Kad nlar aras nda en s k görülen kanser türü olan meme kanserinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kad nlar aras nda en s k görülen kanser türü olan meme kanserinde"

Transkript

1 Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9: MEME RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Meme kitlelerinde kontrastl power Doppler ve renkli Doppler US: tan sal etkinlikleri ve ay r c tan ya katk lar Ali Algül, P nar Balc, Mustafa Seçil, Tülay Canda AMAÇ US kontrast ajan (Levovist) kullan m öncesi ve sonras nda power Doppler US (PDUS) ve renkli Doppler US nin (RDUS) damar yap lar n saptayabilme yeteneklerini karfl laflt rmak ve elde etti imiz bilgiler ile meme kitlelerinin malign-benign ayr - m nda kullan labilecek ölçütler belirlemek. GEREÇ VE YÖNTEM Mamografi ve B-mod sonografi ile tespit edilen 38 meme kitleli olgu (22 malign, 16 benign) intravenöz kontrast madde (Levovist) öncesi ve sonras nda vaskülarizasyon özellikleri (damar say - s, periferal, santral, penetran ve tortüyöz damar varl ) aç s ndan hem RDUS hem PDUS ile de erlendirildi. Ayr ca Doppler spektral de erlendirme ile vasküler yap lara ait Vmax (maksimum sistolik h z) ve RI (rezistivite indeksi) de erleri hesapland. BULGULAR Kontrasts z ve kontrastl incelemelerde malign lezyonlar, benign lezyonlara göre çok daha vaskülerdi. Kontrast kullan lmas yla her iki yöntemde de santral, penetran ve tortüyöz vasküler yap lar malign lezyonlarda benign lezyonlara göre anlaml flekilde artt. PDUS vasküler yap lar RDUS den daha üstün bir flekilde saptad, ancak bu fark istatistiksel olarak anlaml de ildi. Periferal vaskülarite varl malign-benign lezyon ayr m nda yarar sa lamad. Vmax ve RI de erleri malign lezyonlarda benign lezyonlara göre yüksekti ve bu fark istatistiksel olarak anlaml yd. Her iki yöntemde Vmax için >15 cm/sn, RDUS kullan ld nda RI >0.80, PDUS kullan ld nda RI>0.70 de erleri malignite ölçütü olarak kabul edildi. SONUÇ Kontrastl RDUS ve PDUS ile meme kitlelerinde vasküler paternler ve Doppler spektral incelemelere dayan larak, malign-benign lezyon ayr m güvenle yap labilir ve böylece gereksiz cerrahi giriflimler azalt labilir. A. Algül, P. Balc (E), M. Seçil Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dal, zmir T. Canda Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal, zmir Gelifli: / Kabulü: Kad nlar aras nda en s k görülen kanser türü olan meme kanserinde prognoz tümörün boyutu, histolojik evresi ile tipi ve aksiller lenf düğümü tutulumuyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle meme kanserinde mortaliteyi azaltman n en etkin yöntemi erken tan d r. Bu amaçla 1960 l y llardan itibaren pek çok ülkede tarama çal şmalar başlat lm şt r. Çeşitli araşt rmalar n sonucunda fizik muayene ve mamografik taramalarla erken tan koyman n meme kanseri mortalitesini %30-60 oran nda azaltt ğ gösterilmiştir (1). Mamografi, meme kanserinin tan s nda en duyarl (%85-90) yöntem olmas na karş n, özgüllüğü oldukça düşüktür. Bu nedenle benign-malign ayr m yap lamayan şüpheli lezyonlara histopatolojik tan için biyopsi yap lmakta, biyopsi yap lan lezyonlar n da ancak %5-40 malignite tan s almaktad r (1-3). Mamografi ve B-mod ultrasonografinin düşük seçiciliğinden kaynaklanan yanl ş pozitif değerlendirmeler, son y llarda meme kitlelerinin değerlendirilmesinde Doppler ultrasonografiyi gündeme getirmiştir. Çeşitli çal şma gruplar meme kitlelerinde, malignite ölçütü olarak neovaskülarizasyonun neden olduğu artm ş vaskülariteyi hem renkli Doppler US (RDUS) hem de power Doppler US (PDUS) ile saptamaya çal şm şlar ve malign-benign lezyon ayr m nda yararl bilgiler sağlam şlard r (4-7). Ancak intratümöral damarlar n son derece küçük kalibrede ve düşük ak m volümlü olmalar nedeni ile Doppler sonografik değerlendirmelerde, vasküler Doppler sinyallerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, sistemik ve intratümöral vasküler yap larda Doppler sinyal art m sağlayan ultrasonografik kontrast ajanlar kullan lm şt r. Literatürde, kontrast ajan kullan m sonras PDUS ve RDUS nin meme kitlelerinin ay r c tan s ndaki duyarl l k ve seçicilikleri s ras yla %100 ve %95 olarak bildirilmiştir (5,8-11). Renkli Doppler ultrasonografi ak m görüntüleme yöntemi Doppler sinyalinin frekans kaymas özelliğine dayanan, yüksek h zl ak m n değerlendirilmesi için çok uygun bir modalitedir. Power Doppler ultrasonografi ak m görüntüleme yöntemi ise Doppler sinyali frekans kaymas yerine Doppler sinyalinin total entegre gücüne dayanan ve düşük h zl ak m saptamada daha hassas bir modalitedir. Bu nedenle PDUS nin tümöral neovaskülarizasyonu saptamada RDUS den daha üstün olduğu kabul edilmektedir (12-16). Prospektif olarak gerçekleştirdiğimiz bu çal şmada; mamografi ve B- mod US ile saptanm ş meme kitlelerinde, US kontrast ajan (Levovist) kullan m öncesi ve sonras nda power Doppler US (PDUS) ve renkli Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 199

2 Doppler US nin (RDUS) vasküler yap lar saptayabilme yeteneklerini karş laşt rmay ve elde ettiğimiz bilgiler ile meme kitlelerinin malign-benign ayr m nda kullan labilecek ölçütler belirlemeyi amaçlad k. Gereç ve yöntem Bu çal şmaya Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dal Mamografi Ünitesi ne başvuran, mamografik veya ultrasonografik olarak 1-4 cm boyutlar nda (ortalama 2,5 cm) meme kitlesi tespit edilen, (ortalama 48) yaşlar aras nda, 38 gönüllü kad n olgu dahil edildi. Olgular n tümüne cerrahi biyopsi ile histopatolojik tan kondu. Hastalardan sistemik bir hastal ğ n n olmad ğ ve Doppler US tetkikinden en az 24 saat öncesine dek herhangi bir kontrast madde kullan m gerektiren radyolojik tetkik yap lmad ğ na dair öykü al nd. Doppler US tetkiki tüm olgulara, ayn radyolog taraf ndan, kitlenin mamografik görünüm özellikleri bilinmeden uyguland. Tüm olgulara Doppler sonografik bak dan sonraki 24 saat içerisinde cerrahi biyopsi yap ld. Tüm Doppler US incelemeleri ATL 1500 (Advanced Technology Laboratories, Bothell, WA) cihaz yla 12-5 MHZ lineer transduser kullan larak yap ld. Renk örnekleme aral ğ, lezyonu ve 5mm lik çevre meme dokusunu içerecek şekilde ayarland. Renkli Doppler ve power Doppler parametreleri tümör çevresindeki ve içindeki küçük damarlar optimal değerlendirecek şekilde ayarland. Düşük h z skalas (0,06 khz), düşük filtre, düşük "transmit gücü" seçildi ve mekanik indeks 0,6 olarak belirlendi. Renk sensitivitesi, arka plan renk gürültüsünün vasküler kodlamay engelleyemeyeceği seviyeye kadar azalt ld. Ard ş k olarak renkli Doppler, power Doppler e çevrildi. İnceleme boyunca görüntü parametreleri sabit tutuldu. Tüm hastalarda kontrast madde olarak SHU 508 A (Levovist, Schering, Almanya) 300 mg/ml konsantrasyonunda kullan ld. 4 gr galaktoz içeren flakonlardan haz rlanan 11 ml Levo- 200 Haziran 2003 vist bolus enjeksiyon şeklinde, antekübital venden verildi. Sonras nda 10 me serum fizyolojik verildi. İncelemeler hemen enjeksiyonun ard ndan gerçekleştirildi. Kontrast madde verimi öncesi değerlendirilen tüm parametreler enjeksiyon sonras tekrar değerlendirildi. De erlendirme ölçütleri 1. Lezyondaki vasküler yap say s ; kontrast öncesi ve sonras nda farkl olarak 0 ile 1 aras nda grupland r ld. Kontrast öncesi her iki yöntem için: 0-1 adet = Grup 0, >1 adet = Grup 1 Kontrast sonras her iki yöntem için: 0-2 adet = Grup 0, >2 adet = Grup 1 olarak grupland - r ld. 2. Periferal vasküler yap yoksa 0, varsa 1 olarak 3. Santral vasküler yap yoksa 0, varsa 1 olarak 4. Penetrasyon gösteren vasküler yap yoksa 0 varsa 1 olarak 5. Tortüyöz vasküler yap yoksa 0 varsa 1 olarak grupland r ld. Kontrast öncesi ve sonras RDUS ve PDUS ile değerlendirilen bu özellikler için grup 0 olanlar benign, grup 1 olanlar ise malign olarak kabul edildi ve tüm bulgular histopatolojik sonuçlarla karş laşt r ld. Kontrast madde verilmesi öncesi, hem RDUS hem de PDUS ile intratümöral ayn damar n Doppler spektrumu, maksimum sistolik h z (Vmax) ve rezistif indeks (RI) aç s ndan analiz edildi. Bu hesaplamalar cihaz taraf ndan otomatik olarak yap ld. RDUS ve PDUS ile belirlenen Vmax ve RI değerlerine dayanarak, meme lezyonlar n n malign-benign ayr m ndaki tan - sal etkinlikleri, yüksek duyarl l k ve yüksek seçicilik içerecek şekilde ROC eğrisi (Receiver Operating Characteristic) analiziyle değerlendirildi. PDUS ve RDUS nin, meme kitlelerinde vasküler yap lar saptama yetenekleri ve saptanan vasküler özelliklerin, malign-benign kitle ayr m nda klinik kullan labilirliğini belirleyebilmek amac yla değerlendirdiğimiz bu ölçütlerin her biri için duyarl l k, seçicilik, pozitif prediktif değer (PPD), negatif prediktif değer (NPD), tutarl - l k ve %95 güven aral ğ (GA) ile olas l klar oran (odds ratio) (OO) hesapland. Bulgular 38 olgunun 22 si malign, 16 s benign histopatolojik tan ald. Malign olgular aras nda 14 invazif duktal karsinom, 5 invazif lobüler karsinom, 1 medüller karsinom, 1 müsinöz karsinom ve 1 inflamatuar karsinom bulunmaktayd. Benign olgular, 11 fibroadenom, 2 mastit, 1 skar dokusu, 1 yağ nekrozu ve 1 papillomdan oluşmaktayd. Ölçüt 1. Vasküler yap say lar Kontrast öncesi; RDUS ile 22 malign olgunun 21 inde (%95), 16 benign olgunun 12 sinde (%75) vasküler yap saptand ve tüm olgular n 25 inde grup 0 ve 13 ünde grup 1 vaskülarizasyon gözlendi. PDUS ile 22 malign olgunun 22 sinde (%100), 16 benign olgunun 14 ünde (%87) vasküler yap saptand ve tüm olgular n l6 s nda grup 0 ve 22 sinde grup 1 vaskülarizasyon gözlendi. Vasküler yap say lar n n gruplamas na dayan larak, RDUS ile malign olgular n %50 sine, benign olgular n %87 sine doğru tan kondu (duyarl l k %50, seçicilik %87, tutarl l k %65, PPD %84). PDUS ile ise malign olgular n %81 i, benign olgular n %82 si doğru tan ald (duyarl l k %81, seçicilik %82, tutarl l k %81, PPD %85) (Tablo 1). RDUS ile incelemede malign olgularda grup 1 vaskülarizasyon saptanma oran, benign olgularda saptanma oran na göre 7 kat daha fazla bulundu (OO=7.00, %95 GA p<0.05). PDUS ile incelemede malign olgularda grup 1 vaskülarizasyon saptanma, benign olgularda saptanmaya göre 19.5 kat daha fazlayd (OO=19.50, %95 GA p<0.05) (Grafik1) (Resim 1). Kontrast sonras ; RDUS ile malign olgular n 22 sinde (%100), benign olgular n ise 15 inde (%93) vasküler yap saptand ve tüm

3 olgular n 17 sinde grup 0 ve 21 inde grup 1 vaskülarizasyon gözlendi. PDUS ile değerlendirmede malign olgular n 22 sinde (%100), benign olgular n ise 15 inde (%93) vasküler yap saptand ve tüm olgular n 16 s nda grup 0 ve 22 sinde grup 1 vaskülarizasyon izlendi. Kontrastl incelemede vasküler yap lar n grupland r lmas na dayan larak; RDUS ile malign olgular n %86 s na, benign olgular n %87 sine doğru tan kondu (Duyarl l k %86, seçicilik %87, tutarl l k %86, PPD %90). PDUS ile ise malign olgular n %90 na, benign olgular n %87 sine doğru tan kondu (Duyarl l k %90, seçicilik %87, tutarl l k %89, PPD %90) Kontrastl incelemelerde RDUS ile malign olgularda grup 1 vaskülarizasyon saptanma oran, benign olgulara göre 44,3 kat daha fazla olarak bulundu (OO=44,3, %95 GA p<0.05). PDUS ile incelemede malign olgularda grup 1 vaskülarizasyon saptanma oran, benign olgulara göre 70 kat daha fazlayd (OO=7O, %95 GA A Resim 1. A. Kontrasts z RDUS incelemesinde fibroadenom olgusunda periferal yerleflimli vasküler yap izleniyor. B. Kontrasts z olarak yap lan PDUS ile periferal yerleflimli vasküler yap n n belirginleflti i dikkati çekiyor. p<0.05) (Grafik1). Grafik 1 de RDUS ve PDUS ile saptanan vasküler yap say lar n n ortalamalar görülmektedir. Kontrast madde kullan m sonras her iki yöntemde saptanan vasküler yap say s nda art ş izlenmektedir. Kontrast öncesi ve sonras saptanan vasküler yap say s PDUS de RDUS den daha fazlad r. Ancak bu fark istatiksel olarak anlaml bulunmam şt r (%95 GA p>0.05) (Resim 2). Ortalama vasküler say ve %95 G.A. Va.sa/RDUS Va.sa/RDUS+ Va.sa/PDUS Va.sa/PDUS+ Grafik 1. RDUS ve PDUS ile saptanan vasküler yap say lar n n ortalamalar B Ölçüt 2-3. Periferal ve santral vaskülarizasyon Kontrast öncesi; RDUS ile malign olgular n 16 s nda (%72) periferal, 15 inde (%68) santral vasküler yap saptand. Benign olgular n ise 11 inde (%68) periferal, 3 ünde (%18) santral vasküler yap izlendi. PDUS ile, malign olgular n 19 unda (%86) periferal, 20 sinde (%91) santral vasküler yap saptand. Benign olgular n ise 13 ünde (%81) periferal, 3 ünde (%18) santral vasküler yap izlendi (Tablo 2). Kontrasts z incelemelerde periferal vasküler yap varl ğ na dayanarak; RDUS ile malign olgular n %72 sine, benign olgular n %31 ine doğru tan kondu (Duyarl l k %72, seçicilik %31, tutarl l k %55, PPD %59). PDUS ile malign olgular n %86 s na, benign olgular n %18 ine doğru tan kondu (Duyarl l k %86, seçicilik %18, tutarl l k %58, PPD %59). RDUS ve PDUS ile incelemede malign ve benign lezyonlar aras nda periferik vasküler yap varl ğ aç s ndan anlaml fark bulunmad (p>0.05) Kontrasts z incelemelerde santral Tablo 1. Kontrast öncesi ve sonras de erlendirilen her ölçütün malign-benign lezyon ayr m ndaki duyarl l k ve seçicilik de erleri Vasküler say Periferal vaskülarite Santral vaskülarite Penetran vaskülarite Tortüyöz vaskülarite (%) (%) (%) (%) (%) Duy. Seç. Duy. Seç. Duy. Seç. Duy. Seç. Duy. Seç. RDUS PDUS RDUS /Kontr PDUS/Kontr Duy: Duyarl l k, Seç: Seçicilik, Kontr: Kontrastl Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 201

4 vasküler yap varl ğ na dayanarak; RDUS ile malign olgular n %68 ine, benign olgular n %81 ine doğru tan kondu (Duyarl l k %68, seçicilik %82, tutarl l k %73, PPD %83). PDUS de malign olgular n %90 nda, benign olgular n %75 inde tan doğruydu (Duyarl l k %90, seçicilik %75, tutarl l k %87, PPD %87) Kontrasts z incelemelerde RDUS ile malign olgularda santral vasküler yap saptanma oran, benign olgulara göre 9,2 kat daha fazla bulundu (OO=9,2 ve %95 GA p<0,05). PDUS ile malign olgularda santral vasküler yap saptama oran, benign olgulara göre 43 kat daha fazla bulundu (OO=43, %95 GA p<0,05). Kontrast sonras ; RDUS ile malign olgular n 20 sinde (%91) periferal, 22 sinde (%100) santral vasküler yap saptand. Benign olgular n ise 14 ünde (%87) periferal, C A Resim 2. A. nvazif lobüler ca olgusunda, kontrasts z incelemede RDUS incelemesi. B. PDUS vasküler yap lar RDUS tan daha iyi göstermekte. C. V kontrast sonras RDUS. D. V kontrast sonras PDUS incelemelerinde ise her iki yöntemde vasküler yap say ve görünümleri ayn. D 4 ünde (%25) santral vasküler yap saptand. PDUS ile malign olgular n 21 inde (%95) periferal, 22 sinde (%100) santral vasküler yap izlenirken, benign olgular n 15 inde periferal, 4 ünde santral vasküler yap saptand (Tablo 2). Kontrastl incelemelerde periferal vasküler yap varl ğ na dayanarak RDUS ile malign olgular n %95 ine, benign olgular n %12 sine doğru tan kondu (Duyarl l k %95, seçicilik %12 tutarl l k %60, PPD %60, NPD %66). PDUS ile malign olgular n %95 i, benign olgular n %6 s doğru tan ald (Duyarl l k %95, seçicilik %6, tutarl - l k %57, PPD %58, NPD %50) (Tablo 1). Kontrastl incelemelerde santral vasküler yap varl ğ na dayanarak; RDUS ile malign olgular n %100 üne, benign olgular n %75 ine doğru tan kondu (Duyarl l k %100, seçicilik %75, tutarl l k %89, PPD %85, NPD B %100). PDUS ile malign olgular n 100 üne, benign olgular n %75 ine doğru tan kondu (Duyarl l k %100, seçicilik %75, tutarl l k %89, PPD %85, NPD %100) Kontrastl incelemelerde hem RDUS hem de PDUS ile malign olgularda santral vasküler yap saptanma oran, benign olgulara göre 66 kat daha fazla bulundu (%95 GA p<0,05). Ölçüt 4. Penetran vasküler yap varl Kontrast öncesi; RDUS ile incelemede penetrasyon gösteren vasküler yap lar, malign olgular n 11 inde (%50), benign olgular n 3 ünde (%18) görülürken, PDUS ile malign olgular n 14 ünde (%63), benign olgular n 3 ünde (%18) saptand (Tablo 3). Penetran vasküler yap varl ğ na dayan larak, RDUS ile malign olgular n %50 sine, benign olgular n %81 ine doğru tan kondu (Duyarl l k %50, seçicilik %81, tutarl l k %63, PPD %78). PDUS ile ise malign olgular n %63 üne, benign olgular n %81 ine doğru tan kondu (Duyarl l k %63, seçicilik %81, tutarl l k %71, PPD %82) RDUS ile incelemede malign olgularda penetran vasküler yap saptanma oran, benign olgulara göre 4,3 kat daha fazlad r (OO=4,3 %95 GA p>0,05). PDUS ile incelemede malign olgularda penetran vasküler yap saptanma oran, benign olgulara göre 7,5 kat daha fazla bulundu (OO=7,5 %95 GA p<0,05). Kontrasts z incelemelerde RDUS ile malign ve benign lezyonlar aras nda penetran vasküler yap varl ğ aç s ndan anlaml fark bulunmazken (p>0.05), PDUS ile incelemede fark anlaml yd (p<0.05). Kontrast sonras ; RDUS ile penetran vasküler yap, malign olgular n 20 sinde (%91), benign olgular n 4 ünde (%25) saptan rken, PDUS ile malign olgular n 20 sinde (%91), benign olgular n 5 inde (%31) saptand (Tablo 3). Kontrastl incelemelerde, penetran vasküler yap varl ğ na dayanarak 202 Haziran 2003

5 RDUS ile malign olgular n %91 ine, benign olgular n %75 ine doğru tan kondu (Duyarl l k %91, seçicilik %75, tutarl l k %84, PPD %83). PDUS ile ise malign olgular n %91 ine, benign olgular n %69 una doğru tan kondu (Duyarl l k %91, seçicilik %69, tutarl l k %81, PPD %80) Kontrastl RDUS kullan ld ğ nda malign olgularda penetran vasküler yap saptanma oran, benign olgulara göre 30 kat daha fazla bulundu (OO= 30 %95 GA p<0,05). Kontrastl PDUS kullan ld ğ nda ise malign olgularda penetran vasküler yap saptanma oran n n, benign olgulara göre 27 kat daha fazla olduğu gözlendi (OO=22 %95 GA p<0.05). Ölçüt 5. Tortüyöz vasküler yap varl Kontrast öncesi; Tortüyöz vasküler yap, RDUS ile malign olgular n 7 sinde(%32), PDUS ile malign olgular n 11 inde (%50) saptand. Her iki yöntemde de benign olgularda tortüyöz vasküler yap saptanmad. Tortüyöz vasküler yap varl ğ na dayanarak, RDUS ile malign olgular n %32 sine, benign olgular n %100 üne doğru tan kondu (Duyarl l k %32, seçicilik %100, tutarl l k %60, PPD %100, NPD %51). Tortüyöz vasküler yap varl ğ na dayanarak, PDUS ile malign olgular n %47 sine, benign olgular n %100 üne doğru tan kondu (Duyarl l k %47, seçicilik %100, tutarl l k %70, PPD %100, NPD %59) Kontrast sonras ; Tortüyöz vasküler yap RDUS ile malign olgular n 17 sinde, PDUS ile Sensitivite ROC e risi Spesifisite Grafik 2. RDUS ile RI için ROC e risi alt nda kalan alan Sensitivite ROC e risi Spesifisite Grafik 3. PDUS ile Vmax için ROC e risi alt ndaki malign olgular n 21 inde izlendi. Kontrast madde verimi sonras nda benign olgularda hem RDUS hem de PDUS ile tortüyöz vasküler yap saptanmad (Tablo 3). Tortüyöz vasküler yap varl ğ na dayanarak, RDUS ile malign olgular n %77 sine, benign olgular n %100 üne doğru tan kondu (Duyarl l k %77, seçicilik %100, tutarl l k %87, PPD %100, NPD %76). Tortüyöz vasküler yap varl ğ na dayanarak, PDUS ile malign olgular n 86 s na, benign olgular n %100 üne doğru tan kondu (Duyarl l ks %86, seçicilik %100, tutarl - l ks %92, PPD %100, NPD %84) Ak m n spektral değerlendirilmesinde; RDUS ve PDUS ile ölçülen RI ve Vmax değerleri malign olgularda benign olgulara göre daha yüksek bulundu. RDUS ile incelemede RI için s n r değer 0.80, PDUS ile incelemede RI için s n r değer 0,70 olarak belirlendi ve literatürle de uyumlu olan, istatistiksel olarak saptanan bu değerler ölçüt olarak kabul edilerek, alt ndaki değerler benign, üstündekiler malign olarak değerlendirildi. Vmax için her iki yöntemde s n r değer 15 cm/sn olarak belirlendi ve bu değerin alt ndakiler benign, üstü ise malign olarak kabul edildi. RDUS ile değerlendirmede belirlediğimiz s n r değerler kullan ld ğ nda RI için ROC eğrisi alt nda kalan alan 0,91±0,09 (Grafik 2) ve Vmax için eğri alt ndaki alan 0,84±0,13 bulundu. PDUS ile incelemede belirlediğimiz değerler kullan ld ğ nda RI için eğri alt nda kalan alan 0,89±0,12 ve Vmax için eğri alt nda kalan alan 0,80±0,13 olarak saptand (Grafik 3). Tart flma Meme lezyonlar n n tan s nda primer yöntem olarak mamografi ve B- mode ultrasonografi kullan lmaktad r. Mamografik bulgulara dayan larak biyopsi yap lan meme lezyonlar n n, ancak %5-40 malign tan almaktad r (1,3,15). Bu alanda, mamografinin duyarl l k ve seçiciliğini yükseltip, benign lezyonlara gereksiz biyopsi yap lmas n azaltabilecek non-invazif tan yöntemlerine hala gerek duyulmaktad r. Mamografi ve B-mod ultrasonografi, meme kitlelerinin değerlendirilmesinde büyük ölçüde tümör kitlesine se- Tablo 2. Lezyonlara ait vasküler yap lar n yerleflim yerlerine göre da l m Prekontrast Postkontrast RDUS PDUS RDUS PDUS Periferal Santral Periferal Santral Periferal Santral Periferal Santral n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) Malign 16 (72) 15 (68) 19 (86) 20 (91) 20 (91) 22(100) 21(95) 22(100) Benign 11 (68) 3 (18) 13 (81) 3 (18) 14 (87) 4 (25) 15(93) 4 (25) Toplam Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 203

6 Tablo 3. Histolojik tan lara göre penetran ve tortüyöz vasküler yap da l mlar Prekontrast Postkontrast RDUS PDUS RDUS PDUS Penetran Tortüyöz Penetran Tortüyöz Penetran Tortüyöz Penetran Tortüyöz n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) Malign 11 (50) 7 (32) 14 (64) 11 (50) 20 (91) 17 (77) 20 (91) 21 (95) Benign 3 (18) - 3 (18) - 4 (25) - 5 (31) - Toplam konder değişiklikleri, komşu dokulara tümör yay lmas ve tümör kalsifikasyonu gibi bulgular esas almaktad r. Doppler US ise kesin tan elde etmek için, meme kanserinin farkl bir özelliğinden, tümöral neovaskülarizasyondan yararlanan bir inceleme yöntemidir. Tümör anjiyogenezinin, meme kanserlerinin kontrolsüz büyümesi ve yay lmas nda önemli rolünün olduğu bilinmektedir. Bir tümörün bir kaç milimetrenin üzerinde büyüyebilmesi için yeni kan damarlar na ihtiyac vard r. Tümör anjiyogenezi ad verilen bir süreç boyunca, in situ bir lezyon, anjiyogenetik faktörler salg layarak yeni kan damarlar n n gelişmesini sağlar (1,5,15,17) Son y llarda meme tümörlerinin ay - r c tan s nda malignite ölçütü olarak, neovaskülarizasyonun neden olduğu artm ş vaskülariteyi Doppler US ile saptamaya yönelik pek çok çal şma yap lm şt r. Tüm malign tümörlerde neovaskülarizasyona ait, ortak morfolojik özellikler saptanm şt r. Bu özellikler, lüminal düzensizlik, tortüyozite ve dağ n k dallanma paterni, intervasküler bağlant lar (A-V şantlar), lezyon kenar ndan santrale doğru penetrasyon gösterme ve kapiller yatak ile devaml l ğ bulunmayan kör sonlanan vaskülariteyi içermektedir (4,5,7,10, 18). Ayr ca baz yay nlarda, Doppler spektral analizleriyle elde edilen Vmax ve RI değerlerinin malign-benign kitle ayr m nda yararl olduğu ifade edilmektedir (10,16). RDUS yöntemi Doppler sinyalinin frekans kaymas özelliğinden yararlan rken, PDUS Doppler sinyalinin total entegre gücünden (amplitüd) yararlan r. RDUS yönteminin aç ya bağ ml - l k, aliasing ve düşük eşik değer ile yüksek gain ayarlar nda, gürültünün ak m sinyalinden daha belirgin olmas gibi k s tl l klar vard r. PDUS yönteminin neredeyse aç dan bağ ms z olmas, "dynamic range" denilen dinamik aral ğ n yüksek olmas na bağl olarak yüksek kazanç ayarlar n n kullan labilmesi ve "aliasing" bulunmamas nedeniyle küçük damarlardaki düşük hacimli ak m saptamakta RDUS den üstün olduğu ifade edilmektedir (13,15,19,20) Meme kitlelerinin Doppler sonografik incelemelerinde yaşanan en büyük güçlük, ince kalibreli ve düşük volümlü vasküler yap lar n net olarak saptanamamas d r. Bu nedenle Doppler US incelemelerinde Doppler sinyallerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla sistemik ve intratümöral vasküler yap larda sinyal art m n sağlayan US kontrast ajanlar kullan lm şt r (5,8,9) Çal şmam zda kulland ğ m z Levovist, intravenöz kullan labilmesi, yan etkisinin çok az olmas, kardiyovasküler yatağ geçerek, sistemik dolaş mda özelliklerini uzun süre kaybetmeden etki göstermesi nedeniyle rutin kullan ma girmiş bir eko-kontrast ajand r. İçeriğindeki mikrokabarc klar ses dalgalar nda güçlü yans ma oluşturur ve vasküler yap larda desibel aras nda ekojenite art ş sağlayarak, Doppler incelemelerinde sinyal-gürültü oran n belirgin şekilde artt r rlar (5,9). Literatürde malign meme kitlelerinin, benign kitlelere göre çok daha fazla vasküler olduğu bildirilmiştir. Ayr ca kontrast madde verimi ard ndan saptanabilen yeni vasküler yap say s n n, malign olgularda, benign olgulara göre belirgin olarak daha yüksek olduğu rapor edilmiştir (5,9,15). Bizim çal şmam zda da hem kontrasts z hem de kontrastl incelemelerde malign lezyonlar, benign lezyonlara göre çok daha vaskülerdi. Kontrast öncesi ve sonras nda PDUS vasküler yap lar RDUS den daha üstün bir şekilde saptad, ancak bu fark istatistiksel olarak anlaml değildi. Birdwell ve arkadaşlar (21) PDUS nin düşük hacimli ak ma artm ş hassasiyeti nedeniyle, malign ve benign meme kitlelerinin ay r m nda yararl bilgiler sağlad ğ n, ancak malign ve benign lezyonlar n vaskülarizasyonunda ortak özellikler olduğunu bildirmişlerdir. Özellikle inflamatuar meme lezyonlar n n malign lezyonlar taklit edecek şekilde hipervasküler olabildiği görülmüş, ancak bu tür lezyonlarda, malign lezyonlarda izlenen tortüyözite ve A-V şant gibi vasküler özellikler saptanmam şt r (10,21). Bizim çal şmam zda da 2 mastit ve 1 fibroadenom olgusu malign bir süreci düşündürecek şekilde hipervaskülerdi. Ancak bu lezyonlar n hiç birinde tortüyöz vasküler yap izlemedik. Kook ve arkadaşlar (19) taraf ndan yap lan, 102 olguyu içeren çal şmada, malign ve benign lezyonlar aras nda santral vasküler yap varl ğ aç s ndan anlaml fark bulunurken, periferal vasküler yap varl ğ aç s ndan anlaml fark saptanmam şt r. Bizim çal şmam zda da bildirilen bu sonuçlarla uyumlu olarak, malign lezyonlarda santral vasküler yap say s, benign lezyonlara göre daha fazlayd ve bu fark istatistiksel olarak anlaml yd. Periferal vasküler yap varl ğ aç s n- 204 Haziran 2003

7 dan ise anlaml bir fark yoktu. Raza ve Baum (20) meme kitlelerinin PDUS ile incelenmesinde penetrasyon gösteren vasküler yap varl ğ - n önemli bir malignite ölçütü olarak kabul etmişlerdir. Çal şmam zda bununla uyumlu sonuçlar elde ettik. Kontrast madde verilmesi öncesi PDUS ile incelemede malign ve benign lezyonlar aras nda penetran vasküler yap varl ğ aç s ndan anlaml fark varken, RDUS ile incelemede anlaml fark yoktu. Kontrast kullan m sonras hem PDUS hem RDUS ile incelemede, penetran vasküler yap art - ş, malign olgularda benign olgulara göre çok daha fazla görüldü. Schroeder ve arkadaşlar (10) 110 meme lezyonunu kontrasts z-kontrastl RDUS ve PDUS ile incelemişler, düzensiz damar çaplar, penetrasyon gösteren vasküler yap ve düzensiztortüyöz vaskülarite varl ğ n tipik malignite ölçütleri olarak kabul etmişlerdir. Kontrasts z incelemelerde PDUS, RDUS den üstünken (duyarl - l k %60 a %67, seçicilik %39 a %45) kontrast sonras her iki yöntemin etkinliği eşit bulunmuş (duyarl l k %100 e %100, seçicilik %95 e %95). Yine bu çal şmada ak m n kantitatif özelliklerini (Vmax, RI ve PI) incelemişler ve malign-benign kitle ayr - m nda anlaml fark bulamad klar n rapor etmişlerdir. Çal şmam zda penetran, santral ve tortüyöz vasküler yap lar n varl ğ malign ölçütleri oluşturdu ve sözü edilen literatür ile uyumlu bulundu. Kontrasts z incelemede PDUS bu tan ölçütlerini saptamada RDUS den daha hassas olsa da, iki yöntem aras nda istatistiksel olarak anlaml fark bulunmad. Kontrast kullan lmas yla her iki yöntemde de santral, penetran ve tortüyöz vasküler yap lar malign lezyonlarda, benign lezyonlara göre anlaml şekilde artt. Sözü edilen çal şmadan farkl olarak biz, Vmax ve RI değerlerinin malign lezyonlarda benign lezyonlara göre yüksek olduğunu ve bu fark n istatistiksel olarak anlaml olduğunu gördük. Bu fark olgu say lar n n ve histopatolojik tan lar n farkl l ğ ndan kaynaklanm ş olabilir. Literatürde Vmax ve RI değerleri ile ilgili farkl görüşler olmakla birlikte, genel görüş bu kantitatif göstergelerin, malign meme lezyonlar nda benign lezyonlara göre daha yüksek olduğu yönündedir (19,22,23). Hollerweger ve arkadaşlar (23) taraf ndan yap lan, 142 olguyu içeren çal şmada, RI<0.80 olmas tipik benign ölçüt olarak kabul edilmiştir. Çal şmam zda hem RDUS hem de PDUS ile yap lan incelemelerde, Vmax ve RI değerlerinin malign lezyonlarda, benign lezyonlara göre daha yüksek olduğunu gördük. Vmax ve RI ortalama değerleri RDUS de, PDUS den daha yüksekti. RDUS incelemelerinde RI için >0.80 ve Vmax için >15 cm/sn değerleri, PDUS incelemelerinde ise RI için >0.70 ve Vmax için >15 cm/sn değerleri malignite ölçütü olarak kabul edildi. Biz Vmax ve RI için saptanan bu s n r değerlerin, yüksek duyarl l k ve seçicilik ile meme kitlelerinin ay r c tan s nda kullan labilir değerler olduğunu düşünmekteyiz. Mikrokabarc k içerikli kontrast maddelerin pratik uygulamada istenmeyen etkileri mevcuttur. Birincisi color blooming yani renk patlamas d r. Bu durum kontrast maddenin enjeksiyonu ard ndan pik sinyal art m s ras nda oluşmakta, vasküler yap lar n ay rt edilmesini güçleştirebilmektedir. Bu artefakt n giderilmesi için Doppler renk kazanc azalt lmal d r. Diğer artefakt ise kabarc k gürültüsü artefakt d r, ancak incelemeye etkisi azd r (15,18). Ayr ca PDUS incelemelerinin önemli bir s n rlay c s da hareket artefaktlard r. Ancak bizim çal şmam zda, bu faktörler büyük bir sorun oluşturmad. Kontrasts z incelemelerde PDUS, meme kitlelerindeki vaskülarizasyonu saptamada, RDUS a göre daha duyarl olmas na rağmen, meme kitlelerinin ayr m nda ondan daha üstün değildi. Ancak kontrast kullan m her iki yöntemin tan sal etkinliklerini belirgin şekilde artt rarak hemen hemen eşit hale getirdi. Levovist ile yap lan kontrastl RDUS ve PDUS tetkikleri meme kitlelerinin vasküler analizinde kullan şl ve güvenilir yöntemlerdir. Ultrason kontrast madde kullan m, meme kitlelerinin malignite tahmininde çok önemli yere sahip olduğunu düşündüğümüz; santral, penetran ve tortüyöz vasküler yap lar n saptanmas nda belirgin yarar sağlam şt r. Sonuç olarak; kontrastl RDUS ve PDUS ile meme kitlelerinde vasküler paternler ve Doppler spektral incelemelere dayan larak, malign-benign lezyon ayr m güvenle yap labilir. Böylece mamografi ve B-mode ultrasonografinin düşük seçiciliğinden kaynaklanan gereksiz cerrahi girişimler azalt labilir. Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 205

8 CONTRAST ENHANCED POWER DOPPLER AND COLOR DOPPLER ULTRASOUND IN BREAST MASSES: EFFICIENCY IN DIAGNOSIS AND CONTRIBUTIONS TO DIFFERENTIAL DIAGNOSIS PURPOSE: To compare ability of detection of vascular structures by utilizing ultrasonographic contrast agent (Levovist) prior to and following power Doppler ultrasound (PDUS) and colour Doppler ultrasound (CDUS) and to determine useful parameters in the differentiation of malignant and benign breast masses by means of verified data. MATERIALS AND METHODS: Vascularisation characteristics of 38 breast masses (22 malignant,16 benign) which were confirmed by mammography and B-mode sonography were evaluated by both CDUS and PDUS following and prior to intravenous contrast application. In addition, Vmax and RI values of vascular structures were calculated by Doppler spectral evaluation. RESULTS: Malignant lesions showed more vascularity than benign lesions both with and without contrast enhancement. With both methods, by utilizing contrast agent, central, penetrating and tortuous vascular structures became more significant in malignant lesions when compared with benign lesions. PDUS was able to detect vascular structures better than CDUS; however, the difference was not statistically significant. Presence of peripheral vascularity was not useful in differentiating malignant from benign lesions. Vmax and RI values were higher in malignant lesions and the difference was statistically significant. In both methods, Vmax >15 cm/sec and RI> 0.80 (CDUS), and RI>0.70 (PDUS) were accepted as malignancy parameters. CONCLUSION: Vascular patterns of breast masses as determined with PDUS and CDUS with contrast enhancement and Doppler spectral examinations enabled differentiation of malignant and benign breast lesions. Thus, it is possible to decrease the number of unnecessary surgical interventions. Key words: breast neoplasms color Doppler ultrasonography differential diagnosis TURK J DIAGN INTERVENT RADIOL 2003; 9: Kaynaklar 1. Kopans DB. Breast imaging. 2nd ed. Philadelphia: JB Lippincot, 1998: Ciatto S, Catalioitti L, distante V. Nonpalpable lesions detected with mammography: review of 512 consecutive cases. Radiology 1987; 169: Hall FM, Storella JM, Silverstone DZ, Wyshak G. Nonpalpable breast lesions: recommendations for biopsy based on suspicion of carcinoma at mammography. Radiology 1988; 167: Huber S, Delorme S, Knopp MV, et al. Breast tumors: computer-assisted quantitative assessment with color Doppler US. Radiology 1994; 192: Kedar RP, Cosgrove D, Mc Cready VR, Bamber JC, Carter ER. Microbubble contrast agent for color Doppler US: effect on breast masses. Radiology 1996; 198: Schoenberger SG, Sutherland CM, Robinson AE. Breast neoplasms: duplex sonographic imaging as an adjunct in diagnosis. Radiology 1988; 168: Mehta TS,Raza S. Power doppler sonography of breast cancer: Does vascularity correlate with node status or lymphatic vascular invasion? AJR 1999; 173: Goldberg BB, Liu JB, Burns PN, Merton DA, Forsberg FF. Galactose-based intravenous sonographic contrast agent: experimental studies. Ultrasound Med 1993; 12: Huber S, Helbich T, Kettenbach J et al. Effects of a microbubble contrast agent on breast tumors: computer- assisted quantitative assessment with color Doppler US: early experience. Radiology 1998; 208: Schroeder RJ. Maeurer J, Vogl TJ et al. D- Galactose based signal enhanced color Doppler sonography of breast tumors and tumorlike lesions. Invest Radiol 1999; 34: Hamper UM, DeJong MR, Caskey Cl, et al. Power Doppler imaging: clinical experience and correlation with color Doppler US and other imaging modalities. Radiographics 1997; 17: Choi BI, Kim TK, Han JK, et al. Power versus conventional color Doppler sonography: comparison in the depiction of vasculature in liver tumors. Radiology 1996; 200: Mac Sweeney JE, Cosgrove DO, Arenson J. Color Doppler energy power mode ultrasound. Clin Radiol 1996; 51: Erikson R, Person HW, Dymling SO, et al. Evaluation of Doppler ultrasound for blood perfusion measurements. Ultrasound Med Biol 1991; 17: Moon WK, İm JG, Noh DY, Han MC. Nonpalpable breast lesions: evaluation with power Doppler US and a microbubble contrast agent initial experience. Radiology 2000; 217: Tozaki M, Toi M, Miyamoto Y, Fukuda K. Power Doppler sonography of breast masses: correlation of Doppler spectral parameters with tumor angiogenesis and histologic growth pattern. J Ultrasound Med 2000; 19: Şahin G. Meme kitlelerinde Doppler ultrasonografi. Türkiye Klinikleri T p Bilimleri 1991; 11: Cosgrove D. Tumor vascularity. Angiology 1996; 7: Kook S-H, Park HW, Lee YR, et al. Evaluation of solid breast lesions with power Doppler sonography. J Clin Ultrasound 1998; 27: Raza S, Baum JK. Solid breast lesions: evaluation with power Doppler US. Radiology 1997; 203: Birdwell RL, Ikeda DM, Jeffrey SS, et al. Preliminary experience with Power Doppler imaging of solid breast masses. AJR 1997; 169: Hayashi N, Miyomato Y, et al. Breast masses: color Doppler, power Doppler, and spectral analysis findings. J Clin Ultrasound 1998; 26(5): Hollerweger A, Rettenbacher T, Macheiner T, Gritzmann N. New signs of breast cancer: high resistance flow and variations in resistive indices: evaluation by color Doppler sonography. Ultrasound Med Biol 1997; 23: Haziran 2003

Solid Meme Lezyonlarını Değerlendirmede B-mod, Renkli Doppler Ve Power Doppler Ultrasonografinin Yeri

Solid Meme Lezyonlarını Değerlendirmede B-mod, Renkli Doppler Ve Power Doppler Ultrasonografinin Yeri DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2008, 61(2) Solid Meme Lezyonlarını Değerlendirmede B-mod, Renkli Doppler Ve Power Doppler

Detaylı

Solid Meme Kitlelerinin Power Doppler Ultrasonorafi ile Değerlendirilmesi

Solid Meme Kitlelerinin Power Doppler Ultrasonorafi ile Değerlendirilmesi Kilinik Araştırma www.firattipdergisi.com Solid Meme Kitlelerinin Power Doppler Ultrasonorafi ile Değerlendirilmesi Gökhan AKBAŞ a1, Ayşe MURAT AYDIN 2, Hakan ARTAŞ 3, Erkin OĞUR 2 1 Çocuk ve Doğum Bakımevi,

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Mamografi hangi amaçlar için kullanılmaktadır Tanı Takip Tarama TANI AMACI: Palpasyonda malign kitle düşünülen

Detaylı

Meme kanserinde aksiller metastatik lenf nodu varl ğ prognoz

Meme kanserinde aksiller metastatik lenf nodu varl ğ prognoz Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:445-451 MEME RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Aksiller lenfadenopatilerin ay r c tan s nda griskala ve renkli-power Doppler ultrasonografi A. Seçil Ekflio lu, Ayflegül

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl?

Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl? Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl? Dr. Cengiz Erol İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Meme Kanseri Epidemiyoloji Kadınlarda en sık görülen

Detaylı

YÜKSEK RİSK PREMALİGN LEZYONLARDA YAKLAŞIM. Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD

YÜKSEK RİSK PREMALİGN LEZYONLARDA YAKLAŞIM. Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD YÜKSEK RİSK PREMALİGN LEZYONLARDA YAKLAŞIM Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD Lezyon değerlendirme: Bİ-RADS sınıflaması 0: Geri çağırma; ek inceleme gerekir 1: Negatif mammogram 2: Benign bulgular

Detaylı

Doppler Ultrasonografi. Araş. Gör. E. Pınar TÖRE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ

Doppler Ultrasonografi. Araş. Gör. E. Pınar TÖRE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ Doppler Ultrasonografi Araş. Gör. E. Pınar TÖRE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ İçerik Tanım Dopplerin Fiziksel Prensipleri Doppler etki Doppler frekansı Doppler denklemi Doppler açısı Doppler

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Radyolojik bulgular, ipuçları Göğüs duvarı invazyonu, mediasten invazyonu Nodal

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Dr. Süha Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir Öğrenim Hedefleri Renovasküler Hastalık Doppler teknik, püf noktası ve tuzaklar

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

DOPPLER ULTRASONOGRAFİ FİZİĞİ

DOPPLER ULTRASONOGRAFİ FİZİĞİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ FİZİĞİ Dr. Mustafa SEÇİL Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı 1 Ultrasonografik ses dalgaları transdüserden (prop) salınmakta, farklı ara yüzlerden yansıyarak

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler GÖREV Mesane ve üreter hastalıklarınd a GÖREV ANALİZİ 1. YAZILMA DÜZEYİ ulaştırılmasında kritik danışmanlık. GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA DÜZEYİ Mesane ve üreterin normal ve Makroskopik inceleme ve örnekleme.

Detaylı

Bu yaz da İstanbul da radyoloji eğitimi veren 3 t p fakültesi, 6

Bu yaz da İstanbul da radyoloji eğitimi veren 3 t p fakültesi, 6 Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:577-581 GENEL RADYOLOJ DE ERLEND RME: GENEL BAKIfi 2001 y l nda stanbul da radyoloji e itimi: Avrupa Birli i standartlar n n neresindeyiz? Muzaffer Baflak, fiükrü

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

MEMEDE ĐNTRAOPERATĐF KONSÜLTASYON. Dr. N. Zafer Utkan

MEMEDE ĐNTRAOPERATĐF KONSÜLTASYON. Dr. N. Zafer Utkan MEMEDE ĐNTRAOPERATĐF KONSÜLTASYON Cerrah Açısından Önemi Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı MAYMET- 2009 Günümüzde çoğu meme tümörlerinin tanısı cerrahi tedavi

Detaylı

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Murat TUNCER Sunu planı: ED tanım, prevalans

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası RİSK ANALİZİ VE MODELLEME İşletme Doktorası Programı Bölüm - 1 Portföy Teorisi Bağlamında Risk Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar 1 F23 F1 Risk Kavramı ve Riskin Ölçülmesi Risk istenmeyen bir olayın olma

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite verimlilikle buluştu DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite ve uygun maliyetin birleşimi Yeni DR6000 UV-VIS spektrofotometre, laboratuvardaki rutin analizler ve zorlu fotometrik uygulamalar için

Detaylı

NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ

NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ İnci Yaman Bajin 1, Ali Varan 1, Cemalettin Aksoy 2, İbrahim Vargel 3, Canan Akyüz 1 1 Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı,

Detaylı

MEMENİN BENİGN LEZYONLARINDA SONOGRAFİK ARKA AKUSTİK GÖLGELENME BULGUSU

MEMENİN BENİGN LEZYONLARINDA SONOGRAFİK ARKA AKUSTİK GÖLGELENME BULGUSU MEMENİN BENİGN LEZYONLARINDA SONOGRAFİK ARKA AKUSTİK GÖLGELENME BULGUSU Füsun Taşkın 1, Alparslan Ünsal 2, İbrahim Meteoğlu 3, Alev Akdilli 4 1 Aydın Akademi Tanı Merkezi, Radyoloji, Aydın, türkiye 2 Adnan

Detaylı

PAROTİS KİTLELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ BULGULARININ ROLÜ

PAROTİS KİTLELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ BULGULARININ ROLÜ PAROTİS KİTLELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ BULGULARININ ROLÜ THE ROLE OF DOPPLER ULTRASONOGRAPHY FINDINGS ON THE EVALUATION OF PAROTID MASSES Nezahat ERDOĞAN1, Emel BOYRAZ2 1 2 İzmir

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ. Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ. Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği PROLİFERATİF LEZYONLAR Meme kanseri için risk artışı yapan lezyonlar(prekanseröz)

Detaylı

Meme Kanseri Tanısında Yenilikler. Erkin ARIBAL Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD

Meme Kanseri Tanısında Yenilikler. Erkin ARIBAL Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Meme Kanseri Tanısında Yenilikler Erkin ARIBAL Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD MAMOGRAFİ Radyasyon Mamografi ile Tarama: Sınırlamalar-Sorunlar Bilimsel kanıt yok Yalancı-pozitif sonuç Anksiyete,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Servikal Lenfadenomegalili Olgularda Renkli Doppler Ultrasonografi Bulgular n n De erlendirilmesi ve Histopatolojik Korelasyonu

Servikal Lenfadenomegalili Olgularda Renkli Doppler Ultrasonografi Bulgular n n De erlendirilmesi ve Histopatolojik Korelasyonu Araflt rmalar / Researches Servikal Lenfadenomegalili Olgularda Renkli Doppler Ultrasonografi Bulgular n n De erlendirilmesi ve Histopatolojik Korelasyonu Edip Hatipo lu 1, Sema Aksoy 1, Tan Cimilli 1,

Detaylı

MEME TÜBERKÜLOZU : USG, MAMOGRAFİ VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU TUBERCULOSIS OF BREAST: US, MAMMOGRAPHIC AND MRI FINDINGS : A CASE REPORT

MEME TÜBERKÜLOZU : USG, MAMOGRAFİ VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU TUBERCULOSIS OF BREAST: US, MAMMOGRAPHIC AND MRI FINDINGS : A CASE REPORT Ege Tıp Dergisi 42 (1): 69 72, 2003 MEME TÜBERKÜLOZU : USG, MAMOGRAFİ VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU TUBERCULOSIS OF BREAST: US, MAMMOGRAPHIC AND MRI FINDINGS : A CASE REPORT Bünyamin GÜNEY Çağlar AKSU

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. M. Özşahin Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Lozan Üniversitesi Hastanesi, İsviçre mahmut.ozsahin@chuv.ch

Detaylı

TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ

TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ Hazırlayan: Prof.Dr.Ayşenur Memiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Memede tanı yöntemleri ve tanı basamakları: Meme hastalıklarına

Detaylı

Postmenopozal Over Kitlelerinde Spektral Doppler Ultrason Parametrelerinin Preoperatif Değerlendirmesi

Postmenopozal Over Kitlelerinde Spektral Doppler Ultrason Parametrelerinin Preoperatif Değerlendirmesi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140314041608 Postmenopozal Over Kitlelerinde Spektral Doppler Ultrason Parametrelerinin Preoperatif Değerlendirmesi Burçin Demirel 1, Veli Mihmanlı 2, Gözde

Detaylı

Servikal lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında B-mod, renkli ve power Doppler ultrasonografinin etkinliği

Servikal lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında B-mod, renkli ve power Doppler ultrasonografinin etkinliği BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2009;19(4):173-178 Çalışma - Araştırma / Original Article 173 Servikal lenfadenopatilerin ayırıcı

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

Doppler Ultrasonografi: Karotis ve Vertebral Arterler. Dr.S.Süreyya Özbek EÜTF Radyoloji

Doppler Ultrasonografi: Karotis ve Vertebral Arterler. Dr.S.Süreyya Özbek EÜTF Radyoloji Doppler Ultrasonografi: Karotis ve Vertebral Arterler Dr.S.Süreyya Özbek EÜTF Radyoloji Öğrenim Hedefleri Serebrovasküler Hastalık Karotis ve Verteral Arter Doppler USG Teknik Patolojilerde tanı Stenoz

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Biyoteknoloji Yükselen Sektör. Dr.Nezih Hekim Dr.Pakize İ.Tarzi Laboratuarları İstanbul

Biyoteknoloji Yükselen Sektör. Dr.Nezih Hekim Dr.Pakize İ.Tarzi Laboratuarları İstanbul Biyoteknoloji Yükselen Sektör Dr.Nezih Hekim Dr.Pakize İ.Tarzi Laboratuarları İstanbul Dr.Pakize İ.Tarzi Sağlık Kurumları Kimdir? Dr.Pakize İ.Tarzi Sağlık Kurumları 1949 yılında Kadın ve Çocuk Hastanesi

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47 İçindekiler 1. Süreç Verileri Yönetimine Giriş 1 1 Giriş 3 2 Temel Bilgiler 5 2.1 Refa ya göre süreç yönelimli zaman verileri yönetimi anlayışı 5 2.2 Standart süreçte veriler 8 2.2.1 Yönetim verileri 9

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya Meme Kanserlerinde Lokal Kontrole Etki Eden Prognostik Faktörler Patolojik Faktörler Prof Dr Tülay CANDA Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Meme

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 86 Ölçme Değerlendirme Komisyonu UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 29 May s 2010 tarihinde Türkiye deki bütün uzmanl k dallar aras

Detaylı

Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri

Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri Dilara Alpan, Mustafa Tan, Edip Cemil Katayıfçı, Çisem Ulus Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cüneyd Anıl ÖZET Graves hastalığında

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Video Dizilerinden Reklam Saptama ve İndeksleme

Video Dizilerinden Reklam Saptama ve İndeksleme Video Dizilerinden Saptama ve İndeksleme Binnur Kurt, Muhittin Gökmen İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Maslak 80626, İstanbul {kurt,gokmen}@cs.itu.edu.tr Özetçe Bu çalışmada

Detaylı

Adneksial kitlelerde malignite araştırması

Adneksial kitlelerde malignite araştırması Adneksial kitlelerde malignite araştırması Dr. Tevfik Yoldemir Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. tevfik@yoldemir.com Kistin iç duvarı kistin içeriği Uniloküler kist / uniloküler solid

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Parotis bezi pleomorfik adenomları ve Warthin tümörlerinin sonoelastografi, B-mod sonografi ve renkli Doppler sonografi bulguları

Parotis bezi pleomorfik adenomları ve Warthin tümörlerinin sonoelastografi, B-mod sonografi ve renkli Doppler sonografi bulguları BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2015;25(6):329-336 Çalışma - Araştırma / Original Article doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.78861

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Renkli Doppler Ultrasonografi Eşliğinde Alınan Transrektal Prostat Biyopsisi Kanser Yakalama Şansını Arttırır mı?

Renkli Doppler Ultrasonografi Eşliğinde Alınan Transrektal Prostat Biyopsisi Kanser Yakalama Şansını Arttırır mı? Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Renkli Doppler Ultrasonografi Eşliğinde Alınan Transrektal Prostat Biyopsisi Kanser Yakalama Şansını Arttırır mı? Does Transrectal Prostate Biopsy Guided With Color-Doppler

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

MEME KANSERİ TARAMASI

MEME KANSERİ TARAMASI MEME KANSERİ TARAMASI Meme Kanseri Taramanızı Yaptırdınız Mı? MEME KANSERİ TARAMASI NE DEMEKTİR? Kadınlarda görülen kanserlerin %33 ü ve kansere bağlı ölümlerin de %20 si meme kanserine bağlıdır. Meme

Detaylı

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı