lk Dönem Türk Romanlarında Yanlı Batılıla ma Sonucu Yabancıla an Karakterler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lk Dönem Türk Romanlarında Yanlı Batılıla ma Sonucu Yabancıla an Karakterler"

Transkript

1 LK DÖNEM TÜRK ROMANLARINDA YANLI BATILILAMA SONUCU YABANCILAAN KARAKTERLER THE ALIENATED CHARACTERS IN THE EARLY TURKISH NOVELS DUE TO THE MISCONCEPTION OF WESTERNIATION Ahmet ALVER Öz Osmanlı Devleti, batı medeniyetine dahil olma yolunda ilk resmi adımını 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı yla atmıtır. Fermanın ilanıyla birlikte, medeniyet deitirmenin bir gerei olarak yenileme hareketleri de balar. Öncelikle askeri sahada balayan bu yenileme hareketleri zamanla kendisini ülke yönetiminden kılık kıyafete, kültürel hayattan toplumsal konulara kadar her sahada gösterir. Bu süreçte, edebiyatımızda yeni görülen roman türü, dönemin entellektüelleri tarafından bu yeni modernleme projesinin uygulanmasında önemli bir araç olarak kabul edilir. Bu çalımada, erken dönem Türk Edebiyatında kaleme alınan Felatun Bey ile Rakım Efendi, Araba Sevdası, Mai ve Siyah, ıpsevdi adlı romanlarda yeralan, yanlı batılılama sonucu kendi toplumsal ve kültürel kimliine yabancılamı kahramanların genel bir tespiti ve analizi yapılmıtır. Romanların ana kahramanlarında görülen yabancılama olgusu daha çok dou-batı deerlerinin çatıması eksenine oturtulmu olup, batıyı eksik ya da yanlı yönleriyle benimsemi bireylerin, önce kendileriyle daha sonra da mensubu oldukları toplumun deerleriyle ters dümeleri neticesinde içine dütükleri yabancılama vurgulanmıtır. Anahtar Kelimeler: Tanzimat Dönemi, Yabancılama, Batılılama, Roman, Edebiyat. Abstract Ottoman State has taken the first official step to partake in the Western civilization by declaring the Tanzimat Fermanı in 1839 (Imperial Edict of Reorganization) which launched the Tanzimât period of reforms and reorganization. These reforms first commenced in the military field, and then gradually showed themselves in many fields such as administration, dressing, cultural, social issues etc. During this period, the new type of novel genre in Ottoman-Turkish literature was regarded as an important tool in the application of the new cultural and civilization project by the intellectuals of the time. This article will focus on the novels of Felatun Bey ile Rakım Efendi, Araba Sevdası, Mai ve Siyah and ıpsevdi written in the early period of Turkish Literature. It analyses the alianetaion phenomenon of their characters, who become stranger to their own cultural and social identity because of their misconception of westernization. The alienated characters are mostly appeared to be in the middle of the clashes between the values of the West and East. Keywords: Tanzimat Era, Alienation, Westernization, Novel, Literature. Giri Edebiyat, insanı ele alması, onunla tüm yönleriyle ilgilenmesi yönüyle sosyal bilimler arasında ön plana en çok çıkan bilim dallarının baında gelir. nsanı, gerek içinde yaadıı toplum açısından ve gerekse bireysel açıdan deerlendiren edebiyat bilimi, dier bir ifadeyle hayatın estetik bir tarzda ifade edilmesidir. Bu sebeple ayrım

2 yapılmaksızın toplumun hemen hemen her kesiminden örneklenen insan tiplemeleri ele alınmı olup; onların günlük yaamlarındaki megaleleri, sevinçleri, üzüntüleri, akları, özlemleri, bunalımları, kederleri, kaybedileri, yaama tutunma mücadeleleri, birbirleriyle olan mücadeleleri, münasebetleri ve gelecee dair hayalleri gibi meseleler birçok yönüyle edebiyata konu olmutur. Tüm bu yönleriyle edebiyat eserine konu olan insan, eserini meydana getiren sanatçının dünya görüüne, hayata bakıına, hislerine, gözlemlerine ve eseri yazmadaki amacına göre de çeitlilik göstermektedir. Bu balamda sanatçı, bir tercih yapmak zorunda kalır; çünkü yukarıda da ifade edildii üzere edebiyat, yaamı sanatsal bir dille aktarmayı hedefler ve bu aktarımı yaparken de farklı yaamları ve insan tiplemelerini ele alır. Esas olarak edebiyat, kaybeden ve kazanan olmak üzere iki tür kahramanı anlatır. Kaybeden; kendiyle ve yaadıı toplumun deerleriyle maddi ve manevi anlamda çelien, kendi küçük dünyasına mahkum olan, kaybolup yalnızlaan, hayattan kopan, baarısızlıa urayan ve tüm bunların sonucunda yabancılaan bireydir. Kazanan ise kendisiyle, yaamla ve toplumla barıık, onun deer yargılarıyla çatımayan, baarılı, hayallerini ve hedeflerini gerçekletiren, bakalarınca örnek alınan bir kiiliktir. Romancılar tarih boyunca eserlerinde, bu karakteristik özelliklere sahip kiilere bazen birlikte, bazen de ayrı ayrı yer vermitir. Romanlarda görülen yukarıda adı geçen bu ilk grup insan tiplemesi, özellikle Tanzimat dönemi Türk romanlarında sıkça karımıza çıkmaktadır. Bunda da en önemli sebep, Osmanlı nın 19. yüzyılda bir devlet politikası haline getirdii batılılama çabalarının temelsiz, plansız, dengesiz ve aırılıı sebebiyle sosyal, kültürel ve dier birçok alandaki toplumu ayakta tutan dengelerin sarsılmasıdır. Nitekim, Avrupa hayat tarzı, özellikle de Fransız modası, kendini Tanzimat ın ilanından çok önceleri hissettirmeye balayarak stanbul da hayatın her alanına girmeye balamıtı. Osmanlı aristokrasisindeki bu deiim ve dönüüm, bir süre sonra Batı nın her yönüyle taklit edildii bir yaam tarzını da beraberinde getirir. Fatma Karabıyık Barbarosolu, 1995 te yayınlanan Modernleme Sürecinde Moda ve Zihniyet adlı eserinde bu konuya özelikle iaret eder. Karabıyık, 1754 te stanbul a gelen Baron De Tott un karısının, Üçüncü Ahmet in kızını ziyareti esnasında, paa kızının yaadıı konaın tamamen Fransız süslemeleri ve dekoruyla döendiini hayretle izledini belirtir (Barbarosolu 1995: 110). Osmanlı-Türk tarihinde Batılılama hareketleri, Tanzimat Fermanı nın ilanından önce balamı, 1839 da fermanın ilanıyla daha da ivme kazanmıtır. 19. Yüzyıla gelindiinde, Batının ilim ve teknolojide ulatıı nokta, Osmanlı nın Avrupa yı örnek almasına sebep olur. lk olarak askeri sahada görülen deiim, sonrasında ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda da kendini hissettirmeye balatmıtır. Bu balamda, Tanzimat la birlikte Osmanlı aydın ve entellektüellerinin en büyük ideali, Batı nın medeniyet dairesine girmek olmutur. Osmanlıcadaki karılıı teceddüd olan Batılılama kavramı ilk olarak muasırlamak, garplılamak ve Avrupaî manalarına gelirken, zamanla bu ifadeler, modernlemek ve çadalamak terimleriyle tanımlanır hale gelmitir. Birçok Osmanlı- Türk aydını son iki asırdır kurtuluu Batılılama sözcüünün peinde gitmekte bulmutur; ancak bu yolda daha ilk adımın atılıında zeminin pek de salam olmadıı, aksine kaygan olduu anlaılmıtır. Buna sebep olarak da yüzünü çevirdii bu yeni yönün medeniyeti, eyayı algılama tarzı, kültürü gibi birçok unsur farklılık arzetmekteydi. Bu ikilem arasında kalarak bocalayan Türk aydını, bu medeniyet çatımasını hayatının her safhasında gözlemler. Önceleri bürokrat ve aydın olmak üzere dar bir kesimle sınırlı kalan Batılılar gibi yaama arzusu, bir süre sonra özellikle

3 stanbul da toplumun en alt kesimine kadar ulamı ve gündelik hayatın her katmanına yerlemitir. Bu durum, toplum ve devlet bazında bir süre sonra iyiyi kötüyü ayırt etmeden hereyin taklit edilmesi ile sonuçlanmıtır. 19. Yüzyılın sonlarına gelindiinde, Osmanlı toplumunun düünce yapısındaki deiim, kılık-kıyafetteki yenilikler, geleneksel hayata ve manevi deerlere bakıın farklılamaması, Avrupai tarz yemeklerin gelenksel yemeklerin yerini alması, elence anlayıının batıyı taklitten ibaret olması; bununla birlikte musiki, müzik aletleri, tahsil ve terbiyedeki tüm deiimler de kendini daha da hissettirmeye balamıtır. Toplumdaki bu hızlı ve kontrolsüz gelimeler beraberinde, Yanlı Batılılama olgusunu daha da somutlatırmı; dejenere olmu, yozlaarak özünden uzaklamı bireylerin ortaya çıkıp, toplumda daha da belirgin hale gelmelerine sebep olmutur. Toplumda beliren bu yeni tipin ortaya çıkıında etkili olan Osmanlı Türk toplumundaki bu hızlı deisim, imparatorluk sınırları içerisinde yaayan azınıklarla da yakından ilgilidir. lbeyi Özer, Avrupa Yolunda Batılama ve Batılılama adlı eserinde Avrupai tarzda yaam arzusu ve muaeret kurallarındaki birtakım deikliklerin, öncelikle azınlıklarda baladıını ve toplumun üst katmanlarından halka doru yayıldıını söyler (Özer, 2005: 22). Ayrıca, Tanzimat öncesi Avrupai muaeret usullerinin Saray a girmesinde ise, Avrupa ya giden elçilerin de etkisinin büyük olduu görülür. Osmanlı Devleti nde hayatın her safhasında yaanan bu toplumsal gelimeler ve neticesinde ortaya çıkan yozlamı, taklitçi, kendi özüne, geçmiine ve deerlerine yabancılaan züppe fertler, dönemin yazar ve airlerine de ilham kaynaı olmutur. Özellikle roman türü, bu süreci en iyi ve ayrıntılı biçimde ele alan edebiyat türü olarak ön plana çıkar. Bu çalımada, ilk dönem Türk romanlarında batılılamanın etkisiyle öne çıkan, yukarıda da tanımlandıı üzere kaybeden, dier bir ifadeyle de yabancılaan kahramanlar, ilk kez, G. W. Friderich Hegel in ahsında felsefe dünyasında tartıılmaya balanan, J. J. Rousseau ile politik kavramlar arasına giren (Kılıç, 1984) ve Karl Marx ile de popülerliinin doruuna ulaan yabancılama olgusu çerçevesinde belirlenip analiz edilmeye çalıılacaktır. Kafka ve Albert Camus gibi yazarlarla dünya edebiyatında etkin olan yabancılama kavramı, bireyin aidiyet duygusunu yitirmesiyle, önce kendisine, ailesine ve arkadalarına olmak üzere yakın çevresine, sonrasında da içinde yaadıı toplumun deerlerine, idare edildii sisteme ve kültürüne yabancılaması, romanlarda dikkatimizi çeken yabancılama çeitleri içinde en çok etkili olanlardır. Roy Mcmullen, Art, Affluence and Alienation adlı kitabında, yabancılamanın çada romanın en önemli ve etkili temalarından biri haline geldiini iddia ederken, bu durumun romancıların olaylar karısındaki durularını salamlatırdıını, onlara farklı dünyalar içinde yeni dünyalar oluturma imkânı sunduunu belirtir. Daha genel bir tanımlama ile yabancılama temasını; bireyin öznel iç gerçeklii ile nesnel dı gerçeklii arasındaki çatımanın somutlamı hali olarak belirtir (Mcmullen, 1968: ). Yabancılama olgusu, gerek bilimdeki gelimelerin iç konuma yöntemi ile karakterlerin iç dünyasını okura yansıtacak tekniklerin oluumuna katkısının (Adams, 1975: 13) edebiyatta nasıl mâkes bulduunu göstermek açısından, gerekse modern dünyada meydana gelen ekonomik, kültürel ve siyasi deiimlerin birey ve toplumlar üzerinde yarattıı etkileri irdelemek bakımından, son derece dikkate deer bir konudur. Bu nedenle sosyologlar, psikologlar, felsefeciler ve sanatçılar yabancılamayı

4 daha iyi tarif edebilmek için çada oyun ve romanlardan örnekler gösterme yoluna sıkça bavururlar. Yirminci yüzyılın modern dünya edebiyatında, yabancılamı veya yalnızlamı karakterlere verilebilecek en iyi örnekler olarak, Kafka nın Dava (Kafka, 2000) adlı romanının kahramanı Joseph K., ile Deiim (Kafka, 1993) adlı romanının ba kiisi Gregor Samsa ile Albert Camus un Yabancı (Camus, 2009) adlı romanının kahramanı Mersault u gösterebiliriz. Bunların yanısıra, James Joyce, Robert Musil, Nathalie Sarraute gibi yazarların romanlarında da yabancılaan karakterlere sıkça rastlanmaktadır. (Goldman, 2005: 47) Bu yazarların eserlerinde ilenen kahramanları Salih Okumu ve dris ahin, zaman ve mekânda kendilerine bir tutamak arayan, ancak yenilgiye uramı silik ahsiyetler olarak (Okumu&ahin, 2012: 109) tanımlamaktadır. Yabancılama olgusu, Türk romanının ilk örneklerinden itibaren roman kahramanları ve karakterlerinin ahsında da en iyi ekliyle ele alınmaya çalıılmıtır. Bu romanlara örnek olabilecek, özellikle yakın dönem Türk Edebiyatı temsilcilerinden Ouz Atay ın Tutunamayanlar (Atay, 1972) romanındaki Selim Iık ve Turgut Özben le Yusuf Atılgan ın Anayurt Oteli nin (Atılgan, 1973) Zebercet inin ve Aylak Adam ın (Atılgan, 1959) ana kahramanı C. nin ahsında modern yaam koulları karısında yabancılaan, yalnızlaan, sevgisizleen ve ardından da hayattaki beklentilerinden uzaklaarak izofreniye tutulan sevmeye ve sevilmeye hasret aydınları görmekteyiz. Bu dönemde, Buzul Çaının Virüsü (Bener, 1996) adlı romanında yalnızlık ve kimlik sorunsalıyla ortaya çıkan yabancılama olgusunu ele alan Vüsat O. Bener in de anılması gerekir. Yirminci yüzyıl edebiyatının yabancılaan ve yalnızlaan kahramanlarını yukarıda bahsi geçen roman kiileriyle sınırlandırmak tabi ki doru olmaz; ama bu romanlar, karakterlerinin ahsında yabancılama kavramını temel meselelerden biri haline getirerek daha somut bir fikir olumasına yardımcı olmalarıyla öne çıkmaktadırlar. lk Dönem Türk Romanlarında Yanlı Batılılama Sonucu Yabancılaan Karakterler Askeri, siyasi ve ekonomik olmak üzere her yönden gerileyip dünya muvazenesinde etkisi azalmı, atının nal sesleriyle Avrupa yı titreten Muhteem mparatorluk tan Avrupa nın hasta adamı diye tanımlanarak toprakları masa üstünde paylaılmaya balanmı olan Osmanlı Devleti nin tekrar toparlanıp eski parlak günlerine geri dönme çabası ile balayan batılılama hareketleri, yukarıda da ifade edildii gibi, 1839 da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile hız kazanarak devletin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmitir. Sözü geçen birçok yenilik ve deiim, kendini edebiyat ve kültür sanat dallarında da hissettirmitir. Bu balamda, batı edebiyatı türlerinden roman türü de edebiyatımıza girmi; Hovsep Vartanyan, dier bir ifadeyle de Vartan Paa tarafından 1851 yılında Akabi Hikayesi (Paa, 1991) adlı Türk Edebiyatının batılı anlamdaki ilk romanı kaleme alınmıtır. Vartan Paa ile balayan bu süreç, devamında emsettin Sami, Emin Nihat, Ahmet Mithat, Nabizade Nazım, Recaizade Mahmut Ekrem, Namık Kemal gibi döneme damgasını vurmu birçok yazarın kaleme aldıı yerli romanlar, ilk dönem Türk romanının öncülüünü yapmıtır (Moran, 2004: 9). Özellikle batılılama olgusunun aırlık kazandıı ilk dönem romanlarımızın hemen hepsinde içerik olarak ilenen konu, batılılama olgusu, doubatı deerleri veya alafranga-alaturka kavramları arasındaki çekime ve çatımadır. Bu

5 durumu, Bilge Ercilasun, Artık bütünlük bozulmu, cemiyette ikilik hakim olmaya balamıtır (Ercilasun: 1997: 275). diyerek toplumun yapısındaki deiimi ve çekimeyi özetlemektedir. Türk insanının hayatındaki bu deiiklik, dönemin edebi eserlerine de yansımakta geç kalmamıtır. Eserlerde, özellikle hayatın alafrangalaması ve Batı yı yanlı anlama teması çokça ele alınmı, dou-batı kavramlarını temsil eden kahramanlar younluk kazanmı, roman kurgusu genellikle bu iki kesim arasında cereyan eden maddi- manevi çatımalar ve çekimeler üzerine ekillenmitir. Bu dönem Türk romanlarında yabancılama olgusu ise, daha çok roman kahramanlarının batı kültürünü yanlı algılaması ve batılılama kültürünün beraberinde getirdii aırı tüketim ekonomisine kendilerini kaptırmaları sonucu, bata kendi kiiliklerine olmak üzere yaadıı toplumun deerlerine yabancılaması ve bunun neticesinde de toplum tarafından soyutlanması ile kendini gösterir. Bu kahramanlar, batılamayı bir medenileme artı olarak gören ve bu tezi ispatlama çabası içerisine giren ve bunu yaparken bocalayıp heveslerinin esiri olarak yabancılaan, özellikle zengin alafranga mirasyedilerdir. Toplum dıına itilen bu kahramanlar, zamanla yabancılamanın psikolojik boyutu olarak sunulan güçsüzlük, ümitsizlik, anlamsızlık, bakalarınca anlaılamama hissi ve normsuzluk gibi özelliklerini sergilemeye balamılardır. Aaıda inlenecek olan kahramanları yabancılamaya iten unsurlar genel itibariyle Marx ın yabancılama kuramıyla örtümektedir. Marx, çada dönemdeki yabancılamanın oynadıı rol üzerine younlaarak, yaamda insanın yabancılamasına sebep olan somut koullarla ilgilenmitir (Pappenheim, 2002: 75). Hegel in yabancılamı emek kavramlatırmasını kapitalist üretim biçimi ve ilikileri içinde yeniden oluturarak (Oktay, 1999: 33) Yabancılama ya sebep olan unsurun gerçekte kapitalizm olduunu savunur. Kapitalist sistemin gelir daılımında haksız kazanca, adaletsizlie ve dengesiz rekabete yol açtıını belirterek, bu durumun ekonomik koulları olumsuz bir ekilde etkilediine vurgu yapar. Tüm bunların neticesinde de bireylerde ve toplumlarda ruhsal bir hastalık veya sakatlık olarak tarif ettii yabancılamanın meydana geldiini söyler. Yukarıdaki açıklamalar ııında ilk dönem romanlarında dou-batı ikilemi içerisinde eletirilen ve de dılanan kahramanlara en iyi örnek olarak, Ahmet Mithat Efendi nin Felatun Bey ile Rakım Efendi (Efendi, 2003) romanındaki Felatun Bey karakteri gösterilebilir. Romanın giri bölümünde Felâtun Bey in babası Mustafa Merakî Efendi nin alafranga hayatından örnekler verilir: Mustafa Merakî Efendi alafranga merep bir adamdır: Hem de hangi alafranga mereplerden biliyor musunuz? Hani ya bundan on be yirmi sene evvel stanbul da alafranga merepler yok muydu? te onlardan. Hâl ve vakti pek yolunda hem de pek ziyadece yolunda oldugundan kendisi zaten Üsküdarlı olduu ve orada güzel konaı, baı bahçesi dahi bulunduu hâlde mücerret alafranga, yani rahat yaamak için cümlesini ucuza pahalıya bakmayarak satıp gelmi, Tophane nin Beyolu na civar bir mahallesinde müceddeden güzel bir hane ina ettirip sakin olmutu. (Efendi, 2003: 4) Mustafa Merakî Efendi alafranga yaama o kadar dükündür ki, konaını o dönemin alafranfalık modasından olan ta ve tuladan olan kâgir olarak yaptırır. Bununla da yetinmeyerek ziyaretine gelen alafranga dostlarına hizmet etmeleri için de

6 Rum ve Ermeni hizmetçiler alır. Yazarın bu detayları vermekteki asıl maksadı, Felatun Bey i tanıtırken meneini okuyucuya vermek ve babasının ahlakî mirasını bünyesinde taıdıını göstermektir. Felatun Bey alafranga kiiliiyle, Fransızca konumaya çalıan, Türkçeyi yeterli seviyede bilmemekle övünen, batılılar gibi yaamaya çabalayan, batılı olmayı çok ık giyinmek, Beyolu'nda elenip gösteri yapmak olarak anlayan züppe, müsrif ve tembel bir kimsedir. (Okay, 1989: 300) Onun bu kiilii, o dönemki toplum yapısı içinde yabancılamasına, yalnızlamasına, dılanmasına ve bunun neticesinde de mizahi bir üslupla dalga geçilen medenilemi bir kii olmasına sebebiyet vermitir. Ahmet Hamdi Tanpınar ise, Felâtun Bey ile Râkım Efendi adlı romanı, Memlekette Tanzimat la balayan züppe ve köksüz insanla, memleket artlarının yetitirdii hakiki münevver arasındaki farkı göstermek isteyen bir roman (Tanpınar: 1988: 293) diye niteler. Handan nci, çalımasında Felatun Bey e dair fikirlerini öyle dile getirir: Felatun ise ite bu mükemmeliyet timsalinin, yani Rakım ın olmadıı her eydir. Batılılar gibi yaamaya heveslenir; ancak bu konuda tek yapabildii yarım yamalak Fransızca yla ve en moda giysilerle Beyolu nda gezmektir. Tembeldir; roman boyunca çalısırken hiç görmeyiz onu. Cahildir; her eyi birbirine karıtırır; kendi kültürünü, dilini doru dürüst bilmez. Çocuktur; Rakım ın dedii gibi, baını, sonunu düünmeden hareket ettiinden komik durumlara düer. Müriftir; çok para harcar. Saftır; kendisini gerçekten sevdiini sandıı hoppa bir Fransız aktrise tutulmutur; Rakım ın uyarmasına ramen bütün servetini onun urunda tüketir. Hem yazar, hem roman kiileri elbirliince horlar, alay eder, eletirirler onu (nci, 2005: 82). Handan nci, Felatun Bey in ahsında, batılılamayı yanlı algılamı, medenilemeyi kılık kıyafetten ibaret gören hasta bir kiiliin resmini çizerek, o dönemki toplumda görülen yabancılaan bireyi tanımlamıtır. Bununla beraber nci, Felatun Bey i Türk Edebiyatı nın ilk aylaı olarak da tanımlar (nci, 2005: 81-85). Murat Belge ise, Felatun Bey e ilikin, ilk kez alafrangalık ve mirasyedilik unsurlarının aynı kiide birletii yorumunu yapar (Moran, 2004: 48). Felâtun Bey çok sı, derin felsefi düünceleri olmayan bir kiiliktir. O, elenerek gününü gün etme derdinde bir gençtir. Hayattaki tek gayesi alafrangalamaktır; ama bunu da doru idrak edemeyip komik duruma düerek yabancılaır. Bu dönemde Batılılamayı yanlı algılayıı, aırı alafranga özentilii ve mirasyedi olması gibi özellikler neticesinde yabancılaan dier bir kahraman da, Recâîzâde Mahmut Ekrem in 1886 da yazıp 1896 yılında yayınladıı Araba Sevdası romanının kahramanı Bihruz Beydir. Batılı hayata özenme urunda, kendi hayatının öz deerlerini küçümseyen gençlerin bir felâkete sürüklenmeleri kaçınılmaz bir gerçektir (Ayta, 2002: 135). ana fikri etrafında kurgulanan bu romanda Bihruz karakteri, pek çok özelliiyle Ahmet Mithat Efendi nin Felâtun karakterini anımsatır. Felâtun Bey gibi, Bihruz un da derin felsefi ve ideolojik düünce alt yapısı yoktur. Kendisinin bu yüzeysel ve eksik batılılama çabası, Felâtun karakterinde de görüldüü gibi, metnin anlatıcısına alay malzemesi olmutur. Babası eski bir vezir olan Bihruz Bey, ailenin tek çocuudur. Bihruz Bey, babasının ii gerei Anadolu nun farklı birçok yerinde görev yapmı olmasından dolayı baladıı okulları bitirememi, düzenli iyi bir eitimden mahrum kalmıtır. stanbul a yerletikten sonra babası, olu Bihruz için Fransızca, Farsça ve Arapça örenmesi amacıyla, özel hocalar tutar. Bihruz Bey, ilk hevesle be - altı ay eitimine

7 devam eder; ancak babasının vefatı üzerine yine yarıda bırakır. Babasının ölümüyle tüm mal ve mülk annesiyle beraber kendilerine kalmıtır. Bu mirası, Avrupalılamak uruna yaptıı kıyafet alıverileriyle ve bunlara benzer lüks harcamalarla tüketir. Babıâli dairelerinden birinde memur olmasına ramen vaktinin büyük bir bölümünü mesire yerlerinde dolamakla geçirir. Romanın ilk bölümünde Bihruz Bey in de alafranga tavırları verilir: Kaleme gitmedii günler ise saçlarını kestirmek, terziye esvap ısmarlamak, kunduracıya ölçü vermek gibi hiç eksik olmayan vesilelerle Beyolu'nda, ötede beride vakit geçirir, cumaları, pazarları da sabahleyin hocalarıyla yarımar saat ders müzakeresinden sonra hanesinden çıkar, akamlara kadar seyir yerlerinde dolaırdı. Vilâyetlerde bulunduu zaman en büyük zevki sırmalı esvap içinde, midilli veya at üzerinde, arkasında çifte çifte uaklarla sokak sokak gezip dolamaktan ibaret olan bu beyin, stanbul'a geldikten sonra merakı üç eye masruf oldu ki birincisi araba kullanmak, ikincisi alafranga beylerin hepsinden daha süslü gezmek, üçüncüsü de berberler, kunduracılar, terziler ve gazinolardaki garsonlarla Fransızca konumaktı (Ekrem, 1997: 10). Bihruz Bey, kı aylarında, Süleymaniye deki konaklarında, yazları da Küçük Çamlıca daki köklerinde ikamet etmektedir. Aynı semtte bulunan ve devrin en önemli elence ve mesire yerlerinden biri olan, Çamılıca Bahçesi, Bihruz un çokça urayıp, gösteri yaptıı ve elendii yerdir. Giyim kuamına azâmi önem vererek, modayı yakından takip ederdi. ık kıyafetlerle mesire yerlerine gitmekten büyük zevk alan Bihruz Bey, Mevsimin modasına göre bazen koyu, bazan açık renkte gayet dar elbiseler, yüksek yakalı frenk gömlei giymeyi, bal renginde eldivenler ile ufarak bir fes takmayı çok severdi. (20) Bihruz Bey in kıyafetleri kadar konumaları ve davranıları da tamamen alafrangadır: -Mösyö e servi, e Mösyö Piyer e lâ... diye gelen uaı Misel'i bir tekdir ile savdıktan sonra, tirepezenin üzerinde bir tabak içinde duran firenk sigaralarından birisini aldı. Tepesini diiyle kopardı. Sigarayı lâmbadan yaktı. Kanapeye geçti, oturdu ve sigaranın tavana doru suud etmekte olan mâi dumanını nazarıyla takip ederek müteellimâne düünmeye baladı. (34) Arabaya olan tutkusu sebebiyle de bir hayli para harcar. Âık olduu Perive Hanım adlı kadına duyduu platonik hisler sebebiyle çok acı çeker, alar. Onun için yazdıı mektuplarda baka kitaplardan metinler alıp kendisininmi gibi adapte etmekten baka bir ey yapamayan eksik eitimli biridir. O bütün ilerini Avrupa âdetlerine göre yapmaya çalıır. Zaman zaman kendi deerlerini küçümseyerek batının her eyini üstün tutmaya çalıır. Fransızcayı mükemmel bir dil olarak kabul ederken Türkçeyi beenmez ve hatta ona hakaret eder. Bihruz Bey, hiç Fransızca bilmeyen annesiyle bile konuurken gösteri yapmaktan geri durmaz. - Olum, Bihruz'um! Ne ile megul idin? -Hiç bir iim yoktu, kendi kendime lektür yapıyordum. -Lektür nedir? -Okuyordum. -Memnun oldum olum. Allah senden razı olsun. -Mersi! er meri! -Benimle konuurken frenkçe karıtırmazsan daha çok hazzederim. -Dilim alımı da,..oruar valide! -Gene mi?... (s.193)

8 Bihruz Bey'i böyle davranmaya iten en önemli etken, onun kendi kültürünü ve dilini yeterince bilmemesidir. Karakter olarak çok zayıf ve iradesiz olması, dı etkilere karı kendi kiiliini ortaya koyamamasına ve sık sık gülünç durumlara dümesine de sebep olur. Bihruz un zayıf kiilii kendisini daima arkadaı Kefi Bey, sevdii genç kız, Fransızca hocası Mösyö Piyer ve iskelede bekleyen sandalcılara kadar hemen herkes tarafından aldanmaya ve aldatılmaya sevkeder. Tanpınar'a göre, Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem'in önemli bir romanıdır. Realist bir üslûplu e1e alınan bu eser, bir modanın ve muayyen iktisadî artlar etrafında hemen bir lâhzada teekkül etmi köksüz bir kalabalıın romanıdır (Tanpınar, 493). Romanın sonunda anlatıcı, hayat karısında yabancılaan tecrübesiz Bihruz u Bey i sokak ortasında mecnun gibi çaresiz bir ekilde tek taraflı sevgilisi ile konumaya çalıırken bırakıp romanı sonlandırmıtır. Romanda yanlı batılılama ve bunun sebep olduu yabancılama olgusu somut delillere dayandırılarak ele alınmaktadır. Roman kahramanının, olayların gerçek boyutlarını göremeyecek kadar saf olması onun kendi suçu deildir aslında; devletin en üst noktasından toplumun en alt kesmine kadar sirayet eden batılılama hastalıı ve bunun sonucunde oluan sosyal artlar, Bihruz'un böyle davranmasına zemin tekil etmektedir. Romanlarda yabancılama olgusuna sebep oluturabilecek dier bir örnek de, bireysel anlamda romantik, hassas, ince ruhlu, gerçek yaamın sert yüzünü kaldıramayarak hayal kırıklıı yaayan, bir süre sonra hayata ve insanlara küsüp yabancılaan tiplerdir. Özellikle Halit Ziya nın romanlarında görülen ve Avrupa daki romantik tiplere benzeyen bu karakterler, belirli anlamda psikolojik boyutu ve bireysellikleriyle öne çıkan kiilerdir. Bu özelliklere sahip ve kendi dönemi içerisinde, çevresindeki insanlar üzerinde etkili olan, belirli yönleriyle yabancılaan karaktere en iyi örnek üphesiz Mai ve Siyah romanında gördüümüz Ahmet Cemil kiiliidir (Uaklıgil, 2001). Ahmet Cemil in hayal kırıklıı, kendisinin psikolojik yapısından kaynaklanmaz sadece; alıngan kiiliinin ve teessüre meyilli olmasının yanısıra, sosyal hayatın içinde yer edinmeye çalıırken bocalaması, hayatta yapmayı arzuladıı ideallerini yerine getiremeyip baarısız olması belki daha çok etkili olmutur. Romanın baından beri mehur bir edebiyatçı olmak ve kitap yazmak arzusunun Ahmet Cemil in tüm yaamını, hayal dünyasını, zihnini kaplamı olması, romanda yabancılama olgusunun, Freud un gelitirdii psikanalitik kuram; yani bireysel ve ruhsal derinlik (Sunat, 1996: 72) yönüyle de açıklanabileceini gösterir. Kitapta Henüz yirmi iki yaında, bütün maneviyatı yalnız bir ümidin gerçeklemesini beklemekte... (Uaklıgil, 39) eklinde ifade edilen, kitap yazarak ünlü bir yazar olma ideali, düündüünün tersine onu elmas yamurunun kaynaına götürmek yerine yitirilen ümitlere sürüklemitir. Ne var ki Ahmet Cemil, bu durumun farkına ancak tüm ümitlerini yitirdikten sonra varır. Sevdii kız Lamia nın da bir subaya verildiini örenmesiyle hayatta akı da bulmaya ilikin hiçbir umudu kalmaz. Romanın sonunda, yaamdan beklentisi kalmamı, yoklua teslim olmak üzere olan, hayata yabancılamı genç bir adam olarak ülkenin uzak bir vilâyetine gitmek ve bir ölü gibi yaayacaını düünürken annesine sıınır: O vakit titreyerek ayaa kalktı: Geliyordum, anne!... dedi ve hayatta bir ümidi kalmamı bu çocuk, yava yava, bu siyah geceden, u kendisini çekip almak isteyen ademden [yokluktan] ayrılarak mevcudiyetini [varlıını] daha kuvvetle çeken bu sese uyarak, annesini takip etti...

9 (Uaklıgil, 39). Hacer Gülen çalımasında, Ahmet Cemil in kiilii ile ilgili, onu bir hayal kırıklıı adamı olarak tanımlamaktadır (Gülen, 2012: ). Yabancılaan dier bir karakter de Hüseyin Rahmi Gürpınar ın ıpsevdi (Gürpınar, 1946) romanının kahramanı Meftun dur. Felâtun ve Bihruz'un uramı olduu yabancılamayı, bu karakterin ahsında da görmek mümkündür (Balcı, 2003: 96). Yukarıda da belirtildii üzere, ilk dönem romanlarımızda ele alınan mirasyedi alafranga tipler, dou-batı çatıması sorunsalıyla doup gelien romanımız açısından önemli olup, belirli boyutlarıyla da yabancılaan kiilerdir. Meftun ise, bahsi geçen bu alafranga tiplerin bir devamı olarak görülse de, birtakım özellikleri ile onlardan ayrılır. Basit bir mirasyedi olan ve kendilerini dönemin yükselen deerlerine yamamaya çalıan, çou zaman gülünç ve cahil olan ilk dönem alafranga zübbelerinin aksine Meftun; irenilecek, yozlamı ve maddiyatı yaamının tek deer yargısı olarak gören Berna Moran ın tanımlamasıyla alafranga hain olan bir kiiliktir (Moran, 2004: ). Meftun un alafranga hayat tarzına, maddiyata ve paraya olan bu aırı dükünlüü ve neticesinde kiiliinde beliren kiilik bozukluu, Marx ın yabancılamaya dair bireylerde ve toplumlarda oluan ruhsal bir hastalık veya sakatlık (Marx, 1988: 129) ifadeleriyle açıklanabilir. Berna Moran bu konuda, Tanzimat döneminde yazılan romanlar ile XX. yüzyılın ilk döneminde yazılan romanlarda ilenen züppe tipleri ve alafrangalama unsurunu karılatırarak, Tanzimat romanlarındaki yabancılaan kahramanlar Felatun ve Bihruz beylerle, Peyami Safa ve Yakup Kadri Karaosmanoglu nun 1920 lerdeki romanlarında ele aldıkları alafranga züppeler arasında önemli farklara dikkat çeker ve Meftun karakterinin ise bir ara kisii olarak u sözlerle tanımlar: Bu bakımdan Hüseyin Rahmi Gürpınar ın ıpsevdi si, Ahmet Mithat ve Recaizade Ekrem ile Peyami Safa ve Yakup Kadri Karaosmanolu arasında bir köprü sayılabilir, çünkü Meftun Bey eski züppe tipinin bir devamı olduu kadar 1920 lerdekilerin de ilk örneidir Felatun ve Bihruz alafrangalıı gösteri olarak uygulayan ve bu yüzden servetini aptalca tüketen züppelerdir. Meftun un ise tüketecek serveti yoktur; o çıkarı için türlü kurnazlıklar düünen ve para konusunda dolaplar çeviren bir madrabazdır. te bu Meftun iki bakımdan Felatun ve Bihruz dan ayrılır: a) Ahlâk açısından; b) Ekonomik düzen karısındaki tutumu ile Felatun ve Bihruz yerlemi ahlak kurallarına karı çıkan kiiler deilken, Meftun modern zihniyeti benimseyerek ak, namus, hırsızlık gibi konularda yeni fikirler besler ve ahlaksızlıı çıkar için geçerli bir yol saymak için alafrangalıı bahane eder. Kız kardeinin namusunu kirletmesi kendi planlarına uygun dütüünden iine gelir. Daha sonra, çevirdii dolaplara alet edebilmek için enitesinin baka bir kadın tarafından batan çıkarılmasını salar ve kadına aık olup intihar eden kıskanç Mahir in bu hareketini geri kafalılıgına ve aptallıına verir. Meftun a göre insan sevdii kadının bakasıyla ilikisi olduunu duyarsa bo vermeli. Meftun batılılaayım derken ahlakça da yozlamıtır (Moran, 2004: 259). Sonuç k kez, G. W. Friderich Hegel in ahsında felsefe dünyasında tartıılmaya balanan, J. J. Rousseau ile politik kavramlar arasına giren (Kılıç, 1984) ve Karl Marx ile de popülerliinin doruuna ulaan yabancılama olgusu; felsefe, sosyoloji, psikoloji

10 ve politika gibi birçok sahaya konu olurken, kültürel hayatta özellikle de edebiyat dünyasında kendine genisçe yer bulmutur. Kafka ve Albert Camus gibi yazarlarla dünya edebiyatında etkin olan yabancılama kavramı, yukarıda da ele alındıı üzere ilk dönem Türk romanlarında da sıkça karılaılan bir durum olmutur. Bu çalıma kapsamında, Osmanlı - Türk Edebiyatında kaleme alınan ilk dönem romanlarında, yabancılama olgusuna örnek olabilecek karakterlerin tespiti yapılmıtır. Bu balamda, yanlı batılılama ve yabancılama olguları sebep-sonuç ilikisi dahilinde tanımlanarak analiz edilmeye çalıılmıtır. Çalımada incelemesi yapılan her bir roman kahramanında görülen yabancılama olgusu, daha çok dou-batı deerlerinin çatıması eksenine oturtulmutur. Batıyı eksik yada yanlı yönleriyle benimsemi bireylerin önce kendileriyle, daha sonra da mensubu oldukları toplumun deerleriyle ters dümeleri neticesinde görülen bir yabancılama, eserlerde hakim olan genel bir çatıma halidir. KAYNAKÇA ADAMS, M. Ian (1975). Three Authors of Alienation: Bombal, Onetti, Carpentier, Texas: University of Texas Press. ATAY, Ouz (1972). Tutunamayanlar, stanbul: letiim Yayınları. ATILGAN, Yusuf (1973). Anayurt Oteli, stanbul: Yapı Kredi Yayınları. ATILGAN, Yusuf (1959). Aylak Adam, stanbul: Yapı Kredi Yayınları. AYTA, Gıyaseddin (2002). Batılılama Maceramızda Türk Romanına Yansıyan Tipler G.Ü. Gazi Eitim Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, s BALCI, Yunus (2003). Tanzimat Romanında Modernleme Tarzı Olarak Kahramanın "Yabancılama"sı Meselesi,.Ü. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XXX. BARBAROSOGLU, Fatma Karabıyık (1995), Moderlesme Sürecinde Moda ve Zihniyet, stanbul: z Yayınları BENER, Vüs at O. (1996). Buzul Çaının Virüsü, stanbul: letiim Yayınları. CAMUS, Albert (2009). Yabancı, stanbul: Can Yayınları. EFEND, Ahmet Mithat (2003). Felatun Bey ile Rakım Efendi, stanbul: Tima Yayınları. EKREM, Recaizade Mahmut (1997). Araba Sevdası, Haz: Hüseyin Alacatlı, Ankara: Akça Yayınları. ERCLASUN, Bilge (1997). Yeni Türk Edebiyatı Üzerine ncelemeler 1, Ankara: Akça Yayınları. GOLDMANN, Lucien (2005). Roman Sosyolojisi, Ankara: Birlesik Yayınları. GÜLEN, Hacer (2012). Mai ve Siyah ve Genç Werther in Acıları Romanları Üzerine Karılatırmalı Bir nceleme, Turkish Studies, S. 7, s GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi (1946). ıpsevdi, stanbul: Hilmi Kitabevi. NC, Handan, (2005). Felatun Bey i Tanır mısınız?, Kitap-lık Dergisi, S. 83, s KAFKA, Franz (2000). Dava, stanbul: Cem Yayınları. KAFKA, Franz (1993). Deiim, stanbul: Cem Yayınları. KILIÇ, Sadık (1984). Yabancılama, nsana Karı Toplumsal Süreç, stanbul: Fatih Yayıevi Matbaası. MCMULLEN, Roy (1968). Art, A luence and Alienation, New York: Frederick A. Praeger Publishers. MARX, Karl (1988). Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, New York: Prometheus Books. MORAN, Berna (2004). Türk Romanına Eletirel Bir Bakı 1, stanbul: letiim Yayınları. OKAY, Orhan (1989). Batı Medeniyeti Karısında Ahmet Midhat Efendi, stanbul: MEB Yayınları. OKTAY, Ahmet (1999). Yazın, Yabancılama ve Yabancılatırma, Virgül, S:16, s OKUMU, Salih & AHN, dris (2012). Ahmet Hamdi Tanpınar ın Romanlarında Zaman ve Mekan Balamında Yabancılamanın Tezahürleri, ODÜ Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi, S: 5, s ÖZER, lbeyi (2005), Avrupa Yolunda Batılılama ya da Batılılama, stanbul: Truva Yayınları. PAPPENHEM, Fritz (2002). Modern nsanın Yabancılaması, Ankara: Phoenix Yayınevi. PAA, Vartan (1991). Akabi Hikayesi lk Türkçe Roman (1851), stanbul: Eren Yayınları. SARTRE, J. P (1988). Varoluçuluk (Exiztentializme) çev. Asım Bezirci, stanbul: Yazko. SUNAT, Haluk (1996). Yabancılama ve Birey (1), Birikim, S:84, s.68 78, stanbul. TANPINAR, Ahmet Hamdi (1988). 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, stanbul: Çalayan Kitabevi. UAKLIGL, Halit Ziya (2001). Mai ve Siyah, stanbul: Özgür Yayınları.

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 12 MART ROMANI BIR DÜÜN GECESI NDE AYEN KARAKTERININ YABANCILAMASI

Detaylı

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Ö m e r A y h a n Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Tanzimat edebiyatýnýn düzyazý yazarlarý, öyküden çok romana eðilmiþ, öykü türündeki verimleri, neredeyse romana yaklaþan oylumlarýyla

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba Deerli Dostlar, Aaıdaki ileti tarzına ciddi eletirilerim vardır. lk bakıta kötü niyetli bir ileti demek bile mümkün. Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum

Detaylı

YAKUP KADR KARAOSMANOLU NUN ROMANLARINDA ALAFRANGALIK TEMASI THE THEME OF EUROPEAN-STYLISM IN YAKUP KADR KARAOSMANOLU S NOVELS

YAKUP KADR KARAOSMANOLU NUN ROMANLARINDA ALAFRANGALIK TEMASI THE THEME OF EUROPEAN-STYLISM IN YAKUP KADR KARAOSMANOLU S NOVELS YAKUP KADR KARAOSMANOLU NUN ROMANLARINDA ALAFRANGALIK TEMASI THE THEME OF EUROPEAN-STYLISM IN YAKUP KADR KARAOSMANOLU S NOVELS Dr. Soner AKPINAR Özet Milli Edebiyat döneminin (1911-1923) öncü roman yazarlarından

Detaylı

Nazlı Yürekler için!lk Adımım

Nazlı Yürekler için!lk Adımım Bu akşam Boğaziçi Üniversitesinden ilk projesine katılan Merve yazmış, Nazlı Yüreklere İlk Adim... Gönüllüler nasıl anlatılır... Gönüllülerin çocuklara sevgisi... Ve onların çocuklara ulaşma gayretleri...

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset Davutpaşa Caddesi Yılanlı Ayazma Sokak

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE Enes PALA Tam adı Fatma Aliye Topuz dur. 1862 yılında İstanbul da doğmuştur. Ahmet Cevdet Paşa nın kızıdır.

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AHMET MDHAT EFEND VE FELÂTUN BEY LE RAKIM EFEND ROMANINDA DEERLER ETM AHMET MDHAT EFEND AND VALUES EDUCATION IN THE NOVEL NAMED FELÂTUN BEY ILE RAKIM EFENDI Mehmet ÖZDEMR * Gökçen GÖÇEN ** Öz Bu çalımada

Detaylı

a b e f g h i SHOG NED R?

a b e f g h i SHOG NED R? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 a b c d e f g h i SHOG NEDR? SHOG, Japonya da yaklaık 20 milyon kiinin oynadıı bir oyundur. Hedefleri, karı tarafın ah ını tuzaa düürmek olan iki oyuncu arasında oynanan bir zihinsel

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET 1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Kadir EKER 1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU Kadir EKER ÖZET Ülkemizde demokratik gelimeler Merutiyetle balamı, Cumhuriyetle

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

Taliban Esaretinden İslam a

Taliban Esaretinden İslam a Taliban Esaretinden İslam a 1958 doğumlu İngiliz gazeteci ve savaş muhabiri Yvonne Ridley, İslam a giriş serüvenini şöyle anlatıyor: Eylül 2001 de, yani Birleşik Devletler e yapılan terörist saldırıdan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III. YAZILI SINAVI SORULARI Öğrencinin Adı ve Soyadı : Sınıfı:

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

Romanda Mekân Kavramı Concept of Place in Novel

Romanda Mekân Kavramı Concept of Place in Novel Romanda Mekân Kavramı Concept of Place in Novel Mehmet Bakır ENGÜL * Özet Roman, modern zamanların bir anlatı türü olarak hayatı bir bütün halinde kuatma iddiasında olan bir edebi türdür. nsanın sahip

Detaylı

YABANCILAMA OLGUSU VE KÜRK MANTOLU MADONNA ROMANI ALINATION PHENOMENON AND THE NOVEL KÜRK MANTOLU MADONNA

YABANCILAMA OLGUSU VE KÜRK MANTOLU MADONNA ROMANI ALINATION PHENOMENON AND THE NOVEL KÜRK MANTOLU MADONNA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 YABANCILAMA OLGUSU

Detaylı

Final Honour School of Oriental Studies, 2014 NEW LIST OF TURKISH SET TEXTS FOR BA OS (TURKISH) Paper4: Ottoman Historical Texts

Final Honour School of Oriental Studies, 2014 NEW LIST OF TURKISH SET TEXTS FOR BA OS (TURKISH) Paper4: Ottoman Historical Texts Final Honour School of Oriental Studies, 2014 NEW LIST OF TURKISH SET TEXTS FOR BA OS (TURKISH) Paper4: Ottoman Historical Texts Ashıqpashazade tarihi, ed. Ali Bey (repr. Farnborough, 1970), pp. 6-7, 142-143.*

Detaylı

OĞUZ ATAY Oyunlarla Yaşayanlar

OĞUZ ATAY Oyunlarla Yaşayanlar OĞUZ ATAY Oyunlarla Yaşayanlar İletişim Yayınları 45 Oğuz Atay Bütün Eserleri Dizisi 3 ISBN-13: 978-975-470-210-1 1985 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-26. BASKI 1985-2016, İstanbul 27. BASKI 2017, İstanbul

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

!  #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' -  ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri LYS Lisans Yerleştirme Sınavı Öğretmenin defteri LYS EDEBİYAT HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE İÇİNDEKİLER Güzel Sanatlar ve Edebiyat... Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılması... 1 29 Bütün hakları Editör

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

Orhan Okay Hoca, dönem

Orhan Okay Hoca, dönem TANITIMI Edebiyat Edebi Eser Üzerine* Orhan Okay Hoca, dönem edebiyab tefekkürünün mihenk olan Fuat, Ahmet Midhat Efendi, Mehmet Akif, Necip Nurettin Topçu son olarak Ahmet Hamdi gibi birbirinden saha

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

DL DEVRMNN GERÇEKLEMESNDE TÜRK DL KURUMUNUN ROLÜ THE ROLE OF TURKISH LANGUAGE ASSOCIATION IN THE LANGUAGE REFORM OCCURENCE Ömer GÜNDÜZ* smail FIRAT**

DL DEVRMNN GERÇEKLEMESNDE TÜRK DL KURUMUNUN ROLÜ THE ROLE OF TURKISH LANGUAGE ASSOCIATION IN THE LANGUAGE REFORM OCCURENCE Ömer GÜNDÜZ* smail FIRAT** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DL DEVRMNN GERÇEKLEMESNDE TÜRK DL KURUMUNUN

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

AHMET HAMD TANPINAR IN ROMANLARINDA ZAMAN VE MEKÂN BALAMINDA YABANCILAMANIN TEZAHÜRLER

AHMET HAMD TANPINAR IN ROMANLARINDA ZAMAN VE MEKÂN BALAMINDA YABANCILAMANIN TEZAHÜRLER ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 5 Haziran 2012 AHMET HAMD TANPINAR IN ROMANLARINDA ZAMAN VE MEKÂN BALAMINDA YABANCILAMANIN

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FELSEFE

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FELSEFE YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FELSEFE SORU 1: Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları hepsinin birden yanılmaları anlamına da gelebilir. Bu görüşe bilim tarihinden bir örnek veriniz ve bilgi kuramı açısından

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

TANITIM: Psikolojik romandır. Yazarın hasatalığına bağlı kişi ve olayların anlatılmasıdır. Otobiyografik eserdir.

TANITIM: Psikolojik romandır. Yazarın hasatalığına bağlı kişi ve olayların anlatılmasıdır. Otobiyografik eserdir. TANITIM: Psikolojik romandır. Yazarın hasatalığına bağlı kişi ve olayların anlatılmasıdır. Otobiyografik eserdir. ÖZET : On beş yaşlarında, yıllardan beri dizinden rahatsız olan roman kahramanı çocuk,

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ Oya Baydar, Mine Söğüt, Özcan Yüksek, Ercan Kesal, Arif Keskiner ve Melih Güneş konuklarla sohbet etti 86. İzmir Enternasyonal Fuarı nda bu yıl ilk

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", -. ' /0"""-". 123!+"&, '* 4 5 ' ' 6 ("6',& '*"(75 '"8

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FATİH ACAR: -BU SÜRECİ OLUMLU BİR ŞEKİLDE TAMAMLAYABİLİRSEK TÜRKİYE YE ÇOK DAHA KALİTELİ

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Afet Sosyolojisi, Deprem Olgusu, Van Depreminin Sonuçları, Depremzede Öretmenlerin Sorunları.

Anahtar Kelimeler: Afet Sosyolojisi, Deprem Olgusu, Van Depreminin Sonuçları, Depremzede Öretmenlerin Sorunları. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 VAN DEPREMNDE ÖRETMENLERN YAADII PSKO-SOSYAL

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ Bu kaynakta belli başlı düz yazı (nesir) türleri ile ilgili kısa bilgiler bulunmaktadır. Her türle ilgili ayrıntılı bilgiler için, üst menümüzdeki Edebi Türler sekmesinden faydalanabilirsiniz..

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 YEN GÖÇMENLK MEKÂNLARI OLARAK YEN KURULAN ÜNVERSTELER: ORDU ÜNVERSTES

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

! " #$!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

!  #$! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", - +./ 01"(23 4 ' 5 6"""/" 4 78 9!+"&, '* : ; ' < ("

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI (1860 1896) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI 1860'da Tercüman-ı Ahval Gazetesinin çıkmasıyla başlayan, Divan edebiyatı geleneklerini bir yana bırakarak Batı kültürüne

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı