İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri"

Transkript

1 İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın Kısa Tarihçesi

2 Sunu Der gi mi zin Tem muz-ağus tos 96 sayı sıy la ve bu kez za ma nın da mer ha ba. Der gi mi zin pe ri yo dun da ki dü zen siz lik ve ak sa ma la ra ar tık bir son ver me ka rar lı lığın da yız. * * * Zin dan lar, Sı nıf Mü ca de le si ve Devrim ci Ta vır baş lık lı ya zı, fa şist dik ta törlü ğün Ba tı da yal nız ca dev rim ci ha re ke ti de ğil, fa kat onun ön der li ğin de ge liş ti ri len dev rim ci ve de mok ra tik kit le ha re ke ti ni ez me ye ve kit le sel tu tuk la ma la ra yö nel diği bir sü reç te ya zıl dı. Ge rek bu sal dı rı lar so nu cu tut sak dü şen ya da dü şe cek olan, zin dan de ne yi mi ol ma yan dev rim ci le re, ge rek se de şu an zin dan da bu lu nan ve dev le tin psi ko lo jik fi ili te rör le tes lim al mak is te di ği tut sak la ra ön bil gi ler sun mak, birik miş de ne yim le ri ak tar mak ama cıy la ka le me alın dı. Zin dan de ne yi mi bu lun mayan her bir dev rim ci nin alan ı, so run la rı nı, kar şı la şa ca ğı sal dı rı ve tu zak lar ile bun lar kar şı sın da ge liş ti ril me si ge re ken ve ge lişti re bi le cek mü ca de le le ri ta nı ma sı, bil me si açı sın dan ya rar lı ola ca ğı nı umu yo ruz. * * * Kad ro la rın Eği ti mi ve Ha zır lan ması nda te orik-po li tik eği ti min gün cel öne mi ve bu açı dan Par ti de ki ek sik lik ler or ta ya ko nu yor. Mark sist le ni nist ko mü nist ler, bir lik dev ri mi ve par ti nin oluş tu rul ma sı süre cin de yük sek bir dev rim ci ira de or ta ya koy du lar, he men her alan da ye ni bir tar zı ya ka la ma ya ça lış tı lar ve bun da ge nel olarak ba şa rı lı ol du lar. Kad ro la rın eği ti mi ve ha zır lan ma sı söz ko nu su ol du ğun da da bu böy le dir. Ama bu, te orik po li tik eği tim alanın da önem li ek sik lik le rin ol ma dı ğı, ye ni tar zın bu cep he de de tü müy le kök sal dığı an la mı na gel mi yor. Par ti nin ge li şi mi nin bu aşa ma sın da, kad ro la rın eği ti mi ve hazır lan ma sı so ru nu üze rin de ne den li duru lur sa ye ri dir. Ya zı nın özel vur gu ye ri de bu ra sı dır. * * * Ser ma ye nin ve fa şist dik ta tör lü ğün yoğun la şan top ye kün sal dı rı la rı kar şı sın da, iş ye ri tem sil ci le ri top lan tı la rı çe şit li il lerde ki Sen di ka Şu be ler Plat form la rı, fabri ka ve iş yer le ri iş çi top lan tı la rı gi bi sı nıf plat form la rı nın iş lev sel ha le ge ti ril me leri önem ta şı yor. Bu plat form lar, fa şiz min ve ser ma ye nin sal dı rı la rı nı püs kürt me nin, sı nı fın iç da ya nış ma sı ve ken di öz ey lem bir li ği ni güç len dir me si nin, sen di ka ağalı ğı ve bü rok ra si si ni aş ma nın, dev rim ci çiz gi de ıs rar lı yü rü me nin önem li araç la rı ha li ne ge ti ri le bi lir ve ge ti ril me li dir. s tanbul Sen di ka Şu be ler Plat for mu bu açı dan de ğer len di ril di, han gi yön de ve na sıl ge lişti ri le bi li ne ce ği nin gün cel so run la rı üze rinde du rul du. Özel lik le ş çi Kon fe ran sı yla da ha da de rin le şen pers pek tifl e ri nin yol gös te ri ci li ğin de, ge li şen bağ la rı na, ar tan

3 de ney le ri ne ve bü yü mek te olan güç le ri ne da ya na rak Par ti nin, fab ri ka ve iş yer le rinde ki ça lış ma la rı nı güç len dir mek ba kı mından, Sen di ka Şu be le ri Plat for mu na da ha ak tif bir şe kil de asıl mak du ru mun da ol duğu bu gün da ha iyi gö rü le bi lir. Esa sen bu plat for mun et kin bir si la ha dö nüş tü rül mesi nin yo lu da bu ra dan ge çi yor. * * * Brük sel den Dub lin e ya zı sı, PKK nin ateş kes ila nı nı ko şul lan dı ran yak la şımla rı ir de li yor Ağus tos 1995 de r landa nın baş ken ti Dub lin de ABD nin göze ti min de ya pı lan Irak Ulu sal Kong re si, Kür dis tan De mok ra tik Par ti si ve Kür dis tan Yurt se ver ler Bir li ği ara sın da ya pı lan ve Tür ki ye nin de göz lem ci ola rak ka tıl dı ğı gö rüş me le rin ar dın dan Gü ney Kür distan da PKK ile KDP ara sın da yo ğun çatış ma lar ya şan dı. 12 Ey lül 1995 de ABD, n gil te re, Tür ki ye tem sil ci le ri nin ya nı sı ra, KDP ve KYB nin ka tıl dı ğı 2. Dub lin do ruğu top lan tı sın da PKK ye bağ lı ge ril la lar la KDP çe te le ri ara sın da ki ça tış ma lar tüm hı zıy la sü rü yor du. PKK ön der li ği nin 15 Ağus tos 1984 atı lı mıy la eş de ğer de gördü ğü bu ye ni sa vaş, güç le rin ye ni bir dizi li şi ne ve PKK ön der li ği nin en azın dan ara lık 1994 den iti ba ren iz le di ği çiz gi de bir dö nü şe işa ret edi yor du. Ey lül-ekim 1995 te ka le me alı nan ve da ha son raki ay lar da çe şit li ek ler le ge niş le ti len yazı da, PKK nin ön der lik et ti ği Kürt ulu sal ha re ke ti nin söz ko nu su dö nem de ki po liti ka sı nın ev ri mi ve bu nun si ya sal an la mı de ğer len di ri li yor. Ateş kes ilanı ve sonrası geliş meler bun ları doğ ruladı. PKK nin ateş kes ilanı nı koşul lan dıran temel yak laşım larını sor gulaması nedeniy le, daha ön ce hazır lanan, an cak zamanın da yayım lanamayan yazıyı gecikerek de ol sa yayım lamayı uy gun bul duk. Ve bu sayımız da ay rıca kısa bir özet çeviriye de yer veriyoruz. Alın tılar hür dün ya nın tem sil cisi Fran sa nın terörü al tın da Cezayir de yaşanan vah şeti ve em per yaliz min ger çek yüzünü or taya koyuyor. Pat rick Kes sel in bu yazısı sömürgeci bas kı koşul ların da yaşayan halk ların uğ radık ları bas kıların or tak lığına da bir örnek teş kil ediyor. Cezayir i okur ken, Kürdis tan ı yaşıyor sunuz san ki! Yarar lı olacağını umuyoruz. Bu sayımız zamanın da hazır lan dığı hal de sahip değişik liği nedeniy le biraz gecik ti. Dev let kay nak lı bu en geli aşarak iş te yine bir lik teyiz. Önümüz deki sayıda görüş mek üzere.

4 Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Dün ya nın her ya nın da ol du ğu gi bi Türki ye ve Ku zey Kür dis tan da da, zin dan lar, bur ju va zi nin en önem li sal dı rı mer kez lerin den bi ri dir. Bur ju va zi, eko no mik-toplum sal sis tem ve ya pı sı nın bir so nu cu ola rak mil yon lar ca suç lu üre tir. Bun la rın bir kıs mı, ad li suç lu ola rak ta nım la dı ğımız ki şi ler den olu şur. Ci na yet, hır sız lık, ır za geç me, uyuş tu ru cu, ya ra la ma vb. suç lar dan tu tuk lu dur lar. Bu ki şi ler ve davra nış lar ka pi ta liz min ya rat tı ğı top lum sal coğ raf ya nın ürü nü dür, ora da ye ti şir ler. Bu gün Ame ri ka zin dan la rın da bir mil yon mah kum ol ma sı ge liş miş ve uy gar Ameri ka nın na sıl bir in san mal ze me si ve toplum sal do ku üret ti ği ne çar pı cı bir ör nek tir. Bur ju va zi için mah pus ta ki in san, ki şi li ği ezil me si, dev le tin ya sa la rı nı çiğ ne di ği ne bin piş man edil me si ve ira de si nin, ruh sal dün ya sı nın kor ku nun yön len di re ce ği bir şek le so kul ma sı ge re ken ki şi dir. Bu, tam bir kö le leş tir me ve hay va ni leş tir me po li tika sı dır. Tür ki ye ve Ku zey Kür dis tan ger çeği ele alın dı ğın da da ay nı ol gu lar la, ay nı so nuç lar la kar şı la şı rız. Yüz ler ce zin da na sa hip fa şist dev let, dur mak sı zın ye ni le ri ni yap mak ta dır. İk ti sa di dü zen ve onun ifade si olan top lum sal ol gu lar bir suç lu üretim ma ki na sı ro lü nü oy na dı ğın dan Türk bur ju va zi si nin zin dan la rı -ge nel af ve infaz ya sa la rıy la ve ri len bir-iki yıl lık mo la la rı bir ya na ko yar sak- her dö nem on bin ler ce ad li hü küm lüy le ve de sö mü rü dü ze ni ne ve fa şist re ji me kar şı mü ca de le de tut sak dü şen bin ler ce ko mü nist ve dev rim ciy le tıka-ba sa do lu dur. Bu on bin le rin ve bin le rin ya nı sı ra, bun la rın yüz bin ler ce ki şi ye ulaşan ai le le ri de zin dan ya şa mı nın so nuç-

5 Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır la rın dan cid di bi çim de et ki le nir ler, hat ta bu nun de rin iz le ri ni ta şır lar. Ad li mah kum lar için mah pus ha ne, esas ta bir tü ke niş sü re ci dir. Ya tı la cak yılla ra da ir bi tip tü ken mez he sap lar, has ret, ma li im kan sız lık lar, gi de rek sey rek le şen mek tup ve zi ya ret ler, hiç bir üret ken li ğe, ama ca bağ lan ma dı ğı için bir bi ri nin bas kısı olan tek dü ze ve geç mek bil me yen günler, mah ku mun ruh sal dün ya sın da, si nir sis te min de de rin ya ra lar açar. O, ken di sine zin dan da ol du ğu nu ha tır la tan tüm dış un sur lar (sa yım lar, ida ri per so nel, ara malar vb.) bir ya na, sa hip bu lun du ğu psi ko lo ji ne de niy le ken di li ğin den böy le bir at mos fere hap so lur. Piş man lık lar, piş man lık lar dan piş man lık, nef ret, uy sal lık, is yan ar zu su, ka yıt sız lık, yal nız lık duy gu su, kor ku, öf ke ad li mah ku mun bey nin de, yü re ğin de karşıt fır tı na lar ya ra tır. Psi ko pat laş mış vurgu la rı nın kay na ğı tam da bu ruh ha li nin ken di sin den fi liz sü rer. Fa şist dev let, zin dan lar da da tıp kı dışa rı da ol du ğu gi bi, ma li gü ce da ya lı iki ay rı dün ya ya ra tır. Bir yan da pa ra ve ya so kak des te ği ne ya da her iki si ne birden sa hip ağa lar, di ğer yan dan ge niş bir mah kum kit le si. Bi rin ci ler, tür lü ay rıca lık lar ve ra hat lık için dey ken, ikin ci ler key fi bas kı lar, da yak, an gar ya, hor lan ma ve hak la rı nı kul la na ma ma cen de re sin de ezi lir ler. Zin dan, si vil ve as ker bü rok ratlar için iyi bir ge lir kay na ğı dır, ağa lar la el ele ke se le ri ni dol du rur lar. Pa zar alan la rı uyuş tu ru cu ve ku mar dır. Süb yan ko ğuş ları da da hil bu alış kan lık lar yay gın laş tı rı lır, teş vik edi lir. Ağa lar ve ida re zen gin le şirken ge niş mah kum kit le si için ise so nuç, fi zik sel çü rü me, düş kün lük, za val lı laş madır. Zu lü me vi ola rak da ni te le ye bi le ce ğimiz mah pus ha ne ida re le ri için, bu or tam, mah ku mu kont rol al tın da tut ma nın da bir 5 yo lu dur. İs pi yon cu luk me ka niz ma sı ku rula rak tab lo ta mam la nır. Ad li mah kum lar için da yak, kü für, ha ka ret, key fi ya sak lar ne re dey se ka der ha li ne ge ti ril miş tir. Bura da son ola rak mah kum la rın yüz de doksa nı nın ya şam ko şul la rı nın son de re ce kö tü ol du ğu nu vur gu la mak ge re kir. Sağlık, bes len me ve ya şam or ta mı açı sın dan da ya nıl maz şart lar hü küm sü rer. İa şe bede li ola rak be lir le nen çok az mik tar da ki pa ra, ia şe mü dür le ri baş ta ol mak üze re, ce za evi ida re si nin en ka li te siz yi ye cek ler ala rak pa ra nın bir kıs mı nı cep le ri ne doldur ma sıy la iyi ce ko mik le şir. Bir lik ten, ör güt lü mü ca de le den yok sun mah kum kit le si, bir sü rü gi bi ha re ket eder ve her ko yun ken di ba ca ğı nı kur tar ma ya ça lı şır. Oy sa bu, on la rın kur da yem olma la rı na yol açar. Uzun ara lık lar la ya pılan is yan lar tek gün lük bir öf ke pat la ma sı ol ma nın öte si ne geç mez. Çark dön me ye de vam eder. Fa şist dev let tes lim al ma, ben cil leş tirme, çü rüt me ve tüm bu kav ram la rın bir bi leş ke si ol ma an la mın da ıs lah et me po li ti ka sın da, ad li mah kum la rın yüz de sek se ni ni kap sa yan bir ba şa rı ka za nır. İn faz kı lı cı bu nun son ra ki yıl lar da ki si gorta sı ola rak kul la nı lır. Ge ri ye ka lan %20 yi oluş tu ran lar ise gay ri-meş ru ya şam tarzın dan bir baş ka se çe nek le ri ol ma dı ğı için ya sa lar çer çe ve sin de ya şa ma yı ka bul lenmez, fa kat in sa ni özel lik le ri ni tü ket me yönüy le ço ğun luk la ay nı hi za da du rur lar. Fa şist Dik ta tör lük ve Po li tik Tut sak lar Dev le tin zin dan po li ti ka sı nın po li tik tutsak la ra dö nük ama cı da öz ola rak ay nı dır. Yal nız laş tır ma, dev le tin ya sa la rı na uy mama ya piş man et me, çü rüt me, düş künleş tir me ve bir po sa ola rak tes lim al ma.

6 Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır 6 El bet te ko mü nist ve dev rim ci tut sak lar bu ide olo jik-po li tik sal dı rıy la aman sız bir kav ga ya tu tu şur lar. Mu az zam bir ira de ler sa va şı baş lar, sı nıf mü ca de le si en açık ve en sert bi çi miy le sü rer. Bu tıp kı dı şa rı da ol du ğu gi bi sü rek li dir. Po li tik or tam ve güç iliş ki le ri ne gö re al ça lır, yük se lir. Ta rafl ar sa vaş bal ta la rı nı her za man ha zır tu tar lar. Fa şist dik ta tör lük için tüm top lu ma yöne lik sal dı rı lar için de, zin dan da ki tut sak ları tes lim al ma ama cı da ima baş sı ra lar da yer tu tar. Bu da ce za ev le ri nin sı nıf mü cade le si için de ki özel öne mi ni gös te rir. Bu ger çe ğin en so mut ifa de si ola rak, fa şist 12 Ey lül dar be si nin ön gü nün den za ma nımı za uza nan sü reç ye ter li ve ri yi sun makta dır. Bi li ni yor ki, ge ne ral ler he nüz fa şist dar be nin ilan sa ati ni bek le me sü re cindey ken baş ta Ma mak ol mak üze re çe şit li zin dan lar da sal dı rı lar dü zen le me buy ru ğu ver di ler. An ka ra Ma mak tan, İs tan bul Davut pa şa ya uza nan bir di zi as ke ri zin danda ar dı ar dı na sal dı rı lar dü zen len di. Davut pa şa da on beş dev rim ci ya ra lan dı, bi ri ba ca ğı nı yi tir di. Ge ne ral ler dar be sin den son ray sa saldı rı lar sis te ma tik ha le ge ti ril di, Ma mak gi bi tes lim alı nan ki mi zin dan lar ba sın yo luy la teş hir edi le rek, ba zı ör güt li der le ri de da hil dev rim ci le rin fa şiz me tes lim ol du ğu propa gan da sı top lu ma hız la ya yıl dı. Diz ginle rin den bo şan mış fa şist te rör ne de niy le zin dan lar, eşit siz güç le rin bi tip tü ken mez cep he sa va şı ala nı na dö nüş tü. İde olo jik ba kım dan tes lim al ma yı amaç la yan fa şist sal dı rı lar, Kür dis tan da sö mür ge ci le rin Ku zey Kür dis tan po li ti ka sı nın in kar, asi milas yon gi bi ırk çı amaç la rıy la bir leş ti ri le rek, Di yar ba kır zin da nı Türk ırk çı lı ğı kam pı hali ne ge ti ril me ye ça lı şıl dı. Fa şist dik ta tör lü ğün zin dan po li ti ka la rı CIA bağ lan tı lı, özel ko mis yon lar ca be lirlen di. İş ken ce ci ka til ler den, psi ko log lara, te rör uz man la rı ndan ge ne ral le re ve psi ki yat rist le re de ğin de ği şik ke sim ler den halk düş ma nı ki şi ler, bo yun eğ me yen tutsak la rın tes lim alın ma sı için sü rek li ye ni po li ti ka lar üret me ye yö nel di ler. Zin dan la rın ye ri ve mi ma ri si bi le bu na gö re dü zen len di. Bu nun ilk ör ne ği ola rak, 82 yı lın da açı lan Bar tın Özel Tip Ce za evi bir la bo ra tu var ola rak kul la nıl dı. Ko ğuşla rın tü müy le bir bi rin den tec rit edil me si esa sı na gö re dü zen le nen bir mi ma ri yapı ya sa hip böy le si zin dan lar dan son ra, bu kez de her şe ye kar şı ıs lah ol ma yan la rın top la na ca ğı An tep ti pi ye ni mer kez ler inşa edil di. Bu gün kü Es ki şe hir ta but lu ğuyla ay nı mi ma ri ya pı ya sa hip An tep, bir ve dört ki şi lik söz de ko ğuş lar dan oluş tu rul du. Bir cüm ley le be lirt mek ge re kir se bu plan la rın hiç bi ri tut sak la rı tes lim al ma ya yet me di. Zor lu mü ca de le ler, bü yük özve ri ler ve ağır be del ler pa ha sı na da olsa İs tan bul ve Di yar ba kır da, Bar tın ve An tep te, Es ki şe hir ve Ay dın da, Bu ca ve Üm ra ni ye de ka za nan da ima dev rim ci ler ol du. Kuş ku suz bun la rın her bi ri ken di ne öz gü sü reç ler, mü ca de le ler ya şa dı lar. Bura da bel ki ti pik olan bir şe ye dik kat çe ki lebi lir, o da Ma mak ve Di yar ba kır dır. Fa şist cun ta yı ta ki ben ilk iki yıl dev let he ge monya sı nın mut lak ha ki mi yet kur du ğu bu zindan lar dan, Di yar ba kır aya ğa kalk ma yı, öz gür leş me yi, ka zan ma yı ba şa rır ken, esas ağır lı ğı nı Dev-Yol, Kur tu luş ve TDKP gi bi grup la rın oluş tur du ğu Ma mak ta bu ba şa rı la ma dı. Bu dü pe düz il gi li grup la rın po li ti ka la rı nın bir so nu cuy du. Ko mü nist Tut sak ve Zin dan lar İş ken ce ha ne, zin dan ve mah ke me sınıf mü ca de le si nin do lay sız ca sür dü ğü üç alan dır. Ser ma ye nin fa şist dik ta tör lü ğü,

7 Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır 7 ko mü nist ve dev rim ci le ri bu alan lar da yenil gi ye uğ rat mak için ku ral ta nı maz vah şi bir sa vaş yü rü tür. Her ko mü nist, dü şün cele ri nin, ide al le ri nin, de ğer le ri nin sı nav dan geç ti ği, mu ha re be nin en çıp lak, en yoğun laş mış bi çi miy le ya şan dı ğı iş ken ce hane den baş la ya rak sos ya liz min ne fe ri ve bay rak ta rı ol du ğu, kar şı sın da sö mü rü cüle rin, zul me den le rin, soy kı rım cı la rın, ka tiller sü rü sü nün tem sil ci le ri bu lun du ğu ve iki ira de nin, iki sı nı fın, iki ide olo ji nin ça tış tı ğı bi lin ciy le ha re ket eder. Zin dan da ki bir ko mü nis tin ken di si ne der hal sor ma sı ge re ken iki so ru var dır: 1-Ben ki mim ve ne den bu ra da yım? 2-Na sıl bir in san ola rak çık ma lı yım? Bi rin ci so ru ya ya nı tı mız açık tır. Bir ko mü nis tim, par ti safl a rın da ol ma nın onu ru nu ta şı mak ta yım. Sa fı ma açık ve en di şe siz gir dim. Ne is te di ği mi, ni çin savaş tı ğı mı bi li yo rum. Tü müy le gö nül lü ve bi linç li ola rak, ken di me bir dün ya gö rü şü ve bir de ğer ler bü tü nü, kı sa ca sı ye ni bir ya şam tar zı seç tim. Be nim için ta yin edi ci olan şey, ya şı yor ol mak de ğil, na sıl ya şadı ğım dır. Bu açı dan dı şa rı da ya da içe ri de ol mak bir ay rın tı dır. İkin ci so ru ya ve ri le cek ya nıt ye ni bir sı nav sü re cin de ol du ğu muz bi lin ci ni tüm can lı lı ğıy la yan sıt ma lı dır. İk ti dar da bu lunan fa şizm le açık bir sa va şı mın sür dü ğü ko şul lar da çok da ha kes kin hat la rıy la orta ya çık tı ğı gi bi zin dan dan bir kaç şe kil de çı kı la bi lir. a) Ken di ni eğit miş, bi le miş, yet kin leştir miş, bü yük kav ga la ra ve gö rev le re ha zır bir ko mü nist ola rak, b) Tüm yü re ğiy le kav ga ya ha zır, fa kat yıl la rı nı ve ya ay la rı nı iyi, ve rim li de ğer lendi re me miş ola rak, c) İç mü ca de le yi dev rim ci bir tarz da ge liş ti re me di ği için, ge le cek te ki ro lü nü taraf tar ve ya sem pa ti zan çer çe ve sin de sınır lan dır mış bi çim de ve ya ya rı-ni yet li olarak, d) Fa şiz min sal dı rı la rı kar şı sın da, kendi si ne güç ve re cek, ken di si ni ye nil mez kı la cak, dü şün ce ler den, par ti sin den, şehit ler den, bi re yi in san laş tır ma ve öz gürleş ti ren de ğer ler den bes len me yi, ço ğalma yı ba şar mak ye ri ne, bur ju va dü ze nin vi da sı ol ma ya ha zır, ken di ne say gı sı kalma mış, ru hu nu kor ku ya tes lim et miş bir göl ge ola rak, e) Sö mü rü cü le rin, iş ken ce ci le rin, soykı rım cı la rın ce hen ne mi ne il ti hak et miş bir uşak, bir po sa, bir ha in ola rak. Hiç kuş ku yok ki, dört du var dı şı na ta rif edi len ler den han gi si ola rak çı ka ca ğı her ko mü nist bi re yin ken di ira de si nin ürü nü ola cak tır. Bu na et ki eden bir di zi fak tör ola bi lir. An cak bun lar as la ta yin edi ci olamaz. Sı ra la dı ğı mız ve so yut ola rak ger çekle şe bi lir li ği ni ka bul et me miz ge re ken bu ola sı lık la rı bir ya na bı ra kır sak, gö rev ler açı sın dan so run şöy le bir net lik te ko nulma lı dır; bur ju va zi zin dan la rı fa şiz min bir esa ret ve tes lim al ma kam pı ha li ne ge tirmek is ti yor, biz ko mü nist ler ise onu sosya list bir okul ha li ne ge ti re ce ğiz. Sos ya list bir okul; tüm ta vır la rı mı zın, di sip li ni mi zin, iliş ki le ri mi zin, düş le ri mi zin bes len di ği, şe kil len di ği kay nak bu ol malı dır. Bu nun bi rin ci ko şu lu der hal ör güt lenmek tir. Yi ğit ko mü nist Ju lis Fu çik(*) in söyle di ği gi bi iki ko mü nist bi ra ra ya gel di mi he men bir ör güt ku rar ve işe ko yu lur. İkin ci si, düş ma nın ide olo jik sal dı rı la rına ve bu na hiz met eden her tür lü ku şat ma ha re ke ti ne kar şı ke sin bir mü ca de le yü rütmek, yap tı rım la ra uy ma mak.

8 Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır 8 Üçün cü sü, gü nün yir mi dört sa ati ni dev rim için de ğer len dir mek pers pek ti finden kop ma mak, za ma nın ba şı boş bir su gi bi bi zi sü rek le me si ne izin ver me mek, ister tek ba şı mı za hüc re de, is ter se yol daşla rı mız la ya da di ğer dev rim ci ler le ay nı ko ğuş ta ola lım gü nü oku mak, dü şün mek, yaz mak, tar tış mak vb. açı lar dan çok verim li bi çim de de ğer len dir mek. Dör dün cü sü, ya tış-kal kış sa at le rin de mut la ka be lir li bir di sip lin sağ la mak, vol ta at mak tan te miz li ğe, öze ne de ğin ha ya tın ya ka sı na ya pı şan bir ka rar lı lık ta ol mak. Be şin ci si, so kak ta olan bi ten le müt hiş il gi len mek, ga ze te ler den, te le viz yon haber le rin den vb. bu te mel de aza mi bi çimde ya rar lan mak. İk ti sa di, po li tik, sa nat sal ge liş me ler üze rin de dü şün mek, gö rüş ler oluş tur mak, tar tış mak. Al tın cı sı, ko mün ya şa mın da ya da fark lı ko mün le rin bu lun du ğu ko ğuş lar daki ko lek tif gö rev le re kar şı ti tiz ve so rum lu ol mak. Ye din ci si, ai ley le bağ la rı dev rim ci yönde ge liş tir mek, on la rın bi rey ci leş me ye dönük is tek le riy le sa bır lı, ik na ya da ya lı fa kat açık bir mü ca de le yü rüt mek. Vur gu la nan te mel le rin üze rin de yük sele cek bir ya şam, zin da nı öğ re nim ve eğitim bü tün lü ğü ta şı yan bir sos ya list okul ha li ne ge ti re cek tir. Tek tek mad de le rin her bi ri nin ger çekleş me bi çim le ri ya da ay rın tı la rı so mut ko şul lar la ba ğı için de or ta ya çı ka cak tır. Önem li olan öze, man tı ğa uy gun bir çizgi de iler le mek tir. Ba zı özel nok ta la rı ha tırlat mak is ter sek şun lar söy le ne bi lir: Ko mü nist bi rey ge le ce ğin dün ya sına ait bir in san dır. O, bu nu, sür dür dü ğü ko mü nist ya şam tar zıy la or ta ya ko yar. Sos ya liz mi ya şa ma sıy la gös te rir. Dün yaya, mev cut ger çek lik le re, ge le ce ğe ba kışı ve ey le mi de ğer le rin de ki, ah la kın da ki, duy gu la rın da ki kök lü in sa ni leş me, sö mürü nün meş ru lu ğu te me lin de yük se len ve hay va ni bir bi rey ci lik le ka rak te ri ze olan bur ju va ah lak ve de ğer ler le ara sı na çelik bir du var koy ma, ko lek ti viz me yat kınlık, pay la şım pra ti ği nin ge liş kin li ği ve tüm bun la rın top la mı ola rak güç lü bir yol daş lık bi linç ve duy gu su; ko mü nist adı nı hak etme yi sağ la yan un sur lar bun lar dır. Zin dan da ki ko lek tif ya şa mı bu te meller de ör güt le mek ve ger çek leş tir mek, yoldaş lar la ve di ğer dev rim ci ler le iliş ki ler de bu nu var et mek ge re kir. Yir mi dört sa atin bir ara da ge çi ril di ği çok sı nır lı bir me kanda ba zı ay rın tı la rın, önem siz prob lem lerin gö ze ba ta ca ğı nın bi lin cin de ol mak, dev rim ci hoş gö rü ve bir leş ti ri ci li ği yük sekte tut mak önem li dir. (El bet te bu dev rim ci öz den yok sun bir uz laş ma cı lık bi çi min de an la şı lıp, yoz laş tı rı la maz.) Ko mün ya şamı için de da ya nış ma ye ri ne re ka be ti, bil gi ve ye te nek ten kay nak lı üs tün lük tas la ma tu tum la rı nı ko mü nist eleş ti ri-öze leş ti ri yeri ne ya kın ma ve çe kiş tir me ci li ği, gün lük ya şa ma da ir gö rev ler de sav sak la yı cı lı ğı, ka yıt sız lı ğı ve kü çüm se me ci li ği, yol daşça sev gi ve say gı yı ze de le ye bi le cek her tür lü dav ra nış ve üs lu bu teş hir di re ği ne çi vi le mek ve ezip geç mek ko nu sun da büyük bir ka rar lı lık için de ha re ket edil me li dir. Yol daş la rın so run la rı nı, par ti nin ya ni kendi so run la rı ola rak gö ren Gü neş yol da şın tar zı, tüm ya şa mı mız da ol du ğu gi bi, bel ki de dı şa rı da ol du ğun dan da çok zin dan da bi ze yol gös ter me li dir. Bu nu mut la ka başar ma lı yız. Ko mü nist ya şam için de her za man önem li bir yer tut ma sı ge re ken dev rim ci eği tim hem ko lek tif, hem de bi rey sel tarzda yü rü tül me li dir. Te orik bir te mel ya ratma, bu te me li sağ lam laş tır ma, de rin leş-

9 Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır tir me, par ti prog ram ve tü zü ğü nü, on la rı yön len di ren te mel fi kir le ri ya da ar ka pla nı özüm se me, dev let sı nır la rı için de ve ulusla ra ra sı plan da ya şa nan ik ti sa di, po li tik, top lum sal ge liş me le ri dü zen li pe ri yod lar la tar tış ma, bu eği ti min baş lı ca un sur la rı olma lı dır. Ke za ro man, öy kü, şi ir da lın da ki ede bi eser ler le ruh sal zen gin li ği bes le mek önem sen me li dir. Bi rey sel eği tim, oku ma alış kan lı ğı nı ka zan ma ve kök leş tir me nin ko lek tif tar tış ma lar ise ay nı za man da bire yin ken di ni ifa de et me ye te ne ği ni, tar tışma, di sip lin ve alış kan lı ğı nı ge liş tir me sinin bir im ka nı ola rak de ğer len di ril me li dir. Bu ra da vur gu lan ma sı ge re ken bir un sur da, bi rey sel eği tim fa ali ye ti nin mut la ka bir ama ca bağ lan mış ola rak yü rü tül me si, bir baş ka ifa dey le bir iç sis te ma ti ğe da yanma sı dır. Rast ge le oku ma yön te mi ter cih edil me me li dir. Fa şiz min Zin dan la rı Tes lim Al ma Sal dı rı la rı nın Ki mi Yön tem le ri(**) Saç la rın sı fır ya da üç nu ma ra traş edil me si ve her haf ta bu uy gu la ma nın sürdü rül me si, Sa yım la rı tut sa ğa say dı ra rak al ma, Ara ma lar da as ke ri di sip lin uy gu la maya ça lış ma ( ar ka ya dön, ba cak la rı nı aç vb.) Eş ya la rı kı rıp dök me, ya tak la rı ye re at ma, üze ri ne bas ma vb. Dev rim ci tut sak la rı fa şist ler le ay nı ko ğuş la ra ko ya rak ka rış tır-ba rış tır po li tika sı uy gu la ma ya ça lış ma, Su bay ve as ker le re ko mu ta nım den me si ni da yat ma, İs tik lal Mar şı söy let me, Zo run lu ders uy gu la ma sı (Din der si, Yurt taş lık, Mil li Gü ven lik vb.), Ye mek du ası, Zo run lu spor uy gu la ma sı, 9 Ge ce be lir li bir sa at ten son ra yat ma zo run lu lu ğu, Tek tip el bi se mec bu ri ye ti, Ba ğım sız laş tır ma, iti raf çı laş tır ma dayat ma la rı, özel ko ğuş lar aç ma, Tüm bu uy gu la ma la rı ger çek leş tirmek için sis te ma tik ya da her bi ri nin günde me gel di ği an top lu ca ve ya tek tek dayak at ma, Hüc re le re ka pa tıp tec rit et me, İçe ri ye ki tap, der gi, teyp, rad yo, kaset al ma ma, gün lük ga ze te ler ko nu sun da sı nır la ma lar, ga ze te ler den ki mi ha ber le rin ke sil me si, Zi ya ret çi le rin bi rin ci de re ce de ak raba lar la sı nır lan ma sı, gö rüş me sü re le ri nin ala bil di ği ne sı nır lan ma sı, Mek tup laş ma ko nu sun da ki en gel leme ler, ko ğuş ta ya zı lı olan her şe yi (def ter vb.) yırt ma, Sık sık mek tup ve zi ya ret ya sa ğı ceza la rı ver me, Avu kat gö rüş le ri ne en gel ler çı ka rılma sı, Zi ya ret çi ve avu kat gö rüş me le rin de tam bir ab lu ka, ko nuş ma la ra mü da ha le, Dı şa rı dan yi ye cek al ma ma, Ka ra va na nın çok kö tü çı ka rıl ma sı, kan tin de ki yi ye cek, içe cek, te miz lik madde si vb. mal la rın yük sek fi yat la sa tıl ma sı, Ha va lan dır ma yı gün de bir kaç sa at le sı nır lan dır ma, Ko ğuş lar ara sı gö rüş me le re, sos yalspor tif iliş ki le re izin ver me me, Has ta ne ye git me si ge re ken has ta lara bin bir zor luk çı kar ma, Kan tin den alış-ve riş yap ma ya sa ğı, Bu lis te çok da ha faz la uza tı la bi lir. Ancak sal dı rı bi çim le ri ve sal dı rı ama cı hakkın da bil gi len mek, fi kir sa hi bi ol mak için ye ter li ol sa ge rek.

10 Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Dev rim ci tut sa ğı an cak bur ju va or du men su bu nun uya ca ğı di sip lin ve eği ti mi ka bul et tir me, ırk çı lı ğı öven marş söylet me, fa şist ve ge ri ci pro pa gan da la rın ya pıl dı ğı ders le ri din let me gi bi ide olo jik sal dı rı lar; dış dün yay la ba ğı nı ke se rek de yim uy gun sa di ri di ri zin da na göm me; ya şam, bes len me ve sağ lık ko şul la rıy la ilgi li her şe yi tut sa ğı tes lim al mak için bir si lah ha li ne ge tir me, ko ğuş ko ğuş tec rit ede rek bir le şik da ya nış ma yı kır ma Her şey dev rim ci kim li ği çü rüt me ye, yok et meye ki lit len miş tir. Fa şiz min söy le di ği şu dur: Ya bu ra ya ka dar ta şı dı ğın, sa na dı şa rı da, iş ken ce ha ne de vaz ge çi re me di ğim fi kir leri ni, ide al le ri ni bir ya na itip, önüm de diz çö ke cek, za val lı la şa cak sın ya da zin dan ya şa mı nı se nin için ce hen nem ha li ne geti ri rim. Ya bi ri, ya di ğe ri. İn san kı lık lı bir po sa, bir göl ge ya rat ma yı is ti yor fa şizm. Bu nun için, çe şit li psi ko lo jik bas kı lar, psi ki yat rist, psi ko log sı fat lı ba zı şar la tanla rın köp rü yü ge çe ne ka dar ayı ya da yı de mek la zım tü rün de söz de iyi ni yet li telkin le ri, sık sık ara ma yap ma, da ha kö tü ve yep ye ni tip te (!) bir ce za evi ne sevk et me ve hü küm lü le rin in fa zı nı yak ma teh dit le ri sal dı rı cep ha ne li ği ne ek le nir. 10 Fa şiz min Yap tı rım la rı Kar şı sın da Dev rim ci Tu tum İde olo jik ola rak tes lim al ma, tec rit etme ve kö tü ya şam ko şul la rıy la bu nalt ma po li ti ka la rı kar şı sın da tu tum ne ol ma lı dır? So ru nu esa sen, MGK nın bir dö nemdir baş lat tı ğı sal dı rı-sür gün-iti raf çı laş tır ma ko şul la rın da, zin dan de ne yi ol ma yan komü nist le rin ih ti yaç la rı te me lin de tar tış tı ğımı za gö re şun la rı özel lik le vur gu la ma lı yız: İş ken ce ha ne ler den zin da na gö tü rülen dev rim ci ler bu ra da ne fes al ma dan ye ni bir bas kı cen de re si ne alın mak is teni yor. Tam bir psi ko lo jik sa vaş ve da yak yo luy la edil gen leş tir me, tek ki şi lik hüc rele re ve ya bir bi riy le iliş ki si ön le nen dört/ al tı ki şi lik ko ğuş la ra ko nu la rak yal nız lık ve güç süz lük duy gu suy la çö kert me planı uy gu la nı yor. Bu ye ni dün ya da şo ka gir me si sağ la na rak dev rim ci tut sa ğın ideolo jik amaç lı yap tı rım la ra bo yun eğ me si sağ lan ma ya ça lı şı lı yor. Kuş ku suz bun lar ye ni de ğil dir. Son onbeş yıl dır bir çok kez de nen di. An cak devrim ci ka rar lı lık bu po li ti ka la rı iflas et tir di. İş ken ce sü re ci son ra sı zin da na ka patı lan tut sak, po lis tu tu mun dan ba ğım sız ola rak bu ra da ye ni bir sı nav la kar şı karşı ya ol du ğu bi lin ciy le ha re ket et me li dir. Bi raz kö şe li ve ya şa mın acı ma sız di liy le söy ler sek iş ken ce ci le ri ye nen ler ye ni bir za fer için ile ri atıl ma lı, iş ken ce ha ne ler de ye ni len ler ye ni den aya ğa kal kıp yü rü mek, ken di le ri ni, öz gür lük le ri ni ka zan mak bi linç ve tut ku suy la sa va şa gir me li dir ler. Zin da na gi riş ten ve tek ki şi lik ko ğuş de ni len hüc re ler den baş la ya rak fa şiz min, as ke ri di sip li ne da ya lı sa yım, marş, ders, dua gi bi yap tı rım la rı na kar şı der hal ta vır alın ma lı bir di ğer ifa dey le bun lar ye ri ne ge ti ril me me li dir. Da yak atan lar, aji ta tif konuş ma lar ve slo gan lar la ya nıt lan ma lı dır. Ba ğı ra rak, ko nu şa rak di ğer hüc re lerle ile ti şim ku rul ma lı, bil gi le nil me li ve or tak ta vır ge liş ti ril me li dir. Ko ğuş la ra git me ta lebi da ya tıl ma lı dır. Dört, al tı ya da se kiz ki şi nin kon du ğu ko ğuş lar da tu tum lar bo yut lan dı rıl ma lı, mut la ka bir le şik ta vır lar alın ma lı, her türlü yap tı rım fi ilen uy gu la na maz ha le ge tiril me li dir. Bu mü ca de le de, sa vun ma psi ko lo ji siyle ha re ket edil me me li dir. Zin da nı fa şiz min esa ret kam pı ha li ne ge tir me ye dö nük tüm ya sak ve uy gu la ma la rın ifl as et ti ril me-

11 Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır si, po li tik ki şi li ğin ne fes ala ca ğı ha va nın ya ra tıl ma sı, ya şam ko şul la rı nın in sa nileş ti ril me si, tem sil ci lik ku ru mu nun ka bul et ti ril me si, tut sak la rın bir bir le riy le gö rüşme le ri nin önün de ki tüm en gel le rin kal dırıl ma sı, tek ki şi lik hüc re ye koy ma, da yak gi bi uy gu la ma la rın ke sin bi çim de son bulma sı çiz gi sin de ha re ket edil me li dir. Tüm tut sak lar ai le le ri ni ve avu kat la rı nı en kı sa za man da ve müm kün se ay nı gün zi yare te ça ğır ma lı, zin dan uy gu la ma la rı açık bi çim de teş hir edil me li, mü da ha le ka rarlı lı ğı vur gu lan ma lı dır. Ge liş me le rin ile ri ci ve dev rim ci ba sı na yan sı tıl ma sı vb. ih mal edil me me li dir. Unu tul ma ma lı dır ki; ira de ler mü ca dele sin de ko mü nist ler ve dev rim ci ler fa şiz mi al te de cek mut lak üs tün lük le re sa hip tir ler. Bir le şik bir mü ca de le nin ge liş ti ril di ği hiç bir zin dan yok tur ki, fa şizm ora da oto ri te si ni ko ru sun. Ba zı yer ler de bir kaç ay lık, ba zı yer ler de bir-iki yıl lık sa va şım lar la da ol sa ka za nan mut la ka dev rim ci ler ol muş tur. Zin dan lar da dev rim ci le rin bir le şik irade si ni sağ la ma nın ta yin edi ci bir öne mi ta şı dı ğı ha tır da tu tul ma lı dır. Gü ve ni le cek olan şey mü ca de le et mek ama cıy la ku rulan, dev rim ci bir lik ler dir. Bu sağ la na mazsa ve önem li bir ke sim mü ca de le et mekte du rak sı yor, ka rar sız lık gös te ri yor sa ne yap ma lı? Kuş ku suz ide olo jik amaç lı sal dırı lar da (Ör ne ğin, İs tik lal Mar şı ve baş ka ca marş lar, ko mu ta nım de me, ye mek du ası, as ke ri tek mil le sa yım ver me, ba ğım sız ko ğuş da yat ma sı) gi bi sal dı rı lar kar şı sında ta vır sız lar, du rak sa yan lar bek len meksi zin, tek ba şı na olun du ğu ko şul lar da bi le mut la ka ta vır alın ma lı dır. Bu ra da son ola rak kit le psi ko lo ji si ni hesa ba kat ma nın öne mi ni vur gu la ma lı yız. Sü re gi den ve ya ye ni bir yap tı rım kar şı sında ha yır de me ön cü tu tu mu nu ge liş ti ren bir bi rey ve ya ko ğuş, yo lu aç mak için yeter li dir. Kit le gü rül gü rül o ır ma ğa aka caktır. An cak sus kun luk, bir bi rin den bek le me, ge nel lik le yap tı rı ma bo yun eğ me ye sü rükler. Ken di ni or ta ya koy ma tav rı bu açı dan önem li dir. Le nin ik ti dar mü ca de le sin de pro le tarya nın ör güt ten baş ka bir si la hı yok tur der. Bu nu zin dan öz gü lü için for mü le eder sek, tut sa ğın en bü yük si la hı ör güt lü lü ğü dür de me li yiz. O ne den le hüc re ler, ko ğuş lar ara sı ile ti şim bir yo lu bu lu na rak mut la ka sağ lan ma lı, bir le şik ta vır ge liş ti ril me li dir. Yük sel ti len her slo gan, tüm ko ğuş lar ve hüc re ler ta ra fın dan slo gan la ka pı la ra vurma, maz gal lar dan ko nuş ma lar yap ma vb. yol lar la des tek len me li dir. Çö ken ve çü rü yen sı nı fın, dün ya nın ye di kat di bi ne gö mül me yi mil yon lar ca kez ha ket miş bu lu nan bur ju va zi nin, zindan la rı nın ve zin dan cı la rı nın, ide al le ri ne bağ lı, öz gür lü ğü nü ve po li tik kim li ğin de ifa de si ni bu lan onu ru nu yük sek te tu tan ko mü nist ve dev rim ci le ri tes lim al ma sı müm kün de ğil dir. Eşit siz şart lar da sü ren sa vaş ta bel ki ba zı mu ha re be le ri kay bede bi lir ler, fa kat za fe ri ka za na cak olan lar, zin da nın ışı ğı olan öz gür tut sak lar dır. Bu mut lak tır. Böy le ol du, böy le de ola cak. Fa şiz min ka ran lı ğı, zin dan la rın devrim ci ışı ğını as la karar tamadı, karartamayacak tır da! 11

12 Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması Par ti bü yü yor, ge li şi yor ve güç le ni yor. Bu sü reç, de rin li ği ne ve ge niş li ği ne, ni te liğin ve ni ce li ğin ge liş me si ola rak çok yönlü dür. Kad ro so ru nu, özel de de kad ro ların eği ti mi ve ha zır lan ma sı, bu ra da özel bir ye re sa hip tir. Çün kü, bu so run, par ti nin ge le ce ği fet het me si nin, ge le ce ğe gü venle yü rü me si nin, fa şiz min, bur ju va zi nin ve ge ri ci li ğin, her tür den opor tü nizm ve reviz yo niz min sal dı rı la rı kar şı sın da sar sılma dan ka le gi bi sağ lam dur ma sı nın, vb. ki lo met re taş la rın dan bi ri dir. Mark sizm-le ni nizm in us ta la rı, kad rola rın mark sist-le ni nist eği ti mi nin son de rece bü yük öne mi ni sü rek li vur gu la mış lardır. Sta lin şöy le di yor du:... Eğer kad ro la rı mı zın mark sist-leni nist eği ti mi işi güç ten düş me ye baş lar, eğer bu kad ro la rın si ya sal ve te orik düze yi ni yük selt me ça lış ma sı ya vaş lar ve bu nun so nu cu kad ro la rın ken di le ri ile riye gi diş pers pek tifl e ri miz le il gi len mek ten vaz ge çer, da va mı zın doğ ru lu ğu nu an lamak tan yok sun la şır ve yu ka rı dan ve ri len öner ge le ri kö rü kö rü ne ve me ka nik bir bi çim de ye ri ne ge ti ren, pers pek tif ten yoksun ale la de uy gu la yı cı lar du ru mu na dönü şür ler se -tüm dev let ve par ti ça lış mamız da zo run lu ola rak güç ten dü şe cek tir. Şu nu bir ak si yon ola rak ka bul et mek gere kir ki, dev let ve par ti nin han gi ala nın da olur sa ol sun ça lı şan mi li tan la rın si ya sal dü ze yi ve mark sist-le ni nist bi lin ci ne kadar yük sek olur sa, ça lış ma la rın ken di si de o ka dar yük sek ve ve rim li, so nuç la rı da o ka dar el le tu tu lur olur; ter si ne mi li tan la rın si ya sal dü ze yi ve mark sist-le ni nist bi lin ci ne ka dar dü şük olur sa, ça lış ma da ek sik lik ve ba şa rı sız lık ola sı lı ğı, mi li tan la rın kavga cı-uy gu la yı cı lar du ru mu na düş me le ri

13 Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması ola sı lı ğı, dip ten do ru ğa yoz laş ma la rı olası lı ğı da o ka dar bü yük olur. (Le ni niz min So run la rı, s ) Gö rül dü ğü gi bi, kad ro so ru nu de yin ce, ön ce lik le ve özel lik le ak la ge len, kad ro ların eği ti mi ve ha zır lan ma sı dır. Par ti nin katet ti ği yol gö zö nün de tu tu lur sa, kad ro la rın eği ti mi ve ha zır lan ma sı so ru nu nu, de ği şik açı lar dan ele al mak, gün cel ve ya şam sal önem de dir. Par ti nin her ör güt ve kad ro su, bu alan da az ya da çok de ğiş mek ve değiş tir mek zo run da dır. Kad ro la rın eği ti mi ve ha zır lan ma sı söz ko nu su ol du ğun da, es ki tar zın ha la cid di et ki le ri var. Dev rim ci irade nin rol ve öne mi nin kav ra yış za yıflı ğı na ve ya kü çüm sen me si ne da ya nan ve devrim ci ken di li ğin den ci lik di ye bi le ce ği miz bu du rum, par ti nin ma ya sı nı oluş tu ran devrim ci ira dey le te zat ha lin de dir. Bu gün parti de ye ter siz bir eği tim söz ko nu su dur. Eğiti min öne mi ye te rin ce kav ran mı yor. Ço ğu za man pra tik iş le rin yo ğun lu ğu ne de niy le eği ti me ge rek li za man bi le ay rıl mı yor. Deyim uy gun sa, kad ro lar cep he den cep he ye koş mak tan za man bu la ma yan as ker ler gi bi dir ler. Bu gün için bu bi raz da ka çı nılmaz dır. Zi ra, an ti-fa şist sa va şı mın yü kü nü bu gün için ağır lık la par ti kad ro la rı nın ve kit le si nin çek me si gi bi bir du rum la kar şı kar şı ya yız ve bu nes nel bir ne den dir. Ayrı ca te orik ça lış ma ve ide olo jik mü ca de lenin öne mi nin pra tik ola rak kü çüm sen me si ya da ge re ken öne min ve ril me yi şi de bir di ğer fak tör ola rak be lir til me li dir. Di ğer yan dan, par ti bü yü dük çe, se vi ye de dü şüyor. Le nin şöy le di yor du: Ha re ke ti mi zin ger çek du ru muy la az çok ta nı şık lı ğı olan lar, Mark siz min geniş bir bi çim de yay gın laş ma sı nın ya nında, te orik dü ze yin bel li öl çü de düş mek te ol du ğu nu gör me mez lik ede mez ler. Pek çok in san, çok az bir te orik eği tim le, hat ta 13 hiç eği til me den, ha re ke tin pra tik önem ve pra tik ba şa rı la rı yü zün den ha re ke te ka tılmış lar dır. (Ne Yap ma lı?, s. 29) Bu ol gu par ti nin ge li şi mi sü re cin de de çok açık ola rak gö rü lü yor, ya şa nı yor. Par ti bir çe kim mer ke zi ol duk ça, safl a rı na sürek li ye ni ka tıl ma lar olu yor. Pek çok in san par ti ça lış ma sı nın, par ti nin ken di si ni mi litan ca or ta ya koy ma sı nın gü cü ne ka pı larak, pra tik/po li tik ola rak par ti ye ka tı lı yor. Pek çok ör ne ğin de gö rül dü ğü gi bi, bu özel lik le baş lar da ide olo jik bir ka tı lım değil dir. Do ğal ola rak, par ti nin önün de ye ni ka tı lan la rı ide olo jik ola rak da ka zan ma du ru mu var. Di ğer yan dan, par ti ge li şi mini ay nı za man da ateş hat tın da yü rü ye rek sür dü rü yor. Düş ma nın sal dı rı la rı so nucun da özel lik le de ne yim li, bi ri kim li kad ro kay bı da ar tı yor. Ne var ki, par ti, ka yıp ların ye ri ni dol dur ma da zor lan mı yor. Ye ni sa vaş çı lar hız la öne çı kı yor. Bu du rum par ti nin ya pı sı nı genç leş tir di ği gi bi, baş ta öne çı kan ye ni ve genç sa vaş çı lar gel mek üze re kad ro la rın eği ti mi ve ha zır lan ması nın öne mi ni de ar tı rı yor. Kad ro so ru nu bağ la mın da, kad ro la rın eği ti mi ve ide olojik-po li tik do na nı mı nın yük sel til me si, yeni kad ro la rın ha zır lan ma sı so run la rı, bu ba kım dan gö rü len ge ri lik ve ye ter siz lik, ih mal edi le mez ve ön ce lik le dü zel til mesi ge re ken acil bir gö rev ola rak ken di si ni da ha faz la da yat mış bu lu nu yor. Önü müz de ki dö nem de par ti nin ye ni, ta ze güç ler le da ha faz la bes len me si de bu eği ti min öne mi ni ar tı ran bir di ğer ive di gün cel fak tör dür. Kuş ku yok tur ki, marksist-le ni nist for mas yo na sa hip de ne yimli kad ro lar la, ye ni ve genç sa vaş çı la rın yön tem li bir şe kil de bü tün leş ti ril me si ve bu ikin ci le re da ha faz la ön açıl ma sı, yani bi ri kim ve de ne yim le coş ku, atak lık ve di na miz min bir leş ti ril me si, par ti ça lış ma sı-

14 Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması nı ge nel de güç len di ri ci bir rol oy na ya cak, ön cü par ti den ön der par ti ye ge çiş sü reci ni hız lan dı ra cak tır. Ge li şen po li tik ça lışma la rı mı zın ve bü yü yen po li tik et ki mi zin mad di ör güt sel bir gü ce dö nüş tü rü le rek ci sim leş ti ril me si, bu yol dan par ti ör güt lenme si nin ge liş ti ri le rek gü cü nün bü yü tül mesi, da ha ge niş yı ğın la rı ku cak la ma sı ve yı ğın lar içe ri sin de kök sal ma sı ke sin bir zo run lu luk tur. Bu ba kım dan, ye ni ve genç güç le rin kad ro laş tı rıl ma sı gö re vi nin bü yük bir özen le yü rü tül me si, tu tu cu lu ğa hiç bir şe kil de izin ve ril me me si, plan lı ve yöntem li bir şe kil de par ti ör güt le ri nin bi le şi minin, kad ro laş tı rı lan bu ye ni/ta ze güç ler le ge niş le til me si nin ke sin ola rak ba şa rıl ma sı ge re kir. Unu tul ma ma lı dır ki, sü rek li genç kal ma yı ba şa ra ma yan bir par ti, di na mizmi ni kay bet me ye, dur gun luk ve ata let için de kı sır laş ma ya mah kum dur. Ye ni/taze güç ler le ge niş le me si, par ti nin sa vaş ka pa si te si ni da ha da ar tı rır. Marks ve En gels, Al man İde olo ji si nde Ger çek te, pra tik ma ter ya list için, ya ni ko mü nist için so run, mev cut dün ya yı bir bi çim de de ğiş tir mek, bul muş ol du ğu duru ma hü cum et mek ve onu pra tik ola rak de ğiş tir mek tir di yor lar dı. Bu dev rim ci irade ve pra tik ey lem gü cü, bi linç li bir eylem dir. Ko mü nist, ko mü nist dev rim ci ira de ve ey lem gü cü olan bir kim se dir. Böy le oldu ğu için dir ki, her kad ro nun ça lış ma ları nın du ru mu, her şey den ön ce ken di konu mu nu, rol ve gö rev le ri ni kav ra yı şı ile oran tı lı dır. Bu kad ro la rın ken di eği tim ve do na nı mı nı ge liş tir me le ri ba kı mın dan da böy le dir. Ko mü nist par ti bir li ği, gö nül lü ve bi linç li bir bir lik tir. Ör güt lü mü ca de le is tek ve karar lı lı ğı ta ra fın dan be lir le nen bu bir li ğin yük sel til me sin de eği tim ya şam sal önemde dir. Par ti ye bağ lı lık so mut tur ve sü rek li 14 ye ni len me si ge re kir. Bu bağ lı lık, ide olo jik kay na ğı nı, Mark sizm-le ni nizm den alır ve da ha so mut ola rak da prog ram da, stra te ji ve tak tik ler de, tü zük te ve par ti nin ya rat tı ğı dev rim ci de ğer ler de ifa de si ni bu lur. Demek ki, bu bağ lı lık, an cak sü rek li ve sistem li bir eği tim ve bi linç len dir me ile yük selti le bi lir. Par ti içi eği tim, ge liş me nin önem li di na mik le rin den bi ri dir; par ti yi da ima di ri tut ma nın, dev rim ci ener ji yi can lan dır manın, ola sı bo zul ma la rı ön le me nin, ni te li ği sü rek li ko ru yup güç len dir me nin gü ve ni lir bir yo lu dur. Bu nun için par ti nin te orik çalış ma ya ve ide olo jik mü ca de le ye ge rek li önem ve ağır lı ğı ver me si de ge re kir. Bu ol ma dan, eği tim işi ge rek ti ği gi bi yü rü tüle mez. Par ti, kad ro la rı nı özen le ye tiş tir mek safl a rı nı ide olo jik ola rak do nat mak, kadro la rı nın bi linç dü ze yi ni yük sel te rek, bi leşi mi ni sis te ma tik bir bi çim de iyi leş tir mek ve si ya sal bi çim len me si ni ge liş tir mek, ni te lik ve ek sik lik le ri ni dik kat le ir de le mek zo run da dır. Par ti içi eği tim, ge lip ge çi ci bir iş de ğil, dü zen li/sis tem li bir gö rev dir, hergün kü par ti ça lış ma sı nın bir par ça sı dır. Bu ça lış ma, her ka de me de par ti ör güt ve kad ro la rı nın gö rev ve so rum lu luk la rı nın ge rek le ri ne gö re ko num lan dı rıl ma la rı ve iş lev sel leş ti ril me le ri ni kap sar; kad ro la rı top lu mun, top lu mun ge liş me ya sa la rı nın mark sist-le ni nist bi li mi yle do nat ma yı, onla ra sağ lam bir gö rüş açı sı ka zan dır ma yı, par ti nin mark sist-le ni nist doğ rul tu sun da sen de le me den yü rü me si ni gü ven ce al tına alır; par ti nin ör güt sel ve si ya sal ça lışma la rı na güç ve di na mizm ka zan dır ma yı, ini si ya tif ve öz gü ve ni ge liş tir me yi, vb. hedefl er. Gö rül dü ğü gi bi, eği tim so ru nu, bir amaç de ğil dir ve ken di ba şı na bir iş ola rak da gö rü le mez. Bu, an cak pra tik mü ca de le içe ri sin de, ör güt lü ko mü nist ça lış ma or ta-

15 Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması mın da et kin ve dev rim ci bir bi çim de, pra tik dev rim ci sa va şı mın dür tü le ri ne bağ lan mış ola rak yü rü tü le bi lir, yü rü tül me li dir. Çün kü ko mü nist par ti; bir araş tır ma-in ce le me çev re si, en tel lek tü el bir top lu luk de ğil, bir sa vaş ör gü tü dür. Bu ba kım dan o, eğit sel ça lış ma yı da, sa va şı mı nı ba şa rıy la sürdür mek, ik ti da ra ha zır lan mak, kı sa ca sı dev rim ci ve ko mü nist ide al le ri ni ger çekleş tir mek, ni te lik li ve ye te nek li kad ro lar ha zır la mak ve ge liş tir mek gö rüş açı sıy la ele alır ve sür dü rür. Kad ro la rın eği ti mi ve ha zır lan ma sı çok yön lü bir so run dur; sta tik de ğil, de ğiş kendir. Par ti nin ve sı nıf mü ca de le si nin ihti yaç la rı na bağ lı ola rak de ği şik yön le ri ve bi çim le ri öne çı kar. Par ti içi eği ti m ve kad ro la rın ha zır lanma sı nın gün cel bir kaç bo yu tu var: a) Gö rev ler üze rin de eği tim dir. Bir biçim de gö rev len dir mek, dü zen li bir iş vermek, par ti nin bir par ça sı ha li ne ge tir mek bu ra da ilk ve en önem li adı mı at mak tır. İlgi li kad ro ve or gan la rın gö rev le rin de ba şarı lı ola bil me le ri için, üst len dik le ri gö rev ve so rum lu luk la rı üze rin de özel ola rak eği tilme le ri, ko num la rı nın bi lin ciy le do na tıl mala rı ge re kir. Bu ol ma dı ğın da ka ran lık ta el yor da mıy la ha re ket et mek, ça lış ma lar da ve rim siz lik ya da ba şa rı sız lık ka çı nıl mazdır. Ve ri li ko şul lar ve ör güt or ta mı al tın da her kad ro nun ça lış ma la rı nın et kin li ği, herşey den ön ce ken di ko nu mu nu, rol ve görev le ri ni kav ra yı şı ile be lir le nir. Par ti, ye ni dev rim ci le ri ka za nı yor ve ör güt lü yor. Kuş ku suz bu olum lu bir geliş me dir ve par ti nin bü yü mek te ve ge lişmek te ol du ğu nu gös te ri yor. Ama ne var ki, bir çok ör ne ğin de gö rül dü ğü gi bi, gö re vin kap sa mı, un sur la rı, ön ce lik le ri, iç bağ lantı la rı, ge rek le ri, ay rın tı la rı, vb. ka fa lar da ye te rin ce açık de ğil. Genç dev rim ci le re 15 ön ce lik le bun la rın kav ra tıl ma sı ge re kir. Gö rev, gö rev ve ri le nin ka fa sın da ay dınlık de ğil se ba şa rı la bi lir mi? Kad ro la rın gö rev le rin de, ya ni pro pa gan da cı, aji ta tör, ör güt çü, vb. ola rak eği til me le rin de, ye ni kad ro la rın ha zır lan ma sın da da te mel bir so run dur. Par ti can lı ve ya şa yan bir or ganiz ma ol du ğu na gö re, par ti de iş bö lü mü ve uz man laş ma yok sa, her kes her şe yi yap ma ya ça lı şı yor sa, bu du rum da iş lev li bir ör güt sel ya pı ge liş ti ri le me ye ce ği gi bi, ça lış ma lar so mut ola rak çok faz la bi linç li ve amaç lı bir bi çim de yü rü tül mez, ça lışma la rın ve ri mi ve ka li te si dü şer, ba sit bir ye ni den tek rar ya da va ro lan la ye tin mek ka çı nıl maz olur. Oy sa kad ro la rın, ken di mes le ki bil gi, de ne yim ve do na nım la rı nı ge liş tir me çaba la rı za yıf tır. Kad ro lar da gö rev le ri üzerin de sis te ma tik bir bi çim de dü şün me de, in ce le me ça lış ma sı yap ma da ge liş me olsa da bu he nüz ye ter li ol ma nın, par ti de bir alış kan lık ola rak yer leş me nin çok öte sinde dir. Böy le olun ca da, gö rev le re, gün lük dev rim ci ça lış ma ya ka ba, üs tün kö rü ve yü zey sel yak la şım la rın, ör güt ler oluş turma da yaz-boz la rın ve is tik rar sız lık la rın ol ma sı ka çı nıl maz dır. Bü tün bun lar, kadro la rın gö rev le ri üze rin de ge rek ti ği gi bi eği til me di ği, ye ni tar zın, par ti tar zı nın ha la ye te rin ce yer leş me di ği an la mı na ge li yor. Bu ra da ay rı ca ve özel ola rak vur gu lanma sı ge re ken bir nok ta, gö rev le rin gerçek leş ti ril me si sü re cin de gün lük ça lış ma di sip li ni nin yük sel ti le rek, gö rev ler üze rinde eği ti min de sü rek li kı lın ma sı dır. Böy le ya pıl dı ğın da, ça lış ma lar da ba şa rı ve ni telik sü rek li ola rak da ha da ar ta cak, her düzey de iş lev li bir par ti ör güt len me si ge liş tiri le bi le cek tir. Bu ay nı za man da, ye ni tar zı tam ola rak yer leş tir me nin de gü ve ni lir bir yo lu dur. Par ti nin, ya ni ye ni ör güt, ye ni

16 Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması 16 tarz, ye ni kad ro! nun şe kil len me si, di ğer şey le rin ya nı sı ra, dev rim ci ça lış ma nın hemen her ala nın da uz man ol ma yan, dar pra tik çi kad ro ti pi nin aşıl ma sı sü re ci nin bir ifa de si dir. Bu kad ro ti pi nin dar pra tikçi alış kan lık lar dan, her dü zey de yö ne ti ci ör güt le rin ör güt sel ça lış ma sın da kı sır laştı rı cı pra tik ten, il kel ve ama tör ce gü nü birlik ça lış ma bi çim le rin den kur ta rıl ma sı ve ör güt sel ye te nek le ri ni ge liş tir me si de örgüt sel eği ti min te mel bir so ru nu dur. Ay nı za man da, özel lik le or ta ka de me yö ne tici kad ro ih ti ya cı nın en faz la ol du ğu alan da bu ra sı dır. Bu ba kım dan, gü nü ida re et me ye, tu tu cu lu ğa her yö nüy le son verme li, bil gi ve de ne yim ek sik li ği ni gi der mek için eği tim işi ak sa tıl ma dan sür dü rül me li ve es ki alış kan lık la rın gü cü ke sin bir yenil gi ye uğ ra tıl ma lı dır. b) Par ti nin prog ram, stra te ji ve tak tikle ri, po li ti ka la rı ve tü zü ğü nün öğ re nil mesi dir. Bu na kı sa ca po li tik eği tim de di yebi li riz. Mü ca de le nin, ör güt ça lış ma la rı nın ve ya şan tı sı nın ger çek, so mut so run la rının tar tı şıl ma sı da bu eği ti min bir par ça sıdır. Te orik ve pra tik de ne yim le ri, eği ti min sis te ma ti ği içe ri sin de ka za nı lan bil gi le ri gün lük ya şa mın pra ti ğin de so mut laş tı rarak ge rek li so nuç la rı çı kar mak da eği ti min ta mam la yı cı bir di ğer bi le şe ni dir. Po li tik eği tim, ge nel po li tik ça lış ma ların bir par ça sı dır, ol mak zo run da dır. Uzun sü re li ve sağ lam bir dev rim ci lik ba kı mından, dev rim ci li ğin ye ni den ve da ha üst bir ye ni len me si ba kı mın dan, par ti çiz gi si nin sü rek li ve sü rek li iç sel leş ti ril me si ya şamsal önem de ki bir so run dur. Par ti kad ro la rı, sa de ce iş ya pan de ğil, dü şü nen ve sorgu la yan, par ti çiz gi si doğ rul tu sun da bağım sız dav ra na bi len, ini si ya ti fi ge liş kin, de ğiş ti ren ve dö nüş tü ren ye ni in san tip le ri ol ma lı dır. Par ti nin ge niş yı ğın lar için, geniş yı ğın la rın dev rim ci sa va şı ma çe kil me si ve dev rim ci ön der lik al tın da bir leş ti ril me si için po li ti ka yap ma tar zı nı bi linç li ve ira di ola rak ge liş tir mek, par ti li dev rim ci li ğin olmaz sa ol maz ko şu lu dur. De mek olu yor ki, yal nız ca yük sek top lum sal ide al le re bağlı kal mak, ide olo jik ola rak hep sağ lam ve yı kıl maz dur mak için de ğil, ay nı za man da gün lük dev rim ci ça lış ma yı ve rim li ve üretken kıl mak için de sis tem li po li tik eği tim ge rek li dir, vaz ge çil mez dir. Po li tik eği tim siz lik ve gö rüş, ufuk darlı ğı, ka çı nıl maz ola rak ör güt sel ça lış mala rın kap sa mı nı da ral ta ca ğı gi bi, po li tik ça lış ma la rı da ve rim siz leş ti rir, yü zey selleş ti rir. Bu ra da geç miş dö nem den çok iyi bil di ği miz dar pra tik çi il kel ça lış ma tar zı ka çı nıl maz bir so nuç tur. Ni te kim eği tim söz ko nu su ol du ğun da da bu tar zın ha la cid di yan sı ma la rı gö rü lü yor. Eği ti mi için cid di bir za man ayı ra ma yan ya da par ti ya yın la rı nı cid di in ce le ye me yen kad ro lara rast la nıl ma sı üzü cü dür. Pek çok par ti or ga nı po li tik ge liş me le ri ko lek tif ola rak iz le yip de ğer len di re mi yor. Diz bo yu devrim ci iş gü zar lık var. Bü tün bun lar, kad rola rın hem as li iş le ri, gö rev ve so rum lu lukla rı üze rin de yo ğun laş ma la rı nı ön lü yor ve da ha alt dü zey de ki kad ro la rın da ha faz la öne çık ma sı nı en gel li yor ve hem de kadro la rın ge rek ti ği gi bi eği tim yap ma ma ları na, po li tik ola rak yet kin leş me me le ri ne, vb. yol açı yor. Dar pra tik çi lik ya da kör pra tik çi lik le, ge ri ve il kel me tod lar la bunla rın kök lü ola rak aşı la ma ya ca ğı ve yi ne kı sır bir ken di ni tek rar dan, gö rü nü şü kurtar mak tan, gü nü bir lik çi lik ten öte ye gi di leme ye ce ği bi li nen bir ol gu dur. Le nin in söy le di ği gi bi, sak sı lar da buğday ye tiş tir mek bi zim işi miz de ğil dir. Sava şım, yal nız ca da ha çok ce sa ret, da ha çok ka rar ve da ha çok ener ji is te mi yor,

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

İçindekiler. TKP nin Tarihi Mirası Sayfa Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı Sayfa 13

İçindekiler. TKP nin Tarihi Mirası Sayfa Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı Sayfa 13 İçindekiler TKP nin Tarihi Mirası Sayfa 5 1971 Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı Sayfa 13 Birlik Devriminin Dersleri, Partinin Kuruluşu ve Gelişimi Sayfa 33 Komünist Partinin Bolşevikleştirilmesi

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet 80 li yıl lar bo yun ca em per ya list metro pol ler de ar ka ar ka ya gla dio skan dal la rı pat la mış tı. Özel lik le Ba tı Av ru pa nın emper ya

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

İçindekiler Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı. Büyüyen Partinin Kadro ve Örgüt Sorunları

İçindekiler Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı. Büyüyen Partinin Kadro ve Örgüt Sorunları İçindekiler 1971 Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı Büyüyen Partinin Kadro ve Örgüt Sorunları Büyük Ekim Devrimi 79 Yıl Sonra da Dünya Proletaryasının Savaş Bayrağıdır Ekim Devrimi nden XIX. Parti

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

İçindekiler. Aydınlık Revizyonizminin Gerici İktidar Stratejisi. Sayfa Yılında Ekim Devrimi. Sayfa 24. Antimarksist MZD Üzerine Düşünceler

İçindekiler. Aydınlık Revizyonizminin Gerici İktidar Stratejisi. Sayfa Yılında Ekim Devrimi. Sayfa 24. Antimarksist MZD Üzerine Düşünceler İçindekiler Aydınlık Revizyonizminin Gerici İktidar Stratejisi Sayfa 5 80. Yılında Ekim Devrimi Sayfa 24 Antimarksist MZD Üzerine Düşünceler İrfan Çelik Sayfa 46 Ekim Devrimi nden XIX. Parti Kongresi ne

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK a a Din Sosyolojisi AD, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri Ya

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

SİYASAL GELİŞMELERİN YÖNÜ ve DEVRİMCİ MÜDAHALE

SİYASAL GELİŞMELERİN YÖNÜ ve DEVRİMCİ MÜDAHALE SİYASAL GELİŞMELERİN YÖNÜ ve DEVRİMCİ MÜDAHALE Si ya sal is tik rar sız lık, iç ik ti dar mü ca de le si, si ya sal par ça lan ma ve ça tış ma içe ri sin de de be lenen Türk ege men sı nıf la rı nın si

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

PUSULASI. Başkanlık Konseyi. Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Paket ve Tahkim. Başkanlık Konseyi Nereye? Tasfiyeciliğe Karşı Mücadele

PUSULASI. Başkanlık Konseyi. Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Paket ve Tahkim. Başkanlık Konseyi Nereye? Tasfiyeciliğe Karşı Mücadele S I N I F PUSULASI İki Aylık Teorik Dergi Ağustos-Eylül 1999 Fiyatı: 500.000 TL (kdv dahil) Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Paket ve Tahkim Başkanlık Konseyi Nereye? Tasfiyeciliğe Karşı Mücadele Türk fiovenizminin

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Proleter Doğrultu. İki aylık Devrimci Sosyalist Teorik ve Politik Dergi. Eylül-Ekim Sayı: 12. Sun Yayıncılık Adına Sahibi: Gülseren Olgun

Proleter Doğrultu. İki aylık Devrimci Sosyalist Teorik ve Politik Dergi. Eylül-Ekim Sayı: 12. Sun Yayıncılık Adına Sahibi: Gülseren Olgun İçindekiler İşçi Sınıfının Nesnel Durumu Sayfa 5 Coğrafyamızda Burjuva Sendikacılığı ve Sınıf Sendikacılığı Hareketi Sayfa 55 İşçi sınıfı Hareketine Öncü Politik Müdahalenin Bazı Sorunları Sayfa 77 Oportünist

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi: Özgür Tektaş Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Özgür Tektaş Yayın Türü: Yaygın Süreli Yönetim Yeri:

Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi: Özgür Tektaş Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Özgür Tektaş Yayın Türü: Yaygın Süreli Yönetim Yeri: 29 Şubat-Mart 2008 Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi: Özgür Tektaş Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Özgür Tektaş Yayın Türü: Yaygın Süreli Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Çakırağa Camii Sok.

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Prof.Dr. Mehmet BAYRAKDAR a a Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Bölümü, ANKARA ÖZET bu makalemizde dinlerarası diyaloğa

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

PKK 5. KoNgRE KaRaRLaRI

PKK 5. KoNgRE KaRaRLaRI PKK 5. KoNgRE KaRaRLaRI Weşanên Serxwebûn 1 3 Weşanên Serxwebûn: 72 PKK 5. Kongre Kararları İÇİNDEKİLER Birinci baskı: Mayıs 1995 İkinci baskı: Temmuz 1995 Parti üzerine karar Ulusal ordulaşma üzerine

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Sınıf Hareketinin Gelişim Özellikleri. 75. Yılında Cumhuriyet Hangi Cumhuriyet. Kadro Politikasında İnsan Tanıma. Kosova: Unutulmuş Bir Halkın Dramı

Sınıf Hareketinin Gelişim Özellikleri. 75. Yılında Cumhuriyet Hangi Cumhuriyet. Kadro Politikasında İnsan Tanıma. Kosova: Unutulmuş Bir Halkın Dramı İçindekiler Sınıf Hareketinin Gelişim Özellikleri Sayfa 5 Ateşkes, Barış ve Politik Çözüm Sorunları ve Parti Tavrı Sayfa 24 75. Yılında Cumhuriyet Hangi Cumhuriyet Sayfa 36 Kadro Politikasında İnsan Tanıma

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8 Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. K. Atatürk Zonguldak Özel Tip Kapalı Cezaevinde Sergi Açılışı ve Belge Töreni Tekirdağ 1 Nolu

Detaylı

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten ten N SAN-HAZ RAN 2013 SAYI: 32 Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: SOLVENCY II 2014 yılı başında Avrupa Birliği nde kısmen yürürlüğe girecek olan sistemin amacı; sigorta sektöründe bilançonun

Detaylı

İlköğretim MATEMATİK. Öğretmen Kılavuz Kitabı. Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR

İlköğretim MATEMATİK. Öğretmen Kılavuz Kitabı. Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR İlköğretim MATEMATİK 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2.05.20 tarih ve 3237 sayılı yazıları (06.05.20-7 sayılı kurul kararı) ile 202-203 öğretim

Detaylı

Ali Püsküllüoğlu ... EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ ...

Ali Püsküllüoğlu ... EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ ... aa... 2...bb 1 Ali Püsküllüoğlu... EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ... aa... 2...bb Can Yayınları: 1741 Can Sanat Yayınları Ltd. Şti., 2008 1. basım: 1996 Can Yayınları nda 1. basım: Mayıs 2008 2. basım: Kasım 2009 Bu

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

İbn Haldun un Medeniyet Tasarımı ve İnsan

İbn Haldun un Medeniyet Tasarımı ve İnsan İbn Haldun un Medeniyet Tasarımı ve İnsan Yrd.Doç.Dr. Ahmet ALBAYRAK a a Din Psikolojisi AD, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi, Rize Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı