SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ Fishery Statistics 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ Fishery Statistics 2008"

Transkript

1 TÜİK SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ Fishery Statistics 2008 ISSN TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

2 TÜİK

3 3331 MTB: Adet-Copies II ISBN

4 Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Su ürünlerine ait bilgiler 1967 y l na kadar Ticaret Bakanl taraf ndan bal khane kay tlar na dayan larak derlenmi tir km k y uzunlu u, irili ufakl bir çok akarsu, tabii ve baraj gölleriyle kapl ülkemizde, Tar m sektörünün önemli bir bölümünü olu turan bu bilgilere duyulan ihtiyac n artmas üzerine Kurumumuz ayn y ldan itibaren, deniz ürünleri, bal kç l kta kullan lan araç-gereç ve bu alanda çal anlar n durumunu da kapsayan bilgileri, her y l uygulad anketlerle toplamaya ba lam t r. Data on fishery products were compiled by the Ministry of Commerce until 1967 based on records of provincial fish markets. In our country having a km lenght of coastlines, a lot of big and small rivers, and natural and dam lakes, due to the constantly increasing demands for data on fishing, starting from 1967, Turkish Statistical Institute, (TurkStat) has compiled statistics on sea products, fishing fleets and equipment and the status of those engaged in fishing, every year. Türkiye statistik Kurumu, deniz ürünlerine ait bilgileri her y l Ocak- ubat aylar nda bal kç lara uygulad anketler yoluyla, tatl su ürünleri ve yeti tiricilik üretimine ait bilgileri ise Tar m ve Köyi leri Bakanl ndan do rudan temin etmektedir. Turkish Statistical Institute compiles data on sea products by annual surveys applied during January and February. Data on freshwater products and aquaculture production are taken directly from Ministry of Agriculture and Rural Affairs. Kurumumuz, su ürünleri konusunda ara t r c ve kullan c lara yararl olabilmek amac yla, 1991 y l na kadar yaln z üretim ve araç-gereç say lar na ait bilgileri yay mlarken ayn y ldan itibaren bu bilgilerin yan nda; tüketim, ithalat-ihracat ve ortalama fiyat bilgilerini de yay mlamaktad r y l nda bal kç lara uygulanan anketin sonuçlar n, tatl su ve yeti tiricilik bilgilerini kapsayan bu yay n 2008 y l bilgilerini içermektedir. Yay n n karar al c lar, ara t rmac lar ve di er tüm kullan c lara yararl olaca na inan yoruz. Until 1991 in order to provide information on fishery statistics to researchers and uses, our Institute published only statistics of fishery production and number of equipment. Since 1991, in addition to those statistics, figures about consumption, import, export and average prices have been released. This publication presents the results of the 2009 survey applied on fishermen and data on freshwater products and aquaculture covering the data of We believe that this publication will be beneficial to decision makers, researchers and all the other users of statistics. A. Ömer TOPRAK Ba kan V. Acting President A. Ömer TOPRAK Başkan V. Acting President III

5 Contents İçindekiler Ç NDEK LER CONTENTS Sayfa Page Önsöz III Foreword çindekiler V Contents Simge ve K saltmalar VIII Symbols and Abbreviations Aç klama IX Explanation 1. Özet Tablolar 1. Summary Tables 1.1 Su ürünleri üretimi, ihracat, ithalat ve tüketimi, Production, export, import and consumption of fishery products, Su ürünleri miktar ve de eri, Quantity and value of fishery products, Seçilmi su ürünlerinde üretim miktar, Bal kç l k faaliyeti için yap lan sabit sermaye yat r mlar, sat lar ve giderleri, Quantity of selected fishery products, Fixed capital investment, sales and expenditures for fishing activities, Deniz ürünlerinin pazarlama ekli, Marketing types of sea products, Niteliklerine göre bal kç gemileri, Fishing vessels by qualities, Su ürünleri ithalat ve ihracat, Import and export of fishery products, Türkiye'nin en çok su ürünleri ithalat ve ihracat yapt on ülke, Ülkelere göre avlanan su ürünleri miktar, First ten countries in terms of external trade of fishery products, Quantity of fishery products caught by countries, Üretim, Production, 2008 Grafik Graphics 2.1 Su ürünleri üretimi miktar da l m, Distribution of fishery products, Deniz ürünleri bölgelerine göre avlanan deniz bal klar, Catch of sea fish by sea products regions, Deniz bal klar n n türlerine göre da l m, Distribution of sea fish by types, Di er deniz ürünlerinin türlerine göre da l m, Yeti tiricilik üretiminin türlerine göre da l m, Distribution of other sea products by types, Distribution of aquaculture production by types, Tatl su ürünlerinin türlerine göre da l m, Distribution of freshwater products by types, 2008 V

6 İçindekiler Contents Harita Maps 1. llere göre yeti tiricilik üretimi, Aquaculture production by provinces, llere göre tatl su ürünleri üretimi, Freshwater products by provinces, 2008 Tablo Tables 2.1 BBS, 3. düzey ve türlerine göre avlanan tatl su ürünleri, Deniz bal klar n n avland klar bölge ve türleri, Di er deniz ürünlerinin (kabuklu, yumu akçalar) avland klar bölge ve türleri, Catch of freshwater products by types and SRE, level 3, Catch region and types of sea fish, Catch region and types of other sea products (crustaceas, molluscs), BBS, 3. düzeye göre yeti tiricilik üretimi, Aquaculture production by SRE, level 3, Miktar, Fiyat, De er, Quantity, Price, Value, 2008 Tablo Tables 3.1 Deniz bal klar, Sea fish, Di er deniz ürünleri, Other sea products, Yeti tiricilik, Aquaculture, Tatl su ürünleri, Freshwater products, Pazarlama ve Yat r m, Marketing and Investment, 2008 Tablo 4.1 Deniz ürünleri bölgeleri ve pazarlama ekline göre avlanan deniz ürünleri miktar, Deniz ürünleri bölgeleri ve pazarlama ekline göre avlanan deniz ürünleri oran, 2008 Tables Quantity of catch of sea products by sea products regions and marketing type, Ratio of catch of sea products by sea products regions and marketing type, Bal kç l k faaliyetleri için yap lan giderler, Expenditures for fishing activities, Bal kç l k faaliyetleri için yap lan sabit sermaye yat r mlar ve sat lar, Fixed capital investment and sales for fishing activities, Bal kç Gemilerinin Nitelikleri, Qualities of Fishing Vessels, 2008 Tablo 5.1 BBS, 3. düzeye göre su ürünleri avc l k ruhsat say s, Deniz ürünleri bölgelerine göre bal kç gemilerinin nitelikleri, Deniz ürünleri bölgeleri, jeneratör kullan m, so uk muhafaza oda büyüklü ü ve buz makinesi kapasitesine göre bal kç gemileri, 2008 Tables The number of fishing licence for fishery products by SRE, level 3, Qualities of fishing vessels by sea products regions, Fishing vessels by sea products regions, generator usage, size of deep freeze depots and ice machine capacity, 2008 VI

7 Contents İçindekiler 5.4 Kullan m ekli, jeneratör kullan m, so uk muhafaza oda büyüklü ü ve buz makinesi kapasitesine göre bal kç gemileri, Deniz ürünleri bölgeleri, radar, sonar, eko - sounder, gps - satalayt ve telsiz say s na göre bal kç gemileri, Kullan m ekli, radar, sonar, eko - sounder, gps - satalayt ve telsiz say s na göre bal kç gemileri, Fishing vessels by operating type, generator usage, size of deep freeze depots and ice machine capacity, Fishing vessels by sea products regions, radar, sonar, eco- sounder, gps-satellite and rodin set, Fishing vessels by operating type, radar, sonar, eco - sounder, gps - satellite and rodin set, Bal kç l kta stihdam, Employment of Fishery, 2008 Tablo 6.1 Deniz ürünleri bölgelerine göre bal kç l kta çal anlar n say s, Kullan m ekline göre bal kç l kta çal anlar n say s, Bal kç l kta çal anlar n ya gruplar, çal ma zaman na ve deniz ürünleri bölgelerine göre da l m, Bal kç l kta çal anlar n ya gruplar, çal ma zaman na ve kullan m ekline göre da l m, 2008 Tables Number of fishery workers by sea products regions, Number of fishery workers by operating type, Distribution of fishery workers by age groups, working time and sea products regions, Distribution of fishery workers by age groups, working time and operating time, thalat ve hracat, Import and Export, 2008 Tablo Tables 7.1 Su ürünleri ithalat, Import of fishery products, Su ürünleri ihracat, Export of fishery products, 2008 Ek Appendix 1. Seçilmi akarsular n uzunlu u Length of selected rivers and streams 2. Türkiye'nin uç noktalar Extreme points of Turkey 3. Türkiye'nin k y uzunluklar Length of Turkish coastlines 4. Do al göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekli i Area and altitude of natural lakes 5. Baraj gölleri (göletler) Area of dammed lakes (reservoirs) 6. " lgili bilgilere ula mak için..." formu The form of "To reach the related information..." VII

8 Açıklama Explanation S MGE ve KISALTMALAR SYMBOLS and ABBREVIATIONS Bilgi yoktur - Denotes magnitude nil Kilovat Kw Kilowatt Metrik ton mt Metric tonnes Gıda ve Tarım Örgütü FAO Food and Agriculture Organisation Yeni Türk Lirası YTL-TRY New Turkish Liras VIII

9 Explanation Açıklama AÇIKLAMA EXPLANATION 1. Giri 1. Introduction Türkiye, dünyadaki konumu ve ülkemizin üç taraf n n denizlerle çevrili bir yar mada olu u nedeniyle farkl ekolojik özellikteki km.lik bir deniz k y eridine, do al göletlerimizle birlikte, say lar her gün artan baraj ve göllerine sahip bulunmaktad r. Türkiye'yi çevreleyen denizlerin birer yar kapal ve iç deniz görünümünde olmalar, Türkiye bal kç l n n k y ve k y ötesi (endüstriyel) bal kç l uygulamas na neden olmu tur. Türkiye, su ürünleri yeti tiricili i bak m ndan ideal ortama sahip ülkelerden biridir. Su ürünleri istatistikleri, deniz ürünleri ile tatl su ve yeti tiricilik bilgilerinden olu maktad r. Tatl su ürünleri ve yeti tiricilik bilgileri Tar m ve Köyi leri Bakanl taraf ndan l Müdürlükleri arac l ile derlenmektedir y l Ocak - ubat aylar nda uygulanan bu ankette büyük bal kç lar tam say m, küçük bal kç lar ise örnekleme yöntemiyle anket kapsam na al nm t r. Tam say mla kapsanan ve örne e ç kan bal kç lar, anketörler taraf ndan mahallinde ziyaret edilerek anket soru ka tlar doldurulmu tur. Turkey has km. coast having different ecological properties, natural lakes and dams and dam lakes whose numbers increase every day due to geographical location and being a peninsula. Seas surrounding Turkey are in semi-closed and inland sea form; therefore shore and offshore fishery are being applied. Turkey is one of the best countries having ideal conditions on the basis of aquaculture. Fishery statistics cover data on sea products, freshwater and aquaculture products. Data on freshwater and aquaculture production is compiled from the Province Directorates of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs. In this survey, conducted in January-February 2009, fishermen were surveyed by two methods: full census for large scale fishermen and sampling for small scale fishermen. Fishermen were visited at their addresses by interviewers and questionnaires were completed there. Su ürünlerine ili kin bilgilerin kalite kontrolü 1978 y l ndan itibaren Türkiye statistik Kurumu, Tar m ve Köyi leri Bakanl ve Devlet Planlama Te kilat aras nda yap lmak üzere bir teknik komite kurulmu tur. Y ll k anketlerle derlenen bu bilgiler, her y l bu komitede görü ülüp de erlendikten sonra yay nlanmaktad r. A technical committee has been constituted for quality controlling of data on fishery products since 1978 among Turkish Statistical Institute, Ministry of Agriculture and Rural Affairs and State Planning Organization. After evaluated in this committee, these data compiled by annual surveys are being published. 2. Tarihçe 2. Background Ülkemiz su ürünlerine ait istatistiki veriler 1967 y l na kadar Ticaret Bakanl taraf ndan illerle yap lan yaz malarla ve bal khane kay tlar na dayanarak derlenmi tir. Data on fishery statistics in our country were compiled by the Ministry of Commerce until 1967 based on records of provincial fish markets through correspondences with provinces. IX

10 Açıklama Explanation Ülke ekonomisindeki önemi her geçen gün giderek artan su ürünlerine ili kin verilerin sa l kl bir ekilde derlenip ara t r c ve kullan c lar n yarar na sunulmas için, Kurumumuz 1967 y l ndan bu yana düzenli olarak her y l Deniz Ürünleri Anketini uygulamaktad r. Providing information on fishery statistics which has become an important factor of the Turkish economy to researchers and users beneficially, starting from 1967, the Turkish Statistical Institute has compiled the Marine fishery survey annually. 3. Amaç 3. Purpose 1. Milli gelir ve milli muhasebe hesaplar nda kullan lacak su ürünleri verilerini derlemek. 2. Bal kç l k sektörünün durumunu belirleyecek plan ve y ll k programlarda kullan lacak bilgileri elde etmek. 3. Su ürünlerine ait miktar, fiyat ve de erlerin derlenmesi, 4. Deniz bal kç l nda kullan lan araçlar n ve av malzemelerinin özellikleri hakk nda bilgi derlemek, 1. Compling data pertinent to the computation of national income and national accounts. 2. Obtaining data pertinent to the assesment of the condition and structure of the fishing sector for Five-Year Plans and Annual Programmes. 3. Compiling data on quantity, price and value of fishery products 4. Compiling the characteristics of the various types of equipment used by the industry, 5. Deniz bal kç l faaliyetleri için yap lan yat r mlar ve giderler ile deniz bal kç l nda çal anlar n, çal t klar gün ve ödenen ücretlerini saptamak. 5. Determining the scope of investments and expenditures as well as the characteristics of the work force (such as working hours, payments etc.) 4. Kapsam 4. Coverage Avlanan tüm profesyonel bal kç lar kapsamaktad r. 5. Yöntem 5. Method All registered professional fishermen are covered. Su ürünleri istatistikleri iki ekilde derlenmektedir: Deniz bal klar ve di er deniz ürünleri istatistikleri Bilgiler y llar nda tüm bal kç adreslerine gidilerek bal kç larla mülakat yapmak suretiyle derlenmi tir y llar nda ise örnekleme metodu uygulanm t r y l nda tekrar tam say ma dönülmü ve 1980 y l anketine kadar bütün anketlerde tam say m uygulanm t r. Fishery statistics are being compiled by two types: Sea fish and other sea products statistics The method used was complete enumeration (by conducting individual interviews with all fishermen at their adresses) for the years, and sampling surveys for the years 1970 and The method of complete enumeration was used from 1972 through y l ndan itibaren büyük bal kç lara tam say m, küçük bal kç lara örnekleme yöntemi kullan larak anket uygulanm t r. Deniz ürünleri anketi her y l n Ocak - ubat aylar nda yap lmaktad r. Uygulamada bir önceki takvim y l bilgileri yüz yüze görü me yöntemiyle k y eridimizdeki 28 ilde soru ka d doldurulmaktad r. Large scale fishermen are covered by complete enumeration and small scale fishermen have been covered by sampling methods since Annual surveys are conducted during January and February in the related year. In the application, information of the previous year is filled by the method of face to face in coastal band of 28 provinces. X

11 Explanation Açıklama Tatl su ve yeti tiricilik istatistikleri Freshwater and aquaculture statistics Tar m ve Köyi leri Bakanl elemanlar taraf ndan her y l düzenli olarak l Müdürlüklerine gönderilen anket formlar, üçer ayl k dört dönem halinde l Müdürlükleri elemanlar taraf ndan su ürünleri kooperatifi, su ürünleri müstahsilleri ve yeti tiricilik müte ebbisleri ile görü ülerek derlenen anket formlar, Tar m ve Köy leri Bakanl 'na gönderilir ve incelenerek illere ve türlere göre düzenlendikten sonra Türkiye statistik Kurumu'na gönderilir. Questionnaires are sent to Province Directorates of Ministry of Agriculture and Rural Affairs in quarterly periods each year regularly. These forms compiled by staff of Province Directorates forms compiled by staff of Province Directorates by interviewing with fishery cooperatives, fishery producers and aquaculture enterprising are sent to Ministry of Agriculture and Rural Affairs. After compling by provinces and types at MARA, questionnaires are sent to TurkStat. 6. Tan m ve Kavramlar 6. Definitions and Concepts Profesyonel Bal kç : Gelir getirmek amac yla avlanan, bal kç l kla ilgili av araç ve gereçlerini kullanan, bu i i kendine meslek edinen ki idir. Büyük bal kç : Tekne boyu 10 metreden büyük veya bal kç l kta ücretle çal anlar say s 5 ki iden fazla olan bal kç lard r. Küçük bal kç : Tekne boyu 10 metreden küçük veya bal kç l kta ücretle çal anlar say s 5 ki iden az olan bal kç lard r. Su ürünleri yeti tiricili i: Yeti tiricilik tesislerinde, entansif, yar entansif veya ekstansif artlarda yap lan, su ürünlerini üretme ve/veya büyütme (besicilik) faaliyetleridir. stihsal yerleri: Su ürünlerini istihsale elveri li olan, içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vas tas kurulabilen, kullan labilen su sahalar d r. ç sular: Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülatörler, kanalllar, arklar, akarsular, mansaplar, üretme ve yeti tirme yerleridir. Trol gemisi: 12 metrenin üzerindeki gemilerdir. Trol gemileri ile avc l k, gemiye ba l olarak deniz dibinde veya su içinde sürüklenen, genellikle mekanik olarak at l p, su ürünlerinin torbas nda toplanarak avlanmalar n sa layan av araçlar d r. Professional fisherman: A professional fishing person is defined as one who engages in the activity of fishing in territorial waters for income and who employs specialized equipment and materials to this end. Large scale fishermen: It is a fisherman who has a vessel of more than 10 meters length or has 5 or more persons engaged. Small scale fishermen: It is a fisherman who has a vessel of less than 10 meters length or has 5 or less persons engaged. Aquaculture: This is fishery products and/or bring up activity of aquaculture on the condition of intensive, half-intensive and extansive in aquaculture establishments. Areas of production: They are areas of water which is suitable for production of fishery products, establishing an implement in or on it and being used. Inland waters: Consist of lakes, artificial lakes, dam lakes, regulators, canals, rivers, streams, areas of production and aquaculture. Trawl: These are the vessels having length over 12 meters. These vessels provide catching of sea products carried away in water or deep sea tied to the ship and aggregated in bag in a mechanical way. XI

12 Açıklama Explanation G rg r gemisi: 12 metrenin üzerindeki gemilerdir. G rg r gemileri ile avc l k, su üstünde veya su üstüne yak n bal k kümele menin veya sürüsünün gözle veya eco-sounder (bal k bulucu cihaz) ile tespit edilerek, etraf n n bir halka eklinde a dan yap lm bir set ile çevrilmesine, daha sonra a n alt kenar nda bulunan kur un yakan n halatlarla büzülerek bir a havuzu eklinde kapat lmas na dayanmaktad r. Ta y c gemi: Bal kç gemilerinin yakalad su ürünlerini karaya ta yan gemilerdir. Purseseiner: These are the vessels having length over 12 meters. Catching with these vessels is based on fixing fish flocks near or on the surface of the sea by eye or eco-sounder, then surrounding with the circle set made by net and then closing the underside of lead part of the net as a net pool. Carrier vessel: This includes vessel that carry sea products caught by fishery vessel. Di er gemiler: Trol, d nda kalan gemilerdir. g rg r, ta y c gemiler Other vessels: Vessels other purseseiner and carrier vessels. than trawl, Radar: Radyo dalgalar n n yank s n alarak geminin yerini ve karadan olan uzakl n gösteren cihazlard r. Sonar: Gönderdi i ses dalgalar ile deniz yüzeyine yak n hareket eden bal k sürüsünün tespitini sa lar. Eco-sounder: Gönderdi i ses dalgalar ile deniz dibindeki bal k sürülerinin tespitini sa lar. GPS Satalayt: Tak lan harita kasetleri ile geminin çal t bölgenin ekranda görünmesini sa lar, koordinat n gösterir. Telsiz: Elektromanyetik dalgalar yard m ile çal an haberle me cihaz d r. So uk muhafaza odas : Avlan lan su ürünlerinin gemi karaya ç k ncaya kadar bozulmamas için muhafaza edildi i so uk odalard r. Radar: It is an equipment that shows location of vessel and distance of it to the land by receiving echo of radio wave. Sonar: It is an equipment that fixates fish herds moving near to the surface of sea by sending sound waves. Eco-sounder: It fixates fish herds at the deep sea by sending sound waves. GPS Satellite: It shows coordinate of vessel and monitors working region of the vessel by inserted map cassettes. Radiotelephone: It is a communication equipment that works by help of electromagnetic waves. Deep freeze depot: These are the cold rooms in which the caught fishery products are conserved in order not to go bad. 7. S n flama 7. Classification statistiki Bölge Birimleri s n flamas n n 3. düzeyi kullan lm t r. Gümrük tarife istatistik pozisyon kodlar kullan lm t r. Classification of statistical region unit, level 3 is used. The codes of statistical position by the custom tariff are used. XII

13 Explanation Açıklama statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) - Classification of Statistical Region Units (SRE) 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey Level 1 Level 2 Level 3 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey Level 1 Level 2 Level 3 TR Türkiye - Turkey TR1 stanbul TR8 Bat Karadeniz TR10 ( stanbul) West Black Sea TR81 (Zonguldak, Karabük, TR100 stanbul Bart n) TR811 Zonguldak TR2 Bat Marmara TR812 Karabük West Marmara TR21 (Tekirda, Edirne, TR813 Bart n K rklareli) TR211 Tekirda TR82 (Kastamonu, Çank r, TR212 Edirne Sinop) TR821 Kastamonu TR213 K rklareli TR822 Çank r TR22 (Bal kesir, Çanakkale) TR823 Sinop TR221 Bal kesir TR83 (Samsun, Tokat, TR222 Çanakkale Çorum, Amasya) TR831 Samsun TR3 Ege TR832 Tokat Aegean TR31 ( zmir) TR833 Çorum TR310 zmir TR834 Amasya TR32 (Ayd n, Denizli, TR9 Do u Karadeniz Mu la) TR321 Ayd n East Black Sea TR90 (Trabzon, Ordu, TR322 Denizli Giresun, Rize, TR901 Trabzon TR323 Mu la Artvin, Gümü hane) TR902 Ordu TR33 (Manisa, TR903 Giresun Afyonkarahisar, TR331 Manisa TR904 Rize Kütahya, U ak) TR332 Afyonkarahisar TR905 Artvin TR333 Kütahya TR906 Gümü hane TR334 U ak TRA Kuzeydo u Anadolu TR4 Do u Marmara Northeast Anatolia TRA1 (Erzurum, Erzincan, East Marmara TR41 (Bursa,Eski ehir, Bayburt) TRA11 Erzurum Bilecik) TR411 Bursa TRA12 Erzincan TR412 Eski ehir TRA13 Bayburt TR413 Bilecik TRA2 (A r, Kars, I d r, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Ardahan) TRA21 A r Düzce, Bolu, TR421 Kocaeli TRA22 Kars Yalova) TR422 Sakarya TRA23 I d r TR423 Düzce TRA24 Ardahan TR424 Bolu TRB Ortado u Anadolu TR425 Yalova Centraleast Anatolia TRB1 (Malatya, Elaz, TR5 Bat Anadolu Bingöl, Tunceli) TRB11 Malatya West Anatolia TR51 (Ankara) TRB12 Elaz TR510 Ankara TRB13 Bingöl TR52 (Konya, Karaman) TRB14 Tunceli TR521 Konya TRB2 (Van, Mu, Bitlis, TR522 Karaman Hakkari) TRB21 Van TR6 Akdeniz TRB22 Mu Mediterranean TR61 (Antalya, Isparta, TRB23 Bitlis Burdur) TR611 Antalya TRB24 Hakkari TR612 Isparta TRC Güneydo u Anadolu TR613 Burdur Southeast Anatolia TRC1 (Gaziantep, Ad yaman, TR62 (Adana, Mersin) Kilis) TRC11 Gaziantep TR621 Adana TRC12 Ad yaman TR622 Mersin TRC13 Kilis TR63 (Hatay, TRC2 ( anl urfa, Diyarbak r) Kahramanmara TR631 Hatay TRC21 anl urfa Osmaniye) TR632 Kahramanmara TRC22 Diyarbak r TR633 Osmaniye TRC3 (Mardin, Batman, TR7 Orta Anadolu rnak, Siirt) TRC31 Mardin Central Anatolia TR71 (K r kkale, Aksaray, TRC32 Batman Ni de,nev ehir, TR711 K r kkale TRC33 rnak K r ehir) TR712 Aksaray TRC34 Siirt TR713 Ni de TR714 Nev ehir TR715 K r ehir TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) TR721 Kayseri TR722 Sivas TR723 Yozgat Toplam - Total XIII

14 Açıklama Explanation Deniz ürünleri bölgeleri (il ve ilçeler) - Sea products of regions (provinces and districts) Do u Karadeniz Bat Karadeniz Marmara Ege Akdeniz Bölgesi Bölgesi Bölgesi Bölgesi Bölgesi East Black Sea Region West Black Sea Region Marmara Region Aegean Region Mediterranean Region Artvin Kastamonu stanbul Edirne Antalya Adalar Rize Zonguldak Avc lar Çanakkale Mersin Bahçeli Merkez Trabzon Düzce Bak rköy Ayvac k Adana Be ikta Bozcaada Giresun Sakarya Beyo lu Eceabat Hatay Eminönü Ezine Ordu Kocaeli Eyüp Gökçeada( mroz) Kand ra Fatih Samsun G.Osmanpa a zmir stanbul Kad köy Sinop Beykoz Ka thane Bal kesir Çatalca Kartal Ayval k Sar yer Maltepe Burhaniye ile Pendik Edremit i li Gömeç K rklareli Tuzla Üsküdar Ayd n Bart n Zeytinburnu B.Çekmece Mu la Silivri Tekirda Çanakkale Biga Gelibolu Lapseki Bursa Bal kesir Band rma Erdek Gönen Marmara Kocaeli Merkez Gebze Gölcük Karamürsel Körfez Yalova XIV

15 Summary Tables Özet Tablolar 1.1 Su ürünleri üretimi, ihracat, ithalat ve tüketimi, Production, export, import and consumption of fishery products, Tüketim - Consumption lenen (Bal k unu ve ya fabrikalar ) De erlendiri- Ki i ba na ç tüketim Processed lemeyen tüketim Üretim hracat thalat Domestic (fish meal and Not processed Per capital Production Export Import consumption oil factories) or consumed consumption (1) (2) (Ton - Tons) (Kg) (1) Deniz bal klar, di er deniz ürünleri, kültür bal klar ve (1) This includes the sum of sea fish, crustaceans, mollucs, tatl su bal klar dahil. aquaculture and freshwater fish. (2) Taze, so utulmu, tütsülü, dondurulmu, tuzlu, konserve (2) Includes fresh, chilled, smoked, frozen, salted, canned ve di er ekilleri dahildir. Ki i ba na tüketim, iç tüketim- and other types of fish. Per capital consumption is obtained den hesaplanarak elde edilmektedir. by calculating domestic consumption.

16 Özet Tablolar Summary Tables 1.2 Su ürünleri miktar ve de eri, Quantity and value of fishery products, Miktar (Ton) - Quantity (Tons) De er (YTL) - Value ( TRY) Deniz ürünleri Yeti tiricilik üretimi Tatl su ürünleri Sea products Aquaculture production Freshwater products Deniz bal klar Di er deniz ürünleri çsu Deniz Sea Fish Other sea products Inland water Marine water 2004 Miktar - Quantity De er - Value Miktar - Quantity De er - Value Miktar - Quantity De er - Value Miktar - Quantity De er - Value Miktar - Quantity De er - Value

17 Summary Tables Özet Tablolar 1.3 Seçilmi su ürünlerinde üretim miktar, Quantity of selected fishery products, (Ton - Tons) Avlanan deniz bal klar miktar - Catch of sea fish Hamsi - Anchovy Palamut-Torik - Atlantic bonito Sardalya - Pilchard stavrit (Kraça) - Horse mackerel stavrit (Karagöz) - Scad Çaça - Sprat Mezgit - Whiting Kefal - Grey mullet Lüfer - Blue fish Bakalorya-Berlam - Hake-Eurepean hake Avlanan di er deniz ürünleri miktar Catch of other sea products (crustaceas, molluscs) Akivades (Kum midyesi) - Carpet shell Beyaz kum midyesi - Striped venus Kara-K ll midye Mediternean mussel-bearded horse mussel Kalamerya - Squid Deniz salyangozu - Sea snail Karides - Prawn Yeti tiricilik üretimi - Aquaculture production çsu - Inland water Alabal k - Trout Aynal sazan - Carp Deniz - Marine water Alabal k - Trout Çipura - Sea bream Levrek - Sea bass Midye - Mussel Di er (¹) -Other Avlanan tatl su ürünleri miktar - Catch of freshwater products nci kefali - Tarek Sazan - Common carp Siraz - Transcaucasian barb Levrek (Sudak) - Pike perch Gümü - Sand smelt Salyangoz - Snail Kerevit - Cray fish (1) Kalkan, sinagrit, i kine ve karagöz yeti tiricili ini kapsamaktad r. (1) It includes turbot, dentex, brown mearge and two banded bream.

18 Özet Tablolar Summary Tables 1.4 Bal kç l k faaliyeti için yap lan sabit sermaye yat r mlar, sat lar ve giderleri, Fixed capital investment, sales and expenditures for fishing activities, (YTL - TRY) Sabit sermaye yat r mlar Fixed capital investment Sat lanlar Sales Giderler Expenditures Deniz ürünlerinin pazarlama ekli, Marketing types of sea products, (Ton - Tons) Toplam üretim Total production Pazarlama ekli Marketing type Toplam - Total Bal k unu ve ve ya fabrikalar Fish meal and oil factories Kooperatif ve birlikler Cooperatives and associations Komisyoncu (kabz mal tüccar) Commission agents, wholesale dealers and tradesman Konserve fabrikas Canning factories Yeti tirme çiftlikleri Breeding farms Tüketici Direct to consumer Di er Other Kendi tüketti i Self consumption De erlendirilemeyen Not processed or consumed

19 Summary Tables Özet Tablolar 1.6 Niteliklerine göre bal kç gemileri, Fishing vessels by qualities, Kullan m ekli - Operating type Trol gemisi - Trawler G rg r gemisi - Purseseiner Trol-G rg r gemisi - Trawler-Purseseiner Ta y c gemi - Carrier vessels Di er - Other Yap m malzemesi - Material of construction A aç - Wood Sac - Sheetiron Fiber - Fiberglass Tonaj grubu - Group of tonnage (groston) Motor gücü grubu - Group of horsepower (kw) Motorsuz - Without engine Uzunluk grubu (metre) - Group of length (meters) Tayfa kullan m durumu - Situation of crew employed Tayfa kullanmayan - Without hired crew Tayfa say s grubu - Crew number group Jeneratör kullan m durumu (kw) - Situation of generator usage (kw) Jeneratör olmayan - Without generator Jeneratör güç grubu -Power group of generator So uk muhafaza oda büyüklük durumu (m³) Situation of size of deep freeze depot (m³) So uk muhafaza odas olmayan - Without deep freeze depot So uk muhafaza oda büyüklük grubu - Size of deep freeze depot group

20 Özet Tablolar Summary Tables 1.7 Su ürünleri ithalat ve ihracat, Import and export of fishery products, thalat - Import hracat - Export Miktar (Ton) De er - Value Miktar (Ton) De er - Value Ouantity (Tons) (YTL - TRY) ($) Ouantity (Tons) (YTL - TRY) ($) Türkiye'nin en çok su ürünleri ithalat ve ihracat yapt on ülke, 2008 First ten countries interms of external trade of fishery products, 2008 thalat - Import hracat - Export Ülke ad Miktar (Ton) De er - Value Ülke ad Miktar (Ton) De er - Value The name The name of country Ouantity (Tons) (YTL - TRY) ($) of country Ouantity (Tons) (YTL - TRY) ($) Norveç-Norway Japonya-Japan Fransa-France Hollanda Netherlands Hindistan-India Yunanistan Greece ABD-USA talya-italy Fas-Morocco spanya-spain Gürcistan-Georgia Almanya Germany Yeni Zelanda New Zeland Lübnan-Lebanon Yunanistan Greece Fransa-France Özbekistan Uzbekistan Güney Kore South Korea Libya-Libyan ABD-USA

21 Summary Tables Özet Tablolar 1.9 Ülkelere göre avlanan su ürünleri miktar, Quantity of fishery products caught by countries, (mt) Ülke Dünya Toplam - World total Çin - China Main Peru - Peru ABD - USA Endonezya - Indonesia Japonya - Japan ili - Chile Hindistan - India Rusya Federasyonu - Russian Fed Tayland - Thailand Filipinler - Philippines Norveç - Norway Birmanya - Myanmar Vietnam - Viet Nam Kore Cum. - Korea Rep Banglade - Bangladesh zlanda - Iceland Meksika - Mexico Malezya - Malaysia Arjantin - Argentina Kanada - Canada Tayvan - China Taiwan spanya - Spain Danimarka - Denmark Fas - Morocco Brezilya - Brazil ngiltere - United Kingdom Faroe Adalar - Faeroe Is Güney Afrika - South Africa Fransa - France Nijerya - Nigeria Türkiye - Turkey Namibya - Namibia Pakistan - Pakistan Kamboçya - Cambodia Yeni Zelanda - New Zealand Venezuela - Venezuela Ekvator - Ecuador ran - Iran Hollanda - Netherlands Senegal - Senegal M s r - Egypt Uganda - Uganda Gana - Ghana Tanzanya - Tanzania talya - Italy Almanya - Germany Papua - Papua N Guin sveç - Sweden Yemen-Yemen Ukrayna - Ukraine Kongo - Congo Dem Srilanka - Sri Lanka Portekiz - Portugal Panama - Panama Grönland - Greenland Angola - Angola rlanda - Ireland Kore Dem.H.Cum. - Korea D.P. Rp Ülke - 58 Countries Di er Ülkeler - Other Countries Kaynak: FAO Su Ürünleri ve Yeti tiricilik statistikleri, 2006 Source: FAO Fishery and Aquaculture Statistics, 2006

22 Üretim, 2008 Production, 2008 % Su ürünleri üretimi miktar dağılımı, 2008 Distribution of fishery products, 2008 %6.3 %23.5 %61.2 Deniz balıkları ı - Sea fish Yetiştiricilik - Aquaculture Diğer deniz ürünleri - Other sea products Tatlısu ürünleri - Freshwater products Veri için tablo 1. 2'e bakınız For data, see table Deniz ürünleri bölgelerine göre avlanan deniz balıkları, 2008 Catch of sea fish by sea products regions, 2008 %5.8 %4.4 %8.3 %9.7 Doğu Karadeniz - East Black Sea Marmara - Marmara Sea Ege - Aegean Sea %71.8 Batı Karadeniz - West Black Sea Akdeniz - Mediterranean Sea Veri için tablo 2. 2'e bakınız For data, see table 2.2 8

23 Distribution of sea fish by types, 2008 Production, 2008 Distribution of sea fish by types, 2008 Üretim, 2008 Hamsi - Anchovy % Deniz %2.5 bal klar n n %1.6 türlerine göre da l m, %3.1 Deniz balıklarının türlerine göre dağılımı, 2008 Distribution of sea fish by types, 2008 %4.4Distribution of sea fish by types, 2008 Çaça - Sprat Hamsi - Anchovy %5.6 Diğer - Other %9.2 %2.5 %1.6 %3.1 %2.5 %1.6 Çaça - Sprat %4.4 %3.1 İstavrit (Kraça) - Horse mackerel %4.4 Di er Hamsi -- Other %9.2 Anchovy %5.6 Sardalya - Pilchard stavrit Hamsi - Anchovy %5.6 Çaça - Sprat (Kraça) - Horse mackerel %9.9 %63.6 Mezgit - Whiting Sardalya Di er - Çaça Other - Pilchard - Sprat %9.2 %9.9 İstavrit (Karagöz) - Scad %63.6 Mezgit stavrit Diğer -(Kraça) Whiting - - Other Horse mackerel %9.2 Palamut-Torik stavrit Sardalya (Karagöz) Atlantic bonito İstavrit - Pilchard - Scad (Kraça) - Horse mackerel Palamut-Torik Mezgit Sardalya - Whiting - Atlantic bonito - Pilchard stavrit (Karagöz) - Scad %9.9 %63.6 Mezgit - Whiting ri için tablo 2.2'e bakınız z For data, see table 2.2 Palamut-Torik - Atlantic bonito İstavrit (Karagöz) - Scad Veri için tablo 2.2'e bak n z For data, see table 2.2 %19.9 Palamut-Torik - Atlantic bonito 2.4 Di er deniz ürünlerinin türlerine göre da l m, 2008 Distribution of other sea products by types, 2008 %2.6 %2.2 %2.6 %2.2 %4.6 %4.6 %6.5 Beyaz kum midyesi - Striped venus 2.4 Diğer deniz ürünlerinin türlerine göre dağılımı, 2008 %6.5 %2.6 %2.2 Beyaz kum midyesi - Striped venus Distribution of other sea products by types, Deniz 2008salyangozu - Sea snail %4.6 Deniz salyangozu - Sea snail %6.5 Di er-other Beyaz kum midyesi - Striped venus %19.9 % %2.5 Deniz %1.6 bal klar n n türlerine göre da l m, 2008 %3.1 %4.4 %9.9 %63.6 Deniz bal klar n n türlere göre da l m incelendi inde, hamsi bal When the distribution of sea fish is examined by types, it is 251 Veri 675 için tonla tablo en 2.2'e yüksek bak n z avlanan bal k olarak görülmektedir. Bu üretim, seen For data, that see anchovy table 2.2 has the highest catch of sea fish with ülkemizdeki avlanan deniz bal klar n n %63.6'n kapsamaktad r. Hamsi tons. This comprises 63.6 % of catch of sea fish in our bal ndan sonra, en yüksek avlanan deniz bal klar % 9.9 ile çaça country. After anchovy, sprat with 9.9%, horse mackerel with Veri bal, için Deniz tablo %5.6 bal klar n n 2.2'e ile bakın istavrit türlere nız z (kraça) göre da l m ve sonraincelendi inde, sardalya, mezgit, hamsiistavrit bal 5.6 When % For and the data, distribution then see table pilchard, 2.2 of sea whiting, fish isscad, examined atlanticbybonito types, is itthe is (karagöz) tonla ve en palamut-toriktir. yüksek avlanandi er bal k olarak tüm deniz görülmektedir. bal klar n n Bu üretim, toplam highest seen that rateanchovy of catch hasofthe sea highest fish. Other catch fish of sea comprise fish with only % 675 içindeki ülkemizdeki pay avlanan ise, sadece deniz %9.2'ni bal klar n n olu turmaktad r. %63.6'n kapsamaktad r. Hamsi in tons. part This of total. comprises 63.6 % of catch of sea fish in our bal ndan sonra, en yüksek avlanan deniz bal klar % 9.9 ile çaça country. After anchovy, sprat with 9.9%, horse mackerel with bal, %5.6 ile istavrit (kraça) ve sonra sardalya, mezgit, istavrit 5.6 % and then pilchard, whiting, scad, atlantic bonito is the (karagöz) ve palamut-toriktir. Di er tüm deniz bal klar n n toplam highest rate of catch of sea fish. Other fish comprise only 9.2% içindeki pay ise, sadece %9.2'ni olu turmaktad r. in part of total. % Diğer 2.4 Di er deniz deniz ürünlerinin ürünlerinin türlerine türlerine göre göre dağılımı, da l m, 2008 Distribution of other sea products by types, 2008 Distribution of other sea products by types, 2008 %2.6 %4.6 %2.2 %64.2 Diğer Pembe Deniz salyangozu - karides Other (çimçim) - Sea snail - Deepwater rose prawn Pembe Mürekkep Di er-other karides bal - Cuttle (çimçim) fish - Deepwater rose prawn Beyaz kum midyesi - Striped venus Mürekkep Akivades Pembe karides (Kum Balığı (çimçim) midyesi) - Cuttle - Carpet Deepwater fish shell rose prawn Mürekkep Deniz bal salyangozu - Cuttle fish - Sea snail Akivades (Kum midyesi) - Carpet shell Akivades Diğer (Kum- Other midyesi) - Carpet shell Pembe karides (çimçim) - Deepwater Veri için tablo 2.3'e bak n z %19.9 For data, see table 2.3 rose prawn Mürekkep Balığı - Cuttle fish Di er deniz ürünlerinin türlere göre da l m incelendi inde, en ri için tablo 2.3'e bakınız n z %64.2 yüksek avlanan di er deniz ürünleri olarak % 64.2 ile beyaz kum For data, Whensee the table distribution 2.3 of other sea products are examined by Veri için tablo 2.3'e bak n z For data, see table 2.3 Akivades (Kum midyesi) - Carpet shell midyesidir. Bundan sonra, s ras yla %19.9 ile deniz salyangozu, %4.6 types, striped venus has the highest ratio of catch of other sea ile pembe karides (çimçim), %2.6 ile mürekkep bal ve %2.2 ile products with 64.2%. Sea snail with 19.9%, deepwater rose prawn akivades Di er (kum denizmidyesi) ürünlerinin izlemektedir. türlere göre Geriyeda l m kalan k sm n incelendi inde, toplam di er en with 4.6%, cuttle fish with 2.6% and carpet shell with 2.2% follow deniz yüksekürünleri avlanan içindeki di erpay deniz ise ürünleri % 6.5'tir. olarak % 64.2 ile beyaz kum it. The When part the of distribution remaining in oftotal other of other sea products sea products are is examined 6.5%. by midyesidir. Bundan sonra, s ras yla %19.9 ile deniz salyangozu, %4.6 types, striped venus has the highest ratio of catch of other sea ile pembe karides (çimçim), %2.6 ile mürekkep bal ve %2.2 ile products with 64.2%. Sea snail with 19.9%, deepwater rose prawn akivades (kum midyesi) izlemektedir. Geriye kalan k sm n toplam di er with 4.6%, cuttle fish with 2.6% and carpet shell with 2.2% follow Veri deniz için tablo ürünleri 2.3'e içindeki bakınız n pay z ise % 6.5'tir. it. The part of remaining For data, see table 2.3 TÜİK, in total Su of other Ürünleri sea products İstatistikleri, is 6.5% %64.2 %64.2

24 2.5 Yeti tiricilik üretiminin türlerine göre da l m, 2008 Distribution of aquaculture production by types, 2008 %1.2 %0.4 %1.8 %0.1 Üretim, 2008 Production, Yetiştiricilik üretiminin türlerine göre dağılımı, 2008 % Yeti tiricilik Distribution üretiminin of aquaculture türlerine production göre by da l m, types, Yetiştiricilik Distribution of aquaculture production by types, %1.2 %0.4üretiminin türlerine göre dağılımı, 2008 Distribution %1.2 %1.8 %0.4 of %0.1 aquaculture production by types, 2008 Alabal k ( çsu) - Trout (Inland water) %1.8 %1.2 %0.4 %0.1 %43.3 %1.8 %0.1 Levrek - Sea bass %20.8 %20.8 Çipura - Sea bream %20.8 Alabalık (İçsu) - Trout (Inland water) Alabal k (Deniz) - Trout (Marine water) %43.3 Alabal k Levrek ( çsu) - Sea - bass Trout (Inland water) %43.3 Alabalık Di er-other (İçsu) - Trout (Inland water) %43.3 Levrek Çipura - Sea - Sea bass bream Levrek Aynal - Sea sazan bass( çsu) - Carp (Inland water) Çipura Alabalık - Sea (Deniz) bream - Trout (Marine water) %32.4 Çipura Midye - Sea - Mussel bream Alabal k Diğer (Deniz) - Other - Trout (Marine water) Alabalık (Deniz) - Trout (Marine water) Di er-other Aynalı sazan (İçsu) - Carp (Inland water) Veri için tablo 2.4'e bak n z For data, Diğer see table - Other 2.4 %32.4 Aynal Midye sazan - Mussel ( çsu) - Carp (Inland water) Aynalı sazan (İçsu) - Carp (Inland water) Kültür bal klar n n türlere %32.4 göre da l m nda en yüksek When the distribution of aquaculture production is %32.4 Midye - Mussel yeti tiricili i yap lan bal k, içsulardaki alabal k miktar olup, examinedmidye by types, - Mussel trout (inland water) has the highest toplam Veri suiçin tablo ürünleri 2.4'e bakınız yeti tiricili inin %43.3 'nü production For data, rate see table in aquaculture 2.4 with 43.3 %. The others olu turmaktad r. Bunu % 32.4 ile levrek, %20.8 ile çipura are sea bass with 32.4% and sea bream with 20.8%. Trout takip Veri için etmektedir. tablo 2.4'e Alabal k bak n z (deniz), aynal sazan (içsu) ve (marine For data, water), see table carp 2.4 (inland water) and mussel production Veri için tablo 2.4'e bakınız For data, see table 2.4 midye üretimleri de di erlerini takip etmektedir. follow others. Kültür bal klar n n türlere göre da l m nda en yüksek When the distribution of aquaculture production is yeti tiricili i yap lan bal k, içsulardaki alabal k miktar olup, examined by types, trout (inland water) has the highest toplam su ürünleri yeti tiricili inin %43.3 'nü production rate in aquaculture with 43.3 %. The others olu turmaktad r. Bunu % 32.4 ile 2.6 levrek, Tatl su %20.8 ürünlerinin ile çipura türlerine göre are da l m, sea bass 2008 with 32.4% and sea bream with 20.8%. Trout takip etmektedir. Alabal k (deniz), aynal Distribution sazan (içsu) of freshwater ve products (marine by types, water), 2008 carp (inland water) and mussel production midye üretimleri de di erlerini takip etmektedir. follow others. 10 % Tatlısu ürünlerinin türlerine göre dağılımı, 2008 %3.3 %3.1%2.5 Distribution of freshwater products by types, 2008 %4 %4 %4 % Tatlısu Tatl su göre da l m, 2008 %3.3 %3.1%2.5 ürünlerinin türlerine %28.7 göre dağılımı, 2008 Distribution of freshwater of products products by types, by types, %4 %3.3 %3.3 %3.1%2.5 %28.7 %28.7 %28.7 nci kefali - Tarek Sazan - Common carp Gümü İnci kefali - Sand - Tarek smelt Di er Sazan - Other - Common carp Gümüş - Sand smelt %14 %14 Kadife - Tench İnci nci kefali kefali - Tarek Diğer - Other - Tarek Levrek (Sudak) - Pike perch Sazan Sazan - Common - Common carp Kadife - Tench carp %16.2 Gümüş Yay n Gümü - Sand - Wels - Sand smelt Levrek (Sudak) smelt - Pike perch %16.2 Diğer Kefal - Other - Mullet %28.3 Di er Yayın - Other - Wels Kadife - Tench Kadife Kefal - Tench Mullet %28.3 Levrek (Sudak) - Pike perch Levrek (Sudak) - Pike perch Veri için tablo % 'e bak n z %16.2 For data, see table 2.1 Yayın - Wels Yay n - Wels Veri için tablo 2.1'e bakınız Kefal - Mullet For data, see table 2.1Kefal - Mullet %28.3 %28.3 When the distribution of fresh-water products is Tatl su ürünlerinin türlere göre da l m incelendi inde, inci examined by types, it is observed tarek has the highest kefalinin % 28.7 ile en yüksek avlanan tatl su ürünü olarak production rate of catch of freshwater product with 28.7 Veri gözeiçin çarpmaktad r. tablo 2.1'e bakınız Hemen ard ndan, bunu % 28.3 ile sazan For %. data, Common see table carp 2.1 follows it with 28.3%. After common bal Veri izlemektedir. tablo 2.1'e Sazan bak n z bal ndan sonra s ras yla gümü, carp, For data, sandsee smelt, table 2.1 tench, pike perch, wels and mullet follow kadife, levrek (sudak), yay n bal ve kefal izlemektedir. it. Other fresh-water products comprise 14% in part of Di er tüm tatl su ürünlerinin toplam içindeki pay %14' tür. total. When the distribution of fresh-water products is Tatl su ürünlerinin türlere göre da l m incelendi inde, inci examined by types, it is observed tarek has the highest TÜİK, kefalinin Su Ürünleri % 28.7 ile İstatistikleri, en yüksek avlanan 2008 tatl su ürünü olarak TurkStat, göze çarpmaktad r. Fishery Statistics, Hemen 2008 ard ndan, bunu % 28.3 ile sazan production rate of catch of freshwater product with 28.7 %. Common carp follows it with 28.3%. After common bal izlemektedir. Sazan bal ndan sonra s ras yla gümü, carp, sand smelt, tench, pike perch, wels and mullet follow kadife, levrek (sudak), yay n bal ve kefal izlemektedir. it. Other fresh-water products comprise 14% in part of Di er tüm tatl su ürünlerinin toplam içindeki pay %14' tür. total.

MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ Road Motor Vehicle Statistics 2008

MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ Road Motor Vehicle Statistics 2008 TÜİK MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ Road Motor Vehicle Statistics 2008 ISSN 1300-106X EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ General Directorate of Public Security TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copiesmfbp Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

TÜRK YE STAT ST K YILLI I

TÜRK YE STAT ST K YILLI I ISSN 0082-691X TÜRK YE STAT ST K YILLI I 2 04 Turkey s Statistical Yearbook T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics, Prime Ministry, Republic of Turkey İçindekiler Contents

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010

BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010 İstatistiki veri ve bilgi istekleri için Bilgi

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜİK İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK MTB: 2010-962-10 Adet-Copies Contents İçindekiler Arazi 2 Land klim 4 Climate Çevre 6

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 00 997 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ANKARA İstatistiki veri ve

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3426 MTB: 2010-233-247 Adet II ISBN 978-975-19-4753-6 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu,

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011 TÜİK HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011 ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH

TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Health Statistics TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Research, Planning and Coordination Council SA LIK STAT

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2009

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2009 TÜİK İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 Açık Hava Müzesi-Göreme TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY TURKISH PRIME MINISTRY PRESIDENCY OF ADMINISTRATION ON DISABLE PEOPLE Bu yayının

Detaylı

National Education Statistics

National Education Statistics MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2010-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Republic of Turkey Ministry of National Education

Detaylı

BANDIRMA BANDIRMA BANDIRMA Band rma, sahip oldu u konum itibariyle sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çok önemli birikime sahip ve sürekli geliflen bir flehirdir. Kara, deniz, hava ve demiryolu gibi

Detaylı

2012 YILLIK RAPOR www.tedas.gov.tr ANNUAL REPORT

2012 YILLIK RAPOR www.tedas.gov.tr ANNUAL REPORT ANNUAL REPORT TÜRK YE ELEKTR K DA ITIM A.. GENEL MÜDÜRLÜ Ü TURKISH ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. GENERAL DIRECTORATE nönü Bulvar No: 27 06490 Bahçelievler/ANKARA Tel: +90 312 212 69 00-45 Faks: +90 312

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 Kuş Cenneti- Manyas TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

Türk Seramik Sektörü Turkish Ceramic Sector

Türk Seramik Sektörü Turkish Ceramic Sector May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Say lar n Söyledi i / Statictical Outlook Türk Seramik Sektörü Turkish Ceramic Sector Germiyan Saatçio lu Seramik Federasyonu - Ceramics Federation germiyan@serfed.com

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 Kafkasör Yaylası TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 Harran Evleri TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ŞANLIURFA

Detaylı