27.ALAY HARP CER DES THE WAR JOURNAL OF THE 27th REGIMENT. Murat KARATA Ara t rma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27.ALAY HARP CER DES THE WAR JOURNAL OF THE 27th REGIMENT. Murat KARATA Ara t rma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü"

Transkript

1 Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll (Bahar-Güz 2008, s.1-14) 27.ALAY HARP CER DES THE WAR JOURNAL OF THE 27th REGIMENT Murat KARATA Ara t rma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZET 25 Nisan 1915de ngilizlerin Ar burnu ç karmas, bölgede yeterli Osmanl kuvveti olmad için k sa zamanda geli me gösterdi. Ar burnunda herhangi bir ç karma harekat na kar gözetleme birlikleri halinde bulunan bir tabur kadar kuvvet, geri çekilmeye ba lad nda Conkbay r silsilesini ele geçirmek isteyen ngiliz birlikleri, bölgede serbest kald. ki taburu ile Maydostan yola ç kan 27. Alay birlikleri, Kanl s rt- K rm z s rt hatt nda ngiliz birliklerini durdurmay ba ard. te bu birlikler, ngiliz birliklerine kar ilk Osmanl müdahalesini yapan efik Aker komutas ndaki 27. Alay birlikleridir. Bu tutulan hatlar, 6 A ustos 1915 tarihindeki ikinci ç karma harekat na kadar de i meden kalacakt r. Gelibolu Yar madas kuzey bölgesi, arazi bak m ndan kar k bir yap da olmas ndan dolay tutulan hatlar n elden ç kmas çok kolay olmayacakt r. te bu nedenle ilk gün yap lan muharebeler çok önemlidir. Bu bak mdan 27. Alay n ve daha kuzeyde 57. Alay n 25 Nisan 1915 tarihindeki müdahaleleri, Gelibolu Yar madas kuzey bölgesi muharebelerinin kaderini belirlemi tir denilebilir. Anahtar Kelimeler: 27.Alay, Çanakkale Sava lar, efik Aker 1

2 SUMMARY The English military operation on 25 April 1915 gained speed in short time due to the insufficient Ottoman military forces. They moved off toward Conkbay r straightforwardly, when the Ottoman military forces of battalion who landed for observation against military operation started to fall back. The 27 th regiment, moved with its two battalions from Maydos, succeeded to stop the English military forces in the line of Kanl s rt-k rm z s rt. This is the 27 th regiment Ottoman force which make first operation against English forces under the leadership of efik Aker. This line will have control until the second military operation on 6 August 1915 Due to the north part of Gallipoli became mountainous; it was not easy to lose this line. Therefore this first day combat was significant. It can be said that the operation of the 27 th regiment in north and the operation of the 57 th regiment on 25 Nisan 1915 determined the runs of the Gallipoli Campaign in the north front. Key Words: 27th Regiment, Gallipoli Campaign, efik Aker 27.Alay Harp Ceridesine Göre Çanakkale Cephesinde Kara Muharebelerinin lk Günü (25 Nisan 1915) 1 Nisan 1915 tarihinden itibaren 27. Alay n 1. ve 3. Taburu ile bir makineli tüfek bölü ü, 9. Tümenin ihtiyat olarak Eceabatta toplu olarak bulunmaktayd. 27. Alay n 2. Taburu ise, Anafartalar Ovas ndaki Azmakdereden Kabatepe güneyindeki Çamtepeye (hariç) kadar olan sahil bölgesinin korunmas nda ve gözetlenmesinde görevli idi Nisan 1915 saat 19.00da Eceabatta bulunan 1. ve 3. Tabur ile makineli tüfek bölü ü, 9. Tümen Komutanl ndan ald emir gere ince, Kabatepe ve Palamutluks rt ndan sahile kadar olan bölgede gece tatbikat yapt. Bu tatbikat esnas nda yap lan gözetlemede dü man gemilerinden hiçbir eser görülmedi ve gece yar s ndan sonra Eceabata geri dönüldü. Bir müddet sonra gelen top sesleri Eceabata yeni ula m bu birliklerin dikkatini çekti; çünkü hemen her gece i itilen top sesleri bo az giri inden gelirken bu sesler bat yönünden geliyordu. Bunun üzerine 27. Alay Kumandan efik Bey, Eceabat telefon merkezi vas tas yla Ar burnuna asker ç kar lmakta Alay n 2. Taburu görev itibari ile 27. Alaya ba l olmay p do rudan do ruya 9. Tümen kumandanl na ba l idi. Bkz. Atase Ar ivi, Klasör 5338, Dosya H-10, Fihrist 1. 2

3 oldu unu ö renir ö renmez, birliklere harekete haz r olmalar emrini göndererek 9. Tümen Komutanl na da harekete haz r oldu unu bildirdi ve bir müddet bekledikten sonra 9. Tümen Komutanl ndan saat 05.45te a a daki emri ald 2 : Suret 1- Dü man yar m saatten beri Ar burnu ile Kabatepe aras nda bar nmak te ebbüsat na ba lad anla ld. 27. Alay n zeytinlikteki taburlar yla makineli tüfek ve Çamburnundaki da bataryas imdi Kaymakam efik Bey kumandas nda hareketle dü man n icras n engellemek ve ç kar lacak kuvvetini kesinlikle denize püskürtecektir. 2- Sarafim ordugah nda bulunan k taat harekete geçmek üzeredir. 9. Tümen Kumandan Miralay Halil Sami Bu emri al r almaz harekete geçen birlikler ayr ayr yol takip ederek sahile do ru ilerlemeye ba lad lar. 3. Tabur ve makineli tüfek bölü ü Boyun Noktas ndan geçecek, 1. Tabur Kabatepe yolundan gidecekti. Bu tedbir, kumanda emrinden ç kmadan harekete müsaade edecek birbirine yak n yollar n bulunmas ndan ve ngiliz donanmas ndan etkilenme derecesini azaltmak maksad yla al nd. Ordugahtan hareket an nda, Kabatepe telefon merkezinden al nan ifahi bilgilerde ngiliz birliklerinin yaln z Ar burnu taraf nda nakliye gemileri ile kademe kademe ç karma yapt ö renildi Tabur ve makineli tüfek bölü ü, Boyun Noktas n a arken ngilizlerin büyük küçük ebatl harp gemileri ve nakliye gemileri ile bu gemilerden birinin gözetleme amac yla uçurdu u bir balon görüldü. Donanma ate i tam bu s rada bu birlikler üzerine ate açm olsa idi etkisi olabilirdi; fakat birlikler Boyun Noktas n a p donanma ate inden korunan bir ovaya indikten sonra donanma ate i ba lad 4. Boyun Noktas ndan do ruca Kavaktepe yönüne do ru hareket eden birlikler yol üzerinde yaral askerler Atase Ar ivi, Klasör 5338, Dosya H-10, Fihrist 1-2. Ar burnuna 25 Nisan 1915te ç karma yapacak ngiliz örtü kuvveti, Albay E. G. Sinclair-Mag Lagan n emrindeki 3. Avustralya Piyade Tugay ve 1. stihkam Bölü ü ile 3. Sahra Hastanesinin yar s ndan olu uyordu. Bu örtü kuvvetinin ard ndan General Bridges komutas ndaki 1. Avustralya Tümeni de karaya ç kar lacakt. Bkz. C. F. Aspinal Oglander, Büyük Harbin Tarihi Çanakakle Gelibolu Askeri Harekat, c. I, Yay. Haz. Metin Mart, Arma Yay., stanbul 2005, Ar burnuna ç karma yapacak ngiliz kuvvetlerinin 4000 civar nda olduklar söylenebilir. Bkz. Robert Rhodes James, Gelibolu Harekat, çev. Haluk V. Salt kgil, Belge Yay., 1965, s Atase Ar ivi, Klasör 5338, Dosya H-10, Fihrist 2. 3

4 ile kar la yorlard 5. Art k Kanl s rt ve K rm z s rt n do u yamaçlar nda baz hareketler görülmeye ve piyade ate leri i itilmeye ba land. Bundan sonra önde 3. Tabur, gerisinde 1. Tabur olmak üzere Kavaktepeden Kanl s rta do ru yap lacak taarruzun, güneyden sald r olmas nedeni ve sonucunda dü mana Topçulars rt n kapt rmamak amac ile kuzey yönünde Göktepeye do ru hareket edildi. 3. Tabur 165 Rak ml Tepeye ula t nda, 1. Tabur halen bu tepenin güneyinde hareket halindeydi. Bu bölgeden ngiliz birliklerine taarruz karar verilmi ti; fakat Çamburnundan gelmesi gereken cebel bataryas henüz ula mam t. Tam bu s rada Kocadere yönünden bir top geldi 6. Böylece taarruz için toplanan kuvvet 27. Alay n 1. ve 3. Taburlar ; bir makineli tüfek bölü ü ve bir adet top idi. ngiliz birliklerine kar ilk müdahale bu kuvvetlerle yap lacakt. Taarruz haz rl klar na ba lan rken 27. Alay Komutan efik Bey a a daki ifahi taarruz emrini verdi 7 : 1- Dü man n sol taraf takriben K l çbay r (dahil) s rtlar nda, sa taraf Kanl s rt (dahil) dad r. Dü man n ilerlemi olan k s mlar, önümüzdeki dereyi (Çataldere ve Çatalderenin Kanl s rt do usundaki k sm ) ele geçirmi tir ve üzerinde bulundu u s rtlara do ru (Topçulars rt ) ilerlemektedir. 2- Birinci tabur K rm z ve Kanl s rt üzerine taarruz edecektir. Üçüncü tabur K rm z s rttan (Hariç) itibaren dü man n sol taraf na taarruz edecektir. 3- Birinci tabur bir bölü ünü nezdimde ihtiyat olarak b rakacakt r. 4- Topçu, 165 Rak ml Tepede olacakt r. 5- Makineli Tüfek Bölü ü, 165 Rak ml Tepenin güneyinden ate leri ile taarruzu himaye edecektir. 6- Ben topçu ve makineli tüfe in ba nda bulunaca m. 7- Muharebe a rl klar ndan gere i kadar burada al konularak, di erlerinin yükü indirilerek cephane götürmek üzere Bigal cephaneli ine gönderilecektir. Bigal dan gelecek cephane 165 Rak ml Tepenin gerisinde bulundurulacakt r. Taburlar cephanelerini buradan alacaklard r Kavakderede yaral bir askerle kar la an efik Bey, dü man n Kanl s rt-k rm z s rt i gal ederek ilerlemekte oldu unu ö rendi. Bkz. Atase Ar ivi, Klasör 5338, Dosya H-10, Fihrist 2. Bu top, 9. Alay 2. Tabur 72. Cebel Da Bataryas na aittir. ngiliz birlikleri ç karma yapt klar nda bu bölgede bulunan dört topun üçünü ele geçirmi lerdi. Bu tek top ise bask ndan zorlukla kurtar larak Kocadere bölgesine getirilmi ti. Bu bataryaya ait üç top ise ngiliz birliklerinin elindedir. Bkz. Atase Ar ivi, Klasör 5338, Dosya H- 10, Fihrist 4. Atase Ar ivi, Klasör 5338, Dosya H-10, Fihrist

5 8- Taburlar n sarg mahalleri 165 Rak ml Tepenin gerilerinde, Kocadere karyesine giden yol kenar nda bulunacakt r. 3. Taburun saat 07.55te taarruza kalkmas ile muharebe ba lad. Eldeki tek top 165 Rak ml Tepenin kuzeyinden ngiliz birliklerinin eline geçen üç topun bulundu u mevkiiye do ru Kanl s rta; 165 Rak ml Tepenin güneybat s ndaki çal larda gizli olan makineli tüfek bölü ü de dört tüfe i ile birlikte ayn noktaya ate e ba lad. 3. Taburun taarruza daha önce ba lamas nedeni ile ngiliz birliklerinin bütün dikkatini ve ate ini üzerine çekti. Bu nedenle 1. Tabur, Keklikderesine ko arak inmek suretiyle Adanabay r n tuttu ve Adanabay r n n güneybat s ndaki ngiliz ke if kollar n geri çekilmek zorunda b rakt. Kanl s rt ve K rm z s rt ile bu s rtlar n kuzeyindeki s rtlar n do uya inen yamaçlar nda ngilizlerin takviye k taat indirme te ebbüsü görülmesi üzerine, topçu ve makineli tüfek ate leri bu yöne çekilerek ngiliz birliklerinin bu giri imi engellendi. Tam bu esnada 9. Tümen Kumandan Halil Sami Beyden a a daki telefon geldi 8 : Suret Saat Kaymakam efik Beye Bir çeyrek evvel 19. Tümenden 57. Alay ile bir cebel bataryas tümen kumandan ile sa taraf n za hareket etmi tir. 9. Tümen Kumandan Miralay Halil Sami 8 Atase Ar ivi, Klasör 5338, Dosya H-10, Fihrist 9. 5

6 Kroki 1: 25 Nisan 1915te Kanl s rt ve K rm z s rta taarruz eden 27. Alaya ba l 1. Tabur ve 3. Taburdan bir bölü ün durumu ve Kanl s rtta ilk süngü muharebesinin ya and yeri gösterir. 9 9 Makalede kullan lan krokilerin tamam, 27. Alaya ba l 3. Tabur Kumandan olan Binba Halis Beyin (ATAKSOR) torunu Say n Serdar ATAKSORun özel ar ivine ait olup izniyle yay nlanm t r. 6

7 Muharebe devam ediyordu, takviye k taat göndermeyi ba aramayan ngiliz birlikleri, bu defa da manga manga avc halinde ko ar ad mla Kanl s rt n çal lar aras ndan ve bu s rt n kuzeyindeki dereden kuvvet yollamaya çal t. Yine tek topun ve makineli tüfe in ate leri buna engel oldu. ngiliz birlikleri K rm z s rttan ilerlemeye cesaret edemiyordu; çünkü bu s rt n gayet düz olmakla beraber çal l k olmamas buradaki herhangi bir hareketi aç k hedef haline getiriyordu. 1. Tabur ve 3. Tabura ait avc kuvvetleri 10 Uzunderenin bat s ndaki nces rta taarruzla k smen buray ele geçirdiler. ncedere vadisi ile Çataldere m nt kalar nda çat ma yap lmakla beraber ngiliz donanmas belli bir hedeften ziyade taraka halinde bütün alan donanma ate ine tutuyordu. ngiliz birliklerinin Merkeztepe-Gedik-Sivritepe-Kanl s rt yönünden gelen makineli tüfek ate leri Fundal ks rt ele geçiren 1. ve 3. Tabur avc hatlar n n üzerine yo unla t s rada, 1. Tabur kuvvetleri sol tarafa do ru Kanl s rt n do u yamaçlar ndaki ngiliz birliklerine kar taarruza ba lad. Bunun üzerine bu taarruza destek amac yla makineli tüfek bölü ünün bir tak m Adanabay r na gönderildi. Tam bu esnada Çamburnundan gelen cebel bataryas (9. Alay 3. Tabur 8. Bölük) 165 Rak ml Tepeye mevzii ald r larak ate e ba lad. Saat 10.30dan sonra 3. Tabur, Fundal ks rt n kuzeybat s ndaki dereye ve ncebay rda bulunan ngiliz birliklerini geri atm ; 1. Tabur Adanabay r ndaki makineli tüfek bölü ü tak m n n yard m yla Çataldere ve Karayörükderesine kadar olan s rtlar ve etekleri tutmu bulunuyordu 11. ngiliz birliklerinin ncebay r ile Topçubay r üstünde bulunan ve K l çbay r mevkiinden Conkbay r na do ru ilerlemeye çal an kuvvetlerini, 3. Taburun sa taraf n olu turan Mülaz m Mithat Efendi kumandas ndaki bölük ile ç karma sonras iki tak ml k kuvveti kalan ve bu kuvvetle 3. Tabura kat lan 2. Tabura mensup Mülaz m Mustafa Efendinin kuvvetleri, ngiliz birliklerine yandan etki etmek sureti ile cephe ald lar ve 27. Alay 2. Tabur 4. Bölük Mülaz m- sanisi brahim Efendinin müfrezesi ile irtibat kurarak 57. Alay n cepheye ula mas na kadar cepheyi tutmaya çal t lar Tabur Komutan Te men brahim Efendi, 3. Tabur Kumandan ise K demli Yüzba Halis Efendi idi ve kuvvetlerinin toplam 2000 ki i kadard. Bkz. Murat Karata, Haritalarla Çanakkale Sava lar, Nobel Yay nlar, Ankara 2007, s Tabur, muharebe esnas nda bir de esir ele geçirmi ti. Bu esir 22 ya lar nda Avustralyal, uzun boylu, bir delikanl olarak tarif edilmekle beraber, büyük olas l kla Çanakkale Sava lar n n Osmanl taraf ndan ele geçirilen ilk esiridir. Bu esir 27. Alay Kumandanl taraf ndan 9. Tümen Kumandanl na gönderilmi tir. Bkz. Atase Ar ivi, Klasör 5338, Dosya H-10, Fihrist 10. Bu birliklerin, Merkeztepe ve Bombas rtta bulunan ngiliz birlikleri ile Adanas rt ndan kar l kl ate ettikleri, K l çbay r n n 180 Rak ml tepesi üzerinde taarruzda bulunduklar ; fakat güçlü ngiliz birlikleri kar s nda ilerleyemedikleri görülmektedir. Arazinin fundal kl olmas ndan dolay baz noktalarda ngiliz birlikleri ile yirmi 7

8 Kroki 2: 25 Nisan 1915 ö le vakti 57. Alay n taarruza ba lad yeri ve 27. Alay n ngiliz birliklerini püskürttü ü yeri gösterir. ad ml k mesafeye kadar yakla lm, buradaki bir buçuk bölüklük kuvvet üç saat kadar ngiliz birliklerinin K l çbay r -Merkeztepe hatt ndan gelen yan ate lerine ra men mücadeleye devam edebilmi tir. Bu mücadele s ras nda 3. Tabur kumandan K demli Yüzba Halis Efendi (Ataksor) yaraland gibi Mülaz m- evvel dris ve Mülaz m- evvel Mustafa Efendiler ehit oldu. Taburda hiç subay kalmamas nedeni ile taburun hesap memuru Mustafa Vehbi Efendi kumanday üzerine ald. Vehbi Efendi, vazifesi olmad halde, ba s z kalan askeri karga adan kurtarmak amac ile ald bu görev neticesinde 57. Alay n cepheye ula mas na kadar askerler bölgede k smen tutunabildi. Mülaz m- sani brahim Efendinin müfrezesinin cephanesizlikten geri çekilmeye te ebbüs etti i esnada Yarbay Mustafa Kemalin Conkbay r na yeti erek verdi i emir neticesinde durmu lar ve daha sonra 57. Alay birliklerine kat lm lard r. Bkz. Atase Ar ivi, Klasör 5338, Dosya H-10, Fihrist 13. 8

9 Böylece, 27. Alay, 1. ve 3. Taburlar yla ve 2. Taburdan yakla k bir bölük kuvvetten olu an mevcuduyla (yakla k 2200 silah) dört saatten beri ortalama on be bin ngiliz kuvvetine kar sava arak, onlar Kesikdere ve Karayörükderesinin bat taraf na att. Bu süreç boyunca yaral ve ehit olmak üzere üç yüze yak n zayiat verdi. 57. Alay n tam zaman nda cepheye ula mas ve taarruza kalkmas sonucu 27. Alay, taarruzunu Kanl s rt yamaçlar na do ru yo unla t rd. Kanl s rt, K rm z s rt n aksine fundal kl ve sert arazi yap s na sahipti. K rm z s rtta aç k hedef olan herhangi bir hareket Kanl s rtta tam olarak görülemez ve hissedilemezdi. Bu nedenle Kanl s rt n ele geçirilmesi, K rm z s rtta da hakim olmak demekti. Ayr ca ngiliz birliklerinin bask n na u rayan Osmanl toplar da Kanl s rttayd. Bu amaçla 27. Alay Kumandan efik Bey a a daki taarruz emrini verdi 13 : Topçu mevziinden 25 Nisan 1915 Saat Kahraman arkada lar m n arslanlar gibi yapt hücumlarla dü mana bir çok telefat verdirmi ve esir b rakt rm ve büyük derenin * öbür taraf na kaç rm t r Alay sa taraf m zdan kahramanane muharebeye tutu arak dü man önüne katm t r. 3- Dü man denize dökmek için evvela vazifemiz kar m zdaki Çaml l s rt (Kanl s rt) zabt etmek, orada dü man n elinde a layarak bizi bekleyen topçular m z kurtarmakt r Tabur bir bölü ünü 1. Tabur emrine verecektir. Geri kalan kuvveti ile bulundu u s rtlardan ate ile 1. Taburun taarruzunu kolayla t racakt r. Sa taraftan 57. Alay ile irtibat kurularak hareket edilecektir. lerideki s rtlar (Merkeztepe, Bombas rt) zabt etmek için ayr ca emir verilecektir Tabur Çaml s rta taarruz edecektir. Bu s rt zabt edecek ve toplar kurtaracakt r. Bu s rt n kuzeyindeki Düzs rt n üstünde ve do usunda dü man yoktur, gerisindedir. Çaml s rt n zabt yla bu s rt i gal edilecektir. 13 * Atase Ar ivi, Klasör 5338, Dosya H-10, Fihrist 12. Buradaki büyük dereden kas t Karayörükderesi olma olas l yüksektir. 9

10 6- Kar m zdaki s rtlar n bat kenarlar nda evvelce yapt m z siperleri tuttuktan sonra dü man n ate le denize kadar takip edilece i ve teslim olduklar takdirde silahlar b rakt r larak esir al nacakt r. 7- Topçu ve makineli tüfek bölü ü mevziilerinde kalacak ve taarruzu himaye edeceklerdir. 8- htiyattaki bölük imdilik daha emir alt nda ihtiyatta kalacakt r. 9- imdilik batarya ve makineli tüfek bölü ünün ba nday m. 27. Alay Komutan Kaimmakam Mehmet efik Kroki 3: 27. Alay n Kanl s rta do ru yapt süngü mücadelesi sonucu Osmanl toplar n n kurtar lmas n gösterir. 10

11 1. Tabur, 3. Taburun 3. Bölü ü ile kendi üç bölü ünden olu uyordu. ngiliz birlikleri Kanl s rtta, bu s rt n do u yamaçlar nda ve Cemalderede mevcudiyet gösteriyordu. 1. Tabur haz rl klar n tamamlayarak taarruza ba lad. Kanl s rta do ru dereyi geçmek üzere iken ngiliz birlikleri soldan 1. Taburu çevirmek istedi ise de durdurularak taarruza devam edildi. Bu arada topçular da Kanl s rt n bat yamaçlar n ate e tutuyorlard. 1. Taburun avc kuvvetleri dereyi a arak Kanl s rt sard ve ilerlemeye ba lad. ngiliz birlikleri Kanl s rt n güney yamaçlar ndan epey zayiatla geri çekilmeye ba lad. Süngü mücadelesi ile Kanl s rt n güneyi, ard ndan da do u yamaçlar ele geçirildi. Fakat ngiliz birlikleri, toplar geri vermemek ve Kanl s rt b rakmamak için kar hücumlar yap yorlard. Toplar n ba nda bir saat süren mücadeleden sonra Kanl s rt ve burada esir edilmi Osmanl toplar tekrar ele geçirildi. Bunu üzerine geride bekleyen ihtiyat da ileri al narak tahkimatla u ra ld Nisan ak am na do ru birlikler muharebelere aral klarla devam ederken 19. Tümen Komutan Yarbay Mustafa Kemal Beyin bütün birliklerin gece taarruzu için haz rl klara ba lamas n emretmesi ile cephedeki tüm birliklere düzen verilmeye ba land. Bu s rada topçu birliklerine verilen emir gere ince, bu birlikler Kanl ve K rm z s rt n gerilerine ve Gedik Noktas na do ru iddetli arapnel ate ine devam etti. Bu arada gece taarruzu için haz rl klar n ba lamas na ra men 77. Alay n ba bozuk bir ekilde da ld ve hiçbir ekilde bu alaydan yard m al namayaca anla ld. Böylece Kanl s rt n güneyi korumas z b rak lm oluyordu; buna kar n Kanl s rtta muharebe ate i aral klarla devam ediyordu. Gece saat gibi yar m bölük kadar kuvveti ile Kanl s rt gerisine gelen 77. Alay Komutan Binba Saib Bey, Kanl s rttaki 27. Alay n 1. Tabur Komutan brahim Efendiyi ngiliz birliklerinin Karayörükderesinden sald raca dü üncesi 14 Atase Ar ivi, Klasör 5338, Dosya H-10, Fihrist Kanl s rt n ele geçirilmesi s ras ndaki muharebeler esnas nda, 1. Tabur muharebe alan n n gerisinde, özellikle Kanl s rttan Cemalderesine inen derede ngiliz birliklerinin yaral ve ölü pek çok zayiat b rakt klar görüldü. Belki de muharebenin ilk gününün verdi i acemilikle ya da esir olmamak gayesiyle geride kalan baz ngiliz birliklerine ait yaral askerlerin, Osmanl askerlerinin arkas ndan ate ettikleri görüldü. Bu olaya yeltenen ngiliz askerleri, ilk anda Osmanl askerinin zayiat görmesini sa lam sa da bu olay, ngiliz yaral lar n n tedavileri için seyyar hastanelere ta nmalar na engel olmu tur. Bu nedenle baz ngiliz askerlerinin yaratt bu karga a, Osmanl askerinin üç yüze yak n esir alma imkan n da engellemi tir. Bkz. Atase Ar ivi, Klasör 5338, Dosya H-10, Fihrist

12 ile geri çekilmeye zorlamas üzerine Kanl s rt bo alt ld 15. Gündüz zorlukla ele geçirilen Kanl s rt, bu ekilde b rak lm oldu. Yüzba smail Hakk Efendi kumandas nda K rm z s rt tutan 1. Taburun 2. Bölü ü, gece bu s rtta kalm sa da gün a ard nda ngiliz ate inden etkilenerek Adanas rt n güneyine çekildi 16. Kroki 4: 25/26 Nisan 1915 gecesi 27. Alay n 1. ve 3. Taburunun durumu ile ngiliz birliklerinin nerelere kadar sürüldü ünü ve bunun neticesinde kurtar lan toplar gösterir Tabur Komutan brahimin bu geri çekili i arkadan sald r olacak korkusu ve Binba Saibin burada en büyük kumandan kim ise emr-i kumandan deruhte eder demesi üzerine yapt anla lmaktad r. Bkz. Atase Ar ivi, Klasör 5338, Dosya H-10, Fihrist 28. Atase Ar ivi, Klasör 5338, Dosya H-10, Fihrist

13 25/26 Nisan 1915 gecesi, Osmanl birlikleri önemli bir tahkimat noktas olan Kanl s rttan bir hiç yüzünden çekilmi ken, ngiliz birlikleri bütün gece tahkimatla u ra arak kazd klar siperlere yerle tiler. Bunun neticesinde muharebelerde taarruzlar n büyük oranda etkisiz kalma durumu ortaya ç kt. Taarruzlar ufak tefek siperlerin ele geçirilmesinin ötesine gidemezken iki taraf askerlerinin de neredeyse toprak alt na gizlenmesi durumunu yaratarak, farkl sava tekniklerinin sahnelenmesine yol açt. Nitekim, 25 Nisan günü sabah, Ar burnu ç karmas ile ba layan ve gün boyu devam eden muharebeler sonunda tutulan hatlar, 6 A ustos 1915 gününe kadar hiç de i meden kald. ki taraf kuvvetleri de ne bir ad m geri att, ne de bir ad m ileri gidebildi. te bu nedenle, kuzey bölgesi muharebeleri içerisinde en önemli gün olarak say labilecek 25 Nisan tarihinde, önce 27. Alay n 1. ve 3. Taburlar n n müdahaleleri arkas ndan stratejik aç dan daha önemli bir müdahale olan 57. Alay n müdahaleleri ile ngiliz birlikleri durdurularak burada adeta hapsedildi. Böylece, ikinci ç karma harekat say labilecek 6 A ustos 1915 tarihine kadar -iki taraf da devaml olarak takviye kuvvetler almas na ra men- tutulan hatlar b rak lmad. Osmanl birliklerinin 25 Nisan 1915teki bu gayreti ile Çanakkale Kara Muharebeleri belirgin bir hat üzerinde kilitlenmi oldu. 13

14 KAYNAKÇA ATASE Ar ivi, 27. Alay Harp Ceridesi, Klasör 5338, Dosya H-10, Fihrist James, Robert Rhodes, Gelibolu Harekat, çev. Haluk V. Salt kgil, Belge Yay., stanbul Karata, Murat, Haritalarla Çanakkale Sava lar, Nobel Yay nlar, Ankara Oglander, C. F. Aspinal, Büyük Harbin Tarihi Çanakakle Gelibolu Askeri Harekat, c. I, Yay., Haz. Metin Mart, Arma Yay., stanbul

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 21.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20821 KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATATÜRK VE ÇANAKKALE SAVAŞLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ

ATATÜRK VE ÇANAKKALE SAVAŞLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI 1 9 9 2 ATATÜRK VE ÇANAKKALE SAVAŞLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ Atatürk Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM), 1992 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ÇANAKKALE MUHAREBELER NDE LA MUHAREBELER MINING AND TUNNELLING IN THE GALLIPOLI CAMPAING

ÇANAKKALE MUHAREBELER NDE LA MUHAREBELER MINING AND TUNNELLING IN THE GALLIPOLI CAMPAING Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll (Bahar-Güz 2008, s.43-60) ÇANAKKALE MUHAREBELER NDE LA MUHAREBELER IM MINING AND TUNNELLING IN THE GALLIPOLI CAMPAING Murat KARATA Ara t rma Görevlisi, Ankara Üniversitesi,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ...

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ... T.C. 00980797 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 59131235-060.11.03 Konu : Kurumsal Kimlik Çalışmaları T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI]

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) resmi web sitesinin (http://www.kutuphaneci.org.tr) bilgi mimarisi açısından daha önce

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR Yaralıların Cepheden Sevki Cephe Yuva Sargıyeri Araba Durakları Seyyar, Harp, Menzil Hastaneleri Memleket Hastaneleri AÇIKLAMA Bu kartlarda

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012 Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012 Konut Stoku Yeniden İnşa Edilmesi Gereken, Basit 1,507,009, Tadilata 8% İhtiyaç Duyan, 4,370,327, 23% Tadilata İhtiyacı Olmayan, 12,849,236, 69% 2000 yılında

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER

BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER 1.

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

2015 YILI GELİBOLU YARIMADASI SESTOS ANTİK KENTİ VE ÇEVRESİ YÜZEY ARAŞTIRMASI * Reyhan Körpe

2015 YILI GELİBOLU YARIMADASI SESTOS ANTİK KENTİ VE ÇEVRESİ YÜZEY ARAŞTIRMASI * Reyhan Körpe 2015 YILI GELİBOLU YARIMADASI SESTOS ANTİK KENTİ VE ÇEVRESİ YÜZEY ARAŞTIRMASI * Reyhan Körpe Çanakkale İli Eceabat İlçesi sınırları içinde bulunan Sestos Antik Kenti ve çevresinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Detaylı

Rusya Savunma Bakanl, Ukrayna n n sahte belgelerini te hir ediyor!

Rusya Savunma Bakanl, Ukrayna n n sahte belgelerini te hir ediyor! Rusya Savunma Bakanl, Ukrayna n n sahte belgelerini te hir ediyor! Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi'nin (SBU) 30 Temmuz 2014 tarihinde internette yay nlad uydu görüntülerinin analiz sonucu Rusya Savunma

Detaylı

Vadeli İşlemler Piyasası Bülteni 29.06.2016

Vadeli İşlemler Piyasası Bülteni 29.06.2016 Endeks 30 Haziran Kontratı Kapanış 95.000 Değişim 2.18% 1,688,377 Bugün yurtiçi piyasalar güne İstanbul Atatürk Havalimanı'na dün akşam gerçekleştirilen terör saldırısının olumsuz etkisi ile başlıyor.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

ENDÜSTRİYEL METALLER (SPOT ve VADELİ İŞLEMLER)

ENDÜSTRİYEL METALLER (SPOT ve VADELİ İŞLEMLER) EMTİA BÜLTENİ NİSAN 2014 GERÇEKLEŞMELER GÜNCELLEME: 09 MAYIS 2014 POZİSYONLAR GETİRİ (%) GÜMÜŞ ALIŞ :19,0 4,21 SOYA SATIŞ: 1510 4,30 ORTALAMA GETİRİ: % 4,25 Emtia piyasalarında geride bıraktığımız Nisan

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı