- Not : Uygurca eserlere kaynakhk etmiv yabanc~ dlllerin tesbitinde, Uygurca'da s~k slk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- Not : Uygurca eserlere kaynakhk etmiv yabanc~ dlllerin tesbitinde, Uygurca'da s~k slk"

Transkript

1 2.2. Eski Tiirk~e 'Eski TOrk$em deyince muhitimizde ilk akla gelen, Arap harfleri ile yaz~lmg Turkce kitaplar ve cogu zaman da dogrudan dogruya bu harflerin kendisidir; bte yanda, 'eski yaz~', 'eski harfler', bunun mijteradifi olarak da kullan~lmaktad~r. Fakat bizim burada bundan anlad~g~m~z, daha cok, Tiirkcenin, tarihi seyri i~erisinde, bilinen en eski metinlerinin aksettirdigi geklidir. B&I bilginlere gbre, Turk~enin bu devresi, ilk Turkce-Islam7 eserleri de i~erisine almakta ise de ben burada kelime hazinesindeki buyuk ayr~l~klar~ gbz bnijnde bulundurarak, lsl~mi eserleri konu dlglnda btraktcm. Yaln~z burada tarih siras1 insan~ yantltabilir; gbyle ki, XI. yijzy~lda Kutadgu BilDg yaz~ld~g~ halde Turfan ve civarmda Uygur yani Eski Tilrkce olgunluk cagm idrzik ediyordu. Muteakip yilzy~llarda (XIII-XIV. yy.) ise Eski Turk~enin, $a-~ou (Tun-huang burkanc~ manastlrlarlnda, gerek klasik devrin eserlerinin is tins ah^, gerekse yeni terciime ve telif eserler ile devam ettirildigini gbruyoruz. HattZi aynl muhitte Altun Yaruk'un (as11 metin X. yy.'da meydana getirilmigtir) 1687 ythnda istinsah edilip bas~lmas~, TOrkCenin tarihi devrelerini tesbitte ne kadar dikkatli davranmak gerektigini gbstermege kzifidir. Eski Turkcenin grameri battda birkac defa yazdmigttr. Ben burada bunlardan oldukca degigik bir usgi takip ettim; bu degigiklik bilhassa fonem-bilgisinde ve buna bag11 olarak diger bblumlerde kendisini gostermektedir: ses kanunlarma gbre, qegitli gekillere girmesi tabii olan ewerden yaln~z bir tanesi tecrit edilerek almmtg ve bu hallerde buyuk harf kullan~lmak suretiyle bu hususiyet belirtilmigtir; bdylece gimdiye kadar, imla ve ses kanunlar~nm dogurdugu kar~g~kl~k ortadan kald~rrlrn~g, Eski Turk~enin kendine mahsus kanunlar~ tespit edilmigtir. Fakat bu mes'ele burada halledilmig olmaktan ~ ok uzaktlr; ilerde yapdacak munferit aragt~rmalar ile Eski Turk~enin as11 grameri yaz~lacakttr. Simdilik bu gramer taslag~n~n, bir deneme olarak telskki edilniesini bilhassa ilgililerden rica edecegim "Eski Turk~e" tsbirinden, Turkler'in, Islam dinini kabul etmeden iince Mogolistan bozktrlar~ ile Tar~m bolgesi ve civartnda kulland~klar~ dili anhyoruz. Pilin i~ yaptsl ve ifade edilen dijnya gorugu bak~m~ndan ET'yi iki ayrl bolumde mutalila etmek daha dogru olacakt~r: 1. Kok-Turkqe -baa aragt~r~c~lara gore, hususiyle 0 Pritsak'a gbre: TurkWee- ve 2. Uygurca. Her iki ad da cegitli bak~mlardan hakh olarak itiraza ugrayabilir, pku bu adland~rmalar 'yeni' olup tarih? degildir. Ancak bu itirazlarm munakagasma burada girigilmeyecektir. Bagka, daha dogrusu bulununcaya kadar yukar~dakiler ile yetinmek yerinde olur sanmm. ET'nin ilk yaz~lr numuneleri, Mogolistan'da bulunan ve Gin kaynaklarma gore T'u-chue (Pturkut) diye adland~r~lan'turk boyunun kurdugu son devletin (as. yk ) resmi dilini aksettirmektedir. Bu numuneleri, bir yandan Ongin, Kul Tigin, Bilge ve Tonyukuk adm tagtyan mezar taglari ile (fvloqolistan) daha sonraki devirlere Ziit olup aynl Kokturk yazlsl ile kag~t uzerine yaz~lm~g birkaq kitap parcas~nda buluyoruz. Ad1 geeen metinlerdeki dilin iglenmig olmasma bakarak ET'nin tarihini,

2 yukar~da verilen tarihlerden daha gerilerde dii9ijnebiliriz; fakat bu devirlere a'it elimizde gimdilik bir vesika yoktur. Butun bunlardan bagka elimizde yine aynl alfabe ile yazrlinlg baz~ kur$jk mezar taglar~ vard~r (Yenisey, Tuva, Talas vb.'). Bu taglardaki metinlerin k~sallg~, bunlarm dil hususiyetleri hakktnda kesin Sir gey s6ylernernize mani olmaktad~r Uygurca, aslinda Kdk-turk~e'nin bir devam~ olmakla beraber, ahaglda gorulecegi iszere bir~ok ydnlerden Kdk-turk~e'den ayr~ld~g~ gibi, kendi 'bunyesi i~erisinde de, kijltur ~evrelerinin degigik olrnas~ nispetinde b'az~ ayrhklar gdstermektedir. Bu ayr~lrklar~, dilin ic yapls~ncla ve ifade vas~talar~nda oldugw takdirde, degigen dunya gorugu ve ifade edilen kultur rnalzemesiyle izah edebiliriz. Uygurca'nm ilk niimunelerini, Kbk-turk alfabesiyle yazrlm~g 11-itmi$ Kagan yazrtr (bk. Sine-Usu, ) ile It-tutmug (~ugu) Kagan devrinde, Tarm bolgesinde. 'Uygur' (as. bk.) alfabesiyle yazdmrg metinlerde buluyoruz: Ho~o'da bir burkan manastmm 'Vak~f Kitabesi' olarak vas~fland~r~labilecek yazlh aga~ kaz~k (bk. F. W. K. Muller Zwei Pf.); mani dininin Otuken Uygurlar~ tarafmdan resmen devlet dini olarak kabul edildigini ( ) ifade edifen metin (bk. TT 11) ve belki bir sure sonra yine mani muhitinde Uygur ve mani alfabesiyle meydana getirilrnig Fegitli eserler (bk. M 1-111)! Daha sonra Uygurlar, Otuken'i, turlu siyasl sebeplerle terkedip Kansu ve Dogu Turkistan'rn kuzeydogusuna yerlegince (840'tan sonra) bijyiik bir tedme faaliyeti ba3lad1. Elde edilen malzemenin kopuk ve par~alar halinde olugu, maalesef tercume edilen diller ile bunlarrn tarihleri ve mevcudiyetini kuvvetle tahrnin edebileceoimiz telif eserler hakk~nda her zaman kesin ve dogcu bilgi edinmemize m5ni olmaktad~r. Bununla berabei, man; dini mensuplar~nm ~e~itli eserlerini, tarih slrasl bak~mmdan, yazl faaliyetleri gittik~e artan ve sonia bunlar~ az~nlrkta b~rakan burkancdarm (buddhist) eserlerinden iince,'her iki cemaatin bir arada bulundugunu da hesaba katmakla beraber, daha once du$unrnernizde bir mahzur yoktur sanlrlm. Miasal olarak, mani dininin ~egitli meselelerini isleyen Uy3ur ve mani alfabeleri ile yqz~lmlg kitap par~alarl (bk. M 1-111) ile bir tovbe duas~ 'H astukift' gosterilebilir. Bunlardan baz~ par~alar, tiirlu tarihi verilere gee, yukar~da da zikredildigi gibi, 8. yiizy~lm ikinci yarlslna ve onu takip eden devreye ait olabilir,mani dinine ait tercijmelerin hangi dillerden yapddlgl hakklndaki bilgilerimiz tahrninlerin hududunu agamamaktad~r. Ancak 'Toharca'dan bir mani ilahisinin tercume edildigini kesinlikle biliyoruz (bk. TT IX). - Not : Uygurca eserlere kaynakhk etmiv yabanc~ dlllerin tesbitinde, Uygurca'da s~k slk kullan~lan yabanc~ kelimelerin Ul~u olarak allnmas~ dogru olmasa gerektlr. Bu- na, Toharca'dan tercume ed~ldrgin~ bjld~girniz Maytris~mrt'te (Mce ve Sogut~a kel~melerm yer yer kullan~lmas~ mls il olarak gusterilebil~r Bilmen en eski sat~r- altt TiirkCe Kur'an tercumesinde rnelek: feriste, savm: roze, salat : namaz 1le tercume ed~knigtir. Ce~itli killtilr temaslarl sonunda dile yerleprni~ olan bu Fars- Ca kelimeler, bqka bir yabanc~ dilden terciime yap~ld~gr zaman tabil olarak kullan~lm~$trr. Buna gbre: ba~ka tariht kesm del~ller oimad~kga, yaln~z yabanc~. kel~melerin aidiyetine bakarak kaynak dilin tesbiti yanlt$ olur

3 3. Dogu Turkistan'ln kuzeydogusunda, 9. yuzy~ldan itibaren burkancll~gm (budizm), Turkler arasmda gittik~e yay~ld~g~na, mani dini mensuplar~nm da azrnhkta kald~klar~na yukar~da temas etmigtim. Burkanc~ Uygurlar'm girigtikleri buwk tercurne faatiyeti ile Turk~e, belli ve duzenli bir ifade gucu kazanm~gt~r. Yaptlan tercumelerin mahiyeti, tarihi \re buniara kaynakhk eden diller hakkmdaki bilgilerimiz hep, (mani metinlerinde oldugu gibi) yazmalar uzerinde yap~lan aragtrrmalar slrasmda vuku bulan mutlu tesaduflere bagll olmugtur; goyle ki, Altun Yaruk adlt bir - eser Cinceden, Singku Seli ad~nda biriuygur tarafmdan 10. yuzyd baglarmda tercume ediirnigtir. Ayn~ Uygur iiliminin, Cinli burkan hacts~ Huan-tsan'ln tercume-i halini de tercurne ettigini biliyoruz. Avadana ve iatakalarln (burkan ve azizlerin eski hayatlar~n~ nakleden menk~beler) Toharcadan tercume edildigi, ele gegen birkaq zeyilden ogreniyoruz (bk. U IV, 6. s. vd.). I... Not : Bir Avadana hetninln zeylinde bahis konusu rnetnin Kiisen dilinden Bdr~uk di- line ~evrildigi kaydedilmektedir. Uygurca metinde bdyle bir ad~n 'Turkqe'yi ifade etmesi gerektisi ilk bak~gt aqkqa &kijlijyoka da, baz~ tarihi verilerin ~ g ~ g ~ da, Bar~uk adlnlrrbagka bir yabanc~ diii ifad6 etmig olabilecegi ileri surijlebilir (bu husus 0. Pritsak'ln, yaklnda pkacak olan rnakalesinde aqkqa gdrulecektir; kendisinin bana verdigi-pifahi bilgiye gdre Kusen, Prakrit ad1 verilen bir Hind dilini, Bar~uk ise 'Hoten Sakacast diye bilinen bir Iran dilini ifade etrnektedir). Bak~uKun bdyle izah~, Uygurca zeyilde, rnustensihin. 'Turkqeye nereden ifade eden k~srn~ unutmug olma'smn kabulu ile tatminkar bir izah olabilir. Bariuk tili F. W. K. Mijller tarafmdan bir Turk dili olarak telakki edilrnektedir (bk. Tohn und Kuisan, SBAW 1918, s ad1 gecen zeyil: -1. Tafel 1, ortada). Bu menk~beler, can11 ve renkli tasvirleri ihtiva etrnesi bak~mmdan ayrica tetkike deger.. Bunlarm yanlslra Cegitli sqtralarm tercumeleri Turkler arasmda qok revac butmug ve defalarca istinsah edilmigtir. Bunlardan Suvarnaprabhasa (Altun Yaruk), Saddharmapundqrika vb. bilhassa kayda deger. Turfan ve civar~nda bulunan bu Uygur alfabesi ile yazdm~a eser par~alarmdaki iri fakat zarif, duzgun ve yat~k yazl tislilbu, ~un-huang (Dogu Turkistan'ln dogusu) manast~rlarmda ele ge~irilmig olan eserlerde, yerini, nispeten ufak, fakat kaba, du: zensiz, birkac hadin-birleqnesinden dogan 'klige'lerin s~k s~kullanlld~gt bir yazl turune b~rakrn~gt~r: Wegigen yazl uslobu ile birlikte, burkana Uygur manastrrlarmda, eski "kl&ik" devirde ragbette olan kultur dilleri yerine, Cincenin yan~s~ra bir de Tibet~enin itibar kazand~gtn~ ve bu dilden de tercumeler yap~ldlg~n~ goruyoruz. Bu devrin tarihini kesin olarak tesbit edebilrnek i~in kilfi verilerimiz bulunmamakla beraber, Mogol devrini hareket noktas~ olarak alabiliriz (en son 1360) - Tercume eserlerden tamaml muhafaza ediknig olmas~ bak~m~ndan Abhidharmakosa (Sthiramati'nin tefsirleriyle birlikte) kayda deger. Bu devrin bir de, telif - felsefi eserlerin mevcudiyeti ve felsefi konularm sanat endigesi yanmda bir de kolay bellenmesi du$uncesiyle, giir duzeni i~inde verilrnig,olmastd~r(daha fazla bilgi i~in bk.

4 R. R. Arat, ski Tiirk Siiri, 1965). Telif eserlerderf Vapgi Bakgi'nin "Suur kaklerini 60- 'reten kitap" ad11 felsefi eseri, Turk dogunce tarihinin en muhim eserlerinden biridir. Q 4. Turkler'in kulland~klart alfabelerden en muhimleri gbyle s~ralanabilir: 1) Kbk-Mrk yaztst (bagka ad~yla "runikf; k~smen hece yazlsl oldugu iddia edilmekte), 2) Uygur yazrsl (Sogd yazismdan geligtirilmigtir), 3) Mani yazlst (Arami yaztslnln - Estrangelo kolundan tiiretilmigtir), 4) Brahmi yazlsl (hece yaz~sldlr). Ayrlca pek ~ ok az olarak Sogd, Tibet ve Gin yazilart da revac bulmugtur. Yaz~ malzemesi olarak kamtq kalern ile frrca ve tcirleri kullanlm~gt~r. Kag~tlar klbsik devirde, kal~n, parlak cil5l1 ve ~ ogu zaman ince damarll oldugu halde, son devirde bunlar ekseriye ipekten ince bir gekilde imal edilmiglerdir. Kitap ciltleri de ya- ZI turlerine muvazi olarak ~ok ~egitlidir. Klisik devirde Hindistan'dan gelen ve pothi adm~ verdigimiz cilt sekli daha ~ ok burkancilar tarafmdan kullan~ld~g~ halde Mani dini mensuplar~, ~kitaplarrn~ gibi, yaprak ortalartndan gegen bir dikigle ci~tlemi~lerdir. Sonraki devirlerde, Gin usu/u ile ustten ciltlenen kitaplartn revagta oldugunu goriiyoruz. Bir Gegit matbaantn mevcudiyeti, ele gegen matbu kitap parqalartndan anlagtlmaktadir. g 5. Eski Turk~e ile ilgili botun malzeme dag~ntk olarak Turkiye dlgmdaki kutuphanelerde bulunmaktadlr. Mezar taglar~ hari~ (bunlar aqkta, buluntu yederinde durmaktadlr), digerleri: Berlin, Marburg, Paris, Londra, Stockholm, Leningrad, Pe- 'kin ve Kyoto'dadtr (Japonya). Kbk-tdrk yaztsl Danimarkal dil Blirni Vilhelm Thomsen tarafmdan 1893 ylltnda, Mani yazlsl da F. W. K. Muller tarafmdan 20. yijzyll~n bag~nda ~ozulmugtijr. Eski Turk~e malzemeyi igleyen baglca bilginler punlardtr: V. Thomsen, F. W. K. Muller, A. v. Le Coq, W. Radloff, W. Bang, R. Rahmeti Arat ve A. v. Gabain. 9,6. Eski Turk~e'de stn~rlar~ kesin olarak belirlenebilen aglzlar~ tespit etrnek ~ ok gu~tdr. Bir yandan K6k-tork~eye ait metinlerin azhg~, bte yandan Uygurca'da de- &meyen bir yazt mektebinin ortaya ~~kmas~, bu gu~lugu daha da arttrrmaktadtr. Bununla beraber, metinlerde gorulen ses, gekil ve kelime ayrll~klarintn yardim~ ile baz~ ag~zlart, agiz gruplagmalartn~ yaklag~k olarak bulabiliriz. Bunlardan ilkin, yukarida da igaret edildigi gibi "Kbk-turk~e" ile "Uygur'ca" aras~nda bir aylrma yapmak ve birincinin baa hususiyetlerini sonuncunun birka~ agzmdakilerle birtegtirrnek ger~ege daha uygun olacakt~r. Kbk-turk~e'de hususi bir igaret ile yazllan -ny- (-ny) sesinin Uygurca metinlerde bir yandan n ve bte yandan y geklinde inkigaf etmig olmaslna bakarak, ilkin iki agz~ bu seslere g6re adigndtrabiliriz: 1) N-agz~, 2) Y- agz~. Kbk-tork~e ile dt~ken Uygurlar'~ devrinde Hoco'da en parlak devrini yagamtg olan Mani dini mensuplar~ ve bazi burkanc~larm eserlerine N-agzrntn hususiyetleri hakimdir, Fakat bu aolz, gittik~e umumilegip butun burkanc~ Turkler'in ortak yazt dilini teqkil eden Y-agz~ yantnda, ancak belli ~evrelerin yazl diline esas olmug; bir sure sonra da tamamiyle yazt dilinde qkm~gtir. Iki agrz araslndaki ses ve gekil ayrihklarl agag~daki gibidir : N-a0z1 (uygu. = mani dini, baa burkanc~lar; kbkt.) Y-agz~ (uygu. = burkanc~lar)

5 I) Ses husf siyetleri: a) ijnsuz ayrlllklar~ : -n-, -n (ckokt. ny) an16 'ktitu' (M16, 17); a~lb + kine kiigiiltme (TT 1 152, KPvn 6) + kye, kljn-ur- 'yanmak' (M , no. 36,6) ktiy&- (TT 1,70) Not: ny sesinin bazan Uyg.'da aynen kendisini muhafaza etmesini, kbkt. yazl geleneinin, baz~ Uyg. manast~rlarmda devam ettirilmesi ile izah edebiliriz: kanyu 'hangi' (M la 20.4) fakat kayu (U Ill 73,3). -b (kdkt) ; v (uyg) v sub 'SU' Not : Birden fazla heceli kelimelerin birinci hecelerinin sonundaki b bazan Uyg.'da (N-a&~) kendisi ni muhafaza eder (kg. ses deg~gmeleri). b-/m- (kokt) ; m- (uyg) bn/mn 'ben', bur7 SUV m n mun g -9-, -g(kokt <"ng ["z], iyelik 2. 9hs.) + nq b. ijnlii Ayrd~klarE Hemen butun yard~mc~ iinliiler ile (i, u) baa ~ekim ve yaplm eklerinin dar iinluleri, kelimenin bunyesine dahil baz~ hecelerin dar ijnluleri N- agzmda geni9ler ba, e. ilgi, yukleme ve vaslta hlli: kjsi I. 8.14) dintar igdur 'rahipleri... yola getirir' (M I, 23,2) temir + 3tilmis 01 dernirden yapdmqttr. (m 1, 8,11) n yuz'ungiiz + en... kiiseyur biz 'yuzunuzu (gormeyi) istiyoruz' (M I, 10;9) dintand temirin yiiziin"gzin (+On, +ni) Not : Ayn~ yerde bu iiniiiniin goroyoruz, bk. M I 10,7; 11, 17. GBrulen ge~mig zamanm, gah~s ve iyelik eklerinin unliileri: kel-temez'geldik' (M 1, 10, 12) kectimiz kan"g amaz'babam~z' (M 1, 10, 3) vb. vb.:, kan"g+rmrz q n n ' + am, + amaz, + an g, + an gaz,

6 Emir kipinin ~egitli eklerinde: bol-ayan 'olaylm' (M 1 12, 1 1) bol-ayrn un&alam 'unutallm' (M 1 1 1, 19). unit-alrm rd-an"gblraks (TT ) ynga/-an"gar 'ezilmelisiniz' (M 1, 9, 12) - p zarf - fiil ekinde: ~d-in3 n!-1n glar. agka... katl-ap erur 'yiyecege kart? - kat~p-lp. mlgtir' (M 1 16, 6) Yap~m eklerinde ve kelimenin bunyesine dihil barf hecelerde: ayag + la& tat-a4 + la;, at + lag 'sayg~ - deoer, tath, meghur'.(mi 27, 2) kat-al 'kar~grnak' ( M 1 17, 8) bat-11- agaz 'ag~z( M 1 23, 7) a&z aya$g, tatigl~g, at116 Bazan + soz yokluk ekinin unliisu, duzluk-yuvarlaklik uyumuna ayk~r~d~r: kadda&+suz-'gunahs~z' (M , 1) tadae + SIZ Bazan +don ekinin iinlusii gerektioinde yuvarlaklagabilir; kun ortu + dun 'guney' (M Ill, 10, 12) Baa kelimelerin baynda y-katmas~ bulunur: ymrab 'sevimli' (M , 2) 2) wkil hususiyetleti: + ii / + g (ilgi h.; kokt.; ses degi~ikligi ortu+dm (- + dun) amrak iqin yk. bk.) + da / + dan (bul. qk. h.) - + da, + din siz'in t teadr~l- 'sizden ayr~lmak' (M 1, 10, 5) iga~ + dan on- 'aga~tan dogmak' (M 1, 7,2) tn"gri + den tamu+ dan yoharu a& 'gdkten cehennemden yukselmek' (M1,13,14-15).

7 alpn-sri ttjrii 'ovme usulu' (Huas 210) (Huas 273) -da~i (kbkt) erinc (kdkt) 'herhalde' ulayu (Kokt) 've, ile' Cokluk ekler;i yerine kdkt.'de bazr ortaklik bildiren kelimeler ve ekler kullanrlrr. Cekimli fiillerde ~okluk eki kdkt.'de hemen hi^ kullanrlmaz. - da~i, -day erki ulati + Iar Cekimli fiillerde ~okluk eki vardir. 3) Kelime hazinesi, cumle yapis ve uslirp bakrmrnda da kokt. ve Uyg. arasrnda buyuk farklar vardrr; gdyle ki: A) ~bkt.'de, ifade edilen dunya goriigu ve medeniyet tihu dolayisiyle' maddi Blem ve devlet tegkil8ti ile ilgili kelimeler cogunlukta oldugu halde (at, devlet, kagan, savag ve bununla ilgili kelimeler vb.) Uyg.'da, yerlegik medeniyetin gerektirdi- Qi gehir hayat~yla ilgili maddi kelimeler yanindg daha ziyade dini ve mbneviyat alemine ait unsurlar hbkimdir. Tabii olarak, farkli dinler, birbirlerinden farkli kelime hazinesi yaratmigtir: Mani ve Burkan dinleri gibi. B) Cumle yaplsr - cumle tijrleri bakrmtndan ilkin Kokt. ile (N- ve Y-agzr olarak) Uyg.'yl kargllagtrrmak zorundayrz. Bu sonuncuda agagrdaki yenilikleri buluyoruz: a) Kokt.'deki hi^ degigmeyen, katr bir ciimle duzenine kargrlrk Uyg.'da, canlr, hareketli duruma gore her an degigebilen bir cumle duzeni vard~r; tamlamalarda, tamlanan, tamlayandan once gelebilecegi gibi, her ikisi arasrna bagka unsurlar da girebilmektedir. b) Hagmetli, tantanalr deyiglerde ifadeye bir heybet, bir canlrlrk, bir tesir gucu vermek isin yuklem as11 yeri olah cumle sonunu brraklp baga veya bir bagka yere gider. Manzumelerde bu degigiklik tabii kargrlanabilir. Not : Cogu zaman ~ddia edildigi gibi yuklemin yer degigtirmesi. tercumelerin yap~ldi- 01 yabanc~ dillerin tesirinden degildir. Metlnler dikkatle tetkik edllecek olursd, bu yer degi~tirmenin belli bir dilzene gure yapildlgi gurulur. Bu belli duzene misal olarak gu durum gusterilebilir: Burkan veya yuksek bir pahs~yetin konug- tugu yerlerde yijklemin hareket halrnde oldugunu gururilz! c) Cegitli tarifi yardrmci fiiller ile, esas fiilin anlamr, yakindan tarif ve tayin edilerek ifadeye kesinlik, zenginlik verilmigtir: Sbyle ki: Gel-, ~abuk gel, bagkasr i ~ in gel-, gelebil-, hagmetle gel-, hurmetle gel-, gelmeyi tasarla- vb. v.b. vb. Butijn bunlarin hepsini Kdkt.'de bulamiyoruz. d) Fiillerde yaratrlmasi diigijniilen bu anlam inceliklerine muvazi olarak, ana

8 76 1 -K DWAS I EL K~TABI cumlenin menas~n~ da yakmdan tarif ve tayin eden yard~mc~ cumleler yarat~lmlgtlr (ag. bk.): dzne cilrnfesi, nesne c. (bildirme c.), tumle~ c. (zaman c.. yer c., hedef c., kargllapt~rma c., rnijsaade c.), vaslflama c. (ilgilerne c., nicelik - vas~flama c.), $art c. ve bag c. A~ag~da teferruatiyle gbrljlecegi gibi, ger~ek mhasiyle bu yard~mc~.cijmleler Kbkt.'de hernen hi^ gbrulmezler; Uyg.'da da yap1 ve yay~l~g sahas~ bak~m~ndan N- ve Y-ag~zlar~nda, degigik durumlar arretmekte ve bunlardan daha qok N-ag~~, yard~mc~ curnlelerde yuklemi, Cekimli fiil olarak kullanmaktad~r. C) 1Jslfip bakrrnlndan Kbkt.'ye isim-uslqbu hakim oldugu halde, Uyg.'yl s~fatisslqbuyla vas~fland~rabiliriz. Not : N-agz~nln yukar~da say~lan hus0siyetler1: Bilhassa ses ve ~ekil hususiyetleri da-. ha qok qu metinlerde gbriilmektedir: 1) Kaglt Ozerine kokt. alfabesiyle yazllm~s butijn metinler, 2) ~"astuanift, 3) TT, I, II AB, 4) M I 10-12, 23, 29, 30 (son ik~, parqanln yazll~$ tarihi !), 5) Maytrisimit ve diqer bazl klasik devir burkana 7. Yukar~da sayd~g~mlz dil hususiyetlerinden baa hususlarda ayr~lan ve brahmi alfabesiyle yaz~lml$ Uyg. meti,nlerin dilini (bk. TT VIII) de -son ve kesin hiikmu gelecek aragtlrmalara b~rakmak $art1 ile- yeni bir ag~z olarak telakki edebiliriz. Bu rnetinlerde, bagkalarmda gorulmeyen gu hususlar bulunmaktadlr: a) Ek ve ktjk Unlulerinde uzunluk k~sahk g6z dnunde bulundurulmugtur, b) Birinci hece dlglnda o/d ijnlijlerine yer verilmigtir: suzdk 'terniz', olorop o'turup' vb. c) Ilk seste b yerine p gbrulur: pol- 'olmak', put- 'bitmek' vb. d) I! (i) yerine h yazslrn~gt~r: hari- 'ihtiyarlamak', azih 'azl digi', e) Eski ny par~alanmlg ve yalnlz y ortaya c~km~gt~r (krg. Y-agzr), n f) z sesi bazan s olrnugtur: yaliiius ( + yalmguz) 'yaln~z', polson (= bolzun) ' olsun' vb. g) Baa kelimelerde unsuzler eift yazlllr: arttot ( = ;l'fazlas, kattih (= hat/& 'sert, katt vb. Yaz~l~gtaki bu ayr~l~klar~n ger~ekten ses degerleri de var mi idi? Daha dogrusu, bunlar birer yazlhg ozelligi mi, yoksa ger~ek ses degerleri midir? once bu sorularln cevaplandlr~lmas~ gerekir. Bunlar ger~ekten 'yeni bir agzrn' hususiyetleri olsa bile, bu metinlerin dili daha qok Y-agz~na yak~nd~r. g 8. ko~o'nun biraz kuzeyinde Bulayik ve Sui-pang ad11 iki harabede Hlristiyan Turkler'in meydana getirdikleri eserlerden bazl parcalar bulunmugtur. Bu metinlerde ses ve gekil bilgisi ytjnunden bir hususiyet gbriilmez, fakat ciirnlelerde unsurlann slrasl, allg~lagelrnig olandan ~ ok bagkadlr : in~e tip yarhkad~ olarka 'onlara Nyle diyerek buyurdu' (U I. 5A men yrne banp y"k"neyin an2ar 'ben de vsrlp ona tap+ nay~m' (a.y. 6). ant~n dngi yol~a yontd~ 01 mo o lar~ 'oradan muneccimleri bagka 8G bir yola soktu' (a.y. 9). okgayur sen sen yahguk oglr 01 inqekke kim /ra$tm Ontedi I

9 tiz buzagus& 'ey kigi oglu sen, uzaktan kendi buzaglslna seslenen inege benzersin' (W. Bang, Turk. Br. e. nestr. Geor. Le MuSbon 39. c., 53. s.). Bu rnisaherden anla~lldlglna gdre yuklern, tijrnle~ (verrne h.) ve nesnelerden once, bir curnlede ise, en bagta gelmistir. Turkqenin ternel yaplslna ayklrr dugen bu hususiyeti, rnetnin terciirne oluguna baglarnak dogru olrnaz, ~unkii yabancl dillerden yaptlm~g burkan ve rnani dinine ait eserlerde btjyle bir dururn manzurn par- Calar ve baa hususi deyigler dlynda- hernen hernen yoktur. Buna gore yuklernin sona gelrneyip bagta ve arada bulunrnaslnl bir aglz hususiyeti olarak dugunrnek herhalde daha dogru olacaktcr. Not : Esk~ Turk~e metinler, yukanda saydan ag~zlar~ hicbir pekilde adland~rm~yorlar. Yalnrz umuml olarak Tilrk dili pu pekilde adlandlr~lmlgt~r: Turk~e Turk till, Uygur tili, Tiirk Uygur tili. Yaln~z bir defa gegen Barquk tili tabirinin neyi ifade etti01 hen0z aydmlanmam~gt~r (krg. 53). 5 Sonu$ olarak sunu soyliyebiliriz: Isltlmllktan onceki Turk dili, qegitleri kultur qevre ve merhalelerinden geqtikten sonra ve baglanglqta dar sahalara inhisar edip, yazl ve din degigikligine bag11 olarak ortaya qkan baz~ aglz farklarln~ bunyesinde erittikten sonra (X.-XI. yy.), tek bir yazl dili halinde olugrnug ve Mogol devrinin sonuna, hart& baa bdlgelerde XVII. yozylla kadar burkancl cevrelerin kultiir dili olarak devarn etrnigtir. 8 I. Sirndiye kadar, can11 dillere gibi, eski metinlerin dillerine de sdsbilgisi usulleri uygulanlyordu. Fakat, eski.rnetinlerin urw ve unsuzlerini tesptt ederken, biitun bilgilerirniz gu veya bu gekilde yapllan kargllagtlrmalardan gkan son derece tereddirtlu neticelere dayanrnaktadlr; bunun i~in rnuhternel ses degerlerine dayanan bir stnlflarna yerine, Cjnlii ve unsuzleri 'fonern bilgisi' ydnunden SIn~flarnak daha dogru olacakt~r. Ben burada 0.-Pritsak'ln bir denernesini oldugu gibi aktarrnakla yetinecegirn (bk. 0. Prjtsak, Das Altturkische, Handbuch d. Orientalistik, 1. BdlOrn: Turkologie, LeidenIKdln 1963, 32. s.). iinliucw..not : I UnILisiinLin barllgl henilz mihakay konusu oldugu gibi e (kapah e) de, 0. Pritsak'n verdigi pifaht bilgiye gdre, ayrlca tetkiki gereken bir meseledir.

10 Not : 1 ) k ve g Ljnlij uyumuna gore degigtigi i~in milstakil olarak fonem degildir; as11 fonem k ve g'dir. 2) Yalnlz Uyg.'da gbrunijlen -v-, -v(kl)kt. b) ile br. d, 6 ve D'nin desigik gekilleridir. f, h, h, j yabancl sozlere inhisar eden birer fonemdir. A n 3) p-, d-, g-. z-..$ -. ny-, ny-, r-, I- mevcut desildir; m- ikitici dereceden olup b- 'den Flkmlgtlr; n- yalnlz ne ve mugtaklarlnda bulunur. Ses Kanunlar~ ve Baz~ Ses Degiqmeleri : g 10. ~nluler ile ilgili degigmeler: a) Eski Turk~e'ye, baa gartlar altlnda incelik-kal~nhk, duzluk-yuvarlakl~k baklm~ndan ses uyumu h2kimdir. Ancak baa eklerin unluleri, dozluk-yuvarlakhk uyumuna tabi degidir; unlusu daima duz olan ekler: +i (+si), -rnis, +ki, +qivb. vb.; unlusu daima yuvarlak olanlar: -tuk, -yiik, +gun vb. vb. ijnsilz ile biten kelimelerin sonunda gene unsuz ile baglayan bir ek geldigi zaman araya, yard~mcr ses olarak, duzluk yuvarlakhk uyumuna gore i vb. girer: bol-up, 01-up, kel-ip vb. Kdkteki bir yuvarlak unli'den sonra gelen iki unsuz, bazan bu duzliik yuvarlaklrk uyumuna mani olur: blgurt-ip gibi, demek oluyor ki baz~ hallerde (burada belki -rt- tesiriyle!) yard~mcl ses yuvarlaklaqmaktadrr. b)-bazl eklerde ye umumi olarak ikinci derecedeki i unlusunun genigleyi a (e) R oldugunu gbrijporuz (krg. agrz hususiyetleri) : bular+nan3, yideoler + neng, bob ayan, agar, temir+en vb. vb. c) Bazan pek ender olarak kokteki a unlusu, komgu seslerin tesiriyle yuvarlaklagarak o olur (= Labiallattraktion): taluy/toluy, bavlt-fowt- vb. d) Yaplsln~ kesin olarak bilemedigimiz iki heceli kelimelerin ikinci hecelerindeki ve baa tek heceti kelimelerdeki (asli?) i unlusunun komqu seslerin tesiriyle gbrilyoruz; fakat bu geliqme kesindegildir, ~unku aynl kelimenin her iki sekli de aynl metinde bulunabilmektedir: singdwsungijk 'kemik', min-/miin- 'binmek', 'kurumak' vb. vb. a) Kdkt. b- > Up. rn-. Bu degigme kornqu seslerin tesi;iyle olur; buk > mu& 'mihnet', biii > ming '1000', bn > mn 'ben'. Bu ses degigikligi daha Kbkt.'nin bazr rnetinlerinde de baqlam~gt~r; mn, mnfi vb. b) Kokt. -b-, -b > Uyg. v. bbkle- 'krzmak' > ovkele-, ylbr- 'yalvarmak' > yalvar-, yblk 'k8tu' > yavlak, sbn- 'sevinmek' > sevin- (a) b 'av' > av, sb 'sdz' > sav, sub 'su' > suv vb. Yukarrdaki misallerden de gdruleceqi gibi Kbkt.'de yaln~z kokteki b, Uyg.'da v olmaktads. ~aln~z ylbr-'da bir unsiiz-yer degigtirmesi hildisesini dugunebiliriz. Not : b>v degigmesinde dlkkati ~eken blr husus vardrr; bazl Man1 metlnlerinde (Nagzl) bu unsuzun Kdkt.'deki gibi kendisini korudugunu gbruyoruz : Upke 'Ofke' (TTII B 46, 73, 81. Mani alfabesiyle), yablak 'kotli' (a. y. 22); bir de sef- 'sev-

11 t \ kellrnesi gecer (Ta'fel 217 r 9. Uyg. alfab rnek' (TT , Mani alfabesryle). Mayt ' imit'in blr nushaslnda Opkile- kzrnak' siyle) BiAun bunlar N- agzlnln nisbi bir tarihrn~ tesbit hususunda b~r ip ucu vere&l~r rn~? Yoksa bunlar Kbkt. yazl geleneginin bir devarn~ rn~d~r? Yoksa bunlar, Kbkt. yazl geleneqln~n b~r devarn~ rnldlr? 0 takdirde biz bu gelenegin Kbkt. devrinden ~ok sonrak~ dev~rlerde hala devarn etrni9 olarn~yacagln~ dugunebiliriz. c) Kdkte ve bazr eklerde gerek K6kt. gerekse Uyg.'da 17 (n3) sesinin g ve baza; da y geklinde pek ender olarak geligtigini goru oruz (krg. bir de agrzlar) : X engim 'k~srmlr' (Maytr.) 1 egim (UJb x 202,4 not), munguz 'boynuz' (Heilkunde 1 8, 55) / nliiyuz (?) (TT 1 42) vb. - d) ny > y, n i ~in bk. agizlar bolumu. e) Ek bagrnda bazr Unsuzlerin Kdkteki r, I, n'den sonra bazr degigmelere ugrad~gln~ goruyoruz: +DA (bulunma h.), -D(i)(gorulen geqmig zaman) ve -KU (isimfiil) eklerinin +da/ta - +de/te; -di/tive -&/ku - -gii/ku ~eklinde ortaya qikt~gr gbrulmektedir (kr. 0. Pritsak. HdO, Turkologie, 34. s. Burada iddia edildigi gibi kesin bir ses kanununu kabul edebilmek iqin gerekli malzeme henuz dikkatli bir gekilde tetkik edilmemigtir). Sekil Bilgisi : Q 12. Turkqenin hemen her devresinde oldugu gibi Eski Turkqe'de de iki kelime qegidi vardrr: ad (isim, srfat, zamic; say1 sozleri, zarf ve edatlar) ve fiil (isimfiller, zarf-filler). Agag~da ilkin kelime yaplml sonra da kelime cegitleri iizerinde durulmugtur. IA. Kelime Yap~rn~: Q 13. Ekler: DI~ yaprlarr bak~mrndan ekleri genel olarak dort bolumde toplayaca&: 1) bunyesinde A, 2) i, 3) Uve 4) duzluk-yuvarlaklik uyumuna gore degigebi- len ve yardrmcr unlu vazifesini goren bir 1 (a?) bulunduran ekler. Bunlardan A ve U incelik-kalrnhk uyumuna tabi halde A, U ve i k~smen duzluk-yuvarlaklrk uyumunun d~grnda kahakta, bir k~smi ise, yukarida gdruldugu gibi agrz hususiyeti olarak unlu geniglemesine tabi olmaktadrr. Fakat, bazr ekler de vardrr ki, bunlar~n gdsterdigi sistem drgr hususiyetler, yaprlar hakk~ndaki bilgilerimizin yetersizligi yuzijnden izahsrz kalmaktadrr. Birtun bu hususi durumlara, yeri geldikqe, ilgili eklerden sonra krsaca temas edilmig ve munakagasrna girigilmeksizin birer mesele ohrak oldugu gibi b~rak~lrn~gtrr. Fonksiyonlar~ bakimlndan ekleri iki bdlumde inceleyecegiz: 1) yaplm ekleri, 2) ~ekim ekleri (ad ve fiillerde, iyelik, gahrs ve qokluk ekleri). Gardukleri vazife bakrmlndan birbirlerinden kesin olarak ayr~lan bu eklerden baz~larr, her iki fonksiyonu da uzerine alabilmektedir. Bu gibi hallerde sdzu edilen ek, her iki b6lumde de inceknmi~ ve herhangi bir karlglklrga meydan vermemek iqin birbirlerine atrf yap+ rn19tlr Yaplm Ekleri: Ddrt turlij yaplm eki vardrr.. Bunlar gdrdukleri vazife bakr-

12 m~ndan birbirlerinden kesin olarak aynl~rlar; pdyle ki: a) adlad, b) adlfiil, c) fiillad, d) fiillfiil. Bu temel kaideye gijre te~kil edilen bir kelime, cumle i~erisinde kullan~l~gr icab~, aqagrda gdrulecegi gibl, birden fazla kelime qqidini ifade edebilir. g 15. a) Addan ad (isim, stfat vb.) yapan ekler ~dyle slralanabilir: Cok kullan~lan ekler: + gi meslek ve fail bildirir, keyik~i 'ava', 1)Iiitqi 'cellat'. + 1'0 slfat olarak, isim olarak ve bazan da tamlayan olarak kullan~l~r. -Nagz~nda ijnliisij bazan a olur, yk. bk. ilig (LV + lik) 'hijkumdar', otlub 'atese ait', dgrunqdlldlk 'sevinqli', atla6 'meghur', nizvanilig ot 'ihtiras ategi', Not : Asagldaki mlicerret kavram te$kil eden + IOk eki ile bu eki, alfabelerin klslrhgl dday~siyle aylrt etmek her zaman mi!inkijn deildir. + 1 K yukarldaki ekin anlam~ndan bagka bir de mucerret kavram te~kiline yafar, agrl~k 'hazine', borluk 'Ozum bagt', yimislik 'meyva bahcesi', Az kullanrlan eklec + " g kuqiiltme bildirir, dgijc(ijm) 'anaclqtm'. + " K kijqultme bildirir, dgiik 'anaclk'. Not : bi~ek 'blcak' kelimesini tahlil edscek olursak L8bi+ c+ ek (qdnkis bi 'qakl') $ekli meydana q~kar ki, buna gdre + K yanlnda bir de kllpdltme eki olarak + AK rnevcut olmug demektir; fakat misallerin azllq~ yijzhden bu hususta kesin bir $ey soylemek m%mk%n degrldir. + Kln 1) unvan bildirir, burban 'Buddha', te&iken 'efendi; hapnetmeapt; 2) yer adlannda, dtuken, Fadlrtan vb.; 3) zarf tegkil eder, agnuban, amt$an, irteken vb. Not : Yer adlarlnda ve unvanda bu ekin mustakil bir kelime oldugu da dug0niilmekte- dir $aman (?). + " l renklerde, yay1 'yeqil', FIZII 'k~rm~zi'. + IA kdrkle 'gijzel'. + bu ek ile tegkil edilen ismin manast kdkiin manasiyle a u zaman aynl- d~r, tile$ '~slak yer' (krg. dl 'lslak'), ofung odun' (krg. ot 'ate$), kdvdd-2 'vijcut' (krg.. ktivdii). Not : Yukar~daki misallerde, ilk bak~gta yardlmc~ ijnlunlin a olma temayulu gbze Far- plyorsa da, bu hususta kesin bir hijkurn vermek, misallerin yetersizligi yilzun- den ~imdilik milmk%n degilchr; zira ayang (a?), dl (e?) ve kdvdi) kelimelerlnin tegkilleri hakklnda hiq bir gey bilmiyoruz. + KU bu ek ile tegkil edilen ismin mclnas~, kokun rnpnas~yla as. yk. aymdtr, esengii 'slhhdli', rnen"gigii 'kdrpe'. + 8 bu ekin fonksiyonu ve yardlmc~ unlusuniin durumu hakkmda misallerin ye- A!

ESKI TURK $iirinin KAYNAKLARINA TOPLU BiR BAKIS

ESKI TURK $iirinin KAYNAKLARINA TOPLU BiR BAKIS ESKI TURK $iirinin KAYNAKLARINA TOPLU BiR BAKIS Yrd. Doc. Dr. OBMAN Fimi SERTKAYA Eski Turk giiri denilince, Tibkiye'de genellikle halham eski Tiirkpe dedig, Arap harfleri ile yanlrmg metinler, msralar,

Detaylı

MANİHEİST VE BUDİST TÜRKÇE METİNLERDE FİİL + -mak + İyEk bol- YAPISI ÜZERİNE

MANİHEİST VE BUDİST TÜRKÇE METİNLERDE FİİL + -mak + İyEk bol- YAPISI ÜZERİNE Türkbilig, 2007/14: 3-21. MANİHEİST VE BUDİST TÜRKÇE METİNLERDE FİİL + -mak + İyEk bol- YAPISI ÜZERİNE Ferruh AĞCA Özet: Bu yazıda, Uygurlardan kalan Maniheist ve Budist çevrelere ait Türkçe metinlerde

Detaylı

COMPARISON OF THE LEXIS OF BENGÜ TAŞ AND TURKEY TURKISH DIALECTS

COMPARISON OF THE LEXIS OF BENGÜ TAŞ AND TURKEY TURKISH DIALECTS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.653-703, TURKEY BENGÜ TAŞLARIN SÖZ VARLIĞI İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARININ SÖZ VARLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Göktürk Yazısını Öğrenme Kılavuzu Yavuz TANYERİ www.bilgicik.com Sayfa:

Göktürk Yazısını Öğrenme Kılavuzu Yavuz TANYERİ www.bilgicik.com Sayfa: Sayfa: Ö N S Ö Z Değerli Türkçe sevdalıları, Bu kılavuz, Türkçenin ilk yazılı belgelerinde kullanılan Orhun (Göktürk) yazısını, Türkiye TÜRKlerine basit düzeyde öğretebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzdan

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN

KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN ANKARA -ÜNIVERSITESI ILAHIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI 126 KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN Yazan: Dr. Toshihiko IZUTSU Keio üniversitesi Profesörü Çeviren: Doç. Dr. Süleyman ATEŞ İlâhiyat Fakültesi ö ğretim üyesi

Detaylı

TÜRKÇEDE MİKTAR KAVRAMI ve SAYI SİSTEMİ * ÖZET

TÜRKÇEDE MİKTAR KAVRAMI ve SAYI SİSTEMİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 309-336, ANKARA-TURKEY TÜRKÇEDE MİKTAR KAVRAMI ve SAYI SİSTEMİ * Muharrem DAŞDEMİR ** ÖZET Dillerde sınırlı

Detaylı

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 2 ünite DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜNİTE - 2 İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA

Detaylı

TÜRKÇEDE -acak / -ecek GELECEK ZAMAN (FUTURUM) EKİNİN YAPISI ÜZERİNE. Doç. Dr. ZEYNEP KORKMAZ

TÜRKÇEDE -acak / -ecek GELECEK ZAMAN (FUTURUM) EKİNİN YAPISI ÜZERİNE. Doç. Dr. ZEYNEP KORKMAZ TÜRKÇEDE -acak / -ecek GELECEK ZAMAN (FUTURUM) EKİNİN YAPISI ÜZERİNE Doç. Dr. ZEYNEP KORKMAZ Tarih ve coğrafya bakımından çok geniş bir alanda lehçeler ve ağızlar hâlinde dallanmış bulunan türkçede, 'gelecek

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

HUKUK BOL~JM~J GUVENCES~ UYUSMAZLIGININ OZEL HAKEME GOTURULMES~

HUKUK BOL~JM~J GUVENCES~ UYUSMAZLIGININ OZEL HAKEME GOTURULMES~ HUKUK BOL~JM~J GUVENCES~ UYUSMAZLIGININ OZEL HAKEME GOTURULMES~ Prof. Dr. Ercan AKYIGIT* "M.N.E. adlna Avukat S.A. ile Turk Dig Ticaret Bankas~ AS. adlna Avukatlar E.S.M. ve H.E.6. aralarrndaki dava hakkrnda

Detaylı

1. Giri Çalımamızın asıl konusu her ne kadar Anadolu aızlarında

1. Giri Çalımamızın asıl konusu her ne kadar Anadolu aızlarında ANADOLU AIZLARINDA FARKLI BR GELECEK ZAMAN EK VE ÇEKM: -ıcı /-ici ; -ucu /-ücü * Ahmet GÜNEN ** ÖZET Türk dili tarihinde gelecek zaman için birçok ek kullanılmıtır. Bugün Türkiye Türkçesinde bu kip için

Detaylı

Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan Ekler 1

Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan Ekler 1 Dil Ara t rmalar Dergisi Cilt: 1 Say : 1 Güz 2007, 185-196 ss. Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan Ekler 1 Sir Gerard Clauson Çev. Uluhan Özalan** Özet Türk dilinin en önemli özelliklerinden biri

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

HASTALAR VE ihtiyarlar RiSALELERi OZERiNE. Ac;:1klamalar: Abdullah AYMAZ

HASTALAR VE ihtiyarlar RiSALELERi OZERiNE. Ac;:1klamalar: Abdullah AYMAZ HASTALAR VE ihtiyarlar RiSALELERi OZERiNE Ac;:1klamalar: Abdullah AYMAZ .. HASTALAR VE IHTIYARLAR RiSALELERi DZERiNE ABDULLAH AYMAZ HA S'/Al.AR,,, ihtiyarl.ar RiSALELERi UZE RiNE (Me1i11 ve A11kla111a)

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Turk Yasa Dili. 3) Syntactic features, 4) Discourse level features, 5) Cognitive structure. The analysis has. Yrd.Doq.Dr. Ipl (ince) OZYILDIRIM*

Turk Yasa Dili. 3) Syntactic features, 4) Discourse level features, 5) Cognitive structure. The analysis has. Yrd.Doq.Dr. Ipl (ince) OZYILDIRIM* Harprrepe iinivertiresi Edebiyar Fakiilresi Dergisi Cilr I6/Sayr I /ss. 89-114 Turk Yasa Dili Yrd.Doq.Dr. Ipl (ince) OZYILDIRIM* dzet Bu $al~$manm amacl Turk yasa dilinin dilbilimsel bin betimlemesini

Detaylı

XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2716 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1679 XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ünite 1) Prof.Dr. Fikret TURAN (Ünite 2, 5, 6) Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

NE KELİMESİNİN FARKLI BİR KULLANIŞI ÜZERİNE Türkoloji Dergisi, XVI. Cilt, sayı: 1, ss.73-86

NE KELİMESİNİN FARKLI BİR KULLANIŞI ÜZERİNE Türkoloji Dergisi, XVI. Cilt, sayı: 1, ss.73-86 NE KELİMESİNİN FARKLI BİR KULLANIŞI ÜZERİNE Türkoloji Dergisi, XVI. Cilt, sayı: 1, ss.73-86 Bilge ÖZKAN NALBANT Summary: In this study, We investigated a one conjunction ne which meaning of this conjunction

Detaylı

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2369 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1366 XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Zuhal ÖLMEZ (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN (Ünite 6-10) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

Đki Türk Boyu Zaza ve Kurmanclar. Hayri Başbuğ GĐRĐŞ

Đki Türk Boyu Zaza ve Kurmanclar. Hayri Başbuğ GĐRĐŞ Đki Türk Boyu Zaza ve Kurmanclar Hayri Başbuğ GĐRĐŞ Yaklaşık olarak bir buçuk asırdan beri, gerek Türkiye de ve gerekse Türkiye dışında, özellikle Avrupa da, Kürt türkleri hakkında çok şey söylendi, çok

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

BİL- TASVİR FİİLİNİN İŞLEVLERİ 1 Funda KARA

BİL- TASVİR FİİLİNİN İŞLEVLERİ 1 Funda KARA - International Periodical For The Languages, Literature, p. 1381-1397, TURKEY BİL- TASVİR FİİLİNİN İŞLEVLERİ 1 Funda KARA ÖZET Türkçede birleşik fiiller genel olarak dört şekilde incelenir: Bunlar, isim

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1

Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1 Dil Ara t rmalar Dergisi Cilt: 1 Say : 1 Güz 2007, 39-48 ss. Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1 Leylâ KARAHAN 2 Özet: Kelimelerin hangi tür kategorisinde yer alaca n belirleyen

Detaylı