Ürünün çok bulunduğu ya da üretildiği yerden az bulunduğu yerlere ya da onlardan yararlanacak kişilere taşıyarak ürüne değer kazandırılabilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürünün çok bulunduğu ya da üretildiği yerden az bulunduğu yerlere ya da onlardan yararlanacak kişilere taşıyarak ürüne değer kazandırılabilir."

Transkript

1 4. ÜRETİM ve MALİYETLER Üretim, mevcut üretim faktörlerinin kullanılması ile insan ihtiyaçlarının karşılayacak ürün veya hizmet meydana getirme çabasıdır. Başka bir tanım ile üretim, ürünlerin faydasını arttırma veya faydalı hizmetlerde bulunmaktır. Bir ürünün (veya hizmetin) faydası ise, ürünün şeklini, yerini, zamanını ve mülkiyetini değiştirerek sağlanabilir. Ürünün Şeklini Değiştirerek Ürüne Değer Katmak Ürünün şeklinin değiştirilerek insanların ihtiyaçlarına daha iyi hizmet etmesini sağlayarak ürüne değer katılabilir. Kilden çanak çömlek yapılması, top kumaştan elbise yapılması gibi... Ürünün Yerini Değiştirerek Ürüne Değer Katılması Ürünün çok bulunduğu ya da üretildiği yerden az bulunduğu yerlere ya da onlardan yararlanacak kişilere taşıyarak ürüne değer kazandırılabilir. Ürünün Zamanını Değiştirerek Ürüne Değer Kazandırılması Ürünler üretildikleri anda hemen tüketilemeyebilirler, ürünlerden ihtiyaç duyulduğu anda faydalanılabilmesi için saklanmaları (stok) da ürüne değer katar. Ürünün Mülkiyetini Değiştirerek Ürüne Değer Kazandırılması Üretilmiş ürünlerin onlara en fazla ihtiyaç duyanların mülkiyetine geçmesine aracılık edilerek (Satıcılar) sağlayarak da ürüne değer kazandırılabilir. Üretimi gerçekleştiren, girişimciler tarafından kurulan ve ürünün satışı konusunda karar veren ekonomik birime ise firma denir. Üretim sürecini ise kısa ve uzun dönem olarak ikiye ayırabiliriz. Kısa dönem üretim, faktörlerinden yani girdilerinden en az birinin sabit olduğu, diğerlerinin değiştirilebileceği uzunluktaki üretim periyodudur. Biraz daha açık bir şekilde, firmaların mevcut üretim kapasiteleri ile üretimlerini arttırabilecekleri dönemdir. Bu periyotta sabit faktör genellikle

2 sermaye olurken, değişken faktör de emektir. Uzun dönem üretim ise, firmanın üretim sürecinde kullandığı tüm üretim faktörlerinin yani girdilerin miktarını, dolayısıyla üretim ölçeğini değiştirebileceği kadar uzun bir zaman periyodudur. Maliyetler ise, firmaların üretimde kullanmak amacı ile üretim faktörlerine yaptıkları ödemelerdir. Dolayısıyla üretim sonunda gerçekleşecek satışta elde edilecek kar direkt olarak maliyetlerle alakalıdır. Maliyetler aynı zamanda optimum üretim ölçeğinin belirlenmesinde de önemlidir. Maliyetler türlerine göre şöyle bir ayrıma tabi tutulabilir: Tedarikten başlayıp, üretim, araştırma ve geliştirme, pazarlama, genel yönetim ve finansman maliyetleri. Diğer taraftan maliyetler, üretime yüklenme şekline göre direkt ve endirekt maliyetleri olarak da ayrıma tabi tutulabilir. Direkt maliyetler, üretim faktörlerini elde edebilmek için yapılan ödemelerdir. Endirekt maliyetler ise, firma sahiplerinin firmanın üretimi için kullandıkları kendi kaynaklarının fırsat maliyetleridir. Örneğin, bir aşçının girişimci statüsünde bir lokanta açtığını düşünelim. Aşçı lokanta açarak kendi emeğini ve sermayesini üretim sürecine dahil eder. Bu sebeple kendi emeği ve sermayesine bir ödeme yapmaz. Fakat aşçı başka bir firmada aşçılık yapsaydı, emeği karşılığı bir gelir edecekti. Fakat kendi işinde çalıştığından bu gelirden vazgeçmiş yani ortaya bir fırsat maliyeti çıkmıştır. İşte bu fırsat maliyeti endirekt maliyeti oluşturur. Maliyetler aynı zamanda kısa ve uzun dönem ayrımı içerisinde değerlendirilir. 4.1 Kısa Dönem Üretim Maliyetleri Kısa dönem üretim faktörlerinin bir kısmının özelliklede sermaye ve teknolojinin sabit olduğu dönem olarak değerlendirilir. Bu sebeple değiştirilemeyen üretim faktörlerinin maliyetleri sabit diğerleri değişir olarak kabul edilir Toplam Maliyet (TC) Kısa dönemde bir firmanın sabit (FC) ve değişken maliyetlerinin (VC) toplamına toplam maliyet (TC) denir. Sabit maliyet ise, üretim miktarına bağlı olmayan yani üretim miktarının artıp ya da azalmasından etkilenmeyen maliyetlerdir. Örneğin, kira, faiz ödemeleri vb.. Üretim miktarı ile değişen maliyete ise değişken maliyet denilir. Örneğin daha çok üretmek için daha çok işçi çalıştırılırsa maliyet artar. Bu durumda sabit maliyet eğrisi, sıfır

3 eğimli bir eğri, değişken maliyet eğrisi ise, pozitif eğimli olmalıdır. Aşağıdaki grafikte FC ve VC eğrileri çizilmiştir. Değişir maliyet eğrisinin biçimi, kübik bir maliyet fonksiyonunun sonucudur. Bu kitapta, maliyet eğrisinin türedilişini değil biçimini bilmenin yeterli olduğu varsayılmıştır. Toplam maliyet eğrisi ise, FC eğrisinin başladığı yerden başlayacak ve VC eğrisine benzer bir eğri olacaktır.

4 4.1.2 Ortalama Maliyetler Ortalama maliyetler, toplam maliyet, değişken maliyet ve sabit maliyete göre hesaplanır. Ortalama toplam maliyet (ATC), firmanın birim üretim başına maliyetidir. Ortalama toplam maliyet aynı zamanda ortalama maliyet olarak ta tanımlanabilir. Bu defa gösterimi AC ile sembolize edilebilir. Bir başka anlatımla, toplam maliyetin toplam üretime (Q) bölünmesi ile bulunan maliyettir. ATC = TC Q Ortalama sabit maliyet (AFC) ise, sabit maliyetin toplam üretime (Q) bölünmesi ile bulunan maliyettir. Yani, firmanın birim üretim başına düşen sabit maliyetidir. AFC = FC Q Ortalama değişken maliyet (AVC) ise, değişken maliyetin toplam üretime (Q) bölünmesi ile bulunan maliyettir. Yani, firmanın birim üretim başına düşen değişken maliyetidir. AVC = VC Q Marjinal Maliyet (MC) Firmanın üretimini bir birim arttırması sonucu toplam maliyette meydana gelen değişmedir. Bir başka tanımla da, üretilen son malın maliyetidir. Toplam maliyetteki değişmenin, üretim miktarındaki değişmeye bölünmesiyle bulunur. MC = TC Q Marjinal maliyet, üretim miktarı arttıkça, belirli bir üretim miktarına kadar azalır. Bu üretim miktarından sonra ise artmaya başlar. Ortalama toplam maliyet ile ortalama değişir maliyet eğrisini en düşük noktalarında kesen bir eğridir. Ortalama maliyetler ve marjinal maliyet eğrileri aşağıdaki gibi eğrilerdir.

5 Bir kere daha özetlenirse AFC, üretim miktarı arttıkça sürekli azaldığından, negatif eğimli bir eğri şeklinde uzanır. ATC eğrisi ise içerisinde sabit maliyetleri de barındırdığından şekli AVC te benzemesiyle beraber AVC nin daha ütünde (daha fazla maliyeti temsil ettiği için) yer alır. MC ise, ATC ve AVC yi minimum oldukları noktada keser. Tam bu noktadan AFC eğrisi geçer. Şimdi konunun daha iyi anlaşılması için örnek soru üstünde çalışabilirsiniz. Soru: Tik tak saatleri X firması tarafından özel üretim ile yapılan saatlerdir. Firmanın 9 adete kadar saat üretimi ve buna bağlı olarak maliyetleri (VC ve FC) aşağıdaki tablodaki gibidir. Verilere göre tabloda boş bırakılan değerleri hesaplayın ve maliyetlerin grafiklerini çizin. Üretim (Q) FC VC TC ATC AVC AFC MC

6

7 4.2 Uzun dönem Üretim Maliyetleri Uzun dönemde firmalar üretim kapasitelerini değiştirebilirler. Maliyetler açısından ise, uzun dönemi kısa dönemden ayıran temel özellik, firmaların herhangi bir sabit maliyetinin olmaması yani tüm maliyetlerin değişebilmesidir. Dolayısıyla uzun dönemde sabit ve değişir maliyet ayrımı yapılmaz Uzun Dönem Toplam Maliyet (LTC) Uzun dönemde sabit maliyetler olmayacağından uzun dönem toplam maliyet eğrisi orijinden başlar. Eğrinin biçimi ise, kısa dönemdeki toplam maliyet eğrisininki ile aynıdır Uzun Dönem Ortalama Maliyet (LAC) Üretim faktörleri fiyatları ve teknoloji sabitken, uzun dönem ortalama maliyet, tüm üretim faktörlerinin değişmesi sonucu her bir üretim düzeyi için minimum ortalama maliyetten oluşur. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi uzun dönem ortalama maliyet eğrisi, kısa dönem ortalama maliyet (ortalama toplam maliyet) eğrilerini kapsar ve kısa dönem maiyet eğrilerine sadece minimum oldukları noktalardan teğet geçer. Bir diğer adı da zarf eğrisidir.

8 Optimum ölçek (Çünkü maliyet en düşük seviyededir) Uzun dönem Marjinal Maliyet Uzun dönem marjinal maliyet eğrisi de kısa dönem marjinal maliyet eğrileri gibi, üretimi bir birim daha artırmanın toplam maliyette meydana getireceği değişmeleri gösterecek ve önceleri azalıp sonra artacaktır. Her kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin bir kısa dönem marjinal maliyet eğrisi olacak ve yine kısa dönem maliyet eğrilerini minimum Olduğu noktada kesecektir. Optimum noktada ise, uzun dönem marjinal maliyet eğrisi yer alacaktır. Bu kapsamda uzun dönem dengesi ve eğrilerin durumu aşağıdaki grafikte verilmiştir.

9 Şekilde görüldüğü gibi uzun dönem denge maiyetleri minimum olduğu nokta yani, AC 2 ortalama maliyet eğrisinin LAC eğrisine teğet olduğu noktada sağlanmıştır. Burada maliyetler minimumdur. Tam bu denge noktasından hem kısa dönem hem de uzun dönem marjinal maliyet eğrileri geçmektedir. Dikkat edilirse, uzun dönem marjinal maliyet eğrisi (LMC) kısa dönem marjinal maliyet eğrisinden (MC) daha yatık bir eğridir. 4.3 Ölçek Ekonomileri Uzun dönemde firmaların üretim kapasitelerini arttırabildiklerinden bahsettik. Bu durumda, firma yeni makine, teçhizat satın alabilir, ek binalarla yatırımlar yapabilir. İşte bu şekilde üretim kapasitelerinin gelişmesi ölçeklerinin büyüdüğü anlamına gelir. Bu durumun incelenmesine ölçek ekonomisi denir. Firmaların ölçeklerinin büyümesi sonucunda maliyetlerinin ne olacağı (sabit mi kalacak, artacak mı yoksa azalacak mı) ölçek ekonomisinin firma açısından sonucunu verecektir. Örneğin ölçeğin büyümesi maliyetleri düşürüyorsa firma ölçek ekonomisinden olumlu etkileniyor demektir. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin U harfine benzer yapısının nedeni de ölçek ekonomisidir. Dikkat edilirse optimum noktadan eğrisi ikiye böldüğümüzde, sol tarafta üretim arttıkça maliyetler düşerken, sağ tarafta ise üretim arttıkça maliyetler yükselmektedir. Bu noktada bahsedilmesi gereken başka bir kavramda ölçeğe göre getiri kavramıdır. Uzun dönemde üretimi arttırmak amacı ile üretim faktörleri arttırılmakta yani üretim kapasitesi genişletilmekteydi. Ölçeğe göre getiri, bütün üretim faktörlerinin aynı oranda arttırılması durumunda ürün miktarının (çıktının) hangi oranda değişeceğini ifade eder. Üç farklı durum ortaya çıkmaktadır; Ölçeğe göre sabit getiri; üretim faktörlerinin artış oranı ile, üretimdeki artış oranının aynı olmasıdır. Örneğin, tüm üretim faktörleri %20 arttırıldığında, üretim miktarı da %20 artıyorsa ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur. Ölçeğe göre artan getiri; üretim faktörlerinin artış oranı, üretimdeki artış oranının az olmasıdır. Başka bir deyişle, üretimdeki artış oranın, faktör artış oranından fazla olmasıdır. Örneğin, tüm üretim faktörleri %20 arttırıldığında, üretim miktarı da %30 artıyorsa ölçeğe göre artan getiri söz konusudur.

10 Ölçeğe göre azalan getiri; üretim faktörlerinin artış oranının üretimdeki artış oranının fazla olmasıdır. Örneğin, tüm üretim faktörleri %20 arttırıldığında, üretim miktarı da %10 artıyorsa ölçeğe göre azalan getiri söz konusudur. Ölçeğe göre getiriler, ortalama maliyetler açısından da değerlendirilebilir. Ölçek büyüdükçe ortalama maliyetler değişmiyorsa ölçeğe göre sabit, azalıyorsa ölçeğe göre artan, artıyorsa ölçeğe göre azalan getiriler vardır. Genel olarak iki başlık altında toplanan, ölçek ekonomileri ayrımı ve türleri aşağıdaki şemada verilmiştir İçsel Ölçek Ekonomisi Firma ölçeği büyüdükçe maliyetler konusunda değişmelerin, yine firmanın kendi yapısından kaynaklanması durumudur. Burada dikkat edilmesi gereken firmanın sadece kendi içerisindeki gelişmelerden etkilenmesidir. Yani firmanın dış çevresinin (rakipler, tedarikçiler, devlet vb.) oluşan ölçek ekonomisinde etkisinin olmaması ya da değerlendirilmemesidir. İçsel ölçek ekonomileri iki başlık altında incelenir; Pozitif İçsel Ölçek Ekonomileri Firmanın ölçeğinin büyüdükçe ortamla maliyetlerin azalmasıdır. Etkisini uzun dönem ortalama maliyet eğrisi üzerinde gösterir ve eğrinin azalan olduğu üretim aralığında görülür. Pozitif içsel ölçek ekonomilerinin ortaya çıkış nedenleri;

11 Firma büyüdükçe çalışan işçi sayısının da artması ile işte uzmanlaşmaların artması yani her işçinin kendi işini yapar başka işlerle uğraşmaması anlamına gelir. Aynı zamanda firma daha kalifiye işçileri de istihdam etmiş olabilir. Dönem içerisinde firmalar üretim teknolojilerini geliştirmiş ve daha verimli bir yapıya geçmiş olabilirler Negatif İçsel Ölçek Ekonomileri Firmanın ölçeğinin büyüdükçe ortamla maliyetlerin artmasıdır. Etkisini uzun dönem ortalama maliyet eğrisi üzerinde gösterir ve eğrinin artan olduğu üretim aralığında görülür. Negatif içsel ölçek ekonomilerinin ortaya çıkış nedeni olarak, büyüme sonucunda, stratejik hatalar sonucu, yönetim etkinliğinin bozulması ve işçilerin kontrolünün zorlaşması gösterilebilir Dışsal Ölçek Ekonomileri Firma ölçeği büyüdükçe maliyetler konusunda değişmelerin, firmaları etkileyen dış çevrelerinden kaynaklanması durumudur. Burada dikkat edilmesi gereken firmanın sadece kendi dışında gelişen olay ve çevreden etkilenmesidir. Yani firmanın faaliyet gösterdiği endüstri ölçeğinden kaynaklanan olumlu ve olumsuz etkilerdir. Dışsal ölçek ekonomileri iki başlık altında incelenir; Pozitif Dışsal Ölçek Ekonomileri Firmanın ölçeğinin büyüdükçe ortamla maliyetlerin azalmasıdır. Etkisini uzun dönem ortalama maliyet eğrisi üzerinde gösterir ve eğrinin aşağı doğru paralel kaymasına, yani maliyetlerin azalmasına sebep olur. Pozitif dışsal ölçek ekonomilerinin ortaya çıkış nedenleri; Üretimde kullanılacak ara malların tedarikçilerinin fiyat indirimleri sonucu ara malların daha ucuza elde edilmesi. Ya da ara malların kalitesinin artması. Kalifiye ş gücünün artması ile iş gücünün hem kalitesinin artması hem de ucuzlaması. Firmanın içinde bulunduğu endüstrinin bulunduğu bölgede gelişmesi sonucu teşvik, altyapı vb. devlet desteklerinin artması.

12 Negatif Dışsal Ölçek Ekonomileri Firmanın ölçeğinin büyüdükçe ortamla maliyetlerin artmasıdır. Etkisini uzun dönem ortalama maliyet eğrisi üzerinde gösterir ve eğrinin aşağı doğru paralel bir şekilde yukarı kaymasına yani maliyetlerin artmasına neden olur. Negatif dışsal ölçek ekonomilerinin ortaya çıkış nedeni olarak, firmaların çoğalması ile altyapının yetersiz kalması, çevre kirliliğinin artması, işçi verimlerinin azalması vb. durumlar gösterilebilir Ölçek Ekonomilerinin Ortalama Maliyet Üzerindeki Etkileri Toplam dört ölçek ekonomisi durumu, uzun dönem ortalama maliyet eğrisi üzerinde gözlenebilir ya da eğriye etki edebilir. İçsel ölçek ekonomileri eğrisi kaydırmaz. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi pozitif içsel ölçek ekonomisi optimum noktanın solunda kalan yani üretim arttıkça maliyetlerin azaldığı bölgede gözlenir. Negatif içsel ölçek ekonomisi ise, optimum noktanın sağında yani üretim miktarı arttıkça maliyetlerin arttığı bölgede gözlenir. Dışsal ölçek ekonomisi ise, uzun dönem ortalama maliyet eğrisini hareket ettirir. Örneğin pozitif dışsal ölçek ekonomilerinin gözlemlenmesi sonucu eğri aşağı doğru paralel bir şekilde kayar ve optimum seviye ile birlikte maliyetlerin azaldığını gösterir (LAC 2 konumu). Tersi durum ise negatif dışsal ölçek ekonomisinde gerçekleşir ve eğri yukarı doğru paralel bir şekilde kayarak, optimum seviye ile birlikte maliyetlerin arttığını gösterir (LAC 3 konumu).

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır?

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır? 3. TERCİH, TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ KURAMLARI Bu bölümde, mikro iktisadın iki önemli yapı taşı üretici ve tüketicinin rasyonel davranışlarının iktisadi olarak nasıl analiz edileceğini öğreneceğiz. Üretici ve

Detaylı

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı),

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı), Ekonomi I Tam Rekabet Piyasası FĐRMA TEORĐSĐ Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğrenmiş olacaksınız: Hasılat, maliyet ve kar kavramları ne demektir? Tam rekabet ne anlama gelir? Tam rekabet piyasasında

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET...

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... 2 1.1. ENDÜSTRİ VE FİRMANIN TALEP ESNEKLİĞİ... 2 2. TAM REKABETTE FİRMANIN SEÇİMLERİ... 3 2.1. HASILAT VE KAR... 3 2.2. KARI MAKSİMİZE EDEN ÇIKTI... 4 2.3. KISA DÖNEMDE

Detaylı

GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ

GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ KAMU MALİYESİ ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ Kamu Maliyesinin Konusu: Dar anlamda kamu kelimesi, toplumu yöneten kesimi, başka bir ifadeyle devlet

Detaylı

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE İşletme; insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ya da hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birimlerdir. Yönetim, bir veya birkaç grup insanın çalışmalarında

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar :

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar : ULUSLARARASI İKTİSAT Az gelişmiş ülkeler kalkınma açısından dışa bağımlıdırlar. Üretim yapabilmek için dışardan mal ve hizmet satın almalıdır. 1980 lerden sonra küreselleşme ortaya çıkmıştır. Dünyadaki

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002.

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. BAŞLICA FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ VE BÖLÜŞÜM ADALETİ Coşkun Can Aktan ve İstiklal Yaşar

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 43 BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ Fehim Bakırcı Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F. Özet Bu çalışmada devletin bütçe politikalarındaki

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ

MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ Aydın DEDE Mali Müşavir-Denetçi Türkiye de gerek Muhasebe Standartlarını gerekse muhasebeye ilk kayıt ve sonraki ölçümlerde değerleme ölçülerini

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI BAĞLAMINDA DIŞSAL EKONOMİLER VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ANALİZİ

ÇEVRE SORUNLARI BAĞLAMINDA DIŞSAL EKONOMİLER VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ANALİZİ Dumlupınar Üniversitesi Sayı: 3 Sosyal Bilimler Dergisi Kasım 1999 ÇEVRE SORUNLARI BAĞLAMINDA DIŞSAL EKONOMİLER VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Ergin UZGÖREN* Arş. Grv. Önder YÜCEL** ÖZET

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

Ulusal Gelir Hesapları ve. Ödemeler Dengesi. Contents. March 7, 2003

Ulusal Gelir Hesapları ve. Ödemeler Dengesi. Contents. March 7, 2003 Ulusal Gelir Hesapları ve Ödemeler Dengesi Öğr. Gör. Dr. Bahattin Büyükşahin March 7, 2003 Contents 1 Giriş 3 2 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla( Gross Domestic Product GDP) 3 2.1 Toplam Üretim Yaklaşımı....................

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

OLMAYAN RİSKLERİN SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ İLE ETKİLEŞİMİNE DAİR TEORİK BİR ÇALIŞMA

OLMAYAN RİSKLERİN SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ İLE ETKİLEŞİMİNE DAİR TEORİK BİR ÇALIŞMA HİZMET SEKTÖRÜ ÖZELLİKLERİ ve SİSTEMATİK OLMAYAN RİSKLERİN SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ İLE ETKİLEŞİMİNE DAİR TEORİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM-Yalova Ün. İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Volkan AYDIN-Yalova

Detaylı

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKiYE EKONOMisi YAYıNLARı YAYıN NO: 2008-56 TÜRR:İYE EKONOMİsİNDE SON YıLLARDA YAŞANAN YUKSEK

Detaylı

Bölüm 7. Para Talebi. 7.1 Klasik İktisat ve Paranın Miktar Teorisi

Bölüm 7. Para Talebi. 7.1 Klasik İktisat ve Paranın Miktar Teorisi Bölüm 7 Para Talebi Paranın ekonomi üzerindeki etkilerinin anlaşılması için para talebini etkileyen faktörleri, para talebinin istikrarlı olup olmadığını da incelememiz gerekir. Merkez bankalarının para

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

Katma Değer, Markalaşma, Teknoloji, AR-GE ve Beşeri Sermaye Üzerine. Murat Yülek

Katma Değer, Markalaşma, Teknoloji, AR-GE ve Beşeri Sermaye Üzerine. Murat Yülek Katma Değer, Markalaşma, Teknoloji, AR-GE ve Beşeri Sermaye Üzerine Murat Yülek Katma değer kavramı son 10 yılda iş kesiminde yoğun olarak tartışılmaya başladı. Aynı dönemde, özellikle tekstil sektöründen

Detaylı