Kad nlar aras nda en s k görülen kanser türü olan meme kanserinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kad nlar aras nda en s k görülen kanser türü olan meme kanserinde"

Transkript

1 Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9: MEME RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Meme kitlelerinde kontrastl power Doppler ve renkli Doppler US: tan sal etkinlikleri ve ay r c tan ya katk lar Ali Algül, P nar Balc, Mustafa Seçil, Tülay Canda AMAÇ US kontrast ajan (Levovist) kullan m öncesi ve sonras nda power Doppler US (PDUS) ve renkli Doppler US nin (RDUS) damar yap lar n saptayabilme yeteneklerini karfl laflt rmak ve elde etti imiz bilgiler ile meme kitlelerinin malign-benign ayr - m nda kullan labilecek ölçütler belirlemek. GEREÇ VE YÖNTEM Mamografi ve B-mod sonografi ile tespit edilen 38 meme kitleli olgu (22 malign, 16 benign) intravenöz kontrast madde (Levovist) öncesi ve sonras nda vaskülarizasyon özellikleri (damar say - s, periferal, santral, penetran ve tortüyöz damar varl ) aç s ndan hem RDUS hem PDUS ile de erlendirildi. Ayr ca Doppler spektral de erlendirme ile vasküler yap lara ait Vmax (maksimum sistolik h z) ve RI (rezistivite indeksi) de erleri hesapland. BULGULAR Kontrasts z ve kontrastl incelemelerde malign lezyonlar, benign lezyonlara göre çok daha vaskülerdi. Kontrast kullan lmas yla her iki yöntemde de santral, penetran ve tortüyöz vasküler yap lar malign lezyonlarda benign lezyonlara göre anlaml flekilde artt. PDUS vasküler yap lar RDUS den daha üstün bir flekilde saptad, ancak bu fark istatistiksel olarak anlaml de ildi. Periferal vaskülarite varl malign-benign lezyon ayr m nda yarar sa lamad. Vmax ve RI de erleri malign lezyonlarda benign lezyonlara göre yüksekti ve bu fark istatistiksel olarak anlaml yd. Her iki yöntemde Vmax için >15 cm/sn, RDUS kullan ld nda RI >0.80, PDUS kullan ld nda RI>0.70 de erleri malignite ölçütü olarak kabul edildi. SONUÇ Kontrastl RDUS ve PDUS ile meme kitlelerinde vasküler paternler ve Doppler spektral incelemelere dayan larak, malign-benign lezyon ayr m güvenle yap labilir ve böylece gereksiz cerrahi giriflimler azalt labilir. A. Algül, P. Balc (E), M. Seçil Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dal, zmir T. Canda Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal, zmir Gelifli: / Kabulü: Kad nlar aras nda en s k görülen kanser türü olan meme kanserinde prognoz tümörün boyutu, histolojik evresi ile tipi ve aksiller lenf düğümü tutulumuyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle meme kanserinde mortaliteyi azaltman n en etkin yöntemi erken tan d r. Bu amaçla 1960 l y llardan itibaren pek çok ülkede tarama çal şmalar başlat lm şt r. Çeşitli araşt rmalar n sonucunda fizik muayene ve mamografik taramalarla erken tan koyman n meme kanseri mortalitesini %30-60 oran nda azaltt ğ gösterilmiştir (1). Mamografi, meme kanserinin tan s nda en duyarl (%85-90) yöntem olmas na karş n, özgüllüğü oldukça düşüktür. Bu nedenle benign-malign ayr m yap lamayan şüpheli lezyonlara histopatolojik tan için biyopsi yap lmakta, biyopsi yap lan lezyonlar n da ancak %5-40 malignite tan s almaktad r (1-3). Mamografi ve B-mod ultrasonografinin düşük seçiciliğinden kaynaklanan yanl ş pozitif değerlendirmeler, son y llarda meme kitlelerinin değerlendirilmesinde Doppler ultrasonografiyi gündeme getirmiştir. Çeşitli çal şma gruplar meme kitlelerinde, malignite ölçütü olarak neovaskülarizasyonun neden olduğu artm ş vaskülariteyi hem renkli Doppler US (RDUS) hem de power Doppler US (PDUS) ile saptamaya çal şm şlar ve malign-benign lezyon ayr m nda yararl bilgiler sağlam şlard r (4-7). Ancak intratümöral damarlar n son derece küçük kalibrede ve düşük ak m volümlü olmalar nedeni ile Doppler sonografik değerlendirmelerde, vasküler Doppler sinyallerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, sistemik ve intratümöral vasküler yap larda Doppler sinyal art m sağlayan ultrasonografik kontrast ajanlar kullan lm şt r. Literatürde, kontrast ajan kullan m sonras PDUS ve RDUS nin meme kitlelerinin ay r c tan s ndaki duyarl l k ve seçicilikleri s ras yla %100 ve %95 olarak bildirilmiştir (5,8-11). Renkli Doppler ultrasonografi ak m görüntüleme yöntemi Doppler sinyalinin frekans kaymas özelliğine dayanan, yüksek h zl ak m n değerlendirilmesi için çok uygun bir modalitedir. Power Doppler ultrasonografi ak m görüntüleme yöntemi ise Doppler sinyali frekans kaymas yerine Doppler sinyalinin total entegre gücüne dayanan ve düşük h zl ak m saptamada daha hassas bir modalitedir. Bu nedenle PDUS nin tümöral neovaskülarizasyonu saptamada RDUS den daha üstün olduğu kabul edilmektedir (12-16). Prospektif olarak gerçekleştirdiğimiz bu çal şmada; mamografi ve B- mod US ile saptanm ş meme kitlelerinde, US kontrast ajan (Levovist) kullan m öncesi ve sonras nda power Doppler US (PDUS) ve renkli Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 199

2 Doppler US nin (RDUS) vasküler yap lar saptayabilme yeteneklerini karş laşt rmay ve elde ettiğimiz bilgiler ile meme kitlelerinin malign-benign ayr m nda kullan labilecek ölçütler belirlemeyi amaçlad k. Gereç ve yöntem Bu çal şmaya Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dal Mamografi Ünitesi ne başvuran, mamografik veya ultrasonografik olarak 1-4 cm boyutlar nda (ortalama 2,5 cm) meme kitlesi tespit edilen, (ortalama 48) yaşlar aras nda, 38 gönüllü kad n olgu dahil edildi. Olgular n tümüne cerrahi biyopsi ile histopatolojik tan kondu. Hastalardan sistemik bir hastal ğ n n olmad ğ ve Doppler US tetkikinden en az 24 saat öncesine dek herhangi bir kontrast madde kullan m gerektiren radyolojik tetkik yap lmad ğ na dair öykü al nd. Doppler US tetkiki tüm olgulara, ayn radyolog taraf ndan, kitlenin mamografik görünüm özellikleri bilinmeden uyguland. Tüm olgulara Doppler sonografik bak dan sonraki 24 saat içerisinde cerrahi biyopsi yap ld. Tüm Doppler US incelemeleri ATL 1500 (Advanced Technology Laboratories, Bothell, WA) cihaz yla 12-5 MHZ lineer transduser kullan larak yap ld. Renk örnekleme aral ğ, lezyonu ve 5mm lik çevre meme dokusunu içerecek şekilde ayarland. Renkli Doppler ve power Doppler parametreleri tümör çevresindeki ve içindeki küçük damarlar optimal değerlendirecek şekilde ayarland. Düşük h z skalas (0,06 khz), düşük filtre, düşük "transmit gücü" seçildi ve mekanik indeks 0,6 olarak belirlendi. Renk sensitivitesi, arka plan renk gürültüsünün vasküler kodlamay engelleyemeyeceği seviyeye kadar azalt ld. Ard ş k olarak renkli Doppler, power Doppler e çevrildi. İnceleme boyunca görüntü parametreleri sabit tutuldu. Tüm hastalarda kontrast madde olarak SHU 508 A (Levovist, Schering, Almanya) 300 mg/ml konsantrasyonunda kullan ld. 4 gr galaktoz içeren flakonlardan haz rlanan 11 ml Levo- 200 Haziran 2003 vist bolus enjeksiyon şeklinde, antekübital venden verildi. Sonras nda 10 me serum fizyolojik verildi. İncelemeler hemen enjeksiyonun ard ndan gerçekleştirildi. Kontrast madde verimi öncesi değerlendirilen tüm parametreler enjeksiyon sonras tekrar değerlendirildi. De erlendirme ölçütleri 1. Lezyondaki vasküler yap say s ; kontrast öncesi ve sonras nda farkl olarak 0 ile 1 aras nda grupland r ld. Kontrast öncesi her iki yöntem için: 0-1 adet = Grup 0, >1 adet = Grup 1 Kontrast sonras her iki yöntem için: 0-2 adet = Grup 0, >2 adet = Grup 1 olarak grupland - r ld. 2. Periferal vasküler yap yoksa 0, varsa 1 olarak 3. Santral vasküler yap yoksa 0, varsa 1 olarak 4. Penetrasyon gösteren vasküler yap yoksa 0 varsa 1 olarak 5. Tortüyöz vasküler yap yoksa 0 varsa 1 olarak grupland r ld. Kontrast öncesi ve sonras RDUS ve PDUS ile değerlendirilen bu özellikler için grup 0 olanlar benign, grup 1 olanlar ise malign olarak kabul edildi ve tüm bulgular histopatolojik sonuçlarla karş laşt r ld. Kontrast madde verilmesi öncesi, hem RDUS hem de PDUS ile intratümöral ayn damar n Doppler spektrumu, maksimum sistolik h z (Vmax) ve rezistif indeks (RI) aç s ndan analiz edildi. Bu hesaplamalar cihaz taraf ndan otomatik olarak yap ld. RDUS ve PDUS ile belirlenen Vmax ve RI değerlerine dayanarak, meme lezyonlar n n malign-benign ayr m ndaki tan - sal etkinlikleri, yüksek duyarl l k ve yüksek seçicilik içerecek şekilde ROC eğrisi (Receiver Operating Characteristic) analiziyle değerlendirildi. PDUS ve RDUS nin, meme kitlelerinde vasküler yap lar saptama yetenekleri ve saptanan vasküler özelliklerin, malign-benign kitle ayr m nda klinik kullan labilirliğini belirleyebilmek amac yla değerlendirdiğimiz bu ölçütlerin her biri için duyarl l k, seçicilik, pozitif prediktif değer (PPD), negatif prediktif değer (NPD), tutarl - l k ve %95 güven aral ğ (GA) ile olas l klar oran (odds ratio) (OO) hesapland. Bulgular 38 olgunun 22 si malign, 16 s benign histopatolojik tan ald. Malign olgular aras nda 14 invazif duktal karsinom, 5 invazif lobüler karsinom, 1 medüller karsinom, 1 müsinöz karsinom ve 1 inflamatuar karsinom bulunmaktayd. Benign olgular, 11 fibroadenom, 2 mastit, 1 skar dokusu, 1 yağ nekrozu ve 1 papillomdan oluşmaktayd. Ölçüt 1. Vasküler yap say lar Kontrast öncesi; RDUS ile 22 malign olgunun 21 inde (%95), 16 benign olgunun 12 sinde (%75) vasküler yap saptand ve tüm olgular n 25 inde grup 0 ve 13 ünde grup 1 vaskülarizasyon gözlendi. PDUS ile 22 malign olgunun 22 sinde (%100), 16 benign olgunun 14 ünde (%87) vasküler yap saptand ve tüm olgular n l6 s nda grup 0 ve 22 sinde grup 1 vaskülarizasyon gözlendi. Vasküler yap say lar n n gruplamas na dayan larak, RDUS ile malign olgular n %50 sine, benign olgular n %87 sine doğru tan kondu (duyarl l k %50, seçicilik %87, tutarl l k %65, PPD %84). PDUS ile ise malign olgular n %81 i, benign olgular n %82 si doğru tan ald (duyarl l k %81, seçicilik %82, tutarl l k %81, PPD %85) (Tablo 1). RDUS ile incelemede malign olgularda grup 1 vaskülarizasyon saptanma oran, benign olgularda saptanma oran na göre 7 kat daha fazla bulundu (OO=7.00, %95 GA p<0.05). PDUS ile incelemede malign olgularda grup 1 vaskülarizasyon saptanma, benign olgularda saptanmaya göre 19.5 kat daha fazlayd (OO=19.50, %95 GA p<0.05) (Grafik1) (Resim 1). Kontrast sonras ; RDUS ile malign olgular n 22 sinde (%100), benign olgular n ise 15 inde (%93) vasküler yap saptand ve tüm

3 olgular n 17 sinde grup 0 ve 21 inde grup 1 vaskülarizasyon gözlendi. PDUS ile değerlendirmede malign olgular n 22 sinde (%100), benign olgular n ise 15 inde (%93) vasküler yap saptand ve tüm olgular n 16 s nda grup 0 ve 22 sinde grup 1 vaskülarizasyon izlendi. Kontrastl incelemede vasküler yap lar n grupland r lmas na dayan larak; RDUS ile malign olgular n %86 s na, benign olgular n %87 sine doğru tan kondu (Duyarl l k %86, seçicilik %87, tutarl l k %86, PPD %90). PDUS ile ise malign olgular n %90 na, benign olgular n %87 sine doğru tan kondu (Duyarl l k %90, seçicilik %87, tutarl l k %89, PPD %90) Kontrastl incelemelerde RDUS ile malign olgularda grup 1 vaskülarizasyon saptanma oran, benign olgulara göre 44,3 kat daha fazla olarak bulundu (OO=44,3, %95 GA p<0.05). PDUS ile incelemede malign olgularda grup 1 vaskülarizasyon saptanma oran, benign olgulara göre 70 kat daha fazlayd (OO=7O, %95 GA A Resim 1. A. Kontrasts z RDUS incelemesinde fibroadenom olgusunda periferal yerleflimli vasküler yap izleniyor. B. Kontrasts z olarak yap lan PDUS ile periferal yerleflimli vasküler yap n n belirginleflti i dikkati çekiyor. p<0.05) (Grafik1). Grafik 1 de RDUS ve PDUS ile saptanan vasküler yap say lar n n ortalamalar görülmektedir. Kontrast madde kullan m sonras her iki yöntemde saptanan vasküler yap say s nda art ş izlenmektedir. Kontrast öncesi ve sonras saptanan vasküler yap say s PDUS de RDUS den daha fazlad r. Ancak bu fark istatiksel olarak anlaml bulunmam şt r (%95 GA p>0.05) (Resim 2). Ortalama vasküler say ve %95 G.A. Va.sa/RDUS Va.sa/RDUS+ Va.sa/PDUS Va.sa/PDUS+ Grafik 1. RDUS ve PDUS ile saptanan vasküler yap say lar n n ortalamalar B Ölçüt 2-3. Periferal ve santral vaskülarizasyon Kontrast öncesi; RDUS ile malign olgular n 16 s nda (%72) periferal, 15 inde (%68) santral vasküler yap saptand. Benign olgular n ise 11 inde (%68) periferal, 3 ünde (%18) santral vasküler yap izlendi. PDUS ile, malign olgular n 19 unda (%86) periferal, 20 sinde (%91) santral vasküler yap saptand. Benign olgular n ise 13 ünde (%81) periferal, 3 ünde (%18) santral vasküler yap izlendi (Tablo 2). Kontrasts z incelemelerde periferal vasküler yap varl ğ na dayanarak; RDUS ile malign olgular n %72 sine, benign olgular n %31 ine doğru tan kondu (Duyarl l k %72, seçicilik %31, tutarl l k %55, PPD %59). PDUS ile malign olgular n %86 s na, benign olgular n %18 ine doğru tan kondu (Duyarl l k %86, seçicilik %18, tutarl l k %58, PPD %59). RDUS ve PDUS ile incelemede malign ve benign lezyonlar aras nda periferik vasküler yap varl ğ aç s ndan anlaml fark bulunmad (p>0.05) Kontrasts z incelemelerde santral Tablo 1. Kontrast öncesi ve sonras de erlendirilen her ölçütün malign-benign lezyon ayr m ndaki duyarl l k ve seçicilik de erleri Vasküler say Periferal vaskülarite Santral vaskülarite Penetran vaskülarite Tortüyöz vaskülarite (%) (%) (%) (%) (%) Duy. Seç. Duy. Seç. Duy. Seç. Duy. Seç. Duy. Seç. RDUS PDUS RDUS /Kontr PDUS/Kontr Duy: Duyarl l k, Seç: Seçicilik, Kontr: Kontrastl Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 201

4 vasküler yap varl ğ na dayanarak; RDUS ile malign olgular n %68 ine, benign olgular n %81 ine doğru tan kondu (Duyarl l k %68, seçicilik %82, tutarl l k %73, PPD %83). PDUS de malign olgular n %90 nda, benign olgular n %75 inde tan doğruydu (Duyarl l k %90, seçicilik %75, tutarl l k %87, PPD %87) Kontrasts z incelemelerde RDUS ile malign olgularda santral vasküler yap saptanma oran, benign olgulara göre 9,2 kat daha fazla bulundu (OO=9,2 ve %95 GA p<0,05). PDUS ile malign olgularda santral vasküler yap saptama oran, benign olgulara göre 43 kat daha fazla bulundu (OO=43, %95 GA p<0,05). Kontrast sonras ; RDUS ile malign olgular n 20 sinde (%91) periferal, 22 sinde (%100) santral vasküler yap saptand. Benign olgular n ise 14 ünde (%87) periferal, C A Resim 2. A. nvazif lobüler ca olgusunda, kontrasts z incelemede RDUS incelemesi. B. PDUS vasküler yap lar RDUS tan daha iyi göstermekte. C. V kontrast sonras RDUS. D. V kontrast sonras PDUS incelemelerinde ise her iki yöntemde vasküler yap say ve görünümleri ayn. D 4 ünde (%25) santral vasküler yap saptand. PDUS ile malign olgular n 21 inde (%95) periferal, 22 sinde (%100) santral vasküler yap izlenirken, benign olgular n 15 inde periferal, 4 ünde santral vasküler yap saptand (Tablo 2). Kontrastl incelemelerde periferal vasküler yap varl ğ na dayanarak RDUS ile malign olgular n %95 ine, benign olgular n %12 sine doğru tan kondu (Duyarl l k %95, seçicilik %12 tutarl l k %60, PPD %60, NPD %66). PDUS ile malign olgular n %95 i, benign olgular n %6 s doğru tan ald (Duyarl l k %95, seçicilik %6, tutarl - l k %57, PPD %58, NPD %50) (Tablo 1). Kontrastl incelemelerde santral vasküler yap varl ğ na dayanarak; RDUS ile malign olgular n %100 üne, benign olgular n %75 ine doğru tan kondu (Duyarl l k %100, seçicilik %75, tutarl l k %89, PPD %85, NPD B %100). PDUS ile malign olgular n 100 üne, benign olgular n %75 ine doğru tan kondu (Duyarl l k %100, seçicilik %75, tutarl l k %89, PPD %85, NPD %100) Kontrastl incelemelerde hem RDUS hem de PDUS ile malign olgularda santral vasküler yap saptanma oran, benign olgulara göre 66 kat daha fazla bulundu (%95 GA p<0,05). Ölçüt 4. Penetran vasküler yap varl Kontrast öncesi; RDUS ile incelemede penetrasyon gösteren vasküler yap lar, malign olgular n 11 inde (%50), benign olgular n 3 ünde (%18) görülürken, PDUS ile malign olgular n 14 ünde (%63), benign olgular n 3 ünde (%18) saptand (Tablo 3). Penetran vasküler yap varl ğ na dayan larak, RDUS ile malign olgular n %50 sine, benign olgular n %81 ine doğru tan kondu (Duyarl l k %50, seçicilik %81, tutarl l k %63, PPD %78). PDUS ile ise malign olgular n %63 üne, benign olgular n %81 ine doğru tan kondu (Duyarl l k %63, seçicilik %81, tutarl l k %71, PPD %82) RDUS ile incelemede malign olgularda penetran vasküler yap saptanma oran, benign olgulara göre 4,3 kat daha fazlad r (OO=4,3 %95 GA p>0,05). PDUS ile incelemede malign olgularda penetran vasküler yap saptanma oran, benign olgulara göre 7,5 kat daha fazla bulundu (OO=7,5 %95 GA p<0,05). Kontrasts z incelemelerde RDUS ile malign ve benign lezyonlar aras nda penetran vasküler yap varl ğ aç s ndan anlaml fark bulunmazken (p>0.05), PDUS ile incelemede fark anlaml yd (p<0.05). Kontrast sonras ; RDUS ile penetran vasküler yap, malign olgular n 20 sinde (%91), benign olgular n 4 ünde (%25) saptan rken, PDUS ile malign olgular n 20 sinde (%91), benign olgular n 5 inde (%31) saptand (Tablo 3). Kontrastl incelemelerde, penetran vasküler yap varl ğ na dayanarak 202 Haziran 2003

5 RDUS ile malign olgular n %91 ine, benign olgular n %75 ine doğru tan kondu (Duyarl l k %91, seçicilik %75, tutarl l k %84, PPD %83). PDUS ile ise malign olgular n %91 ine, benign olgular n %69 una doğru tan kondu (Duyarl l k %91, seçicilik %69, tutarl l k %81, PPD %80) Kontrastl RDUS kullan ld ğ nda malign olgularda penetran vasküler yap saptanma oran, benign olgulara göre 30 kat daha fazla bulundu (OO= 30 %95 GA p<0,05). Kontrastl PDUS kullan ld ğ nda ise malign olgularda penetran vasküler yap saptanma oran n n, benign olgulara göre 27 kat daha fazla olduğu gözlendi (OO=22 %95 GA p<0.05). Ölçüt 5. Tortüyöz vasküler yap varl Kontrast öncesi; Tortüyöz vasküler yap, RDUS ile malign olgular n 7 sinde(%32), PDUS ile malign olgular n 11 inde (%50) saptand. Her iki yöntemde de benign olgularda tortüyöz vasküler yap saptanmad. Tortüyöz vasküler yap varl ğ na dayanarak, RDUS ile malign olgular n %32 sine, benign olgular n %100 üne doğru tan kondu (Duyarl l k %32, seçicilik %100, tutarl l k %60, PPD %100, NPD %51). Tortüyöz vasküler yap varl ğ na dayanarak, PDUS ile malign olgular n %47 sine, benign olgular n %100 üne doğru tan kondu (Duyarl l k %47, seçicilik %100, tutarl l k %70, PPD %100, NPD %59) Kontrast sonras ; Tortüyöz vasküler yap RDUS ile malign olgular n 17 sinde, PDUS ile Sensitivite ROC e risi Spesifisite Grafik 2. RDUS ile RI için ROC e risi alt nda kalan alan Sensitivite ROC e risi Spesifisite Grafik 3. PDUS ile Vmax için ROC e risi alt ndaki malign olgular n 21 inde izlendi. Kontrast madde verimi sonras nda benign olgularda hem RDUS hem de PDUS ile tortüyöz vasküler yap saptanmad (Tablo 3). Tortüyöz vasküler yap varl ğ na dayanarak, RDUS ile malign olgular n %77 sine, benign olgular n %100 üne doğru tan kondu (Duyarl l k %77, seçicilik %100, tutarl l k %87, PPD %100, NPD %76). Tortüyöz vasküler yap varl ğ na dayanarak, PDUS ile malign olgular n 86 s na, benign olgular n %100 üne doğru tan kondu (Duyarl l ks %86, seçicilik %100, tutarl - l ks %92, PPD %100, NPD %84) Ak m n spektral değerlendirilmesinde; RDUS ve PDUS ile ölçülen RI ve Vmax değerleri malign olgularda benign olgulara göre daha yüksek bulundu. RDUS ile incelemede RI için s n r değer 0.80, PDUS ile incelemede RI için s n r değer 0,70 olarak belirlendi ve literatürle de uyumlu olan, istatistiksel olarak saptanan bu değerler ölçüt olarak kabul edilerek, alt ndaki değerler benign, üstündekiler malign olarak değerlendirildi. Vmax için her iki yöntemde s n r değer 15 cm/sn olarak belirlendi ve bu değerin alt ndakiler benign, üstü ise malign olarak kabul edildi. RDUS ile değerlendirmede belirlediğimiz s n r değerler kullan ld ğ nda RI için ROC eğrisi alt nda kalan alan 0,91±0,09 (Grafik 2) ve Vmax için eğri alt ndaki alan 0,84±0,13 bulundu. PDUS ile incelemede belirlediğimiz değerler kullan ld ğ nda RI için eğri alt nda kalan alan 0,89±0,12 ve Vmax için eğri alt nda kalan alan 0,80±0,13 olarak saptand (Grafik 3). Tart flma Meme lezyonlar n n tan s nda primer yöntem olarak mamografi ve B- mode ultrasonografi kullan lmaktad r. Mamografik bulgulara dayan larak biyopsi yap lan meme lezyonlar n n, ancak %5-40 malign tan almaktad r (1,3,15). Bu alanda, mamografinin duyarl l k ve seçiciliğini yükseltip, benign lezyonlara gereksiz biyopsi yap lmas n azaltabilecek non-invazif tan yöntemlerine hala gerek duyulmaktad r. Mamografi ve B-mod ultrasonografi, meme kitlelerinin değerlendirilmesinde büyük ölçüde tümör kitlesine se- Tablo 2. Lezyonlara ait vasküler yap lar n yerleflim yerlerine göre da l m Prekontrast Postkontrast RDUS PDUS RDUS PDUS Periferal Santral Periferal Santral Periferal Santral Periferal Santral n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) Malign 16 (72) 15 (68) 19 (86) 20 (91) 20 (91) 22(100) 21(95) 22(100) Benign 11 (68) 3 (18) 13 (81) 3 (18) 14 (87) 4 (25) 15(93) 4 (25) Toplam Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 203

6 Tablo 3. Histolojik tan lara göre penetran ve tortüyöz vasküler yap da l mlar Prekontrast Postkontrast RDUS PDUS RDUS PDUS Penetran Tortüyöz Penetran Tortüyöz Penetran Tortüyöz Penetran Tortüyöz n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) Malign 11 (50) 7 (32) 14 (64) 11 (50) 20 (91) 17 (77) 20 (91) 21 (95) Benign 3 (18) - 3 (18) - 4 (25) - 5 (31) - Toplam konder değişiklikleri, komşu dokulara tümör yay lmas ve tümör kalsifikasyonu gibi bulgular esas almaktad r. Doppler US ise kesin tan elde etmek için, meme kanserinin farkl bir özelliğinden, tümöral neovaskülarizasyondan yararlanan bir inceleme yöntemidir. Tümör anjiyogenezinin, meme kanserlerinin kontrolsüz büyümesi ve yay lmas nda önemli rolünün olduğu bilinmektedir. Bir tümörün bir kaç milimetrenin üzerinde büyüyebilmesi için yeni kan damarlar na ihtiyac vard r. Tümör anjiyogenezi ad verilen bir süreç boyunca, in situ bir lezyon, anjiyogenetik faktörler salg layarak yeni kan damarlar n n gelişmesini sağlar (1,5,15,17) Son y llarda meme tümörlerinin ay - r c tan s nda malignite ölçütü olarak, neovaskülarizasyonun neden olduğu artm ş vaskülariteyi Doppler US ile saptamaya yönelik pek çok çal şma yap lm şt r. Tüm malign tümörlerde neovaskülarizasyona ait, ortak morfolojik özellikler saptanm şt r. Bu özellikler, lüminal düzensizlik, tortüyozite ve dağ n k dallanma paterni, intervasküler bağlant lar (A-V şantlar), lezyon kenar ndan santrale doğru penetrasyon gösterme ve kapiller yatak ile devaml l ğ bulunmayan kör sonlanan vaskülariteyi içermektedir (4,5,7,10, 18). Ayr ca baz yay nlarda, Doppler spektral analizleriyle elde edilen Vmax ve RI değerlerinin malign-benign kitle ayr m nda yararl olduğu ifade edilmektedir (10,16). RDUS yöntemi Doppler sinyalinin frekans kaymas özelliğinden yararlan rken, PDUS Doppler sinyalinin total entegre gücünden (amplitüd) yararlan r. RDUS yönteminin aç ya bağ ml - l k, aliasing ve düşük eşik değer ile yüksek gain ayarlar nda, gürültünün ak m sinyalinden daha belirgin olmas gibi k s tl l klar vard r. PDUS yönteminin neredeyse aç dan bağ ms z olmas, "dynamic range" denilen dinamik aral ğ n yüksek olmas na bağl olarak yüksek kazanç ayarlar n n kullan labilmesi ve "aliasing" bulunmamas nedeniyle küçük damarlardaki düşük hacimli ak m saptamakta RDUS den üstün olduğu ifade edilmektedir (13,15,19,20) Meme kitlelerinin Doppler sonografik incelemelerinde yaşanan en büyük güçlük, ince kalibreli ve düşük volümlü vasküler yap lar n net olarak saptanamamas d r. Bu nedenle Doppler US incelemelerinde Doppler sinyallerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla sistemik ve intratümöral vasküler yap larda sinyal art m n sağlayan US kontrast ajanlar kullan lm şt r (5,8,9) Çal şmam zda kulland ğ m z Levovist, intravenöz kullan labilmesi, yan etkisinin çok az olmas, kardiyovasküler yatağ geçerek, sistemik dolaş mda özelliklerini uzun süre kaybetmeden etki göstermesi nedeniyle rutin kullan ma girmiş bir eko-kontrast ajand r. İçeriğindeki mikrokabarc klar ses dalgalar nda güçlü yans ma oluşturur ve vasküler yap larda desibel aras nda ekojenite art ş sağlayarak, Doppler incelemelerinde sinyal-gürültü oran n belirgin şekilde artt r rlar (5,9). Literatürde malign meme kitlelerinin, benign kitlelere göre çok daha fazla vasküler olduğu bildirilmiştir. Ayr ca kontrast madde verimi ard ndan saptanabilen yeni vasküler yap say s n n, malign olgularda, benign olgulara göre belirgin olarak daha yüksek olduğu rapor edilmiştir (5,9,15). Bizim çal şmam zda da hem kontrasts z hem de kontrastl incelemelerde malign lezyonlar, benign lezyonlara göre çok daha vaskülerdi. Kontrast öncesi ve sonras nda PDUS vasküler yap lar RDUS den daha üstün bir şekilde saptad, ancak bu fark istatistiksel olarak anlaml değildi. Birdwell ve arkadaşlar (21) PDUS nin düşük hacimli ak ma artm ş hassasiyeti nedeniyle, malign ve benign meme kitlelerinin ay r m nda yararl bilgiler sağlad ğ n, ancak malign ve benign lezyonlar n vaskülarizasyonunda ortak özellikler olduğunu bildirmişlerdir. Özellikle inflamatuar meme lezyonlar n n malign lezyonlar taklit edecek şekilde hipervasküler olabildiği görülmüş, ancak bu tür lezyonlarda, malign lezyonlarda izlenen tortüyözite ve A-V şant gibi vasküler özellikler saptanmam şt r (10,21). Bizim çal şmam zda da 2 mastit ve 1 fibroadenom olgusu malign bir süreci düşündürecek şekilde hipervaskülerdi. Ancak bu lezyonlar n hiç birinde tortüyöz vasküler yap izlemedik. Kook ve arkadaşlar (19) taraf ndan yap lan, 102 olguyu içeren çal şmada, malign ve benign lezyonlar aras nda santral vasküler yap varl ğ aç s ndan anlaml fark bulunurken, periferal vasküler yap varl ğ aç s ndan anlaml fark saptanmam şt r. Bizim çal şmam zda da bildirilen bu sonuçlarla uyumlu olarak, malign lezyonlarda santral vasküler yap say s, benign lezyonlara göre daha fazlayd ve bu fark istatistiksel olarak anlaml yd. Periferal vasküler yap varl ğ aç s n- 204 Haziran 2003

7 dan ise anlaml bir fark yoktu. Raza ve Baum (20) meme kitlelerinin PDUS ile incelenmesinde penetrasyon gösteren vasküler yap varl ğ - n önemli bir malignite ölçütü olarak kabul etmişlerdir. Çal şmam zda bununla uyumlu sonuçlar elde ettik. Kontrast madde verilmesi öncesi PDUS ile incelemede malign ve benign lezyonlar aras nda penetran vasküler yap varl ğ aç s ndan anlaml fark varken, RDUS ile incelemede anlaml fark yoktu. Kontrast kullan m sonras hem PDUS hem RDUS ile incelemede, penetran vasküler yap art - ş, malign olgularda benign olgulara göre çok daha fazla görüldü. Schroeder ve arkadaşlar (10) 110 meme lezyonunu kontrasts z-kontrastl RDUS ve PDUS ile incelemişler, düzensiz damar çaplar, penetrasyon gösteren vasküler yap ve düzensiztortüyöz vaskülarite varl ğ n tipik malignite ölçütleri olarak kabul etmişlerdir. Kontrasts z incelemelerde PDUS, RDUS den üstünken (duyarl - l k %60 a %67, seçicilik %39 a %45) kontrast sonras her iki yöntemin etkinliği eşit bulunmuş (duyarl l k %100 e %100, seçicilik %95 e %95). Yine bu çal şmada ak m n kantitatif özelliklerini (Vmax, RI ve PI) incelemişler ve malign-benign kitle ayr - m nda anlaml fark bulamad klar n rapor etmişlerdir. Çal şmam zda penetran, santral ve tortüyöz vasküler yap lar n varl ğ malign ölçütleri oluşturdu ve sözü edilen literatür ile uyumlu bulundu. Kontrasts z incelemede PDUS bu tan ölçütlerini saptamada RDUS den daha hassas olsa da, iki yöntem aras nda istatistiksel olarak anlaml fark bulunmad. Kontrast kullan lmas yla her iki yöntemde de santral, penetran ve tortüyöz vasküler yap lar malign lezyonlarda, benign lezyonlara göre anlaml şekilde artt. Sözü edilen çal şmadan farkl olarak biz, Vmax ve RI değerlerinin malign lezyonlarda benign lezyonlara göre yüksek olduğunu ve bu fark n istatistiksel olarak anlaml olduğunu gördük. Bu fark olgu say lar n n ve histopatolojik tan lar n farkl l ğ ndan kaynaklanm ş olabilir. Literatürde Vmax ve RI değerleri ile ilgili farkl görüşler olmakla birlikte, genel görüş bu kantitatif göstergelerin, malign meme lezyonlar nda benign lezyonlara göre daha yüksek olduğu yönündedir (19,22,23). Hollerweger ve arkadaşlar (23) taraf ndan yap lan, 142 olguyu içeren çal şmada, RI<0.80 olmas tipik benign ölçüt olarak kabul edilmiştir. Çal şmam zda hem RDUS hem de PDUS ile yap lan incelemelerde, Vmax ve RI değerlerinin malign lezyonlarda, benign lezyonlara göre daha yüksek olduğunu gördük. Vmax ve RI ortalama değerleri RDUS de, PDUS den daha yüksekti. RDUS incelemelerinde RI için >0.80 ve Vmax için >15 cm/sn değerleri, PDUS incelemelerinde ise RI için >0.70 ve Vmax için >15 cm/sn değerleri malignite ölçütü olarak kabul edildi. Biz Vmax ve RI için saptanan bu s n r değerlerin, yüksek duyarl l k ve seçicilik ile meme kitlelerinin ay r c tan s nda kullan labilir değerler olduğunu düşünmekteyiz. Mikrokabarc k içerikli kontrast maddelerin pratik uygulamada istenmeyen etkileri mevcuttur. Birincisi color blooming yani renk patlamas d r. Bu durum kontrast maddenin enjeksiyonu ard ndan pik sinyal art m s ras nda oluşmakta, vasküler yap lar n ay rt edilmesini güçleştirebilmektedir. Bu artefakt n giderilmesi için Doppler renk kazanc azalt lmal d r. Diğer artefakt ise kabarc k gürültüsü artefakt d r, ancak incelemeye etkisi azd r (15,18). Ayr ca PDUS incelemelerinin önemli bir s n rlay c s da hareket artefaktlard r. Ancak bizim çal şmam zda, bu faktörler büyük bir sorun oluşturmad. Kontrasts z incelemelerde PDUS, meme kitlelerindeki vaskülarizasyonu saptamada, RDUS a göre daha duyarl olmas na rağmen, meme kitlelerinin ayr m nda ondan daha üstün değildi. Ancak kontrast kullan m her iki yöntemin tan sal etkinliklerini belirgin şekilde artt rarak hemen hemen eşit hale getirdi. Levovist ile yap lan kontrastl RDUS ve PDUS tetkikleri meme kitlelerinin vasküler analizinde kullan şl ve güvenilir yöntemlerdir. Ultrason kontrast madde kullan m, meme kitlelerinin malignite tahmininde çok önemli yere sahip olduğunu düşündüğümüz; santral, penetran ve tortüyöz vasküler yap lar n saptanmas nda belirgin yarar sağlam şt r. Sonuç olarak; kontrastl RDUS ve PDUS ile meme kitlelerinde vasküler paternler ve Doppler spektral incelemelere dayan larak, malign-benign lezyon ayr m güvenle yap labilir. Böylece mamografi ve B-mode ultrasonografinin düşük seçiciliğinden kaynaklanan gereksiz cerrahi girişimler azalt labilir. Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 205

8 CONTRAST ENHANCED POWER DOPPLER AND COLOR DOPPLER ULTRASOUND IN BREAST MASSES: EFFICIENCY IN DIAGNOSIS AND CONTRIBUTIONS TO DIFFERENTIAL DIAGNOSIS PURPOSE: To compare ability of detection of vascular structures by utilizing ultrasonographic contrast agent (Levovist) prior to and following power Doppler ultrasound (PDUS) and colour Doppler ultrasound (CDUS) and to determine useful parameters in the differentiation of malignant and benign breast masses by means of verified data. MATERIALS AND METHODS: Vascularisation characteristics of 38 breast masses (22 malignant,16 benign) which were confirmed by mammography and B-mode sonography were evaluated by both CDUS and PDUS following and prior to intravenous contrast application. In addition, Vmax and RI values of vascular structures were calculated by Doppler spectral evaluation. RESULTS: Malignant lesions showed more vascularity than benign lesions both with and without contrast enhancement. With both methods, by utilizing contrast agent, central, penetrating and tortuous vascular structures became more significant in malignant lesions when compared with benign lesions. PDUS was able to detect vascular structures better than CDUS; however, the difference was not statistically significant. Presence of peripheral vascularity was not useful in differentiating malignant from benign lesions. Vmax and RI values were higher in malignant lesions and the difference was statistically significant. In both methods, Vmax >15 cm/sec and RI> 0.80 (CDUS), and RI>0.70 (PDUS) were accepted as malignancy parameters. CONCLUSION: Vascular patterns of breast masses as determined with PDUS and CDUS with contrast enhancement and Doppler spectral examinations enabled differentiation of malignant and benign breast lesions. Thus, it is possible to decrease the number of unnecessary surgical interventions. Key words: breast neoplasms color Doppler ultrasonography differential diagnosis TURK J DIAGN INTERVENT RADIOL 2003; 9: Kaynaklar 1. Kopans DB. Breast imaging. 2nd ed. Philadelphia: JB Lippincot, 1998: Ciatto S, Catalioitti L, distante V. Nonpalpable lesions detected with mammography: review of 512 consecutive cases. Radiology 1987; 169: Hall FM, Storella JM, Silverstone DZ, Wyshak G. Nonpalpable breast lesions: recommendations for biopsy based on suspicion of carcinoma at mammography. Radiology 1988; 167: Huber S, Delorme S, Knopp MV, et al. Breast tumors: computer-assisted quantitative assessment with color Doppler US. Radiology 1994; 192: Kedar RP, Cosgrove D, Mc Cready VR, Bamber JC, Carter ER. Microbubble contrast agent for color Doppler US: effect on breast masses. Radiology 1996; 198: Schoenberger SG, Sutherland CM, Robinson AE. Breast neoplasms: duplex sonographic imaging as an adjunct in diagnosis. Radiology 1988; 168: Mehta TS,Raza S. Power doppler sonography of breast cancer: Does vascularity correlate with node status or lymphatic vascular invasion? AJR 1999; 173: Goldberg BB, Liu JB, Burns PN, Merton DA, Forsberg FF. Galactose-based intravenous sonographic contrast agent: experimental studies. Ultrasound Med 1993; 12: Huber S, Helbich T, Kettenbach J et al. Effects of a microbubble contrast agent on breast tumors: computer- assisted quantitative assessment with color Doppler US: early experience. Radiology 1998; 208: Schroeder RJ. Maeurer J, Vogl TJ et al. D- Galactose based signal enhanced color Doppler sonography of breast tumors and tumorlike lesions. Invest Radiol 1999; 34: Hamper UM, DeJong MR, Caskey Cl, et al. Power Doppler imaging: clinical experience and correlation with color Doppler US and other imaging modalities. Radiographics 1997; 17: Choi BI, Kim TK, Han JK, et al. Power versus conventional color Doppler sonography: comparison in the depiction of vasculature in liver tumors. Radiology 1996; 200: Mac Sweeney JE, Cosgrove DO, Arenson J. Color Doppler energy power mode ultrasound. Clin Radiol 1996; 51: Erikson R, Person HW, Dymling SO, et al. Evaluation of Doppler ultrasound for blood perfusion measurements. Ultrasound Med Biol 1991; 17: Moon WK, İm JG, Noh DY, Han MC. Nonpalpable breast lesions: evaluation with power Doppler US and a microbubble contrast agent initial experience. Radiology 2000; 217: Tozaki M, Toi M, Miyamoto Y, Fukuda K. Power Doppler sonography of breast masses: correlation of Doppler spectral parameters with tumor angiogenesis and histologic growth pattern. J Ultrasound Med 2000; 19: Şahin G. Meme kitlelerinde Doppler ultrasonografi. Türkiye Klinikleri T p Bilimleri 1991; 11: Cosgrove D. Tumor vascularity. Angiology 1996; 7: Kook S-H, Park HW, Lee YR, et al. Evaluation of solid breast lesions with power Doppler sonography. J Clin Ultrasound 1998; 27: Raza S, Baum JK. Solid breast lesions: evaluation with power Doppler US. Radiology 1997; 203: Birdwell RL, Ikeda DM, Jeffrey SS, et al. Preliminary experience with Power Doppler imaging of solid breast masses. AJR 1997; 169: Hayashi N, Miyomato Y, et al. Breast masses: color Doppler, power Doppler, and spectral analysis findings. J Clin Ultrasound 1998; 26(5): Hollerweger A, Rettenbacher T, Macheiner T, Gritzmann N. New signs of breast cancer: high resistance flow and variations in resistive indices: evaluation by color Doppler sonography. Ultrasound Med Biol 1997; 23: Haziran 2003

Mamografinin asemptomatik kad nlarda tarama amac ile kullan m

Mamografinin asemptomatik kad nlarda tarama amac ile kullan m Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:487-495 MEME RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI flaretleme biyopsisi ile de erlendirilen 550 nonpalpabl meme lezyonunun retrospektif analizi Ifl l Günhan ilgen, Ayflenur

Detaylı

Abdominal bilgisayarl tomografi (BT) incelemesinde, karaciğerdeki

Abdominal bilgisayarl tomografi (BT) incelemesinde, karaciğerdeki Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:207-212 ABDOMEN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Helikal BT de bolus izleme yöntemi kullan larak farkl eflik de er ve farkl enjeksiyon h zlar n n karaci er boyanmas

Detaylı

Son y llarda teknoloji üç boyutlu ultrasonografi (3B US) cihaz n

Son y llarda teknoloji üç boyutlu ultrasonografi (3B US) cihaz n Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:19-25 GENEL RADYOLOJ DE ERLEND RME: GENEL BAKIfi Üç boyutlu ultrasonografi Suna Özhan Oktar, Hakan Özdemir S. Ö. Oktar (E), H. Özdemir Gazi Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Faz kontrast sine MRG ile intrakranyal kist ya da kist benzeri lezyonlar n beyin omurilik s v s ile ak m iliflkisinin gösterilmesi

Faz kontrast sine MRG ile intrakranyal kist ya da kist benzeri lezyonlar n beyin omurilik s v s ile ak m iliflkisinin gösterilmesi Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:152-156 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Faz kontrast sine MRG ile intrakranyal kist ya da kist benzeri lezyonlar n beyin omurilik s v s ile ak m iliflkisinin gösterilmesi

Detaylı

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:436-442 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Çölyak gangliyon blokaj na al nan cevap ile çölyak pleksus invazyon derecesi aras ndaki iliflki: uzun dönem takip

Detaylı

Alt ekstremite venöz yetmezliğini belirlemek için noninvazif bir

Alt ekstremite venöz yetmezliğini belirlemek için noninvazif bir Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:162-166 KARD YOVASKÜLER RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Alt ekstremite venöz yetmezli inde Doppler US: Valsalva manevras m, pnömatik kompresyon mu? Gülgün Demirpolat,

Detaylı

Meme Biyopsisi: Hasta ve Yöntem Seçimi; Hangi Lezyonda Ne Yapalım?

Meme Biyopsisi: Hasta ve Yöntem Seçimi; Hangi Lezyonda Ne Yapalım? 140 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Meme Biyopsisi: Hasta ve Yöntem Seçimi; Hangi Lezyonda Ne Yapalım? Fahrettin Kılıç, Mehmet Halit Yılmaz ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2014; 2: 140-157

Detaylı

Acil Servis Hastalar nda Kan Biyokimya İncelemelerinin İstenmesinde Lowe Klinik Kriterleri nin Yeri ve Değeri

Acil Servis Hastalar nda Kan Biyokimya İncelemelerinin İstenmesinde Lowe Klinik Kriterleri nin Yeri ve Değeri Acil Servis Hastalar nda Kan Biyokimya İncelemelerinin İstenmesinde Lowe Klinik Kriterleri nin Yeri ve Değeri Neşe Nur USER*, Özgür KARCIOĞLU** * Sakarya Devlet Hastanesi, SAKARYA ** Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı?

BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı? İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (1) 19-24 (2009) BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı? Deniz Gazioğlu*, Oktay Büyükaşık*, A. Oğuz Hasdemir**, Hülagü Kargıcı*

Detaylı

Ön çapraz bağ (ÖÇB) s kl kla spor yaralanmas nda y rt lan, dizin

Ön çapraz bağ (ÖÇB) s kl kla spor yaralanmas nda y rt lan, dizin Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:513-517 KAS- SKELET RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Patellar tendon kullan larak yap lan ön çapraz ba rekonstrüksiyonlar n n MRG ile de erlendirilmesi Kutsi Köseo

Detaylı

Van der Knaap ve ark. taraf ndan 1995 y l nda infantil başlang çl

Van der Knaap ve ark. taraf ndan 1995 y l nda infantil başlang çl Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:446-451 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Van der Knaap lökoensefalopatisi: T, MRG, MR spektroskopi ve difüzyon MRG bulgular Faz l Gelal, Melda Apayd n, Cem Çall,

Detaylı

ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ANORMAL PAP SMEAR SONUCU YÖNET M NDE KOLPOSKOP, YÜKSEK R SKL HPV-DNA VE H STOPATOLOJ K NCELEMEN N ÖNEM Vugar BAYRAMOV 1, Yavuz Emre fiükür 2, Sevgi TEZCAN 2 1 Merkezi

Detaylı

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):50 55 Perinatal Journal 2015;23(1):50 55 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal

Detaylı

Proton MR spektroskopi, invaziv girişim gerektirmeden dokunun

Proton MR spektroskopi, invaziv girişim gerektirmeden dokunun Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:182-186 NÖRORDYOLOJ RfiTIRM YZISI ntrakranyal kistik ya da nekrotik kitlelerde proton MR spektroskopinin klinik tan ya katk s ahattin Hakyemez, Müfit Parlak MÇ

Detaylı

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(1):17-25 Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Dr. Doğan EKER *, Dr. Haluk ARKAR **, Dr. Hülya

Detaylı

Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi

Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi Klinik Araflt rma / Clinical Research J Med Updates 2013;3(1):19-24 doi:10.2399/jmu.2013001006 Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi Evaluation of a

Detaylı

Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime

Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime Levent ÇELİK, Rahmi ÇUBUK Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 1. Giriş Tanısal amaçlı olarak meme lezyonlarında

Detaylı

Meme Kanseri Taraması: Neden Yapıyoruz? Ne Zaman? Değerlendirmede Yaşanan Sorunlar

Meme Kanseri Taraması: Neden Yapıyoruz? Ne Zaman? Değerlendirmede Yaşanan Sorunlar 230 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Meme Kanseri Taraması: Neden Yapıyoruz? Ne Zaman? Değerlendirmede Yaşanan Sorunlar Arda Kayhan 1, Erkin Arıbal 2 ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2014;

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 22-26 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Hakan Bahad r 1, Hande

Detaylı

Lizensefali kortikal malformasyonlar n önemli bir gurubunu oluşturur

Lizensefali kortikal malformasyonlar n önemli bir gurubunu oluşturur Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:563-568 PED ATR K RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Klasik tip lizensefali: MRG bulgular Abdulhakim Coflkun, Sefer Kumandafl, Ökkefl. Karahan, fierif Ifl n, Ömer Öztürk,

Detaylı

Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar

Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar 29 Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar Multislice computerized tomography coronary angiography: general principles, technique and clinical

Detaylı

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 79-85 n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz In Situ kavram malign de

Detaylı

SUMMARY ÖZET. stanbul T p Dergisi 2004; 3:1-7

SUMMARY ÖZET. stanbul T p Dergisi 2004; 3:1-7 stanbul T p Dergisi 04; :- Endometrial Hiperplazi Saptanan ve Saptanmayan, Normal Premenopozal Kad nlar ras nda Endometrial Histopatoloji, Endometrial Kal nl k, Telomeraz ktivitesi ve VK liflkisi Dr. ltay

Detaylı

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus Türk Aile Hek Derg 2007; 11(1): 19-23 Araflt rma Research Article Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus TYPE 2 DIABETES MELLITUS FROM CARDIOVASCULAR PERSPECTIVE Tar k Özdemir 1, Sunay Sand

Detaylı

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:228-235 Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri Arthroscopic meniscal repair with the

Detaylı

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Türk Psikiyatri Dergisi ; ():- Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Dr. Afş n SAĞDUYU, Dr. Tamer AKER, Dr. Erol ÖZMEN, Dr. Şükrü UĞUZ, Dr. Kültegin ÖGEL, Dr. Defne TAMAR

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S KL N K ÇALIfiMA ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S Ela ERTEN (EE), Ferruh B LG N (FB), Nedim ÇEKMEN (NÇ),

Detaylı