YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI"

Transkript

1 YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2003/10819 K: 2004/346 T: AD KEFALET AD KEF L N SORUMLULU UNUN KOfiULLARI (BK m. 486) Özet: Adi kefilin borçtan sorumlu tutulabilmesi, as l borçlunun iflas etmesi veya ona karfl bafllat lan icra takibinin sonuçsuz kalmas ya da as l borçlu hakk nda Türkiye de icra takibi yap lmas n n imkans z hale gelmesine ba l d r. Bu koflullar n gerçekleflti i kan tlanmad kça, borcun kefilden tahsil edilmesine karar verilemez. (*) YARGITAY 13. HUKUK DA RES LARI Taraflar aras ndaki itiraz n iptali davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n k smen kabulüne ve k smen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde daval lardan TK taraf ndan temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi gere i düflünüldü. Davac, daval lardan EK'ya ödünç para verip, karfl l nda iki adet senet ald n, bu senetleri di er daval lar n da kefil olarak imzalad klar n, daval lar n borçlar n ödemediklerini yap lan takibe de itiraz ettiklerini ileri sürerek itiraz n iptaline, % 40 tazminat n tahsiline karar verilmesini istemifltir. Daval lar, davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, davaya konu senetlerin kambiyo senedi vasf nda olmay p, adi senet niteli inde bulundu u, Ancak alt ndaki imzalar n inkâr edilmedi i bu nedenle senetlerde imzalar bulunan kefillerinde sorumlu bulunduklar gerekçe gösterilerek kefiller TK ve VK yönünden davan n kabulüne, di er daval asil borçlu EK borca itiraz etmedi inden bu daval yönünden karar ittihaz na yer olmad na karar verilmifl, hüküm, daval lardan TK taraf ndan temyiz edilmifltir. (*) Gönderen Av. Hulki Özel Mersin Barosu

2 2284 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 Davada dayan lan her iki senedin de kambiyo senedi vasf nda olmad ve temyiz eden daval n n da daval lardan EK nin borcuna adi kefil oldu u mahkemenin de kabulündedir. BK maddesi hükmünce adi kefilin borçtan sorumlu tutulabilmesi, as l borçlunun iflas etmesi veya ona karfl bafllat lan icra takibinin semeresiz kalmas veya as l borçlu hakk nda Türkiye de icra takibi yap lmas n n imkâns z hale gelmesi flart na ba l d r. Davac, az yukar da aç klanan bu flartlar n n gerçekleflti ini iddia ve ispat etmifl de ildir. Bu durumda mahkemece, temyiz eden daval yönünden davan n reddine karar verilmesi gerekirken BK maddesine ayk r bir flekilde senette gösterilen miktar da afl lmak suretiyle yaz l flekilde hüküm kurulmufl olmas usul ve yasaya ayk r olup bozmay gerektirir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle temyiz olunan karar n daval Talip Kara yarar na BOZULMASINA, peflin harc n istek halinde iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2004/543 K: 2004/7381 T: K RACININ YÜKÜMLÜLÜ Ü HOR KULLANMADAN DO AN ZARAR (BK m. 266) Özet: Kirac, kiralanan kendisine teslim edilen durumu ile kiralayana iade ile yükümlüdür. Ancak, bunun aksi taraflarca kararlaflt r labilir. Bu durumda kirac yaln z mecurun hor kullan lmas ndan do an zarardan sorumludur. (*) Taraflar aras ndaki alacak davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac avukat taraf ndan temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü. Davac, kirac s olan daval n n mecuru hasarl olarak tahliye etti ini belirterek, hasar n giderilmesi için TL. tamir süresince (*) Gönderen Av. Hulki Özel Mersin Barosu

3 Yarg tay Kararlar 2285 mahrum kalaca kira geliri için ise, 2500 Dolar n ödetilmesine karar verilmesini istemifltir. Daval, sözleflme gere ince kendisine tadilat yetkisi verildi ini, eski hale getirme mecburiyeti bulunmad n öne sürerek davan n reddini savunmufltur Mahkemece sözleflmenin 8. maddesinde kirac ya eski hale getirme yükümlülü ü verilmedi i gerekçesiyle davan n reddine karar verilmifl; hüküm, davac taraf ndan temyiz edilmifltir. 1- Dosyadaki yaz lara, karar n dayand delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamas na göre davac n n afla daki bendin kapsam d fl nda kalan di er temyiz itirazlar n n reddi gerekir. 2- Borçlar Kanununun 266. maddesine göre kirac, kiralanan kendisine teslim edildi i durumu ile kiralayana iade ile mükelleftir. Ad geçen madde düzenleyici hüküm niteli inde oldu undan bunun aksi taraflarca kararlaflt r labilir. Nitekim dava konusu olayda da taraflar sözleflmenin 8. maddesinde; "Kirac binan n stati ine ve tafl y c sistemine zarar vermeksizin kiralad yerler dahi binan n d fl yüzünde kiraya verenin onay n almaya gerek faaliyeti gere i ihtiyaç duydu u her türlü tadilat yapabilir. Kirac ayn binada kiralad yerlerin iç gerçeklefltirmek üzere her türlü tadilat yapabilir kirac n n kiralad yerleri-'istedi i yerden birlefltirmesi amac yla merdiven yeri aç lmas na peflinen muvafakat etmifltir. Kirac mecuru tahliye ederken mecura ba l imalatlar b rak lacakt r. Hükmünü düzenlemifllerdir. Sözleflmenin belirtilen bu hükmü gere ince, faaliyeti nedeniyle mecurda her türlü de ifliklik ve tadilat yapma yetkisi verilen kirac ya buna karfl l k tahliye an nda ise yapt imalatlar oldu u gibi b rakma yükümlülü ü de verilmifltir. Davac imalatlar oldu u gibi b rakma yükümlülü- ü de verilmifltir. Davac kiralayan Borçlar Kanununun 266. maddesindeki düzenleyici hüküm aksi yönündeki kararlaflt rma nedeni ile mecurun eski hale getirilmesini isteyemezse de, kirac taraf ndan yap lan imalatlar da dahil olmak üzere mecurda normal kullan m d fl nda hor kullanman n mevcut olmas halinde hor kullanman n giderilmesi için tazminat isteyebilir. O halde mahkemece bu yönde araflt rma ve de erlendirme yap larak daval kirac n n mecurda hor kullan m n n tesbiti halinde, bunun giderilmesi için gerekli olan tazminat miktar üzerinden hüküm kurulmas gerekirken, sözleflmede eski hale getirme yükümlülü ünün bulunmad ndan bahisle eksik inceleme ile yaz l flekilde hüküm kurulmufl olmas usul ve yasaya ayk r olup bozmay gerektirir. SONUÇ: 1. bent gere ince davac n n di er temyiz itirazlar n n reddine, 2. bentte aç klanan nedenlerle temyiz edilen hükmün temyiz eden davac yarar na BOZULMASINA, peflin harc n istek halinde iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

4 2286 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/1435 K: 2006/4986 T: AVUKATIN HAKSIZ OLARAK AZL ÜCRET N TAMAMINA HAK KAZANILMASI KONUSU YABANCI PARA OLAN TAK P CRA NKAR TAZM NATI (Avukatl k K m. 174/2) Özet: Haks z olarak azledilen avukat sözleflmede veya tarifede belirlenen ücretin tamam na hak kazan r. tiraz n iptali davas sonucunda, dava konusu icra takibinde alacak yabanc para üzerinden istenmifl ise, bu alaca n takip tarihindeki Türk Liras esas al narak icra inkar tazminat na hükmedilir. Taraflar aras ndaki itiraz n iptali davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n k smen kabulüne ve k smen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukat nca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gere i konuflulup düflünüldü. Davac, avukat oldu unu, dava d fl orta bulundu u fiirketi ile ihtilafa düflen daval n n kendisinden hukuki yard m talep etti ini, sözleflme imzalad klar n, haz rl k dosyas nda vekilli ini üstlendi ini, bu arada kendisinin flirketin di er orta yla anlafl p hakk ndaki flikâyeti geri ald rd n, avukatl k ücreti ödememek için kendisini haks z olarak azletti ini, sözleflmeden do an alaca n n tahsili amac yla daval ya karfl takip bafllatt n, daval n n takibe itiraz etti ini ileri sürerek itiraz n iptaline % 40 tazminat n tahsiline karar verilmesini istemifltir. Daval, davac vekilin dava d fl flirket yetkilileriyle onlar do rudan hedef alan konuflmalar yapt n, bunun kendisi aleyhine sonuç do urdu unu, flirket yetkilileriyle sulhu kendisinin bizzat sa lad n savunarak davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, azlin haks z oldu u ancak daval ile dava d fl flirket aras ndaki uyuflmazl n sulh ile neticelenmesi nedeniyle davac n n USD talep edebilece i gerekçe gösterilerek USD as l alacak ve USD ifllemifl faiz yönünden itiraz n iptaline 200 USD tutar ndaki icra inkar tazminat n n tahsiline karar verilmifl; hüküm, her iki tarafça temyiz edilmifltir.

5 Yarg tay Kararlar Dosyadaki yaz lara, karar n dayand delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamas na göre taraflar n/sair/temyiz itirazlar n n reddi gerekir. 2- Her ne kadar taraflar aras nda düzenlenen tarihli sözleflmenin ikinci maddesinde "karfl tarafa verilen süre içerisinde sulh anlaflmas yap l r ise USD, dava aç ld takdirde avukata USD ödenece i öngörülmüfl ise de ayn sözleflmenin 5. maddesinde de "müvekkilin bu sözleflmeden sonra dosyas n geri almas, avukat n r zas olmadan davan n veya alaca n takibinden k smen veya tamamen vazgeçmesi karfl taraf ile sulh olmas veya karfl taraf ibra etmesi veya hakl sebep yok iken avukat azletmesi gibi iflin takip ve sonuçland r lmas n her ne suretle olursa olsun engelledi i durumlarda avukat sözleflmeyi bozabilir. Bu durumda sözleflmede belirtilen ücretin tamam ödenir" yaz l d r. Avukatl k yasas n n 174/2 maddesinde de avukat n haks z olarak azli halinde ücretin tamam na hak kazanaca öngörülmüfltür. Davac avukat n haks z olarak azledildi i mahkemenin de kabulündedir. Bu durumda mahkemece, az yukar da aç klanan sözleflme hükmü ve yasal düzenleme karfl s nda davac avukat n sözleflmede öngörülen 5000 USD nin tamam - na hak kazand gözetilmeden yaz l flekilde hüküm kurulmas do ru bulunmam flt r. Bozmay gerektirir. 3- Davac daval ya karfl icra takibinde bulunurken her ne kadar yabanc para cinsinden talepte bulunmufl ise de davac yarar na icra inkâr tazminat na hükmedilirken yabanc para cinsinden de il, bu paran n icra takip tarihindeki TL. karfl l n n % 40 oran na tekabül eden miktar - na hükmedilmesi gerekir. Bu hususun gözetilmemifl olmas do ru de ildir. Bozmay gerektirir. 4- Davac, daval ya karfl stanbul 12. cra Müdürlü ü nün 2003/12238 esas say l dosyas ile takipte bulunurken as l alacak ve ifllemifl faiz miktar na tekrar faiz iflleterek talepte bulunmufltur. BK. 104/son maddesi hükmünce faize tekrar faiz yürütülemez. Bu hususun göz ard edilerek yaz l flekilde karar verilmesi usul ve yasaya ayk r olup bozmay gerektirir. SONUÇ: Yukar da birinci bentte belirtilen nedenlerle taraflar n di er temyiz itirazlar n n reddine, temyiz olunan karar n ikinci bentte belirtilen nedenle davac yarar na, üçüncü ve dördüncü bentte aç klanan nedenlerle de daval yarar na BOZULMASINA, peflin harc n istek halinde taraflara iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

6 2288 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/528 K: 2006/5252 T: AVUKATIN AZL HAKLI AZ L HAKSIZ AZ L AVUKATIN HAKLARI (Avukatl k K. m. 164, 174) Özet: Avukat n haks z olarak azli halinde ücretin tamam azil edilen avukata verilir. Avukat kusur veya ihmalinden dolay azledilmifl ise, yani azil hakl ise avukatl k ücreti ödenmez. Ancak; hakl olarak azledildi i halde, azle yol açan davran fl müvekkili aleyhine sonuç do urmayan ve azle neden olan davran - fl yla müvekkiline zarar vermeyen avukat n azil tarihine kadar sarf etti i mek ve mesaisine karfl l k olarak adalete uygun bir avukatl k ücretine hak kazanmas gerekir. (Yarg tay Hukuk Genel Kurulu nun da görüflü ayn do rultudad r. Taraflar aras ndaki alacak davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n k smen kabulüne k smen reddine yönelik olarak verilen hükmün taraflar avukat taraf ndan duruflmal olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere ça r ka d gönderilmiflti. Belli günde davac MT ile daval B'nin gelmifl olmalar yla duruflmaya bafllan lm fl ve haz r bulunanlar n sözlü aç klamalar dinlenildikten sonra karar için baflka güne b rak lm flt. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde oldu- u saptanarak dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü. Davac, daval n n ktisat Bankas ndaki hesab nda bulunan paran n, tarihinde bilgisi d fl nda kesilmesi nedeni ile YTL. nin dava yolu ile geri al nmas nda, tarihli vekaletle Avukatl n yapt n, dava dosyas nda yarg lamaya devam edip bilirkifli raporu al nd ktan sonra tarihinde azledildi ini, 2/ tarihli ücret sözleflmesi gere ince kararlaflt r lan ücret tutar YTL. nin KDV. si ile birlikte azil tarihinden itibaren ödetilmesini istemifltir. Daval, ktisat Bankas n n fona devredilip, mevduat na trilyonluk aniden el konulmas nedeni ile zor durumda kald ndan ve davac n n yaz l taahhütleri gözetilerek tecrübesizli inden yararlan larak davac avu-

7 Yarg tay Kararlar 2289 kat ile yap lan geçersiz taahhütnamede belirtilen davan n sonuçland r l p ve güveninin sars ld n savunarak, davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, YTL. nin yasal faizi ile daval dan tahsiline, fazla talebin reddine karar verilmifl; hüküm davac ve daval taraf ndan temyiz edilmifltir. 1- Dosyadaki yaz lara, karar n dayand yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle takdirinde bir isabetsizlik bulunmamas na göre, daval n n afla daki bendin kapsam d fl nda kalan temyiz itirazlar n n reddi gerekir. 2- Davac ile daval aras nda imzalanan tarihli ücret sözleflmesinde; iflin konusunun, daval B'nin iktisat -bankas mevduat hesab ndan tarihinde kesilen TL. nin bankadan geri al nmas oldu u aç klanm fl, prosedür olarak da, ihtarname çekilmesi, ihtiyati haciz karar al nmas, normal icra takibi yap l p, banka borca itiraz ederse itiraz n iptali ya da kald r lmas davas aç larak dava sonunda tahsilat n sa lanaca, TL. nin % 5'i ile, inkar tazminat ve tahsil tarihine kadar iflleyecek faizden % 5'nin vekalet ücreti olarak ödenece inin kararlaflt r ld anlafl lmaktad r. Bu duruma göre, sözleflme, yap ld tarihte yürürlükte bulunan Avukatl k Kanunu nun 163. maddesine göre baflar ya göre de iflme flart n içermedi inden geçersizdir. Yine, davac avukat n imzas n tafl yan prosedür bafll kl belgede de, izlenecek yol aç kland ktan sonra, duruflma günlerinin k sa aral klarla al n p, davan n erken bitirilmesi konusunda avukat n özel bir gayret gösterece i, bu suretle yarg laman n 2002 flubat-mart aylar nda bitirilip, paran n tahsilinin sa lanaca, bu sürece Yarg tay aflamas n n da dahil oldu u bildirilmifltir. Dosyadaki bilgi' ve belgelerden, davac n n daval avukat olarak banka aleyhine tarihinde icra takibi yapt, dava d fl banka taraf ndan daval aleyhine aç lan menfi tespit davas nda da, daval y avukat olarak temsil etti i ve yarg lama sonuçlanmadan tarihinde vekâletten azledildi i anlafl lmaktad r. Mahkemece; ücret sözleflmesi kapsam ndaki ifller nedeni ile yap lan azlin hakl oldu u ancak, menfi tespit davas ndaki davac -avukat n hizmetinin ücret sözleflmesinin kapsam d fl nda -olup, sözleflme düzenlenirken taraflar n öngöremedikleri bir ifl görme niteli inde bulundu u, bu nedenle Avukatl k Kanunu nun 164. maddesine göre, davan n de eri üzeriden % 5 vekâlet ücretine karar verilmesi gerekti ine iliflkin, tarihli bilirkifli kurulu görüflü esas al narak karar verilmifltir. Taraflar aras ndaki sözleflme ve avukat imzal belge içeri inden, davac avukat n sözleflme konusu alacak bak m ndan sonuç borcu alt na girdi i yani, daval hesab ndan el konulan mebla n geri al nmas n n dava yolu ile sa lanaca n n kararlaflt r ld, bu davan n icra takibi ya da itiraz n iptali davas ile s n rl tutulmad kabul edilmelidir. Yani yap lan takibe itiraz edilmesi halinde aç lacak itiraz n iptali davas ile itiraz edilmemesi halinde aç lan menfi tespit davas n n her ikisi de ayn sonuca yöneliktir. Bu durumda, davac taraf n-

8 2290 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 dan, daval n n avukat olarak temsil edildi i menfi tespit davas n nda, ücret sözleflmesinin kapsam içinde oldu u kabul edilmelidir. Ücret sözleflmesi ile eki avukat imzal belgeye göre, baflar l sonucun taahhüt edilen sürede sonuçland r lamam fl yani, paran n tahsilinin sa lanamam fl olmas, azlin hakl oldu unu göstermektedir. Asl nda mahkemenin de kabulü bu yöndedir. Avukatl k kanununun 174. maddesine göre, avukat n haks z olarak azli halinde ücretin tamam azil edilen vekile verilir ancak, avukat kusur veya ihmalinden dolay azledilmifl ise, yani azil hakl ise avukatl k ücretinin ödenmesi gerekmez. HGK. n n gün 87/3-188 esas 87/657 karar say l ilam nda da aç kland gibi, hakl olarak azledildi i halde, azle yol açan davran fl n n daval aleyhine herhangi bir sonuç do urmayan ve azle neden olan davran fl ifl sahibine zarar vermeyen avukat n, azil tarihine kadar sarf etti i emek ve mesaisine karfl l k adalete uygun bir avukatl k ücretinin ödenmesi hakkaniyet gere i olarak kabul edilmelidir. Mahkemece, davac avukat n azil tarihine kadarki emek ve mesaisi ile yap lan iflin önemi ve iflin bulundu u aflama göz önünde bulundurularak, hakkaniyete uygun olarak takdir edilecek uygun bir miktar n davac ücreti olarak daval dan tahsiline karar verilmelidir. Yanl fl de erlendirme ile yaz l flekilde karar verilmesi usul ve yasaya ayk r olup, bozmay gerektirir. 3- Kabule göre, ücret sözleflmesinde Tl. nin banka taraf ndan ödenmifl olmas nedeni -ile, bu miktar için avukatl k ücretinin al nmayaca kabul edildi i halde, bu miktar da dahil olmak üzere vekalet ücretine karar verilmesi de usul ve yasaya ayk r olup bozma nedenidir. SONUÇ: 1. bent gere i davac ve daval n n di er temyiz itirazlar n n reddine, 2. ve 3. bent gere i karar n BOZULMASINA, peflin harc n istek halinde iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

9 Yarg tay Kararlar 2291 YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2005/406 K: 2004/6940 T: EVL L K B RL NDE ED N LEN MALLAR EfiLER N KATKI PAYI KATKI PAYINDAN DO AN G DER M STEM Özet: Davac, daval ile birlikte çal flarak evlilik birli i içerisinde edinilen tafl nmazlardaki katk pay nedeniyle tazminat istemifltir. Bu durumda yap lacak ifl; dava konusu tafl nmazlar n al nd tarihlerdeki de erinin saptanmas, daval kocan n evi geçindirmekle de yükümlü oldu unun dikkate al nmas ve bu oranlar n tafl nmazlar n dava tarihindeki de erine uygulanmas suretiyle belirlenecek miktar n tazminat olarak hüküm alt na al nmas d r. (*) Taraflar aras ndaki tazminat davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n k smen kabulüne ve k smen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukat nca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gere i konuflulup düflünüldü. Davac, daval ile 1980 y l nda evlendiklerini Almanya'da yaflad klar - n, 1999 y l nda boflanma davas açt n, evlilik birli i süresinde kendisinin de çeflitli ifllerde çal flt n birlikte kazan lan paralarla Türkiye'de çeflitli tafl nmazlar edindiklerini, güvene dayal olarak tapu kay tlar n n daval ad na düzenlendi ini, al nan tafl nmazlar n n yar hissesinin kendisine ait oldu unu ileri sürerek TL nin faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemifltir. Daval, davac n n katk s bulunmad n savunarak davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, tafl nmazlar n sürüm de erlerinin yar s olan TL. üzerinden davan n k smen kabulüne karar verilmifl; hüküm, davac ve daval taraf ndan temyiz edilmifltir. 1- Dosyadaki yaz lara, karar n dayand delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamas na göre davac n n ve daval n n afla daki bentlerin kapsam d fl nda kalan sair temyiz itirazlar n n reddi gerekir.

10 2292 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l Davac, daval ile birlikte çal flarak evlilik birli i içerisinde edinilen tafl nmazlardaki katk pay n n oldu unu bunun karfl l olan tazminat n ödetilmesini istemifltir. Dosyaya sunulan belgelerden davac n n da çeflitli ifllerde çal flmak suretiyle gelir elde etti i anlafl lmaktad r. Bu durumda mahkemece yap lacak ifl dava konusu tafl nmazlar n sat n al nd tarihlerdeki de erlerinin belirlenmesi, taraflar n gelirleri, ekonomik ve sosyal durumlar daval kocan n evi geçindirmekle de yükümlü olmas gözetilerek edinilen maldaki katk oranlar n n saptanmas, bu oran n tafl nmazlar n dava tarihindeki de erine uygulanmas suretiyle bulunacak miktar n tazminat olarak ödetilmesine hükmetmekten ibarettir. Eksik inceleme ve yanl fl de erlendirme sonucu yaz l flekilde hüküm kurulmas usul ve yasaya ayk r olup bozmay gerektirir. 3- Mahkemece al nan bilirkifli raporlar na göre belirlenen tafl nmaz de erlerine göre davac pay na düflen miktar orana göre TL. oldu u halde nas l hesapland aç klanmadan TL. ye karar verilmesi de kabul flekli bak m ndan yanl fl olup bozma nedenidir. SONUÇ: Yukar da birinci bentte aç klanan nedenlerle taraflar n di er temyiz itirazlar n n reddine, ikinci bent gere ince daval üçüncü bent gere ince davac yarar na BOZULMASINA, peflin harc n istek halinde iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4087 K: 2006/7576 T: ARSA N TEL NDE TAfiINMAZIN K RA SÖZLEfiMES NE UYGULANACAK YASA Özet: Kiralanan yer arsa vasf nda tafl nmaz olup üzerinde tamamlanmam fl inflaat bulunmaktad r. Bu nedenle taraflar aras ndaki kira sözleflmesine 6570 say l Yasa de- il, Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanmas gerekir. Tararlar aras ndaki muarazan n meni davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n k smen kabulüne k smen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde daval avukat nca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gere i konuflulup düflünüldü.

11 Yarg tay Kararlar 2293 Davac, daval kayy m taraf ndan idare edilen tafl nmaz n 300 m2 lik inflaat dahil k sm n, tarihli 1 y l süreli sözleflme ile kiralad n, sözleflme gere ince süre bitiminden 1 ay önce feshi ihbar yap lmad için sözleflmenin yenilenerek devam etti ini, daval n n tarihli yaz ile kaçak yap laflman n önlenmesi gerekçesiyle sözleflmenin feshedildi inin bildirildi ini, oysa kira sözleflmesinin geçerlili inin korudu unu ileri sürerek daval yanca yap lan müdahalenin önlenmesi, zilyetli inin korunmas ve bu flekilde yarat lan muarazan n menine karar verilmesini istemifltir. Daval kayy m, davac n n kullan m nda bulunan natamam inflaat n, çat s n n örtülmek ve denize bakan cephesinin kamufle edilmek suretiyle tamamland n, davac n n inflaat izni almadan kaçak yap yapt n, sözleflme gere ince sabit yap yap lmas n n mümkün olmad n, kamu menfaati gere i sözleflmenin feshedildi ini savunarak davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, tafl nmaz n 6570 Say l Yasaya tabi oldu u ve sözleflmenin kendili inden bir y l uzamas nedeniyle davac n n kirac l k s fat n n devam etti i gerekçesiyle davan n kabulüne karar verilmifl; hüküm, daval kayy m taraf ndan temyiz edilmifltir. Taraflar aras nda düzenlenen bafllang ç tarihli ve bir y l süreli kira sözleflmesi ile daval kayy m taraf ndan idare edilen 35 parsel say l arsa vasf ndaki tafl nmaz n üzerindeki natamam inflaat ile birlikte ve natamam inflaat olarak kullan lmak; üzere davac ya kiraland hususu ihtilafs zd r. Tafl nmaz kira sözleflmesinde arsa olarak tan mlanm fl olup üzerinde bulunan natamam inflaat n sözleflmenin özel flartlar bafll kl k sm n n 6. maddesinde yaz l kirac kiralanan yeri teslim tutana nda belirtilen flekliyle kullanmak mecburiyetindedir. Kirac kiralanan yer üzerinde hiçbir suretle sabit tesis yapamaz. Ancak ilgili kamu kurulufllar ndan izin almak kayd yla temelsiz geçici iflyeri ve tesisler yapabilir. Bu tesisler kira süresi sonunda kald r larak tafl nmaz mal teslim al nd flekliyle kayy ma teslim edilir, hükmüne ayk r olarak tamamlanmas, tafl nmaz n niteli ini de ifltirmez. Mahkeme kabulünün aksine, kira sözleflmesinin mahiyeti itibariyle olayda 6570 Say l Yasan n uygulanma olana bulunmamaktad r. Yukar da aç klanan hususlar gözetilerek davan n reddine karar verilmesi gerekirken, yaz l düflünceyle kabulüne karar verilmifl olmas usul ve yasaya ayk r d r. Bozmay gerektirir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle temyiz olunan hükmün daval yarar na BOZULMASINA, peflin harc n istek halinde iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

12 2294 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/8001 K: 2006/10277 T: T RAZIN PTAL DAVASI BORÇLU LEH NE HÜKMED LECEK TAZM NATIN KOfiULLARI KÖTÜ N YET ( K m. 67) Özet: tiraz n iptali davas n n reddi halinde, talep eden borçlu lehine tazminata hüküm verilebilmesi için, icra takibinin haks zl - yan nda, ayr ca kötüniyetli oldu unun da kan tlanmas gerekir. Taraflar aras ndaki itiraz n iptali davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac avukat nca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gere i konuflulup düflünüldü. Davac, daval n n ödemedi i su borcu için bafllatt icra takibine itiraz etti ini bildirip, daval n n takibe itiraz n n iptali ile % 40 icra inkar tazminat istemifltir. Daval davan n reddini dilemifltir. Mahkemece davac n n davas n n reddine, As l alacak üzerinden % 40 kötü niyet tazminat n n davac dan al narak daval ya verilmesine karar verilmifl; hüküm, davac taraf ndan temyiz edilmifltir. 1- Dosyadaki yaz lara, karar n dayand delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamas na göre davac n n sair temyiz itirazlar n n reddi gerekir. 2- K. in 67. maddesi uyar nca aç lan itiraz n iptali davas n n reddi halinde, talep eden borçlu lehine tazminata hüküm verilebilmesi için, icra takibinin haks zl yan nda alacakl n n ayr ca kötü niyetli oldu unun da sübuta ermifl olmas zorunludur. Davac n n daval aleyhine yapt icra takibinde kötü niyetli oldu u sübuta ermemifltir. Alacakl n n alaca n kan tlayamam fl olmas kötü niyetin varl için yeterli kabul edilemez. O nedenle Mahkemece yasal koflullar gerçekleflmedi i halde, yaz l gerekçe ile davac n n % 40 kötü niyet tazminat na mahkûm edilmesi usul ve kanuna ayk r olup, bozma nedenidir. Ne var ki bu yanl fll n giderilmesi yeniden yarg lama yap lmas n gerektirmedi inden hükmün düzeltilerek onanmas HUMK un 436/7. maddesi hüküm gere idir.

13 Yarg tay Kararlar 2295 SONUÇ: Yukar da 1. bentte belirtilen nedenle davac n n di er temyiz itirazlar n n reddine, 2. bentte belirtilen nedenle temyiz oluna karar n (1) nolu bendin 4. sat r nda yap lan yarg lama sözcüklerinden sonraki cümle ve sözcüklerin ç kart larak yerine yasal koflullar oluflmad ndan icra inkar tazminat talebinin reddine cümlesinin yaz lmas na, mahkeme karar n n düzeltilmifl bu flekliyle ONANMASINA, peflin harc n istek halinde iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/12143 K: 2003/1022 T: 03.02.2003 TELLALLIK SÖZLEfiMES NDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü (BK m. 161/son) Özet: Tellall k sözleflmesinden cay lmas halinde vazgeçen al c n

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/13932 K: 2003/2014 T: 27.2.2003 KATMA DE ER VERG S NE TAB K RA filemler VERG YÜKÜMLÜSÜ (3065 SK m l, 3/f, 8, 9) Özet: Katma De er Vergisine tabi kiralama ifllemlerinde

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES 2226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/1913 K: 2005/2338 T: 08.03.2005 KAT MÜLK YET HUKUKU B RDEN ÇOK PARSEL ÜZER NDE KURULU S TELER

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2752 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11496 K: 2006/11948 T: 20.11.2006 T CARET HUKUKU KASKO S GORTA S GORTA fi RKET N N RÜCU

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/13591 K: 2007/452 T: 21.01.2007 AD ORTAKLIK FES H VE TASF YE ARASINDAK AYIRIM TASF YEDE ZLENECEK YÖNTEM TASF YEDE MAHKEMEN N filev (BK m. 539)

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES 2326 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/22521 K: 2003/26613 T: 29.12.2003 TAfiINMAZ HUKUKU ECR M S L ÖDENMES N ÇEREN LAMIN NFAZI KES NLEfiME KOfiULU Özet:

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2004/2804 K: 2004/12066 T: 06.12.2004 MENF TESP T DAVASI ALACAKLI YARARINA TAZM NATIN KOfiULU ( K m. 72/4) Özet: Menfi tespit davas nda alacakl yarar na tazminata hükmolunmas

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/12919 K: 2006/13384 T: 18.12.2006 S GORTA HUKUKU S GORTA fi RKET N N TEMERRÜDÜ KUSUR RAPORLARI ARASINDA ÇEL fik GARANT FONU VE S GORTACININ SORUMLULU

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2004/12861 K: 2004/13674 T: 9.12.2004 PAYDAfiLARIN HAKLARI ECR M S L KÖTÜN YETL Z LYET ZARARIN TÜMÜNDEN SORUMLULUK (TMK m. 2, 693, 993, 995) Özet:

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 378 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2002/6240 K: 2002/11024 T: 28.11.2002 ÖZEL S GORTA HUKUKU ZORUNLU TRAF K S GORTASI MAL K OLMAYAN

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2004/22912 K: 2005/13742 T: 18.04.2005 fiç N N ÜCRETS Z ZNE ÇIKARILMASI H ZMET AKD N N FESHED LM fi SAYILMASI DURUMU Özet: Yarg tay n kararl l k kazanm fl olan uygulamas na göre, ücretsiz izin hizmet

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/3851 K: 2004/12047 T: 21.10.2004 VAROLMAYAN BORÇ Ç N CRA TAK B YAPILMASI K fi L K HAKLARINA SALDIRI MANEV G DER M Özet: Borcun tamam n n ödenmesine karfl n, borçluya ve

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/8955 K: 2004/3556 T: 5.4.2004 UZAMIfi CEZA ZAMANAfiIMI S GORTACININ SORUMLULU U* (2918 S KTK m. 109) Özet: Trafik Yasas n n 109. maddesine dayan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/3278 K: 2004/12563 T: 20.12.2004 TAfiIYICININ SORUMLULU UNUN SINIRI GASP NEDEN YLE ZAY OLAN EfiYA (TTK. m. 781/1) YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Tafl y c kendi

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DA RES

YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2006/11107 K: 2007/6531 T: 17.04.2007 CRA HUKUKU ST HKAK DD ASI DAVA AÇMA SÜRES HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE* ( K m. 99, 7201 SK) Özet: Alacakl ya 7201 Say

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11732 K: 2005/10673 T: 08.11.2005 DAVADA HUSUMET MADD HATA TEMS LC DE YANILMA* Özet: Maddi hata olarak de erlendirilebilmesi mümkün bir sözcük

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARG1TAY 7. HUKUK DA RES E: 2005/1933 K: 2005/1890 T: 7.6.2005 TAVZ H YOLUYLA LER SÜRÜLEB LECEK STEMLER HÜKMÜN ÖZÜNÜ VE ÇER N DE fit RECEK N TEL KTE TAVZ H STENEMEYECE ( HUMK

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2015-2016 Tarife, 21 Aralık 2015 Tarihli ve 29569 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Barolar

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

İSTANBUL... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA

İSTANBUL... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA İSTANBUL... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA 25.03.2011 DOSYA NO : 2010/ E. DAVALI VEKİLİ DAVACI VEKİLİ :. : Av. Ahmet AYDIN Adres Antette :.. Finansal Kiralama Anonim Şirketi : Av.. Şişli

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/5772 K: 2005/5610 T: 30.05.2005 TAfiIYANIN GEC KMEDEN DO AN SORUMLULU U ZARAR KOfiULU CMR KURALLARI (TTK m. 780) Özet: CMR Konvansiyonu kurallar na göre; gecikmenin zarara

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/2935 K: 2005/4671 T: 25.04.2005 MZALARIN BA IMSIZLI I LKES KAMB YO SENED (TTK m. 589) Özet: Bir kambiyo senedinde, herhangi bir sebeple geçersiz

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/4592 K: 2006/4528 T: 24.04.2006 S GORTACININ TEMERRÜDÜ ZORUNLU MAL MESUL YET VE HT YAR MAL MESUL YET S GORTASI AYIRIMI Özet: Zorunlu mali mesuliyet sigortas nda, sigortac

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 1. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2004/432 K: 2004/2485 T: 08.03.2004 YÖNET C N N TEMS L YETK S KAT MAL K OLMAYAN YÖNET C N N DAVA AÇAB LME OLANA I Özet: Kat malikleri kurulunca kendisine temsil yetkisi verilmeyen

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2005/9-753 KARAR NO: 2005/12 KARAR TAR H : 02.02.2005 KARAR ÖZET : Türk Tabipler Birli i taraf ndan

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 9. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/2443 K: 2005/33321 T: 13.10.2005 BANKA HESABINA YAPILAN ÜCRET ÖDEMES FAZLA ÇALIfiMANIN KANITLANMASI (4857 SK m. 32, 41) KARARLARI Özet: Davac ya ait ücret bordrolar nda imza bulunmad ndan bu bordrolar

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES

YARGITAY 4. HUKUK DA RES YARGITAY 4. HUKUK DA RES YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/7007 K: 2005/552 T: 31.1.2005 ARAÇ K RALAMASI HAKSIZ EYLEM K RALAMA fi RKET N N SORUMLULU U* (2918 SK m. 3, 85/1) Özet: Dört günlü üne kiralanm

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU YARGITAY KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2614 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E : 2006/9-374 K : 2006/382 T : 1 4. 0 6. 2 0 0 6 fi HUKUKU FAZLA ÇALIfiMA

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2004/8501 K: 2004/24275 T: 27.10.2004 fi HUKUKU ESNAF KAVRAMI K RA GEL R fi KANUNUNA TAB fi YER KAVRAMI (1475 SY m. 5; 507 SY m. 2) Özet: Taksi iflleten davac n n kira geliri

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2000/9328 K: 2005/9264 T: 24.11.2000 F NANSAL K RACI DAVADA HUSUMET KANUN REH N HAKKI Özet: Gemi üzerine uygulanan ihtiyati tedbirin kald r lmas için dosyaya teminat mektubu

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE A HM KARARLARI AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE TÜRK YE YE KARfiI TÜKET C B L NC N GEL fit RME DERNE DAVASI Dilekçe No: 38891/03 KARAR Strazburg 27 fiubat 2007 Türkiye ye karfl Tüketici Bilincini

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

* KURGU SONUÇU OLUŞTURULMUŞ "CD" DELİLİ HÜKME ESAS ALINMAZ

* KURGU SONUÇU OLUŞTURULMUŞ CD DELİLİ HÜKME ESAS ALINMAZ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2011/2-703 Karar : 2012/70 Tarih : 15.02.2012 * BOŞANMA * KUSUR TESPİTİ * USULSÜZ OLARAK YARATILAN DELİL * KURGU SONUÇU OLUŞTURULMUŞ "CD" DELİLİ HÜKME ESAS ALINMAZ Özet:

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2308 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2006/3657 K: 2007/6808 T: 03.05.2007 S GORTA HUKUKU KASKO S GORTASI TAM HASAR filem PERT OLAN

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/3922 KARAR NO : 2001/7383 KARAR TARÝHÝ : 30.04.2001 HUKUK KARAR ÖZETÝ : TEÞMÝL Davalýya ait Basýn iþkoluna giren iþyeri için teþmil kararý, 21.12.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES 2766 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/20991 K: 2005/23708 T: 01.12.2005 FA Z HUKUKU LAMLI TAK PTE FA Z KARARDA FA Z BAfiLANGICININ

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DA RES

YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2007/20172 K: 2007/19331 T: 30.10.2007 fi HUKUKU H ZMET TESP T DAVASI HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE SÜREDEN SONRA VER LEN fie G R fi B LD RGES MADD HATAYA DAYALI

Detaylı