patient Admission and Discharge in the Intensive Care Unit Sevim ÇELİK Yoğun Bakım Hemşireliği

Detaylı

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek*

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek* Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013;

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI) DUYGULARI FARK ETMEYE VE İFADE ETMEYE YÖNELİK

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 9 (2) ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ Ferda YILDIRIM*, Zeynep

Detaylı

Pediatrik Rehabilitasyonda Zorunlu Kullanım Hareket Terapisinin Yeri Nedir?

Pediatrik Rehabilitasyonda Zorunlu Kullanım Hareket Terapisinin Yeri Nedir? Derleme / Review DO I: 10.4274/tftr.80958 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:250-5 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:250-5 Pediatrik Rehabilitasyonda Zorunlu Kullanım Hareket Terapisinin Yeri Nedir? What is

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Yüksek Lisans Projesi)

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI ANABĠLĠM DALI AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI PROGRAMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YAYGIN GELĠġĠMSEL BOZUKLUK TANISI ALAN ÇOCUKLARIN

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenilirliği

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenilirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(4):353-363 Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenilirliği Dr. Nursu ÇAKIN MEMİK 1, Dr. Belma AĞAOĞLU 2, Dr. Ayşen COŞKUN 3, Dr.

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 275-282 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Pınar Öner Prof.Dr.Ayla Soykan Aysev Uzm.Pskl. İlkiz Altınoğlu Dikmeer

HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Pınar Öner Prof.Dr.Ayla Soykan Aysev Uzm.Pskl. İlkiz Altınoğlu Dikmeer DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ve ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Pınar Öner Prof.Dr.Ayla Soykan Aysev Uzm.Pskl. İlkiz Altınoğlu Dikmeer 1 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi?

Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Derlemeler / Reviews DOI: 10.5455/bcp.20120223123828 Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Tahir Tellioğlu 1, Zuhal Tellioğlu 2 ÖZET: Tıbbi esrar psikiyatrik bozuklukların

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr.

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. Füsun Artıran de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli i AD, Samsun ÖZET Kanser

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL**

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL** HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL** ÖZ Amaç: Çalışma, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik

Detaylı

Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları

Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Dicle Tıp Dergisi, 2008 DERLEME Cilt: 35, Sayı: 4, (281-286) Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Yavuz Yücel Nöroloji Uzmanı Dr., Özel Güneydoğu Tıp Merkezi Nöroloji Bölümü-D.BAKIR ÖZET Baş

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı