ÇANAKKALE MUHAREBELER NDE LA MUHAREBELER MINING AND TUNNELLING IN THE GALLIPOLI CAMPAING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE MUHAREBELER NDE LA MUHAREBELER MINING AND TUNNELLING IN THE GALLIPOLI CAMPAING"

Transkript

1 Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll (Bahar-Güz 2008, s.43-60) ÇANAKKALE MUHAREBELER NDE LA MUHAREBELER IM MINING AND TUNNELLING IN THE GALLIPOLI CAMPAING Murat KARATA Ara t rma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZET Eski bir Türk sava gelene i olan la m muharebeleri, Çanakkale Kara Sava lar esnas nda da yararlan lan bir yöntem olmu tur. Kara muharebelerinin ilk günlerinden itibaren sarp yamaçlar nedeni ile t kanan muharebeler, cepheyi siper sava lar n n ya and bir hale sokmu tur. Bu nedenle iki taraf kuvvetleri de bir ad m dahi atamaz duruma gelmi tir. Taarruzlar, büyük zayiatlara neden olan; fakat önemli bir ba ar sa layamayan faaliyetler olarak kalm t r. En ufak bir siperin ya da herhangi bir tahkimat n ele geçirilmesi çok önemli bir hale gelmi tir. Bu sebeplerle Türk birlikleri taraf ndan -tarihinde kale ku atmalar s ras nda kullan lan- la m patlatma yöntemi, kar siperleri elde etmek amac ile kullan lmaya ba lanm t r. Cephede ilk la m, May s 1915 tarihinde Bombas rtta patlat lm t r. Bu tarihten itibaren iki taraf kuvvetleri de s kça la m faaliyetlerinde bulunmu tur. Çanakkale Sava lar n n ilginç bir yönünü olu turan la m muharebeleri, günümüzde halen arazide görülebilen izler b rakm t r. Gelibolu Yar madas nda özellikle Boyun Noktas, K rm z s rt, Kanl s rt, Merkeztepe, Cesarettepesi, Kayac ka l, S ndere, Kerevizdere ve Kirte Deresinde bu izlere rastlamak mümkündür. Anahtar Kelimeler: La m, Çanakkale Sava lar, Bombas rt 43

2 SUMMARY The mine battles (unground war) which are an old turkish tradition, were an utilized method in Çanakkale land battles. The battles which are stopped due to stiff slopes from first days of land battles, put the front in a situation which are lived barricade campaigns. Therefore both side forces couldnt step. The attacts caused big battle casualties but they didnt show big success. It was very important to capture a front or a fortification. For this reason the mine exploding method- in its history was used in sieges of fortress- was used to capture front barricades by turkish troops. First mine at the front was exploded in Bombas rt on of may of From this date both side forces had been frequently in mine activities too. The mine battles which constitute an interesting side of Gallipoli Campaign, gave us traces which are still shown today. In Gallipoli peninsula especially in Boyun Noktas, K rm z s rt, Kanl s rt, Merkeztepe, Cesarettepesi, Kayac ka l, S ndere, Kerevizdere and Kitre Deresi finding these traces are possible. Key Words: Mining and tunneling, Gallipoli Campaign, Bombas rt Giri Çanakkale Kara Sava lar, ortalama sekiz buçuk ay sürmü tür. 18 Mart Bo az Sava n n ard ndan 25 Nisan 1915 tarihinde Kumkale, Seddülbahr ve Ar burnu bölgelerine ç karma yapan tilaf Devletlerine mensup askerler, bu süreçte bu bölgelerde tutunmaya çal m lard r. Kumkalede bar namayan Frans z birlikleri, iki gün sonra buray terk ederek, takviye kuvveti olmak suretiyle, Seddülbahr bölgesindeki ngiliz birliklerine kat lm lard r. Nitekim tilaf Devletlerine mensup askerler, 27 Nisandan itibaren, Seddülbahr ve Ar burnu bölgesinde tutunabildikleri gibi sava n sona erdi i 9 Ocak 1916 tarihine kadar bu iki bölgede kalmay ba arabilmi ler ve bu tarihte de tamimiyle çekilmi lerdir. ngiliz birliklerine mensup Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin 25 Nisan ak am nda Ar burnu bölgesinde elde ettikleri s n rlar, sava n sonuna kadar neredeyse hiç de i meden kalm t r. 26 Nisandan 6 A ustosa kadar geçen süreçte her iki taraf da -çe itli taarruzlar yapm olsa da- bir ad m bile geriye gitmemi lerdir. Buna neden olan iki taraf kuvvetlerinin kuvvet olarak birbirine denkli inin yan s ra arazinin kimi yerlerde sarpla mas d r. Bu bak mdan Gelibolu Yar madas ndaki sarp yamaçlarda muharebelerin t kand görülmü tür. Düz arazide ise muharebe alanlar n n kolayl kla yay ld gözlenmi tir. Örne in 6 A ustos 1915 tarihinde ikinci bir ç karma 44

3 harekat olarak de erlendirilebilecek olan Suvla ç karmas, önünde geni bir ova buldu u için 2-3 gün içerisinde çabucak yay lm ; fakat arazinin sarpla t mevkilerde t kan p kalm t r. Hakeza Ar burnu ç karmas n n ilk gününde zay f kuvvetlere kar ilerleme imkân bulan ngiliz birlikleri, kar lar nda mukavemet edecek kadar Türk kuvveti bulduklar nda bir ad m bile ilerleyemeyerek sarp arazide t kanm lard r. Buna ekten olan bir ba ka durum ise, ngiliz birliklerinin düz arazide yararlanabildikleri donanma ate inden sarp arazide mahrum olmas d r. Donanma topçusu için düz arazide aç k hedef olan Türk birliklerinin, sarp arazide yerlerinin ve konumlar n n tespiti net olarak mümkün de ildir. Buna paralel olarak, Türk birliklerinin denize yak n yamaçlarda muharebe etmesi de donanma ate inin y k c etkisi ile büyük zayiata u rayaca için riski yüksek olarak de erlendirilmelidir. 1 Zaten Türk taarruzlar n n, bu risk nedeni ile, gece; ngiliz taarruzlar n n ise gündüz yap ld görülür. te bütün bu nedenlerden dolay, sarp yamaçlarda siper hatlar olu turulmak sureti ile t kanan muharebeler, ilginç uygulamalara neden olmu tur. Askerlerin siperden ç kmadan herhangi bir hedefe ate etmesini sa layan aynal tüfekler, konserve kutular ndan yap lan el bombalar ve siperleri zarar görmeden ele geçirece i dü ünülen z rhl otomobiller 2 siper muharebelerinde dü mandan bir ad m da olsa ileri gidebilmek amac na hizmet etmi tir. te bu uygulamalardan biri de, gerilerde aç lacak bir la m ile dü man siperlerinin alt na kadar ilerlemek ve burada patlat lacak bombalarla dü man siperinin yok olmas n sa lamak esas na dayanan la m muharebesidir. Patlamadan sonra yap lacak bir taarruz ile siperlerin ele geçirilmesi amaçlanm t r. La mc l k, Çanakkale Sava lar esnas nda ke fedilmi de ildir. Türklerin eski bir sava gelene i olan bu yöntem, Osmanl Devletinde, dönemine göre modern bir yap ya ula t r larak, çe itli sava larda kullan lm t r. Eski devirlerde, haz rlanan tüneller arac l ile kale surlar n n alt na kadar ilerleyerek, burada bulunan sur duvarlar n tutan kalaslar n yak lmas ile 1 2 Hatta, Çanakkale Cephesinde siper hatlar n n birbirine yak nl n n nedeni, Türklerin donanma ate inin y k c etkisinden kurtulmak istemeleri amac yla oldu u da söylenebilir. Benzer görü için bkz. Maurice Larcher, Büyük Harpte Türk Harbi, çev. Bursal Mehmet Nihat, c. II, Askeri Matbaa, Erkan- Harbiye-i Umumiye Talim ve Terbiye Dairesi Ne riyat, stanbul 1927, s Bahsedilen z rh otomobiller için bkz. Robert Rhodes James, Gelibolu Harekat, Belge Yay nlar stanbul 1965, s ; C. F. Aspinal Oglander, Büyük Harbin Tarihi Gelibolu Askeri Harekat, c. II, Arma Yay nlar, stanbul 2005, s

4 surlar n çökertilmesi sistemi varken, sonralar surlar n alt na yerle tirilen barutun patlat lmas ile sur y k m sa lanm t r. Bu i lerle ilgili olan La mc Oca, özellikle kale ku atmalar nda önemli bir i leve sahiptir. stanbulun fethi (1453), Rodosun zapt (1522), I. Viyana Ku atmas (1529), Lefko e ve Magosa Ku atmalar (1571), II. Viyana Ku atmas (1683) esnas nda Türkler taraf ndan iddetli la m patlatmalar oldu u bilinmektedir 3. Osmanl Ordu Te kilat nda bu birim, özellikle son dönemlerde epeyce güçlendirilerek, faaliyet alanlar n n geni ledi i görülmü tür. Bu bak mdan Osmanl Devletinde yer alan La mc Oca, köprüleri tamir veya yeniden köprü yapmak, kaleleri barutla atmak için la m denilen yeralt yollar açmak, dü man taraf ndan yap lan la mlar körletmek vazifesi ile mükellef 4 bir te kilat olarak isimlendirilmi tir. Bu tabirden de anla ld üzere la mc oca n n ordu hizmetinde la m açman n yan s ra, istihkâm yapmak görevi de vard r. Osmanl Devletinin gerileme devrinde, 1826da Yeniçeri Oca n n kald r lmas ile La m Oca da kald r lm ; fakat yerine kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediyyede la m açmak ve istihkâm haz rlamak görevini yapacak askerler Cebeci Oca na ba lanm t r. Gelibolu Yar madas ndaki lk La m Muharebesi Çanakkale Kara Sava lar nda her iki taraf n da la m yöntemine ba vurdu u görülür. Bu, yukar da bahsedilen örnekler ile yöntem olarak ayn olsa da uygulamada farkl l klar gösterir. Çünkü birinde söz konusu olan kale ku atmalar iken, Çanakkale Sava lar nda siperler aras mücadele örne ini te kil eder. Birinde kaleyi ele geçirmek için aç lan gedikten hücum edilir, di erinde havaya uçurulan siper ele geçirilmek için taarruz yap l r 5. Bu tür uygulamalar n özellikle Gelibolu Yar madas kuzey bölgesinde yo unla t n söylemek yanl olmaz; çünkü buras di er muharebe yerlerine göre daha sarp bir araziye sahiptir. Yine de, özellikle muharebelerin son aylar nda Seddülbahr bölgesinde de her iki taraf n la mlar patlatt görülmü tür Bu konudaki ayr nt l tafsilat için bkz. Sabri Zengin, Osmanl lar n Kale Muhasaralar Usulündeki Geli meleri Gösteren Örnek Muhasaralar, idak.gop.edu.tr/szengin/makaleler/ornmuh.doc Mehmet Zeki Pakal n, Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri sözlü ü, c. II, Milli E itim Bakanl Yay nlar, stanbul 2004, s Aç lan dehlizler ortalama metre derinli ine sahiptir. Bkz. Müller Bruh, Çanakkale Harbinde La m Mücadelesine Dair Elde Edilen Tecârib, Matbaa-i Amire, Karargah-i Umûmi On kinci Mevki-i Müstahkeme ubesi, stanbul 1332 (Rumi) 1916 (Miladi). Benzer bir yorum için bkz. Peter Doyle; Matthew R. Bennett, The Influence of Terrain: Gallipoli Campaing 1915, The Geographical Journal, Vol. 165, No: 1, Mart 1999, s

5 La m Faaliyetlerinde Bulunan Türk Askerleri Çanakkale Cephesi nde la m muharebeleri, 28 May s 1915 te, 5. Tümen in 14. Alay n n Bombas rt nda patlatt bir la m ile Türkler taraf ndan ba lat lm t r. Bir ba ka de i le Çanakkale Cephesi nde ilk la m patlatan Türkler olmu tur. Cephedeki bu ilk la m, Saat da, 14. Alay a mensup Bölük Aste meni hsan n (Eriç) taraf ndan patlat lm t r. Bunun ard ndan ngilizlerin Boyun noktas ndaki siperlerine 9. Tümen in 27. Alay n n da kat ld bir bask n yap lm t r. Bu bask na destek olmak için 3. Tümen in 64. Alay ndan seçilen bir müfreze, ngilizlerin Yükseks rt taki siperlerine gösterme bir harekâtta bulundu ise de çapraz ate alt nda kalan bu birlikten sadece 15 ki i dönebilmi tir7. La m patlat ld ktan sonra ba lat lan 7 Bu müfreze ve ilk la m muharebesi için bkz. Mustafa Kemal, Ar burnu Muharebeleri Raporu, Türk Tarih Kurumu Yay nlar, Yay. Haz. Ulu demir, Ankara 1990, s ; Binba Halis, Çanakkale Raporu, 47

6 muharebeler, 28 May s ak am na kadar devam etmi tir. Bu taarruzlar sonucunda ilk hat siperleri i gal edilse de la m patlamas sonucu toprak y n haline gelen siperlerin bir k sm iki taraf aras nda kalm t r May sta patlat lan bu la m n yan s ra, la m patlatmak fikrinin nas l ç kt ve bu fikrin uygulamas na ilk defa kimin ba lad konusunda farkl görü lere de inmek gerekir. Baz yay nlarda ngiliz birliklerine mensup Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin la m kazd klar, bu te ebbüs üzerine Türklerin kar la m kazmaya ba lad dü ünülmektedir. 9 Oysa eski tarihlerden beri la m i lerine önem veren Türklerin, Çanakkale Cephesinde ilk la m patlatan taraf olmas n n yan s ra bu i e ilk ba layan taraf olmas n n da i aretleri çoktur Nisandan itibaren Ar burnu Cephesi, çok sa lam bir ekilde tahkim edilmi tir. Hatta bugün tutulan hatlar bir türlü a lamam t r. ki taraf kuvvetleri de bir-iki ad m ilerlemekten ba ka bir ey yapamaz hale gelmi ti. Özellikle May s n 1inde 11 ve 19unda 12 yap lan Türk taarruzlar büyük zayiatlara neden olmu tu. te bu nedenlerle May s ay n n ba nda Türk taraf n n t kanan muharebeleri açmak için u karar ald görülmü tür: Arma Yay nlar, stanbul 2000, s ; Fahrettin Altay, Çanakkale Hat ralar, Çanakkale Hat ralar II, Arma Yay nlar, Yay. Haz. Metin Mart, stanbul 2002, s. 27; zzettin Çal lar, Atatürkle ki buçuk Y l, Haz. smet Görgülü Yap Kredi Yay n, 1993, 39; Esat Pa a, Çanakkale Sava Hat ralar, Yay. Haz. hsan Ilgar, Nurer U urlu, Örgün Yay nevi, 2. Bask, stanbul 2004, s. 52. Kadri Perk. Çanakkale Sava lar Tarihi, Askeri Mecmua, say 56, stanbul 1940, s Bu konu hakk nda bkz. Andrew Jack, Ancac: Mining and Tunneling at Anzac Cove, The Joint Imperial War Museum, Australian War Memorial Battlefield Study Tour to Gallipoli, September Çanakkale Kara Sava lar ba lamadan önce, daha hiçbir bölgede ç karma olmamas na ra men 26 Mart 1915te 5. Ordunun Genel Karargaha yazd raporda: Kumkale, mevki olarak makineli tüfek bölü ünü içine alan bir piyade taburu taraf ndan korunacak ve oraya la mlar dahi aç lacakt r. ibaresi geçmektedir. Bu ibare, Türklerin kara muharebelerinde la m faaliyetlerine haz r oldu unu gösterir. Bkz. Mehmed Celaleddin, Harb-i Umumide Çanakkale Muharebat- Berriyyesi. Kumkale Muharebat, Yay. Haz. Murat Karata, Nobel Yay nlar Ankara 2007, s. 2; Ar burnu cephesinde, ilk patlayan yer olmamas na ra men K rm z s rt civar nda bile, la m kaz lmaya 13 May sta ba land görülmü tür. Bkz. Murat Karata, Haritalarla Çanakkale Sava lar, Nobel Yay nlar, Ankara 2007, s. 58. Halis Ataksorun (age, s. 164) May s ay nda 125. ve 33. Alay civar nda la m kaz ld hakk nda verdi i bilgi, yukar da bahsedilen K rm z s rt civar olmal d r. 1 May s taarruzunda sadece üç Türk alay n n zayiat 1185 ki i idi. Bkz. Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi Harekat, V. Kitap, c. 2, Genelkurmay Bas mevi, Ankara 1978, s Esat Pa a (a.g.e, s. 111), bugünkü Türk zayiat hakk nda 5000 kay p demektedir. Fahrettin Altay (Çanakkale Hat ralar, c II, Arma yay., s. 26), bu günkü Türk zayiat hakk nda 3000 ehit, 7000 yaral demektedir. Liman Von Sanders (Çanakkale Hat ralar, Çanakkale Hat ralar II, Arma Yay nlar, Yay. Haz. Metin Mart, stanbul 2002, s. 73) ise, sadece 2. Tümen zayiat n 9000 olarak vermektedir. Binba Burhanettin (Burhanettin, Harb-i Umumide Çanakkale Muharebat- Berriyyesi. Ar burnu imal Grubu Muharebat, 2. K s m (14 May s-19 May s 1915), Erkan- Harbiye Mektebi Matbaas, stanbul 1336/1920, s. 28, 34.) ise, bu günkü zayiat toplam 3000 ehit, 6000 yaral olarak gösterir. 48

7 Dü mana yaln z toprakla ilerlemeye karar verildi. Kale Sava lar nda oldu u gibi gizli yollarla ilerlenecek, yeni hatlar meydana getirilecek ve bu amaçla da tahkimat i lerine önem verilecekti Kuzey Grubu Komutan Esat Pa a, cephedeki la m faaliyetlerine ve 28/29 May s 1915te 14. Alay n patlatt la m haz rl klar na, kar taraftan i itilen kazma seslerinin neden oldu unu belirtir. Bu seslerin, ngiliz birlikleri taraf ndan la m faaliyetinde bulunulaca üphesini do urmas nedeni ile tünel açmak i ine giri ildi inden bahseder; fakat sarp yamaçlara kar duran ve arkas nda kaçacak yeri bulunmayan ngiliz birliklerinin kazma sesleri siperlerin birbirine yak nl da dü ünüldü ünde- korunak haz rlama gibi hayatta kalmak için toprak alt na gömülme mesaileri nedeniyle oldu u anla lmaktad r. Hatta, ngiliz birliklerine mensup askerlerin Türkler taraf ndan kaz lan la m sonras uyand klar görülür. Robert Rhodes James, la m faaliyetlerine Türklerin ba lad n kabul etmekle beraber 28/29 May sta Türkler taraf ndan patlat lan la m söyle anlat r: 29 May sta, ayet Esat Pa a istedi i ekilde harekât imkân na sahip olmu olsayd ne olabilirdi, pek canl bir biçimde ortaya ç kt. Bir süreden beri Quinndeki Avustralyal lar baz tak rt lar n fark na var nca, sahipsiz bölgenin alt nda alelacele bir tak m tüneller kazarak, içlerine dinleyiciler yerle tirmi lerdi. Bunlar, Türklerin neredeyse Avustralya ileri hatt na varacak olan bir tünel açmakta olduklar n do rulam lar ve aralar ndaki tecrübeli bir madenci Old Ganger Slack diye bilinen aksi bir k ta çavu u- tehlikenin pek yak n oldu unda srar etmi ti. Çavu un k yamet kehanetine 25 May sa kadar ald ran olmad ; ama o gün dinleyicilerden biri, Türklerin la mlardan birini patlatmaya haz rland klar n n aç kça belli oldu unu rapor etti. Bunun üzerine, topra n yüzünü parçalayacak kuvvette olmamakla beraber, bir dü man tünelini ezebilecek kuvvette camouflet ad verilen mukabil la mlar ate lendi. Fakat art k i i ten geçmi bulunuyordu La m, 29 May sta sabaha kar 03.20de bereket versin Avustralya ileri 13 Esat Pa a, age, s

8 hatt n n biraz uza nda patlad ve bunu takiben karga al kta bir tabur kuvvetinde olan Türkler Quinn mevziine girdiler 14 Esat Pa a ise, cephedeki ilk la m faaliyeti hakk nda unlar söyler: Be -alt gün evvel toprak alt ndan i itilen kazma seslerinden, dü man n la m kazmakta oldu u kan s na var lm t. Harbiye Naz r kadar yetkisi oldu unu bildi im Levaz m Dairesi Ba kan smail Hakk Pa aya do rudan do ruya ba vurarak Zonguldaktan la m kazmakta olan dört-be la mc n n acele gönderilmesini rica ettim. Üç-dört gün içinde bana dört uzman la mc gönderdi. Cesur ve çal kan alay kumandan, hemen i e ba lad. La mc lar n tahminine göre kazd klar la m n ucu, dü man siperlerinin alt na varm t. Bunun üzerine gerekli tertibat al nd. O gün topçu birliklerinden sabah namaz na ba lamadan önce güzel bir sesle ezan okunurken, 14. Piyade Alay taraf ndan düzenlenmi olan la m ate lenerek dü man n burada bulunan siperleri havaya uçurulduktan sonra piyade sava lar bütün iddetiyle sürmeye ba lad. Topçular m z, gündüzden hedef ve ni an noktalar n ayarlam lard. Biz de yeni la mlar kaz p dü man la mlar n dinlemek üzere tertipler al yorduk. 15 ngiliz tarihçisi Aspinal Oglander de ilk Türk la m ile ba layan la m muharebelerin, özellikle 28 May stan sonra tüm Anzak cephesi için tehlikeye dönü tü ünü dile getirir ve konu hakk ndaki Anzak faaliyetlerinden u ekilde bahseder: 29 May sta ilk Türk la m n n Quinns mevkiinde patlamas üzerine bu tehlikenin bütün Anzzac platolar n tehdit etmekte oldu u ortaya ç km t. Bu tarihten itibaren bütün cephe boyunca iddetli la m faaliyetleri ba lad. Baz tüneller dü man siperlerinin alt na kadar uzat ld, yaln z Russel Top ve 400 Rak ml Plato tünelleri, dü man siperlerine 30 yarda Robert Rhodes, age, s Hatta 5. Tümen Komutan Hasan Basrinin Kuzey Grubu Kumandanl na gönderdi i 28 May s 1915 tarihli telgrafa göre, Türklerin yapt bu la m faaliyetini engellemek için ngiliz birliklerinin saat 03.20den önce la m tahrip etmek amac yla taarruza kalkt klar görülmü tür; fakat ba ar l olamam lard r. Bkz. Atase Ar ivi, Klasör no: 4528, Dosya no; 21, Fihrist no: 02. Esat Pa a, age, s

9 mesafeye kadar bu tünellerin ba lar da birbirlerine zeminden 90 yahut 120 cm geni li inde bir galeri ile ba land. Bu galeri içinde dü mana do ru ate etmek için yerler meydana getirildi. Bu suretle dü mana hiç sezdirilmeden bir ate hatt elde edilmi oldu 16 Bu aç klamalardan da anla laca üzere, Türk birlikleri, ngilizlerin siperkorunak gibi istihkâm faaliyetleri dolay s yla ç kard klar kazma seslerini tarihindeki la m muharebeleri tecrübelerinden olsa gerek- kendilerine kar bir la m te ebbüsü olarak alg lam ve hemen kar la m faaliyetlerine ba lam t r; fakat ngiliz birliklerinin henüz böyle bir dü üncesi ve giri imi yoktur. 29 May sta patlayan ilk Türk la m ndan sonra ngiliz birliklerine mensup askerler, durumun ciddiyetini anlayarak la m kazmaya, tüneller açmaya ba lam lard r. 17 ngiliz askerleri aras nda her birlikte bulunan mühendislerin, Ar burnu ç karmas n n ba lad ilk günlerden itibaren cephede istihkâm ile u ra mak için yerle tirildi i aç kt r. Fakat, s k an muharebelerin do urdu u açmaz ve Türkler taraf ndan kullan lan la mlar n tehlikeli olmas nedeniyle bu mühendislerin la m faaliyetiyle de ilgilenmesi do al olarak görülmelidir. 18 Cephedeki Di er La m Muharebeleri Çanakkale Cephesinin ilk la m 29 May sta patlad ktan sonra, özellikle Ar burnu cephesinde olmak üzere birbiri ard na la mlar patlamaya ba lam t r. 16 Haziran günü, ngilizler Boyun Noktas ndaki 32 numaral Türk siperinde la m patlatm t r. 19 Arkas ndan 25 Haziran günü yine ngilizler, 16. Tümenin 47. Alay cephesinde iki la m patlatm larsa da herhangi bir zarar vermedi i gözlenmi tir 20. Temmuzun ba ndan itibaren bütün bölgelerde la m faaliyetleri iyice artm t r. 31 May s günü 16. Tümen Komutan Albay Rü tü, Kuzey Grubu Aspinal Oglander, age, s Hatta la mc l k konusunda daha da ileri giderek, Anzak birliklerinin la m açmakta kullanacaklar bir makine yapt klar da görülür.; fakat Çanakkale Sava lar nda bunu kullanamam lard r. Tahliyeden sonra gittikleri Avrupa cephelerinde bahsedilen la m makines n kulland klar bilinmektedir. Bkz. Bunun aksini iddia eden bir makale için bkz. Jack, Ancac: Mining and Tunneling at Anzac Cove, The Joint Imperial War Museum, Australian War Memorial Battlefield Study Tour to Gallipoli, September 2000 Fahrettin Altay, a.g.m., s. 27; zzettin Çal lar, a.g.e., 44. Fahrettin Altay, a.g.m., s. 27; Ayr ca Bkz. zzettin Çal lar, a.g.e.,

10 Komutanl na yazd raporda 21, ngilizlerin, tahkimat ile u ra t klar ve hafriyattan anla ld üzere, la m kazmakta oldu unu; acilen kar la m faaliyetinde bulunmas ya da ngiliz siperlerine taarruz edilmesi gerekti ini bildirilmi tir. Gerçekten de 31 May s günü, 57. Alay cephesinde ngiliz birliklerinin la m faaliyeti görülmü tür. Saat 10.05te patlat lan la m Türk siperlerinde bir hasar meydana getirmemi tir. 22 Bunun üzerine 19. Tümen Komutan Mustafa Kemalin konu hakk nda dikkati çeken uyar lar yapt ve la m faaliyetlerine kar uyan k olunmas n emretti i görülür. Bu emirlerden birisi u ekildedir: Önce de bildirildi i üzere 64. Alay n Cesarettepesinde Mehmet Çavu siperleri önünde 27. Alay n sol kanad nda 25 numaral siperin, 57. Alay n sa kanad ndaki 31 numaral siperin ilerisinde; dü man n la m kaz m na kar tedbirler al nmas hususunda alay kumandanlar n n bilhassa dikkatini çekerim. Bu hususta yap lan i lere dair, bana muazzam malumat verilecektir, istihkâm askerinin yard m gerekince alay kumandanlar n n do ruca istihkâm bölü ü kumandan ndan isteyecekleri yard m hemen yap lacakt r. 23 ngiliz birlikleri 5 Temmuz günü, 19. Tümenin 57. Alay cephesinde 24 ; arkas ndan 9 Temmuz günü, 32 numaral siper yak n nda bir la m patlatm t r Temmuz günü, saat 08.30da bir k s m ngiliz birlikleri, yeralt nda kuvvetli la mlar olu turarak, bu la m dehlizlerinden Merkez Tepedeki 47 ve 48 numaral Türk siperlerinin kenar na kadar ilerlemi lerdir. Bu siperleri savunan 19. Tümenin 57. Alay n n 1. Taburundan Üste men Fahrettin Efendinin bir k s m asker ile bunlar n üzerine sald rmas ile ngilizlerin, ba ar s z olarak bu la m dehlizinden geriye çekilmek zorunda kald görülmü tür Temmuz günü, Ar burnunun merkezinden ngilizlere do ru aç lan bir Türk la m, ngilizlerin açt la mla birle ince patlat lm t r. 10 metre geni li inde bir tesir yapan patlamada ngiliz la mlar nda çal an askerlerin toprak alt nda Atase Ar ivi, Klasör no: 4528, Dosya no; 26, Fihrist no: 02. Atase Ar ivi, Klasör no: 4528, Dosya no; 27, Fihrist no: 132. Binba Halis Bey, a.g.e., s Binba Halis Bey, a.g.e., s Fahrettin Altay, a.g.m., s. 27; Ayr ca Bkz. zzettin Çal lar, a.g.e., 47. Mustafa Kemal, a.g.e., s. 171; Fahrettin Altay, a.g.m., s. 27; Ayr ca Bkz. zzettin Çal lar, a.g.e., 48; Kadri Perk, age, s

11 kald klar görülmü tür. 27 3/4 A ustos gecesi, Ar burnu sol taraf nda ngiliz birlikleri bir la m patlatarak arkas ndan hücuma kalksa da neticesiz kalm t r Tümen, 6 A ustos ak am Kanl s rttaki siperleri geri almaya çal rken, ngiliz birlikleri 19. Tümenin 57. Alay n n sol taraf ndaki Merkez Tepedeki Türk siperlerini iddetli topçu ate ine tutmu tur. Türk askerleri, burada bir faaliyet oldu unu anlam ken, ngilizler, Merkeztepedeki 47 ve 48 numaral Türk siperlerini büyük la mlarla açt ktan sonra hücuma kalkm t r. htiyattaki 19. Tümenin 72. Alay n n 2. Taburunun yeti mesi sonucu, ngilizler a r zayiatla durdurulmu tur 29. A ustos ay n n ba ndan itibaren la m muharebelerinin Seddülbahr bölgesine s çrad görülür. 10 A ustos günü, Seddülbahr bölgesindeki ngiliz birlikleri, iki la m patlatarak hücum ettilerse de ba ar l olamam lard r. 30 Osmanl stihbarat ube Müdürü Seyfinin istihbarat raporlar na göre 31, 3 Eylülde Alç tepe civar nda patlat lan bir la m, ngilizlerin tel kafeslerini ve tel örgülerini tahrip etmi tir. 21/22 Eylül gecesi ngilizler, Ar burnunda sol taraf Türk kuvvetlerine kar la m patlatm lar; ancak herhangi bir zayiat olmam t r. Hemen ertesi gün Türk birlikleri taraf ndan patlat lan bir la m, dü man n la m n çökertmi tir. 24 Eylülde Seddülbahrde la m patlat larak, ngiliz birliklerinin açt la m y k lm ve la m içerisinde askerlerin kald anla lm t r. 29 Eylülde Seddülbahrde patlat lan bir la m ile, ngilizlerin bir siperi çökertilmi tir. 12 Ekimde patlat lan bir la m ile ngiliz siperleri tahrip edilmi tir. 22 Ekimde Ar burnunda ngiliz birliklerinin kazmakta oldu u bir la m, kar la m patlatmas ile iptal edilmi tir. 29 Ekimde ngilizler Kayac ka l nda bir la m daha patlatm lard r. 1 Kas mda Kanl s rtta ngilizlerin kazmakta oldu u bir la m dinamitle tahrip edilmi tir. 8/9 Aral k gecesi ngilizler taraf ndan 5 la m patlat lm t r; bunlardan üçü kendi siperlerinde patlam, di er ikisi de Türk taraf nda zayiata neden olmu tur. 14 Aral k günü, ngiliz birlikleri balon uçurarak yer tespiti yapt ktan sonra Türk mevzilerini bombalam t r. Ard ndan Kayac ka l nda sabah üç, ak am dört la m patlat lm t r. Buna kar l k olarak saat 07.15te Türk Osmanl Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I, T.C. Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü, Osmanl Ar ivi Daire Ba kanl Yay nlar, Ankara 2005, s Çanakkale Muharebeleri I, s Mustafa Kemal, a.g.e., s Çanakkale Muharebeleri I, s. 220, Çanakkale Muharebeleri II, s. 57, 85, 116, 122,123, 129, 131, 175, 185, 186, 202,

12 birlikleri taraf ndan Kayac ka l nda la m patlat lm ve bunun sonucu yirmi ngiliz siperinin bozulmas sa lanm t r. 32 Türk birlikleri taraf ndan bir la m da 15 Aral k günü S ndere civar nda patlat lm t r. 33 ngiliz birlikleri Cesarettepede patlatt klar iki la mla 53 Türk askerini ehit etmi tir, 15 asker toprak alt ndan zorlukla ç kar lm t r. 34 Siperdeki Türk Askerleri ngiliz birlikleri, 19 Aral k günü ö leden sonra, Seddülbahrde Ar burnu cephesindeki tahliyeyi gizlemek için de iki la m patlatarak hücum etmi lerdir. 35 Yine Ar burnu bölgesinde tahliyeye karar verildikten sonra, tahliyenin sonuna kadar hiçbir la m patlat lmayarak, tahliye günü ate lenmi tir. 36 Hatta bu la mlar n ate lenmesi için çal ç rp aras na Mare al Fevzi Çakmak ve Günlükleri, Yay. Haz. N. Hatemi, YKY., c. I, stanbul 2002, s Çanakkale Muharebeleri II, s Mare al Fevzi Çakmak ve Günlükleri, s Bu patlama, ngiliz birliklerinin geri çekilmeden önce haz rlad klar bomba düzene i sayesinde gerçekle mi tir. Bkz., Charles E.W. BEAN, Gallipoli Mission, Canberra Avustralian War Memorial, Sidney 1948, s Aspinal Oglander, age, c. II, s Aspinal Oglander, age, c. II, s Avustralyan n resmi tarihçisi Charles Bean, (The Story of Anzac,Sydney 1924, s. 29) tahliye s ras nda bu la mlardan baz lar n n patlat lmad n iddia etse de Yar maday tahliye sonras i gal eden Türk birliklerinin bu la mlar etkisiz ve i levsiz hale getirdi i ku kusuzdur. 54

13 gizlenmi teller arac l ile tuzak haz rlad klar da bilinmektedir. 37 ngiliz birlikleri, 19/20 Aral k gecesi tahliyeden biraz önce Cesarettepe üzerinde la m patlatm lard r. 38 Bu la m n haz rlan hakk nda Robert Rhodes James, ilginç bir pasaj verir: stihkâmc lar ile madenciler, süvari kemiklerinin delik de ik topra kaplad Boyun bölgesindeki Türk siperlerinin alt nda büyük bir may n patlatmak için son haz rl klar n yap yorlard. 39 Ar burnu bölgesinin tahliyesinden sonra gözler Seddülbahr bölgesine çevrilmi ti. Bu andan itibaren la m faaliyetleri epey artm t. Bu konu hakk nda Charles Roux unlar söylemektedir: Dün, 24 Aral kta, tehditkâr oldu unu hissetti imiz Türk la mlar ndan kendimizi kurtarmak için, istihkâm k tâm z, daha evvel taraf m zdan haz rlanan iki cisim la m infilak ettirdi. Bu infilak akabinde edit tüfek ve iddetli topçu at yla cevap veren dü man siperlerinde ve la m âmeliyat nda mühim hâsar mücib olmu tur. 40 Türk askerleri Seddülbahir bölgesinde 31 Aral k ö leden sonra iki la m patlatm t r. 41 7/8 Ocak gecesi, S ndere mevkiinde de bir la m patlatarak taarruza kalkm lard r. 42 Sonuç Çanakkale Kara Sava lar nda la m muharebeleri, Türk askerleri taraf ndan ba lat lan bir yöntemdir. Yaln z, sonralar ngiliz birliklerinin de ileri derecede la m yapt klar görülmektedir. Türkler taraf ndan büyük la mlar, Seddülbahr bölgesinde S ndere, Kerevizdere ve Kirte Deresinde yap lm t r. Kuzey bölgesinde ise, Boyun Noktas, K rm z s rt, Kanl s rt, Bkz. Gelibolu ibh-i Cezîresinde Dü man n Kulland Muhtelifül Cins Torpil ve Bombalar Hakk nda Malûmât ve Bunlara Kar Tedâbîr-i Tahaffuziye, Matbaa-i Askeriye, 1332/1916. Aspinal Oglander, age, c. II, s Robert Rhodes James, age, s Charles Roux, Çanakkale Seferi, (Çeviren: Mehmed Nihad As m) stanbul 1337 (Rumi) 1921 (Miladi) Matbaa-i Askeriye, s Çanakkale Muharebeleri II, s Aspinal Oglander, age, c. II, s

14 Merkeztepe, Cesarettepesi, Kayac ka l bölgelerinde s kl kla görülmü tür. Bu la m faaliyetleri sonucu Gelibolu Yar madas nda bahsedilen bölgeler, bu gün bile köstebek yuvas n and r r vaziyettedir. La m muharebelerinden her iki taraf askerleri de tecrübeler kazanm t r. ngiliz birliklerinin özellikle Anzaklar n- Çanakkale Sava lar ndan tahliye ile ayr ld ktan sonra çe itli Avrupa cephelerinde la m muharebeleri yapt klar bilinmekle birlikte 43 Türk birlikleri de la m muharebelerinin ne denli önemli oldu unu idrak etmi lerdir. 44 Önceden de belirtildi i gibi muharebelerin ilk günlerinden itibaren Çanakkale Kara Sava lar, sarp yamaçlarda t kan p kalm, taarruzlar faydas zla m t r. te bu nedenle ba layan la m faaliyetleri, büyük tehlike arz etmi tir. Çünkü taarruzlar t kanm sa, bir la m faaliyetini engellemek için tek çare, kar bir la m aç lmas n gerektirmektedir. 45 Bu nedenle de la m muharebelerinde patlaman n y k c riskine dayal olarak ve kar la m faaliyetinde bulunulmas olas l ile h z esast r ve siper alt na yakla l r yakla lmaz patlatma gerçekle tirilir. Burada istihkâm birliklerinin önemi ortaya ç kmaktad r Anzak birliklerinin Avrupa cephelerindeki muharebelerinde la mc l k faaliyetlerine devam ettikleri görülür; hatta la m açmay kolayla t rmak için makine geli tirdikleri de bilinmektedir. Bkz. Bu konuda Çanakkale Muhaberesine kat lan Alman la mc bölü ü subay ndan Üste men Müllerin Maltepe istihkâm talimgâh nda la mc l k ile ilgili verdi i konferans konu ile ilgili önemli bilgiler içerir. Bkz. Müller Bruh, Çanakkale Harbinde La m Mücadelesine Dair Elde Edilen Tecârib, Matbaa-i Amire, Karargâh-i Umumî On kinci Mevki-i Müstahkeme ubesi, stanbul 1332 (Rumi) 1916 (Miladi). Dü man n la m faaliyetleri ile me gul oldu u anla ld ktan sonra bu faaliyeti engellemek için-yap lacak ilk i, ya taarruz ederek la m ele geçirmek yada la m n nerede aç ld n kestirerek ard ndan bu la m havaya uçurmak için- kar la m faaliyetinde bulunmakt. Üste men Müller, Çanakkale Sava lar nda ngiliz birliklerinin la m faaliyetlerinin nas l anla ld na dair unlar söyler: ngiliz birliklerinin nerede la m kazmakta oldu u genellikle ileri sürülen ve k smen hiçbir mazgal olmayan la m hende inden anla l yordu. Bir de ngilizler topra genelde pek a ikar olarak d ar at yordu. Bkz. Müller Bruh, Çanakkale Harbinde La m Mücadelesine Dair Elde Edilen Tecârib, Matbaa-i Amire, Karargah-i Umûmi On kinci Mevki-i Müstahkeme ubesi, stanbul 1332 (Rumi) 1916 (Miladi). 56

15 Günümüz Arazisinde Çanakkale Sava lar ndan Kalma Bir Türk La m stihkâm konusunda her iki taraf n da becerikli oldu u görülür. ngiliz gazeteci Bartlett, Türk istihkâm n n ne denli iyi oldu unu u sözleri ile belirtir: Görünürde ne bir Türk ne bir Alman ne de bir top veyahut bir siper vard Türklerin, kendilerini gizlemek hususunda göstermi olduklar muvaffakiyet hakikaten övgüye de erdir. Türkler, siper kazarak, bunlar içerisine kendilerini gizlemekte ve yer üstünde var oldu una dair hiçbir iz göstermemekte pek mahirdirler 46 Çanakkale Kara Sava lar nda la m muharebeleri, 29 Haziranda Türklerin Anzak tünellerinden birisini havaya uçurmas sonucu, iki tane Avustralya la mc s n n siperlerin içerisine gömüldü ü 47 ; bazen la mlar n anlams z çukurlara aç ld 48 gibi ilginç olaylar da sahne olmu tur. Esat Pa a an lar nda bunlara benzer ba ka bir la m olay n u ekilde anlat r: Ellis Ashmead Bartlett, Çanakkale Gerçe i, çev. Rahmi, Yay. Haz. Muzaffer Albayrak, Yeditepe Yay nlar, stanbul 2005, s Andrew Jack, agm, s. 3. Binba Halis, age, s

16 Bir la m içerisinde bir sa lam bir yaral erimiz bütün gece topra kasaturas yla delerek d ar ç kmay ba arm lar, bizim tarafa geçmi lerdi 49 Cephede ya anan la m muharebelerinin gerek askerler gerekse istihkâmc lar aç s ndan neler hissettirdi i, Çanakkale la m muharebelerinin ne ifade etti i ve kara sava lar nda bir yöntem olarak la m n bir asker üzerinde b rakaca psikolojiyi anlatmas bak m ndan Mühlman n la m faaliyetleri hakk ndaki u sözleri önemlidir: Birçok yerlerde sadece birkaç ad m tutan ate hatlar ndaki mesafe, la m sava n n geni letilmesini gerektiriyordu. Daha önce çevreye hakim olan tepelerin mevziilerine yönelik yar mada oldu u gibi, dost ve dü man yerin alt nda da birincili i ele geçirmeye çal yorlard. Sessiz anlarda, topra n içindeki esrarengiz çal malar n sesi duyuluyordu. T pk bir volkan n üstünde oturuyormu hissi do uyordu. Sanki her an havaya uçmak tehlikesi içindeydiler. Bütün mevzi k s mlar, bu la m sava n n seyri esnas nda d tan bak ld nda korkunç sava n deh etini yans tan ss z bir huni tarlas na dönü mü tü. Türklerin tehlikeye en çok maruz olduklar noktalardaki tutumlar a rt c yd ve hatta hayranl k uyand r c yd ; çünkü onlar itidallerini yitirmiyorlard Esat Pa a, age, s Carl Mühlman, Çanakkale Sava, Bir Alman Subay n n An lar, çev. Sedat Umran, Tima Yay nlar, stanbul 2004, s

17 KAYNAKÇA Altay, Fahrettin, Çanakkale Hat ralar, Çanakkale Hat ralar II, Arma Yay nlar, Yay. Haz. Metin Mart, stanbul Atatürk, Mustafa Kemal, Ar burnu Muharebeleri Raporu, Türk Tarih Kurumu Yay nlar, Yay. Haz. Ulu demir, Ankara ATASE Ar ivi, Klasör no: 4528, Dosya no; 21, Fihrist no: 02. ATASE Ar ivi, Klasör no: 4528, Dosya no; 26, Fihrist no: 02. ATASE Ar ivi, Klasör no: 4528, Dosya no; 27, Fihrist no: 132. Bartlett, Ellis Ashmead, Çanakkale Gerçe i, çev. Rahmi, Yay. Haz. Muzaffer Albayrak, Yeditepe Yay nlar, stanbul Bean, Charles E. W., Gallipoli Mission, Canberra Avustralian War Memorial, Sidney Bean, Charles E. W., The Story of Anzac, Sydney, Binba Burhanettin, Harb-i Umumide Çanakkale Muharebat- Berriyyesi. Ar burnu imal Grubu Muharebat, 2. K s m (14 May s-19 May s 1915), Erkan- Harbiye Mektebi Matbaas, stanbul Binba Halis, Çanakkale Raporu, Arma Yay nlar, stanbul Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi Harekat, V. Kitap, c. 2, Genelkurmay Bas mevi, Ankara Bruh, Müller, Çanakkale Harbinde La m Mücadelesine Dair Elde Edilen Tecârib, Matbaa-i Amire, Karargah-i Umûmi On kinci Mevki-i Müstahkeme ubesi, stanbul Charles Roux, Çanakkale Seferi, Matbaa-i Askeriye, çev. Mehmed Nihad-As m stanbul Çal lar, zzettin, Atatürkle ki Buçuk Y l, Haz. smet Görgülü Yap Kredi Yay n, Doyle, Matthew R. Bennett, The Influence of Terrain: Gallipoli Campaing 1915, The Geographical Journal, Vol. 165, No: 1, Mart Esat Pa a, Çanakkale Sava Hat ralar, Yay. Haz. hsan Ilgar, Nurer U urlu, Örgün Yay nevi, 2. Bask, stanbul Gelibolu ibh-i Cezîresinde Dü man n Kulland Muhtelifül Cins Torpil ve Bombalar Hakk nda Malûmât ve Bunlara Kar Tedâbîr-i Tahaffuziye, Matbaa-i Askeriye,

18 Jack, Andrew, Ancac: Mining and Tunneling at Anzac Cove, The Joint Imperial War Museum, Australian War Memorial Battlefield Study Tour to Gallipoli, September James, Robert Rhodes, Gelibolu Harekat, Belge Yay nlar stanbul Karata, Murat, Haritalarla Çanakkale Sava lar, Nobel Yay nlar, Ankara Larcher, Maurice, Büyük Harpte Türk Harbi, çev. Bursal Mehmet Nihat, c. II, Askeri Matbaa, Erkan- Harbiye-i Umumiye Talim ve Terbiye Dairesi Ne riyat, stanbul Mare al Fevzi Çakmak ve Günlükleri, Yay. Haz. N. Hatemi, YKY., c. I, stanbul Mehmed Celaleddin, Harb-i Umumide Çanakkale Muharebat- Berriyyesi. Kumkale Muharebat, Yay. Haz. Murat Karata, Nobel Yay nlar Ankara Mühlman, Carl, Çanakkale Sava, Bir Alman Subay n n An lar, çev. Sedat Umran, Tima Yay nlar, stanbul Oglander, C. F. Aspinal Büyük Harbin Tarihi Gelibolu Askeri Harekat, c. II, Arma Yay nlar, stanbul Osmanl Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I, T.C. Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü, Osmanl Ar ivi Daire Ba kanl Yay nlar, Ankara Osmanl Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri II, T.C. Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü, Osmanl Ar ivi Daire Ba kanl Yay nlar, Ankara Pakal n, Mehmet Zeki, Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri sözlü ü, c. II, Milli E itim Bakanl Yay nlar, stanbul Perk, Kadri, Çanakkale Sava lar Tarihi, Askeri Mecmua, say 56, stanbul Sanders, Liman Von, Çanakkale Hat ralar, Çanakkale Hat ralar II, Arma Yay nlar, Yay. Haz. Metin Mart, stanbul Zengin, Sabri, Osmanl lar n Kale Muhasaralar Usulündeki Geli meleri Gösteren Örnek Muhasaralar, idak.gop.edu.tr/szengin/makaleler/ornmuh.doc 60

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

27.ALAY HARP CER DES THE WAR JOURNAL OF THE 27th REGIMENT. Murat KARATA Ara t rma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

27.ALAY HARP CER DES THE WAR JOURNAL OF THE 27th REGIMENT. Murat KARATA Ara t rma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll (Bahar-Güz 2008, s.1-14) 27.ALAY HARP CER DES THE WAR JOURNAL OF THE 27th REGIMENT Murat KARATA Ara t rma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZET

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz, GBT En İyi Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu na bir tamamlayıcı kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır. Green Break Patlamasız Güvenlik Güç Kartuşlarının

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 21.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20821 KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ...

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ... T.C. 00980797 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 59131235-060.11.03 Konu : Kurumsal Kimlik Çalışmaları T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır.

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır. 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır.

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. GİRİŞ İnşaat sektörü, barınma ihtiyacı başta olmak üzere insanların

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT Sayfa 1/ 6 / APARAT Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER

BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER 1.

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Mikrodenetleyici Tabanlı, Otomatik Kontrollü Çöp Kamyonu Tasarımı

Mikrodenetleyici Tabanlı, Otomatik Kontrollü Çöp Kamyonu Tasarımı Mikrodenetleyici Tabanlı, Otomatik Kontrollü Çöp Kamyonu Tasarımı Elif Tunç*, Suat Demir, Serap Altay Arpali elif.tunc@hotmail.com suat_demir@hotmail.com saltay@cankaya.edu.tr Çankaya Üniversitesi, Elektronik

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ 1) Jeofizik Mühendisliği Eğitim / Öğretim Programına kayıtlı öğrenciler, Çanakkale Onsekiz

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE GENEL GENEL 17.02.2006 Tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği yapılan düzenlemelerle, format, başlıklar

Detaylı

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Soner METE Ders Hakkında Çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenleri, bu etmenlerin önlenmesine ilişkin yürütülen politikalar, işverenlerin

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı