ÇANAKKALE MUHAREBELER NDE LA MUHAREBELER MINING AND TUNNELLING IN THE GALLIPOLI CAMPAING

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE MUHAREBELER NDE LA MUHAREBELER MINING AND TUNNELLING IN THE GALLIPOLI CAMPAING"

Transkript

1 Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll (Bahar-Güz 2008, s.43-60) ÇANAKKALE MUHAREBELER NDE LA MUHAREBELER IM MINING AND TUNNELLING IN THE GALLIPOLI CAMPAING Murat KARATA Ara t rma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZET Eski bir Türk sava gelene i olan la m muharebeleri, Çanakkale Kara Sava lar esnas nda da yararlan lan bir yöntem olmu tur. Kara muharebelerinin ilk günlerinden itibaren sarp yamaçlar nedeni ile t kanan muharebeler, cepheyi siper sava lar n n ya and bir hale sokmu tur. Bu nedenle iki taraf kuvvetleri de bir ad m dahi atamaz duruma gelmi tir. Taarruzlar, büyük zayiatlara neden olan; fakat önemli bir ba ar sa layamayan faaliyetler olarak kalm t r. En ufak bir siperin ya da herhangi bir tahkimat n ele geçirilmesi çok önemli bir hale gelmi tir. Bu sebeplerle Türk birlikleri taraf ndan -tarihinde kale ku atmalar s ras nda kullan lan- la m patlatma yöntemi, kar siperleri elde etmek amac ile kullan lmaya ba lanm t r. Cephede ilk la m, May s 1915 tarihinde Bombas rtta patlat lm t r. Bu tarihten itibaren iki taraf kuvvetleri de s kça la m faaliyetlerinde bulunmu tur. Çanakkale Sava lar n n ilginç bir yönünü olu turan la m muharebeleri, günümüzde halen arazide görülebilen izler b rakm t r. Gelibolu Yar madas nda özellikle Boyun Noktas, K rm z s rt, Kanl s rt, Merkeztepe, Cesarettepesi, Kayac ka l, S ndere, Kerevizdere ve Kirte Deresinde bu izlere rastlamak mümkündür. Anahtar Kelimeler: La m, Çanakkale Sava lar, Bombas rt 43

2 SUMMARY The mine battles (unground war) which are an old turkish tradition, were an utilized method in Çanakkale land battles. The battles which are stopped due to stiff slopes from first days of land battles, put the front in a situation which are lived barricade campaigns. Therefore both side forces couldnt step. The attacts caused big battle casualties but they didnt show big success. It was very important to capture a front or a fortification. For this reason the mine exploding method- in its history was used in sieges of fortress- was used to capture front barricades by turkish troops. First mine at the front was exploded in Bombas rt on of may of From this date both side forces had been frequently in mine activities too. The mine battles which constitute an interesting side of Gallipoli Campaign, gave us traces which are still shown today. In Gallipoli peninsula especially in Boyun Noktas, K rm z s rt, Kanl s rt, Merkeztepe, Cesarettepesi, Kayac ka l, S ndere, Kerevizdere and Kitre Deresi finding these traces are possible. Key Words: Mining and tunneling, Gallipoli Campaign, Bombas rt Giri Çanakkale Kara Sava lar, ortalama sekiz buçuk ay sürmü tür. 18 Mart Bo az Sava n n ard ndan 25 Nisan 1915 tarihinde Kumkale, Seddülbahr ve Ar burnu bölgelerine ç karma yapan tilaf Devletlerine mensup askerler, bu süreçte bu bölgelerde tutunmaya çal m lard r. Kumkalede bar namayan Frans z birlikleri, iki gün sonra buray terk ederek, takviye kuvveti olmak suretiyle, Seddülbahr bölgesindeki ngiliz birliklerine kat lm lard r. Nitekim tilaf Devletlerine mensup askerler, 27 Nisandan itibaren, Seddülbahr ve Ar burnu bölgesinde tutunabildikleri gibi sava n sona erdi i 9 Ocak 1916 tarihine kadar bu iki bölgede kalmay ba arabilmi ler ve bu tarihte de tamimiyle çekilmi lerdir. ngiliz birliklerine mensup Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin 25 Nisan ak am nda Ar burnu bölgesinde elde ettikleri s n rlar, sava n sonuna kadar neredeyse hiç de i meden kalm t r. 26 Nisandan 6 A ustosa kadar geçen süreçte her iki taraf da -çe itli taarruzlar yapm olsa da- bir ad m bile geriye gitmemi lerdir. Buna neden olan iki taraf kuvvetlerinin kuvvet olarak birbirine denkli inin yan s ra arazinin kimi yerlerde sarpla mas d r. Bu bak mdan Gelibolu Yar madas ndaki sarp yamaçlarda muharebelerin t kand görülmü tür. Düz arazide ise muharebe alanlar n n kolayl kla yay ld gözlenmi tir. Örne in 6 A ustos 1915 tarihinde ikinci bir ç karma 44

3 harekat olarak de erlendirilebilecek olan Suvla ç karmas, önünde geni bir ova buldu u için 2-3 gün içerisinde çabucak yay lm ; fakat arazinin sarpla t mevkilerde t kan p kalm t r. Hakeza Ar burnu ç karmas n n ilk gününde zay f kuvvetlere kar ilerleme imkân bulan ngiliz birlikleri, kar lar nda mukavemet edecek kadar Türk kuvveti bulduklar nda bir ad m bile ilerleyemeyerek sarp arazide t kanm lard r. Buna ekten olan bir ba ka durum ise, ngiliz birliklerinin düz arazide yararlanabildikleri donanma ate inden sarp arazide mahrum olmas d r. Donanma topçusu için düz arazide aç k hedef olan Türk birliklerinin, sarp arazide yerlerinin ve konumlar n n tespiti net olarak mümkün de ildir. Buna paralel olarak, Türk birliklerinin denize yak n yamaçlarda muharebe etmesi de donanma ate inin y k c etkisi ile büyük zayiata u rayaca için riski yüksek olarak de erlendirilmelidir. 1 Zaten Türk taarruzlar n n, bu risk nedeni ile, gece; ngiliz taarruzlar n n ise gündüz yap ld görülür. te bütün bu nedenlerden dolay, sarp yamaçlarda siper hatlar olu turulmak sureti ile t kanan muharebeler, ilginç uygulamalara neden olmu tur. Askerlerin siperden ç kmadan herhangi bir hedefe ate etmesini sa layan aynal tüfekler, konserve kutular ndan yap lan el bombalar ve siperleri zarar görmeden ele geçirece i dü ünülen z rhl otomobiller 2 siper muharebelerinde dü mandan bir ad m da olsa ileri gidebilmek amac na hizmet etmi tir. te bu uygulamalardan biri de, gerilerde aç lacak bir la m ile dü man siperlerinin alt na kadar ilerlemek ve burada patlat lacak bombalarla dü man siperinin yok olmas n sa lamak esas na dayanan la m muharebesidir. Patlamadan sonra yap lacak bir taarruz ile siperlerin ele geçirilmesi amaçlanm t r. La mc l k, Çanakkale Sava lar esnas nda ke fedilmi de ildir. Türklerin eski bir sava gelene i olan bu yöntem, Osmanl Devletinde, dönemine göre modern bir yap ya ula t r larak, çe itli sava larda kullan lm t r. Eski devirlerde, haz rlanan tüneller arac l ile kale surlar n n alt na kadar ilerleyerek, burada bulunan sur duvarlar n tutan kalaslar n yak lmas ile 1 2 Hatta, Çanakkale Cephesinde siper hatlar n n birbirine yak nl n n nedeni, Türklerin donanma ate inin y k c etkisinden kurtulmak istemeleri amac yla oldu u da söylenebilir. Benzer görü için bkz. Maurice Larcher, Büyük Harpte Türk Harbi, çev. Bursal Mehmet Nihat, c. II, Askeri Matbaa, Erkan- Harbiye-i Umumiye Talim ve Terbiye Dairesi Ne riyat, stanbul 1927, s Bahsedilen z rh otomobiller için bkz. Robert Rhodes James, Gelibolu Harekat, Belge Yay nlar stanbul 1965, s ; C. F. Aspinal Oglander, Büyük Harbin Tarihi Gelibolu Askeri Harekat, c. II, Arma Yay nlar, stanbul 2005, s

4 surlar n çökertilmesi sistemi varken, sonralar surlar n alt na yerle tirilen barutun patlat lmas ile sur y k m sa lanm t r. Bu i lerle ilgili olan La mc Oca, özellikle kale ku atmalar nda önemli bir i leve sahiptir. stanbulun fethi (1453), Rodosun zapt (1522), I. Viyana Ku atmas (1529), Lefko e ve Magosa Ku atmalar (1571), II. Viyana Ku atmas (1683) esnas nda Türkler taraf ndan iddetli la m patlatmalar oldu u bilinmektedir 3. Osmanl Ordu Te kilat nda bu birim, özellikle son dönemlerde epeyce güçlendirilerek, faaliyet alanlar n n geni ledi i görülmü tür. Bu bak mdan Osmanl Devletinde yer alan La mc Oca, köprüleri tamir veya yeniden köprü yapmak, kaleleri barutla atmak için la m denilen yeralt yollar açmak, dü man taraf ndan yap lan la mlar körletmek vazifesi ile mükellef 4 bir te kilat olarak isimlendirilmi tir. Bu tabirden de anla ld üzere la mc oca n n ordu hizmetinde la m açman n yan s ra, istihkâm yapmak görevi de vard r. Osmanl Devletinin gerileme devrinde, 1826da Yeniçeri Oca n n kald r lmas ile La m Oca da kald r lm ; fakat yerine kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediyyede la m açmak ve istihkâm haz rlamak görevini yapacak askerler Cebeci Oca na ba lanm t r. Gelibolu Yar madas ndaki lk La m Muharebesi Çanakkale Kara Sava lar nda her iki taraf n da la m yöntemine ba vurdu u görülür. Bu, yukar da bahsedilen örnekler ile yöntem olarak ayn olsa da uygulamada farkl l klar gösterir. Çünkü birinde söz konusu olan kale ku atmalar iken, Çanakkale Sava lar nda siperler aras mücadele örne ini te kil eder. Birinde kaleyi ele geçirmek için aç lan gedikten hücum edilir, di erinde havaya uçurulan siper ele geçirilmek için taarruz yap l r 5. Bu tür uygulamalar n özellikle Gelibolu Yar madas kuzey bölgesinde yo unla t n söylemek yanl olmaz; çünkü buras di er muharebe yerlerine göre daha sarp bir araziye sahiptir. Yine de, özellikle muharebelerin son aylar nda Seddülbahr bölgesinde de her iki taraf n la mlar patlatt görülmü tür Bu konudaki ayr nt l tafsilat için bkz. Sabri Zengin, Osmanl lar n Kale Muhasaralar Usulündeki Geli meleri Gösteren Örnek Muhasaralar, idak.gop.edu.tr/szengin/makaleler/ornmuh.doc Mehmet Zeki Pakal n, Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri sözlü ü, c. II, Milli E itim Bakanl Yay nlar, stanbul 2004, s Aç lan dehlizler ortalama metre derinli ine sahiptir. Bkz. Müller Bruh, Çanakkale Harbinde La m Mücadelesine Dair Elde Edilen Tecârib, Matbaa-i Amire, Karargah-i Umûmi On kinci Mevki-i Müstahkeme ubesi, stanbul 1332 (Rumi) 1916 (Miladi). Benzer bir yorum için bkz. Peter Doyle; Matthew R. Bennett, The Influence of Terrain: Gallipoli Campaing 1915, The Geographical Journal, Vol. 165, No: 1, Mart 1999, s

5 La m Faaliyetlerinde Bulunan Türk Askerleri Çanakkale Cephesi nde la m muharebeleri, 28 May s 1915 te, 5. Tümen in 14. Alay n n Bombas rt nda patlatt bir la m ile Türkler taraf ndan ba lat lm t r. Bir ba ka de i le Çanakkale Cephesi nde ilk la m patlatan Türkler olmu tur. Cephedeki bu ilk la m, Saat da, 14. Alay a mensup Bölük Aste meni hsan n (Eriç) taraf ndan patlat lm t r. Bunun ard ndan ngilizlerin Boyun noktas ndaki siperlerine 9. Tümen in 27. Alay n n da kat ld bir bask n yap lm t r. Bu bask na destek olmak için 3. Tümen in 64. Alay ndan seçilen bir müfreze, ngilizlerin Yükseks rt taki siperlerine gösterme bir harekâtta bulundu ise de çapraz ate alt nda kalan bu birlikten sadece 15 ki i dönebilmi tir7. La m patlat ld ktan sonra ba lat lan 7 Bu müfreze ve ilk la m muharebesi için bkz. Mustafa Kemal, Ar burnu Muharebeleri Raporu, Türk Tarih Kurumu Yay nlar, Yay. Haz. Ulu demir, Ankara 1990, s ; Binba Halis, Çanakkale Raporu, 47

6 muharebeler, 28 May s ak am na kadar devam etmi tir. Bu taarruzlar sonucunda ilk hat siperleri i gal edilse de la m patlamas sonucu toprak y n haline gelen siperlerin bir k sm iki taraf aras nda kalm t r May sta patlat lan bu la m n yan s ra, la m patlatmak fikrinin nas l ç kt ve bu fikrin uygulamas na ilk defa kimin ba lad konusunda farkl görü lere de inmek gerekir. Baz yay nlarda ngiliz birliklerine mensup Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin la m kazd klar, bu te ebbüs üzerine Türklerin kar la m kazmaya ba lad dü ünülmektedir. 9 Oysa eski tarihlerden beri la m i lerine önem veren Türklerin, Çanakkale Cephesinde ilk la m patlatan taraf olmas n n yan s ra bu i e ilk ba layan taraf olmas n n da i aretleri çoktur Nisandan itibaren Ar burnu Cephesi, çok sa lam bir ekilde tahkim edilmi tir. Hatta bugün tutulan hatlar bir türlü a lamam t r. ki taraf kuvvetleri de bir-iki ad m ilerlemekten ba ka bir ey yapamaz hale gelmi ti. Özellikle May s n 1inde 11 ve 19unda 12 yap lan Türk taarruzlar büyük zayiatlara neden olmu tu. te bu nedenlerle May s ay n n ba nda Türk taraf n n t kanan muharebeleri açmak için u karar ald görülmü tür: Arma Yay nlar, stanbul 2000, s ; Fahrettin Altay, Çanakkale Hat ralar, Çanakkale Hat ralar II, Arma Yay nlar, Yay. Haz. Metin Mart, stanbul 2002, s. 27; zzettin Çal lar, Atatürkle ki buçuk Y l, Haz. smet Görgülü Yap Kredi Yay n, 1993, 39; Esat Pa a, Çanakkale Sava Hat ralar, Yay. Haz. hsan Ilgar, Nurer U urlu, Örgün Yay nevi, 2. Bask, stanbul 2004, s. 52. Kadri Perk. Çanakkale Sava lar Tarihi, Askeri Mecmua, say 56, stanbul 1940, s Bu konu hakk nda bkz. Andrew Jack, Ancac: Mining and Tunneling at Anzac Cove, The Joint Imperial War Museum, Australian War Memorial Battlefield Study Tour to Gallipoli, September Çanakkale Kara Sava lar ba lamadan önce, daha hiçbir bölgede ç karma olmamas na ra men 26 Mart 1915te 5. Ordunun Genel Karargaha yazd raporda: Kumkale, mevki olarak makineli tüfek bölü ünü içine alan bir piyade taburu taraf ndan korunacak ve oraya la mlar dahi aç lacakt r. ibaresi geçmektedir. Bu ibare, Türklerin kara muharebelerinde la m faaliyetlerine haz r oldu unu gösterir. Bkz. Mehmed Celaleddin, Harb-i Umumide Çanakkale Muharebat- Berriyyesi. Kumkale Muharebat, Yay. Haz. Murat Karata, Nobel Yay nlar Ankara 2007, s. 2; Ar burnu cephesinde, ilk patlayan yer olmamas na ra men K rm z s rt civar nda bile, la m kaz lmaya 13 May sta ba land görülmü tür. Bkz. Murat Karata, Haritalarla Çanakkale Sava lar, Nobel Yay nlar, Ankara 2007, s. 58. Halis Ataksorun (age, s. 164) May s ay nda 125. ve 33. Alay civar nda la m kaz ld hakk nda verdi i bilgi, yukar da bahsedilen K rm z s rt civar olmal d r. 1 May s taarruzunda sadece üç Türk alay n n zayiat 1185 ki i idi. Bkz. Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi Harekat, V. Kitap, c. 2, Genelkurmay Bas mevi, Ankara 1978, s Esat Pa a (a.g.e, s. 111), bugünkü Türk zayiat hakk nda 5000 kay p demektedir. Fahrettin Altay (Çanakkale Hat ralar, c II, Arma yay., s. 26), bu günkü Türk zayiat hakk nda 3000 ehit, 7000 yaral demektedir. Liman Von Sanders (Çanakkale Hat ralar, Çanakkale Hat ralar II, Arma Yay nlar, Yay. Haz. Metin Mart, stanbul 2002, s. 73) ise, sadece 2. Tümen zayiat n 9000 olarak vermektedir. Binba Burhanettin (Burhanettin, Harb-i Umumide Çanakkale Muharebat- Berriyyesi. Ar burnu imal Grubu Muharebat, 2. K s m (14 May s-19 May s 1915), Erkan- Harbiye Mektebi Matbaas, stanbul 1336/1920, s. 28, 34.) ise, bu günkü zayiat toplam 3000 ehit, 6000 yaral olarak gösterir. 48

7 Dü mana yaln z toprakla ilerlemeye karar verildi. Kale Sava lar nda oldu u gibi gizli yollarla ilerlenecek, yeni hatlar meydana getirilecek ve bu amaçla da tahkimat i lerine önem verilecekti Kuzey Grubu Komutan Esat Pa a, cephedeki la m faaliyetlerine ve 28/29 May s 1915te 14. Alay n patlatt la m haz rl klar na, kar taraftan i itilen kazma seslerinin neden oldu unu belirtir. Bu seslerin, ngiliz birlikleri taraf ndan la m faaliyetinde bulunulaca üphesini do urmas nedeni ile tünel açmak i ine giri ildi inden bahseder; fakat sarp yamaçlara kar duran ve arkas nda kaçacak yeri bulunmayan ngiliz birliklerinin kazma sesleri siperlerin birbirine yak nl da dü ünüldü ünde- korunak haz rlama gibi hayatta kalmak için toprak alt na gömülme mesaileri nedeniyle oldu u anla lmaktad r. Hatta, ngiliz birliklerine mensup askerlerin Türkler taraf ndan kaz lan la m sonras uyand klar görülür. Robert Rhodes James, la m faaliyetlerine Türklerin ba lad n kabul etmekle beraber 28/29 May sta Türkler taraf ndan patlat lan la m söyle anlat r: 29 May sta, ayet Esat Pa a istedi i ekilde harekât imkân na sahip olmu olsayd ne olabilirdi, pek canl bir biçimde ortaya ç kt. Bir süreden beri Quinndeki Avustralyal lar baz tak rt lar n fark na var nca, sahipsiz bölgenin alt nda alelacele bir tak m tüneller kazarak, içlerine dinleyiciler yerle tirmi lerdi. Bunlar, Türklerin neredeyse Avustralya ileri hatt na varacak olan bir tünel açmakta olduklar n do rulam lar ve aralar ndaki tecrübeli bir madenci Old Ganger Slack diye bilinen aksi bir k ta çavu u- tehlikenin pek yak n oldu unda srar etmi ti. Çavu un k yamet kehanetine 25 May sa kadar ald ran olmad ; ama o gün dinleyicilerden biri, Türklerin la mlardan birini patlatmaya haz rland klar n n aç kça belli oldu unu rapor etti. Bunun üzerine, topra n yüzünü parçalayacak kuvvette olmamakla beraber, bir dü man tünelini ezebilecek kuvvette camouflet ad verilen mukabil la mlar ate lendi. Fakat art k i i ten geçmi bulunuyordu La m, 29 May sta sabaha kar 03.20de bereket versin Avustralya ileri 13 Esat Pa a, age, s

8 hatt n n biraz uza nda patlad ve bunu takiben karga al kta bir tabur kuvvetinde olan Türkler Quinn mevziine girdiler 14 Esat Pa a ise, cephedeki ilk la m faaliyeti hakk nda unlar söyler: Be -alt gün evvel toprak alt ndan i itilen kazma seslerinden, dü man n la m kazmakta oldu u kan s na var lm t. Harbiye Naz r kadar yetkisi oldu unu bildi im Levaz m Dairesi Ba kan smail Hakk Pa aya do rudan do ruya ba vurarak Zonguldaktan la m kazmakta olan dört-be la mc n n acele gönderilmesini rica ettim. Üç-dört gün içinde bana dört uzman la mc gönderdi. Cesur ve çal kan alay kumandan, hemen i e ba lad. La mc lar n tahminine göre kazd klar la m n ucu, dü man siperlerinin alt na varm t. Bunun üzerine gerekli tertibat al nd. O gün topçu birliklerinden sabah namaz na ba lamadan önce güzel bir sesle ezan okunurken, 14. Piyade Alay taraf ndan düzenlenmi olan la m ate lenerek dü man n burada bulunan siperleri havaya uçurulduktan sonra piyade sava lar bütün iddetiyle sürmeye ba lad. Topçular m z, gündüzden hedef ve ni an noktalar n ayarlam lard. Biz de yeni la mlar kaz p dü man la mlar n dinlemek üzere tertipler al yorduk. 15 ngiliz tarihçisi Aspinal Oglander de ilk Türk la m ile ba layan la m muharebelerin, özellikle 28 May stan sonra tüm Anzak cephesi için tehlikeye dönü tü ünü dile getirir ve konu hakk ndaki Anzak faaliyetlerinden u ekilde bahseder: 29 May sta ilk Türk la m n n Quinns mevkiinde patlamas üzerine bu tehlikenin bütün Anzzac platolar n tehdit etmekte oldu u ortaya ç km t. Bu tarihten itibaren bütün cephe boyunca iddetli la m faaliyetleri ba lad. Baz tüneller dü man siperlerinin alt na kadar uzat ld, yaln z Russel Top ve 400 Rak ml Plato tünelleri, dü man siperlerine 30 yarda Robert Rhodes, age, s Hatta 5. Tümen Komutan Hasan Basrinin Kuzey Grubu Kumandanl na gönderdi i 28 May s 1915 tarihli telgrafa göre, Türklerin yapt bu la m faaliyetini engellemek için ngiliz birliklerinin saat 03.20den önce la m tahrip etmek amac yla taarruza kalkt klar görülmü tür; fakat ba ar l olamam lard r. Bkz. Atase Ar ivi, Klasör no: 4528, Dosya no; 21, Fihrist no: 02. Esat Pa a, age, s

9 mesafeye kadar bu tünellerin ba lar da birbirlerine zeminden 90 yahut 120 cm geni li inde bir galeri ile ba land. Bu galeri içinde dü mana do ru ate etmek için yerler meydana getirildi. Bu suretle dü mana hiç sezdirilmeden bir ate hatt elde edilmi oldu 16 Bu aç klamalardan da anla laca üzere, Türk birlikleri, ngilizlerin siperkorunak gibi istihkâm faaliyetleri dolay s yla ç kard klar kazma seslerini tarihindeki la m muharebeleri tecrübelerinden olsa gerek- kendilerine kar bir la m te ebbüsü olarak alg lam ve hemen kar la m faaliyetlerine ba lam t r; fakat ngiliz birliklerinin henüz böyle bir dü üncesi ve giri imi yoktur. 29 May sta patlayan ilk Türk la m ndan sonra ngiliz birliklerine mensup askerler, durumun ciddiyetini anlayarak la m kazmaya, tüneller açmaya ba lam lard r. 17 ngiliz askerleri aras nda her birlikte bulunan mühendislerin, Ar burnu ç karmas n n ba lad ilk günlerden itibaren cephede istihkâm ile u ra mak için yerle tirildi i aç kt r. Fakat, s k an muharebelerin do urdu u açmaz ve Türkler taraf ndan kullan lan la mlar n tehlikeli olmas nedeniyle bu mühendislerin la m faaliyetiyle de ilgilenmesi do al olarak görülmelidir. 18 Cephedeki Di er La m Muharebeleri Çanakkale Cephesinin ilk la m 29 May sta patlad ktan sonra, özellikle Ar burnu cephesinde olmak üzere birbiri ard na la mlar patlamaya ba lam t r. 16 Haziran günü, ngilizler Boyun Noktas ndaki 32 numaral Türk siperinde la m patlatm t r. 19 Arkas ndan 25 Haziran günü yine ngilizler, 16. Tümenin 47. Alay cephesinde iki la m patlatm larsa da herhangi bir zarar vermedi i gözlenmi tir 20. Temmuzun ba ndan itibaren bütün bölgelerde la m faaliyetleri iyice artm t r. 31 May s günü 16. Tümen Komutan Albay Rü tü, Kuzey Grubu Aspinal Oglander, age, s Hatta la mc l k konusunda daha da ileri giderek, Anzak birliklerinin la m açmakta kullanacaklar bir makine yapt klar da görülür.; fakat Çanakkale Sava lar nda bunu kullanamam lard r. Tahliyeden sonra gittikleri Avrupa cephelerinde bahsedilen la m makines n kulland klar bilinmektedir. Bkz. Bunun aksini iddia eden bir makale için bkz. Jack, Ancac: Mining and Tunneling at Anzac Cove, The Joint Imperial War Museum, Australian War Memorial Battlefield Study Tour to Gallipoli, September 2000 Fahrettin Altay, a.g.m., s. 27; zzettin Çal lar, a.g.e., 44. Fahrettin Altay, a.g.m., s. 27; Ayr ca Bkz. zzettin Çal lar, a.g.e.,

10 Komutanl na yazd raporda 21, ngilizlerin, tahkimat ile u ra t klar ve hafriyattan anla ld üzere, la m kazmakta oldu unu; acilen kar la m faaliyetinde bulunmas ya da ngiliz siperlerine taarruz edilmesi gerekti ini bildirilmi tir. Gerçekten de 31 May s günü, 57. Alay cephesinde ngiliz birliklerinin la m faaliyeti görülmü tür. Saat 10.05te patlat lan la m Türk siperlerinde bir hasar meydana getirmemi tir. 22 Bunun üzerine 19. Tümen Komutan Mustafa Kemalin konu hakk nda dikkati çeken uyar lar yapt ve la m faaliyetlerine kar uyan k olunmas n emretti i görülür. Bu emirlerden birisi u ekildedir: Önce de bildirildi i üzere 64. Alay n Cesarettepesinde Mehmet Çavu siperleri önünde 27. Alay n sol kanad nda 25 numaral siperin, 57. Alay n sa kanad ndaki 31 numaral siperin ilerisinde; dü man n la m kaz m na kar tedbirler al nmas hususunda alay kumandanlar n n bilhassa dikkatini çekerim. Bu hususta yap lan i lere dair, bana muazzam malumat verilecektir, istihkâm askerinin yard m gerekince alay kumandanlar n n do ruca istihkâm bölü ü kumandan ndan isteyecekleri yard m hemen yap lacakt r. 23 ngiliz birlikleri 5 Temmuz günü, 19. Tümenin 57. Alay cephesinde 24 ; arkas ndan 9 Temmuz günü, 32 numaral siper yak n nda bir la m patlatm t r Temmuz günü, saat 08.30da bir k s m ngiliz birlikleri, yeralt nda kuvvetli la mlar olu turarak, bu la m dehlizlerinden Merkez Tepedeki 47 ve 48 numaral Türk siperlerinin kenar na kadar ilerlemi lerdir. Bu siperleri savunan 19. Tümenin 57. Alay n n 1. Taburundan Üste men Fahrettin Efendinin bir k s m asker ile bunlar n üzerine sald rmas ile ngilizlerin, ba ar s z olarak bu la m dehlizinden geriye çekilmek zorunda kald görülmü tür Temmuz günü, Ar burnunun merkezinden ngilizlere do ru aç lan bir Türk la m, ngilizlerin açt la mla birle ince patlat lm t r. 10 metre geni li inde bir tesir yapan patlamada ngiliz la mlar nda çal an askerlerin toprak alt nda Atase Ar ivi, Klasör no: 4528, Dosya no; 26, Fihrist no: 02. Atase Ar ivi, Klasör no: 4528, Dosya no; 27, Fihrist no: 132. Binba Halis Bey, a.g.e., s Binba Halis Bey, a.g.e., s Fahrettin Altay, a.g.m., s. 27; Ayr ca Bkz. zzettin Çal lar, a.g.e., 47. Mustafa Kemal, a.g.e., s. 171; Fahrettin Altay, a.g.m., s. 27; Ayr ca Bkz. zzettin Çal lar, a.g.e., 48; Kadri Perk, age, s

11 kald klar görülmü tür. 27 3/4 A ustos gecesi, Ar burnu sol taraf nda ngiliz birlikleri bir la m patlatarak arkas ndan hücuma kalksa da neticesiz kalm t r Tümen, 6 A ustos ak am Kanl s rttaki siperleri geri almaya çal rken, ngiliz birlikleri 19. Tümenin 57. Alay n n sol taraf ndaki Merkez Tepedeki Türk siperlerini iddetli topçu ate ine tutmu tur. Türk askerleri, burada bir faaliyet oldu unu anlam ken, ngilizler, Merkeztepedeki 47 ve 48 numaral Türk siperlerini büyük la mlarla açt ktan sonra hücuma kalkm t r. htiyattaki 19. Tümenin 72. Alay n n 2. Taburunun yeti mesi sonucu, ngilizler a r zayiatla durdurulmu tur 29. A ustos ay n n ba ndan itibaren la m muharebelerinin Seddülbahr bölgesine s çrad görülür. 10 A ustos günü, Seddülbahr bölgesindeki ngiliz birlikleri, iki la m patlatarak hücum ettilerse de ba ar l olamam lard r. 30 Osmanl stihbarat ube Müdürü Seyfinin istihbarat raporlar na göre 31, 3 Eylülde Alç tepe civar nda patlat lan bir la m, ngilizlerin tel kafeslerini ve tel örgülerini tahrip etmi tir. 21/22 Eylül gecesi ngilizler, Ar burnunda sol taraf Türk kuvvetlerine kar la m patlatm lar; ancak herhangi bir zayiat olmam t r. Hemen ertesi gün Türk birlikleri taraf ndan patlat lan bir la m, dü man n la m n çökertmi tir. 24 Eylülde Seddülbahrde la m patlat larak, ngiliz birliklerinin açt la m y k lm ve la m içerisinde askerlerin kald anla lm t r. 29 Eylülde Seddülbahrde patlat lan bir la m ile, ngilizlerin bir siperi çökertilmi tir. 12 Ekimde patlat lan bir la m ile ngiliz siperleri tahrip edilmi tir. 22 Ekimde Ar burnunda ngiliz birliklerinin kazmakta oldu u bir la m, kar la m patlatmas ile iptal edilmi tir. 29 Ekimde ngilizler Kayac ka l nda bir la m daha patlatm lard r. 1 Kas mda Kanl s rtta ngilizlerin kazmakta oldu u bir la m dinamitle tahrip edilmi tir. 8/9 Aral k gecesi ngilizler taraf ndan 5 la m patlat lm t r; bunlardan üçü kendi siperlerinde patlam, di er ikisi de Türk taraf nda zayiata neden olmu tur. 14 Aral k günü, ngiliz birlikleri balon uçurarak yer tespiti yapt ktan sonra Türk mevzilerini bombalam t r. Ard ndan Kayac ka l nda sabah üç, ak am dört la m patlat lm t r. Buna kar l k olarak saat 07.15te Türk Osmanl Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I, T.C. Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü, Osmanl Ar ivi Daire Ba kanl Yay nlar, Ankara 2005, s Çanakkale Muharebeleri I, s Mustafa Kemal, a.g.e., s Çanakkale Muharebeleri I, s. 220, Çanakkale Muharebeleri II, s. 57, 85, 116, 122,123, 129, 131, 175, 185, 186, 202,

12 birlikleri taraf ndan Kayac ka l nda la m patlat lm ve bunun sonucu yirmi ngiliz siperinin bozulmas sa lanm t r. 32 Türk birlikleri taraf ndan bir la m da 15 Aral k günü S ndere civar nda patlat lm t r. 33 ngiliz birlikleri Cesarettepede patlatt klar iki la mla 53 Türk askerini ehit etmi tir, 15 asker toprak alt ndan zorlukla ç kar lm t r. 34 Siperdeki Türk Askerleri ngiliz birlikleri, 19 Aral k günü ö leden sonra, Seddülbahrde Ar burnu cephesindeki tahliyeyi gizlemek için de iki la m patlatarak hücum etmi lerdir. 35 Yine Ar burnu bölgesinde tahliyeye karar verildikten sonra, tahliyenin sonuna kadar hiçbir la m patlat lmayarak, tahliye günü ate lenmi tir. 36 Hatta bu la mlar n ate lenmesi için çal ç rp aras na Mare al Fevzi Çakmak ve Günlükleri, Yay. Haz. N. Hatemi, YKY., c. I, stanbul 2002, s Çanakkale Muharebeleri II, s Mare al Fevzi Çakmak ve Günlükleri, s Bu patlama, ngiliz birliklerinin geri çekilmeden önce haz rlad klar bomba düzene i sayesinde gerçekle mi tir. Bkz., Charles E.W. BEAN, Gallipoli Mission, Canberra Avustralian War Memorial, Sidney 1948, s Aspinal Oglander, age, c. II, s Aspinal Oglander, age, c. II, s Avustralyan n resmi tarihçisi Charles Bean, (The Story of Anzac,Sydney 1924, s. 29) tahliye s ras nda bu la mlardan baz lar n n patlat lmad n iddia etse de Yar maday tahliye sonras i gal eden Türk birliklerinin bu la mlar etkisiz ve i levsiz hale getirdi i ku kusuzdur. 54

13 gizlenmi teller arac l ile tuzak haz rlad klar da bilinmektedir. 37 ngiliz birlikleri, 19/20 Aral k gecesi tahliyeden biraz önce Cesarettepe üzerinde la m patlatm lard r. 38 Bu la m n haz rlan hakk nda Robert Rhodes James, ilginç bir pasaj verir: stihkâmc lar ile madenciler, süvari kemiklerinin delik de ik topra kaplad Boyun bölgesindeki Türk siperlerinin alt nda büyük bir may n patlatmak için son haz rl klar n yap yorlard. 39 Ar burnu bölgesinin tahliyesinden sonra gözler Seddülbahr bölgesine çevrilmi ti. Bu andan itibaren la m faaliyetleri epey artm t. Bu konu hakk nda Charles Roux unlar söylemektedir: Dün, 24 Aral kta, tehditkâr oldu unu hissetti imiz Türk la mlar ndan kendimizi kurtarmak için, istihkâm k tâm z, daha evvel taraf m zdan haz rlanan iki cisim la m infilak ettirdi. Bu infilak akabinde edit tüfek ve iddetli topçu at yla cevap veren dü man siperlerinde ve la m âmeliyat nda mühim hâsar mücib olmu tur. 40 Türk askerleri Seddülbahir bölgesinde 31 Aral k ö leden sonra iki la m patlatm t r. 41 7/8 Ocak gecesi, S ndere mevkiinde de bir la m patlatarak taarruza kalkm lard r. 42 Sonuç Çanakkale Kara Sava lar nda la m muharebeleri, Türk askerleri taraf ndan ba lat lan bir yöntemdir. Yaln z, sonralar ngiliz birliklerinin de ileri derecede la m yapt klar görülmektedir. Türkler taraf ndan büyük la mlar, Seddülbahr bölgesinde S ndere, Kerevizdere ve Kirte Deresinde yap lm t r. Kuzey bölgesinde ise, Boyun Noktas, K rm z s rt, Kanl s rt, Bkz. Gelibolu ibh-i Cezîresinde Dü man n Kulland Muhtelifül Cins Torpil ve Bombalar Hakk nda Malûmât ve Bunlara Kar Tedâbîr-i Tahaffuziye, Matbaa-i Askeriye, 1332/1916. Aspinal Oglander, age, c. II, s Robert Rhodes James, age, s Charles Roux, Çanakkale Seferi, (Çeviren: Mehmed Nihad As m) stanbul 1337 (Rumi) 1921 (Miladi) Matbaa-i Askeriye, s Çanakkale Muharebeleri II, s Aspinal Oglander, age, c. II, s

14 Merkeztepe, Cesarettepesi, Kayac ka l bölgelerinde s kl kla görülmü tür. Bu la m faaliyetleri sonucu Gelibolu Yar madas nda bahsedilen bölgeler, bu gün bile köstebek yuvas n and r r vaziyettedir. La m muharebelerinden her iki taraf askerleri de tecrübeler kazanm t r. ngiliz birliklerinin özellikle Anzaklar n- Çanakkale Sava lar ndan tahliye ile ayr ld ktan sonra çe itli Avrupa cephelerinde la m muharebeleri yapt klar bilinmekle birlikte 43 Türk birlikleri de la m muharebelerinin ne denli önemli oldu unu idrak etmi lerdir. 44 Önceden de belirtildi i gibi muharebelerin ilk günlerinden itibaren Çanakkale Kara Sava lar, sarp yamaçlarda t kan p kalm, taarruzlar faydas zla m t r. te bu nedenle ba layan la m faaliyetleri, büyük tehlike arz etmi tir. Çünkü taarruzlar t kanm sa, bir la m faaliyetini engellemek için tek çare, kar bir la m aç lmas n gerektirmektedir. 45 Bu nedenle de la m muharebelerinde patlaman n y k c riskine dayal olarak ve kar la m faaliyetinde bulunulmas olas l ile h z esast r ve siper alt na yakla l r yakla lmaz patlatma gerçekle tirilir. Burada istihkâm birliklerinin önemi ortaya ç kmaktad r Anzak birliklerinin Avrupa cephelerindeki muharebelerinde la mc l k faaliyetlerine devam ettikleri görülür; hatta la m açmay kolayla t rmak için makine geli tirdikleri de bilinmektedir. Bkz. Bu konuda Çanakkale Muhaberesine kat lan Alman la mc bölü ü subay ndan Üste men Müllerin Maltepe istihkâm talimgâh nda la mc l k ile ilgili verdi i konferans konu ile ilgili önemli bilgiler içerir. Bkz. Müller Bruh, Çanakkale Harbinde La m Mücadelesine Dair Elde Edilen Tecârib, Matbaa-i Amire, Karargâh-i Umumî On kinci Mevki-i Müstahkeme ubesi, stanbul 1332 (Rumi) 1916 (Miladi). Dü man n la m faaliyetleri ile me gul oldu u anla ld ktan sonra bu faaliyeti engellemek için-yap lacak ilk i, ya taarruz ederek la m ele geçirmek yada la m n nerede aç ld n kestirerek ard ndan bu la m havaya uçurmak için- kar la m faaliyetinde bulunmakt. Üste men Müller, Çanakkale Sava lar nda ngiliz birliklerinin la m faaliyetlerinin nas l anla ld na dair unlar söyler: ngiliz birliklerinin nerede la m kazmakta oldu u genellikle ileri sürülen ve k smen hiçbir mazgal olmayan la m hende inden anla l yordu. Bir de ngilizler topra genelde pek a ikar olarak d ar at yordu. Bkz. Müller Bruh, Çanakkale Harbinde La m Mücadelesine Dair Elde Edilen Tecârib, Matbaa-i Amire, Karargah-i Umûmi On kinci Mevki-i Müstahkeme ubesi, stanbul 1332 (Rumi) 1916 (Miladi). 56

15 Günümüz Arazisinde Çanakkale Sava lar ndan Kalma Bir Türk La m stihkâm konusunda her iki taraf n da becerikli oldu u görülür. ngiliz gazeteci Bartlett, Türk istihkâm n n ne denli iyi oldu unu u sözleri ile belirtir: Görünürde ne bir Türk ne bir Alman ne de bir top veyahut bir siper vard Türklerin, kendilerini gizlemek hususunda göstermi olduklar muvaffakiyet hakikaten övgüye de erdir. Türkler, siper kazarak, bunlar içerisine kendilerini gizlemekte ve yer üstünde var oldu una dair hiçbir iz göstermemekte pek mahirdirler 46 Çanakkale Kara Sava lar nda la m muharebeleri, 29 Haziranda Türklerin Anzak tünellerinden birisini havaya uçurmas sonucu, iki tane Avustralya la mc s n n siperlerin içerisine gömüldü ü 47 ; bazen la mlar n anlams z çukurlara aç ld 48 gibi ilginç olaylar da sahne olmu tur. Esat Pa a an lar nda bunlara benzer ba ka bir la m olay n u ekilde anlat r: Ellis Ashmead Bartlett, Çanakkale Gerçe i, çev. Rahmi, Yay. Haz. Muzaffer Albayrak, Yeditepe Yay nlar, stanbul 2005, s Andrew Jack, agm, s. 3. Binba Halis, age, s

16 Bir la m içerisinde bir sa lam bir yaral erimiz bütün gece topra kasaturas yla delerek d ar ç kmay ba arm lar, bizim tarafa geçmi lerdi 49 Cephede ya anan la m muharebelerinin gerek askerler gerekse istihkâmc lar aç s ndan neler hissettirdi i, Çanakkale la m muharebelerinin ne ifade etti i ve kara sava lar nda bir yöntem olarak la m n bir asker üzerinde b rakaca psikolojiyi anlatmas bak m ndan Mühlman n la m faaliyetleri hakk ndaki u sözleri önemlidir: Birçok yerlerde sadece birkaç ad m tutan ate hatlar ndaki mesafe, la m sava n n geni letilmesini gerektiriyordu. Daha önce çevreye hakim olan tepelerin mevziilerine yönelik yar mada oldu u gibi, dost ve dü man yerin alt nda da birincili i ele geçirmeye çal yorlard. Sessiz anlarda, topra n içindeki esrarengiz çal malar n sesi duyuluyordu. T pk bir volkan n üstünde oturuyormu hissi do uyordu. Sanki her an havaya uçmak tehlikesi içindeydiler. Bütün mevzi k s mlar, bu la m sava n n seyri esnas nda d tan bak ld nda korkunç sava n deh etini yans tan ss z bir huni tarlas na dönü mü tü. Türklerin tehlikeye en çok maruz olduklar noktalardaki tutumlar a rt c yd ve hatta hayranl k uyand r c yd ; çünkü onlar itidallerini yitirmiyorlard Esat Pa a, age, s Carl Mühlman, Çanakkale Sava, Bir Alman Subay n n An lar, çev. Sedat Umran, Tima Yay nlar, stanbul 2004, s

17 KAYNAKÇA Altay, Fahrettin, Çanakkale Hat ralar, Çanakkale Hat ralar II, Arma Yay nlar, Yay. Haz. Metin Mart, stanbul Atatürk, Mustafa Kemal, Ar burnu Muharebeleri Raporu, Türk Tarih Kurumu Yay nlar, Yay. Haz. Ulu demir, Ankara ATASE Ar ivi, Klasör no: 4528, Dosya no; 21, Fihrist no: 02. ATASE Ar ivi, Klasör no: 4528, Dosya no; 26, Fihrist no: 02. ATASE Ar ivi, Klasör no: 4528, Dosya no; 27, Fihrist no: 132. Bartlett, Ellis Ashmead, Çanakkale Gerçe i, çev. Rahmi, Yay. Haz. Muzaffer Albayrak, Yeditepe Yay nlar, stanbul Bean, Charles E. W., Gallipoli Mission, Canberra Avustralian War Memorial, Sidney Bean, Charles E. W., The Story of Anzac, Sydney, Binba Burhanettin, Harb-i Umumide Çanakkale Muharebat- Berriyyesi. Ar burnu imal Grubu Muharebat, 2. K s m (14 May s-19 May s 1915), Erkan- Harbiye Mektebi Matbaas, stanbul Binba Halis, Çanakkale Raporu, Arma Yay nlar, stanbul Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi Harekat, V. Kitap, c. 2, Genelkurmay Bas mevi, Ankara Bruh, Müller, Çanakkale Harbinde La m Mücadelesine Dair Elde Edilen Tecârib, Matbaa-i Amire, Karargah-i Umûmi On kinci Mevki-i Müstahkeme ubesi, stanbul Charles Roux, Çanakkale Seferi, Matbaa-i Askeriye, çev. Mehmed Nihad-As m stanbul Çal lar, zzettin, Atatürkle ki Buçuk Y l, Haz. smet Görgülü Yap Kredi Yay n, Doyle, Matthew R. Bennett, The Influence of Terrain: Gallipoli Campaing 1915, The Geographical Journal, Vol. 165, No: 1, Mart Esat Pa a, Çanakkale Sava Hat ralar, Yay. Haz. hsan Ilgar, Nurer U urlu, Örgün Yay nevi, 2. Bask, stanbul Gelibolu ibh-i Cezîresinde Dü man n Kulland Muhtelifül Cins Torpil ve Bombalar Hakk nda Malûmât ve Bunlara Kar Tedâbîr-i Tahaffuziye, Matbaa-i Askeriye,

18 Jack, Andrew, Ancac: Mining and Tunneling at Anzac Cove, The Joint Imperial War Museum, Australian War Memorial Battlefield Study Tour to Gallipoli, September James, Robert Rhodes, Gelibolu Harekat, Belge Yay nlar stanbul Karata, Murat, Haritalarla Çanakkale Sava lar, Nobel Yay nlar, Ankara Larcher, Maurice, Büyük Harpte Türk Harbi, çev. Bursal Mehmet Nihat, c. II, Askeri Matbaa, Erkan- Harbiye-i Umumiye Talim ve Terbiye Dairesi Ne riyat, stanbul Mare al Fevzi Çakmak ve Günlükleri, Yay. Haz. N. Hatemi, YKY., c. I, stanbul Mehmed Celaleddin, Harb-i Umumide Çanakkale Muharebat- Berriyyesi. Kumkale Muharebat, Yay. Haz. Murat Karata, Nobel Yay nlar Ankara Mühlman, Carl, Çanakkale Sava, Bir Alman Subay n n An lar, çev. Sedat Umran, Tima Yay nlar, stanbul Oglander, C. F. Aspinal Büyük Harbin Tarihi Gelibolu Askeri Harekat, c. II, Arma Yay nlar, stanbul Osmanl Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I, T.C. Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü, Osmanl Ar ivi Daire Ba kanl Yay nlar, Ankara Osmanl Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri II, T.C. Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü, Osmanl Ar ivi Daire Ba kanl Yay nlar, Ankara Pakal n, Mehmet Zeki, Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri sözlü ü, c. II, Milli E itim Bakanl Yay nlar, stanbul Perk, Kadri, Çanakkale Sava lar Tarihi, Askeri Mecmua, say 56, stanbul Sanders, Liman Von, Çanakkale Hat ralar, Çanakkale Hat ralar II, Arma Yay nlar, Yay. Haz. Metin Mart, stanbul Zengin, Sabri, Osmanl lar n Kale Muhasaralar Usulündeki Geli meleri Gösteren Örnek Muhasaralar, idak.gop.edu.tr/szengin/makaleler/ornmuh.doc 60

27.ALAY HARP CER DES THE WAR JOURNAL OF THE 27th REGIMENT. Murat KARATA Ara t rma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

27.ALAY HARP CER DES THE WAR JOURNAL OF THE 27th REGIMENT. Murat KARATA Ara t rma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll (Bahar-Güz 2008, s.1-14) 27.ALAY HARP CER DES THE WAR JOURNAL OF THE 27th REGIMENT Murat KARATA Ara t rma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZET

Detaylı

ÇANAKKALE SAVA INDA TÜRK - ALMAN B RL KTEL TURKISH-GERMAN CO-OPERATION IN THE GALLIPOLI CAMPAIGN

ÇANAKKALE SAVA INDA TÜRK - ALMAN B RL KTEL TURKISH-GERMAN CO-OPERATION IN THE GALLIPOLI CAMPAIGN Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll (Bahar-Güz 2008, s.15-42) ÇANAKKALE SAVA INDA TÜRK - ALMAN B RL KTEL TURKISH-GERMAN CO-OPERATION IN THE GALLIPOLI CAMPAIGN Ahmet ESENKAYA Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz

Detaylı

ULUSLARARASI ÇALI MA ÖRGÜTÜ NÜN TÜRK YE YE LK VE ORTA DO U ÇALI MA ENST TÜSÜ NÜN KURULU U (1955 1972)

ULUSLARARASI ÇALI MA ÖRGÜTÜ NÜN TÜRK YE YE LK VE ORTA DO U ÇALI MA ENST TÜSÜ NÜN KURULU U (1955 1972) ULUSLARARASI ÇALI MA ÖRGÜTÜ NÜN TÜRK YE YE LK TEKN K YARDIM FAAL YETLER ÇERÇEVES NDE YAKIN VE ORTA DO U ÇALI MA ENST TÜSÜ NÜN KURULU U VE STANBUL DÖNEM FAAL YETLER ÖZET (1955 1972) Erdem CAM Bu çal mada,

Detaylı

AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI. Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi

AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI. Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi Dan man: Doç. Dr. H. Mustafa ERAVCI Afyonkarahisar 2006 AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER

Detaylı

23 NøSAN KOSOVA TÜRKLERø MøLLø BAYRAMI TERTøPLEME KURULU Prizren KOSOVA-2009 Raif VIRMøÇA KOSOVA DA FATøH DEVRø ESERLERø

23 NøSAN KOSOVA TÜRKLERø MøLLø BAYRAMI TERTøPLEME KURULU Prizren KOSOVA-2009  Raif VIRMøÇA KOSOVA DA FATøH DEVRø ESERLERø 23 N SAN KOSOVA TÜRKLER M LL BAYRAMII TERT PLEME KURULU Prri izzrreen KOSOVA--2009 Raif VIRM ÇA KOSOVA DA FAT H DEVR ESERLER KOSOVA EFSANELER 2 KOSOVA TÜRK ARA TIRMACILAR DERNE Prizren-KOSOVA Ba kan Raif

Detaylı

ATATÜRK ÜN BÜYÜK TAARRUZ DE ERLEND RMELER

ATATÜRK ÜN BÜYÜK TAARRUZ DE ERLEND RMELER ATATÜRK ÜN BÜYÜK TAARRUZ DE ERLEND RMELER The Reflections of Great Attack on Turkish Press Sad k SARISAMAN* ÖZET Büyük Taarruz Türk dünyas ve dünya tarihi için çok önemli bir olayd r. Bu makalede Büyük

Detaylı

AH ABBAS DÖNEM NDE SPANYA- RAN LER (1587-1629)

AH ABBAS DÖNEM NDE SPANYA- RAN LER (1587-1629) T.C. ANKARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ GENEL TÜRK TAR ANAB M DALI AH ABBAS DÖNEM NDE SPANYA- RAN LER (1587-1629) YÜKSEK L SANS TEZ EMRAH NAK ANKARA 2009 T.C. ANKARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST

Detaylı

Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri

Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri Yard.Doç.Dr. Yonca ANZERL O LU Özet: Türk Ocaklar n n kapanmas sonras nda 1931 y l nda Bükre Elçili ine atanan Hamdullah Suphi görevine ba lad andan

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE. Altan ÇET N Nasrullah UZMAN

SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE. Altan ÇET N Nasrullah UZMAN Çank r Karatekin Üniversitesi Uluslar aras Avrasya Strateji Dergisi 1(1): 3-18 SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE SUR YE-TÜRK YE L K LER NE B R BAKI Altan ÇET N Nasrullah UZMAN ÖZET Aral k 2010 da Tunus ta ba layan

Detaylı

ZARF-F LLER N ANLAM FARKLILIKLARININ KAVRATILMASI

ZARF-F LLER N ANLAM FARKLILIKLARININ KAVRATILMASI T.C. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü Türkçe E itimi Ana Bilim Dal Türkçe Ö retmenli i Bilim Dal ZARF-F LLER N ANLAM FARKLILIKLARININ KAVRATILMASI (Yüksek Lisans Tezi) P nar KURT stanbul,

Detaylı

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI Numan ARAS YÜKSEK L SANS

Detaylı

Deprem: Suçlu Kim? P i V O L K A, Y l: 3 Say : 13, Sayfa: 7

Deprem: Suçlu Kim? P i V O L K A, Y l: 3 Say : 13, Sayfa: 7 Deprem: Suçlu Kim? Güler I n guler_isin@elyadal.org Ele tirel - Yarat c Dü ünme ve Davran Ara t rmalar Laboratuvar Yer kabu unun belli bir derinli inde, bir d merkezden ba layarak olu an ani devinim ya

Detaylı

TÜRK CEZA HUKUKUNDA FUHU SUÇU

TÜRK CEZA HUKUKUNDA FUHU SUÇU T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES TÜRK CEZA HUKUKUNDA FUHU SUÇU Yüksek Lisans Tezi AY E ÖZGE ATALAY STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ KAMU HUKUKU TÜRK CEZA HUKUKUNDA FUHU SUÇU

Detaylı

AZ Z NES N N AZ B L NEN DÜ ÜMLÜ MEND L ADLI ROMANI

AZ Z NES N N AZ B L NEN DÜ ÜMLÜ MEND L ADLI ROMANI AZ Z NES N N AZ B L NEN DÜ ÜMLÜ MEND L ADLI ROMANI ÜZER NE B R TAHL L Musa DEM R * Özet: Modern Türk edebiyat içinde, daha çok mizahi üslubuyla bilinen ve usta bir anlat sanatç s olan Aziz Nesin in romanlar

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN

ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN Uluslararası Af Örgütü dünya çapında 150 den fazla ülke ve bölgede 2.8 milyon üyesi,

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

T.C. FIRAT ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI H LAL- AHMER TE K LATININ KURULU U VE TE K LATLANMASI YÜKSEK L SANS TEZ

T.C. FIRAT ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI H LAL- AHMER TE K LATININ KURULU U VE TE K LATLANMASI YÜKSEK L SANS TEZ T.C. FIRAT ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI H LAL- AHMER TE K LATININ KURULU U VE TE K LATLANMASI YÜKSEK L SANS TEZ DANI MANI Doç. Dr. Erdal AÇIKSES HAZIRLAYAN Mehmet POLAT ELAZI

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: 0312 236 74 10 Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Turkish Agricultural Statistics in the Process of Adjustment to the EU: Problems, Suggestions

Turkish Agricultural Statistics in the Process of Adjustment to the EU: Problems, Suggestions MPRA Munich Personal RePEc Archive Turkish Agricultural Statistics in the Process of Adjustment to the EU: Problems, Suggestions Mustafa Acar and Ferhat Arslaner Aksaray Üniversitesi, Borsa İstanbul May

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

LKÖ RET M TÜRKÇE Ö RET M PROGRAMINDA 5. SINIFA A T OKUDU UNU ANLAMA KAZANIMLARININ B L SEL BECER LER YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

LKÖ RET M TÜRKÇE Ö RET M PROGRAMINDA 5. SINIFA A T OKUDU UNU ANLAMA KAZANIMLARININ B L SEL BECER LER YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES LKÖ RET M TÜRKÇE Ö RET M PROGRAMINDA 5. SINIFA A T OKUDU UNU ANLAMA KAZANIMLARININ B L SEL BECER LER YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Ömer Ç FTÇ ÖZ: Bu çal mada, Türkçe Ö retim Program nda ilkö

Detaylı

Talihsiz kazalar için yard m kampanyas ba lat ld

Talihsiz kazalar için yard m kampanyas ba lat ld ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2011 1 Veli SARITOPRAK Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

Çal anlar n Mesai Saati çerisinde Özel Cep Telefonu Kullanmas Yasaklanabilir Mi?

Çal anlar n Mesai Saati çerisinde Özel Cep Telefonu Kullanmas Yasaklanabilir Mi? Vahap ÜNLÜ MESS Mü avir Avukat Çal anlar n Mesai Saati çerisinde Özel Cep Telefonu Kullanmas Yasaklanabilir Mi? RHE NLAND-PFALZ EYALET MAHKEMES 1 Karar Tarihi : 30.10.2009 Karar Say s : 6 TaBv 33/09 ÖZET

Detaylı