SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ Fishery Statistics 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ Fishery Statistics 2008"

Transkript

1 TÜİK SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ Fishery Statistics 2008 ISSN TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

2 TÜİK

3 3331 MTB: Adet-Copies II ISBN

4 Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Su ürünlerine ait bilgiler 1967 y l na kadar Ticaret Bakanl taraf ndan bal khane kay tlar na dayan larak derlenmi tir km k y uzunlu u, irili ufakl bir çok akarsu, tabii ve baraj gölleriyle kapl ülkemizde, Tar m sektörünün önemli bir bölümünü olu turan bu bilgilere duyulan ihtiyac n artmas üzerine Kurumumuz ayn y ldan itibaren, deniz ürünleri, bal kç l kta kullan lan araç-gereç ve bu alanda çal anlar n durumunu da kapsayan bilgileri, her y l uygulad anketlerle toplamaya ba lam t r. Data on fishery products were compiled by the Ministry of Commerce until 1967 based on records of provincial fish markets. In our country having a km lenght of coastlines, a lot of big and small rivers, and natural and dam lakes, due to the constantly increasing demands for data on fishing, starting from 1967, Turkish Statistical Institute, (TurkStat) has compiled statistics on sea products, fishing fleets and equipment and the status of those engaged in fishing, every year. Türkiye statistik Kurumu, deniz ürünlerine ait bilgileri her y l Ocak- ubat aylar nda bal kç lara uygulad anketler yoluyla, tatl su ürünleri ve yeti tiricilik üretimine ait bilgileri ise Tar m ve Köyi leri Bakanl ndan do rudan temin etmektedir. Turkish Statistical Institute compiles data on sea products by annual surveys applied during January and February. Data on freshwater products and aquaculture production are taken directly from Ministry of Agriculture and Rural Affairs. Kurumumuz, su ürünleri konusunda ara t r c ve kullan c lara yararl olabilmek amac yla, 1991 y l na kadar yaln z üretim ve araç-gereç say lar na ait bilgileri yay mlarken ayn y ldan itibaren bu bilgilerin yan nda; tüketim, ithalat-ihracat ve ortalama fiyat bilgilerini de yay mlamaktad r y l nda bal kç lara uygulanan anketin sonuçlar n, tatl su ve yeti tiricilik bilgilerini kapsayan bu yay n 2008 y l bilgilerini içermektedir. Yay n n karar al c lar, ara t rmac lar ve di er tüm kullan c lara yararl olaca na inan yoruz. Until 1991 in order to provide information on fishery statistics to researchers and uses, our Institute published only statistics of fishery production and number of equipment. Since 1991, in addition to those statistics, figures about consumption, import, export and average prices have been released. This publication presents the results of the 2009 survey applied on fishermen and data on freshwater products and aquaculture covering the data of We believe that this publication will be beneficial to decision makers, researchers and all the other users of statistics. A. Ömer TOPRAK Ba kan V. Acting President A. Ömer TOPRAK Başkan V. Acting President III

5 Contents İçindekiler Ç NDEK LER CONTENTS Sayfa Page Önsöz III Foreword çindekiler V Contents Simge ve K saltmalar VIII Symbols and Abbreviations Aç klama IX Explanation 1. Özet Tablolar 1. Summary Tables 1.1 Su ürünleri üretimi, ihracat, ithalat ve tüketimi, Production, export, import and consumption of fishery products, Su ürünleri miktar ve de eri, Quantity and value of fishery products, Seçilmi su ürünlerinde üretim miktar, Bal kç l k faaliyeti için yap lan sabit sermaye yat r mlar, sat lar ve giderleri, Quantity of selected fishery products, Fixed capital investment, sales and expenditures for fishing activities, Deniz ürünlerinin pazarlama ekli, Marketing types of sea products, Niteliklerine göre bal kç gemileri, Fishing vessels by qualities, Su ürünleri ithalat ve ihracat, Import and export of fishery products, Türkiye'nin en çok su ürünleri ithalat ve ihracat yapt on ülke, Ülkelere göre avlanan su ürünleri miktar, First ten countries in terms of external trade of fishery products, Quantity of fishery products caught by countries, Üretim, Production, 2008 Grafik Graphics 2.1 Su ürünleri üretimi miktar da l m, Distribution of fishery products, Deniz ürünleri bölgelerine göre avlanan deniz bal klar, Catch of sea fish by sea products regions, Deniz bal klar n n türlerine göre da l m, Distribution of sea fish by types, Di er deniz ürünlerinin türlerine göre da l m, Yeti tiricilik üretiminin türlerine göre da l m, Distribution of other sea products by types, Distribution of aquaculture production by types, Tatl su ürünlerinin türlerine göre da l m, Distribution of freshwater products by types, 2008 V

6 İçindekiler Contents Harita Maps 1. llere göre yeti tiricilik üretimi, Aquaculture production by provinces, llere göre tatl su ürünleri üretimi, Freshwater products by provinces, 2008 Tablo Tables 2.1 BBS, 3. düzey ve türlerine göre avlanan tatl su ürünleri, Deniz bal klar n n avland klar bölge ve türleri, Di er deniz ürünlerinin (kabuklu, yumu akçalar) avland klar bölge ve türleri, Catch of freshwater products by types and SRE, level 3, Catch region and types of sea fish, Catch region and types of other sea products (crustaceas, molluscs), BBS, 3. düzeye göre yeti tiricilik üretimi, Aquaculture production by SRE, level 3, Miktar, Fiyat, De er, Quantity, Price, Value, 2008 Tablo Tables 3.1 Deniz bal klar, Sea fish, Di er deniz ürünleri, Other sea products, Yeti tiricilik, Aquaculture, Tatl su ürünleri, Freshwater products, Pazarlama ve Yat r m, Marketing and Investment, 2008 Tablo 4.1 Deniz ürünleri bölgeleri ve pazarlama ekline göre avlanan deniz ürünleri miktar, Deniz ürünleri bölgeleri ve pazarlama ekline göre avlanan deniz ürünleri oran, 2008 Tables Quantity of catch of sea products by sea products regions and marketing type, Ratio of catch of sea products by sea products regions and marketing type, Bal kç l k faaliyetleri için yap lan giderler, Expenditures for fishing activities, Bal kç l k faaliyetleri için yap lan sabit sermaye yat r mlar ve sat lar, Fixed capital investment and sales for fishing activities, Bal kç Gemilerinin Nitelikleri, Qualities of Fishing Vessels, 2008 Tablo 5.1 BBS, 3. düzeye göre su ürünleri avc l k ruhsat say s, Deniz ürünleri bölgelerine göre bal kç gemilerinin nitelikleri, Deniz ürünleri bölgeleri, jeneratör kullan m, so uk muhafaza oda büyüklü ü ve buz makinesi kapasitesine göre bal kç gemileri, 2008 Tables The number of fishing licence for fishery products by SRE, level 3, Qualities of fishing vessels by sea products regions, Fishing vessels by sea products regions, generator usage, size of deep freeze depots and ice machine capacity, 2008 VI

7 Contents İçindekiler 5.4 Kullan m ekli, jeneratör kullan m, so uk muhafaza oda büyüklü ü ve buz makinesi kapasitesine göre bal kç gemileri, Deniz ürünleri bölgeleri, radar, sonar, eko - sounder, gps - satalayt ve telsiz say s na göre bal kç gemileri, Kullan m ekli, radar, sonar, eko - sounder, gps - satalayt ve telsiz say s na göre bal kç gemileri, Fishing vessels by operating type, generator usage, size of deep freeze depots and ice machine capacity, Fishing vessels by sea products regions, radar, sonar, eco- sounder, gps-satellite and rodin set, Fishing vessels by operating type, radar, sonar, eco - sounder, gps - satellite and rodin set, Bal kç l kta stihdam, Employment of Fishery, 2008 Tablo 6.1 Deniz ürünleri bölgelerine göre bal kç l kta çal anlar n say s, Kullan m ekline göre bal kç l kta çal anlar n say s, Bal kç l kta çal anlar n ya gruplar, çal ma zaman na ve deniz ürünleri bölgelerine göre da l m, Bal kç l kta çal anlar n ya gruplar, çal ma zaman na ve kullan m ekline göre da l m, 2008 Tables Number of fishery workers by sea products regions, Number of fishery workers by operating type, Distribution of fishery workers by age groups, working time and sea products regions, Distribution of fishery workers by age groups, working time and operating time, thalat ve hracat, Import and Export, 2008 Tablo Tables 7.1 Su ürünleri ithalat, Import of fishery products, Su ürünleri ihracat, Export of fishery products, 2008 Ek Appendix 1. Seçilmi akarsular n uzunlu u Length of selected rivers and streams 2. Türkiye'nin uç noktalar Extreme points of Turkey 3. Türkiye'nin k y uzunluklar Length of Turkish coastlines 4. Do al göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekli i Area and altitude of natural lakes 5. Baraj gölleri (göletler) Area of dammed lakes (reservoirs) 6. " lgili bilgilere ula mak için..." formu The form of "To reach the related information..." VII

8 Açıklama Explanation S MGE ve KISALTMALAR SYMBOLS and ABBREVIATIONS Bilgi yoktur - Denotes magnitude nil Kilovat Kw Kilowatt Metrik ton mt Metric tonnes Gıda ve Tarım Örgütü FAO Food and Agriculture Organisation Yeni Türk Lirası YTL-TRY New Turkish Liras VIII

9 Explanation Açıklama AÇIKLAMA EXPLANATION 1. Giri 1. Introduction Türkiye, dünyadaki konumu ve ülkemizin üç taraf n n denizlerle çevrili bir yar mada olu u nedeniyle farkl ekolojik özellikteki km.lik bir deniz k y eridine, do al göletlerimizle birlikte, say lar her gün artan baraj ve göllerine sahip bulunmaktad r. Türkiye'yi çevreleyen denizlerin birer yar kapal ve iç deniz görünümünde olmalar, Türkiye bal kç l n n k y ve k y ötesi (endüstriyel) bal kç l uygulamas na neden olmu tur. Türkiye, su ürünleri yeti tiricili i bak m ndan ideal ortama sahip ülkelerden biridir. Su ürünleri istatistikleri, deniz ürünleri ile tatl su ve yeti tiricilik bilgilerinden olu maktad r. Tatl su ürünleri ve yeti tiricilik bilgileri Tar m ve Köyi leri Bakanl taraf ndan l Müdürlükleri arac l ile derlenmektedir y l Ocak - ubat aylar nda uygulanan bu ankette büyük bal kç lar tam say m, küçük bal kç lar ise örnekleme yöntemiyle anket kapsam na al nm t r. Tam say mla kapsanan ve örne e ç kan bal kç lar, anketörler taraf ndan mahallinde ziyaret edilerek anket soru ka tlar doldurulmu tur. Turkey has km. coast having different ecological properties, natural lakes and dams and dam lakes whose numbers increase every day due to geographical location and being a peninsula. Seas surrounding Turkey are in semi-closed and inland sea form; therefore shore and offshore fishery are being applied. Turkey is one of the best countries having ideal conditions on the basis of aquaculture. Fishery statistics cover data on sea products, freshwater and aquaculture products. Data on freshwater and aquaculture production is compiled from the Province Directorates of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs. In this survey, conducted in January-February 2009, fishermen were surveyed by two methods: full census for large scale fishermen and sampling for small scale fishermen. Fishermen were visited at their addresses by interviewers and questionnaires were completed there. Su ürünlerine ili kin bilgilerin kalite kontrolü 1978 y l ndan itibaren Türkiye statistik Kurumu, Tar m ve Köyi leri Bakanl ve Devlet Planlama Te kilat aras nda yap lmak üzere bir teknik komite kurulmu tur. Y ll k anketlerle derlenen bu bilgiler, her y l bu komitede görü ülüp de erlendikten sonra yay nlanmaktad r. A technical committee has been constituted for quality controlling of data on fishery products since 1978 among Turkish Statistical Institute, Ministry of Agriculture and Rural Affairs and State Planning Organization. After evaluated in this committee, these data compiled by annual surveys are being published. 2. Tarihçe 2. Background Ülkemiz su ürünlerine ait istatistiki veriler 1967 y l na kadar Ticaret Bakanl taraf ndan illerle yap lan yaz malarla ve bal khane kay tlar na dayanarak derlenmi tir. Data on fishery statistics in our country were compiled by the Ministry of Commerce until 1967 based on records of provincial fish markets through correspondences with provinces. IX

10 Açıklama Explanation Ülke ekonomisindeki önemi her geçen gün giderek artan su ürünlerine ili kin verilerin sa l kl bir ekilde derlenip ara t r c ve kullan c lar n yarar na sunulmas için, Kurumumuz 1967 y l ndan bu yana düzenli olarak her y l Deniz Ürünleri Anketini uygulamaktad r. Providing information on fishery statistics which has become an important factor of the Turkish economy to researchers and users beneficially, starting from 1967, the Turkish Statistical Institute has compiled the Marine fishery survey annually. 3. Amaç 3. Purpose 1. Milli gelir ve milli muhasebe hesaplar nda kullan lacak su ürünleri verilerini derlemek. 2. Bal kç l k sektörünün durumunu belirleyecek plan ve y ll k programlarda kullan lacak bilgileri elde etmek. 3. Su ürünlerine ait miktar, fiyat ve de erlerin derlenmesi, 4. Deniz bal kç l nda kullan lan araçlar n ve av malzemelerinin özellikleri hakk nda bilgi derlemek, 1. Compling data pertinent to the computation of national income and national accounts. 2. Obtaining data pertinent to the assesment of the condition and structure of the fishing sector for Five-Year Plans and Annual Programmes. 3. Compiling data on quantity, price and value of fishery products 4. Compiling the characteristics of the various types of equipment used by the industry, 5. Deniz bal kç l faaliyetleri için yap lan yat r mlar ve giderler ile deniz bal kç l nda çal anlar n, çal t klar gün ve ödenen ücretlerini saptamak. 5. Determining the scope of investments and expenditures as well as the characteristics of the work force (such as working hours, payments etc.) 4. Kapsam 4. Coverage Avlanan tüm profesyonel bal kç lar kapsamaktad r. 5. Yöntem 5. Method All registered professional fishermen are covered. Su ürünleri istatistikleri iki ekilde derlenmektedir: Deniz bal klar ve di er deniz ürünleri istatistikleri Bilgiler y llar nda tüm bal kç adreslerine gidilerek bal kç larla mülakat yapmak suretiyle derlenmi tir y llar nda ise örnekleme metodu uygulanm t r y l nda tekrar tam say ma dönülmü ve 1980 y l anketine kadar bütün anketlerde tam say m uygulanm t r. Fishery statistics are being compiled by two types: Sea fish and other sea products statistics The method used was complete enumeration (by conducting individual interviews with all fishermen at their adresses) for the years, and sampling surveys for the years 1970 and The method of complete enumeration was used from 1972 through y l ndan itibaren büyük bal kç lara tam say m, küçük bal kç lara örnekleme yöntemi kullan larak anket uygulanm t r. Deniz ürünleri anketi her y l n Ocak - ubat aylar nda yap lmaktad r. Uygulamada bir önceki takvim y l bilgileri yüz yüze görü me yöntemiyle k y eridimizdeki 28 ilde soru ka d doldurulmaktad r. Large scale fishermen are covered by complete enumeration and small scale fishermen have been covered by sampling methods since Annual surveys are conducted during January and February in the related year. In the application, information of the previous year is filled by the method of face to face in coastal band of 28 provinces. X

11 Explanation Açıklama Tatl su ve yeti tiricilik istatistikleri Freshwater and aquaculture statistics Tar m ve Köyi leri Bakanl elemanlar taraf ndan her y l düzenli olarak l Müdürlüklerine gönderilen anket formlar, üçer ayl k dört dönem halinde l Müdürlükleri elemanlar taraf ndan su ürünleri kooperatifi, su ürünleri müstahsilleri ve yeti tiricilik müte ebbisleri ile görü ülerek derlenen anket formlar, Tar m ve Köy leri Bakanl 'na gönderilir ve incelenerek illere ve türlere göre düzenlendikten sonra Türkiye statistik Kurumu'na gönderilir. Questionnaires are sent to Province Directorates of Ministry of Agriculture and Rural Affairs in quarterly periods each year regularly. These forms compiled by staff of Province Directorates forms compiled by staff of Province Directorates by interviewing with fishery cooperatives, fishery producers and aquaculture enterprising are sent to Ministry of Agriculture and Rural Affairs. After compling by provinces and types at MARA, questionnaires are sent to TurkStat. 6. Tan m ve Kavramlar 6. Definitions and Concepts Profesyonel Bal kç : Gelir getirmek amac yla avlanan, bal kç l kla ilgili av araç ve gereçlerini kullanan, bu i i kendine meslek edinen ki idir. Büyük bal kç : Tekne boyu 10 metreden büyük veya bal kç l kta ücretle çal anlar say s 5 ki iden fazla olan bal kç lard r. Küçük bal kç : Tekne boyu 10 metreden küçük veya bal kç l kta ücretle çal anlar say s 5 ki iden az olan bal kç lard r. Su ürünleri yeti tiricili i: Yeti tiricilik tesislerinde, entansif, yar entansif veya ekstansif artlarda yap lan, su ürünlerini üretme ve/veya büyütme (besicilik) faaliyetleridir. stihsal yerleri: Su ürünlerini istihsale elveri li olan, içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vas tas kurulabilen, kullan labilen su sahalar d r. ç sular: Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülatörler, kanalllar, arklar, akarsular, mansaplar, üretme ve yeti tirme yerleridir. Trol gemisi: 12 metrenin üzerindeki gemilerdir. Trol gemileri ile avc l k, gemiye ba l olarak deniz dibinde veya su içinde sürüklenen, genellikle mekanik olarak at l p, su ürünlerinin torbas nda toplanarak avlanmalar n sa layan av araçlar d r. Professional fisherman: A professional fishing person is defined as one who engages in the activity of fishing in territorial waters for income and who employs specialized equipment and materials to this end. Large scale fishermen: It is a fisherman who has a vessel of more than 10 meters length or has 5 or more persons engaged. Small scale fishermen: It is a fisherman who has a vessel of less than 10 meters length or has 5 or less persons engaged. Aquaculture: This is fishery products and/or bring up activity of aquaculture on the condition of intensive, half-intensive and extansive in aquaculture establishments. Areas of production: They are areas of water which is suitable for production of fishery products, establishing an implement in or on it and being used. Inland waters: Consist of lakes, artificial lakes, dam lakes, regulators, canals, rivers, streams, areas of production and aquaculture. Trawl: These are the vessels having length over 12 meters. These vessels provide catching of sea products carried away in water or deep sea tied to the ship and aggregated in bag in a mechanical way. XI

12 Açıklama Explanation G rg r gemisi: 12 metrenin üzerindeki gemilerdir. G rg r gemileri ile avc l k, su üstünde veya su üstüne yak n bal k kümele menin veya sürüsünün gözle veya eco-sounder (bal k bulucu cihaz) ile tespit edilerek, etraf n n bir halka eklinde a dan yap lm bir set ile çevrilmesine, daha sonra a n alt kenar nda bulunan kur un yakan n halatlarla büzülerek bir a havuzu eklinde kapat lmas na dayanmaktad r. Ta y c gemi: Bal kç gemilerinin yakalad su ürünlerini karaya ta yan gemilerdir. Purseseiner: These are the vessels having length over 12 meters. Catching with these vessels is based on fixing fish flocks near or on the surface of the sea by eye or eco-sounder, then surrounding with the circle set made by net and then closing the underside of lead part of the net as a net pool. Carrier vessel: This includes vessel that carry sea products caught by fishery vessel. Di er gemiler: Trol, d nda kalan gemilerdir. g rg r, ta y c gemiler Other vessels: Vessels other purseseiner and carrier vessels. than trawl, Radar: Radyo dalgalar n n yank s n alarak geminin yerini ve karadan olan uzakl n gösteren cihazlard r. Sonar: Gönderdi i ses dalgalar ile deniz yüzeyine yak n hareket eden bal k sürüsünün tespitini sa lar. Eco-sounder: Gönderdi i ses dalgalar ile deniz dibindeki bal k sürülerinin tespitini sa lar. GPS Satalayt: Tak lan harita kasetleri ile geminin çal t bölgenin ekranda görünmesini sa lar, koordinat n gösterir. Telsiz: Elektromanyetik dalgalar yard m ile çal an haberle me cihaz d r. So uk muhafaza odas : Avlan lan su ürünlerinin gemi karaya ç k ncaya kadar bozulmamas için muhafaza edildi i so uk odalard r. Radar: It is an equipment that shows location of vessel and distance of it to the land by receiving echo of radio wave. Sonar: It is an equipment that fixates fish herds moving near to the surface of sea by sending sound waves. Eco-sounder: It fixates fish herds at the deep sea by sending sound waves. GPS Satellite: It shows coordinate of vessel and monitors working region of the vessel by inserted map cassettes. Radiotelephone: It is a communication equipment that works by help of electromagnetic waves. Deep freeze depot: These are the cold rooms in which the caught fishery products are conserved in order not to go bad. 7. S n flama 7. Classification statistiki Bölge Birimleri s n flamas n n 3. düzeyi kullan lm t r. Gümrük tarife istatistik pozisyon kodlar kullan lm t r. Classification of statistical region unit, level 3 is used. The codes of statistical position by the custom tariff are used. XII

13 Explanation Açıklama statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) - Classification of Statistical Region Units (SRE) 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey Level 1 Level 2 Level 3 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey Level 1 Level 2 Level 3 TR Türkiye - Turkey TR1 stanbul TR8 Bat Karadeniz TR10 ( stanbul) West Black Sea TR81 (Zonguldak, Karabük, TR100 stanbul Bart n) TR811 Zonguldak TR2 Bat Marmara TR812 Karabük West Marmara TR21 (Tekirda, Edirne, TR813 Bart n K rklareli) TR211 Tekirda TR82 (Kastamonu, Çank r, TR212 Edirne Sinop) TR821 Kastamonu TR213 K rklareli TR822 Çank r TR22 (Bal kesir, Çanakkale) TR823 Sinop TR221 Bal kesir TR83 (Samsun, Tokat, TR222 Çanakkale Çorum, Amasya) TR831 Samsun TR3 Ege TR832 Tokat Aegean TR31 ( zmir) TR833 Çorum TR310 zmir TR834 Amasya TR32 (Ayd n, Denizli, TR9 Do u Karadeniz Mu la) TR321 Ayd n East Black Sea TR90 (Trabzon, Ordu, TR322 Denizli Giresun, Rize, TR901 Trabzon TR323 Mu la Artvin, Gümü hane) TR902 Ordu TR33 (Manisa, TR903 Giresun Afyonkarahisar, TR331 Manisa TR904 Rize Kütahya, U ak) TR332 Afyonkarahisar TR905 Artvin TR333 Kütahya TR906 Gümü hane TR334 U ak TRA Kuzeydo u Anadolu TR4 Do u Marmara Northeast Anatolia TRA1 (Erzurum, Erzincan, East Marmara TR41 (Bursa,Eski ehir, Bayburt) TRA11 Erzurum Bilecik) TR411 Bursa TRA12 Erzincan TR412 Eski ehir TRA13 Bayburt TR413 Bilecik TRA2 (A r, Kars, I d r, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Ardahan) TRA21 A r Düzce, Bolu, TR421 Kocaeli TRA22 Kars Yalova) TR422 Sakarya TRA23 I d r TR423 Düzce TRA24 Ardahan TR424 Bolu TRB Ortado u Anadolu TR425 Yalova Centraleast Anatolia TRB1 (Malatya, Elaz, TR5 Bat Anadolu Bingöl, Tunceli) TRB11 Malatya West Anatolia TR51 (Ankara) TRB12 Elaz TR510 Ankara TRB13 Bingöl TR52 (Konya, Karaman) TRB14 Tunceli TR521 Konya TRB2 (Van, Mu, Bitlis, TR522 Karaman Hakkari) TRB21 Van TR6 Akdeniz TRB22 Mu Mediterranean TR61 (Antalya, Isparta, TRB23 Bitlis Burdur) TR611 Antalya TRB24 Hakkari TR612 Isparta TRC Güneydo u Anadolu TR613 Burdur Southeast Anatolia TRC1 (Gaziantep, Ad yaman, TR62 (Adana, Mersin) Kilis) TRC11 Gaziantep TR621 Adana TRC12 Ad yaman TR622 Mersin TRC13 Kilis TR63 (Hatay, TRC2 ( anl urfa, Diyarbak r) Kahramanmara TR631 Hatay TRC21 anl urfa Osmaniye) TR632 Kahramanmara TRC22 Diyarbak r TR633 Osmaniye TRC3 (Mardin, Batman, TR7 Orta Anadolu rnak, Siirt) TRC31 Mardin Central Anatolia TR71 (K r kkale, Aksaray, TRC32 Batman Ni de,nev ehir, TR711 K r kkale TRC33 rnak K r ehir) TR712 Aksaray TRC34 Siirt TR713 Ni de TR714 Nev ehir TR715 K r ehir TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) TR721 Kayseri TR722 Sivas TR723 Yozgat Toplam - Total XIII

14 Açıklama Explanation Deniz ürünleri bölgeleri (il ve ilçeler) - Sea products of regions (provinces and districts) Do u Karadeniz Bat Karadeniz Marmara Ege Akdeniz Bölgesi Bölgesi Bölgesi Bölgesi Bölgesi East Black Sea Region West Black Sea Region Marmara Region Aegean Region Mediterranean Region Artvin Kastamonu stanbul Edirne Antalya Adalar Rize Zonguldak Avc lar Çanakkale Mersin Bahçeli Merkez Trabzon Düzce Bak rköy Ayvac k Adana Be ikta Bozcaada Giresun Sakarya Beyo lu Eceabat Hatay Eminönü Ezine Ordu Kocaeli Eyüp Gökçeada( mroz) Kand ra Fatih Samsun G.Osmanpa a zmir stanbul Kad köy Sinop Beykoz Ka thane Bal kesir Çatalca Kartal Ayval k Sar yer Maltepe Burhaniye ile Pendik Edremit i li Gömeç K rklareli Tuzla Üsküdar Ayd n Bart n Zeytinburnu B.Çekmece Mu la Silivri Tekirda Çanakkale Biga Gelibolu Lapseki Bursa Bal kesir Band rma Erdek Gönen Marmara Kocaeli Merkez Gebze Gölcük Karamürsel Körfez Yalova XIV

15 Summary Tables Özet Tablolar 1.1 Su ürünleri üretimi, ihracat, ithalat ve tüketimi, Production, export, import and consumption of fishery products, Tüketim - Consumption lenen (Bal k unu ve ya fabrikalar ) De erlendiri- Ki i ba na ç tüketim Processed lemeyen tüketim Üretim hracat thalat Domestic (fish meal and Not processed Per capital Production Export Import consumption oil factories) or consumed consumption (1) (2) (Ton - Tons) (Kg) (1) Deniz bal klar, di er deniz ürünleri, kültür bal klar ve (1) This includes the sum of sea fish, crustaceans, mollucs, tatl su bal klar dahil. aquaculture and freshwater fish. (2) Taze, so utulmu, tütsülü, dondurulmu, tuzlu, konserve (2) Includes fresh, chilled, smoked, frozen, salted, canned ve di er ekilleri dahildir. Ki i ba na tüketim, iç tüketim- and other types of fish. Per capital consumption is obtained den hesaplanarak elde edilmektedir. by calculating domestic consumption.

16 Özet Tablolar Summary Tables 1.2 Su ürünleri miktar ve de eri, Quantity and value of fishery products, Miktar (Ton) - Quantity (Tons) De er (YTL) - Value ( TRY) Deniz ürünleri Yeti tiricilik üretimi Tatl su ürünleri Sea products Aquaculture production Freshwater products Deniz bal klar Di er deniz ürünleri çsu Deniz Sea Fish Other sea products Inland water Marine water 2004 Miktar - Quantity De er - Value Miktar - Quantity De er - Value Miktar - Quantity De er - Value Miktar - Quantity De er - Value Miktar - Quantity De er - Value

17 Summary Tables Özet Tablolar 1.3 Seçilmi su ürünlerinde üretim miktar, Quantity of selected fishery products, (Ton - Tons) Avlanan deniz bal klar miktar - Catch of sea fish Hamsi - Anchovy Palamut-Torik - Atlantic bonito Sardalya - Pilchard stavrit (Kraça) - Horse mackerel stavrit (Karagöz) - Scad Çaça - Sprat Mezgit - Whiting Kefal - Grey mullet Lüfer - Blue fish Bakalorya-Berlam - Hake-Eurepean hake Avlanan di er deniz ürünleri miktar Catch of other sea products (crustaceas, molluscs) Akivades (Kum midyesi) - Carpet shell Beyaz kum midyesi - Striped venus Kara-K ll midye Mediternean mussel-bearded horse mussel Kalamerya - Squid Deniz salyangozu - Sea snail Karides - Prawn Yeti tiricilik üretimi - Aquaculture production çsu - Inland water Alabal k - Trout Aynal sazan - Carp Deniz - Marine water Alabal k - Trout Çipura - Sea bream Levrek - Sea bass Midye - Mussel Di er (¹) -Other Avlanan tatl su ürünleri miktar - Catch of freshwater products nci kefali - Tarek Sazan - Common carp Siraz - Transcaucasian barb Levrek (Sudak) - Pike perch Gümü - Sand smelt Salyangoz - Snail Kerevit - Cray fish (1) Kalkan, sinagrit, i kine ve karagöz yeti tiricili ini kapsamaktad r. (1) It includes turbot, dentex, brown mearge and two banded bream.

18 Özet Tablolar Summary Tables 1.4 Bal kç l k faaliyeti için yap lan sabit sermaye yat r mlar, sat lar ve giderleri, Fixed capital investment, sales and expenditures for fishing activities, (YTL - TRY) Sabit sermaye yat r mlar Fixed capital investment Sat lanlar Sales Giderler Expenditures Deniz ürünlerinin pazarlama ekli, Marketing types of sea products, (Ton - Tons) Toplam üretim Total production Pazarlama ekli Marketing type Toplam - Total Bal k unu ve ve ya fabrikalar Fish meal and oil factories Kooperatif ve birlikler Cooperatives and associations Komisyoncu (kabz mal tüccar) Commission agents, wholesale dealers and tradesman Konserve fabrikas Canning factories Yeti tirme çiftlikleri Breeding farms Tüketici Direct to consumer Di er Other Kendi tüketti i Self consumption De erlendirilemeyen Not processed or consumed

19 Summary Tables Özet Tablolar 1.6 Niteliklerine göre bal kç gemileri, Fishing vessels by qualities, Kullan m ekli - Operating type Trol gemisi - Trawler G rg r gemisi - Purseseiner Trol-G rg r gemisi - Trawler-Purseseiner Ta y c gemi - Carrier vessels Di er - Other Yap m malzemesi - Material of construction A aç - Wood Sac - Sheetiron Fiber - Fiberglass Tonaj grubu - Group of tonnage (groston) Motor gücü grubu - Group of horsepower (kw) Motorsuz - Without engine Uzunluk grubu (metre) - Group of length (meters) Tayfa kullan m durumu - Situation of crew employed Tayfa kullanmayan - Without hired crew Tayfa say s grubu - Crew number group Jeneratör kullan m durumu (kw) - Situation of generator usage (kw) Jeneratör olmayan - Without generator Jeneratör güç grubu -Power group of generator So uk muhafaza oda büyüklük durumu (m³) Situation of size of deep freeze depot (m³) So uk muhafaza odas olmayan - Without deep freeze depot So uk muhafaza oda büyüklük grubu - Size of deep freeze depot group

20 Özet Tablolar Summary Tables 1.7 Su ürünleri ithalat ve ihracat, Import and export of fishery products, thalat - Import hracat - Export Miktar (Ton) De er - Value Miktar (Ton) De er - Value Ouantity (Tons) (YTL - TRY) ($) Ouantity (Tons) (YTL - TRY) ($) Türkiye'nin en çok su ürünleri ithalat ve ihracat yapt on ülke, 2008 First ten countries interms of external trade of fishery products, 2008 thalat - Import hracat - Export Ülke ad Miktar (Ton) De er - Value Ülke ad Miktar (Ton) De er - Value The name The name of country Ouantity (Tons) (YTL - TRY) ($) of country Ouantity (Tons) (YTL - TRY) ($) Norveç-Norway Japonya-Japan Fransa-France Hollanda Netherlands Hindistan-India Yunanistan Greece ABD-USA talya-italy Fas-Morocco spanya-spain Gürcistan-Georgia Almanya Germany Yeni Zelanda New Zeland Lübnan-Lebanon Yunanistan Greece Fransa-France Özbekistan Uzbekistan Güney Kore South Korea Libya-Libyan ABD-USA

21 Summary Tables Özet Tablolar 1.9 Ülkelere göre avlanan su ürünleri miktar, Quantity of fishery products caught by countries, (mt) Ülke Dünya Toplam - World total Çin - China Main Peru - Peru ABD - USA Endonezya - Indonesia Japonya - Japan ili - Chile Hindistan - India Rusya Federasyonu - Russian Fed Tayland - Thailand Filipinler - Philippines Norveç - Norway Birmanya - Myanmar Vietnam - Viet Nam Kore Cum. - Korea Rep Banglade - Bangladesh zlanda - Iceland Meksika - Mexico Malezya - Malaysia Arjantin - Argentina Kanada - Canada Tayvan - China Taiwan spanya - Spain Danimarka - Denmark Fas - Morocco Brezilya - Brazil ngiltere - United Kingdom Faroe Adalar - Faeroe Is Güney Afrika - South Africa Fransa - France Nijerya - Nigeria Türkiye - Turkey Namibya - Namibia Pakistan - Pakistan Kamboçya - Cambodia Yeni Zelanda - New Zealand Venezuela - Venezuela Ekvator - Ecuador ran - Iran Hollanda - Netherlands Senegal - Senegal M s r - Egypt Uganda - Uganda Gana - Ghana Tanzanya - Tanzania talya - Italy Almanya - Germany Papua - Papua N Guin sveç - Sweden Yemen-Yemen Ukrayna - Ukraine Kongo - Congo Dem Srilanka - Sri Lanka Portekiz - Portugal Panama - Panama Grönland - Greenland Angola - Angola rlanda - Ireland Kore Dem.H.Cum. - Korea D.P. Rp Ülke - 58 Countries Di er Ülkeler - Other Countries Kaynak: FAO Su Ürünleri ve Yeti tiricilik statistikleri, 2006 Source: FAO Fishery and Aquaculture Statistics, 2006

22 Üretim, 2008 Production, 2008 % Su ürünleri üretimi miktar dağılımı, 2008 Distribution of fishery products, 2008 %6.3 %23.5 %61.2 Deniz balıkları ı - Sea fish Yetiştiricilik - Aquaculture Diğer deniz ürünleri - Other sea products Tatlısu ürünleri - Freshwater products Veri için tablo 1. 2'e bakınız For data, see table Deniz ürünleri bölgelerine göre avlanan deniz balıkları, 2008 Catch of sea fish by sea products regions, 2008 %5.8 %4.4 %8.3 %9.7 Doğu Karadeniz - East Black Sea Marmara - Marmara Sea Ege - Aegean Sea %71.8 Batı Karadeniz - West Black Sea Akdeniz - Mediterranean Sea Veri için tablo 2. 2'e bakınız For data, see table 2.2 8

23 Distribution of sea fish by types, 2008 Production, 2008 Distribution of sea fish by types, 2008 Üretim, 2008 Hamsi - Anchovy % Deniz %2.5 bal klar n n %1.6 türlerine göre da l m, %3.1 Deniz balıklarının türlerine göre dağılımı, 2008 Distribution of sea fish by types, 2008 %4.4Distribution of sea fish by types, 2008 Çaça - Sprat Hamsi - Anchovy %5.6 Diğer - Other %9.2 %2.5 %1.6 %3.1 %2.5 %1.6 Çaça - Sprat %4.4 %3.1 İstavrit (Kraça) - Horse mackerel %4.4 Di er Hamsi -- Other %9.2 Anchovy %5.6 Sardalya - Pilchard stavrit Hamsi - Anchovy %5.6 Çaça - Sprat (Kraça) - Horse mackerel %9.9 %63.6 Mezgit - Whiting Sardalya Di er - Çaça Other - Pilchard - Sprat %9.2 %9.9 İstavrit (Karagöz) - Scad %63.6 Mezgit stavrit Diğer -(Kraça) Whiting - - Other Horse mackerel %9.2 Palamut-Torik stavrit Sardalya (Karagöz) Atlantic bonito İstavrit - Pilchard - Scad (Kraça) - Horse mackerel Palamut-Torik Mezgit Sardalya - Whiting - Atlantic bonito - Pilchard stavrit (Karagöz) - Scad %9.9 %63.6 Mezgit - Whiting ri için tablo 2.2'e bakınız z For data, see table 2.2 Palamut-Torik - Atlantic bonito İstavrit (Karagöz) - Scad Veri için tablo 2.2'e bak n z For data, see table 2.2 %19.9 Palamut-Torik - Atlantic bonito 2.4 Di er deniz ürünlerinin türlerine göre da l m, 2008 Distribution of other sea products by types, 2008 %2.6 %2.2 %2.6 %2.2 %4.6 %4.6 %6.5 Beyaz kum midyesi - Striped venus 2.4 Diğer deniz ürünlerinin türlerine göre dağılımı, 2008 %6.5 %2.6 %2.2 Beyaz kum midyesi - Striped venus Distribution of other sea products by types, Deniz 2008salyangozu - Sea snail %4.6 Deniz salyangozu - Sea snail %6.5 Di er-other Beyaz kum midyesi - Striped venus %19.9 % %2.5 Deniz %1.6 bal klar n n türlerine göre da l m, 2008 %3.1 %4.4 %9.9 %63.6 Deniz bal klar n n türlere göre da l m incelendi inde, hamsi bal When the distribution of sea fish is examined by types, it is 251 Veri 675 için tonla tablo en 2.2'e yüksek bak n z avlanan bal k olarak görülmektedir. Bu üretim, seen For data, that see anchovy table 2.2 has the highest catch of sea fish with ülkemizdeki avlanan deniz bal klar n n %63.6'n kapsamaktad r. Hamsi tons. This comprises 63.6 % of catch of sea fish in our bal ndan sonra, en yüksek avlanan deniz bal klar % 9.9 ile çaça country. After anchovy, sprat with 9.9%, horse mackerel with Veri bal, için Deniz tablo %5.6 bal klar n n 2.2'e ile bakın istavrit türlere nız z (kraça) göre da l m ve sonraincelendi inde, sardalya, mezgit, hamsiistavrit bal 5.6 When % For and the data, distribution then see table pilchard, 2.2 of sea whiting, fish isscad, examined atlanticbybonito types, is itthe is (karagöz) tonla ve en palamut-toriktir. yüksek avlanandi er bal k olarak tüm deniz görülmektedir. bal klar n n Bu üretim, toplam highest seen that rateanchovy of catch hasofthe sea highest fish. Other catch fish of sea comprise fish with only % 675 içindeki ülkemizdeki pay avlanan ise, sadece deniz %9.2'ni bal klar n n olu turmaktad r. %63.6'n kapsamaktad r. Hamsi in tons. part This of total. comprises 63.6 % of catch of sea fish in our bal ndan sonra, en yüksek avlanan deniz bal klar % 9.9 ile çaça country. After anchovy, sprat with 9.9%, horse mackerel with bal, %5.6 ile istavrit (kraça) ve sonra sardalya, mezgit, istavrit 5.6 % and then pilchard, whiting, scad, atlantic bonito is the (karagöz) ve palamut-toriktir. Di er tüm deniz bal klar n n toplam highest rate of catch of sea fish. Other fish comprise only 9.2% içindeki pay ise, sadece %9.2'ni olu turmaktad r. in part of total. % Diğer 2.4 Di er deniz deniz ürünlerinin ürünlerinin türlerine türlerine göre göre dağılımı, da l m, 2008 Distribution of other sea products by types, 2008 Distribution of other sea products by types, 2008 %2.6 %4.6 %2.2 %64.2 Diğer Pembe Deniz salyangozu - karides Other (çimçim) - Sea snail - Deepwater rose prawn Pembe Mürekkep Di er-other karides bal - Cuttle (çimçim) fish - Deepwater rose prawn Beyaz kum midyesi - Striped venus Mürekkep Akivades Pembe karides (Kum Balığı (çimçim) midyesi) - Cuttle - Carpet Deepwater fish shell rose prawn Mürekkep Deniz bal salyangozu - Cuttle fish - Sea snail Akivades (Kum midyesi) - Carpet shell Akivades Diğer (Kum- Other midyesi) - Carpet shell Pembe karides (çimçim) - Deepwater Veri için tablo 2.3'e bak n z %19.9 For data, see table 2.3 rose prawn Mürekkep Balığı - Cuttle fish Di er deniz ürünlerinin türlere göre da l m incelendi inde, en ri için tablo 2.3'e bakınız n z %64.2 yüksek avlanan di er deniz ürünleri olarak % 64.2 ile beyaz kum For data, Whensee the table distribution 2.3 of other sea products are examined by Veri için tablo 2.3'e bak n z For data, see table 2.3 Akivades (Kum midyesi) - Carpet shell midyesidir. Bundan sonra, s ras yla %19.9 ile deniz salyangozu, %4.6 types, striped venus has the highest ratio of catch of other sea ile pembe karides (çimçim), %2.6 ile mürekkep bal ve %2.2 ile products with 64.2%. Sea snail with 19.9%, deepwater rose prawn akivades Di er (kum denizmidyesi) ürünlerinin izlemektedir. türlere göre Geriyeda l m kalan k sm n incelendi inde, toplam di er en with 4.6%, cuttle fish with 2.6% and carpet shell with 2.2% follow deniz yüksekürünleri avlanan içindeki di erpay deniz ise ürünleri % 6.5'tir. olarak % 64.2 ile beyaz kum it. The When part the of distribution remaining in oftotal other of other sea products sea products are is examined 6.5%. by midyesidir. Bundan sonra, s ras yla %19.9 ile deniz salyangozu, %4.6 types, striped venus has the highest ratio of catch of other sea ile pembe karides (çimçim), %2.6 ile mürekkep bal ve %2.2 ile products with 64.2%. Sea snail with 19.9%, deepwater rose prawn akivades (kum midyesi) izlemektedir. Geriye kalan k sm n toplam di er with 4.6%, cuttle fish with 2.6% and carpet shell with 2.2% follow Veri deniz için tablo ürünleri 2.3'e içindeki bakınız n pay z ise % 6.5'tir. it. The part of remaining For data, see table 2.3 TÜİK, in total Su of other Ürünleri sea products İstatistikleri, is 6.5% %64.2 %64.2

24 2.5 Yeti tiricilik üretiminin türlerine göre da l m, 2008 Distribution of aquaculture production by types, 2008 %1.2 %0.4 %1.8 %0.1 Üretim, 2008 Production, Yetiştiricilik üretiminin türlerine göre dağılımı, 2008 % Yeti tiricilik Distribution üretiminin of aquaculture türlerine production göre by da l m, types, Yetiştiricilik Distribution of aquaculture production by types, %1.2 %0.4üretiminin türlerine göre dağılımı, 2008 Distribution %1.2 %1.8 %0.4 of %0.1 aquaculture production by types, 2008 Alabal k ( çsu) - Trout (Inland water) %1.8 %1.2 %0.4 %0.1 %43.3 %1.8 %0.1 Levrek - Sea bass %20.8 %20.8 Çipura - Sea bream %20.8 Alabalık (İçsu) - Trout (Inland water) Alabal k (Deniz) - Trout (Marine water) %43.3 Alabal k Levrek ( çsu) - Sea - bass Trout (Inland water) %43.3 Alabalık Di er-other (İçsu) - Trout (Inland water) %43.3 Levrek Çipura - Sea - Sea bass bream Levrek Aynal - Sea sazan bass( çsu) - Carp (Inland water) Çipura Alabalık - Sea (Deniz) bream - Trout (Marine water) %32.4 Çipura Midye - Sea - Mussel bream Alabal k Diğer (Deniz) - Other - Trout (Marine water) Alabalık (Deniz) - Trout (Marine water) Di er-other Aynalı sazan (İçsu) - Carp (Inland water) Veri için tablo 2.4'e bak n z For data, Diğer see table - Other 2.4 %32.4 Aynal Midye sazan - Mussel ( çsu) - Carp (Inland water) Aynalı sazan (İçsu) - Carp (Inland water) Kültür bal klar n n türlere %32.4 göre da l m nda en yüksek When the distribution of aquaculture production is %32.4 Midye - Mussel yeti tiricili i yap lan bal k, içsulardaki alabal k miktar olup, examinedmidye by types, - Mussel trout (inland water) has the highest toplam Veri suiçin tablo ürünleri 2.4'e bakınız yeti tiricili inin %43.3 'nü production For data, rate see table in aquaculture 2.4 with 43.3 %. The others olu turmaktad r. Bunu % 32.4 ile levrek, %20.8 ile çipura are sea bass with 32.4% and sea bream with 20.8%. Trout takip Veri için etmektedir. tablo 2.4'e Alabal k bak n z (deniz), aynal sazan (içsu) ve (marine For data, water), see table carp 2.4 (inland water) and mussel production Veri için tablo 2.4'e bakınız For data, see table 2.4 midye üretimleri de di erlerini takip etmektedir. follow others. Kültür bal klar n n türlere göre da l m nda en yüksek When the distribution of aquaculture production is yeti tiricili i yap lan bal k, içsulardaki alabal k miktar olup, examined by types, trout (inland water) has the highest toplam su ürünleri yeti tiricili inin %43.3 'nü production rate in aquaculture with 43.3 %. The others olu turmaktad r. Bunu % 32.4 ile 2.6 levrek, Tatl su %20.8 ürünlerinin ile çipura türlerine göre are da l m, sea bass 2008 with 32.4% and sea bream with 20.8%. Trout takip etmektedir. Alabal k (deniz), aynal Distribution sazan (içsu) of freshwater ve products (marine by types, water), 2008 carp (inland water) and mussel production midye üretimleri de di erlerini takip etmektedir. follow others. 10 % Tatlısu ürünlerinin türlerine göre dağılımı, 2008 %3.3 %3.1%2.5 Distribution of freshwater products by types, 2008 %4 %4 %4 % Tatlısu Tatl su göre da l m, 2008 %3.3 %3.1%2.5 ürünlerinin türlerine %28.7 göre dağılımı, 2008 Distribution of freshwater of products products by types, by types, %4 %3.3 %3.3 %3.1%2.5 %28.7 %28.7 %28.7 nci kefali - Tarek Sazan - Common carp Gümü İnci kefali - Sand - Tarek smelt Di er Sazan - Other - Common carp Gümüş - Sand smelt %14 %14 Kadife - Tench İnci nci kefali kefali - Tarek Diğer - Other - Tarek Levrek (Sudak) - Pike perch Sazan Sazan - Common - Common carp Kadife - Tench carp %16.2 Gümüş Yay n Gümü - Sand - Wels - Sand smelt Levrek (Sudak) smelt - Pike perch %16.2 Diğer Kefal - Other - Mullet %28.3 Di er Yayın - Other - Wels Kadife - Tench Kadife Kefal - Tench Mullet %28.3 Levrek (Sudak) - Pike perch Levrek (Sudak) - Pike perch Veri için tablo % 'e bak n z %16.2 For data, see table 2.1 Yayın - Wels Yay n - Wels Veri için tablo 2.1'e bakınız Kefal - Mullet For data, see table 2.1Kefal - Mullet %28.3 %28.3 When the distribution of fresh-water products is Tatl su ürünlerinin türlere göre da l m incelendi inde, inci examined by types, it is observed tarek has the highest kefalinin % 28.7 ile en yüksek avlanan tatl su ürünü olarak production rate of catch of freshwater product with 28.7 Veri gözeiçin çarpmaktad r. tablo 2.1'e bakınız Hemen ard ndan, bunu % 28.3 ile sazan For %. data, Common see table carp 2.1 follows it with 28.3%. After common bal Veri izlemektedir. tablo 2.1'e Sazan bak n z bal ndan sonra s ras yla gümü, carp, For data, sandsee smelt, table 2.1 tench, pike perch, wels and mullet follow kadife, levrek (sudak), yay n bal ve kefal izlemektedir. it. Other fresh-water products comprise 14% in part of Di er tüm tatl su ürünlerinin toplam içindeki pay %14' tür. total. When the distribution of fresh-water products is Tatl su ürünlerinin türlere göre da l m incelendi inde, inci examined by types, it is observed tarek has the highest TÜİK, kefalinin Su Ürünleri % 28.7 ile İstatistikleri, en yüksek avlanan 2008 tatl su ürünü olarak TurkStat, göze çarpmaktad r. Fishery Statistics, Hemen 2008 ard ndan, bunu % 28.3 ile sazan production rate of catch of freshwater product with 28.7 %. Common carp follows it with 28.3%. After common bal izlemektedir. Sazan bal ndan sonra s ras yla gümü, carp, sand smelt, tench, pike perch, wels and mullet follow kadife, levrek (sudak), yay n bal ve kefal izlemektedir. it. Other fresh-water products comprise 14% in part of Di er tüm tatl su ürünlerinin toplam içindeki pay %14' tür. total.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ Fishery Statistics 2013

SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ Fishery Statistics 2013 SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ Fishery Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ Fishery Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ Fishery Statistics 2011

SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ Fishery Statistics 2011 TÜİK SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ Fishery Statistics 2011 ISSN 1013-6177 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ Fishery Statistics 2011 İstatistiki veri ve

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST SELAHATTİN ÇİMEN DEPUTY UNDERSECRETARY THE MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TURKEY TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST BRUSSELS, BELGIUM OCTOBER 19-20,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Çiğdem CİVANER 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SU ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Çiğdem CİVANER 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SU ÜRÜNLERİ Hazırlayan Çiğdem CİVANER T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SU ÜRÜNLERI TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizdeki su ürünlerinin üretim alanı milyon hektarın üzerindedir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2007 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER

YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER 1. DÜNYA YUMURTA ÜRET M N N BAZI ÖZELL KLER Tablo1.1: Dünya Yumurta Üretimi (1970 2007) YIL YUMURTA (1000 Ton) 1970 Yılı=100 1970 19.544 100 1975 22.238 114 1980 26.225 134

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

Çanakkale Balıkçılığının Genel Durumu

Çanakkale Balıkçılığının Genel Durumu E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/3): 443-447 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi / Fishing & Processing Technology Ege University

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011

EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011 TÜİK EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011 NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ General Directorate of Civil Registration and Nationality TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR22 Balıkesir, Çanakkale 2010

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR22 Balıkesir, Çanakkale 2010 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR22 Balıkesir, Çanakkale 2010 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3533 MTB: 2011-423-170 Adet II ISBN 978-975-19-5087-1 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ANKARA İSTANBUL KOCAELİ

BÖLGE GRUP SIRALAMASI AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ANKARA İSTANBUL KOCAELİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANKARA İSTANBUL KOCAELİ MERSİN MUĞLA * DENİZLİ ESKİŞEHİR YALOVA * KAYSERİ TEKİRDAĞ ÇANAKKALE * EDİRNE ANTALYA MANİSA KIRKLARELİ * ISPARTA * DÜZCE UŞAK * KÜTAHYA BURDUR * BİLECİK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı