Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi"

Transkript

1 Ekoloji 20, 78, (2011) doi: /ekoloji ARAÞTIRMA NOTU Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Özge ÖNER *, Ali ÇELÝK Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Atýksu Laboratuarý, Ýzmir-TÜRKÝYE Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Muradiye Manisa-TÜRKÝYE *Corresponding author: Özet Ege Bölgesinin ikinci büyük akarsuyu olan Gediz Nehri, bölgedeki sanayi kuruluþlarý, evsel atýklar ya da tarýmsal alanlardan gelen tarým ilaçlarý ve suni gübrelerle kirlenme tehdidi altýndadýr. Sularda standartlarla belirlenmiþ limit deðerler üzerinde bulunan her türlü madde kirlilik oluþturur ve suyun kullaným amacýný belirler. Eser miktarda bile sakýncalý olabilen bu maddeler arasýnda en önemli gurubu aðýr metaller oluþturur. Bu nedenle çalýþmamýzda Gediz Nehrine karýþan ve kirlilik kaynaðý olarak belirlenen 5 ayrý noktada bazý fiziksel ve kimyasal parametreler ile buradan alýnan su ve sediment örneklerinde bazý aðýr metal deriþimleri ölçülmüþtür. Gediz Nehir suyunda çalýþýlan dönem ve istasyonlarda ortalama olarak; BOÝ: 67,7 mg/l, KOÝ: 88,7 mg/l, ph: 7,6, Bulanýklýk: 440 mg/l SiO 2 bulunmuþtur. Ölçümü yapýlan su örneklerinde bulunan metal iyonlarý miktarý Pb: 27,0±%0,8 μg/l Nif Çayý, Cr: 48,9±%0,9 μg/l Muradiye Köprüsü, Cd: 12,1±%0,6 μg/l Ýstanbul Köprüsü, Cu: 90,2±%0,4 μg/l Muradiye Köprüsü, Ni, Fe ve Zn ise sýrasýyla 309,8±%0,7 μg/l, 914,1±%0,3 μg/l, 208,3±%0,5 μg/l olarak Karaçay istasyonunda en yüksek deðerlerinde bulunmuþtur. Çalýþýlan kirlilik parametre sonuçlarý, Su Kirliliði Kontrol Yönetmeliði su kalite kriterleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda aþaðý Gediz Havzasý için Gediz Nehir'i su kalitesinin IV. sýnýf su kalitesinde olduðu anlaþýlmaktadýr. Ayrýca istasyonlardan alýnan sediment ve toprak örnekleri karþýlaþtýrýldýðýnda, ötrofikasyon nedeniyle nehir tabanýnda organik maddelerin birikerek metal deriþimlerini arttýrdýðý görülmüþtür. Anahtar Kelimeler: Aðýr metal, Gediz Nehri, nehir kirliliði, su kalitesi. Investigation of Some Pollution Parameters in Water and Sediment Samples Collected From the Lower Gediz River Basin Abstract The River Gediz, is the second greatest river of Aegean Region, is under threat of pollution caused by institutions of region, domestic waste, agricultural chemicals and artificial fertilizers. All kinds of substances which are above standardized limit values for water can make pollution. These pollutant levels could determine water usage aims. Heavy metals in trace level are the most hazardous of these matters. In our study, the physical and chemical parameters of water and the level of heavy metal concentration in water and sediment samples are analyzed in five different stations of Gediz River. The average level of some parameters are; BOD: 67.7 mg/l, COD: 88.7 mg/l, ph: 7.6, turbidity: 440 mg/l SiO 2. In water samples, the metals in high level are; Pb: 27.0±%0.8 μg/l at Nif River, Cr: 48.9±%0.9 μg/l at Muradiye Bridge, Cd: 12.1±%0.6 μg/l at Istanbul Bridge, Cu: 90.2±%0.4 μg/l at Muradiye Bridge, Ni: 309.8±%0.7 μg/l, Fe: 914.1±%0.3 μg/l, Zn: 208.3±%0.5 μg/l in Karaçay. The quality of water is at the level of four, according to Water Pollution Control Regulations. The sediment and soil samples taken from different station were also compared. It is seen that, the organic matter which is accumulated at the bottom of the river, increase the concentration of the metals. Keywords: Heavy metal, Gediz River, river pollution, water quality. Öner Ö, Çelik A (2011) Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi. Ekoloji 20 (78): GÝRÝÞ Günümüzde sanayi ve teknolojinin geliþmesi ile insanoðlu daha iyi yaþam koþullarýna kavuþmuþ ancak bu geliþimle birlikte daha önceden bilinmeyen yepyeni sorunlar ortaya çýkmýþtýr. Çevre sorunlarý geniþ alan ve topluluklarý etkilemesi nedeniyle oldukça önemlidir. Çevre kirliliðini arttýran ve ekolojik dengenin bozulmasýnda önemli rol oynayan endüstri kuruluþlarýnýn baþýnda, atýk sularýnda aðýr metal içeren kuruluþlar gelmektedir. Canlýlarýn yaþamýný zorlaþtýracak, ekosistemin dengesini bozacak ve kullaným amacýna uygun Geliþ: / Kabul:

2 Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment... Ekoloji olmayan sulara kirlenmiþ veya kirletilmiþ su denilir. Etkili bir arýtým yapýlmamasý durumunda bu tür atýklarýn göl, nehir, deniz ve okyanus gibi alýcý ortamlara deþarj edilmesi, suda yaþayan ve bu suyu kullanan canlý sistemler ve çevresi için oldukça toksik olmaktadýr (Jordao 1996). Bu atýk sularýn içinde bazen eser miktarda bazen de yüksek deriþimlerde aðýr metaller bulunmaktadýr. Aðýr metaller, besin zinciriyle girdikleri organizmadan atýlamadýklarý için birikime neden olurlar ve bünyede belirli sýnýr deriþimlerin aþýlmasý halinde toksik etki yaparlar (Duffus ve Howard 1996). Bu çalýþma, çevresinde çok sayýda sanayi tesisinin yer aldýðý birçok endüstri kuruluþu ile arýtma tesisi bulunmayan birçok küçük yerleþim merkezinin atýk sularýnýn boþaltýldýðý Aþaðý Gediz Havzasý'nda Eylül 2007 ve Mart 2008 tarihleri arasýnda yapýlmýþtýr. Bu çalýþmada Gediz Nehri'nden alýnan su ve sediment örneklerinde bazý kimyasal kirlilik parametreleri belirlenerek evsel ve endüstriyel atýklarýn oluþturduðu potansiyel kirlilik boyutu ve türünü belirlemek amaçlanmýþtýr. Ayrýca bulunan sonuçlar Gediz Nehri'nde önceki yýllarda yapýlmýþ çalýþma sonuçlarýyla karþýlaþtýrýlýp incelenen parametrelerdeki deðiþim belirlenmiþtir (Kayar 2000, An Akçay ve Oðuz 2003). MATERYAL VE METOT Aþaðý Gediz Havzasýnda yer alan Ýstanbul Köprüsü, Nif Çayý, Karaçay, Muradiye Köprüsü ve çýkýþ noktasý olarak da Menemen Yolu olmak üzere beþ farklý istasyondan (Þekil 1) su ve sediment örnekleri alýnmýþtýr. Su örnekleri, göl ve göletlerden numune alma kurallarýna uygun olarak toplanmýþtýr (Anonymous 1989). Alýnan su örneklerinin ph, sýcaklýk, bulanýklýk ve iletkenlikleri arazide ToA Water Quality Checker WQC.20 A cihazý kullanýlarak ölçülmüþtür. Su örnekleri laboratuara getirilir getirilmez Biyokimyasal Oksijen Ýstemi (BOÝ) tayini için BOD-System Oxdirect AQalytýc marka cihaza konmuþtur. 5 günlük inkübasyon süresinden sonra Biyokimyasal Oksijen Ýhtiyacý (BOÝ 5 ) mg/l olarak cihazdan okunmuþtur. Sudaki organik maddeler asidik ortamda K 2 Cr 2 O 7 çözeltisi ile yükseltgenmiþ ve aþýrý potasyum dikromat, ayarlý demir(ii) amonyum sülfat çözeltisi ile geri titre edilerek Kimyasal Oksijen Ýhtiyacý hesaplanmýþtýr(eaton ve ark. 2005). Aðýr metal tayini yapýlacak su örnekleri alýnýr Þekil 1. Gediz nehri çalýþma bölgesi numune alma istasyonlarý alýnmaz Der.HNO 3 ile asit deriþimi yaklaþýk 0.1 M olacak þekilde asitlendirildikten sonra IR 120 Amberlit Resin katyon deðiþtirici reçine ile ön deriþtirme yapýlmýþtýr. 30 gram reçine alýnmýþ 1 gece saf suda bekletilerek stabil olmasý saðlanmýþtýr. Daha sonra kolona hava almayacak þekilde reçine doldurulmuþ 2 ml 1 M NaOH ve 3 ml 2 M HNO 3 ile kolon temizlenmiþtir. 1 Litre su numunesi 2 ml/dk akýþ hýzý ile kolondan geçirilmiþ ve reçinede tutulan metal iyonlarý 1 M HNO 3 ile elue edilip son hacim 100 ml'ye tamamlanmýþtýr. Daha sonra 10 kat deriþtirilen su numunesindeki her bir metal iyonu miktarý AAS ile ölçülmüþtür (Kenduzler ve Turker 2006). Sediment örnekleri 4 cm çapýnda ve 2 m uzunluðunda PVC bir boru ile alýnarak polietilen torbalara konulup etiketlenmiþtir. 5 farklý istasyondan alýnan sediment örnekleri petri kaplarýnda 24 saat 105 C etüvde kurutularak porselen havanda öðütülmüþ 100 mesh elekte elenmiþtir. Sediment örneklerinden 1,00±0,02 g alýnýp 10 ml deriþik HNO 3 eklenerek (Anonymous 1994) Cem Mars-5 microwave bozundurma cihazýnda parçalandýktan sonra son hacim 50 ml'ye tamamlanmýþ ve metal iyonu deriþimleri Alevli Atomik Absorpsiyon Spektromet-resi (Varian SpectrAA 220FS Fast Sequential) ile ölçülmüþtür. BULGULAR VE TARTIÞMA Gediz Nehri kirliliðinin belirlenmesinde öncelikle ph, sýcaklýk, bulanýklýk ve iletkenlik gibi bazý fiziksel parametreler incelenmiþtir. Çalýþýlan istasyonlardan Karaçay'da su sýcaklýðý en yüksek bulunmuþtur. Bunun nedeni Manisa organize sanayi arýtma tesisi sularýnýn buraya karýþmýþ olmasýdýr. 49

3 Ekoloji Öner ve Çelik Gediz Nehir suyunda ortalama olarak BOÝ: 67,72 mg/l, KOÝ: 88,68 mg/l, ph: 7,6, Bulanýklýk ise 440 mg/l SiO 2 bulunmuþtur (Tablo 1). Genelde Nif Çayý istasyonundan alýnan su örneklerinde BOÝ ve KOÝ deðerleri en yüksek bulunmuþtur. Manisa giriþinde Gediz'e boþalan Nif Çayý tüm Kemalpaþa'nýn endüstriyel atýk sularýný Gediz'e taþýyan çok önemli bir kirletici kaynaktýr. BOÝ ve KOÝ deðerlerinin en yüksek bulunmasý, bölgede yer alan ve organik kirlilik yükü yüksek olan kaðýt, tekstil ve gýda fabrikasý atýk sularýnýn yeterince biyolojik arýtma yapýlmadan Nif Çayý'na verilmiþ olabileceðini düþündürmektedir (Lin ve Wang 2002). Gediz Nehir suyundaki aðýr metal kirlilik boyutunu belirlemek için Eylül 2007, Ekim 2007, Kasým 2007, Aralýk 2007, Ocak 2008 ve Mart 2008'de alýnan su numunelerinde bazý metal miktarlarý ölçülmüþ olup istasyonlara göre metal deriþimleri Þekil 2'de gösterilmiþtir. Ölçümü yapýlan su örneklerinde bulunan metal iyonlarý miktarý Pb: 27,0±%0,8 μg/l Nif Çayý, Cr: 48,9±%0,9 μg/l Muradiye Köprüsü, Cd: 121,0±%0,6 μg/l Ýstanbul Köprüsü, Cu: 90,2±%0,4 μg/l Muradiye Köprüsü, Ni, Fe ve Zn ise sýrasýyla 309,8±%0,7 μg/l, 914,1±%0,3 μg/l, 208,3±%0,5 μg/l olarak Karaçay istasyonunda en yüksek deðerlerinde bulunmuþtur. Genel olarak Karaçay istasyonundan alýnan su örneklerinde yapýlan analiz sonuçlarý diðer istasyonlardan yüksek çýkmýþtýr. Buna Karaçay'a karýþan Manisa Organize Sanayi Atýk Su Arýtma Tesisinden çýkan sularýn sebep olduðu düþünülmektedir. Su örneklerinin Mart 2008 sonuçlarý, 1999 yýlýnda ayný istasyonlarda yapýlan ortalama metal analiz sonuçlarýyla (Kayar 2000) karþýlaþtýrýldýðýnda Ni, Cr, Cu ve Fe metal iyonu deriþimleri için belirgin bir artýþ gözlenmiþtir (Tablo 2). Tam karþýlaþtýrma yapabilmek için söz konusu ay içerisinde nehir debisinin de dikkate alýnmasý gerektiði unutulmamalýdýr. Yinede ortalama olarak analizi yapýlan parametreler için önemli farklar olduðu görülmekte olup, bu da Gediz Nehri'nde kirlenmenin artarak devam ettiðini göstermektedir. Özellikle organik kirlilik yükü yüksek olan sularýn, akarsu veya durgun sulara verilmesi sonucunda ortaya çýkan önemli sorunlardan biri de ötrofikasyondur. Suda kirlilik oluþturan türler zamanla deðiþik þekillerde dipte birikerek sediment oluþturur (Bakac 2000). Sediment kirlilik boyutunu 50 Tablo 1. Aylara göre su örneklerindeki bazý fiziksel ve kimyasal parametrelerin ölçüm sonuçlarý Þekil 2. Ýstasyonlara göre su numunelerindeki metal iyonu deðiþimi. Tablo 2. Gediz nehir'i su örneklerinde 1999 ve 2008 yýllarýnda yapýlan çalýþma sonuçlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý gösteren önemli bir örneklemdir. Gediz Nehir'i Aþaðý Gediz Havzasý'nda belirlenen 5 farklý istasyondan alýnan sediment örneklerinde, tayini yapýlan elementlerin istasyonlara göre metal iyonu deðiþimi Þekil 3'te verilmiþtir. Örneklerin alýndýðý istasyonlarýn hemen yakýnýndaki arazilerden Mart 2008'de alýnan toprak örneklerinde de metal analizleri tekrarlanarak, bulunan sonuçlar karþýlaþtýrýlmýþtýr. Söz konusu istasyonlar ve yakýnýndaki arazilerden alýnan sediment ve toprak örneklerinin metal analizi sonuçlarý Tablo 3'te verilmiþtir.

4 Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment... Ekoloji Tablo 3. Toprak ve sediment örneklerinde aðýr metal miktarlarýnýn karsýlaþtýrýlmasý. Þekil 3. Ýstasyonlara göre sediment numunelerindeki metal iyonu deðiþimi. Alýnan toprak ve sediment örneklerinde tayini yapýlan metal deriþimleri kýyaslandýðýnda sediment örneklerinde belirgin bir fark görülmektedir. Bulunan bu deðerler tayini yapýlan bu aðýr metallerle ilgili sanayii kuruluþlarý tarafýndan Gediz Nehrinin kirletildiðini ortaya koymaktadýr. Pb deriþimi özellikle Mart ayýnda Karaçay sedimentinde en yüksek deðerine ulaþmýþtýr. Kurþun; akü, züccaciye, boya, seramik ve plastik sektörlerinde yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Karaçay, organize sanayi endüstri atýk sularýnýn Gediz Nehri'ne karýþan küçük bir koludur. Dolayýsýyla bu istasyonda hemen hemen tüm metal deriþimleri yüksek bulunmuþtur. Bu da beklenen bir durumdur. Kadmiyum genel olarak metal tabaka ve plakalarýn iþlenmesinde, seramik endüstrisinde, plastik sanayinde, makine yapýmýnda, fotoðrafçýlýkta, diþçilikte, nükleer endüstrisinde nötron tutucu olarak, boya pigmentleri, tarým koruma ilaçlarý ve alkali pil üretiminde geniþ ölçüde kullanýlmaktadýr. Sedimentteki Cd deriþimi istasyonlarýn tümünde artmýþ, Mart ayýnda Karaçay'da en yüksek seviyeye ulaþmýþtýr. Nikel, kaplama, alaþým endüstrisi, laboratuar cihazlarýnýn ve madeni paralarýn imalinde kullanýlýr. Ni deriþimi yaklaþýk olarak ayný oranda artýþ gösterirken, Ni için kirlilik kaynaðý olarak özellikle Karaçay gösterilebilir. Cr deriþimi Muradiye Köprüsü ve Menemen Yolu'nda belirgin artýþ göstermiþtir. Nif Çayý ve Ýstanbul Köprüsü'nden sonraki noktalarda Cr deriþiminin yüksek çýkmasý bu noktalardan sonra deri iþletmelerinin çok olmasý ve bunlarýn iþlenmesi sýrasýnda kullanýlan krom bileþikleri atýklarýnýn Gediz Nehri'ne karýþmýþ olduðunu göstermektedir. Cu deriþiminde Nif Çayý, Karaçay ve sonraki istasyonlarda topraðýn Cu içeriðiyle kýyasladýðýnda belirgin olarak artýþ olduðu görülmüþtür. Nif Çayý'na Kemalpaþa Organize Sanayi, Karaçay'a ise Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan boya, plastik, kaplama endüstrisi, tarým ilaçlarý ve yem sanayi kaynaklý fabrika atýk sularýnýn karýþtýðý düþünülmektedir (Kumbur ve ark. 2008). Fe deriþiminde her istasyonda aylara göre artýþ gözlenmiþtir. Fe kirliliðine de çevrede yaygýn olan sanayinin neden olduðu söylenebilir. Zn deriþimi özellikle Kasým ayýnda Karaçay'da en yüksek seviyede bulunmuþ, diðer istasyonlarda düzgün bir artýþ gözlenmiþtir. Zn, otomotiv endüstrisinde, kaplama, metallerin galvanize edilmesi, kuru pil yapýmý ve ahþap koruyucu olarak kullanýlýr (Fifield ve Haines 1995). Zn kirlilik kaynaðý olarak özellikle Karaçay'ý besleyen sanayi atýklarý gösterilebilir. Çalýþýlan fiziksel ve kimyasal parametre sonuçlarý, Su Kirliliði Kontrol Yönetmeliðine göre kabul edilen sýnýr deðerler ile karþýlaþtýrýldýðýnda Gediz Nehir'i su kalitesinin 4. sýnýf çok kirlenmiþ su olduðunu göstermektedir (Anonymous 2004). Karaçay sonuçlarýnýn her bakýmdan yüksek olmasý Manisa Organize Sanayi'nin tüm endüstriyel atýk sularýný buraya boþaltmasý sonucudur. Manisa giriþinde Gediz'e boþalan Nif Çayý ise tüm Kemalpaþa'nýn endüstriyel atýk sularýný Gediz'e taþýyan çok önemli bir kirletici kaynaktýr. Gediz havzasýnýn çok geniþ olmasý ve burada yaþayan halkýn çiftçilikle uðraþmasý, bölgede nehrin önemini arttýrmaktadýr. Buna karþýn, nehrin özellikle sanayinin geliþtiði bölgelerden ve kentleþmenin yoðun olduðu kesimlerden geçmesi, kirliliðin artmasýna neden olmaktadýr (Muller ve ark. 1994). Son yýllarda Gediz Nehri'nden kullanýlan suyla tarým yapan çiftçilerin, ürün verimindeki düþüþ nedenlerinin en önemlilerinden biri olarak nehrin kirliliði gösterilmektedir. Kirlilik tespiti çalýþmalarýnýn tüm Gediz boyunca belirli periyotlarda sürekli yapýlmasý, sanayi ve evsel arýtmalarýn ciddi bir þekilde denetlenmesi, arýtmasýz faaliyet gösteren iþ yerlerinin kapatýlmasý ve 51

5 Ekoloji Öner ve Çelik alternatif ucuz arýtma sistemlerinin geliþtirilmesi, özellikle akü, boya, elektrik ve elektronik eþya ve demir-çelik iþleme fabrikalarýnýn aðýr metal içeren atýklarýnýn atýlmamasý, halkýn eðitilmesi gibi önlemler alýndýðý takdirde, kirliliðin azalabileceði sonucuna varýlabilir. KAYNAKLAR Anonyomous (1989) Su Kalitesi-Göl ve Göletlerden Numune Alma Kurallarý, TS 6291, ( ), Ankara. Anonymous (1994) Microwave Assisted Acid Digestion of Sediments, Sludges, Soils, Andoils. Method EPA 3051, Washington. Anonymous (2004) Su Kirliliði Kontrolü Yönetmeliði, Resmi Gazete Sayý: 25687, (31 Aralýk 2004), Ankara. Anonymous (2005) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APPA, AWWA, Washington. Akcay H, Oguz A (2003) Study of Heavy Metal Pollution and Speciation in Buyuk Menderes and Gediz River Sediments. Water Research 37: Bakac M (2000) Factor Analysis Applied to A Geochemical Study of Suspended Sediments from the Gediz River. Environmental Geochemistry and Health 22: Fifield FW, Haines PJ (1995) Environmental Analitical Chemistry. Blackie Academic and Professional, London. John H, Duffus, Howard GJ (1996) Worth, Fundamental Toxicology for Chemists. Royal Society of Chemistry Information Services, Cambridge. Jordao CP, Pereira JC, Brune W, Pereira JL, Braathen PC (1996) Heavy Metal Dispersion from Industrial Wastes in the Vale Do Aço, Minas Gerais, Brazil. Environmental Technology 17(5): Kayar N (2000) Gediz Nehri Kimi Kirlilik Parametrelerinin Tayini ve Su Kalitesinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa. Kenduzler E, Turker AR (2006) Preconcentration of cobalt using Amberlyst 36 as a solidphaseextractor and its determination in various environmental samples by flame atomic absorption spectrometry. International Journal of Environmental Analytical Chemistry 86: Kumbur H, Özsoy HD, Özer Z (2008) Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Ekoloji 17 (68): Lin SH, Wang CS (2002) Treatment of High-Strength Phenolic Wastewater by a New Two-Step Method. Journal of Hazard Material 90(2): Muller HW, Schwaighofer B, Kalman W (1994) Heavy Metal Contents in River Sediments. Water, Air and Soil Pollution 72,

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Ekoloji 19, 75, 41-48 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.756 Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Feyza Nur KAFADAR

Detaylı

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri 13, 50, 10-17 2004 Fevzi YILMAZ Muðla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kötekli - MUÐLA Özet Bu çalýþma, Bodrum ilçesi

Detaylı

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Ekoloji 19, 76, 78-87 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.769 Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Berkay CAMGÖZ 1*, Müslim Murat SAÇ 1, Mustafa

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Ekoloji 20, 79, 45-56 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.796 Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar

Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar Ekoloji 18, 69, 20-31 (2008) Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar Türkan ÖZSOY 1 *, Sermin ÖRNEKTEKÝN 2 1Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Çiftlikköy Kampusü, 33343 Mersin-TÜRKÝYE

Detaylı

Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi

Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi Ekoloji 20, 81, 37-47 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.816 Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi Muavviz AYVAZ 1, Ersin TENEKECIOGLU 2*, Edis KORU 3 1Foundation for Environmental

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi

Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi Ekoloji 17, 68, 33-42 (2008) Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi Ferhat KARACA* Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

Ýstanbul'daki Çocuk Oyun Parklarýnda Partikül Madde (PM 2,5 ve PM 10 ) Kirliliðinin Ýncelenmesi

Ýstanbul'daki Çocuk Oyun Parklarýnda Partikül Madde (PM 2,5 ve PM 10 ) Kirliliðinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 77, 72-79 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.7711 Ýstanbul'daki Çocuk Oyun Parklarýnda Partikül Madde (PM 2,5 ve PM 10 ) Kirliliðinin Ýncelenmesi Hüseyin ÖZDEMÝR, Gülsüm BORUCU, Göksel DEMÝR

Detaylı

SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI

SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI Cilt: 9 Sayý: 36 (2000), 3-8 Doç. Dr. Recep ÝLERÝ Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 37-42 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Araþtýrma Makalesi Research Article Metin ÇAÐLAR,

Detaylı

Tuz Gölü'nün Aksaray Ýli Yeraltý Sularýna Etkisinin Coðrafi Bilgi Sistemi Kullanýlarak Deðerlendirilmesi

Tuz Gölü'nün Aksaray Ýli Yeraltý Sularýna Etkisinin Coðrafi Bilgi Sistemi Kullanýlarak Deðerlendirilmesi Ekoloji 19, 77, 29-34 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.775 Tuz Gölü'nün Aksaray Ýli Yeraltý Sularýna Etkisinin Coðrafi Bilgi Sistemi Kullanýlarak Deðerlendirilmesi Murat KAVURMACI 1*, Levent ALTAÞ 2, Yakup

Detaylı

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 79, 77-82 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.7910 ARAÞTIRMA NOTU Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Selma ALTINKALE DEMER, Ümit MEMÝÞ Süleyman Demirel

Detaylı

BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ

BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ * BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ Fatma ÇANKA KILIÇ Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, KMYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi Programý, Kocaeli fatmacankakilic@hotmail.com

Detaylı

Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem ile Belirlenmesi

Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem ile Belirlenmesi 20, 80, 74-80 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.8010 ARAÞTIRMA NOTU Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem

Detaylı

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý Cilt: 11 Sayý: 42 (22), 3-35 GÝRÝÞ Yoðun tarýmsal üretimin yapýldýðý Ýçel'de gýda sanayi sektörü, ilk üç sýrada yer alan önemli sektörlerden biridir. Ancak, iþgücü ve sermaye üretkenliði yönünden Türkiye

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: "Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý"

Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý Ekoloji 19, 73, 86-97 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: "Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý" Ýsmail ANIL, Ferhat KARACA*, Omar ALAGHA Fatih

Detaylı

Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN1 Özet 1. Giriþ Anahtar Sözcükler Abstract

Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN1 Özet 1. Giriþ Anahtar Sözcükler Abstract hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN 1 Özet Günümüzde

Detaylı

Katı Atık Depolama Sahalarının Sucul Sistemlere Etkileri: Yedigöller-Kütahya Örneği

Katı Atık Depolama Sahalarının Sucul Sistemlere Etkileri: Yedigöller-Kütahya Örneği Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (1), 20-26, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

Gümüşçay ve Çürüksu Çayları nın Denizli Sınırları İçinde Büyük Menderes Nehri ne Verdiği Kirlilik Yüklerinin Saptanması

Gümüşçay ve Çürüksu Çayları nın Denizli Sınırları İçinde Büyük Menderes Nehri ne Verdiği Kirlilik Yüklerinin Saptanması Ekoloji 22, 87, 24-34 (2013) doi: 10.5053/ekoloji.2013.874 Gümüşçay ve Çürüksu Çayları nın Denizli Sınırları İçinde Büyük Menderes Nehri ne Verdiği Kirlilik Yüklerinin Saptanması Erdal KACAN 1, Gungor

Detaylı

Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Ekoloji 20, 78, 41-47 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.787 Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Detaylı

*E mail: mboran@ktu.edu.tr

*E mail: mboran@ktu.edu.tr E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2004 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (1-2): 17 21 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Değirmendere Havzasında

Detaylı

Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki Epilitik Algleri

Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki Epilitik Algleri Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki Epilitik Algleri 16, 62, 16-22 2007 Cüneyt Nadir SOLAK Dumlupýnar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 43000 KÜTAHYA Murat BARLAS

Detaylı

Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi

Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi 13, 50, 1-5 2004 Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi Arzu KEMÝKSÝZ, Ayþe ELMACI Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi,

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Cilt: 10 Sayý: 43 (2002), 5-10 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Hafýz Hulusi ACAR Karadeniz

Detaylı