US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved."

Transkript

1

2 0434 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-133 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný adresinde bulabilirsiniz. Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil edilmesi gerektiði anlamýna gelir. Bu durum, cihazýnýzýn yaný sýra bu iþareti taþýyan tüm donanýmlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ diðer belediye atýklarýyla birlikte atmayýn. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi ne veya adresindeki ülkeye özel bilgilere bakýn Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Nseries, N73 ve Visual Radio, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ses markasýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (8). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Bu ürünün lisansý, MPEG4 Görsel Patent Portföy Lisansý uyarýnca, (i) kiþisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafýndan MPEG4 Görsel Standardýna uygun olarak kodlanmýþ bilgilerle iliþkili kiþisel ve ticari olmayan kullaným ve (ii) lisanslý bir video saðlayýcýsý tarafýndan saðlanan MPEG4 videosu ile baðlantýlý olarak kullaným için verilmiþtir. Baþka herhangi bir kullaným için açýk veya zýmni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanýtým amaçlý, dahili ve ticari kullanýmlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluþundan edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. UYGULANAN YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGÝ BÝR LÝSANSÖRÜ, HÝÇBÝR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENÝ NE OLURSA OLSUN OLUÞABÝLECEK HERHANGÝ BÝR GELÝR, KAR VEYA VERÝ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BÝR ÞEYÝN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. ÝÞBU BELGENÝN ÝÇERÝÐÝ OLDUÐU GÝBÝ SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKÝ KANUNLARIN GEREKTÝRDÝÐÝ HALLER DIÞINDA, TÝCARÝ OLARAK SATILABÝLÝRLÝK, ÝYÝ BÝR EVSAFTA OLMA VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK ÝLE ÝLGÝLÝ ZIMNÝ GARANTÝLER DE DAHÝL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ÞARTIYLA, ÝÞBU BELGENÝN DOÐRULUÐU, GÜVENÝLÝRLÝÐÝ VEYA ÝÇERÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNÝ HERHANGÝ BÝR GARANTÝ VERÝLMEMÝÞTÝR. NOKIA, HERHANGÝ BIR ZAMANDA, ÖNCEDEN BÝLDÝRÝMDE BULUNMAKSIZIN, ÝÞBU BELGEYÝ DEÐÝÞTÝRME VEYA GEÇERSÝZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR. Ýhraç kontrolleri Bazý ürünlerin ve uygulamalarýnýn ve servislerinin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Ayrýntýlar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýn. Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri nin ve diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazýlým içerebilir. Kanunlara aykýrý deðiþiklik yapýlamaz.

3 FCC/ENDÜSTRÝ KANADA BÝLDÝRÝMÝ Cihazýnýz TV veya radyo ile etkileþime neden olabilir (örneðin, telefon alýcý donanýma yakýn olarak kullanýlýrken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileþimler engellenemediði taktirde telefonu kullanmayý durdurmanýzý isteyebilir. Yardým gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kurallarý kýsým 15 e uygundur. Þu iki þarta baðlý olarak kullanýlabilir: (1) Bu cihaz zararlý etkileþimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen þekilde çalýþmasýna neden olabilecek etkileþimler de dahil olmak üzere tüm etkileþimleri kabul etmelidir. Nokia tarafýndan özellikle onaylanmayan her türlü deðiþiklik veya modifikasyon, kullanýcýnýn bu donanýmý kullaným yetkisini geçersiz kýlabilir. Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. Baðýmsýz geliþtirici uygulamalarýnýn telif haklarý veya fikri mülkiyet haklarý Nokia'ya ait deðildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara iliþkin son kullanýcý desteðiyle veya uygulamalarýn çalýþmasýyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkýnda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diðer þahýslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZIMNÝ HÝÇBÝR TÜRDE GARANTÝ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ ÖLÇÜDE OLDUKLARI GÝBÝ SAÐLANMIÞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESÝNÝZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAÐLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABÝLÝRLÝK VEYA BELLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DÝÐER ÜRETÝCÝLERE AÝT PATENTLERÝ, TELÝF HAKLARINI, TÝCARÝ MARKALARI VEYA DÝÐER HAKLARI ÝHLAL ETMEYECEÐÝ KONULARINDAKÝ GARANTÝLER DE DAHÝL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOÞULUYLA, AÇIK VEYA ZIMNÝ HÝÇBÝR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTÝ VERMEMEKTE OLDUÐUNU KABUL ETMEKTESÝNÝZ Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: , Faks: Norveç Üretici Firma Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, Espoo, Finlandiya Tel: Faks: Baský TR,

4 Ýçindekiler Güvenliðiniz için...8 Baðlantý...11 Nokia N73 cihazýnýz...12 Bataryayý þarj etme...12 Ayarlar...12 Baþka bir cihazdan içerik aktarma...12 Temel göstergeler...13 Ses ve hoparlör kontrolü...14 Multimedya tuþu (Nokia N73 (orijinal sürüm))...14 Kulaklýklý mikrofon seti...15 Hafýza kartý aracý...15 Dosya yöneticisi...16 Ýndirme...17 Destek...18 Nokia destek ve iletiþim bilgileri...18 Yazýlým güncelleþtirmeleri...18 Yardým...18 Öðretici...19 Kamera...20 Fotoðraf çekme Sýralý çekim modunda fotoðraf çekme Kendiniz de fotoðrafta yer alabilirsiniz - otomatik zamanlayýcý Video kaydetme Galeri...29 Dosyalarý görme ve tarama Albümler Görüntüleri düzenleme Video klipleri düzenleme Slayt gösterisi Sunumlar Görüntü baskýsý Çevrimiçi baský Çevrimiçi paylaþým Medya uygulamalarý...40 Müzik eriþim tuþu (Nokia N73 Music Edition) Müzik çalar Flash Oynatýcý Visual Radio... 50

5 RealPlayer...52 Film yönetici...54 Zaman yönetimi Saat...57 Ajanda...58 Mesajlar Metin yazma...61 Mesaj yazma ve gönderme...63 Gelen Kutusu - mesajlarý alýr...65 Posta kutusu...66 SIM karttaki mesajlarý görüntüleme...68 Mesaj ayarlarý...69 Sohbet...73 Rehber (Telefon rehberi) Ýsim ve numaralarý kaydetme ve düzenleme...77 Kartvizit kopyalama...78 Kartvizite zil sesi ekleme...79 Kartvizit gruplarý oluþturma...79 Arama yapma Sesli aramalar...81 Video aramalarý...83 Video paylaþýmý...84 Gelen aramayý cevaplama veya reddetme...87 Ýþlem Kaydý...89 Web tarayýcýlar...92 Servisler...92 Web...96 Baðlantýlar...99 Bluetooth baðlantýsý...99 Kýzýlötesi baðlantý Veri kablosu PC baðlantýlarý Baðlantý yöneticisi Senkronizasyon Cihaz yöneticisi Ofis Hesaplama Dönüþtür Notlar Kaydedici Quickoffice Adobe Reader Cihazýnýzý kiþiselleþtirme Tercihler - sesleri ayarlama D zil sesleri...114

6 Cihazýnýzýn görünümünü deðiþtirme Etkin bekleme modu Araçlar Ses komutlarý Uygulama yöneticisi Dijital Hak Yönetimi Ayarlar Telefon Arama Baðlantý Tarih ve saat Güvenlik Aktarma Arama engelleme Þebeke Donaným Sorun giderme: Sorular ve Cevaplar Batarya bilgileri Þarj etme ve boþaltma Nokia orijinal batarya doðrulama kurallarý Bakým ve onarým Ek güvenlik bilgileri Dizin

7 ÖNEMLÝ! Standart bir kýsa mesajýn (metin mesajýnýn) uzunluðu 160 karakterle sýnýrlýdýr. Ancak kýsa mesaj (metin mesajý) yazarken Ð-ð, ý, Ý, Þ-þ gibi özel karakterler kullanýrsanýz bir kýsa mesajýn uzunluðu 70 karakter olacaktýr. Belirtilen karakter sýnýrlarýný aþmanýz durumunda mesajýnýz birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayýsý kadar faturalandýrýlýrsýnýz. Eðer mesajlarýnýzý yazarken Ð-ð, ý, Ý, Þ-þ gibi özel karakterleri kullanmamayý tercih ederseniz, telefonunuzun Mesajlar menüsü altýndaki Karakter kodlamasý alt menüsünden Tam destek seçeneðini Daha sonra Kýsýtlý destek seçeneðini belirleyerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanýlmamasýný tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayýlan karakter desteði Kýsýtlý destek olarak belirlenmiþtir.

8 Güvenliðiniz için Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun. GÜVENLÝ BÝR BÝÇÝMDE AÇMA Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda cihazý açmayýn. YOL GÜVENLÝÐÝ ÖNCE GELÝR Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol güvenliði olmalýdýr. ETKÝLEÞÝM Tüm kablosuz cihazlar, performansý etkileyebilecek etkileþime maruz kalabilir. HASTANELERDE KAPATIN Her türlü kýsýtlamaya uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda cihazý kapatýn. UÇAKTA KAPATIN Her türlü kýsýtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta etkileþime neden olabilir. YAKIT ÝKMALÝ SIRASINDA KAPATIN Cihazý yakýt ikmal noktalarýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn. PATLAMA YAKININDA KAPATIN Her türlü kýsýtlamaya uyun. Patlama yapýlan yerlerde cihazý kullanmayýn. DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca ürün belgelerinde açýklanan konumlarda kullanýn. Anten bölgelerine gereksiz yere dokunmayýn. KALÝFÝYE SERVÝS Bu ürünü yalnýzca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir. DONANIMLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý donanýmlarý ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. SUYA DAYANIKLILIK Cihazýnýz suya dayanýklý deðildir. Cihazýnýzý kuru tutun. YEDEK KOPYALAR Tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarýný almayý veya yazýlý kayýtlarýný bulundurmayý unutmayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlarý için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. 8

9 ACÝL ARAMALAR Cihazýn telefon iþlevinin açýk ve cihazýn çalýþýr durumda olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek ve bekleme ekranýna dönmek için bitirme tuþuna gerektiði kadar basýn. Acil durum numarasýný girip arama tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Ýzin verilmedikçe görüþmeyi bitirmeyin. Cihazýnýz hakkýnda Bu kýlavuzda açýklanan kablosuz cihaz, EGSM 850/900/ 1800/1900 ve UMTS 2100 þebekelerinde kullaným için onaylanmýþtýr. Þebekeler hakkýnda daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Cihazýnýz Ýnternet baðlantýlarýný ve diðer baðlantý yöntemlerini destekler. Bilgisayarlar gibi cihazýnýz da virüslere, zararlý mesajlar ile uygulamalara ve diðer zararlý içeriðe açýktýr. Dikkatli davranýn ve mesajlarý açarken, baðlantý isteklerini kabul ederken, içerik indirirken dikkat edin ve yalnýzca güvenilir kaynaklardan gelen yüklemeleri kabul edin. Cihazlarýnýzýn güvenliðini artýrmak için, virüste koruma yazýlýmý, güvenlik duvarý ve diðer ilgili yazýlýmlarý cihazýnýza ve diðer tüm baðlý bilgisayarlara yüklemeyi, kullanmayý ve düzenli olarak güncellemeyi düþünün. Bu cihazýn özelliklerinden yararlanýrken telif haklarý da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve baþkalarýnýn gizlilik hakký ile yasal haklarýna riayet edin. Telif hakký korumasý, bazý görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve baþka içerik öðelerinin kopyalanmasýna, üzerinde deðiþiklik yapýlmasýna, aktarýlmasýna veya iletilmesine engel oluþturabilir. Uyarý: Bu cihazýn, çalar saat dýþýndaki özelliklerini kullanmak için cihaz açýk olmalýdýr. Kablosuz cihaz kullanýmýnýn etkileþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda cihazý açmayýn. Ofis uygulamalarý, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarýnýn ortak özelliklerini destekler. Her dosya biçimi görüntülenemez veya üzerinde deðiþiklik yapýlamaz. Cihazýnýzda diðer internet sitelerine ait önceden yüklü yer imleri ve baðlantýlar olabilir. Ayrýca diðer þahýslara ait sitelere de cihazýnýzdan eriþebilirsiniz. Diðer þahýslara ait sitelerin Nokia ile bir ilgisi yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadýr. Bu tür sitelere eriþmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik hakkýnda önlemler almalýsýnýz. Þebeke servisleri Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis saðlayýcýsýndan servis almanýz gerekir. Çoðu özellik, özel þebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her þebekede bulunmaz; diðer þebekeler þebeke servislerini kullanmadan 9

10 önce servis saðlayýcýnýzla özel düzenlemeler yapmanýzý gerektirebilir. Servis saðlayýcýnýz, ilgili talimatlarý verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazý þebekelerin, þebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kýsýtlamalarý olabilir. Örneðin, bazý þebekeler dile baðlý tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir. Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzdaki belirli özelliklerin devre dýþý býrakýlmasýný veya etkinleþtirilmemesini istemiþ olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazýnýzýn menüsünde görünmeyecektir. Cihazýnýzda ayrýca menü isimleri, menü sýrasý ve simgelerde deðiþiklikler gibi özel yapýlandýrma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalýþan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazýn MMS, tarama, e-posta ve tarayýcýyý kullanarak ya da MMS yoluyla içerik indirme gibi bazý özellikleri, bu teknolojiler için þebeke desteði gerektirir. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi almak için SIM kart satýcýnýza baþvurun. Bu, servis saðlayýcý veya baþka bir satýcý olabilir. Donanýmlar, bataryalar ve þarj cihazlarý Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn ve þarj cihazýnýn baðlantýsýný kesin. Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla kullanmadan önce model numarasýný kontrol edin. Bu cihaz, DC-4, AC-3 veya AC-4 þarj cihazýndan saðlanan ve CA-44 þarj cihazý adaptörü ile kullanýldýðýnda AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9 veya LCH-12 þarj cihazýndan saðlanan güçle kullanýma yöneliktir. Bu cihazla birlikte kullanýlmasý amaçlanan batarya BP-6M dir. Uyarý: Yalnýzca, bu modelle birlikte kullanýmý Nokia tarafýndan onaylanmýþ bataryalarý, þarj cihazlarýný ve donanýmlarý kullanýn. Farklý türde batarya, þarj cihazý veya donaným kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir. Onaylý donanýmlarý edinmek için satýcýnýza baþvurun. Herhangi bir donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi kavrayýn ve çekin. 10

11 Baðlantý Baðlantý Cihazýnýzý 2G ve 3G þebekelerde kullanýn. Bkz. Cihazýnýz hakkýnda, s. 9. Dosya aktarýmý ve uyumlu donanýmlara baðlanmak için Bluetooth teknolojisini kullanýn. Bkz. Bluetooth baðlantýsý, s. 99. Uyumlu cihazlar arasýnda veri aktarýmý ve veri senkronizasyonu için kýzýlötesi kullanýn. Bkz. Kýzýlötesi baðlantý, s.102. Yazýcý ve PC gibi uyumlu cihazlara baðlamak için uyumlu bir USB veri kablosu (örneðin, Nokia Baðlantý Kablosu CA-53) kullanýn. Bkz. Veri kablosu, s Veri aktarmak veya bilgileri yedeklemek için uyumlu bir minisd hafýza kartý kullanýn. Bkz. Hafýza kartý aracý, s

12 Nokia N73 cihazýnýz 12 Nokia N73 cihazýnýz Model numarasý: Nokia N73-1. Bundan sonra Nokia N73 olarak anýlacaktýr. Bu kýlavuzda açýklanan bir iþlev yalnýzca Nokia N73 orijinal sürümünde veya Nokia N73 Müzik Sürümü'nde mevcutsa, bu durum o iþlevin açýklandýðý bölümde Nokia N73 (orijinal sürüm) veya Nokia N73 Müzik Sürümü þeklinde belirtilir. Cihazýnýzýn orijinal Nokia N73 mü yoksa Nokia N73 Müzik Sürümü mü olduðunu öðrenmek için cihazýnýzýn ambalajýna bakýn. Bataryayý þarj etme 1 Uyumlu bir þarj cihazýný duvardaki prize takýn. 2 Güç kablosunu cihaza takýn. Batarya tamamen boþalmýþsa, þarj göstergesinin aþaðýdan yukarýya doðru hareket etmeye baþlamasý biraz zaman alabilir. 3 Batarya tamamen dolduðunda önce þarj cihazýyla telefon arasýndaki baðlantýyý kesin, ardýndan þarj cihazýný duvardaki prizden çýkarýn. Ayarlar Nokia N73 cihazýnýz genelde, kablosuz servis saðlayýcý bilgilerini temel alarak otomatik olarak yapýlandýrýlmýþ MMS, GPRS, gerçek zamanlý aktarým ve mobil Ýnternet ayarlarýna sahiptir. Ayarlar servis saðlayýcýlarýnýz tarafýndan cihazýnýza yüklenmiþ olabilir veya ayarlarý servis saðlayýcýlardan özel bir kýsa mesaj olarak alabilirsiniz. Cihazýnýzdaki genel ayarlarý deðiþtirmek için (dil, bekleme modu ve ekran ayarlarý gibi) bkz. Telefon, s Baþka bir cihazdan içerik aktarma Bluetooth baðlantýsý veya kýzýlötesi kullanarak uyumlu bir Nokia cihazýndan Nokia N73 cihazýnýza rehber gibi bir içeriði ücretsiz olarak aktarabilirsiniz. Aktarýlabilen içerik türü telefon modeline baðlýdýr. Diðer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, bu cihazla Nokia N73 arasýnda veri senkronizasyonu da gerçekleþtirebilirsiniz. SIM kartýnýzý diðer cihaza takabilirsiniz. Nokia N73 SIM kart olmadan açýldýðýnda, otomatik olarak hatsýz tercih etkinleþtirilir. Ýçerik aktarma 1 Uygulamayý ilk kez kullanmak için tuþuna basýn ve sonra Araçlar > Aktarma seçeneðini Uygulamayý daha önce kullandýysanýz ve yeni bir aktarým baþlatmak istiyorsanýz, Veri aktar seçeneðini Bilgi görünümünde, Devam seçeneðini

13 2 Veri aktarmak için Bluetooth baðlantýsý mý, yoksa kýzýlötesi mi kullanýlacaðýný Her iki cihazýn da seçilen baðlantý türünü desteklemesi gerekir. 3 Bluetooth baðlantýsýný seçerseniz: Nokia N73 cihazýnýzýn Bluetooth baðlantýsý kullanan cihazlarý bulmasý için, Devam seçeneðini Listeden diðer cihazý seçin. Nokia N73 cihazýnýza bir kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklý) ve Tamam seçeneðini Diðer cihazda da ayný kodu girin ve Tamam seçeneðini Þimdi, cihazlar eþleþtirilir. Bkz. Cihazlarý eþleþtirme, s Bazý telefon modellerinde Veri aktarma uygulamasý diðer cihaza bir mesaj olarak gönderilir. Veri aktarma uygulamasýný diðer cihaza yüklemek için mesajý açýn ve ekrandaki talimatlarý izleyin. Kýzýlötesini seçerseniz, iki cihazý baðlayýn. Bkz. Kýzýlötesi baðlantý, s Nokia N73 cihazýnýzda, diðer cihazdan aktarmak istediðiniz içeriði seçin. Ýçerik diðer cihazýn hafýzasýndan, Nokia N73 cihazýnýzdaki ilgili konuma aktarýlýr. Aktarma süresi aktarýlan veri miktarýna baðlýdýr. Aktarmayý iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz. Diðer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, verilerin her iki cihazda da güncel kalmasýný saðlayabilirsiniz. Uyumlu bir Nokia cihazýyla senkronizasyon baþlatmak için, Telefonlar seçeneðini belirleyin ve ilgili cihaza ilerleyip, Seçenek > Senkronize et seçeneðini Ekrandaki talimatlarý izleyin. Önceki aktarýma ait iþlem kaydýný görüntülemek için Aktr. iþl. kaydý seçeneðini Temel göstergeler Cihaz bir GSM þebekesinde kullanýlýyor. Cihaz bir UMTS þebekesinde kullanýlýyor (þebeke servisi). Mesajlar'daki Gelen Kutusu klasöründe bir veya daha fazla okunmamýþ mesaj var. Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldýnýz. Giden kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var. Cevapsýz aramalarýnýz var. Zil sesi türü Sessiz olarak ve Mesaj uyarý sesi, Sohbet bildirim sesi ve E-posta bildirim tonu Kapalý olarak ayarlanmýþsa gösterilir. Cihazýn tuþ takýmý kilitli. Çalar saat etkindir. Ýkinci telefon hattý kullanýlýyor (þebeke servisi). Cihaza gelen tüm aramalar baþka bir numaraya aktarýlýr. Ýki telefon hattýnýz varsa (þebeke servisi), ilk hattýnýzýn göstergesi, ikinci hattýnýzýnki ise olur. Cihaza uyumlu bir kulaklýklý mikrofon seti baðlý. Nokia N73 cihazýnýz 13

14 Nokia N73 cihazýnýz Bluetooth özellikli uyumlu bir kulaklýk ile baðlantý kesildi. Cihaza uyumlu bir iþitme cihazý baðlý. Cihaza uyumlu bir Metin telefonu baðlý. Etkin bir veri aramasý var. Kullanýlabilir bir GPRS paket veri baðlantýsý var. Bir GPRS paket veri baðlantýsý etkin. Bir GPRS paket veri baðlantýsý beklemede Paket veri baðlantýsý, þebekenin EDGE özelliðini destekleyen bir kýsmýnda etkindir. simgesi baðlantýnýn beklemede olduðunu, simgesi de baðlantýnýn kullanýlabildiðini gösterir. EDGE özelliðini gösteren simgeler þebekede mevcut, ancak cihazýnýz veri aktarýmý için EDGE kullanmýyor olabilir. UMTS paket veri baðlantýsý kullanýlabilir. UMTS paket veri baðlantýsý etkin. UMTS paket veri baðlantýsý beklemede. Bluetooth baðlantýsý açýk. Bluetooth baðlantýsý kullanýlarak veri iletiliyor. USB baðlantýsý etkin. Kýzýlötesi baðlantý etkin. Gösterge yanýp sönüyorsa, cihaz diðer cihaza baðlanmaya çalýþýyordur veya baðlantý kesilmiþtir. Ses ve hoparlör kontrolü Etkin bir arama sýrasýnda veya bir ses kaydýný dinlerken ses seviyesini artýrmak veya azaltmak için, cihazýn yan tarafýnda bulunan ses seviyesi tuþuna basýn. Dahili hoparlör, cihazýnýzý kulaðýnýza götürmenize gerek kalmadan, kýsa mesafeden dinlemenize ve konuþmanýza olanak verir. Uyarý: Hoparlör kullanýmdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceðinden cihazý kulaðýnýza yakýn tutmayýn. Arama sýrasýnda hoparlörü kullanmak için, Seçenek > Hoparl. etkinleþtir seçeneðini Hoparlörü kapatmak için, Seçenek > Ahizeyi etkinleþtir seçeneðini Multimedya tuþu (Nokia N73 (orijinal sürüm)) Bu bölümde, Nokia N73 (orijinal sürüm) cihazýnýzdaki multimedya tuþu anlatýlmaktadýr. Multimedya tuþuyla, multimedya içeriðe ve önceden tanýmlý uygulamalara hýzlý eriþim saðlarsýnýz. 14

15 Multimedya tuþuna atanan kýsayolu açmak için tuþunu basýlý tutun. Multimedya uygulamalarýnýn listesini açmak için tuþuna basýn. Ýstediðiniz uygulamayý açmak için kaydýrma tuþunu kullanýn. Uygulama seçmeden listeden çýkmak için tuþuna basýn. Kýsayollarý deðiþtirmek için ve tuþuna basýn. tuþuna bastýðýnýzda gösterilen uygulamalarý deðiþtirmek için, Üst, Sol, Orta ve Sað seçeneðini belirleyin ve uygulamayý seçin. Bazý kýsayollar sabit olabilir, bunlarý deðiþtiremezsiniz. Kulaklýklý mikrofon seti Cihazýnýzýn Pop-Port TM konektörüne uyumlu bir kulaklýk takýn. Uyarý: Kulaklýklý mikrofon setini kullanýrken dýþarýdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliðinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklýklý mikrofon setini kullanmayýn. Hafýza kartý aracý Yalnýzca Nokia tarafýndan bu cihazda kullanýlmak üzere onaylanan uyumlu minisd hafýza kartlarýný kullanýn. Nokia, hafýza kartlarý için onaylanmýþ endüstri standardýný kullanýr, ancak bazý markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmýþ verileri bozabilir. tuþuna basýn ve Araçlar > Hafýza seçeneðini Ek saklama alaný olarak ve cihaz hafýzasýndaki bilgileri yedeklemek için uyumlu bir minisd hafýza kartý kullanabilirsiniz. Bilgileri cihazýn hafýzasýndan uyumlu bir hafýza kartýna yedeklemek için Seçenek > Tel. hafýza. yedekle seçeneðini Uyumlu hafýza kartýndaki bilgileri cihaz hafýzasýna geri yüklemek için Seçenek > Karttan geri yükle seçeneðini Hafýza kartýný çýkarmak için, tuþuna basýn ve Haf. kartýný çýkartýn seçeneðini Önemli: Bir iþlemin ortasýnda karta eriþim saðlanýrken hafýza kartýný çýkarmayýn. Kartýn iþlemin ortasýnda çýkarýlmasý hafýza kartýnýn yaný sýra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayýtlý veriler bozulabilir. Nokia N73 cihazýnýz 15

16 Nokia N73 cihazýnýz 16 Þifre koyma Hafýza kartýnýzý korumak için bir þifre koymak üzere, Seçenek > Þifre koy seçeneðini 8 karakter uzunluðuna kadar þifre kullanabilirsiniz. Þifreyi deðiþtirmek için, Seçenek > Þifre deðiþtir seçeneðini Þifreyi kaldýrmak için, Seçenek > Þifreyi kaldýr seçeneðini Hafýza kartýný biçimlendirme Hafýza kartý yeniden biçimlendirildiðinde, karttaki tüm veriler geri alýnamaz þekilde kaybolur. Bazý hafýza kartlarý biçimlendirilmiþ olarak sunulurken bazýlarý biçimlendirme gerektirir. Hafýza kartýný kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekip gerekmediðini öðrenmek için satýcýnýza danýþýn. Hafýza kartýný biçimlendirmek için Seçenek > Haf. kartýný biçimle seçeneðini Onaylamak için Evet seçeneðini Dosya yöneticisi Rehber, mesajlar, görüntüler, videolar, zil sesleri, ajanda notlarý, belgeler ve indirilen uygulamalar gibi cihazýn birçok özelliði verileri saklamak için hafýzayý kullanýr. Kullanýlabilir boþ hafýza miktarý, cihazýn hafýzasýnda kayýtlý olan veri miktarýna baðlýdýr. Ek saklama alaný olarak uyumlu bir hafýza kartý kullanabilirsiniz. Hafýza kartlarý yeniden yazýlabilirdir; dolayýsýyla hafýza kartýndaki eski bilgileri silebilir ve karta yeni veriler kaydedebilirsiniz. Cihazýn hafýzasýndaki veya hafýza kartýndaki (takýlýysa) dosya ve klasörleri taramak için tuþuna basýn ve Araçlar > Dosya yön. seçeneðini Cihaz hafýzasý görünümü ( ) açýlýr. Varsa, hafýza kartý görünümünü ( ) açmak için tuþuna basýn. Dosyalarý bir klasöre taþýmak veya kopyalamak için ve tuþlarýna ayný anda basarak dosyayý iþaretleyin ve Seçenek > Klasöre taþý veya Klasöre kopyala seçeneðini Bir dosyayý bulmak için, Seçenek > Bul seçeneðini belirleyin, aramanýn yapýlacaðý hafýzayý seçin ve dosya ismiyle eþleþen bir arama metni girin. Hafýza kullanýmýný görüntüleme Cihazýnýzda bulunan veri türlerini ve çeþitli veri türlerinin kullandýðý hafýza miktarýný görüntülemek için Seçenek > Hafýza bilgileri seçeneðini Kullanýlabilir boþ hafýza miktarý Boþ hafýza da gösterilir.

17 Hafýza az boþ hafýza Cihaz hafýzasý veya hafýza kartý hafýzasý azaldýðýnda cihaz sizi uyarýr. Cihaz hafýzasýnda yer açmak için, verileri uyumlu bir hafýza kartýna (varsa) aktarýn. Taþýnacak dosyalarý iþaretleyin ve Seçenek > Klasöre taþý > Hafýza kartý seçeneðini belirleyin ve klasör seçin. Ýpucu! Cihazýnýzdaki farklý hafýzalarý görüntülemek ve veri aktarmak için, Nokia PC Suite yazýlýmýnda bulunan Nokia Phone Browser uygulamasýný kullanabilirsiniz. Verileri kaldýrarak hafýzada yer açmak için Dosya yöneticisi uygulamasýný kullanýn veya ilgili uygulamaya gidin. Örneðin, þunlarý kaldýrabilirsiniz: Mesajlar menüsündeki Gelen Kutusu, Taslaklar ve Gönderil. öðe. klasörlerinde bulunan mesajlar Cihaz hafýzasýndaki, alýnmýþ e-posta mesajlarý Kaydedilmiþ Web sayfalarý Kaydedilmiþ görüntüler, videolar veya ses dosyalarý Kartvizit bilgileri Ajanda notlarý Ýndirilen uygulamalar. Ayrýca bkz: Uygulama yöneticisi, s Uyumlu bir minisd hafýza kartýna yüklediðiniz uygulamalarýn yükleme dosyalarý (.sis); öncelikle yükleme dosyalarýný Nokia PC Suite uygulamasýný kullanarak uyumlu bir bilgisayara yedekleyin. Artýk size gerekmeyen diðer veriler Ýndirme Ýndirme (þebeke servisi) cihazýnýzda bulunan bir mobil içerik maðazasýdýr. Cihazýnýza Ýnternet ten uygulamalar ve medya dosyalarý gibi öðeleri yükleyebilir, tarayabilir ve indirebilirsiniz. Farklý servis saðlayýcýlar tarafýndan saðlanan öðeler kataloglar ve klasörler altýnda kategorize edilmiþlerdir. Bazý öðeler ücretli olabilir ama genellikle ücretsiz olarak önizleyebilirsiniz. tuþuna basýn ve Internet > Ýndirme seçeneðini Ayrýntýlar için, Ek uygulamalar broþürüne bakýn. Nokia N73 cihazýnýz 17

18 Destek Destek Nokia destek ve iletiþim bilgileri Bu kullaným kýlavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öðeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için sayfasýna veya yerel Nokia Web sitenize bakýn. Web sitesinde, Nokia ürün ve servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgiler bulabilirsiniz. Müþteri hizmetleri ile görüþmeniz gerekirse, adresinden yerel Nokia iletiþim merkezlerinin listesine bakýn. Bakým ve onarým hizmetleri için, adresinden size en yakýn Nokia servis merkezinin yerini öðrenebilirsiniz. ve cihazýnýzý bilgisayara baðlamak için uyumlu bir veri kablosuna ihtiyacýnýz vardýr. Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasýný indirmek için adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin. Þebekeniz tarafýndan þebeke üzerinden yazýlým güncellemeleri destekleniyorsa, güncellemeleri cihazýnýz vasýtasýyla da isteyebilirsiniz. Bkz. Cihaz yöneticisi, Yazýlým güncelleþtirmeleri, s Yardým 18 Yazýlým güncelleþtirmeleri Nokia, yeni özellikler, geliþtirilmiþ iþlevler ve daha iyi performans saðlayan yazýlým güncelleþtirmeleri sunabilir. Bu güncelleþtirmeleri Nokia Software Updater PC uygulamasý ile isteyebilirsiniz. Cihaz yazýlýmýný güncellemek için, Nokia Software Updater uygulamasý ve Microsoft Windows 2000 veya XP iþletim sistemine sahip uyumlu bir bilgisayar, geniþ bant internet eriþimi Cihazýnýzda baðlama duyarlý yardým bulunur. Bir uygulama açýkken, geçerli görünüme iliþkin yardýma eriþmek için, Seçenek > Yardým seçeneðini Talimatlarý okurken, yardým ile artalanda açýk olan uygulama arasýnda geçiþ yapmak için tuþunu basýlý tutun. Yardýmý ana menüden açmak için, Araçlar > Yardým seçeneðini Yardým konularýný görmek için istediðiniz uygulamayý seçin.

19 Öðretici Öðretici, cihazýnýzýn bazý özellikleri ile ilgili bilgi verir. Öðreticiye menüden eriþmek için, tuþuna basýn ve Uygulamalar > Öðretici seçeneðini belirleyip görüntülemek istediðiniz bölümü seçin. Destek 19

20 Kamera Kamera Nokia N73 cihazýnýzýn iki kamerasý vardýr; cihazýn arkasýnda yüksek çözünürlüklü ana kamera ve ön yüzünde daha düþük çözünürlüklü ikinci kamera. Fotoðraf çekmek ve video kaydetmek için her iki kamerayý da kullanabilirsiniz. Öndeki ikinci kamera portre modunda, arkadaki ana kamera ise manzara modunda kullanýlýr. Nokia N73 cihazý, ana kamera ile 2048x1536 piksellik görüntüleme çözünürlüðünü destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüðü farklý görünebilir. Fotoðraflar ve video klipler otomatik olarak Galeri deki Görüntü ve vid. klasörüne kaydedilirler. Kameralar.jpeg fotoðraflar oluþturur. Video klipleri,.3gp dosya uzantýsýyla.mg4 dosya biçiminde veya 3GPP dosya biçiminde kaydedilir (Paylaþým kalitesi). Bkz. Video ayarlarý, s. 28. Fotoðraflarý ve video kliplerini multimedya mesajlarýyla, e-posta eki olarak ya da Bluetooth baðlantýsýný kullanarak gönderebilir ve ayrýca uyumlu bir çevrimiçi albüme yükleyebilirsiniz. Bkz. Çevrimiçi paylaþým, s.37. Fotoðraf çekme Fotoðraf çekerken aþaðýdakilere dikkat edin: Kamerayý sabit tutmak için her iki elinizi de kullanýn. Dijital olarak yakýnlaþtýrýlan bir resmin kalitesi, yakýnlaþtýrýlmamýþ resim kalitesinden daha düþüktür. Bir dakika içinde herhangi bir tuþa basýlmazsa kamera batarya tasarruf moduna girer. Fotoðraf çekmeye devam etmek için, tuþuna basýn. Fotoðraf çekmek için aþaðýdakileri yapýn: 1 Ana kamerayý etkinleþtirmek için, sürgülü kapaðý açýn. Kamera Video modu nda ise, etkin araç çubuðundan Fotoðraf moduna geç seçeneðini 2 Nesne üzerine odaklamayý kilitlemek için, çekim tuþuna yarým basýn (yalnýzca ana kamera). Ekranda yeþil renkte odak göstergesi belirir. Odak kilitlenmemiþse, kýrmýzý odak göstergesi belirir. Çekim tuþunu býrakýn ve tekrar yarým basýn. Bununla birlikte, odak kilitlemesi yapmadan da fotoðraf çekebilirsiniz. 3 Ana kamerayý kullanarak fotoðraf çekmek için fotoðraf çekme tuþuna basýn. Görüntü kaydedilmeden cihazý hareket ettirmeyin. Yakýnlaþtýrmak veya uzaklaþtýrmak için, cihazýnýn yanýndaki yakýnlaþtýrma tuþunu kullanýn. 20

21 Etkin araç çubuðunda gezinmek için kaydýrma tuþunu kullanarak fotoðraf çekmeden önce ýþýk ve renk ayarlarýný yapabilirsiniz. Bkz. Ayarlar Renk ve ýþýk ayarý yapma, s. 24. Yakýnlaþtýrma, ýþýk veya renk ayarlarýnda deðiþiklik yaparsanýz çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir. Fotoðraf çekiminden önce hafýzayý boþaltmak için, Seçenek > Boþ hafýzaya git seçeneðini belirleyin (yalnýzca fotoðtaflarý ve video klipleri yedeklemiþseniz kullanýlabilir). Bkz. Hafýzada yer açma, s.31. Ön kamerayý etkinleþtirmek için, Seçenek > Ýkinci kamerayý kullan seçeneðini Ana kamerayý kapatmak için, sürgülü kapaðý kapatýn. Fotoðraf makinesi göstergeleri Fotoðraf makinesi vizörü aþaðýdakileri gösterir: Mevcut çekim modu göstergesi (1). Etkin araç çubuðu (2), zamanlayýcýyý veya sýralý çekim modunu etkinleþtirmek veya çekim modunu, sahneyi, flaþ modunu, beyaz dengesini, pozlama telafisini, renk tonunu ve ýþýk hassasiyetini seçmek için görüntü çekiminden önce ayarlar arasýnda gezinebileceðiniz bir araçtýr (odaklama ve görüntü çekimi sýrasýnda etkin araç çubuðu gösterilmez). Bkz. Etkin araç çubuðu, s.22. Görüntü çözünürlük göstergesi (3) görüntü kalitesinin Baský 3M - Büyük (2048x1536 çözünürlük), Baský 2M - Orta (1600x1200 çözünürlük), Baský e-posta 0,8M - Küçük (1024x768 çözünürlük) veya Multimedya mesajý 0,3M (640x480 çözünürlük) seçeneklerinden hangisi olduðunu gösterir. Görüntü sayacý (4) mevcut görüntü kalitesi ayarýný ve kullanýmdaki hafýzayý kullanarak çekebileceðiniz tahmini görüntü sayýsýný gösterir (odaklama ve görüntü çekimi sýrasýnda sayaç gösterilmez). Cihaz hafýzasý ( ) ve hafýza kartý ( ) göstergeleri (5) fotoðraflarýn kaydedileceði yeri gösterir. Tüm vizör göstergelerini görüntülemek için, Seçenek > Simgeleri göster seçeneðini Yalnýzca kamera durumu göstergelerini görüntülemek için, Simgeleri gizle seçeneðini Kamera 21

22 Kamera Etkin araç çubuðu Kamerada, etkin araç çubuðunu fotoðraf çekimi veya video kaydý öncesi veya sonrasýnda öðeleri seçmek ve farklý ayarlar yapmak üzere kýsayol olarak kullanabilirsiniz. Etkin araç çubuðunda, farklý öðelere ilerleyin ve kaydýrma tuþuna basarak seçin. Kullanýlabilir seçenekler çekim moduna ve içinde bulunduðunuz duruma göre deðiþiklik gösterebilir. Ayrýca, etkin araç çubuðunun ekranda her zaman görünür olmasýný veya bir tuþ basýmýyla etkinleþtirilmesini de belirleyebilirsiniz. Etkin araç çubuðunun, fotoðraf çekiminden veya video kaydýndan önce ve sonra görünür olmasýný istiyorsanýz, Seçenek > Simgeleri göster seçeneðini Etkin araç çubuðunun yalnýzca ihtiyacýnýz olduðunda görünür olmasýný istiyorsanýz, Seçenek > Simgeleri gizle seçeneðini Kaydýrma tuþuna basarak etkin araç çubuðunu etkinleþtirebilirsiniz. Fotoðraf çekiminden veya video kaydýndan önce, etkin araç çubuðunda aþaðýdakilerden birini seçiniz: video ve görüntü modlarý arasýnda geçiþ yapar. sahne seçimi yapar. flaþ modunu seçer. otomatik zamanlayýcýyý etkinleþtirir (yalnýzca fotoðraflarda). Bkz. Kendiniz de fotoðrafta yer alabilirsiniz otomatik zamanlayýcý, s.26. sýralý çekim modunu etkinleþtirir (yalnýzca fotoðraflarda). Bkz. Sýralý çekim modunda fotoðraf çekme, s.25. pozlama telafisini ayarlar (yalnýzca fotoðraflarda). beyaz dengesini ayarlar. renk efekti seçilir. ýþýk duyarlýlýðýný ayarlar (yalnýzca fotoðraflarda). Simgeler ayarýn o andaki durumunu yansýtmak üzere deðiþir. Kullanýlabilir seçenekler, bulunduðunuz yerin görünümüne baðlý olarak deðiþiklik gösterebilir. Etkin araç çubuðu seçenekleri için ayrýca bkz. Fotoðraf çekiminden sonra, s. 22, Video kaydýndan sonra, s. 27 ve Galeri içinde Etkin araç çubuðu, s. 30. Fotoðraf çekiminden sonra Fotoðraf çekiminden sonra, etkin araç çubuðundan aþaðýdakilerden birini seçin (yalnýzca, Fotoðraf makinesi 22

23 ayarlarýnda Çekilen fotoðrafý göster Açýk olarak ayarlandýysa kullanýlabilir): Görüntüyü tutmak istemiyorsanýz, Sil seçeneðini Görüntüyü multimedya, e-posta, Bluetooth baðlantýsý veya kýzýlötesi ile göndermek ya da uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için, arama tuþuna basýp, Gönder Gönder Daha fazla bilgi için, bkz. Mesajlar, s. 60, Bluetooth baðlantýsý, s. 99 ve Çevrimiçi paylaþým, s. 37. Bu seçenek etkin bir arama sýrasýnda kullanýlamaz. Görüntüyü etkin arama sýrasýnda arama alýcýsýna da gönderebilirsiniz. Arayana gönder seçeneðini belirleyin (yalnýzca etkin arama sýrasýnda kullanýlabilir). Fotoðraflarý daha sonra yazdýrmak üzere Baský Sepeti nde etiketlemek için, Baský sepetine ekle seçeneðini Resmi basmak için Bas seçeneðini Bkz. Görüntü baskýsý, s. 35. Yeni bir fotoðraf çekmek için, Yeni fotoðraf seçeneðini Görüntüyü yeniden adlandýrmak için, Seçenek > Görüntüye yeni isim ver seçeneðini Resmi etkin beklemede duvar kaðýdý olarak kullanmak için, Seçenek> Duvar kaðýdý yap seçeneðini Fotoðraf makinesi ayarlarýný yapma Fotoðraf makinesi için iki ayar türü vardýr: Fotoðraf ayr ve ana ayarlar. Fotoðraf ayr için bkz: Ayarlar Renk ve ýþýk ayarý yapma, s. 24. Ayarlar kamera kapatýldýktan sonra varsayýlan ayarlara geri döner ancak ana ayarlar siz deðiþtirmedikçe ayný kalýr. Ana ayarlarý deðiþtirmek için Seçenek > Ayarlar seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn: Fotoðraf kalitesi - Baský 3M - Büyük - Büyük(2048x1536 çözünürlük), Baský 2M - Orta (1600x1200 çözünürlük), Baský e-posta 0,8M - Küçük (1024x768 çözünürlük) veya Multimedya mesajý 0,3M (640x480 çözünürlük). Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafýza kullanýr. Görüntüyü basmak istiyorsanýz, Baský 3M - Büyük, Baský 2M - Orta veya Baský e-posta 0,8M - Küçük seçeneðini Görüntüyü e-posta ile göndermek isterseniz, Baský e-posta 0,8M - Küçük seçeneðini Görüntüyü MMS ile göndermek için, Multimedya mesajý 0,3M seçeneðini Bu çözünürlükler yalnýzca ana kamera için geçerlidir. Albüme ekle Görüntüyü galerideki belirli bir albüme kaydedip kaydetmeyeceðinizi Evet seçeneðini belirlerseniz kullanýlabilir albümlerin bir listesi açýlýr. Çekilen fotoðrafý göster Fotoðraf çekildikten sonra resmi görmek isterseniz Açýk seçeneðini, fotoðraf çekmeye hemen devam etmek isterseniz Kapalý seçeneðini Kamera 23

24 Kamera Varsayýlan fotoðraf ismi Çekilen fotoðraflarýn varsayýlan ismini tanýmlayýn. Geliþmiþ dijital yknlþtrm (yalnýzca ana kamera) Yakýnlaþtýrma seviye geçiþlerinin dijital ve geliþmiþ dijital yakýnlaþtýrma arasýnda yumuþak ve devamlý olmasýný saðlamak için Açýk seçeneðini Yakýnlaþtýrmayý seçilen görüntü kalitesinin saðlandýðý düzeyle sýnýrlamak istiyorsanýz, Kapalý seçeneðini Çekim sesi Fotoðraf çektiðinizde duymak istediðiniz sesi seçin. Kullanýlan hafýza Fotoðraflarýnýzýn saklanacaðý yeri seçin. Kam. ayar. geri yükle Varsayýlan kamera ayarlarýna geri dönmek için Tamam seçeneðini Flaþ Flaþ yalnýzca ana kamerada bulunur. Flaþ kullanýrken güvenli bir mesafede durun. Flaþý insanlara veya hayvanlara yakýn mesafeden kullanmayýn. Fotoðraf çekerken flaþýn üzerini kapatmayýn. Kameranýn zayýf ýþýk koþullarý için bir LED flaþý vardýr. Fotoðraf makinesinde aþaðýdaki flaþ modlarý kullanýlabilir: Otomatik ( ), Kýrmýzý göz gdrm ( ), Açýk ( ) ve Kapalý ( ). Flaþ modunu deðiþtirmek için, etkin araç çubuðunda istenilen flaþ modunu seçin. Ayarlar Renk ve ýþýk ayarý yapma Kameranýn renkleri ve aydýnlatmayý daha net olarak üretmesi veya resimlerinize ya da videolarýnýza efektler eklemek için, etkin araç çubuðunda ilerlemek üzere kaydýrma tuþunu kullanýn ve aþaðýdakilerden birini seçin: Beyaz dengesi Listeden o andaki ýþýk durumunu seçin. Bu, kameranýn renkleri daha doðru bir þekilde oluþturmasýný saðlar. Pozlama telafisi (yalnýzca fotoðraflar için) Kameranýn poz süresini ayarlayýn. Renk tonu Listeden bir renk efekti seçin. Iþýk duyarlýlýðý (yalnýzca fotoðraflar için) Kameranýn ýþýk duyarlýlýðýný seçin. Ortam karanlýk oldukça, ýþýk duyarlýlýðý yükseltilmelidir. Ekran görüntüsü, yapýlan ayarlara uygun biçimde deðiþir; böylece deðiþikliklerin fotoðraflarý veya videolarý nasýl etkilediðini görürsünüz. Kullanýlabilir ayarlar seçilen kameraya baðlý olarak deðiþir. Ayarlar her iki kamerayý da etkiler; ikinci kameradaki ayarlarý deðiþtirdiðinizde ana kameranýn ayarlarý da deðiþir. Kamerayý kapattýðýnýzda ayarlar varsayýlan ayarlara geri döner. Yeni bir sahne seçerseniz, renk ve aydýnlatma ayarlarý seçili olan sahneninki ile deðiþtirilir. Bkz. Sahneler, s. 25. Gerekirse sahne seçiminden sonra ayarlarý deðiþtirebilirsiniz. 24

25 Sahneler Sahne, o andaki ortama uygun olan doðru renk ve ýþýk ayarlarýný bulmanýza yardým eder. Fotoðraf çekimi veya video kaydý için sahne listesinden uygun bir sahne seçin. Sahne ayarlarý belirli bir tarza veya ortama göre belirlenmiþtir. Sahneler yalnýzca ana kamerada kullanýlabilir. Etkin araç çubuðunda ilerlemek için kaydýrma tuþunu kullanýn ve aþaðýdaki seçeneklerden birini seçin: Video sahneleri Otomatik ( )(varsayýlan) ve Gece ( ). Görüntü sahneleri Otomatik ( ) (varsayýlan), Kullanýcý tanýmlý ( ), Makro modu ( ), Portre ( ), Manzara ( ), Spor ( ), Gece ( ) ve Gece portre ( ). Fotoðraf çekerken, varsayýlan sahne Otomatik' tir. Varsayýlan sahne olarak Kullanýcý tanýmlý sahnesini de seçebilirsiniz. Sahnenizin belirli bir ortama uygun olmasý için, Kullanýcý tanýmlý seçeneðine gidin ve Seçenek > Deðiþtir seçeneðini Kullanýcý tanýmlý sahnede farklý ýþýk ve renk ayarlarý yapabilirsiniz. Baþka bir sahnenin ayarlarýný kopyalamak için, Temel alýnan sahne md seçeneðini belirleyin ve istenilen sahneyi seçin. Sýralý çekim modunda fotoðraf çekme Sýralý çekim modu yalnýzca ana kamerada bulunur. Kamerayý bir sýralý çekimde altý veya daha fazla fotoðraf çekmek için ayarlamak üzere (yeterli hafýza varsa), etkin araç çubuðunda, Sýralý çekim moduna geç seçeneðini Altý adet fotoðraf çekmek için fotoðraf çekme tuþuna basýn. Altýdan fazla fotoðraf çekmek için fotoðraf çekme tuþunu basýlý tutun. Fotoðraf çekimini durdurmak için fotoðraf çekme tuþunu býrakýn. Kullanýlabilir hafýzaya baðlý olarak 100 görüntüye kadar çekim yapabilirsiniz. Fotoðraflar çekildikten sonra ekranda bir tabloda gösterilirler. Fotoðrafý görüntülemek için tuþuna basarak açýn. Sýralý çekim modunu otomatik zamanlayýcý ile birlikte de kullanabilirsiniz. Zamanlayýcýyý kullanýrken, en fazla fotoðraf sayýsý altýdýr. Sýralý çekim modu vizörüne dönmek için fotoðraf çekme tuþuna basýn. Kamera 25

26 Kamera 26 Kendiniz de fotoðrafta yer alabilirsiniz - otomatik zamanlayýcý Otomatik zamanlayýcý yalnýzca ana kamerada bulunur. Çekilen fotoðrafta kendiniz de bulunmak istiyorsanýz, fotoðrafýn belirli bir süre geçtikten sonra çekilmesini saðlamak için otomatik zamanlayýcýyý kullanýn. Otomatik zamanlayýcý gecikme süresini ayarlamak için etkin araç çubuðunda Otomatik zamanlayýcý > 2 saniye, 10 saniye veya 20 saniye seçeneðini Otomatik zamanlayýcýyý etkinleþtirmek için Etkinleþtir seçeneðini Zamanlayýcý çalýþýrken cihaz bip sesi çýkarýr. Seçilen gecikme süresi dolduðunda kamera fotoðrafý çeker. Otomatik zamanlayýcý yý kapatmak için etkin araç çubuðunda Otomatik zamanlayýcý > Kapalý seçeneðini Otomatik zamanlayýcýyý sýralý çekim modunda da kullanabilirsiniz. Ýpucu! Fotoðraf çekerken elinizin hareketsiz kalmasý için etkin araç çubuðunda Otomatik zamanlayýcý > 2 saniye seçeneðini Video kaydetme 1 Ana kamerayý etkinleþtirmek için, sürgülü kapaðý açýn. Kamera Fotoðraf modu nda ise, etkin araç çubuðundan Video moduna geç seçeneðini 2 Kayda baþlamak için video çekme tuþuna basýn. Portre modunda iken kayýt için kaydýrma tuþunu kullanýn. Kaydýn baþladýðýný bildiren kýrmýzý renkli simge gösterilir ve bir zil sesi duyulur. 3 Kaydý durdurmak için Durdur seçeneðini Video klip otomatik olarak Galeri altýndaki Görüntü ve vid. klasörüne kaydedilir. Bkz. Galeri, s. 29. Video uzunluðu en fazla 60 dakikadýr (yeterli hafýza varsa). Kaydý istediðiniz zaman duraklatmak için, Duraklat tuþuna basýn. Ekranda duraklatma simgesi ( ) yanýp söner. Video kaydý duraklamaya ayarlýysa ve bir dakika içinde hiçbir tuþa basýlmazsa, kayýt otomatik olarak durur. Kaydý devam ettirmek için video çekme tuþuna tekrar basýn. Yakýnlaþtýrma veya uzaklaþtýrma yapmak için, cihazýn yanýndaki yakýnlaþtýrma tuþuna basýn. Video kaydýndan önce ýþýklandýrma ve renk ayarlarýný yapmak üzere etkin araç çubuðunda gezinmek için kaydýrma tuþunu kullanýn. Bkz. Ayarlar Renk ve ýþýk ayarý yapma, s. 24 ve Sahneler, s. 25. Video kaydýndan önce hafýzayý boþaltmak için, Seçenek > Boþ hafýzaya git seçeneðini belirleyin (yalnýzca görüntü veya video klipleri yedeklemiþseniz kullanýlabilir). Bkz. Hafýzada yer açma, s.31.

27 Ön kamerayý etkinleþtirmek için, Seçenek > Ýkinci kamerayý kullan seçeneðini Video çekim göstergeleri Video vizöründe aþaðýdakiler görüntülenir: Mevcut çekim modu göstergesi (1). Video sabitleme göstergesi (2) Sesi kapatma açýk göstergesi (3). Sahne, beyaz dengesi ve renk tonunu seçmek için gezinebileceðiniz etkin araç çubuðu (4) (araç çubuðu kayýt sýrasýnda görüntülenmez). Toplam kullanýlabilir video kayýt süresi (5). Kayýt yaparken, o andaki video uzunluðu göstergesi, geçen süreyi ve kalan süreyi de gösterir. Cihaz hafýzasý ( ) ve hafýza kartý ( ) göstergeleri (6) videolarýn kaydedildiði yeri gösterir. Video kalitesi göstergesi (7) video kalitesinin, Yüksek, Normal veya Paylaþým olduðunu gösterir. Video klip dosya tipi (8). Tüm vizör göstergelerini görüntülemek için, Seçenek > Simgeleri göster seçeneðini Yalnýzca video durumu göstergelerinin görüntülenmesi ve kayýt sýrasýnda kalan kayýt süresi, yakýnlaþtýrma yaparken yakýnlaþtýrma çubuðu ve seçim tuþlarýnýn görüntülenmesi için, Simgeleri gizle seçeneðini Ön kamerayý etkinleþtirmek için, Seçenek > Ýkinci kamerayý kullan seçeneðini Video kaydýndan sonra Video klip kaydýndan sonra, etkin araç çubuðundan aþaðýdakilerden birini seçin (yalnýzca, Video ayarlarýnda Çekilen videoyu göster Açýk olarak ayarlýysa kullanýlabilir): Yeni kaydettiðiniz video klibi hemen oynatmak için Oynat seçeneðini Videoyu tutmak istemiyorsanýz, Sil seçeneðini Video klibi bir multimedya mesajýyla veya e-posta, Bluetooth baðlantýsý veya kýzýlötesi kullanarak göndermek ya da uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için, arama tuþuna basýn veya Gönder seçeneðini Daha fazla bilgi için, bkz. Mesajlar, s. 60, Bluetooth baðlantýsý, s. 99 ve Çevrimiçi paylaþým, s. 37. Bu seçenek etkin bir arama sýrasýnda kullanýlamaz..mp4 dosya biçiminde kaydedilmiþ video klipleri multimedya mesajýnda Kamera 27

28 Kamera gönderemezsiniz. Video klibi etkin arama sýrasýnda arama alýcýsýna da gönderebilirsiniz. Arayana gönder seçeneðini Yeni bir video klip kaydetmek için, Yeni video seçeneðini Videoyu yeniden adlandýrmak için, Seçenek > Videoya yeni isim ver seçeneðini Video ayarlarý Video kaydedici için iki ayar türü vardýr: Video ayarý ve ana ayarlar. Video ayarý ayarlarý için bkz. Ayarlar Renk ve ýþýk ayarý yapma, s. 24. Ayarlar kamera kapatýldýktan sonra varsayýlan ayarlara geri döner ancak ana ayarlar siz deðiþtirmedikçe ayný kalýr. Ana ayarlarý deðiþtirmek için Seçenek > Ayarlar seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn: Video kalitesi Video klip kalitesini Yüksek (uzun süreli kullaným ve uyumlu bir TV veya PC ve mobil cihazda oynatmak için en iyi kalite), Normal (mobil cihazýnýzdan oynatmak için standart kalite) veya Paylaþým (multimedya mesajýyla göndermek için sýnýrlý video klip boyutu). Videoyu uyumlu bir televizyonda veya PC'de izlemek istiyorsanýz, CIF çözünürlüðü (352x288) ve dosya biçimi.mp4 olan Yüksek seçeneðini Video klibi MMS ile göndermek için, Paylaþým (QCIF çözünürlüðü,.3gp dosya biçimi) seçeneðini Paylaþým ile kaydedilen video klibin boyutu 300 KB ile sýnýrlýdýr (yaklaþýk 20 saniyelik süre), böylece uyumlu bir cihaza multimedya mesajý olarak kolayca gönderilebilir. Video sabitleme Video kaydý yaparken kamera sallantýsýný azaltmak için Açýk seçeneðini Ses kaydý Hem görüntü, hem de ses kaydetmek istiyorsanýz, Açýk seçeneðini Albüme ekle Kaydedilen video klibi, Galeri'deki belirli bir albüme ekleyip eklemeyeceðinizi Kullanýlabilir albümlerin bir listesini açmak için Evet seçeneðini Çekilen videoyu göster Kaydedilen video klibin ilk karesinin kayýt durduktan sonra ekranda gösterilip gösterilmeyeceðini seçin. Video klibi görüntülemek için etkin araç çubuðundan Oynat (ana kamera) veya Seçenek > Oynat (ikinci kamera) seçeneðini Varsayýlan video ismi Çekilen video kliplerin varsayýlan ismini tanýmlayýn. Kullanýlan hafýza Standart hafýza alanýný tanýmlayýn: cihaz hafýzasý veya hafýza kartý (takýlýysa) Kam. ayar. geri yükle Varsayýlan kamera ayarlarýna geri dönmek için Tamam seçeneðini 28

29 Galeri Görüntülerinizi, video kliplerinizi, ses kliplerinizi, parça listelerinizi ve akýþ baðlantýlarýnýzý saklamak ve düzenlemek için, tuþuna basýn ve Galeri seçeneðini Ýpucu! Baþka bir uygulamada iken, Galeri de en son saklanan resmi görüntülemek için cihazýnýzýn yan tarafýndaki tuþuna basýn. Görüntü ve vid. klasörü ana görünümüne girmek için, izleme tuþuna tekrar basýn. Dosyalarý görme ve tarama Görüntü ve vid., Parçalar, Ses klipleri, Akýþ baðlantýlarý, Sunumlar veya Tüm dosyalar seçeneðini belirleyin ve açmak için tuþuna basýn. Klasörleri tarayabilir ve açabilir; öðeleri iþaretleyebilir, kopyalayabilir veya klasörlere taþýyabilirsiniz. Ayrýca albümler oluþturabilir ve öðeleri iþaretleyebilir, kopyalayabilir ve bunlarý albümlere ekleyebilirsiniz. Bkz. Albümler, s. 32. Uyumlu hafýza kartýnýzda (takýlýysa) saklanan dosyalar ile gösterilir. Bir dosyayý açmak için tuþuna basýn. Video klipler,.ram dosyalarý ve akýþ baðlantýlarý RealPlayer uygulamasýnda açýlýr ve oynatýlýr, müzik ve ses klipleri ise Müzik çalar uygulamasýnda çalýnýr. Bkz. RealPlayer, s. 52 ve Müzik çalar, s. 40. Dosyalarý hafýza kartýna (takýlýysa) veya cihaz hafýzasýna kopyalamak ya da taþýmak için bir dosya seçin ve Seçenek > Taþý ve kopyala > Haf. kartýna kopyala veya Hafýza kartýna taþý veya Telefon hafýz. kopyala ya da Tel. hafýzasýna taþý seçeneðini Tarayýcýyý kullanarak Galeri ye parça veya ses klipleri indirmek için, Parçalar veya Ses klipleri klasöründe, Parça siteleri veya Ses siteleri seçeneðini Görüntü ve vid. klasörüne görüntü ve video indirmek için, indirme simgesini seçin. Tarayýcý uygulamasý açýlýr ve dosya indireceðiniz siteden bir yer imi seçebilirsiniz. Galeri 29

30 Galeri Görüntüler ve video klipler Kamerayla çekilen fotoðraflar ve kaydedilen video klipler, Galeri'deki Görüntü ve vid. klasörüne kaydedilir. Görüntü veya video klipler size; multimedya mesajýyla, e-posta eki olarak, Bluetooth baðlantýsý yoluyla veya kýzýlötesi aracýlýðýyla da gönderilebilir. Alýnan bir görüntüyü veya video klibi Galeri de veya RealPlayer da izleyebilmek için, bunu cihaz hafýzasýna veya uyumlu bir hafýza kartýna (takýlýysa) kaydetmelisiniz. Galeri menüsünden Görüntü ve vid. klasörünü açýn. Görüntüler ve video klipler tarihe göre art arda sýralanmýþtýr. Dosya sayýsý görüntülenir. Dosyalarý birer birer taramak için sola veya saða ilerleyin. Dosyalarý gruplar halinde taramak için yukarý veya aþaðý ilerleyin. Görüntü açýldýðýnda, görüntüyü yakýnlaþtýrmak için, cihazýnýzýn yan tarafýndaki yakýnlaþtýrma tuþuna basýn. Yakýnlaþtýrma oraný ekranýn sol alt kýsmýnda görüntülenir. Yakýnlaþtýrma oraný kalýcý olarak kaydedilmez. Seçili görüntüyü sola veya saða döndürmek için, Seçenek > Döndür seçeneðini Bir video klibi veya fotoðrafý düzenlemek için Seçenek> Düzelt seçeneðini Görüntü düzenleyici veya video düzenleyici açýlýr. Bkz. Video klipleri düzenleme, s. 33. Bkz. Görüntüleri düzenleme, s. 32. Özel video klipler oluþturmak için, galeride bir veya birkaç video klip seçin ve Seçenek > Düzelt seçeneðini Bkz. Video klipleri düzenleme, s. 33. Görüntülerinizi uyumlu bir yazýcýda basmak veya bunlarý basmak üzere hafýza kartýnýza (takýlýysa) kaydetmek için Seçenek> Baský seçeneðini Bkz. Görüntü baskýsý, s. 35. Görüntüleri daha sonra basmak için Galeri de Baský Sepeti nde de etiketleyebilirsiniz. Bkz. Baský Sepeti, s.31. Galerideki bir albüme bir görüntü veya video klip eklemek için, Seçenek > Albümler > Albüme ekle seçeneðini Bkz. Albümler, s. 32. Resmi arka plan görüntüsü olarak kullanmak için, resmi seçip Seçenek > Görüntüyü kullan > Duvar kaðýdý yap seçeneðini Görüntüyü veya video klibi silmek için tuþuna basýn. Etkin araç çubuðu Görüntü ve vid. klasöründe, farklý görevler seçmek için etkin araç çubuðunu kýsayol olarak kullanabilirsiniz. Etkin araç çubuðu yalnýzca görüntü veya video klip seçtiðinizde kullanýlabilir. Etkin araç çubuðunda, farklý öðelere yukarý ve aþaðý ilerleyin ve kaydýrma tuþuna basarak seçin. Kullanýlabilir seçenekler, içinde bulunduðunuz konuma ve görüntü veya 30

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet Nokia N76-1 GARANTÝ REDDÝ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. Baðýmsýz

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-133 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder.. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N70-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-84 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N81-3 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N81-3. Bundan sonra Nokia N81 olarak anýlacaktýr. 1 Oyun tuþlarý ve 2 Hafýza kartý yuvasý 3 Seçim tuþlarý 4 Medya tuþlarý:

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Bas-konuþ1.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N71-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-67 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-55 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia N80 Internet Edition Kullaným Kýlavuzu 9243819 3. BASKI TR

Nokia N80 Internet Edition Kullaným Kýlavuzu 9243819 3. BASKI TR Nokia N80 Internet Edition Kullaným Kýlavuzu 9243819 3. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, RM-159 ürününün önemli gereksinimlere ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili diðer maddelerine

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N76-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N76-1 Kullanım kılavuzu Nokia N76-1 0434 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-135 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, iþbu RM-243 veya RM-308 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N72-5 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION bu RM-180 ürününün, 1999/5/EC sayýlý Yönetmelikteki temel þartlara ve diðer ilgili hükümlere uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR Baþlangýç Nokia N95-2 1. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N95-2. Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine eriþmek için

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-92 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu 9211553 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Nokia N81-3 1. baský TR

Kullaným Kýlavuzu. Nokia N81-3 1. baský TR Kullaným Kýlavuzu Nokia N81-3 1. baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-223 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Konumlandýrma 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia 2630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2630 Kullaným Kýlavuzu 9203597 4. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgeyle NOKIA CORPORATION, bu RM-298 ürününün Directive 1999/5/EC yönetmeliðinin gerekli þartnamelerine ve ilgili diðer hükümlerine

Detaylı

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu Nokia N95-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-159 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-57 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. Nokia N70-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-84 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-36 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu 9231121 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N93i-1

Baþlangýç. Nokia N93i-1 Baþlangýç Nokia N93i-1 Tuþlar ve parçalar kapak kapalý 2. baský TR, 9253954 Model numarasý: Nokia N93i-1. Bundan sonra Nokia N93i olarak anýlacaktýr. 1 Ana kamera birimi ve mercek. Cihazýnýz yüksek çözünürlükte

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia 3120 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 3120 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 3120 classic Kullaným Kýlavuzu 9207827 6. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-364, RM-365 ve RM-366 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N92-1

Ek uygulamalar. Nokia N92-1 Ek uygulamalar Nokia N92-1 NOKIA N92 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar bulacaksýnýz.

Detaylı

Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu 9207774 2. Baský TR 0434 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-367 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-209 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu 9244369 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-38 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu 9254547 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-176 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu 9209329 2. Baský, TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-409 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu 9205330 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1 Çevrimiçi baskı 4.0 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-71W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu 9310658 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia 6220 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6220 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6220 classic Kullaným Kýlavuzu 9207947 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-328 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204664/2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-98W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 6216 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6216 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6216 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-531 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1 Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252959/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-33W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu 9200845 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-164 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR Kullaným Kýlavuzu 9362105 4. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-10 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-39W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N91 8GB. Nokia N91-2

Ek uygulamalar. Nokia N91 8GB. Nokia N91-2 Ek uygulamalar Nokia N91 8GB Nokia N91-2 NOKIA N91-2 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia'dan ve diðer þahýslardan ek uygulamalar

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu 9234645 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-51 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6267 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6267 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6267 Kullaným Kýlavuzu 9201924 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION sirketi, bu RM-210 ürününün 1999/5/EC sayili Direktifin esas sartlari ve diger ilgili hükümlerine uygun oldugunu beyan

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354202 Issue 1 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9354202 Issue 1 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) 9354202

Detaylı

Nokia 6600 fold Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6600 fold Kullaným Kýlavuzu Nokia 6600 fold Kullaným Kýlavuzu 9207370 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-325 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia 2760 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia 2760 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia 2760 Kullaným Kýlavuzu 9203381 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgeyle NOKIA CORPORATION, bu RM-258 ürününün Directive 1999/5/EC yönetmeliðinin gerekli þartnamelerine ve ilgili diðer hükümlerine

Detaylı