Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ"

Transkript

1 Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Kullanõm El Kitabõ / TR

2 SEW-EURODRIVE

3 İçindekiler 1 Geçerli Komponentler Önemli Uyarõlar Emniyet Uyarõlarõ MOVIMOT Tahrik Üniteleri için Emn iyet Uyarõlarõ Alan Dağõtõcõsõ için İlave Emniyet Önlemleri Cihazõn Dizaynõ Fieldbus Arabirimleri PROFIBUS Arabirimlerinin Tip Tanõmlamalarõ Alan Dağõtõcõsõ PROFIBUS Alan Dağõtõcõsõnõn Tip Tanõmlamalarõ MOVIMOT Frekans Çevirici (Alan Dağõtõcõ Z.7/Z.8 e Entegre) Mekanik montaj Montaj Talimatlarõ MF../MQ.. Fieldbus Arabirimleri Alan Dağõtõcõsõ Elektriksel Montaj EMC Açõsõndan Tesisat Planlamasõ Fieldbus Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Montaj Talimatlarõ MOVIMOT lu MFZ21 Bağlantõsõ MFP../MQP.. lu Alan Dağõtõcõsõ MFZ23 Bağlantõsõ MFP../MQP.. li Alan Dağõtõcõsõ MFZ26, MFZ27, MFZ28 Bağlantõsõ Fieldbus Arabirimleri MF../MQ.. için Giriş / Çõkõş (G/Ç) Bağlantõlarõ Opsiyonel Bağlantõ Tekniği ile Bus Bağlantõsõ Hazõr Kablolarõn Bağlanmasõ PROFIBUS (MFP + MQP) ile İşletmeye Alma Devreye Alma PROFIBUS Master Konfigürasyonu (Projelendirilmesi) MFP PROFIBUS Arabirimi nin Fonksiyonu İşlem Verileri ve Sensör/Aktüatör İşlenmesi Giriş/çõkõş Baytõnõn Yapõsõ DP Yapõlandõrmasõ LED Göstergesinin Anlamõ MFP Sistem Hatasõ/MOVIMOT Hatasõ Diyagnoz MQP PROFIBUS Arabirimi nin Fonksiyonu Varsayõlan Program Yapõlandõrma Profibus-DP Üzerinden Kontrol Profibus-DP Üzerinden Parametre Belirleme Dönüş Kodlarõ Parametrelerinin Belirlenmesi PROFIBUS-DP üzerinden Parametre Okuma ve Yazma LED Göstergesinin Anlamõ Hata Durumlarõ Alan Dağõtõcõsõ İçin Ek İşletmeye Alma Uyarõlarõ Alan Dağõtõcõsõ MF.../Z.6., MQ.../Z Alan Dağõtõcõsõ MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z Alan Dağõtõcõsõ MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z Alan Dağõtõcõya Entegre Edilmiş MOVIMOT Frekans Çevirici Kullanma Ünitesi MFG11A Fonksiyon Kullanõm Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 3

4 İçindekiler 12 MOVILINK Cihazõnõn Profili İşlem Verilerinin Kodlanmasõ Simatic S7 ve Fieldbus ile Bağlantõlõ Program Örneği Parametreler MQ.. Parametreleri Listesi MOVITOOLS ile Bus Diyagnozu MF../MQ.. Diyagnoz Arabirimi Üzerinden Fieldbus Diyagnozu Fieldbus Arabirimleri Hata Tablosu MOVIMOT Diyagnozu Durum LED i Hata Tablosu Teknik Bilgiler PROFIBUS Arabirimi MFP.. İçin Teknik Bilgiler PROFIBUS Arabirimi MQP.. İçin Teknik Bilgiler Alan Dağõtõcõnõn Teknik Özellikleri Alfabetik Endeks Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

5 1 1 Geçerli Komponentler Bu kullanõm el kitabõ aşağõdaki ürünler için geçerlidir: Fieldbus Arabirimli Bağlantõ Modülü..Z.1. 4 x I / 2 x O (Klemensler) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) PROFIBUS MFP 21D / Z21D MFP 22D / Z21D MFP 32D / Z21D PROFIBUS, entegre edilmiş küçük kontrol birimi ile MQP 21D / Z21D MQP 22D / Z21D MQP 32D / Z21D Fieldbus Arabirimli..Z.3. Alan Dağõtõcõsõ 4 x I / 2 x O (Klemensler) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) PROFIBUS MFP 21D / Z23D MFP 22D / Z23D MFP 32D / Z23D PROFIBUS, entegre edilmiş küçük kontrol birimi ile MQP 21D / Z23D MQP 22D / Z23D MQP 32D / Z23D Fieldbus Arabirimli..Z.6. Alan Dağõtõcõsõ 4 x I / 2 x O (Klemensler) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) PROFIBUS MFP 21D / Z26F / AF. MFP 22D / Z26F / AF. MFP 32D / Z26F / AF. PROFIBUS, entegre edilmiş küçük kontrol birimi ile MQP 21D / Z26F / AF. MQP 22D / Z26F / AF. MQP 32D / Z26F / AF. Fieldbus Arabirimli..Z.7. Alan Dağõtõcõsõ 4 x I / 2 x O (Klemensler) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) PROFIBUS MFP21D/MM../Z27F. MFP22D/MM../Z27F. MFP32D/MM../Z27F. PROFIBUS, entegre edilmiş küçük kontrol birimi ile MQP21D/MM../Z27F. MQP22D/MM../Z27F. MQP32D/MM../Z27F. Fieldbus Arabirimli..Z.8. Alan Dağõtõcõsõ 4 x I / 2 x O (Klemensler) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) PROFIBUS MFP21D/MM../Z28F./ AF. MFP22D/MM../Z28F./ AF. MFP32D/MM../Z28F./ AF. PROFIBUS, entegre edilmiş küçük kontrol birimi ile MQP21D/MM../Z28F./ AF. MQP22D/MM../Z28F./ AF. MQP32D/MM../Z28F./ AF. Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 5

6 2 2 Önemli Uyarõlar Emniyet ve Uyarõlar Bu dokümanda belirtilen emniyet ve uyarõlar kesinlikle dikkate alõnmalõdõr! Elektrik şok tehlikesi Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlike. Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlikeli Durum. Muhtemel sonuçlar: Hafif veya önemsiz yaralanmalar. Zararlõ Durum. Muhtemel sonuçlar: Cihazda ve ortamda hasar oluşur. Kullanõcõ için tavsiyeler ve faydalõ bilgiler. Geçerli Olan Diğer Dokümanlar "MOVIMOT MM03C - MM3XC" işletme kõlavuzlarõ "DR/DT/DV Üç Fazlõ Motorlar,CT/CV Asenkron Motorlar Servo Motorlar" õşletme kõlavuzu MOVIMOT veya alan dağõtõcõlar güvenlik uygulamalarõnda kullanõldõklarõnda, ek dokümantasyon "MOVIMOT un Güvenli Olarak Ayrõlmasõ" göz önünde bulundurulmalõdõr. Güvenlik uygulamalarõnda sadece SEW-EURODRIVE tarafõndan açõk olarak bu uygulama için teslim edilen komponentler kullanõlmalõdõr. Amacõna Uygun Kullanõm MOVIMOT tahrik üniteleri ticari tesislerde kullanõlmak üzere tasarlanmõştõr. Geçerli standartlara ve yönetmeliklere uygundur ve Alçak Gerilim Yönetmeliği 73/23/EWG tarafõndan istenen şartlarõ yerine getirmektedir. MOVIMOT kaldõrma düzeni uygulamalarõnda sadece sõnõrlõ olarak kullanõlabilir! Teknik veriler ve kullanõldõğõ yer için izin verilen kullanõm şartlarõ cihazõn güç etiketinde ve bu işletme kõlavuzunda belirtilmiştir. Bu verilere kesinlikle uyulmalõdõr! Bu makinenin işletmeye alõnmasõ (amacõna uygun işletmenin başlamasõ), EMC Direktifi 89/336/EWG ye ve son ürünün de Makine Direktifi 89/392/EWG ye uygunluğu tespit edilene kadar yasaktõr (EN dikkate alõnmalõdõr). 6 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

7 2 Uygulama Ortamõ Özellikle öngörülmediği takdirde, aşağõdaki alanlarda kullanõlmasõ yasaktõr: Patlama korumalõ ortamlarda Zararlõ yağlarõn, asitlerin, gazlarõn, buharlarõn, tozlarõn, õşõnõmlarõn vb. bulunduğu alanlarda. EN50178 tarafõndan talep edilen mekanik ve darbe yüklerinin oluştuğu portatif uygulamalarda. MOVIMOT frekans çeviricinin makineyi ve insanlarõ, tek başõna (bir üst seviyede emniyet sistemleri olmadan) korumasõ gerektiği durumlarda. Atõk Toplama Bu üründe kullanõlan malzemeler: Demir Alüminyum Bakõr Plastik Elektronik modüller Bu parçalarõ geçerli atõk toplama yönetmeliklerine uygun olarak toplama yerlerine veriniz! Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 7

8 3 MOVIMOT Tahrik Üniteleri için Emniyet Uyarõlarõ 3 Emniyet Uyarõlarõ 3.1 MOVIMOT Tahrik Üniteleri için Emniyet Uyarõlarõ Hasar görmüş ürünler kesinlikle monte edilmemeli ve devreye alõnmamalõdõr. Hasarlar derhal nakliye firmasõna bildirilmelidir. Montaj, işletmeye alma ve servis çalõşmalarõ sadece kaza önleme kurslarõna katõlmõş elektik teknisyenleri tarafõndan ve geçerli talimatlara (örn. EN 60204, VBG 4, DIN- VDE 0100/0113/ 0160) uygun olarak yapõlmalõdõr. Koruma önlemleri ve koruyucu donanõmlar geçerli talimatlara uygun olmalõdõr (örn. EN veya EN 50178). Gerekli koruma önlemi: MOVIMOT u ve alan dağõtõcõsõnõ topraklayõn. Bu cihaz, güç ve elektronik bağlantõlarõ için EN e uygun emniyetli olarak ayõrma şartlarõnõ yerine getirmektedir. Emniyetli olarak ayrõlmasõnõ sağlamak için, bağlõ olan tüm akõm devreleri de aynõ zamanda emniyetli ayõrma şartlarõnõ yerine getirmelidir. MOVIMOT frekans çevirici montaj yerinden çõkarõlmadan önce şebekeden ayrõlmalõdõr. Şebeke bağlantõsõ kesildikten sonra 1 dakika içerisinde tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. MOVIMOT veya alan dağõtõcõ üzerinde şebeke gerilimi olduğu müddetçe, bağlantõ kutusu veya alan dağõtõcõsõ kapalõ ve MOVIMOT frekans çevirici vidalanmõş durumda olmalõdõr. İşletme LED i veya diğer göstergelerin sönmesi, cihazõn şebekeden ayrõldõğõnõ ve enerjisiz olduğunu göstermez. Cihazõn dahili güvenlik fonksiyonlarõ veya mekanik olarak bloke edilmesi motoru durdurabilir. Arõza nedeninin giderilmesi veya reset edilmesi ile motorun otomatik olarak tekrar çalõşmasõna neden olabilir. Tahrik edilen makine için bu duruma, bir emniyet gereği olarak, izin verilmiyorsa, arõza giderilmeden önce MOVIMOT frekans çeviricinin şebekeden ayrõlmasõ gerekmektedir. Dikkat yanma tehlikesi: MOVIMOT frekans çeviricinin yüzey sõcaklõğõ (özellikle soğutucu gövdesinin sõcaklõğõ) işletme esnasõnda 60 C ye ulaşabilir! MOVIMOT veya alan dağõtõcõlar güvenlik uygulamalarõnda kullanõldõklarõnda, ek dokümantasyon "MOVIMOT un Güvenli Olarak Ayrõlmasõ" göz önünde bulundurulmalõdõr. Güvenlik uygulamalarõnda sadece SEW-EURODRIVE tarafõndan açõk olarak bu uygulama için teslim edilen komponentler kullanõlmalõdõr. 8 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

9 Alan Dağõtõcõsõ için İlave Emniyet Önlemleri Alan Dağõtõcõsõ için İlave Emniyet Önlemleri MFZ.3. Bus modülü veya motorun fişi çõkarõlmadan önce cihaz şebekeden ayrõlmalõdõr. Şebeke bağlantõsõ kesildikten sonra 1 dakika içerisinde tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. İşletme esnasõnda, Bus modülü ve hibrit kablonun fişi alan dağõtõcõsõna takõlmõş ve vidalanmõş olmalõdõr. MFZ.6. Şebeke bağlantõ kutusunun kapağõnõ çõkartmadan önce, cihaz şebekeden ayrõlmalõdõr. Şebeke bağlantõsõ kesildikten sonra 1 dakika içerisinde tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. Dikkat: Şalter sadece MOVIMOT u şebekeden ayõrõr. Alan dağõtõcõsõnõn klemensleri bakõm şalterine basõldõktan sonra da şebekeye bağlõdõr. İşletme esnasõnda, şebeke bağlantõ kutusu kapağõ kapalõ ve hibrit kablonun fişi alan dağõtõcõsõna takõlmõş ve vidalanmõş olmalõdõr. MFZ.7. MOVIMOT frekans çevirici çõkartõlmadan önce cihaz şebekeden ayrõlmalõdõr. Şebeke bağlantõsõ kesildikten sonra 1 dakika içerisinde tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. İşletme esnasõnda, MOVIMOT frekans çevirici ve hibrit kablonun fişi alan dağõtõcõsõna takõlmõş ve vidalanmõş olmalõdõr. MFZ.8. Şebeke bağlantõ kutusunun kapağõnõ veya MOVIMOT frekans çeviriciyi çõkartmadan önce, cihaz şebekeden ayrõlmalõdõr. Şebeke bağlantõsõ kesildikten sonra 1 dakika içerisinde tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. Dikkat: Bakõm şalteri sadece bağlõ olan motoru şebekeden ayõrõr. Alan dağõtõcõsõnõn klemensleri bakõm şalterine basõldõktan sonra da şebekeye bağlõdõr. İşletme esnasõnda, şebeke bağlantõ kutusu kapağõ kapalõ, MOVIMOT frekans çevirici ile hibrit kablonun fişi alan dağõtõcõsõna takõlmõş ve vidalanmõş olmalõdõr. Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 9

10 4 Fieldbus Arabirimleri 4 Cihazõn Dizaynõ 4.1 Fieldbus Arabirimleri Fieldbus Arabirimi MF.21/ MQ AXX 1 Diyagnoz LED leri 2 Diyagnoz arabirimi (vidalõ kapağõn altõnda) Fieldbus Arabirimi MF.22, MF.32, MQ.22, MQ AXX 1 Diyagnoz LED leri 2 Diyagnoz arabirimi (vidalõ kapağõn altõnda) 3 M12 bağlantõ soketi 4 Durum LED i 10 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

11 Fieldbus Arabirimleri 4 Modülün Alt Tarafõ ( tüm MF../ MQ.. tiplerinde) CDE 1 Bağlantõ modülü bağlantõsõ 2 DIP anahtarõ (tipe bağlõ) 3 Conta MFZ... Bağlantõ Modülünün Yapõsõ AXX 1 Klemens grubu (X20) 2 Potansiyelsiz klemens bloğu, 24 V geçiş bağlantõsõ için (Dikkat: Ekranlama için kullanõlmamalõdõr!) 3 Kablo rakoru M20 4 Kablo rakoru M12 5 Topraklama klemensi 6 DeviceNet ve CANopen da: Micro-Style-Connector/M12 soket (X11) AS arabiriminde: AS-i M12 soket (X11) Teslimat içeriğine iki adet EMC kablo rakoru dahildir. Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 11

12 4 PROFIBUS Arabirimlerinin Tip Tanõmlamalarõ 4.2 PROFIBUS Arabirimlerinin Tip Tanõmlamalarõ MFP 21 D / Z21 D Tipi Bağlantõ modülü: Z11 = InterBus için Z21 = PROFIBUS için Z31 = DeviceNet ve CANopen için Z61 = AS-i için Tipi 21 = 4 x I / 2 x O (klemens üzerinden bağlantõ) 22 = 4 x I / 2 x O (Fiş konnektör + klemens bağlantõsõ) 32 = 6 x I (Fiş konnektör + klemens bağlantõsõ) 23 = 4 x I / 2 x O (LWL-Rugged-Line, sadece InterBus için) 33 = 6 x I (LWL-Rugged-Line, sadece InterBus için) MFI.. = InterBus MQI.. = InterBus, entegre edilmiş küçük kontrol birimi ile MFP.. = PROFIBUS MQP.. = PROFIBUS, entegre edilmiş küçük kontrol birimi ile MFD.. = DeviceNet MQD.. = DeviceNet, entegre edilmiş küçük kontrol birimi ile MFO.. = CANopen MFK.. = AS-i 12 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

13 Alan Dağõtõcõsõ Alan Dağõtõcõsõ Alan dağõtõcõsõ MF.../Z.3., MQ.../Z AXX 1 2 x M16 x 1,5 (2 EMC kablo rakoru teslimat içeriğine dahildir) 2 2 x M25 x 1,5 3 2 x M20 x 1,5 4 Potansiyel dengeleme bağlantõsõ 5 Hibrit kablo bağlantõsõ, MOVIMOT bağlantõsõ için (X9) 6 Fieldbus bağlantõsõ için klemens (X20) 7 24 Volt bağlantõsõ için klemens (X21) 8 Şebeke ve (X1) PE bağlantõsõ için klemens (X1) 9 DeviceNet ve CANopen da: Micro-Style-Connector/M12 soket (X11) AS arabiriminde: AS-i M12 soket (X11) Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 13

14 4 Alan Dağõtõcõsõ Alan dağõtõcõsõ MF.../Z.6., MQ.../Z Hibrit kablo bağlantõsõ, MOVIMOT bağlantõsõ için (X9) 2 Potansiyel dengeleme bağlantõsõ 3 Bakõm şalteri (kablo koruyuculu) (3 defa kilitlenebilir, rengi: siyah/kõrmõzõ) Ø 5...Ø 8 mm 05903AXX I ON I ON 0 OFF 0 OFF 03546AXX 4 Şebeke ve PE bağlantõsõ için klemens (X1) 5 2 x M25 x 1,5 6 Bus, sensör, aktüatör ve 24 V bağlantõsõ için klemensler (X20) 7 6 x M20 x 1,5 (2 EMC kablo rakoru teslimat içeriğine dahildir) DeviceNet ve CANopen da: Micro-Style-Connector/M12 soket (X11), aşağõdaki resme bakõnõz AS arabiriminde: AS-i M12 soket (X11), aşağõdaki resme bakõnõz 06115AXX 8 24 V geçiş kablosu için klemens bloğu (X29), dahili olarak X20 üzerindeki 24 V ile bağlantõlõ 9 Takõlabilir klemens "Safety Power", 24 V-MOVIMOT beslemesi için (X40) 14 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

15 Alan Dağõtõcõsõ 4 Alan Dağõtõcõsõ MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z AXX 1 MOVIMOT frekans çevirici 2 Hibrit kablo bağlantõsõ, AC motor bağlantõsõ için (X9) 3 Potansiyel dengeleme bağlantõsõ 4 Bus, sensör, aktüatör ve 24 V bağlantõlarõ için klemensler (X20) 5 Takõlabilir klemens "Safety Power", 24 V-MOVIMOT beslemesi için (X40) 6 Kablo rakoru 5 x M20 x 1,5 (2 EMC kablo rakoru teslimat içeriğine dahildir) DeviceNet ve CANopen da: Micro-Style-Connector/M12 soket (X11), aşağõdaki resme bakõnõz AS arabiriminde: AS-i M12 soket (X11), aşağõdaki resme bakõnõz 51325AXX 7 24 V geçiş kablosu için klemens bloğu (X29), dahili olarak X20 üzerindeki 24 V ile bağlantõlõ 8 Kablo rakoru 2 x M25 x 1,5 9 Şebeke ve PE bağlantõsõ için klemens (X1) 10 Frekans çevirici bağlantõsõ 11 Entegre edilmiş fren direnci klemensi 12 Dönüş yönü serbest bõrakma klemensi Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 15

16 4 Alan Dağõtõcõsõ Alan Dağõtõcõsõ MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z AXX 1 Şebeke ve PE bağlantõsõ için klemens (X1) 2 Bakõm şalteri (3 kat kilitli, rengi: siyah/kõrmõzõ) Ø 5...Ø 8 mm I ON I ON 0 OFF 0 OFF 03546AXX 3 Kablo rakoru 2 x M25 x 1,5 4 Bus, sensör, aktüatör ve 24 V bağlantõlarõ için klemensler (X20) 5 Kablo rakoru 6 x M20 x 1,5 (2 EMC kablo rakoru teslimat içeriğine dahildir) DeviceNet ve CANopen da: Micro-Style-Connector/M12 soket (X11), aşağõdaki resme bakõnõz AS arabiriminde: AS-i M12 soket (X11), aşağõdaki resme bakõnõz 06115AXX 6 MOVIMOT frekans çevirici 7 Potansiyel dengeleme bağlantõsõ 8 Hibrid kablo bağlantõsõ, AC motor bağlantõsõ için (X9) 9 24 V geçiş kablosu için klemens bloğu (X29), dahili olarak X20 üzerindeki 24 V ile bağlantõlõ 10 Takõlabilir klemens "Safety Power", 24 V-MOVIMOT beslemesi için (X40) 16 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

17 PROFIBUS Alan Dağõtõcõsõnõn Tip Tanõmlamalarõ PROFIBUS Alan Dağõtõcõsõnõn Tip Tanõmlamalarõ Örnek MF.../Z.3., MQ.../Z.3. MFP21D/Z23D Bağlantõ modülü Z13 = InterBus için Z23 = PROFIBUS için Z33 = DeviceNet ve CANopen için Z63 = AS-i için Fieldbus Arabirimi MFI.. / MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-i Örnek MF.../Z.6., MQ.../Z.6. MFP21D/Z26F/AF0 Bağlantõ tekniği AF0 = Kablo girişi metrik AF1 = Micro-Style-Connector/M12 soket DeviceNet ve CANopen için AF2 = PROFIBUS için M12 fiş konnektör AF3 = PROFIBUS + için M12 fiş konnektör 24 V DC beslemesi için M12 fiş konnektör AF6 = AS-i bağlantõsõ için M12 fiş konnektör Bağlantõ modülü Z16 = InterBus için Z26 = PROFIBUS için Z36 = DeviceNet ve CANopen için Z66 = AS-i için Fieldbus Arabirimi MFI.. / MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-i Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 17

18 4 PROFIBUS Alan Dağõtõcõsõnõn Tip Tanõmlamalarõ Örnek MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. MFP22D/MM15C /Z27F 0 Devre tipi 0 = / 1= Bağlantõ modülü Z17 = InterBus için Z27 = PROFIBUS için Z37 = DeviceNet ve CANopen için Z67 = AS-i için MOVIMOT frekans çevirici Fieldbus Arabirimi MFI.. / MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-i Örnek MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. MFP22D/MM22C /Z28F 0/AF0 Bağlantõ tekniği AF0 = Kablo girişi metrik AF1 = Micro tip konnektör/m12 soket DeviceNet ve CANopen için AF2 = PROFIBUS için M12 fiş konnektör AF3 = PROFIBUS + için M12 fiş konnektör 24 V DC beslemesi için M12 fiş konnektör AF6 = AS-i bağlantõsõ için M12 fiş konnektör Devre tipi 0 = / 1= Bağlantõ modülü Z18 = InterBus için Z28 = PROFIBUS için Z38 = DeviceNet ve CANopen için Z68 = AS-i için MOVIMOT frekans çevirici Fieldbus Arabirimi MFI.. / MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-i 18 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

19 MOVIMOT Frekans çevirici (Alan Dağõtõcõ Z.7/Z.8 e Entegre) MOVIMOT Frekans Çevirici (Alan Dağõtõcõ Z.7/Z.8 e Entegre) AXX 1. Soğutucu gövde 2. Frekans çevirici ile bağlantõ birimi arasõndaki bağlantõ fişi 3. Elektronik etiketi 4. Frekans çevirici elektroniği koruyucu kapağõ 5. Ayar değeri potansiyometresi (resimde görülmüyor), bağlantõ kutusu kapağõnõn üst tarafõndaki bir vidalõ kapak üzerinden erişilebilir 6. İstenen değer anahtarõ f2 (yeşil) 7. Tapma üreteci için anahtar t1 (beyaz) 8. DIP anahtarlar S1 ve S2 (ayar olanaklarõ için, bkz. "İşletmeye Alma" bölümü). 9. Durum LED i (bağlantõ kutusu kapağõnõn üst tarafõndan görünür, bkz. bölüm "Diyagnoz") Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 19

20 5 Montaj Talimatlarõ 5 Mekanik Montaj 5.1 Montaj Talimatlarõ Alan dağõtõcõlarõn motor çõkõşõ fiş konnektörü (hibrit kablo) teslimatta bir taşõma emniyeti ile donatõlmõştõr. Bu durumda sadece IP40 sõnõfõ koruma sağlanõr. Öngörülen koruma sõnõfõnõn sağlanabilmesi için, bu taşõma emniyeti çõkartõlõp yerine uygun bir karşõ fiş takõlmalõ ve vidalanmalõdõr. Montaj Fieldbus arabirimleri / alan dağõtõcõlarõ yalnõzca düz, titreşim sönümleme özelliğine sahip ve burulmaya karşõ sağlam bir destek üzerine yerleştirilmeli/monte edilmelidir. MFZ.3 alan dağõtõcõsõnõn bağlanmasõ için M5 vidalar ve bu vidalara uygun rondelalar kullanõlmasõnõ önermekteyiz. Vidalar bir tork anahtarõ ile sõkõlmalõdõr (izin verilen sõkma momenti 2,8-3,1 Nm) MFZ.6, MFZ.7 veya MFZ.8 alan dağõtõcõsõnõn bağlanmasõ için M6 vidalar ve bu vidalara uygun rondelalar kullanõlmasõnõ önermekteyiz. Vidalar bir tork anahtarõ ile sõkõlmalõdõr (izin verilen sõkma momenti 3,1-3,5 Nm) Nemli Mekanlara veya Dõşarõya Montaj Kablo için uygun rakorlar kullanõlmalõdõr (gerektiğinde redüksiyon parçalarõ kullanõnõz). Kullanõlmayan kablo geçişleri ve M12 bağlantõ soketleri vidalõ kapaklarla kapatõlmalõdõr Kablo girişi yandan ise, kabloyu bir damlama döngüsü yaparak bağlayõn Bus modülünü / bağlantõ kutusu kapağõnõ tekrar bağlamadan, sõzdõrmazlõk yüzeylerini kontrol edin, gerekiyorsa temizleyin. 20 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

21 MF../MQ.. Fieldbus Arabirimleri MF../MQ.. Fieldbus Arabirimleri MF../MQ.. Fieldbus arabirimleri aşağõdaki şekilde monte edilebilir: MOVIMOT Bağlantõ Kutusuna Montaj Alana montaj MOVIMOT Bağlantõ Kutusuna Montaj 1. MFZ nin altõnda bulunan "knock-out" parçalarõ resimde görüldüğü gibi kõrõn: MFZ AXX Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 21

22 5 MF../MQ.. Fieldbus Arabirimleri 2. Fieldbus arabirimini, şekilde görüldüğü gibi MOVIMOT bağlantõ kutusuna monte edin: MF../MQ.. MF../MQ.. MFZ AXX 22 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

23 MF../MQ.. Fieldbus Arabirimleri 5 Alana Montaj Aşağõdaki resimde bir MF../MQ.. Fieldbus arabiriminin alana montajõ görülmektedir: 102 mm 51 mm 82,5 mm M4 MFZ... M4 MF../MQ.. MF../MQ AXX Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 23

24 5 Alan Dağõtõcõsõ 5.3 Alan Dağõtõcõsõ MF.../Z.3., MQ.../Z.3 Alan Dağõtõcõlarõnõn Montajõ Resimde..Z.3. alan dağõtõcõsõnõn montaj ölçüleri verilmiştir. M5 175 mm 50 mm 100 mm M AXX 24 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

25 Alan Dağõtõcõsõ 5 MF.../Z.6., MQ.../Z.6. Alan Dağõtõcõlarõnõn Montajõ Resimde..Z.6. alan dağõtõcõsõnõn montaj ölçüleri verilmiştir. 365 mm M6 180 mm M AXX Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 25

26 5 Alan Dağõtõcõsõ MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. Alan Dağõtõcõlarõnõn Montajõ "Duvara montaj"..z.7. alan dağõtõcõlarõ aşağõda gösterildiği gibi monte edilebilir: C profil raya montaj Duvara montaj Resimde..Z.7. alan dağõtõcõsõnõn duvara montaj ölçüleri verilmiştir mm M6 59,5 mm M AXX 26 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

27 Alan Dağõtõcõsõ 5 "C profil raya montaj" Aşağõdaki resimde..z.7. alan dağõtõcõsõnõn bir profil raya montaj ölçüleri verilmiştir: AXX Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 27

28 5 Alan Dağõtõcõsõ MF.../MM03- MM15/Z.8., MQ.../MM03- MM15/Z.8. Alan Dağõtõcõlarõnõn Montajõ (Montaj Ölçüsü 1) Resimde..Z.8. alan dağõtõcõsõnõn montaj ölçüleri verilmiştir. (Montaj ölçüsü 1): 200 mm M6 290 mm M AXX 28 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

29 350mm Alan Dağõtõcõsõ 5 MF.../MM22- MM3X/Z.8., MQ.../MM22- MM3X/Z.8. Alan Dağõtõcõlarõnõn Montajõ (Montaj Ölçüsü 2) Resimde..Z.8. alan dağõtõcõsõnõn montaj ölçüleri verilmiştir. (Montaj ölçüsü 2): 205 mm M6 M AXX Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 29

30 6 EMC Açõsõndan Tesisat Planlamasõ 6 Elektriksel Montaj 6.1 EMC Açõsõndan Tesisat Planlamasõ Montaj Komponentlerinin Hazõrlanmasõ ve Döşenmesi Uyarõlarõ Merkezi olmayan tahrik ünitelerinin başarõlõ bir şekilde monte edilmesinde kablo seçimi, doğru topraklama ve işleyen bir eş potansiyel dengeleme önemli faktörlerdir. Burada genel olarak geçerli normlar uygulanmalõdõr. Bunun dõşõnda, aşağõdaki noktalar da göz önünde bulundurulmalõdõr: Eş potansiyel bağlantõ Fonksiyon topraklamasõndan (koruyucu topraklama bağlantõsõ) bağõmsõz olarak, aşağõda belirtildiği gibi, düşük empedanslõ, HF uyumlu bir eş potansiyel bağlantõ (bkz. ayrõca VDE 0113 veya VDE 0100 Bölüm 540) hazõrlanmalõdõr; örneğin, metalik komponentlerin yüzey temaslarõ sağlanarak Yassõ bant topraklayõcõlar (HF litz teli) kullanarak 03643AXX Veri kablolarõnõn ekranlama iletkeni eş potansiyel bağlantõ için kullanõlamaz Veri kablolarõ ve 24 V güç beslemesi Bu kablolar parazite sebep olabilecek kablolardan (örn. solenoid valflara kumanda kablolarõ, motor kablolarõ vb.) ayrõ olarak döşenmelidir. Alan Dağõtõcõsõ Alan dağõtõcõsõ ile motor arasõndaki bağlantõ için, özellikle bu amaç için tasarlanmõş hazõr SEW hibrit kablolar kullanõlmalõdõr AXX Kablo rakorlarõ Ekranlama kablosuna büyük bir alanda temas eden rakorlar seçilmelidir (kablo rakoru seçimi ve montajõ ile ilgili uyarõlar dikkate alõnmalõdõr) Kablo ekranõ EMC uyumlu olmalõdõr (yüksek ekran sönümlenmesi) kablonun sadece mekanik olarak korunmasõ için tasarlanmamõş olmalõdõr kablo uçlarõ cihazõn metal gövdesi ile geniş temas alanõna (EMC metal kablo rakorlarõ üzerinden) sahip olmalõdõr (kablo rakoru seçimi ve montajõ ile ilgili uyarõlar dikkate alõnmalõdõr) Ayrõntõlõ bilgi için, "Pratikte Tahrik Tekniği, Tahrik Tekniğinde EMC" yayõnõndan alõnabilir. 30 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

31 EMC Açõsõndan Tesisat Planlamasõ 6 MOVIMOT ile MF../MQ.. Fieldbus Modülünün Bağlantõsõ için bir Örnek Fieldbus modülü MF../MQ.. ve MOVIMOT ayrõ ayrõ monte edildiğinde, RS-485-bağlantõ aşağõdaki şekilde yapõlmalõdõr: 24 V DC besleme taşõndõğõnda ekranlanmõş kablolar kullanõlmalõdõr Ekran her iki cihazda da EMC kablo rakorlarõ üzerinden gövdeye yerleştirilmelidir (26. ve 27. sayfalardaki kablo rakoru seçimi ve montajõ ile ilgili uyarõlar dikkate alõnmalõdõr) Damarlar çiftler halinde bükülmelidir (aşağõdaki resme bakõnõz) RS+ RS- 24V GND RS+ GND 24V RS AXX 24 V DC besleme taşõnmadõğõnda MOVIMOT ayrõ bir besleme kablosu ile 24 V DC ile beslendiğinde, RS-485 bağlantõsõ aşağõdaki şekilde yapõlmalõdõr: ekranlanmõş kablolar kullanõlmalõdõr Ekran her iki cihazda da EMC kablo rakorlarõ üzerinden gövdeye yerleştirilmelidir (kablo rakoru seçimi ve montajõ ile ilgili uyarõlar dikkate alõnmalõdõr) RS-485 arabiriminde referans potansiyel GND prensip olarak birlikte döşenmelidir Damarlar bükülmelidir (aşağõdaki resme bakõnõz) RS+ RS- GND 06174AXX Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 31

32 6 Fieldbus Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Montaj Talimatlarõ 6.2 Fieldbus Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Montaj Talimatlarõ Şebeke Kablolarõnõn Bağlanmasõ MOVIMOT frekans çeviricinin nominal gerilimi ve frekansõ şebeke verilerine uygun olmalõdõr. Kablo kesiti: nominal kapasitedeki I Şebeke giriş akõmõna göre (Teknik Bilgiler e bakõnõz). Kablo sigortalarõnõ şebeke beslemesinin başlangõcõna toplama çubuğu bağlantõ noktasõnõn arkasõna takõn. D, DO, NH tipi sigortalar veya bir güç kesici kullanõlmalõdõr. Sigortanõn değeri kablo kesitine bağlõdõr. Koruyucu donanõm olarak normal topraklama kaçağõ devre kesiciler kullanõlmasõ yasaktõr. Tip B, üniversal topraklama kaçağõ devre kesiciler kullanõlabilir. Normal MOVIMOT tahrik ünitesi işletmelerinde > 3,5 ma topraklama kaçağõ akõmlarõ oluşabilir. EN e göre, koruyucu iletkene paralel olarak, ikinci bir PE (koruyucu topraklama) bağlantõsõ (min. kesiti şebeke besleme kablosunun kesitine eşit olmalõdõr) ayrõ bir bağlantõ olarak gereklidir.. İşletmeye bağlõ olarak > 3,5 ma topraklama kaçağõ akõmlarõ oluşabilir. MOVIMOT tahrik ünitelerinin anahtarlanmasõ için IEC 158 e uygun AC-3 kategorisi kontaktörlü açma-kapama anahtarlarõ kullanõlmalõdõr. SEW, yõldõz noktasõ topraklanmamõş gerilim şebekelerinde (IT-Şebekeleri) darbekod ölçüm prensipli toprak kaçağõ denetleyicileri kullanõlmasõnõ önermektedir. Bu sayede toprak kaçağõ denetleyicide frekans çeviricinin toprağa göre kapasitansõ nedeniyle hatalar oluşmaz. Klemensler için Müsaade Edilen Bağlantõ Kesiti ve Yüklenebilirlik Güç klemensleri X1, X21 (vidalõ klemensler) Kumanda klemensleri X20 (yaylõ klemensler) Bağlantõ kesiti (mm 2 ) 0,2 mm 2-4 mm 2 0,08 mm 2-2,5 mm 2 Bağlantõ kesiti (AWG) AWG 24 - AWG 10 AWG 28 - AWG 12 Yüklenebilirlilik 32 A maksimum daimi akõm 12 A maksimum daimi akõm Güş klemenslerinin maksimum sõkma momenti 0,6 Nm (5.3 Ib.in). 24 V DC Besleme Geriliminin MFZ.1 Modüler Taşõyõcõda Papatya Zincirleme Bağlanmasõ: 24 V DC beslemesinin bağlantõ alanõnda 2 adet M4 x 12 pim bulunur. 24 V DC besleme geriliminin papatya zincirleme bağlantõsõ için kullanõlabilir AXX Bağlantõ pimlerinin yüklenebilirliği 16 A dõr. Altõ köşe somunlarõn ve bağlantõ pimlerinin izin verilen yüklenebilirliği: 1,2 Nm (10.6 Ib.in) ± % Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

33 Fieldbus Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Montaj Talimatlarõ 6 MFZ.6, MFZ.7 ve MFZ.8 Alan Dağõtõcõlarõnda ilave Bağlantõ Olanaklarõ 24V DC beslemesinin bağlantõ alanõnda 2 M4 x 12 pimli bir X29 klemens bloku ve takõlabilir bir X40 klemens bulunmaktadõr AXX 24 V DC besleme geriliminin papatya zincirleme bağlantõsõ için X29 klemens bloku X20 klemense alternatif olarak kullanõlabilir. Pimlerin ikisi de dahili olarak, X20 üzerindeki 24 V bağlantõya bağlanmõştõr. Klemens kontaklarõ No. İsim Fonksiyon X V Modül elektroniği ve sensörler için 24 V besleme gerilimi (pim, X20/11 ile arsõna köprü bağlõ) 2 GND Modül elektroniği ve sensörler için 0V24 referans potansiyel (pim, X20/13 ile arasõna köprü bağlõ) Takõlabilir klemens X40 ("Safety Power"), MOVIMOT frekans çeviricinin bir emniyet reset tertibatõ üzerinden 24V DC gerilimle beslenmesi için öngörülmüştür. Bu sayede MOVIMOT tahrik ünitesi güvenlik uygulamalarõnda da kullanõlabilir. Bu konudaki bilgiler için, bkz. "MOVIMOT un Güvenli Olarak Ayrõlmasõ" yayõnõ. Klemens kontaklarõ No. İsim Fonksiyon X V MOVIMOT un emniyetli kapatma cihazõ ile kapatõlmasõ için 24 V gerilim beslemesi 2 GND MOVIMOT un emniyetli kapama cihazõ ile kapatõlmasõ için 0V24 referans potansiyel Fabrika tarafõndan X29/1 ile X40/1 ve X29/2 ile X40/2 arasõna köprü bağlanmõştõr. Bu sayede MOVIMOT frekans çevirici ile Fieldbus modülü aynõ 24V DC gerilim ile beslenir. Her iki pimin yüklenebilirliği 16 A, altõ köşe somunlarõn sõkma momentleri 1,2 Nm dir (10.6 Ib.in) ± % 20. Vidalõ klemens X40 õn yüklenebilirliği 10 A, bağlantõ kesiti 0,25 mm 2-2,5 mm 2 (AWG24 - AWG12), izin verilen sõkma momenti 0,6 Nm dir (5.3 Ib.in). Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 33

34 6 Fieldbus Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Montaj Talimatlarõ Deniz Seviyesinden 1000 m Yükseklikte Montaj Şebeke gerilimleri 380 ile 500 V arasõnda olan MOVIMOT tahrik üniteleri, aşağõdaki koşullar yerine getirildiğinde, denizden 2000 m - maks m yüksekliğe monte edilebilirler m üzerinde soğutma etkisi azaldõğõndan, daimi nominal güç de azalõr (bkz. MOVIMOT işletme kõlavuzu) m üzerindeki hava ve sürüngen mesafeleri sadece aşõrõ gerilim sõnõfõ 2 için yeterlidir. Montaj için aşõrõ gerilim sõnõfõ 3 gerektiğinde, ek bir harici gerilim korumasõ kullanõlmalõ ve 2,5 kv üzerindeki faz-faz ile faz-toprak pik akõmlarõ sõnõrlandõrõlmalõdõr. Emniyetli bir elektriksel ayõrma gerekiyorsa, bu ayõrma 2000 m üzerindeki yüksekliklerde, cihaz dõşõnda yapõlmalõdõr (EN e göre Emniyetli Elektriksel Ayõrma) 2000 m ye kadar izin verilen 3 x 500 V şebeke gerilimi, her 100 metre daha yükseğe çõktõkça 6 V düşer 4000 metrede maksimum 3 x 380 V olur. Koruyucu Donanõmlar MOVIMOT tahrik üniteleri aşõrõ yüklenmeye karşõ dahili koruyucularla donatõlmõşlardõr, harici donanõmlara gerek yoktur. Alan Dağõtõcõnõn UL ye Uygun Montajõ Bağlantõ kablosu olarak sadece aşağõdaki sõcaklõk aralõğõna uygun bakõr kablolar kullanõlmalõdõr: Sõcaklõk aralõğõ: 60 / 75 C MOVIMOT tahrik üniteleri, maks A AC şebeke akõmõ verebilen ve maksimum gerilimleri 500 V AC (MM03C MM3XC-503) olan yõldõz noktasõ topraklanmõş gerilim şebekelerinde (TN ve TT şebekeleri) kullanõlmaya uygundur. 30A/600 V alan dağõtõcõsõ ile işletildiklerinde, sigortalarõn kapasite değerleri aşõlmamalõdõr. Harici 24 V DC gerilim kaynağõ olarak yalnõzca, çõkõş gerilimleri (Umax = 30 V DC ) ve çõkõş akõmlarõ (I = 8 A) sõnõrlandõrõlmõş, kontrol edilmiş cihazlar kullanõlmalõdõr. UL sertifikasõ sadece toprağa olan gerilimleri maks. 300 V olan gerilim şebekelerinde kullanõldõğõnda geçerlidir. 34 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

35 Fieldbus Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Montaj Talimatlarõ 6 EMC-Metal Kablo Rakorlarõ SEW tarafõndan teslim edilen EMC kablo rakorlarõ aşağõdaki şekilde monte edilmelidir: [1] [1] Dikkat: İzolasyon folyosu kesilmelidir; arkaya katlamayõn AXX Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 35

36 6 Fieldbus Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Montaj Talimatlarõ Kablolamanõn Kontrolü Sisteme ilk defa gerilim vermeden önce, kablolama hatasõ nedeniyle insanlara, tesise ve cihazlara zarar verilmemesi için kablolama kontrol edilmelidir. Bağlõ olan tüm Bus modüllerini bağlantõ modülünden çõkartõn MOVIMOT frekans çeviricileri bağlantõ modülünden çõkartõn (sadece MFZ.7, MFZ.8 de) Motor çõkõşlarõnõn fiş konnektörlerini (hibrid kablo) alan dağõtõcõsõndan ayõrõn Kablo izolasyonunu geçerli ulusal normlara göre kontrol edin Topraklamayõ kontrol edin Şebeke hattõ ile 24 V DC kablo arasõndaki izolasyonu kontrol edin Şebeke hattõ ile iletişim kablosu arasõndaki izolasyonu kontrol edin 24 V DC kablonun kutuplarõnõ kontrol edin İletişim kablosunun kutuplarõnõ kontrol edin Şebeke faz sõrasõnõ kontrol edin Fieldbus arabirimleri arasõndaki potansiyel dengeyi sağlayõn Kablolama Kontrolünden Sonra Tüm motor çõkõşlarõnõ (hibrid kablo) takõn ve vidalarõnõ sõkõn Tüm Bus modüllerini takõn ve vidalarõnõ sõkõn Tüm MOVIMOT frekans çeviricileri takõn ve vidalarõnõ sõkõn (sadece MFZ.7, MFZ.8) Tüm bağlantõ kutusu kapaklarõnõ monte edin Kullanõlmayan bağlantõ yerlerini kapatõn PROFIBUS Kablosunun Alan Dağõtõcõsõna Bağlanmasõ Alan dağõtõcõsõnõn iç kõsmõndaki PROFIBUS bağlantõ damarlarõnõn mümkün olduğu kadar kõsa tutulmasõna ve geliş gidiş Bus larõ için aynõ uzunlukta olmalarõna dikkat edin. 36 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

37 MOVIMOT lu MFZ21 bağlantõsõ MOVIMOT lu MFZ21 bağlantõsõ MFZ21 + MFP.. MQP.. A B [2] MFZ21 (PROFIBUS) A B DGND A = Potansiyel seviyesi 0 1 = Potansiyel seviyesi [1] MFZ21/MOVIMOT ayrõ monte edildiğinde: RS-485 kablosunun ekranõnõ EMC kablo rakoru üzerinden MFZ ile MOVIMOT -gövdesine bağlayõn [2] Tüm Bus katõlõmcõlarõ arasõndaki potansiyel dengeyi sağlayõn [3] arasõ klemenslerin bağlanmasõ, sayfa 44 ten itibaren B PROFIBUS DP DGND res. VP DGND res. A B X20 24 V V GND V DC GND 24 V RS+ RS- [3] GND 24V MOVIMOT R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ [1] [1] 05945AXX Klemens kontaklarõ No. İsim Yönü Fonksiyon X20 1 A Giriş PROFIBUS-DP Veri hattõ A (gelen) 2 B Giriş PROFIBUS-DP Veri hattõ B (gelen) 3 DGND - PROFIBUS-DP için veri referans potansiyel (sadece kontrol amaçlõ) 4 A Çõkõş PROFIBUS-DP Veri hattõ A (giden) 5 B Çõkõş PROFIBUS-DP Veri hattõ B (giden) 6 DGND - PROFIBUS-DP için veri referans potansiyel (sadece kontrol amaçlõ) rezerve edilmiştir 8 VP Çõkõş +5 V-Çõkõş (max. 10 ma) (sadece kontrol amaçlõ) 9 DGND - VP için referans potansiyel (klemens 8) (sadece kontrol amaçlõ) rezerve edilmiştir V Giriş Modül elektroniği ve sensörler için 24 V besleme gerilimi V Çõkõş 24 V gerilim beslemesi (klemens X20/11 ile köprü bağlõ) 13 GND - Modül elektroniği ve sensörler için 0V24 referans potansiyel 14 GND - Modül elektroniği ve sensörler için 0V24 referans potansiyel V Çõkõş MOVIMOT için 24 V gerilim beslemesi (klemens X20/11 ile köprü bağlõ) 16 RS+ Çõkõş MOVIMOT klemens RS+ için iletişim bağlantõsõ 17 RS- Çõkõş MOVIMOT klemens RS- için iletişim bağlantõsõ 18 GND - MOVIMOT için 24 V referans potansiyeli (klemens X20/13 ile köprü bağlõ) Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 37

38 6 MFP../MQP.. lu Alan Dağõtõcõsõ MFZ23 Bağlantõsõ 6.4 MFP../MQP.. lu Alan Dağõtõcõsõ MFZ23 Bağlantõsõ MFP/MQP21, MFP/MQP22 fieldbus modüllü ve iki ayrõ 24 V DC gerilim devreli MFZ23 bağlantõ modülü L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ23 + MFP21 MQP21 MFP22 MQP22 X1 PE L1 L1 L2 L2 4 mm 2 (AWG10) 2.5 mm (AWG12) 4 mm (AWG10) X20 X L3 L3 PE x 24 V DC A B 24V1 GND1 A B DGND res. VP A B PROFIBUS-DP [1] [1] DGND res. DGND 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 A B 24V1 GND1 24V2 GND2 24V2 GND AXX 0 = Potansiyel seviyesi 0 1 = Potansiyel seviyesi 1 2 = Potansiyel seviyesi 2 [1] EMC Metal Kablo Rakorlarõ Klemens kontaklarõ No. İsim Yönü Fonksiyon X20 1 A Giriş PROFIBUS-DP Veri hattõ A (gelen) 2 B Giriş PROFIBUS-DP Veri hattõ B (gelen) 3 DGND - PROFIBUS-DP için veri referans potansiyel (sadece kontrol amaçlõ) rezerve edilmiştir 5 VP Çõkõş +5 V-Çõkõş (max. 10 ma) (sadece kontrol amaçlõ) 6 A Çõkõş PROFIBUS-DP Veri hattõ A (giden) 7 B Çõkõş PROFIBUS-DP Veri hattõ B (giden) 8 DGND - PROFIBUS-DP için veri referans potansiyel (sadece kontrol amaçlõ) rezerve edilmiştir 10 DGND - VP için referans potansiyel (klemens 5) (sadece kontrol amaçlõ) X V Giriş Modül elektroniği, sensörler ve MOVIMOT için 24 V besleme gerilimi 2 24V Çõkõş 24 V gerilim beslemesi (klemens X21/1 ile köprülü) 3 GND - Modül elektroniği, sensörler ve MOVIMOT için 0V24 referans potansiyel 4 GND - Modül elektroniği, sensörler ve MOVIMOT için 0V24 referans potansiyel 5 V2I24 Giriş Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi (dijital çõkõşlar) 6 V2I24 Çõkõş Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi (dijital çõkõşlar), klemens X21/5 ile köprülenmiş durumda 7 GND2 - Aktüatörler için 0V24V referans potansiyel 8 GND2 - Aktüatörler için 0V24V referans potansiyel 38 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

39 MFP../MQP.. lu Alan Dağõtõcõsõ MFZ23 Bağlantõsõ 6 MFP/MQP21, MFP/MQP22 fieldbus modüllü ve ortak bir 24 V DC gerilim devreli MFZ23 bağlantõ modülü L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ23 + MFP21 MQP21 MFP22 MQP mm 2 X1 (AWG10) PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) 4 mm (AWG10) X20 X x 24 V DC A B 24V GND A B DGND res. VP A B DGND PROFIBUS-DP [1] [1] res. DGND 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 A B 24V GND 05943AXX 0 = Potansiyel seviyesi 0 1 = Potansiyel seviyesi 1 2 = Potansiyel seviyesi 2 [1] EMC Metal Kablo Rakorlarõ Klemens kontaklarõ No. İsim Yönü Fonksiyon X20 1 A Giriş PROFIBUS-DP Veri hattõ A (gelen) 2 B Giriş PROFIBUS-DP Veri hattõ B (gelen) 3 DGND - PROFIBUS-DP için veri referans potansiyel (sadece kontrol amaçlõ) rezerve edilmiştir 5 VP Çõkõş +5 V-Çõkõş (max. 10 ma) (sadece kontrol amaçlõ) 6 A Çõkõş PROFIBUS-DP Veri hattõ A (giden) 7 B Çõkõş PROFIBUS-DP Veri hattõ B (giden) 8 DGND - PROFIBUS-DP için veri referans potansiyel (sadece kontrol amaçlõ) rezerve edilmiştir 10 DGND - VP için referans potansiyel (klemens 5) (sadece kontrol amaçlõ) X V Giriş Modül elektroniği, sensörler ve MOVIMOT için 24 V besleme gerilimi 2 24V Çõkõş 24 V gerilim beslemesi (klemens X21/1 ile köprülü) 3 GND - Modül elektroniği, sensörler ve MOVIMOT için 0V24 referans potansiyel 4 GND - Modül elektroniği, sensörler ve MOVIMOT için 0V24 referans potansiyel 5 V2I24 Giriş Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi (dijital çõkõşlar) 6 V2I24 Çõkõş Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi (dijital çõkõşlar), klemens X21/5 ile köprülenmiş durumda 7 GND2 - Aktüatörler için 0V24V referans potansiyel 8 GND2 - Aktüatörler için 0V24V referans potansiyel Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 39

40 6 MFP../MQP.. lu Alan Dağõtõcõsõ MFZ23 Bağlantõsõ MFP/MQP32 fieldbus modüllü MFZ23 bağlantõ modülü L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2 (AWG10) MFZ23 MFP23 + MQP23 PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) 4 mm (AWG10) X20 X x 24 V DC A B 24V GND A B DGND res. VP A B PROFIBUS-DP [1] [1] DGND res. DGND 24 V 24 V GND GND res. res. res. res. A B 24V GND 05944AXX 0 = Potansiyel seviyesi 0 1 = Potansiyel seviyesi 1 [1] EMC Metal Kablo Rakorlarõ Klemens kontaklarõ No. İsim Yönü Fonksiyon X20 1 A Giriş PROFIBUS-DP Veri hattõ A (gelen) 2 B Giriş PROFIBUS-DP Veri hattõ B (gelen) 3 DGND - PROFIBUS-DP için veri referans potansiyel (sadece kontrol amaçlõ) rezerve edilmiştir 5 VP Çõkõş +5 V-Çõkõş (max. 10 ma) (sadece kontrol amaçlõ) 6 A Çõkõş PROFIBUS-DP Veri hattõ A (giden) 7 B Çõkõş PROFIBUS-DP Veri hattõ B (giden) 8 DGND - PROFIBUS-DP için veri referans potansiyel (sadece kontrol amaçlõ) rezerve edilmiştir 10 DGND - VP için referans potansiyel (klemens 5) (sadece kontrol amaçlõ) X V Giriş Modül elektroniği, sensörler ve MOVIMOT için 24 V besleme gerilimi 2 24 V Çõkõş 24 V gerilim beslemesi (klemens X21/1 ile köprülü) 3 GND - Modül elektroniği, sensörler ve MOVIMOT için 0V24 referans potansiyel 4 GND - Modül elektroniği, sensörler ve MOVIMOT için 0V24 referans potansiyel rezerve edilmiştir rezerve edilmiştir rezerve edilmiştir rezerve edilmiştir 40 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

41 MFP../MQP.. li Alan Dağõtõcõsõ MFZ26, MFZ27, MFZ28 Bağlantõsõ MFP../MQP.. li Alan Dağõtõcõsõ MFZ26, MFZ27, MFZ28 Bağlantõsõ MFP/MQP21, MFP/MQP22 fieldbus modüllü ve iki ayrõ 24 V DC gerilim devreli MFZ26, MFZ27, MFZ28 bağlantõ modülleri MFZ26 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2 (AWG10) MFZ27 [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) X20 MFZ28 + MFP21 MFP22 MQP21 MQP22 2 x 24 V DC A B 24V1 GND1 24V2 GND2 [1] 1 A 2 B 3 DGND A 4 5 B PROFIBUS- DP DGND res. [1] VP DGND res. 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 18 A B 24V1 GND1 24V2 GND AXX 0 = Potansiyel seviyesi 0 1 = Potansiyel seviyesi 1 2 = Potansiyel seviyesi 2 [1] EMC Metal Kablo Rakorlarõ [2] arasõ klemenslerin bağlanmasõ, sayfa 44 ten itibaren Klemens kontaklarõ No. İsim Yönü Fonksiyon X20 1 A Giriş PROFIBUS-DP Veri hattõ A (gelen) 2 B Giriş PROFIBUS-DP Veri hattõ B (gelen) 3 DGND - PROFIBUS-DP için veri referans potansiyel (sadece kontrol amaçlõ) 4 A Çõkõş PROFIBUS-DP Veri hattõ A (giden) 5 B Çõkõş PROFIBUS-DP Veri hattõ B (giden) 6 DGND - PROFIBUS-DP için veri referans potansiyel (sadece kontrol amaçlõ) rezerve edilmiştir 8 VP Çõkõş +5 V-Çõkõş (max. 10 ma) (sadece kontrol amaçlõ) 9 DGND - VP için referans potansiyel (klemens 8) (sadece kontrol amaçlõ) rezerve edilmiştir V Giriş Modül elektroniği ve sensörler için 24 V besleme gerilimi V Çõkõş 24 V gerilim beslemesi (klemens X20/11 ile köprü bağlõ) 13 GND - Modül elektroniği ve sensörler için 0V24 referans potansiyel 14 GND - Modül elektroniği ve sensörler için 0V24 referans potansiyel 15 V2I24 Giriş Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi (dijital çõkõşlar) 16 V2I24 Çõkõş Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi (dijital çõkõşlar), klemens X20/15 ile köprülenmiş durumda 17 GND2 - Aktüatörler için 0V24V gerilim potansiyel 18 GND2 - Aktüatörler için 0V24V gerilim potansiyel Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 41

42 6 MFP../MQP.. li Alan Dağõtõcõsõ MFZ26, MFZ27, MFZ28 Bağlantõsõ MFP/MQP21, MFP/MQP22 fieldbus modüllü ve ortak bir 24 V DC gerilim devreli MFZ26, MFZ 27, MFZ28 bağlantõ modülleri MFZ26 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm (AWG10) 2 MFZ27 [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) X20 MFZ A 2 B 3 DGND A 4 5 B DGND res. VP DGND res. 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 18 MFP21 MFP22 MQP21 MQP22 1 x 24 V DC A B 24V GND PROFIBUS- [1] DP [1] A B 24V GND 05940AXX 0 = Potansiyel seviyesi 0 1 = Potansiyel seviyesi 1 2 = Potansiyel seviyesi 2 [1] EMC Metal Kablo Rakorlarõ [2] arasõ klemenslerin bağlanmasõ, sayfa 44 ten itibaren Klemens kontaklarõ No. İsim Yönü Fonksiyon X20 1 A Giriş PROFIBUS-DP Veri hattõ A (gelen) 2 B Giriş PROFIBUS-DP Veri hattõ B (gelen) 3 DGND - PROFIBUS-DP için veri referans potansiyel (sadece kontrol amaçlõ) 4 A Çõkõş PROFIBUS-DP Veri hattõ A (giden) 5 B Çõkõş PROFIBUS-DP Veri hattõ B (giden) 6 DGND - PROFIBUS-DP için veri referans potansiyel (sadece kontrol amaçlõ) rezerve edilmiştir 8 VP Çõkõş +5 V-Çõkõş (max. 10 ma) (sadece kontrol amaçlõ) 9 DGND - VP için referans potansiyel (klemens 8) (sadece kontrol amaçlõ) rezerve edilmiştir V Giriş Modül elektroniği ve sensörler için 24 V besleme gerilimi V Çõkõş 24 V gerilim beslemesi (klemens X20/11 ile köprü bağlõ) 13 GND - Modül elektroniği ve sensörler için 0V24 referans potansiyel 14 GND - Modül elektroniği ve sensörler için 0V24 referans potansiyel 15 V2I24 Giriş Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi (dijital çõkõşlar) 16 V2I24 Çõkõş Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi (dijital çõkõşlar), klemens X20/15 ile köprülenmiş durumda 17 GND2 - Aktüatörler için 0V24V gerilim potansiyel 18 GND2 - Aktüatörler için 0V24V gerilim potansiyel 42 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

43 MFP../MQP.. li Alan Dağõtõcõsõ MFZ26, MFZ27, MFZ28 Bağlantõsõ 6 MFP/MQP32 fieldbus modüllü MFZ26, MFZ27, MFZ28 bağlantõ modülleri MFZ26 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm (AWG10) MFZ27 [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm 2 (AWG12) X20 MFZ28 + MFP32 MQP32 1 x 24 V DC A B 24V GND 1 2 A B 3 DGND A 4 5 B PROFIBUS- [1] DP [1] DGND res. VP DGND res. 24 V 24 V GND GND res. 16 res. 17 res. 18 res. A B 24V GND 05941AXX 0 = Potansiyel seviyesi 0 1 = Potansiyel seviyesi 1 [1] EMC Metal Kablo Rakorlarõ [2] arasõ klemenslerin bağlanmasõ, sayfa 44 ten itibaren Klemens kontaklarõ No. İsim Yönü Fonksiyon X20 1 A Giriş PROFIBUS-DP Veri hattõ A (gelen) 2 B Giriş PROFIBUS-DP Veri hattõ B (gelen) 3 DGND - PROFIBUS-DP için veri referans potansiyel (sadece kontrol amaçlõ) 4 A Çõkõş PROFIBUS-DP Veri hattõ A (giden) 5 B Çõkõş PROFIBUS-DP Veri hattõ B (giden) 6 DGND - PROFIBUS-DP için veri referans potansiyel (sadece kontrol amaçlõ) rezerve edilmiştir 8 VP Çõkõş +5V-Çõkõş (max. 10mA) (sadece kontrol amaçlõ) 9 DGND - VP için referans potansiyel (klemens 8) (sadece kontrol amaçlõ) rezerve edilmiştir V Giriş Modül elektroniği ve sensörler için 24 V besleme gerilimi V Çõkõş 24 V gerilim beslemesi (klemens X20/11 ile köprü bağlõ) 13 GND - Modül elektroniği ve sensörler için 0V24 referans potansiyel 14 GND - Modül elektroniği ve sensörler için 0V24 referans potansiyel 15 V2I24 - rezerve edilmiştir 16 V2I24 - rezerve edilmiştir 17 GND2- - rezerve edilmiştir 18 GND2 - rezerve edilmiştir Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 43

44 6 Fieldbus Arabirimleri MF../MQ.. için Giriş / Çõkõş (G/Ç) Bağlantõlarõ 6.6 Fieldbus Arabirimleri MF../MQ.. için Giriş / Çõkõş (G/Ç) Bağlantõlarõ Klemensli Bağlantõ,.. 4 Dijital Girişli ve 2 Dijital Çõkõşlõ Fieldbus Arabirimleri MFZ.1 MFZ.6 MFZ.7 MFZ.8 ile bağlantõlõ MF.21 MF.22 MF.23 MQ.21 MQ.22 X20 DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO24 DI 3 GND VO24 DO 0 GND2 DO1 GND2 V2I24 [1] GND AXX [1] Sadece MFI23: rezerve edilmiştir Tüm diğer MF.. Modülleri: V2I24 1 = Potansiyel seviyesi 1 2 = Potansiyel seviyesi 2 No. İsim Yönü Fonksiyon X20 19 DI0 Giriş Sensör 1 den anahtarlama sinyali 20 GND - Sensör 1 için 0V24V referans potansiyel 21 V024 Çõkõş Sensör 1 için 24 V gerilim beslemesi 22 DI1 Giriş Sensör 2 den anahtarlama sinyali 23 GND - Sensör 2 için 0V24V referans potansiyel 24 V024 Çõkõş Sensör 2 için 24 V gerilim beslemesi 25 DI2 Giriş Sensör 3 ten anahtarlama sinyali 26 GND - Sensör 3 için 0V24V referans potansiyel 27 V024 Çõkõş Sensör 3 için 24 V gerilim beslemesi 28 DI3 Giriş Sensör 4 ten anahtarlama sinyali 29 GND - Sensör 4 için 0V24V referans potansiyel 30 V024 Çõkõş Sensör 4 için 24 V gerilim beslemesi 31 DO0 Çõkõş Aktör 1 den anahtarlama sinyali 32 GND2 - Aktör 1 için 0V24V referans potansiyel 33 DO1 Çõkõş Aktör 2 den anahtarlama sinyali 34 GND2 - Aktüatör 2 için 0V24 referans potansiyel 35 V2I24 Giriş Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi Sadece MFI23: rezerve edilmiştir sadece MFZ.6, MFZ.7 ve MFZ.8 için: Klemens 15 veya 16 ile köprülü 36 GND2 - Aktüatörler için 0V24 referans potansiyel sadece MFZ.6, MFZ.7 ve MFZ.8 için: Klemens 17 veya 18 ile köprülü 44 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

45 Fieldbus Arabirimleri MF../MQ.. için Giriş / Çõkõş (G/Ç) Bağlantõlarõ 6 Klemensli Bağlantõ,.. 6 Dijital Girişli Fieldbus Arabirimleri: MFZ.1 MFZ.6 MFZ.7 MFZ.8 ile bağlantõlõ MF.32 MF.33 MQ.32 X20 DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO24 DI 3 GND VO24 DI 4 GND DI 5 GND res. GND = Potansiyel seviyesi AXX No. İsim Yönü Fonksiyon X20 19 DI0 Giriş Sensör 1 den anahtarlama sinyali 20 GND - Sensör 1 için 0V24 referans potansiyel 21 V024 Çõkõş Sensör 1 için 24 V gerilim beslemesi 22 DI1 Giriş Sensör 2 den anahtarlama sinyali 23 GND - Sensör 2 için 0V24V referans potansiyel 24 V024 Çõkõş Sensör 2 için 24 V gerilim beslemesi 25 DI2 Giriş Sensör 3 ten anahtarlama sinyali 26 GND - Sensör 3 için 0V24V referans potansiyel 27 V024 Çõkõş Sensör 3 için 24 V gerilim beslemesi 28 DI3 Giriş Sensör 4 ten anahtarlama sinyali 29 GND - Sensör 4 için 0V24V referans potansiyel 30 V024 Çõkõş Sensör 4 için 24 V gerilim beslemesi 31 DI4 Giriş Sensör 5 den anahtarlama sinyali 32 GND - Sensör 5 için 0V24 referans potansiyel 33 DI5 Giriş Sensör 6 dan anahtarlama sinyali 34 GND - Sensör 6 için 0V24 referans potansiyel 35 rez. - rezerve edilmiştir 36 GND - Sensörler için 0V24 referans potansiyel Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 45

46 6 Fieldbus Arabirimleri MF../MQ.. için Giriş / Çõkõş (G/Ç) Bağlantõlarõ M12 Fiş Konnektör Üzerinden Bağlantõ 4 Dijital Girişli ve 2 Dijital Çõkõşlõ Fieldbus Arabirimleri MF.22, MQ.22, MF.23 Sensörler / Aktüatörler M12 soket veya klemensler üzerinden bağlanmalõdõr Çõkõşlar kullanõldõğõnda: 24 V, V2I24 / GND2 ye bağlanmalõdõr İki kanallõ sensörler / aktüatörler DI0, DI2 ve DO0 a bağlanmalõdõr. Bu durumda DI1, DI3 ve DO1 artõk kullanõlmazlar 24 V (V024) 24 V (V024) DI1 DI3 DO1 DI0 DI2 DO0 GND GND GND2 DIO DI2 DO0 24 V (V024) DI1 24 V (V024) DI3 DO DI1 GND DI3 GND DO1 GND AXX Dikkat: Koruma türü IP65 in sağlanabilmesi için, kullanõlmayan bağlantõlar M12 kapaklarla kapatõlmalõdõr! 46 Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

47 Fieldbus Arabirimleri MF../MQ.. için Giriş / Çõkõş (G/Ç) Bağlantõlarõ 6 M12 Fiş Konnektör Üzerinden Bağlantõ.. 6 Dijital Girişli MF.32, MQ.32, MF.33 Fieldbus Arabirimleri Sensörler M12 soket veya klemensler üzerinden bağlanmalõdõr İki kanallõ sensörler DI0, DI2 ve DI4 e bağlanmalõdõr. Bu durumda DI1, DI3 ve DI5 artõk kullanõlmazlar. 24 V (V024) 24 V (V024) 24 V (V024) DI1 DI3 DI5 DI0 DI2 DI4 GND GND GND DIO DI2 DI4 DI1 DI3 DI5 24 V (V024) 24 V (V024) 24 V (V024) DI1 GND DI3 GND DI5 GND 05785AXX Dikkat: Koruma türü IP65 in sağlanabilmesi için, kullanõlmayan bağlantõlar M12 kapaklarla kapatõlmalõdõr! Kullanõm El Kitabõ PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ 47

04/2003 10565272 / TR

04/2003 10565272 / TR Merkezi Olmayan Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-i Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 Kullanõm El Kitabõ 10565272 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Kullanõlan Ürünler... 5 2 Önemli Uyarõlar...

Detaylı

El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları. Baskı 07/2006 P R O F I B U S 11401575 / TR

El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları. Baskı 07/2006 P R O F I B U S 11401575 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları Baskı

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağõtõcõlarõ MOVI-SWITCH Kontrolü İçin C5.D0 Baskõ 05/004 86687 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE

Detaylı

El kitabı. PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları P R O F I B U S. Çıkış 11/2008 16668987 / TR

El kitabı. PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları P R O F I B U S. Çıkış 11/2008 16668987 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları Çıkış 11/2008 16668987 / TR El kitabı SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

El kitabı. open. Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri alan dağıtıcıları. Baskı 11/2008 16738586 / TR

El kitabı. open. Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri alan dağıtıcıları. Baskı 11/2008 16738586 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler open Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri alan dağıtıcıları Baskı 11/2008 16738586 / TR El kitabı

Detaylı

El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları. Baskı 07/ / TR

El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları. Baskı 07/ / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları Baskı 07/2006 11400382 / TR El Kitabı

Detaylı

El Kitabı. Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağıtıcıları MOVI-SWITCH Kumandası için. Baskı 12/2006 11543175 / TR

El Kitabı. Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağıtıcıları MOVI-SWITCH Kumandası için. Baskı 12/2006 11543175 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağıtıcıları MOVI-SWITCH Kumandası için Baskı 1/006 11543175 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Kompakt El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi InterBus arabirimleri, alan dağıtıcıları

Kompakt El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi InterBus arabirimleri, alan dağıtıcıları Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Kompakt El Kitabı Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi InterBus arabirimleri, alan dağıtıcıları Baskı 11/2009 1676671 / TR SEW-EURODRIVE

Detaylı

open Kompakt El Kitabı Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri, alan dağıtıcılar

open Kompakt El Kitabı Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri, alan dağıtıcılar Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Kompakt El Kitabı open Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri, alan dağıtıcılar Baskı 11/009 16767373

Detaylı

El Kitabı. Merkezi Olmayan Montaj Için Tahrik Sistemi PROFIsafe Alan Dağıtıcıları. Baskı 05/2007 11381582 / TR

El Kitabı. Merkezi Olmayan Montaj Için Tahrik Sistemi PROFIsafe Alan Dağıtıcıları. Baskı 05/2007 11381582 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Merkezi Olmayan Montaj Için Tahrik Sistemi PROFIsafe Alan Dağıtıcıları Baskı 05/2007 11381582 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE

Detaylı

ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Sistem El Kitabõ 05/2003 11211385 / TR

ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Sistem El Kitabõ 05/2003 11211385 / TR ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri Baskõ 0/00 Sistem El Kitabõ 8 / TR S E W-E URODRIV E İçindekiler Önemli uyarõlar... Sistem Açõklamasõ... Teknik Bilgiler ve Boyut Çizimleri... 9. ECOFAST uyumlu AC motorlar

Detaylı

MOVI-SWITCH. İşletme Kõlavuzu 08/2003 11211075 / TR

MOVI-SWITCH. İşletme Kõlavuzu 08/2003 11211075 / TR MOVI-SWITCH Baskõ 08/2003 İşletme Kõlavuzu 11211075 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Önemli uyarõlar... 4 2 MOVI-SWITCH için Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Cihazõn Dizaynõ... 6 3.1 MOVI-SWITCH -1E... 6 3.2 MOVI-SWITCH

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

El Kitabı için Düzeltme

El Kitabı için Düzeltme Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler El Kitabı için Düzeltme MOVIMOT MM..D İşlevsel Güvenlik İzin verilen cihazlar kombinasyonlarına ilaveler Baskı 11/2013 20258305 / TR

Detaylı

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR MOVIDRIVE MDX60B/6B Baskõ 02/2004 İşletme Kõlavuzu 22 3073 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler Önemli Uyarõlar... 5 2 Emniyet Uyarõlarõ... 7 3 Cihaz-Yapõsõ... 8 3. Tip Tanõmõ, Tip Etiketleri ve Teslimat İçeriği...

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi InterBus Arabirimleri Alan Dağıtıcıları

Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi InterBus Arabirimleri Alan Dağıtıcıları Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi InterBus Arabirimleri Alan Dağıtıcıları Baskı 11/2008 16727371 / TR El kitabı SEW-EURODRIVE

Detaylı

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B Baskı 09/2005 11456787 / TR Düzeltme SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

İşletme Kılavuzu. Patlama Korumalı Kategori 3D MOVIMOT Tahrik Üniteleri. Baskı 12/2005 GC310000 11407182 / TR

İşletme Kılavuzu. Patlama Korumalı Kategori 3D MOVIMOT Tahrik Üniteleri. Baskı 12/2005 GC310000 11407182 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Patlama Korumalı Kategori 3D MOVIMOT Tahrik Üniteleri GC310000 Baskı 12/2005 11407182 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci Motor, sürücü ve enkoder aynı gövdede, kapalı çevrim çalıșma (Servo-Lite) Entegre redüktör ve fren seçeneği Kompakttasarım I/O arayüzü veya çeșitli fieldbus lar üzerinden kontrol ÜcretsizFCTyazılımıyla

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -MC. İşletme Kılavuzu. Baskı 10/2008 11662387 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -MC. İşletme Kılavuzu. Baskı 10/2008 11662387 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -MC Baskı 10/2008 11662387 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar... 5 1.1 İşletme

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Uygulamalar. Baskı 01/2005 FA363000 11322675 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Uygulamalar. Baskı 01/2005 FA363000 11322675 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B/6B Güvenli Ayırma Uygulamalar FA6000 Baskı 0/005 675 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Fieldbus Arabirimi PROFIBUS DP-V1 UFP11A 02/2004 11254572 / TR

Fieldbus Arabirimi PROFIBUS DP-V1 UFP11A 02/2004 11254572 / TR Fieldbus Arabirimi PROFIBUS DP-V1 UFP11A Baskõ 02/2004 Kullanõm El Kitabõ 11254572 / TR İçindekiler İçindekiler 1 Sisteme Genel Bakõş...4 2 Cihazõn Dizaynõ...5 2.1 Önden Görünüş...5 3 Bilgisayarsõz Montaj

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw)

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1-04 Sürücü Modülleri 0.75-45 kw Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000038350 REV C TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 11.6.2007 2007 ABB Oy. Tüm Haklarõ Saklõdõr.

Detaylı

İşletme Kılavuzu. Patlama Korumalı Kategori 3D MOVI-SWITCH Tahrik Üniteleri. Baskı 09/2005 GC320000 11212586 / TR

İşletme Kılavuzu. Patlama Korumalı Kategori 3D MOVI-SWITCH Tahrik Üniteleri. Baskı 09/2005 GC320000 11212586 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Patlama Korumalı Kategori 3D MOVI-SWITCH Tahrik Üniteleri GC320000 Baskı 09/2005 11212586 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE

Detaylı

Product information. Ayırma ve koruma cihazları

Product information. Ayırma ve koruma cihazları Product information Aşırı gerilime karşı koruyucu cihazlar B-9 B6-00, B6-00 FI B6-6G, B6-0W B6-, B6-8 B8- Document ID: 0707 İçindekiler İçindekiler Ürün tanımı... Modele genel bakış... Elektrik bağlantısı...

Detaylı

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR MOVITRAC 07 Sürüm 02/2003 Katalog 1056 4470 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Sistem Açõklamasõ... 5 1.1 Sisteme Genel Bakõş... 5 1.2 Cihazlara Genel Bakõş... 8 1.3 Fonksiyonlar / Özellikler... 9 2 Teknik

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Emniyetli Ayırma Uygulamalar Baskı 06/007 68785 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21330360_1014* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu 630 4995 05/003 TR Yetkili Servis için Montaj ve Bakõm Kõlavuzu Boyler SU160/1 300/1 Montaj ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa Yönetmelikleri tarafõndan

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Operatör Paneli DOP11A. Baskõ 03/2004 A6.J75 1122 7273 / TR

İşletme Kõlavuzu. Operatör Paneli DOP11A. Baskõ 03/2004 A6.J75 1122 7273 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Operatör Paneli DOP11A A6.J75 Baskõ 03/2004 1122 7273 / TR İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Önemli uyarõlar...

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132989 MSI 430-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler Temel

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12 Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12 Işık perdesi verici Ürün no.: 50119385 CML720i-T05-1440.A- Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12-EX Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12-EX Işık perdesi verici Ürün no.: 50126350 CML720i-T10-460.A-M12-EX Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-T A-M12 Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CSL710-T A-M12 Işık perdesi verici Ürün no.: 50129049 CSL710-T40-290.A-M12 Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Sistem El Kitabı. ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Baskı 10/2006 11480386 / TR

Sistem El Kitabı. ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Baskı 10/2006 11480386 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri Baskı 0/006 8086 / TR Sistem El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50131900 CML720i-R05-480.A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-T R-M12 Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CML730i-T R-M12 Işık perdesi verici Ürün no.: 50118914 CML730i-T05-240.R- Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134315 MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50134274 PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtıcı bantlar Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50133946 Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Set bundan oluşur Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50130543 LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Patlama Korumalõ Üç Fazlõ Motorlar, Üç Fazlõ Frenli Motorlar

Patlama Korumalõ Üç Fazlõ Motorlar, Üç Fazlõ Frenli Motorlar Patlama Korumalõ Üç Fazlõ Motorlar, Üç Fazlõ Frenli Motorlar Baskõ 07/2003 İşletme Kõlavuzu 11216786 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 5 2 Emniyet Uyarõlarõ... 6 3 Motorun Yapõsõ... 7

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIMOT MM..C. İşletme Kılavuzu. Baskı 11/2006 11441585 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIMOT MM..C. İşletme Kılavuzu. Baskı 11/2006 11441585 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIMOT MM..C Baskı 11/26 11441585 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...6

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R A/PB-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R A/PB-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123082 CML730i-R05-160.A/PB-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVI-SWITCH -1E/-2S. İşletme Kılavuzu. Baskı 05/2008 16650182 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVI-SWITCH -1E/-2S. İşletme Kılavuzu. Baskı 05/2008 16650182 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ ler MOVI-SWITCH -1E/-2S Baskı 05/2008 16650182 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar... 5 1.1 Emniyet

Detaylı

İşletme kılavuzuna ek. DRS/DRE/DRP AC motorlar için MOVIMOT MM..D ek donanım seti. Baskı 02/ / TR.

İşletme kılavuzuna ek. DRS/DRE/DRP AC motorlar için MOVIMOT MM..D ek donanım seti. Baskı 02/ / TR. Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970 sew@seweurodrive.com www.seweurodrive.com

Detaylı

Düzeltme MOVITRAC LTP-B *21353557_1114* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme MOVITRAC LTP-B *21353557_1114* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21353557_1114* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50117694 LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm 0102 Sipariş bilgileri Özellikler 4 mm bağlõ değil SIL 2'ye kadar IEC 'ye uygun olarak;61508 kullanõlabilir Aksesuarlar EXG-12 Sonlu hõzlõ montaj ayağõ BF 12 Montaj flanşõ, 12 mm Teknik Özellikler veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Ürün no.: 50127902 ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör M12 x 1. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30377

Ek kılavuz. Konnektör M12 x 1. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30377 Ek kılavuz Konnektör M2 x devamlı ölçüm yapan sensörler için Document ID: 30377 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Kullanımına izin verilmiyor... 3.3 Genel güvenlik

Detaylı

Ek kılavuz. VEGADIS Adaptörü. Harici bir gösterge ve ayar biriminin veya bir arabirim sensörünün bağlantısı için. Document ID: 45250

Ek kılavuz. VEGADIS Adaptörü. Harici bir gösterge ve ayar biriminin veya bir arabirim sensörünün bağlantısı için. Document ID: 45250 Ek kılavuz VEGADIS Adaptörü Harici bir gösterge ve ayar biriminin veya bir arabirim sensörünün bağlantısı için Document ID: 4550 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım...

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -FC. İşletme Kılavuzu. Baskı 10/2008 11663189 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -FC. İşletme Kılavuzu. Baskı 10/2008 11663189 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -FC Baskı 10/2008 11663189 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar... 5 1.1 İşletme

Detaylı

İşletme Kılavuzu. DRS/DRE/DRP AC motorlu MOVIMOT MM..D. Baskı 12/2007 11675187 / TR

İşletme Kılavuzu. DRS/DRE/DRP AC motorlu MOVIMOT MM..D. Baskı 12/2007 11675187 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler DRS/DRE/DRP AC motorlu MOVIMOT MM..D Baskı 12/27 11675187 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS L Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS L Optik veri aktarımı Ürün no.: 50132930 DDLS 508 200.4 L Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50117705 PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtma folyosu Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı

Detaylı

İşletme Kılavuzu MOVI-SWITCH -1E/-2S. Baskı 09/2005 GC120000 11358386 / TR

İşletme Kılavuzu MOVI-SWITCH -1E/-2S. Baskı 09/2005 GC120000 11358386 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000 Baskı 09/2005 11358386 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68040312 MLC500T30-1200-EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50131746 CML730i-R05-800.A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 03/2004 1126 3873 / TR

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 03/2004 1126 3873 / TR MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS Baskõ 03/2004 Kullanõm El Kitabõ 1126 3873 / TR SEW-EURODRIVE 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Giriş... 5 3 Montaj / Kurma Uyarõlarõ... 7 3.1 Opsiyon Kartõ DFI11B

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134312 MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS 508i Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS 508i Optik veri aktarımı Ürün no.: 50134394 DDLS 508i 120.4 Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50125993 SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Set bundan oluşur Elektrik bağlantısı Diyagramlar

Detaylı

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708 Ek kılavuz Aşırı gerilim güvenlik modülü B81-35 Document ID: 50708 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2 Genel güvenlik uyarıları... 3 1.3 Ex alanlar için güvenlik

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC. İşletme Kılavuzu. Baskı 10/2008 11662786 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC. İşletme Kılavuzu. Baskı 10/2008 11662786 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC Baskı 10/2008 11662786 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar... 5 1.1 İşletme

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-40.K4/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-40.K4/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126332 SLE46CI-40.K4/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda

Detaylı

*22161961_0515* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme MOVITRAC B

*22161961_0515* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme MOVITRAC B Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *22161961_0515* Düzeltme MOVITRAC B Baskı 05/2015 22161961/TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler İçindekiler 1 Düzeltmeler...

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DCR 202i FIX-M1-102-R3-G-V Sabit 2D kod okuyucusu

İçerik. Ürün no.: DCR 202i FIX-M1-102-R3-G-V Sabit 2D kod okuyucusu Ürün no.: 50134100 DCR 202i FIX-M1-102-R3-G-V Sabit 2D kod okuyucusu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Baskı 09/2006 11483571 / TR

İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Baskı 09/2006 11483571 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B Baskı 09/2006 11483571 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Emniyet

Detaylı

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge İngilizceden çevrilmiş belge -TR 2013-06-25 A003 İçindekiler 1 Uygunluk Bildirgesi... 1 2 Uyarılar... 2 3 Ürün Tanıtımı... 3 3.1 Genel hususlar... 3 3.1.1 Duvar kontrolü hakkında bilgi... 3 3.1.2 Kumanda

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126327 SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFP21B PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2004 1125 6982 / TR

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFP21B PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2004 1125 6982 / TR MOVDRVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFP21B PROFBUS DP (12 MBaud) Baskõ 3/24 Kullanõm El Kitabõ 1125 6982 / TR SEW-EURODRVE 1 Önemli uyarõlar... 1 2 Giriş... 2 3 Montaj / Kurma Uyarõlarõ... 4 3.1 Opsiyon

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-900H/A Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-900H/A Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68016109 MLC500T14-900H/A Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet. Baskõ 10/2004 FA361750 11284285 / TR

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet. Baskõ 10/2004 FA361750 11284285 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet FA361750 Baskõ 10/2004 11284285 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

SAI - SENSÖR AKTUATÖR ARAYÜZLERİ. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri

SAI - SENSÖR AKTUATÖR ARAYÜZLERİ. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri SAI blokları sensör aktuatör sinyallerini bir araya getirirler. Bu tesisat ve servis masraflarını azaltmak demektir. Önceden hazırlanmış iletkenler ve M8/M12 konnektörlerle çalışıldığı için bağlantı hataları

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör Harting HAN 8D. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30381

Ek kılavuz. Konnektör Harting HAN 8D. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30381 Ek kılavuz Konnektör Harting HAN 8D Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 3038 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3. Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-70.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-70.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126333 SLE46CI-70.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı

Ek kılavuz. VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti. Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu. Document ID: 33959

Ek kılavuz. VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti. Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu. Document ID: 33959 Ek kılavuz VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu Document ID: 33959 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Koşullar. Baskı 01/2005 FA363000 11320885 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Koşullar. Baskı 01/2005 FA363000 11320885 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Koşullar FA363000 Baskı 01/2005 11320885 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 Jeneratör Kontrolü ve Koruma Şebeke İzleme ve Koruma Motor Kontrolü ve Koruma Gösterge Ekranı Senkronsuz Güç Yönetimi DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 50121911 SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici Ürün no.: 544006 MLC500T14-1200-IP Set güvenlik sensörü verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC520R EX2 Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC520R EX2 Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68042309 MLC520R30-900-EX2 Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı