KAMU PERSONEL HUKUKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU PERSONEL HUKUKU"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2701 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1667 KAMU PERSONEL HUKUKU Yazar/Editör Doç.Dr. Onur Ender ASLAN ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc lar Yrd.Doç.Dr. Alper Altunay Yrd.Doç.Dr. Nuran Öztürk Baflp nar Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil Yaz m Dan flman Emine Erdir Grafikerler Ayflegül Dibek Aysun fiavl Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Kamu Personel Hukuku ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, A ustos 2012

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Temel Kavramlar ve Anayasal lkeler... 2 KAMU GÖREVL LER... 3 Kamu Personeli... 4 Memurlar... 4 Memur... 4 Di er Kamu Görevlileri... 5 Yard mc lar... 7 Sözleflmeli Personel... 7 Geçici Personel... 8 flçi... 8 Seçilmifller... 8 Yükümlüler... 8 Gönüllüler... 9 KAMU PERSONEL HUKUKUNUN TEMEL ANAYASAL LKELER... 9 Aslî ve Sürekli Görevlerin Memurlar ve Di er Kamu Görevlileri Taraf ndan Yürütülmesi lkesi lkenin Yer Bak m ndan Uygulama Alan Genel dare Esaslar n n Anlam Aslî ve Sürekli Görevler lkenin 1982 Sonras Uygulamas Memurlar ve Di er Kamu Görevlilerinin Özlük fllerinin Yasa ile Düzenlenmesi lkesi lkenin 1982 Sonras Uygulamas Kamu Personel Hukuku Alan nda Mutlak Olarak Yasa le Düzenlenmesi Gereken Alanlar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Türk Kamu Personel Rejiminin K sa Tarihi ve Genel Yap s 20 TÜRK KAMU PERSONEL REJ M N N KISA TAR H Osmanl da Tanzimat Sonras nda Bat Tipi Modern Memurlu un nflas Cumhuriyet Dönemi nde Kamu Personel Rejiminin Yeniden Kuruluflu Memurîn Kanunu Dönemi Devlet Memurlar Kanunu Dönemi Esneklik ve Türk Kamu Personel Rejimi TÜRK KAMU PERSONEL REJ M N N KURUMSAL VE N CEL YAPISI Kurumsal Yap Nicel Yap Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler 3. ÜN TE Memur Statüsü I (Genel Statü ve Hizmete Girifl) MEMURLU UN GENEL STATÜSÜ Memurlu un Ay rt Edici Özü: Statü Hukuku Çal flma Rejiminin Anayasal lkelere Dayal Olarak Bütünüyle Yasalardan Bafllayan Hukuki Düzenleme Silsilesi ile Belirlenmesi Çal flma Rejiminin Devlet Taraf ndan Tek Tarafl Olarak Belirlenmesi Çal flan n Yasadan Kaynaklanan Objektif Durum ve Koflullar Ortaya Ç kmad kça Yaflam Boyu Kariyer Düzeni çerisinde stihdam Çal flanlar n Statüleri Üzerinde Tesis Edilen fllemlere Karfl Yarg Yoluna Gidebilmesi Devlet Memurlar Kanunu na Göre Memurlu un Nitelikleri S n fland rma Kariyer Liyakat MEMURLU A G R fi Memurlu a Girmenin Anayasal lkeleri Memurlu a Girmek Yaln zca Türkiye Cumhuriyeti Vatandafllar na Özgü Bir Hakt r Memurlu a Girmek Vatandafllar n Özgür ve Serbestçe Kullanaca Bir Hakt r Memurlu a Girmek Vatandafllar n Eflit Biçimde Kullanaca Bir Hakt r Vatandafllar n Memurlu a Girmesinde Görevin Gerektirdi i Niteliklerinden Baflka Hiçbir Ayr m Gözetilemez Memurlu a Girmenin Koflullar Türk Vatandafl Olmak Koflulu Yafl Koflulu Ö renim Koflulu Kamu Haklar ndan Mahrum Olmamak Koflulu Mahkûm Olmamak Koflulu Askerlik Koflulu Sa l k Koflulu Özel Koflullar Memurlu a Girmede Merkezi ve Kurumsal S nav Yöntemi Adayl k ve Aslî Memurlu a Atanma stisnai Memurluklara Atanma Memurluk Rejiminde Di er Atanma Türleri Afla Derecelere Atanma dari Görevlere Atanma Yer De ifltirme Suretiyle Atanma Karfl l kl Olarak Yer De ifltirmek Suretiyle Atanma Bir Kurumdan Di erine Naklen Atanma Kurum çerisinde Baflka Yere Atanma Vekâleten Atanma Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmas Emekli Memurlar n Yeniden Atanmas Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar... 63

5 çindekiler v Memur Statüsü-II (Ödev, Sorumluluklar, Yasaklar ve Genel Haklar) MEMURLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI Anayasa ve Yasalara Sadakat Tarafs zl k ve Devlete Ba l l k Genel Davran fl ve Yurt D fl nda Davran fl flbirli i ve Kanunsuz Emir Amir Durumundaki Memurlar n Ödev ve Sorumluklar Mal Bildiriminde Bulunmak Resmî Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller D fl na Ç kar lmamas ve adesi K yafet Mecburiyeti Mesai Saatleri çerisinde flbafl nda Bulunma MEMURLARIN YASAKLARI Grev ve Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasa Ticaret ve Di er Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasa Hediye Alma ve Menfaat Sa lama Yasa Denetimindeki Teflebbüsten Menfaat Sa lama Yasa Gizli Bilgileri Aç klama Yasa Ayr ld Görev Alan yla lgili fl Yapma ve Görev Alma Yasa Siyasal Partilere Girme Yasa kinci Görev Yasa MEMURLARIN GENEL HAKLARI Statü Kurallar n n Uygulanmas n stemek Hakk Güvence (Güvenlik) Hakk Emeklilik Hakk Çekilme ( stifa) Hakk Müracaat, fiikâyet ve Dava Açma Hakk Kovuflturma ve Yarg lama Usulünün Özel Hükümlere Ba l Olmas Hakk snat ve ftiralara Karfl Korunma Hakk Sendika Kurma Hakk Toplu Sözleflme Hakk Dernek-Vak f Kurma ve Üye Olma Hakk Seçme ve Seçilme Hakk zin Hakk Y ll k zin Mazeret zni Hastal k ve Refakat zni Ayl ks z zin Ö renim ve Burslardan Yararlanma Hakk Özet Kendimizi S nayal m S ra Sizde Yan t Anahtar Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Memur Statüsü III (Yükselme, De erlendirme, Maafl, Sosyal Haklar - Yard mlar ve Yetifltirilme) MEMURLARIN YÜKSELME REJ M Kademe lerlemesi ve Derece Yükselmesi Sistemi Kademe lerlemesi ÜN TE 5. ÜN TE

6 vi çindekiler Derece Yükselmesi Ola and fl Derece Yükselmesi Hiyerarflik Yükselme S nav Esasl Hiyerarflik Yükselme Takdir Esasl Hiyerarflik Yükselme MEMURLARIN DE ERLEND RME REJ M MEMURLARIN MAAfi REJ M Maafl Kavram Maafl n Anayasal lkeleri Maafl n Unsurlar Ayl k (Gösterge Ayl - Taban Ayl k - K dem Ayl ) Ek Gösterge Yan Ödemeler Sosyal Hak ve Yard m Nitelikli Ödemeler Harc rah (Yolluk) Fazla Çal flma Ücreti Türkiye de Memur Maafllar n n Somut Durumu MEMURLARIN SOSYAL HAKLARI VE YARDIMLAR Aile Yard m Ödene i Do um Yard m Ödene i Ölüm Yard m Ödene i Tedavi Yard m Cenaze Giderleri Giyecek Yard m Yiyecek Yard m MEMURLARIN YET fit R LME REJ M Devlet Memurlar E itimi Genel Plan Memurlar n Kurumsal Düzeyde Yetifltirilmesi Memurlu a Eleman Yetifltirilmesi Memurlar n Türkiye ve Orta Do u Amme daresi Enstitüsü (TODA E) Taraf ndan Yetifltirilmesi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Memur Statüsü IV (Disiplin, Görevden Uzaklaflt rma, Ceza Kovuflturmas, Mali Sorumluluk, Hizmetle liflkinin Kesilmesi ve Emeklililik) MEMURLARIN D S PL N REJ M Disiplin Rejiminin lkeleri Disiplin Cezalar Disiplin Suçlar Disiplin Cezas n Vermeye Yetkili Merciler Disiplin Soruflturmas Süreci ve Usulü Belirli Disiplin Cezalar n Alan Memurlar n Üst Kademe Yöneticilik Görevlerine Belirli Süre le Atanmalar Yasa MEMURLARIN GÖREVDEN UZAKLAfiTIRILMASI Memurlar n Görevden Uzaklaflt r lmas n n Koflul ve Durumlar Memurlar Görevden Uzaklaflt rmaya Yetkili Makamlar ve Sorumluluklar

7 çindekiler vii Görevden Uzaklaflt r lan Memurlar n Statüsü ve K s nt lar Memurlar n Görevden Uzaklaflt r lmas Tedbirinin Ortadan Kalkmas ve tiraz MEMURLARIN CEZA KOVUfiTURMASI Memurlar n Görevleri Sebebiyle flledi i snat Edilen Suçlardan Dolay Farkl Ceza Kovuflturmas Rejimine Ba l Olmas n n Nedenselli i 134 Memurlar n Ceza Kovuflturmas Rejiminin Anayasal Temeli ve Devlet Memurlar Kanunu Memurlar n Ceza Kovuflturmas n n Usulleri Genel Usullere Göre Memurlar n Yarg lanmas Özel Yasalarla Memurlar n Ceza Yarg lamas n n Genel Usullere Tabi K l nmas say l Yasa ya Göre Memurlar n Ceza Kovuflturmas Usulü Kifli Yönünden Kapsam Suçun Niteli i Yönünden Kapsam Soruflturma zni Usulü zin Vermeye Yetkili Merciler Karara tiraz ve tiraz Mercii Haz rl k Soruflturmas na liflkin Usuller Davaya Bakmaya Yetkili ve Görevli Mahkeme Memurun Haks z Suçlamalardan Korunmas MEMURLARIN MAL SORUMLULU U Memurlar n dareye Karfl Mali Sorumlulu u Memurlar n dare Edilenlere Karfl Mali Sorumlulu u MEMURLARIN H ZMETLE L fik S N N KES LMES Memurluktan Ç kar lma Memurlu a Al nma fiartlar ndan Her Hangi Birini Tafl mad n n Sonradan Anlafl lmas ya da Sonradan Kaybetmesi Memurluktan Çekilme ve Çekilmifl Say lma Memurun Emekliye Ayr lmas Memurun Ölümü Memurun Görevle Ba daflmayan Baflka Bir Görevi Yapmas MEMURLARIN EMEKL L K HAKKI Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Di er Kamu Görevlileri (Askerî Personel, Hâkim-Savc lar ve Akademik Personel) ASKERÎ PERSONEL REJ M Askerî Personelin Genel Rejimi Statü Hukukuna Ba l Subay ve Astsubaylar n Genel Rejimi ve Hizmete Al nmas Statü Hukukuna Ba l Subay ve Astsubaylar n Yükselme, Sicil ve Maafl Rejimi Statü Hukukuna Ba l Subay ve Astsubaylar n Hizmetle liflkisinin Kesilmesi HÂK M VE SAVCILARIN PERSONEL REJ M Hâkim ve Savc lara liflkin Anayasal lkeler ve Genel Rejim Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu (HSYK) Hâkim ve Savc lar n Hizmete Al nmas (Mesle e Kabulü) ÜN TE

8 viii çindekiler Hâkim ve Savc lar n Yükselmeleri, Maafl Rejimi ve Disiplin Cezalar Hâkim ve Savc lar n Hizmetle liflkisinin Kesilmesi AKADEM K PERSONEL REJ M Akademik Personele liflkin Anayasal lkeler ve Genel Rejim Akademik Personelin Atanmas Akademik Personelin Maafl Rejimi ve Disiplin Cezalar Akademik Personelin Hizmetle liflkisinin Kesilmesi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar ÜN TE Yard mc lar (Sözleflmeli Personel, Geçici Personel ve flçi) 182 SÖZLEfiMEL PERSONEL REJ M Sözleflmeli Personelin Genel Niteli i: Güvencesizlik ve stisnailik dari Hizmet Sözleflmesi Sözleflmeli Personelin Türleri ve Nicel Görünümü Devlet Memurlar Kanunu nun 4/B Maddesine Göre Sözleflmeli Personel stihdam /B Sözleflmeli Personelin fle Al nma Koflullar ve Süreç /B Sözleflmeli Personelin Çal flma Süreleri, zinleri, Sendika Hakk, Ücretleri ve Di er Mali Haklar /B Sözleflmeli Personelin Yer De iflikli i, Unvan De iflikli i ve Yeniden Hizmete Al nmas /B Sözleflmeli Personelin Sözleflmesinin Feshi ve fl Sonu Tazminat Kadro Karfl l Sözleflmeli Personel Kamu ktisadi Teflebbüslerinde Sözleflmeli Personel Rejimi Kamu ktisadi Teflebbüslerinde Sözleflmeli Personelin Pozisyonlar, fle Al nmas ve Koflullar Kamu ktisadi Teflebbüslerinde Sözleflmeli Personelin Ödev, Sorumluluk, Hak ve Yasaklar Kamu ktisadi Teflebbüslerinde Sözleflmeli Personelin Mali ve Sosyal Haklar Kamu ktisadi Teflebbüslerinde Sözleflmeli Personelin Sicil, Baflar De erlemesi, Disiplin ve Sözleflmenin Sona Ermesi Örgüt Yasalar na Göre stihdam Edilen Sözleflmeli Personel Belediye ve l Özel darelerinde Sözleflmeli Personel GEÇ C PERSONEL REJ M fiç ST HDAM REJ M Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sözlük

9 Önsöz ix Önsöz Türk sosyal bilimler yaz n nda bugüne kadar kamu personel rejiminin iktisadi, toplumsal, siyasal, yönetsel yönleri genel olarak inceleme konusu olmakla birlikte, kamu personel rejiminin hukuku, yaln zca idare hukuku ders kitaplar n n bir bölümü olmaktan ya da konunun bir parças n inceleyen monografilerden öteye gidememifltir. Kamu Personel Hukuku kitab, Türkiye de bu adla ve içerikle yay nlanan ilk kitapt r. Kitapta, ders kitab s n rlar içerisinde, kamu personel hukuku konusu incelenmifltir. Bu çerçevede, ilgili yaz ndaki tart flmalara olabildi ince girilmemeye çal fl lm fl, sade ve aç k bir anlat mla konu aç klanm flt r. Kamu Personel Hukuku kitab n n yaz lmas n n bütün aflamalar ndaki k ymetli deste i için Türkiye ve Orta Do u Amme daresi Enstitüsü Genel Müdürü Prof.Dr. Eyyup Günay sbir e ve TODA E personeline teflekkür ederim. Yazar/Editör Doç.Dr. Onur Ender ASLAN

10 1KAMU PERSONEL HUKUKU Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Kamu görevlileri, kamu personeli ve ilgili kavramlar tan mlayabilecek, Kamu personel hukukunun temel anayasal ilkelerini aç klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar Kamu Görevlileri Kamu Personeli Seçilmifller Yükümlüler Gönüllüler Memur Aslî ve Sürekli Görevler Genel dare Esaslar çindekiler Kamu Personel Hukuku Temel Kavramlar ve Anayasal lkeler KAMU GÖREVL LER KAMU PERSONEL HUKUKUNUN TEMEL ANAYASAL LKELER

11 Temel Kavramlar ve Anayasal lkeler KAMU GÖREVL LER Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yan nda olmazsa olmaz unsur olarak eme e gereksinimi do urur. Hizmetin temel yürütücüsü emektir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin emek unsurunu oluflturur. Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve yurttafllara sunulmas nda herhangi bir biçimde pay olan bütün gerçek kiflileri kapsar. Kamu hizmetleri, tek bir tür görevli taraf ndan de il, farkl türden görevliler eliyle yürütülür. Farkl laflm fl statüye ba l olan bu kiflilerin bütünü kamu görevlilerini oluflturur. Kamu görevlileri farkl ayr mlara tabi tutulabilmekle birlikte, kuramsal olarak temelde dört ana kümeye ayr labilir. Bu dört küme, hizmetin yürütülmesinde farkl yönlere isabet etti i gibi, farkl statülere de dayan rlar. Kamu görevlileri kuramsal olarak afla daki dört ana kümeye ayr labilir: Kamu Görevlileri fiekil 1.1 Türkiye de Kamu Görevlilerinin Soya ac Kamu Personeli Seçilmifller Yükümlüler Gönüllüler Memurlar Yard mc lar Memur Di er Kamu Görevlileri Sözleflmeli Personel Hâkim-Savc lar Geçici Personel Askeri Personel flçi Akademik Personel

12 4 Kamu Personel Hukuku Kamu Personeli Seçilmifller Yükümlüler Gönüllüler Bu kuramsal ayr m, pozitif hukukta da yans mas na bulmufltur. Ayr ma iliflkin pozitif hukuktaki temel düzenleme, 5237 say l Türk Ceza Kanunu nda yer almaktad r (md. 6). Buna göre, kamu görevlisi kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak kat - lan kiflidir. Türk Ceza Kanunu, kamu hizmetlerinin yürütülmesine herhangi bir biçimde kat lan bütün gerçek kiflileri kamu görevlisi olarak görmektedir. Yasadaki kapsam, genel olarak kamu personelini, seçilmiflleri, yükümlüleri ve gönüllüleri kapsamaktad r. Bu kifliler, Ceza Kanunu uygulamas yönünden kamu görevlisidirler. Kamu Personeli Kamu görevlilerinin ana gövdesini kamu personeli oluflturur. Kamu personeli, kamu hizmetlerini yürüten emek gücüdür. Kamu personeli temelde iki ana kümeye ayr l r. Birinci küme memurlar, ikinci küme ise yard mc lard r. Bu kuramsal ayr m, Türk kamu personel hukuku özelinde aç klanmaya muhtaçt r. Öncelikle memur denilen kategori içerisinde, tarihsel süreçte memurluktan kopan ancak genifl anlamda memur olan di er kamu görevlileri yer al rlar. Yard mc lar içerisinde ise, sözleflmeli personel geçici personel ve iflçiler bulunur. Yard mc lar içerisine, sosyolojik olarak tafleron personeli de eklemek gereklidir. Anayasa ya göre memurluk, bütün yurttafllar n özgür, eflit ve liyakate göre hizmete kat ld ; statü hukuku do rultusunda istihdam edilen; bunun yan nda aslî ve sürekli görevleri yürüten kamu personeli kategorisidir. Memurlar Türk kamu personel hukukunda memurlar kategorisi içerisine memur ve di er kamu görevlileri girmektedir. Bu do rultuda memur kümesini 657 say l Devlet Memurlar Kanunu na ba l personel olufltururken, di er memurlar ise hâkim - savc lar, askerî personel ve akademik personel oluflturmaktad r. Her iki kümenin ortak niteli i, statü hukukuna ba l olarak istihdam edilmeleridir. Memur Memur sözcü ü, Arapça emr kökünden türemifl ve emir alm fl olan kimse anlam na gelmektedir. Memur, kamu hizmetini yapmak üzere kamu örgütünde kadroya ba l görev yapan, atama ile hizmete al nan ve maafl ile geçinen devlet çal - flan d r Anayasas nda memurun niteli i ve tan m Anayasa n n farkl maddelerinden ç kar labilmektedir. Toplumsal ve siyasal belgeler olarak anayasalarda, ders kitaplar nda oldu u gibi s ral tan mlar beklememek gerekir. Anayasa da memur tan m farkl maddelere saç lm flt r. Bu do rultuda, 1982 Anayasas nda, memurluk, bütün yurttafllar n özgür, eflit ve liyakate göre kat l m na aç k (md. 70), statü hukuku do rultusunda istihdam edilen (md. 128/2-3; 129), bunun yan nda aslî ve sürekli görevleri yürüten (md. 128/1) kamu personeli olarak tan mlanm flt r Anayasas n n 128. maddesinde ise memur, yürütece i görev çerçevesinde betimlenmifltir. Buna göre memur, devlet teflkilat içerisinde genel idare esaslar na göre yürütülen kamu hizmetlerinin gerektirdi i aslî ve sürekli görevleri yapan kiflidir. Anayasa da yapaca görev yönünden memurluk tan mlanm flt r. Buna göre memur, aslî ve sürekli iflleri yerine getirir. Anayasa da yine ayn maddede, memurlu un özlük ifllerinin yasa ile düzenlenmesi gerekti ini kabul edilerek, memur, statü hukukuna ba l olarak çal flan bir küme olarak görülmüfltür.

13 1. Ünite - Temel Kavramlar ve Anayasal lkeler 657 say l Devlet Memurlar Kanunu da memuru Anayasa n n çizdi i çerçeve içerisinde görmektedir. Yasa n n 4/A maddesinde, memurluk devlet için yapaca görev çerçevesinde tan mlanm flt r. Buna göre yapaca görev çerçevesinde, memurlar, (a) devlet ve di er kamu tüzel kifliliklerinde görev yaparlar (b) genel idare esaslar na göre yürütülen hizmetleri görürler (c) aslî ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilirler (d) devlet ve di er kamu tüzel kifliliklerinde iflin niteli ine bak lmaks z n dolay s yla aslî ve sürekli olmasa dahi, genel politika tespiti, araflt rma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi ifllerde görevli ve yetkilidirler. Memurun niteliklerinin ne oldu u konusunda ise Yasa n nn n temel ilkelerine (md. 3) bakmak gerekir. Çünkü Devlet Memurlar Kanunu, esas ndan memurlu u düzenleyen yasad r. Yasa n nn n temel ilkeleri, ayn zamanda memurlu un temel niteliklerini oluflturmaktad r. Bu nitelikler memurlu un ay rt edici ve tan mlay c nitelikleridir. Buna göre, memurlar görevlerin gerektirdi i niteliklere ve mesleklere göre s n flara ayr l r; memurluk bir kariyer mesle idir; memurlar n hizmete al nmas, ilerlemesi, yükselmesi ve görevin sona ermesi liyakat ilkesine dayan r. 657 say l Yasa ya göre, memurlu un üç niteli i vard r: Memurlar, görevlerin gerektirdi i niteliklere ve mesleklere göre s n flara ayr l r. Memurluk, bir kariyer mesle idir. Memurluk, liyakate dayan r say l Devlet Memurlar Kanunu nda tan mlanan memurluk; devlet teflkilat nda genel idare esaslar na göre yürütülen aslî ve sürekli kamu hizmetlerini ifa eden, kendi içerisinde hizmet s n flar na ayr lan, kariyere dayal ve liyakate göre iç süreçleri iflleyen statüter bir istihdam biçimidir. Di er Kamu Görevlileri Kamu görevlilerinin memurlar alt kategorisinin ikinci alt kümesini di er kamu görevlileri oluflturur. Di er kamu görevlileri 1982 Anayasas ile kamu personel hukukuna girmifltir. Di er kamu görevlileri, as l olarak di er memurlar diyebilece imiz gerçek kiflilerdir. Di er kamu görevlileri, t pk memurlar gibi, akdi de il, statüter iliflki çerçevesinde devlette istihdam edilirler. Di er kamu görevlileri kavram, ilk olarak 1982 Anayasas nda kullan lm flt r. Kavram n 1982 Anayasas nda kullan m genel olarak memur kavram ile birliktedir. Buna göre, memurlar için yap lan tan m ve ibarelerde ve di er kamu görevlileri ibaresi yer almaktad r. Öncelikle belirtmek gerekir ki, di er kamu görevlileri kavram ilk olarak 1982 Anayasas taraf ndan kullan lmakta birlikte, esas olarak, 1961 Anayasas döneminde fiili olarak memurlardan ayr lm fl olan kümelere anayasal temel oluflturmak üzere ihdas edilmifltir. Buna göre, 1961 öncesinde ve sonras nda memurlardan ayr lm fl olan üç memur kümesi bu kavram içeri ini doldurmaktad r. Bu üç küme, hâkim - savc lar, askerî personel ve akademik personeldir. Bu üç kümeden hâkim ve savc lar, 1961 Anayasas döneminde yarg ba ms zl anayasal ilkesine dayanarak, genel memur statüsünden kopmufllard r. Akademik personel ise mali haklar aç s ndan Devlet Memurlar Kanunu nun içerisinde yer almakta birlikte, Anayasa Mahkemesi nin karar sonras nda memurlara iliflkin genel yasan n kapsam ndan ç kar lm flt r. Askerî personel de 1961 Anayasas sonras nda ayr bir personel yasas na ba l k l nm flt r. Bütün bu süreç sonras nda, 1982 Anayasas ile fiili durum, anayasal bir kavram olan, di er kamu görevlileri ile anayasal çerçeve içerisine al nm flt r Anayasas n n pozitif metnine bakt m zda, Anayasa Koyucunun memurlar ve di er kamu görevlileri ibaresine kullanarak; memur ve di er kamu görevlileri ibarelerini birbiri ile kaynafl k biçimde yan yana kulland n görüyoruz. Bu do rultuda Anayasa da memur için çizilen çerçeve di er kamu görevlisi için de geçerlidir maddenin birinci f kras nda aslî ve sürekli görevleri yürütecek; öz-

14 6 Kamu Personel Hukuku lük iflleri yasa ile düzenlenecek olanlar memurlar ve di er kamu görevlileridir. Öte yandan, 129. maddenin memurlar için getirdi i bütün düzenlemeler ayn zamanda di er kamu görevlileri için geçerlidir. Son olarak, 2010 y l nda yap lan Anayasa de- iflikli i ile toplu sözleflme hakk memurlar yan nda di er kamu görevlilerine de tan nm flt r. Di er kamu görevlileri kavram Anayasa Mahkemesi taraf ndan da de iflik defalar tart fl lm flt r. Yüksek Mahkeme, di er kamu görevlilerinin statü hukukuna ba l olarak istihdam edilen görevliler oldu u yönünde kararlar vermifltir. Anayasa Mahkemesi, 1988 tarihli temel içtihad nda, di er kamu görevlilerinin akdi de il, statü hukukuna göre istihdam edildi inin alt n çizmifltir. Yüksek Mahkeme, sözleflmeli personelin di er kamu görevlisi olmad n karar alt na alm fl ve di er kamu görevlilerinin genel hukuki niteli ini ortaya koymufltur. Yüksek Mahkemenin bu karar ndan hareketle, sözleflmeli personel yan nda, geçici personel ve iflçilerin de di er kamu görevlisi statüsünde olmad söylemek mümkündür; Sözkonusu KHK lerin getirdi i sözleflmeli personelin di er kamu görevlileri kapsam nda say labilece ine iliflkin bir yorumu, Anayasa n n 128. maddesinin ikinci f kras nda öngörülen ve memurlara oldu u kadar, di er kamu görevlileri için de uygulanmas zorunlu atama kofluluyla ba daflt rma olana yoktur. Çünkü, atama, gerek ö retide, gerek yarg sal içtihatlarda birbiriyle uyumlu ve tutarl biçimde bir flart ifllem olarak nitelendirilmektedir. fiart ifllemlerin temel karakteristi ini, objektif hukuktan gelen bir güç ve yetkinin kullan lmas oluflturmaktad r. fllemin konusunu, objektif hukuk kurallar düzenledi i için taraflar n iradesinin belirleme yetkisi yoktur. Atama iflleminde memur ya da di er kamu görevlilerinin rolü, karfl l kl hak ve yükümlülüklerin, yetki ve sorumluluklar n kural ifllemlerle önceden saptand, varolan ve do mufl bir statüye intisap etmekten ibarettir. Örne in, 657 say l Devlet Memurlar Kanunu na göre memur olmak isteyen birey ya da bireyler, bu Yasadaki memurlu a girifl koflullar n n ya da öteki kurallar n d fl nda, kendileri için farkl uygulamalar yap lmas n ileri süremezler. Sözleflmeli personel istihdam nda ise akdî bir durum söz konusudur ve atamadan tamamen baflkad r. Genelde sözleflmenin taraflar aras nda özgür ve karfl l kl irade uyumu esast r. Sözleflme bireyin hak ve yetkilerini, çal flaca kurumla olan iliflkilerini gösterecek ve yönetecek bir tak m hükümleri de içerir. Böylece taraflar için yeni hukuksal durumlar yarat r. fiu hâlde, kamu iktisadî teflebbüslerinde çal flt r lan ve KHK de bir hizmet sözleflmesine tâbi oldu u belirlenen sözleflmeli personelin, Anayasa n n 128. maddesinde yer alan ve atamaya tâbi di er kamu görevlileri kapsam na dâhil edilmelerinde anayasal olanak yoktur (Anayasa Mahkemesi Karar, 1988/5). Pozitif hukuk ve Anayasa Mahkemesi kararlar gibi, kamu hukuku doktrininde de bask n olan görüfl, di er kamu görevlilerinin statü hukukuna ba l olarak istihdam edilen hâkim-savc lar, askerî personel ve akademik personelden olufltu u yönündedir. SIRA S ZDE DÜfiÜNEL M SORU D KKAT 1 Yasa koyucu SIRA di er S ZDE kamu görevlileri içerisine yeni kategoriler ihdas edebilir mi? Bu ihdas n Anayasal koflulu var m? Di er kamu DÜfiÜNEL M görevlileri kavram içerisine giren üç kesimin üç ayr personel yasas bulunmaktad r. Bunlar, 657 say l Devlet Memurlar Kanunu nun ayr lmaz parçalar d r. Bu üç SORU yasa, 2802 say l Hâkimler ve Savc lar Kanunu, 926 say l Türk Silâhl Kuvvetleri Personel Kanunu ve 2914 say l Yüksekö retim Personel Kanunu dur. D KKAT SIRA S ZDE SIRA S ZDE

15 1. Ünite - Temel Kavramlar ve Anayasal lkeler 7 Yard mc lar Yard mc lar kategorisi, statü de il, akdi (sözleflme) iliflki ile çal flan kümelerden oluflur. Yard mc lar n, iki temel niteli i bulunmaktad r. Birincisi zamansal; ikincisi ise iflin niteli ine iliflkindir. lk olarak, yard mc lar, memurlar kategorisinin tersine, geçici, belirli süreli, kurald fl, e reti istihdam biçimlerini içerir. Dolay s yla, sürekli bir istihdam de ildir. kinci olarak bu istihdam biçimleri, iflin aslî de il, tali parçalar n yürütürler. Yard mc lar, istihdam biçimi aç s ndan geçicilik, yapt klar iflini niteli i itibar yle tâlî görevleri yürütmek özelliklerini bar nd r rlar. Bu kategori içerisinde, sözleflmeli personel; geçici personel ve iflçiler yer al r. Sözleflmeli Personel Sözleflmeli personel, akdi olarak istihdam edilir. dare ile personel aras nda, sözleflme esast r. Bu sözleflme, idari hizmet sözleflmesidir. Sözleflmeli personel, memurlu- un as l istihdam biçimi oldu u kamu idarelerinde, istisnai bir istihdamd r. Sözleflmeli personel, zorunlu ve istisnai durumlarla s n rl olmak üzere, geçici ifller için kullan lan bir istihdam biçimidir. Bu istihdam türü, 1982 Anayasas n n 128. maddesi çerçevesinde, aslî ve sürekli görevler d fl nda tali ve geçici görevler için kullan labilir. Kamu personel rejiminde sözleflmeli personel istihdam n n genel rejimi Devlet Memurlar Kanunu nun 4/B maddesidir. Genel rejim 4/B olmakla birlikte, 1980 sonras esneklik politikalar çerçevesinde, kamu idarelerinde, 4/B statüsünden farkl sözleflmeli personel rejimleri ortaya ç km flt r. Bu do rultuda, genel sözleflmeli personel rejiminden kopmalar yaflanm flt r. Sözleflmeli personel istihdam na iliflkin bir di er olgu, 1980 öncesinde istisnai olan bu istihdam n, 1980 sonras nda neredeyse kimi kamu idareleri için kural istihdam biçimine gelmesidir. Sözleflmeli personelin genel rejiminin düzenlendi i 657 say l Yasa n n 4/B hükmü, Yasa n n kabul edildi i y l olan 1965 sonras nda sürekli de iflikli e u ram fl ve yap lan de iflikliklerle istisnai bir istihdam biçimi olmaktan ç km flt r. 657 say l Yasa ya göre, sözleflmeli personel, kalk nma plan, y ll k program ve ifl programlar nda yer alan önemli projelerin gerçekleflmesi için flart olan, zaruri ve istisnai hâllere münhas r olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisas na ihtiyaç gösteren geçici ifllerde istihdam edilir. Belirtilen kurala istisna olarak, kimi görevler ve durumlar için de bu tür istihdam mümkündür. Sözleflmeli personel, Bakanlar Kurulu taraf ndan belirlenen esas ve usuller çerçevesinde belirlenen pozisyonlarda, mali y lla s n rl olarak sözleflme ile çal flt r lmas na karar verilen ve iflçi say lmayan kamu hizmeti görevlileridir. fiekil 1.2 Sözleflmeli Personel Türkiye de Sözleflmeli Personel Rejimleri 4/B K T Belediye ve l Özel dareleri Örgüt Yasalar na Göre Kadro Karfl l Sözleflmeli Personel Kamu idarelerinde 4/B rejimi d fl nda, farkl sözleflmeli personel rejimleri bulunmaktad r. Bunlar 8. ünitede ayr nt lar n görece imiz, befl ana kümede toplanabilir; 4/B sözleflmeli personel kadro karfl l sözleflmeli personel uygulamas, Kamu ktisadi Teflebbüslerinde, örgüt yasalar na göre, belediye ve il özel idarelerinde sözleflmeli personel.

16 8 Kamu Personel Hukuku Geçici Personel Geçici personel, akdi rejim ile istihdam edilmektedir. Geçici personelin temel yasal dayana 657 say l Devlet Memurlar Kanunu nun 4/C maddesidir. Bu nedenle, geçici personelin kamuoyunda bilinen ad 4/C li personeldir. Geçici personel, bir y ldan az süreli ya da mevsimlik ifllerde, Bakanlar Kurulu taraf ndan karar verilen görevlerde, belirlenen adet ve ücret s n rlar içerisinde sözleflme ile çal flt r lan ve iflçi say lmayan kiflilerdir. flçi Kamu personel rejiminde, yard mc lar kategorisi içerisinde akdi iliflki ile çal flt r lan dördüncü küme iflçilerdir. Kamuda çal flan iflçiler, esas olarak fl Kanunu na ba l olarak istihdam edilirler. Kamu iflçileri 657 say l Devlet Memurlar Kanunu nun 4/D maddesi çerçevesinde ikiye ayr l r: Sürekli flçiler ve geçici iflçiler. Sürekli iflçiler belirsiz süreli ifl akdi ile istihdam edilirler. Geçici iflçiler, belirli süreli ifl akitleriyle çal flt r l rlar. Seçilmifller Kamu görevlilerinin ikinci alt kümesini seçilmifller oluflturur. Kimi yazarlar n fahri ajanlar olarak kavramlaflt rd seçilmifller, yurttafllar n ya da bir kamu organ n n seçti i ve gönüllük esas na dayal olarak kamu hizmetine kat lan kiflilerdir. Memurlar n tersine bu kesim atanm fl de il, seçilmifltir. Bu kiflilerin bir di er niteli i, kamu görevlili inin belirli bir süre ile s n rl olmas d r. Memurlar n istihdam n n süreye ba l olmamas n n tersine, seçilmifllerde, süre sonunda seçilmifl kiflinin kamu görevlisi olma durumu ortadan kalkar. Bu kifliler görev yapt klar süre içerisinde aksi yasaklamalar olmakla birlikte genellikle kendi mesleklerini yürütürler, dolay - s yla memurlar gibi, bunlar n mesle i yegâne yaflam u rafl de ildir. Di er yandan, bu kifliler, kat ld klar kamu hizmeti çerçevesinde maafl ya da huzur hakk alabilir, görevlerini bütünüyle paras z yürütmezler. Seçilmifllerin esasl bölümünü, temsili demokrasi modeli çerçevesindeki kesim oluflturur. Bu kesim, yurttafllar n do rudan seçimi ile kamu görevlisi olma hüviyetini kazan rlar. Türkiye de seçilmifller içerisine, Cumhurbaflkan, Baflbakan, bakanlar, milletvekilleri, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, belediye baflkanlar, köy - mahalle muhtarlar, köy ihtiyar meclisi ve mahalle ihtiyar heyeti girer. Seçilmifllerin say sal olarak küçük kesimini ise yönetiflim modeli çerçevesinde, belirli süre için kamu iktidar n kullanmak üzere kamu makamlar taraf ndan seçilen kifliler oluflturur. Seçilmifllerin bu ikinci kesimi oluflturan kesimin birinci kesimden temel fark, birincilerin do rudan yurttafllar taraf ndan, ikinci kesimin ise yurttafllar de il, kamu makamlar taraf ndan seçilmesi noktas nda ortaya ç kmaktad r. Bu kifliler, belirli dönem için kamu görevlisi s fat n tafl rlar. Bunlara, düzenleyici kurul üyelerini, tahkim kurulu üyelerini örnek gösterebiliriz. Yükümlüler Yükümlüler, yasan n koydu u hükümler çerçevesinde, idare taraf ndan tek yanl zora dayal olarak belirli bir süre için kamu hizmetlerine kat lan kiflilerdir. Bu kifliler, maafl ya da ücret almaz, bunlara nakdi ya da ayni yard m yap labilir. Yükümlülerin kamu hizmetlerine yasal zor ile kat lmas, ayn zaman içerisinde cezai müeyyideleri de getirir. Bu hizmete kat lmama, cezai ifllemi gerektirir. Yükümlülük özünde yurttafll n bir sonucudur.

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

KAMU PERSONEL HUKUKU

KAMU PERSONEL HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2701 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1667 KAMU PERSONEL HUKUKU Yazar/Editör Prof.Dr. Onur Ender ASLAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2012/11 Karar Sayısı : 2012/104 Karar Günü : 5.7.2012 R.G. Tarih-Sayı : 13.10.2012-28440 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi İTİRAZIN

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 6 16 DEVLET MEMURLARI KANUNU Kavramlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Devlet Memurlarının

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 1- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37)

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37) 26 A ustos 2003 Tarihli Resmi Gazete Say : 25211 Harc rah Kanunu Genel Tebli i (Seri No:37) 31.7.2003 tarihli ve 4969 say Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De iklik Yap lmas na Dair Kanun 12.8.2003

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI Murat GÖKTAfi* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

*Ustalık Belgesi bu ad altında Türkiye de Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilir. Kanun ve yönetmeliklere göre kiģilere göre iģlem yapılır.

*Ustalık Belgesi bu ad altında Türkiye de Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilir. Kanun ve yönetmeliklere göre kiģilere göre iģlem yapılır. USTALIK BELGESĠ NASIL ALINIR? BELGE ALMAK ĠSTEĞĠ ĠLE MERKEZĠMĠZE MÜRACAATA GELĠRKEN EN SON MEZUN OLDUĞUNUZ OKULUN DĠPLOMA VEYA TASDĠKNAMESĠ ĠLE VARSA SGK VEYA BAĞKURLU ÇALIġMA SÜRELERĠNĠN EKSTRELERĠNĠ

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER Merdan ÇALIfiKAN* I- G R fi Genel kurul, kooperatiflerin en yetkili organ d r. Yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu ve di er organlar, kanuna ve anasözleflme

Detaylı

DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI

DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI 245 Dan fltay Dava Dairelerinin ve dari Dairenin Görev Paylafl m DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI Aç klama : Dan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA HAZIRLIK EL 11. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre resmî yazı nasıl tanımlanmıştır? A) Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

VERG YARGISI MEVZUATI

VERG YARGISI MEVZUATI SMMMO MEVZUAT SER S 4 VERG YARGISI MEVZUATI Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, 2006 SUNUfi Bask ve Cilt MART MATBAACILIK SANATLARI T C. VE SAN. LTD. fit. Mart

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2008 YILINDA 4857 SAYILI fi KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI VE T RAZ YOLU

2008 YILINDA 4857 SAYILI fi KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI VE T RAZ YOLU mali ÇÖZÜM 261 2008 YILINDA 4857 SAYILI fi KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI VE T RAZ YOLU Mehmet KOÇAK* I- G R fi fl Hukukunun ana ilkelerinden olan iflçiyi yarar na yorum ilkesi ekonomik olarak

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı