AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR"

Transkript

1 AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

2 Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde çalýþmalarý hala devam eden ve Solvency II olarak adlandýrýlan yeni, modern ve risk bazlý sermaye yeterliliði düzenlemeleridir. Birliðimizin de üyesi olduðu Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu (CEA) aracýlýðý ile oluþturulma çalýþmalarýna aktif þekilde katýldýðý Solvency II düzenlemeleri, Türk sigorta þirketlerini de önemli ölçüde etkileyecektir. Bu çerçevede, sektörümüzün Solvency II Projesiyle ilgili geliþmeleri takip edebilmesi ve yeni düzenlemelere þimdiden hazýrlanabilmesi amacýyla Birliðimizce bugüne kadar çok sayýda yayýn, toplantý ve seminer gerçekleþtirilmiþtir. Bu kapsamda, Temmuz 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafýndan Solvency II Direktif Taslaðýnýn yayýnlanmasýnýn ardýndan, Birliðimizce Solvency II Projesine iliþkin temel sorulara açýklýk getirmek ve geliþmelere iliþkin sektörümüzü bilgilendirmek üzere soru cevap þeklinde bir kitapçýk hazýrlanmýþtýr. Kitapçýðýn sektörümüz için faydalý olmasýný diliyorum. Saygýlarýmla, TÜRKÝYE SÝGORTA VE REASÜRANS ÞÝRKETLERÝ BÝRLÝÐÝ Erhan TUNÇAY Genel Sekreter

3 Editörün Notu Avrupa Birliði sigorta sektöründe Solvency I olarak adlandýrýlan mevcut sermaye yeterliliði düzenlemelerini temelden deðiþtirerek yerine kapsamlý düzenlemeler getiren ve çalýþmalarý halen devam eden yeni sermaye yeterliliði sistemine Solvency II denilmektedir. Solvency II, risk bazlý sermaye yeterliliði hesaplamasýna iliþkin nicel düzenlemeler, denetim ve kurumsal yönetime iliþkin nitel düzenlemeler ile kamuya ve denetçilere yapýlacak açýklamalarý kapsayan üç sütunlu bir sistemdir. Solvency II Direktif Taslaðý Avrupa Komisyonu tarafýndan 10 Temmuz 2007 tarihinde yayýmlanmýþ olup, uygulamanýn 2012 yýlýnda baþlamasý beklenmektedir. Avrupa Birliði müktesebatýna uyum süreci içindeki ülkemizde, önümüzdeki dönemde Solvency II gerekliliklerinin Türk sigorta þirketleri için de uygulanmasý beklendiðinden, Solvency II Projesi konusunda þirketlerimizin bilgilendirilmesi ve uyum çalýþmalarýna þimdiden baþlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. Bu çerçevede, Birliðimizce, Solvency II Projesinde gelinen son duruma iliþkin olarak, soru cevap þeklinde ve kolay anlaþýlabilir bir dille Avrupa Birliði Solvency II Projesi isimli bir kitapçýk hazýrlanmýþtýr. Kitapçýkta, Solvency II düzenlemelerinin amacý, faydalarý, her üç sütunda düzenlenen konular, Avrupa sigorta þirketlerine ve Türk sigorta sektörüne etkileri açýklanmaktadýr. Çalýþmamýzýn ilgili tüm çevrelere faydalý olmasýný dilerim. Saygýlarýmla, TÜRKÝYE SÝGORTA VE REASÜRANS ÞÝRKETLERÝ BÝRLÝÐÝ Erdinç YURTSEVEN Genel Sekreter Yardýmcýsý

4 ÝÇÝNDEKÝLER 1. Solvency Nedir? AB Sigorta Þirketlerinde Sermaye Yeterliliði Nasýl Hesaplanmaktadýr? Solvency II Projesi Nedir? Solvency II'ye Neden Ýhtiyaç Duyulmuþtur? Solvency II Projesinin Amaçlarý Nelerdir? Avrupa Sigorta Sektörünün Solvency II'den Temel Beklentileri Nelerdir? Solvency II'nin Faydalarý Nelerdir? a) Sigorta Þirketlerine Faydalarý...10 b) Sigortalýlara Faydalarý...10 c) Denetçilere Faydalarý...10 d) Genel Olarak Ekonomiye Faydalarý Solvency II'nin Kýsa Vadede Olasý Olumsuz Etkileri Nelerdir? Solvency II Hangi Þirketler Ýçin Uygulanacaktýr? Solvency II Düzenlemeleri Nasýl ve Kimler Tarafýndan Yapýlacaktýr? Solvency II Projesi Hangi Aþamadadýr? Solvency II Direktif Taslaðý Hangi Direktifleri Yürürlükten Kaldýrmaktadýr? Solvency II Direktif Taslaðý Hangi Konularý Kapsamaktadýr? Solvency II Nasýl Bir Sistem Öngörmektedir? Risk Bazlý Ekonomik Model Nedir? a) Bütünlükçü Bilanço Yaklaþýmý...19 b) Risk Çeþitlendirme...19 c) Risk Azaltma...20

5 16. SCR Nedir? Nasýl Hesaplanacaktýr?...20 a) Standart Formül...21 b) Ýç Model MCR Nedir? Nasýl Hesaplanacaktýr? Özsermayeye Ýliþkin Kurallar Nelerdir? Teknik Karþýlýklara Ýliþkin Kurallar Nelerdir? Solvency II Þirketlerin Bulunduracaklarý Varlýk Türlerine Limit Getirecek mi? Denetim Süreci Nedir? Denetim Kurumlarý Þirketlere Ek Sermaye Zorunluluðu Getirebilir mi? Sigorta ve Reasürans Gruplarýnýn Denetimi Nasýl Gerçekleþtirilecektir? Kurumsal Yönetim Sistemi Hangi Konularý Ýçermektedir? Açýklama Gereklilikleri Neleri Ýçermektedir? CEA'nýn Solvency II Direktif Taslaðý ile ilgili Çekinceleri Nelerdir? Solvency II Þirketlerin Bulundurmasý Gereken Sermaye Miktarýný Etkileyecek mi? Solvency II Þirketlerin Kredi Notunu Etkileyecek mi? Solvency II Þirketlerin Organizasyon Yapýsýný Etkileyecek mi? Solvency II'nin Þirketlere Ýdari Maliyeti Olacak mý? Solvency II Þirketlerin Ürün Arzýný ve Fiyatlandýrmasýný Etkileyecek mi? Solvency II Þirket Baþarýsýzlýklarýný Tamamen Önleyebilecek mi? Solvency II Merkezi Avrupa Birliði Dýþýnda Bulunan Üçüncü Ülke Sigorta Þirketlerini Etkileyecek mi? Solvency II Türkiye'yi Nasýl Etkileyecek? Solvency II ile Ýlgili Faydalý Linkler Hangileridir? Kaynakça... 39

6 1. Solvency Nedir? Türkçeye sermaye yeterliliði, mali yeterlilik veya yükümlülük karþýlama yeterliliði olarak çevrilen solvency, bir sigorta veya reasürans þirketinin varlýk deðerinin yükümlülüklerini karþýlayabilecek yeterlilikte olduðunu gösteren, diðer bir ifadeyle þirketin mali yapýsýnýn sigortalýlara karþý yükümlülüklerini karþýlayabilecek ölçüde güçlü olup olmadýðý hakkýnda bilgi sunan bir sistemdir. Bu itibarla, þirketlerin üstlendiði yükümlülüklerle orantýlý olarak sermaye bulundurma þartý getiren bir uygulama olup, bu uygulamayla þirketlerin borçlarýný karþýlama kabiliyetine sahip olup olmadýðý ölçülmektedir. Solvency sisteminin amacý sigorta ve reasürans þirketlerinin finansal açýdan güçlü olmasýný saðlamak ve özellikle zor dönemlerde (örneðin büyük kayýplara yol açan olaylarýn veya ekonomik krizlerin meydana geldiði zamanlarda) saðlýklý þekilde faaliyetlerini yürütebilmelerini saðlamaktýr. Böylece hem tüketiciler hem de þirketler korunmuþ ve bir bütün olarak finansal sistemin istikrarý saðlanmýþ olacaktýr. 2. AB Sigorta Þirketlerinde Sermaye Yeterliliði Nasýl Hesaplanmaktadýr? düzenlemeler, 2002 yýlýnda yayýnlanan ve hayat branþýyla ilgili tüm direktifleri tek bir Direktifte toplayan 2002/83/EC sayýlý Hayat Sigortasý Direktifine dahil edilmiþtir. Buna göre, AB hayat þirketlerinde sermaye yeterliliði, matematik karþýlýklar ve risk sermayesi üzerinden yapýlan hesaplamalarýn toplamýna eþittir. 6 Avrupa Birliði sigorta sektöründe sermaye yeterliliði, hayat ve hayat-dýþý þirketler için farklý yöntemlerle hesaplanmaktadýr. Hayat sigortasý þirketleri: Avrupa Birliði'nde hayat branþýnda sermaye yeterliliði ile ilgili ilk düzenleme, hayat sigortacýlýðýna iliþkin 1979 yýlýnda çýkartýlan 79/267/EEC sayýlý Direktif çerçevesinde yapýlmýþ olup, söz konusu Direktifte yer alan sermaye yeterliliðine iliþkin düzenlemeler, 2002/12/EC sayýlý Direktifle deðiþtirilmiþtir. Daha sonra söz konusu Hayat dýþý sigorta þirketleri: Avrupa Birliði'nde hayat dýþý branþlarda sermaye yeterliliði ile ilgili ilk düzenleme, hayat dýþý sigortacýlýða iliþkin 1973 yýlýnda çýkarýlan 73/239/EEC sayýlý Direktifle yapýlmýþtýr. Söz konusu Direktifte yer alan sermaye yeterliliðine iliþkin düzenlemeler, 2002 yýlýnda yayýnlanan hayat dýþý sigorta þirketlerinin sermaye yeterliliðine iliþkin 2002/13/EC sayýlý Direktifle deðiþtirilmiþtir. Buna göre, Avrupa Birliði'nde hayat dýþý þirketlerde sermaye yeterliliði, prim esasýna ve hasar esasýna göre yapýlan hesaplamalar sonucunda elde edilen sonuçlarýn yüksek olanýna eþittir.

7 3. Solvency II Projesi Nedir? Avrupa Birliði sigorta sektöründe halen uygulanmakta olan sermaye yeterliliði düzenlemeleri Solvency I olarak adlandýrýlmakta olup, bu düzenlemelerin zayýf noktalarýný dikkate almak suretiyle sistemi temelden deðiþtirerek yerine daha kapsamlý düzenlemeler getirecek olan yeni sisteme ise Solvency II denilmektedir. Mesleki Emeklilik Denetçileri Komisyonu (CEIOPS) tarafýndan yayýnlanacak rehberlerden ve tüm bu kurallarla uyumlu olmak koþuluyla sermaye yeterliliði hesaplamasýna iliþkin olarak bizzat þirketler tarafýndan belirlenebilecek modellerden (tam veya kýsmi iç model) oluþmaktadýr. Yeni sistem, risk bazlý sermaye yeterliliði hesaplamasý, denetim ve piyasa disiplini konularýný kapsayan 3 sütunlu bir yapýdan oluþacaktýr. Solvency II, sistemin ana çerçevesini belirleyen ve kural bazlý deðil ilke bazlý düzenlemeler öngören bir Direktifin yaný sýra, uygulamaya iliþkin teknik detaylarla ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafýndan yayýnlanacak düzenlemelerden, denetimle ilgili olarak Avrupa Sigorta ve 4. Solvency II'ye Neden Ýhtiyaç Duyulmuþtur? Avrupa Birliði'nde mevcut sermaye yeterliliði düzenlemelerinin aþaðýda belirtilen zayýf noktalarý nedeniyle yetersiz kalmasý üzerine Solvency II olarak adlandýrýlan yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmuþtur: Riskleri dikkate almamasý: Avrupa Birliði'nde ilk sermaye yeterliliði düzenlemelerinin yürürlüðe girdiði 1970'lerin baþýndan bu yana risk yönetimi önemli bir ilerleme kaydetmiþ ve birçok büyük þirket sofistike risk yönetimi sistemleri geliþtirmiþtir. Ayrýca, bir yandan yeni ürünlerin doðmasý ile yeni riskler ortaya çýkarken bir yandan da risk azaltýcý tedbirler geliþtirilmeye baþlanmýþtýr. Ancak, yürürlükteki sistem risk bazlý olmayýp, piyasa, kredi ve faaliyet riski gibi bazý önemli riskleri hesaba katmamaktadýr. Mevcut sistem, geçmiþ verileri kullanan statik hesaplamalara dayalý olup, gelecekte oluþmasý muhtemel riskleri dikkate almamaktadýr. Sigortalýlarý yeterince koruyamamasý: Mevcut sistemde risklerin dikkate alýnmamasý, sigorta þirketlerinin kendi risklerini yeterli derecede yönetmelerini ve risk yönetimlerini geliþtirmelerini teþvik etmemektedir. Mevcut sistem, þirketlerin mali bünye zafiyetine düþmeksizin yükümlülükleriyle uyumlu sermaye miktarýnýn belirlenmesini saðlayamadýðý gibi, denetçilerin þirketlere zamanýnda müdahalesine de imkan vermemektedir. Bu nedenle, yürürlükteki sistem þirket baþarýsýzlýklarýný önlemede yetersiz kalmakta ve sigortalýlarý yeterince koruyamamaktadýr. 7

8 Tek sigorta piyasasýnýn düzgün iþlemesini saðlayamamasý: Birçok üye ülke AB çapýnda uygulanan sermaye yeterliliðine iliþkin mevcut asgari gereklilikleri yetersiz bularak kendi reformlarýný gerçekleþtirmiþ ve böylece her üye ülkede hem sermaye yeterliliði hesaplamasýna hem de denetime iliþkin birbirinden farklý kurallar ortaya çýkmýþtýr. Bu durum, gerek AB sigorta þirketleri gerekse sigortalýlar için maliyetleri önemli ölçüde artýrmakta, AB içindeki rekabeti engellemekte, gruplarýn etkin ve zamanýnda denetlenmesini saðlayamamakta ve Tek Pazarýn düzgün ve saðlýklý þekilde iþlemesinin önünde önemli bir engel teþkil etmektedir. 8 Uluslararasý düzenlemeler ve diðer sektörlerdeki düzenlemelerle uyumlu olmamasý: Kredi derecelendirme kuruluþlarý ile Uluslararasý Sigorta Denetçileri Birliði (IAIS) ve Uluslararasý Aktüerya Birliði (IIA) gibi uluslararasý kuruluþlarýn sermaye yeterliliði sisteminin güncellenmesine iliþkin çalýþmalarý risk bazlý ekonomik yaklaþým öngörmekte olup, AB nin mevcut sermaye yeterliliði sistemi güncel yaklaþýmlarýn gerisinde kalmýþtýr. Ayrýca, Basel II yürürlüðe girmiþ ve 2006/48/EC ve 2006/49/EC sayýlý Direktiflerle bankalar için risk bazlý sermaye yeterliliði sistemine geçilmiþtir. Uluslararasý ve sektörler arasý bu uyum eksikliði AB sigorta þirketlerinin rekabet gücüne zarar vermektedir.

9 5. Solvency II Projesinin Amaçlarý Nelerdir? Genel Amaçlar Özel Amaçlar Operasyonel Amaçlar AB sigorta piyasalarýnýn bütünleþmesini artýrmak Sigortalýlarýn daha fazla korunmasýný saðlamak AB sigorta þirketlerinin rekabet gücünü artýrmak Daha iyi düzenlemeyi teþvik etmek Risk yönetimini geliþtirmek Denetim alanýnda uyumu artýrmak Sektörler arasý uyumu saðlamak Sermayenin daha iyi daðýlýmýný saðlamak Uluslararasý düzenlemelere uyum saðlamak Þeffaflýðý artýrmak Sigorta Direktiflerini tek çatý altýnda toplamak Teknik karþýlýklarýn hesaplamasýný uyumlaþtýrmak Küçük ve orta ölçekli þirketler için orantýlý düzenlemeler getirmek Raporlama alanýnda uyumu artýrmak Deðerleme ve raporlama kurallarýný IASB, IAIS ve IAA kurallarýyla uyumlu hale getirmek 6. Avrupa Sigorta Sektörünün Solvency II'den Temel Beklentileri Nelerdir? Avrupa sigorta sektörünü temsil eden ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði dahil 33 ulusal sigorta birliðinin üyesi olduðu Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu (CEA), sektörün Solvency II düzenlemelerine iliþkin temel beklentilerini þu þekilde sýralamaktadýr: Sigorta þirketlerinin karþý karþýya kaldýðý temel riskleri dikkate almasý Sigortalýlarý güçlü ve etkin þekilde korumasý Tam ve kýsmi iç modeller geliþtirerek ve risk azaltma ve risk transfer metotlarýný daha çok kullanarak, sigorta þirketlerinin daha iyi bir risk yönetimi yapmasýný saðlamasý Risk bazlý ekonomik yaklaþým çerçevesinde tüm varlýklarýn ve yükümlülüklerin mümkün olduðunca gerçek ekonomik deðerleriyle ölçülmesi Hem küçük þirketlere hem de büyük gruplara uyacak þekilde, orantýlý ve risk bazlý bir denetim sistemi öngörmesi 9

10 Sigorta þirketlerinin yasal þekli, büyüklüðü veya kurulduðu ülkeye bakýlmaksýzýn tüm tüketicileri korumak üzere AB Tek Sigorta Piyasasýnda daha fazla uyumlaþtýrýlmýþ bir denetim sistemi öngörmesi Gereksiz düzenlemeleri ortadan kaldýrarak ve büyük sigorta gruplarý için ana denetçi uygulamasý getirerek AB sigorta þirketlerinin küresel piyasalarda rekabet gücünü artýrmasý 7. Solvency II'nin Faydalarý Nelerdir? a) Sigorta Þirketlerine Faydalarý: Risk bazlý sermaye yaklaþýmý sayesinde en uygun sermaye yeterliliðinin belirlenmesi Sermaye yeterliliði hesaplamasýna iliþkin belirlenecek standart formül sayesinde sermaye yeterliliðinin çok az ekstra maliyetle hesaplanabilmesi Etkin risk yönetimi uygulamalarýnýn benimsenmesi Baþta yatýrýmlara iliþkin kýsýtlamalar olmak üzere gereksiz yasal kýsýtlamalarýn kaldýrýlmasý Karþýlanabilir risk özelliklerine sahip ve kiþiye özel yeni ürünler yaratýlmasý Sigorta ürünlerinin riske uygun þekilde fiyatlandýrýlmasý Mali zayýflýklara karþý erken müdahale yapýlabilmesi Þeffaflýðýn artmasý Daha profesyonel ve rekabetçi bir yapýnýn oluþmasý b) Sigortalýlara Faydalarý: Sigorta þirketlerinin mali bünye zafiyetine düþme olasýlýðýnýn azaltýlmasý sayesinde sigortalýlarýn daha fazla korunmasý Daha iyi risk yönetimi, düzgün fiyatlandýrma, etkin denetim ve risk bazlý ekonomik model sayesinde sigortalýlarýn sigorta ürünlerine olan güveninin artmasý Ürün çeþitliliði ve fiyatlandýrmada yaþanan iyileþmeler sayesinde sigortalýlarýn daha fazla ürüne daha ucuz fiyatlarla eriþebilmesi c) Denetçilere Faydalarý: Daha iyi denetim yapabilecek araçlara kavuþmalarý ve þirketlerin karþýlaþtýklarý risklerin tümünü kapsamlý bir þekilde inceleyebilmeleri Zamanýnda harekete geçerek etkin denetim yapabilmeleri Sigorta gruplarýnýn daha etkin þekilde denetlenmesi Denetim kurumlarý arasýnda iþbirliði ve uyumun artmasý 10

11 d) Genel Olarak Ekonomiye Faydalarý: Sigorta sektörünün kurumsal bir yatýrýmcý gibi davranmasý sonucunda, sektörün ve genel olarak AB ekonomisinin sermaye edinme maliyetlerinin düþmesi Düzenlemelerin ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirilmesi sayesinde genel olarak AB ekonomisinde daha iyi bir sermaye daðýlýmýna katkýda bulunulmasý Ekonomide riskin ve sermayenin daha verimli daðýlmasý sayesinde orta ve uzun vadede mali istikrarýn saðlanmasýna katkýda bulunulmasý %10 %5 %10 %8 %25 %17 %25 Diðer Daha Ýyi Risk Yönetimi Daha Fazla Risk Odaklý Ýhtiyat Kurallarýnýn ve Denetim Uygulamalarýnýn Daha Fazla Uyumlaþtýrýlmasý Finansal Kaynaklarýn Daha Ýyi Daðýtýlmasý Sigorta Gruplarýnýn Daha Ýyi Denetlenmesi Sigortalýlarýn Daha Fazla Korunmasý Kaynak: Avrupa Komisyonu anketi, Solvency II nin Getirdikleri, Haziran

12 8. Solvency II'nin Kýsa Vadede Olasý Olumsuz Etkileri Nelerdir? Ýlk uygulama maliyetleri: Modern risk yönetim sistemlerini ve risk bazlý sermaye yeterliliði hesaplamasýný henüz uygulamaya baþlamayan þirketler için bazý maliyetler ortaya çýkacaktýr. Ancak uzun vadede beklenen faydalar, bu maliyetleri aþacaktýr. Bazý sigorta ürünlerinin sunulamamasý: Riskler gerçek ekonomik maliyetlerini yansýtacaðýndan, hasar oluþma ihtimali uzun vadede devam eden sigorta branþlarýnda (long tail) daha fazla sermaye bulundurmak gerekecektir. Bu durum, kýsa vadede bazý sigorta türlerinin sigortalanabilirliðini azaltacaktýr. Ancak, sigorta þirketleri uzun vadede risk azaltma teknikleri kullanarak, yenilikçi ürünler sunarak veya fiyatlarda ayarlamaya giderek bu durumu aþacaktýr. Bazý sigorta ürünlerinde fiyat artýþý: Þirketler fiyatlandýrmada þeffaflýk ve kamuya daha fazla açýklama gerekliliði nedeniyle, bir ürün veya ürün grubundaki zararýn diðer ürün veya ürün grubundaki karla dengelenmesi (cross-subsidisation) uygulamasýný sýnýrlayabilirler. Bu nedenle özellikle zarar eden bazý sigorta ürünlerinin fiyatlarýnýn artmasý beklenebilir. Yatýrýmlarýn etkilenmesi: Piyasa riskleriyle orantýlý olarak sermaye bulundurulmasý gerekeceðinden, yeni sistem þirketlerin yatýrým stratejilerini etkileyebilir. Þirketler, aktif ve pasiflerini daha iyi eþleþtirmek için portföylerini yeniden düzenlemeye karar verebilir ve daha fazla sermaye gerektiren hisse senetleri gibi varlýklarýn yerine devlet iç borçlanma senetlerine yönelebilirler. Bu durum kýsa vadede AB hisse senedi piyasalarýný etkileyebilir. Aþýrý Konsolidasyon: Yatýrýmlarda çeþitlendirmeyi etkin þekilde uygulayan þirketler veya gruplar, çeþitlendirmeyi çok fazla uygulamayan þirketlere oranla daha az sermaye bulundurabilecektir. Bu durum, Solvency II sisteminin temel ilkeleriyle uyumlu olmasýna ve sigortalýlarýn daha az korunmasý anlamýna gelmemesine karþýn, AB sigorta piyasalarýndaki konsolidasyon eðilimini hýzlandýrabilir ve küçük ve orta ölçekli sigorta þirketlerinin üzerinde zaten var olan rekabet baskýsýný daha da artýrabilir. %9 %12 %26 %9 %8 %8 %10 %9 %9 Küçük þirketler için maliyetlerin artýþý Sigorta sektöründe aþýrý konsolidasyon Bazý sigorta ürünlerinin sunulamamasý Ýþlerin AB dýþýna kaçýþý Diðer Büyük þirketler için maliyetlerin artýþý Sigorta ürünlerinin fiyatlarýnýn artmasý Sigortalama iþlemlerinin azalmasý Þirketlerin daha az sermaye yatýrýmý yapmasý 12 Kaynak: Avrupa Komisyonu anketi, Solvency II nin Olumsuzluklarý, Haziran 2006

13 9. Solvency II Hangi Þirketler Ýçin Uygulanacaktýr? Solvency II, ne þekilde kurulduðuna bakýlmaksýzýn, yýllýk prim büyüklüðü 5 milyon Euro'nun üzerinde olan tüm sigorta ve reasürans þirketleri için uygulanacaktýr. Yýllýk prim büyüklüðü 5 milyon Euro'nun altýnda kalan þirketler ise istedikleri takdirde yeni düzenlemeleri uygulayabilecektir. Ancak, bir þirket üst üste üç yýl 5 milyon Euro'luk sýnýrý geçerse, dördüncü yýldan itibaren Direktif hükümlerini zorunlu olarak uygulamaya baþlayacaktýr. Solvency II, 2003/41/EC sayýlý mesleki emeklilik fonlarý Direktifi kapsamýndaki emeklilik fonlarý için uygulanmayacaktýr. 10. Solvency II Düzenlemeleri Nasýl ve Kimler Tarafýndan Yapýlacaktýr? Solvency II'ye iliþkin yasal düzenlemeler, Finansal Hizmetler Eylem Planý (FSAP) çerçevesinde yasal düzenlemelerin daha hýzlý ve etkin þekilde çýkarýlmasý amacýyla oluþturulan ve Lamfalussy Süreci olarak bilinen yönteme göre yapýlacaktýr. Buna göre Solvency II'ye iliþkin yasal mevzuat sýrasýyla þu 4 aþamada tamamlanacaktýr: Aþama 1: Ana çerçeveyi çizen ve ilke bazlý düzenlemeler içeren Solvency II Direktif Taslaðý Avrupa Komisyonu tarafýndan ilgili tüm taraflarýn görüþleri alýnarak önerilmiþtir. Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Konseyi ortak karar alma prosedürüyle (codecision) Direktifi yasalaþtýracaktýr. Aþama 2: Taslak Direktifin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyine sunulmasýnýn hemen ardýndan, Avrupa Komisyonu, ilgili tüm taraflarýn görüþlerini toplayarak ve Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Komitesi'nin (EIOPC) onayýný alarak Direktifin uygulanmasýyla ilgili ayrýntýlý teknik düzenlemelere baþlamýþtýr. Aþama 3: Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Denetçileri Komitesi (CEIOPS), denetim süreciyle ilgili rehberler geliþtirerek, yeni sistemin tüm üye ülkelerde yeknesak þekilde uygulanmasýný saðlayacaktýr. Aþama 4: Avrupa Komisyonu yasal düzenlemelerin ulusal mevzuatlara düzgün þekilde aktarýlýp aktarýlmadýðýný ve üye devletlerin uygulamalarýnýn Direktife uygun olup olmadýðýný sürekli olarak denetleyecektir. 13

14 Aþama 1 Aþama 2 Solvency II - Lamfalussy Süreci Nedir? Neyi Kapsýyor? Kim Oluþturuyor? Kim Karar Alýyor? Avrupa Genel ilkeler Avrupa Komisyonu Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Solvency II Çerçeve Direktif Uygulamaya iliþkin düzenlemeler Ayrýntýlý teknik düzenlemeler Avrupa Komisyonu Denetim süreci Denetim Aþama 3 için rehberler, yol CEIOPS Standartlarý gösterici ilkeler Düzenlemelere Aþama 4 Deðerlendirme Avrupa Komisyonu uyumun izlenmesi Avrupa Komisyonu (EIOPC onayýyla) CEIOPS Avrupa Komisyonu 11. Solvency II Projesi Hangi Aþamadadýr? Avrupa Birliði'nde 2004 yýlýndan bu yana, sektördeki ilgili kurum ve kuruluþlarýn da katkýlarýyla devam eden çalýþmalar neticesinde, Projenin en önemli aþamasý sayýlan Direktif Taslaðý Avrupa Komisyonu tarafýndan 10 Temmuz 2007 tarihinde yayýmlanmýþtýr. Sigorta ve Reasürans Faaliyetlerine Baþlanmasýna ve Bu Faaliyetlerin Yürütülmesine Ýliþkin COM (2007) 361 sayýlý Direktif Taslaðý, ortak karar alma prosedürüyle onaylanmak üzere Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'na sunulmuþtur. Solvency II Direktifi olarak bilinen Taslaða tüm Avrupa Birliði dillerinde aþaðýda yer alan linkten ulaþýlabilmektedir: erv.do?uri=celex:52007pc0361:en:not Taslaðýn Konseyde ve Parlamentoda gerekli görülen deðiþikliklerin yapýlmasýndan sonra onaylanarak, 2012 yýlýndan itibaren uygulanmaya baþlanmasý öngörülmektedir. Bu süre zarfýnda, uygulamaya iliþkin teknik ve ayrýntýlý düzenlemeler ise (aþama 2 ve aþama 3 düzenlemeler) Avrupa Komisyonu ve CEIOPS tarafýndan önümüzdeki yýllarda belirlenecektir. 14

15 12. Solvency II Direktif Taslaðý Hangi Direktifleri Yürürlükten Kaldýrmaktadýr? Solvency II Direktifi olarak bilinen Sigorta ve Reasürans Faaliyetlerine Baþlanmasý ve Bu Faaliyetlerin Yürütülmesi isimli Direktif Taslaðýnda, isminden de anlaþýlacaðý üzere sadece sermaye yeterliliðine iliþkin düzenlemeler bulunmamakta, ayný zamanda birçok Direktifte konsolidasyona gidilmektedir. Taslak, sermaye yeterliliðine iliþkin yeni düzenlemelere gitmenin yaný sýra, bugüne kadar hayat ve hayat-dýþý sigortacýlýk, reasürans, sigorta gruplarý ve tasfiye ile ilgili 13 adet Direktifi ve bu Direktifleri deðiþtiren çok sayýda Direktifi yürürlükten kaldýrarak tek çatý altýnda toplamaktadýr. Bugüne kadar çok sayýda deðiþikliðe de uðramak suretiyle farklý farklý Direktiflerle düzenlenen birçok konunun daha sade ve birbiriyle uyumlu bir þekilde tek bir Direktifte toplanmasý okumayý ve anlamayý kolaylaþtýracaktýr. Sermaye yeterliliði düzenlemeleriyle ilgili olanlar hariç olmak üzere özüne dokunmadan Solvency II Direktif Taslaðýna aktarýlan 13 adet Direktif þunlardýr: 64/225/EEC sayýlý Direktif: Reasürans ve retrosesyon alanlarýnda yerleþme ve hizmet sunma serbestisine yönelik kýsýtlamalarýn kaldýrýlmasýna iliþkin 25 Þubat 1964 tarih ve 64/225/EEC sayýlý Konsey Direktifi (Avrupa Birliði Resmi Gazetesi P 056, , s ) 73/239/EEC sayýlý Direktif: Hayat dýþý sigortacýlýk faaliyetlerine baþlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkýnda 24 Temmuz 1973 tarih ve 73/239/EEC sayýlý Birinci Konsey Direktifi (Avrupa Birliði Resmi Gazetesi L 228, , s. 3-19) 73/240/EEC sayýlý Direktif: Hayat dýþý sigorta iþlerinde þirket kurma serbestisine konulan kýsýtlamalarýn kaldýrýlmasý hakkýnda 24 Temmuz 1973 tarih ve 73/240/EEC sayýlý Konsey Direktifi (Avrupa Birliði Resmi Gazetesi L 228, , s ) 76/580/EEC sayýlý Direktif: Hayat dýþý sigortacýlýk faaliyetlerine baþlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkýndaki 73/239/EEC sayýlý Birinci Konsey Direktifinde deðiþiklik yapan 29 Haziran 1976 tarih ve 76/580/EEC sayýlý Konsey Direktifi (Avrupa Birliði Resmi Gazetesi L 189, , s ) 78/473/EEC sayýlý Direktif: Topluluk düzeyinde koasürans alanýndaki kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkýnda 30 Mayýs 1978 tarih ve 78/473/EEC sayýlý Konsey Direktifi (Avrupa Birliði Resmi Gazetesi L 151, , s ) 84/641/EEC sayýlý Direktif: Hayat sigortasý dýþýnda kalan sigortacýlýk faaliyetine baþlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonuna iliþkin 73/239/EEC sayýlý Birinci Konsey Direktifini, özellikle seyahat sigortasýna yönelik olarak tadil eden 84/641/EEC sayýlý Konsey Direktifi (Avrupa Birliði Resmi Gazetesi L 339, , s ) 87/344/EEC sayýlý Direktif: Hukuksal koruma sigortasýna iliþkin 22 Haziran 1987 tarih ve 87/344/EEC sayýlý Konsey Direktifi (Avrupa Birliði Resmi Gazetesi L 185, , s ) 15

16 88/357/EEC sayýlý Direktif: 73/239/EEC sayýlý Konsey Direktifinde, hayat dýþý sigortacýlýk alanýnda hizmet sunma serbestisinin etkin kullanýmýnýn saðlanmasýna iliþkin deðiþiklik yapan 22 Haziran 1988 tarih ve 88/357/EEC sayýlý Ýkinci Konsey Direktifi (Avrupa Birliði Resmi Gazetesi L 172, , s. 1-14) 92/49/EEC sayýlý Direktif: Hayat dýþý sigortacýlýk iþlemlerine iliþkin kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu ve 73/239/EEC ile 88/357/EEC sayýlý Direktiflerde deðiþiklik yapýlmasý hakkýnda 18 Haziran 1992 tarih ve 92/49/EEC sayýlý Konsey Direktifi (Üçüncü Hayat Dýþý Sigorta Direktifi) (Avrupa Birliði Resmi Gazetesi L 228, , s. 1-23) 98/78/EC sayýlý Direktif: Bir sigortacýlýk grubundaki sigorta þirketlerinin tamamlayýcý denetimi hakkýnda 27 Ekim 1998 tarih ve 98/78/EC sayýlý Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Avrupa Birliði Resmi Gazetesi L 330, , s. 1-12) 2001/17/EC sayýlý Direktif: Sigorta þirketlerinin yeniden yapýlandýrýlmasý ve tasfiyesine iliþkin 19 Mart 2001 tarih ve 2001/17/EC sayýlý Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Avrupa Birliði Resmi Gazetesi L 110, , s ) 2002/83/EC sayýlý Direktif: Hayat sigortasý ile ilgili 5 Kasým 2002 tarih ve 2002/83/EC sayýlý Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Avrupa Birliði Resmi Gazetesi L 345, , s. 1-51) 2005/68/EC sayýlý Direktif: Reasürans ile ilgili 16 Kasým 2005 tarih ve 2005/68/EC sayýlý Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Avrupa Birliði Resmi Gazetesi L 323, , s.1-50) 13. Solvency II Direktif Taslaðý Hangi Konularý Kapsamaktadýr? Direktif Taslaðý 6 baþlýk, 321 madde ve 7 Ekten oluþmaktadýr: 1. Baþlýk: Sigorta ve Reasürans Faaliyetlerine Baþlanmasý ve Bu Faaliyetlerin Yürütülmesine Ýliþkin Genel Kurallar (Md ) - 1. Bölüm: Konu, Amaç ve Tanýmlar (Md.1-13) - 2. Bölüm: Faaliyete Baþlama (Md ) - 3. Bölüm: Denetim Kurumlarý ve Genel Kurallar (Md ) - 4. Bölüm: Faaliyetlerin Sürdürülmesine Ýliþkin Koþullar (Md ) - 5. Bölüm: Hayat ve Hayat Dýþý Faaliyetlerin Sürdürülmesi (Md ) - 6. Bölüm: Varlýklarýn ve Yükümlülüklerin Deðerlemesine Ýliþkin Kurallar, Teknik Karþýlýklar, Özsermaye, SCR, MCR ve Yatýrým Kurallarý (Md ) 16

17 - 7. Bölüm: Zor Durumdaki veya Düzensizlik Ýçindeki Sigorta ve Reasürans Þirketleri (Md ) - 8. Bölüm: Yerleþme Hakký ve Hizmetlerin Serbest Sunumu (Md ) - 9. Bölüm: Topluluk Sýnýrlarý Dahilinde Kurulu Olan Ancak Merkezi Topluluk Sýnýrlarý Dýþýnda Bulunan Sigorta ve Reasürans Þirketlerine Baðlý Þubeler (Md ) Bölüm: Üçüncü Ülke Kanunlarýna Tabi Olarak Yönetilen Ana Sigorta ve Reasürans Þirketlerinin Baðlý Þirketleri ve Satýn Aldýklarý Holdingler (Md ) 2. Baþlýk: Sigorta ve Reasüransa Ýliþkin Hükümler (Md ) - 1. Bölüm: Doðrudan Sigorta Sözleþmelerinde Uygulanacak Kurallar (Md ) - 2. Bölüm: Hayat Dýþý Sigortalara Ýliþkin Kurallar (Md ) - 3. Bölüm: Hayat Sigortasýna Ýliþkin Kurallar (Md ) - 4. Bölüm: Reasüransa Ýliþkin Kurallar (Md ) 3. Baþlýk: Bir Grubun Ýçinde Yer Alan Sigorta ve Reasürans Þirketlerinin Denetimi (Md ) - 1. Bölüm: Gruplarýn Denetimi: Tanýmlar, Kimlere Uygulanacaðý, Kapsamý ve Hangi Düzeyde Uygulanacaðý (Md ) - 2. Bölüm: Finansal Durum (Md ) - 3. Bölüm: Grup Denetimini Kolaylaþtýracak Önlemler (Md ) - 4. Bölüm: Üçüncü Ülkeler (Md ) - 5. Bölüm: Karma Faaliyette Bulunan Sigorta Gruplarý (Md ) 4. Baþlýk: Sigorta Þirketlerinin Tasfiyesi (Md ) - 1. Bölüm: Kapsam ve Tanýmlar (Md ) - 2. Bölüm: Yeniden Yapýlanma Önlemleri (Md ) - 3. Bölüm: Tasfiye Davalarý (Md ) - 4. Bölüm: Ortak Hükümler (Md ) 5. Baþlýk: Diðer Hükümler (Md ) 6. Baþlýk: Geçici ve Son Hükümler (Md ) - 1. Bölüm: Geçici Hükümler (Md ) - 2. Bölüm: Son Hükümler (Md ) Ekler - Ek 1: Hayat Dýþý Sigorta Branþlarý - Ek 2: Hayat Sigortasý Branþlarý - Ek 3: Þirketlerin Hukuki Yapýlarý - Ek 4: SCR Standart Formül - Ek 5: Hayat Dýþý Sigorta Branþlarýnýn Sýnýflandýrýlmasý - Ek 6: Yürürlükten Kaldýrýlan Direktifler ve Bunlarý Deðiþtiren Direktifler - Ek 7: Korelasyon Tablosu 17

18 14. Solvency II Nasýl Bir Sistem Öngörmektedir? Solvency II: 3 Sütunlu Sistem SOLVENCY II 1. SÜTUN Nicel düzenlemeler Sermaye yeterliliði hesaplamasý (MCR,SCR) Teknik karþýlýklar Özkaynaklar Yatýrýmlar 2. SÜTUN Nitel Düzenlemeler Denetim Kurumsal Yönetim ORSA 3. SÜTUN Piyasa Disiplini Kamuya açýklama Denetçilere raporlama GRUP DENETÝMÝ Solvency II Direktif Taslaðýnda Her 3 Sütunda Düzenlenen Konular Taslakta Düzenlenen Konu Madde no. Taslakta Düzenlenen Konu Madde no. Sütun 2: Denetim ve Kurumsal Yönetim Sütun 3: Denetçilere Raporlama ve Kamuya Açýklama Denetimin amacý ve ana ilkesi 27 ve 28 Denetim amaçlý bilgi 35 Seffaflýk ve hesap verilebilirlik 30 Kamuya açýklama Denetim yetkileri 34 Sütun 1: Nicel Gereklilikler Denetim inceleme süreci 36 Varlýk ve yükümlülük deðerlemesi 73 Sermaye ilavesi 37 Teknik karþýlýklar Yönetim organýnýn sorumluluðu 40 Özkaynaklar Kurumsal yönetim gereklilikleri 41 ve 42 SCR Risk Yönetimi 43 Standart formül Þirketin riskleriyle uyumlu sermaye 44 Ýç modeller yeterliliði deðerlendirmesi (ORSA) Dýþ kaynak kullanýmý 38 ve 48 MCR Portföy transferi 39 Yatýrýmlar Ýç kontrol 45 Mali bünye zafiyetindeki þirketler Ýç denetim 46 Gruplarýn Denetimi

19 15. Risk Bazlý Ekonomik Model Nedir? I. Sütunda düzenlenen risk bazlý ekonomik model (risk based economic model) sigorta þirketlerinin gerçek risk profillerini dikkate alarak daha doðru bir sermaye yeterliliði öngören bir modeldir. Bu modelde risk yönetiminin kalitesi ve her bir branþýn kendine has risk özellikleri de dikkate alýnacaktýr. Risk bazlý ekonomik modelde, bütünlükçü bilanço yaklaþýmý, risk azaltma, risk çeþitlendirme ve yükümlülüklerin risk azaltma kapasitesi (risk absorption capacity of the liabilities) dikkate alýnmaktadýr. özellikle finansal raporlarda yer alan yükümlülüklere odaklanýrken, Solvency II bilanço kalemlerinin tamamýnýn gerçek ekonomik deðerlerini yakalamayý hedefler. Böylece, Solvency II ile sadece yükümlülükler deðil bilançonun varlýk tarafý da dikkate alýnmaktadýr. a) Bütünlükçü Bilanço Yaklaþýmý: Bütünlükçü bilanço yaklaþýmý (total balance sheet approach), sigorta ve reasürans þirketlerinin sermaye yeterliliði sistemi çerçevesinde bulundurmasý gereken sermaye düzeyini belirlerken, bilançosunda yer alan tüm varlýk ve yükümlülüklerle bunlarýn etkileþimlerini dikkate almasýný öngörmektedir. Bilançoda yer alan tüm varlýklarýn ve yükümlülüklerin piyasa deðerleriyle tutulmasý esas olup, bunun mümkün olmadýðý durumlarda, bu varlýklara ve yükümlülüklere benzer baþka varlýklarýn ve yükümlülüklerin deðerleri veya piyasaya uyumlu deðerleme teknikleri kullanýlacaktýr. b) Risk Çeþitlendirme: Çeþitlendirme (diversification), risk artýran ya da tetikleyen olaylarýn birbirlerinden baðýmsýz olduðu varsayýmýyla, bütün risklerin ayný anda gerçekleþmesinin mümkün olmadýðý ilkesine dayanmaktadýr. Çok sayýda riski üstlenen bir sigorta þirketinden tüm risklerin ayný anda talep edilmesi imkansýzdýr. Bu nedenle þirketler, Solvency II sisteminde tüm riskler ayný anda gerçekleþecekmiþ gibi sermaye tutmaya gerek duymayacaklardýr. Bu yaklaþýma göre sermaye yeterliliði, varlýklarýn ve yükümlülüklerin piyasa deðerlerinin farkýdýr. Bu hesaplama yapýlýrken varlýklarýn ve yükümlülüklerin arasýndaki etkileþim, diðer bir ifadeyle varlýklarýn yükümlülükleri karþýlama kabiliyeti, risk azaltma ve risk çeþitlendirme dikkate alýnýr. Hem Solvency I hem de Solvency II, sermaye yeterliliðinin belirlenmesinde baþlangýç noktasý olarak sigorta þirketinin bilançosunu kullanýr. Ancak Solvency I 19

20 Risklerin çeþitlendirilmesi, ayný risk içinde çeþitlendirme, farklý riskler arasýnda çeþitlendirme, farklý branþlar arasýnda çeþitlendirme, farklý þirketler arasýnda çeþitlendirme ve farklý ülkeler arasýnda çeþitlendirme ile mümkün olabilir. Örneðin; motorlu taþýt ve gemi sigortalayan bir sigorta þirketi, motorlu taþýt ve gemi kazalarýndan sonra gelen tazminat taleplerinin birbiriyle baðlantýlý olmamasýný bekler. Ayný þekilde, büyük bir otomobil kazasý (sigortacýlýk riski) mali piyasalardaki bir çalkantýyla (finansal risk) ayný anda olmayacaktýr. c) Risk Azaltma: Her risk türü için kullanýlabilen risk azaltma (risk mitigation) teknikleri, etkin ve verimli bir risk yönetimi stratejisinin en önemli unsurlarýndan biridir. Solvency II sisteminde sermaye yeterliliði hesaplanýrken bu unsur da dikkate alýnacaktýr. En çok rastlanan risk azaltma yöntemi bir risk portföyünün kýsmen ya da tamamen bir reasürans þirketine devredilmesidir (retrosesyon). Sýkça kullanýlan baþka bir risk azaltma çeþidi finansal piyasa riskine karþý, mesela tahvil fiyatlarýndaki muhtemel bir düþüþe karþý, genelde büyük yatýrým bankalarýnýn saðladýðý hedging araçlarýyla yapýlan korumadýr. 16. SCR Nedir? Nasýl Hesaplanacaktýr? Son dönemlerde alternatif risk transferi (ART) yöntemleri olarak bilinen menkul kýymetleþtirme (risklerin bonolar vasýtasýyla sermaye piyasasýna aktarýlmasý) veya swaps (risk portföylerinin iki sigorta þirketi arasýnda deðiþ tokuþ edilmesi) gibi yeni ve yaratýcý risk azaltma yöntemleri de ortaya çýkmýþtýr. 20 Hedef sermaye olarak da tanýmlanan SCR (Solvency Capital Requirement), bir sigorta þirketinin beklenmedik ancak önemli boyuttaki kayýplarýnýn karþýlanmasýna yardýmcý olacak ve poliçe sahipleriyle lehtarlara makul bir güvence saðlayacak düzeydeki sermaye miktarýný ifade eder. SCR, Solvency II sisteminde sermaye yeterliliði hesaplamasý için belirlenen iki seviyeden (SCR ve MCR) yüksek olanýdýr. Þirketler SCR'yi karþýlamak üzere, seçilmesine izin verilen oranda özsermaye kalemi (eligible own funds) bulundurmalýdýr. SCR, Direktif Taslaðýnda genel çerçevesi çizilen ve daha sonra Avrupa Komisyonu tarafýndan ayrýntýlý olarak belirlenecek olan standart formül veya þirketin denetim kurumuna onaylatmak suretiyle kendisinin belirleyeceði iç model kullanýlarak hesaplanýr. SCR hesaplamasýnda þu temel ilkeler dikkate alýnacaktýr: Þirketin faaliyetlerini devamlý þekilde sürdüreceði varsayýlmalýdýr. Þirketin maruz kaldýðý rakamsal olarak ölçülebilir tüm risklerle mevcut iþlere iliþkin beklenmedik zararlar dikkate alýnmalýdýr.

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.

MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. SOLVENCY II HAYAT DIŞI VE SAĞLIK RİSKİ GÜNDEM : I. Komite Çalışmaları II. Solvency II Nedir? III. Risk Türleri IV.HayatDışıveSağlıkRiski V. Hayat Dışı ve Sağlık Riskinin Ölçülmesi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008

SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008 SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar Amaç ve kapsam 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayýlý Sigortacýlýk Kanununun

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

GÜNDEM : Sayısal Etki Çalışması (SEÇ) II. Best Estimate (En İyi Tahmin) Kavramı III. Solvency II Sisteminde Tanımlanan Riskler ve Ölçüm

GÜNDEM : Sayısal Etki Çalışması (SEÇ) II. Best Estimate (En İyi Tahmin) Kavramı III. Solvency II Sisteminde Tanımlanan Riskler ve Ölçüm SOLVENCY II HAYAT DIŞI RİSKLER GÜNDEM : I. Sayısal Etki Çalışması(SEÇ) II. Best Estimate(En İyi Tahmin) Kavramı III. Solvency II Sisteminde Tanımlanan Riskler ve Ölçüm Yöntemleri IV. SEÇ 4 te Yapılanlar,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI. Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012

SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI. Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 Operasyonel Risk ve Sigortacılık 1. Aşırı düzenleme 16. Siyasi sarsıntı ve baskılar 2. Doğal afetler 17. Yeni riskleri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Operasyonel Risk ve Sigortacılık

Operasyonel Risk ve Sigortacılık SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 Operasyonel Risk ve Sigortacılık 1. Aşırı düzenleme 16. Siyasi sarsıntı ve baskılar 2. Doğal afetler 17. Yeni riskleri

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Yerel bilgi. Küresel güç. Local knowledge. Global power. 1

Yerel bilgi. Küresel güç. Local knowledge. Global power. 1 Yerel bilgi. Küresel güç. Local knowledge. Global power. 1 Gündem o o o o o AEGON grubu Solvency süreci Solvency II Temel Bilgiler 4. Sayısal Etki Çalışması Türkiye nin bulunduğu nokta Local knowledge.

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44 Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/2008 12:44 1. Ýþletmenin sahip olduðu ekonomik deðerler aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Gelirler B) Karlar C Varlýklar D) Sermaye

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Grant Thornton haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk. Sýrada ne var? UFRS Haberleri

Grant Thornton haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk. Sýrada ne var? UFRS Haberleri UFRS Haberleri International Ltd. UFRS ekibinin dönemsel olarak hazýrladýðý UFRS haber bültenine hoþ geldiniz. UFRS ile ilgili güncel, dikkat çekici konular ve geliþmeler International ýn ekibi tarafýndan

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Solvency II nin Şirketler Üzerindeki Etkileri ve Kritik Başarı Faktörleri. Talar Gül, PwC Şirket Ortağı. İstanbul, 13 Nisan 2011

Solvency II nin Şirketler Üzerindeki Etkileri ve Kritik Başarı Faktörleri. Talar Gül, PwC Şirket Ortağı. İstanbul, 13 Nisan 2011 Solvency II nin Şirketler Üzerindeki Etkileri ve Kritik Başarı Faktörleri Talar Gül, Şirket Ortağı İstanbul, 13 Nisan 2011 Solvency II. Solvency II Avrupa daki sigorta şirketlerini etkileyen gelmiş geçmiş

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler

Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler M. Serhat Yücel, FRM Solvency II Teknik İhtisas Komitesi Yerel bilgi. Küresel Güç. 1 Gündem o o o o Solvency II ve Tarihçesi Sayısal Etki Çalışmaları

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA 26 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28983 TEBLĠĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

MALÝ ANALÝZ DENEME SINAVI.KENDÝNÝZÝ SINAYIN Gönderen : caner - 02/12/ :43

MALÝ ANALÝZ DENEME SINAVI.KENDÝNÝZÝ SINAYIN Gönderen : caner - 02/12/ :43 MALÝ ANALÝZ DENEME SINAVI.KENDÝNÝZÝ SINAYIN Gönderen : caner - 02/12/2008 13:43 MALÝ ANALÝZ - 1.Dönen varlýklarýn toplam tutarý ile kýsa vadeli yabancý kaynaklarýn toplam tutarý arasýndaki farka ne ad

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Matrah Arttýrýmý

Matrah Arttýrýmý 2011-34 Matrah Arttýrýmý Sirküler2011/34Ýstanbul, 27.02.2011 Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Ýle Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve K Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı