SEREZ'DE MÜL TECİ iskani

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEREZ'DE MÜL TECİ iskani"

Transkript

1 :

2 ....., KUÇUK ASYA FELAKETI DE SORA SEREZ'DE MÜL TECİ iskai EVAGELİA BALTAAYTEK SOER ALPA Hanna Arendt gibi pek çk yal bilimeiye göre dünyanın bir yerinden kvulan inanların dünyanın herhangi ba9ka bir yerinde kabul görmeyeceği huuunu günümüz iyaetinde en iyi anlatan grup mültecilerdir. Serez'de Küçük Aya Felaketi 'nden nra mülteci ikdnını knu alan bu çalı9ma i9te tam da öz knuu dramatik ürece daklanmaktadır. Serez, tümyunan Makednya 'ı a ç ıından bir mikrkzm larak değerlendirileceği için mülteciterin geli9iyle birlikte Serez'de meydana gelen demgrauik deği9imin takibinin tüm bölgedeki geli9meler hakkında uikir vereceği kanaatindeyiz. ı923 yılında Hxc.O rrıc; MaKaiSviaç (Makednya'nın Sesi) gazetesi Yunanistan'da yaşadıkları karşısında şaşkına dönmüş bir mültecinin' sıkıntısını anlattığı bir makale yayımladı : "Fakat neden kimi kardeşlerimiz bize alaycı gözlerle bakıyr? eden yerinden yurdundan lmuşların acısını nlar da kalplerinde hissetmiyr? eden nların ıstırabına, felaketine bakıp gülüyrlar? Bu yalnız nların felaketi değil ki, memleketin felaketi."' MÜLTEci ŞOKUDA ÖCE: ERKE 20. YÜZYILDA YUA MAKEDOYASI Küçük Asya Felaketi mültecileri ve nların Makednya'da iskanı, yüzyılın ilk yıllarında rtaya çıkmış lan mülteci srunu incelenmeden anlaşılamaz. Balkan Savaşları'nın hemen ardından Makednya demgrafik açıdan büyük bir altüst luş yaşadı. 3 Balkan Savaşları'ndan hemen önce Yunan Makednyası'ndan ayrılan Müslümanların sayısı ı bin, savaş snrasında bölgeyi terk ederek Dğu Trakya ve Batı Anadlu'da iskan edi Mülteciler Mavrlfs'ta (ı955). 20

3 !en Müslümanların sayısı ise ı bin larak tahmin edilmektedir. Bunlardan pek çğunun bölgeden kaçmaya ı9ı2 yılında müttefik Balkan devletlerinin rdularının önce başladığını harekatından biliyruz. 4 Bölgenin gayrimüslim nüfusu da savaştan derinlemesine etkilendi. II. Balkan Sav aşı neticesinde, (ı) ı5. Bulgar Makednya'dan ayrıldı, (2) ı. Yunan Makednya'nın çeşitli bölgelerinden Sırhistan ve Bulgaristan'a çekildi, (3) 7. Yunan, Bulgaristan'ın il hak ettiği Batı Trakya'da ve (4) Bulgar Dğu Trakya'da evlerini terk etmek zrunda bırakıldı. 5 Alexander Pallis'e göre, ı9ı2 ile ı924 arasında Makednya'da bölgenin tplumsal ve kültürel yapısını etkileyen n yedi göç dalgası gerçekleşti. Bu dönemde Balkanlar'da gerçekleşen söz knusu nüfus hareketlerinin Avrupa tarihinde bir benzeri yktu ve ancak II. Dünya Savaşı'nın trajedileri ile ölçek larak aşılabildiler 6 Agia Eleni'den bir mülteci evi. Ftğrar Eleni. a M "' :r "' f _J </) ::;; : _J (]._ f Bölgesel bir ticaret, tarım ve deplama merkezi lan Serez, çözülmekte lan Osmanlı İmparatrluğu, Bulgaristan ve Yunanistan arasında bir kavşak nktası teşkil ediyr ve yukarıda Makednya için aktarmış lduğumuz demgrafik örüntüyü sergiliyrdu. Sürekli değişen yönetimler ve askeri perasynlar nedeniyle her ne kadar demgrafik veriler net değilse de, şurası kesindir ki, bölge, özellikle de daha önce belirttiğimiz gibi Balkanlar'ın bir mikrkazmasunu sunan Serez, 20. yüzyıl başında bölgesel, dilsel ve geleneksel larak yere l(leşmiş) bağlar ve tarihsel miras üzerinden farklılaşan pek çk altkültüre ev sahipliği yapıyrdu. Patljik rekabetçi milliyetçilikler çağında, Serez'in sergilediği bu çeşitlilik arkaik ve kabul edilemez hale geldi terk etmişti ve snraki yıllarda Müs daha Serez'den ayrılmıştıb Mark Ma ea (Yeni) ve şe hrin bu süreçte hızla demgrafik kaleydskpu dönmeye başladı: ı9ı 3 yılında ı lan şehir nüfusu ı9ı3 yılında ıı2.ı35'e geriledi. Küçük Asya Felaketi'nden snra yapılan ilk nüfus sayımı lan ı928 nüfus sa lüman nüfusun sayısı azalmaya devam etti. Dönemin Türk basını, Müslümanların göçü esnasında yaşanan belirli laylara, örneğin Zihni'deki caminin yanmasına ve Müslüman zwer, Serez'den Müslümanların ay. rılışına dair yapılan canlı bir gözlemi aktarmaktadır: "Geçen Salı günü Serez pazarında mezariıkiarına yapılan tecavüzlere vurgu yaparak bunun bir tehcir görmeniz gerekirdi. Müslüman köy lup, lan biteni kendi gözlerinizle yımında ise Serez'in nüfusu ı larak kaydedildi 7 lduğunu ve Yunan yöneticilerin lerinden gelen köylülerin halini... Müslümanların kitlesel sürgününün dükkaniarını bşaltıp, Serez'e gelip Balkan Savaşları sna erdiğinde müsebbibi lduğunu iddia etmişti. fiyatı düşünmeden mallarını ellerinıj. Müslüman Serez vilayetini ı915'e geldiğimizde Müslüman den çıkarırkenki hallerini görüp ağ Bafra'dan görüntüler. 21

4 p ciddi değişiklikler yarattı ve bu süre zarfında vilayetin Yunan nüfusu dalgalı bir seyir izledi. Makednya Genel idari Bölgesi (revtıdj t.ıiıcrıarı MaKeviaç) tarafından yapılan ı9ı3 nüfus sayımına göre vilayetin nüfusu 'di. Aynı sayı, ı9ı6 tarihli Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Paris'teki Yunan Büyükelçiliği'ne gönderilen bir ntta tekrar ediliyrdu." Vilayetin nüfusu kısa süre içerisinde 79. ı7ı'e düştü ve bunun 'ü Elinfn değildi. Üstelik bu sayı içinde vilayete yeni gelmiş lan Yunan mülteci de vardı. Bu nktada şu da belirtilmelidir ki ı92'de yapılan nüfus sayımı bölgenin etnik kmpzisynu hakkında bilgi vermemektedir. Her ne kadar Batı ve Merkez Makednya için Umumi Makednya Valisi tarafından 1923'te hazırlanmış da, Dğu bir etngrafik rapr mevcutsa Makednya için benzer istatistikler mevcut değildir, dlayısıyla ı92'de Serez'deki Yunan nüfusu knusunda net sayılar vermek yılına ait Serez'deki iskiin faaliyetlerini gösteren harita. Hazırlayan Mülteci İskan Kmisynu üyesi Alexander A. Pa Ilis. Yu nan Ulusal Araş tırm a V a k rı ' nın A. A. Pallls Ar ş ivi. lamamak imkansızdı. Hepsine neden göç etmeye hazırlandıklarını srdum ve bana gözyaşları içinde hıçkırarak dediler ki, 'Biz özgürce ve nurumuzla yaşamaya alıştık ama tpraklarımıza nasıl el kyduklarını, evimize bile girdiklerini gördükçe yaşamın Müslümanlar için imkansız hale geldiğini hissediyruz. ' " 9 Yunanistan'da 1920 yılındaki nüfus sayımına göre Serez vilayetinde Müslümanlar hala nüfusun yaklaşık %14'ünü lu şturmaya devam ediyrdu ve 1924 yılına gelindiğinde sadece Serez'den ayrılan Müslümanların sayısı 'ye ulaşmıştı. Gayrimüslim "azınlıklara" gelirsek, Balkan Savaşları ' nın başlangıcında Musevi Serez şehrinde yaşamaktaydı ve bu sayı şehrin Bulgarlar tarafından işgalinden hemen önce (Ekim ı9ı2) 988'e gerilemişti. İşgal (6 Kasım ı912) ve şehrin y ı kımı ile neticelenen yangın (13 Temmuz 19ı3) esnasında 140 Musevi hanesinden 1ı5 ' i geri çekilen Bulgar kuvvetleri tara fından ateşe verildi. Bunun yanı sıra cemaate ait lan sinagg, kul gibi yapılar da bu yangında kül ldu.' 0 Benzer şekilde, bölgenin yönetiminin Yunanistan ve Bulgaristan arasında sürekli el değiştirmesi bölgede birbirini takip eden karşılıklı "etnik ayrıştırma " (ethnic unmixing) pratiklerinin yaşanmasına neden ldu ve bu durum Serez'in ı918'de kesin şekilde Yunanistan'a bağlanmasına değin devam etti ve 1920 arasın da Slavfn bölgeyi terk etti. İlgili yönetimlerin ardı ardına gelen Elensizleştirme ve Bulgarsıziaştırma girişimleri belli grupların tpluca tardını, zrunlu iskan pratiklerini ve nüfus mübadelesini içeriyrdu ve bu uygulamalar bölgenin yerli nüfusunun içinden bir mülteci nüfus ç ı karmıştı. Buna bir de bölgeye dışarıdan akın eden mülteciler eklenecekti." I. Dünya Savaşı'nın snuna değin nüfus mübadeleleri öngören 1914 tarihli OsmanlıYunanistan Anlaşması ve ı919 yılında imzalanan euilly Anlaşması Serez'in demgrafik yapısında mümkün değildir. Yüzyılın başında Yunan Makednyası'nın demgrafik 1 verilerine ilişkin belirsizlikler bölgeye ilişkin kmşu ülkelerin birbiriyle çelişen iddialarından kaynaklanıyrdu. Makednya üzerindeki iddialarını temellendirebilmek için Yunanlar, Bulgarlar, Osmanlılar ve Slavlar istatistiksel verileri kullandılar ve bu durum, istatistiksel verilerin dğruluğu açısından katik bir atmsfer yarattı, zira Makednya ihtilafın tam da merkezi pzisynundaydı. ' 3 SEREZ'DE KÜÇÜK ASYA MÜLTEciLERİ Yunan rdusunun geri çekilmesi ve Küçük Asya Felaketi, tüm Yunanistan'a ve tabii ki Serez'e de Küçük Asya'dan muazzam bir mülteci akını başlattı. Mülteciler, Serez'e varmalarının ardından karmaşık ve parçalanmış bir yerli nüfus ile karşılaştılar. Serez'de Elinfn ve Slavfn Ortdks Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Museviler yaşamaktaydı. Buna ek larak, yıllar içerisinde Makednya'da birikmiş lan kalabalık mülteci nüfus da kendi içinde geni ş bir çeşit lili k sergiliyrdu. Mülteciler, belli etnik ve dini

5 gelenekleri rtak biçimde sergilemelerine, kaderlerinin alınlarına mülteci damgası vurmasına ve benzer beklentiler içinde lmalarına karşın aralarında ciddi farklılıklar vardı. Din, mültecilerin Yunan milli ideljisiyle bağ kurmalarını sağlayan rtak tplumsal zemindi. Ancak ne geçmişleri ne de mantaliteleri aynıydı. Yunanistan'a geldikleri zaman Pntusça ya da Kapadkyaca gibi farklı diyalektler ya da Türkçe gibi tümüyle farklı diller knuşuyrlardı. Yaşadıkları tpraklardan "sökülme" biçimleri de farklıydı ki bu durum nların Yunanistan'daki kaderlerini de belirleyecekti. Örneğin, Küçük Asya'nın batı kıyılarından gelen mülteciler memleketlerini ı922'de Yunan cephesi çöktükten snra, sürgün kşullarında terk etmişler ve yanlarına hiçbir şey alamamışlardı. Öte yandan, ı9ı9 euilly Anlaşması'nın yarattığı göreli larak iyi kşullar, mültecilerin Dğu Trakya'dan barışçıl biçimde ayrılmaları ve taşınabilir mallarından bir bölümünü yanlarına almaları şansını vermişti. Küçük Asya Felaketi'nden snra Serez'e gelerek Dirnitra'ya yerleşen mülteci bir aileye mensup Lazars Asikglu bu durumu şöyle anlatıyrdu: "Kağnılarla gelen bazı Pntuslular ve Trakyalıların hayvanları ve aletedevatı vardı, tprak buldular ve ekip biçmeye başladılar [...] Bölgeye önce ı92 ' de evlerini terk eden Trakyalılar geldi ve bunlar ı922'de yeniden geldiler ancak ı9ı9'da Kafkasyalılar çktan bölgeye yerleşmiş durumdaydı. Ardından Trakyalılar ve biz Pntuslular, ardından da Anadlulular geldi."' 4 mecliste birinci gündem maddesini luşturmuştu. İskan meselesine geri dönecek lursak, Makednya, Yunan Devleti'nin mültecilere tahsis ettiği esas iskan sahasıydı; zira "Yeni Tpraklar"ın' 5 nüfusu ciddi derecede azdı ve/veya bu bölgedeki yerleşim yerleri savaşta ya tümden yk lmuş ya da büyük hasar görmüştü. Buna ek larak eski sahiplerince terk edilmiş ekilebilir alanlar mevcuttu. Etngrafik açıdan sınır bölgesinin nüfusu ya Yunanlmayan ya da Yunanca knuşmayan bir tplamdan luşuyrdu ki, bu durum etnik ve dilsel türdeşlik arayışındaki Yunan ulusdevletinin mantığına ters idi. Aynı zamanda, kmşu Bulgaristan ' ın bölge üzerindeki iddialarını kuvvetlendireceği için devletin tprak bütünlüğü açısından ptansiyel bir tehditti. Yunan Devleti için bunun iktisadi yükü ldukça ağır lsa da devletmerkezli bir bakış açısı ile böyle bir iskan stratejisinin belli avantajları mevcuttu: Her şeyden önce, devlet bu iskan girişimi ile bölgenin etnik hmjenliğini sağladığı gibi, tprak bütünlüğünü de garanti altına alacaktı. Devlet, Pntuslu ve Kafkasyalı mültecileri, Serez gibi bölgelerin Slavfn sakinlerini Helenize edecek temel güç ve kuzey sınırlarının muhafızı larak gördü. İkinci larak, gelen nüfusun Makednya'da iskan edilmesi hem bölgedeki nüfusu artıracak hem de bölgenin yeniden imar edilmesini sağlayacaktı. Sn larak, iktisadi açıdan, iskan bölgede küçük üreticileri, kendi işinin sahibi küçük tacirleri ve sanayi için işgücünü rtaya çıkartacak, üretimi artıracak, bunun yanı sıra tprak refrmu için bir mazeret yaratarak Yunanistan'ın bağımsızlıktan bu yana çözemediği tarımsal TürkYunan üfus Mübadelesi (ı923 ı924) ve yeni mültecilerin gelişi ile prblemi çözmesi için fırsat yaratacaktı. Devlet, bu şekilde kırsal bölgelerdeki birlikte mülteci nüfusun hem kendi tplumsal kargaşa riskini içinde hem de yerlilerle arasındaki rtadan kaldırmayı düşünüyrdu. ' 6 rekabet ve gerilim yğunlaştı ve bu, Bu nktaya yeniden döneceğiz. iskan süreci belli bir istikrar düzeyine ulaşıncaya değin bölgede yük Cemiyeti Akvam'a bağlı larak çasek düzeyde hareketliliğe yl açtı. lışan özerk bir kurum lan Mülteci ı920'ler byunca mülteci akışı ve sa İskan Kmisynu idaresinde Make vaşta yıkıma uğramış Yunanistan'ın bu srunu nasıl çözeceği knusu siyaset ve eknminin en temel meselesi haline gelmiş ve pek çk kez dnya iskan meselesinin merkezi haline geldi.' 7 Kurulmuş lan n yedi yerel is kan bürsu, ilk önce dönüm tprağı Makednya'ya yer leştirilen mülteciler ar as ında dağıtacak ve yerleşim yerlerinin kurulmasını denetleyecekti.' 8 Bölgenin mübadil Müslümanlar yerine pek çk mülteci göçmen aldığının bir göstergesi larak bu yerel bürlardan ikisi Serez'de (Serez, Sintiki) kurulmuştu. ı928'e gelinceye değin Mülteci İskan Kmisynu Makednya'da mülteci yerleşimi inşa etmişti ve faaliyetlerini ı93'da lağvedilinceye kadar devam ettirdi. ' 9 Savaşlar ve bunun neticesinde gelişen kşullar nedeniyle büyük miktarda nüfus kaybeden Makednya yeniden dğmaya başlamıştı. Terk edilmiş köyler yeniden insan dldu, yeni köy. ler inşa edildi ve tpraklar yeniden ekilip biçilmeye başlandı. Serez, bu büyük resmin bir parçasıydı. Şehir, Balkan Savaşları ve Bulgar "mezalimi" süresince büyük zarar görmüştü. Mültecilerin vilayete ulaşmasından evvel, şehir merkezinin kendisi ve ı75 köy tamamen, 62 köy ise kısmen harap lmuş ve nüfusun önemli bir bölümü plitik çalkantılar nedeniyle vilayeti terk etmişti 'Buna rağmen, panik halindeki, savaş kşullarından yrgun düşmüş mülteciler Serez'e akın ediyrdu. ı920 ile ı928 arasında vilayetin nüfusu %77,2 ranında arttı. Vilayete gelen nüfus, TablA'da da görüldüğü üzere, esas larak Küçük Asya, Trakya, Pntus, Bulgaristan ve Kafkasya' dandır. 29 Eylül ı924 tarihinde Ma.Kavia. (Makednya) gazetesi Serez vilayetindeki mülteci sayısının 70 bine ulaştığını, bunların 22 bininin Serez'de, 25 bininin Sidirkastr'da, 5 bininin igrita'da ve ı8 bininin Zihni'de bulunduğunu bildiriyrdu. Mübadele'den snra mülteci yerli nüfusu lan Serez vilayetinde iskan edilmişti. Küçük Asya Felaketi ve TürkYunan üfus Mübadelesi'nin ardından yapılan ilk. nüfus sayımı lan ı928 üfus Sayımı'na göre bu seneye değin viiayete gelen mülteci sayısı tabl A'da de gösterildiği üzere 8ı.724'tü ve vilayetin tplam nüfusu ı larak kaydedilmişti. " Bu nktada mülteci iskanı söz knusu lduğunda Vakalpuls ve Maravelakis'in Serez ve "' rl.,.. "' :r: "" > > _J V) 2 ::::> _J._ 23

6 24 köylerine yerleştirilen mülteciler, kökenleri, Serez'e geliş ylları vs. üzerine detaylı ancak dağınık bilgiler sunduğunu ayrıca belirtmemiz gerekiyr." Basılmış bu kaynaklara ek larak, Küçük Asya Çalışmaları Merkezi 'nin sözlü tarih arşivinde ı950'lerde bölgede araştırmacıların saha çalışmaları neticesinde derlenmiş tanıklıklarda mülteci iskanı knusunda önemli bilgiler mevcuttur. Serez'deki mülteciler arasındaki ölüm ranı da iski'in meselesi etrafındaki prblemierin ne kadar ciddi lduğunu gösterir niteliktedir. Ylda ölenler ya da öldürülenler dışında ölüm ve mülteci sözcükleri birbirleri ile yakından alakah lmaya ı92'ler byunca devam etmekteydi. 70 bin mülteci Yunanistan'a varmalarının ilk ayında hayatını kaybetmişti. iskanın ilk yıllarında mülteciler arasındaki ölüm ranı %2'yi bulmuştu. Sulak ve büyük kısmı bataklık durumda lan Serez Ovası'nda ı92 ' ler byunca en önemli ölüm sebebi sıtmaydı. Sı tma, zatürree ve grip tarafından takip ediliyrdu ki bu da sıhhi açıdan mülteci yerleşimlerinin kötü vaziyette lduğunun bir diğer göstergesiydi.' 3 Serez'deki tüm ölümlerin %37'si bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanıyrdu. Sı tmadan ölüm ranının mülteciler arasında yerlilerden daha yüksek lduğu da belirtilmesi gereken başka bir durumdur. Bu durum, mülteci yerleşimlerinin Strymn (Karasu) Vadisi'nde ıslah edilmemiş arazilerde, altyapı çalış tamamlanmadan kurulma maları sından kaynaklanıyrdu.' 4 45 Aralık ı927 tarihinde tplanan Serez, Dr ama ve Kavala Birleşik Tplumsal ve İşbirliği Knferansı'nda ( IIayıcıvnıc6 Kat IIavauvı>ıaıptcrnK6 ~uvept ~cppci:ıv, L'lpaı.ı.ac;, Ka~aA.ac;) StrymnFilippi'deki bölge nüfusunu sıtmadan kruyacak ve köylülere daha çk ekilebilecek arazi sağlayacak ıslah çalışmaları üzerine bir tartışma yürütüldü. Mülteci İskan Kmisynu tarafından dağıtıl a n kinin tabietleri insanları sıtmadan krumak için yeterli değildi ve Serez'de ı929'da sadece beş dispanser bulunuyrdu.'5 Yüksek ölüm ranları ve bu ranın yüksekliğinde sıtmanın etkisi llparpv yıkij <J>cvvJfde (Muhacir Sedası) yayımlanan ve birkaç mısrasını aktardığımız "Maıcı>via KyA.u MuxaıÇı']p" (Makednya Köylü Muhacir) isimli şiirde açık bir şekilde görülüyrdu. Bu şiir, ölümcül hastalığın durdurulması için yürek burkan bir imdat, bir tıbbi yardım çağrısıydı: TabaA: Küçük A&ya feaaketi 'nden önce ve &nra Serez vuayetindleki müueciaer ve kökenaeri 1 l'ti'l'il'i'm l!t!pa ~.. ı;ı;n,,, IJ;ıı.ııma.. l!iliij,, ~ ~ Küçük Asya ı.ı J.946 Trakya 2.86 ı Pntus ı5,296 ı6.933 Bulgaristan 3 35ı Kafkasya J.785 istanbul Rusya ı6ı Sırhistan Arnavutluk 43 ı2 55 Rmanya Tplam Kaynak, Tzeı epis, s. '47 Erkek Kadın ~ua.ıpaıyi na.oça ~ep iv XacrıaA.iK yıupiytp. Icrpa'iA.iv öu~ava.api nupiyıp ~ana craya.a ~ ~uxa8 Çı1p ıcaxpı~ava.api cruvıcıep ıcıni 8Çupiyıp A~av c<pcvöta.ep mp 8Çape nua.uv mça.cpe EöÇeA. crapöi aytaka.api 8ÇtK1i xaıa ıça.cpe Sülfatyu blca verin Hastalık yürüyr İsrail'in dumanları bürüyr Sapasağlam muhacir kahramanları sünger gibi çürüyr Aman efendiler bir çare bulun bizlere Ecel sardı ayakları, hatta çıktı d izlere. SEREZ'İ YEİDE İŞASI a. Mülteciterin kentlerde iskanı Serez'de mülteci iskanı Mülteci İskan Kmisynu ve devletin temel larak Mülteci Kruma Sandığı (Taı.ı.ci IIı>pı8aA.'Jfcffic; IIp~ıpuymv) ve Refah Bakanlığı (Ynupyci IIp6vıac;) ve Milli Banka (E8vııcı'] Tpan ı>ça) kurumları aracılığıyla yürüttüğü işbirliği neticesinde gerçekleşti. Bu kurumlardan Milli Banka, mültecilere n be ş senenin üzerinde vade ve %7 faiz ile verilen yabancı destekli kredinin idaresi ve dağıtımından srumlu idi. Snraki yıllarda bu merkezi çabalara srunların çözümünü ve iski'in sürecini hızlandırmayı amaçlayan mültecilerin, kperatifler vasıtasıyla evler inşa etme ve tarım kperatifleri kurma klektif çabaları da eklenecekti. Elbette yerel yönetimler de iski'in sürecinde ldukça etkindi. Mültecilerin kentlerde iski'in edilmesi prbleminin kökleri Bakan Savaşı yıllarına, özellikle deserez'in Bulgarlar tarafından tamamen tahrip edilmesine değin uzanmaktadır evsiz aileden sadece 300 tanesi takip eden n beş yılda barınacak bir ev bulabilecekti. Bu srunu çözmek için yerel yöneticiler ı.6 kentsel yerleşim yapılmasına karar verdiler. Bu ı.6 yerleşimin ı. ı ' ü yangında evlerini kaybeden yeriilere tahsis edilecek,

7 kalaniarsa mültecilere dağıtılacaktı. ' 6 An cak Küçük Asya Felaketi ile şehri vuran yeni mülteci dalgası kendinden önce yapılan planları tam manası y la bşa çıkardı. Serez vilayetinde evsiz yerli ve mülteciterin isk a nı için fa rklı planlar yapıldı. İlk plan 2ı Eylül ı 92 0 tarihinde kabul edildi. ı92 ' deki anaplana ek larak yine Küçük Asya Felaketi öncesinde yapılmış yerel pl anlar (Sere z ı9ı3, igrita ı92ı, S dravikiı922, Dxmbusı922, e M e lenikı922) mevcuttu.' 7 Yerliler ve yeni gelen mülteciterin barınma için rekabeti kanlı laylarla snuçl a ndı. Barınma srununun uzunca bir süre çözüme bağlanmadığı bu durum patlamaya hazır bir rtam yaratmıştı. Serez'de Öyle ki söz knusu atmsferden Serez Milletvekili iklas Knstantpuls'un hükümete dönük larak kaleme aldığı mektupta da bahsediliyrdu.' 8 Yeni plandan önce (ı925) Serez'de, 1913 tarihinde inşa edilmiş halde lan sınırlar. 12 yardım bölgeleri. de en temel knularından biri lmuş ve knseyin gündemine üç biçimde yansımıştı :l' (i) İskan kentin en acil ihtiyacıdır ve bu srunun bir ay içinde Kent Knseyi tarafından çözülmemesi durumunda mülteciler kenti terk edeceklerini knseye bildirmişlerdir. ı922 ve ı924 arasında aile ya (ii) Kent Knseyi, kamu hizmetlerinin yeni inşa edilen iskan sahalarında sağlanması için hükümetle ilişkiye ya da Müslüman emvali metruke sinde iskan edildi ve ı98 aile de kiralık da ya da evlerde yaşıyrdu. ' 9 29 Eylül ı924 tarihli MaKEvia (Makednya) gazetesi Serez'de iskana ilişkin şu sayıları veriyrdu: 5.92ı kişi iskan edilmişken 2.3ıı kişi çadırlarda, derme çatma teneke evlerde ya da Mübadele'ye tabi Müslümanların evlerinin kridrlarında kendi sıralarının gelmesini bekliyrdu. Genellikle ı2 kişi tek bir dayı paylaşıyrdu. Devlet, barınma srununa geçici bir çözüm larak 65 kulübe inşa etmişti. 20 Mart ı926 tarihinde aynı gazete çk sayıda mültecinin çadırlar ya da camilerde yaşadığını bildiriyrdu. geçme gereksinimi duymuştur. (iii) Kentin genişlemesi durdurulmalıdır. Mülteciterin iskan knusundaki kaygıları, yakıcı ihtiyaçları ve merkezi adımların yetersizliği ı92'lerin snlarına dğru yerel inisiyatifierin gelişmesine ve mülteciterin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kperatifler kurmalarına neden ldu. Bayır Mahalle'deki (bügünkü Kallithea) Halk Evi (AatK~ L'rE"{T]), Herakleia (Hp&xA.Eta) ve Ev (Lr eyrı) gibi kperatifler buna örnek larak gösterilebilir. Küçük Asya'nın batı kıyılarından, Pntus, Trakya ve istanbul'dan 5 9 sidia ve ea inia gibi yerleşim yerlerinin isimleri söz knusu yerleşim Ierin sakinlerinin kökenlerini, daha dğru bir ifade ile yerleşimlerde iskan edilen mülteciterin ekserisinin kökenini gösteriyr ve mültecilere kendi kökenierini anımsatıyrdu. Müslümanların terk edilmiş emlakine mülteciterin iskan edilmesi ile luşturulan tek yerleşim, ismini aynı isimli camiden alan Zincirli Cami idi. Agis Panteleimnas, Musevi mahallesinin bulunduğu araziye, mahallenin belediye tarafından cemaatten satın alınıp, Mülteci İskan Kmisynu 'na snra inşa edilmişti. devredilmesinden Serez'in kent merkezindeki mülteci iskanı ldukça yavaş ilerliyrdu. Zira, Serez esasen çevresindeki köyterin ihtiyaçlarını karşılayan bir ticari merkezdi ve kentteki i skan faaliyetleri kırsaldaki iskan faaliyetleri ile yakından ilişkiliydi H Mülteci İskan Kmisynu, mülteciterin kırsal iskanına ne kadar daklanırsa daklansın, bu yavaş temp Makednya ' nın diğer şehirlerinde de gözlemleniyrdu. Mülteci İskan Kmisynu'nun kent Dahası, bundan birkaç ay evvel 3 gelen görece daha varlıklı aileler bu sel klanizasyn dairesi kırsaldaki Serez Vilayeti Tüm Mülteciler Knferansı şunu vurgulamıştı: Ocak ı926 itibariyle tüm Makednya çapında kentli mülteciterin %25'i bile iskan edilmemiştp 0 Bunun yanı sıra Serez Tüm Mülteciler Birliği Başkanı Skratis Anthrakpuls, yeni yapılan binaların mülteciterin alışkanlıkiarına ve yaşam tarziarına uymadığı için "mültecilerin kesin bir şekilde a partmanları reddettiklerini" ilan etmekteydp' İskan, kent knseyinin kperatifler vasıtasıyla ev sahibi ldular. 33 ı925 Kent Planı, kentin sınırlarını genişletti ve kenti mdernize etti. Serez'deki mülteci yerleşimleri, tıpkı diğer Yunan kentlerinde lduğu gibi şehrin dışında, şehri çevreteyecek şekilde planlanmıştı (Bkz. Şekilı). Bu yerleşimlerden 9'u ı925 planı dahilinde, 3'ü (Agii Anargyri, Çömlekdere/ Agis Panteleimnas ve Pyrvlika) bu plana ek larak inşa edilmişti. ea Kiuplia, Vithynia, Piiskan prjelerini desteklemek üzere, "kır kökenli mülteciterin yerleştirileceği bölgelerde kentli nüfusun kuvvetlendirilmesi" maksadıyla 2 kurulmuştu ve zaten Yunanistan ölçeğinde kentleşmenin gerçekleşmesi için tarımsal yapıda ciddi bir dönüşüme gereksinim vardı.ıs Kent merkezlerinde mülteci iskanına dair prblemler, mültecilerin, "ea Zihnili kentli mülteciler" örneğinde Şekilı: Serez şehrinin naylanmış planları (ı920ı925). ı. Stylians G na tas (Pyrvlik) 2. Süvari Kışiası 3 Agii Anargyri 4 Bayır Mahalle (Kallithea) 5 İpekböcekçiliği 6. ea lnia 7. Zinciri i Cami 8. ea Kiuplia 9 Aziz Pantalen (Çömlek dere) ı. Pisidya ıı. Süvari nizamiyesi karşısındaki mahalle 12. Strgi (Şefkat). 25

8 i ı, lduğu gibi seslerini yükseltmelerine bacılığı gibi küçük ama kendilerinin ve iskan sürecine müdahil lmalarına lan işler kurdular. Bazıları özellikle neden lmuştu. ea Zihnili kentli mülteciler, Serez milletvekilierine kadınlar halı atölyelerinde ya da ipekböcekçiliğinde kendi memleketiiieri tplu bir dilekçe yllayarak Mülteci tarafından istihdam edildi. İskan Dairesi'nin işleri sürekli ertelediğine ilişkin şikayetlerini ve yeni Fakat pek çk mülteci yüksek kiralar nedeniyle dükkan kiralayamıyrdu. iskan sahalarının inşasına yetkili Eylül 1924'te bu duruma dikkat çeken kişilerin buna müdahil lması gerektiği yönündeki taleplerini dile getirmişlerdir 3 6 MaKE8via (Makednya) gazetesi bir tplumsal ayaklanma tehlikesine dikkat çekiyrdu. Cemiyeti Akvam belgelerine dayanarak, Elit G. Mears, Serez'deki kentsel iskana ilişkin şunları nt etmektedir: 1928'in Temmuz ayı snuna kadar Serez'in kentli mülte b. Mülteciterin kırsalda iskanı Mültecilerin, Yunanistan'a ul a şması tarımsal yapıyı da derinden etkiledi. Mülteciler için luşturulan tplam kırsal yerleşimden ı.47'si Macilerinin iskanı için Mülteci İsk a n kednya ' daydı. 39 Kırsal alanda mül Kmisynu sadece 400 hane inşa teci iskanı için devlet, ç ğunlukla etmişti. Açıktır ki bu sayı, gerçek yabancı fnlara yaslanarak tplam Daha önce de belirtildiği gibi Makednya'daki n yedi Mülteci İskan Kmisynu bürsundan ikisi Serez vilayetindeki iskan işlerinden srumluydu. Bu bürlar, vilayette ı86 mülteci yerleşimi inşa ettiler. Bunlardan 8ı'i Serez'de; ı s' i Sintiki'deydi ve 'u Serez'de ve 'u Sintiki'de lmak üzere mülteci bu yerleşimlerde iskan edildiler. ı86 yerleşimden, 86 ' sı mültecilere has (aj.i.ıyeiç) yerleşimlerdi. Bunların 29'u Serez'de, sisi Sintiki'deydi. Geriye kalan ı yerleşim ise mülteci ve yeriiierin birlikte yaşayacakları karışık yerleşimierdi (J.I.ıKw0. 40 (Bkz. Tabl B ve Şekil z) Yunanistan istatistik Bürsu, İçişleri Bakanlığı gibi pek çk kururnca ihtiyacı karşılamaktan ldukça uzaktı f. harcamıştır. Öte yandan, sağlanan verileri ve Serez'in değişik 37 Bu knu üzerine yapılan diğer kentsel iskan faaliyetlerine bunun dönemlerde havadan çekilmiş f çalışmalara göre, iskan işlemi tamamlandığında yalnızca yedide biri ranında kaynak tğraflarını inceleyen Thedrakiinşa kentte ı.s6 hane aktarıldığını da belirtmemiz gerekir. Patsi'ye göre Serez'deki 136 kırsal edilmişti. Oysa Serez, tıpkı diğer Kırsal iskan prgramı, ldukça kararlı yerleşimden yalnızca %zs'inin ta mülteci şehirleri lan Kavala, Xanti bir prgramdı ve aslında yalnı z rihi 1923'ün gerisine uzanıyrdu. ve Alexandruplis gibi tam bir demgrafik ca mültecilerin barınmasının sağlan Diğer yerleşimler ise ll. Dünya patlama yaşıyrdu masını değil, tarımsal eknminin Savaşı'ndan hemen önce ya da sn 1928 arasında Serez kentsel nüfusu geleneksel yapısını dönüştürmeyi, ra kurulmuştu. Yazara göre kuruluş yıllık %9,3'lük bir randa büyüyrdu, güçlü ve kararlı bir iktisadi ve siyasi krnljisine göre luşturulan bu aynı dönemde tüm vilayetin nüfusu ise %7,7 ranında artıyrdu. 3 8 Resmi atmsfer de yaratmayı hedefliyrdu. Devletin sınırlı lanakları nedeniyle, kategrileri örnekleyen bazı yerleşim yerleri mevcuttu. Örneğin, e istatistiklere göre kent merkezine kırsal iskan prgramının uygulanmasında Suli, 1923'ten önce kurulmuş bir mülteci gelmişti. ve kırsal yerleşimierin ku köydü ve Serez vilayeti tarafından rulması nktasında ciddi prblemler banliyö larak nitelenmişti. Öte Kentli nüfusun alabildiği yardım en mevcuttu. Prjelerin ilerleme hızı en yandan, e Skp, mültecilerin fazla başlarını skabilecekleri bir ciddi prblemdi. Buna ek larak pr iskanı sürecinde bu amaçla planevdi ve bu nüfusun iş sahibi yapılması jelerin uygulanmasını ciddi biçimde lanarak iki dünya savaşı arasındaki vb. destek prjeleri söz knusu yavaşlatan ve acil larak atılması ge dönemde yapılmış bir yerleşimdi. değildi, ancak yaşamlarını sürdürecek reken adımları engelleyen kadastr ea Kerdyllya ise ll. Dünya Savaşı herhangi bir mali kaynakları su yapılmamış arazilerin varlığı gibi snrası kurulmuş bir yerleşimdi. da yktu. Çk sayıda mülteci terzi, hukuki belirsizlikler ve pratik srunlar Oinussa ise, örneğin, gelişigüzel ayakkabıcı, bakkal, manav, at ara da vardı. bir yerleşimdi. 4 ' Ta'ba~IB: MiUteci E&lkan K~mi&y~ınıu uıı:ra~~ndan Serez'de /kurnaan yeraeg,imaer Mültecilere has yerleşimler Karma yerleşimler TOPLAM y A y A S erez ı; S intiki TOPLAM ı; y A Bı ı S l 26 (Y, Yerleşim, A Aile,, üfus) Kaynak, Mülteci!skan Kmisynu Makednya Klanizasyn Genel Müdürlü ~ü. KaTıiAyç Twv rr paqmy ık ffiv cnıvıkı cr Ji cllv MaKeöv(aç J.IE taç veaç OVOJ.lacriaç, Selanik, 1928.

9 ı9 2 4'te Serez'de kır kökenli mülteci vardı ve hemen hemen tamamı yıllar byunca çk ciddi srunlarla karşı karşıya kalacaklardı. 4 ' Kırsal alanlara "yerleştirilen" mültecilerin pek çğu aslında ya harap ya da çktan işgal edilmiş yapılarla baş başa bırakılıyrdu. Daha kötüsü bir kısmı, tarımsal üretimin pratik nedenlerle imkansız lduğu dağ eteklerinde "iskan" ediliyrlardı. Devlet, iskan sahalarını daimi larak terk etmeye niyetlenen mültecilere karşı klluk kuvvetlerini sürmekten çekinmiyrdu43 Devlet, klluk kuvvetlerini mültecileri disipline etmek için de kullanıyrdu. Bu nedenle, Serez'de n sekiz mülteci plisle çatışıp, tutuklanmıştı. 44 Yerliler ve mülteciler arasındaki çatışmalar ise bir nevi iskan sürecinin Leitmtiv'i gibiydi. Çünkü yerliler savaşsnrası ümitlerini mültecilere tahsis edilmesi gereken Müslüman emvali metrukesine bağlamıştı, bu mülkiere el kymak için sabırsızlanıyrlardı. Tüm bu srunlar, sıklıkla mecliste de tartışılıyrdu. Türkiye'deki Rum emvali metrukesinin tazminatı prblemi de meclis tplantılarının daimi gündemlerinden biriydi; mültecilerin malları hiçbir zaman tam larak tazmin edilmemiş lsa bile (1930'a değin tüm emvali metrukenin ancak % ıs' i tazmin edilmişti.). 45 Tazminat meselesi mülteciler arasında önce büyük bir umut, ardından da büyük bir hayal kırıklığı yarattı. ı2 Şubat ı927 tarihinde Serez'deki tüm mülteci örgütleri Panthen Tiyatrsu'nda tplanarak hükümeti prtest etmiş, sn ödeme tarihi geçen tazminatlarının ödenmesini talep etmiş ve iskan ile ilgili diğer acil taleplerini dile ge C l r c l e:ı p r l'lnrlln.ıt t c. p p ul:ı t.! n ' 1, 000 çk kez meclis gündemine alındığı görülmektedir. 47 Daha önce de belirtildiği gibi Serez'deki iskan prgramının başarısı aynı zamanda bir ulusal güvenlik başlığı larak görülmekteydi. Bu nedenle 1928'de mecliste Serez'deki iskan işlerinin hızlanması için ı15 milyn drahmilik bir ek ödeneğin tahsis edilmesi hususu ilgili bakaniıkiara önerilmişti. Makednya'ya özellikle Küçük Asya Felaketi mültecilerinin gelişi " geniş araziler, hatta manastırların geniş mülkleri için bir cup de grdce anlamına gelmiş" ve iskan faaliyeti bu geniş arazileri tam manasıyla silip süpürmüştü. 48 Serez'de de vaziyet böyleydi. Serez'deki ve Chalkidiki'deki n sekiz manastır, örneğin, sahip ldukları arazilerden %s'sini mülteci iskanı için hükümete devretmişti. 49 Müslüman emvali metrukesinden lan Ali Ağa Çiftliği (ı2. dönüm), Arnavut Abdi Ağa, Recep Ağa ve Bayram Ağa Çiftliği (6. dönüm) gibi geniş araziler tarımsal üretime, özellikle tütün ekimine, arazilerin yeniden dağıtımı ı değil, aynı zamanda kadastrsu da yapıldı. Serez ve Sidirkastr'da hükümetin görevlendirdiği ekipler tarafından 13ı köyün kadastrsu ve 6 köyde tprak dağıtımı yapıldı. (Bkz. Tabl C) Kadastr faaliyetine yer isimlerinin değişimi eşlik etti. Dlayısıyla, mülteci iskanı, Makednya'nın yalnızca demgrafik açıdan değil, Yunanca lmayan yer adları açısından da Helenizasynu ile snuçlandı. Mülteci İskan Kmisynu'nun hazır 1 ladığı 1<}28 tarihli katalg bölgedeki eski ve yeni yer isimlerini kuyucuya sunmaktadır. Kırsal kökenli mültecilere tprak dağıtımı tprağın verimliliğine göre Serez'de, köyden köye gösterse de, rtalama arazi genişliği 28,2 dönümdü. Yeager'in hesaplamalarına göre mülteci yerleşimlerindeki tpraklar yer Iiierin tpraklarından daha küçük ve daha parçalıydı.s' Makednya'da halihazırda mevcut lan ekilebilir yapılıyrdu. ciddi değişimler araziler dışında, Serez Ovası'nda tirmişlerdi. 4 6 ı928 ' in Şubat ayında, tahsis edilmişti.5 Makednya'daki arazi ıslah çalışmaları da mevcuttu. Serez'deki farklı mülteci örgütlerinin mülteci iskanı esnasında yalnızca İskan çalışmalarına eşlik eden alttemsilcileri meclise giderek acil srunlarını, özellikle de tazminatlarla ilgili endişelerini dile getirdiler. Tıpkı Makednya'nın diğer parçalarında lduğu gibi Serez'deki mülteciler de dernekler, kmiteler, cemiyetler kurmuşlardı acil srunlarına dikkat çekmek için. Yunan Meclisi'nin zabıtlarında arasında Serezli değişik mülteci örgütlerinin (ea Kiuplia İpek Böcekçiliği Derneği, Tpraksızlar Birliği vb.) taleplerinin pek f![jl'fba!dc: 'dli[jl d 93 d' e ve I[JLri[JLziaer Bölge Kadastrsu yapılmış araziler Dağıtılmış araziler Köyler Dönüm Köyler Dönüm S erez n Siderkastr 6ı Kaynak, K ııl gi rgi, s Şekilz: "'... 2 Mülteci İskan (/'} Kmisynu'nun <! katalğu.,.. "' baz alınarak "' hazırlanmış :r: Serez "' vilayetindeki f _j mülteci iskanı haritası. Kaynak: Yeager, s. ııı. (/'} 2 ::ı _j CL f 27

10 28 yapı çalışmaları da Serez'de üreti örnekleri arasında en radikali lan caktı. Serez'e ilişkin demgrafik vemin artırılmasında etkili ldu. Serez liberal tprak refrmu plitikası için riler de aynı örüntüyü sergiliyrdu. Ovası'nda iki temel suylu vardı : bir bahane luşturuyrdu. Liberal Serez kent merkezinde Yunan nüfusunun Strymn ve Belitsa drenaj kanalları. Parti (K6f.lf.l.O. <I>tA. EA.ım8apwv) hükümetinin tplam nüfus içindeki ranı Mülteci İskan Kmisynu, drenaj kanalları büyük arazileri rtadan ı9ı2'den ı926'ya gelene değin tam etrafında bu kanalların inşasında kaldırarak küçük tprak mülkiyeti iki katına çıkmış ve % 94'e ula ş mıştı. çalışacak işçiler için büyük yerni teşvik etmesinin üç temel amacı TablD, ı9ı2 ve ı926 ' daki Serez'in leşimler inşa etti. Bu drenaj prjeleri vardı: Siyasi larak, Yenizels yanlısı etnik kmpzisynunu göstermektedir. ile Serez ve Kavala'da ı, ) milyn dönüm arazinin ıslah edilerek ekilebilir hükümet, Yunanistan'a gelmekte lan yüz binlerce mültecinin desteğini Serez vilayetinin diğer bölgele rinde ise Yunanların ranı %94 ile % hale gelmesi planlanıyrdu. Altyapı almak istiyr ve Yenizels, mül ı arasında seyrediyrdu, yani tüm çalışmalarının önemi mülteciler tarafından tecilerden işçi sınıfı ile mukayeseyle vilayette Yunanlar ezici çğunluğu da özellikle bölgedeki ta "tplumsal denge açısından daha luşturuyrdu. Dlayısıyla, mülteci rımsal üretim ve verimliliğin hızlı kıym e tli lan küçük burjuva sınıfı " iskanının bölgenin demgrafik yapısını artışıyla birlikte takdir edilmişti.s ' yaratmaya uğraşıyrdus 4 İktisadi düzenlemek için ı9ı'iardan beri Serez'de mülteciler arasındaki yüksek açıdan, hükümetin planı " dğrudan uygulanan demgrafik mühendislik ölüm ranları esasen sıtmadan kendi tarlalarından çıkarları lan ve plitikalarının snuncusu lduğu ileri geldiğinden, söz knusu prjeler üretimi artırmak için elinden geleni söylenebilir. Bu demgrafik mühen bu hastalıkla mücadele için de yapacak bağımsız küçük mülk sahibi dislik adımları (temel larak nüfus kritik önemdeydi. köylü bir sınıf" yaratmaktı. 55 Ancak mübadeleleri) neticesinde Yunan lmayan liberallerin bu planı suya düştü. unsurlar bölgeden çıkarılmış, Sn larak, ı92'ierde liberaller tarafından ı934 seçimlerindeserez ve Kavala'da süreç takip edilen iskan plitikası uygulanan arazilerin par mülteciler en mame Yunanistan ile tanım gereği Yunan kabul edilen çalanması ve dağıtılmasına dayalı tarımsal plitika nlar için bir tercih değil, siyasal gelecekleri için bir zrunluluktu. Yenizels yanlıları ile Yenizels karşıtları arasındaki bölünmede yerli tprak sahipleri açık biçimde krallığı ve Halk Partisi'nin (Aa.i:K6 K6f.lf.l.O.) mülteci karşıtı plitikalarını destekliyrlardı. Mülteciler ve yerliler arasındaki karşıtlık yaygın, sürekli ve siyasi manipülasyna açık durumdaydı. Serez'in sınır köyü lan Angistri'de lduğu gibi. ı925'te bu karma köyde ı6 yerli (Slav Makednyalı) ve 90 mülteci aile yerleşikti. ı932'de Halk Partisi'nin seçim vaatlerinden biri köydeki mültecilerin sürülmesi ve tpraklarının yeriilere dağıtılmasıydı. Bunun ardından Halk Partisi'nin kısa ömürlü hükümeti süresince yerliler mültecilerin tpraklarını işgal etmiş, hükümetin düşmesinin ardından ise Halk Partisi, mültecileri köyden atmaları için yerlileri kışkırtmıştı. etice larak Şubat ı933'te iki mülteci yerliler tarafından öldürülmüş ve cinayeti işleyenler, Serez valisinin İçişleri Bakanlığı'na knu ile ilgili yazmış lduğu gizli raprdaki iddiasına göre, plis tarafından saklanmıştı. 53 Bu atmsferde mültecilerin Yunanistan'a varışı, ba z ı araştırmacılara göre ı92'ierde Balkanlar'daki Kmünist Partisi'ni (Kı.ıf.1uvtanK6 K6f.lf.l.O. EA.A.aa.ç, bundan snra KKE) destekleyeceklerdi. KKE, kent merkezlerinde ve çk fakir köylerdeki kimi çaresiz mültecilerin sn sığınağı lmuştu. Bu duruma ITpmpuyua'ı <I>wv~ (Muhacir Sedası) gaie.tesinde Karamanlıca yayımlanan bir şiirde dikkat çekiliyr ve yetkililer daha erken bir tarihte şöyle uyarılıyrdu : Kuf.1uviaı: qnpkaa.aptva f.l.evaiır A.avA.ap ApapA.ap aııça. E pi EKJ.l. EKa~Ç Ka.A.a.vA.ap Eaaç A.aÇaK mpkuv mya.evav ytaa.ava.ap 'EyEp qıa.ktpa.aepi apa.yin apav OAJ.l.UGO. Kmünist fırkalarına mensup lanlar Ararlar sizleri ekmeksiz kalanlar Esas lacak bir gün söylenen yalanlar Eğer fakirleri arayıp sran lmasa MÜLTEci İSKAII ETKİLERİ a. Demgrafik Etkiler Mülteci iskanı ile birlikte bölgenin demgrafik realitesi tamamen ve geri dönülmez biçimde değişti. I. Dünya Savaşı'ndan önce Makednya büyük bir etnik çeşitlilik sergiliyrdu. ı9ı2'de bölge nüfusunun % 42,6'sı Yunan kökenli idi, bu ran ı926'da % 88,8 gibi baskın bir çğunluğa ulaşa nüfusun buraya yerleştirilmesi ile perçinlenmiş ve geriye kalan Yunan lmayan unsurlar istatistiksel larak "ihmal edilebilir" düzeye gelmişti. (Bkz. Tabl D) Daha önce de belirttiğimiz gibi mülteci iskanının bariz amacının dışında iki amacı daha vardı : Makednya nüfusunun türdeş hale getirilmesi ve bunun neticesinde tprak bütünlüğünün garantilenmesi. Durum böyle lmakla birlikte, Yunan Devleti'nin bu amaçlara sadece kağıt üzerinde eriştiğini iddia etmek de mümkündür. Zira her ne kadar mülteciler Yunan da lsa, ciddi bir kültürel ve dilsel çeşitlilik sergiliyrlardı ki bu çeşitlilik özellikle mülteciler ile yerliler arasında tplumsal sınırların luşmasına neden lacaktı. Söz knusu tplumsal sınırlar iktisadi rekabet ve iktisadi rekabetin bir yansıması lan plitik çekişmeler nedeniyle kuvvetlenecekti. Bu nktada, Türkfn Pntuslu mülteciler bir örnek larak görülebilir. ı928 nüfus sayımına göre Serez'de ıj. Türkfn Ortdks mülteci mevcuttu ve bu sayı diğer Makednya vilayetleri arasında en büyük s a y ıydı. s 6 b. Ssyplitik Etkiler Makednya 'daki ve Serez'deki nüfusun kağ ıt üzerindeki Helenizasy

11 nu yerel srunları tmatik larak çözmemişti. varlığının Mültecilerin bölgedeki ilk günlerinden itibaren, özellikle "yerel" elirlerin dminant l duğu karma iskan saha larınd a, tplumsal patlama riski göze çarpıyrdu. Mültecilerin kitlesel varlıkları ve sergiledikleri çeşitlilik savaş neticesinde perişan lmuş iktisadi yapı ile perçin l enmişti. Bu atmsferde yerli nüfus kendisini sn derece tehdit altında hissediyrdu. Bu nedenledir ki mültecilerin anılarında mültecilerle yerliler arasındaki ve karşılıklı çatışmalara nefrete rastlamak pek mümkün hale gelmektedir. Serez'de yerliler ve mülteciler arasındaki "epei6dia" (hadiseler) adeta gündelik hayatın ayrılmaz bir parçasıydı. "İskan esnasında, Zihni'de yalnızca yerlilerle değil, yerel yetkililerle de çatışmalar eksik lmazdı." 57 Yerliler ve mülteciler arasındaki ilk ciddi "karşı karşıya geliş" Serez'e bağlı, mülteci nüfusun yeriilere ranının ı / 6 lduğu Küpköy'de gerçekleşti. 58 ea Bafra'ya yaklaşık ı2 mülteci aile iskan edilmişti ve bu ailelere ekip biçmeleri için tplam 2. dönüm arazi veri lmi şti. Küpköy'ün yerlileri ise mültecilerin gelişinden önce de tprak kıtlığı nedeniyle şikayetlerde bulunmuşlardı. As lınd a laydan önce de Küpköy sakinleri, Zihnililerin de yüreklendirmesiyle Serez ve Drama yetkililerine şikayetlerde bulunmuşlardı, ama şikayetleri sümen alt ı edilmişti. Altı kişilik bir kmite lu şturarak Selanik'e giden yerliler başbakan, tarım ve içişleri bakanlarına hitaben bir memrandum kaleme alıp muhataplarına iletmişlerdi Kasım ı924 tarihinde yerli ler mültecilerin tarlaianna girmeye çalıştılar, ancak mülteciler nları durdurdu. Bunun üzerine yerliler köylerine gidip adam tplayıp silahlanarak geri döndüler. Çat ı şmanın snunda n üç mülteci yaralandı. İki ya da üç tanesi ağır silahlarla yaralanmıştı. Yaralılar Drama'ya gönderildi. Mülteciler ise Rdlivs'a sığındı l ar. Yerliler, ea Bafra 'daki mülteci yer l eşimine ilerlediler ve yedi mülteci evini, üç a hırı ve üç çadırı yerle bir ettiler. Drama'da mülteciler saldırıyı bir gösteri düzenleyerek ve Atina'ya tplu bir telgraf göndererek prtest ettiler. Atina'da mülteci kökenli vekiller tplantı yap ıp, içişleri bakanına başvurarak Serez valisinin aziini talep ettiler. 60 Bu hadise, Makednya'da genel bir huzursuzluğa yl açtı. Aynı günlerde benzer laylar Pangai (Kavala) ve Midilli'nin köylerinde de gerçekleşti 6 ' ea Bafra, n beş gün içinde yeniden ve bu kez üç mültecinin sğuktan ölmesi haberiyle manşet l acaktı ki, bu durum da iskan srununun yakıcılığını açık biçimde gösteriyrdu. 6 ' Dönemin en önemli mülteci gazetesi II pcrqıuyık~ <l>wv~ 1 MuxaÇT]p ~aacrı'] (Muhacir Se Küpköy vakası meclisteki tartışmalarda da yer almışt ı. Örneğin, 24 Ekim ı924 tarihli turumda Serez milletvekili Dimsthenis Melfs, Küpköy vakasının gerçekleştiği tam larak nasıl üzerine knuşurken şöyle demiştir: "Pangian sakinleri daha önce hem mültecilere hem de millete büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Snuç larak, mültecilere bu şekilde muamele edilmesi nların esas niyeti değildi. " Melfs layın tüm mesuliyetinin İskan Bürsu'nda ldu ğunu iddia etmiştir. Zira, İskan Bürsu, mültecileri ilk yerleştirildikleri Kungi'den alarak yeriiierin dası) knu hakkında, özellikle Kara tpraklarının l duğu Küpköy'deki manlıca sayfalarında, çk sert eleştiriler yapıyrdu. Olayı naklettikten snra, Mııhacir Seda6ı lay üzerine şöyle bir yrum yapmaktadır : "Zavallı muhacirler Anatl'da Kemal'in kılıcından burada da yeriilerin silahından telef lup gidiyrlar. Evvelce de yazdığımı z gibi bu fena manzara hükümetin ve memurların idaresizliğinden ileri geliyr. Asıl halledilecek meseleler bunlard ı r. Bizim mebuslar bakalım bunun üzerine ne yapacaklar? Eğer yine mansub ve rütbe ylunu takip edecekler ise artık mebusandan çeki lsinler. Daha şerefli lur." 63 Aynı gazetede başka bir makalede de şöy l e denmekteydi: "Şu temsile binaen madem ki muhacirlere ev, tarla vesaire verilmesi zımnında böyle yerliler ile muharebeler ve kurbanlar verilecek ise halde bu adamlar Kemal'de durup da rada ölmeleri daha evla idi." 6 4 bölgeye tüm itirazlarına rağmen yerleştirmiştir 65 Küpköy vakası gündemde bir süre daha kaldı. yılında ı925 Kavala milletvekili Gergis Zervs, "Küpköy yakınlarında kamuyunu bir süredir meşgul eden ea Bafra yer l eşim inin kurulm ası ile ilgili" tarım bakanına mültecilerin haklarının krunması için bir mektup göndermiştir. Zervs, mektubunda Küpköy sakinlerinin ufak çıkarları nın Pntus'ta "esir" larak dğmuş ve Yunanistan 'a gelmiş ı2 ailenin iskanından daha mı önemli lduğunu srmaktad ı r. Zervs'a göre mülteciler, n l arın Yunanistan'daki özgür kardeşlerinin işledikleri plitik günahı Yunanistan'a getirilerek ve Bulgaristan s ınırında iskan edilerek ödemişierdi ve daha fazla eziyete lüzum yktu. Mektubunun snunda Zervs, tarım bakanından istifa etmesini istemiştir Eylül ı924 ' te mülteci gazetesi IIaı..ınpcrqıuytKll igrita'da f(]l'/b~d: Serez ~efhırinin etnik kmrpzi&ynu d1jd2 ve d926 üfus ı (Tümmülteci) bir mültecinin yerliler Yunanlar 47% 94% Müslümanlar 40% Bulgarlar 9% 6% Diğer 4% Kaynak, Pentzpuıs, The Balkan Exchange, n.d. ı ~ </).,.. "" "' :ı: "" 1 _j </) :2 ::ı '

12 Serezli kentli mülteciler ve yerliler arasında kırsal bölgelerde yerleştirilen mültecilere dönük bir öfke vardı. Zira, kırsal bölgelerde iskan edilen mülteciterin iskan için ayrı lan fnlardan ve kamu hizmetlerinden aslan payını aldıkiarına dair bir şüphe vardı. Serez Belediye Başkanı, örneğin, Atina'ya bir mektup yllayarak şehirdeki ı.ı yerli ailenin. kötü yaşam kşullarından dert yanmakta ve mülteciterin iskan planları üzerinden fnlardan adaletsizce yararlandığına dikkat çekmekteydi. 67 Bu resim, Yunanistan'ın Yenizels yanlısı ve karşıtı partiler arasındaki çktan bölünmüş plitik atmsferine denk düşüyrdu. Mülteciler, 193'a kadar neredeyse yekvücut larak Yenizels'un siyasi prgramını destekledi. Mülteciler arasında Yenizels'a duyulan kişisel sempati de kadar büyüktü ki Serez'de mülteciler y vermeye tpluca, bir yürüyüş yaparak gitmiş, bu esnada krtejin en önünde uzun bir sapanın ucuna tutturulmuş bir Yenizels resmi taşımışlardı. 68 c. Eknmik Etkiler Serez Ovası'nın verimliliğini tarif etmek için bir deyiş vardır: Serez Ova gözlemliyruz 'lerde yalnızca ekili arazi miktarı artmamış, aynı zamanda Serez'de hem merkezi girişimler hem de farklı geçmişiere sahip mülteciler tarafından yeni teknikler ve yeni ürün çeşitleri uygulamaya knulmuştur. (Bkz. Tabl E) Serez için en önemli tarımsal ürün, buğdaydı. İskan sürecinde, yeni bir thum türü(canberra) denenmiş ve bu yeni thum 20 kat daha fazla ürün vererek büyük bir başarı sağlamlştı. 7 Ancak, söz knusu denemeler aracılığıyla tarımsal gelirlerdeki maliyeti artırmadan sağlanan kısa dönemli hızlı artış, Serez'de pamuk gibi daha değerli ürünlerin ekimini lumsuz etkiledi. Diğer yandan, Serez'deki (ve bütün Makednya genelinde) mülteciler tarafından üretilen en önemli endüstri bitkisi tütündü. Bu ürün, aynı zamanda mülteci etkisinin en klay biçimde izinin sürülebilmesine lanak sağlayan tarımsal üründü. Tütün üretimi, 19ı ' larda ve 192'lerin başında tütün üreticilerinin kitlesel ayrılışından etkilenmiştir. Ancak, tütün ekiminde deneyimli lan mülteciterin gelişi, bu endüstri bitkisi için bir devrim anlamına geldi. Tütün üretiminin aşırı üretim ve yüksek üretim maliyetleri sebebiyle darbe aldığı ve bu duruma eşlik eden uluslararası talepte dü tarafından öldürüldüğünü bildir <l t, altın yuva<\ ı. Fakat, l. Dünya Sa şüş yaşandığı döneme kadar, tütün mektedir ve bu layın arkasında vaşı snrası yıllardaki durumda bun Yunan eknmisindeki kilit ticari da yine iskan meselesi, özellikle de Müslüman emvali metrukesi vardır dan eser yktur. ı922 yılında vanın sadece %8'i ekilip biçilmektedir. mal lmuştur 7 ' Mülteciler, kısa bir dönemde üçe katianan tüm üreti. 1931'de Serez'e bağlı Dirnitra'da Ancak, mülteciterin gelişi ile birlikte min üçte ikisini üretiyrdu, çünkü dğan ikinci kuşak bir mülteci lan Lazaras Asikglu yerliler ve mülteciler işlenen arazide ve tarımsal üretimde istikrarlı bir büyümenin yaşandığını tütün üretimi emekyğun bir üretimdi ve mülteciterin küçük arazileri arasındaki gerilimin nesiller için elverişli idi. 192'lerin rtala byu sürdüğünü iddia etmiştir. rında "tütün, ekili alanların nda birinden daha az bir alanda yetiştirilmesine rağmen tplam brüt mahsul üretiminin takriben beşte birini luşturmaktaydı ve Yunan ihracat gelirlerinin yarısı tütünden elde edilmekteydi"j' Yunanistan'daki en önemli tütün üretim merkezi lan Kavala yöresinde 137 mülteci yerleşiminden 1'ü tütün üretimi ile uğraşmaktaydı. Bundan dlayı Makednya'da yeni gelen nüfusun hızlı bir şekilde tütün üretimi yapan Müslüman nüfusun yerini aldığı snucuna ulaşılabilir. Ancak, Ladas ' ın da dediği gibi, yüksek emek arzına rağmen, tütün üretiminde istihdam edilmiş lan yeni işçilerin ücretleri yüksek kalmaya devam etti ve sendikaların gücü ve;gittikçe emekçiler ara s ında yaygınlaşan kmünist aktiviteler nedeniyle üretim maliyetleri yükseldi. Kmünist Parti'nin gazetesi lan PtÇcrnacrnıc; (Radikal), tütün işçilerinin faaliyetleri ve Kanvı;pyattKı'J 'Evccrtç Lcppciıv (Serez Tütün Birliği) gibi örgütlenmelerinin Serez'deki aktiviteleri knusunda pek çk habere yer verdi. 7 ı Radikalleşmesinde KKE'nin kuvvetli tesiri lan tütün işçilerinin çk büyük kısmı Küçük Asya kökenli mültecilerdi. Adamantis Deimezis'in 1927'de belirttiği gibi mülteci yerle ı ıO ' , , , , ,ı , ıl, 6 52] ,2 6ıJ.498 ı , ,3 Kaynak: Yeager, s. ı Bı. "ı 96' d ak i ekili araziyi ı kabul edersek ilgili sütun d eg i ş imi daha net gösterm ektedir.

13 şimlerine "kmünizm mikrbu" bu ve Yunanistan'daki ssy laşmıştı plitik düzende mülteci yerleşimleri bu mikrbun esas kaynağıydı.7 4 Daha ı924 yılında, Maxs8via (Makednya) gazetesi kmünist faaliyetleri Serez'in en önemli srunlarından biri larak sayıyrdu.7 5 Bu tarihlerden başlayarak mülteci iskanının ardından esasen işçi sınıfı şehirleri haline gelen Serez ve Kavala gibi tütün üreten yerleşimlerde kmünist faaliyetler göze çarpıyrdu. ilerleyen yıllarda Dğu Makednya'nın tütün üretim merkezleri, tütün işçilerinin ldukça kuvvetli grevierine tanıklık edecekti.1 6 Her ne kadar ı923'te Serez'de KKE'nin seçim gücü ldukça sınırlı (%3,65) lsa da, bu destek hızla yükselecek ve Kavala'da seçilen "Kızıl Belediye Başkanı" Dimitris Partsalides'ten birkaç gün snra Mart ı934'te Serez'de de "Kızıl" Belediye Başkanı, Dinysus Menychtas, göreve gelecekti. Ancak birkaç hafta içinde Dğu Makednya'nın kızıl başkanları görevden el çektirilecekti. ı936 seçimlerinde KKE, Serez'de % ıı,8 y alacaktı.7 7 Kuşkusuz, mültecilerin iki savaş arası dönemde Se rez' deki siyasi katılım mekanizmaları, siyasi partiler ve özörgütlenmelerindeki faaliyetleri snraki yıllara da ışık tutması açısından daha derinlemesine ve daha analitik biçimde incelenmeyi hak etmektedir. Bu çalışmada Küçük Asya mültecilerinin Serez'deki iskanını incelerneyi ve bu knuda mevcut literatürün durumuna ilişkin bir değerlendirme yapmayı amaçladık. Söylememiz gerekir ki özel larak bu knu üzerine çk az sayıda çalışma bulunmaktadır ve bir bölümü hala basılmamış durumdadır. Bu nktada, gelecekteki çalışmalara kaynaklık edebilecek bazı çalışmalara dikkat çekmek istiyruz. Mary Ruth Yeager'in ı979 yılında Kalifrniya Üniversitesi Berkeley'e sunmuş lduğu dktra tezi, basılmamış lmasına rağmen, bu knu üzerine hala en detaylı ve en iyi araştırılmış çalışma lmayı sürdürmektedir. Yeager, Serez'de mültecilerin gelmesinden snra köy luşumları üzerine yğunlaşmakta ve Serez'deki değişimleri ı970'lere değin incelemektedir. Yeager bir cğrafyacı lsa da, titizlikle ele aldığı araştırma knusunu tarihsel ve antrpljik açılardan ldukça zengin bir içerikle sunmaktadır. Şehir planlamacılığı perspektifinden Lila ThedriduStiriu ldukça parlak çalışmalara imza atmış ve özellikle mültecilerin Serez'de iskanı ve Serez'in şehir yapısı knusunda örnek labilecek nitelikte eserler vermiştir. Lazars Asikglu, bize Dirnitra kasabasının iyi yazılmış bir yerel tarihini sunmaktadır. Asikglu'nun çalışması, benzer çalışmaların sık sık düşmüş lduğu nstalji tuzağından ustalıkla uzak kalmıştır. staljik ve gözü yaşlı biçimde Küçük Asya'da bırakılmış lan geçmiş yerine, mülteci kökenden gelme bir Dimitralı larak Asikglu kentin tarihinin canlı bir resmini ve arşivlerde rastlanması pek mümkün lmayan kimi "içerden bilgileri" kuyucusuna sunmaktadır. Araştırma materyali söz knusu lduğunda, Küçük Asya Çalışmaları Merkezi'nin Sözlü Gelenek Arşivi'nin (Apxsi llp<pptıd]ç llap6.8crrıç) önemi vurgulanmalıdır. Bu arşivde, materyaller mültecilerin kökenine göre kategrize edilmiş durumdadır. Bu nedenle, Serez'e yerleştirilen mültecilerin çğunlukla geldikleri Küçük Asya ya da Pntus köy, kasaba ya da şehirlerine dönük (Bafra, Akdağmadeni, Bilecik vb.) bir araştırma S erez' deki iskan çalışması üzerine de bilgiler rtaya çıkarabilir.7 8 Biz yaptığımız çalışma esnasında, Bafra ds e memlelketten ihidlya:r lkidlll!fl[, ne dle ırioldlidl lkidluidlnuidlırdlidln. Hiçbiır ~eyi 101.ııretmeyen ZIDLmiDLn.:..[ biidlmioln intilk101.mm[ 101.Um~~ Udlu ve dliolihidl dl101. tü/kenmedli gidlubiol! Evladı, bütün varlığıyla bu suretle darmadağın, zar u giryan, nal an ve perişan lan bu güzel memlekete gelince: Bedbaht Sirzlular istila, katliam, hicret, icbar ı hicret ve nihayet mübadele yllarıyla bir kişi bile kalmamak üzere emsalsiz vatanlarından ayrılır ayrılmaz, hatta daha tamamen ayrılmadan raları m üstevliler arasında bir ihtiras ve bğuşma kaynağı halini aldı. Daha biz rada iken Bulgarlar tarafından Rum mahalleleri ateşe verildi. Bütün bu mahalleler tp ateşi altında yandı. Yerlerinde yeller esti, çarşılarda tek bir dükkan kalmadı. Hepsi kül ldu. Bütün servetler bir anda ellerinden çıktı. Daha snraları vakit vakit harp i ere, işgal i ere alıp verme i ere sahne ldu. Bu feci haller yıllarca sürdü. Zillet, meskenet, sefajet ve açlık aldı yürüdü. Vaktiyle kendilerine parlak istiklaller ve istikballer vaat eden yabancıların iğfalat ve tesviiatma kapılıp asırlarca içinde bulundukları nan ve nimetierin kadir ve kıymetini bilerek bilmeyerek ve hepsini unutarak "Türk byunduruğundan bizi kurtarınız." diye bağıran ve bütün devletlere binlerce telgraflar yağdıran Rum ve Bulgar vatandaşlar tam tuz sene snra yine büyük devletlere müracaatlara başladı. Telgraflar yağdırıldı. Fakat bambaşka şekilde. İşte bu defa çektikleri telgrafları n, gazetelerde kuduğumuz, dinlediğimiz acıklı bir örneği: "Aç kaldık, ölümden kırılıyru z, mahvluyruz, evlerimiz kapanıyr, caklarımız sönüyr, kökümüz kuruyr, skaklarda açlıktan ölenlerden geçilemiyr, memlekette iniltiden durulmuyr, bize ya yemek yetiştirin ya tabut hem de pek çabuk." işte aziz Sirzlular, yüreği yanık hemşeriler ve kuyucular! Altın yuvası diye tarihlere geçen Sirz'un köklerinde iiiicenap Türk'ün ayrıldığı günden beri, sizin bildiğiniz ve gördüğünüz parlak ve feyyaz güneş, eski şaşaasıyla bir gün bile kendisini nlara göstermedi. O güzel kkulu bahar çiçekleri ralarda hiç uçuşmadı. Sizin bıraktığınız bülbüller hiç ötmedi, yıllarca, asırlarca yaşadığınız ve yaşattığınız tatlı hayattan eser kalmadı. Güler yüz görülmedi. Tatlı bir söz işitilmedi. Ferahlı bir gün yaşanmadı. e memleketten hayır kaldı, ne de rada kalanlardan. Hiçbir şeyi affetmeyen zaman ı blaman intikamını almış ldu ve daha da tükenmedi galiba! Fatebiru yd uli 'Lebödr. Bu hadiselerden ibret alınız ay akıl ve fikir sahipleri. Kaynak: Serezli. Mehmet Esat lı 9 48l. Memleket Hatıra ları. A. Kçak, 1. Şirin and F. Yavuz. (ed.) Cil ı. ı. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 286. c<\... ~ V) "' "' :c "" f f...j V) 2 ::>...J ()._ 31

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Arnavutköy ün önümüzdeki beş yılını şekillendirecek stratejik plan çalışmasını yoğun bir emeğin sonunda hazırlamış bulunmaktayız.

Arnavutköy ün önümüzdeki beş yılını şekillendirecek stratejik plan çalışmasını yoğun bir emeğin sonunda hazırlamış bulunmaktayız. BAŞKAN DAN Sevgili hemşehrilerim, İstanbul un çiçeği burnunda ilçelerinden Arnavutköy, kurulalı henüz birkaç yıl lmasına rağmen, bütün Türkiye nin daklandığı bir büyük çekim merkezi hâline geldi. Bundan

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1997-65 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE ETÜDÜ. Hazırlayanlar: Prof.Dr.Rona Turanlı Can Umut Ceyhun

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1997-65 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE ETÜDÜ. Hazırlayanlar: Prof.Dr.Rona Turanlı Can Umut Ceyhun İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1997-65 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE ETÜDÜ Hazırlayanlar: Prf.Dr.Rna Turanlı Can Umut Ceyhun adadaki Bizans Valilerin zaman zaman başkaldır! girişimlerinde bulunmaları

Detaylı

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 5 Olaylar ve Algılamalara Genel Bir Bakış Ayla Gürel Mete Hatay Christalla Yakinthou Yazarlar hakkında Ayla Gürel Lefkoşa daki PRIO Cyprus

Detaylı

Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Çingenelerinin Karşılaştığı Hak İhlalleri 1

Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Çingenelerinin Karşılaştığı Hak İhlalleri 1 Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Çingenelerinin Karşılaştığı Hak İhlalleri 1 Türkiye deki Çingeneler 2, 1920 ler ve 1930 lardaki mübadeleler sırasında atalarına daha güvenli bir mekân sunan Cumhuriyet in vatandaşları

Detaylı

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Detaylı

Atatürk Döneminde Romanya dan Türk Göçleri (1923-1938)

Atatürk Döneminde Romanya dan Türk Göçleri (1923-1938) Atatürk Döneminde Romanya dan Türk Göçleri (1923-1938) Dr. Önder DUMAN * Özet: 93 Harbi nden sonra başlayan ve kimi zaman kitlesel nitelik kazanan Romanya dan Türkiye ye yönelik göçler, cumhuriyet döneminde

Detaylı

Atatürk Döneminde Romanya'dan Türk Göçleri (1923-1938)

Atatürk Döneminde Romanya'dan Türk Göçleri (1923-1938) Atatürk Döneminde Romanya'dan Türk Göçleri (1923-1938) Dr. Önder DUMAN' Özet: 93 Harbi'nden sonra başlayan ve kimi zaman kitlesel nitelik kazanan Romanya'dan Türkiye'ye yönelik göçler, cumhuriyet döneminde

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu T.C. Tavşanlı Cumhuriyet Lisesi 2003 Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu Songül TELÇEKEN 11-SOS-A No:620 GİRİŞ Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz i Akdeniz e bağlayan

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KOORDİNASYON TOPLANTISI BİLİŞİM VE KATILIM 19-21 MAYIS 2009, ANKARA

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KOORDİNASYON TOPLANTISI BİLİŞİM VE KATILIM 19-21 MAYIS 2009, ANKARA ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KOORDİNASYON TOPLANTISI BİLİŞİM VE KATILIM 19-21 MAYIS 2009, ANKARA Ulusal Gençlik Parlamentsu (UGP) Krdinasyn tplantısı 19-21 Mayıs 2009 tarihlerinde 71 Kentten 125 temsilcinin

Detaylı

Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Çingenelerinin Karşılaştığı Hak İhlalleri 1

Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Çingenelerinin Karşılaştığı Hak İhlalleri 1 Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Çingenelerinin Karşılaştığı Hak İhlalleri 1 Türkiye deki Çingeneler 2, 1920 ler ve 1930 lardaki mübadeleler sırasında atalarına daha güvenli bir mekân sunan Cumhuriyet in vatandaşları

Detaylı

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

TÜRKİYE DE İÇ GÖÇÜN Sosyo Ekonomik Sonuçları ve Adana Özelinde Değerlendirmesi

TÜRKİYE DE İÇ GÖÇÜN Sosyo Ekonomik Sonuçları ve Adana Özelinde Değerlendirmesi 2012/210 TÜRKİYE DE İÇ GÖÇÜN Sosyo Ekonomik Sonuçları ve Adana Özelinde Değerlendirmesi SEMPOZYUM AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL ADANA, 2012 İşbu kitap, 20 Nisan 2012 Cuma günü, Adana HiltonSa Oteli Toplantı

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI VE SONRASINDA BULGARİSTAN VE OSMANLI DEVLETİ ARASINDA NÜFUS GÖÇÜ

BALKAN SAVAŞLARI VE SONRASINDA BULGARİSTAN VE OSMANLI DEVLETİ ARASINDA NÜFUS GÖÇÜ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ BALKAN SAVAŞLARI VE SONRASINDA BULGARİSTAN VE OSMANLI DEVLETİ ARASINDA NÜFUS GÖÇÜ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Gülay ÖZGÜR Danışman

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

Yeni Edirne Gazetesi ne Göre Bulgaristan dan Türkiye ye Göçler 1950-1951

Yeni Edirne Gazetesi ne Göre Bulgaristan dan Türkiye ye Göçler 1950-1951 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 10, Güz 2012, Sayı: 13, ss. 105-126 Yeni Edirne Gazetesi ne Göre Bulgaristan dan Türkiye ye Göçler 1950-1951 Halil ŞİMŞEK * & Fulya ARSLAN ** Özet Gerek Osmanlı

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GİRİT TEN SÖKE YE MÜBADELE ÖYKÜLERİ

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GİRİT TEN SÖKE YE MÜBADELE ÖYKÜLERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI TAR-YL-2007-0005 CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GİRİT TEN SÖKE YE MÜBADELE ÖYKÜLERİ HAZIRLAYAN Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU TEZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER GENÇLİĞE HİTABE 3-4 LOZAN SOFRASINDA TÜRKİYE 5-8 TEK PARTİ DÖNEMİ CHP 9-11 İSTİKLAL MAHKEMELERİNE GENEL BİR BAKIŞ 12-14

İÇİNDEKİLER GENÇLİĞE HİTABE 3-4 LOZAN SOFRASINDA TÜRKİYE 5-8 TEK PARTİ DÖNEMİ CHP 9-11 İSTİKLAL MAHKEMELERİNE GENEL BİR BAKIŞ 12-14 Genç K alemler ÜNİAK ADAPAZARI YAYINIDIR SAYI 4 / E-DERGİ İÇİNDEKİLER GENÇLİĞE HİTABE 3-4 LOZAN SOFRASINDA TÜRKİYE 5-8 TEK PARTİ DÖNEMİ CHP 9-11 İSTİKLAL MAHKEMELERİNE GENEL BİR BAKIŞ 12-14 100 YILLIK

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

Yoksulluğun Sonu Günümüz Ekonomisinin Sunduğu Olanaklar Jeffery D. Sachs ÖNSÖZ

Yoksulluğun Sonu Günümüz Ekonomisinin Sunduğu Olanaklar Jeffery D. Sachs ÖNSÖZ Yoksulluğun Sonu Günümüz Ekonomisinin Sunduğu Olanaklar Jeffery D. Sachs ÖNSÖZ Açlık, hastalık ve harcanmış yaşamlar, Dünyadaki aşırı yoksulluğun eseridir. Prof. Sachs a göre, bu sorunların çözülmesi olanaksız

Detaylı

SORUNLU BÖLGELERDE GÖÇ

SORUNLU BÖLGELERDE GÖÇ SORUNLU BÖLGELERDE GÖÇ SORUNLU BÖLGELERDE GÖÇ Prof. Dr. Hisae Nakanishi Doç. Dr. İbrahim Sirkeci Hatem Cabbarlı Sorunlu Bölgelerde Göç GLOBAL STRATEJİ ENSTİTÜSÜ Mithatpaşa Cad. No. : 46 / 3 4 Kızılay

Detaylı

Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! I l H JM

Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! I l H JM AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! SAY E I l H JM AR Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

BİZ KİMİZ? Zini Katliamı Bir Asayiş Sorunuymuş! Tıram Gençlik Kültür ve Sanat Derneği. Munzur Doğa Aktivistleri tarafından sunulan Çed Raporu.

BİZ KİMİZ? Zini Katliamı Bir Asayiş Sorunuymuş! Tıram Gençlik Kültür ve Sanat Derneği. Munzur Doğa Aktivistleri tarafından sunulan Çed Raporu. Tıram Gençlik Kültür ve Sanat Derneği YIL: 1 SAYI: 4 1 Eylül Dünya Barış Günü Deim'de de Kutlandı. Yön Matbaacılık Davutpaşa Ca Güven San. Sit. B Blk Kat:1 N:366 Tpkapı/İSTANBUL Tel:0212 544 66 34 Metin

Detaylı

TÜRK BÜRO-SEN ailesine yetki sürecinde 3.818 YENİ ÜYE katılmıştır.

TÜRK BÜRO-SEN ailesine yetki sürecinde 3.818 YENİ ÜYE katılmıştır. GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTINIZ TÜRK BÜRO-SEN ailesine yetki sürecinde 3.818 YENİ ÜYE katılmıştır. HOŞ GELDİNİZ Emeği geçen tüm teşkilatımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ. editör Merhaba Kıymetli dost, bir yaz başında daha

Detaylı

Genel Yayın Sıra No: 202 2012 / 04 ISBN No: 978-605-5316-10-5. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu

Genel Yayın Sıra No: 202 2012 / 04 ISBN No: 978-605-5316-10-5. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Genel Yayın Sıra No: 202 2012 / 04 ISBN No: 978-605-5316-10-5 Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Tasarım / Uygulama / Baskı Ege Reklam ve Basım Sanatları Ltd.Şti. Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad.

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE DEN KIBRIS A YAPILAN GÖÇLER VE TATBİK EDİLEN İSKÂN POLİTİKASI * ÖZET

BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE DEN KIBRIS A YAPILAN GÖÇLER VE TATBİK EDİLEN İSKÂN POLİTİKASI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 599-630, ANKARA-TURKEY BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE DEN KIBRIS A YAPILAN GÖÇLER VE TATBİK EDİLEN İSKÂN

Detaylı